‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:29 ............................................‬‬

‫‪84°- 64°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:41 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪78°- 68°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫מאנטאג פר' קרח • י"ח סיון תשע"ד לפ"ק • ‪■ June 16, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

‫הרב פנחס מרדכי גאלד שליט"א (לייכטמאן)‬
‫החתן כמר אברהם מנחם אלימלך ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב משה חיים נאהון שליט"א (האמבורגער)‬
‫הכלה מרת דבורה תחי' ‪ -‬מאנסי‬

‫ר' אלחנן זאב פריעדמאן הי"ו (פריעדמאן)‬
‫החתן כמר אלימלך ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חיים לעבאוויטש הי"ו (פיש)‬
‫הכלה מרת ליבא ברכה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' משה לייב ראזענבערג הי"ו (ראזענבערג)‬
‫החתן כמר יוסף ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' ישעי' טייטלבוים הי"ו (שטערן)‬
‫הכלה מרת פיגא תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫צד החתן‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫ר' משה חיים ברמ"ד ווידער‬

‫הי"ו‬

‫לעיק טערעס‬

‫צד הכלה‬

‫וקול כלה‬

‫ר' ברוך מרדכי בערגער‬

‫‪1690 Oak St. Lakewood, NJ‬‬

‫הכלה מרת רייזל תחי' ‪( -‬מארקאוויטש)‬

‫אימפעריאל‬

‫הרב אליעזר ראפאפארט שליט"א‬
‫הכלה מרת טשארנא תחי' ‪( -‬שעהן)‬

‫היות הרבה הזמנות חזרו‪ ,‬נא לקבלו כפרטית‪ ,‬המצפה לקבל פניכם בשמחה‪ ,‬הק' משה חיים ווידער‬

‫החתן כמר אליעזר ני"ו ‪( -‬בראך)‬

‫הי"ו‬

‫הרב משה יעקב שטערנבערגער שליט"א‬
‫החתן כמר מאיר יוסף ני"ו ‪( -‬איידליס)‬

‫ר' מנחם שלום סאלאמאן הי"ו‬
‫הכלה מרת פערל בלומא תחי' ‪( -‬דייטש)‬

‫הרב ישכר געלבמאן שליט"א‬
‫החתן כמר פנחס ני"ו ‪( -‬סענדראוויטש)‬

‫בית רחל‬

‫ר' בנימין אלטר רוטנער הי"ו‬
‫החתן כמר הערש לייב ני"ו ‪( -‬שמידט)‬

‫ויואל משה‬

‫ר' יוסף סאנדעל הי"ו‬
‫הכלה מרת חנה בלומא תחי' ‪( -‬עהרנטאהל)‬

‫ר' שלום קויפמאן הי"ו‬
‫החתן כמר זאב ני"ו ‪( -‬קאהן)‬

‫עדן פאלאס‬

‫ר' אלתר מאיר ראזענבערג הי"ו‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪( -‬ציגעלהיים)‬

