You are on page 1of 3

Tematica pentru examen

Opera literară în relaţie cu autorul. Conceptul de autor
Opera literară în relaţie cu cititorul. Tipologia cititorului şi a
lecturii
Conceptul de curent literar. Perioadă, epocă, şcoală literară.
Valoarea în contextul curentului literar
Conceptul de gen literar. Genuri şi specii – perspectiva istorică
şi cea tipologică. Teorii ale genului literar
Canonul literar – definiţie, constituire, revizuire. Conceptul de
influenţă. Intertextualitatea în literatură
Perspective asupra limbajului poetic. Funcţiile limbajului –
funcţia poetică. Noţiunea de „deviere”. Metafora şi poezia
Introducere în naratologie. Concepte specifice. Tipuri de
povestire. Procedee de construcţie narativă. Autor-narator-
personaj


Tipuri de subiecte
2 subiecte din tematica parcursă la curs.
Primul subiect
Vezi structura fiecărui curs.
De ex.:
- Criterii de delimitare și definire a genurilor literare
- Tipuri de canon
- Curentul literar – probleme de terminologie
Ș.a.m.d.
Al doilea subiect
Un scurt citat de comentat din perspectiva unei probleme de
teorie literară.
Evaluare curs & seminar
1. Comentarii asupra cursului (mod de
desfăşurare, tematică, bibliografie,
accesibilitate, relevanţă)
2. Comentarii asupra seminarului
(aceleași criterii de mai sus).