You are on page 1of 24

ANGGARAN DASAR (AD

)
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)
PERKUMPULAN PROMOTOR DAN
PENDIDIK
KESEHATAN MASYARAKAT
INDONESIA
(Perkumpulan PPKMI)
INDONESIAN SOCIETY FOR HEALTH
PROMOTOR AND EDUCATOR
(ISHPE)
ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PROMOTOR DAN
PENDIDIK KESEHATAN
MASYARAKAT INDONESIA
(Perkumpulan PPKMI)
PASAL I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Perkumpulan ini ernama !Perkumpulan
Pr"m"#"r $an Pen$i$ik Ke%e&a#an Ma%'araka#
In$"ne%ia (In$"ne%ian S"(ie#' F"r Heal#&
Pr"m"#"r E$u(a#"r ) ISHPE ) $i%in*ka# $en*an
Perkumpulan PPKMI+ ,erke$u$ukan $an
$i$irikan $i -akar#a pa$a #an**al ./ Feruari
.011 un#uk 2ak#u 'an* #i$ak $i#en#ukan $an
%elan3u#n'a $alam An**aran Da%ar ini $i%eu#
PERKUMPULAN+ Perkumpulan ini a$ala&
perkumpulan pr"4e%i pr"m"#"r $an pen$i$ik
ke%e&a#an ma%'araka# ernaun* $i a2a& Ika#an
A&li Ke%e&a#an Ma%'araka# In$"ne%ia (IAKMI)+
PASAL II
AZAZ DASAR DAN TUJUAN
PERKUMPULAN
Aa! "
A5a%6 Da%ar Perkumpulan PPKMI a$ala&
Pan(a%ila $an Un$an*6 un$an* Da%ar /7
Aa! #
TUJUAN PERKUMPULAN PPKMI
8+.+ Tu3uan Perkumpulan PPKMI %e(ara umum
%e3alan $en*an #u3uan IAKMI 'akni9
8+.+.+ Turu# $alam pen*eman*an ilmu
pen*e#a&uan $alm i$an* ke%e&a#an
Ma%'araka#+
8+.+8+ Turu# $alam penin*ka#an $era3a#
ke%e&a#an a$ania&: r"&ania&: $an
%"%ial rak'a# In$"ne%ia k&u%u%n'a
$an uma# manu%ia umumn'a+
8+.+;+ Melin$un*i kepen#in*an An**"#a
8+.+/+ Meman#u Pemerin#a& $alam
pr"*ram peman*unan na%i"nal+
8+8+ Tu3uan Perkumpulan PPKMI %e(ara k&u%u%
a$ala& 9
8+8+.+ Mele%#arikan pr"4e%i pr"m"#"r $an
pen$i$ik ke%e&a#an ma%'araka#
In$"ne%ia PPPKMI
8+8+8+ Men*eman*kan: memprak#ekkan:
men$a'a*unakan ilmu $an %eni
pr"m"%i ke%e&a#an %er#a
ke#erampilan pr"4e%i $alam pr"*ram
peman*unan In$"ne%ia Se&a#
era%i% perilaku+
8+8+;+ Menin*ka#kan kapa%i#a% pr"m"%i
ke%e&a#an u#aman'a kapa%i#a% SDM
Pr"mke% Pr"4e%i"nal
8+8+/+ Melakukan peminaan ke&i$upan
pr"4e%i: in#e*ri#a% m"ral $an e#ika
pr"4e%i %er#a melin$un*i $an
memper3uan*kan kepen#in*an
an**"#a $an pr"4e%i+
8+8+7+ Men**alan* kemi#raan aik $en*an
Pemerin#a& Pu%a# maupun
Pemerin#a& Daera&: an#ar Pr"4e%i
Ke%e&a#an: LSM:S2a%#a: Me$ia
ma%%a %er#a men*eman*kan
3e3arin* na%i"nal: re*i"nal $an
*l"al+
PASAL III
USAHA
Un#uk men(apai #u3uan #er%eu#: Perkumpulan
PPKMI melakukan ke*ia#an6ke*ia#an 'an*
erkai#an $en*an ilmu $an %eni pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an: $i%ampin*
men*a$akan &uun*an ker3a %ama $en*an a$an
a#au perkumpulan 'an* %erupa aik $alam
maupun luar ne*eri+
PASAL I$
KEANGGOTAAN
An**"#a #er$iri $ari An**"#a Mu$a: An**"#a
,ia%a: An**"#a Luar ,ia%a: $an An**"#a
Ke&"rma#an+ Tena*a Fun*%i"nal Pen'ulu&an
Ke%e&a#an Ma%'araka# %e(ara "#"ma#i% men3a$i
An**"#a ,ia%a+ An**"#a ,ia%a %e(ara "#"ma#i%
a$ala& an**"#a IAKMI
PASAL $
KEKAYAAN
Keka'aan $iper"le& $ari uan* iuran an**"#a $an
$ari pen$apa#an u%a&a6u%a&a %er#a %umer lain
'an* %a& $an #i$ak men*ika#+
PASAL $I
SUSUNAN ORGANISASI
Or*ani%a%i Perkumpulan PPKMI #er$iri $ari
Pen*uru% Pu%a# $an Pen*uru% Caan*+
Aa! "
Pen*uru% Pu%a# erke$u$ukan $i -akar#a<Iu k"#a
RI $an #er$iri a#a% De2an Pena%e&a# $an
Pen*uru% Harian $an De2an Pakar: %er#a $ipili&
un#uk ma%a / #a&un "le& Mu%'a2ara&
,e%ar<Na%i"nal+
Aa! #
Pen*uru% (aan* erke$u$ukan $i pr"pin%i a#au
$i kaupa#en<k"#a: $ipili& un#uk ma%a / #a&un
"le& Mu%'a2ara& Caan*+ Caan* Perkumpulan
PPKMI $apa# $ien#uk ila mempun'ai an**"#a
%ekuran*6kuran*n'a 7 "ran*+
PASAL $II
MUSYA%ARAH NASIONAL (MUNAS)
Mu%'a2ara& e%ar<na%i"nal $ia$akan / #a&un
%ekali ke(uali ila %e2ak#u62ak#u $iperlukan $an
$imin#a "le& %e#en*a& 3umla& (aan*+
PASAL $III
PEM&U&ARAN PERKUMPULAN PPKMI
Perkumpulan PPKMI $apa# $i uarkan "le&
MUNAS 'an* $ia$akan k&u%u% un#uk i#u:
er$a%arkan permin#aan %ekuran*6kuran*n'a $ua
per#i*a 3umla& an**"#a+ Keka'aan perkumpulan
$i%era&kan kepa$a ,a$an lain 'an* %e3alan $an
$i#e#apkan "le& MUNAS+
PASAL I'
PERU&AHAN ANGGARAN DASAR
Perua&an an**aran $a%ar $ilakukan "le&
MUNAS+
PASAL '
PENUTUP
Se*ala ke#en#uan 'an* #i$ak #er(an#um $alam
An**ran Da%ar: $imua# $alam An**aran Ruma&
Tan**a 'an* $i %'a&kan "le& MUNAS+
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERKUMPULAN PROMOTOR DAN
PENDIDIK KESEHATAN
MASYARAKAT INDONESIA
(Perkumpulan PPKMI)
PASAL I
PENGERTIAN
Aa! "
Pr"m"%i $an pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
ma%'araka# a$ala& perpa$uan ilmu $an %eni $ari
era*ai pen$i$ikan pen*"r*ani%a%ian kei3akan
$an pera#uran perun$an*6un$an*an un#uk
perua&an lin*kun*an $an perilaku 'an*
men$ukun* penin*ka#an ke%e&a#an+
Aa! #
Tena*a pr"m"#"r $an pen$i$ik ke%e&a#an a$ala&
%e%e"ran* 'an* memiliki kea&lian $an a#au
ke#erampilan $alam pr"m"%i $an pen$i$ikan
<pen'ulu&an ke%e&a#an 'an* $iper"le& melalui
pen$i$ikan 4"rmal 'an* $iakui "le& perkumpulan
ini+
PASAL II
USAHA
Aa! "
Men*eman*kan pen*e#a&uan ke#erampilan
$alam i$an* pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an *una in"=a%i
%"%ial $en*an9
a+ Men*a$akan k"munika%i an#ar an**"#a $alam
en#uk an#ara lain 9
• Peneri#an ,ule#in
• Per#emuan per#emuan ilmia&
• ,eker3a %ama $en*an Ika#an A&li $alam
i$an* 'an* %ama: aik $i $alam maupun
$i luar ne*eri
+ Menin*ka#kan mu#u ilmu $an #ekn"l"*i
pr"m"%i $an pen$i$ikan<pen'ulu&an
ke%e&a#an $an in"=a%i lainn'a $en*an 9
• Iku# %er#a $alam akre$i#a%i pr"*ram
pen$i$ikan $i i$an* pr"m"%i $an
pen$i$ikan< pen'ulu&an ke%e&a#an $i
In$"ne%ia+
• Memerikan $"r"n*an $an an#uan
#er&a$ap u%a&a6u%a&a peneli#ian 'an*
#erkai#+
• Melakukan %er#i4ika%i a*i #ena*a
#erampil $an a&li un#uk pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an+
Aa! #
Memerikan pela'anan $an men*a$ikan ilmu
$an %eni ini %e%uai $en*an peman*unan $en*an9
a+ Iku# %er#a $alam ke*ia#an peman*unan
ke%e&a#an mulai $ari pr"%e% peren(anaan:
pelak%anaan: $an penilaiaan+
+ Memerikan pela'anan %ea*ai %umer
in4"rma%i $an #ekn"l"*i $alam i$an*
peneli#ian $an la#i&an: Perkumpulan PPKMI
%ea*ai %umer in4"rma%i $an #ekn"l"*i
memerikan pela'anan peneli#ian $an
pela#i&an $alam men*eman*kan %umer
$a'a manu%ia: k"munika%i mana3emen $an
pen*"r*ani%a%ian ma%'araka#+
(+ Memerikan pen*&ar*aan kepa$a in$i=i$u:
in%#i#u%i 'an* er3a%a $alam i$an* pr"m"%i
$an pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
ma%'araka#+
Aa! (
Men*a$akan u%a&a6u%a&a un#uk ke%e3a&#eraan
an**"#a+
Aa! )
Men*a$akan u%a&a6u%a&a lain 'an* %a& un#uk
men(apai #u3uan perkumpulan
PASAL III
KEANGGOTAAN
Aa! "
An**+!a
a+ An**"#a mu$a iala& #ena*a pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
ma%'araka# #erampil
+ An**"#a ,ia%a iala& pakar a#au a&li pr"m"%i
$an pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
ma%'araka#: an**"#a IAKMI $an 2ar*a
ne*ara In$"ne%ia: 'an* %u$a& men$apa#
pen$i$ikan $an pela#i&an 'an* $iakui "le&
perkumpulan+
(+ An**"#a Luar ,ia%a iala&9
.+ Pakar<a&li pr"m"%i $an pen$i$ikan
pen'ulu&an ukan 2ar*a ne*ara
In$"ne%ia+
8+ Ma&a%i%2a 'an* %e$an* men*iku#i
pen$i$ikan $i i$an* pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
;+ A&li Ma$'a 'an* eker3a $alam i$an*
pen$i$ikan<pen'ulu&an $an in"=a%i
%"%ial+
/+ Tena*a Trampil 'an* eker3a $alam
i$an* pen$i$i$an<pen'ulu&an ke%e&a#an+
7+ Para pemina# $alam i$an* pr"m"%i $an
pen$i$ikan<pen'ulu&an+
$+ An**"#a ke&"rma#an iala&9
Mereka 'an* #i$ak #erma%uk $alam a: : (
#e#api er3a%a $alam i$an*
pen$i$ikan<pen'ulu&an ke%e&a#an
Aa! #
Pener,maan -an Pen*an*ka!an An**+!a
a+ An**"#a mu$a: an**"#a ia%a: $an an**"#a
luar ia%a $i #erima %e#ela& 'an* er%an*ku#an
men*a3ukan 4"rmulir pen$a4#aran 'an* $i
%er#ai uan* pan*kal $an #ela& $i%e#u3ui "le&
pen*uru% &arian
+ An**"#a ke&"rma#an $ian*ka# "le&
PEN>URUS &arian a#a% u%ul an**"#a ia%a
Perkumpulan PPKMI: %e#ela& men$apa#
per%e#u3uan $ari MUNAS+
Aa! (
a+ An**"#a mu$a: an**"#a ia%a $an an**"#a
luar ia%a 2a3i men#aa#i An**aran Da%ar $an
An**aran Ruma& Tan**a
+ An**"#a mu$a: an**"#a ia%a $an
an**"#a luar ia%a erke2a3ian mema'ar
iuran+
(+ An**"#a mu$a: an**"#a ia%a $an an**"#a
luar ia%a mempun'ai &ak un#uk
$iper3uan*kan $an $ilin$un*i kepen#in*an
'an* er%an*ku#an $alam i$an* kea&liann'a
$+ An**"#a mu$a $an an**"#a ia%a
mempun'ai &ak un#uk memili& $an $i pili&
$alm MUNAS
e+ An**"#a luar ia%a $an er%ama an**"#a
ke&"rma#an mempun'ai &ak memerikan
na%e&a#6 na%e&a#<%aran6%aran+

Aa! )
Pen*.en!,an Kean**+!aan
a+ Kean**"#aan karena an**"#a menin**al $unia
a#au a#a% permin#aan %en$iri+
+ Kean**"#aan $apa# $i(au# unu#k %emen#ara
"le& Pen*uru% Harian: karena #in$akan 'an*
men'ala&i ke2a3ian a#au meru*ikan
Perkumpulan PPKMI a#au pelan**aran k"$e
e#ik+
(+ An**"#a 'an* $i(au# kean**"#aann'a "le&
Pen*uru% Harian er&ak men*a3ukan
pemelaan kepa$a MUNAS eriku#n'a+
Pen(au#an kean**"#aan %e(ara #e#ap
$ilakukan "le& MUNAS+
PASAL I$
KEKAYAAN
Aa! "
,e%arn'a iuran an**"#a ia%a $an luar ia%a
$i#en#ukan "le& MUNAS
Aa! #
Pen*uru% &arian er2enan* un#uk men*u%a&akan
pema%ukan keuan*an 'an* %a& $en*an 3alan 'an*
#i$ak er#en#an*an $en*an &ukum+
Aa! (
Perkumpulan "le& menerima %uman*an $ari
manapun %epan3an* #i$ak meru*ikan
perkumpulan+
PASAL $
PENGURUS
Aa! "
Yan* men3a$i pen*uru% a$ala& an**"#a ia%a+
Aa! #
Su/unan Pen*uru/
a+ Pen*uru% Pu%a# #er$iri $ari De2an Pena%e&a#:
Pen*uru% Harian $an De2an Pakar+
+ De2an Pena%e&a# #er$iri $ari an**"#a6an**"#a
'an* $ipili& $ari an**"#a ia%a an**"#a luar
ia%a $an an**"#a ke&"rma#an: %ekuran*6
kuran*n'a #i*a "ran* $an %ean'ak6
an'akn'a $elapan "ran*+
(+ Pen*uru% Harian #er$iri $ari9 Ke#ua $an ?akil
Ke#ua: Sekre#ari% $an ?akil Sekre#ari%
,en$a&ara $an ?akil ,en$a&ara $an
eerapa i$an* %e%uai keu#u&an+
$+ De2an Pakar #er$iri $ari an**"#a6an**"#a
'an* $ipili& $ari an**"#a ia%a: an**"#a luar
ia%a $an an**"#a ke&"rma#an 'an*
3umla&n'a %e%uai keu#u&an+
e+ Pen*uru% (aan* $apa# $ien#uk $en*an
memper&a#ikan #i*a un%ur 'ai#u rele=an%i:
kela'akan $an e4i%ien+
Aa! )
Tu*a/ Pen*uru/
a+ De2an Pena%e&a# erke2a3ian un#uk
memerikan na%e&a#6na%e&a# aik $imin#a
a#aupun #i$ak $imin#a un#uk kema3uan
perkumpulan+
+ Pen*uru% Harian: melak%anakan %e*ala
kepu#u%an MUNAS $an memper#an**un*
3a2akan pa$a MUNAS eriku#n'a+
(+ Pen*uru% Harian melak%anakan #u*a% %e&ari6
&ari perkumpulan+
$+ De2an Pakar erke2a3ian un#uk meran(an*
per#emuan ilmia&: mema&a%: mere%p"n% $an
men'ampaikan pern'a#aan6pern'a#aan ilmia&
$alam i$an* pr"m"%i $an pen$i$ikan
ke%e&a#an+
e+ Pen*uru% Harian %ekuran*6kuran*n'a %ekali
$alam ; ulan un#uk melakukan rapa# &arian+
Aa! 0
Un#uk men'elen**arakan ke*ia#an "pera%i"nal
pen*uru% pu%a#<(aan* $ian3urkan mempun'ai
Sekre#ari% Ek%eku#i4 Pr"4e%i"nal+
PASAL $I
MUSYA%ARAH NASIONAL
.+ Muna% merupakan 4"rum le*i%la#i4 #er#in**i
$alam perkumpulan $an #er$iri a#a%
mu%'a2ara& Pen*uru% Pu%a# $an U#u%an6
U#u%an Caan*+
8+ Muna% $ian**ap %a& ila 'an* &a$ir me2akili
%ekuran*6kuran* %e#en*a& $i #ama& %a#u $ari
%uara 'an* a$a+ Apaila @u"rum elum
#er(apai: %i$an* $apa# $i#un$a %elama#
lama#n'a 8 min**u: $an %i$an* eriku#n'a
$ian**ap %a&+
;+ Muna% memili& F"rma#ur 'an* $ilak%anakan
%e(ara lan*%un*+
/+ Ha%il pemun*u#an %uara $i#en#ukan "le&
3umla& mu#lak %uara #eran'ak+
PASAL $II
LAM&ANG
Perkumpulan mempun'ai laman* 'an*
$i#e#apkan $an $i%a&kan "le& MUNAS+ >amar
pe#a In$"ne%ia 'an* era$a $alam lin*karan elip%
$en*an lima *ari% $an $i#eran*i "le& ""r 'an*
$ilili# "le& ular %ea*ai laman* ke%e&a#an+
>amaran pe#a In$"ne%ia $en*an lin*kun*an
'an* %e&a#+ O"r $en*an lili#an ular menun3ukan
pen(era&an ke%e&a#an+ Lima *ari% menun3ukkan
perkumpulan 'an* era5a%kan pan(a%ila $an lima
pilar ke%e&a#an+
PASAL $III
LAIN1LAIN
.+ Perua&an An**aran Ruma& Tan**a
$ilakukan "le& Pen*uru% Harian+
8+ Se*ala ke#en#uan lain 'an* #i$ak #er(an#um
$alam An**aran Ruma& Tan**a $apa#
$ilakukan "le& Pen*uru% Harian 'an*
kemu$ian $iper#an**un* 3a2akan pa$a
MUNAS+