‫ר' משה אלי' הערשקאוויטש הי"ו‬
‫החתן כמר נח לוי ני"ו ‪( -‬סעמיועל)‬

‫עךרת אברהם‬

‫ר' יצחק אייזיק דייטש הי"ו‬
‫הכלה מרת פיגא פערל תחי' ‪( -‬פריעדמאן)‬

‫ר' יוסף לייב ראזענפעלד הי"ו‬
‫החתן כמר שלמה ני"ו ‪( -‬ראזענפעלד)‬

‫קאנךינענךאל‬

‫ר' שמעון דושינסקיא הי"ו‬
‫הכלה מרת לאה תחי' ‪( -‬ניימאן)‬

‫הרב הלל אלימלך שפיטצער שליט"א‬
‫החתן כמר מאיר משה ני"ו ‪( -‬מאשקאוויטש)‬

‫קאנקארד פלאזא‬

‫הרב אבד"ק בואנעס איירעס שליט"א‬
‫הכלה מרת ברכה נחמה תחי' ‪( -‬מענדלאוויטש)‬

‫ר' אברהם יצחק טאבאק הי"ו‬

‫ראוז קעסל‬

‫החתן כמר יעקב הערש ני"ו ‪( -‬אפעלדארפער)‬

‫ר' יודא זינגער הי"ו‬

‫תפארת מרדכי‬

‫ר' שמחה פנחס שטראהלי הי"ו‬
‫הכלה מרת מרים רבקה תחי' ‪( -‬גאלדבערג)‬

‫תפארת רבקה‬

‫ר' שמואל משה ווייס הי"ו‬
‫הכלה מרת רחל לאה תחי' ‪( -‬ענגלענדער)‬

‫אולם עקשךיין‬

‫ר' משה יצחק זילבערשטיין הי"ו‬
‫הכלה מרת הינדא תחי' ‪( -‬לעווי)‬

‫ב"פ‬

‫החתן כמר יונה ני"ו ‪( -‬וועבער)‬

‫ר' יצחק אפפעל הי"ו‬

‫החתן כמר שמחה ישראל ני"ו ‪( -‬זעלצער)‬

‫ר' אברהם משה לאנדא הי"ו‬

‫ר' משה לייב טרעגער הי"ו‬
‫הכלה מרת שרה זעלדא תחי' ‪( -‬גליק)‬

‫ב"פ‬

‫החתן כמר אלכסנדר ישראל ני"ו ‪( -‬צימענט)‬

‫ק"י‬

‫ר' משה יודא רובינשטיין הי"ו‬
‫החתן כמר שמעון ני"ו ‪( -‬וויינבערגער)‬

‫פאראדייס‬
‫ק"י‬

‫ר' אברהם שמואל געשטעטנער הי"ו‬
‫הכלה מרת רחל תחי' ‪( -‬ווייס)‬

‫‚‡ƒ‹…‡‡ƒ‬
‫‡ƒŒ~‚‡ŠƒŠ~•‡—~‬

‫ŒŽƒ…˜ •—ƒ —Š Œ– ‚–‚"‬
‫• Œƒ’˜‬
‫Œ•ƒ‹‬

‫‚ƒ–‬

‫—‰– – ‬
‫–‡Žƒ ‡ Œ–~ "– ‡”…•‬
‫—~'‬
‫~—‡‬
‫‚'~ •‡ ‡ƒŒ~ ‚‡ŠƒŠ~ …"‡ ‡ƒ“ „‡ƒ‬
‫‰‡"~‬

‫Ž…Š˜•ƒŒ‡‹‬
‫ƒƒ¦Ž~ŒŽ‡‡˜‚…‡‡‹‬

‫–~~—‡“‬

‫‬
‫((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ‬

‫Ž—‡~ƒ˜‰•Œ–~Œƒ–Œ•–~‪~†‡ŋ—‡ŋ‬‬

‫‬

‫(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((‬

‫—Š‚–‚•ƒ—’ƒŠ‡—ƒƒ˜•–‚~–“‬

‫–‡Žƒ‡—‰–––‡”…•„‡‬
‫‚~•‡—~Œ–~~—‡“‬
‫ƒ‡ƒ—–‡Š‡”ƒ‡Žƒ…‡ƒ˜~—‬

‫‪µ¸°·¿¸¸³‬‬
‫½¸·¯‪±‬‬
‫´´‪»·¸´´ÆÇÁ¸¸¯¾Á¿¸¸»Ã¸´¯¾Á½·Á‬‬
‫‪¾±Á´´·ÇÁ¸¸¯ǯ÷º¸»¾²¿¸Å‬‬
‫‪ĸȯ²¯Ç³Á´È¸»»±´À½¼´Æ½°‬‬

‫—‡•†~‡‡–•ƒƒ‡†Š~ƒ‚„‰–ƒ˜‬
‫”‡Ž†~Š‡‰†~ƒ‡’”‡ƒ‚•ƒ—‬
‫”‹‡ƒŒ~‚‡ŠƒŠ~•‡—~‬

‫‪À¸Ã¯¾¸¯·Ã´Ç‬‬

‫„‚†~’Žƒƒ~ƒŽ–‰ŠŒ‡Š‡Œ‡†‡‬
‫Œ‡†‡—ƒƒ˜ƒ–’ƒ~ƒ˜—Š~‰–ˆ‚†‬

‫¯´¾‪· »Á´Ã‬‬
‫¯»‪À·´±ÀÁ‬‬

‫‪SURELLES SKIRTS‬‬
‫‪will be coming iy"h to‬‬

‫‪Suson V'Simcha‬‬
‫‪213 Lee Ave.‬‬

‫‪Thursday‬‬
‫‪6/19‬‬

‫‪Tuesday Wednesday‬‬
‫‪6/17‬‬
‫‪6/18‬‬
‫‪12:00 - 8:00pm‬‬

‫‪New spring colored skirts arrived‬‬

‫‬
‫‪50% SALE‬‬
‫‪M‬‬
‫‪iteany‬‬
‫‪ms‬‬
‫‪lo‬‬

‫‪as‬‬

‫‪$15‬‬

‫‪wa‬‬
‫‪s‬‬

‫!‬

‫‪&u‬‬
‫‪p‬‬

‫‪All Skirts‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪Pants & Shells‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪745 Bedford‬‬
‫‪718-599-4541‬‬

!‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית‬

Looking for a full time secretary, young graduate preferred. Great pay.
Computer skills and english writing a must. Please call 718-483-6609
Looking for a full time secretary in the Williamsburg area.
Please call 917-246-7406
Office in Williamsburg seeking for girl with QuickBooks knowledge. Great phone skills
and ability to multi task a must. Graduate preferred. Please call 845-510-2910.
Williamsburg office seeking full time secretary. Recent graduate preferred; great pay with benefits.
Please call: 347-201- 0187 and leave a detailed message or email careers@fidelitypayment.com

646-523-8556 ‫ רופט‬- ‫ביליגע קאר סערוויס‬
Let us bring a fresh radiant

—@b\fghþ\mX 
fha Wþ\XWf^\a

glow to your skin

Facial
Come for a

Special Kallah Service

56 HARRISON AVE.

—EXYþXf[YTVX 
YbþF\`V[Tf

718-599-3142

—EX`biXTVaX 
jþ\a^_Xf

Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials

OPEN DAILY 10-7

347-762-2418 ‫ רופט‬,‫דרייער‬/‫ וואשער‬.‫ בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען‬2 ‫איבערגעבויעטע‬-‫ ניי‬- ‫סוואן לעיק אדלערס‬
615-680-9029 ‫ רופט‬,quickbooks ‫ מוז קענען‬,‫ מיידל געזוכט פאר אפיס ארבעט אין וויליאמסבורג‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬
718-384-6431 ‫ רופט‬,‫ גרויסע בעדרום באנגעלאו פאר די לעצטע פאר וואכן‬2 ‫ צו פארדינגען א‬- ‫איחוד‬
718-436-0233 ‫ אלע געשעפטן אויפן פלאץ‬,‫ מנינים‬,‫ מקוה‬,‫ בעדרום באנגעלאוס‬2 ‫ אדער‬1 ‫ צו פארדינגען‬- ‫מאנטיסעלא‬
917-627-8226 ‫ רופט‬,‫ שבת סעודות‬,‫ נאכטמאל‬,‫ מיטאג‬,‫ סערווירט פרישטאג‬,‫ עטליכע שיינע באנגעלאוס עוועילעבל‬- ‫קעטסקילס‬
646-872-6272 - 718-851-2107 ‫ וכל הקודם זכה! רופט‬,‫ בעדרום באנגעלאוס‬1-2 ‫ נאך פארבליבן שיינע‬- ‫מראה יחזקאל ליבערטי‬
718-782-3929 - 347-228-4878 ‫ בעדרום'ס צו פארדינגען מיט עסן אין קעמפ באר התורה‬3 ‫ בעדרום'ס און‬2 ‫ באנגעלאו פון‬1 ‫ נאך פארבליבן‬- ‫לאק שעלדריק‬
347-457-1657 ‫ גוטע פרייז! רופט‬,‫ שוהל‬/ ‫ נאנט צו טאון‬,‫האלב זוממער‬/‫ בעדרום באנגעלאו פאר גאנץ‬3 ‫ צו פארדינגען א‬- ‫וואודבארן‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
011-972-52-715-6761 ‫ רופט‬,‫ מיט ספעציעל ביליגע פרייזן‬,‫ ימים טובים‬,‫שיינע דירות צו פארדינגען אין אלע געגנטער אין א"י אויף זומער‬
,‫מקוה‬/‫ נאנט צו שוהל‬.‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ מעגליך אויף וועכנטליך‬,‫ פריוואטע הויז צו פארדינגען‬- ‫נארט מיאמי‬
917-586-4505 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ פול מיט מחיצה‬,‫ פארמאגט גרעניט קאונטער‬,‫שיינע גראונד'ס‬
!‫ בעסטע פרייזן‬.‫ג‬.‫ד‬.‫ סאוט פאלסבורג א‬,‫ וואדבארן‬,‫ מאנטיסעלא‬,‫ היימישע קאר סערוויס אין די מאונטענ'ס‬917-770-1830 ‫אכטונג פרויען! לייגט אוועק די נומער‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
347-219-4846 ‫ עיר פארט פיקאפ'ס רופט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫ לאקעל‬- ‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער‬

