You are on page 1of 3

Ushtrime detyrash në lëndën e fizikës

1. Në një përçues të drejtë të gjatë dhe të hole rrjedh rrymë 5 A . Llogarite intenzitetin e
fushës magnetike të përçuesit në largësinë 20 cm nga ai ? Në cilën largësi nga përçuesi
induksioni magnetic është T
2
10 2

 ?
2. Një bobinë rrethore e ngushtë I ka 10 rrathë dhe induksioni I fushës magnetike në
qendrën e saj është T
3
10 4

 . Ҫfar rryme rrjedh në bobinë nëse rrezja është 25 cm ?A
do të kalonte rrymë e njëjtë nëse numri I rrathëve do të dyfishohej kurse rrezja do të
ishte
5
1
e vlerës së dhënë ?
3. Sa do të ishte gjatësia e solenoidit me 2000 rrathë nëse intenziteti I rrymës 0.5 A në të
do të shkaktohej nga induksioni magnetic T
3
10 5

 ?A do të duhej një induksion më I
madh në mënyrë që të shkaktohet e njëjta rrymë në të njëjtin solenoid por gjatësia e
tij të jetë sa gjysma vlerës së fituar ?
4. Një bobinë e ngushtë rrethore I ka 5000 rrathë me rreze 24 cm . Sa është induksioni
magnetic në qendër të bobiinës nëse intenziteti I rrymës është 10 A . Sa do të ishte
intenziteti I rrymës në njërin rreth të bobinës me rreze 20 cm nëse induksioni magnetic
do të ishte sa
3
1
e vlerës së fituar ?
5. Sa është induksioni magnetic në qendër të një bobine rrethore të ngushtë me rreze 30
cm ku numri I rrathëve është 50 dhe në të rrjedh rrymë 5 A me çrast në qendrën e një
rrethi me rreze 20 cm ku intenziteti I rrymës është 2 A induksini magnetic ka vlerë
T
6
10 4

 ?
6. Ҫfar tensioni duhet zbatuar në skajet e një solenoidi me numër të rrathëve 10 dhe
gjatësi 5 cm ku intenziteti I fushës magnetike është
m
A
30 . Gjatësia e përçuesit është
50 m dhe rrezistencë specifke m   
7
10 017 . 0 kurse diametri I një rrethi është është 10
cm ?
7. Intenziteti I rrymës së një përçuesi rrethor në largësinë 10 cm shkakton intenzitetin e
fushës magnetike
cm
A 
5 . Sa ka vlerën intenzteti I rrymës ?Sa është induksioni magnetic ?
8. Në çdo 2 cm gjatësi të solenoidit ka 10 rrathë ku kalon rrymë prej 80 A . Sa është
induksioni magnetic në qendër të solenoidit ? A do të ndryshnte induksioni magnetic nëse
në brendësi të solenoidit vendoset një shufër prej hekuri me permeabilitet relativ 183 ?
9. Ҫfar sipërfaqe të prerjes tërthore duhet të ketë një përçues që të përdoret për ndërtimin
e një solenoidi me gjatësi 10 cm dhe numri I rrathëve të jetë 20 . Intenziteti I fushës
magnetike është
cm
A
10 kurse rrezja e çdo rrathe është 5 cm . ( m    
7
10 017 . 0  )
10. Sa është intenziteti rrezultant I fushës magnetike në pikën 10 cm nga poli I veriut dhe
5cm nga ai I jugut ku intenziteti I rrymës që rrjedh në përçues është 10 A ?
11. Me çfar force do të veprojë fusha magnetike në përçuesin me rrymë me gjatësi 5 cm të
vendosur normal me vijat e fushës magnetike në të cilin rrjedh rrymë prej 10 A .
Induksioni magnetic është 0. 4 T. Krahaso forcën nëse
  
60 45 , 30       dhe !
12. Sa është induksioni magnetic nëse fusha magnetike në përçuesin me rrymë me gjatësi 20
cm vepron me force 0.005 N . Intenziteti I rrymës është 10 A kurse përçuesi në fushë
vendoset paralel me vijat e fushës. A do të kishte induksion të njëjtë fusha nëse
përçuesi vendoset normal me vijat e fushës ?
13. Në çfar distance do të zhvendoset përçuesi në fushën magnetike në drejtim dhe kah të
vijave të fushës nëse vepron forca prej 10 N , gjatësia e përçuesit është 50 cm kurse
intenziteti I rrymës është 20 A . Përçuesi në fushën magnetike vendoset normal me vijat e
fushës .
14. Induksioni magnetic që vepron në membranen e një altoparlanti është 0.08 T .
Elektromagneti është I mbështjellë me një përçues ku diametri I rrathëve është 2.5 cm
ku numri I tyre është 250 . Nëse rrezistenca e telit është 8 Ω kurse tensioni 15 V , të
caktohet forca që zhvendoset membrana e altoparlantit ?
15. Një përçues I drejtë , I hollë dhe I gjatë lëviz në fushën magnetike normal me vijat e
fushës me nxitim
2
1
s
m
. IIntenziteti I rrymës elektrike që rrjedh në përçues është 2 A ,
dendësia e përçuesit është
3
2500
m
kg
kurse sipërfaqja e prerjes tërthore e përçuesit
2
2mm . Përcakto induksionin magnetic të fushës !
16. Dy përçues paralel të gjatë e të hollë gjenden në largësi 50 cm rrjedh rrymë në kah të
kundërt .Intenziteti I rrymës në përçuesin e parë është 30 A kurse në të dytin 20 A . Sa
është induksioni në pikën që ndodhet 10 cm nga përçuesi I pare dhe 15 cm nga I dyti ?
17. Sa do të ishte intenziteti I rrymës elektrike që rrjedh në dy përçues paralel të hollë e të
gjatë 10 m nëse forca e bashkëveprimit mes tyre është N
3
10 4

 ?
18. Sa është intenziteti I rrymës elektrike në një përçues nëse larg tij 10 cm vendoset një
përçues tjetër ( të dy të gjatë dhe të hollë ) me gjatësi 1 m në të cilin rrjedh rrymë 30 A?
19. Dy përçues paralel të gjatë 1 m dhe të hollë me masë 2 g janë vendosur larg njëri tjetrit
në distancë 2 cm . Sa ka vlerën intenziteti I rrymës që rrjedh në këto dy përçues ?
( Përçuesi I parë është I përforcuar kurse I dyti ka mundësi të lëviz )
20. Magneti I një ciklotroni jep fushë magnetike konstante me induksion 1 T . Me çfar
frekuence do të lëviz protoni në këtë fushë ? Me çfar shpejtësie do ta lëshojë protoni
ciklotronin nëse rrezja është 1 m ? Sa do të ishte energjia kinetike e lëvizjes së protonit ?
21. Grimca α është përshpejtuar në tension 100 V dhe hynë në fushë magnetike me
induksion 0.02 T normal me vektorin e shpejtësisë . Sa ka vlerën shpejtësia ? Sa është
forca me të cilën fusha magnetike vepron në grimcën α ? gjeni rrezen e lakueshmërisë së
grimcës α në fushën magnetike dhe periodën e rrotullimit ?
22. Protoni I përshpejtuar në ndryshim potenciali 9 kV hynë në fushën magnetike me
induksion 0.01 T në drejtim pingul me vijat e fushës . Të gjendet :
a) Rrezja e lakueshmërisë së protonit
b) Perioda e rrotullimit
c) Momenti I impulsit të protonit
23. Në fushën magnetike homogjene me induksion 0.25 T gjendet kontura rrethore me rreze
25 cm dhe 75 rrathë nën një kënd

60 me vijat e forces së fushës . Të përcakthet
mmenti rrotullues I konturës nën veprimin e kësaj fushe nëse kalon rrymë prej 8 A ? Sa
punë duhet të kryhet nga fusha magnetike për zhvendosjen e knturës ?
24. Sa do të ishte fluksi magnetic I vijave të fushës që do të përfshinte një konturë me
brinjë 5 cm? Induksioni magnetic është 0.04 T
25. Fluksi magnetic I vijave të fushës magnetike që do të përfshinte një kornizë me brinjë a=
5cm dhe b= 6cm është Wb
6
10 8 . 8  . Sa është intenziteti I fushës magnetike ?