845-608-7676 ‫ רופט‬$15 ‫סקווירא בלויז‬/‫ צו מאנסי‬- $12 ‫ב"פ בלויז‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬

347-499-0031 ‫ רופט‬- ‫קארס צו פארקויפן‬

Very Good Cars for Summer! .03 Chevy Impala 130K - $2,800. 04' Ford Freestar 160K $3,200.
Beautiful black elegant straight size 6 tall dress for rent/sale.
Please call 347-639-2079
KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest
products. You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic
needs at 718-388-1371 *Special discounts and giveaways on kallah orders!

We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive)
(we deliver)
SPECIAL
Manicuret

FACIAL

ACNE FACIAL

Pedicuret
Waxingt
by the famous Rina
Massaget
Tintingt
*limited time only
Professional Makeup Artist On Premises
Professional Acne Treatmentt

‫צוליב די שטארקע נאכפראגע פאר די חינוך שיעורים‬
'‫וואס זענען געגעבן געווארן דורך 'תפארת אבות‬
(‫דעם פארגאנגענעם ווינטער )נאר פאר מענער‬

plus 'organic peal'
all for $89.99

!‫גוטע נייעס פאר נשים צדקניות‬
?‫ווילט איר זעהן אידיש נחת‬

‫האבן מיר באשלאסען צו ערמעגליכען‬

‫די שיעורים פאר די נשים צדקניות‬
‫פאר די זומער וואכען פאר א צוגענגליכע פרייז‬
‫צו באשטעלן די שיעורים רופט און לאזט א מעסעדזש‬

716-771-2023

$ # %cW0eT]dT~BdXcT!'$~1a^^Z[h]=H !#

We Deliver To The Catskils Your Shabbos Fish Row & Cooked
and our famous ready to bake/grill fish

Earn Extra Cash: Arrange your
bungalow colony orders

Rosenfeld Fish Market • 726 Myrtle Ave. • 718-522-1818

AHAVA MEDICAL
Dental & Therapy
2 Pools / ‫שוויץ‬
‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬

25%OFF
Camp
/ Country
Frames.

718-336-9500

Walk in & Transportation Available.
FREE Parking.
All insurance accepted.
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway

Or, a
FREE
Prescription
Goggles
With Purchase

Not to be combined w/ Any other offer. Till Fri.

!‫החכם עיניו בראשו‬

C O U P O N

URGENT CARE

‫ ביינאכט‬1100 ‫אפען ביז‬

/ ‫האט זיך אייער קינדס גלעזער צובראכען‬
!?‫ קאנטרי‬/ ‫פארלוירען אין קעמפ‬

!‫באזארגט אייך מיט א ספער‬

Nice selection of complete Frames
with Lenses starting at only $59.

SWEET
HOME

PLAYGROUP

665 BEDFORD AVE. | 718.875.9000

‫מיר זענען אפען דעם גאנצן זוממער‬
‫אין הארץ פון וויליאמסבורג‬
With Transportation

For info call
Teacher Esty

917-688-6187

HUGE SALE | ENTIRE STORE

50% OFF 25% OFF

4309 13th Ave. | 718.437.0036

‫די נאנטסטע שפיטאל צו וויליאמסבורג‬

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

All Shabbos
Women
& Children
Exp. 06/18 Robes

Tops,
Nightgowns,
Bandannas,
Snoods, Pajamas

At Our
Partner,
In Your
Community

‫האבן כשר'ע ענדרויד‬NEW!
‫מיר‬
‫פאוןס‬
Boris Petrikovsky ‫מיט אימעיל‬EXTENDED
‫ און‬HOURS
Joseph Abraham .‫כשר'ע עפפס‬
LATE
AVAILABLE
Lisa Eng
OPEN TILL 7:00 PM
Windi Mirkovic
CALL FOR YOUR APPT.
Sprint Unlimited. Talk & Text $25

All

Accessories

%10 off

445 PARK AVE.
bet, Kent & Franklin

718.963.0800
UNLIMITED VERIZON SERVICE
ONLY $30 PER MONTH
TALK & TEXT

Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings '‫ | קרן שמואל ישעי‬Prepaid Refills

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful