P. 1
Alroya Newspaper 17-06-2014

Alroya Newspaper 17-06-2014

|Views: 204|Likes:
Published by Alroya Newspaper
Alroya Newspaper 17-06-2014
Alroya Newspaper 17-06-2014

More info:

Published by: Alroya Newspaper on Jun 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

text

original

10 ........................ 18 ........................

᫪æàdG ∂æH ´ôa ìÉààaG
¥Éà°SôdG áj’ƒH Êɪ©dG
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ¢ù∏›
á«ÁOÉcC’G äÉ«bÎdG áëF’ óªà©j
ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ÉjDhôdG á°ù°SDƒe øY Qó°üJ á∏eÉ°T á«eƒj
14
www.alroya.om
info@alroya.info »FÉ£dG ”ÉM
ôjôëàdG ¢ù«FQ ΩÉ©dG ôjóŸG

.,,, "" .t,J|
áëØ°U 24
#_.:,,...±ix| ...,,,.i|
..:-::·
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ··
(·--· ...:·
Tuesday 17 - June 2014
issue No (1330)
ás «fɪo ©dG - §≤°ùe
¸.n∏..:· .:-.· ,.... .,.†. ,...·
√..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· .,... ¸, _.ƒ,..
∫,’· _.., _,.... _,..n∏.. _.ƒ..,. ._..·
.,... ¸,,..Ÿ ....:· ....Ÿ· .... ,,,≤. ≈∏.
™,,..:· ..:.,:· ≥,,: _, .∏..·ƒ:· _,n:·
..,.∏: Ωƒ..,Ÿ· ,.,·, .,..≤:· ..:.,:· ≥,,:,
,...,Ÿ· .,...:· ≥,,n, .-,...’· .....Ÿ·
.., .¸,,...∏: ..,-:· ¸..·,’·, .·,.≤.:· ≈∏.
.,.∏Ÿ· ¸,. ¸ƒ... Ω...’ .≤,: ...... . ¸. .,,∏.
.....:· .....∏:
¸.::· ¸....:· ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ· ¸.†≤,,
≈∏. ‹,.:· π≤.∏: .,....· ≈∏. ≥,....:.,
..∏.Ÿ· ..ƒ.., ¸.. . ..n∏.. ..ƒ.. _, _,n:·
π≤.∏: .,....· ≈∏. ..., ∂:., ..,....,:· .,..,’·
¸.. . ..n∏.. ..ƒ.. _, _,n:· ≈∏. ‹,.:·
‘ ...ƒŸ· .,....,:· .,..,’· ..∏.Ÿ· ..ƒ..,
.≥.·ƒŸ· ..·.-. ..◊· …. ·· .¿,,.., .L≤...
.Ω···-¸..ƒ. -
»KQÉ◊G óªMCG - êójÈeÉc
¸...,¸’· ,..:· ,“·ƒ. ..,:... _..· .≤∏n.·
,ƒ.†., .,..n,¸:· ¿.,¸..s ....., _....·
...,¸’· ,,,, ¸Ÿ...:· ..fi ¸, ˆ·.,. ¿,..:· ‹...
…,..†◊· _.,..:· ‘ ,“·ƒŸ· ¸..,, ..,.,.:· ¸,·ƒ..:·,
≈∏. ,,s,:·, .,.-..¸’·, .,,,.:· ....·,.∏: Ω..:·
.,,..:· _.,·.Ÿ· _..¸· ..,.,..., .,...,¸’· ...,.Ÿ·
√,... ∂:.s, .¸.,,..:·, ¸,.’·, ¸.∏.:· ¿...:· .·.
..,:· ≈∏. √,,s,., .,.....¸’· _, ,....:· .:...,:
.,·,,, ..:ƒ. ¸. ⁄..:· .,·,,, ¸....¸’· ∑,..Ÿ· ¸.
._-.’·, ∫..:·, π≤.:· ..ƒ:.. ≥., ..: ⁄..:·
.,.,.-:· .,.,..Ÿ· .,∏.:· .,.. ¿.,: .,ƒ,... ≈≤:·,
,“·ƒŸ· ·.,, Ω....’· _¸· .,,. ,...· ..∏s ......,
π..:· _·,,·, .,.:Ÿ· ¿.·¸:· ¸. .,..:· …ƒ., ….:·
∫ƒ. .,,Ÿ· ≈∏. .,..:· _:..,∏: ¿,.. .,.ƒs . .,Ÿ·
.¸...,¸’· ,..:·
¸· ...∏s ‘ ¸Ÿ...:· ¸..,:· .,. ,ƒ.s.:· ¿..,·,
∞∏.fl‘.,:.,:· ....·,.:· ™,.... _¸· ..,, ,“·ƒŸ·
,.·ƒ.· .., ≈∏. ,s,,, ¸...,¸’· ,..:· ,.·ƒ,
_.,.....Ÿ· ,,. ≈∏. ≈.:·, ._..’., .,.,,..:·
... _,....:· ™. ...-.:., ,,.....·, _,..n,¸:·
π..., ¸...:· ¿,,..:· ™.., ≈∏. π..:·, π,ƒ: ¸.,
.¸.,,.. ¸,.·,.
¿OQC’G ™e π≤æ∏d á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdGh ..áæWÉÑdÉH ¥ôW ´hô°ûŸ áeÉ©dG á©ØæŸG áØ°U ôjô≤àH ¿É«fÉ£∏°S ¿Éeƒ°Sôe
ÊÉ°ùfE’G ∑ΰûŸGh á«îjQÉàdG ÖfGƒ÷G ≈∏Y õcôj êójÈeÉc á©eÉéH »°VÉHE’G ôµØdG ô“Dƒe
ájDhôdG - §≤°ùe
,.... ....¸· ...,..:· .,·,, Ω,...
∫,.:· ¸....‘..,.,¸..,.. π,:“
.,.,,.’· ....Ÿ· ..,’ƒ:· .,.,, ¸.
. ,:.. .,·,ƒ:· Ωƒ≤., ._..:·, ¸.,.,:·,
√.. ‘ ∫ƒ..∏: ..,,ƒ.:· ...·,.,
.·,..·ƒŸ· ¸. .,..:· ≈∏. ..., ∫,.:·
√.. ¸. ¸.,..:· ¸.... _.... ¸.:·
∞∏.Ÿ· ¸..,,:· ..fi . s·, .∫,.:·
π,:..:· ,.... .,.·. ,,.. ∫....,
,...Ÿ· ¸· ...,..:· .,·,ƒ, ¸..,..:·
¿,,,:· ,,., . ,:.. Ωƒ≤. .,,,..·
π:“ .,..,.. _·ƒ..· ·· ‘ ¸..,..:·
_·ƒ..’·, ....,..∏: .,.... .:,. ··
.,,∏. ..... ¸.:· ...·ƒ:· .,..,..:·
...,..∏: ¿,,,∏: ∂:., .......Ÿ·
∫-. ¸. ⁄..:· ∫,., ..n∏..:· ‘
‘ .s,...Ÿ·, .,..,.. ..,:... ....¸·
_¸· ,...·, ..,:,.:· .,..,..:· π...Ÿ·
.·,.. ≈∏. ..,ƒŸ· .,..,..:· ,...Ÿ· ¸·
.,..,..:· _·ƒ..’· πs ..,.... ⁄..:·
∑... ¸· _¸· ...’ .¸.,..∏: .,...Ÿ·
_,:.n,¸’· ,·,,:· ‘ ...,, ...Ÿ., -·.·
‘ ...,, ··.·, Ω···- Ω.. ..n∏..∏:
.¸.Ÿ’· ,·,,:· ...
ájDhôdG - §≤°ùe
.....,, _..· .≤. ¸...,· _....
⁄... ¸, ...· ,ƒ.s.:· ‹...
..’....’·, π≤.:· ,,,, ¸..,n.:·
π,. ¸. ......· ” ¸.:· .·.·,,¸’·
..’....’· ,,:.. ..,., _∏...Ÿ·
.. .≤Ÿ· .....· ..ƒ, _....:
.,n..:· ..., ...,,, ._.:·ƒ.∏:
..,,· ...s ‘ .’....’· .....
...n∏..:·
π≤.:· ,,,, ‹... ∫..,
¸. ,.,:· ≈∏., . .¸· .’....’·,
..ƒ, ≈∏. ... ….:· ¸ ....:·
. .· ’¸· .,.....’· ...,,, ....·
¸. _,....:· _†., ∑... ∫·,. ’
.....· ..ƒ, ∫ƒ. _.:·ƒŸ· π,.
‘ ≥:..Ÿ· _†., ‘ ..,.·ƒ.,
· .,,. ,∏n., ….:· ,.’· ...n∏..:·
π,. ¸. .ƒ,.·, .·.·,,¸’· ¸.
.,..Ÿ· _,.’· ..,.·, _∏...Ÿ·
..ƒ, _..–, ...ƒ.Ÿ· ....Ÿ
......·
≥,,. π,.... ≈∏. _...’· ” ..,
_∏...Ÿ· ¸. _∏:‡ ,.†, π..
.ƒ.ƒ∏: .,..Ÿ· _,.’· .·,:’·,
π....Ÿ· ≈∏. _...’·, .™..ƒ:· ≈∏.
.,.–, ..,,∏. ,,s,:· ,., ¸.:·
,.,.. ¸.:· . ,....¸’· .·.·,,¸’·
.,..Ÿ· ..,.· ...s π,. ¸. ...,...
..., ...,,, ....· ..ƒ, _....:
..,n..:·
èjhÎ∏d IójóL »MÉ«°S π«ã“ ÖJɵe
¿ÉHÉ«dGh Ú°üdGh ɵjôeCG »`a áæ£∏°ù∏d
ä’É°üJ’G á«£¨J IOÉjRh áeóÿG IOƒL Ú°ùëàd πªY ≥jôa
äGQ’hO 109 ¥ƒa ¿ÉªY §Øf
á«fɪ©dG - §≤°ùe
···,·· _..· Ω..≤:· _.n...· ,,.. ,,∏... ¸... L.. ,... ≠∏,
¸... L.. ,... ¸· ...n∏: ¸,. ...,ƒ, ....·, .¸.,,.· ,’,.
….:· ¸...Ÿ· ....· Ωƒ, ,... ¸. ..... (.. ≠∏, .......· .,..
,... ∫... ¸· _¸· .,...¸’· ,.Œ .¸.,,.· ,’,. (···,·· ≠∏,
(··. ≠∏, Ω···. ƒ,:ƒ, ,,.. ,,∏... ¸...,:· ¸.. .:· L..:·
..... (·· ∂:., ....,. π,.¸∏: ..... (·., .,.,,.· .·,’,.
.Ω···. ƒ,.ƒ, ,,.. ,,∏... ,..., ..,.≤.
ÉjÉ°†b åëÑj z»eÓ°SE’G …QGRƒdG{
GóZ ..IóéH ∑ΰûŸG πª©dG
ä’ÉcƒdG - IóL
.·:· .,,.:· ∫...· .,.ƒ...:· ∞,.†....
...†.’· ∫,.:· .,,,...·,,, _.∏›,“·ƒŸ
,..≤, ∂:., .¸.-..¸’· ¸,...:· ..:.. ‘
..Ÿ ,....,, ..., .:.... .·,“·ƒŸ·
.,,ƒ.., _·,.:· ‘ ™..ƒ:· ,....,, ._.ƒ,
.._.’· .·,ƒn.∏: ,:.:., ,“·ƒŸ· ...,·
..≤n.Ÿ· ‘ ,·,≤...’·, ¸.’· ≈∏. ∂:. ,:·,
·,.... ¸ƒ.,.. .,,,: ‘ ™..ƒ:· ¸· ..s
._.’· .·..’· .ƒ.. ‘ ¸...,’· ‘
..∏..Ÿ· ..,∏.’· ∫·ƒ.· ,.., _¸· ..,....Ÿ·,
…,·,ƒ:· ,“·ƒŸ· .,..,, ._,∏.:·, ,.‰.,. ‘
.,.,. .,,ƒ,., ¸. _.∏.Ÿ· ....., ,,∏...
,.≤., ..,.ƒ...:· .,,,.:· ..∏.Ÿ· _¸·
¸.-..¸’· ¸,...:· ..:.. ¸. .·, ,,,≤.
¸, ..,· ..:.Ÿ· Ω.. _.· .,. _.,....,
.¸.-..¸’· ⁄..:· ‘ ¸...,’· ¸.. _.·
L..,’· _,..:· .≤n.. ‘ .·,ƒn.:· ,,,·,
.ƒ,,, _n..∏. .,.†. .,...≤. ‘,
_,n.:· ,.., _¸· ._..≤:· ¿:...: ..:.Ÿ·
.,≤,,.· ‘....≤:· ...,’· ‘..:.Ÿ· .ƒ,.
.‹.., ..,_.,. .,.‰.,. ≈n..ƒ:·
21
03
15 22
óªfi óªMCG -ájDhôdG
.,,. _.◊¸· ¸. _..· ¸.Ÿ’· ,...Ÿ· ¸.“
..,,., .,∏. ,∏.. ...., .‹...¸:· √_:., .,....
≈∏. ..,..., ¸.:· .·,.,Ÿ· ‘ ..¸..’ π,.≤. .·..·
..,...:· ..ƒ..Ÿ· ........ ¸... ,,...:... ,.∏.
‘ ···. ⁄..:· _..s ..,..,. ¸. ∫,’· ,,.:· ‘
…,.·,.· ¸,,.:· ,...Ÿ· π,..., .∂:. _¸· .π,,·¸:·
· .,., .,,,.:· .,.:· .·ƒ∏: .∏.., ¿,,..:· ∫ƒ.. .∏.,
,...Ÿ., Ωƒ,:· ¸≤.∏, ..... ...,.∏, .,·ƒ, ¸.
‘ ._.,,’.,.. ,,...,.ƒ, ,.∏. ≈∏. ¸.,.∏,:·
........ ¸. _,’· .:ƒ.· ‘ .¸..,,,,ƒ.ƒ∏,,
Ω.≤:· .,.: ⁄..:· _..s ..,..,. ‘ ....::· ..ƒ..Ÿ·
.:.,..ƒ. …,.·,.· ,...Ÿ· ,.∏,, .π,,·¸:· ‘
.,.:· .·ƒ: π.., ƒ., ‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::·, ™,·,:·
.·.· ≥,≤– ‘ ¿.n,, .,,.,:· .,∏:‡, .,,,.:·
......:· ¸· ,.,, ..,,,.:·, .,,.·,.· .,.∏: .,...
..· . .· ≈∏. …,.·,.· ,...Ÿ· ∞.... .,:,.:·
. .· ’¸· .∫.,..ƒŸ· ‘, ..ƒ..Ÿ· ‘ ..,...Ÿ· ∞...·
.,...:.. ,.’ ..,...., ..≤:... ,.·ƒ. ... ∂∏,
,.’ ¸.,.·,, _...,, ‹ƒ.,. ¸.,... ¸.,..¸’·
√.ƒ≤, .,., π,, _¸· .....¸’., ¸.,..¸’· .:..,.
,· .:ƒn, .., ._,s .≤: ¿.., ¸s., ∂.fi ,,..
.⁄..:· _...: ≥....Ÿ· .∏..., .,≤,,.¸·
ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
.,..n,,,, ..,,.· ..,.
..,’· π◊ ¸·,,¸., .......’·
“.,....· ¿,·.Ÿ·”∞.,, .,.·,.:·
..,.·,.:· .:,.:· .,..., ..,. ¸.:·
.,.,,.’· ¸...:· .,·,, .:..,
_:,·ƒ... ¸¸· (¸ƒ,...,:·
™. ..:..fi ¸,,., .. _,.,,.·
_·,.:· ‘.,..’· ..,’· ¸..., ¸·,,¸·
·.. .,,ƒ. ..:..fi _.... ≈∏.
., .· ..s· ¸n...·, ¸.: .¸ƒ,..’·
‘ -..fi . ,,.... -.. ≥.... ¸:
....Ÿ· ∫.. ..,. .¸·,,¸· ™. _·,.:·
¸.n,¸:· .·,,ƒ:· _.,., ,...,
™. .:., √.-, ¸¸· ¸,_..s .,.,.
_,..:· .≤n.. ,.. .,.,s ¸·,,¸·
∫.. .,.:¸’· ‘, ._·,.∏: L..,’·
¸ƒ, ¸.,,.’· .,,,..· ,,,,
..,,.. .,,ƒ. _.,.. √.-, ¸¸· …_s
‘ .,.·,.:· ..ƒ.◊· ......Ÿ .,ƒ,
._.∏..Ÿ· ¸,......∏: …....:·
.,.. .,.ƒ...:· ..†., .π,.≤Ÿ· ‘
...·, ._·,.:· ‘ ¸,,..· π...:·
¸.:· ..∏..Ÿ· .∏.◊· ‘ ...-:.,
≈∏. ∑... .... ¸,...... .,...,
.,...n:·” .....,..:., ....., ..
..ƒ.◊· .,..,.“¸.:· “.,.....¸’·,
…,ƒ. .·,,ƒ:· _.,., ...,≤, .,.·,.:·
,,,, .,n.:· .:.. π .. ..s .¸.:.Ÿ·
.,ƒ..:· .....,..:·” ,n. .,,,..
..ƒ.. .,..,.“ ¸.:· “.≤,.†:·
¸. .,:,·ƒ..Ÿ· ..·.., ‘ ¸.:.Ÿ·
...,’·
ɵ«é∏H ΩÉeCG áÑ©°U ᪡e »`a zAGôë°üdG ƒHQÉfi{h ..á©HQC’ÉH ∫ɨJÈdG øë£J äÉæ«cÉŸG
á«dhódG äÓNóàdG íLôjh ..zá∏eÉ°ûdG á«ØFÉ£dG á¡LGƒŸG{ ä’ɪàMG ™aôj z ¢ûYGO{ Ωó≤J : ¥Gô©dG
äÉØdÉîŸG äÉHƒ≤Y ß«∏¨Jh ábÉ«°ùdG á°üNQ ≈∏Y Ú«fɪ©dG ÒZ ∫ƒ°ü◊ äÉWGΰTG :QhôŸG ¿ƒfÉb äÓjó©J
ájDhôdG - §≤°ùe
.,..,..’· .....∏, ∫-. _,ƒ..:· _.∏› _....,
..,·,:·, ¸,,...:·, .::.::·, ¸,,...:·, .,..::·
¸,,... .π,≤Ÿ· _.:’· Ωƒ, ¸. · ,.,..· ¸,,...:·,
_.∏› ¸. ∫..Ÿ· ,,,Ÿ· ¸ƒ... Ω...· _†., π,...
.,.ƒ..≤:·, .,.,,...:· ...∏:· ,,,≤. .ƒ.. ‘ .·,,ƒ:·
¸..., ..,,,≤. _..· .,....,· ‘ .....· ¸.:·,
.,,,Ÿ· ¸ƒ... Ω...· _†., π,... ¸ƒ... ¸,,...
02
08
04
2
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::· Ωƒ«dG ájDhôdG
ìô```à≤e ¢û``bÉæj ádhódG ¢ù```∏› Ö``àμe
çƒ```ëÑdGh äÉeƒ```∏©ŸG õ```côe ´hô````°ûe
ájDhôdG - §≤°ùe
._..· ¸.,.. ..:,.:· _.∏› ,... .≤.
…ƒ...:· ..≤..’· ,,.: ,... ™,·,:· .....,·
‹... .....,, .......· .,.:· ¸. .:.::·
_.,., …,..Ÿ· ±ƒ.fi ¸, ≈,., ,ƒ...:·
...†.· _. ,.Ÿ· ,ƒ.†.,, ..:,.:· _.∏›
_.∏.Ÿ Ω..:· _.’· ,ƒ...:· ......, .,..Ÿ·
..:,.:·
.,·., ‘ _.∏.Ÿ· _.,., ‹... , .,,
_.,....·, ....†.’· _.,.Ÿ., ¸...,’·
.:-. ¸. ” ….:· ∫...’· ∫,., .,:...
√.,... ” .. ..,... ,,,≤. ≈∏. ¸-:’·
.≥,...:· ,..Ÿ· ¸...,· ‘ ..... .·,·,. ¸.
.n...· ..,... ,,,≤. ≈∏. ¸-:’· _¸· .....¸·
¸...,· _, ...·ƒ:· .,.:· ∫-. ¸..∏:·
∫-. ”, .¸...,’· ·.., ≥,...:· ,..Ÿ·
....::· _.,...:· _...∏.· ,,,≤. ¸...,’·
¸. .:.::· …ƒ...:· ..≤..’· ,,.: ......:·,
..:-::· ¸.ƒ, ..≤..· ¸.:· ......· .,.:·
.Ω···. ƒ,.ƒ, ¸. ··, ·· _≤.·ƒŸ· ...,,’·,
.,......’· ...∏:· ..:.-. ....... ” ...
∫ƒ. .·,,ƒ:· _.∏.Ÿ .,.,..ƒ.:· .,..Ÿ· ≈∏.
..,·ƒŸ· ¸,,... ≈∏. ¸... _.∏› ..,.,.
....... _¸· .....¸· .Ω···.Ω..: .:,.∏: ....:·
∂:.., .Ω···. Ω..: _.∏.Ÿ· ..,·ƒ. ¸,,...
¸.,:..:· π.,,:· ¸,,... _.∏.Ÿ· ,... _....
¸,≤. ......., .....:· ....-: ¸,≤Ÿ·
..ƒ.,:·, ...ƒ∏.Ÿ· ,.,. ¸,,...
,.†fi ≈∏. ,..Ÿ· ™∏:· .,.· ,.., ¸.,
_. ,.Ÿ·, _.∏.Ÿ· ,... _, ¸...,’·
Ωƒ, .≤ . ….:· ¸..∏:· ....·,, ...,.Ÿ·,
∫-. ” ... .…,..· ƒ,.ƒ, . ≥.·ƒŸ· ...,,’·
∫...· ∫,., .ƒ.,, ..ƒ. .,.– ¸...,’·
…ƒ...:· ..≤..’· ., ....:· .,...:· ...∏.·
...≤. ™.,Ÿ·, (......· .,.:· ¸. .:.::·
·., ·. _≤.·ƒŸ· ...,,’·, ..:-::· ¸.ƒ,
.…,..· ƒ,.ƒ,
ájDhôdG - §≤°ùe
ˆ·.,. ¸, ..fi Ω,.Ÿ· ≈≤.:·
.,.:ƒ:· ...∏:· _.,., ¸..,,:·
¸.,.. .,... ¸....¸’· _ƒ≤◊
.,.·. ,,.. ¿-, π,, _..·
.,≤,,.¸· ∫...., L..,’· _,..:·
.,..:ƒ,:· .,,,..· .,·,ƒ,
.,,ƒ, .,,,., ...... ,ƒ.†.,,
.....Ÿ· ·..:ƒ. ..∏‡ ._.....
∫-. _,, ...n∏..:· _.:
. ,..·, ,,. ....... ..≤∏:·
..,:,., .,.,∏.·, .,∏fi ...∏:·
..∏‡ .ƒ.. ¸≤∏. _¸· .....¸·
.,.,,Œ ≈∏. ¸-:-: ·..:ƒ.
.¸....¸’· _ƒ≤. ∫.› ‘
≥,....:· ,,ƒn. π,.. .......,
,,ƒn. ≈∏. π..∏: ∑,..Ÿ·
_ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:· .·,.‚¸·
.¸....¸’·
zájóædƒ¡dGá«LQÉÿG{`H’hDƒ°ùe»≤à∏j z¿É°ùfE’G¥ƒ≤M{ ¢ù«FQ
¿OQC’G™e‹hódGπ≤æ∏dá«bÉØJG≈∏Y≥jó°üàdGh..¥ôW ´hô°ûŸ áeÉ©dGá©ØæŸGáØ°U ôjô≤J :¿É«fÉ£∏°S ¿Éeƒ°Sôe
ás «fɪo ©dG - §≤°ùe
¸.n∏..:· .:-.· ,.... .,.†. ,...·
√..,, ˆ· .:.. ,:.Ÿ· .,... ¸, _.ƒ,..
..,. .._,.... _,..n∏.. _.ƒ..,. ._..·
........ ¸∏,
,,,≤., (···.,-· ,., ¸.n∏.. Ωƒ..,.
_,n:· .,... ¸,,..Ÿ ....:· ....Ÿ· ....
≥,,:, ™,,..:· ..:.,:· ≥,,: _, .∏..·ƒ:·
,..≤:· ..:.,:·
¸.. . ¸.n∏.. .,... ¸, _.ƒ,.. ,¸..
..:,.∏: ¸.....’· Ω.:.:· ≈∏. ¸-:’· ..,
.(··,··· ,., ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ., ,....:·
.....:· .....∏: .,.∏Ÿ· ¸,. ¸ƒ... ≈∏.,
.(«·,·. ,., ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ., ,....:·
....., ......:· ..∏..Ÿ· .,.†.≤. .. ≈∏. ...,,
. .· ƒ...
_,n:· .,... ¸,,... ¸.. , ._,’· ...Ÿ·
≥,,:, ™,,..:· ..:.,:· ≥,,: _, .∏..·ƒ:·
,..,:·, .,..Ÿ· ‘ ...Ÿ· .,..≤:· ..:.,:·
...,,... ¸. ._≤.,Ÿ· ‹..,¸’· ¸n,n..:·
.....:· ....Ÿ·
.-,...’· .....Ÿ· ..,.∏: ..,..::· ...Ÿ·
.·,.≤.:· ≈∏. ,...,Ÿ· .,...:· ≥,,n,
.,,∏. .., .,ƒ..Ÿ· ¸,,...∏: ..,-:· ¸..·,’·,
.,.∏Ÿ· ¸,. ¸ƒ... Ω...’ .≤,: ...... . ¸.
..,:¸· ,...Ÿ· ....:· .....∏:
..,,.· ‘Ωƒ..,Ÿ· ·..,... , ..::.::· ...Ÿ·
.√,,... ¿,,.. ¸. ., π.. ,, ..,...,:·
.≥.·ƒŸ· ..·.-..... ¸.,... ¸. ·· .‘ ,...
.Ω···..... ƒ,.ƒ, ¸. ··
≥,....:., (···.,-- ,., ¸.n∏.. Ωƒ..,.
_, _,n:· ≈∏. ‹,.:· π≤.∏: .,....· ≈∏.
.,..,’· ..∏.Ÿ· ..ƒ.., ¸.. . ..n∏.. ..ƒ..
.,....,:·
¸.. . ¸.n∏.. .,... ¸, _.ƒ,.. ,¸..
..:,.∏: ¸.....’· Ω.:.:· ≈∏. ¸-:’· ..,
.(··,··· ,., ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ., ,....:·
_, _,n:· ≈∏. ‹,.:· π≤.∏: .,....· ≈∏.,
.,..,’· ..∏.Ÿ· ..ƒ.., ¸.. . ..n∏.. ..ƒ..
…. ·· .¿,,.., .L≤... ‘ ...ƒŸ· .,....,:·
.Ω···-¸..ƒ. - .≥.·ƒŸ· ..·.-. ..◊·
....., ......:· ..∏..Ÿ· .,.†.≤. .. ≈∏. ...,,
. .· ƒ...
.,....’· ≈∏. ≥,....:· ._,’· ...Ÿ·
..≤.,Ÿ· ..,..∏: .≤., ..,,:¸· ,...Ÿ·
_......’· ..,, ≈∏. ..,..::· ...Ÿ·
.≤., .,....’· ≈∏. ≥,....:· .≤,:, ¸·.,¸·
..,....’
..,,.· ‘Ωƒ..,Ÿ· ·..,... , ..::.::· ...Ÿ·
.√,,... ¿,,.. ¸. ., π.. ,, ..,...,:·
..·.-. .... ¸.,... ¸. ·· .‘ ,...
.Ω···. .... ƒ,.ƒ, ¸. ·· .≥.·ƒŸ·
QÉÑNCG
3
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
™bGh …ôjô≤Jh QhôŸG ¿ƒfÉb πjó©J ¢ûbÉæj ziQƒ°ûdG{
πÑ≤ŸG ÚæKE’G ..á«YGQõdG óéædG á≤£æeh º∏©ŸG
¢Vhô©dG ™e πeÉ©àdG á«dBGh äÉ°übÉæŸG äGAGôLEG ∫ƒM »Fôe ¢VôY ≈∏Y ™∏£j ¢ù∏éŸG
äGóéà°ùŸG ¢SQGóàJ á«Ñ£dG áæjóŸGh ÉjQƒe »Yhô°ûe ∫ƒM z≥FÉ≤◊G »°ü≤J{
QhôŸG ¿ƒfÉb πjó©J ∫ƒM ziQƒ°ûdG á«fƒfÉb{ ôjô≤J »`a äÉHƒ≤©dG ß«∏¨Jh Ú«fɪ©dG Ò¨d ábÉ«°ùdG á°üNôd äÉWGΰTG
É°ùfôØH z…QƒJÉ°S hQƒj{ ¢Vô©e ìÉààaG º°SGôe ô°†ëj ´ÉaódG ¿hDƒ°T øY ∫hDƒ°ùŸG ôjRƒdG
ájDhôdG - §≤°ùe
.,..::· .,..,..’· .....∏, _,ƒ..:· _.∏› .≤.,
¸,,...:·, ..,·,:·, ¸,,...:·, .::.::·, ¸,,...:·,
.,.∏: Ω···.···- .:.::· …ƒ...:· ..≤..’· ,,.:
¸. · ,.,..· ∂:., ( Ω···.,···· _.∏..∏: ..,...:·
.π,≤Ÿ· ...,,’· ≈.., _.:’· Ωƒ,
_.· ¸.,,.Ÿ· ,.... ¸, ¸∏. ¿,..:· ...... ,..,·,
¸ ..†., ....∏.· ∫...· ∫,., ¸· _,ƒ..:· _.∏› Ω..
¸. _.∏.Ÿ., ...·.:· ¸..∏:· ,,,.≤. ¸. ... .......
Ω...· _†., π,... ¸,,... ,·,.¸·, ....... ...,,,·
.ƒ.. ‘ ,.ƒŸ· .·,,ƒ:· _.∏› ¸. ∫..Ÿ· ,,,Ÿ· ¸ƒ...
_¸· ·_... ..,.ƒ..≤:·, .,.,,...:· ...∏:· ,,,≤.
,·,.¸·, ....... ∂:.. ....∏.· ∂∏. ∫-. ,.,.. . .·
,,∏..:·, .,,,:· ... ¸. Ω.≤Ÿ· ,,,≤.:· ¸,,...
.....¸’., ...n∏..:· ‘ ,∏.Ÿ· ™.·, ∫ƒ. ¸.∏.:· ..,:·,
∫ƒ. ¸..Ÿ·, ¸.·..:· ¸.’· ... ,,,≤. ....... _¸·
¸.’· ≥,≤– ‘ ..,,., .,.·,,:· ...:· .≤n..
¸,≤. ....... . .†,· ,.,.. ... .¸..Ÿ·, ¸.·..:·
Ω-.¸’· ... ¸. Ω.≤Ÿ· ...ƒ∏.Ÿ· ∫,·.. ¸ƒ... ¸,,...
._.∏.Ÿ., ...≤::·,
.....∏, ∫-. ™....,.. _.∏.Ÿ· ¸· ¸.,,.Ÿ· _,,
., .,.., .·,,ƒ:· ‹..Ÿ· ,....· _†., .,., _¸·
¸. ...†.’· ..· ∫··ƒ.. ≈∏. ....:· ,,,, ‹...
.¸... .,’ƒ, ¸...:· _,.. ,.,. ...,: ,,≤Ÿ· ..ƒŸ·
∫··ƒ.. ≈∏. .,...,,:· ¸,·ƒ..:· ,,,, ¿,..:· ‹... .,,
...,... ¸.:· .,,∏..:· .. ,.ƒ∏..:· ¸..., ...†.’· ..·
.,ƒ...:· ‹... .,, ...n∏..:· ‘ .,...,,:· ≥.·,Ÿ·
¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ,ƒ..Ÿ· ∫··ƒ..:· ≈∏. ‹..:· ,,∏..:· .,,,,
....,≤:·, ¸.,.·,..’· L,n..:· ‘ ‹..:· Ωƒ∏,.:·
∫-. ,.,.. . .., Ω..:· _.’· ¿,..:· ...... ,...· ...
.,......’· ...∏:· ,,,≤. ‘ ,:.:· ....∏.· ∂∏.
... .¸n..:· π,,,. π≤◊ .,.,.,, ,.... ∫ƒ. .,:.Ÿ·,
.·,,ƒ:· _.∏› .,., _†.,, . .∏. _.∏.Ÿ· .:..¸· ,.,..
≈...Ÿ· _,.. ‘ .,.,, ¸·,.’., .≤∏..Ÿ· .,.. ,.ƒŸ·
.,, ...... ∞:ƒ. _¸· ...:.:· π...: ¸.,:ƒ:·
_,ƒ..:· _.∏› ,,,≤. ‘ .., .. ≈∏. .·,,ƒ:· _.∏›
ƒ.ƒ,. .,....., .....· ≥.-Ÿ· _†., ..ƒ... ¸...,
..:..Ÿ·
∫,., ‘ .,,.Ÿ· .ƒ.,:· ¸... ¸. ¸· ....... ...·,
‹... ...≤,.. ….:· ¸.,Ÿ· _.,.:· ....∏.· ∫...·
.·.·,,¸’· ∫ƒ. .......Ÿ· _.∏› _.,., ,ƒ...:·
™,,...Ÿ· .,..., .......Ÿ· ™. π....:· ‘ ..,.Ÿ·
_¸· .....¸· ._.,,.:· ™. π....:· .,:·, ..,ƒ...:·
_.,..,..’· .,...∏, L,..†. ≈∏. _.∏.Ÿ· .......
…ƒ...:· ..≤..’· ,,.: ¸,,...:·, .,..◊·, ¸,,...:·
∫...’ . ,.,...:· ∫,·..· ≈∏. ™∏n,.., .:.::·
.···. Ω..:· ¸. ƒ,.., π,,,· …,,..: ...·.:· ¸..∏:·
ájDhôdG - §≤°ùe
.,.,,...:· ...∏:· .....·
_..· ¸.,.._,ƒ..:· _.∏...,.ƒ..≤:·,
..≤..’· ,,. ¸. ¸,,...:· .,....,· ‘
..,...:· .,.:· ¸. .:.::· …ƒ...:·
,.. ¸, .,... ...... .....,, ._.∏..∏:
¸..., ..,,,≤. ....∏:· _.,., ‹.,≤Ÿ·
¸ƒ... Ω...· _†., π,... ¸ƒ... ¸,,...
_.∏› ¸. ..:..¸· . “ ….:· ,,,Ÿ·
,.·,, ..,,: ,.,..’· ‘ ...· ..·,,ƒ:·
.......Ÿ ∫.., ¸· ≈∏. ..,..,,..., ,,,Ÿ·
™.,Ÿ· _.∏..∏: ....:· ...∏.· ‘
¸.., .π,≤Ÿ· ¸ƒ,..’· ∫-. .,....¸·
¸. π,.· .. ¸ƒ..≤:· π,... ¸,,...
..,,., ¸.:·, ....∏:· _¸· _.∏.Ÿ· ,...
_....Ÿ· ¸. ... ....†...., ....
,,.·,·, ,,..,.,. ..-: _:,·ƒ..Ÿ·,
_¸· .....¸’., .√.·ƒ., ¸ƒ..≤:· ∫ƒ.
...†.· ......:· ,....· ..:.-.
.·ƒ. _†.,, ≥∏.., ..,. ...∏:·
_†., ‘ ..,..· .-,...:·, ¸ƒ..≤:·
..,...,,,
‹.,≤Ÿ· ,..¸, .,... ...... ,..,·,
..:.-Ÿ· ,.· ¸. ¸· ...∏:· _.,.,
∂∏. .,....... ...∏:· .... ¸.:·
...., ≈∏. ∫ƒ..◊· .,.,., .≤∏..Ÿ·
...,¸·, ._,....:· _.: ...,..:·
∂:.., ..,,∏. ,,:ƒ..◊ ..:·,..·
,·,.., ≥∏.., .. ‘ ..,ƒ≤.:· ±,∏..
.≥,,n:· ‘ ..,..Ÿ· ∫...’·, ...:..Ÿ·
‘ ..,.,Ÿ· .ƒ., ,,Œ _¸· .....¸’.,
..,◊· ‘ .∏.,. ,,... ¸.:· ¸...’·
....:· ∞.·ƒŸ· ‘ .,.ƒ., π:. .,,,,Ÿ·
≈∏. ¸ƒ..≤:· ....,, .™,,∏: .,..,.:
.,· ¸:... .:.. ‘ ..,.,Ÿ· ...,..
...:.fl ¸..†., ... ..,∏≤. .·,:·ƒ.
_.· ·.¸· .,.,..:· ,.., ‘ _,..:· ¸...,
.,..,.,. ....,, ‘ …,.ƒ, _,.. _¸·
..,..-.., .,..· ‘ ,:·,
…·, .,....,· ‘ ...∏:· ...,....·,
,... ¸. ∫..Ÿ· .,,......’· ...∏:·
ƒ.†. ¸. .·.,Ÿ· .,.,:· ∫ƒ. _.∏.Ÿ·
‘ .,,·,.,’· ≥,,n., ≥∏..Ÿ· ...∏:·
.,,. .., .π.,,:· ...,, ¸...≤.:·
..· .ƒ,ƒ, ...·,....’ .∏,,.. ...∏:·
...... ,· ,..Ÿ· ...†.· ......:· ,....·
¸...,· ‘ ∂:., .,.,:· Ω.≤. ƒ.†.:·
.π,≤Ÿ· ...∏:·
¸..≤. ... ..≤. _,.· .,, ¸.
_:... ™.... ≈.,,... ∫ƒ. ≥..≤◊·
,..: .:.... .,,n:· ..,.Ÿ·, .:-..
…ƒ...:· ..≤..’· ,,.: .:.::· .,....,·
...· ¸, .:.. ...... .....,, .:.::·
...†.· ,ƒ.†.,, ...∏:· _.,., …....:·
...,·.., .....:· ....’·, ...∏:·
_.,,..Ÿ· ∫ƒ. .·.....Ÿ· ,.· ...∏:·
,.·ƒ.∏: .,..,.:· _·,,:· ....,,
¸...:· ·.. ‘ .,.ƒ..≤:·, .,......’·
..,..,.,Ÿ . ≤.,
ájDhôdG - §≤°ùe
.ƒ... ¸, ,., . ,..:· ‹... ,.†.
∫,·ƒ..Ÿ· ,,,ƒ:· ….,...ƒ,:· ,,.. ¸,
¸....· ,..·,. _..· ¸...:· ¸,·ƒ.. ¸.
(…,ƒ.... ,,ƒ, ¸...:· .·..._.,..
_.,,., ..,..‘Ω.≤, ….:· Ω···. Ω..:
¸. .,.:· ∫-. ....,. .,,ƒ,..,
.,,∏. ∂:., .Ω···. ƒ,.ƒ, ·· _¸· ··
‹... ¸. .,:... ...≤∏. ¸.:· .ƒ..∏:
.¸...,.:· ¸...:· ,,,,
.,.., .– _.,.Ÿ· ¸....· ”,
,,,, ¸.,,,. ‹ ∞,¸· ¸., ‹...
¸. ... ,ƒ.†.,, ¸...,.:· ¸...:·
....·,,, ¸...:· .·,,, ‹..Ÿ· ,....·
∫,. ∞∏.fl ¸. ..,...Ÿ· .ƒ.ƒ:·
. ,..:· ‹... Ω.. ...., .⁄..:·
¸...:· ¸,·ƒ.. ¸. ∫,·ƒ..Ÿ· ,,,ƒ:·
... ...,· ‘ .:ƒ., ≥.·,Ÿ· ..ƒ:·,
‘ ..,...Ÿ· ∫,.:·, ...,..:· ¸.
..,.≤.:· ...· ≈∏. ™∏:·, _.,.Ÿ·
¸.:· .,,....:· .·..Ÿ·, ..:.’·,
¸. ¸...:· ...... ...,.. .,....
π.. ,.†. .⁄..:· ∫,. ∞∏.fl
¿,..:· ...... .,:... .,.. ¸....’·
..n∏..:· _... ¸..Ÿ· ¸∏. ¸, .,..
.,...,.:· .,,ƒ,..· _.: ....Ÿ·
¸.n∏..:· .·ƒ. •.,.. ,.,. ¸. ...,
≥.∏Ÿ·, .,:..Ÿ _≤.·,Ÿ· ..∏..Ÿ·
.,,ƒ,., _.: ¸...:· …,....:·
.,..:· ‹... ¸.., ·.. .....,.
¸...:· ¸,·ƒ.. ¸. ∫,·ƒ..Ÿ· ,,,ƒ:·
.,,ƒ,., _¸· ∫,’· _..· π.., ..
.,..., .,.,, ‘ .≤,...:· ....,.
.Ω.,· ... _,.....
ájDhôdG – §≤°ùe
...... ‘ ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.. ... ..≤.
....≤::·, .·,:· .,·,, Ω.. ¸·ƒ,., _..· ¸.,.. .¸,,...:·
.....,, .¸.Ÿ· ™...Ÿ· ......·ƒ. ™. . ,_.†– . ....,·
... _.,., ,... …,..Ÿ· ∫-. ¸, ... ¿,..:· ......
...≤::·, .·,:· .,·,, π,., ,...∏: ‹,.:· L≤... _.,..
¸∏:.. ¸...,’· π,.... ‘ ,., ….:·, ..,..≤::· ¸,·ƒ..∏:
≈∏. ..,...∏: ,...:· ,.≤., .¸.Ÿ· ™...Ÿ· ......·ƒ.
L≤... _.,.Ÿ ( ··:· .,...Ÿ· .,,.:· ‘ .:., ¸.:· .ƒ,.·
.,..≤::· ..,:...:· _.·,....· _,, ,: ¸., .,...∏: ‹,.:·
.·,’· ,.≤. ∂:.., ..,......., .≤,...:· ..,,. ‘ _.,..∏:
Ω..:· ¸,,...:· ..,,. ‘ _.,.Ÿ· ,,ƒn. π,,.. ‘ ...,≤Ÿ·,
.,..≤::· ..,:...:·, ,.·¸:., _.,.Ÿ· .·,:¸· π,· ¸. .π,≤Ÿ·
,...∏: ‹,.:· L≤... _.,.. ¸· .,..:., ,,..· ...ƒ..Ÿ·
..†,.:· ,.. ¸. . ... .. ,,,. ™. ¸.·,., .··:· ..,,. ‘
.···. .,.-..¸’· ...≤::· ...... _,,., .....’·, ...,.,Ÿ·
Ω..:· π.., .‡ ._.,.Ÿ· ,.. ¸. . ... ¸,,... ,,,.,
.... ≈∏. ..n∏..:· √.,... ¸.. . ‘.≤: _.,. .,.:. Ω···.
......’·
20`dG ÜÉàµ∏d ‹hódG §≤°ùe ¢Vô©Ÿ …Ò°†– ´ÉªàLG
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
4 OÉ°üàbG
¢†jô©dG ¥É£ædG ô°ûfh äÉ≤«©ŸG á÷É©Ÿ á«aÉ°VE’G äGAGôLE’G ójóëàd πªY ≥jôa
ájDhôdG - §≤°ùe
….,...:· .ƒ.... ¸, ¸∏. ,ƒ...:· ‹... .≤.,
,:... ¸, .,... ......, .......:·, .,...:· ,,,,
.¸... ......, .,.Œ ..,. _.,., ¸.ƒ,.:·
...,..:·, ∫...’· ∫.,, ™. . ...ƒ. ..≤: .Ωƒ,:·
¸,.,ƒŸ·, _.,ƒŸ·, .,.-,...’· .·ƒ.∏: ..,ƒŸ·
∂:., ...n∏..:., _,.’· .·ƒ.∏: _,..,.,:·
·,.·ƒ. ,....:· ..ƒ.◊· ,·,. .,.∏. ≈∏.
..,..Ÿ ™.†.. ¸.:· ™∏..:· ..... .,.– ¸...,
∫-. ,.,.., .∂∏,...Ÿ· .,..◊ ....:· ..,,:·
.,·,≤:· ·.. ™. π....:· ..,:· ...... . ..≤∏:·
¸ƒ... ≈∏. …,.... ¸.:· .-,...:· _¸· .....¸·
..·ƒŸ· _†., ...:¸· ¸... ‘ .,,...:· .’..ƒ:·
¸....:·, ..’..ƒ:· .,,... Ω.. ..... ¸. ….:·,
.¸∏.Ÿ· π,.ƒ:· .≤.·ƒ. ¸,. ™...†,:· .·_....,
¸..., .,:¸· π..ƒ.:· ” .. _¸· ..≤∏:· _ ,n.,.. ...
.,....’· ™.., ......Ÿ· ¸ƒ...
ájDhôdG - §≤°ùe
_..· ..,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, .:.,
¸.n. ‘ ..≤,...:· ..-,.. ..∏‡ ™. ¸,...:·
...∏..Ÿ· .,.’... .,....:· .,,:·
¸, ∫-. .,..:· ...... ..≤: ∫-. ∂:. ..,
,,,, ,... ,......Ÿ· ….,...ƒ,:· ¸∏. ¸, ,∏...
,ƒ...:· ™. ._..· ..,....:· .,,:·, ..·,,:·
..·,,:· .,·,, π,., ,... ¸ƒ,·¸, ¸,·_,
..≤∏:· ∫-. _,,, ....-,.. ..∏.. ..,.,...:·,
‘ ..-,.., ..n∏..:· _, ¸,...:· .,,· _.·,....·
‘ ....Ÿ· .,,..:...’· _.,.:·, .¸....:· ¸.n≤:·
‘ ¸,...:· ..,....¸·, .¸....:· ¸·,,...’· .’.›
∫..,., ..,..Ÿ· .,.∏.:· ....·,.:·, .ƒ.,:· .,...
... ..≤∏:· ,.†. ..ƒ.ƒ:· _, .·,.,,:·, .·¸.·
..·,,:· .,·,ƒ, ,.·,.:· …,,.., Ωƒ..:· …,,.. ¸.
…..-,..:· ..ƒ:· ...†.·, .,....:· .,,:·,
..ƒ:· ¸.., ..,.:· √.. ∫-. ..n∏..∏: ,.·,:·
.,·,, π,., ,... .....,, ,.·,:· …..-,..:·
.≤,...:· ..-,.. ..∏.. .., .,...:·, ..·,,:·
.,:.,:· ,.·,Ÿ· _¸· .,.,,, ._..· ¸.,.. .Ω.. ..
_.. ≈∏. …..-,..:· ..ƒ:· ™∏:· .,. ..,....:·
,.,., ..,....:·, .,,.,:· Ωƒ∏.:· ,.,. ‘ π..:·
..¸....:· ¸·,,...’· ,.,., .∑....’· ..ƒ, L,..
_....Ÿ· ¸. π..:· _.. ¸. .·, ¸,.. _¸· ™....·,
π...Ÿ·, .·¸..Ÿ· .,.,,, ·ƒ... ... .,.·,Ÿ· ∂∏. ‘
.,.·,Ÿ., .,.∏.:·
ájDhôdG - §≤°ùe
..’....’·, π≤.:· .,·,, ≈.,. ._..· ..≤ .
⁄... ¸, ...· ,ƒ...:· ‹... .....,, . ¸...,·
,ƒ.†.,, ..’....’·, π≤.:· ,,,, ¸..,n.:·
.π.... . ..,.. .,·.¸· _.∏› _.,., ......
,,:.. ..,,: ….,...:· _.,.,:· ,ƒ...:· ......,
..,..:· ¸. π.: _,.,...:· ....·,,:·, .’....’·
π.... . ¸..,.., ._†,,.:· _.n.∏: .,....:·
¸.:· .·.·,,¸’· ≈∏. .ƒ.ƒ∏: ∂:., ._.,ƒ.:·,
,,:.. ..,., _∏...Ÿ· π,. ¸. ......· ”
.. .≤Ÿ· .....· ..ƒ, _.... : ..’....’·
..... .,n..:· ..., ...,,, ._.:·ƒ.∏:
...n∏..:· ..,,· .... ‘ .’....’·
….:· ¸...,-:

’......· ¸...,’· ·.. ¸..,,
∫-. ”, .···- ,,ƒ..· ,,.. ‘ _∏...Ÿ· ™. .≤ .
¸..,.. π,. ¸. ,..,¸· _¸· ¸.....’· ¸...,’·
∫ƒ. .’....’· ,,:.. ..,., _.,ƒ.:·, π.... .
∫-. ..,∏,. ¸. ......· ” ¸.:· .·.·,,¸’·
.....· ..ƒ, _....: ..,...Ÿ· ..,..:· ,ƒ,..:·
.,. ..’....’· ..... .,n..:· ..., ...,,,
....· ..ƒ, ‘ ¸..– _¸· ¸...,..:· .,...·
.

.,,,≤. ∞..†:· _¸· .∏.., ¸.:·, ...,..:·,
_.ƒ. .·,, .....· ,.....· ...,, _¸· .....¸·
Ω..:· ·.. ∫-. _∏....∏: .·..,:· ¸. .,,.
......· ” ¸.:· .·.·,,¸’·, .Ω,...Ÿ· Ω..:·,
,,:.. ..,., .’....’·, π≤.:· .,·,, π,. ¸.
.·.·,,¸· π,,...: ..∏..Ÿ· ..,.· ™. ..’....’·
....,..:· ,.....·, ..n.Ÿ· ...,
..... ,.....· .,... ...,, _¸· ¸...,..:· ...:,
...,,, .¸....:· ¸. ·· ‹·ƒ. _¸· ¸.::· π,.·
‹·ƒ. _¸· .:.::· π,.· ..... ,.....· .,...
™,·,:· π,.· ..... ,.....· .,... .∏..,, .··
π..:· ¸·, ._∏...Ÿ· ..· _.: .· ‹·ƒ. _¸·
¸. .,,. ,,.,. ≈∏. _..,..:· π,. ¸. ,.....
...,,: ..n∏..:· ..,,· .... ‘ .’...’· ..nfi
™,·,:·, .:.::· π,.· ..... .,n..:· ...,
._,.:· ...,,:· .,,·ƒ., .....· ..ƒ, _..–,
¸.:· _†,,.:· _.n.:· ..... ≈∏. ,∏n:· ‘
™..·ƒ:· ,.....’· ..,.. .-. ‹·ƒ. _¸· .∏..,
...,.¸’· ≈∏. ..... ¸.:· ..≤,,n.:·, ¿.·¸∏:
≈∏., ..¸· .’....’·, π≤.:· ,,,, ‹... ∫..,
....· ..ƒ, ≈∏. ... ….:· ¸....:· ¸. ,.,:·
..· ’¸· .¸...,..:· .,...· ..,... ,.....’· ...,,,
_.:·ƒŸ· π,. ¸. _,....:· _†., ∑... ∫·,, ’
≥:..Ÿ· _†., ‘ ..,.·ƒ., .....· ..ƒ, ∫ƒ.
¸. · .,,. ,∏n., ….:· ,.’· ...n∏..:· ‘
..,.·, _∏...Ÿ· π,. ¸. .ƒ,.·, .·.·,,¸’·
..ƒ, _..–, ...ƒ.Ÿ· ....Ÿ .,..Ÿ· _,.’·
......·
π.. ≥,,. π,.... ≈∏. _...’· ” .≤. ..,∏.,
_,.’· .·,:’·, _∏...Ÿ· ¸. _∏:‡ ,.†,
π....Ÿ· ≈∏. _...’·, .™..ƒ:· ≈∏. .ƒ.ƒ∏: .,..Ÿ·
.·.·,,¸’· .,.–, ..,,∏. ,,.,:· ,., ¸.:·
.... π,. ¸. ...,... ,.,.. ¸.:· .,....¸’·
...,,, ....· ..ƒ, _....: .,..Ÿ· ..,.·
......,’· ¸. .,,Ÿ· .≤. ,.,.., ..,n..:· ...,
,·,....· ¸...†: .,..Ÿ· .·,:’·, _∏...Ÿ· ™.
.,:.. ..ƒ., _.:·ƒ.∏: .....· π.†.· ,.≤.
..:IJ.. ,.....,,
ájDhôdG - §≤°ùe
,.... ¸, ˆ·.,. ¿,..:· ‹... _.·,,
¸, ... ......, ..∏...:· _ƒ≤:· ,,,, …,.,:·
.∏...:· _ƒ≤:· .,·,, π,., …,...:· _.,..
‘ ∑,...Ÿ· ..n∏..:· .., .π..:· ¸,·ƒ..:
∫,., π..:· .·,,, ...∏: ∫,’· ¸...,’·
..,,,.:· ¿,∏.· ∫,.: ¸,...:· _.∏›
.-.ƒ:· ...∏: ∫,’· …_.†..:· ¸...,’·,
¸...,’· ·.,,.., .·.., Ωƒ,:· ..,ƒ.:.,
·.,,“ .π..:· .-.ƒ: .,_.†– ...∏.,
......Ÿ ._.∏.Ÿ· ∫,., π..:· .·,,, ¸...,’
_ƒ≤:., .≤∏..Ÿ· ..,..Ÿ· .,..†≤:· ¸. ...
_...., ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸., .π..:· ¸.n., .∏...:·
....:· ....’· ,,,≤. _.ƒ,:· ∫-. ..ƒ:·
... π..:· ∫.› ‘ ∑,..Ÿ· ¸,...:· ¸...,
....:· ....’· .,..., .¸,...:· _.∏› Ω.,.
‘ ≈∏.’· _.∏.Ÿ· ,·,. .,... ..,... ¸...,
..,..ƒ., ¿.... π,..., _...·, .-.:· ..,,.
_¸· .....¸· ...≤.,·, ƒ‰. ,.,..:· ,“·ƒ.
_.∏.Ÿ· ,·,. ¸..., ....:· ....’· .,...
π,ƒ.., ≥∏..Ÿ·, .-.:· ..,,. ‘ ≈∏.’·
.,....:· .,....,..’· _.·ƒ≤:·, ..:.’·
_.·ƒ., ..:.· _¸· ¸,...:· _.∏› ,.:¸· ‘
....’· .,... ¸...,’· ∫,...,.. ... ..,.:,
™. ∑,..Ÿ· …,·,ƒ:· ¸...,’· ¸..., ....:·
.,..., .,..Ÿ· ....· .,,,· ....·,,, .·,,,
…,·,ƒ:· _.∏.Ÿ· ,·,. ¸..., ....:· ....’·
.·..–’·, ......· ¸..., .··.:· ..,,. ‘
¸..,, .....,Ÿ· _., .,..ƒ:· .,,...’·
∫,. _, ¸,...:· ,.:¸· ‘ ¸...,’· ·..
.n...· ≈∏. .ƒ.†:· L,∏...:, ..,,,.:· ¿,∏.·
..:...., π..:· ∫.› ‘ .·,·,ƒ:· .·,.‚¸·,
_¸· .....¸· ._.∏.Ÿ· ∫,., ....:· .·,·,,
.∑,..Ÿ· ™,.n:· .·. π..:· .,..†. .......
ájDhôdG - §≤°ùe
.,·,, _, ¸...,· .,,ƒ.., .,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,ƒ, ._..· ¸.,.. ..≤ .
_.,....: ..,,......’· ...·,.:., .....Ÿ· ..,..:·, .,....:· .,,:·, ..·,,:·
...... ¸...,’· _.·,., ....n∏..:· ‘ .,....:· .....Ÿ· .,.Œ, ≥,ƒ...: ..,..
.,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, π,., ‘ƒ.:· ¸..,∏.. ¸, .,... ¸, ... ,ƒ...:·
¸,..·,:· ⁄... ¸,· ˆ· .,. ¸, ⁄... _...,Ÿ· Ω .. .,. ..,....:· .,,∏:
‘ ¸....:· ≥,ƒ...:· ¸. . ,.,. . ..,. ¸....:· ,..:...’·, ≥,ƒ...:· Ω.. ,,..
≥,ƒ...:· ,,ƒn., ...n∏..:· ‘ ¸....:· ≥,ƒ...:· Ω.:. .,,. ∫,... ..n∏..:·
.....¸’ .ƒ,,Ÿ· .·..’·, ...n∏..:· ‘ ∑....-: …,.,Ÿ· .∏..· _ƒ.., ¸....:·
≥,ƒ...:· ¸.n≤, _.ƒ,.∏: .,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, .ƒ,,, ._ƒ..:· ·..
.,....· ¸.:· .·ƒn.·, π.·,Ÿ· ™,., π.... .∏..... .,∏.. ¸ƒ..: ¸....:·
.,...: .,....:· _·ƒ..’· ,... ..,.., .¸....:· ≥,ƒ...:., _.ƒ,.∏: .,·,ƒ:·
..,..Ÿ ¸.,:, ,... _.ƒ., ._·ƒ..’· ..,.,..·, ..,....:· _·ƒ..’· ...ƒ..
Ωƒ≤. ¸.:· .ƒ,.·, ..,≤,ƒ... ..... ,.. ™,...., ..,....:· _·ƒ..’· π..
.....¸· ...n∏..:· ..:..fi ‘ .,....:· _·ƒ..’· ≈∏. .,..,:· ‘ .,·,ƒ:· .,,
... ...n∏..:· ‘ ¸....:· ≥,ƒ...:· ∫.› ‘ ....Ÿ· .,,..:...’· _.,.:· _¸·
..,.. _.,....: .,,......’· ...·,.:., .....Ÿ· ..,..:· ¸. _....Ÿ· ..· Ω..
π.·,. ,.· ¸. .,.∏. .,...fi ...n∏..:· ‘ .,....:· .....Ÿ· .,.Œ, ≥,ƒ...:
.,.Œ, ≥,ƒ...: ..,.. _.,....: .,,......’· . ..·,.:· ∫.› ‘ ..,..:· π..
.≤∏..Ÿ·, .,,,· ¸.:· .,......’· ....·,.:·, ..n∏..:· ‘ .,....:· .....Ÿ·
≈. ,:·, ¸....:· ¿...¸’· π.... ¸.:·, ...n∏..:· ‘ .,....:· .,,:· ¸.n≤,
™.·ƒ., ...n∏..:· ‘ .,....:· _·ƒ..’·, ¸....:· ≥,ƒ...:· ∫.› ‘ .,.....’·
.,:.◊· .,.:· ∫-. ..n∏..:· ‘ ¸....:· ≥,ƒ...:· ,ƒn., .¸....:· ∫·,.¸’·
.,·,ƒ, ,.·,.:·, Ωƒ..:· …,,.. ¸. ... ¸...,’· ,.†. ..∏,≤Ÿ· .,.:·,
...·,.:., .....Ÿ· ..,..:· ¸. _....Ÿ· ¸. ..., ..,....:· .,,:·, ..·,,:·
...n∏..:· ‘ .,....:· .....Ÿ· .,.Œ, ≥,ƒ...: ..,.. _.,....: .,,......’·
.,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, .,:.,. ¸.:· .ƒ,.· ,.:¸· ‘ ¸...,’· ·.. ¸..,,
..≤.,’·, _.ƒ,.∏: ¸....:· ,..:...’·, ≥,ƒ...∏: ....:· .,,,.Ÿ· ‘ .∏:‡
...n∏..:., ¸....:· ≥,ƒ...:· ..ƒ:..
Ωƒ«dG ..QÉéàdGh ∫ɪYC’G ∫ÉLQ ¿É«≤à∏j záaô¨dG{ ¢ù«FQh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh
ófÓjÉJh áæ£∏°ùdG ÚH »µª°ùdG ¿hÉ©àdG ä’É› ¢VGô©à°SG
Ωƒ«dG .. »Hô©dG øWƒdG »`a ∂∏¡à°ùŸG ájɪM ô“Dƒe »`a ∑QÉ°ûJ áæ£∏°ùdG
ä’É°üJ’G á«£¨J IOÉjRh áeóÿG Ú°ù– á©HÉàŸ ÉYɪàLG ¢SCGôj »°ù«£ØdG
âjƒµdG »```a z¿hÉ©àdG ∫hO{`H πª©dG AGQRh áæ÷ ´ÉªàLG »````a áæ£∏°ùdG óah ¢SCGÎj …ôµÑdG
∑ɪ°SC’G ≥jƒ°ùàd ácô°T ¢ù`«°SCÉàd ájQÉ```°ûà°S’G á``°SGQó`dG ≈∏Y ™∏£J záYGQõdG{
,.,.·
á«fɪ©dG - §≤°ùe
,.... ¸.,.. _..., .Ωƒ,:· .·.,.
∫...· ..,..≤:., .∫....,..ƒ.,.¸·
¸:ƒ:· ‘ ∂∏,...Ÿ· .,... ,“·ƒ.
.(.,∏,≤.... _·,,, ..,.– ¸,,.:·
..,,:· .., _.·,,, ._.ƒ, ,....,,
,ƒ...:· ...... .,“·ƒŸ· ‘ ∑,...Ÿ·
_.,., ¸,..:· _.,.. ¸, .,...
.∂∏,...Ÿ· .,..◊ ....:· ..,,:·
‘ ..n∏..:· ..,.... ¸¸· ∫.. ….:·
_.∏› ™. ¸,...:., ,“·ƒŸ· ,,:..
¸... .,,,.:· .,......’· ...ƒ:·
...ƒŸ· ,....:· .,... ,.:¸· ‘
_¸· ·_... .._.∏.Ÿ·, ..,,:· _,
≈∏. .,..:· _¸· ..,, ,“·ƒŸ· ¸·
.,.ƒ..≤:· ...,,...:·, ..:.’· ,,.
¸. ∂∏,....∏: .,..◊· _.ƒ. ‘
..,.,∏≤.:· …,...:· _..:· ..,..†.
,:· .,.–, ..,.,,.:¸’·,
‘ ..:.Ÿ· .·,·,≤:·, ...,,...:·
..-..:· _,... π.†.· _.ƒ.
......·, ™∏..:· ∫.› ‘ ..ƒ.·,
≥,≤– ‘ Ω-.¸’· ,:· .,.–,
‘ ∂∏,...Ÿ· .,... .,..†≤, ¸.ƒ:·
.,..· ≈∏. .,..:·, .¸,,.:· ¸:ƒ:·
.....,..:· .,,ƒ. ‘ Ω..:· …·,:·
.¸,,.:· ¸:ƒ:· ‘ ...,,...:·,
.,......’· .....,..:· ,:· ,·,,¸·,
_.ƒ. ≈∏. ¸,,.:· ¸:ƒ:· ‘
.,..:·, .∂∏,....∏: ...· .,...
¸.Ÿ· ™...Ÿ· ......·ƒ. ,,. ≈∏.
.,.ƒ.:· ‘ ∂∏,...Ÿ· .,... .,,,·,
....·, .∂∏,...Ÿ· ..,,·,, _ƒ≤.,
.ƒ.. ,“·ƒŸ· ,,.fi ¸., .......
.,..◊ .,.ƒ..≤:· π....ƒ:· ∫,....
..ƒ:.., Ω-.’· ,,., ∂∏,...Ÿ·
......·ƒ., ...ƒ.◊· ,,., ..ƒ.·
.∂∏,...Ÿ· .,... ‘ ¸.Ÿ· ™...Ÿ·
,,.Œ _.·,....· ,.., _¸·
.,,..:.. ∂:. ‘ .,:,.:· ...:.Ÿ·
_.·,....·, .,,ƒ.:·, .,:·,..’·
._,.,,.’· _.∏,...Ÿ· ,,,≤.
5
OÉ°üàbG Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
QÉÑNCG
ájDhôdG - §≤°ùe
∑....’· .,..: Ω..:· ‹..,¸’· .,..
‹..,¸· ..n∏..:., ∑....’· _·ƒ..· ‘ .:,.Ÿ·
…,...:·, ¸∏....:·, ‘,◊· .,..:· ..,..
Ω.. .,ƒ, ·,·,≤...· Ω ···. π,,,¸· .,.,.,
.≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:· ™. ..,.≤.
™. ..,.≤. ..: «·.··· .,..:· ..∏, .,.
¸. .,.·. .,.:· ‘ .∏.... ¸..:· «·.··.
.¸...Ÿ· Ω..:·
∑....’· ..,., .,.. ,,,≤. ,..,·,
,.,Ÿ· ¸. ,....:· .,..:· ¸ƒ. ,... .:,.Ÿ·
‹..,¸· ¸...,· ....ƒ∏.Ÿ·, .....¸-: ¸.:ƒ:·
π,,,¸· .,.,., π...Ÿ· ‘,◊· .,..:· .,..
.∏...Ÿ·, ¸: ··.·-· ¸. ·.· .,..., ···.
π..,: ≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:· .,.,.,
..,≤:· ¸· ,,,≤.:· ,..,·, ...: ··.··. _¸·
.,.:· _... ∫-. ‘,◊· .,..∏: .,:..,¸’·
.·.. ¸. ....,. ··.· .,..., · ƒ‰ .∏...
.∫.,, ¸ƒ,∏. ··.· _¸· ¸... ∫.,, ¸ƒ,∏.
π...Ÿ· ¸∏....:· .,..:· ‹..,¸· .,.. ...,,
·.·..,... ..∏, .......· ···. π,,,¸· .,.,.,
‘ π...Ÿ· ™. ..,.≤. ¸: ·.·«· _¸· π..,:
·.-·. ≠:.,:·, ≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:·
.....,· …,...:· .,..:· π... ..,. .¸:
. .: ·«. ¸. ....,. --.· ..,... ..∏,
..: -·. _¸· ···- π,,,¸· .,.,., .∏...Ÿ·,
_.., .π,.....:· ‘, .···. π,,,¸· .,.,.,
,ƒ.,, ∫.... ¸.:..fi ¸· _¸· ,,,≤.:·
¸. ..n∏..:· ..:..fi ..,.... .,.,..:·
_·ƒ..’· ‘ .:,.Ÿ· ‘,◊· .,..:· .,.. .,.
∂:., ···. π,,,¸· _¸· ,,.., ¸. .,.:· ∫-.
™,·,:· ,., ∂:. ¸..,, ¸..:· ··.··« ,
¸. .,.·. .,.:· ‘ π...Ÿ· ¸. «.,...,
..,,∏. ...: ··.--« ≠:.,:·, ≥,...:· Ω..:·
ƒ‰ .,...,, ..: ··.... , ≈n..ƒ:· .:..fi
Ω..:· ¸. .,.·. .,.:· ‘ π...Ÿ· ¸. ..·
.:..fi ,: ...: ·«..-· ≠:.,:·, ≥,...:·
..,.≤. ·· ƒ‰ .,..., ..: ··.··· , ,..:
≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:· ‘ π...Ÿ· ™.
.:..fi ..,.. ...,, ...: ··.··· ≠:.,:·,
‘,◊· .,..∏: .,.. π.· ∫·,.¸· L≤...
..:..fi _, ···. π,,,¸· .,.,., .∏...Ÿ·,
.,..., ∂:., ..: -.·.· , _,.’· ..n∏..:·
‘ π...Ÿ· ™. ..,.≤. ··.-..∏, _.....·
..··...:.,:·, ≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:·
.:,.Ÿ· ∑....’· _¸· ,,,≤.:· _,n., .¸..:·
· _... ¸ƒ.:· ,... ‘,◊· .,..∏: _·ƒ..’· ‘
‘ .:,.Ÿ· .,..≤:· ∑....’· .,.. ...,, _¸·
.,..., ···. π,,,¸· –,,.., ¸. ....Ÿ· .,.:·
..: ··..·« ™. ..,.≤. ..: ··.-·· _¸· ...
.≥,...:· Ω..:· ¸. .,.·. .,.:· ‘ .∏...Ÿ·,
.,.n..:· ∑....’· .,.. ..†...· ...,,
..,.≤. ..: ··.·.· _¸· ·.· .,..., ._,.:·
Ω..:· ¸. .,.·. .,.∏: ¸..:· ··..·· ™.
.,.n..:· ∑....’· .,.. ..,.., .≥,...:·
_¸· ·.. .,.,... ..∏, ..,.: ...,, ._...:·
.,.. ..·,, ...: ··..·· ..,.≤. ..: ··.·«·
·.·.,..., (_.,n:·, ,ƒ,,.· ..,..,≤:·
.∏.... ..: ·..«· ™. ..,.≤. ..: ·.·.· _¸·
..,,..≤:· .,.. ..·, ... .···- π,,,¸· .,.,.,
..: ··· _¸· -..· , (¸.,,,,:·, ..,...:·
π,,,¸· .,.,., .∏.... ..: ··· ™. ..,.≤.
(,.,◊· ..,ƒ.,:· .,.. ....,·, .···-
..« ™. ..,.≤. ¸..:· ··· _¸· ·.. .,...,
.≥,...:· Ω..:· ¸. π,,,¸· .,.,., .∏...Ÿ·, ..:
.– .....Ÿ· ∑....’· .,.. ..†...· ..,.
..: .-· _¸· ·..· .,..., _,.· ∑....· ...
.···- π,,,¸· .,.,., .∏...Ÿ·, ..: .«· π,.≤.
»°ùÑ◊G ôeÉY øH óªM - áeÉæŸG
.,.,,.,:· ∫...’· .·.,.. .,.., .....·
.n...’· ‘ .∏...:· .,....:· .·,Ÿ· .ƒ,.,
...:. .,......’·, .,,...:· .’..Ÿ·,
.·,Ÿ· ™,...., ,.. ‘ ..n∏..:· ..ƒ.. ,,.
..n∏..:., …,...:· π..:· _ƒ.. ‘ •·,..-:
...,... ≈.. . ......·ƒ. ...,¸· ∫-. ¸.
‘ .,◊· .,,...:· ∫...-: .,....:· .·,Ÿ·
∫...’·, .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒŸ·
∫...’· ,....· ..≤: ∫-. ∂:. .., .,:,.Ÿ·
.·.,.. ¸. ..., .,.,..:· ∫.... .:....
....Ÿ., .,...· ,≤. ‘ ..,.,,.,:· ∫...’·
.·.,.. .,.., ¸,... ¸,.,· .,. · ,.·ƒ.
∫...’· ..,.... ™. .,.,,.,:· ∫...’·
™,,...Ÿ· ,.. ..... ¸. .. π. ‘ ..n∏..:.,
. -,≤.... .,ƒ...:· .,,...:·
_..¸· ∫.., .:.. .,ƒ...:· .:..,
¸,,.,:· ..∏.. .·,,.,:· ∫...’· .·.,..
¸. ¸...:· ≥,,: .≤.. .,....:· .·,Ÿ· ¸¸·
.·., ¸.:·, .,,.Ÿ· .,,...:· ™,,...Ÿ· ∫-.
_,.:· .,.....· _.... .,ƒ.., .,...,...
.,,, .,. .,,...:· ∫...’· ‘ ...,·ƒ. ‘
∫-. ..,....:· ∫...’· .·.,.. ¸. .,..:·
...·, .,.ƒ‰· ¸¸.., ¸., ._.’· .,.:·
¸¸· .,. .,,,.:·, .,.,∏.·, .,....:· .·,.∏:
.n...’· ¸. _:.:· ‘ ¸.,·ƒ., ..,....:·
.ƒ. π., ∫..Ÿ· ....≤. Ω.. π..., .,,...:·
¿,.. π.., .,....:· .·,Ÿ· .,.. π., .‡
∫., .‰¸.. .¸.. ≈∏. ∫. ¸¸· ·.., ..n∏..:·
..n∏.. ..ƒ.. .,.,... ¸.:· ....,..:· ≈∏.
∞∏... .,:·,..·, .·,Ÿ· ™,.... ‘ ¸.. .
.∫...’·
.,·.¸· _.∏› .ƒ.†. ….,.·. ∫ƒ., .....·,
.·,Ÿ· ,,., .,.,,.,:· ∫...’· .·.,.. .,..,
.,......’· .’..Ÿ· ‘ .∏...:· .,....:·
.’.› ‘ .,:ƒ.. ∫-. ¸. .,,...:·,
Ωƒ,:· ¸.:, L≤. ∫.,,:· ≈∏. ,...≤. ....
≈:– .Ÿ ¸..,:., .,,:¸· ,..., .,....:· ¿....:·
Ω....· ¸. ..n∏..:· ‘ .,....:· .·,Ÿ· .,
..-.:· .·. ..,.· ¸. ..,..., ,,.≤.,
∫...’· ..,....: ¸.. ¸. √·,. .. π.:,
π,:. ƒ,: ¸.. . ......, .,.Œ ..,. ‘
.,.., ¸· ..,.†. Ω....’· ∂:. ≈∏. ,..·,
∫-. ≈.... .,.,,.,:· ∫... ’· .·.,..
∫...’· .·.,.. ™. ¸,...∏: ....≤:· .,.:·
...·.:· .’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ ..,....:·
ˆ· ¸.¸.,, .,.....:· .,,...:· .’...∏:
.....≤:· .,.:· ∫-. ∂:. ≈∏. π.....
_.∏› .ƒ.†. ¸,.,.. ¸..ƒ.. ...:,
.,.,,.,:· ∫...’· .·.,.. .,.., .,·.¸·
∫...’· .·.,.. ™,.... ‘ ..n∏..:· .ƒ,,
…,...:· π..:· _ƒ.. _¸· ∫ƒ..∏: ..,....:·
‘ .,,., ..,.. ¸. ,.· .ƒ,, _,. .,.
..·. .., ·.., ..ƒ... .,,.Œ .n...·
·_,. .,ƒ... ...·. .,....:· .·,Ÿ· ¸n.,
.’..Ÿ· ‘ .,∏.:· ,.·,Ÿ· _¸· ∫ƒ..ƒ∏:
,.., ¸,.,.. .....·, .,......’·, .,,...:·
.,,...:· ™,,...Ÿ· ,.,..· ‘ .,....:· .·,Ÿ·
_ƒ..:., .,ƒ∏n. ..,..· ¸.:·, ..∏..Ÿ·
,,“ _,. ·.: Ω.. π..., ¸.,∏.·, ¸∏.Ÿ·
.., …......’· ∫..Ÿ· ‘ .,....:· .·,Ÿ·
√.ƒ≤. _..... ,.., ...,,.. .,.,.. ≥.,
,.·¸:· ¸ƒ.. ∫-. ¸. ..n∏..:· ..ƒ..
.n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒ.∏: ...·.:·
‘ ..,.,◊·, .,:,.Ÿ· ∫...’· .·.,..,
∫.., _...., .:.. .,,.., ¸. ...n∏..:·
.·..≤∏:· ∫-. ¸. . .¸· .,.,,., ∫...· ..,..
.,,...:· ..,≤.∏Ÿ·, .·,“·ƒŸ· ‘ ...,...Ÿ·,
,· ¸,...:· _.∏› ∫,. ‘ .,......’·,
,ƒ.†. ...,, .,,,,’·, .,,,.:· ∫,.:·
,...’· ∫-. ¸. ·,,‡ .,....:· .·,Ÿ·
‘ ..,..:· ,,...:·, ...·,:· .,,...:·
¸., ...¸· .,. ..∏..Ÿ· .,,...:· .’..Ÿ·
¸., Ω,‚ ¸· ...n...· ...,...Ÿ· ∂∏. ∫-.
‘ ,,...:· ≥,,n:· ‘ _... .,....:· .·,Ÿ·
π.., .,... π., ·.., .,◊· ∫...’· ∫.›
∫...’· .·.,.. _, ., _..., .,.ƒ‰ .,..
..., .·ƒ.. .. ≈∏. ..,,,.:·, ..,.,∏.·
.·.,.. _, ¸,...:· ¸., ∫ƒ≤:· ....,
¸,,.,:· ..∏‡, ..n∏..:· ‘ ∫...’·
¸. ∂:., _,. π..., ,ƒ.:· _,, ¸· ¸.,.,
¸.:·, ..,≤.∏Ÿ·, .·,.,,:·, .·..≤∏:· ∫-.
_,...∏: ·_,. .,,... ¸ƒ.,.. ˆ· ¸.¸.,
.·.,.. _, ∑,..Ÿ· ¸,...:· ,,.,.. ·..,
. -,≤.... ..,.,,.,:·, ..,....:· ∫...’·
.·.,.. .,.., ¸· ,..:., ,,..·
Ω.. ‘ .,,·,.¸· ” .,.,,.,:· ∫...’·
∫...’· .·.,..: _,’· .,..... ····
π,. ¸. .,..,.... ”, ¸,,.:· ,,∏.· ‘
≈∏. π... ¸., .,.,,., π.. ..,.. ··
‹,.:·, ¸.,∏.¸’·, ¸∏.Ÿ· ......’· ,..
¸.:· .,...· ..,., ¸,,.,:· ..∏.Ÿ
..., _¸· .,:.. .ƒ.†. ·-· ¸. ,.· ,.†.
..,.,,.,:· ∫...’· .·.,.. ¸. ..,..
.·,Ÿ· ,,. ,,ƒn.: ¸,:...· ..,. ...,,,
…,..†. π..., ,,,,:·, ™...Ÿ· ‘
…,...:· π..:· ‘ .·,Ÿ· ...,≤: ¸,.,∏.¸·,
. ,◊· …......’·,
»°VÉŸG πjôHCG ájÉ¡æH % 19.8 áÑ°ùæH áæ£∏°ùdG »`a »`aô◊G ó«°üdG ᪫b ƒ‰ :zäÉeƒ∏©ŸGh AÉ°üME’G{
äÉ`«fɪ©dG ∫É`ªYC’G äÉ``ÑMÉ°U Oƒ`¡éH ó`«°ûJ á`«æjôëÑdG ∫É`ªYC’G äGó`«°S á`«©ªL
ájDhôdG - §≤°ùe
·... .,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, .:..,·
¿...¸·, ....,¸· ∫.› ‘ _,..:· _.:ƒŸ· ¸.
..∏.Ÿ· _¸· .ƒ., ¸.....·, π...:· π.. .,,,.,
.,,,,..:· .,,.:· ‘ ..,....∏: .,....,:· .,..,’·
.·,..:· π...:· π.. ...∏. ,.:.¸·, .,,,. ∫ƒ.
..∏.Ÿ., ..·,,:· .,·,, .,.:.. ¸.:· ,,≤∏.:· _,:,
.,,,.:· ..:.Ÿ· ™. ¸,...:., .,....,:· .,..,’·
,,..:· ¸. ·· ·. .,.:· ∫-. .,.·,,:· .,...∏:
≈∏. _,,..Ÿ· ∞,,.. _¸· .,,.:· ..,., .. …,..·
.π...:· π.. _.·,.·, _,·..:· ...∏Ÿ· .,,,. _,:
_,·..:· π...:· π.. ...∏. ,,≤∏. _,: ∂:..,
...’· _.,.... _¸· .....¸’., ..,.,,:, .,.....
∫-. ”, .¿-.:· _,:, π...:· π.. ,,... ¸.:·
.,..’· ≈∏. .,..:· .,,.:· ¸. _,’· Ω.,’·
....: .·,.· ∂:.., .π..:· .,,,: .,......’·
_..,Ÿ· _¸· _,n.:·, ....·,.· ∞..:,, π..:·
.π..:· ,,,..., ,,.,. .,,ƒ:ƒ,, ¸. ....:·
_,..Ÿ·, π...:· π.. _.·,.· ≈∏. .,..:·,
_,n.:· _¸· .....¸’., ._.·,.’· ∂∏. ¸. ..∏:
.,..,_.:·, .,,n.:·, .,_..,:· _.·,.’· _¸·
...· ∂:.., .≠:.,:· π..:· ,,... ¸.:· _.·,.’·,
π...Ÿ .,.·.,. .,.,, ∑... ¸ƒ.... ... .π..:·
.....:· ≈∏. .,..:· ” ... ._...· ¸.n≤:·
.,.,,n:· .,,::·, .π...:· π.. ...∏Ÿ .,...,≤:·
...∏. .,,,. .·ƒn. _¸· .....¸· ....∏Ÿ· .,,,. ‘
.¸.....:· ,,≤∏.:· .,.,., π...:· π..
.,,.:· Ω.,· ∫-. .,.·.,. .:ƒ, Ω.≤...,
....,:· ∞.·ƒn:· ,,,Œ, .·..¸· ≈∏. ¸-:-:
.·,.:¸· ,,,Œ ∂:.., ....∏Ÿ· .,,,: .,..,:·,
.,.,., ....∏Ÿ· .,,,: .,....:· _.,·ƒ.:· .∏...
¸..., .,,≤∏.:· ..,ƒ. ,,,Œ, .,,.n.:· .,∏..
.,,:·, ..·,,:· .,·,, Ω....· ,.:¸· ‘ ..,...Ÿ· √..
∫.› ‘ .∏...:· .,..:· ,.·ƒ.:· ,,ƒn., .,....:·
π..:· .,,,. .,..’ .,.·,.¸·, π...:· π.. .,,,.
¸.:· ..,Ÿ· .,.·,,:· ....n≤:· ¸. .., .,.
......’· ,,ƒn., .,... ‘ ¸.....· π..., ,,...
.¸.·,,:·
ájDhôdG §≤°ùe
∂∏,...Ÿ· .,... .,·.¸· ...“

·,.·ƒ. .,.,..:· ∫.... .:....
.,., ..,ƒ... .-: ... .≤. ¸.
.·,.,..:· .’.., ¸. ..ƒ.› ™.
....¸’ ∂:., ..:...Ÿ., .∏...:·
π,.≤. ..ƒ..Ÿ· _.∏,...Ÿ· ≠:.,.
_¸· .·,..Ÿ· .·,.,..:· ¸.,,..·
.ƒ,ƒ: ∂:., _,.· .,. .:..ƒ:·
.,,: ....·, ..:.-., ,ƒ,.
.,∏.. Ω.“· .., .·,.,..:· √.,,
,ƒ,.:· √.. ,∏.· .∏:“ ™,,:·
....·, .·ƒ..· ,,... ‘ ..:.-Ÿ·,
.·,.,..:· ..,... ¸. ..ƒ....,
¸...,·, ∑,.Ÿ· .,,, ..Ÿ· ‘ ,,,...,
_.∏,...Ÿ· ™.. .‡ ..,·,◊· ,..·ƒ. ‘
.,... .,·.¸· _¸· .,...,. Ω.≤.∏:
.,.,..:· ∫.... .:.... ∂∏,...Ÿ·
.,·.¸’· _,:.n. ..,..., _,....,
¸.:·, ,,∏....Ÿ π. ...,¸·, π...:.,
¸,...:.,, ,ƒ.:· ≈∏. .... ..,,.,
√.,, _....Ÿ· ™. ≥,....:·,
_,....:· √.. ...·,., .’..ƒ:·
.,,.,..·, .,.,., ¸. ....:·,
√.. ‹,·ƒ... .,,·ƒ., ... ≈∏. π.
..,·ƒŸ· .,.ƒ..≤:· .,....’., .’..ƒ:·
_.ƒ...Ÿ·, _,....:· ,....· ..,∏n:
∂∏,...Ÿ· .,... ¸ƒ... ‘ .,,∏.
¸....:· ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ., ,....:·
.,.,...:· ....’, ····,·· ,.,
,,,.≤.:., ,,.,,·ƒ. ” ∂:..
.... ≈∏. .:·.:· .,.ƒ,::·, .,..:·
¸. _,....:· ,....· ..,∏:
,ƒ,.:· √.. ¸·, ..,..’ ._.∏,...Ÿ·
∫-. _.∏,....∏: .,,: ..:.-Ÿ·,
¸ƒ..≤:· ..... ¸.:· .,.ƒ..≤:· ..Ÿ·
∫·.,...’· ‘ ≥◊· ∂∏,....∏: .....,
.,,.:· .ƒ,, ... ¸.::· ¸.,,..· ,·
π,. ¸. _,....:· √.. ...·,. ..,,
.,·.¸., _,.ƒ..≤:·, .:..ƒ:., _....Ÿ·
∫.... .:.... ∂∏,...Ÿ· .,...
..:.-Ÿ· .ƒ,, ¸. ....:·, .,.,..:·
.,.., ._,....:., ..,, ¸.:· ,ƒ,.:·,
.·,..¸., .,., ..,ƒ... .≤., .’..ƒ:·
√.Œ .,.. ¸ƒ... Ω·,.:.. ∂:., .,·.¸’·
√.. ..†≤. ..,,..Ÿ· _.∏,...Ÿ· _ƒ≤.
¸.,,..· ∫ƒ,≤, ∫ƒ∏◊·, ..,ƒ...:·
≠:.,Ÿ· ....¸· π,.≤. .·,.,..:· √..
._.∏,...Ÿ· π,. ¸. ..ƒ..Ÿ·
,... ,:. _,.· .,, ¸.
π.. .≤∏. .,., ∂∏,...Ÿ· .,...
... ....· ,,.. .,,. ...†...·
.,. .,., .◊...Ÿ·, ≥,.ƒ.:·
∂:., .¸.,,,Ÿ· .,... ¸, ¸..,:·
.,.,:ƒ:· .·,.,Ÿ· ,,ƒn. ..,,
...·,.:· π◊ …,....:· ¸.:ƒ. _.:
,... ,∏.. .≤. _¸· π..ƒ.:· .,.,.,
.·,:’· _, .,,∏. ≥..Ÿ·. •,,..:·
.≤∏◊· √.. ‘ ,,.,:· ” . ..,...Ÿ·
…,....:· ,..≤, ..,,:· ¸.:ƒ. ≈∏.
..,... ,,.......’ _....Ÿ·,
...,,∏: ..,·ƒ:· ...-,:·, …,....:·
¸. .≤∏◊· ‘ ¸.,,,Ÿ· ..–,
≥,.ƒ.:· ...∏: ¸ƒ..≤:· Ωƒ,.Ÿ·
...·,.:· .,ƒ... _,:, .◊...Ÿ·,
.........· ∂:.., ,∏..:· ¸·ƒ.·,
....∏:·
∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO »`a ∑QÉ°ûJ záYGQõdG{
¿OQC’ÉH π°ù©dG π`ëf äÉ``µ∏e QÉ`ãcEGh á`«HôJ
∫ÉjQ ∞dCG 25 ᪫≤H äGQÉ«°S 3 ™LΰùJ á«bô°ûdG ∫ɪ°ûH z∂∏¡à°ùŸG ájɪM{
6
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
OÉ°üàbG
º«∏©àdG iƒà°ùà AÉ≤JQ’Gh á«°ùaÉæàdG IQó≤dG õjõ©J ƒg äÉeƒμë∏d »∏Ñ≤à°ùŸG QhódG
πª©dG ¥ƒ°S äÉjó– RôHCG ..ÖjQóàdGh º«∏©àdG ÚH IƒéØdGh áHQóŸG ádɪ©dG í°T
¥ÉØfE’G ó«°TôJh áfRGƒŸG õéY øe ó◊G ≈∏Y πª©J ¿CG Öéj ∫ɪYC’G ÜÉë°UCGh áeƒμ◊G ÚH ácGô°ûdG
äɶaÉëŸG ᫪æJh πªY ¢Uôa ≥∏Nh …OÉ°üàb’G ™jƒæàdG ≥«≤ëàd πª©dG ܃∏£e
á«à°ùLƒ∏dG äÉeóÿGh ∑ɪ°SC’Gh øjó©àdGh áYÉæ°üdGh áMÉ«°ùdG äÉYÉ£b ôjƒ£àH Ωɪàg’G
ô£N ..IÒÑμdG äÉ°ù°SDƒŸG ¤EG ‘ô°üŸG ¿ÉªàF’G ¬LƒJh ∫ɪYC’G ´É£b ≈∏Y ∑ƒæÑdG á檫g
äÉ©HÉàe
á«Yƒf πªY ¢Uôa ÒaƒJh …OÉ°üàb’G ∑Gôë∏d ¢UÉÿG ´É£≤dG IOÉ«b ¤EG ™∏£àJ
¢UÉÿGh ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH ácGô°ûdG π«©Øàd π°Uh Iõªg ..zäGQOÉ°üdG èjhôJh Qɪãà°S’G{ :ôØ©L øjô°ùf
_.... ≈∏. .∏.·.. ‘ .....·,
..,,. ‘ ···. …......’· .,·,,:· _....
¸· .,,..:· ·.. ™∏n. .≤. ….:·, ..::.::·
_, .. .s·,..∏: ¿....:· ¸. _:μ:· ∑...
√.. ¸., _...·, ¸.ƒμ◊· _..n≤:·
,..:...’· ¿,,,: ....:· ..,,:· ¿....:·
Ωƒ≤, ƒ,. (. ≤,... ,s,Ÿ· .·,....:· .,...,
......·ƒŸ· ™. _...· ¸.n≤:· ∑·,..¸.,
._.·ƒ≤:· ...,.. ‘ .,.ƒμ◊·
.s,...Ÿ ...,.:· ....¸· _¸· .....¸’.,
...,,:· .,·.¸· _.∏› ‘ _...· ¸.n≤:·
_...· ¸.n≤∏: _,s ,,. ∑... ¸.s ..,
.·,....:· .,... . ,.,.·,..¸· .·..¸· ‘
. ,.,.·,..·, .,......∏: ¸... ,,,≤.,
.,..:...’· ¿,,,: ¸...
,,:.., .... ..,,:· ¸¸· ¸,,... .:..,
‘ ...s .,Ÿ.., .,:,. .·,“·ƒ. ...
_, ,·ƒ◊·, π....∏: ..... .,,∏.·
.,..,. ,..., ._...·, Ω..:· _..n≤:·
¸. .,..,. ¸., “_ƒ..∏: ¸... ,.·ƒ,”
¸. . .†,· .,.,·.¸· . “, ._...· ¸.n≤:·
,.,..· .,.... _..¸· ‘ π.... ...s, .∏,.
.π.†.’· .·.’· .·. .,.ƒμ◊· ,.·,.:·
.,·,, ‘ ...·ƒ:· .n.Ÿ· .....¸· ¸¸· ..s
...·,.· ¸. .., ......:·, .,...:·
_¸· .....¸· ...,,:· _.: π..:· ≥,,.
¸ƒ..≤:· ..,·,. ‘ .,.ƒ. .s,....
..,◊· .,...:· .,....·, .…,...:·
á«LPƒ‰ ábÓY
.,,.ƒ..:· ..·.:.. .,Ÿ.. ......·
....., _...· ¸.n≤:·, ..ƒμ◊· _,
.,..μ..:· ...:μ:· ‘ ..,n.†Ÿ· ...,,:· ™.
. ..·, _.,.. .,s·,...’· •.‰’·,
·..·, . .,: ¸· ƒ., ._. ’ · ..·, . ,.,,:
. ‰¸·, ...,...:· √.. π..., ¸· ¸μ, ’
.,.,:· ..., ¸. ..,·ƒ.. .:.... ‘ ¸..,n:·
¸μ: ∫,’· .,n:· ¸. ...’· .,...:·
_...· ¸.n≤:·. ¸.::· .,n:· ,....,
..s ...,. .,,ƒ. .∏..∏.. ..., .∏., ‘
πs ¸· .s.., ¸· ,., ¸.Ÿ· ™...Ÿ· ¸¸·
.≤,,n, π.... .,,..,:·, .,.,,n:· .,·ƒŸ·
..,,....., ..,·ƒ..
..,. ..,..· .s·,..:· ¸· ,.., ..s·,
..,. ∫ƒ∏. ...,¸’ ≈.†. .., …· ¸.
. ,.ƒ‰ ..,..· .≤. ..s,... .·μ..Ÿ
¿..‰ ∑..., .:,.◊· ....:· .,·.¸·:
π,...., ..., π:. .s·,..:· √.,: ..,..
..ƒμ.∏: .,μ∏Ÿ· π,ƒ– ,: ...,,..Ÿ·
∂∏..:·, ...,:· ,· (¸. ,· ¸, .,. ..,
∑..., ..._., (,· ,· ¸, π,....:·,
_.,·.Ÿ· .,·.¸· .≤. π:. .ƒ≤.∏: _,.· ¿..‰
....... ¸,. ......·, ..,∏μ:·,
.≥.·,Ÿ·
,., _,...· _, .s·,..:· ¸· ..s·,
‘ ,..:· ,.... ¸. .◊· ≈∏. π... ¸·
._...¸’· .,..,., .:,.∏: ....:· ..,·ƒŸ·
.∏.·ƒ. .,,.., ,.·ƒs ≥∏. ‘ ......Ÿ·,
.·,,,..:· .,·.¸·, ,.‚¸· ‘ ¸..–, ...ƒ.s,
...sƒ◊· ..·ƒ., ....μ:· _.,,.≤. ¿·,.¸.,
¸n,n..:· ,,.:· ,,,.., .,,ƒ.,
.π.. _.,. _.ƒ. ...ƒμ.∏: ¸,..,:·,
..·,....:· ...,,,
...·,. ≥., . .., ·:. ¸,,... .,,..,
- ,.ƒ, _...· ¸.n≤:· ¸¸.. ‹,.:· ∂.,∏:
π:. ∫,. ‘ _.,. . π..· ¸. π.. _.,.
π..· ¸. _.,. ·, .....,., ·..∏., ,...
..,≤,,.¸· ,ƒ.,, ¸.,.,:·, π,,·¸:· ‘ ··
¸.:· ≥..≤◊·, ,ƒ.’· _†., ∑... ¸μ:,
.. ∂:. ¸., ,.,..’· ‘ ...... ¸· ,.,
.,.., ≈∏. ,..◊· _.,∏,. ..ƒ..· .,∏. . s·
∫.. ...,. ···· Ω.. ‘ ......’· ‘ π,ƒ.
..,sƒ∏.. ≈∏. ...., …......’· ƒ..:·” ¸¸·
™.... ¸· ¿.... ‹..:.,, .“,ƒ...:·
.™,,...Ÿ· ...,,, .,:..Ÿ·, .,...Ÿ· ∂∏...
¸ƒμ,.. ···. Ω.. ‘ . .· ....,·,
‹..,¸’· ¸∏.Ÿ· œ..:· ¸ƒ.›
..,:.s .,...:· ..,..:· ..,......·:
.· (.,..,,, .,,ƒ..· .,,ƒs, _..:·,
.·..s ™,..:· .,.....:· ∫,. ¸. _s·
..,’ƒ:· ¸.,.,:· ..,:.n,¸· ..,..Ÿ· .....,.
.(....Ÿ· .μ∏.Ÿ·, ....Ÿ·
..... .ƒ.. ∂:. π,. ,· ···. Ω.. ‘,
.,..· ¸... .,.. ≈∏. ™≤. ..,......·
. .·ƒ..· ,.ƒ. ¸· π.·ƒŸ· ¸. .¸· (.,≤,,.¸·,
,., .,.... ....., .....Ÿ ..,.,
., .¸· ≈∏. .,,:¸· ,:.:· _.,:, .,:·....·
..,:.. ,..≤:· …......’· Ω.:.∏: .·.,.,.
..,’ƒ:· ≈n... ¸· _..∏: ™.ƒ.Ÿ· ¸..
,... ∫·. ¸Ÿ.. ......· ¸s.s ....Ÿ·
√.,, ,∏. ≈∏. _...· ¸.n≤:· π,. .·ƒ...
_.,.:· ∫·....’ ,.., ƒ. π. ·.·_..Ÿ·
_.,., ….:· ,..μ:· .,.: π. ·,¸... ¸.:·
¸. ,ƒ∏nŸ· ¸· Ω· ·....ƒ.:· √.. ¸.,,
√.. ≈∏. _...· ¸.n≤:· ¸·:¸· ..ƒμ◊·
,,n,, ,· ,,,...¸· ≈∏. π..:·, .·_..Ÿ·
:·¸,,..· ⁄..:., _s·
¸. ...,. ¸.:· ..:.·Ÿ· ¸. ..:..,
._...:·, ._,μ:· ..s,..:· ,....·
.,,.., .∏.·ƒ. ,.·ƒs _¸· ¿..– ., .·
∞,μ.∏: .·.....’· .,,.:, · .,, . ,,,..
..,..· .,Ÿ..:· _.,,.≤Ÿ·, ..,...:· ™.
¿,.. _μ..:·, πs...Ÿ· π. .,.,. ,,,.:,
.,...:· ¸. ∑..., ....Ÿ· ,· .ƒ:.Ÿ·
∫ƒ≤, ¸. .∏...:· _ƒ≤:· ¸. .,..: _,.’·
π..... ’ ¸μ: ..n.∏: _:μ:· .,.: ¸·
,....· π,. ¸. ,., ..s ,,.·,.,.
...s,..:·
. .,. .., ,,∏..:· ,,ƒn. ¸· ..s·,
........:· _, ..,·ƒ. ∑... ¸ƒμ.:
.π..:· _ƒ.. ..,∏n.., ·,≤.... .,ƒ∏nŸ·
,.,ƒ, πμ,.. .:.. .. ∂:. ‘ .:....·,
‘ .,......:·, . ,.,.·,..’· .,.. ¸.
.....·ƒ. ƒ., .∫...·: .,..,.. ....,
.,.≤:·, .,......:· .,.,.·,..’· ‘ ...·,
∫,.∏: .,......’· .,...:·, .,......:·
≥∏. ¸. .:.≤. ‘ ,.s .≤. ,,:..’·,
..s,..:· ¸¸·” .∫ƒ≤, .s,..Ÿ· ..,≤:·
_.,: ..,.. .....› _¸· ¿..–
√.. ...... ≈∏. ,∏n:· _.ƒ.: L≤.
....:· ∫ƒ..’· _.ƒ.: . .†,· π, ..s,..:·
¸¸.. ..ƒ:· _... ‘, ....·. ..,,, ..,Ÿ·
∫...· ..s,.. _¸· .,.., ......Ÿ·
≥∏. _.,., π.. _.,. _.ƒ.: ..,..
...≤::· ¸ƒ. ƒ. ·.. .“_.:·ƒ.∏: .·,_:·
....,·.. ‘ ,∏.,, _.,., ¸· ,., ….:·
..∏.fl ...≤: ≈.,.. ¸· ,.,, .......,,
,.,..:· ... ..... _μ..:· ≈∏. ¸.,
¸:ƒ∏: _.:·ƒ.s .∏.. ..,∏. ,., ..,.
¸· .:,.:· ™,n.... .. _.,:, .:,.∏: ,·
.“..: .∏...
¸μ: _,s …...:· ,.. ......·,
..∏s .. .†,· _,s ..,..· ¸...: ...ƒ.:
_...· ¸.n≤:·, ..ƒμ◊· _†., ™. ≈....
πμ: .ƒ,· ..,,.. ∫ ƒ... ......’
_.:·ƒ. ¸. ¸... _.,· ≈∏. _.,., ¸.
≈..· ._ƒ.· ¸ƒμ. ¸· .,..:· .¸,..·,,
≥≤.... ∞,s .∫··ƒ..:·, ..,μ,...,. _s·,
. ·_†.,:· ...†., ™. .,..:· √..
2020 ájDhQ
......’· .,·,,: .,...:., ....,·,
.,..., ¸.:· .·..’· ¸¸.. ···· ¸.:ƒ:·
¸. .,.... .n. ∫,’ .,...:· _.∏›
_,.’· .,....· Ln.∏: .·..’· _...
..,:· .ƒ,ƒ, ·,.... _s· .≤,,n, ¸μ:
≥,≤.., …ƒ...:· .·.’· ,,,≤. ™. Ln.,
¸.n≤. ™,ƒ..:·, ,ƒn.:· ¸. .,:.. .,,.
¸. · .,., · _,s . ..‚ ≥≤. ·:. ...n:·
≈∏. ...... ....... ∫·. ¸. L..:·
. ¸∏...:· ≥..:· ......., ,..:·
_.· L..:· ≈∏. •,.Ÿ· .....’· ¸μ:
Ω.., ......’· ‘ ..ƒμ◊· ,,. ¸.... _¸·
...,¸· ‘ ......Ÿ·, ..s,..:· ..... ™,..ƒ.
· ,,. .,·,,:· ...,· _. ‘ Ω.. _... ¸.n.
· ƒ‰ ™.·ƒ:· ·.. .,,· ‹..:.,, . ,.....
.n,.,Ÿ· .,......’· ....n≤:· ‘ · ...
.,,...:· ¸.n≤s ¸.ƒμ◊· _...¸’.,
,ƒ.· ¸., . ,...· ....n≤:·, .,...:·,
⁄..:· ™. …,...:· ∫..,.∏: .∏,.. _.
.¸,,..·
...·,:· .,:.Ÿ· ¸...,’· ¸· ¸,,... ..s·,
¸· ™.ƒ., .,. ..·....·: .∏,.. _.
_.....’· ..,.. L..:· .·.·,,¸· ™,·,.
_...¸’· ...,, .¿...¸’· .’... ¸. ™.ƒ.Ÿ·
¸...:· ..,.. π..·ƒ.. ¸...,· ‘ ¸.ƒμ◊·
.... ¸. .,....,’· .....· _.ƒ.:
.....Ÿ· ,.., ..,,,μ:· ,.., ,,∏..,
ƒ. π..:· _ƒ.. ¸· ..s·ƒ. ..,:,,,:·
πμ,. ¸’ ..,...Ÿ· ,...Ÿ· ¸. · .., _s’·
™,,...Ÿ· ¸· ..s .¸,·ƒ.. _. ∞,:ƒ.:·
¸.n. ‘ ..... _¸μ:· .,,..:...’·
π,.... ‘ .,.fi _:.. .·. ...s ...n:·
.:...:· .·..· .,·,. _¸· ..·, ._,....:·
......:· ,ƒ,’· _.....· _¸· ,: ...·ƒ:·
.,.†.,, ’ ….:· ,.’· _...· ¸.n≤:· ‘
_.,. ..... ‹..:.,, .¸...:· ¸:·ƒŸ·
·.. ..·, ..,.:ƒ:· .∏...:· _ƒ≤:· π,....
,..:· ,·,....’ . .·..... . .,.: ™..ƒ:·
.…,..’· ¸.n≤∏: _,μ:· ¸.ƒμ◊·
∑....’·, ...,..:· ¸..n. . .·
¸μ: ¸...: . .,. .,...... ..... ..,.
..∏.fl ¸.n. πs .,,,·ƒ, ¸.:· ..,...:·
...·,:· ..,...:· ¸... ¸., .,.’· ¸.
.,ƒ., ∫...’· ¸.n. ≈∏. .,...Ÿ· ...,.
._,μ:· ......·ƒŸ· _¸· ‘,..Ÿ· ¸....’·
._μ∏,...Ÿ·,
ájDhôdG äÉjó–
···· .,·,,: ...·,:· ..,...:· π:...
¸.n≤:· .,..., L..:· ≈∏. .....’· ‘
™,,... π.. _.,. _.ƒ., ._...·
_..–, …......’· ™,ƒ..:· ._.,
,,ƒn.:·, ..,:· ¸..n. ,,ƒn., ..n‰
¸...,’· ..·....·, ...ƒ∏.Ÿ· .,.≤.,
,.,.· .,.–, √.,Ÿ· .,·ƒ. ,,,.., .,:.Ÿ·
¸. ¸,,... .:.., ..:,.∏: …,·.¸’·
......:· .,....· .,...:· .n. ..,ƒ:,·
_ƒ.... _..– ..,.. ..,.. ,ƒ.· ., .¸·
.’... ™.. ∫·. ¸. _.:·ƒŸ· ...,..
≈∏. ±..◊·, .¸.:ƒ:· ......’· ƒ‰
_.,. _.ƒ., ...†.... ,..†. .’...
,,ƒn. ..,.:ƒ:· .∏...:· _ƒ≤∏: π..
.·...μ:· ...,, ,,,..:·, ,,∏..:· ¸.n.
_, ...·ƒŸ· .,,. ¸..., .., .,.:ƒ:·
.π..:· _ƒ.. ..,∏n.., ¸.n≤:· ..,,fl
.·,¸· ™. ¸....,’· ..,:· ≈∏. ,,s,:·,
..,∏.. ≥,... .,.,..:., _... Ω....·
Ω....’· ∫·. ¸. …......’· ™,ƒ..:·
...,..:· ....n. ,,ƒn., _... .,ƒ,
.....·, ∑....’·, ¸,...:·, ......:·,
.,:.Ÿ· ¸...,’· .,∏,.. ,,,.., ..,...,ƒ∏:·
_†.., .,..,. ∫·. ¸. ..·....·:
_. .·.·,,¸’· ...,,, Ω..:· _...¸’·
.·,¸· ™. _...· ¸.n≤:· .,..., .. ,n..:·
¸.n≤:· _, .s·,..:· ,,,.., _... Ω....·
¡... _..–, ¸.ƒμ◊· ¸.n≤:·, _...·
._...:· ......·ƒŸ· .,..., .,..:...’·
..n..ƒ.Ÿ·,
ácGô°ûdG π«©ØJ
_, .s,..:· π,...: π.. ≥,,. ∑...
..·:¸· ” ¸.ƒμ◊·, _...· ¸.n≤:·
¸. .... ,.†, ..,,s .,.... ..,,,ƒ.,
.¸·ƒ,.:· ,,,, .,..:· .,., ‹..Ÿ· ,....·
.…......’· L,n..∏: ..:·, ,.......
¸. ∫,·ƒ..Ÿ· ,,,ƒ:· .......:·, .,...:· ,,,,
,,,, ..∏...:· _ƒ≤:· ,,,, ..,:.Ÿ· ¸,·ƒ..:·
,....· ¸. -· _¸· .....¸’., ,..:·, L..:·
¸.n≤∏: _∏:..s ∫...’· ..,....,
. .· .,..,.,:· ≥,,.:· . .,., ._...·
_μ..: _..n≤:· _, ,·ƒ.∏: ...≤s π..,
.......∏: ¸s· πμ.., _...· ¸.n≤:·
‘ .,....,’·, .,......’· .,...:· ‘
...ƒ.Ÿ· ...s π,:.. ≈∏. π..:·, ..n∏..:·
‘ ≥,,.:· ∫...· .≤∏n.·, ...,.. ¸.:·
.···- Ω..:· ¸. π,,,·
.,.:, ..,ƒ:, · ..,,· ≈∏. ≥.·ƒ.:· ”,
≥∏. .…......’· ™,ƒ..:· .¸. .s·,..∏:
..., ...:...Ÿ· .,..., .π.. _.,.
.·,.,Ÿ· ,,ƒn., .,.:ƒ:· .·...μ:·
·. .ƒ.. .“ ..s .π..:· _ƒ.. ,.....:
..,.∏: _∏:..s ......:· ,....· ¸.
..,ƒ:,’· √.. ≥,≤.., . ,..Ÿ· . ,.ƒμ◊·
.....· π..:· ...ƒ.› ‘ ...†..s
¸. ..ƒ.› .,.– ” ...,ƒ:,’.,
_.,.:·, ...·ƒ:· .,.,.·,..’· ....n≤:·
.....n≤:· ∂∏. ‘ ....Ÿ· .,,..:...’·
,,ƒn. π:. ...μ.Ÿ· ¸. ..... ∂:.s,
...n∏..:· ‘ ,..:...’· ¡...
¸.:· ..,...:· ¸. ..ƒ.› .,.– ”
≈∏. π..:· ,.,, _...· ¸.n≤:· _.,..
...·.:· .·. ..,.· ™. .,.. π....:·
z2040 ájDhôdG{
..s ·.¸· .∫ƒ≤. .,.,.. ..μ. ∑...
..s ·.¸·, ..,,’· ¸,,.. ..·, Ω..: Ln..
. .· ..,....’· ¸,,.. .... ¸,,...: Ln..
._...:· ,∏.. Ω.. ...Ÿ Ln.. ..s ·.¸·
..,,n. ·,.μ.· ∑... ¸· ¸,,... ....s,
,.. ¿,.. ..ƒμ◊· ¿,... ¸· .,.. _..≤.∏:
.¸≤,≤◊· ƒ..∏: .,·,, ≈.,.. ¸.:· ..s,..:·
,,ƒn. …’ .s,..:· .nn. ·.¸· .≈...
∂:. .,:. .:.., .,ƒ.... .,:...· ‘
_.,·,, _.ƒ. ‘ .,:.. .,.... ..ƒμ◊..
..,....∏: .,..,.. .:.. ‘ ,· ∫·ƒ.’·
,.ƒ. .......: _...·ƒ. ¸· ,., ..:..,
.·¸. .·,..¸· .– _,....∏: π.. _.,.
¸ƒ,....:· ,...μ,: _,,..s .,·.,:· ‘
·.μ., .., ..,. _,,.. ·ƒ.,..,, .¸.·
...·....’·
¸. ·_,s ·... ∑... ¸· .....·,
¸. . ,ƒ. · ......· . . , ·..∏.. ‘ .......:·
._...:· ...,,..Ÿ· ≈∏. .....’· ≥,,:
.,sƒ. .s,.. ™. ... .. ·.., .n..ƒ.Ÿ·,
.,.,..· (_,..:· ¿.. ¸¸· ..,.,,.· ..,.
‘, . ,......· .,..,. .:·,’, ·..∏..
.·,..·ƒŸ· ¸. _:s ‘ ...≤.Ÿ· ,s·,Ÿ·
..,:,.:· ,,,.≤.∏:
.,,,:.. .,,.., ...,... ¸· ...μ, ..s
.π.. _.,. ., ., .≤. ≥...,:· ...... ‘
¸. ......·: _ƒ... ..... .≤≤.,
‘, _,,,:..∏: .¸.·, ..,.Ÿ· _.ƒ.
._...:· .......:· _.... ..ƒ:· _...
....·.:·
‘ . .· ,s.· ¸· .,· ... .¸,,... .:..,
.,.Œ ..,. ....†...· ƒ,.. ,,.. .,·.,
¸....:· ∞,,.. ,ƒ.s.:· ¸... ......,
π,ƒ. .,... ¿..,., ¸·,.· ..·,, ,....
¸.:ƒ:· .,.Ÿ., _:..,:· ≥,,. _.,.,
¸... ¸· ...· ….:· ¸.,.,:., .·ƒŸ· Ωƒ∏.:
,.·ƒs ¸. ƒ...:· .,.≤. ..,∏n.. πs .,,.:
..s,..:· _, .,.,,: .,·ƒ., ..,,..,
..∏μ.:· _.ƒ.: ,..:...’· ≥,.....,
·.,. ¸· ¸μ.Ÿ· ¸., .¸...,.. ,·,≤...·,
...... ‘ .,.≤.:· √.. ¸. .......’.,
.,.≤.:· √.. ≈.,., ¸. ∫,.s ,..:·, L..:·
..ƒ:· ™. .,·,....· .,ƒ... .,·,.. ….:·
..,...:·, .,.,,:· .·μ..Ÿ· ,:
. ,..s ¸· _¸· .,...¸’., .,:,.. ....,
∞..:ƒ:· ,,.” ¸·ƒ.., · ,.·ƒ. ,...
_.,.,:· ¸ƒ..,∏s ,,, ,..μ∏: “....≤:·
.,Ÿ..:· ,ƒ∏, .s,..: ….,...:·
,ƒ∏, .... .,. ...,:·, ...·n...·:
.:,. π..., ..·ƒ... · _,....· ,... ¿...
¸,.,,, ·... ,ƒ...:· ∫..., ⁄..:· ∫ƒ.
¿.... .∏..ƒ., .¸ƒ..n, ·... _¸·,
⁄..:· ......, .,..,. ..,.. _¸· ...·,.:·
..,:, .,,. ,ƒ...:· ¸·” ¸. √,...,
“..,.....
√.. ¸· ,ƒ∏, .s,.. _.,., .s·ƒ,,
.,:¸· .∏..ƒ. .....s· ,.· ¸. ..,..:·
..... «. ∫·. ...Ÿ· .,.,,.. ¸. .s,..:·
,ƒ∏, ...·n...· ≈∏. ..., ,,, _,,,
....≤:· _:·::· .·ƒ...:· ‘ ⁄..:· ¸·”
.,:ƒ. ‘ .∏:..Ÿ· .,......’· .ƒ≤:., ..≤,..
¸: .,,μ...:·, .,...,..:· .ƒ≤:·, .∞..:ƒ:·
·.., .π,≤...Ÿ· ‘ ⁄..∏: .,,ƒŸ· ¸. ¸ƒμ.
,,,, ¸· ,., ….:· ¸... ‘ ....,.. ƒ.
.....≤:· .,ƒ...:· Ln.· πs ‘
..,,:· _.,., ,... ,.μ. .,......’· ._,.· ,.., ...· .., ¸,,... .....,Ÿ· .:..
‘ ƒ..∏: ¸.....’· ∑,.Ÿ· ƒ. _...· ¸.n≤:· ¸¸· .·,....:· ¿,,,., ,..:...·: ....:·
π,. ¸. ∞..:, ¸. ¸·.,¸’·, ,.μ.,’· ≈∏. ....≤:· ....Ÿ· ∞..:ƒ:.. .∫,.:· ¸. _:μ:·
,,,.. ƒ. ...ƒμ.∏: ¸∏,≤...Ÿ· ,,.:· ¸· .¸..·, ....ƒμ◊· _.,:, _...· ¸.n≤:· ..s,..
_.ƒ., .,,∏..:· _ƒ.... ..≤.,’·, _.·ƒ≤∏: ,....Ÿ· _....:· ∫·. ¸. .,......:· .,.≤:·
..,.·.·, .,,,.., .,∏,.... ..,, ¸. . ,......:· _..–, ≥∏. .∏..μ.. ..ƒ:.Ÿ ..,,:·
..n∏..:· _.., ..,., .¸..·,’· ∞,:.μ., ..,.....’· ≈.,:·, ...,Ÿ· π..:· _.·ƒ., .π..:·
,,,..:·, ,,∏..:· _, .ƒ..:·, ..,..Ÿ·, .,,.Ÿ· .:...:· ¿.. ‘ π:... ..,.– ∑..,.
...,≤. .,.·,,· _†., ‘ π..:· _.·ƒ. ¸· _¸· .....¸’., π..:· _ƒ..: ,.,..:· .·..¸’
»Ñjô◊G »`aÉ°üdG âæH ¿ÉÁEG – ájDhôdG
7 OÉ°üàbG Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
ﺭﺎﺒﺧﺃ
≈°ù«Y …óªM - (É«dÉ£jEG) É«æjOô°S
ˆG óÑY
¸...:· _...Ÿ· ∫...· ._..· . .....·
,.... .·,... .-: ™,.ƒ., .¸.,.,..:·
,....· _, ..,... .,......· ...,,..Ÿ
.¸,.∏,:· ¸. ∫...’·
™,.ƒ. _...Ÿ· ¸. _.’· Ωƒ,:· .,..,
..,.,.,.., .,... . ...,.. _, .·,..Ÿ·
¸. _:.:· . ≤ ., ...,... ™,,.... .,...:
™. ..., .’....· ¸...:· ..ƒ:· ...†.·
¸. ,.... ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸. .,.,.,.. ...,..
..,,,. ™,,...., ∑,.. . π.. ..,....·
_, …,...:· ∫..,.:· ,,,.. ‘ ,.... , ..
_....∏: .,....· ...∏.· ‘, .¸,.∏,:·
...†.·, .¸...:· ..ƒ:· ...†.· . ... ¸.:·
... ,ƒ.†., ..,.,.,.. ......, .,.Œ ..,.
¸. _,:.n,¸’· ∫...’· ∫.,, ¸. _,.
π...., ¸∏:‡ ∂:.., .....n≤:· ∞∏. fl
¸...:· ≈∏. ,ƒ.†◊· ™.,· .,∏.Ÿ· Ω-.¸’·
.≤ ≤– ¸.:· .·..’·, ._...Ÿ· √,,.· ….:·
,.., ¸. ¸ .“ .,. .√..≤..· Ω.,· _.. ≈∏.
..∏,≤Ÿ· .∏.,.∏: π.. .n.
ºgÉØàdG äGôcòo e
,.... .,... ..,Ÿ..:· …·ƒ:. ..,.. .. .,,
.·_...’ ¸.,,’,, ...,¸.· ..,.. ™.
‘ .·¸.· ∫..,., ....,:· .·ƒ. ,,....,
,.... _.,., ._¸.:· ™,,...Ÿ·, .·.....¸’·
¸ƒ., ¸· ≈∏. .,.,.,..:· ...,¸.· ..,..
.,,≤:· ‹..· ,ƒ.†. L.., ..,,. ‘ ™,.ƒ.:·
_.,,· ..,.. ..., ... .¿,,, ‹....· ƒ, ‘
∫..,.: ƒ..,,ƒ. ..,.. ™. ,.... .,...
‘ ∑,..Ÿ· π..:· ∂:.., ..,..,..:· ¿·ƒ.’·
,,.. ™., ... ..,,.≤.:· ™,,...Ÿ·, .·.....¸’·
...,..:·, ,...∏: .,:,.:· ∫....:· ..,..
..,.. ™. ,.... .,.. . .…,·,.,:· ˆ·.,.
∂:.., ..,..,..:· ¿·ƒ.’· ∫..,.: .,.∏,..
.,∏.Ÿ· ¸·_n:· ..,..: .,,... -,., ¸ƒ.,:
_,....:· ∫...’· ,....· ¸., ..,.,.,..,
,,...... ¸. ,....:· .·,... ≈∏. _..ƒŸ·
¿.... _..¸· .,.· ¸,..·ƒ. ..,.‚¸’· ·.,,
...,.:· .,..,. ¸.:· .ƒ.ƒ:· _,... .,..,.
≈∏. .,..... .n.· ...·, .,,Œ ¸... ¸.:·,
.™.·ƒ:· _.,·
Iôªã o e ádƒL
..ƒ:· Ω.. ._...Ÿ· ¸. _.’· Ωƒ,:· ‘,
™.·ƒŸ·, ...,..:· _†., ‘ .:ƒ., ¸...:·
.,.·, . .,,.. ≈≤∏. .,. ..,,..Ÿ· .,..,..:·
.....Ÿ· _,..Ÿ·, _,...:· _,: ∞∏.fl ¸.
....Ÿ· _.,.:· ∂:.., .™..ƒ.:·, ,,ƒn.∏:
...†.· _, ,·ƒ◊· ¸.., .¸,...:·, π....∏:
......·ƒŸ·, ...,..:· ‹,·ƒ..., ¸...:· ..ƒ:·
,,ƒn.: .∏,..:· π,..:· ≈∏. ,.,. .≤,..
..,.,..., .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒŸ·
·.. ‘ ._,. .,,Œ .,.,.,..: ¸·, .....
.¸.n≤:·
.,.Œ ..,. ,,.. ¸.,.. ƒ.,.., ∫..,
,....:· √.. ≥≤..: ... ... ..,.,.,.. ......,
” _...Ÿ· ·.,. .,,∏..:· L,n..:· ’ƒ:
L,n..:· ¸.., ..∏,ƒ:.,. ... .: _.†..:·
._·,,:· ∫..,. ¸. ƒ, ‘, ...,.. . .,·,, ≥.,
.., ......ƒ.: . ... , ¿...,, _¸· ∫ƒ..ƒ∏:
π.†., .,..... ..., ¿...¸:· ≥,,n. ”
_, _,.:· ,,...:·, .™,..· •.,.†.·
· ..·, ..... ¸.. .≤. ..·,:’· ∞∏.fl
..,,..,¸· ..,.. ≥≤. , ¸....· π..:· ...·.,
¸,...: ..-n.· π... , Ωƒ,:· √..≤≤. ..,
¸.. .≤:. .¸.,.. ....·, ...,.∏, Ω.., ,.: .
™. π....:., ·_:. ......, ...,.. _...Ÿ·
.∏,., .,ƒ.. ..: Ω .. ….:· ¸...:· ..ƒ:·
¸,,, ...,.,:· .,....:· _-.’· ¸. ......,
≈∏. .,..:· ¸. .:-. ¸. . ..“ ... .Ω,.:·
¸.. .≤: ..,.,..†., .,.,,.., ¸.. . ..n∏..
.·_:., ·_,. π..:·, ...:. . _...Ÿ· ¿...,,
¸. .. ≈...· ≥,≤– ≈∏. _. , . π.:· ¸.:
_,.· ..nfi ‘ ¸≤.∏... ...· .,.’·, .¸...:·
...n∏..:· ‘ ,· ... .·ƒ.. .π,≤...Ÿ· ‘ ._:.
¸...:· ..ƒ:· _.,., ¸...◊· ¸,· ∫..,
...†.· π.: ,...:· π.. ._...Ÿ· ‘ ∑,...Ÿ·
¸,.:· π., ..,.,.,.. ......, .,.Œ ..,.
¸..◊· _..:· ¸...., ,,:.. ≈∏. ·,,,..
.,:.:Ÿ· .,,::· π. ..: ·,, ., .., ._....∏:
_¸· .,,..,¸· ...,, π..·ƒ.:· ¸.. .,. .π..∏:
..·¸.·, .·,’· ..:..,. .,. ..,.◊· ..,·
.√.∏, _ƒ.. ¸. .≤,.. .,ƒ.. .,: π. Ω..,
. ... .‡ .∑,..Ÿ· π..∏: ....Ÿ· _.,.:·,
π≤...Ÿ· ‘ _,. π..: .,∏.. ..... .,,... ¸.
_....,, .¸,.∏,:· ...,.. ... .,.......
..,:.n,¸·, ..n∏..:· ......· ≈∏. . ,,..,¸·
..ƒ:· .,.,, ¸¸· .…,.◊· ,.... ,., ∫..,
.,, .,. ..,.·..· .≤ ≤., .,,.. . ....
._,. ...,. ¸ƒ,....:· ∫...’· ,....·
π..ƒ.:· ¸. ·ƒ..“, ..,:.n,¸’· _ƒ..:· ‘
‘ …,...:· ∫..,.∏: ..,....’· .,.. _¸·
¸. ¸ .“ ..ƒ:· ¸· ... .....n≤:· ∞∏.fl
,... _¸· .,...ƒ≤. π., ..n∏..:· .,ƒ.. π≤.
_,. Ω....., _...Ÿ· ¸:. .,. ..,.,.,..
..·,:’·, ....:· π. ¸.
_,... ¸¸· .…,·,.,:· ˆ· .,. ∫.. ..,.
_.∏.Ÿ ,..–...·, .ƒn .¿,..· _¸· .ƒ.ƒ:·
™. ..... .¸.. . ......, .,.Œ ..,. .,·.¸·
._...:· ......·ƒŸ· ,....· ≈∏. ,,.,:·
,..∏: ..... .,.., ,. ¸,.:· ..n..ƒ.Ÿ·,
.¸,,.’· ,,.Œ ≈∏. ¸-:’·, .∑....’·,
™. π..·ƒ.:· .·ƒ.. ,.., ,,......·ƒ . π,...:
,,.. , .‡ .......·ƒŸ·, ...,..:· ∞∏.fl
...†.· π. ≥≤. .., .,ƒn.:·, ™..ƒ.:· ¸.
....ƒ.. ¸.. .‡ ,.· ¿.... ..ƒ:·
.... .,,..:· ¸¸· .…,.◊· .,.. ∫..,
·_... ...,,’·, .,·,,:· .... ¸. .,.: .
,:.:· ..,,, ,,,≤. ‘ ,‚ _...Ÿ· ¸· _¸·
.‡ ...,.,, .≤::· ...,, ._.,n:· _,
. ..“. .....·, ...,.., .≤,.. ,·ƒ◊· π.,
_...’· •.≤. ¸. _:.:· _¸· ∫ƒ..ƒ:· ¸.
.…,...:· ∫..,.∏: .,.,.,.. ‘ ...,.. ™.
π...·, ¸.· ¸ƒ.... _...Ÿ· ..,.. ¸.:
.,., ¸¸· .,. ..,.,:·, L..ƒ.Ÿ· _.Ÿ· ≈∏.
,....· _, ..., . ¸.:· .,...:·, π..·ƒ.:·
...ƒ:· ™. ¸,.ƒ,ƒŸ· _,....:· ∫...’·
.¸.., ƒ..... ..,.,.,.., ...,..:· ∞∏.fl,
‘ _:.:· ƒ.. Ω.≤.... ..,..Ÿ· ¸. .,,Ÿ.,,
.π,≤...Ÿ·
..,. .ƒ.†. ¸..ƒ,, .,,·,,:¸· .:..,
¸...:· ..ƒ:· ¸¸· ..,.,.,.. ......, .,.Œ
‘ ... ¸... .√.∏,: _... π.†.· ¸..
.¸... ..n∏..: ..... ..... ¸.. .,.,.,..
..∏..·ƒ. ∫-. ¸. .,.Ÿ· √.. ., .Œ ..,
¸,.:· .¸...:· ..ƒ:· ...†.· ™. ,...,Ÿ·
.Ω,.:·, •.,.†.’·, _-.’· ... ‘ ·ƒ...
.¸.. . ..n∏.. ¸. .∏,., .,ƒ.. ·ƒ...,,
..,,∏. .,..:·, .,.,.,,: _ƒ.... ...∏.,
Úaô£dGÚH…QÉéàdG∫OÉÑàdG‘ ¤hC’GáæÑ∏dG™°Vhh..çó◊GìÉéæHäGOÉ°TEG
É«dÉ£jEÉH »æjOô°ùdG Êɪ©dG ióàæŸG ΩÉàN ‘ ácΰûe ájOÉ°üàbG äÉYhô°ûŸ ºgÉØJ äGôcòe 3 ™«bƒJ
…È©dG ô°UÉf - …ÈY
......, .,.Œ ..,. ¸,., .,......’· ...∏:· ......
.Ω..:· ·.,: ∫,’· .,....,· ‘..,..::· .:..fi‘¸.. .
.,......’· .,...:., .n,.,Ÿ· ...ƒ..ƒŸ· ¸. .∏. ,
.(∂..., .π≤.,, .…¸. .-::· .:...Ÿ· ..,’, ‘
,ƒ.†., .¸.ƒ,..:· ...·, ¸, ,,.. ¸...,’· _.·,.,
.¸.....:· ⁄... ¸, π,., _...,Ÿ· ...∏:· _.,., ,...
,.,..· ¸...,’· ∫-. ”, ....∏:· ...†.· ¸. ...,
...,....·, ....∏: ·,,≤ . ¸,ƒ≤.,:· _... ¸, ±...
‘ ....... . .·,,. ....¸· ..,.. .,,..Ÿ· .,.. ...∏:·
.,,·.¸’· ¸,·ƒ..:·, .,......’· _,..· ....·,. .’.›
..,:...:·, .·,..:· _†., ....¸· _¸· .....¸· ..,:.Ÿ·,
...,·.., ..:...Ÿ., …......’· ,.. .· Ω... ¸.:·
∂:.., ...,.∏: _,....Ÿ., _...· ¸.,,...’· ...∏:·
‘ .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒŸ· .,·ƒ. ¸.:· ..,ƒ...:·
∂:., ..,.,.·,..’· Ln.· .,... ..,:·, ..:...Ÿ·
_¸· ¸...,’· _ ,n., ..,.ƒ.◊· ..,.· ™. ¸,...:.,
L,.... ∫ƒ. ...†.’· ¸. ...≤Ÿ· ...,≤Ÿ·, ,...’·
.,,,≤:· _.Ÿ· ≈∏. .,......’· ..,◊·
ájDhôdG - §≤°ùe
.,..◊ .,....:· .,...· ™. ¸,...:.,, ......:·, .,...:· .,·,, .. :.
...,... .,.-,...· ...≤: ƒ... ¸·ƒ.., .,ƒ.ƒ. .,... fi ._..· ∂∏,...Ÿ·
¸, ..fi .,....Ÿ· Ω .., ..,·,ƒ:· ¸·ƒ,. ≈.,. ‘ .·,....Ÿ· ...≤, ∂:.,
.,....:· .,...· ƒ.†. L≤... .,.∏,, ∫,· .,..· _.... ¸..ƒ∏,:· .,...
.,..·, ..,.-,...’· ...≤::· Ωƒ,.. _¸· .,,. _ ,n. .∂∏,...Ÿ· .,..◊
,.....:· ¸. · ... ,....Ÿ· .. .. .,. .¸..†., ‘ ∑-,...’· ‘ .,..,:·
,,. _..¸· ¸.ƒ:·, ∑-,...’· ...≤: ¸· ¸..ƒ∏,:· ,..,·, ._ƒ...:· ...:· ..,Ÿ·
_..:· Ω.. ≈∏. . :. , ∏.., .,∏. ˆ· ≈ ∏.. ¸, .:· ¸. .,: .¸· .∞,.◊· ...,.
π,. ..., . ,.-..¸’· ,,:.. .:· ¸· _¸· ·_... ...·, ..:·, ™,,:· ‘ _.,:. .:·,
_.,. .,,,.. ≈∏. . ..., .π... .:· ·.. ,,:..: .∏,ƒ: .,., _.·ƒ≤:· ,,...
_.,., .π...., ..,. ..,, ≈∏. ∂∏,...Ÿ· ¸ƒ., ≈....∏..:· ,,. ,.,:¸·, ..∏..:·
ƒ.. ,..,..,: ,ƒ.†◊· ≈∏. .,..,.: .,. .∏:... .....Ÿ· _†., ¸..ƒ∏,:·
.........Ÿ·, .,,...:· ...-.:· ≈∏. .,..:·, ......Ÿ· _, ≥,,..:· .,.,.
.√_. ¸. .,.·..:· ..,≤:· …. ¿..Ÿ· ..,.. .,.,., ..._.,
∑Ó¡à°S’GáaÉ≤K í«ë°üJ ∫ƒMIô°VÉfiº¶æJ záYÉæ°üdGhIQÉéàdG{
Ú©LGôŸGáeóN IQhO º¶æJ áMÉ«°ù∏d¿Éª o Yá«∏c
ÊÉ£∏°ùdG≈Ø°ûà°ùŸÉH»ë°üdG´É£≤∏d
ájQõ©dG ᫪°S - §≤°ùe
≈......Ÿ., _.,·,Ÿ· .... .,,. ...,..∏: ¸.. . .,∏. .. :.
.,,.. π....:· .,.,., ≈..,Ÿ· .... _..... ¸.:·, .¸.n∏..:·
..._,.’.,..:·, _..,.Ÿ· ¸. ..ƒ.› .,,.:· ‘ ∑,... ,,
..,,.:· _.. ¸. ·.,, ...,n.· ·,.,· ¸,.:· ._.:ƒŸ· ¸. ,._.,
_..¸· ¸., .n..ƒ.Ÿ· .,...:· ,..≤, ...,‡ .,.·,,:· ...,. .:..,
..,,.:· √.. ‘ ..,.Ÿ· ,,..Ÿ· ¸. .,..:· ..∏... ..,,.:· ‘ ...,...Ÿ·
.,., ™., ,,.. π....:· .,.,., .≈..,Ÿ· ¸. ..∏..Ÿ· •.‰’· ..,..
.,...:· ∞.·ƒŸ· .,·.¸· .,.,. _¸· .....¸· .,.†.:· .., ...ƒ... .,,:...·
.,..· ¸. .: .Ÿ ∫....’· .·,.,. .,..., _..– . .†,· ..,,,·ƒ. ¸.:·
...:ƒ..†:· .,·.¸· ..,.,.·,..· _¸· .....¸· ._†,,Ÿ· ..., ,... ‘
.,.·,.· ∫ƒ., ..,..Ÿ·, .·¸.· ∫..,., .....· ¸,,, π....:·,
™,.. .... .,,.:· ¸ƒ.. ¸· ¸,.·. ..,.·,,:· .:.. ..,,.:· ,,ƒn.:
™. ¸ƒ∏...., ¸‡ ,._., ¸ƒ,,·.¸’·, ..,:’.. .≈......Ÿ· ¸.:ƒ.
._.,·,Ÿ., ∫....’· .·,.,. ,,ƒn.: ·., ..,. .,,.:· √.,. .≈..,Ÿ·
...n∏..:· ..,....... ™,..
.,....·. ..,.ƒ... ...,‡ .,..,,:· .,,,. .:.. .,.· ,.., ¸.,
,.†.:· .’.. ‘ _†,,Ÿ· ™. π....:· .,.,., ..,,.:· ¸. .∏,., .....¸·
..ƒ∏.Ÿ· π,..ƒ. ...., ∞,., ._†,,Ÿ· ., ,.....·, ..’.◊· ™,.,,
¸. _..·, ≈......Ÿ· ¸. ¸ƒ,,., ,,∏.,, .π.†.· .≤,,n, ≈..,.∏:
™. π....:· ‘ ........ .,,.:· √.. ¸· _¸· .....¸· ....≤Ÿ· .....·
_... ‘ ,,:. ⁄ ƒ:, ≈.. ,..... .,:, .≈......Ÿ· ¿,.. ≈.. _.. .:·
¸· .,..,,:· ¸,≤., ...,◊· ,,.fi ∞∏.fl ‘ ..,.. ., ..: ...ƒ:·
™. π...., ™,..· ¸’ ..,,.:· √.. ‘ ¸,n:· ,...:· ™,., ∑,..,
π..·ƒ.:·, π..:· π,... ¸.: ..,. ¸., ._...:· ∞∏.fl ™., _†,,Ÿ·
.™,·,Ÿ·, ∞:ƒŸ· _,
..·,, ,..≤, _†,,..:· ..... ...,., .,..,.,:· ..,.· .:..,
.,.,., .,:..Ÿ· ,,:...· .,,.:· √.. ¸. ..∏... .,...:·, ,∏≤:·
..∏... .,,..,....., ,,...,: ,... ≈∏. _.,·,Ÿ· ™. π....:·
..ƒ:· .,·.¸· ¸. ...... .,... ¸.∏.Œ ¸.:· .·,.,Ÿ· ¸. _:.:·
.π..:· ..:ƒ...,
á``¶aÉëŸÉHá````jOÉ°üàb’Gá``«ªæàdG™bGh¢ûbÉæ
o
j IôgɶdÉHzáaô¨dG{ ´ôa
Gó``aGh322 §````Ñ°V:zá∏eÉ©dGiƒ`≤dG{
äɶaÉëŸG∞∏àîÃπª©dG¿ƒfÉ≤dÉØdÉfl
ájDhôdG - §≤°ùe
L,.. ..∏...:· _ƒ≤:· .,·,ƒ, ∑,..Ÿ· π..:· _.,... ≥,,. ..,. ,..·ƒ. ,,:·
·.· ¸. .,.:· ∫-. ∂:., .π..:· ¸ƒ... Ω...’ ..:..Ÿ· ·..·, -... -··
.. ..., ..,.·,, -... ·. ..., ..,,.Œ -... ·.. ... .,,.. .…,..· ƒ,.ƒ,
,,n,.. ” ¸. ¸· ...:..Ÿ· .., ∫-. ¸. _,., .,,... ‘ ¸., ∫,.. .∏...
.··, ..,,.. -... ·-. ... .,,.. .-... «-· ·ƒ.∏, _.,...:· _,. ≥,,: ¸.
.:..fi .∏ ..., ._,.· ..,, ¸. ,,.:..¸· . “ -... ··, ...,... -...
..:.,:· .:..fi .,.∏. .-... ··- L,.†, ..,.:· √.. ∫-. ,..·ƒ. ≈∏.· L≤...
.·.·,,¸’· ....., .∏...:· _ƒ≤:· .,·,ƒ, .....Ÿ· ..,.· Ωƒ≤., .-... ·· ...,
·.. ∫-. .∏...:· _ƒ≤:· .,·,, ,..·ƒ. π ... .,.· ,.., ¸., .,,...., .,.ƒ..≤:·
Ω...’ ,,..:. fl ..,.. ..-,:· ¿,.. _¸· ..:.fl -... -·. π,.,. ¸ƒ,..’·
..: ....Ÿ· .,,·,ƒ:· .·,·,≤:·, π..:· ¸ƒ...
áMÉ«°S 8 Ω2014 ƒ«fƒj 17 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 19 AÉKÓãdG
,.t. s¸i¸¸:i ¸¸i _t.¸
_.t,.. _,... ,.ts. .t...¸t,
¸. t,: t.: ._¸.:i ¸. ,.. _.
_.¸:i s,t,¸ _. s¸,,s .,..i
_. _.t,..:i
,,¸..:i¸ ..u:..:i
¸.¸. _.:i ,t.¸..:t,
,i., _.t,.. ¸ts.s t,,
_t,..:i ¸. ¸,.s:i ¿¸,...,
_,...¸ .,:t.:i _¸, _.
_.t..:i _. ..u:..:i
;,. ..,:¸.:i .,.t,..:i
... _. .s¸t...:i _......
i,¸,, .,:¸.:i ,t,:t..:i
.s¸t...:i¸ j,....:: s¸,,s
.,.t,.. ,t,... ¸.¸.¸
_,,...¸ ,.ts.:i t,, ,¸..
_.t..:i ... _. .s¸t...:i
gt...¸ .,..yi ..:t, .:t...
t,, ,¸.. s¸,,s ,¸,, _:¸i
..,,¸ti:i ,.ts.:i
.,,¸ti:i ¸.¸t..:i
t,.,..i¸
¸i _:¸i _.t,¸:i .... ¸t.:i
s¸i¸¸ _. .:... ..u:..:i
,¸.. ..t,..:i
.,..:i _. .s¸t...:t, ::.s
_.:i .,,¸ti:i ¸.¸t..:i ¸.
_.t,..:i g,¸¸.:t, j:...
... ¸,...¸ ...u:..::
.,.,¸... ¸.¸t..:i
..... ,.¸:i _. .,,,¸¸.¸
,.. _. ..u:..:i ,s¸t.: ;,.
,.t.¸ .,:¸.:i ¸.¸t..:i ¸.
... _. .s¸t...:: ,,u..:t,
¿. j,....:i¸ ¸.¸t..:i
_. _.t,..:i _tu.:i ,ts¸.:
:¸t... ,¸.. _.:i¸ ..u:..:i
,i.i¸,¸i ,t..¸i¸¸.¸t..:i _.
_.ts.. g,¸¸. ,,...: t,..t.¸i
.,¸.¸ ...u:..:i _. ..t,..::
¸..: _. ¸.¸t.. ..·. ¸,si
,.. ;,. _,,¸ ¸,:¸,¸
..t...:i ,..._:. .s¸t...:i
t,..¸ ¸.¸..:i t.¸.¸, _.:i
,ts¸..:i ¿. j,....:i ,.,
..,. :¸t..... _.:i
¸. i,.. :t.. ¸i t.s
_.:i ..,t.:i ¸.¸t..:i
_·. ..u:..:i t,,. :¸t.....
¸. s¸,.yi ..,¸yi ¸,.:yi
_s _. ,t....¸ _:t.:i ,t.:i
.ts,¸.i . ¸..: .¸.,¸t, ¸.
._.. t,.t,..¸i¸ .t...¸.
t...¸. _. "i¸,¸ ,¸."¸.¸..
.¸,..,.. ··-·r s¸..:i _·.
_. "ts,¸.i ¸.s.i "¸.¸..¸
··-·· s¸..:i _·. ts,¸.i
¸¸.." ¸.¸..¸ .¸,¸.si
¸..: _. "_.:t.:i ¸...:i
.¸,..¸.·-r s¸..:i _·.
,t.t..,yi ..t,.."¸.¸..¸
"(EIBTM,,i¸..·¸.:i¸
-·» s¸..:i _·. t,.t,..i _.
¸.¸..:i"¸ .¸,..¸. ·-
".,,,.¸.:i ..t,..:: _.:t.:i
·-·s¸..:i _·. t...¸. _.
.¸,...,,
:¸t... ¸.i ,.t, ¸.
¸...:i ¸.¸.. _. s¸i¸¸:i
¸,.: _. t,¸... ,t., ¿.:i
¸.¸. .,. ,.,¸ ¸.¸t.
,.t,:i _. ..u:..:i ,t,.ts.¸i
,t..i:i ¸.¸.¸ _.t,..:i
..u:..:i _. s,¸,¸.:i
¸...:i ,i.i¸,¸i _,,...¸
¸.., ¿,¸¸.¸ _t,..:i¸
_. ..t,..:i ¸. ,t,,.s:i
.s¸t...:i _:¸i ..t..¸yt, .¸t..
,t,:t..:i¸ ,i¸..·¸.:i _.
g¸t. _..:i ,t.:.¸
...u:..:i
,ts¸t...:i ¸. ,¸,¸.:i
_:. .,:¸.:i ¸.¸t..:i¸
._.t,..:i _tu.:i
_.t,¸:i .... ¿..¸i¸
,.ts.:i ¸. ,¸,¸.:i _¸.
t., .·.t. .,,¸ti:i .,.t,..:i
.s¸t...:t, ,¸.. s¸i¸¸:i ¸i
¸.¸t..:i ¸. ,.. _.
g,¸¸.:i ,., t,..¸ .,,¸ti:i
..,.t,.. .,,¸s ..u:..:i ¸.
,., _. ¸,,s ¸¸, .: i.,.
,:t.:i _¸, ,:.i. ¸. _t,..:i
t..,i ¸,¸......:i ,.,¸
g¸.:i _¸¸... ::; _t..¸
¸¸t. ::.: .t..t. _i¸t. ¿.:i
¸. ¸.¸t..:i ... ,¸,¸.
_. .,., ¸. t. _s ..¸..
_. ¸¸., t., ,t.:¸yi¸ ..u:..:i
¸. _.t,..:i _tu.:i
;i..yi .,si¸.¸ ,i.,....
.t.:¸ ..,:..:i
¸¸.¸., ¸,.:i ¸,...i.:i
¸. j,¸...:i¸ g,¸¸.:t,
¸.¸., ,¸.. ,ts¸..:t. ..:,:i
_.. t,.t...¸ t,.t,...
..t,..:i¸ ¸...:i ,ts¸.:
..¸... .,, s¸i¸¸:i ¸¸s.¸
.,ts¸..:i ..,:
... ¸i _.t,¸:i ,t..i¸
_. i¸,,s i¸¸, ,,.: ,.ts.:i
,:t.:i _¸, _. ¸.i¸:i ,,¸..
¿.i¸. ¸. ..u:..:i .s:.. t.,
¿t..¸ .,.t,.. ,., Lt..¸
_:¸i ..t..¸yt, ., ¸,... _....
..,.t,..:i ,t....:i¸ j.i¸.:i
_.t,¸:i .... _¸.,¸
s¸.i, ¸,.. _t..t, ,:s.:i
,i¸t,.¸i" ..,,¸ti:i ,.ts.:i
¸.t.. .,,¸ti:i ,.ts.:i
¸.. .,t.¸yt, ¸,si _s..,
...¸ ¸.:·¸.: t...,t.. _·.
,..¸ ¸,t..:i _. _t,..:i
_. .,.t,..:i ,i¸,.:t.:i
,.. ¸i t.: ¿...i t,.t.:i
i¸.i¸ r»-r· _..¸ ¸i¸¸:i
..¸t.. ,·-·· ,t. _·.
,t. _·. i¸.i¸ ···»· .,
_·. i¸.i¸ »»···¸ ,·-··
s,t,¸, _..., .,·-·r ,t.
_.t. ¿. ..¸t.. ·»,·
.,·-·r¸ ,·-··
s,t,¸:i .,... ¸i t.s ._t.¸
_:¸i ,:..¸ t,:tu,¸i _.
i..¸ .,·-·r ,t. r·,·
_. ..u:..:i ¸i _:¸i ¸,..,
,t. ¸. _.t,.. ¸.. ¸.:·¸.
.¸.y
_t,..:i ,.. ¸i _:¸i ¸t.:i¸
t..¸... tu¸.:. i¸.. _..,
t,,. ¸¸s. _.:i ,..i¸.:i _.
t.....,¸ .:.... .i¸,yi
_¸, ,:.i. ¸. _t,..:i
g,¸¸.:i ,.ts. _...¸ .,:t.:i
.,.t,:i i.. _. t.,. i¸¸,
g,¸¸.:i ¸i _.t,¸:i .si ¸
_¸, ¸. .:¸, ¿y _.t,..:i
t...¸ _. s¸,,s .,..i .: ,:t.:i
¸. ¸,si ,.. ,.,: _:t.:i
¸.¸ .:¸.:i _.i, ¸. _t,..:i
t,: .:¸, _s ¸i t.s .t,,¸t.
_.i¸. ¸. ...ti:i t,.i¸,..
,.,:i _.i¸.¸ _.,,u:i ,.,:i
.¸t...¸yi ¿... ¸. _. _.:i
_,. ..u:..:: .,...:t, t.i
_,...:i ,.ts. ¸. i,.. ::...
¸¸., ,¸..¸ .,,¸ti:i _.t,..:i
..u:..:: _.t,..:i _,...:i
,t.¸.., ,,¸..:i¸ g¸ti:t,
,t.t,¸,.:i¸ ¸.¸t..:i¸ ,·,:i
_.i, ,t.. _.:i .,.t,..:i
,t..t....i _....¸ ..u:..:i
,.ts.:i s¸.i,
,i¸.:¸yi _. s¸i¸¸:t, .,,¸ti:i
¸,..: j,....:i¸ ..,t..:i¸
.,,,¸¸.:i¸ .,.,¸...:i _t..yi
,.ts. j,¸u ¸. .... _.:i
..,,¸ti:i _.t,..:i _,...:i
,.. _:. s¸i¸¸:i ,¸... ;,.
_:. ..¸¸. .,:,... ,.ts. (·-,
¸i¸..yi ¸. ..:.i. .t..i
¸i¸..yi t,.. ..,.:t.:i
.,:i¸...yi ¸i¸..yi¸ .,,¸¸¸yi
..,¸,..yi¸.,,,:i:i ¸i¸..yi¸
_,...:i ,.ts. ¸¸,
._.t,..:i
_,...:i ,.ts. ¸¸i ._t.¸
.,,¸ti:i _.t,..:i
,,¸..:i _. i¸¸t, i¸¸, ,.:.
¸...:i ,.ts.¸ ¸,t..:t,
,t....·¸.:i ..ts¸ ..t,..:i¸
_.t,..:i _tu.:t, .:.t.:i
¸t.....yi ¸.¸.¸ ..u:..:t,
,t.¸:.. ¸,.¸.¸ _.t,..:i
_¸.., ...ti:i _t,..::
,.ts. _... t.s ...u:..:i
_:. _.t,..:i _,...:i
g.i¸,:i _.u.. ¿. j,....:i
¿..¸: .,.t,..:i¸ .,.t..:i
,,,.i¸, ¸... ..u:..:i
..u:..:i s¸t,¸: ,,.¸.,¸
.,.t..:i ¿.·.:i _:. ,¸..::
.,.t,..:i ,t.¸..:i¸
¸.¸t..:i ¸,. g,¸¸.:i¸
_.:i .,.t,..:i ,t.t,¸,.:i¸
,.ts. t,, _.:i _¸.:i _. ,t..
._.t,.. _,...
¸.yi ,.t,:i ¸i t.,...
,.ts.:i ., ,¸.. ¿.:i
,t.·.:i ¸,¸u. ¸..,,¸ti:i
..t,..:i¸ ¸...:i .·s¸ ¿.
¸i¸,u:i ,ts¸.:¸ ¸,t..:i¸
.,. .,¸, ¿.:i .:,:i _.
_:. ,,.,,...: ,.s.:i
_. ..t,..:: g,¸¸.:i
.,¸¸. _:¸i ..t..¸yt, ...u:..:i
s¸t,¸ _. ¸,,.i¸:i _t,..:i
,t.¸:..:i ..ts, ..u:..:i
,.,:i ¸st.i ¸. .,.t,..:i
.,¸.yi ,:t..:i¸ _.t,..:i
.¸t.. _. .,.i¸.:i¸
.,.t,..:i ¸i¸..yi
.s.,.,:i
.,.t,..:i ¸i¸..yi _¸.¸
¸¸i ._.t,¸:i _t. s.,.,:i
.t...¸t, ,.t. s¸i¸¸:i
_. .,.t,.. _,... ,.ts.
¸. t,: t.: _¸.:i ¸. ,..
s,t,¸ _. s¸,,s .,..i
.¸t.. _. _.t,..:i _.¸:i
¸ts.s t,, ,,¸..:i¸
.,i¸.:i¸ ,i., _.t,..
.,:¸.:i _.t..:i _.
¿:u.. ;,. ..,.:t.:i¸
_,... ,.ts. ..t.¸y s¸i¸¸:i
_.. _¸.i _¸, _. _.t,..
¸,..:i¸ .ts,¸.i .¸t,t,:i
¸. t,,. g,¸¸.:i ,.,..¸
,.,:i ,.i¸,¸ ..u:..:i
,tu....i¸ .,.t,..:i
_t.....·: _t,..:i
_.:i ..:.i.:i ,..i¸.:t,
jut..:i ¸. ,.. _. ;...
.¸t.. _.
www.e¬ao:ea:|a¬.¡e..e¬
tvvv·· .. _.t,.i| ¸t..x| ,s,.
_,...:i ,.ts. s¸.i, ¸,.. _t..t, ,:s.:i _.t,¸:i .... .si
g,¸¸.:i ¸¸., ,¸.. .,,¸ti:i ,.ts.:i ¸i ..t,..:i s¸i¸¸, _.t,..:i
s¸.... .:¸, ·· _... .,:t. .,.t,.. ¸i¸..i ·- _. _.t,..:i
.....t..:i t,,:. ..... _.:i s..i¸:i .,.t,..:i ¸i¸..yi¸ ...t,..::
,t,:t.. ..t.¸i¸ ,:t.:i _¸, _. ..u:..:: ..t,..:i g,¸¸.: ::;¸
¸i _:¸i ¸t.:i¸ ..,:¸.:i .,.t,..:i _.t..:i _. .s¸t...:i¸ .,.t,..
¸i¸..yi _s ,.,.... ,:t.:i ,i¸t. _:. ..¸¸.:i .,.t,..:i ,.ts.:i
,¸.. ..t,..:i s¸i¸¸ ¸¸i ,t..i¸ ._t,..:: s¸....:i .,.t,..:i
s.,., ¸i¸..i _¸., ,.,.... ..t. ,t,,,.i¸...i ...i¸.,
.¸t,t,:i .ts,¸.i _.. t,,. _.t,..:i _,...:i ,.ts. ..t.¸i ,¸...¸
¸. .,..:i _:. .t., t,,. _¸..:: ,t,,¸.:i ...i¸., ,¸..¸ ¸,..:i¸
._¸.:i ... ¸. _t,..:i _.t.. ¸.s.. _.:i ,i¸.:·¸.:i
_,.ali¡ _t,t,li¡ tï,¸-i _t ,.tï- _t..ti ;¡.s. «rt,..li :,i,¡
«l¡. \\ _t «,rt,..li «iut..li ot-,ä.l ¿¡¸. _rt,.. ¿,... ,.tï- \-
._-t,¸li a.a- -
_,,ltu,¸xi ,i¡¡li :.t,, «ìt.lt, v\,\ -
:.t,, «,... \/,\¡ ;\-\v ;te «iut..tl
_t.lxi ,i¡¡li
_e,ts- «.9. ¸,ïi _t «iut..li u,t... -
_e,ts- _t¡ _,.¡ _ail¡ _,l¸, _- ¿ï _t
t,.t,..¸i¡ t...¸t¡ tï,¸-i¡ _.,,t,, ¿¸ri
9 Ω2014 ƒ«fƒj 17 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 19 AÉKÓãdG
OÉ°üàbG
∫ÉŸG ¥ƒ°S
∫ÉjQ QÉ«∏e 14.6 ¤EG % 0.18 ∞«°†J á«bƒ°ùdG ᪫≤dG
∫hGóàdG º«b ∞YÉ°†J ™e á£≤f 6915 iƒà°ùe ¤EG ™ØJôjh á£≤f 19 íHôj §≤°ùe ¥ƒ°S
ä’hGóJ ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e ≈∏Y Pƒëà°ùj zπàfɪY{
∫ÉjQ 0.245 ¤EG ™ØJôj zäGQÉeE’Gh ¿ÉªY{
% 2 ƒëf §Ñ¡j z¿ÉªY πaÉμJ{
∫É``jQ ¿ƒ``«``∏``e 5^142 ∫hGó```à```dG º``«``b â``¨``∏``Hh
ô``NBG ™``e á``fQÉ``≤``e á``Ä``ŸG ‘ 96 áÑ°ùæH á``©``Ø``Jô``e
á«bƒ°ùdG ᪫≤dG â©ØJQG ɪc ,∫hGó```J á°ù∏L
â¨∏Hh ∫hGóJ Ωƒj ôNBG øY áÄŸG ‘ 0^18 áÑ°ùæH
.∫ÉjQ QÉ«∏e 14^592
±’BG 706 Ú«fɪ©dG ÒZ AGô°T ᪫b â¨∏Hh
,äÉ«∏ª©dG ‹ÉªLEG øe áÄŸG ‘ 14 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ
∫É```jQ ∞````dCG 889 Ú``«``fÉ``ª``©``dG Ò```Z ™``«``H á``ª``«``bh
Qɪãà°S’G ‘É°U ¢†ØîfGh ,áÄŸG ‘ 17 áÑ°ùæHh
‘ 3^56 áÑ°ùæHh ∫É``jQ ∞``dCG 183 Êɪ©dG ÒZ
.áÄŸG
,ácô°T 44 º``¡``°``SCG ≈``∏``Y ¢``ù``eCG ∫hGó``à``dG q ”h
,äÉcô°T 3 â°†ØîfGh äÉcô°T 19 É¡æe â©ØJQG
”h ,äÉ``cô``°``û``dG »``bÉ``H QÉ``©``°``SCG äô``≤``à``°``SG É``ª``«``a
äÉ≤Ø°U OóYh ,º¡°S ¿ƒ«∏e 14^150 ‘ ∫hGóàdG
áÑ°ùædÉH Ò¨àdG áÑ°ùf â°†ØîfGh ,¬≤Ø°U 837
10^67 ΩÉ©dG ájGóH òæe ∫hGóàdG º«b ‹ÉªLE’
.áÄŸG ‘
ÉYÉØJQG ÌcC’G
á°†HÉ≤dG äGQÉ````eE’Gh ¿É``ª``Y º``¡``°``SCG äQó``°``ü``J
á°ù«H 245 ó``æ``Y ≥```∏```ZCGh á``©``Ø``Jô``ŸG äÉ``cô``°``û``dG
¿É› êÉ``LR º¡°S √Ó``J áÄŸG ‘ 3^81 áÑ°ùæHh
,áÄŸG ‘ 3^40 áÑ°ùæHh á°ù«H 274 óæY ≥``∏``ZCGh
≥∏ZCGh á«dÉŸG äGQɪãà°SÓd á«dhódG º¡°S √ÓJ
º¡°S ºK áÄŸG ‘ 2^88 áÑ°ùæHh á°ù«H 143 óæY
á°ù«H 180 ó``æ``Y ≥```∏```ZCGh á``«``°``Só``æ``¡``dG ø``°``ù``◊G
᫪æà∏d á``æ``WÉ``Ñ``dG º``K ,á``Ä``ŸG ‘ 2^86 áÑ°ùæHh
´ÉØJQÉHh á°ù«H 202 ≈∏Y ¥Ó``ZEÉ``H Qɪãà°S’Gh
.áÄŸG ‘ 2^54
á``eó``≤``e ‘ ¿É```ª```Y π``aÉ``μ``J º``¡``°``S q π````M É``ª``«``a
á°ù«H 100 ó``æ``Y ≥``∏``ZCGh á°†ØîæŸG äÉ``cô``°``û``dG
QGƒ`````fC’G º``¡``°``S √Ó````J ,á```Ä```ŸG ‘ 1^96 á``Ñ``°``ù``æ``Hh
1^16 áÑ°ùæHh á°ù«H 342 óæY ≥∏ZCGh á°†HÉ≤dG
óæY ≥∏ZCGh ádÓ°U ÜQƒμѪ«°S º¡°S ºK áÄŸG ‘
.áÄŸG ‘ 0^24 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ 2^080
’hGóJ ÌcC’G
IQGó°U ‘ ä’É°üJÓd á«fɪ©dG º¡°S AÉLh
ä’hGóàH ᪫≤dG å«M øe ádhGóàŸG º¡°SC’G
‘ 19^59 áÑ°ùæHh ∫É``jQ ¿ƒ«∏e 1^007 ᪫≤H
᪫≤H ä’hGó``à``H QÉ``ë``°``U ∂``æ``H º¡°S º``K ,á``Ä``ŸG
√ÓJ ,á``Ä``ŸG ‘ 18^97 áÑ°ùæHh ∫É```jQ ∞```dCG 975
784 ᪫≤H ä’hGóàH â檰SCÓd 䃰ùjQ º¡°S
º¡°S º``K ,á``Ä``ŸG ‘ 15^25 áÑ°ùæHh ∫É```jQ ∞```dCG
᪫≤H ä’hGóàH Qɪãà°S’G äÉeóÿ á«é«∏ÿG
º¡°S √ÓJ ,áÄŸG ‘ 9^50 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 488
∫É``jQ ∞``dCG 371 ᪫≤H ä’hGó``à``H §≤°ùe ∂æH
.áÄŸG ‘ 7^22 áÑ°ùæHh
ádhGóàŸG º¡°SC’G QÉë°U ∂æH º¡°S Qó°üJh
º¡°S ÚjÓe 4 â¨∏H ä’hGóàH Oó©dG å«M øe
á«é«∏ÿG º¡°S º``K ,á``Ä``ŸG ‘ 28^55 áÑ°ùæHh
1^823 â``¨``∏``H ä’hGó```à```H QÉ``ª``ã``à``°``S’G äÉ``eó``ÿ
º¡°S ºK ,áÄŸG ‘ 12^88 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e
º¡°S ∞```dC G 860 ∫hGó``à``H »``eÓ``°``SE’G õ``©``dG ∂æH
ihõ``f ∂æH º¡°S √Ó``J ,á``Ä``ŸG ‘ 6^08 áÑ°ùæHh
,áÄŸG ‘ 5^73 áÑ°ùæHh º¡°S ∞``dCG 810 ∫hGó``à``H
∫hGóàH Qɪãà°S’Gh ᫪æà∏d áæWÉÑdG º¡°S ºK
.áÄŸG ‘ 5^57 áÑ°ùæHh º¡°S ∞dCG 789
äÉ«°ùæ÷G ∫hGóJ
º¡°S ¿ƒ«∏e 12^556 Ú«fɪ©dG AGô°T ≠∏Hh
4^436 ɡફb â¨∏H ,á``Ä``ŸG ‘ 88^7 áÑ°ùæHh
AGô°T ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 86^28 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e
ɡફb â¨∏H ,º¡°S ¿ƒ«∏e 1^091 Ú«é«∏ÿG
∞dCG 156 Üô©dG AGô°T ≠∏H ɪc ,∫ÉjQ ∞dCG 504
45 ɡફb â¨∏H ,á``Ä``ŸG ‘ 1^11 áÑ°ùæHh º¡°S
AGô°T ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG ‘ 0^88 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG
,áÄŸG ‘ 2^45 áÑ°ùæHh º¡°S ∞dCG 346 ÖfÉLC’G
‘ 3^04 áÑ°ùæHh ∫É``jQ ∞``dCG 156 ɡફb â¨∏H
.áÄŸG
™«H ≠``∏``H ó``≤``a ™``«``Ñ``dG á``cô``◊ á``Ñ``°``ù``æ``dÉ``H É````eCG
80^85 áÑ°ùæHh º¡°S ¿ƒ«∏e 11^440 Ú«fɪ©dG
∫É```jQ ¿ƒ``«``∏``e 4^253 É``¡``à``ª``«``b â``¨``∏``H ,á```Ä```ŸG ‘
Ú«é«∏ÿG ™«H ≠∏Hh ,áÄŸG ‘ 82^72 áÑ°ùæHh
,á``Ä``ŸG ‘ 13^02 áÑ°ùæHh ∫É```jQ ¿ƒ``«``∏``e 1^842
,áÄŸG ‘ 10 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG 513 ɡફb â¨∏H
1^72 áÑ°ùæHh º¡°S ∞dCG 243 Üô©dG ™«H ≠∏H ɪc
áÑ°ùæHh ∫É``jQ ∞``dCG 322 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘
∞dCG 623 ÖfÉLC’G ™«H ≠∏H ɪ«a ,áÄŸG ‘ 1^03
322 ɡફb â¨∏H ,áÄŸG ‘ 4^41 áÑ°ùæHh º¡°S
.áÄŸG ‘ 6^27 áÑ°ùæHh ∫ÉjQ ∞dCG
6915 iƒà°ùe óæY ¢ùeCG á«dÉŸG ¥GQhCÓ``d §≤°ùe ¥ƒ°ùd ΩÉ©dG ô°TDƒŸG ≥∏ZCG
ôNBG ™e áfQÉ≤e áÄŸG ‘ 0^27 â¨∏H Oƒ©°U áÑ°ùæHh á£≤f 19 É©ØJôe á£≤f
á£≤f 37 É©ØJôe á£≤f 8340 iƒà°ùe óæY ‹ÉŸG ´É£≤dG ≥∏ZCGh .∫hGóJ á°ù∏L
á£≤f 10199 iƒà°ùe óæY áYÉæ°üdG ´É£b ≥∏ZCG ɪ«a ,áÄŸG ‘ 0^45 áÑ°ùæHh
iƒà°ùe óæY äÉeóÿG ´É£b ≥∏ZCGh .áÄŸG ‘ 0^15 áÑ°ùæHh á£≤f 15 É©ØJôe
iƒà°ùe óæY »Yô°ûdG ¥ƒ°ùdG ô°TDƒe ≥∏ZCGh .á£≤f 2^62 É©ØJôe á£≤f 3671
.áÄŸG ‘ 0^09 áÑ°ùæHh á£≤f 1055
…Qƒ¡÷G óªMCG -ájDhôdG
٢٠١٤/٠٦/١٦ ﺦﻳﺭﺄﺘﺑ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻸﻟ ﻂﻘﺴﻣ ﻕﻮﺳﻲﻓ ﺔﻴﻣﻮﻴﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ
ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٩,٨٥٩,٣٧٥٫٠٠٠ ٠٫٢٤٥ ٠٫٢٤٤ ٠٫٢٤٥ ٣٫٨١٤ ٠٫٠٠٩ ٠٫٢٣٦ ٠٫٢٤٥ ٠٫٢٣٥ ٠٫٢٤٦ ٧٤ ١٧٨,٧٩٤ ٧٣١,٢٣٦ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺕﺍﺭﺎﻣﻹﺍﻭ ﻥﺎﻤﻋ
٠٫١٠٠ ٢٨,٦٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٤١ ٠٫١٤٠ ٠٫١٤١ ٢٫٨٧٨ ٠٫٠٠٤ ٠٫١٣٩ ٠٫١٤٣ ٠٫١٤٠ ٠٫١٤٤ ٢٠ ٢٦,٣٧٦ ١٨٤,٩٦٣ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻟﻭﺪﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢١,١٩٧,٤٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٤٥ ٠٫٢٤٢ ٠٫٢٤٤ ٢٫٥١٠ ٠٫٠٠٦ ٠٫٢٣٩ ٠٫٢٤٥ ٠٫٢٤٠ ٠٫٢٤٦ ٢٦ ٨٤,٧٠٣ ٣٤٥,٦٧٠ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻴﻗﺮﺸﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٥,٧٦٩,٩٨٢٫١٥٦ ٠٫٢٦٧ ٠٫٢٦٦ ٠٫٢٦٧ ١٫٩٠١ ٠٫٠٠٥ ٠٫٢٦٣ ٠٫٢٦٨ ٠٫٢٦٥ ٠٫٢٧٠ ١٠١ ٤٨٨,٤٧٧ ١,٨٢٣,٢٤٦ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﺕﺎﻣﺪﳋ ﺔﻴﺠﻴﻠﳋﺍ
٠٫١٠٠ ٢٢,٥٧٩,٥٠٠٫٨٥٦ ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٩ ١٫٨٦٩ ٠٫٠٠٢ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٨ ٠٫١١٠ ٥ ١,٩٥٥ ١٨,٠١٢ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ
٠٫١٠٠ ٤,٩١٤,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٣٥ ٠٫٢٣٢ ٠٫٢٣٣ ١٫٧٣٩ ٠٫٠٠٤ ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٣٤ ٠٫٢٣٣ ٠٫٢٣٦ ١٠ ٨,٦٨٨ ٣٧,١١١ ﺕﺎﻳﻭﺎﻤﻴﻜﻠﻟ ﺔـﻴﻟﻭﺪﻟﺍ ﺞﻴﻠـﳋﺍ
٠٫١٠٠ ٢٥,٢٨٩,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٤٢٠ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٢٠ ١٫٤٥٦ ٠٫٠٠٦ ٠٫٤١٢ ٠٫٤١٨ ٠٫٤١٢ ٠٫٤٢٠ ٢٣ ٢٦,٢٨٨ ٦٢,٩٨٤ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺐﻣﺎﺘﻟﻮﻓ
٠٫١٠٠ ٦٠,٨٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٢ ٠٫٣٠٤ ١٫٣٣٣ ٠٫٠٠٤ ٠٫٣٠٠ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٢ ٠٫٣٠٦ ٣٤ ٩٢,٩٢٩ ٣٠٥,٩٥٧ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ﻥﺎﻤﻋ
٠٫١٠٠ ١,٤٦٦,٧٦٦,٤٦٢٫٣٣٦ ٠٫٦٨٠ ٠٫٦٧٢ ٠٫٦٧٦ ١٫٢٠٥ ٠٫٠٠٨ ٠٫٦٦٤ ٠٫٦٧٢ ٠٫٦٦٨ ٠٫٦٧٦ ٤٢ ٣٧١,٣٦٥ ٥٥٢,٦١١ ﻂﻘﺴﻣ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ٣٦,٨١٣,٦٢٢٫٥١٢ ٠٫٨٠٨ ٠٫٨٠٤ ٠٫٨٠٨ ١٫٠٠٠ ٠٫٠٠٨ ٠٫٨٠٠ ٠٫٨٠٨ ٠٫٨٠٠ ٠٫٨٠٨ ٦ ٨,٧٩١ ١٠,٩٠٠ ﺔﻴـﻨـﻃﻮﻟﺍ ﺯﺎﻐﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٧٤,٩١٨,٨٤٤٫٠٠٠ ٠٫٤٤٠ ٠٫٤٣٤ ٠٫٤٤٠ ٠٫٩٣٥ ٠٫٠٠٤ ٠٫٤٢٨ ٠٫٤٣٢ ٠٫٤٢٨ ٠٫٤٤٠ ٩ ٥١,٢١٥ ١١٨,٥٣٥ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﻚﻧﻭﺍ
٠٫١٠٠ ٢٣٠,٥٩٦,٧٥٧٫٩١٢ ٠٫١٧٨ ٠٫١٧٦ ٠٫١٧٨ ٠٫٥٦٥ ٠٫٠٠١ ٠٫١٧٧ ٠٫١٧٨ ٠٫١٧٨ ٠٫١٧٩ ٦ ١١,٥٧١ ٦٥,٠٠٠ ﻲﻠﻫﻷﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٤١,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٠٨ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٩٠ ٠٫٠٠٢ ٠٫٤٠٨ ٠٫٤١٠ ٠٫٤٠٨ ٠٫٤١٢ ٢٢ ١٣٢,٦٦٥ ٣٢٣,٨٦٤ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٢٧٥,٧٠٤,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٤٣ ٠٫٢٤١ ٠٫٢٤١ ٠٫٤١٧ ٠٫٠٠١ ٠٫٢٤٠ ٠٫٢٤١ ٠٫٢٤٠ ٠٫٢٤٢ ١٢٣ ٩٧٥,٢١٧ ٤,٠٤٠,٥٢٨ ﺭﺎﺤﺻ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١٤٢,٦٧٦,٢٥٦٫٨٣٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٥٧٦ ٠٫٥٧٨ ٠٫٣٤٧ ٠٫٠٠٢ ٠٫٥٧٦ ٠٫٥٧٨ ٠٫٥٧٨ ٠٫٥٧٨ ١ ٨,٦٧٠ ١٥,٠٠٠ ﻚﻴﻣﺍﺮﻴـﺴﻟﺍ ﻁﻼـﺒﻟ ﺭﺍﻮﻧﻷﺍ
٠٫١٠٠ ١,٢٠٣,٧٥٠,٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٦١٠ ١٫٦٠٥ ١٫٦٠٥ ٠٫٣١٣ ٠٫٠٠٥ ١٫٦٠٠ ١٫٦٠٥ ١٫٥٩٥ ١٫٦١٥ ٩٨ ١,٠٠٧,٥٣٥ ٦٢٨,٦٨٨ ﺕﻻﺎﺼﺗﻺﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٧,٧١٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٢٠ ٠٫٢٣٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٣٠ ٠٫٢٣٠ ٢ ١,٦١٠ ٧,٠٠٠ ﺭﺎﻔﻇ ﻑﻼﻋﺃ
٠٫١٠٠ ١١٩,٦٨٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٧٤٨ ٠٫٧٢٤ ٠٫٧٤٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٧٤٨ ٠٫٧٤٨ ٠٫٧٤٨ ٠٫٧٤٨ ١ ١٤,٩٦٠ ٢٠,٠٠٠ ﺀﺎﻛﺮﺑ ﺭﻭﺎﺑ ﺍﻮﻛﺃ
٠٫١٠٠ ٣٨٧,٥٨٧,١٤٥٫٠٠٠ ٠٫٣٢٦ ٠٫٣٢٠ ٠٫٣٢٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣١٨ ٠٫٣١٨ ٠٫٣١٨ ٠٫٣٢٢ ٧ ١٠٠,١٢٦ ٣١٤,١٦٩ ﻲﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻲﻨﻃﻮﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍ
١٫٠٠٠ ٤,٤٧٧,٢٤٥٫٤٠٥ ١٫٦٠٥ ١٫٤٤٥ ١٫٦٠٥ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٫٦٠٥ ١٫٦٠٥ ١٫٦٠٠ ١٫٦٠٥ ٢ ١٠,٧٨٨ ٦,٧٢٣ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺓﺪﺤﺘﳌﺍ
٠٫١٠٠ ١٦٧,٣٢٥,٠٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٢٥ ٠٫٠٠٠ ٢٫٤٢٥ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٢٫٤٢٥ ٢٫٤٢٥ ٢٫٤٢٥ ٢٫٤٢٥ ١ ٢٤,٩١٢ ١٠,٢٧٣ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌﺍ ﻖﻳﻮﺴﺘﻟ ﺎﻬﳌﺍ
ﺔﻴﻄﻔﻨﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٩,٣٦٦,٤٣٤٫٥٥٠ ٠٫٢٧٩ ٠٫٢٧٨ ٠٫٢٧٩ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٧٩ ٠٫٢٧٩ ٠٫٢٧٩ ٠٫٢٧٩ ٣ ٢٧,٩٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ﻡﻮﻴﻨﳌﻷﺍ ﺕﺎﺠﺘﻨﳌ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١٢٩,٩٨٢,٧٩٨٫٠٠٠ ٠٫٣٨٨ ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٨٦ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٨٦ ٠٫٣٨٦ ٨ ٢٠,٠٧٢ ٥٢,٠٠٠ ﺖﺴﻴﻔﻨﻣﻭﺍ
٠٫١٠٠ ٣٦,٥١٦,٩٦٠٫٠٠٠ ٠٫١٤٧ ٠٫١٤٣ ٠٫١٤٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٤٤ ٠٫١٤٤ ٠٫١٤٤ ٠٫١٤٤ ١ ٨,٣١١ ٥٧,٧١٢ ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺮﻴﺟﺄﺗ
٠٫١٠٠ ٦٦,٩٥٩,١٦٥٫٢٩٤ ٠٫٢٥٤ ٠٫٢٥١ ٠٫٢٥٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٢٥٤ ٠٫٢٥٤ ٠٫٢٥٢ ٠٫٢٥٥ ١٣ ٢٩,٧٧٥ ١١٧,٤٠٠ ﺕﻻﻭﺎﻘﳌﺍﻭ ﺔﺳﺪﻨﻬﻠﻟ ﺭﺎﻔﻠﺟ
٠٫١٠٠ ٣٩٩,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٩٩٠ ١٫٩٨٠ ١٫٩٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٫٩٩٥ ١٫٩٩٥ ١٫٩٩٠ ١٫٩٩٥ ١١ ٧٨٣,٩١٣ ٣٩٢,٩٥٨ ﺖﻨﻤﺳﻸﻟ ﺕﻮﺴﻳﺭ
٠٫١٠٠ ٨١,٧٧٣,٧٠٠٫٠٠٠ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٦٠ ٠٫٣٧٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٧٠ ٠٫٣٧٠ ١ ١١ ٣٠ ﺔﻗﺎﻄﻠﻟ ﺭﺎﺤﺻ
٠٫١٠٠ ٢٢٠,٢١٣,٥٠٠٫٠٠٠ ٢٫٤٥٥ ٢٫٣٩٥ ٢٫٤٥٥ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٢٫٤٥٥ ٢٫٤٥٥ ٢٫٤٥٥ ٢٫٤٥٥ ٤ ٤٩,٤٦١ ٢٠,١٤٧ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﺕﻼﺑﺎﻜﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺻ
٠٫١٠٠ ٣٧,٠٦٣,٢١٦٫٢٠٠ ٠٫٦٣٢ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٦٠٠ ٠٫٦٠٠ ٢ ٢٤,٩١٣ ٤١,٥٢١ ﻦـﻳﺭﻮــﻠﻛ ﻥﺎــﻤــﻋ
٠٫١٠٠ ٤٢,٧٦٨,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٤٤٨ ٠٫٤٤٦ ٠٫٤٤٦ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٤٥٠ ٠٫٤٥٠ ٠٫٤٤٦ ٠٫٤٤٨ ٢ ١,٧٩٠ ٤,٠٠٠ ﺊﻧﺍﻮﳌﺍ ﺕﺎﻣﺪﺧ ﺔﺴﺳﺆﻣ
٠٫١٠٠ ٧٠,٣١٨,٠٧٣٫٤٤٠ ١٫٤٥٠ ١٫٤١٠ ١٫٤٤٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ١٫٤٦٠ ١٫٤٦٠ ١٫٤٤٠ ١٫٤٤٠ ١ ٦٣١ ٤٣٨ ﺔﻟﻼﺻ ﻦﺣﺎـﻄﻣ
٠٫١٠٠ ٤١,٠٤٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٣٤٦ ٠٫٣٤٠ ٠٫٣٤٢ ١٫١٥٦- ٠٫٠٠٤- ٠٫٣٤٦ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٤٢ ٠٫٣٥٠ ١٨ ٤٢,٤٧٦ ١٢٣,٨٧٢ ﺔﻀﺑﺎﻘﻟﺍ ﺭﺍﻮﻧﻷﺍ
٦٧٧ ٤,٦١٦,٨٨٦ ١٠,٥٣٢,٥٤٨ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
٣٢ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﺔﻳﺯﺍﻮﳌﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١١,٥١٤,٣٨٤٫٢٠٠ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٦١ ٠٫٢٧٤ ٣٫٣٩٦ ٠٫٠٠٩ ٠٫٢٦٥ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٤ ٠٫٢٧٤ ٢ ٢,٧٤٠ ١٠,٠٠٠ ﻥﺎﺠﻣ ﺝﺎﺟﺯ
٠٫١٠٠ ١٣,٥٣٧,٤٤٠٫٠٠٠ ٠٫١٧٩ ٠٫١٧٦ ٠٫١٨٠ ٢٫٨٥٧ ٠٫٠٠٥ ٠٫١٧٥ ٠٫١٨٠ ٠٫١٨٠ ٠٫١٨٠ ٤ ٦,٠٧٦ ٣٣,٧٥٥ ﺔﻴـﺳﺪﻨﻬﻟﺍ ﻦﺴﳊﺍ
٠٫١٠٠ ٦,٠٦٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٢٠٣ ٠٫٢٠٢ ٠٫٢٠٣ ٢٫٥٣٨ ٠٫٠٠٥ ٠٫١٩٧ ٠٫٢٠٢ ٠٫١٩٩ ٠٫٢٠٤ ٤٨ ١٥٩,٢٧٥ ٧٨٨,٨٣٠ ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍﻭ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻨﻃﺎﺒﻟﺍ
٠٫١٠٠ ١١,١٢٥,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٩١ ٠٫٠٩٠ ٠٫٠٩٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٨٩ ٠٫٠٩٠ ٧ ٤,٢٧٤ ٤٧,٧٦٠ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﻙﺎﻤﺳﻷﺍ
٠٫١٠٠ ٢١,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٢٢ ٠٫١٢٠ ٠٫١٢٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٢٠ ٠٫١٢٠ ٠٫١٢٠ ٠٫١٢٠ ٧ ٥,٦٣٣ ٤٦,٩٤١ ﻞﻓﺎﻜﺗ ﺔﻨﻳﺪﳌﺍ
٠٫١٠٠ ١٠,٥٠٤,٤٩٤٫٠٠٠ ٠٫١٥٠ ٠٫١٤٠ ٠٫١٤٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٥٠ ٠٫١٥٠ ٠٫١٤٠ ٠٫١٤٥ ٢ ٢٨٥ ٢,٠٠٠ ﻲﻟﺎﳌﺍ ﺰﻛﺮﳌﺍ
٠٫١٠٠ ٢٤,٣٢٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٢ ٠٫٣٠٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٤ ٠٫٣٠٤ ٣ ١,٠٩٤ ٣,٦٠٠ ﺔﺳﺪﻨﻬﻠﻟ ﺔﻴﻧﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٩٨,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٠ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٨ ٠٫٠٩٧ ٠٫٠٩٨ ١٩ ٨٤,٠٣٠ ٨٦٠,٠٠٠ ﻲﻣﻼﺳﻹﺍ ﺰﻌﻟﺍ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ١٢٦,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٨٤ ٠٫٠٨٣ ٠٫٠٨٦ ٢١ ٦٨,٢٧٣ ٨١٠,٨٥٤ ﻯﻭﺰﻧ ﻚﻨﺑ
٠٫١٠٠ ٤,٥٩٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫٠٥٥ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٥٥ ٣ ٨٦٦ ١٦,٠٠٠ ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺩﺍﻮﻣ ﺔﻋﺎﻨﺻ
١٫٠٠٠ ١٩٨,٥٥٠,٩٦٥٫٦٠٠ ٢٫٠٩٥ ٢٫٠٥٥ ٢٫٠٥٠ ٠٫٢٤٠- ٠٫٠٠٥- ٢٫٠٨٥ ٢٫٠٨٠ ٢٫٠٥٠ ٢٫١٠٠ ١٢ ٩٤,٥٥٣ ٤٥,٤٧٨ ﺔﻟﻼﺻ ﺏﺭﻮﻜﺒﻤﻴﺳ
٠٫١٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠٫٠٠٠ ٠٫١٠١ ٠٫١٠٠ ٠٫١٠٠ ١٫٩٦١- ٠٫٠٠٢- ٠٫١٠٢ ٠٫١٠٠ ٠٫١٠٠ ٠٫١٠٢ ٢٥ ٥٦,٦٥٤ ٥٦٤,٨٤٣ ﲔﻣﺄﺘﻠﻟ ﻥﺎﻤﻋ ﻞﻓﺎﻜﺗ
١٥٣ ٤٨٣,٧٥٣ ٣,٢٣٠,٠٦١ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
١٢ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﺕﺍﺪﻨﺴﻟﺍ ﻕﻮﺳ
ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ
ﺔﻴﻤﺳﻹﺍ
ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺽﺮﻋ ﺮﺧﺃ ﺐﻠﻃ ﺮﺧﺃ ﺮﺧﺍﺮﻌﺳ
ﺔﻘﻔﺻ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
٪
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ
ﻉ.ﺭ
ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﻕﻼﻏﻹﺍ ﺮﻌﺳ ﻰﻧﺩﺃ ﻰﻠﻋﺃ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﺩﺪﻌﻟﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﺔﻗﺭﻮﻟﺍ
٠٫١٠٠ ٣٢,٠٩١,٤٠٥٫٧٦٦ ٠٫١٠٩ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٠٫١٠٦ ٤ ١٧,١٠٢ ١٦١,٣٤٣ ﻂﻘﺴﻣ ﻚﻨﺑ ﺕﺍﺪﻨﺳ
٤٫٥ ﺔﻟﻮﶈﺍ
٠٫١٠٠ ٣٤,٢٠١,٧٦٦٫٢٢٥ ٠٫١٠٨ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٠٫١٠٧ ٣ ٢٤,٢٧٠ ٢٢٦,٨٢٦ ٤٫٥ ﻝ ﻕ ﻂﻘﺴﻣ ﻚﻨﺑ ﺕﺍﺪﻨﺳ
٧ ٤١,٣٧٣ ٣٨٨,١٦٩ ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ
٢ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ
ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻛﺮﺣ ﻲﻟﺎﻤﺟﺇ
ﻲﻟﺎﻤﺟﻹﺍ ﺓﺮﻘﺘﺴﻣ ﺔﻀﻔﺨﻨﻣ ﺔﻌﻔﺗﺮﻣ ﺕﺎﻘﻔﺼﻟﺍ ﺔﻴﻗﻮﺴﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺘﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗ ﺔﻟﻭﺍﺪﺘﳌﺍ ﺔﻴﻟﺎﳌﺍ ﻕﺍﺭﻭﻷﺍ
٤٦ ٢٤ ٣ ١٩ ٨٣٧ ١٤,٥٩٢,٨٤٨,٦٤٦ ٥,١٤٢,٠١٢ ١٤,١٥٠,٧٧٨
ﺕﺍﺮﺷﺆﳌﺍ
ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ ﺮﻴﻐﺘﻟﺍ ﻖﺑﺎﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻲﻟﺎﳊﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ ﻰﻧﺩﻷﺍ ﻰﻠﻋﻷﺍ ﺮﺷﺆﳌﺍ
٠٫٢٧ ١٨٫٦٩ ٦,٨٩٥٫٩٥ ٦,٩١٤٫٦٤ ٦,٨٩٤٫٠٤ ٦,٩١٥٫٥٦ ٣٠ ﻂﻘﺴﻣ ﻕﻮﺳﺮﺷﺆﻣ
٠٫١٥ ١٥٫١٤ ١٠,١٨٣٫٨٩ ١٠,١٩٩٫٠٣ ١٠,١٨٢٫٧٤ ١٠,١٩٩٫١٨ ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٤٥ ٣٧٫٠٥ ٨,٣٠٢٫٦٠ ٨,٣٣٩٫٦٥ ٨,٣٠٢٫٦٠ ٨,٣٤٩٫١١ ﻲﻟﺎﳌﺍ ﻉﺎﻄﻘﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٠٧ ٢٫٥٢ ٣,٦٦٩٫٠٤ ٣,٦٧١٫٥٦ ٣,٦٦٨٫٣٤ ٣,٦٧٢٫١٢ ﺕﺎﻣﺪﳋﺍ ﺮﺷﺆﻣ
٠٫٠٩ ٠٫٩٢ ١,٠٥٤٫٢٢ ١,٠٥٥٫١٤ ١,٠٥٣٫٦٠ ١,٠٥٥٫٥٧ ﻲﻋﺮﺸﻟﺍ ﻕﻮﺴﻟﺍ ﺮﺷﺆﻣ
ﺕﺎﻴﺴﻨﳉﺍ ﻝﻭﺍﺪﺗ
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺔﻤﻴﻗ)
ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺩﺪﻋ)
ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺔﻤﻴﻗ)
ﺀﺍﺮﺸﻟﺍ ﺔﺒﺴﻧ
(ﺩﺪﻋ)
ﺔﻴﺴﻨﳉﺍ
٨٢٫٧٢ ٪ ٨٠٫٨٥ ٪ ٨٦٫٢٨ ٪ ٨٨٫٧٣ ٪ ﲔﻴﻧﺎﻤﻋ
٩٫٩٨ ٪ ١٣٫٠٢ ٪ ٩٫٨٠ ٪ ٧٫٧٢ ٪ ﲔﻴﺠﻴﻠﺧ
١٫٠٣ ٪ ١٫٧٢ ٪ ٠٫٨٨ ٪ ١٫١١ ٪ ﺏﺮﻋ
٦٫٢٧ ٪ ٤٫٤١ ٪ ٣٫٠٤ ٪ ٢٫٤٥ ٪ ﻯﺮﺧﺃ
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::· OÉ°üàbG
...,...
»ª«∏°ùdG ó«dh - ¥Éà°SôdG
¸....., ._..· ._....,:· .,’, ‘ ¸...:· .,...:· ∂., π...·
¸, ...· ¸, ¸∏. ¿,..:· ...... .,..,, ._....,:· .,’ƒ, √,≤.
......:· ,....· ,ƒ.†.,, ._....,:· ‹·, ¸......:· …,....
.,∏.’·, .,.ƒ.◊· ,:...Ÿ· …,,.., _,ƒ..:· _.∏› ...†.·
..,.. .. _¸· .,.·,:· ∂.,:· .ƒ,, ,.:¸· ‘ ∂:., ..:...Ÿ.,
∫ƒ..ƒ∏: ...n∏..:· ≥:..., ..:..fi .... .,n..: ¸,,.:·
π. ‘ ¸...:· ¸:·ƒ.∏: .-,,...:·, .....·, .....Ÿ.,
¸...:· .,...:· ∂., ¸,,. ... ≠∏,, .,. ...n∏..:· ¸ƒ,,
.,..., .,.... .¸. π. ‘ .¸,,. . ..:.,:· ¸.:..fi ‘
...,’, _....,:· ¸,. ¸n., .ƒ.., ......Ÿ·, ._....,:·,
.n...’· ¸.... .,.·ƒŸ ∂:., .¸,·ƒ.:·, .π.., ._....,:·
≈∏. ,∏n:· ...,, .,.·ƒ., ...:.,:· ¸.:..fi ‘ .,......’·
._,∏.Ÿ· ¸,,.:...Ÿ· ,.., ¸. .,ƒ...:· _.,,≤:·
¸, ... ¸...:· .,...:· ∂., Ω.. ,,.. ∫...., ,..≤:· ..·,
,.., ’ ∂.,:· ¸· ¸....’· π.. ‘ ....∏. ‘ ¸:,.◊· ⁄...
¸. ..-,,..., ....... ∫ƒ..ƒ∏: .....’· .... ≈∏. ·.,,
......·ƒŸ· ,.. .,..., ...,¸· .™...Ÿ· .... ....: _.,,≤:·
≥∏. ._,. _.,. ¸. .,, ,.·ƒ., .Ÿ .n..ƒ.Ÿ·, ._...:·
.π..:· ,..... ™,ƒ.., ..,..· ∞..:ƒ:·
.,.,.·,..· ,.:¸· ‘ ¸.., ¸,.:· ·.. ¸....· ¸· _¸· ,...·,
.,∏,ƒ..:· ...... ,.≤. ..,, ..,,. ..,.. ....ƒ.: ∂.,:·
‘ ,◊· π..∏: ,..n:· ,.,..:·, ¸...:· ,.:...Ÿ· ,,≤,
….:· .....· ™,,...Ÿ· ,....· ..,..’ ._...· ¸.n≤:·
™,,.... .....¸· ,· ....≤:· ,,.,,.... ,,ƒn. ‘ ¸ƒ,.,,
¸,.:· ·.. .,·.¸· ¸¸· ∫.., .....≤:· ,,.,,.... ,..., _,.·
.,∏. .,.. ,.. ….:· ‘·,..· _.n.:· ,.:¸· ‘, π.....
.,......’· ....n≤:· .,... π,· ¸. ._.-.¸·, .,..,
.,...:· ™,,...Ÿ·, ...,..:·, ......:·, ..·,,:.. ..∏..Ÿ·
∂:. _., ......· .,,,,..:·, .,.,∏..:· ™,,...Ÿ·, .....·
.¸.. . ......’ ....†Ÿ· ..,≤:· .·. .,ƒ...:· ....n≤:· ¸.
∂., ¸.n...· .....:· .·ƒ... ,...:· ∫-. .¸:,.◊· ....·,
. ..,,. ∫.,, ¸ƒ,∏. ··· ...,. .. Ω.≤, ¸· ¸...:· .,...:·
™,,.... ,,ƒn., ....¸· π,ƒ..: .....:· ..ƒ... ., ..,.
.,:. .., ...n∏..:· ....· .... ‘ .n..ƒ.., ._...
.,...:., .,.....:·, .,....:· .,,:·, .,.·,,:· ....n≤:·
∞:· -·:· ,,.≤, .. ......· .., .π,ƒ..:· ·.. ¸. ≈∏.’·
·.. ¸,ƒ., ...,.. ,· .....·ƒ. ,· · .,. ¸.. .·ƒ.. ..,.....
.,..ƒ... .≤.,, ..n∏..:· ..:..fi .... ‘ π,ƒ..:·
_.,,≤:· ... ¸· ,..:., ,,..·, ..:..fi π. ‘ ....n≤:·
··. _....,:· .,’, ‘ ¸...:· .,...:· ∂., ¸,. .:.fi ‘
_.,,≤:· .∏..., .. ,....

’.,, ·.·.«.··· ..,≤, ....,.
.,... ¸.:· _.,,≤:· ¸. ... ¸.· .,.·ƒ,◊· .,,:·, .,.·,,:·
_...,, .

’.,, ·««.·«· ..,≤, ...,. ··· ..∏, .,. .∂.,:·
.≤., .,.·ƒ,◊·, .,.·,,:· .n...’· ‘ _.,,≤:· ..,∏: ...,,
.,.,Ÿ· ‘ ...,, .¸....:· .,..,., ¸.:· .,......’· .n...-:
·- ..∏, .,. .,..’·, .ƒ∏.·, ..,ƒ...Ÿ· ...... .,..::·
.,.,Ÿ·, .,..,.. .....· ...,, .∫.,, «-.«·· ..,≤, ...,.
..,≤, ...,. ·· ..... ≠∏, .,. ..::.::· .,.,Ÿ· ‘ ....:·,
..,...:·, .,.,∏..:· .....· _.,,. ..· .∫.,, ·..-··
.,ƒ... ...,. ·· ..... ≠∏, .,. ...,·,:· .,.,Ÿ· ‘ .....
.,..,,,.:· .·..Ÿ·, .’’· ...... ‘, .’.,, ···.··. ..,≤,
¸,. .,... ...,. ·. _.,,≤:· ... ≠∏, ..-..·ƒŸ· π....,,
,....’· ......, ._....,:· .,’, ‘ ¸...:· .,...:· ∂.,
∞:· ·-· ..,≤, ...,. ·- _.,,≤:· ... ≠∏, ...,n:·, _,ƒ:·,
.,.....’· ¸...Ÿ· π,...., ...,:· .·ƒ., ¸,...:· ......, .∫.,,
.¸... ∫.,, ∞:· -· ..,≤, _.,,. · _.,,≤:· ... ≠∏,.
ájDhôdG - §≤°ùe
“π.....” .’....-: .,....:· ..,..:· .. :.
.›..,, .·,.·ƒ. .,,..,:· .,·ƒŸ· ...ƒ, .∏:‡
..,,, ..“.....Ÿ., ...,≤:·” ¸·ƒ.., ..,,,,..
∞..∏: ¸n,n..:· _ƒ...Ÿ· ™., _¸· ¿...¸:·
.·.’· ...≤: ,,. ,, ...,..:· …..,. ¸. ¸.::·
_,: ≈∏. .,..:· ¸. ¸. ,, .‹..:· ¸.,:ƒ:·
.. . .π..:· ..,, ,·,≤...·, .,,...’· ...,,: .:,..
...·,:· (CIGL ..,.. ™. ¸,...:., ¿...¸:·
¸. .., ….:·, ....≤:· ,,,.., π,... ∫.› ‘
.∫..Ÿ· ·.. ‘ ..... .,,,..:· ,.·,Ÿ· π.†.·
,... ¸, ∫... .:.. .¿...¸:· ·.. ≈∏. .≤,∏..,
.π....., ,,ƒn.:·, ,,,..:· ∫,· ,,.. .,:,.◊·
¿...¸:· ..≤∏. .∏..∏..: ’......· ¿...¸:· ¸..,
_... ...¸· .,. ._,..,≤∏: ¸∏,...:·, …,,ƒn.:·
..,ƒ.... .... ≈∏. ¿...¸:· ≥,,n. ƒ.. ....
….:· ,..,:· ¸...:· .., ..,..’ ._,.’· ..,..:·
···. ,,·¸. ‘ _,’· ...... ‘ ¿...¸:· √..’
...,..:., .,∏.:· ...,≤∏: ...,... , . .. ….:·
.,.,...:· .,·.¸’·, .,·.¸’· _.∏› ...†.· -....
,,,≤.:· ¿.... ≈∏. ·......·, .Ωƒ..:· …,,..,
™,..· .....¸·, ¿...¸∏: .,..,Ÿ·, ..,..:·
..,ƒ...., ....n. ≈∏. .,,..:· ,,,... .,...,
.,..::· .....:· ..:. ...,..:., _,.’· ...,≤:·
,.....,: ..†,· ,... ….:·, ...,≤:· ¿...,, ¸.
…,,.., π.·,’· …,,.. ... _.“, π,... ™.
·.. ¸., ..,.†. ....,..:., ..∏..Ÿ· .·..ƒ:·
.,,,,..:· ¿.·¸:· .∏..∏.. ¸... ¸.., ¿...¸:·
.,.·..,≤: ..,. .:· .,.:.. ¸.:· .,,,...:·
.,·,,:· ,.:¸· ‘ ∂:., ..,.,...:· .,·.’·, .,∏.:·
≈.... ¸.:· π.....: .∏....:· .,.,.·,..’·
..... .,... π.. ..,, ...,¸·, ..,,...’· ...,,:
,..... .,,., .,..,. ..,..... ...,, _.:ƒ.∏:
.,∏,....:·, .,n,n..:· .,·.¸’· ‘ π... π...,
...,..:., .,..,≤:·,
‘ ¸,,,..:· ¿...¸:· ,.,” ..,:,.◊· .....·,
,ƒ∏.. ·, .,∏..:· ..≤,,n.:· ≈∏. .,..::· ......
¸∏..:· π....:· ¸. _.,...Ÿ· ¸.. .‡ ......Ÿ·
≈∏. ..., .Ÿ .,,.... ..≤,,n. ™. ¸:...:·,
¿...¸:· Ω.. ..,∏.... .,∏.. ..,, ‘ π..:· _.·,
.,,·.¸’· ..,.....:·, ...≤:· ..., ‘ ¸Ÿ..:· _,.·
.. ¿...¸:· ¸· _¸· ._... .“¸∏,ƒ. π.,..”
.,Ÿ.. ..,.Ÿ· .:,.◊· _,n:·, ,,:...’· ≈∏. ,.,
≈∏. ,∏..:· ‘ .,..‚ .,∏.., .,.∏. ..,:· ¸.:·,
....,.Ÿ· ...,’·, .,∏.:· .,,·.’· ..,ƒ...:·
..,.,..· .,,∏., ..∏..Ÿ· ..,...:· ,,.Œ,
,,:...’., Ω....’· ™. .......·ƒŸ· ..,∏n..,
,.,·,.· π,..., ..·,.-: ..∏..Ÿ· .,..,≤:·
.·,·,≤:· ...... ... .,,..,· ¿...., ¿,,.∏:
..,.,.·,..’·
≈∏. ,., ¸,,,..:· ¿...¸:· ¸· _¸· .,...·,
,:’·, ,,.. π..... ¸. ..,,: ,,. .,,,..
.·,.,Ÿ·, L,.Ÿ· ™...Ÿ· ‘ ..∏..Ÿ· .,..≤::·
¸.:· .....:·, .....·ƒŸ· ‘ .:...:· .,..,≤:·
¸., ._... ‹.◊· ...., ‘ ...≤:· .,,...,
¸.·.:· ,,,≤.:· ≈∏. ·ƒ.,.. ¿...¸:· ‘ _.,...Ÿ·
.“.,.. π. ....., .,..,≤:· ..,.....:· •.‰·,
¸. .,.. .,n≤...· π..... ¸· ,..:., ,,..·,
_,’· .....:· ‘ _,Ÿ..:· .·¸.·, _....Ÿ·
π.,.., ¸,,,. _..,, ,ƒ...:.. ¿...¸:· ¸.
.,.,. ≈∏. .,..∏: ∂:., ._..,.... π,, ¸∏,ƒ.
.,. ..:...:· .,,·.¸’· ..,.....:·, ...≤:· ......
‘ ...,≤:· ¸,·ƒ..: ·,....... _..,, ,ƒ...:· π..,
¸., ..,.,,.’· ....Ÿ· ..,’ƒ:., _†,,’· .,,:·
.,..,.,, .,.,.·,..’· ∫ƒ∏◊· ..,.. ¸....·ƒ.
.·· ¸. ,.’ ¸.,.·,..· ,......., .….,...:·
..,:,.:· π..:· .-., .,.., _...·ƒ., ...,..
.,Ÿ..:· ...,≤:· .,.Ÿ ...,., ¸∏,ƒ. π.,.. .. , ...,,
≥,... ƒ.†., ....Ÿ· ..∏.Ÿ., ¿.,¸... .....,
_,..:·, .,,,,· ,,,,, ¸. ….,...:· _.∏.Ÿ.,
≥.... ¸..,. ._..,.... π,, ..· ..,≤,,.¸·, L..,’·
..,’ƒ:., _.’.. .,,...· ‘ .,..·,.:· ¿...Ÿ·
.....Ÿ·
ájDhôdG - §≤°ùe
≥..., ¿...¸., ...·,:· ∫...,· ..,.. .∏,≤...·
™.ƒ. ¸... “.’...,_.” _∏,:,¸· ‹ƒ,:· ,.....,
_.,., _.·,,:· ⁄... ¸, ˆ·.,. ¿,..:· .·, .·ƒ . ...·,
.≤.·, , .,..: .:... . ¸.. . ......, .,.Œ ..,.
......, .,.Œ ..,. .,·.¸· _.∏› ...†.· ¸. ...
¸.....:· .,. ..Ÿ .,.,,.. .:ƒ, ‘ ∂:., .¸.. .
..ƒ:· ™∏ :· ..,.,,:· ∫-., ..:-.., . ,◊· .≤n.Ÿ.,
.¸∏.Ÿ· ......’· ,.. ‘ ∫...,’ …..,,:· ,,.:· ≈∏.
Ω..· .,.,. . ¸.:· ...,..:· .,,...:· _.,.:· ∫-. ¸.
,,,.. π,.. ...... . ..†,· ”, ..,∏.Ÿ· .,,ƒ.:· π..-..
‘ .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· .,... .:· ......·ƒŸ· ...... .
..,..≤., .:...Ÿ· .,...
, ., .” ._.·,,:· ⁄... ¸, ˆ· .,. ¿,..:· ¸ ,..,
,,,.. .,., .™...:· .,∏fi.....Ÿ· ... ...,, ≈∏. .,:..
‘ .n..ƒ.Ÿ·, ._...:· ......·ƒ .∏: .,,...¸’· .,.≤:·
∫...,· ¸...¸.,, ..,:...· ,...,· ¸...., ,..: .:.. fi
.,,ƒfi ·,,. ,.∏. ¸· ..:-.. ‘ ...,..:· ¸.· _..¸..
..,,,ƒ.:· ™. .,...“ _...· ¸.n≤:· ,,ƒn. ‘
._...:· ......·ƒŸ· ,..: .:-.· ,....: .,....:·
¸. ∂:., .¸.:ƒ:· π..:· ,..... ™,ƒ.., .n..ƒ.Ÿ·,
.....¸· ._....:· ¸.. .:· ,.,..∏: π.. _.,. .._.ƒ.
.,...: .,....:· ._...:· ¸,Ÿ· ,....· ™. ¸,...:· _¸·
.:ƒ.· ∫-. ... ,.. .≤:, ..,:...· ™,..ƒ., .,.,.Œ
≈∏. ∫...,· .,.≤ ≤. ¸.:· ......:·, .·,.‚¸’· ≈∏.
_... , .,.ƒ‰ ,,.. .: .,...Ÿ· .,...::· Ω·ƒ.’· _..
.:...Ÿ· ≈∏. .ƒ.†:· L,∏... ‘ ...ƒ,. ...·., .,
…,.Œ ,.,. _¸· .,∏,ƒ– .,., .,......’· .,......¸·,
.“¸Ÿ.. ¸.....,
Ω.. ,,.. ,...:· ˆ· .,. ¸, ...· ∫.. ..,.., ¸.,
π..., ∫...,· ‘ π...” ...,..:., .,.ƒ.◊· ¸,·ƒ..:·
∫-. ¸. .,∏.Ÿ· ...,..:· ∫...· .,... ≈∏. ,.... .
™...†,:· π≤. ¸·ƒ:.. .,.. .........: .,:,’· .·ƒŸ· .·,..
..’’·, .·.. .∏: ,.,. ™n., ∞,∏..:·, ..,..:· .·ƒ.,
...,..∏: .,ƒ:,’· ..n.¸· ‘ ...,.,.·,..’ ..,...,
¸.. .:· _ƒ..:· ¸. ....,,.. . ..·.,· .≤. ..,... .:·
¸· ™.ƒ.Ÿ·, .···· .,..., ···-, ···· _...:· _,
....:· ‘ ¸...:· _ƒ..:· ¸. ....,,... ∞...†..
‘ ¸... ∫.,, ¸ƒ,∏. ·· ¸. ,.· _¸· π...: .,:.◊·
¸· _¸· ....... . ≈∏. .,·,.Ÿ· ,∏n:· _ .· .., .....:·
... ..:-.. ...,. ¸. ., ...Ÿ· ...,..:· ¸.· ,,.. .
.,,..:...· _.,. ...,¸· ‘ ,....Ÿ· ....,∏.. ™ ..ƒ. ,....
.“.,∏.Ÿ· ...,..∏: ..,., .,,.Œ,
..-.. ., ,.. . ..... ∫...,· π.–” ...†,· ....·,
, ... . ¸.· .,.ƒ. _¸· .....¸· ..,Ÿ.. .,,.Œ, .,.....
..... . .,n..:· _. .,... .:· ..... .∏: ..n∏..:· ‘
.,·,.Ÿ· ,∏n∏: ·,:., .⁄..:· ∫ƒ. .:,. «. _¸· π...
..’...,_. _∏,:,¸· ‹ƒ,:· ¸. ....... . √.,... ….:·
¸,. ,ƒŸ., ....Œ ..,.. ...-. ..., ≈∏. π... .. .¸..
‘ ,.... ,: ...., _...· ¸.n≤:· ,,.– .,., _,∏.Ÿ·
.:...Ÿ· ......· ƒ‰ ‘, ._... π..., ....,∏n. . .,,∏.
.“Ω.. π..., ..,...,·,
..,.≤.:· ≈∏. .ƒ.†:· ..,..:· .,·.¸· .n ∏.. .., ..·..
.,≤,,n. _.., .,..,∏.. ‘ ....... ¸.:· .,..,Ÿ·
¸,·ƒ..:·, ..,,:· .,·,, .,...., ¸.:· .,.,,:· _,...∏:
.·,·,≤:·, .,..n∏..:· ,,..·,Ÿ· .,∏. .... .., ..,...Ÿ·
..,,∏. ±..◊·, ..,,:· .,..., .≤ ∏..Ÿ· .,,·,ƒ:·
_...· π.·,.∏: .,:·,..· .,.,., ..ƒ:· .. ,.,
‹ƒ,:· ,..... ™,.... ‘ ...n∏: ..-,...· ,.’·
¿.. . .,.. ,‚ ¸.:·, ..,.,∏≤.:· .’...,_. _∏,:,¸·
∞,∏..:· .·ƒ. ¸. ·., π.· .,.ƒ,,. ..:..,.., ‹.:.
π.: ·. , π.· ...: ∑-,....,, .,.,∏≤.:· ..,..:·,
..·,.,:ƒ,:· ¸. .,.,∏≤.:· ¸·ƒ.’., ..,.≤ . .Ω·,, ƒ∏,.
......Ÿ· ,.. ≈∏. ∫...,· .,.,.·,..· Ωƒ≤.,
.,,,,.. _.,. ∫-. ¸. .,.,..., .,∏.Ÿ·
¸.n. ∫ƒ..: ,..n:· ¸.. .:· ,.,..∏: .,.,.,
¿.·,, ,.·. π..., ..,..:· , :.., ...,,..,.,,,:·
.,∏: .,,. ™.Œ .,.,∏.. .·,.., ....... . ,,,..
.,..,,:· ,,,.·ƒ. .,... .,., ......·, _.,·.Ÿ·
≈∏. ™..:., .ƒ.. ≈.. ,,.,,.... .,·.¸· ‘ ,,...... .,
..,. .≤., .:...Ÿ· ,...,·
‘ .,...,. ..., .∏ ... ∫...,· ¸· ,..:., ,,..·,
... ¸.,,.· ,’,. .·,.,∏. - _¸· .∏.., ¸.:· .,...,,.
.. .,...... . ..∏, ... .Ω·ƒ.· .... π,. .,..,∏.. ..,
.,n..:· _. .,... .:· .·,....:· ¸. ·.:· ,,.≤ ,
¸∏.Ÿ· œ..:· ‹..,¸· ¸. .,,,≤. ·.. ∫... , .. ƒ.,
∫ƒ∏◊ ,,,’· ¸Ÿ..:· . ,,Ÿ· ∫...,· .. ., ...n∏..∏:
.-. .:· ¸. .,..:· _· ......:·, .,∏..:· ∞,∏..:·
..,..:·, ,..: .-.· ..,... _,:,.:·, _,∏.Ÿ·
..,..¸,.. ƒ:ƒ: ..,.., .,...Ÿ· √.,.∏: .,.:ƒ:·
..ƒ. ..,.., .,..≤... ., .,..,.:· .ƒ,,∏: ¿,,· ..,..,
..,.. ∫,, , ¸, ..· ¸,, .∏...., ’ƒ.
¥Éà°SôdG ´ôa ô≤e ìÉààaÉH áæWÉÑdG »à¶aÉfi »`a ájOÉ°üàb’G ᣰûfC’G »eÉæJ ÖcGƒj Êɪ©dG ᫪æàdG ∂æH
ácô°ûdG »jOÉ«b øe ÊÉãdG ∞°ü∏d »£«£îàdG iƒà°ùŸG ™aôd zIÉcÉëŸÉH IOÉ«≤dG{ èeÉfôH º¶æJ zπàfɪY{
á«∏ëŸG äÉcô°û∏d ájƒªæàdG ¢UôØdG åëÑd záaô¨dG{ øe ÚdhDƒ°ùe πÑ≤à°ùJ z∫ÉàchCG{
10
IóMGh áYÉ°S ∫ÓN ¢Vô≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸGh ..zäGQÉ«°ùdG πjƒªàd õ«ªŸG{ èeÉfôH ø°Tój QÉë°U ∂æH ácô°û∏d Iójó÷G á«∏NGódG á«fhεdE’G áHGƒÑdG ø°TóJ z√É«ª∏d É«M{
ájDhôdG - §≤°ùe
¸.n≤:· ‘ ...·,:· ∑ƒ.,:· ..· ,.... ∂., ¸∏.·
π,ƒ..: ,,.Ÿ· ¿...,, _.... ¸. ¸... ..n∏.., ‘,..Ÿ·
_.....:· ‘ √.≤. ¸.... ,“·ƒ. ∫-. ∂:., ..·,.,..:·
.L≤... ..,. ..·,, _..., .···. ƒ,.ƒ, ¸. ,...
_.,.,, Ω..:· ,,.Ÿ· ,... ¸.,.,..·,..., ¸. π. ,ƒ.†.,
¸,.,:· .ƒ.... ¸, _.,.., .,.... ∂.,, ..,..:., ™,,:·
¸..,.,:· .ƒ.fi ¸, ¸,.., .¸,,.∏: Ω..:· ,,.Ÿ· ......
,..ƒ.·.... .,, .Ω-.¸’·, ≥,ƒ...∏: Ω..:· ,,.Ÿ· ......
..,..∏: .,.,..Ÿ· ∫...-: ∫,· Ω.. ,,.. ......
_.,,. ,... ,,.. …¸.:· ,,.·,,¸·, ......Ÿ· ,,ƒn.,
.∂.,:., _.:ƒŸ· ,.,. ¸. ..., .,.... ∂.,, ..,.,Ÿ·
π...., ¸. ...., ...n∏..:., .·,.,..:· .’.., ¸∏:‡,
.Ω-.¸’·
¸.,.,..·,..., ...≤:· ..,,,.,. ..∏., ,“·ƒŸ· ·.,,
.,.... ∂.,, ..,..:., ™,,:· _.,.,, Ω..:· ,,.Ÿ· ,...
π,ƒ..: ,,.Ÿ· ¿...,, ¸. ¸.,..ƒ. _.,. .,.,.
∫ƒ. ,ƒ.†◊· .∏...· ¸. .,.,¸’· ∂:. π∏.., ..·,.,..:·
..∏,....., _.,.:·
∂.,.,.. .....’ ¸,..’· .≤,,n:· _.,.:· Ω.≤,,
∫-. _.,≤:· .∏.... ≈∏. .≤.·ƒŸ· ,.. .,. ...,..·
•,.., ¸· ¸,.,, ..,..,. .·.·,,¸.,, L≤. ...·, .....
.,,,.,:· ...,:· ¸. ∂.,:· ∞... ... .,.·,:· π,ƒ–
,..... ¸.:·, .π,.†.:· ¸..†., ,,.. .,..... ¸..,,∏:
∫-. ..†.fl ..·ƒ. π...., ,,ƒ..· ,,.. .,.,. ≈..
..,.:· √..
..·,.,..:· π,ƒ..: ,,.Ÿ· ¿...,, ∫ƒ. .: ≥,∏.. ‘,
™,,:· _.,.,, Ω..:· ,,.Ÿ· ,... ¸.,.,..·,.. ., ∫..
.∏,∏. Ω.,· ’¸· ≥,. ⁄. .,.... ∂.,, .,.,..Ÿ· ..,..:.,
….:· ,..ƒŸ· ƒ., .∑,.,Ÿ· ¸..†., ,,.. ¸. ..∏....
.,. ..,., ..,.,. .....’ ¸,_:.:· .,. .,ƒ.,
¸.., ..,,.. .,.,,,. ...,,. .·,.,..:· .’.., Ω.≤.
¸. ¸..,,:· ¸.“ .,,‡ ..... Ω.≤. ¸· ..,..,· ..,,.,
...,.... ∫-. ¸. ∂:., ._.,,.:· √.. ¸. .......’·
..†,· ¸..†., ….:·, .·,.,..:· π,ƒ..: ,,.Ÿ· ¿...¸:
.,. .π,.†.:· ¸..†., ,,.. ∫-. .,,... . ..,,.
,,.,.,..: π,ƒ“ ≈∏. ∫ƒ..◊· ∂.,:· ¸..,, ™,n...,
...†., ...,,.., .,..,., ..,. .·.·,,¸., ..,..·
¸. ..ƒ..Ÿ· ...,:· _¸· .·,.,..:· π,ƒ..: ,,.Ÿ· ....
,.... ∂., .,..≤, ¸.:· .,,..Ÿ· .....·, .....Ÿ·
... .¸,..·,, _,.... ¸. ™,..∏: ..... ¸., .....,,:
_¸· π.., π,ƒ“ ≈∏. ∫ƒ..◊· ¸ƒ,,∏: ....· √.. ,,..
..,≤: ≈∏.’· .◊· ¸... ..,..· .,.,..:· ..,. ¸. ··
.,.◊· ¸,., .L≤. ...·, ..... ∫-. ‘ ∂:., ._.,≤:·
,.·ƒ.. ... ._.,≤:· ≠∏,. _...: ¸,: _... .·,,¸· _¸·
¸... .,...,. ∂.,:· ¸. .,.,..:· ≈∏. _...:· ....
..·,.,..:· π,ƒ..: ,,.Ÿ· ¿...,,
¸..,,∏: ,.... ∂., Ω.≤, _.,.:· ·.. ∫-. ¸.,
.,,..,.,..· ¸,∏., ,,..,∏n.. ™. ...“ ,...... ....
™,., ¸...¸., .,. ..,,∏. ∫ƒ..◊· .:ƒ,.., ,,...,
¸. ,,.., ….:· _.,.:· ·.. ¸. .......’· ¸..,,:·
√.. ..., ..:ƒ,.., ,.., π., ,,.-.· .,.,.. .....·
.,≤∏n, ¸.:· .,,..Ÿ· .....·, ..ƒ..Ÿ· _.,,.:·
¸.:· .,....Ÿ· .·,..,Ÿ· ¸. ·,.., ’ ·.,, ,.... ∂.,
......, ..... ,.≤., ∂.,:· Ω·,.:· ≈∏. ..·ƒ.
™. ,......, ¸..,,:· ..,.,..· ¸,∏. .,.,... ∫ƒ∏.,
,,..:· _¸· ,.·. π..., ,.... ∂., ≈...,, .,,...∏n.
.....· π.†.· ,.≤. ∫-. ¸. .,,...:· .:...· ‘
..·,.,..:· π,ƒ..: ,,.Ÿ· _.,. _¸· .....¸’.,, ......Ÿ·,
_.,,.:· ¸. ..ƒ... ..ƒ.› ,.... ∂., ≥∏n,
¿...,, .π:. ..,,..Ÿ· _,.’· .....·, .,.,,,:·
.¸.....:· π,ƒ..:·, ...,.::· ™.·.ƒ:·, .,...-: ,,.Ÿ·
¸. .,..:·, ..,.,∏..:· _.,,≤:·, .¸....:· π,ƒ..:·,
.,...,Ÿ· ,...· ....n,, ¸....’· ....n, .....
ájDhôdG - §≤°ùe
.,....:· ..,..:· .. ...
¸...:· .,..:· .....
._..· ¸.,.. √.,.∏: .,.
¸,,.:¸’· π..·ƒ.:· .,·ƒ,
..,..:., .....· ..,..·
...,,ƒn. .., .“≈≤.∏.”
_...,Ÿ· .,..,, ∂:.,
_..◊·.,. ¸... ¸, _...
...,..∏: ….,...:· _.,.,:·
...†.· ¸. ... ,ƒ.†.,,
.,.,...:· .,·.¸’· _.∏›
....·,,, ,.·,.:· …,,..,
...,..:., Ω....’·
‘ _....:· ·.. ¸..,,
..,:· ,,ƒn.: ...ƒ,, ,.:¸·
_, ¸∏.·.:· π..·ƒ.:·
Ω....· ¸..., ..,,.:ƒ.
¸,,.:¸’· ∫..Ÿ., ..,..:·
π..·ƒ.:· π...., ..¸..
-.†. .¸∏.·.:· ¸.-.¸’·
...ƒ∏.Ÿ· ∫..,. π,,... ≈∏.
....:· ..,,,.Ÿ· ∞∏.fl _,
..,.·,. ¸..,, ..,..:.,
,,,.. _¸· .....¸· ..,.....·,
‘ .:,.◊· ..,.≤.:· ,,.
.-...Ÿ· ..,.¸· ™,,...
.·.’· ..ƒ, _..–,
.¸.,:ƒ:·
.,.,,.:¸’· .,·ƒ,:· ,,...,
.,..:., √.,.∏: .,◊ ..,..·
¸.:· .,∏....:· .,·,Ÿ· ¸.
π..:· ¸,, .....¸· .,.... ¸.
.π..:· _,. _, ¸≤.Ÿ·, ...·
∫ƒ.., π,,... _¸· .....¸·
∞∏... ...ƒ∏..∏: _.:ƒŸ·
.≤∏..Ÿ· ∂∏. .·ƒ.. ..,.’.›
.,.....:· ...ƒ∏.Ÿ.,
...ƒ∏.Ÿ· ,· _.:ƒ.∏:
.,∏,...., ™,,...Ÿ., .n,.,Ÿ·
...,..:· ..nfi ™,., ‘
... ≈∏. .,·ƒ,:· …ƒ.– ...
.,:.. .,.·,..· ..:.’· ¸.
™,,.... ,..ƒ. ¸.:·, ....:·
.-,..ƒ.:·, √.,.∏: .,.
.,∏,≤...Ÿ·, .,:.◊·
¸...:· .,..:· .....
....Ÿ· √.,Ÿ· .-,..ƒ.,
,,..·, ...,,,.. ..,
≈≤.∏. ,..· _-:¸· ¸· ,..:.,
¸.., ..,..· .,·ƒ,:· ¸∏.
≈≤.∏Ÿ· .≤n.. _¸· .,...
.., ..·,...:· .,’ƒ,
..,,. .,·ƒ,:· √.. .,ƒ:
.,..., ..,..:· Ω....’
.....’· π,∏≤.:, ..,,:·
,.≤, .,.,ƒ:· ...,n:· ≈∏.
.,.,·,, ≥,≤– ..,, .¸...¸’·
..,,:· .,... _¸· .,.·,:·
..·ƒ.. .. ≈∏. ™...Ÿ·,
11
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
OÉ°üàbG
‹hO + ¥ƒ°S
RÎjhQ -IôgÉ≤dG
_....,.. …¸· .s,.. .,·.¸· _.∏› _.,., ∫..
¸. .:,·ƒ..Ÿ· .,,..Ÿ· ( eFinance
.....Ÿ· ™,,ƒ.: .,s.:· ....n,:· ¸,,...
..s,.., .ƒ.ƒ:· ..nfi ¸¸· .·,:· ‘ .,n..:·
¸μ∏,.... ,.,s _, ¸. .’....’·, .....’·
....n,:· Ω·.....· ·,·., ¸,.:· .,:,,,:· .·ƒŸ·
..,,∏. ∫ƒ...∏: .,s.:·
_....,..…¸· _.,., ¸..,.. ,,.·,,¸· ....·,
¸∏.’· ∂.,:·, ¸.ƒ≤:· ,..:...’· ∂.,: .sƒ∏.Ÿ·
∑...” ,... ∑ƒ., .s,.., ,... ∂.,, …,..Ÿ·
_......Ÿ· .·..:· ,.,s ¸. ..Ÿ., ·· ƒ..
Ω·.....· ‘ π..:., ·,·., .,:,,,:· .·ƒ.∏:
,,..,.,..· ≈∏. ∫ƒ...∏: .,s.:· ....n,:·
..s,.., ..,,,μ:· ..nfi ,,.... ¸.,
.“,._., .’....’· ..s,.., .....’·
¸. ,... ‘ ..,..:., .ƒ.ƒ:· ™,, ,....·,
..ƒμ◊· ≈...., .⁄..:· ‘ ,....’· _..,· _,
∫·. ¸. ...n∏: ¸...:· .,... _†,...:
.,.·.....’ _.:·ƒ.∏: .,s. ....n, ¿·,....·
.,·,, .:.., ..,:,,,:· .·ƒŸ· ≈∏. ∫ƒ..◊· ‘
..,..· ..,·ƒŸ· ¸¸· ¸...Ÿ· ,,..:· .,:.Ÿ·
.,:,,,:· .·ƒŸ· ,.. _†.. .,..... .·,∏:
..,.≤. .,., .·,.,∏. ··. ƒ.. _¸· π..,:
.···. ƒ,.ƒ, .,.,., .,., ,.,∏. ·-..··. ™.
,..:· ¸·..¸· .·.·,,¸· ¸· .,:.Ÿ· .....·,
™. (.,:,,,:· .·ƒŸ· ,....’· ∂,,–” π....
...·,≤.:· ,· π..:· ….,.fi ,:.. Ω.. ¸....
™,,ƒ.: .,s.:· ....n,:· Ω·.....· ‘ ™..ƒ.:·,
.,..,., .. _.:·ƒŸ· ≈∏. .,:,,,:· .....Ÿ·
_,.. .... ,... Ω......, “.∑·,...’·
,....’· ™., _¸· .,...¸·: “,....’· ∂,,–”
.,.:·ƒ. ¸. ..Ÿ., ·. ƒ.. _.,., .∏, ‘
,“·ƒ. ∫·. ¸..,.. ∫.., .,≤.:· L. .–
.,s.:· .,,≤:· ‘ ..s,.. ,≤. .≤. ¸....
.,.,,μ:¸ ’· ..ƒ:.Ÿ·” .,..≤:· .·,:· ≈∏.
.,s. ...n, ...,: .,:,,,:· .·ƒŸ· ™,,ƒ.:
·· π:“ ..,s,.∏: .,s.:· ....n,:· ..L≤.
..ƒ:.. Ωƒ≤., .“¸,,..Ÿ· ¸. L≤. ..Ÿ.,
.·: ≈∏. ,... ‘ .,:,,,:· .·ƒŸ· ™,,ƒ.
¸.:·, _,’· .∏.,Ÿ· ¸. ..,..’· ” π.·,.
¸.:· .,:,,,:· .·ƒŸ· .,.·,., ,μ..:· .,,. ,.,
..ƒ.ƒ:· ..nfi _¸· ....ƒ...Ÿ· ¸. ¿,..
¸’· .,,∏. π..:· …,., ¸.:·, .,..::· .∏.,Ÿ·,
,.,s, ..,s,.∏: .,s. ....n, ¿·,....· ¸.
π..– ¸.:· .·ƒŸ· .,.·,., ,μ..∏: .·..:·
.∏.,Ÿ·, ..ƒ.ƒ:· ..nfi ¸. ..,s,Ÿ· .,,∏.
....n, ¿·,....· .,,. ,.,.. ¸,,...∏: .::.::·
,s·,., ∑ƒ. ∑ƒ.:·, .,.·,,:· ¸..·,·: .,s.
....,..:·, ,ƒn:· ¸...., .,..:·
¸’· ≈.. ..,, ..s,.. ¸¸· ¸..,.. ∫..,
,....· ≈∏. .ƒ.ƒ∏: .,s. ...n, ¸ƒ,∏. ·.-
... ™..,, ⁄ ,.,:· ·.. ¸· ....ƒ. ...,s,Ÿ·
.·.◊· ∞.ƒ. ,,.., ∞..., ,,.. ¸. _s·
... ƒ.. Ω....., ¸· ,,≤Ÿ· ¸., ..,.·.’·
.·,..: ....n,:· .·,.,..:· ….... ¸. ¸ƒ,∏.
,.:¸· ‘ .ƒ.ƒ:· ..nfi ‘ ∫,,.:·, ¸,,.,:·
,,.∏, ….:· .ƒ.ƒ:· ,.. .∏μ..Ÿ …....:· ¿...,,
.Ω..:· _...¸’· ¸. ..Ÿ., ·· ƒ..
RÎjhQ -¿óæd
π,.¸∏: ·,’,. ··- ,ƒ.. ..,, ¿,,. ™..,·
_.· .¸· .¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· _,s .ƒ... .., _..·
_·,.:· ‘ ....:· ,,.:· ¸. _.∏... Ω.≤.
.·,.... πn.. ∫....· ¸. .,..Ÿ· ...,, _¸·
.∂,,· ..:.. ‘ ¿... ¸s· ¸.: ¸. L..:·
_¸· _·,.:· ‘ ∞..∏: _,..Ÿ· ¸’..’· _.·,
....,: ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ,....’· ‘ _,s ¸...,·
..,,· ¸. _s· ¸μ,,.’· Ω..·, ..,, ¸. πs
¸...,., ƒ,:ƒ, ... ..,: ...,, ¸s· ‘ ..Ÿ.,
,,∏... ..,, ,... ™..,·, .,,.,:· ≈∏.
π,.¸∏: ,’,. ···.«· _¸· ..... ·. _.n...·
... Ωƒ,:· ∫·. _ƒ.... ≈∏.· _..’ ¸· ..,
_.... ¸μ,,.’· Ω..· ™..,·, .,’,. ··-.··
π... ...., π,.¸∏: ,’,. ···.·- _¸·
..,ƒ,..’· .·....:· ∫·. ,’,. ··«...
,’,. ··«.·· _¸· ¸...Ÿ· ....· Ω..· ™..,·,
,’,. ···.·· _¸· ..... -· ....,. ..·.¸· π,.
.π,.¸∏:
OƒbƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d á«còdG äÉbÉ£ÑdG ΩGóîà°SG CGóÑJ ô°üe »`a â檰SC’Gh AÉHô¡μdG äÉ£fi ¥Gô©dG »`a ∞æ©dG óYÉ°üJ ™e GQ’hO 113 øe ÜÎ≤j zâfôH{
™LGÎJ ô°üe á°UQƒH
∫·. .,,..Ÿ· ...,ƒ,:· .·,..·ƒ. ..†...·
≥,.....:· ¸. ...,,. ..:, .– _..· .·....
.....· ™. .,..,≤:· ,,..’· ≈∏. .,,..Ÿ· ∑ƒ.,:·,
._ƒ..:· ¸. .·,..:· .·,.fi
... ≥∏.,: ..Ÿ., ·.. ¸..,.,:· ,..·ƒŸ· L,.,
≥∏.,: ..Ÿ., ·.-. …ƒ..::· ,..·ƒŸ·, .n≤. ·.··.·
···.«·· ∫,·..:· ,,. ..∏,, ..n≤. .··..· ...
,,.:·, _,,..Ÿ· .·.... .:.., ..,., ¸ƒ,∏.
,..,’· .·.... .,Œ· ...,, ™,,:· ƒ..
..Ÿ., ·.· ......Ÿ· ,,..· .:,., ..·,..:· √.Œ
.,,,.:·, ..Ÿ., ... ..∏≤:·, ..Ÿ., .... ,_.ƒ,.,,
∫.., ...Ÿ., ..· ,,,, ,..., ..Ÿ., ..· ¸.n.·:
.·,.fi .,ƒ. ’ . .¸· ,_.ƒ,., ¸. ∫... ¸..fi
Ωƒμ..·,,· ,,..· .,..., ._ƒ..:· ‘ .·,..∏:
..†.... ≥∏.. .’....·: .,,..Ÿ·, .’....·:
·.. _.,._., ..Ÿ., -.-. ƒ.,·.¸,.¸,, ..Ÿ.,-.«
,,.. ¸. ,..:· ,,.·,,¸· ∫.., ...Ÿ., ·.- ⁄.,, ..Ÿ.,
.∏.,. ‘ ∫·,.. _ƒ..:·” .,:.Ÿ· _·,,’· ‘ .:...ƒ∏:
... ,.....· ..≤,¸· _ƒ.... ¸. ,,.·, ¿,....:·
.“.n≤. ·.·· ,..s
¥Gƒ``°SC’G ™LGô```J
Gô```KCÉJ á``«cÎdG
¥Gô``©dG ∞``æ©H
¿Ÿ· ...., _..· .,s,:· _·ƒ..’· ..,·,.
......:· ,....· _†.. _¸· …,s,Ÿ· ∂.,:· ±..fi
√,,., ….:· Ω.≤.:· ¸. ¸,,.:...Ÿ· .,... ™.
._·,.:· ‘ ....:· ,,.:· ¸. ¸ƒ.∏...
¸¸· ¸...., Ω.,¸· …,s,Ÿ· ∂.,:· _.,., ∫..,
.. ·.¸· ,,..:· ·.. .....:· ,....· ™,·,, .. ∂.,:·
¸., ...,.., ¸..... ,..†.:· ....ƒ. ¸· .,,
‘ ,:.∏: ƒ,.ƒ, ·. Ωƒ, ∂.,:· ™..., ¸· ,,≤Ÿ·
......:· ,....·
...,,... .., ,.....· _†., ,,..’· ...ƒ.,
..Ÿ., ..·, .,..., ..†.... .:·,.. .,.μ: ¸....,
¸’..· ,n. .,≤.· .,·ƒ. ...,, ≥,...:· _·.¸’· ¸.
,,◊· _¸· .....¸’., ...,.. ≈∏. .,..: ,,.
..·ƒ... .·: ... .,,ƒ.. ‘ .,....Ÿ·
¿ƒjód ∞«ØW ´ÉØJQG
á«LQÉÿG øª«dG
¸ƒ,.:· ¸¸· _..· ¸..,:· …,s,Ÿ· ∂.,:· ∫..
.,.,. ‘ ..,.: .....,· .∏... .·,∏: .,,,..·
¸. ,’,. ,.,∏. «.··. _¸· π...: ¸...,. π,,,·
._.,.. ‘ ,.,∏. «.··-
,.,∏. «.·-« ≠∏, ¸.,∏: ¸,,..· ¸,.:· ¸.s,
…,s,Ÿ· ∂.,:· ∫.., .···- π,,,· .,.,. ‘ ,’,.
.,:,.:· π,ƒ..:· ≥,....., ......·ƒ. ¸¸· ,,,≤. ‘
√,.. ≠∏,. _..·.:· ..... _.·, ≈∏. ...,
,’,. ,.,∏. ·.··« .,.,, ¸. ,’,. ,.,∏. -.··.
,’,. ¸ƒ,∏. ««·, ...., .,:,.:· .,...:· ..,,:
..ƒ,∏. -··, …......’· ..‰¸·: ¸,,.:· _,....∏:
….:· ,,,≤.:· ,...·, .¸,,.:· .≤.:· _,....:
…... ‘ ...†.’· ∫,.:· ¸· _¸· ,,,,, .,∏. ..∏:·
,.,∏. ·.··. ≠∏,. .,..::· .,.,Ÿ· ‘ ..., _.,,.,
...., .,..,,: ,’,. ,.,∏. ·.·.- .,.,, ¸. ,’,.
.¸.,.,∏: ,’,. ¸ƒ,∏. ·-·,
º``î°†àdG ¢VÉ``ØîfG
hQƒ«dG á≤£æe »`a
.≤n.. ‘ ,..†.:· ¸· _..· ....,, .,,:·
,....’· ..≤, ™. ƒ,.. ‘ √·ƒ:.,. π..·, ,,ƒ,:·
..,..’·, .’....’· ..∏μ. π.., ..†....
..–·: ™,..:· .·.....¸’· ,.μ. ....,, .,...·,
.≤n.. ∫,. ‘ _μ∏,...Ÿ· ,....· ¸· _¸· ¸,,,,’·
ƒ,.. ‘ …ƒ... _....· ≈∏. ..Ÿ., ·.. ..·, ,,ƒ,:·
..·, ¸. π≤. ¸.:· “,n.· .≤n..” ‘ π:.:
≈∏. ..Ÿ., ·.· .,..., ,....’· ..,·,., ...Ÿ.,
∞,:.μ. _.....· ™. ƒ,.. ‘ …,,.. _....·
√.. .s·ƒ., .π,,,· ™. ..,.≤. ..Ÿ., ·.· .....·
∫,.:· ≈∏. L..†, ,....·: .,,∏.. ...Œ· ....,,:·
¸,,,,’· …,s,Ÿ· ∂.,:· ™..,, ¸ƒ,.:., .∏≤:Ÿ·
….:· ¸.....’· ,..†.:· _†...·, .∑,..∏:
..,,,..Ÿ·, .,..’·, ...n:· ,....· ... ≈.:....
..·, ¸. ƒ,.. ‘ ..Ÿ., ·.« _¸· ≠,.:·, .,:ƒ.μ:·
.,, ..,.≤. ...n:· ,....· .,≤...·, .π,,,· ‘ ..Ÿ.,
.Ω.. π,.
RÎjhQ -(É«°ShQ) »cQƒL ,∞««c
_..· .,.·,s,· _¸· ,..:· ¸. .,.·.·..¸· .,..,, ..†..
ƒ., ∞,,s ....... ⁄ ..≤..... _.ƒ..., .·. L..,
∫..· L,.,, .,,,,· ....· ¸..,: .·.·..¸’· πn., .. ..
..≤,...:· .,.,.ƒ..:· .,,ƒ,..· ‘ Ω·..:·
.≤. .,.,, ¸. ∞.. ∫...· ..,.. .,.ƒ,..· .∏n. ..,,
∞,,s ¸¸· .,..,, .:.. .,.·,s,· .,..n: •.≤..¸· ‘ .,.., .·
,.,∏. ·.·. ..,.. ¸ƒ,. .·...: ¸..,.:· ..ƒŸ., Ω,.∏. ⁄
....≤. ...: ™... ….:· ,..:· ≈∏. ’¸· π..– ¸:, ,’,.
¸....:· .,.·,s,· ¸..†. ¸· .,,,.. ≈∏. ƒμ..ƒ. .....,
_¸· .,:,.:· ,,,..’· •ƒn. ¸. ¸..,,:· ,..:· ≥...,
ƒμ..ƒ., ∞,,s .∏.., .¸,,,,’· ..–’· ‘ .,..,, .·..
≈∏. _...’ π..ƒ.:· Ω.. .,:,·ƒ... _,.’· ..,.. πs
¸∏..:· ,.., πs _†.,, π,≤...Ÿ· ‘ ,..:· ...... ,...
...†., ..†.. .,.·,s,· ≈∏. .,..,, ...,. .¸· ...ƒ. ¸.
‘ ..:...Ÿ· ¸..., ..,...,..:· .,,...∏: ..¸· .∏... ._.’·
..–’· ,.,,.· ... .,.·,s,·, .,..,, _, ..,· ·ƒ..· π:
_,:.....· Ω.,. ,,.., ,.ƒ.:· ......, ¸.,.ƒ..:·
Ωƒ.., .,..: •.≤..¸., .,.·,s,· _,.. ‘ .,..,,: _:·ƒ.
.,..,,: .,,,. ....,.·, ∞,,s ‘ .,..,,:· .,....:· ≈∏.
….,...:· _.,.,:· ,∏,. ¸..μ,:· ∫.., .¸,.,..Ÿ· ¿,∏...,
_.,.,: ,..:· ,,....: .,..,,:· .,.ƒμ◊· Ω,,,,., .s,..:
,≤. ¸...,· ∫·. ∞,.,..,. …,,. ¸..,,:· .·,,ƒ:·
∞.ƒ.∏: ·,:.” ƒμ..ƒ. .,.... ≈∏. ¸s,ƒ, ‘ ¸.ƒμ.
Ωƒ,:· _,, .,.·,s,’· ..ƒμ◊· √.... ….:· ...,:· _.
..,.” .,.·,s,· ¸· ....·, .“≥,..Ÿ· ™..∏: Ω.:. π,...
,.·,·” ,,.¸· ·... “,·,.,’., ’¸· ...., ¸μ, ’ ...ƒ.
∞,,s ¸. .,∏: Ω,,,,., ...s, .“.,..∏: ..†.... ·,...
¸.:·, .,,,≤. ƒμ..ƒŸ .≤....Ÿ· .,.ƒ,. ‹..,¸· ∞... .·...
’¸·, _..· ¸.,.. ∫ƒ∏., ,’,. .·,.,∏. ..,,· ≈∏. .,,.
,,.·, ....≤. ™..:· ∫....·, .·.·..¸’· ‘..†...,·ƒ...
...., .,..,, ∑ƒ,.,...., ¸.,..,· ¸·,s,’· .·,,ƒ:· _.,.,
∞,,s _¸· .·.·..¸’· ‘ .·μ... ∫....’ _...’· .∏.,.
......:· ..,.,..· .,. .·.,. ….:· π,≤Ÿ· .....:· ∫·.
¸μ:” ∞,,s ‘ ¸.... ,“·ƒ. ∫·. ∑ƒ,.,...., ∫..,
_...: .... .,..,, .n. .,.¸· .,..:., ≥∏.., ’ ,.’·
.,.·,s,’· .:,.:· ... _,.· .ƒn. √.. ....,.·,s,·
..¸· Ω,,,,., ‘ ,.... ∫.., .“.,.·,s,· ∫·≤...· ...,
.∏,Ÿ· ..,..· ,ƒ. .,.·,s,· _¸· .·.·..¸’· _†.. _,,
’ √.·, ¸¸· ¸·.,,, …,ƒ, ¸·,s,’· ...n:· ,,,, ∫..,
.s,..: ….,...:· _.,.,:· .:.., .,.. ...... …· ≈≤∏..
¸. ,,≤, .. .,,.: .,.·,s,· ¸¸· ,..∏: .,.ƒμ◊· _..,ƒ...
_.,’· .– .,....ƒ.... ‘ ,..:· ¸. ,.μ. ,. ,.,∏. ·.
,.†, .., .¸...,. ≈.. .,..,.,..· .,,∏.: ¸.μ, .. ƒ.,
..–’· ‘ _μ∏,...Ÿ., ......∏: ..’· π,ƒ: _.,∏≤. …·
¸. ,,..,.,..· .∏: ƒ.. ≈∏. ¸ƒ∏..., ¸,.:· ¸,,,,’·
,“ ,,,..· •ƒn. ¸. ..... ƒ.. ¸..,, .,..,, ¸. ,..:·
,,,.” _¸· ,....’· ¸..., .≤,... ...·. ..·, ..,.·,s,.,
.,.·,s,· .,..,, ..,.·, ····, ···· ¸... ‘ “,..
¸,_.. ∫.., ..,,,,· ....· ¸..,: _....Ÿ· ,..:· ..,..,
…,.,” _,....∏: Ω,,,,., ,..., ....Ÿ· .ƒ..,,,ƒs
_..,ƒ..., _,,,,,’· _μ∏,....∏: π..μ:., ,..:· ,,∏...
.“.∏≤., .,:.n. .,.·,s,·
...n:· ¸,·ƒ.. _.ƒ.. ,..,.,· ,.ƒ, ∫.. ..,,. ‘,
..., ¸.:· ..:...Ÿ· ‘ L..ƒ. ….:· ¸,,,,’· ..–’· ‘
.., .∏μ... .,·ƒ, .. ¸,,,,’· ..–’· ¸¸· π...:.,
,..,.,· ¸., ...,·: .,ƒ... ‘ ,:.:· ....¸· ≈∏. .,..,,
∫....· ≈∏. ≈≤,·, ,..:· .·.·..¸· ,.≤. ‘ ..≤: ¸.
π..ƒ.:· ¸· _. ..·.· π◊ ..:...Ÿ· ¸. .,,. .·,,¸·
_,...· ·s Ω.,. ™. ∫..Ÿ· .,., ·,.· ,.,, ™,,.. _...’
…,...:· ,,μ..:· ..μfi Ω..· .,...†. _ƒ.. ™.,,
.·,’,.:· .·,.,∏. .·.,..’ .,... ⁄ƒ,sƒ... ‘ .,:,.:·
.·,,ƒ:· _.,., ∫.., ..: .,, ¸,.. ,.’· ¸¸· .,: πs ∫ƒ≤,
_..,ƒ... ..... ¸· π,. ·.,. ¸: ..:...Ÿ· ¸¸· ¸..,,:·
.π..μ:., .,.ƒ,.
á«FÉæãdG äÉKOÉëŸG QÉ«¡fG øY á«dhDƒ°ùŸÉH ádOÉÑàe äÉeÉ¡JG
ÉHhQhCG äGOGóeEG π£©J øe ±hÉflh ..äÉ≤ëà°ùe OGó°S øY ∞««c ´ÉæàeG ó©H É«fGôchCG ¤EG RɨdG äÉæë°T ¢†ØîJ É«°ShQ
»`μjôeC’G Ö`∏£dG ƒ`‰ :z»``H.»``H{
Aó`H ™`e Ú`°üdG ¥ƒ`Øj §`ØædG ≈`∏Y
z…ô``î°üdG{ QÉ``ªK »``æL ø``£æ°TGh
RÎjhQ -¿óæd
≈∏. ,∏n:· ¸¸· _.:¸’· _..· ¸,.¸, ..·..:· L..:· .s,.. .:..
_ƒ..,: ···- ‘ ⁄..:· ‘ ._., ¸,..., .‰ ....Ÿ· ..,’ƒ:· ‘ Ω..·
......· ¸s· .., ™. ···· Ω.. ... _,’· .,.∏: _..:· ‘ √_:. ≈∏.
.…,...:· .ƒ.ƒ:· .,.: ,..: ¸., ‘ ⁄..:· ‘
‘ ¿...¸·: .,ƒ... ...,, ¸s· .∏... ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸¸· ¸,.¸, .:..,
.:.., ..,.ƒ, π,.,, ¸ƒ,∏. ·.· ..∏,, ‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::· Ω..∏: .,.,,..
∑·,...’· ,.. ¸¸· ...n:· .·.....¸’ …ƒ...:· ..,,,≤. ‘ .s,..:·
...,, ¸s· ¸., .,.ƒ, π,.,, ∞:· .·· .·, ···- ‘ L..∏: ¸μ,,.’·
.,...·, ..,.ƒ, π,.,, ∞:· -·· √,.. ¸...,., _..:· .,.∏., ⁄..:· ‘
_..,≤: · ,.,.. ¸..,, ··.· ‘ ...n:· .·.....¸’ ..,,,.≤. ∫,· ¸,.¸,
¸,.¸, ‘ _,......’· .·¸.· _,s ∫,, .ƒ...,,s ∫.., .¸.n≤:· .·.·
¸.....:· ¸.n≤:· ™..ƒ. _¸· ∫,’· Ω.≤Ÿ· ‘ ™,,, ∑·,...’· ƒ‰ ¸¸·
.,Ÿ..:· .,:.Ÿ· ..,’· ¸. ....Ÿ· ..,’ƒ:· ......· ¿,,. ™. ¸μ,,.’·
_¸· ¸.,..:· ·ƒ:.,.:· ™,,, ..... ..ƒ:· ‘ .···· Ω.. .,... ¸.:·
∫... ™. .... ≈....., .. ƒ., ,..:· .,,, ∫,,.:· ∑·,...· _.....·
¸.,,n:· ,..:· ..,:.,..’ .,.·,,.≤. ¸,.¸, ..·,, .…......’· ƒ..:·
.. ƒ., ,.μ. ,. ¸ƒ,∏,,. ··..« _¸· ···- .,.,. ‘ ⁄..:· ‘ ..s·ƒŸ·
.·,,.≤. ¸. .....,· .... ...· _.. ≈∏. ¸Ÿ..:· ¿...¸’· .∏..·ƒŸ ¸.μ,
L..:· .s,.. ...,, .···· ‘ ,.μ. ,. ¸ƒ,∏,,. ··..- ..∏, .:...
.,.,. ‘ π,.,, ,.,∏. ···«.· _¸· .,Ÿ..:· L..:· ..,:.,..’ .,.·,,.≤.
..,:.◊· .,Ÿ..:· .’..Ÿ., .... .-.- ¿...¸’ ¸.μ, .. ···-
ä’ÉcƒdG -º°UGƒY
.,.,∏.· ....,ƒ,:· ≈∏. L..†:· _·,.:· ‘ ∫....’· π..·,
_ƒ.. ,..·ƒ. π..., .¸.,,’· ¸.. ..,∏.. ... ¸.·,., _..·
.·.... .,.,., ¸,,,.. ƒ.. ‘ ...,ƒ.... ≈..· ….ƒ...:· ,,..’·
..,..,≤:· ,,..’· ≈∏. ¸.,,· ¸., ..,∏.. ..:, .– _.:¸’·
≈..· ·.... .n≤. ·.·-.·· _¸· ..Ÿ., ·.·· ,..·ƒŸ· _†...·,
..∏, .,.... .·.... L.., ¸...Ÿ· ¸...,. π,,,· ·. ... _ƒ....
Ωƒ,:· .,,∏. ∫,·..:· _,, ..,.. ·.· _,, .∫.,, ,.,∏. ·.· .,..,.
¸..,.. ,≤...·, L≤. ,,..· ..,.. ..... ..,. ..,.. ·.· L,.
·.«· ,....., ,.. π,,, ¸.,·,:· ..,.. ∫,,.:· ..., ._,.. ¸,.
..‰¸’· ,,..· ..†...· ..s .,,.,:· ≈∏. ..Ÿ., -.«., ..Ÿ.,
....,:· .....·, ∂,..., ¸.s,’· ,·., …,.,:·, ¸.,s, ’ƒ....,
,,..· ..,.. _ƒ.. ™..,, ⁄, ...Ÿ., ·.«, ·.« _, ..,·,. ,...,
….:· ¸·ƒ.¸· ¸·ƒ∏., ..Ÿ., ·.. √.ƒ..., ¸,,.:· ∂.,:· ..,,,· ¸.s
...Ÿ., ·.- .·,
··«..· ... ≥∏.,: .,..,≤:· ,,..·: .,ƒμ:· ,..·ƒ. ™..,·,
¸¸· .·,......·: ..,. .s,.. ,,.. ¸.,:.:· ¸.... ∫.., ..n≤.
•ƒ,. ,,.., ..’· “_..., ..,.≤. ·,∏. ¸..–” _ƒ..:· ™..,
¸· ....·, .“.:...:· .,..,. ¸.” ≈..’ ,,..’· ¸. _:s
.,∏.·.:· .·,.ƒ.:· ,,.., “...,ƒ,:· ‘ ·,n,... ∫·,.. ≥∏≤:·”
¸.,ƒμ:· π,ƒ..:· .,,, ¸,, ,,..· .n,., ._·,.:· ..,·,n..·,
¸.:ƒ:· .,ƒμ:· ∂., ,,..· ....,·, ..,.:ƒ:· .·,..:...’·,
..∏,, ...Ÿ., .:·: ¿,∏.· ∂.,, ..Ÿ., ·.« ¸.,∏,,·, ..Ÿ., ·..·,
..,.≤. ....·ƒ.. ..,. ¸., ,..,. ¸ƒ,∏. ·... .’,·. .:· ..,.
......Ÿ· .’..Ÿ.,
øjô¡°T »`a iƒà°ùe ≈fOC’ zájOƒ©°ùdG{h ..á«é«∏ÿG äÉ°UQƒÑdG ≈∏Y §¨°†dG π°UGƒj ¥Gô©dG »`a ∫Éààb’G
RÎjhQ -IQƒaɨæ°S
‘ ...,ƒ.... ≈∏.· ,..:· π...
.,,. .,. ._..· ™,,...· .:·: ƒ..
.·.s ¸..Ÿ· .,,.., _·,.:· ..,·,n..·
..ƒ.› ¸.... ..... _. ‘ ¸.·
..:..fi ¿.... ¸·.¸· π,,. _.·,:·
,·,..¸· ..,.¸· _¸· ..,. ¸.:· ,ƒ,’·
,ƒ., ,,... ‘ ,,..· ..... ... ,.....
..,≤,,.·
..Ÿ., ·.. ,..∏: …,ƒ.:· ,...:· ™..,·,
(....,’· .,.,·: ,’,. ····..· _¸·
≥,... .., ‘ ,’,. ···-.«· π... ¸· ..,
,.·,· ... ,... ≈∏.· ƒ., ...∏.· ¸.
....:· ,,.:· ¸. ¸ƒ.∏... ,n,.., .ƒ,..
‘ .,...s,. .,,∏.· .,.n≤. ..,.. ≈∏.
_..· ∞,.. ∫... .., _·,.:· ,,. ∫....
∫....:· ≈∏. ,,..†,. ·ƒ.μ.,: ..’·
._·,.:· ∂,μ.., ..,, ™,,.. Ωƒ.. ..,
,’,. ··.«« _¸· ..Ÿ., ·.· ..†.:· .....,
_¸· ..Ÿ., ·..·, _.·,:· .·,, ..,.,·:
.,...:., Ωƒ,.·,:· Ω.≤., ,’,. ·.-·.«.
..,.,·: ·,’,. ··· π...,: .,.·.
¥Gô©dG ∞æY èLCÉJ ™e ™«HÉ°SCG 3 »`a ô©°S ≈∏YCG πé°ùj ÖgòdG Q’hO QÉ«∏e 30`H äÉ«bÉØJG ™«bƒJ É«fÉ£jôH »`a åëÑj Ú°üdG AGQRh ¢ù«FQ
¥Gô©dG ÖbGôj z…õcôŸG{h ..% 4 »cÎdG OÉ°üàb’G ƒ‰
RÎjhQ -ÚμH ,¿óæd
≠..,... .s ‹ ¸.,..:· .·,,ƒ:· _.,., π..,
,,.Œ ≈∏. ,s,. .,.,, ‘ .,..n,,, _¸· _..·
™,.ƒ.:·, ¸...Ÿ., .≤∏..Ÿ· .,...,..:· ...·.·
.,’,. ,.,∏. -· ¸. .,..,. .,,. ..,....· ≈∏.
‘ _..:· ™. .,..n,,, ...·. .,ƒ...,
.,.,. ¸.n,¸:· .·,,ƒ:· _.,., ..≤: .., ····
¸.,,:· ,,.,:· ..’ …’.:· ™. ¸,_..s
....–, .‹.....¸· ..¸· _μ, ∫ƒ≤. ….:·, .,.∏:
¸,_..s ,·,, ∂:. .., .¸..:· _†., ...·.:·
.:·,.. .·,.ƒ.:· ¸μ:, .¸...Ÿ· Ω..:· _..:·
.,.,, ∫,· .,... ¸..: _μ, .,.., ......
Ω.., .,.... .,:ƒ. ... .,..n,¸: ‹ .,, Ωƒ≤,
....· .,,. ...s ·.¸· .,.†≤:· √.. ¸..., ....≤..·
.,..n,,, .,.:· ¸· .., .,,: .,......· ...·.
.,..≤..· ..... π,,,¸· ‘ _..:· ,.†.
.,,,≤. ‘ ¸....¸’· _ƒ≤. ∫.› ‘ .,∏...:
...,.:· √.. .,..n,,, ,,... ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸.,
≈∏. ...,,.Ÿ· .ƒ,≤:· _†., ∞,... ¸∏.. ¸s
ƒ., ∫ƒ.. .·_.... _,.,..:· _.:·ƒŸ· ¿..
..∏,ƒ: .,. ... .≤,≤..: _..:· ≈.... ,∏:
¸≤.∏,.., ¸,_..s ™. ..:..fi ‹ …,.,..,
.,ƒ., ¸· ,,≤Ÿ· ¸., ..,..n,,, .μ∏. ™. ..†,·
.,.,, ‘ _.,..· Ωƒ, ¸..ƒ,:· _¸· ∂:. .., ‹
..,..:· Ωƒ, ≈.. ,.....
ä’ÉcƒdG -∫ƒÑ棰SG
,.,¸· ¸s,:· …,s,Ÿ· ∂.,:· ±..fi ∫..
ƒ.. ƒ.., √.·, ......· ¸¸· _..· ¸....,
_.....’· ‘ ·.,,.. ,..†.:· ¸¸·, ..Ÿ., ..,,·
¸·,,. ,.. ,....,.. ...,, .ƒ,.ƒ, ¸. ·,.,..·
¸...., ∫.., ._.....’· ‘ .,,..· .·...Ÿ·
∫... π.., ·.¸· ·_,s ...‚ ≥≤.... .,s,. ¸¸·
..s Ω..:· ·.. ..Ÿ., ..,,· _¸· …......’· ƒ..:·
¸Ÿ..:· …......’· ¡..Ÿ· .ƒ.. ‘ ..,.... ƒ.
,:s ¸. ,.·,, ∂.,:· ¸· ¸...., ....·, .‹.◊·
.·,....∏: _ƒ.. ¸s· ¸.: _·,.:· ‘ .·..’·
,,.:· ¸. ¸ƒ.∏... ,μ.· ¸· .., ∂:., ..,s,:·
.., .·,:· ∫.... ¸. ≥:... ≈∏. ,,..†,. ....:·
¸. ¸...., ,.. _,.· .,... ¸. .∞:.. Ωƒ..
_¸· .,s,. ‘ ™.·.ƒ:· _¸· _.,,≤:· .,... ¸...,· ¸·
_ƒ.. ‘ ..,∏≤. .,·,.. ..ƒ, .. ..Ÿ., ·-. ‹·ƒ.
._ƒ...Ÿ· ∂:. ,....· ·.¸· .....:· ,..., .,..:·
12
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
…CGôdG
ƒ,.ƒ, · Ωƒ, …,ƒ....:· ,..≤∏: ¸..,..:· ¸...:· .,. _..Ÿ· .·..,
.,,ƒ,..· ..,,,.:· ,... .,,ƒ,.. ,.... _.,.,. .…,..·
.,.∏., . ,:·,≤,. ,.... _.,., ∫,· ¸..,..:· ¸ƒ., .......·
Ω.,. ... ¸·,.’· ≥,..... ¸. .....,∏: π.., ..,,.... .....,
.,.,..’· _., .,:¸· ,:.:· ,., .. ƒ., .,... …,ƒ,..· Ω.:.:·
.¸,,.:· ∫-≤...’· .:,. ‘ ..,., . ,...,.. ...≤:.
.…,ƒn..’· ≥.... .ƒ... ‘ π:..Ÿ·, ..,.≤Ÿ· ,.,. ,.....· ..,
•.≤..¸’ ¸...:· ‘ .∏:..Ÿ·, ..≤∏. .≤∏. .,.··ƒŸ· ..≤∏◊ .,.,...,
.,,ƒ..:· .:,.:· .....,.., …,ƒ..:· Ω.:.:·, .,,ƒ..:· .:,.:·
.…,ƒ..:· ¸,,.:· _.,.· ‘ .∏:..Ÿ· ..,,◊· .......·ƒ. ¸. π,.:·,
≈∏. Ω..:· ,.,,¸’· ‹..:.,, ...ƒ.◊·, ,,◊·, ..,..’· .,,,’·,
¸...◊·, .·ƒ.:· _... ¸. .¸.·..:., .....Ÿ·, ..,.≤Ÿ· ,.....
≈.... .. . .,,..., . .,.∏. ... .

¸. .. ƒ., ..,,ƒ.. ¸.,
∑ƒ∏.., .,.·,“·ƒ...,..ƒ. ¸....,, ,.., .., ..,,ƒ..:· ...,..Ÿ.,
.:,.:· .,ƒ., .,... ∞,..ƒ. ‘ ..,..... _†., ...,,...,
¸-..... _.,,,. _.,,Œ . ,..... ,.,.· .,..,. ‘ .,,ƒ..:·
. ,:.:. . ,.ƒ‰· ¸-... . .. ........ ,., ¸., ™,,,:· .,.,. ‘
.¸,,...:·, …..◊· ¸,≤:· ‘ ¸,,.:· ∫-≤...’· .:,.: _... ,
¸., .≥,¸:·, .....,:·, .·ƒ..’· ¸. _:.:· .,,∏., .,,, . _,’·
π::· ‘ _... .,..::·, .¸..,..:· .,. π: ‘ .,,..Ÿ· .,,..:·
.,,Œ ¸., .…,,.≤. ‘ .,.,..· ,., ,..·,. ,· _.ƒ≤: ¸,.,,
,ƒ...:· ,..:·, .:,.:· π,, ...,≤, .¸·.ƒ..:· ‘ ¸,...:· ∑·,◊·
….:·, .¸-..¸’., .,,.Ÿ· .,,., .¸.,..:· ¸,.:· ¸-.. …,..
...ƒ.. .... ¸. ..,: .,.:ƒ:· ..·..·, .,,..:· ....,. .– ™.,
.,....... .¸·.ƒ..:· ‘ ¸...,..:·, …,..:·, ¸....,’· ,,...:·
,.◊· .,,..: ..,·,., .,ƒn.:· ¸.., ,...:· ..∏: .,.,,:
. ,,ƒ: · ,,.Œ ¸ƒ.. .., ..,: · .≤., . .,,≤., ..,.◊· ¸·.ƒ..:· ‘
¸·.ƒ..:· .... ¸.:· ,. .:·, ,ƒ.,:·, .·,.’·, ..,,:.:· ™,..
·.. ≈∏. ≥,n., .., .·,∏‚¸· ¸. Ω··.· Ω.. .:-≤...· ,.. ...
≈∏. π....:· ¸...,..:·, …,..:· ,-≤.’., ...., .∂:.. ∑·,◊·
.¸...:· .: ,. . ¸¸· .,.◊· ¸·.ƒ..:· .,,ƒ.
,· ..., √.ƒ. ...., ⁄ ¸..:·, .,:ƒ:· ¸·.ƒ..:· ∑·,◊· ¸· ..,
.Ÿ ..,,..Ÿ· .,,..:· ≈∏. ,.,... ..,..,.:· ..,ƒ., ..,... π.....
.,ƒfi, .·ƒ., ,∏≤. .,,,.:· ..-: . ,,..†., . ,.,,.. ,... .,...
.· ,:.., · .,∏≤., ....fi . ,..≤∏. ....· .·,: · ,.... .: ≈.·...
.,. ‘ .,.. .ƒ,,Ÿ·, ,... ≥... ≈∏. ..≤∏Ÿ· Ω.,Ÿ·, ....’·
.,.... ¸∏.Ÿ· .,...:· ≈∏. _.,: ..,..∏: .≤,.., ..,.., ¸..,..:·
∑·,. ™. ¸.·,.:., ‹,.:· ,: ¸,,.:·, ¸.,∏.¸’· .,...:· ≈∏. π,
.Ωƒ,:· ,....-.....…,..Ÿ· π.·.:· ¸-..¸· ≈∏. .:.....·, Ω.:.:·
∫.. ‘ .,..,., π◊· ...‡ ., .· ’¸· .,.,Ÿ·, .≤.Ÿ· ..,..: ,.,
.·,.· ∞,:ƒ. ‘ ._,.·, ......Ÿ., .,.·ƒ:· .,.:ƒ:· ...,≤:· ,.ƒ.
™. ..,,..,:·, .,.,,n:· .,.·,,:, .,.,,.., ,... .,.·,.. .ƒ≤:·
.. ..:· .... ≈∏. ....†Ÿ· ..,≤:· .·. . ,..:· ∫ƒ∏◊· ¸. ...,,
..,.,∏.¸’·, .,∏.Ÿ·
∫.....¸’· ƒ. – …,,.≤. ‘ – Ωƒ,:· ,... ¸. ,ƒ∏n. ƒ. ..
,... ,,., ..... .......·, ,,,.., Ω....’· ¸. …,..Ÿ· π.·.:.,
,... ¸ƒ.. ¸· ™,n.... ’ .∂.. ≈..· -, Ωƒ,:· ,... .¸.,∏.¸’·
¸.., π.∏. ._,,,.:· ..,¸.:·, …...:· ¸., .,.., .,....:·.,.
¸ƒ.. ¸· ™,n.... ’ Ωƒ,:· ,..., ...·,,,.., ..·,.·, .∫.,,, .:,.
......, ,,ƒ..· ,.....· ¸...≤: _, .,,·, ¸.:·, .·....:· ,...
.,.... ..ƒ.. ¸.:·, .∑,.,. ,... ¸ƒ.. ¸: ., .¸· ... ..,.,. ,...
,....:· ..·ƒ∏, .,.,,n:· ..,.·ƒ.. ..,., .,.,..., ™,.. .:,..
.¸..,. ,... ¸ƒ.. ¸: Ωƒ,:· ,..., ._.≤....· ¸,., .,·..,
≈∏. .,,,.∏: ,.....’· ...≤: .n..,, .....¸’· ... ,. ¸.:·,
.·,.... .– .,...,· ...∏n., ,... .,·ƒ:, .:,., .¸:ƒ:· ,....
¸. ≥., ¸... .Ωƒ,:· ,... ..≤,..:· .:,.:·, ∫ƒ∏.:·, .,.,..:·
...∏fl ¸. …,....:· .,.:· .,,ƒ. _.·,.·, ,..:. _†.,
.,·,.’·, .·,.’·, ..,...Ÿ· ‘ _,..:· ¸. _.. ™. .¸.∏Ÿ· .,.:·
…,·.¸’·, ‹.Ÿ· .....:·, …......’· ….,:., .∏≤: . .,∏.·. ¸...,·
.Ω··.· Ω.. _n..∏. ‘ …,..Ÿ· _.,.∏: .,ƒ∏.:· ..... .¸...,..:·,
..,,., .,. ,...., ..,.·ƒ.·, .,.,. ,... .ƒ,. Ωƒ,:· .,∏,.≤.
.,,,. ,.n.’ .,,......’· .,,,.:· .’-..’·, .,..:· ¸.,.
.,:·ƒ., .∏... .,,,. ....,. •ƒ≤.. Ωƒ,:· .,∏,.≤. .,.... ¸., ‘
,,....,, ,,.:· ..,.,. π.., .(.,,ƒ.. ∑.,.¸·, .,,,:, _·,.:·
.,..... .,,,. ....,., .Ω,·ƒ..Ÿ· ,,.,,, .,..., ,,:...., .,,,.:·
..·,., ¸...,..:· .·ƒ.· π....., .:ƒn,:· ,·,.· _..≤.. .._...,
¸·ƒ.¸’· ..,., ..,.,∏..., ..,,., .,..,. π.., ,... ,,...:
,:.n., .¸,.,.. ,... Ω..· _....· ...– .Ω··.. _.,.. · ‘
.n∏..:· ,,∏..., ..,...,..:· ..,◊· ..ƒ., ,,‚ ..fi .·ƒ∏:·
....,. ‘ .,ƒ::· .·ƒ:, .π:., ., .·,, ≥. ƒ., .,... ,.....:
¸·ƒ.¸’· _......· Ωƒ,:· .,∏,.≤. .(Ωƒ,:·, . ≤.’ ,....:· ™.·, ¸.
..ƒ. ,.,, ..,,◊· .,......·ƒ. ¸. π,.:·, .,,..Ÿ· .:,.:· ¸.
...,≤:· Ω..· ..¸.. π. ,., .,-≤.¸’·. •.≤..¸·, .,.,..:·.
.,.. ..·,.,.·, ¸.:·, ,,...:· ¸. .∏... .∏., .Ωƒ,:· .,,..Ÿ·
ƒ,:ƒ, ·- .,ƒ: ... .,,..Ÿ· .,,ƒ,..· ,.. ¿,,..: .,..·,....·
.·,.:· ‘-.:, ..,..:· ,,...:· ≈∏. ...,∏: .Ωƒ,:· .,..:, Ω··.·
.,. .π,. ¸. ¸,,. Ω.:. ..∏.., ⁄ .. ƒ., .π...:· ¸:·ƒ. ,.Œ,
._..≤.’· ≈∏. ...,:· ,: π.·,Ÿ· _,. .....,.. .....·
..≤,,. .,,.... .....·ƒ. ¸,· .,.,.:· ‘ ƒ. .¸..,..:· _.,.,:·
,.... Ω.:. ,· _.,., ·,,., ⁄ ..,∏, .:...,, ....·, ..,≤. .,:
.....·ƒŸ· ..,¸. ¸,Œ .,ƒ.., ..,, _....Ÿ· ≈∏. ,... ,.. ≈∏.
Ω..:· .,.ƒ.†. ,..:. ,., ..,...,· ,..... ,....., ..,,....:·
Ω.,≤∏: .,n,n.. .· ,.. .., ⁄, ...,,..≤., ....,..:· _,..Ÿ
..≤.¸’ .Ω···· ƒ,:ƒ, ·- ‘ .:,., ∑,.,. ,...Ÿ . ,.,.... ..,.,
.,.·, .Ω···· ,,.., ·. .,ƒ: .,..,.. _., .√..≤.¸· ¸., ..
∑,.,. _.,.,:· ≈∏. .∏.· ≈.. ,:. ¸. ™..ƒ:· .,.·,, .·.....Ÿ·
..,∏.:· ¸:ƒ:· ,:...Ÿ .,....., ..,ƒ.†◊ ,..·, πŒ ‘ ¸...:·
.,,ƒ.:· ¸., ∑,.,. _.,.,∏: .,.-,¸· ¸. ≥,...:· ‘ ,.., .. ™.
∞.·ƒŸ·, ,·,..’·, ≥..≤◊· ¸. .∏., ™. .,..· L. ∫.., ..,’
.Ω.,’· Ω... .,, ™..., ..,..., √.., ¸.,:· π...,.. ¸.:·,
¸. ,..,, .:ƒ,.., ∂.., ¸· .¸..,..:· _.,.,:· ™,n..., ’ ‹..:.,,
,∏., .¸.::· ,.’· .∂:. .·,· ƒ: ≈.. .,:ƒ...Ÿ· ∂∏., .,¸’· ·..
.. ¿ƒ.· ¸. Ωƒ,:· ,... ¸., .∂:.. .:ƒ. ¸., ¸..,..:· _.,.,:·
.....:· ,..., .Ω,... ¸.-.· ,...,, _¸· .¸.. π. π,., – ¸ƒ..
...,:· ,ƒ.... ¸. ™.,,, .¸:ƒ:., ¸:·ƒŸ· .≤: ¸. ,,.,, ...·ƒ..,
,’,. ,.,∏. «· :· ¸. .¸.. .,,..Ÿ· .:,.:· ..,,. .,.,, ....
.....Ÿ .,:,.:· ..:.Ÿ· .·,,.≤. ≥., .‹.Ÿ· .....:· ¸. . ,ƒ...
..·,, ¸. ,... ¸..... .,...¸:· ·.. ≥,,n. ‘ ¸...:·, ......:·
.∏... .,:.. ..·ƒ. .·.,..· .,:,· .™...Ÿ· ¸. .,, ¸.,..., ’ .∏.,
π,≤...Ÿ· ¸. .,..Ÿ· .., , .Ω.. ¸... ¡... ≥∏. ..,.·, ..,,.,.
,..,¸’·, .,n.:· ™,... ∞..,, .¸:·ƒŸ· _.: ,.ƒ.:·, ≥∏≤:·,
.≤...:·, ,·,.,’· .,.·. ¸. ,... ¿,,. ¸. ∂,... ...,.·,¸.,
..,,..,:·, .,.,,n:· ...,..:·, ._.ƒ:· .,.·_. ,., ¸....¸’·,
..,,. ≈∏. ..·,.,∏. ≥..., . .., .,._. ,· ,,.:· ¸. .≤.., ¸.
‘ .. ,: .·.· ,... ¸. π.., ¸· ™,n..., .Ωƒ,:· .,,..Ÿ· .:,.:·
,,. ,,...: ≈..., ,· .≤.., ¸., .,.·, ƒ,. ..,... .–, √.,
,., ‘ ƒ,. .·,.,∏Ÿ· ∂∏. π.., ƒ..:·, .,ƒ,◊· ¸. .,..., ,...
Ωƒ,:· ,... ¸., ∫ƒ≤. ,ƒ.’· ≥n.., ¿,,..:· ¸.., ™.·ƒ:.. .¸.·
¸., ⁄ ’¸·, ..,.,., .,...Ÿ· ,≤◊· ‘ ,... ¸. ∞∏... ¸· .,’
.¸...,:· π....:·, ¸,...:· ∑·,◊· ·.. π.: ,¸. ,· ¸·. …· ∑...
.· ,.. ·,.∏,: _...:· _...Ÿ·,
.,,: .,.≤∏. .,·,.’· •.,.†:· ..,., Ω··.· ƒ,:ƒ, ·- .,ƒ:
_.,.·ƒ.: . ≤.’ .,.....· .,ƒ::· .,,≤,. ¸.:, ...., .,,...
¸.,,..:· ,... ,.≤:, .....,..:·, .,.·,..· ≥..≤., ¿,,..:·
≥..≤◊· ∂∏.: . ....¸· .…,.., ,..,, ..,,,..,ƒ: ..,.......,,.,
™,n.... ’ ...., ., ¸..,..:· .,. ‘ .Ωƒ,:· ,..., ....∏..Ÿ·,
≥..≤◊· ∂∏. π..Œ’, Ω....· ..,:,·ƒ..Ÿ· ∂∏. ¸. ∑....’·
π.·.:., _.ƒ,.:· .,..,’, ._....:.. ..:...:· .,.,,..:·
¸., ¸,,.:· ..,·ƒ,, .¸.ƒ≤:·, ¸.:ƒ:· .,..· ≥,≤–, …,..Ÿ·
¸. ,.· ,∏.. .,,..Ÿ· ...,≤:.. ..,.,Ÿ· √,.:·, ™,,,:· ..:, .–
,,..·ƒ. .......’ .,,ƒ.., .,,,:, _·,.:· ™. .ƒ.ƒ:· ¸., .._.
_..≤.∏: -,.. ,· . ,.:.. ,· . ,,.,..· · ,·,. _.,: ..∏...:·, .≤.-:·
..,. ∫·., ’, _..≤. ’ …_... ,·,. π, .,:.:· ..,,, ∫..,.,
.≤,≤... ,... ,.., ..≤,≤◊· √.,, ,,∏...:· Ωƒ,:· ,,.:· ≈∏.,
¸≤,≤◊· ,. ,:·, .....:· ·ƒ,,, ¸· .., .,...,·, .ƒ. ,ƒfi, ._¸.
·ƒ..,.., ..,.,,. ,· ¸.· ≥,≤.. ,· .... -, ..ƒ≤. ..,,· ¸. ,.’
..,, ¸.. ≈.†. ..,. ,... ,... .∫.. ∞..†:· ‘ .·,...Ÿ· ,....
,..:...’ ¸ƒ., ¸· ,.,. Ωƒ,:· ..· ..,.....¸·, .,...†.¸·, .,:’.¸·
π.†.· .,.·,,.≤., ∫·ƒ.’· ·ƒ..· ‘ ¸ƒ.... ¸.:·, ..:· ,...
..≤..’· .,,∏. ,:..., .,,::· .,.:.. ¸¸· .π,∏≤, .,,,.:· ,.n.’·
..·..’·,
ΩOÉ≤dG »Hhô©dG QhódG ..ô°üe

»æ°û©ŸG Oƒ©°ùe øH »∏Y
Ali95312606@gmail.com
·,.·ƒ. _·,.:· ‘ ......· ¸.:· ¸...,’· .,n..: ..... .,· π.. ⁄
ƒ. _,..:· ·.,, .ƒ..≤Ÿ·, .“_..·.” ... _.,:.. _¸· .,...¸’· ¸.
.≤,,n:· _.,,” ,.’·, .“Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:·” ,,:..
¸.·,.:· _.,.· .,.≤, ¸. ...ƒ.› .,.,, ... .….:· “.,..,..≤.:·
¸.: .···- Ω..:· ‘ _·,.:· ≈∏. ,,.,n,.. .:◊ ¸..,,.’· .... ….:·
..... .... ¸.:· L,·,,:· ∂,... ‘ ,.., ⁄ .,,....:· .....·ƒŸ· π.
,.◊· ,..,, ¸,.:·, .¸..,:· ¸. .ƒ≤. _¸· .ƒ.. ¸.:·, ....·,.· _,
.,, ≈∏., ..,, ¸ƒ..., ·ƒ... ¸.:· .·,.,..’· ∂∏. ¸. _:.:· ¸. .,..·
.“.·..:· π,· ¸. L..:·” ....,.. ≥,,n. .,. ∫-. _.ƒ...·
..... ≈∏. _.’· ,,:..:· ·.. ,,¸: ,.,. .., ‘¸..,,.’· .,.. ..,
.···· ƒ,.. ∞..... ‘ .,.. ∫.≤. ,.. ..... ..,.·,.:· .,...,..:· ¸·,..:·
.: ..,,. .,..., .,.,,.’· “,,.. ∑,ƒ,ƒ,.” .... ¸. .ƒ..·,· ,,.
.···· ƒ,.. ·· ¿,,.., ,....:· ..... ‘ .,...∏:· L..,’· _,..:· ..,,,
..≤n.Ÿ· √.. ‘ ¸,.,..Ÿ· ¸· ¸.,,.’· _.,.· π.·. _†.,:·” ,ƒ... ¸.
· .,.,. ¸ƒ.,n, .(.,..,..≤.:· .≤,,n:· _.,, ∫.,, ,,,∏. ≥∏n,,
....≤:· ,,:.. .,.,. _ƒ., _·,.:· π.·. ,·,≤...-: π,ƒn:· _.Ÿ· ≈∏.
.≤,,n:· _.,,” ¸. .:,.. ‘ .ƒ..·,· ∞,.†,, .“(¸,..·,:· .-, ‘
L,... ƒ., .¸.,.. π.,.. π,.ƒ:ƒ. ....,..,: ¸. -≤. .“.,..,..≤.:·
…,.... .,.. π.,. .,.: ,,:..:· ¸¸·” ...... .::.::· ..,.:· ‘ .·,.,....·
.“¸ƒ≤,... •.,.. ,,.. _:.:· ¸¸· .,. .....≤:· ,,:.. ¸. .≤..... ,.·
.≤,,n:· ∫.,, _.,..” Ω-.¸’· π...., ¸. .,..:· .∏..... .Ÿ . ≤.,,
_.,.,:· ,... …,,.:· ,,.·,,¸· .,. √.ƒ≤, ‘ƒ.. ,,:.. ƒ. ..,..,..≤.:·
..,.,.:· ≥:..Ÿ· ‘ ¸.,.· .:, _·,.:· ∫.... L...,, ≥,...:· ¸.·,.:·
.,ƒ:, ..,,,: ‘ _,..ƒ...:· .,ƒ:.. ..,..,, ¿..... _.,.· ·.. ...,,
¸,·,. ...· ..†,·, .,.·,.· ‘ ¸...◊· …,.·,.· ,..≤:· .,. _.’·
‘…..,..≤.:· π.... Ω..¸’· ƒ. ,.· ∫.:. ∑..., .,,∏‚¸’· ≈∏. ,..::· ....,
™.ƒ. _.,.· ·.,:, .“.,,..,≤:· .,..,, ... ,.: ….:· ¸...,..:·, ¸.....·.
http.,,www.alnakshabandia.net, ..,.¸’· ≈∏.
army,index.php,ourarmy
π...., ¸. .,..:· ..†,· .,.... ..., .,:ƒ.... .“_..·.” . .·
..,, …..,.· ¸.∏..:· ,..:· ≈.,., ,∏... ,,:..” _¸· .ƒ.. Ω-.¸’·
_·,.:· ‘ .., ...,,..:· ≥,,n., .,.-..¸’· ..-.· ....¸· _¸· √·,..†.·
.,,..· .·..’· ..,, .….·..,:· ,., ƒ,· ƒ. ,,:..:· ·.. ,,., ..,,ƒ..,
...’· ,..., Ω.:. ™. ,◊· _.,.·, .,,ƒ::· ......· ∫....·, .,,ƒ.. ‘
.‰ .. ¸..,.., .···· .... ,.·,· Ω...:· π.’ .,...:· .,,, π,.... ”
‘, ..,,ƒ.. ‘ .∏..≤Ÿ· _ƒ≤:· ,,,· ¸. ,,..· ¸ƒ.†. ‘ ,,...: .,.·,..
¸∏.· .Ω-..¸’· ¡ƒ... ..,.. ≥,,: ¸. .: , .,.ƒ.. .:...,,, ···- π,,,·
.:,. ™. .,...:· .,,, ,,:.. ¸,. ,.. ….·..,:· ,., ƒ,· .,:-. ¸.
.“Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ≈.... .– .,.-..¸’· _·,.:·
¸,.∏:· ._.,:..:· ∂.,. ¸. .,.◊· ‘ ∫...,..’· ¸. ., ’ ¸..
..,.n:· ...-.· _†., ,., ...-.. .¸...:· …..,.· ,..∏: ¸.,...,
π,. .... ., ’ ,.· _,n.:· ·.., ..,...: ..≤∏n.. ¸. ≥∏n., ..,.,,
..ƒ.. ‘ ¸.:.Ÿ· …,ƒ. ¸.·,.:· .·,,ƒ:· _.,., ,.n. ‘ .., .. ∫,...
.“_..·.” ....., ¸.:· .,,....:· ....,∏: _...., ¸. ¸.·,.:· ,...∏:
_:.:· √.,..: ‘ ,.n.· ∂:. π.. .“. ,..,..≤.:· .≤,,n:· _.,,” ,
¸..., ….:· ¸.,..:· ,..Ÿ· . ,.∏. ¸. .≤∏n.Ÿ· .,...n:· .·ƒ..:· ¸.
...., ... ....: ..,.ƒ. ..≤∏n.. ¸. .:...Ÿ· ..... ¸. ’.,. .¸.:.Ÿ· .:
∫,.. ¸.:· .,,..:· ...,.n. ¸. ..·, ‘ √...,, ..,∏,..... ¸. .,.◊·
..∏, ¸., ._,.·,.:· _.:·ƒŸ· ,.. _†,...., ¸· .,:-. ¸. ,., ...
_.. ¸. ,,.ƒ. ,..... Ω.,∏...., _,.·,.:· ,:.n,, ..,...n:· .,,...∏:
.“_,,....:· _...¸’·”
_,.· .,. .…,....:· ¸..◊· ..,·, .…..,:· ¸∏. Ω..¸’· ..,, .ƒ..≤Ÿ·,
,,...:· ƒ. .. ,.≤, ._...¸’· ¸. … · ..,. ._.. _.. ... .ƒ..≤Ÿ· _.,:
¸. ’., ..,...: .,...,.. ..,.. ∫-. ¸. ¸:·ƒŸ· _..,....· .,.. ¸.
..,.ƒ≤:· ,· ..,.:ƒ:· ,.....:· _¸· .ƒ.∏:·
¸-..., ¸,.∏:· _.,:..:· ,ƒ≤. π,..... ‘ ∫ƒ..∏: .,.◊· ¸,.
.¸.:· ∂∏. ∂:. ¸. ,.· ƒ. ... ._·,.:· ∫.... ‘ ._.’· ∑,..Ÿ· ∫.....·
¸. ...ƒ. ….:· .¸.·,.:· .·,,ƒ:· _.,., ,.n. ‘ ..,, ¸.:· .,...n:·
¸. .,.∏, √...,, .“..:·ƒŸ·” .,,·, ¸. ¸.·,.:· ¸:·ƒŸ· _¸· ..ƒ.
‘...·ƒ. .·,.....· ¸. …,ƒ.:· ≥≤...,. ….:· ,.’· .“....n:·” π...
.,..:., ...†.,:· ≈∏. _...., ¸. .,..· .¸.·,.:· ∫....:·
.,·,≤...· Ω.. ¸. Ωƒ,:· .,:¸· π.., .. _¸· _·,.:· ... .. _¸· .... ƒ∏.
..,...n:·, . ,.,.:·, .,.,.:· ..... ∞∏.fl _, ..∏... ...·...,
...... .,≤,≤◊· “..:·ƒŸ·” ,.,. ..,.ƒ, ‘ ., .· ∞..... ..,∏.
,.’· ..,: -,., ¸...n:· ,..:· ∫ƒ∏., .,....Ÿ· ¸....,’· ,¸...,..:·
.. ≈∏. .,:,., . ,.,∏.¸· . ,,,.. .-...: .,.·,... ≈∏. ,.,:· ,.. ….:·
.,..:· …ƒ..:· Ω.,...:· ∂:. ‘ . ,,,..· _ƒ≤:· ∂∏. ..,, .,. ..·ƒ..
..,∏∏... ...,,... .,:-.¸. .... ¸.:· .,...· .,,:· ..≤◊· ..:·ƒ.∏:
..,.·,.:· ¸..·,-: .,...Ÿ·, ¸.∏.:·
.¸≤,≤◊· √,.... ¸. ¸....Ÿ· ¸·,..:· .,. _¸· √,,., ... ·..
..,....: ™.†., ..,..:· ¸.:ƒ:· ,.:¸’· ‘ √,.....· ¸. ’., √...,ƒ.
.¸.·,.:· ™...Ÿ· ‘ .,.,,: _. .....n..· ≥∏.. . ,.,∏.¸·, .,:,.
,:.... ¸. ..,..:· ¸·,..∏: ..,·ƒŸ· ,.....:· ∫...¸· ... .ƒ..≤Ÿ· _.,:
..:,.. .. ,.≤, .¸.·,.:· ™....∏: ¸....,’· ,,..≤.:· ..,.... .,...
≈∏. ¸·,..:· ,,,.. ‘ .,:... ,.’· ,,..:· ∂:. ≈∏. .ƒ.†:· L,∏...
π.– ™,,.... π.†., .‰¸·, ..,∏.·. π.·ƒ. .·,, _.,: ..,.·,.:· .....:·
..,:,. Ω· .·..,’· ∂∏. .... . ,.,∏.¸· .. ,,,.. “.·..,·”
¸.:· .,,,.:· ...·,..∏: ∫ƒ∏. .,· ¸· ¸. ,,...:· ¸.,., .... ¸.
¸ƒ.... ..,...:.. ,.∏.¸. ≥∏n.. .¸,,. ,n. ¸. ,.· ‘Ωƒ,:· ........
¸.:· .,...n:· .·,.....’· ∂∏. _.·ƒ≤, ..ƒ.fi .,. .,: …· .·,.....·
¸.. ™...Ÿ _...·ƒ. ¸· ..,.∏. ¸ƒ.≤, ¸. .,·ƒ. ..... ..,. ..,.., ’
¸:·ƒ. …· ..·,, ¸· ≈..., ’ .,... ,.... _¸· .ƒ≤. .., π, .,.†...
...:ƒ: _.∏fl ¸,,.
á«ØFÉ£dG è«LCÉJ øe ’óH á«bGô©dG áæWGƒŸG õjõ©J

‹ó«Ñ©dG ‹ó«ÑY
ubaydli@gmail.com
,..,:· .·,.,∏. .,. ∞∏. .,.’ ¸,,..., _.:· …,, ,n≤..., .....
¸. ., .¸· :..-:¸· ∂:., .,..., ¸., ’, .,.:. ...... ’ .,.,. ....
.¸·.∏,:· _.. ‘ ,:·ƒ. ...≤:. .,. .,...,, ..ƒ:.. ¸ƒ.. ¸· _,.’·
.,..:·, ..,.. ._≤.:·, ..,ƒ,fi ..ƒ≤.Ÿ·, ...,,.. .:ƒ,.Ÿ· ,,....
.._. _,.·, ..,,,.. .,.†., ¸. π.... ..,.ƒ≤:· ‘ ,:·ƒ., .._≤.
,,≤Ÿ· ¸., ...,.. .≤,... .,.∏:· ,..:· ¸. π...: ,....Ÿ· ‘ ,:·ƒ.,
≈∏. .,,... ,.’· ....,,:· √.. ...≤: _:.. ..,, π, .· ..,. ,∏≤:· _¸·
.,.. ,,,.: ,.-:·. ,..,. ._≤.·,Ÿ·, ∫..:’· _¸· π..,: .,ƒ..Ÿ· .,,
¸. .:ƒ. .Ÿ ..,·,,, ....≤: π.› _¸· √,...: ..,.... .,.,. ¸. .·..,·
¸· ,..:·, (Ω.≤:· .,. ¸,.-: ¸. .·.,,..:· ..,... .,... ¸.· .™...,
_,.-:· ∂.:,., _≤∏..Ÿ· ....· ‘ ,:·ƒ. ’ .,...≤.:· .·.....’· .-..·
¸.:· ,,.·.≤... ™. _.., ≈∏. ·ƒ..,: ,,.· ·,.,, ¸¸· ,,.. .,,∏.. ...ƒ.
.., ¸. . ,· ..ƒ:,,, .,,∏. ·,....
∫ƒ≤, “¸.,.-,” _ƒ.... π,, ¸. . .,,... ™.... _. ,.. ’,
¸ƒ., ¸.:· ∫·ƒ.’· ¸.. :“...≤: .. ƒ.., π:, Ω.≤:· .,. ≥,,.” ¸.,
‘ ..,....... ∫.. ..,.,, .,∏.· ,,., .√.:, ™. Ω.. Ω.... ≈∏. ,’·
.,,: ¸..,.,,, ...,. ¸·,.≤, ..,, ·.¸·, .π.†.Ÿ· ..,≤,,. .·,.,. ,..∏.:·
..†,≤. ≈∏. ∫.◊·, ...,.... ... .... .,.. ..,,,... ...,, .,..., _.
.√_. ¸,. ≥,,., ≥∏..:· ‘...,,,. ,., ...,.· ·.¸.. .......’· ,.· _.:
¸.., ..,ƒ: . ,,, ..,,≤,,. .∏,.≤. ... ...., ¸.,..., .. ¸,..· .. _,.
:......· ..ƒ,ƒ. .. Ωƒ, ‘ ¸.. ⁄ .,.,.◊·
Ω.,· ¸.Ÿ’· …., _, ._..· ·..:ƒ. .,,. ..., ¸.:· .·ƒ...:· ¸. _...
.,., ¸. ¸ƒ,,., ,,, ·.¸·, ...,... .ƒ, ,,.. ..· ’¸.:·, ..,Ÿ..:· ,,◊·
,.. ¸¸· ·.. .¸.Ÿ’., ,,≤,,. _, ™.., ..≤: π. .., …,..,. ƒ..,, ,,,,·
,,.. ‘ .,,.., .≤◊., . .,.. ..,,.,Ÿ· ·ƒ..· ¸., π,. ≈.. .,,,∏. ,,≤,,.
.¸.Ÿ’· .,,·ƒ. ‘ _,..:ƒ,:· ..,,.,. ¸. ...†.,:· ¸·_.
Ω.. Ω.≤:· .,.: .,,,,· .:ƒn, ¸. ,¸· ¸.Ÿ’· ≈∏. _,..:ƒ,:· ,ƒ. ,.≤.· ‘
Ω.≤:· .,. ‘ . ,,... . .·ƒ,. _,..:ƒ,:· .·,... ¸. ..ƒ..Ÿ ,... .····
.√...... _†., ‘ .., “.,..Ÿ· – ·..:ƒ.” ,..· π..
..(¸.Ÿ’· …· ·ƒn≤.. ¸,.:· .’·ƒ..
.,.,ƒ,. ¸. ...,:· ™..,·
...... ¸·ƒ,.:· ‘ ,.· ,..,
..,...:· ¸. ≥..· ,,....
...,.,.· ..· ,·
..,.....:· ,ƒ...
.(,,ƒ. ¸ƒ,... .,..:· ... .,.:· .,:.· .“¸,∏. ≈∏. · ., ,,,.
..,: ∫ƒ≤, ...,’ “¸.. ∂,,,·” ,..,
..,..∏.:· _¸· …,:.· ¸.,,,. …,:.·.
_†,,· (…..:ƒ. ,.’ .,:ƒ. .∫.≤.,,
.(≥,...:· ,...Ÿ· “.ƒ..· (¸.Ÿ· ,.’ _.,.,... ._†,,·
,,...:· ¸...,, .,,◊., ,ƒ.:· …,..., _,..:ƒ,:· _.: ,ƒ.:· ¸.. .≤:
....·,.:·, π...∏: _:. π..., ¸.Ÿ’· ,,.·_. .,.ƒ∏.., ..,... ¸.
,,...., ¸.Ÿ· ,,.... ..,. ∞∏. . ,.’ ·· …,, .∏.., ….:· ·..
._...:· .,.ƒ:...:· ..:.≤Ÿ· ,.. ….:· ƒ. …,.· ·.., :¸ƒ,..:ƒ.
,,.·,.... ‘ .._..., ∞.,,, ..,..∏: .,,: ,,... ¸’ “..ƒ∏..,,”
.:,. _¸· .,..,..¸· ∫ƒ... ¸· _,:.n. _,..:· ,,≤,,.: . ,.,....:·
:..ƒ∏..,,, .,,.. _......, .,:·,.,.
_......: _¸.:· .,,...:· ......·ƒŸ· ¸. .ƒ:’· ,..: π,.., …,.· ·..
,· .,.·,.... ,· .,..,-. ,· .,.·,.,.. ,· .,...... ¸ƒ.. ¸’ .ƒŸ· ≈..
‘ ,,:. ,· ..,,.,Ÿ· ∂∏. _†.,: .,.·, . .¸· .,...... ∞∏.fl ,· .,.,..·
¸· ≈.. ..·,.†.· ,.-Ÿ· ..,,· ™,., ‘ ..ƒ...Ÿ· ...-.¸’· ...ƒ:
..,...:· ¸.,,,. ···. Ω.. ⁄..:· _... ∞.., _,....:· _†.,
π,..≤:· ¸. ...., ._,ƒ:· ........ ¸. _,-. ..,.: .,∏, π. ∂,,,
,,.·,:·, .,....’., .ƒ:’· ,,.. .,,...... ..,,.. ..,.., ..,....:·
·∂..†:·, ...,:·, ,.·.Ÿ·, ,.....:·,
..., ...... :....,..∏: ≈.. . .... .,. ,...,: ⁄..:· _... ™...·
¸.., ._..,,’· ‘ ··«· Ω.. π,,·¸:· .,,·ƒ. ‘ .,≤,,., _..,,’·
,’,. ¸ƒ,∏. ·· _¸· π.., . ,.’ ¸,,...:·, _.:’· ∂.:·,· ,.·,, ¸ƒ.›
¸..... ≈∏. √.,,... ” ,.∏. ≈∏. ¸ƒ.≤, ·ƒ... ….:· ..ƒ:· ‘ .¸.,,.·
,,.ƒ, .ƒ. ¸,.., ·ƒ.ƒ., ⁄ ...:., ¸,.:· _,.,..,,’· ¸. _....,∏:
.,∏,,. ¸· _.,. .. .’·,.· ,.. ¸.. ...... ·. :· ‘ _.,. ,· .,. ’¸·
•,,..: . ≤,: ..,., ,.-Ÿ · .,,... ,.... _.,: .∏,≤::· .·,,,.∏,:·
∑·..· ..ƒ.. ⁄..:· ∞., Ω..· _..,,’· .,, _....: . ‰¸·, “..,.:·”
.’·,.· ..ƒ.. ¸..,· .,,:., ..,, ¸. .,,:·, ≈..:· .∏., ..,.,:¸·,
..... .·ƒ... ... _.Ÿ ,....:·, ....,..:· ‘_...:· ¸. _...:· ..,:¸., ,.·
.,..,.:· .·,.,.∏: _..,,’· ¸ƒ∏, ..,, ..,,∏.. ..,.., ¸.≤,,.:· ¿,..Ÿ,
¸. √., ¸.,..,,’· …,.,Ÿ· ∂.,:· ™., ..,,,, ‘ ,_,:· .ƒ.ƒ: ·_...
.·,..n:· ..... ...,, ..,.. ¿,.·, ,’,. ¸ƒ,∏. .· ƒ.., ,_,:· ™.·.,
L≤. .·..· · π,.≤. ..,......· ..,Ÿ· .∏,:· _¸· ,ƒ,◊· ¸. ¸: ∞:· -.
.(,...Ÿ· :.,..,.:· .·,.,Ÿ· .,..,.. ….:· ,.∏Ÿ· .n.: _..,,’· ..,,–
«·· ,..., .. ⁄..:· _... .,ƒ... .... .. .’·,.· ..ƒ.. ¸· ,.,,
Ω.. .:ƒn,:· √.. ,,:..: .,..,..¸· ..... ... .,,, ,., ƒ., .,’,. ¸ƒ,∏.
¿,., ¸.: ’ƒ≤... ...: ¸.. . .· ¸ƒ∏∏.Ÿ· ¸..· .≤. ·.. ™., . .· ’¸· .····
¸ƒ....:·, .¸ƒ:...Ÿ·, ¸,.....Ÿ· _...:., ¸.:ƒ:· ≥,,.:· ,ƒ. ,.≤.· ‘
¸ƒ≤..., .ƒ,,:· ™. .......,¸:·, ∂,:ƒ:..:·, ...,,:’·, ™..ƒ:· ≈∏.
:_..,,’· ,∏. ƒ. · ..·, . .∏. ™,..· π..,, . .†., ,,.†.,
¿,,..... .,_...,, ,ƒ.:· .,≤.· ¸.:· ...†:· ¸ƒ,.-.¸’· ∞.., .≤:
.≈.. ..-.ƒ.:· ,,. ¸. ,¸· _...:·
’.› “....,..:·, Ω.≤:· .,.” ¸ƒ..ƒ. .., _..,,’· ‘ .Ωƒ,:·,
∫ƒ≤, ... ,....’· ,∏. ,· ..,,,.:· ¸ƒ..ƒ. .,.., ..,..∏: ..,fi.,,... ·
.“,,ƒ.”
...≤::· √.. ..: ∞..∏.. .,,:. ...,.. ¸., π. .ƒ. ... ∫··ƒ..:·,
≈.. .,..,:· ¸. π..,:· ,.:· ·.. ≈∏., .≥,...:· ≥..:· ·.,, ,:·ƒ. ¸.:·
. ,.·.,. ... ¸,..,¸’· _:..:· ≥,,n. .,.,., ¸..ƒ, ,,.. ...,.. ¸.,
.,·.¸· .,.,., ..∏,.†.:·, ∫...· ,,., ,.†..:·, Ω.≤.:· ,,.. ≥,≤–π,’
·..·. _.,.∏: ..†,· ¸,∏..:· .,.., ¸. .◊·, ... ,:..Ÿ·
√.. _:.. .... ...,. ..... √.Œ’· ·.. ‘ .ƒn. ƒ....ƒ,:· .n.
.,,,ƒ. “..,.:·” ™. ......· ..≤.. .......:· ∫ƒ≤. ≈∏. ....,,:·
.,.’ ™. π.: π. ,....,: .,.∏Ÿ· ‘ ∫..:’· ≥,,. .,. π. ‘ .,·ƒ.,
.◊... .,.. ·ƒ.ƒ., ¸· ,,,∏. ¸.,., ,, .., _,.-:· ..∏: .:,.fi ‘
,,...,... ¸..–, .,,....Ÿ· .,.:· ∞∏. ,,,,, ...... ¸.:· .:ƒ.n∏:
√.,: .,.. ._.Ÿ· _¸· ..∏:Ÿ· ,,:...:· ¸. ,ƒ,.:· ∫·,, ’, ...†,· ,,.ƒ∏..,
· _... ...,. ·.. .,· .,..... ¸...: ...,,... _.,,. ¸. . ..,. .,.∏:·
‘ …,., .,...n:· .,.., .,., Ω., π.≤:· .·.·.. .,. ..., ¸., ‘ ,,,∏.
._..., Ω.. ≈∏. ...·.∏,
⁄É©dG ¢SCɵd IÒæŸGh áª∏¶ŸG õ«dÉgódG

»JGƒ∏dG É°VQ øH óªfi
mohammed@alroya.net
13
iDhQ
.≤∏n.· ….:·, .,..n,¸:· ¿.,¸..s ....., _....· ¸...,¸’· ,μ.:· ,“·ƒ . ¸..,
,μ., ∞,,..:· ,.:¸· ‘ .,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’· ,,,, ‹... ,ƒ.†., ._..· ....,:...
.¸.,,..:·, ¸,.’·, ¸.∏.:· ¿...:· .·. .,,μ.:· _.,·.Ÿ· _..¸· ..,.,..., ..,...,¸’· ...,.Ÿ·
.¸....¸’· ∑,..Ÿ· ≈∏. ,,s,:·, ..,.....¸’· _, ,....:· .:..., ,... ‘ ..,,. .....¸·,
....¸· ∫·.¸...,,..,:· _, ∑,..Ÿ· ,,.:· ≥ ... .,.· ‘.·,“·ƒŸ· √..π:..,..· , ¸.,
..,,μ.:·, .,..≤::· ,,..,.∏. .·..· ≈∏., .⁄..:· ....· ∞∏. fl ¸. _:..,∏: ...,.:·
π μ...: .π..:· _·,,·, ..,..,:· .ƒ.,:· .,.. ¸. .¸...,¸’· ,μ.:· ≈∏. ,,. ¸. . ,..∏:
‘ .,,..s’·, .,:.,:· ....·,.:· ¸. .,,. ....,,, ..,.....¸’· ..,.Ÿ· …_ , . ,,μ. . ,...
.∫..Ÿ· ·..
¸,,μ.Ÿ·, ...∏.:· _, π..·ƒ.:·, .,...:·, ,,.≤.∏: ...,. πμ.. . .·,“·ƒŸ· √.. π:. ¸· ..s
.·,’· ∞∏. fl ≈∏. . ,..:·, _.,·..:· π,· ¸. ..≤.:’·, ._.,·.Ÿ· ∞∏.fl ¸. _:..,:·,
..,∏..’· ..,..... ¸. _,.’· _.,·..∏: ,.μ.’·,
..,.....¸’· .·..:· ,..·,· .,ƒ≤.: .¸,..,¸’·, .. .,:· ‘.≤::· π..·ƒ.:· ·.,. ,,. , ·.. πs,
.∑,..Ÿ· ,,.:·, ¿.....:· ¸. .,∏ . ..,,. ..... _¸· …,..†◊· ,·ƒ◊· _ƒ.... ..≤.,’·,
.,.,.·,,¸’· ....,.∏: _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:·, . ,..,s ., Ωƒ≤, .. _¸· .. . .,...¸’· ¸. .,’,
..,.,.·,,¸’· ....,.:· _, .s,..Ÿ· ,..·ƒ≤∏: ,·,,¸· ¸. .¿.,¸..s ....., .,,,.:· ....·,.:·,
,,,.., ..,...:· ...≤: ,... ≈∏. .,..,., .¿.....:· ‘ . ,..Ÿ· .,.,., ..n∏..:., ∞,,..:·,
.,,μ.:· ,,,,.... .·..· ≈∏., .·,., , ...,· ¸....¸’· ¸., _, ∑,..Ÿ· _.,...:· ,,.
,,.≤.:· ≥,... ‘ .,∏... _s· ¸∏,≤.... ,,., Ω.,≤∏: _,..,μ:· ¸,.. ¿ .., , .‡ ..,..≤::·,
.¸....¸’·
¸,·ƒ..:·, ...,’· .,·,, ,.n. ., ,..., .. ..†,· .,ƒ..:· ¸.,., ....:· ·.. ‘, ..· ..s
.,.., . π ,.. , ….:· ,.’· .,.’· ∫ƒ,., ¿....., ,.... ¸. ., ,.., .., .¸....· ¸. .,.,.:·
..: .,.ƒ.. ∫...,¸·, .,.’· ™. π..·ƒ.:· ‘
,.μ.’· ∫..,., ..,.,.Ÿ· .....≤.:., , ,.Ÿ· ¸.. .:· ‘.≤::· ∑·,◊· ·.. ¸., ∫ƒ≤:· ≈≤,,,
..,,..,:· ...., ¸....¸’· _.,...:· π.·ƒ. ,.· ¸. .. , ..,.ƒ..ƒŸ·
ájDhQ
É¡«ÑJÉc ô¶f á¡Lh øY ɉGh Iójô÷G …CGQ øY IQhô°†dÉH È©J ’ IQƒ°ûæŸG AGQB’G
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
...·.’·
·..«···· .∞...
ads@alroya.info
..s·,..’·
·..·-«·· .∞...
™,,ƒ.:·
·..··-·· .∞...
....,,:·
·.· .∫ƒfi
sportdesk@alroya.info
.:·.. ,.μ.
·-··...· ∞...
·-····-. _.s..
salalah@alroya.net
..,∏.Ÿ·
·-· . ··· .∫ƒfi
localdesk@alroya.info
··...· ∞.
......’·
·-- . ·.· .∫ƒfi
businessdesk@alroya.info
,,,..:·
·..«···. .∞...
info@alroya.info
.,·.¸’· _.∏› _.,.,
,,,..:· _.,.,
¸..n:· ... ¸, ,...
™``jRƒàdGh á`YÉÑ£dG
¿ÓYE’Gh ô°ûædGh áaÉë°ü∏d ¿ÉªY á°ù°SDƒe
.∏.... .,......· .,.ƒ,
,...:·, ......∏: .,·,,:· .....·ƒ. ..,....
ÊÉ°ùfE’G ∑ΰûŸG ≈∏Y õ«cÎdG
.,,...:· .,s·.:·, .···· ƒ,.ƒ, - ‘ (ƒ.ƒ, Ω,.. ...
_,...· ¸. √.,....., √,.†..... .... .. .,....:·
ƒ,,. .,:.. .,...s ∞,.. πs ‘ .

... ., ™...: ¸.,...:·
,.., ¸,_..... ..,·,◊· .,... ∞,.. Ω..· ≥≤..:· .,:
∞,..:· ...†., ¸. ,.,:. ‘ Ω·.., .,, ¸. ¸.:· ,....¸’·
., ,

., ,, ,....¸’· ≈..., πμ:· .,.,, ’ ….:· _,.◊·
_ƒ.. ..,,, ⁄ ….:· ƒ. .,ƒ∏≤:· ‘ ..... . ,.. .: ≥,...s
¸,_:μ:· ..,:.. .....,· ...’,· ‘ ¿ƒŸ· ¸...,· ≠∏, _.,.
,,.., ….:· .∏..Ÿ· ¸ƒ..·, .ƒ..≤:· ,.,, ..∏: ¸ƒ...,
¸ƒ..., ......:· ‘ ,s ··· ..∏, ..·,,. ..,.. .,. .,
,., ƒ., ,....¸’· ¸.., ¸· ,,, ’ .∞,..:., .,.μ. ..,..
... ¿... ¸.:· ,:..Ÿ· ¸μ. ..,. ,·,.·, ,...:· .:.,.· ‘
...·, .,.. L≤. ∂:. πs ,,, ’ .π...:·, .,.∏: ...,Ÿ·
...,., ...:¸·, ∞,..:· ¸·ƒ... ,..s ¸., ’· ,.’· ¸.
...ƒ∏, ¸. √,.. ¿,,.. ‘ .,,, ∫·,, ’ ….:· ∞,..:· ·..
._.n.. ’ ¸.:· ,. .:· .,...≤, ¸.·ƒ, ¸..ƒ› ¸..μs
...·,..:·, ¸·ƒ...:., ···· ‘ (ƒ.ƒ, πμ.. .≤.
¸.:· ,.n.’· ¸·ƒ... .¿,,:·, ..Ÿ· π.. ...., _≤≤..Ÿ·
,....¸’· ,.s, ‘ ..., ¸.:· ..:.μ.Ÿ· Ωƒ,.:· Ω.s, .,, ....
¸.,,:· ...·,.., .,...:· .,.≤:. ¸.:· ._,μ:· .,.,.s,
...,.,:· ≈∏. ,· ,.,:· _.,. ‘ .·ƒ.. ..:·.Ÿ· √.,Ÿ·,
¸·..:· .,.:. ¸,...:· ¸.ƒ:· ‘ π μ.. ,....¸’· ..,.:· ¸.:·
¸·ƒ...:· ∂:. ¸ƒs ,.,, .., ∞,..:· .,,·ƒ. ,., ….:·
⁄ .≤,≤◊· ‘ ƒ.ƒ, ..,, ,,“ ¸.:· ...·,..:·, ∂∏.,
¸.:· .,ƒ.· .’.◊· ...· _.,,.≤. ≈.. π,..Ÿ· ‘ ¸μ.
.· .,· .,:,.. ≈.†. ¸,. ∞... ∫·ƒ: .≤n.Ÿ· .,: ...,..
,... . ... _... ... _ƒ.’· ,....¸’· ·.. ¸.., .,.
.,.,μ:., (ƒ.ƒ, Ω,.. ... ¸μ: .¡..Ÿ·, _.≤n:· ‘ .·¸.
∂:. ‘ .,....:· ¸..·,’· .,, ,...· ¸.:· ...,..:·, ..,..:·
.: .∏... ¸.:· ..ƒ.:·, ···· ƒ,.ƒ, ,,.. ¸. ±..≤:· ,.,.:·
….:· .,. ,....¸· ‘ .∏:“ ..ƒ. ..·ƒ... .·:, ∂:. ..,
.≤::· ..,.: .≤... ... ¸· ≥,.. .Ÿ ∫.:Ÿ· ..,.≤, ≥≤–
….:· ¸·..:· ¸. ..,n. ¸.s ..,. _....’· ¸., .,,...
...,,n:· √.,· ..,,.
..’· Ωƒ, _¸·, .:ƒn, ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ‘ ....,.. ..,
.·ƒ,· ¸. ƒ∏.. ’ ,.,:· ¸. .:.. ‹.◊· ¸ƒ,..’· ¸.
π..·ƒ.:· π...., .,, ..... ¸.:· ......¸’·, ..:.,Ÿ·, .,.:¸’·
,.. ....,.. .,....·ƒ:· .,..·, ≈∏. ¸.., ¸.:·, ¸....,’·
,., _.ƒ. ¸. ..... .,,·.. .:.◊ ..n∏..:· _.,..
.…..,:· L,..∏: ,.,Ÿ·, ¸ƒ..Ÿ· .·...’· ∂:. ,,.:·
¸.:· .,.,.:· .,., ·.¸· ¸.... ...:...· ,· .,,·.. .:..
¸. ., .., .

,.... ∞.... ¸.:· ...≤n.. ·

_:s ...... ⁄
¸., .,·,◊· .,... …,·,...:· …,.≤:· ¡..Ÿ· .·. ≥:..Ÿ·
..n∏..:· ...s ¸¸·, .,∏....:· .,.·ƒ...’· .·ƒ,’· ¸. ..,.,
_μ, ¸.:·, .,.·ƒ...’· .≤n.Ÿ· .·.... .¸..:· _†., ™≤.
¸...Ÿ· ∞..:·, .,,·.Ÿ· .’.◊· √.. π:. .,.. .,,.
≈∏. .,n∏..., .,.ƒ.,, .,.ƒ... ..,,n:· .,. ,,:. ….:·
…ƒ∏. ’ ..ƒ.› ...·..· ‘ ,.◊·, ,...:·, ,..,:·
¸.:· ..,...:· ¿·ƒ.’·, ,.n.’·, ¸.,,:· ¸. .¸.. ≈∏.
,nŸ·, .·ƒ,:· ¸. .,.ƒ..,.. ‘ ....μ. ‘ . .s... ¸≤,. ’
ƒ,,..,.. ‘, .....· .¸.. πs ¸..., ….:· ,....:· ¿ƒŸ·,
‘ .,.◊· ..,· _¸· ,... ¸.:· ..,..:· ..·,.ƒ,∏Ÿ· ¸.
.·ƒ,· ¸. .≤.·, .., ,.:..’·, ,.,:· ·.. ..,, ..,...
.,,·.. .:.◊ ..n∏..:· _.,.. ,:., ¸.s ...:.,., .,.:¸·
¸., ... ...., ¸., ƒ.ƒ, ,....¸., ..,. ¸.:·, .≤,...
.,,,·ƒ. ¸.:· .... ...’· .,,·.Ÿ· .:.◊· .¸..· ¸.:·
.,,·.. .’.., ..,.≤. ..,.◊· .,.,,.. ‘ ..n∏..:·
..:,.◊· .∏.,Ÿ· π,. .,....:· ¸..·,’· .,: ...,..
.. ,... .,... ,.:· ¸. ...∏. ..,. ..,.. .¸..· ¸.:·,
¸μ.Ÿ· ¿,,..:· ∞.. ¸. _†.,, ¸..:· ,.,s ..,·,, ..¸..
,.†– ¸.:·, ...n∏..∏: .:,.◊· .∏.,Ÿ· π,. .. .,.∏:
.∏.,Ÿ· ∂∏. ‘ ..,..:· .,...Ÿ· .’.◊· √.. _.·, ≈∏.
.,s·. ‘ L,.,. ¸.:·, _.,..:· ...., .:,.◊· π,. ..
¸. .,.·,.ƒ,∏Ÿ·, ∞..:· .,..... ..,.. .·..., ¸..:· ,.,s
..,.. .,·,., .∏n. ¸.:·, ∫ƒ,..:·, ,.n.’· .:ƒn, ¸.
.,.,’· .μ,.. .,, ....., ∂:. π,. ¸ƒ,....:· ...,., ⁄
..,....:· _.,’· .,, ,,... ¸.:· .∏..,:· .,∏,..:· …,..Ÿ·,
.. ·.¸· ¸μ: ..,...:· .’.◊· ‘ .....Ÿ· .,·,.:· ∫... _ƒ.
πμ.., ¸.s ….:·, ....,.. _,. ‘ ¸.μ..:· ,,..:· ..,..
...,,:· ..,.. ¸.μ..:· ™..ƒ.:· ™. ...n∏..∏: .,:.. ....
¸. ..,.,:· .....Ÿ· ......Ÿ· ≈∏. _... ….:·, .,..μ..:·
_.·ƒ.’·, ....†:· ...nn.. ¸:ƒ...,: ..,.,’· L.
..,.. ·.¸· ∫ƒ≤. ..,.,’· …,.› ¸. ,n. πμ.., .,,,≤:·
∂∏., .,:.◊· ...∏.,. _, ¸μ..:· ™..,, ¸.μ..:· ¸.:..
..∏μ:., ..,.≤. .,.., ...s .,ƒn.· ¸· .‚ ..∏.,Ÿ·
.·ƒ.’· .,.∏.. ¸.:· ¸·,,’· ,·.≤. ¸., ,...:· ¸. .,:..:·
·_.... .‚ ∞,μ. ..,.., .,ƒn. ...s ....., ‘ .,...Ÿ·
,...:· .,. _....· ….:· .....’·, ∫.....’· ·.,: .,≤n..
¸ƒ,..· ¸. _s’ ,....· ….:·, ...·,.. ∞∏... ¸...:·
. ::·,....¸’· ,.:..· ‘
QÉ°üYE’G QɶàfG »`a
»ÑMôdG óªMCG

_. ...◊· .,.,. ¸. ._.’· .≤,..:· ‘ . .s
_.....:· ∞..:· ‘ .,.·,.:· ¸..,.∏. ¸.. ...
,:.. ,.μ. .,. ‹,.Ÿ· _,..:· _.·,s .“ ¸.,
¸. ¸,:.,, ·,n, .., ¸,: ƒ∏., .. .·.,.∏.:·
.,ƒ.., .ƒ.., ‹ .∏... _...., .’.≤., ,:·ƒ.
·“..,.s .. ‹ _. ƒ≤. ¸μ‡ ..∏..” .¸,◊·
,ƒn.. ∞∏. …,,· ..,, ¸...· _.·,μ:· ....,
_·,.:· .:,. ‘ ¸.s ..Ω···- .... ‘” .∫ƒ≤. ...s
¸.,..:· _, _,.. ’ . .s ...,...:· ..,◊·, ¸..’·
. .s, .. ¸..s,:·, ….,μ:·, ¸.,..Ÿ·, ¸...:·,
.,Ÿ·, .ƒ∏◊· ≈∏. _†.,:· ...†., ...... . .·ƒ.¸·
¸.. _, _,.. ’, ...†., ™. Ω..n:· ,...≤..,
. .,,., .Ÿ·ƒ. . .ƒ, ¸.s, Ω.,’· ¸. Ωƒ, ‘, .._≤.,
·

,, _·,.:· _¸· ¸μ,,.’· ,..:· π.., _.... . .s
·.,, ,nŸ.s ¿,,·ƒ..:· ..,∏. .:,., ·

,.,, · ƒ,,
·.,, ,,,◊· ...∏,: ,...:· ·.,, ..μ,:·, ¡·,..:·
¸. ∞∏... . .s, ,.· _¸· ¸.μ. ¸. .,.,:., _...:·
¸.∏... ™. ..μ.. .,. .,.,. ¸.:· π.·ƒ.:· ∂∏.
. .s, _,.· .·... ™,.. ..,:¸· ...†.·, ...,.. ‘
_†.,:· ...†., ≈∏. ¸..n., _†.,:· ...†., ......
.,,,◊· ........ ¸. ,.,.’· ‘ ...... ....,
,.,.· ™.... ..·.,, ,..:· .,,. ,≤...·, ..∏.....·
¸. . .ƒ, .ƒ.., .∏,:· ∫.., .,...:·, ..,..:·, π.≤:·
⁄, ,.· _¸· .∏, ¸. .,.,:., ¸ƒ,.·,.:· ·.,, Ωƒ,
¸.., ¸· π,, ,. ˆ· ∫...., _·,.:· ™.., ∫.,.,
,,,. .,,. .∏, πs ¸..,, ,.. πs ¸. _·,.:·
..“∫.. πs ≈∏. ˆ ..◊·,
¸..,.∏. ..,.s ….:· _,..:· ..·,. .,,.· ¸· ..,,
.,.·,.:· .,.·,,:· _¸· ¸.,s·. ....: .,.·,.:·
“…,...:” .,.,·,, _¸· · .,.– “¸, ..s Ω...¸·”
..,.s .. “.,.,,” .,ƒ.s.:· .,.∏n, .·,. ƒ: ·...
.,....· ¸.:·, ..,.. ¸. .,... .,..◊· ‘ ..,.∏.
.·Ω···- Ω.. .. ¸.·,.:· ∫.. ,ƒn.. ™.†, ‘
∫.. .,.,·,, ‘ ..,. ¸.:· “¸, ..s Ω...¸·”
¸.,:· ™. .≤.: ..∏.fl .,.., π.·,. ‘ ¸.·,.:·
,,,◊· .·,, ¸. · .,,. ¿,... .,.∏: .,s
π.·. ‘ ..:... ¸.:· .,,.:· ∂∏., .,...:·,
π, ·

,,.,. ¸ƒμ, _. √.∏, ¿,.. ‘ _.,: ¸.·,.:·
·ƒ...· .:,..:· ∫.,, ≈..” _·,.:· √.∏, π.·. ‘
,,.†., _,.· ..,,., ·,... ,: _,..Ÿ·, ¸,·ƒ..:· ¸.
,.,, ¸..,:·, ¿.∏. ,,.†.,, ¿∏... ,,.†.,, ,:∏.
.:,, ‘ .,∏s ..,.Ÿ· ...,.ƒ,, .:,, ‘ . ..s,
..., ¸‡, ¸.., ¸Ÿ .,., ..· ’, .,.ƒ,,
“·∞.·ƒn:· ,... ....≤. ¸,·ƒ..:·,
≈∏., .....:· _, ≈.. _s· ,.... .,,.:·,
,:.. ‘ ¿.·Ÿ· πs ....: .,., ¸,...,: .≤,,:
.,... _.·,:· .,.... .,... ¸,.,, ¿.∏.” . ..·,
..... ..,,· ._.. .≤: ..,.ƒ,.. ,· .,.,... ., .·
......, _.,·,,:· πs ≈∏. ,..◊· ,..., ..,.Ÿ·
..“.,.,∏≤.:· ...,.:·
_. _,.·,.:· _, .,,.:· ..,∏Œ ≥..· π.:,
.,ƒ. _¸· _·,.:· .∏,∏: .,.:ƒ:· .,ƒ,:· .n≤..
πs ¸ ƒ... ... ..,.. .,...: ¸. ..,.. .,.,.
..n≤.” .,∏..:·, ,,.:·, ¸·,,’· ≥., ≈.. .¸..
’ ¸ƒ,.·,. .......:· ¸..,· ¸· ... L,·,,:·
.·.., _.,·,, ƒ.:.., ¸ƒ,. ,. ._,.·,.:· ¸ƒ,,..,
_ƒ.’· .. ,,..,,.. •·ƒ.· ,.,,... ≈∏. ¸ƒ≤∏.,
¸ƒ,...: ..π..Ÿ· _.: .ƒ:. _s’· ƒ. ,,.,,
.:“,μ,∏. Ω·..:· π,. ∂,... ¸. ∂.ƒ:...,
πs ™., ….:· ..ƒŸ·, .,.ƒ:· .¸..:· ¸μ:
ƒ. ,,..·ƒ:, ,,,.·.. .·..., _,.·,.:·
..s ¸..,’ .ƒ.· √..,” .“.ƒ.·“, ,ƒ...:·
..“......Ÿ· ∞.· ,., ,,.,’
√.∏, π.·. ‘ ¸.·,.:· .,. _.,., ….:· .ƒ.·
.: .ƒn. πs ¸ƒμ. _. √.∏, π.·. ‘ ..,,..,
¸ƒμ, _. ¿,..· ‘, ..ƒŸ., ...∏. .,.,.’ ,·
≈∏. ·ƒ...n, ¸s .,.ƒ:· ....:· _ƒ: ƒ. .ƒ..:·
.,,.. ¸ƒμ. ...,. ¸. .∂,.., .ƒ. ¸. ,,,.,.·
._·,.:· ...·,..:· .∏, ‘ .,.,,: .,.ƒs ¸. _s·
...,Ÿ· Ω..· .,Ÿ· ∞.ƒ., ’ .,., · _:s .ƒŸ· ¸.s”
:“¸,.∏: ..ƒ:· .., ’, .,...:·
¸..,.∏. ,∏. ‘ ¸μ.. ….:· ..... ¸,◊· ƒ.,
·.. ‘ .,.·,., ¸.·,. πs,“. ,.,,” .,·,,:· .∏n,,
√..,.· π.., _,μ:· √.,.. ….:· ¸,◊· ..⁄..:·
.:_...:· ..≤..:·, .,,.:·, .,.,:· Ω·ƒ.· ¸.
π,, ¸. π....., ∞,s · .,, .,. ….:· ¸,◊·
.:...·.,...·, ,,◊· .,...., π,, _¸·
‘ ,·n∏: .,...:., ¸’· ¸..
.,.,¸’· √.. ‘, ..,.,..:· .,.,¸’·
.,...,:· ......·ƒŸ· ¸. .,..:· π...
..,.... ¸.:· ....., .,..Ÿ·,
.,,,:· .,·,ƒs .,.. ,.,..:·
.....,,:·, ,.,..:· .,·,,, .,,∏..:·,
..,...,,:· _,.:·, .,..’·,
±,.– ,s·,., ..·,Ÿ· ..,..,,
¿.·¸:· ¸. .,..:· .,,μ:· ¸·,≤:·
.,.......· ,... πs ..ƒ..Ÿ·
_¸· ..,., ≈.... ., .· ,· ..,:ƒ,.,
...... ..,., ¸...., πs ¸. ..’·
...·, ,μ.... ‘ L....Ÿ· πs ™.Œ
L....Ÿ· ≈∏. ,s,. ¸· ≈....,
.,,n.., ¸s· πμ.., .,..≤::·
_,· ...,, ...ƒ:· ¸. ¸s’· .,...:·
¸s’· ..ƒ:· ¸ƒμ, ¸· π..’· ¸·
.,∏...:· _¸· ,.·. ..ƒ:· ·.. ¸.
·∂:. ∫ƒ.· ·..Ÿ .,.∏:·, .,.,:·,
,:.n:· ¸· ƒ., L,.., ..·, ,,..:
..,, ™..., ¸· .≤. ¸., ..,.,¸· ‘
≈∏. ,...≤, ’ ,.’· ·..,
,.,μ:· ¸.. ≈... .L≤. ,:.n:·
’, ....·,.,¸., ™...:· _¸· ≈....
..,,. π.. …., Ωƒ≤. ¸· ‘ ,.,.
. .. ,∏: ƒ: .

,.†. L,......,
¸.s ƒ: ≈.. π.., Ω.,≤:· ,...·
∫··ƒ.. ¸≤∏. ¸.., ∞.... ..

,:,..
.¸..,’ ¸s· ⁄ ¸¸· .,.,¸· ...· ·..Ÿ
.,.. ...‡ ...,.,¸· ¸ƒμ. ¸· ≈....
∫ƒ... π,· ¸. ∞∏μ.., .¸...’·
‘ ..,.: _.., ’, ..

,... ...Ÿ· √..
..·,:· ≈∏. ∫ƒ..◊· π,.≤. ∂:.
,.’· ·.. ..,.,¸’., ¸......’·,
,.’· ¸. ,∏n., ,.,μ:· ¸.. .:ƒ≤.
π,≤.. ’ ·...∏. ..∏,≤., ¸· ¸.s .


¸. ¿,.. ..... .,.... .,μ.:·
√.. ™.... ..... ,.†.., .,....:·
:·π.: ,. ¸. ¿,.. ..∏μ:·
π.n:· _†., ƒ: π..... ·...,
. .· ..., ,s·,Ÿ· √.. _¸· ,...:·
¸. .,..... ... √.., ·.,.,¸· ‘
_†.,, ..,....:· ≈n.., ’ π.:
¸· .

,... .,.,. ..◊· √.:·,
√,..,. .Ωƒ.:·, ,.∏: ...,: .,.,¸’·
..,,’· ¸,· ,....Ÿ· π.n:· ∂:.
,’· .,∏. ,., ⁄ ∫··ƒ.., ..ƒ.¸·,
·· .¸· .,.,¸’· ·..Ÿ ..: ∫..
¸.∏., ¸,’· ∫··ƒ.. ¸· .≤,≤◊·
.≤. .,.,¸’· ...s ·.¸· .,.’· ‘ ,μ.·
··.¸· ¸. ·...∏. ..,..’· ∂∏.: ...,:
...·, .,.,¸· ..,.: ¸ƒμ. ¸: ..,
¸.μ: .∫··ƒ..:· ·.. ≈∏. .,. ...≤.
¸· π.n:· ,,:.n:· ·.. ¸. ..∏..
..·, πμ:, ..,, ¸. _s· .,.,¸·:
..,...., ….:· .,ƒ:· ..., ¸· . ..
≥n.Ÿ· ¸. _:s π.n:· .,.,¸· ‘,
..∏... ƒ: ≥. ≈∏. ..· ...... .. .†,·
....:, ,.... ¸,., · .,, .,μ.:·
⁄ ƒ: ∫ƒ≤. .∂:. ≈∏. .n,.., ’.:.
.μ∏., .,:.n:· ≥. ¸. .,.,¸’· ¸μ.
.,...:· ‘ ≥◊· .: ¸ƒμ, .,.,
πs .,.. ·...∏. .... ....,s .,,.
..,.,¸’· √.,, .,ƒ,,:· _.·ƒ≤:·
:·.,.. · .,., .,,. ,:.n:· ¸,...,
.,ƒ,,:· _.·ƒ≤:· √.. .,.. ·..Ÿ,
¸.:· .,..·,.:· Ω.,’· ...:· ≈..
._..≤:· .·,.,¸’· _†., .,∏...
™..., ¸· ,:.n:· ≥. ¸. .,μ.,
.....∏.:· _†., ¸· ≈.. ...,.,¸.,
≈∏. ∫.≤:¸’· Ω.., ¸..ƒ. .,ƒ,,:·
...,. .,:,.Ÿ· ..,,·ƒ:., ,:.n:·
¸. .,μ.:·, ...,.,¸., ...“ ≈∏.
,:.n:· ¸.†≤, ¸· .,.,¸’· √..
∞,:.μ.:· ¸. ·.,., ·.,... ...,
.¿:·... ...·,.:·, ..,,·ƒ:·,
¸. .,,..... ¸.:· .....:· .. ,:
¸,. ¸.,.. ,s,. _¸· π.n:· ,...
‘ ..,s’· .,.,:· .,.: ¸ƒμ. ¸·
π.n:· ¸μ, ⁄ ¸¸ · ..· .≤..· .∂:.
_,· .,... Ω... ,...:· ·,≤..
¸.s .. _.μ. ..,..:· ¸... ’ ≈..
,.’· ·.., .,.’· ‹, ,· ,’· ..,,
¸μ.Ÿ· ¸. _.,∏. ™,n:., •,,...
‘ ¸..·,.:· .... ,:.n:· ¸.†≤, ¸·
_.’· ‘ ¿...,: ¸..,, ,.:, ƒ,:
.≤. ¸., ..≤. ¸. .,.,¸’· ¸.,
¸. ∂:.:, .,.∏:· ‘ .,,.†≤, ¸·
¸.:·, .ƒ..:· √.,, ¿,.· ¸· ¸μ.Ÿ·
......·ƒŸ· ¸. .,..:· ‘ .≤,n. ¸.
...n∏..:· ‘ ... ≈.. .,ƒ,,:·
¸. ..¸· .,≤,,n. ¸.., .. .

,:..,
_.,·.. ,· .....· _.,·.Ÿ· π,.
¸ƒμ, ¸· ......, ...... ..,:..·
.

,≤,≤. .

,..·,. .

... ¸..·,.:· Ω..:·
π.., .≈... ¸. ..∏μ:· .∏.– ..
_.,,.≤Ÿ· _¸· ,∏..:· ¸., .,.
¸.†≤, ¸· ¸μ.Ÿ· ¸., ..,Ÿ..:·
....,.. ‘ ·..s ..ƒ, ,:.n:·
¸.:· .·,.,Ÿ· πs .,,. _.,., ...,,Ÿ·
,.· ‘ .ƒ., ,: ..,.∏.., ¸· ¸.,.,
‘ π.., ¸· ¸,. .,,:· _¸· ....Ÿ·
.,∏. ¸ƒμ, ¸· ¸,., .· ..·, .,..s √.,
.∏.., .. πs .∞,∏μ. …., Ωƒ≤, ¸·
¸. .,, ≈.· ¸.:· ....: .,,≤. ...
..s .,., ..,,·ƒ. .ƒ., ,· ..,,:·
.,∏. .. πs, ..,...:· ‘ ¸ƒ:ƒ≤,
∂:. ¸. .,≤,.Ÿ· ......:· ‘ .∏..
Ωƒ,:· .,≤, ...†., ..·,:· ƒ. .Ωƒ,:·
¸· ™,n.... L≤. .,.,. ..,..’· ™.
™..., ¸· π.n:· ≥. ¸. . .¸· ∫ƒ≤.
¿,., ¸· .≤. ¸., .·.. ..,.,¸.,
‘ π..,: .,..:.:· ...,.Ÿ· ¸.
.....Ÿ· .,:.μ..· πμ, ...,◊· ...,..
‹,, ƒ. ..·,, ¸.:· .≤,,n:.,,
.√,.·
Abufatima2013@gmail.com
!…QÉ°ûW ájGhQh á«bGô©dG »Jò«ª∏J ¬Lh øe ÌcCG á«Ø«°üdG IRÉLEÓd
»°Tƒ∏ÑdG ≈∏«d ¿ÉØ∏N óªfi
Ghima333@hotmail.com hinai111@yahoo.com
14
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
á«bGô©dG áeRC’G
RÎjhQ - ø£æ°TGh / π°UƒŸG
,,... ..,: ¸·,,¸· ™. ..:..fi .·,,¸· ....Ÿ· ..,’ƒ:· _.,..
....:· _,.-..¸’· _∏..≤Ÿ· .,,·ƒ. ‘ .,..,.. ‘ .,.·,.:· ..ƒ.◊·
¸. _,. ¸.n. ≈∏. ·ƒ:ƒ...·, ¸.·,.:· _.,.., .,,,:· ·ƒ≤◊· ¸,.:·
ƒ∏..≤. .... ….:· π..Ÿ· Ωƒ.,:· ,..,, .¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· .-,:· ∫....
_·,.:· ∫...,· ≥,,.., Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:..
∫,.:· .,.◊ ,.,..· ¸,. .≤n.Ÿ· ‘ .∏.... .,...: ,,. .,·,.. _-:¸·,
.¸ƒ∏..≤Ÿ· .,.†.,, ¸.:·
™. ∑,... π.. ‘ ..,: ....Ÿ· ..,’ƒ:· ..,..· ¸· ... ·.¸·,
∞,∏◊· ¸.:.Ÿ· …,ƒ. .,..·,, ¸.:· .,.·,.:· ..ƒ.◊· ∞.ƒ. ,..: ¸·,,¸·
Ω.,. _¸· ™,,. .,·.. .., · _,. ’ƒ– ∂:. ¸ƒ.,... _.,n∏: ∑,..Ÿ·
..,.:· ¸.:· ¿..,.’· .,,. ,¸,, ··«· Ω.. ¸·,,· ‘ .,.-..¸’· .,ƒ::·
._,.-..¸’· _∏..≤.∏: ∞:..· Ω.≤.:·
.,,.· .,..... ¸.:· ,..∏. ..∏, ≈∏. ,,:..:· ƒ∏..≤. ,n,..,
·,....,: ∞,.. ∫... .., ..’· ..... _·,.:· ,,. ∫.... ‘ .,....,.
..-,:· ∫.... ≈∏. ,,..†,. ∂:.,
¸,.....Ÿ·. ¸¸· ..,ƒ. ¸. ∞...:· Ω.. ,∏: ..,.Ÿ., ∫,·ƒ... ∫..,
.,. .,.,..:· .-...:· .¸,_:. π.., ∞,.. ∫... ™., ...,.Ÿ· ·ƒ...,·
._,..:· _¸· .,...:· .-...:· .,., ,,.:· _¸·
¸.:· _·,.:· ∫.... ‘ .,..,.,:· ..,.Ÿ· π..ƒŸ· ¸,,. ,..∏. ™≤.,
¸ƒ,..’· Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:.. ƒ∏..≤. .,,∏. ,n,..
... .: ..,· ·ƒ..· _¸· _·,.:· _’,.· _¸· ..· .∏.. .,·., ‘ ¸...Ÿ·
..,.,,.’· .·ƒ≤:· ,.....·
.∏,. ,,. ≈∏. ...·ƒ:· .·,.... ..,.. ‘ ¸.·,.:· _.,.· ....,
..,.. ....:· ¸. ¸ƒ∏..≤. ,..., .,,. ¸.,.. ..,. .,, .,ƒ, ¸.:·,
..’· Ωƒ, .,.... ..... ‘ .,.·,.:· .·ƒ≤:· ,,,..: .,... .... .∏..≤:
._.:’· Ωƒ, ¸.,.. ≈.. ∫..≤:· ,....·, .¸.....’· ..∏, ,,.
_·,.:· ‘ .,.-..¸· ..-. .:,. ....¸’ ≈..., ….:· ,,:..:· _.ƒ.,,
≈:.,, .¸·,,¸· .,.... ¸.:· .,,ƒ..:· ..ƒ.◊· ... ..,.. .,,ƒ..,
.,ƒ.:· ¸.:.Ÿ· ‘ _,. ¸.:· _·,.:· ‘ .,...:· .,∏.’· _, .,,.., ,,:..:·
Ω.. _... Ω·..., .,...:¸· ..· ¸.:· ....Ÿ· ..,’ƒ:·, ¸·,,¸· …., ‘
._...:· .·,...: _·,.:· ‘ ,.◊· ≈∏. ....:· ...,. ..,.¸· _¸· ···-
..¸· ∫.., _·,.:· _¸· .·ƒ. ∫...,¸· ...,,· ∑·,., _.,.,:· ..,...·,
.∏... .,.,·, ..,ƒ, ..,,.. .,,ƒ. π:. .,,....:· .·,.,.· _.,.,..
.,,∏.· .≤n.. _¸· .,.,,.· .·,..:
_.,.. ¸n...·, ¸¸· ....· ,... Ω.. ,∏: ¸.,,.· ∫,·ƒ... ∫..,
.,,:· ∫.., ..,.·,.:· ..ƒ.◊· ......Ÿ π,.. ...,¸ ’ ¸·,,¸., ∫....’·
.¸’· ≈.. ..– ⁄ ¸ƒ.:· ·.. ¸. .’....· …· ¸¸· _†,,’·
¸·,,¸’· _.,.,:· ¸-.¸· ¸. Ωƒ, .., .,.,,.’· .ƒn.· √.. .¸Œ,
™. π..:· _.,.... ¸·,,: ¸· ¸...Ÿ· Ω..:· ,...· ….:· ¸..,, ¸...
…....∏: .·.....· ≈∏. ¸n...·, ¸· .·, ·.¸· _·,.:· ‘ ....Ÿ· ..,’ƒ:·
..,,..,¸’· ......∏:
_..., ..∏.Ÿ· ¸. _·,.:· ‘ ..,.ƒ:· .,.,,.’· .,,....:· ...ƒ:·,
_†., ¸∏.... .,.¸· ..’· Ωƒ, ¸n...·, .:.., ..,.,,.’· .,....:·
.,,.,:· ..... ¸. ….., ··· ƒ.. π..,., _,....ƒ∏,.:· _.:ƒŸ·
......Ÿ· _... ‘ .......∏: ,._.,
≈∏. πn,, ._,. ...... π.., ….:· _..◊· .,....:· ™.› π:,,
..‚ ¸.:· ,.:’· ¸. ƒ., ..∏. ..,.·, .,....ƒ∏,. .:., ¸.· .∏,. ,,.
.,∏.· ,,. ....¸’ ·ƒ∏... _·,.:· ‘ ¸.,,.· ….., ∞:· ·«· .ƒ,, ¸.
.···- Ω.. ¸.,,.’· ¸.,.,’· ,.≤.· ‘ .,..., ¸...: _,n. ..,∏..,
.,Ÿ· √.. ...: .,...:· ∞..:· ,·,.. ,,.. ¸’· ¸ƒ,.·,.:· .,·ƒ,,
..,.,,.’· .·ƒ≤:· .ƒ,, ¸,. ¸ƒ.,..
¿,,·ƒ..:., ∞...
·ƒ.... .,.,..:· _.,.· .·ƒ., .:,..:· ¸¸· ,..∏. ‘ ¸.... ∫..,
.,.-..¸’· .:,.:· ,,:.. .·ƒ. ∫ƒ.. π,. .,...:· ..,.’· ¿,,·ƒ..:.,
‘ ƒ.†. ∫.., .,.’· .,.,. ‘ ..,.Ÿ· ≈∏. .,n,..:·, Ω...:·, _·,.:· ‘
..,.. .,.ƒ.◊· .·ƒ≤:· ¸¸· ,,,,,: ¸.:..∏: ..,..:· .,..’· ...∏:·
..,.Ÿ· .·,:· ≈∏. Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:.. ™.·ƒ.
..,.Ÿ· ¸.,.,· π,. ..’· Ωƒ, ¸∏fi ∫,·ƒ... ∫.., .,,ƒ.,∏. .·,..n,
.,...fi .-...:· ,:.., ¸ƒ., ∫... ∑... .™... ,..∏. ‘ ™..ƒ:·.
_¸· ….·ƒ, .. ∫..≤:· ,....· ·.¸·. ...,.Ÿ· .,.... ™,n.... ’ ∫,..Ÿ· π.·.
.,ƒ.... ..... ≈∏. .,... ,ƒ.. .,,:·, ._,..Ÿ· _, ¸..., π..
_≤∏...Ÿ· ∫,.:· ∫.,,:· .·,... ,,ƒ. ™.ƒ. ≈∏. .,.-..¸’· .:,.∏:
.:.., .,..:· _.∏..Ÿ· ¸. ..ƒ.› ,,,∏. ≥∏n. ...,, _.,’· ≈∏.
_.,.· ¸. ¸,,..:· ¸. .... ,,:. .,.¸· ,ƒ..∏: .,....Ÿ· .·,.,.:·
,,: ,ƒ.. .,..., .∫..≤:· ¸. ,,,:· ,,.:,.fi ...:· ·,,...· ¸,.:·
‘ ·,.., .,. ..ƒ... ..... _· ,...,..·, ...... ‘ ,,∏≤. ∫-.
,∏. .,·,, ¸..·, .,,,∏. ,..:· _.:∏. _.∏... ... ≥∏:·, .ƒ...
¸≤:· ¸. ,:.. ¸.., .,ƒ.. ... ‘ .ƒ..’· .,.-..¸’· .:,.:· ,,:..
,,: ,ƒ..:· _..¸· .... ¸¸·, .,... _.,-. ¸,..,, ,,,∏. _†,≤:·
,ƒ..:· _..¸· .–, ...ƒ.Ÿ· _.,.· π,,·,.. ¸.,..,, ¸-,, .,,.
,,:, .....:· ∫..≤: ¸.:.Ÿ· ,,,∏, ¸,.:· ..,..:· _... ƒ. ·.. ¸· ,..
,.,, .. ≈∏. ¸,,n,.., .,.-..¸’· .:,.:· ¸. ¸ƒ∏..≤. _,.· ,ƒ.. ‘
.... ¸. ≥≤..:· ¸..., ⁄, .Ω·... _. ·, L≤... .,,.. ‘ ...... ≈∏.
.,ƒ..:·
‘ ·ƒ.., ….., ·.·· _, ¸. ….., ·«·· Ω..· ..¸· ,,:..:· ∫..,
¸· π...Ÿ· ¸.. .,,. ..:.,. ,.,, Ω..,’· √.. ¸· ,.,, ..,,.. ‘ ,..’·
....Ÿ., ‹..,¸’· ...:· ¸ƒ.,
_, .. ,..· ,,:..:· ¸¸· ,,,,,: .,,.. ‘ ≥,... ¸∏fi ∫,·ƒ... ∫..,
..,,.. ‘ _,.· .≤n.. ‘ ….., ···, .≤n.. ‘ ….., .··, ..·
‘ ·ƒ.., _∏..≤. ,,.:..,Ÿ _.ƒ.... ….., ··· ¸· .≤..Ÿ· ¸.,
.,..... ,,..·, ..,.Ÿ· ¸. ,,..:· √.,., ..,,,.:· ..n≤.·, .,..’·
........ ≈∏. ,,,.,..:., .:ƒ≤.Ÿ· √.,Ÿ· ≈∏. ¸,....,
.n,,.· ,.., ....¸·
….:· _,..:· _.. ¸·,,¸· ™. ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸,... ∫....· ,¸,,
∫-. L..,’· _,..:· .n,,. ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:.. Ω.≤. .:..·
,,.:· ™. ...-.:· ‘ ¸.,,.. ¸..– .·..¸’ ¸..,, ≈... .., .Ω.,·
.,:,· .≤... _¸· ..· ¸n...·, ™. .,,.. ..:..fi .·,,¸· ∂:. ¸.,
¸.: .…,ƒ.:· .,›..,, .,,≤. π,.≤. ¸·,,¸· ≈∏. ..,ƒ≤.:· ∞,...:
.π,:. .: ≥,.., ⁄ ,.· ∑,... ,n. ... ,,,..:· ¸,...:·
..,’ƒ:., ≥,:, ∞:.– .,n,,, ¸.:· ..,.ƒ:· .:,.:· ƒ. _·,.:·,
¸n...·,, ¸·,,: ,.., ¸. .≤,...:· ¸....Ÿ· ¸.: ¸·,,·, ....Ÿ·
™. .,.. ...-. ¸·,,n:, .,.... ¸. ,.... ⁄ _·,.:· ‘ ¸,...∏:
..,....’· .., .n∏..:· .:ƒ. ¸.:· .,.,..:· .,...,..:· ,·,.’·, ¸.:.Ÿ·
,,∏.· ∫,., ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸·,,¸· π.–, .¸.,,.· ,.., .“ ¸.:·
¸. .≤n.Ÿ· ‘ ¸...:· .....:· ,.. ....¸· .,:,·ƒ... .,.. ..:...Ÿ· .,,,.:·
..,,ƒ.. ‘ ...’· ,..., .,.,∏. ,.. ≈∏. .......’· ,.. ∫-.
..,.. ≈∏. .-,...’·
π..ƒŸ· ≈∏. .-,...’., ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’· ,,.ƒ.. ,,:..:· ƒ∏..≤. ·.,
..∏, ∂:. ‘ .. .·.., ‹.... .∏,. ….·, ‘ _,.· .,... . ... ·ƒ...,·,
._... Ω·... _.·, L≤... .,,..
.,:, ƒ,· ¸.,..:· .·ƒ∏:· ...,≤, .,.·,.:· ¸.’· .·ƒ. ¸. ..., ....,
¸. π,∏≤:· ...:· _, ¸. .,:, ƒ,· ∫.,, ¸.., .,..∏. ¸. ¸...:· _ƒ..
π..ƒŸ· ∫ƒ. .:...Ÿ· ‘ ..,.≤Ÿ· ‘ ·,,....· ¸,.:· .,.ƒ.◊· .·ƒ≤:·
_·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:..: ™,,..:· Ω.≤.:· Ω..· ·,,., ⁄,
..,.,. ..: ¸ƒ:..., ¸,.:· ¸...,:· ¸. ,..∏. ¸.... ,:.., .Ω...:·,
….·, ‘ ...·ƒ:· .·.∏,:· ¸.,.,· ..,, .,,..· ¸..., .,≤∏. .,.,. ..,·,
_·,.:· ‘ .,.-..¸’· .:,.:· ,,:.. ƒ∏..≤. ∞.,· .·.., ‹.... .∏,.
∂:. ¸. ’., ·ƒ.,–, ......:· ¿,.. ,,..≤. ,.,, .. ≈∏. Ω...:·,
_¸ · .·,.:· ….·, ≈∏. ·,,n,.. ... .∫....:· ≈∏. ,,..†,. .,....:
.Ω..:· .,·., ‘ .,,∏. ·ƒ:ƒ...· ¸.:· .≤n.Ÿ· ¸., ,,.:·
,,.. .’’· Ω.≤., .-,:· ¸. ¸...∏: ¸ƒn.:· ≈∏. ..,..:· π,.·,
‘ ¸.,.. ™,,. ≈∏.· .,,, .·..: .,.....· ¸.’· .·ƒ. _¸· Ω...†.-:
.¸,.....Ÿ· _.∏..Ÿ· .,,·ƒ. ‘ _·,.:· ¸. ¸...:·, ¸-..:· π.◊ .-,:·
¸∏..≤. Ω.≤. π,,... ‘ ..∏... _,.· .,... ....., ......,
¸. _:. _,, .. ,,.., ,·,.’., ..,ƒ... .., _·,.:· ‘ ,,:..:·
...ƒ.◊· ,.., ¸. ™.. ..¸· ....:·
..,.. ≈∏. .-,...’., .,.,. .·ƒ≤: ∫....:· ‘ ..ƒ.◊· Ω.≤. ,...,
.L..:· ¸. ._,. ..,:.,..· .,, .,ƒ. .,.,, ≥:..., ∑ƒ.,.
Ω.. .-,:· ¸. √,·,. π,. ¸.·,.:· _.,.,:· ,... ¸....,:· _,.: ∫..,
¸.:.Ÿ· π.,, ¸· …,,,.†:· ¸. ¸¸· ,..,’., ¸.:.Ÿ· ..,.· ¸· .., ····
........’·. ∞.ƒ.. ¸.:
‘ ....:· ,,.∏: .......· ... .. ¸¸· ¸.. .¸,.¸, ™. .,.. ‘ ∫..,
,.,.. _·,.:· ‘ ¸·,..:· .,ƒ... ¸¸·, _.,.,.:·, ,∏:∏:. …....∏: _·,.:·
..n∏..:· ¸. ¸.:.Ÿ· ...,...· ∫-. ¸.
ä’ÉcƒdG -¿Gô¡W
¸·,,... _·,.:· ¸.....,. .·,,, _.,., _,,·
..,: ¸·,,: _¸· ..∏.. _. .,.,, _..· ¸·,,,
. .ƒ.. ..ƒ.◊· .... .,. ._·,.:· ‘ ™..ƒ:·
π...., ,..., ._,..,.· Ω.≤. ∞.ƒ: ·...†.
..,.·,,¸’· Ω-.¸’·
.,,.,Ÿ· ..ƒ..∏: .,... ¸. ¸·,,¸· .,,.·,
.:,.:·. ,,:.. ‘ ....:· _,..,.· .,, ‘ .,.·,.:·
‘ ·,,n,.. ¸,.:· Ω...:·, _·,.:· ‘ .,.-..¸’·
∫.... ¸. ....·, ....... ≈∏. ....:· ¸ƒ,..’·
¸.. _¸. ¸.: π..ƒŸ· .,.,, ¸. ..-,:· L..,,
._·,.:·
Ω..:· _.’· ¸≤.∏,.. ¸·,,, ¸· ,,. .:.., ....·,
..,: ¸..... ¸∏. ∫·_.’· ¸.ƒ≤:· ¸.’· _.∏.Ÿ
π,..... …· ∞.... ⁄, ._·,.:· ‘ ._.’· .·..’·
... ∑,..Ÿ· ‘ .,.,.:· .·ƒ≤:· ∑,...., ..,....¸·
,.., ¸ƒ:., ¸,.:· .,.-..¸’· .:,.:· ….,...
.≥,...:· _... Ω·... Ω.:. ,....·
.,,:. .,.,.:· .·ƒ≤∏: _,..,.· Ωƒ.. ,.,·,
π,ƒ: ¸., ... .,,∏. ¸,.... _.·,· ‘ .,.n∏..
..,.. ,·,. ≈∏. ..·.., ‘ .,,.,Ÿ· ..n∏..:· ™.
......Ÿ ...·.....· ¸. ¸·,,: .,,.·, .∑ƒ.,.
.·ƒ≤:· ¸· ...·ƒ. .¸·.,. π... ¸,. ¸. ¸.: ..·..,
._,..,.· Ω,. ≈∏. .,... .,.·,.:· .,.ƒ.◊·
¸..,, ¸... ¸·,,¸’· _.,.,:· ¸· ·., .,..:·,
... ....Ÿ· ..,’ƒ:· ™. ¸,...:· ..,..., ’
.,..:· √.. ..,...· ¸..... ¸.: ._,..,.·
...’·
¸. ..’· ∫..,ƒ, .,,.. ∫,, ..,... ....·,
¸n...·,, ¸·,,: _, . ,,,. .,...,. ....,... ..,
..·.., ......Ÿ ¸,...:· π,· ¸.
ä’ÉcƒdG -¢VÉjôdG
….ƒ...:· .·,,ƒ:· _.∏› π..
_·,.:., .,,..· .·..’· .,:,·ƒ...
. .·, ..,.....¸’·, .,...n:· .....,..∏:
,.Œ, ..·,...Ÿ· ‘ _,.·,.:· ≥. ≈∏.
.¸,..Ÿ· ,,,..:· ≈∏. ....≤:· .....,..:·
...≤. ...∏, ∫-. _.∏.Ÿ· ™∏:·,
,.,:· π.... ≈∏. .., ..,.. ‘ _..·
ƒ... ..,.:· ‹, .....,, ,..’·
... ≈∏. ,,,.:· .,. ¸, ¸..∏.. _.’·
≈∏. ¸...,’· ,ƒn. ¸. ,,,.≤.:· ¸.
..,:,.:·, .,.,∏.¸’·, .,,,.:· ......:·
.,.ƒ...:· .,,,.:· ..∏.Ÿ· ≥∏. ¸. ,,.·,
¸.:· _·,.:· ‘ .·..’· .·,ƒn.: ≠:.,:·
.,...n:· .....,..:· ’ƒ: Ωƒ≤.: .... ..
_·,.:· ‘ ...,ƒ. ¸.:· . ,.....¸’·,
.... ¸.:·, .,...Ÿ· Ω·ƒ.’· ∫-.
,.. .. ,..., ....,.., √,·,≤...·, ...·
.:..ƒ: .,ƒ. ,,,.:· .,. Ω-.¸’· ,,,,
..,.ƒ...:· ..,.’·
≈∏. ,,,ƒ:· ,..., _.∏.Ÿ· ...,
_·,.:· ...,.. ≈∏. .:...Ÿ· .,,,..
_†.,, ..,..·,· ..-.., ....,,
..,∏.·.:· ..,·ƒ.. ‘ ¸,,..· π...:·
¸.·,.:· ,...:· ..,:· .... .ƒ..,
¸.:· .·.·,,¸’· ....· ‘ ¸,,..:· _¸·
™,.. .,≤,≤◊· ..,...Ÿ· π...
.,.– ‘ ¸.·,.:· ,...:· ...ƒ..
‹ƒ. ‘ .,.,, .·,...Ÿ·, _·,.:· π,≤....
¸,·ƒ.. _,... ‘ ..,:,·ƒ..Ÿ·, ..n∏..:·
.,...,..:· ...-..¸’· .·,,¸·, .:,.:·
.∂:. ≥,≤..: ..,-:· .,,ƒ....:·,
¸.:, _.., ..ƒ.. π,.... ‘ ¸·,..¸’·,
.,·,≤...’·, ¸.’· ....¸· ≈∏. π..∏:
,,,..:· ≈∏. ....≤:· .....,..:· ,.Œ,
‘ ...,ƒ. ¸.:· .,...n:·, ¸,..Ÿ·
._·,.:·
¸. .·,Ÿ· .,... _.., ..,.,
≥:... ‘ .,....· .·.·...’·
_..≤. ¸ƒ..ƒ. .... ¸.:· .,,,◊·
_.∏.Ÿ· ,., .¸..∏, .,:,. ... ‘
.·ƒ.. ·..›. ..≤∏: ¸....· ¸.,,:.,
‹,.:· ™...Ÿ· .,.·......, ..∏.Ÿ·
.. ..,-:· _,·..:· ....· .,,,.†,
.·,Ÿ· _ƒ≤. .:...: .,.,,...:· .,,.
™...Ÿ· ¸,..., .∞..:· ¸. .,.,...,
...,· ‘ ..... _,..Ÿ· .,..◊ ‹,.:·
√.. .∏.... .,,,.., ...∏..Ÿ· ...·,.:·
,..,. ,,. ,.·,, ., .· ≈∏. ,.·,.·
.,,,..,. .,...fi, .,.....¸’· ...
,,.,....,
_¸· ….ƒ...:· .·,,ƒ:· _.∏› ...,
,..,¸’· .,,·ƒŸ .,:,.:· .ƒ,.· ,...†.
,..,¸’· .,..: ..,..· .,. ..,,.fi,
™...Ÿ· .,·ƒ. ¸.:· ..,...:· ,n.·
≈∏. _.,..:· ·.. ‘ ·..... .‹,.:·
..∏. .,,∏. .∏....· ¸.:· _...†Ÿ·
,-: ....:· .,...· Ω..· ..∏.Ÿ·
.:·..:· ....,¸· ¸· ≈∏. ...,..., ....Ÿ·
¸ƒ..≤:· ...,.. ,.,....·, ,∏::· .:·,¸·,
...†≤:·, ,·ƒ◊·, ,,∏..:·, .,...:·,
π....ƒ:· _ƒ.· ¸. ∫-..’· ≈∏.
..∏...Ÿ· ∂∏. ,,., ≈∏. ...†≤∏:
ä’ÉcƒdG -¿Gô¡W
,:..,, Ω.. .·.....· ≈∏. . .· ¸·,,¸’· _.,.· ¸∏.·
._·,.:· ‘ …,.... π.., Ω.,≤∏: ≈∏.’· ...,Ÿ· ,.·,·
.…,.,. .,.ƒ,. .,..:· ¸¸.. .,....·. ™.ƒŸ . ≤.,,
‘ ∫.. .¸·,,¸’· _.,.· ‘ .,¸:· .·ƒ≤:· .... ,...
¸·,,¸’· _.,.., . ,¸:· .·ƒ≤:· ¸¸·. ..: ¸.... ,“·ƒ.
Ω..:· .·.....’· .,,.:, _·,.:· ‘ .·,ƒn.:· π. ,.·,.
Ω..:· ...≤:· ..: ¸.., ..... .…,....:· π..:., Ω.,≤∏:
.¸ƒ..≤:· ..,,·ƒ, Ω.,≤:· _.,.· ...., ..∏..Ÿ· .·ƒ≤∏:
.,.◊· ≈∏. √,.....· ∞ :. ¸·,,¸’· _.,.·. ¸· ....·,
™..ƒ:· ≈∏. .∏...:· .,n,..:· ..,, ..-,∏: .,,,.:·
…· ..,,·, ∫.. …,....:· π...∏: ...... . .·, ._·,.:.,
... .,,,.:·. ™.ƒ. ,... .. ,..., ..·.,.,.
._·,.:., .,: . ,,.... · ,ƒ.†. . ,..., ¸·,,¸· ¸...,
.·.·.....· .ƒ,, _¸· _... ¸·,,¸· π.·. ¸. ,,,.≤. ¸.:
.,.,.◊· ≥:..Ÿ· ‘ …,ƒ::· _.,◊·, _.,.∏: .,,....
Ω..:· …·,:· ..,.., …,ƒ::· _.,◊· Ω.,., ._·,.∏: .,...Ÿ·
±..◊· ..., ._·,.:· ‘ ¸·,,¸’· π...:· .,,,.. ∫ƒ.
.·.,.,. ¸. ¸·,,¸· .,..., .. ,.,..:· ,:...Ÿ· ≈∏.
..∏..fi .,,,..
¸,.,,, ¸,.:· _.ƒn..∏: π,....:· ,.·,. .·.,,
.¸·,,¸· ¸. ..∏.fl ....· ‘ ._·,.:· ‘ ∫..≤∏: ,...:·
¸...:· ,.... .– ,......· _.ƒn.Ÿ· .’· π... .,.
._·,.:· ‘ .,.,..:· ..·,Ÿ· ¸.
¸∏. ..· .. ,...,:· .,.·,,¸’· ∞.·ƒŸ· .,... ≈∏.
.¸·,,¸’· ¸.ƒ≤:· ¸.-: ≈∏.’· _.∏.Ÿ· _. · .¸.....
∫ƒ. ™,.., ... ¸· ..,..... ...,,... ‘ ...’· _..·
...,: .,.·,.:· ..,’· ‘ ..,,.·, ¸·,,¸· _, ¸,... .ƒ,,
..,.... ,,. _ƒ..
,.≤. ∫.. _·,.:· ,..... ¸·,,¸·. ¸· ¸..... ....·,
... .∏≤. .. ≥., ..,.·,.:· ..ƒ.◊· ¸. ¸..., ,∏:
.,,,..· .,·,, ,..., .:...Ÿ· .... ...,.-: _.,.. .:..,
¸·,,¸· ¸., ...’· ...,.. .. .,..· .,..,. ..,.·,,¸’·
.., ∂:., ._·,.:· ‘ ¸,.,· …,.... π... …·. _.,...
.,,∏.· _¸· .,.·,..: .∏... ....Ÿ· ..,’ƒ:· ∫...,¸·
RÎjhQ - ø£æ°TGh
.,ƒ, ..,,.. .,,ƒ. _.,.. ....Ÿ· ..,’ƒ:· ¸¸· _..· …_. ¸ƒ, ¸.,,.’· .,,,..· ,,,, ∫..
¸ƒ,.-..¸· ¸,...... ., ..., ¸.:· ..∏..Ÿ· ∞..:· ∫...’ …....:· ‘ .,.·,.:· ..ƒ.◊· ......Ÿ
ƒ.., ™. .∏,.≤. ‘ …_. π..., ..,,..Ÿ· ¸·,,¸· ™. ........ .·,,¸· ∫....· ≈∏. ...... . .†,· ¸.,
¸ƒ.... ., ..:, ..π...:· ,·ƒ.· π.... ’ ., .¸·. ∫.≤. ..,,.†:· √.. π:. .,,ƒ. ∫....· ¸. ,ƒ,.
...,....· ,,·.Ÿ· √.. ‘ ¸ƒ:...,, ¸ƒ∏.≤, _...· ∑... ¸ƒ., ...,.. ....·, ...,Ÿ· .·,.,.· ..·
¸· …_. ™,.., .∂:. _. ,· ƒ.· ≥,,: ¸. .·ƒ.. Ω,∏, .. π... ¸· ¸.,.,, .∂:. ∞.ƒ. ¸· ¸.,.,
_·,.:· ‘ ..,..:· ...ƒ≤, ¸.:· ..ƒ.◊· ......Ÿ ¸·,,¸· ™. ..:..,Ÿ· ≈∏. ....... ....Ÿ· ..,’ƒ:·
¸...:· .,·,, ..∏.· _,.· .,... ¸. ..... ¸,...... .,, Ωƒ≤, ¸.:· ..∏..Ÿ· ∞..:· ∫...· .,,.fi ‘
.,... ≈∏., ,,∏.· .∏.. …._. ...,. .,...¸:· π≤.:· ..,... ¸· ¸.,, ‘ (¸ƒ,...,:· .,.,,.’·
...ƒ≤, ¸.:· .,.·,.:· ..ƒ.◊· ......Ÿ π..fi ¸.,,.· •.... …· ,..: .,,.,:· ..... ¸. ..·
..,...:· ,.†.., ._·,.:· ∫.... ‘ ....... ≥:... ≈∏. ·,,n,.. .... _.∏... .,,.fi ‘ ..,..:·
,,∏.· _¸· ∑,... ¸., .,..:· Ωƒ, .,·,ƒ:· .,.· ¸.:· _.ƒ, .ƒ,∏,. ._..¸· ¿,ƒ, .·,..n:· .∏... _¸·
¿,,·ƒ.. π.– ¸.:· ¸ƒ....,,. .,..Ÿ·, ¸.. ¸,.,,∏,. .,,ƒŸ· ¿,,·ƒ..:· .·,: _¸· .....¸’.,
..,∏.. ¸. ..ƒ... Ω.,≤:· ≈∏. .,... …._. ...,. ..,...:·. ¸.,, ‘ ¸...:· .,·,, .:.., ..,,ƒ.
.…¸..,· ··‘ Ω· .·,..n: .≤.∏. ..n. ..,...:· π.–, ....,-: .,.....’·, ™,,..:· π..:· .,
.·ƒ. ∫...,¸., ∫ƒ≤:· .. _¸· ,.., ⁄ . ..: . ,,.... .·,,¸· _.,., . .¸· ...,,· ∑·,., _.,.,:· ∫..,
¸¸· ¸.. .nfi ...., ._.∏..Ÿ· Ω.≤. ∞., ‘ .,.·,.:· ..ƒ.◊· .ƒ,, ......Ÿ _·,.:· _¸ · .,.,,.·
.,,∏.· _¸· ….,. ...,. ..,... ∑,– ..... ¸. ∫,· .,.,,.’· .,.ƒ,,.∏.:· ¸¸·
»µdÉŸG IóYÉ°ùŸ ¿GôjEÉH ¿Góéæà°ùj É«fÉ£jôHh ɵjôeCG
á≤£æŸG »`a á∏eÉ°T zá«ØFÉW ÜôM{ øe ±hÉflh ..¥Gô©dG ∫É°UhCG ≥jõªàH Oó¡J z¢ûYGO{ äÓZƒJ
¿GôjEG ¤EG ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc AGQRh ¢ù«Fôd áæ∏©e ÒZ IQÉjR ¥Gô©dÉH »æWh ¥Éah áeƒµM π«µ°ûJ ≈∏Y å–h »LQÉÿG πNóàdG ¢†aôJ ájOƒ©°ùdG
zøjOó°ûàŸG{`d ájƒL äÉHô°V ¬«LƒJ ¢SQóJ ø£æ°TGhh..è«∏ÿG ¿ƒ∏Nój ᫵jôeC’G ájôëÑdG IÉ°ûe øe É
k
jóæL 550
±’B’G ÜòàŒ ´ƒ£àdG õcGôeh ..OGó¨H ∫ƒNód ó°TôŸG IQÉ°TEG ô¶àæf :ÊGôjE’G ¢û«÷G
âjôµàH ô°SC’G »`a Gƒ©bh …óæL 1700 ΩGóYEG
§°ShC’G ¥ô°ûdG á£jôN º°SQ IOÉYEÉH Qòæj ¥Gô©dGh ΩÉ°ûdG »`a á«eÓ°SE’G ádhódG º«¶æJ Ωó≤J
¥ô°ûdG ¤EG ìõæJ záq «æ°ùdG{h Üô¨dG ¤EG äôa áq «©«°ûdG äÓFÉ©dG
⁄É©dG
15
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
ä’ÉcƒdG - IóL
,“·ƒŸ .·:· .,,.:· ∫...· .,.ƒ...:· ∞,.†....
..:.. ‘ ...†.’· ∫,.:· .,,,.. .·,,, _.∏›
.·,“·ƒŸ· ,..≤, ∂:., .¸.-..¸’· ¸,...:·
._.ƒ, ..Ÿ ,....,, ..., .:....
...,· .,,ƒ.., _·,.:· ‘ ™..ƒ:· ,....,,
≈∏. ∂:. ,:·, .._.’· .·,ƒn.∏: ,:.:., ,“·ƒŸ·
‘ ™..ƒ:· ¸· ... ..≤n.Ÿ· ‘ ,·,≤...’·, ¸.’·
.·..’· .ƒ.. ‘ ¸...,’· ‘ ·,.... ¸ƒ.,.. .,,,:
..,∏.’· ∫·ƒ.· ,.., _¸· ..,....Ÿ·, ._.’·
._,∏.:·, ,.‰.,. ‘ ..∏..Ÿ·
_.∏.Ÿ· ....., ,,∏... …,·,ƒ:· ,“·ƒŸ· .,..,,
..,.ƒ...:· .,,,.:· ..∏.Ÿ· _¸· .,.,. .,,ƒ,., ¸.
¸,...:· ..:.. ¸. .·, ,,,≤. ,.≤.,
¸, ..,· ..:.Ÿ· Ω.. _.· .,. _.,...., ¸.-..¸’·
,,,·, .¸.-..¸’· ⁄..:· ‘ ¸...,’· ¸.. _.·
.,...≤. ‘, L..,’· _,..:· .≤n.. ‘ .·,ƒn.:·
._..≤:· ,:...: ..:.Ÿ· .ƒ,,, _n..∏. .,.†.
...,’· ‘ ..:.Ÿ· .ƒ,. _,n.:· ,.., _¸·
..,_.,. .,.‰.,. ≈n..ƒ:· .,≤,,.· ‘ ....≤:·
....∏, .≤.. .,“·ƒŸ· _.... ≈∏., .‹..,
._...., ƒ... .....· ∫....’· ...ƒ..Ÿ
,“·ƒŸ· .,.., ... .∫..ƒ..:·, .‹.., .,.‰.,.,
..,.– ¸ƒ..ƒ. ∫ƒ. ..... ,...· .... ...∏,
..:.. .,·,, . _... ¸.-..¸· ⁄.. ‘ Ω-..:·
.¸.-..¸’· ¸,...:·
....., .,n.:·, ,..,¸’· ∞∏. ,¸, ...
,“·ƒ. ...,· ≈∏. ..,,nŸ· .,..†≤:· ,.· ..·
∞∏. ,.., _¸· .¸.-..¸’· ¸,...:· .,,,.. .·,,,
,·,≤...’·, ¸.’· ..,, ….:· ¸,..Ÿ· .-.·
,“·ƒŸ· ‘ ..†,· ∑,..., ..· ,.. ,, ..≤n.Ÿ· ‘
.≈n..ƒ:· .,≤,,.· _¸· Ω..:· _.’· ƒ:ƒ.,.
..,’ƒ:· ¸:ƒ.,. _¸· .....¸· .,.‰.,., .‹..,
..,:·,..·, .·..., .....,., ..,..n,,,, .....Ÿ·
.... ¸. ..., ...:.Ÿ· _.: ¸,....Ÿ· .,:.n,¸·,
Ω.. _.· ,,.,, ¸. ..,.,∏.¸’·, .,:,.:· ...:.Ÿ·
.¸,,.:· π,,. .,,,.:· .....·
ä’ÉcƒdG - IôgÉ≤dG
..,..· ..ƒ.◊· ¸¸· …,..Ÿ· ¸ƒ,,.,∏.:· ∫..
.,,ƒ....:· _.,:· ….·ƒ... ,∏fi ,,.·,,¸· .....,,
..Ωƒ,:· ¸..,..:· ¸...:· .,. _.,.,:· Ω..·
¸..,..:· ..∏. ….:· .·,,ƒ:· _.,., ≈≤.:·,
π,...., ..,.... ‘ ,·,....’., ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’·
™. .-,∏: ...,., .,,.... .., .,..: ..ƒ..
..ƒ.◊· ‘ ¸·_n:·, ...,..:·, ∫,,,:· .·,,,
..∏,≤...Ÿ·
.,,,,,: .∫,’· _..· .¸.,.ƒ.. ¸·,.... ∫..,
,... ..,..· ..ƒ..∏: ™.ƒ.Ÿ· π,....:· ¸¸·
π...: ...,,. _...,Ÿ· ¸. .,..:· _†., ....,
.,·ƒ, .,..., ...·,,ƒ:· _.,., ¸. .,,·,, ,.....
...ƒ..∏: π...:· π,....:· ._..· ..,,..Ÿ· Ω·,.’·
·,,,, ¸.,.. ¸.... ∫,· ≥,,.:· .‹..:.. ƒ.,
..,∏.·.∏: ·,,,, ,,.·,,¸· ..fi .·ƒ∏:·, .¸...∏:
∞:.. _...,Ÿ·, ....,..∏: ·,,,, ¸,,., Ω....,
¸,,.:· .,..· ,ƒ...:·, ..’....-: ·,,,, ¸.∏.
·,,,, π,.....¸· ∞,,.. _...,Ÿ·, .L,n..∏: ·,,,,
...,,,.∏: ·,,,, ,.... ..fi _...,Ÿ·, .∫,,,∏:
,ƒ...:·, ..∏...:· _ƒ≤∏: ·,,,, …,... ....,
,ƒ...:·, ....,-: ·,,,, ..., ,..fl ..fi
.,,∏..:·, .,,,∏: ·,,,, ,...:· ƒ,· .ƒ.fi
.....,,:·, ,.,..∏: ·,,,, ,,,.:·.,. .:..,
.¸,,◊· ¿...¸-: · ,,,, _..ƒ, ,,.·,,¸· .·ƒ∏:·,
......:·, .,...∏: ·,,,, ,ƒ.:· .,. …,.. _..,
…,..:· ∫... ,ƒ...:·, .._...:· .......:·,
· ,,,, ‹ƒ,.. ≈.n... ,ƒ...:·, .....∏: ·,,,,
.¸,ƒ..∏: · ,,,, ¸... .:.. ,ƒ...:·, .¸....¸-:
‹·, ...., ..,:..∏: · ,,,, …,.. ¸.. ,ƒ...:·,
Ω.... ..fi ,.,:, .¸....,’· ¸...†.∏: .,,,,
,,,: ∫... .·ƒ∏:·, .¸.Ÿ· ¸·_n∏: ·,,,, ∫...
..,∏.Ÿ· .,...∏: ·,,,,
¸.Ÿ... .,..· ,ƒ...:· ....· .·,,ƒ:· ¸.,
·,,,, .·,..:...-: ..†,.≤:· .,..≤:· ..,.. _.,.,
..,...:·, ......:· ¸. .,∏... .., ,..:...-:
_...,Ÿ·, .∫..∏: ·,,,, ,,... ±ƒ.fi ,......Ÿ·,
,,., ,ƒ...:·, .π≤.∏: ·,,,, ¸.... ¸..
…,... ..fi ,ƒ...:·, ....≤:∏: ·,,,, ,ƒ....
...,,∏: ·,,,, ¸.,. .:.. ,ƒ...:·, .…,∏: ·,,,,
.,ƒ...Ÿ· ...., _.,., ≥:..·.,. .,.. ,ƒ...:·,
·,,,, …,... ,.... _...:·, .‹..:· ,,∏..∏: ·,,,,
·,,,, ….,.,:· ,,.·,,¸· ,......Ÿ·, ..,,,..∏:
.... ∞,,.., .,·ƒ.:· _.∏›, .,:.≤..’· .:·..∏:
¸,..∏,:· ∫... ,ƒ...:·, .¸.∏.:· ..,∏: ·,,,,
¸,...∏: ·,,,, ¸·ƒ.’· .-‚, ...·,,∏: ·,,,,
...,.·ƒ...∏: ·,,,, ,.....¸· ≈∏,:.., .‹,.:·
ä’ÉcƒdG - OÉHBG ΩÓ°SEG
...,..:· ._..· .¸......, ¸.,:.: ..,. ., ..
¸.., ...,. ..-,:· .,.... .,.. .,∏:, ..,,.,’·
..,.,. .∏..,· ¸.:· ..ƒ.◊· ... .,..≤..· ..,,..
..,,n.†Ÿ· .,∏,≤:· .≤n.Ÿ· _¸· .·,..:, .....,
.,.......,:· ¸.Ÿ· ......· ..,. .,.,.:· ..,,
,,,.. ” .,. ..,..≤..· ..... .,,·ƒŸ _¸.:·
.ƒ..· ¸. ,∏:, ...,., ...... ‘ .,..’· _,·..:·
‘ ..,......Ÿ· ...., ..,. .¸,·ƒ..:· ‘ ..,,,., Ω.,≤:·
∫.,≤...’ .,..– .,,ƒ,, .:.. ‘ .-,:· ,,. ∫....
¸....,,,, ≈∏. Ωƒ.,:· ..n∏..:· .≤∏:·, .≈.,,
¸ƒ,..· .., .....≤:·, ¸.,:.: π.... _..· ..,:....:·
.¸...·,. ‘ _.,.,:· ,.nŸ· ≈∏. ¸,.,...∏: Ωƒ.. ≈∏.
.,∏..: .,.,.:· .,.:. ¸.., .≈∏.≤:· .·,... .,. L≤..
.¸ƒ,,,.:· ¸......, ...∏. ,:.: .Ÿ.n:, ..,..Ÿ· Ω-..:·
.,∏,.· .≤n.Ÿ· ‘ .,∏.., .....Ÿ· ..,’ƒ:· .....
Ω...... ¸.:· ¸.≤. ..,.. π:. ...ƒ.› ¿·,.’
.¸........· ‘ ¸..∏:’· ∞∏◊· .·ƒ. .·.,...’ .≤n.Ÿ·
.., .¸..,. Ωƒ.,, Ω.,≤:· ¸. .....· ..n∏..:· ¸· _.
¸., .¸......,: _:·ƒŸ· ,,◊· .·,.· ,..†.· .,...
,... ... .,....Ÿ· ..,.Ÿ· ‘ ..,,.· ¸. .,..:· ,..
....Ÿ· ,.., .¸∏.Ÿ· ¸.-..’· .,..:· ... .·ƒ...
.,,.. ˆ· .,,.. ¸......, ¸.,:.: ..,. ,..., _.,.,:·
™. .,,...:· .,:...· ∞.ƒ. ¸., ..,,.,’· ∫,.:·
.,...:· .,..,, ,.. ¸. ∞.ƒ.., ..ƒ.◊·
¸,,.:...Ÿ· ™,., ,... ¸.,, ‘ ....Ÿ· ∫..,
.....Ÿ· ......·ƒŸ·, ¸·_n:· ...,.., ,..,’·
.,,..· π....Ÿ· ·,ƒ. ∞.ƒ. ¸· .,,∏. ¸., ..,....·
π.... ’·, .¸......, .,...Ÿ .·.....’·, ¸......, ™.
π ... .....·, ..,, ≥.∏. ¸.:· .,....· .,.,:,·ƒ...
.,:,·ƒ... .,,...,:· .....·ƒŸ·, ∞,,.. ,·ƒ. ..ƒ..
,,...∏.‡, π..,≤:· .≤n.. ¸. _.∏... ¸·,,· .,....
Ω-..· ‘ ,.,ƒ... _·,.., · ..,. .,∏..:· √.,: ..,..
.,ƒ.’, ..,·
...,.,:· ¸.Ÿ· .... ..,. .·,,...:· √.. ¸...,
Ωƒ≤. .·ƒ≤:· ...ƒ.. .,. ..,..’· _,·..:· ,,,.,
∫.., .¸...·,., ,ƒ.’, ..,· Ω-..· ¸,·ƒ.. ‘ ..,,,.,
_.,, _..·,. .:..ƒ: ..,· Ω-..· .:,.. ,..., .....
¸.: .,... .:.. ‘ ......:· ‘ .,..’· _,·..:· ....
...,., ,... .:.. ¸-.· ”
_.,, _..·,. .:..ƒ: ¿,.. ∂,.· ....Ÿ· ∫..,
‘ …......’· ,.,Ÿ· .¸...·,. ..,.. ‘ .:,..:· ¸·
.·,.,· ...:· ”, _ƒ... ,... .:.. ‘ ...., .¸......,
¸,. .,’, ‘, ...:· ·« ,.... ≠:.,:· ,.....:· ™,.,
..,∏,≤:· .≤n..∏: .,...Ÿ·, .,,,.:· .,:....:· ·ƒ....,
,∏:, ...,......Ÿ· π. ‘ _,·ƒn:· .:.. ..ƒ.◊· ..∏.·
,,,, ..∏.· .. ,..., .≈.,, ∫.,≤...’ .·.....’· .,..
.¸.,, ‘ …..,. ¸.. Ω·,,.. .,’ƒ:· ‘ ....:·
_,.fl ∞..≤, ¸......,:· ƒ.· ¸-.. .·,..: Ωƒ≤.,
.,.,,., ..’· Ωƒ, ... .≤n.Ÿ· ‘ ¸,.,...∏: ...,..
π..·,. ∫.., .∞,:. ¸.... ∞..≤, ....., ..,.,.
¸· ..≤n.Ÿ· ¸.. _¸. .√....·_. ..∏, ‘ _.,, _..·,.
.ƒ..· ≥∏n, ..,. .,·,.,:· ‘ .,:.. ,.,... ..,.,.:·
.,.... Ω.. _· ¸.... :· .,,..: ™n≤.. π..., ,..:·
‘ ….., ···· ¸. ,.· ....... ¸.,, .,,:,...
.·ƒ. .∏..,· ¸......, ...., .∫.,.· ‘ ..,., ™.·ƒ.
¸.:· Ω.,’· ‘ ..,,,.., ...., ..,∏,≤:· .≤n.Ÿ· _·
≈.. Ωƒ.,:· ,,.., ≈∏.≤:· ... ≠∏,, .Ωƒ.,:· .≤,..
…ƒ, ∞... ‘ ,,.:.. π.. ._.,.· ,..., ·«« ¸’·
√.. ¸. ....:· ¸., ’, ....... ¸·_., ,,.†.,,
.π,≤.... ,.... ¸. Ω..,’·
¸....,,,, _,.. ,. ·· ..,. ¸.:· ƒ.., ..∏, ‘,
..,,Ÿ· .,,....:· .......:· .... .... .,:....:·
,.., _¸· .∫..≤:· .≤n.. _· .,≤,,: ‘ ......, ™.·..
.≤n.. ‘, .¸·.,. …,.... ≈......., L.. ,,,.,..
.... .ƒ.., _,.. ∫.... ,. ·. ƒ.. .., ≈∏. ƒ.... ,..,
._.,..∏: ,,fl ....’ _.,’· …ƒ... ...·,.·
.,·ƒ.:· .,·.· .n∏..: Ω..:· ,,.Ÿ· ¸.. ....,· ∫..,
ƒ.. ,., ._.,fl ‘ _.,.. ∫.,≤...’ _,·..:· .....·
_,.· .·,,· _· ¸’· ≈.. .≤n.Ÿ· ¸. _.... ∞:· ··
.... ™.ƒ. ™. ..,...,:· Ω..,’· ,..., .¸......, ¸.
_.,.· ..,∏.. ,.· ¸. .,∏..:·, ..≤.’ ¸,,.· .’·
... ,,◊· _· ¸......, Ω...†.· ... ¸,.,..Ÿ· ...
.¸..,.. ·· ..... ,.≤.· ‘ .,.,,.· ...,≤, ,..,’·
..n∏..:· ™., ‘ ¸’· ≈.. ¸......, ..‚,
™..·, π..., .,:· ,:., ¸.. ….:· _.,.· ™. .,..Ÿ·
≥,... .., ‘ .·., ¸.:· ,·ƒ◊· .,∏.. _.,.., ..· ≈∏.
.,,,, .,.: ,..:· _-:’ ∞., _· ..†.·, .Ω..:· ·..
∫ƒ. Ωƒ– ∫·,. ’ ∑ƒ...:· ¸· _. ..π,,,·, _.,.. _,
≈∏..... ¸......, .... ·.¸· .., .,..... …· .,,·,....·
∫,. ≈∏. _:..∏: _,..,, Ω·.....· ....,.. ¸.
_· ..· .,.· ¸ƒ∏∏.Ÿ· ∫ƒ≤, .,.,.·,..· ¸., ..,,.›
...:’· ≈∏. _..... ¸,.,... ,,,,, .,.... ..,..
...ƒ.◊.,
.,.◊· ¸. .,∏..:· π,. _∏..≤Ÿ· .’· ¿,,.,
.,.,. ‘ ,,..ƒ. ∫....· ¸.., .. .π∏...:· .∏,..:·
..≤,... .,,.... ..,∏.. ‘ π... ... .,.’·
ä’ÉcƒdG - AÉ©æ°U
.,,...., .,∏,. ,..... .:..
_, _..· .,·. ..,.. ....,...· ¸¸·
‘ _,:ƒ◊·, ¸..,:· _.,.· .·ƒ.
•ƒ≤.. _¸· _.· .‡ ..-,:· ∫....
...,:· ,.,,.· ... ≈∏.≤:· .·,...
¸· ,....Ÿ· ....,·, .._.,n:· _,
π,, Ω....· -,: ·ƒ:,.. _,:ƒ◊·
_.... ...... ..,, ….:· ._..
.‡ ....... ¸. ∫....:· _· ·,.ƒ∏,.
¸,.,..Ÿ· ¸. ...... ·- π.≤. ¸. ,...·
..· .√,,.,, ._,,....:· ¸. ·...,
∫-. .ƒ., .:-: π.≤. …,.... ,....
¸..., ⁄ ¸.: ..,...Ÿ· .∏,∏:· ∑,...
._,:ƒ◊· ≈∏.. .∏,... ¸. ....:·
π,· ¸. ..,,·ƒŸ· .. .Œ ..,
¸·,.. ..,.. ,ƒ., ≈∏. .,n,..:·
,..’· π.– .:..fi ¸.. _¸.
...... _· ≥,,n:· _· ….·ƒŸ·, .....
_...’· ”, ...’· ...,:· ,.,,.· ..,
‹.◊· ,,..:· ¸. ™,·,:· ‘ ...,:· ≈∏.
.. .Œ, ..,.·., ..,.. ∑,... ,:·
‘ _,:ƒ◊·, _.,.· _, ∑,..Ÿ·
π,, ≥:... ,,,.. ∫.,. .,,,..
.,,, .:-..:·, ¸ƒ.,. ¸.,, _..
¸,ƒ..· π..Ÿ· ‘ ,..., ,...
,....Ÿ· ...· ... .¸·,.. .:...Ÿ
.¸·... .,,,.. ‘ ....,...’· . .Œ
π..,≤:· _, ....... .:..fi ‘
¸. ·· π.≤. _¸· _.· .‡ ._,:ƒ◊·,
.π..,≤:· ¸.∏... ¸. ··, ¸,.,..Ÿ·
π..., ,,.. .¸·,.. ‘ ..,,·ƒŸ·,
_,:ƒ◊· _, ™,,...· ... ¸.....·
..,, ¸. ,,.. ..:...Ÿ· π..,≤:·,
….:· .-·· .·ƒ∏:· _,.’· .,.· ¸.,
,,,≤:· ¸,,..≤:· .,.. .,..:· √.ƒ≤,
,..’· ¸..fi ¸∏. ....:· .·ƒ∏:· ¸.
¸·ƒ.¸· ¸-..-: ¸..,:· ™...:· ¸.,
.(¸ƒ.∏...
.,....Ÿ· ∑,..Ÿ· ‘ _.,.· .....,,
™...:· ¸. ¸ƒ.∏... ™,,...· ...
....., ..,. .¸-..-: ¸..,:·
¸ƒ,∏,. ¸ƒ.∏... ..†,· ¸ƒ,:ƒ◊·
..,.: .≤n.Ÿ· √.. ‘ ¸·,..:· ...,:
¸,.:· ¸ƒ,:ƒ◊· ..·ƒ,, ..,∏,. .,...,..
,,.· .,...,..:· .,∏..:· ‘ ¸ƒ.,...,
™. π, ..:,.:· ™. .,,·ƒ. ‘ ·ƒ..,:
.·ƒ∏:· ™., ¸-..-: ¸..,:· ™...:·
¸. ≥...· ….:· .,..’· ¸..fi ¸∏.
,:... ˆ· .,. ¸∏. ≥,...:· _.,.,:·
....:. ¸..,· ,,,· ..· ¸.. ....,
,,.., ¸ƒ,:ƒ◊· ,,., .π,.≤Ÿ· ‘,
,.. ¸.· ≈∏. .,n,..:· _¸· ¸ƒ...,
¸.,:· ∫.... ‘ ¸..·,’· ¸. ¸.‡
.:,. _· .-,:· π,ƒ..: ...,...·
‘ ¸ƒ,:ƒ◊· ≥≤. ¸· ≥,.., ..,..–·
.,..’· ∫· ,.... ≈∏. ...≤. ¸·,..
¸.:· .....:· ..... .∏,,. ...., ,.,
.¸·,.. .,∏≤..
..,..:· _,.,,:· _,:ƒ◊· π≤..,
..... .:..fi ƒ. _....’· ‘
™,..ƒ. ¸. ·ƒ..“ ,,.· ’¸· ..,:....:·
∂:., .···· ... _,. π..., ,.,ƒ.†.
_, ...... ™. ,,,. ... ·ƒ.... ....,
.····, ···.
GóZ ..»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG á«LQÉN AGQRh ô“Dƒe äÉãMÉÑe ¿GQó°üàJ ¥Gô©dGh ÉjQƒ°S
øjó©Ñà°ùŸG RôHCG á«LQÉÿGôjRhh ..Iójó÷G áeƒµ◊G »`a ájQGRh ÖFÉ≤M 10 Ò«¨J :ô°üe
á«∏Ñ≤dG á≤£æŸG ¤EG äÉHÉHO π°SôJ ¿Éà°ùcÉHh ..á«ÑæLC’G äÉcô°ûdG óYƒàJ z¿ÉÑdÉW{
Ú«Kƒ◊Gh »æª«dG ¢û«÷G ÚH äÉ¡LGƒe »`a ≈∏à≤dG äGô°ûY
»`aôW ÚH äÉ°VhÉØŸG Ì©J
¿GOƒ°ùdG ܃æL »`a ´GõædG
ä’ÉcƒdG - ÉHÉHCG ¢ùjOCG
‘ _,,...Ÿ· _.,n:· ¸¸· ._..· .¸ƒ..,... ∫..
..:..fi ¸. ..,., .:ƒ, ..:.. ¸·.ƒ..:· ,ƒ.,
π. _¸· ¸...:., ..,: ....,.· ≈∏. .,....· .Ω-..:·
.¸·,.∏: …,....
... ,,..· .., Ω-..:· .ƒ,. .,,.. ,.· ¸...,
....:.≤Ÿ·, _...∏: ... ,.. ¸.:· ..:...Ÿ· ¸.
.·,,¸· ™.ƒ. .π:. .,.,, .. ≈∏. .,... π..... ,,..,
.... ,,,. ™. _...:· ·.. ¸..,, ..,.... ..:...Ÿ·
,.·, ≈∏.≤:· .’· ..∏. .,∏.· ,,. ¸’..· ≈∏. ,,..·
.∫-≤...’· .:,.◊· .:,.:., ...., ¸,.. ¸ƒ,∏. ¸.
....,’·, ....Ÿ· _... _·
.,...∏: .,.ƒ.◊· ..,,:· ‘ _..,..Ÿ· _,. ∫..,
._,....∏: _...,. Ωƒ,.. (...,· .,≤,,.¸· _,.. ‘
..,.· ..: ’.. ... .... ¸·.,·ƒ., ’ ¸·.∏:· ¸.≤,,.:·
.,.· ¸·.ƒ..:· ,ƒ., ..ƒ.. .:.., ...,:· ...†., ¸:
...,’ ….,...:· ,..:· _.· ...,,... ≈∏. _.,..
_,...∏: ..,.:· ¸. ..· .,,. ∫.. ¸.:·, .,∏.. ,ƒ,fi
.¸.‡ …,....:· ,...:· ¸., ..≤..’·
π.,.. Ω-.’· ,,,, ¸.ƒ.◊· ≥,,.:· _.,., ∫..,
‘ ..,...Ÿ· ,· ,ƒ.†◊· ¸ƒ≤∏.,.. ,,.· .…,ƒ...
∫ƒ≤,, ..:...Ÿ· √.. ..... ,.. ≈.. ....,..Ÿ·
Ω.. ,,.., ..:...Ÿ· ¸ƒ.:.≤, ,,.· ¸,.,..Ÿ·
.ƒ.ƒ:· ,.,..· ·ƒ...,, _.,...Ÿ· ¸..., ,,.,......·
..∏...., ...... .,∏.., ·ƒ,:.:, ._:...,
_.,.· .,,ƒ,:’· ......:· ‘ .≤.. ¸.:· ..:...Ÿ·,
·· ,’,. ¸ƒ,∏. ·« ¸. ,.· ¸’· ≈.. ..∏. .,.,·
.., .,,◊· ∞., ¸. ¸.... ⁄ .,..: .(,,ƒ, ¸ƒ,∏.
....,..Ÿ· .:,.: _· ..ƒ.:· ≈∏. _.,n:· _...,.
π..·ƒ.,, ¸·,,· .≤.. .,, Ωƒ, π. ∫.., .π,.. π...,
.,...:·
‘ ,.... ∑.,, ....., _. ..∏.. _.,.,:· .,..,
.≤..·, .,..:· _-:· ∞.ƒ, ·..› ¸...Ÿ· ¸ƒ,..’·
¸.., ...ƒ, ·· ¸ƒ.†. ‘ .,:.≤..· ..ƒ.. π,.... ≈∏.
™:..·, ...,.., ·,.,.· ,..:· _-:’ ¸.≤,... ¸.....·
.,.ƒ.◊· .·ƒ≤:· _, ¸...Ÿ· ¸...,. ·. ‘ ∫..≤:·
.,..· ·.., ¸·,.:· ...·, .,...Ÿ .,:·ƒ. ..,..,∏,.,
,,ƒ.:·, _. .,,:· ¸..., ¸.:· ...,.:· .∏,,. _, ·.≤..
.,.... .,,:· ¸..., ¸.:·
ÉæaôM 16 Ω2014 ƒ«fƒj 17 ≥aGƒŸG `g1435 ¿ÉÑ©°T øe 19 AÉKÓãdG
¿--=--' _';-'- '»-'-- ,-~- ---=-- ^-,= ^--'- ·-' ^---' ^-'-= ^-|-
-,;=- ~,=- _-'-- ¿-'- ·-' ~',--' ^-'~
,';,-' ,|--
'+¹ ¸-¹' ²-~-¹--¹' -'='--¹' ¸~ ²--'~·¹' ²~´¹' ²´'-= ~·-
'~¹ _~-=~¹' ¸· ²-¸~·¹' _-'¸~¹' -¹-=~ ,~¹ .'-·'¸ _'¸¸
` ²~´¹'· ¸¸'-=¹' -'~--`¹ ~-´'-¸ ²-¸+¹¹ -``~ ¸~ '+¹
¸' .'=¸¹¹ -'¸~ ¸-'~·¹' ¸¸¹' -'-¸´~ »-' ,~=' .'¸-
-~=¸ ¸' ~-~· ·²=~¸-~¹'¸ -¸-·-¹' ²-¸~·¹' -'--¹' _-=
_==- ¸-¹' -'-·¸~¹' »-' ~=' -=--' ²~´¹' -'~'~=-~'
²~´¹' ²´'-= ²-+~ ¸-~- '~¸·¸--'·~¹' ¸· ²-¹'= ²--'---'-
'+-´'-=- ¸~-- ¸~ ¸- -'~-¹' ¸' '~´ _----¹' ²-¹¸-~ '+-'-
¸'¸¹`' ¸'--='-

'¸¸¸~ '+¹ ²-~'~`' .--'--¹' ¸~¸ '~-
.'+¹ _-¸¸-¹¹ ²--'+-¹' .='¸~¹' _-=¸
^--'- ·-' ^---'
.=¸¹' ,~¹ ¸-¹¹' -`~´~ ¸~ ²--'~·¹' ²~´¹' ¸--·-¸
-¸-~~¸ ²¹-~= ¸'¸¹' -'~ =¸-= ¸~ ¸¸=- --= ¸-'~·¹'
¸=`' '~--- =-~~ '~-~=' ¸-=¸- ¸~ ²~´¹' =¸-= ¸¸´--
'+~'~=-~' .+~- ¸´ ¸·-¹' ~-= -'~¹'- ¸`¹--¸ '´~~ .·'
¸· -¸--´ -¸-' »~=-~-¸ ²='-=¹' -'-`' _=--- ` _-=¸
'+-· ¸-·- --` -'~=' _= ~='~- ¸' .' ¸~ '+~-- ²~´¹'
.²·-¸~¸ ²--'-~-' ²--¸=- ²='-=¹'- -'¸~¹' »¸-- ·¹`= ¸~¸
^---' ~'-;--
¸-~¹' ²--'~·¹' ²~´¹' ²´'-= ¸· ²~~=-~~¹' -'¸~`' ¸~¸
_-'-`' ¸· ¸-¹- ¸-¸ ²--¹' ¸~ ²=¸--~ ¸¸¸¸ ¸
»-=--¹' ¸· .~·-~~¹' =-=¹' ~~¹¸ ¸-`' ¸=¸ ¸~ '+--'~=¹
.`~--· ²~´¹' ²´'-=¸ ²='-= ¸· ²~~=-~~¹' ~'¸~¹' '~'
=¹~¸ ¸-¸--¹¹ .~·-~-¸ ¸=-¹' ¸~ ²=¸--~ =¸-= ¸·
-'--- ¸'~· ²·=· _¹' ²·'-`'- ²~´¹' »'¸· =~'~-- _-=
.-· ¸¸--¹'¸ .'´~`' '+-¹= »~¸-¸ ¸=-¹' ¸~ ²=¸--~
.¸-¸--¹'
J-·-' ~';==
»¸-- ¸' ²~´¹' ²='-- ~-= .~·¹' -'¸== ¸· _='¸-
-'~ ¸¸´-¸ ¸~-¹' ¸--- »-- ¸´ ~='¸ ¸=~ '+-
²~´¹' ²='-- -'¸== '~--¸ ·²~-'=-~ ²-='~-' -~=¸
'~ -~'=¸ -'---¹' ¸'~-¹' ²·=· _¹= .'´~`' »~¸- ¸'
²--'~·¹' ²---¹' ¸~ -'=¸-~~ -'~¸~¸¹'¸ .'´~`' ¸¸´-
»~¸ ~-= ¸'¸~`' -~= ²-¸¹=~¹' -'~'-~¹' _='¸- '~´
-~= ²·=-¹' .----¸ ¸-¹' ²-¹~= »-- '~´ · .'´~`'
¸¸´- ¸' _¹= ·¸-¸--¹' ²-¹~·¹
´
'~-+~- =¹~¸ -'~'-~¹'
¸'-·=· ='-- ¸¸´- ¸' ,¸=' ²·=· ²·=-¹' -~- -=-
²--=-¹' =¸-=¹'- ²~´¹¹ ¸-¸--¹' ²-¹~= '~-- »` ¸'---'=-~
--= -~~¸ ¸-¹' -'¸'~~¹' _¹= ¸-¸--¹' -¸-' »'~=-~'-
²~´¹' -'~´` -'~¸~¸¹' -=- ¸~ =¸-=¹' -~- .'=~' »--
.·~-'=-~ -¸¸-- ·---=- -¸¹=~¹' »'¸-¹'
.'´~`' ¸-¸=-¸ ²='-=- »-=--¹' ²-¹~= '~-- '-~·-
'-~-= _='¸-¸ -¹=¹' -~= ²-¸¹~ =¸-=- -'~¸~¸¹'¸
²¹=¸~ .¸=' »-=--¹' ²¹=¸~ ~·-¸ ²-¹~·¹' -~- ¸· ²·~¹'
²~´¹' ¸-¸= ---`- '+-¹= »-- »` ²~´¹' ²='-- .='¸~ ¸·
²~´¹' _---- .='¸~ ¸=' ¸-¸ '~+-·--
^---' ç-=--
²~´¹' ²´'-=¸ ²='-= .='¸~ ¸`´' »-=-- ²¹=¸~ ~·-¸
²´'-=¹' ²--¸= -'=--~' ¸='¸- ¸~ ¸'´--'¸ ²-='~-'
--= ²--¹= ¸-'¸~ ¸~- ²--=-¹' =¸-=¹' --¹ -¸¸=~¹'
.¸= =¸-=¹' ¸¸- ²¹=¸~ '+-' _¹= »-=--¹' ²-¹~= -¸·-
¸¸-'~ .´~ =¸-=¹' =¹- ~=--¸ ²~´¹' ¸· ~~=~ --`
¸-¹'¸ ²-'=¹' .='¸~¹' ¸~ »-=--¹' ²¹=¸~ ¸--·-¸ ·¸~'--~
--= ¸~ '+--¹'~=¸ ²~´¹' ²´'-= -¸'+~ '+¹`= ¸~ ¸~--
.¸~·~¹' --`¹' .¸= '+---'-~-'¸ ²´'=~¹' ²~=-¹' ¸¸'¸-
¸~¸- '~ ¸-¸ ²~=- .´ ¸'--~ ~'=-' --'= _¹' ²~´¹'-
-·¸¹'¸ ~+=¹' »== ='--¸¹

'¸=- ²-¹'~¹' '+-~-· _'--¸' _¹'
²~´¹' ²´'-= ¸~ ¸=`' _¸-¹' '~' ·²~´¹¹ ²-¸·~¹' ²-¹´-¹'-
¸¸·-~-¸ ¸'¸- ¸`´'¸ ²·~ ¸`´' ¸-¸ »=- ---¹' ¸+·

'--¸-- ¸+~' ²``` ¸¹'¸= ²~´¹'

--',-- J'--!
²--'~·¹' ²~´¹' _-- ¸· ¸-¸~`-~~¹' ~=' ¸¹= ¸~=~ ~'¸=
.-'¸-~ .'¸ '~ ²--'~·¹' ²~´¹' _¹= .'-·`' ¸' : .¸--
.'¸ '~ --= ¸~-¸ ¸¸=- ¸~ _~-=~¹' -~+~- '~ .´ »=¸
²-¸~·¹' _-'¸~¹' -¹-=~ ¸~ ¸-'-¸¹' ¸~ ~-~·¹' '---'-
¸-¹'¸ ²=¸--~¹' '+-'¸¹'¸ '+-`-´~- -¹-=~- ²~´¹' -'¸~¹
.²--'---`'¸ ²--'¸~¹' ¸'¸~`' ~~·-- -¹-=-
¸' : ¸~=~ ~'¸= .¸-- ²~´¹' _'--' .--'--- ¸¹·-- '~-·¸
²--'~-¹' ¸~-`' _¹= ¸~'~' .´~- =--¸- ²~´¹' ²´'-= ²-+~
-'--- ¸· ~='¸-- -~'·¹'- ¸- ¸-¹'¸ '+¹ ²=--~¹' ²--=¸¹'
-¸'-¸- _'=-¹' '~- ¸· ¸-¸~`-~~´ ¸=- »¸--¸ · -~~=~
²--'~·¹' ²~´¹¹ -'=--~¹' -'-·¸=¹'- -'--¹`'¸ _·'¸~¹' =¹-
_¹' ²·'-`'- ²~´¹¹ ²-¹¸`' »-~'--¹'- ¸-~-¸¸- .=' ¸~
-¸-· ~·- '+-¸'-¸ »-- »` ·²-¸¹~¹' =¸-=¹'´ »'=¹' ~'¸~¹'
'+-¸= »--¹ »-~´ ¸~ ·-´'-= »- '~ -'--·` ²-=` ²--~¸
.'--'--·' -=¸- ¸~¹ .=~¹' ¸·
¸¸-- ¸-~'-- .´~ ¸· ²~´¹' ¸¸= »-- '-~·- :-'-'¸
'~-¸ '~-¸ ²--=¸¹' -'='--`' =¹- ¸-¸¹ ²`='-¹' ¸'¸¹`'
,~¹ -'---`' --¹¸ -~=¹' ¸-'-= ¸~

'=¸- ----
··¸~¹ ¸¸¹ .´ ²~~`~¸ ·~'~--' -~= =¹~¸ ,¸-~~¹'
··~¸ '+-'~'= -~¸=- ²=--¸~ ²~´¹' -'---' ¸' '~´ ··--=¸¸
.··~`¹' '+=¸-=¸ ¸-~~¹' '+-¸¹ _¹' ²·'-`'- '+-´'-=
^------ ^-|-
_~-=~¹' ·--'~ ¸'- ¸-'¸¹¹' ¸~=~ ¸- ~'¸= _-¸' ¸
¸-¹'¸ ·-~-¹--¹' ²-+~¹' -~- -'-- ¸~-- ¸~ ¸- »'·¹' ·='¸~¸
.`= ¸~ ·-¹= -¹=¹' -~'-¸ _¹= ¸~'~' .´~- ¸´-¸-
·-='--' ¸' ²-·---- --'¸~ ¸' ¸~ '+--¸´~ -'--¸ '+-~¸=
-'¸~ _¹= .'-·`' ¸· -~'-¸ ¸~¹- '-¹¸ '~ :.'· --=
-·¸¹' ¸¸¸~ _~ -~-'¸-~¹' -'-~=-¹' »=¸ ²--'~·¹' ²~´¹'
'+-¹`~¸ ·~´¹' ·-¸~¸- _~-=~¹' =~~- _¹' -~¸~ '~-¸
-~- ²-¸'¸~-~' ¸~- ¸' _¹= ~-´'-¹' ~¸' '--¸ ²-¸'-=¹'
¸· '+~¸·- ¸-¹' ²--'~¹' ²--¸-¹' _¹= ¸~-~¸ »-'· ·-+~¹'
¸' ¸'´~- -¸¸¸-¹' ¸~ -'- ¸-¹'¸ ²-~'-¹' .'-=`' ¸¸--
.²¹--`' ²--=¸¹' '-~-¹'--- '¸´~~--
~>-;-; ~'--=-
.'· ²--'~·¹' ·~´¹' ²-+~ ·='¸- ¸-¹' -'-~=-¹' .¸=¸
~¸¸-~~¹' _'--`' ¸· ¸~´- -'-~=-¹' ¸'- :¸~=~ ~'¸=
¸·- ¸· ¸¸´- ~·¸ -~¸=- '+----- »-- ¸-¹'¸ »-~´¹' ¸~
²-¹'~¹' ²~--¹'¸ ¸·~¹' ¸¸´- ¸¹'-¹'-¸ -~¸= .·' ¸'-=`'
_'--¸' ~¸~· ²=-'¸

'~= ²¹~'·~ -~-¸ ¸-=-~ '--'-¹-
¸¸~-¹' -'~`'¸ .~·¹' ¸'--' -~¸~ ²--'~·¹' »-~´¹' ¸'·~'
-~'-¸ .-'-~ '~-· ¸¸·¹'¸ ¸¹'=¹' _'--`' ²¹· ¸' '~´
²~´¹' ²~-· _'--¸' _¹' -~' ¸-¹' -'--~~¹' ¸~ ¸- -¹=¹'
-'-~=-¹' .´ »=¸ '+-¹= ~-'¸-~ .'-·`' .'¸- '~ ¸´¹¸
·-+~¹' -~+- ¸~~¸~¹' »'~--`' ²-~¸~=~ '+-~~-~ ¸· ¸-¹'¸
.'-¸'`~-' _¹' `---~~ ¸~¸- '~-¸ .- ²-~-¹--¹'
_-~= ¸~

'-¹'= »+~¹' ¸~ ·-' _¹= ¸~=~ ~'¸= -¸-¸
¸¸·- ¸-¹' -'--~~¹'¸ -¸¸=¹' ²--+- ²¹¸¸~~¹' -'¸=`'
'+-¹= ¸-~-'-¹' »=~ --'= _¹' ²--=¸¹' ²-+~¹' -~- ¸~-- ¸
~'~='· -¸=¸- '~ '~-¸ ·-'--¹' '+¹ --´-¸ ¸~-~- _-=
¸'=-¹`' »-¸'--=`

'¸=- ¸·'-- ¸· ²-+~¹' -~+¹ ¸--~--~¹'
~·- ¸~¹'¸ ¸'=¹'¸ »'·¹' ¸-='=-¹' ¸· ,¸=`' --'=¸¹'-
²-='~-=`' ²-='-¹' ¸~ ¸'¸--~' ¸`´' »-¸=- ·+=¸ ¸~
.²-~'--·`'¸
¿~~;- ç--
²-·¸=¹' -'='--¹¹ ²~'·¹' ²--+¹' ¸' _¹' -¸'~`' ¸~=-
²---¸~-¹'¸ ²-¹--'-¹' _~'¸-¹' ¸~ ~~=

'¸=¸~ -=¸=
¸~ ~-~·¹' ²--+¹' -~~· '~´ ²--'~·¹' ²~´¹' ²´'-=- ²-¹·-~¹'
²-+~¹' -~- ¸· .~·- ¸-~¹' ¸--·¸=¹¹ ²-'=¸¹'¸ »=~¹' _~'¸-
.--'-¸ ²-+~¹' -~- ¸· ²-¸'¸~-~`' -~+- =¹~¸ ²-~-¹--¹'
.²--=¸¹' ¸~'¸´¹'¸ -'·'=¹' ¸~ '+-¹= ¸-~-'-¹' ¸-=¸-¸
²-·¸=¹' -'='--¹¹ ²-=-¸¸-¹'¸ ²---¸~-¹' ~·'-~¹' ,~=' ¸-'~·¹' -'¸-¹' ²¹'- ~·-
-¹~~- '~´ -¸¸=~¹' -¸=¹' ¸~ ²=¸--~ ²=¸~=~ ²¹'-¹' ´ »-- --= -¸¸=~¹' ²--'~´ ·¹'
~~= _¹' ²·'-`'- -'-¹'~-~¹' ¸ ²--¸¹' -'¸'¸~~´'¸ »-='¸ ²---¹' -`¸·~~¹' _¹=
-'-¸¸·~¹' ¸¸-=- '~´ ¸ --'-=¹'´ ²-~¹=¹' -'=--~¹' ¸ ²-~'=-¹' -'='--¹' ¸~
--'= _¹' ²-·¸-¹'¸ ²--=-¹' ~'¸~¹' ¸~ ²-=-~-¹' -'='--¹' ¸~ ~~= _¹= ²-·¸=¹'
¸~'=~¹'´ ¸-'~·¹' -¸=¹'¸ ¸'=-¹' ¸~ ²=¸--~ -'=--~¸ ²-~-¹--¹' ¸-~¹¹ ²--~= -'~~=~
²--'=- ²-¸¸·~¹' ²-·¸=¹' -'=--~¹' ¸'-~-¸ ²-·¸=¹'¸ ²-¸'=-¹' -'-¸-¸~¹'¸ ¸-'¸`'¸
¸- ¸-¹'¸ -¸¸=~¹' ²-·¸=¹' -'='--¹¹ ²-¹'~¹' ²~--¹' _¹' ²·'-`'- ~~·-~¹' »'~=-~`'
.´~¹' _~ ='--¸`'¸ ²-¹~'´-¹' ²~~- ²-¸¸·~¹' -¸=¹' ¸-~-- '~´ _-~=¹' .¸'--~ ¸·
.¸~-¹--¹' ¸¸´-~¹'
'~´ »¸-¹' ¸='~¸ ²--~¹'¸ ,¸¸-¸ _¸=~ ¸~ .´ ¸· ¸-'~´ ·¹' -'¸-¹' ²¹'- _¸¸--¸
_¸¸¸ ²--'~´ ·¹' -¸'~·¹' ¸· ¸´-~`´¹' ¸'¸=¹' ¸-- _¸~¹' ²-¹~·- ²¹'-¹' _~`~ »~--
»-~--¹' ¸~--- --= ¸'¸¸¹' ,~¹ ²-='-=-`' ²-¸¸¹' .--'- -~+- ²--'¸~·¹' ²`'~=¹'
²-¹=~¹' ²---¹¹ ²-¸~¸ -'~~¹ _¹' ²·'-`'- ²--'~´ ·¹' ¸'==`'¸ -'~=`' ¸~ -'~'--·'
¸~ -'=¸-~~¹' ²-¸+¹' ¸= ¸-·- -~=¸ ¸· '+--=¸-¸ ²---¹' -'-¸´~ ¸~ -~'--~`'- =¹~¸
_~ ²-¸=-¹'¸ ²-¹-=¹'¸ ²-¸'¸=-¹'´ ²--'--~ ²-·'¸·= ='~-'- -~¸--~¹' ²--'~´ ·¹' -'---¹'
²¹'-'¸ ²·'¸·- ¸-'¸¹' ,~¹ ²--'=-' ¸¹=- ¸-¹'¸ ¸¸--¹' ¸=¹' ²---- _¹= ~'~-=`'
.¸-'~´ ·¹' ¸·¸=¹' -¸¸¸~¹'
¸-¸~-¹' -'-¹~= _¹= ¸´-¸- ¸-¹' ²-·¸=¹' _-¸'~~¹' ,~=' ¸-'~´ ·¹' -'¸-¹' ²¹'- ¸--·-¸
²=¸--~ _~'~- ¸·¸- '~´ ¸-¸¸-´¹`' _·'¸~¹' ¸-= _--¹' -'-¹~= »-- --= --~=¹' _-¸¸-¹'¸
²¹'-¹¹ ¸·¸- '~ ¸-¸ ---¸--`' ²-¹¸~¹' -'~¸¹·~¹' ²´-~ _¹= ¸-¸¸-´¹`' '-~--~ ¸-=
¸-~-'-¹' »'~--' --'= _¹' ¸¹¸~¹'¸ ¸~-¹·`' ~-·-¹' _¹= -'-~-=¹' -¹-=~ ¸~ ¸-'-¸
¸'~`-~`' .='¸~ ¸~ -~-~= ²¹=¸~¹ ¸~¸- -¸¸~- '~-¸ _--¹' ~·- '~ -'~~=- ²¹'-¹' _¹=
.²-=¹~¹' ¸· ¸·¸=¹'
¸--·-¹' ¸· ²--'~-`' -``~¹' _~¸' ¸- ¸¸~-~´ ²-·¸=¹' -'='--¹' ¸'
»'~=-~`' ¸' -~'--~`' .=' ¸~ '+-=¸- ¸-¹' -'-¹=-~¹'¸ -'='--=`' ¸=
.- ¸'= -'~--' ¸' ¸~-·~ =~- _¹= ¸---- ` ¸+· -`'=~¹' _-~ ¸·
¸='-~¹' ¸· ¸-¹ ·-´¸'~- _~`~ --~-´' ~-· '~¹ -'~~=~¹' _-~= ,~·--
¸-'--¹' _--' --=- '+¹ -¸-~~¹' .--'--¹' ¸· ¸´¹¸ -~=· ²-·'¸·=¹'
¸~¸ ·²·¸=´ ~~=~¹' .´~¹' .-' ¸' -~¸=¹' _¹= ` -'·'-`' _¹= »-'·
¸· ¸¸¸¸-¹' _·'¸- ¸¸´- '~ ·-~' ²-'´~ ²-·¸=¹' -'`¸¸¸~¹' -'¸-- '--
. ²--'-=¹' -'¸'~~¹' -¹-=~
¸'~-¹' ²-'`~- --'´ ¸-¹'¸ ²='=¹' ¸- ²-·¸=¹' -'='--¹' ¸· .-`'·
¸' .'¸¸¹¹ ²¹-'· ¸-·¹' ²--`'- '+·'--'¸ -'`¸¸¸~¹' =¹- ²-¸'¸~-~`¹
¸=-¸~-¹' .'---`' ¸'´ ¸~¹'¸ ¸-¸=-¹' ¸= -~=-- '--¸

'-¹=~ ¸'`~-`'
~¸~ _+--- ` _-=¸ · ¸-¸´- -¸~ .´¹ ¸¸-·¹' ¸-= -¸=¹' -¸-~~¹
-'¸-·- _~ ²-·¸=¹' -'`¸¸¸~¹' --'~- ·--·- ¸~=- ~-= -¸-¹'¸ ¸-¸´-¹'
'+--~ -'-=·~¸ ¸-'-= ¸~ ²--~¸¹' .='¸~¹' =¹- ·-~--- '~- ²¹=¸~ .´
-~-~= -`¸'~- -·-- '~- .´ ·¸·'-` _-= ¸' ¸~'--·' ¸' ¸='~-=' ¸'´

'·'~-' '~' ²`'~=¹' ²+-'=~ _¹= '+-¸~·¸ ²-·¸=¹' -'='--¹' ²---~ _¹= ¸´¸-
·--·- -¸= _·=- ¸' ²=-¸~ _¹= '+·~ ¸-'=-¹' -¸´· _¸= _-= ¸' '+·~
-'-¹~= ¸¸-=- ` --=- ¸~=- '+·~ .~'·-¹' -=- ²¹~'·~ -~-¸ ¸=`' _¹=
._~-=~¹¹ ¸¸'-=¹' =-'¸-¹' _~`~- ¸·¸=¹' --~=-¹'¸ ¸-¸=-¹'
¸'~-=' _¹= ¸---'~´ ·¹' ¸--·¸=¹' ¸~ ~-~·¹' -¸~· »'~--`¹ ¸-`~¹' ¸~ .·¹¸
²¹`~`' ¸·- ~¸¸- '--¸ ¸·¸=¹' -'~`'¸ .~·¹' ¸~ ²-=¸¹' ¸'·`' =¹-
` ¸'´~ ¸~ ²·¸=¹' _'--'¸ _---- ²---¸ _·¸~- .'---`' '¸='=-~' ¸--·¸=¹
¸¸¸¹' =¹- ¸-¸=- »- »` ¸~¸ ²--+~ ²~¸¸ _¹' -'='¸-~' ¸' _¹= »¸--
.-'¸-¹' .-'~¸ ¸ -'---- -~='- -~¸¸~¸ -¸¸=~ -`'- _¹' ²-·¸=¹'
_¹=- ¸-¹' ²-··'~¹' »== ¸· ¸´--- ¸' `' -¸~¹' _·~- `¸ · ¸-¸¸-´¹`'
»+-'-' ¸+~¸ »+·¸= ¸= ¸¹=-¹' »~= '¸¸`' ¸~~ -¸=¹' =¹- -'=-' '+-
²¹~'´¹' -¸¸-¹' -=-- '~ '~' »'+¹' ~-¸- ¸---¹' ¸' .- ²-~-¹--¹' '-~'~='¸
'-~¸~ ²--'~ ~¸+= ¸- '~-' ~¸+=¹' =¹- .´ ¸' ¸· -~~=-~¹'¸ ~+~~¹¹
²~-· -¸=¹' -¸~· .'-=' '--'¸¹ -¹~= ¸-¹' ²-'~`' =¹- ²-¹¸¸~~ _¹'
»+-'='--· ²-'='¸¸ »'~--' ¸~ ·-¹= -='=-~' '~ .´ '+-¹¸'· ¸¸~-~¸
._~-=~¹' ¸· »-~¸--¸ »-¸-~- ¸= ¸-·-
¸--·¸=¹' =~~- ²--'´~' ,~~ ¸-¸ ' ='=¹' ¸`´`' .'¸~¹' ¸- ¸=`' --'=¹'
²¹-'¸~ _¹= »-¸'¸-' ¸~ ~-¸- -'¸¸·~ ¸~ .-¸ -¸=¹' =¹-- ¸---'~´ ·¹'
~-` ²-~'-=- -`¸'~-¹' -~- _¹= ²-'=`' ¸~ ¸´~-- _-=¸ · ²-~-¹--¹' »+-+~
²-·¸=¹' -'='--¹¹ ²~'·¹' ²--+¹' '+¹~-- ¸-¹' ~¸+=¹' »== ²·¸·~ ¸~ '-¹
_'=-¹¹ ¸-=-~¹' ¸ ¸=-~¹' ¸= ¸--·-¹' ¸· ·-·~- ¸`´' »'·¸`' '~-¸¸
_'--' »== _'--¸' _¹= ¸-'-=`' -'-´¹' .¹~- --= ¸-'~´ ·¹' ¸·¸=¹'
-'·--~¹' »== _'--¸' _¹' ²·'-`'- ²-·¸=¹' ¸´'¸~¹' ¸~ -¸¸=~¹' -¸=¹'
»'+~' -'¸~¸~ _-~=¸ ¸-'~·¹' ¸·¸=¹' ---¹¹ ²---¸~-¹' ~·'-~¹' -¹-=~ ¸·
-¸~- ¸~¹'¸ ~='¸¹' _'=-¹' '~+¹ ¸-~¸~¹' ¸~-¹' ,~~ ²-·¸=¹' -'='--¹'
'+-'-¸¹¸' ¸~- --¸~-¹'¸ .--'-¹' ¸~ .·=- ²-=--'¸-~' ¸·¸ ²--+¹' ·-¹=
¸~-¸ ¸--·¸=¹¹ ²¹~'´-~¹' ²-'=¸¹'´ ,¸=`' ¸¸'=~¹' ¸~ ~-~·¹' --'= _¹'
²---¸~- ~·'-~ _'--·'¸ ²-=¹~¹' -'-`¸ -¹-=~ ¸· ²-·¸=¹' ¸´'¸~¹' ²~¸=-~

'-¹'= '+-~ »-'-¹' ~·¸- -~-~= ²-=-¸¸-¸
--'--~V'; J-~'--' ,-- ~,=-'
¬«aô◊G äÉYÉæ°üdG ™e ¿hÉ©àdÉH z { ÉgQó°üJ áëØ°U
äÉ©HÉàe 17 Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
•ÉHôÃá«ë°U äGô°VÉfi‘ á檰ùdGQGô°VCG¢VGô©à°SG
Éjõ«dÉe‘ É¡«ØXƒŸ á«ÑjQóJ èeGôHòØæJ zá«NÉæŸG¿hDƒ°ûdGháÄ«ÑdG{
ájDhôdG - QÉØX
.:.... •.,,. ‘ .,..:· .....· .,.·. .. :.
,·,..·, ,:.fl ¸. .,... .·,...fi .,..:
.,.,≤:.:·, .,ƒ.ƒ.:· ,.·¸:· ,.:¸· ‘ ∂:., ......:·
≈....... ¸...:· ∞,≤:.:· ,... ....., ¸.:·
.•.,,.
.... .,,,: ¸.._Ÿ· .,.. .,ƒ...:· .. ..,
..,.’· .....∏: ..... .,...fi •.,,. ≈.......
¸·,≤:· ±,.– ,.,. ∂:., ......:· ,:.fl ∫ƒ.
•.,.,’· .·. ,,..Ÿ· .,.. .:,... .•.,,. ,,.:·
.·,, ....:· ≈∏. ,:·ƒ. ¸.:· .,,∏..:· ........’.,
...,∏..:· .,...:· ..,.ƒ∏..:·, •.‰’· ¸. ....,’·
¸...:· ¸,ƒ:· .,..., ∞,,..:· .,....Ÿ· .:,...,
∫-. ¸. ...,∏..:· .,.·..:· •.‰’· ¸.,.· .,,,..,
.·,...:· ≈∏. …ƒ.., ….:· Ω..n:· ∫,... ¸. ..,:·
_...., ….:·, .•,.. π..., .,:..:· .,,·,◊·
Ω....’· .,,,.. ∂:.., .....:· ....:· ≈∏. .,∏..
¸..Ÿ· ....,,. ....,,:· ...,.‡, .,..,:· ¸,,...:.,
......∏: .,.·ƒŸ· ,.,..’., ∞,,..:· ” ... .-:.
......:· ...:· _.·,.·, .,:·,ƒ:· π.·ƒ.:· ..,..,
..:..¸·, ·,ƒ.. _≤.·,Ÿ· _.: π∏Ÿ·, ¸·,.:· ∂:..,
..,,..:· ..,,ƒ:·, .,,..:· ..,,,..Ÿ· ….... .,,,..,
.,..†:· ¸ƒ..:· ¸. _:.:· ≈∏. …ƒ.– ..,,., ¸.:·
.,....,
..≤:Ÿ· .,,..:· π,,.. .·,· .,.., .:..,
∫,.., ≈......Ÿ· ¸¸· •.,,. ≈....... .,...:·
..,∏..:· .,...:· ,,...Ÿ· ,,., ¸· ¸.n...Ÿ· ,..
.,. ._.,·.Ÿ· ,-n. ...∏..Ÿ· ™...Ÿ· •...,· ‘
Ω..:· ·.. ..ƒ... .,... .·,...fi ,.≤. ,.,
.•.,,. .,’ƒ, …ƒ,,:· ¸.,..:· _...Ÿ· ∫-. ¸.
......·, .Ω.. π..., ..,.’·, .....∏: ∂:..,
_,n:· π,..., .,...:· ..ƒ∏.Ÿ., ∞,,..:· ∫,....
∞,≤:.:· .·,.·, π...., ¸. .,..:· ∫-. ¸.
.-...Ÿ· ¸. ... .....:· ¸¸· .,. ...∏..Ÿ· ¸...:·
.., ..ƒ, ·,.....· .·.,., .⁄..:· ‘ ......:· .,...:·
¸·_.., .....:·, ..·,:· ¸,ƒ:· ¸· ....,·, .,.’·
‹..:.,, .,...., ¸ƒ..:· ¸. ...·, .,.. .ƒ,, _¸·
√.,: √.,..’· …,,,.†:· ¸. ·.: ......Ÿ· ¸. .,,Ÿ·
,.. .,...:· ......·ƒŸ· π,. ¸. .,...:· .∏...Ÿ·
_, .,...:· ...≤::· π,..., ,,,.., .¸.n...Ÿ·
∫.. ‘ .Œ..:· ,·,..’., ,,.,,.., .™...Ÿ· .·,.·
...:..· .,...:· •.‰’· ¸.,.·, ....:· ∫...¸·
.,...¸’· ..,.., ......∏: .,,∏..:· ,.·ƒ.· .. ,, ...
_.·,.· ..,.. .....:· ..,. ¸.:· _.·,.’· .,..,
.¸.:,..:·, .…,...:·, .L..†:·, ._,·,..:·, .,∏≤:·
.π....Ÿ· ..,.,.:·,
.,.. Ω.≤ , •.,,. ≈....... ¸· _¸· ,... ,,
_◊· _, ....,:· .,.,≤:.:·, .,,,,..:· ,.·¸:·
≈∏. .,ƒ,,:·, .,....,’· ......·ƒŸ· ™,.. ,.’·,
.,...:· .:...,:· ∫...,¸· ..,, ..,’ƒ:· _ƒ....
.™,..∏: ....,:·
á«°Tƒ∏ÑdG ágõf - QƒÑŸ’Gƒc
.,,,,.. ,.·,, .,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·, ..,,:· .,·,, ....
..,.. ..’.› ... ‘ ..n∏..:· ¿,.. .,,.:ƒŸ
..,....:·, ..,ƒ.ƒ.:· .,:.Ÿ·, ..,,·.¸’·
.,,,:.Ÿ· ......:., ∫..,, . _..., ≥∏n.·,
.,...:·, L,n..:· ∫ƒ. ¸,,,.. ,...,, ,ƒ,Ÿ’·ƒ.
¸....:· ,,,..:· ¸., .....,¸’·, .,.ƒ.:· .-.. ‘
.·,·.¸’·, .,·,ƒ:· Ω.. ¸·ƒ,., Ω-.¸’· Ω....· ¸.:ƒŸ
_.,...Ÿ· ,....¸· _¸· ,...¸:· ..,,, ..,: ..,..:·
.,.-.¸’· .-. ◊· ,,., .,..· ‘ .,..Ÿ·, .·,.,Ÿ·
.....¸· ..-.◊· √.,: L,n..:· .,.,., .™...Ÿ· ‘
π...., ,,., .∫....’· ‘ .:. ..:· ,,:...’· .,... _¸·
‘ .,:·ƒŸ· π.·ƒ.:·, ..,.ƒ.:· .-.. ‘ Ω-.¸’·
¸.:· ..∏..Ÿ· ..,.,.·,..’·, .,ƒ.ƒ.:· .-.◊·
....,:·, ,.:Ÿ· _..≤.:·, ¸...¸-: .,.·.....· ¸. ,
π..:· ¿·,.¸· ‘ ..,...:· .,....:· .,...:· .,.,.,
.¸....:·
_¸· .·,,.:· √.. ∫-. ¸. .,·,ƒ:· ≈....,
._.:ƒŸ· _ƒ.... ™.,: .,.∏.:· ,.·ƒ.· ≈∏. ,,.,:·
..,·,ƒ:· π,. ¸. ....Ÿ· ∫...’· ¸.≤.¸· ¸. ,,.,.“,
¸...¸’· .·,.,., ..,ƒ.ƒ.:· .-..∏: L,n..:..
.™...Ÿ· ™. ∫...:· ∫....’·,
…ódGƒÿG ódÉN
......·, .,.:· ∫·,, ..,·,,:· ...† .· ¸· ..,
,· .,....¸’· ,· ..,,·.Ÿ· ......:· ∫·,,, .,, .:·
._.· ¸.. . ¸. .... .. ., ... .,...Ÿ· .·ƒ.’·
.....,.... .,. . ¸· ..,∏. ,., .,◊·, ..n.:· ¸.. .
ƒ∏ . .·ƒ.’· √.. ..... .,. ...... ,– ™,·,.,
._.≤n:· ,ƒ.· ‘ .≤., ’ ¸., .≤., ¸. .·ƒ..·
..,ƒ.· .··ƒ,..:· ¸. π,·, .– ..,...·, ...,..·,
∞..·ƒ.:· ..∏.–, .,.n.¸· ¸,. _,.. .... ≈..
:..,≤.... …,.. ’ ...... _¸· .,:.,.·
‘ _....Ÿ· _∏∏.Ÿ· ¸. ...Ÿ· ,,,, ,,: .≤:
π..·ƒ.:· ...... ‘ ..,∏. ·ƒ..., ._.≤n:· ∫·ƒ.·
π....,:· ¸. .’’· ·ƒ≤∏:·, ..·,... ¸....,’·
...ƒ...≤., ·ƒ..., ..≤,≤.∏: .. ƒ..Ÿ·, .∏∏.†Ÿ·
,· . ≤n.. ,· -≤. ..: ·ƒ.,, ,∏. ..,...:· ¿·ƒ.’..
‘ ≈.. ..¸.. π. ‘ ·ƒ. ..., .,,, ., ,,,...: · ,..
_,.:ƒ:· ,. ·ƒ.... . ,.,. π,: ¸ƒ∏.., ¸. .,.:,
.,,∏,≤...., _...:· ..,. ≈∏. _..,,◊·
™.·ƒ. ..,...Ÿ· Ω.,’· ∫-. _.,.,, ..,..,
.,ƒ.· .:.◊· π,..... ..,.Ÿ .¸....,’· π..·ƒ.:·
· .,, .,:..:· ..n∏..:· ¸ƒ.. .., ¸.:· .,...:...’·
..∏.. ¸,_:. ‹.:.·, ‹ƒ.†. ¸..,

· ≈.. ..,..
¸.. .. ∞.·ƒŸ· √.. π:., ._,.. ,,:· ‘ ∫.≤, ...
.,ƒ.. π:,, ..,,. ..... ,..., ¸· _.... π.:
’, ._...... ,∏. ƒ,. .™,..Ÿ·, ⁄..:·, _,.·
_.: ∫..Ÿ· ·.. ‘ ,...:·, ..,.·ƒ...∏: .,. ∫.›
.,.. ....:· ¸,. ,.,.’· π≤., .¸ƒ.‡ _......Ÿ·
,.†., ..∏,:· ......., ,.†. ...,.. _. ,.·ƒ. .:
.. .∂:. ≈∏. ∫.:. _., ._...:· ..,., ,:....
¸. π.. .._... .,,,, ‹..· ¸,,. ¸. ,....·
.∞.ƒŸ· .:ƒ,, .,,,.· ¸.... ¸. ¸.· ·.. ™...,
..,, .¸,,.∏: . ..:· . .,, ....·,.· Ω,. ‘ .....,,
¸ƒ.... ¸.:· ...·,.·, .....· ¸. _:.:· ..∏. ∑,,
..._.ƒ..:· ..... ¸. ,,.:·, ..,..∏: ..., .
.......:· .,.∏.. ¸.:·, ._:. .∏:.’· ¸. .._.,
..,.· ¸· ˆ· ,...., ..∏∏.†Ÿ· π....,:·, ...,.Ÿ·
.,.-.¸’· π....ƒ:· ∫-. ¸. ≈:.... .....Ÿ·
..: ∞....: ..,.....,, ..,.., .......:· √.. ™.
∫-. √....Ÿ .. ƒ., ..,.., ‘, ..∏...:· .≤,≤◊·
..·..’· √..
,,...:·, ∞.·ƒŸ· √.. ¸. ,∏... ¸· ..,∏. ¸¸· ...
... .ƒ.:· ... π,,. .., ¸.:· _.,,.:· ¸. _:.:·
¸ƒ......Ÿ·, ¸ƒ..,.Ÿ· ..,..., ¸.:· π,,..’·,
∑..,. .....≤:· .·,Ÿ· ‘ ¸,,.’· π.., ¸ƒ.,,...Ÿ·,
¸,,,..,, .¸.:, π.. …· ¸. ¸ƒ∏∏≤ , ¸‡ _:. ≥∏.
¸. ....‚ .,,Œ …· ≈∏. _...†≤.-: _.,.:·
·.. ,..,, ..,,,.. ,,.Œ ™. ...,.≤Ÿ· .≤. ∫-.
¸· ™.ƒ. . .... ¸.:· ._.’· .,...Ÿ· .·ƒ.’· ‘ .,∏,
,,,....:· π. ‘ _†.,:· ∂... .,. ...n∏..∏: π...
‘ ¸ƒ....Ÿ· .,≤∏n , ¸.. ¸.:· ...ƒ∏.Ÿ·, ∞,..ƒ.:·,
...ƒ∏.Ÿ· ¸ƒ..≤, ·ƒ... ,,.· ,., ..,ƒ.· ....,’·
∫ƒ. ¸.,..· _.ƒ...· ·.. ‘, .....·, .,.....,
‘ _∏...:· π. ¸., ....,’· ‘ _∏...:· ..·
·.. ‘ ¸.. π. ≈∏. ¸ƒ...,, .¸ƒ,... . ....,’·
.(¸:·ƒŸ· Ω..· ..ƒ∏.. …· _,.. ¸: ∂:.: .¸:ƒ:·
.,... .:· .,ƒ.· ....,’· ‘ ¸ƒ....Ÿ· ,‚ ¸· ..,,
⁄, .,.’· ·ƒ: ƒ, , ⁄, .¸..., ..,’· √.. .,·.¸· ‘
¸· .,’ ...ƒ:· _... ‘ ∞.ƒŸ· ·ƒ∏,.....,, ·ƒ.,,...,
..,∏., .,,≤. ¸. _.≤..·, .,,,:¸· ....· ¸. π. ,...,
≥:, ¸·, .,..ƒ,. ..·,.· ..,≤:· ™.,. ¸· ..,.,
_,ƒ.· _∏∏.Ÿ· ≈∏., ._,.· .,. ,,,. ™,..·
π..·ƒ.:· π...., ∞∏. ..: ·,,,: ¸,.:· .. .·
¸ƒ,... fi ,,. .,,....· ‘ ˆ· ·ƒ≤., ¸· .¸....,’·
..∏.·, ¸:ƒ:· ≥. ‘ ,,.. ,.... ..∏. π. ≈∏.
_.....’· π.: ,,.≤., ,... ..∏. Ω .≤. ...·_.·,
¸ƒ.∏, .. π. ·ƒ..., .,.,.,., ,,∏,: ·ƒ∏..·, ¸,.:·
π., ..,:¸· ......:· ...ƒ∏.Ÿ· ∫...,¸’ ....: ¸.
.,.:.:.· ¸.. .: ..,.,. ._.-.¸·, ....·, .,.....
,.,..:· .’·ƒ. .·,.≤, ¸.,...· ¸. π. ˆ· ,....,
¸.. . ..·., ,..., ..‹..:· ¸:ƒ:· .·,.≤.,
._.,
Khalid·--·@hotmail.com Khalid·--·@hotmail.com
…ódGƒÿG ódÉN
ájƒ÷GOÉ°UQC’G
âàÑKCGá«fɪ©dG
É¡JQGóL

ájDhôdG - §≤°ùe
¸.:ƒŸ .,≤,,n. ..≤∏. · ....:· .,·.¸’· .,.. ,:. ,
¸ƒ∏: , ..:ƒ., ..:ƒ. ··. ..,.... .....:· .,·,,
_.. ≈∏. ,..... ¸.:·, ...∏..Ÿ· ....:· .,·,, Ω....·
,≤. .…,..· ƒ,.ƒ, ···. ¸. .,.:· ‘ Ω.,· .....
...n∏..:· ..:..fi ∞∏.fl, .,,ƒ.., .,.Ÿ·
,.·¸:· .∏..∏.. ¸... .,,,,..:· ,.·¸:· √.. ¸...,
.,.. ™. ¸,...:., ..,,.:ƒŸ ....:· .,·,, .,.:.. ¸.:·
,,ƒn., ™., ..,, .‹.◊· Ω..:· ∫-. ....:· .,·.¸’·
.·.’· _ƒ.... ≈∏. .,..,¸· _...., .‡ ..,,.:ƒ. .....
.¸.,:ƒ:·
,,ƒ.., ....:· .,·.¸’· .,..‘_,’· .≤∏◊· ..≤.,
Ω.....Ÿ· ‹.Ÿ· Ω.:.:· ...,.ƒ.◊· .,....Ÿ·. ¸·ƒ..,
‘ _∏...:· _.:ƒŸ· ..,...., ...n∏..:· π.·.
..,., ...:ƒ., ..:ƒ. ·· ..,.... ..,....Ÿ· ∫.›
.,....Ÿ·, .,:.Ÿ· _..,. ≈∏. .,..:· _¸· .≤∏◊·
,,., ...:.Ÿ· .,:.Ÿ· ,.·ƒ∏:·, _.·ƒ≤:· ≥., .,.ƒ.◊·
_¸· .....¸· .¸,....Ÿ·, ‹.Ÿ· ¸.ƒ.◊· π..:· ...ƒ..
.,:.Ÿ· ¸. π. ,.·,. π.. ..≤,,n., ..,.....· ..,..
∫...’·, ≥,...:·, ..,,.·, ¸,..Ÿ·, ..,,..Ÿ·,
.·.....Ÿ· ¸·ƒ.·, π..:· .·.·,,¸· ..,.., ..,, .n,.,Ÿ·
.·,.·, .·,.,. ,....¸·, ..,.·. π.: .,.....Ÿ· .,,.:·,
π..:· ,,ƒn. ≈∏. .,.≤:·, ..,∏,∏–, .,,...fi, .,:..
..,.ƒ.◊· ,.·,.:· ‘ .,,...¸’· _..–,
..,.... ¸. ..,.....· ,,.fi . .. .≤∏◊· _.....,
.,....., .,.ƒ.◊· .,,....Ÿ·, .,:.Ÿ· ,∏. Ωƒ,..
.,......., .,.ƒ.◊· ...ƒ:· _..... ... ..,.·..·,
.≤∏◊· .. ,n., .¸.ƒ.◊· •....:· ....., .,.....,
...ƒ:· ..,·ƒ., ....:· ..,·ƒŸ· .·..¸· _,: ..,.Ÿ
Ω..,’· ..: ..·,. _¸· .....¸· ..,..≤,,n., .,.ƒ.◊·
∫ƒ. .,∏,.... ..,.. .≤∏◊· .. ..†., ..,∏,∏–,
..·.’· .,..,, .,∏.·.:· .,..,:· ..:.·
..:ƒ., ..:ƒ. ·· ..,.... .,..::· .≤∏◊· ..≤ .,
¸·ƒ.., ∂:., ...:.,:· ∫.... .:..fi ‘ _,,. .,’ƒ,
,,ƒn., .,..,≤:·, .,.·,..¸’·, .,,·.¸’· .·,.,Ÿ· .,....
...,≤:., _.,...Ÿ· ∞,,.. _¸· .≤∏◊· ...., ..·.’·
...,≤:· •.‰ · ..,.., ..·,..¸’·, .,·.¸’., .,..-.,
..,.,,,..:· ...,≤:·, .,..ƒŸ· ...,≤:· Ωƒ,.., ..,,·.¸’·
‘ ...,≤:· ∞,:ƒ., .·.’· ,,ƒn. Ωƒ,.. _¸· .....¸·
..·.’· ,,ƒn.
™. π....:·. ¸·ƒ.., .::.::· .≤∏◊· ..., ..,.
Ω....’· ....·,, ...,...·, .π..:· •ƒ..., .-....
.:-.. ‘ .≤∏◊· √.. ..≤., .....:· .,·,, ‘
_¸· .≤∏◊· ...., ...:ƒ., ..:ƒ. -· ..,....
..,.Ÿ ..,-:· .·,.,Ÿ·, .,..Ÿ· _.,...Ÿ· ,....¸·
,.:’·, .,.·ƒ.·, π..:· •ƒ... ,....., ,.,..·
.∏....·, ..,.. π....:· .,.,., .,,∏. .,.,Ÿ·
,....., Ωƒ,.. ..,..· .,,.fi ... ≈∏. .≤∏◊·
..,.,.... _,:, .,.,,.. π..:· •ƒ... ¸·ƒ.·,
•ƒ..†: .,..,Ÿ·, .,....:·, .,....· ...,’· ∂:..,
√.,: .,:.:Ÿ· ∫ƒ∏◊· ...,¸· .:,.fi, .,.,,.. π..:·
.≤∏◊· √.. ∫-. ¸. .,..:· ,.,.. ... ..-...Ÿ·
.,.,.: ..,..:· ,,:...’·, ..,.,.·,..’· ≈∏.
_¸· .≤∏◊· .. ,n., .π..:· •ƒ... ™. π....:·
..... ‘ ..,,., ..,ƒ:,’· .,·.¸· ∫ƒ. ¸∏,.... ¸,..
_†,ƒ..:· .,..’ ¸∏,.... ¸,.. ™. π..:· •ƒ...
π..:· •ƒ... ¸. ∞,...:· ‘ √,,., ∫...:·
..,.. π....:· .,.,.: ..,..:· ,,:...’·,
π..·ƒ.:· .·,.,.. ¸·ƒ.., ..,·,:· .≤∏◊· ..≤ .,
.,’,, .·,,¸· .,’, ‘.,.Ÿ· .,.:. ¸.:·, .¸,,.’· ™.
...,...·, ...:ƒ., ..:ƒ. .· ..,.... .,....
‘ _∏...:· _,..:·, _,,·.¸’· ¸. ..ƒ.› .≤∏◊·
.≤∏◊· ..,., ...∏..Ÿ· ....:· .,·,, .,·.¸·, .·..,
_......, ∫....’· .,..., _.,...Ÿ· ∞,,.. _¸·
..,-:· ∫....’· .·,.,., π....ƒ, ,,.,,.., .∫....’·
‘ _.,...Ÿ· .·,.,. .,... _¸· .....¸· .…,·.¸’· π..∏:
.≤∏◊· _......., .¸,...:· ∫....’·, ,...,Ÿ· ∫....’·
..,..· ..,..,., ,,.fi ... Ω.,· ..... ,·.. ≈∏.
..,:.fl .,... ¸. ¸:.∏:· ∫....’· ≈∏. .,..:·
_., ..,≤,,n. .,.,., (_.,...:·, ,·ƒ◊· .,.,.,
¸.:...:· ¸.....’· .....¸’· .·,.,. ¸. ¸:.∏:·
..,≤,,n. .,.,., (¸,,.’· ,..... ...·,.,
¸·.,¸’·. ¸·ƒ.., .≤∏. …¸. .,’, ‘ ..≤ . ...
¸ƒ∏:, ..:ƒ., ..:ƒ. ·· ..,.... .¸.,:ƒ:·
.·.., ‘ _∏...:· _,..:·, _,,·.¸’· ¸. ..ƒ.›
.≤∏◊· ...., ...∏..Ÿ· ....:· .,·,, .·,·.¸·,
..,-:· .·,.,Ÿ·, .,..Ÿ., _.,...Ÿ· .,,,. _¸ ·
™. ¸.·.,¸’· _...:· ,,:...·, ¸·.,¸’· ∫.› ‘
...,,fl, ¸·.,¸’· ..,.,.·,..., _.,...Ÿ· ∞,,..
¸. ..,..,., ,,.fi ... .≤∏◊· ......, ....≤,..,
_...:· ....... ™. .¸·.,¸’· _..,., Ωƒ,.. ..,.,,
.. ,n., ....,∏n.., .∏.·,. …,·.¸’· ¸.·.,¸’·
¸·.,¸’· ¸. ¿..‰, ¸.,Ÿ· ...≤:· ..... _¸· .≤∏◊·
∫ƒ. .,∏,.... ..,.. .≤∏◊· .. ..†. ... .…,·.¸’·
....≤,.., ¸·.,¸’· ..,,fl, ¸·.,¸’· ..,.,.·,..·
…ôØ«°ûŸG ¿É£∏°S - §≤°ùe
…ó«©°ùdG ¢ù«ªN /ôjƒ°üJ
,...¸:·. ∫ƒ. π.. .≤∏. ._..· ..≤∏n.·
.·,..Ÿ· ¸...Ÿ .≤.-:· .,..,∏: ¸.:ƒ:·
.,.:ƒ:· ...∏:· .,.:.. ¸.:·, ._....Ÿ·
,ƒ.†., ..,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·, .·,..Ÿ· ¸,·ƒ..:
.·,..Ÿ· ¸,·ƒ..: .,.:ƒ:· ...∏:· _.,.,
....Ÿ· ,’· ..:.. π:‡, .,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·,
.Ω.,· .:-: ..Ÿ .≤∏◊· ,....., .¸....∏:
_....Ÿ· .,.. .≤∏◊· ‘ ∑,... ,,
...,.· ¸. ... ¸. .∫..Ÿ· ·.. ‘ _..,Ÿ·,
.ƒ.fi ,ƒ...∏: ..∏., π..:· .≤∏. .·.,,
¸,·ƒ..: .,.:ƒ:· ...∏:· _.,., …¸.:·
¸· .,,. ,..,· ..,∏≤.:· .·,:·ƒŸ·, .·,..Ÿ·
·.. ‘ _∏...:· π,... _¸· ..,. .≤∏◊·
,,,....¸·, .Ω,-:· .·..¸’· ,..·..¸·, ∫..Ÿ·
._....Ÿ· _...Ÿ· ™. π....∏: ..,-:· .·,.,Ÿ·
_¸· ¸.·,.:· ¿-.:· .∏.,. ¸. ¿,,.·,
_....Ÿ., ∫ƒ..ƒ:·, .¸∏,...:· ¿-.:· .∏.,.
...,.‡, ™...Ÿ· ™. _.,...:· .∏.,. _¸·
.…...:· ¸....¸’· .,..,., ... .,.ƒ,:· ,,..,.
¸. .,, .≤∏◊· √.. ¸., …¸.:· ....·,
‘...:· .ƒ,, .....¸· π.... .,.:, .,.,.·,..·
Ωƒ≤. .ƒ,, ¸. .,, ¸., ...:...Ÿ· .,.. ‘
∫.› ‘ π. .,.ƒ.◊· ..,.· ¸. .,..:· .,,
.........·
¸,.:·,ƒ. ,ƒ...:· .≤∏◊· ‘ ,....,
¸...¸’· ..... ,.,. ¸.... ,,,: …..,.:·
¸...¸’· ¸. ..,...fi ‘ ..– ….:· ._..ƒ.,
¸·ƒ.·, √,...., ..·ƒ.·, ..,,.. .,. ¸.
_..≤. ..-. .,.....’· ...-., .·,..Ÿ·
.≤.-:· .,..,:· ∞,,.. ¸. _.,...Ÿ· ™.
..,∏.. ¸,,.“ ≈∏. .∏....· ... ..,∏.·,.,
∞,,.. ≈∏. ¸.::· .,.ƒ, ‘ .≤∏◊· π.....,
.,..ƒ:·, .,,...:· .-,.≤ . ..,:..:· ,,...Ÿ·
........’· ¸.
…ƒ,,. ,∏,. _.,. π..:· .≤∏. ∫-. ”,
.......Ÿ· ,., ,.. ,: ¸., ..,,nŸ·. ¸·ƒ..,
..,...≤.:· ....∏.· ‘
.,.ƒ, ‘ .≤∏◊· _..... ¸· ,,≤Ÿ· ¸.,
.≤.-:· .,..,:., ≥∏... ...ƒ..ƒ. .:.::·
¸. .,..ƒ:· .,.,.·,..·, ..·,..Ÿ· ¸...Ÿ
.¸...¸-: ¸.·,.:· ¿-.:·, .·,..Ÿ· ,:.fl
..,...≤. ....∏, _· .....¸·
äɶaÉëŸG ∞∏àîà záë°üdG{ »ØXƒŸ á«ÑjQóJ äÉ≤∏M 6 º¶æj áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e
Ú°üàîŸG øe OóY ácQÉ°ûà Úæeóª∏d á≤MÓdG ájÉYôdG ∫ƒM πªY á≤∏M
∫ƒ```Má```«ÑjQóJ IQhO ó≤©J z±É``bhC’G{
áfhÉ©ŸGäÉeóÿG»ØXƒŸ áaÉ«°†dGäGQÉ¡e
…óYÉ°ùdG óªfi - §≤°ùe
¸,·ƒ..:·, ...,’· .,·,, .. :.
.,... .,.·. ‘ .∏:‡ .,.,.:·
.,,,,.. .,,. .,,..,:· .,·ƒŸ·
.,.,.¸’·, ...,.†:· .·,.,.. ¸·ƒ..,
¸.:ƒŸ ..,.....’· ∫.,≤...’·,
_.,...Ÿ· ... ≠∏,, ...,..Ÿ· .....·
_.:ƒ.. ,,.,, ..,,...·· .,,.:· ‘
..,....,’· .,...:· .,·,, ¸.
Ω.. ¸·ƒ,., ._..· ..,,.:· ..≤.,
,.... ¸, .,.. ,ƒ...:· ...≤:· ..∏., .,,.:· .·.,, .,,..:· ·.. ¸. ·· ≈.. ,..... .ƒ.., ..,·,ƒ:·
...≤Ÿ· .,,.:· ¸. .......’· π,... .,..· .,,. _.,....· ..,,..,:· .,·ƒŸ· .,... .,.·. ,,.. …,.◊·
π.., ¸.:· ...,:, √.Œ ..·,.:·, .,.:· .·.· _ƒ.... ™., ‘ .,,,,..:· .·,,.:· ,,., .π..:· ¸,..,. ‘
∫-. ¸. π..:· Ω.,. ¸. ..,.Ÿ· .·ƒ.. ... ¸¸· .∫.., .π..:· ‘ .,,...¸’· ...,, _¸· ’ƒ.., ..,,
.∫...’· .·.· π,,.. ‘ .,, ≈...· ∫., ‘ ,.,,, ..,·,ƒ:· ,,., .·..· π,≤, ∞:ƒŸ· π.Œ ,,,..:·
,.· .,ƒ.., ,ƒ,::· ‘ .,.,:·, _.-.¸’·, π..:· ‘ ,·,....-: …ƒ≤:· .·.....’· .,.: ¸ƒ., ...
.π..:· ‘ .,.,Ÿ· .....:· ™.,: .,,..,¸·
. .. ∫,...,.. ¸,,,..:· ,...¸:· ¸¸· ..,,. .:.. ..,...fi ¸.,..:· Ωƒ:∏. .,ƒ...:· .. ..,
∫....’·, π....:· .·,.,., …,·.¸’· π..:·, .Ω-..¸’· ‘ ∫.,≤...’·, ...,.†:· .,..· ..,.. .,,.fi
,...Ÿ· ‘ ...,.†:· ,.≤. _,:, .¸,,.’· ™. π....:· ‘ Ω..:· .,.,.¸’· _¸· .....¸· .¸,,.’· ™.
....,.†:· ,.≤. ...:· .,.,Ÿ· ..-..:·, .,...:· _,..Ÿ· ≥,,n. .,.,. ∂:.., ..,,·.¸’·
ájDhôdG - §≤°ùe
.∏.. .L≤... .:.... .,... .:· .·,Ÿ· .,.., .....·
....,¸’· ,... ™. ¸,...:., .,..:. ¸.:·, .¸.-.. ‘ ¸.......
¸,·ƒ.. ., .·., ..,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’· .,·,ƒ, …ƒ...:·
.,...:· .,·,ƒ, .,....,’· .,..,∏: ....:· .,,,.Ÿ., .·..’·
..,....,’·
.– .,,..:· .,’ƒ, ‹.n,.· ™.., ‘ Ω...· π.. .≤ .,
,ƒ.†.,, ..:,.:· _.∏› ƒ.†. .,..,,.· ...... ..,.Ÿ· .,..,
.·...,Ÿ· ¸. ,..., ..,....:· .·,Ÿ· .,.., .·ƒ.†. ¸. ...
..,.’· ¸. ... _¸· .....¸· .…ƒ...:· ....,¸’· ,..≤, ..,.,.:·
.,,.◊· ,..:· ¸. ..,· .,-., π.◊· ,...·, ...,:.n:·,
.,.∏. ..,,...:· ¸.,¸· .,....:· .·,Ÿ· .,.., ...,., ..∏. ,:
.,...fi .,.,...:· ...., ..,.,...:· .,., .,.,.:· ....,Ÿ·
.... ,: ¸., ._...:· ,,,.., .ƒ..ƒ:·, .-..:· .,..· ∫ƒ.
.,...fi .,....,’· .,...:· .,·,, ¸. .,,,.ƒ:· .,,.,..
...... _.,.... ”, ..·..’· _.: .·,..’· π.·ƒ.. ¸·ƒ..,
¸....,:· ≈..,. .....’· .,... .·..’· ¸ƒ..≤, ∞,,..∏:
π∏.., ..,....,’· .,...:· .,·,ƒ, .·..’· ¸,·ƒ.. .,.·. ¸.
.·...,Ÿ· .,.... ...ƒ... .,..≤: ..≤,.... .∏.◊· ,...,,
‘ .-..:· .,..· .. ..†. .,.,..., ..,...· .,..,, ..,.,.:·
,... .·...,. .·..¸· ¸. .,.. π...:· _..., ,∏..Ÿ· .,.:· ..,.
,.≤., .∏.◊· .,.·, .... .π.◊· .,.,. ‘, .…ƒ...:· ....,¸’·
.,...¸:· ‘ ...,...Ÿ·, ...:..∏: ,...:· .·..,..
..,...· ‘ .,..≤::· ...∏:· ...,., ∞..ƒ,:· ..,, .:..,
,... ™. ¸,...:., .∏.◊· √.. ,,≤. .,....:· .·,Ÿ· .,.., ¸¸·
¸,·ƒ.. .,.·., .,.,.:· ¸,·ƒ..:·, ...,’· .,·,ƒ, …ƒ...:· ....,¸’·
√.. ¸· _¸· ._... ...,....,’· .,...:· .,·,ƒ, .·..’·
≈∏. .,..::· ....∏: ,:.. .‰¸· ..:.∏:· ..,:, ...,: .,:...:·
.,..., ™...Ÿ· ∞,,.. _¸· ..,. .∏.◊· ¸., .....·, .‹·ƒ.:·
..,..:·, ..,.’· .,.ƒ. ∂:.., ...,.:·, .,∏.†., .-..:·
._... ...-..:· ∑,. ¸. ™...Ÿ· ..,. ¸.:· ,:..Ÿ·, ,.:’.,
_...:.. ..·,..-: ….·ƒ, ¸.,.:· ¸·,ƒ:· ∞... ¸· _¸·
...,..Ÿ· ...,...:· ¸. .._.,.....,..:·, ¸...¸’·,
,..≤, .,.,.:· ,.·ƒ.:· ., ,ƒ. .,.,,.Ÿ· ..,.. .:..,
..ƒ.., .,›·,, ‘ ..:.. .∏.◊· ..... .…ƒ...:· ....,¸’·
.,.,..Ÿ· .... .,. ...,..:·, ..,.’· ... _, .,,,:...· ‘
.,,,.– .,....Ÿ·, ....‡, ..,.. ..≤,...Ÿ·, ..,:·ƒ.
...ƒ:., .:.· .·..’· .,.·. ∂:.., ..·ƒ∏..:· ≈∏. .:....∏:
.....:· Ω...’ ,ƒ∏nŸ· .,ƒ:· ≈∏. .-..:· .,. π. Ω..· ƒ∏.
.-..:· ....¸· .,....·, ...,fi ...-., ,ƒ..., ¿¸. ¸.
.¸:ƒ:· _.,· ‘ .,,...¸’· ..·,, ¸,...:·,
‘ »``JOÉ©°S{ á∏ªM ºààîJ zá«fɪ©dG ICGôŸG{
á```Yƒæàe á«aÉ≤K äÉ≤HÉ°ùe §°Sh z»JÓ``°U
18
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
äÉ©HÉàe
ájDhôdG - §≤°ùe
∫,. ™. .Ωƒ,:· ..,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·, ..,,:· .,·,ƒ, .∏:‡ ..n∏..:· π..–
¸. ,... ™,...:· ....., ….:·, .,....:· .....Ÿ ¸Ÿ..:· Ωƒ,:., ⁄..:·
.‹‹¡..Ÿ· _.. ¸. .,...∏. ..∏,≤.... ...,,.. ,.... .– .Ω.. π. ¸. ƒ,.ƒ,
√,.,..., ¸,ƒ:ƒ.,¸’· Ω.:.:· ≈∏. ,..≤:· ∞,..:· ¸..., ¸.ƒ:· ...,,:
,,,.., .....· ≥:..Ÿ· ‘ .....,, .¡..Ÿ· _.. ,.:· ™. π....∏: .,.,.·,..¸·
,:.:· ¸ƒ.. ..... . .¸· .,. .¡..Ÿ· _.. ,.:· ·ƒ..· ∞,...: .,.,,n:· ,:.:·
..,,. √_:.., ¸...Ÿ· _..:· ,:.fl ¸. π∏≤. ., .¸.. ...,∏.. .,,ƒ:ƒ.,¸’·
á«Øjô©J IQÉjR
.,·,, ..:. .,....:· .....Ÿ ¸Ÿ..:· Ωƒ,:., ..n∏..:· .’....· ¸...,
.,.,, _..· .,.,,n:· ¸ƒ..: ....:· .,,,.Ÿ., .∏:‡ .,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·, ..,,:·
..,....:· ,....’·, ....,.:· .≤,.. _¸· .,·,ƒ:· ...:ƒ. ¸. ...: .,.,,..
..,∏.Ÿ· ¸·ƒ.’·, .,....:· ,....’· ≈∏. .:...Ÿ· .,..., ,,.,,.. ..,,
,∏,. _.,. ” .,. ...,ƒ... ,· .,..·,≤.· ¸,. .:ƒ∏,◊·, ..,:... ¸....,
.,.·.,. .,.,,, Ω.,≤:· ” ... ..,.·ƒ.·, .,....:· ,....’·, ....,.:· ¸.
∂:.., ...,.:.¸· ,., ¸.:· .,...:· ¸·ƒ.’· ≈∏. .,..:·, ..≤,.◊· ..,,· ‘
..,....:· ..,,:· ‘ ....·ƒ., ....,.:· _†., ≈∏. . ,..:·
ôë°üàdG áëaɵe
,.n≤...· ¸,,... .... ..,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·, ..,,:· .,·,, .ƒ,, _, ¸.,
L.·,.· .·..¸· ¸,,... _¸· .....¸· .,..: .:.... ,.,.†:· √.,. ™,.Œ,
,..: .:..fi ¸. π. ‘ .¸... ..n∏.. ‘ ¸..·,’· ,ƒ... ∞,..., ...,,
..,∏.·.:· .:.... ,.†.’· π,.· .,.,., .,.,..:· ,ƒ., .:..fi,
.,.– ¸¸· .,. ..·ƒ... ™,,· ..Ÿ, _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., ™. ¸,...:.,
¸.:..fi, ,.†.’· π,.· ‘ ,ƒ...∏: ...,.Ÿ· ¸..·,’·, .,ƒ...Ÿ· ≥:..Ÿ·
... .¸,,..Ÿ· ·.,: ¸..,.,:· ..,:· ƒ. ,..: ∫.,,, .,.,..:· ,ƒ.,, ∫....
,...’· ....,, ≈∏. ¸.,. ..., Ω.:., .,.... ....,, ..... .·..¸· ,.,..
¸. ¸,,..Ÿ· ·.,: .,..,.,:· ..,..:· ¸ƒ...., ....:· .,:.. .,...n..’·
..,.. – ,ƒ...∏: ...,.Ÿ· ,· –

.,:.. .,ƒ...Ÿ· ≥:..Ÿ· ,..ƒ. L.·,.
..ƒ.› ,.≤., .,,..Ÿ· π.·ƒ.:· .,.– ,., .ƒ.., ..,,..,:· .·_:..∏:
..,...Ÿ· ¸,·ƒ..:·, ..,,:· .,·,, _¸· ≥:..Ÿ· √.,: .,...:., ..,..ƒ.:· ¸.
.-...:· .·_:.. ..., ≈∏. .,... ¸,,..Ÿ· Ω... ‘ .,·,ƒ:· ¸ƒ.. .,.,
Ω.≤,.. ….:·, ..·.:., _.,.:· ·.,: ,.ƒ,,..:., ...Ÿ· ,.·¸:· ∫-. ¸.
¸.,.ƒ:· ¸. .,.... .,.... ....,, ..... .·..¸· ∫ƒ. .Ω,-:· ,,,..:·
.∫.,.·,
ôFÉ÷G »YôdG
,....:·, ¸..,.:· ..n.:· ¸·.≤.: ¸..,.,:· ,,..:· ,...· ¸.,:· ¸..,,
.... .., ...n∏..:· ‘ .,,ƒ..· ≥:..Ÿ·, .,:....:· ,.◊· ∫.,, ‘ .....
..,.. ¸..,.:· ..n.∏: _.ƒ...· .,, ≈∏. ._,. .,.... .,∏....:· ∫ƒ,..:·
..,..,..:· .n...’·, .,,...:·, _,n:· ¿,.. ..,.,Ÿ· ...,., ,...· ¸.,∏:
∫ƒ,..:·, .,,., ∫· ∫.., ¸. .,,,≤:· ≥:..Ÿ· ‘ ∫..,:· .·,‚· ,,..· ..,
·_,. ·,n. ,..: .:..fi, ≈n..ƒ:·, .,∏.·.:· ¸.:..fi ‘ ¸.,.ƒ:·,
..≤n.Ÿ· ‘ _,.’· .....Ÿ·, _,n:· ≈∏.
áæ£∏°ùdG ‘ ôë°üàdG
,’· ,...,, ,....∏: ¸Ÿ..:· ∞,,..:· ,... ..n∏..:· ∞....,
,,.≤, .. ......, ....· ..,... .,.:.. ‘ ., .· ≈∏. (·· ..,,∏: ....Ÿ·
,....:., ,:..., .,...Ÿ· .,...:· ¸. .·,... ¸. .,,..·,· ¸. ·..· ¸.
(.,..,,,.:· .,.,,n:· π.·ƒ.:· ¸. ..ƒ.› ∑..., .L..ƒ.Ÿ· _ƒ. .,,.,
...n∏..:· ‘ ¸..·,’· ,.... ‘ ,,.... .,....,’·,.,......’· π.·ƒ.:·,
.,.. ™. √.,Ÿ· .,.., .,·,◊· ..,,. ¸...,· ‘ .,.,,n:· π.·ƒ.:· ,ƒ.....
..,.·ƒ...:· ,.n.’·, ∞..·ƒ.:·, ∫..,:· ∞.,, ,.n.’·
,.... ‘ ,,.... ¸.:· ., ....,’·,.,......’· π.·ƒ.:· ,.· ¸.,
.ƒ.., ...·,,:· ‘ .,.,∏≤.:· _,n:· Ω·.....· ƒ. ..n∏..:· ‘ ¸..·,’·
_¸· .....¸· .,...· ¸.,:·, √.,.∏: ,...· .·,....’·, ¸..·,’· Ω·.....·
...:.,:· π.... ‘ ....., ..n∏..:· ≥:... _†., ‘ .,.ƒ.· √.,Ÿ· ,∏“
.,.,..· ....., ,....:· .....Ÿ .,.:, .n. .,·,ƒ:· ...., .≤:
..:.., ..n∏..:., .,.ƒ.◊· ..,.· ¸. ... ™. ¸,...:., ∂:., ..n∏..:.,
..,,∏: ....Ÿ· ,’· ,...,,, .(,..:· ¸Ÿ..:· .·..:· ..:.., ·ƒ...’·
..n∏..:., ,....:· .,..: ...,¸· .n.· √.. ....†. .,., (,,.ƒ,
....,... ¸...†: ..,≤Ÿ· ™,,...Ÿ·, .,....., ..,..◊ .:,.,Ÿ· .ƒ,.·,
..,.≤. ....,. ¸·,,...·, .._..., .,,·,...:· ≥:..Ÿ· .,... .,.,, ¸.,
.∏..·ƒ., .,,..∏: .◊...:· √.,Ÿ· Ω·.....· .,..,., ..ƒ∏Ÿ·, ....∏:
√.,. Ω·.....· ‘ ™..ƒ.:·, .,.ƒ.· √.,.∏: ..,., ,..... ........·
...,,: _....:· ™,,...., ..,∏,...:· ...·,,:· …, ‘ ....Ÿ· .,..:·
..,,:· .,..◊ .,.:ƒ:· .,.,.·,..¸’· ™.., ” ... ..·,.†.· ...,:·
.,∏,≤...Ÿ· .,.,,:· .....,..∏: .·..’·, _...’· ¸. ¸., .,...:· ™..ƒ.
∞.,:·, ,....:· .....Ÿ π....ƒ:· ¸·,.· _¸· ...∏. .,. ...n∏..:· ‘
¸. .,,...:· .-.’· ¸,·,. π,.,. ,..: .:..fi ‘ ” .,. .…,·,...:·
.,,.:· ....¸·, .,....Ÿ· ,.·ƒ◊· Ω·......, ...:· .≤n.. _¸· .:-.. π,..
∫..Ÿ· ¸....¸’ ,..: ∫.,, ,... ‘ ,,,,, .≤n.. ‘ ...,∏: .,.,,.·
,·...¸· ∂:.. .¸..,.:· ..n.∏: ..ƒ.· .,:..:· .,.·..:· ..,≤:· .·. ....,.∏:
,,.,.ƒ., ,.,,.–, _.,·,Ÿ·, ...,:· ..,...., ..,..:·, ¸.·,Ÿ· ¸ƒ...
.,....’· ™n. ≈∏. ..,ƒ≤.:· .,...., ..,≤Ÿ· ...-..¸’· .,... ∫ƒ,≤,
ÚYQGõŸG õØM
≈∏. _.,·,Ÿ· ,.. ≈∏. .,.,.·,..¸’· .,., .,.,..:· .:..fi ‘,
L,n..:· .,..,., .·,...:· ∞., ¸. .,.·ƒ:· .,,...:· ..,.’· .....¸·
∫...¸·, ......Ÿ· √.,Ÿ· .,·ƒ., ,..... ,,ƒn. ‘ ™..ƒ.:·, …,·,...:·
.,·.¸· ∫ƒ. ,.†.’· π,.· .≤n.. ‘ .,ƒ.“ ...,, ..,ƒ.,:· .·,,.:·
.,.....’· .,.,:· ....¸·, ¸..·,’· ...·.....· L,n.., .,..Ÿ· .·,...Ÿ·
._,n:· ™,,.... .....,
¸. .......’· ,., .,,·,...:· .,.., .,,·,...:· ≈n..ƒ:· ∫ƒ,..:· ‘,
™,,ƒ., ¸.,:· .,..,. ¸.·,Ÿ· ,,ƒn. ‘, .,......’· ,....’· ..·,, ‘ √.,Ÿ·
·.. ‘ ...,:· ™,,...Ÿ· ¸. ... .,..., .,·,ƒ:· .... ... .√.,Ÿ· .,·ƒ.
,....:· ...... ‘ .....Ÿ·, ¿....:· Ω.:. Ω·.....· ¸,,... .,.. ∫..Ÿ·
…ƒ,◊· L,.Ÿ·, _.≤n:· _, .,:..,.:· ..-.:· ...,¸· _¸· ..,, ….:·
™,,.... ¿..‰ ,,,≤. ,,.. .,...,, ¿..‰ π.., _nŸ· ¡..Ÿ· ,.n≤...-:
∫ƒ. (..,.¸’· .,:,.:· ..,..:· ≈∏. . ..ƒ. ∑... ¸¸· ... .,....:·
....fi ¸,,... ‘ ¸ƒ∏...:· .·¸.· ..,...., Ω.. ..n∏..:· ‘ ,....:·
.·,..·ƒ., ...-.:· ™.., ¸,,... .,... ‘ ≥,....:· _¸· .....¸· .,....:·
Ω·.....· ∫-. ¸. π,≤...Ÿ· ‘ ....ƒ, ·ƒ,..:·, .≤,...:· .·,.:· ‘ ,....:·
· ,.·ƒ. ” ..· ,.., _¸· ..,.·,..· ...ƒ∏.Ÿ·, .. , ¸. ,.......’· ..,.≤.
ƒ., ,,∏.· .≤n.., .,,,.:· .,,,.· .,.. _ƒ.... ≈∏. ¸,,... ∫,· ¸....·
..,.. ™. ¸,...:., .,·,ƒ:· √.... ….:· ,.,.†:· √.,. ™,.Œ .,.≤. ¸,,...
.,..: .:..fi ‘ .,..,.,:· ....:· .,...∏: ¸..,,ƒ...,.
ÜÉÑ°†dG ÜÉ£≤à°SG
≈∏. ±..◊· _¸· ....,:· .,.,,:· ™,,...Ÿ· ¸. .,..:· .,·,ƒ:· ....,
..,,n:· ¸ƒ.., ...·..... .≤,,n, .,.·.....·, ..n∏..∏: .,.,,n:· .,·ƒŸ·
‘ ¸..,.¸’· ¸ƒ..:· ≈∏. .:...Ÿ·, .,.,,n:· ...,·ƒ., .,.·.,.. .,...,
.......’· _¸· ..,, ….:·, ,.,.†:· ,.n≤...· ¸,,... ..,..· ¸. ...n∏..:·
_†., π,... ‘ ∞,,.· ,..ƒ. ...:· ∞,:.:· ,.,.†:· ¸. .,∏.. .≤,,n,
¸._. ¸,_. .,.,., ,....:· .....Ÿ ,..: .:..fi ‘ .,,.†.Ÿ· ≥:..Ÿ·
,....:· π.·ƒ., .,:..Ÿ· ¸..·,’· ¸-.....· ....¸· ¸,,..., .,..: .:....
∫....· _¸· ..n∏..:· ‘ ..,,n:· _.,... .,. ...n∏..:· ..:..fi ∞∏...
¸..,.:· ..n.:· ,.....· _¸· ….·ƒ, .‡ ..·,....’·, ,ƒ...:· ¸. ..∏.fl
,.· π.:, ..·,‚’·, .,,..:· .,..: ,...., ¿...¸’· ..,ƒ.... ¸..,
,ƒn.:· ,,.., ¸..·,’· ...·.....· _,.. _¸· ™,,, ,ƒ...:· ·.. ,.,..·
.,...· ¸.,:·, .·_...:·, ,....-: ¸.·ƒ...:· ™n≤:· _¸· .....¸’., ¸.Ÿ·
í∏ªàdG »°VGQCG
,∏..:., .,:..Ÿ· ¸..·,’· ¸·,,...· ....¸·, ¸-.....· ¸,,..Ÿ· .·..· ¸.,
∫..Ÿ· ·.. ‘ .,·,ƒ:· .... .,. ..,ƒ...∏: .....:·, ,...· ¸.,:·,
(·.· Ωƒ≤. ¸..ƒ. π,... ....¸., ..,∏.Ÿ· ,....’· ¸·,,...· ,...,, .,...,
_..ƒŸ· ‘ .,... (··· ¸. ,,.≤, .. ..·,, ∫-. ¸. ,..: .:....
π,... ‘ ..,:· ,.,.., ..,∏.Ÿ· .,¸:· ,....’., (········ ¸... ∫-.
.:.... ¸..·,’· ,ƒ... .n,,. .·..¸· ¸,,... .,... ...:· _,.· ™.·ƒ.
.,∏.Ÿ· .,¸:· ....,.:· ,.:.¸’ π....Ÿ· ¸. ... .....¸· ,.., _¸· ∂:., .,..:
.≤,.. .,... π...., ,..: .:.... ¸._. ¸,_≤, π.... .,..
..,.,..:· ,ƒ., .:.... .,.,,n:· π,∏..:·
™bGƒŸG π«gCÉJ
.,....:· .,,:·, ..·,,:· .,·,, ™. ≥,....:·, ¸,...:., .,·,ƒ:· ....,
.“ .,. .ƒ,., .,’ƒ, .,¸.· ≈...Ÿ· ™.ƒŸ· π:. ™.·ƒŸ· _†., π,...,
∂,, ≥,,: _,.. ¸. ,,≤:., ∂,, ,ƒ... ¸.::·, ..,... (... ..·,,
.,. ∞,.. ™.ƒ. _¸· .....¸· .,... (-·« ..·,, .“ .., .≥◊· ..,..
.,..·,, .“ ¸.:· ,....’· ... ¸ƒ.› ≠∏, .., ..,... (..· ..·,, .“
¸.:· ¸·ƒ.’· _, ¸., ..,... (·.·· ™.·ƒŸ· ∂∏. ‘ .,...Ÿ· Ω·ƒ.’· ∫-.
..ƒ.. .,ƒ,.¸· ..ƒ... .,.,.. ..,.†,. .≥,: .,..:·. ¸.n,. .,..·,, .“
≈∏. π..:· …,., . ,:.., .(.._., .. .,∏. .,ƒ : ._.,, .,... ._,:¸·
..,.. ™.ƒ., Ω.n,: ™.ƒ. ... .:...Ÿ., ¸,,.· _..ƒ. ¸,,..Ÿ· .,...
,....:· .’.. ¸. ∞,...:· ‘ ,,..,.. . .· ¸,,..Ÿ· .·..· ¸., .≥◊·
…,: ,.,.†:· ¸. ....Ÿ· √.,Ÿ· ≈∏. .....’· ∫-. ¸. ,..: .:..fi ‘
.-...:· …, ‘ .., ..,. ..,.Ÿ· √.,Ÿ· Ω·.....· ....¸·, ...,,,Ÿ· ¸. _:.:·
‘ .,.. √.,. .·.·..¸· _.ƒ., .....,.:., ∫.,.· .,n.., ..,,...Ÿ· .,∏.Ÿ·
.π,≤...Ÿ· ‘ .:-.. π,..
¸,...:., ,....:· ...... ,.·,, π,... ≈∏. ..n∏..:· _.,. ,.:¸· ‘,
....Ÿ· ,’· .,....· _¸· ...†.· .≤. .,.,∏.¸’·, .,:,.:· ...:.Ÿ· ™.
™,.ƒ.:· ,., ,.., .Ω···· Ω.. ¸...,. ‘ .....· ¸.:· ,....:· .....Ÿ
,,ƒ. ∂:., ···· Ω.. ∫ƒ∏., ...,... .·.,, Ω···. ,,ƒ..· ‘ .,,∏.
. ... · ,.‚¸· .,....’· √.. ... .,. .(··,. ,., ¸.n∏..:· Ωƒ..,Ÿ·
,..:. ,n.· ¸. ...·, π:“ ¸.:· .,..::· √.. .,,·ƒŸ ‹,.:· ™....∏:
.¸Ÿ..:· ¸.,,:· ,ƒ...:·
á«ŸÉY äGAÉ°üMEG
..,,:· .,ƒ.... ≥:... ‘ ¸ƒ..,., _.... ,.,∏. ·.. ƒ.. ¸· _¸· ,...,
≥:..Ÿ· ‘ (.· ⁄..:· ‘ · ,≤. ,.’· ∞... ¸. ,,≤, .. _.,.,,
∂:. ….·ƒ,, .⁄..:· ‘ ¸.-: ..·...· ¸...’· ,.· ¸. ... ¸.:· ..,ƒ...Ÿ·
‘ ..,∏..., .,...,.. ≥:... ¸,.,, ….:· ,·,n..’· _¸· .’.◊· _†., ‘
....≤.Ÿ· ¸·.∏,:· ,· ¸.Ÿ· ‘ ¸ƒ..,., ¸,.∏: ..,., ,.,. ≥:..Ÿ· √.. ¸· _.
..· _¸· .·,,.≤.:· _..., .⁄..:· ....· ™,., ‘ _.– ,,...... ,.:· ¸· ’¸·
‘ .,....Ÿ· ≥:..Ÿ· ¸. ..... ¸ƒ,∏. ·· ƒ.. ,,.,,.. Ω···· Ω.. ∫ƒ∏.,
.:∏: ¸..,.., ..,,,,·, .,≤,,.· ∫.... ƒ.. _¸.:· .·,...:· ,ƒ., .,≤,,.·
.·,, •ƒ..†:· ¸.... ™. √.,Ÿ· ‘ _n. ,.. ¸. Ω···. Ω.. ∫ƒ∏., .’·ƒ.
..ƒ∏.:·, ..ƒ∏Ÿ· .,... ¸...,·, ¸.·,,:· ¿...¸’· _....., ¸....:· ƒ..:·
,.·ƒ. ...,,, √.,Ÿ· .,.. ...,, _¸· ¡..Ÿ· _.. ¸. ..,..:· ,.:’· ….·ƒ...,
.....Ÿ ¸Ÿ..:· Ωƒ,:· ·.. ‘ ..,∏.

..·,:, ....◊· .,,ƒ:,,.,,:· ,.·ƒ::·
.,·ƒŸ· .,·.¸’ ..·....Ÿ·, .∏....:· ∫ƒ∏◊· ,.., ...·,.:· ..‚ ¸· ,....:·
.,ƒ.ƒ. .n...·, ..,:... ....¸., .,·,ƒ:· Ωƒ≤. .,. .....· ≥:..Ÿ· ‘ .,..Ÿ·
_¸· .....¸’., .,..: .:..fi ‘ ,....:· ...... ,...,, ∫ƒ. _.:·ƒ.∏:
¸... .,’ƒ, _.·,≤.’., ...,Ÿ· .,∏.Ÿ· ,....’· ¸. .,... -·· ¸·,,...·
.,..: .:....
ájDhôdG – §≤°ùe
....., …,....:· ,:... ¸, ¸..∏. ,:.n:· _....
.– ..,,,:· ‘ _...,.. .:..., _.ƒ,.. ¸.n∏..:·
..,.≤.:·, .,.·,..· ,... _.,,.. ..,ƒ.... ¸·ƒ..
....Ÿ· ¸.∏.. ,:. .,, ¸. ,... ¸.::· ∞..:., .:,.◊·
.,:.,.,:· ..ƒ.,. .,ƒ...:· ¸. ......Ÿ· ... ..ƒ..,
..,,,.. ....‡ ¸,·,.:· …... ,ƒ...:· .....’·, ....,.,
.,... ,ƒ.†., ..,∏.·. ....‡ ¸.ƒ...:· ¸.. ,ƒ...:·,
.…,..Ÿ· ∞,.. ,ƒ...:· .:...,:·
,... _.,,.. ..,ƒ... ¸. ∞...:· _¸· ...·,.:· ....,
¸. ,... ¸.::· ∞..:., .:,.◊· ..,.≤.:·, .,.·,..·
.·_... ,:· ..,.. _¸· .....¸’., ....Ÿ· ƒ.∏.. ,:. .,,
..,,,,..:· .·,,.:·, ..,..,,..:· .¸.·, ¸ƒ.:·
,,.Ÿ· ...,:· Ω.....· ...·,.:· .·..· ≥,≤..:,
¸. ..ƒ.. ...,...· .·..¸., ...,:· Ω.. .,. ¸...ƒ:·
..,ƒ...:· . ¸. .’.› (· ≈∏. ..,ƒ. .,.,. (.·
..,ƒ...:· .,∏..:., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:· .,∏.Ÿ., .≤∏..Ÿ·
π....ƒ:., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:·, ._ƒ..Ÿ., .≤∏..Ÿ·
.n...’., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:·, ..,.,∏..:·, .,,ƒ:ƒ...:·
¸. ....:· ..,, .,ƒ≤.:., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:·,..,...:·
..ƒ.Ÿ· ...·,.:· ..,. ≈∏. .,≤,,n. ” .,..,:, .·.’· _...
.,.·,..· .... ¸.∏.. ¸. ..∏.., ..∏..(·-.¸.
¸.....’· .., .. ,,∏..:· _.,·.. .:,.◊· ..,.≤.:·,
,ƒ.,, .∫.... ..:.,:·, .L≤... ¸., ..:...Ÿ.,
.,..:, . .,∏.·.:·, ...:.,:·
,... _.,,.. ..,ƒ... ¸· ...·,.:· ,.... .,,:·,
..., ,... ¸.::· ∞..:., .:,.◊· ..,.≤.:·, .,.·,..·
.._,. .,,., …· (..·. ≠∏, ¸,.... L..ƒ.., ._,.
.,.....¸· .:’. .·. _,,. .ƒ,, Ω.. ,....:· .,,:· ...,
_..Ÿ _,.. ¸· ¸., ·.·.a .:’.:· _ƒ.... ...
.:’. .·. _,,. .ƒ,, Ω.. ,....:· ..... ... .¸ƒ.:·
..,ƒ.... _, (·.·.a .:’.:· _ƒ.... ... .,.....¸·
‹.› ·.. .. .,,..Ÿ· ™,., ‘ .,..,,..:· .¸.·
.n...’., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:·, .,∏.Ÿ., .≤∏..Ÿ· ..,ƒ...:·.
.,.....¸· .:’. .·. _,,. ..,, .,,: ¸,.:·. ..,..:·
.(,... ....·· ¸. ...:· ¸.∏.. ,:...:
.,.....¸· .:’. .·. _,,. .ƒ,, Ω.. ,....:· ..,:·,
_..Ÿ _,.. ¸· ¸.,, (·.·.a .:’.:· _ƒ.... ...
..,ƒ...:·. ∫.› ·.. .. ..,,,,..:· .·,,.:· ..,ƒ....
.:’. .·. _,,. ., .,,: ….:· .,ƒ≤.:., .≤∏..Ÿ·
,,,.: .,ƒ. ’ ¸.:· ...:· ¸.∏.. ,:...: .,.....¸·
.(.·,,.
,.·¸:·, _.,ƒ:· .,... .,,,.†, ...,:· ≈..,·,
..:,.◊· ..,.≤.:·, .,.·,..· ¸.∏.Ÿ .,....Ÿ· .,,,,..:·
..:,.◊· ..,.≤.:· ™. π....:· .·,.,. ,,,....¸· ..,,
..,∏,≤...Ÿ· ....·,.∏: ...,≤Ÿ· ¸. ..ƒ.› Ω..,
,:... ¸, ¸..∏. ,:.n:· ,.. ” ......Ÿ· ..,,
....·,.:· _..... .,,,:· ‘ _...,.Ÿ· .,,. …,....:·
..,....,’·
…È©dG ô°UÉf - …ÈY
_.:ƒŸ· …¸. .,.∏, ..,.
.∏.. L....., ∫...· ‘ _.,...Ÿ·
.,.., .– .,...:· .,..,:·
¸.,..:· ¸∏. ¸, .,... ¿,..:·
_...,Ÿ· ,ƒ.†., …¸. ‹·, ,...
Ω.. ,,.. …,.,:· ¸∏. ¸, ,.,
√.,Ÿ· .,·ƒ., .,.,∏.¸’· ..,.∏,:·
..,..::· .:...Ÿ
¸. · ... .∏.◊· ..,..,
.,..,...:· .-.◊·, ..,:...:·
,.... .– .,ƒ.ƒ.:· L....Ÿ·,
..,..., .Ω·,.:·, .,.ƒ. ..·,..
.:..fi ..,’, .... .,,.
∫ƒ..ƒ:· _¸· ...., .,..::·
¸. ™...Ÿ· ,.·,.. .... _¸·
≈∏. Ωƒ≤. .,ƒ.ƒ. π....,
¸...:· ™...Ÿ· ·.,. ≥,...
..·,.-: .,.·.:· .,..,:·,
¸..∏. Ω .. .,,..:· π.. ∫-.,
.,.∏, ,,.. ¸,ƒ.:· ..,∏. ¸,
¸. .,:-. ..– ..∏. …¸.
.∏.◊· .,.≤≤. ¸.:· .·,..Ÿ·
.... ¸.:· ..∏..Ÿ· ,.·¸:·,
,ƒ,..∏: .,.:..., ∫...,¸’
.... .... ….:· .,.., ·.,...
..,’ƒ:· ‘ .∏.◊., _.,...Ÿ·
™,..· _, .....:· ¸,...:· . ..:.
‘ ..,.∏,:· .·..· ≥,≤..:
. .– ... ¸..Ÿ·, ….∏,:· _:..Ÿ·
.∏.. ..≤≤. ….:· ¸...:· ¸.
.... ¸.:· ...:. π... ..∏.
∫..., .·,.’· ..-. _..– _¸·
Ω·,.· ·.,. _.,., ...:.:·
.,:,ƒ∏. Ω.., ....:· ¸...’·
...:.:· π...: . .·,.· ...∏.Ÿ.,
. ™...Ÿ· ‘ ,,.,:· √,,.,
zÉæ∏Ñ≤à°ùe ÉæàHôJ{ QÉ©°T â– ôë°üàdG áëaɵŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH πØà– áæ£∏°ùdG
¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉéH áãjó◊G äÉ«æ≤àdGh É«aGô¨÷G ¢ùjQóJ äÉHƒ©°U ∫ƒM Òà°ùLÉe ádÉ°SQ á°ûbÉæe á«ë°üdG áHÉbôdG á∏ªM »`a ÚcQÉ°ûŸG ΩôµJ z…ÈY ájó∏H{
ôë°üàdG áëaɵe ∫É› »`a ™jQÉ°ûŸG ºgCG øe QÉØX á¶aÉëà á«∏ëŸG QÉé°TC’G ´GQõà°SGh ÜÉÑ°†dG ÜÉ£≤à°SG
ájDhôdG - §≤°ùe
._.ƒ,.. ¸.n∏..:· ....., ._..· ..≤ .
._.ƒ,.. ¸.n∏..:· ...., _.∏› ¸...,·
¸,...’· Ω..∏: .,...:...’· ....∏, ‘
.,ƒ...:· ‹... .....,, ∂:., .Ω···.,···-
,,∏..:· .,,,, .,.,...ƒ,:· .ƒ... .., .,,·,
¸.n∏..:· ...., _.∏› ...,.,, ‹..:·
._.∏.Ÿ· ...†.· ,ƒ.†.,, ._.ƒ,..
.,...:...’· ....∏, _.∏.Ÿ· _. ...,
..,.,:· ...’ ..,·,. ... ¸,≤. ......Ÿ
.Ω···. _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ....., .,,...’·
.,.,...:· ...-:· ..,·,. ... ¸,≤ .,
...’ _.∏.Ÿ· ....· .., ......· ¸ƒ..≤:
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· ....., .,,...’· ..,.,:·
π.., ¸· ≈∏. ..-,...:· _†., ™. Ω···.
.Ω····,···. ¸,...’· Ω..:· ¸. ·.., .,,
¸.n∏..:· ...., _.∏› ¸. ...,. ∂:.,
,.n≤...·, .,.–, ,,ƒn. ≈∏. _.ƒ,..
,...:· π.., .·.., _.ƒ,.:· ..... ¸. .. π.
.·_..:· .,.·ƒ. ≈∏., ......., ¸,...’·
‘ .,.,,...:·, .,.,...:·, . ,:.Ÿ·, .,,·.¸’·
π,.. _.,.... ‘ .,.. .,.,, ..’..Ÿ· ∞∏.fl
¸∏..:·, ¸.∏.:· .....· .·.· .,.–, ,,ƒn.
.‹.Ÿ·, …,·.¸’·,
.... .....· ¸· _¸· .,...’· ,.Œ,
...’ ..,·,Ÿ . ,:,. . ≤,,. ....†...· ..
.,Ÿ..:· ,.·ƒ∏:· ™. .,≤.·ƒ. .,. ¸. ..,.,:·
.∏.,.∏: ¸∏,≤...Ÿ· .,ƒ.:·, ¸.·,:· ™..ƒ:·,
.·..¸· ‘ ...,..ƒ., ...,..·, ......∏: .∏,≤Ÿ·
_.∏.Ÿ· . ,, ... .√-.· .,,:¸· ,...Ÿ· ¸,≤Ÿ·
.,, _¸· .:..Ÿ· .,.,...:· ...-:· .:..¸.,
... ¸., ..∏. ..,.·,,¸· .,..,·,Ÿ .,,......·
.....· ¸ƒ..≤: .,.,...:· ...-:· ..,·,.
¸. .,.,:·, ...,≤Ÿ· .,.. ¸. .......·
..,,., ...... ¸.:· .....· .·.., ∞∏.fl
..,.,...:· ...-:· .·,:¸· ‘
ájDhôdG - §≤°ùe
¸.. .:· _.∏.Ÿ., ....’· _.∏› .≤.
¸.::· .....,· ._..· ..,,n:· .........-:
..fi ¸, ...· ,ƒ...:· ‹... .....,, .Ω..:· ·.,:
....’· _.∏› _.,.,, ....:· ,,,, ….,...:·
,ƒ.†.,, ..,,n:· .........-: ¸.. .:· _.∏.Ÿ.,
¸·ƒ,., .,..,.,:· ...≤:· ‘ ∂:., ._.∏.Ÿ· ...†.·
.....· ¸...,’· ¸ ..†., .....:· .,·,, Ω..
.‹.◊· Ω..∏: ∫,’· ....’· _.∏› ¸...,· ,.†fi
,: ¸›..,, ,,,≤. ..,·,. ,,,.≤. ...... .,
_¸· ¸...,’· _ ,n. ... .¸.:.,:· ,n:·, .,..’·
._.∏.Ÿ· ,.·¸, ‹,.:· .·,.’· ≥,,n. .,∏..
,,∏..∏: ‹,.:· .·,.’· _.∏› ™. ¸,...:.,
..,.,,.’· ....Ÿ· ..,’ƒ:., ‹..:· ¸,n:·
.,∏.. ..,..Ÿ _... π,.... ....:· ·.. ‘ ”,
.....,, .,,,,..:· .....:· ... ...., ..·,.’·
...∏:· ¸. .:-: .,ƒ.†., .,...¸:· ,,..
..,,,,..:· .....:· ... Ω.,. ¸., .(.,.∏.:·
‘ ......Ÿ·, ._.,≤Ÿ· ..,:’· ,,,≤. ..,·,.
..,,,,..:· ,.·¸:· ,...., Ln. ™..,
... ...·,....¸· ” ¸.:· ..,..::· ...∏:·,
,,,n: ,... , ...∏:· √.. ‘, .,.·¸:· ,,,≤.
,,,≤. ... Ωƒ≤., ..,,:¸· Ω...†.’., ..·, ,,≤.
,,,≤., L,n.. ..,.,, ¸. .Ω.,. ..., ,.·¸:·
¸.,.. ,,,≤. ,.≤., ..,,,,..:· ,.·¸:· .n...·
…ƒ... ,,,≤. .,..., ..,ƒ... .,,,,..:· ,....∏:
.,..., ¸.:· .n.· ¸... ¸., .,,,≤.:· ¸. π....
‹,.:· .·,.’· .,∏.. ≥,,n. π,· ¸. _.∏.Ÿ·
.¸..∏:· ¸. ...: ¸.,:..:· π.,,:· ™.., ...†,·
,.·,Ÿ· ..., .‹..:· ¸,n:· ,,∏..:· ... .¸.,
.,...,, π.: .,.∏.:· ¸..∏:·, ..,,,,..:·
.∏.·.:· .....,..:· _†., ....... ” ...
” ¸.:· .·,.’· .,∏.. ..,..., ≥,,n. ‘
.,,,,..:· ,.·¸:· .,·.¸., _...., ..,:·.....·
_, ..-.:· ,,:.., .,,..,...· .,,. .,. ¸.
¸...,’· _.... ... ..,...:· .....· ….,,.
.,·.¸’· Ω.:. ≥,,n. .n. π.·,., ¸,,... ....·,
..∏..... ....,, ..... ,.ƒ, ….:· ¸,,.:¸’·
....· .≤,,n,, . ,.,,.:¸· ...ƒ∏.Ÿ· ,,., ...
_.,≤Ÿ· ..,:-: _,.· ..,.. ..... Ω.≤ ,,
.,,,’· ≈∏. .,..:· ..≤,,n.:· ≥,,: ¸.
≈∏. ¸-:’· _¸· .....¸· ..._.,....,.ƒ∏:·
¸,...’· Ω..∏: _.∏.Ÿ· ‘ _:ƒ,≤Ÿ· ..,:’·
‘ ..,≤. .,,,: ··· ,.... ≠:.,:·, .···.···.
_¸· .....¸· ._.∏.Ÿ., .,,,,..:· ,.·¸:· ∞∏.fl
_.∏.Ÿ· ≈.,. .≤∏..Ÿ· ,.,.’·, ..:,...:· .....·
... .......¸’ .,:,’· π.·,Ÿ· .·., ….:· ..,..·
_.∏..∏: .....Ÿ· .,ƒ...:· ..,·ƒŸ· ....... ”
á«ÁOÉcC’G äÉ«bÎdG áëF’ óªà©j ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ¢ù∏› ¢ù∏éŸG èeGÈH ‹hódG ±GÎY’G ≥«Ñ£J ¢ûbÉæj zá«Ñ£dG äÉ°UÉ°üàN’G{ AÉæeCG ¢ù∏›
19
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
äÉ©HÉàe
äɶaÉëŸÉH ácΰûŸG IQGOE’G Ωɶf ≥«Ñ£J ™HÉàj á«∏NGódG IQGRƒH ≥FÉKƒdG IôFGO ≥jôa AGôHEG ≈Ø°ûà°ùe »`a zπª©dG ¢SCGQ{ èeÉfÈd á«fÉãdG á«ÑjQóàdG IQhódG ΩÉààNG
»ª«∏°ùdG ó«dh – ájDhôdG
≥..:ƒ:· .,.·. ¸. ≥,,. π..·ƒ,
_.:· ,....· ,.... _¸· ..·,.,, .,∏.·.:· .,·,ƒ,
.,·.¸· Ω.:. ≥,,n. ..,..Ÿ .’ƒ:·, _:...Ÿ· ....
≥..:ƒ:· .,.·. ¸... ¸... ..,..Ÿ· ≥..:ƒ:·
…,... Ω.:. ....,¸· ƒ.. .,∏ .·.:· .,·,ƒ,
_·,,:·, .,·,ƒ:· ...∏n. _..., ≥..:ƒ:· .,·.¸’
,... ≥,,.:· ,·,, .∫..Ÿ· ·.. ‘ ..ƒ..ƒŸ·
..,∏. .,..:· ......, ≈≤.:·, Ω..... ±..fi
.,.., .Ω..... ±..fi ….,...ƒ,:· _.·.,Ÿ· ¸,
,....:·, .,.,,:· .·..· ¸. ....... ¸-:¸· ..≤∏:·
,....· ,.... .·,.,, ∫-. .,≤,≤– ƒ,,Ÿ·
≥,,.:· ,.., ..:...Ÿ., ,·ƒ.:·, .’ƒ:· ......:·
Ωƒ,:· ...· ¸, ,,,.:·.,. ¿,..:· ¸. -. ,.·,:·
∞..ƒ, ¸, ,ƒ≤.,, .≥..:ƒ:· .,.·. ,,.. ¸...,Ÿ·
¸..., ¸“.◊· ¸·... ¸, ¸..., ¸·..:·
.’ƒ:· ,.... ≥,,.:· ,·,, .¸...:· ..fi ¸,
.,.,., ,... ‹·, ,... ,..., .:...Ÿ.,
..,..Ÿ· ≥..:ƒ:· .,·.¸· Ω.:. ≥,,n. ..,..Ÿ ..,:
¸.:· ..,ƒ...:· ≈∏. . ,..:·, π..:· ,....
.Ω.:.:· ≥,,n. ‘ _.:ƒŸ· .,·ƒ.
_...≤:· _.:ƒ.∏: π.. _.,, ≥,,.:· Ω ..,
.,.,. ‘ .,∏.. ..≤,,n., ≥..:ƒ:· .,·.¸· ≈∏.
π.: .,....Ÿ· ∞,....:· ,ƒ., .....¸·, ...∏Ÿ· ,..
∞∏Ÿ· ±.. ..... ..,.. _¸· .....¸· ¸ƒ..ƒ.
¸.:ƒ., ±...Ÿ· ,... ¸.:ƒ. ¸,...: ¸..,
≥,≤– ‘ _,. ,,. ..,: .,.,., .’ƒ:· ,....
..,.,,:· .·..·
á«fɪ©dG - AGôHEG
..,:... ._..· .·,,¸· ≈....... .....·
,,,..:·” ,...¸: .,..::· .,,,,..:· .,,.:·
.,..:. ¸.:· “..·,,, .,.:., π..:· _.·, ≈∏.
....:· .,·,ƒ, .:.,≤:·, _†,,..:· ¸,·ƒ.. .,.·.
. .·,,¸· ≈....... ™. ¸,...:.,
_.,., ¸.-.:· ∑,.,. ¸, ∞,.. ∫..,
¸¸· .·,,¸· ≈....... .:.,≤:·, _†,,..:· ,...
¸. ¸.’· ...:· ,..,...· _¸· ..,, ,...¸:·
_ƒ.... ™.,: ,,∏,..., ....,.Ÿ·, _..,.Ÿ·
.,.†,,..:· .,...:· ‘ ,.·ƒ.∏: .·.’· ..ƒ,
_..,.Ÿ· _ƒ.... ™., _¸·, Ω.. π...,
≈∏. ,,.,:· ∫-. ¸. _.,...Ÿ· ....,.Ÿ·,
.,.,Ÿ· ....,..Ÿ· ...· ≥,,n., .,.,Ÿ· .....:·
∫.› ‘ .:.’·, .ƒ.,:· ...., ..ƒ..Ÿ·
._†,,..:·
.·,....Ÿ· ¸. .,..:· ≈∏. ,...¸:· π....·,
‘ ¸.†,,..:· ,...· ,,. ¸.:· π..:· ..≤∏.,
,....Ÿ· ,∏..:· .,.. ¸.·,.·, ¸.:.,:· ∫..Ÿ·
≈......Ÿ· ‘ .,.ƒ.Ÿ· .,,,’· Ω·.....· .,.,.,
≈∏. .,.≤Ÿ·, ..,...:· .,.∏.:· .≤,,n:.,
_.ƒ., ._†,,Ÿ· .:.◊ ,.,Ÿ· ,ƒ...:· .:.-.
. ,....¸· _.., _†,,.∏: ..,-:· .,...:·
.·,..¸· .– π..:· ¸·.,. ‘ √ƒ.∏.. .. ≥,,n.
_,, ....· _.,..., _,,ƒ. ¸. ,...,.
..,,:.:·, .,.∏.:· .·,,≤Ÿ· .,...: ,.,.,..·
.,,n:· ,....:· ‘ _.ƒ.∏Ÿ· ,,.:· .: ¸.. ..
¸.:· .,∏..:·, .,.∏.:· .......’·, .≤≤– ¸.:·
¸,..,¸’· ..,:· _....,.. ¸.:·, .,,:¸· ·ƒ∏..,
.....· ¸≤∏.. ≈∏.
»`a ∑QÉ°ûJ áWô°ûdG
¢VÉjôdÉH ÚYɪàLG
∑Qƒjƒ«fh
ájDhôdG – §≤°ùe
‘ .,..n∏..:· ¸... .:,.. ∑,....
π..:· ,...,, .,...: _....· ¸...,’·
._...:· ..∏..’., ¸,,..Ÿ· _. ,.Œ’· ™.Ÿ
.,.:· ∫-. ∑,ƒ,ƒ,., ..,..· ..∏..’·,
_.·,,, .…,..· ƒ,.ƒ, ¸. ·· ≈.., ·· ¸.
.…,:.Ÿ· ¸n, ¸, _.ƒ. .,≤.:· ..ƒ:·
.Ω,·ƒ∏:·, .·,,,..:· Ω.. ,,.. ......
∑,..Ÿ· ¸...,’· ‘ .:,..:· ∑,....,
.,...:· _,..., ¸..Ÿ· ¸..:· ≥,,.∏:
..,·,. ..∏.Ÿ· ...∏:· ¸. _∏:‡,
¸. .,.:· ∫-. ..ƒŸ· ¸.,..· ¸ƒ..≤:·
._..,,:· ‘ …,..· ,,..:· ¸. ·« ≈.., ··
‘ƒ.:· ∞∏. ¸, ,.·, Ω.≤Ÿ· ..ƒ:· ,.†,,
.….,..:· ˆ·.,. ¸, ,., ¸.. L,..†:·,
™. .·¸.· ∫..,. ,.:¸· ‘ ¸...,...Ÿ· ¸...,
.≤,...:·, .≤,≤..:· ∫,.:., .,..Ÿ· .,,,’·
.¸:,..:· π..:· ,,ƒn. π,,.. ‘
᫪æàdG ájôjóe
¢ûbÉæJ QÉë°üH á«YɪàL’G
á∏Ñ≤ŸG áq jƒæ°ùdG á£ÿG
á«fɪ©dG – QÉë°U
.,....,’· .,...∏: ....:· .,,,.Ÿ· ,≤. .≤ .
.,.... .,’ƒ, ..:.,:· ,ƒ.,, ∫.... ¸.:....
…,.◊· ..fi ¸, ,... .....,, ¸...,· ._..·
∫.... ¸.:.... .,....,’· .,...:· Ω.. ,,..
.,...:· ,.·,. …,,.. ,ƒ.†., ..:., :· ,ƒ.,,
¸ƒ....Ÿ· _...., ._.:...Ÿ· ‘ .,....,’·
,,....:·, Ω···. Ω..: .,·,ƒ ∏: .,ƒ.. .:· .n.·
.·..,.. ™. π....:· .,.,., .,....:· .·,·,≤:·,
™. ≥,....:·, .:..¸’., _.,∏Ÿ· ...,-: ,.·,:·
,,.,., ..., ‘ ......Ÿ· ∫.› ‘ ¸....¸’· .,·,,
.,,.≤., .,.†,ƒ..:· .,,,’· _.ƒ., .¸....Ÿ·
.·,·,≤:· ¸...,’· _...., ..,: .,...Ÿ· ....∏:
.’..Ÿ· ¸. ... ‘ π..:· _...., .≤∏..Ÿ·
..:.’· ≥., π..:· _,... ‘ ..,.Ÿ· ,,:...’·,
... ....... ,.., _¸· ..,, ∫ƒ..Ÿ· _.·ƒ≤:·,
π..:., .≤∏..Ÿ· .,,·.¸’·, .,..:· ™,..·ƒŸ· ¸.
. ¸....,’·
ôjƒ°üà∏d á°TQh Ωó≤j »Ñ©µdG
øjôëÑdG »`a »Fƒ°†dG
…ôª©ŸG ∞«°S - ájDhôdG
.¸,..:· ..., ¸, ∞,.. ¸.ƒ.†:· ,ƒ..Ÿ· Ω..
¸,¸:· .:.... ¸.ƒ.†:· ,,ƒ...:· .,.., ƒ.†.
...≤:∏: ‹..:· _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ,.,Ÿ ..,..:·
.,:,.:· ..≤,...Ÿ· ‘ ..,...Ÿ· ∫ƒ. ...,, .Ωƒ∏.:·,
..∏.. ,,ƒ...∏: ,ƒ∏. ƒ.ƒ. ≥,,. ¸. .ƒ..,
‘ ..n∏..:· ,,. ¸. ¸,..:· ..–, .¸,,.,:·
¸.: ‹,.:· ..–’· ,.., ,.,..:· ¸,,ƒ..Ÿ· ,..
‘ ..,...Ÿ· . ,..· _¸· _ ,n., .¸.ƒ.†:· ,,ƒ...:·
¸.:· ....,’·, ...,...Ÿ· ..·ƒ., .,:,.:· ..≤,...Ÿ·
.¸.ƒ.†:· ,,ƒ...:· ¸.: ‹,.:· ..–’· .,..,
..,...Ÿ· .,.,. ¸. .,≤,,n. ...,, ¸,..:· Ω..,
..≤,...Ÿ· ‘ ™,..· ∑,..., .,:,.:· ..≤,...Ÿ· ‘
,,ƒ...∏: ‹,.:· ..–’· ™.ƒ. ¸. ¸,n. ¸.:·
≈∏. ,., ¸.:· •.≤.:· ™,., ¸,.., ¸.ƒ.†:·
¸. ,ƒ..Ÿ· ,,.. ...,ƒ:· ..,.., ..,..,.. ,ƒ..Ÿ·
¸. .,.. ,ƒ.†., ¸.,,.,:· ,ƒ∏. ƒ.ƒ. ≥,,. π,.
..n∏..:· π,:.., ..,... .¸,..:· ∫.., .¸,,ƒ..Ÿ·
..n∏..:· ¿,.. ..,.†.· ¸.:· _,’· ...,ƒ:· ‘
.,..:· .ƒ,.., ...,ƒ:· ,.†. ¸. ™,., ,...·,
¸.ƒ.Ÿ· π...., ,,.·,,¸· ≈..,. ¸,,ƒ..Ÿ· ,,..,
.¸,·ƒ∏◊· ,..,,
äÉfÉëàe’G õcGôe º©j Ahó¡dG
»ÁÈdG áq «ª«∏©àH zÉ«aGô¨÷G{ »`a
ájƒYƒJ äGô°VÉëà á«Ø«°üdG õcGôŸG äÉ«dÉ©a »`a ∑QÉ°ûJ áæé∏dG
áæé∏dG ᪡e ìÉ‚E’ zº«∏©àdGh á«HÎdG{ ¿hÉ©J øq ªãj z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ á«æWƒdG{ ¢ù«FQ
»°VÉŸG ƒjÉe ∫ÓN IôgɶdÉH …QÉ≤©dG ∫hGóàdG ᪫b ∫ÉjQ ÚjÓe 4.4 :z¿Éµ°SE’G{
ÊhεdE’G ΩÉ`¶ædG »`a äÓ`≤æàdG á≤«Kh äÓ`jó©J ¢Vô`©à°ùJ zá`«HÎdG{
ájDhôdG -»ÁÈdG
Ω..:· ,,∏..:· Ωƒ∏,. .,∏: _.·
_..· ¸.,.. ¸,¸:· .,.,∏..,
.,.·,..· .... ‘ ¸....’·
.·ƒ,’· .....·, ..:,.◊· ..,.≤.:·,
..,... ....:· .,,.,...’·, .,.,:.,
.·,· ,..., ¸....’· .:ƒ,..:
Ωƒ∏,. .......· ,.·,. ‘ ,-n:·
.,... .:-::· ,.·,Ÿ., Ω..:· ,,∏..:·
,¸,¸:· .-::· .:...Ÿ· ..,’ƒ,
.,∏n:· _.·, . ( _...:· ,..†fi
...ƒ.., .,ƒ,,. .·ƒ,· ‘ ,,.......·
_ƒ.... ......:·, .,..·, ∫·,...:·
⁄, .:ƒ,..:., ,,“ ….:· ¸....’·
.......’· ,.·,. .·,·.¸· _¸· .,.
..:.-. …· .:...Ÿ· . ,.,∏..,
¸.,.. .,∏n:· ∞.ƒ.,.., .∏...’· ¸.
.:.::· ¸ƒ,..’· ..·,..· ‘ Ωƒ,:·
∞.....,, . .......’· ¸. _.’·,
.,..., ..:· ¸.,.. ,,.....· .,∏n:·
,....:, ..,.,.:· .... ¸....·
¸..·,.:· π...∏: Ωƒ∏,.:· .......·
¸....., _.,..· ∫,’· ,,.∏: ¸.::·
·.. .,....,’· ....·,.:· ....
.,..·,.:· .·ƒŸ· ¸. ¸., (¸.:,
.,∏: ™,., ≈∏. .,,≤Ÿ· .,.....’·
. Ω..:· ,,∏..:· Ωƒ∏,.
ájDhôdG – ádÓ°U
¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:· π..·ƒ.
..,.,≤:.:·, .,ƒ.ƒ.:· .·,....Ÿ· ,.≤.
¸.,.. ¸.,..:· ,...¸:· ‘ .,..,.... ¸...
.,,,:· .,·,, ..:.. ….:· .(.....·, .’,
,.≤. ¸. ...∏:· .,. ∑,...., ,,∏..:·,
.¸....¸’· _ƒ≤. ∫.› ‘ .,ƒ.ƒ. .·,...fi
¸, _..· ,.,. ‘ _.,...fi ...∏:· ....,
.., ...... ,.,., .,-n∏: ¸.,..:· ∂:..
.:-.. .,’, ‘ ..,:.n∏: ¸.,..:· ,., ¸,·
‘ _.,ƒ.ƒ. _.,...fi, .,..: .:....
,.,., .,-n∏: ¸.,..:· ,∏.:· ¸.. ,.,.
.,., .,’, ‘ ..,:.n∏: ¸.,..:· ,.:,¸’·
...∏:· ..,.... ∫ƒ., ..,∏.·.:· .:....
..,.,..:· ,.·,Ÿ· ‘ ¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:·
_.,., ¸..,,:· ˆ·.,. ¸, ..fi Ω,.Ÿ· ∫..
¸... .¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:·
‘ ¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:· ..,....
_.,·.Ÿ· .,∏n: ¸.,..:· ,.. .¸:· ..,:...
∞... ….:· .(···. .....·, .’, ¸.,..
..,ƒ... .....¸· ≈∏. ,,∏..:·, .,,,:· .,·,,
......·ƒŸ· .,..,.... . ,..., .,.. ...,¸·
·.,. ¸. ..∏..Ÿ· .,n..... ‘ . ,.ƒ.◊·
π....,:· ∫...,¸’ .,....Ÿ· ..·,..:·
.¸....¸’· _ƒ≤., ≥∏.., .. π. ‘ .,ƒ.ƒ.:·
.,.n. ∫-. ¸., ...∏:· .....·,
_,.... ∫.,. ∞,≤:.:·, .,.ƒ.∏: .,ƒ...:·
.,,.,.ƒ., ™...Ÿ· .... π.: ∫ƒ..ƒ∏: ...,,
..,,.. π.... _.,·.Ÿ· ,-: ... ¸·, .....
¸. ,,. ,.· ,,.,.ƒ., .™...Ÿ· ¸. ._,.
.,.........·, ...∏:., ,,.,,.. ∫-.
¸,ƒ.. ≈∏. π..,.. ….:·, ..,∏.. .,:·,
.,,.IJ. ,,. Ÿ. ,,.,.. . ,.,.. .....
...... ...,. ƒ,: ¸.,..:· ,...¸:· ¸¸·,
.¸.., ,,...,· π..., .,.,..:· ....: .,,ƒ.:
..,.,.Ÿ· ,,.∏,... …,,, ,,..., .,..
.,,,:· .,·,ƒ: ..,... Ω.≤. ¸· ...ƒ., ’ ...
...∏: ...,.:· .,....¸· ≈∏. ,,∏..:·,
·.. ‘ .......∏: ¸....¸’· _ƒ≤◊ .,.:ƒ:·
,.., .......:· _..,.: …ƒ...:· ,...¸:·
¸. .,,Ÿ., . ,.,.Ÿ·, .,,..:· ,,.∏..fi
.¸....¸’· _ƒ≤. ,,....
¸. ... _¸· ...∏:· .·,...fi .. ,n.,
¸. ¸.:·, ...∏:· π.. ‘ . ,.....’· •.≤.:·
¸....¸’· _ƒ≤. .,... ..,... .,..,. .,.,,
¸.....’· Ω.:.∏: .≤., ..n∏..:· ‘ ...,,.,
..,:,.:· ..,....’·, ≥,:·ƒŸ·, ..:,.∏:
...ƒ.◊· √_:. .. .. ..., ..,...,
...:.Ÿ·, .,:,.:· ...:.Ÿ·, .,,.,’·
∫.› ‘ ..:.-. ¸. .,.ƒ.◊· _.
™. ≥,....:·, ...n∏..:· ‘ ¸....¸’· _ƒ≤.
..,,∏. .,:·, .,.. ≥≤..∏: . ,..Ÿ· ..,.·
.:,.:· ‘ . ,..Ÿ· ..,.∏: .,ƒ..Ÿ· ,.≤.,
...,,., ¸....¸’· _ƒ≤., .≤∏..Ÿ· π....Ÿ· ‘
√.. ∫,.... ¸.:· ,,,.≤.:· .·..¸· ‘ ......Ÿ·,
,· ...:.fl .,· ..., _¸· .....¸’., .™,..·ƒŸ·
.:,.:· ‘ ¸....¸’· _ƒ≤., .≤∏... .·,,.Œ
.n. ¸·,.·, ..,∏., .,.,ƒ... ‘ ......Ÿ·,
..,-:· .,.:ƒ:· _,·..:· ¸..†.. .,ƒ...
_.∏.Ÿ .,..,, .¸....¸’· _ƒ≤. ...≤: ,...:
™. ≥,....:· ,: ¸., ......-: .·,,ƒ:·
....,... ¸... ¸...†: _......’· ..,,
≥∏... ...∏:· .,, ∞∏.. _,.· Ω.,. .,·,
_ƒ≤◊· ∞,,.. _¸· .....¸· ..,..........,
Ω.:.:· .·ƒ. _†., ¸,.., ...,,·ƒ:·,
.,.,.:· ¸..∏:· ,,..ƒ., ..:,.∏: ¸.....’·
_ƒ≤◊ .,.:ƒ:· ...∏:· .,.. ¸ƒ... ¸.:·
√,·...¸· ” ….:· π.n:· ¸ƒ..., .¸....¸’·
.·,.·ƒ.
,.·,Ÿ· ‘ ...,·ƒ. ...:· π..:· _,. ..,,,
.,...ƒ,n., ...∏:· .·,·...¸· .,.,..:·
,.·,Ÿ· ‘ _.,...Ÿ· ..,:.n:·, .,∏n:· ≈∏.
...∏..Ÿ·
ájDhôdG - …ÈY
..fi ¸, ˆ·.,. ¸, ∞,.. ¸∏.·
.:.... ¸....¸’· Ω.. ,,.. …...,:·
…,.≤.:· •....:· ..,. ‹..,¸· ¸· ..,..::·
¸. ƒ,.. ,,.. ∫-. .:...Ÿ., π ...Ÿ·
··., . .:· -··, _,-. . ≠∏, …,..· Ω..:·
.∏...Ÿ· Ωƒ..,:· ..∏, ..,. ..,... . .’.,,
.’.,, .«·, ..:· ·· .,.... .,.:· ∫-.
√.. .∏..., ...,... ·.·· ∫-. ¸. ∂:.,
...,,:·, ..:..,Ÿ·, .™,,:· .ƒ≤. ....,...:·
....·_....:·, .¸.,:· ∂., .¸.,:·,
¸., …...,:· ....·, ._,.· ...,...,
.,..::· .:..fi ‘ ™,,:· .ƒ≤. ...,...
¸ƒ,∏. ¸. ,.· ..,≤, .·.≤. -«· .∏...
‘ ™,,:· ..,∏.. .∏ ... .,. .¸... ∫.,,
.·.≤. ··· ..., .¸.’· .,...:· …¸. .,’,
.¸... ∫.,, ∞:· ·.· ¸. ,.· ..∏, ..,≤,
..∏, ..,≤, .·.≤. .· ..., .∂... .,’, .,.∏.
‘ ·.≤. .- _¸· .....¸· .¸... ∫.,, ∞:· ««
.¸... ∫.,, ∞:· «· ..∏, ..,≤, .π≤., .,’,
..,≤, .¸.,:· ‘ .ƒ≤. ··· π,.... ” ...
·· π,...., .¸... ∫.,, _,-. - ¸. ,.·
.¸... ∫.,, ∞:· .. ..,≤, .:..,Ÿ· ‘ ·.≤.
·.≤. ··, ...,,:· ‘ ·.≤. «. π,.... ” ...
_¸· .....¸· .¸.,:· ∂. ‘ ·.≤. .., ..,¸’· ‘
.....≤∏: ·.≤. -., ..·_....:· ‘ ·.≤. --
.:.... ¸....¸’· Ω.. ,,.. ,...·,
.∏...Ÿ· ¸..·,’· ™n. ... ¸· _¸· .,..::·
··- ..∏, .,.:· _... ∫-. .,. ∫,’
.. ,ƒ . ....·.....’· ¸. ...: _.·,· ™n.
..,.∏Ÿ· ... ≠∏, ..,. ..:...Ÿ· ..,’, ≈∏.
.... ·.. ¸...Ÿ· ƒ,.. ,,.. ∫-. .,....:·
..,..::· .:..fi ..,’, ≈∏. ..,ƒ . ..,.∏.
...,’ .,.∏. .... ·. ... ,·...¸· _¸· .....¸·
∂∏“ L,·ƒ.†: .≤., .¸,...:· _.∏› ∫,.
≠∏, …¸. .,’, ¸.. ...n∏..:., _,.,∏.·
_.∏... ., ._,.,∏. _.∏... « ,....
· _¸· .....¸· .π≤., .,’, ‘ _,.,∏.
.∂... .,’, ‘ _.:· _,.,∏. _.∏.. .
¸..·,’· ™n. ... ¸., ….,.◊· ™,..,
.:.... .,∏,....:· ..nn.Ÿ., .,..Ÿ·
·.. ..∏, ¸...Ÿ· ƒ,.. ,,.. ∫-. .,..::·
¸. ...·.....’· ¸. ...: _.,· ..n.
.,’, ¸.. ..,n,n.. ,ƒ,, ·· ∫-.
¸. ...: _.,· ..n. ·.· L,n.. ” …¸.
..,n,n.. ,ƒ,, · ∫-. ¸. ....·.....’·
·· .,., .,,,.:., ¸n,n.. ,,, ..,..
_.ƒ., ....·.....’· ¸. ...: _.,· ..n.
..,,·,:· ¸n,n..:· ,,.., _.·,· ™n. ·
.-, ¸n,n..:· ,,.., _.,· ¸..n.,
..,...ƒ◊· ¸n,n..:· ,,.· ‘, .Ωƒ,..:·
....·.....’· ¸. ...: _.·,· ™n. · _.ƒ.,
.∏. Lnfl .·...., _.,· ..n. ·-· _.ƒ.,
¸n,n..:· ,,.., _.·,· ™n. «, ...†,.:·
- _¸· .....¸· ..,’ƒ:· _... ‘ _,.:· ….·ƒ:·
.π≤., .,’ƒ, .,.ƒ:· Ln.. _.·,· ™n.
.:.... ¸....¸’· Ω.. ,,.. ,..,·,
.∏...Ÿ· ..,∏n:· ... ‹..,¸· ¸· ..,..::·
,,.. ∫-. .,....:· .·.....Ÿ· ,...,, ‘
..,.... ....... .:.. -· ..∏, .¸...Ÿ· ƒ,..
.,’ƒ: .,.... ....... .:.. ·· ..,..
.,’ƒ: .,.... ....... .’.. -, .…¸.
... .∂... .,’ƒ: ....... .’.. «, .π≤.,
_... ∫-. ,...¸:· ¸. .,..· .- .......·
..,....:· _.,,≤:· ,...,, ¸. ..· .,,..:·
≈∏. ¸....¸· _.,. .:.. -· π,.... ” .≤.
.:.. ·« ..,.. ..:...Ÿ· ..,’, _ƒ....
.’.. ., .…¸. .,’ƒ: ¸....¸· _.,.
_.,. .’.. «, .π≤., .,’ƒ: ¸....¸· _.,.
.,..· -· .......·, .∂... .,’ƒ: ¸....¸·
..:...Ÿ· _ƒ.... ≈∏.
…óæµdG πeCG -§≤°ùe
.∏:‡ ,,∏..:·, . ,,,:· .,·,, ..:.
,... .,,·.¸’· ¸,·ƒ..∏: ....:· .,,,.Ÿ.,
...ƒ∏.Ÿ· ,:. .,.·. ™. ¸,...:., .-≤..:·
...ƒ∏.Ÿ· .,.≤.: ....:· .,,,..∏: ..,..:·
...,,..:· Ω....· ....·,, ..,...· ..≤:
..,,,.Ÿ., .,.,∏..:· .,·ƒ,:·, ..-≤..:·,
.·.·,,¸’· ≈∏. ,,.-:¸· ..,, .,.,∏..:·
.-≤..∏: .,.. ,· .,,·.¸· .... .·ƒ.. ..,.Ÿ·
.-,... _.,...., ... .,,,..·, .,∏.·.:·
Ω.:.:· ‘ π..∏: ..:.Ÿ· .-≤..:· .≤,:,
.¸,,.:¸’·
¸..∏. ...≤:· ..∏., ∫,’· Ωƒ,:· ,.. .·
¸,·ƒ..∏: ....:· .,,,..∏: Ω..:· ,,.Ÿ· ¸:,.:·
Ω·,.:’· . ,..· ≈∏. .,,. . .· ..,,·.¸’·
,...: Ω....-: ..,·ƒ:· .........’.,
¸∏.·.:· π≤.:· Ω.:.: _.,. .,.,. .,,·,.,’·
,,.. …...◊· ¸·... ¸, ˆ·.,. √.≤:·
....... ,...·, .(...ƒ∏.Ÿ· ,:., ......
..,:....¸’· ∫ƒ. .-≤..:· ,... _.,., ..,·.·
..-≤..:· Ω....· ‘ _.:ƒŸ· .,·ƒ. ¸.:·
∫ƒ. π.. ..,ƒ: . ..,. ¸.::· Ωƒ,:· ¸..†.,
,., .,. .. .,.,·.¸·, ,,,.≤.:· ¿·,....· .,:·
..·ƒ. .,·.¸· ,... _.,., ¸..ƒ∏,:· ˆ·.,. ¸,
.,... ¸.,,n.:· ...· _.,. ,: .....,,:·
....... .,:-. ”, .-≤..:· .≤,:, ..:.·
.,.,. ‘, ..,, .≤∏..Ÿ· .,..†≤:· ¸. ...
...,..ƒ.:· ¸. ..ƒ.› ...,. ..≤∏:·
.,,,.. ≈∏. ..≤∏:· ‘ ¸ƒ.,...Ÿ· . .·,
‹’· Ω.:.:· ‘ π≤.:· ..,. .·,,¸., Ω·,.:’·
.(····,··. …,·,ƒ:· ,·,≤:., .., .. ,...
.-≤..:· ..,. ¸.., .,... ,...., ¸· ≈∏.
.,...,Ÿ·, .-.¸’· .,∏.. .... .,., ..,:·
.,: ....Ÿ· ...,’· ‘ . ,,,.. _:ƒ≤..∏:
....,, ∫......· ≈∏. ...,. .π≤.:· .·,·,≤,
.¸..·,.:· Ω..:· ,·,≤...·, _:ƒ≤.Ÿ·
_.,...Ÿ· .·,·
.., .,.... .:.. ...≤∏:· ·.. . ,..· ∫ƒ.,
‘ ,ƒ.... ..:.· ..,... .,,...:· ...·,
.:.... ,,∏..:·, .,,,∏: ....:· .,,,.Ÿ·
.. ,, ...,. ..≤∏:· ·.. ¸..· .≤: .L≤...
¸. _:,·ƒ..Ÿ· ...†.’· _, .·¸.· ∫..,.:
... ...,,,.Ÿ· ‘ . ,∏.·.:· .-≤..:· Ω.:.
_†., ≈∏. _...-: .,..... ..... .,,·
.¸∏.·.:· π≤.:· Ω.:. ‘ .,ƒ∏nŸ· .-,...:·
.,..· ¸. ¸.:·, .ƒ,,Ÿ· .·..’· ≥≤. ..,
π..:· .,ƒŒ _¸· ..,. ..,..ƒ., ¿,,.·
.¸∏.·.:· π≤.:· ∫.› ‘ .,,:...·,
¸..ƒ,:· .,... ¸, ,..., ∫.. ...,, ¸.,
¸.. .,..: .:...Ÿ ....:· .,,,.Ÿ· ¸.
..,.. .,∏.. ..,..ƒ., ¿,., · ,.:. ..≤∏:·
¸. ...: ∫ƒ∏. ..,.. ¸. ...“ .,.
.n,,. .,.. ......· ‘ .≤:..:· ™,..·ƒŸ·
‘ ,,:. ¸.:· ..,:....¸’· _†.,, ,.·ƒ..:·
π≤.:·, ...,∏..:· .,·.¸· ≥,,: ¸. ..,∏n:·
.,:....¸’· √.. π. ” .,. π..:· ..∏..Ÿ
Ωƒ≤. . ≤,... ..., .‹’· ,,.:· Ω·......,
,,..· .≤. ¸’· . .· . ,,., π≤.:· ,·,. ,·...¸.,
..,.,,.:¸·
.:..fi ¸. …....:· ⁄... ¸, .,... ∫..,
-...., · ,,ƒ. ..≤∏:· ¸.. ...:.,:· ∫....
_,..Ÿ· ¸· _¸· .....¸· ..·,.......’· π.
·,., ...ƒ∏.Ÿ· ,:., ..,,·.¸’· ¸,·ƒ..:· ‘
π., .,,,.Ÿ· .,..,: ¸.:· .∏...’· π. ≈∏.
_.,∏:· .:·,¸· π,· ¸. ¸ƒ..,, ¸,..., .,.....
.,,,.. _,·, .¸,,...◊· ¸...· ‘ ≥:..:·
.·¸.· π≤. ¸...†: .·..≤∏:· √.. π:. .≤.
L,.. Ω.:. .ƒ,, ™. . ..ƒ... ...ƒ∏.Ÿ·,
....ƒ∏.Ÿ· .,.–, ..ƒ.·
ájDhôdG -…ÈY
.≤∏. …¸., .,≤,,n.:· Ωƒ∏.:· . ,∏. ....·
Ωƒ∏.:· ..,∏.: .,.,.·,..¸’· .n.· ......Ÿ π..
...·,. ≥,,: ¸. ∂:., ..,..::· .∏.,Ÿ· .,≤,,n.:·
.·.’· .·,..·ƒ., .,.,.:·, .,.,.·,..¸’· .·..’·
”, ...,∏.∏: .,·,,:·, .:...,:· ™. .,≤.·ƒ. _..,
.·..’· ,... ...ƒ.› _¸· ,ƒ.†◊· ,,..≤.
..ƒ,ƒŸ· Ω....’·, .,.,.·,..¸’· .,....†. ¸.:·
.π..:· .........·, .,∏.:.,
.,,ƒ≤.,:· ..,.· .... ¸...,’· .,·., ‘
π.·,. ¸. .,.,,.. ..,. ..ƒ, ¸.... .,.....·
...,.. .∏.,., .,.,.·,..¸’· .n.· ,,ƒn.
..n.∏: .,:.◊· .∏.,Ÿ· _¸· .·,..,Ÿ·
≈∏. ,,..:.-. ,.· ,ƒ.†◊· _.,. ....,
_...· ¸.,.·,..¸’· ..,:· ,..., π. .n.·
.·..· ... ≈∏. π..... .n.· ¸· ,.., ..,
Ω.:. ..... _...., _... ∫,’· ..,.,.·,..¸·
..:.· ≥.·ƒ. _.., ..,∏.:., .,·.¸’·, ...ƒ◊·
,,≤:·, .,·,,:·, .:...,:· ™. .,·.¸’·, ...ƒ◊·
.....,..:· ..,·,., ≥,,n., ,,ƒn., _..., ...
.,·ƒŸ· ,,ƒn.: .:... ....,.. ≥,,n., .·.·,,¸’·,
≈.,:·, ≥.·,.∏: Ω·.....’· _..–, .,,..,:·
...,∏.∏: .,...:·
π,ƒ“ ,..... _..., _..., ¸.::· ..,:·,
π..:· ,..... ™,ƒ.. ≥,,: ¸. ..,∏.∏: ..·.....
.n...’· π:. ..∏.fl .·,..,. π,... ≥,,: ¸.,
...,,, ™....∏: ..∏..Ÿ· .....·, ..,:...:·,
≥.·,Ÿ·, .....· .,·.¸· Ω.:. ..... ...,,, ∫...’·
...,∏.:.,
.,∏.. ‘ ..ƒ.· ≥,≤– ƒ,. .:.::· ..,:· . .·
,.·¸:· ......, _..., ƒ., ,∏..:·, ,,∏..:·
,,.... ¸. …ƒ,,:· π≤◊· .,:¸· π..ƒ. .. ...·,
∑-..·, ........:·, ,.·¸:· ...., ..,∏..,
,,,≤. _,: ,,ƒn., .... .·,.,Ÿ ,-n:·
. ,,...’· ..,,:· ...†.· ..ƒ, ¸...., .:...
...†.’ ..≤,...’· .’..., .,ƒ..Ÿ· ¸,,:· ™.,,
_..– ™,·,:· ..,:· ∫,...,, .. ,,...’· ..,,:·
∫-. ¸. ,-n:· ..≤,...·, ,., .’...
.,,...:· ..-.:· ,,,.., .... ’· ,-n:· ,.,
_.,,.· ∞,:ƒ. .’... _..–, ..,∏.∏:
..,:· . .· .¸,-n:· ,..:· ..... _..–,
™...Ÿ· ¸..n. ™. ..-.:· _..– ƒ,. _....·
∫..,., ,....Ÿ· ,·ƒ◊·, π..·ƒ.:·, ......:·,
...-. _..–, ™...Ÿ· ™. ,...’·, .·,’·
._,.’· ‹..:· ,,∏..:· ......·ƒ. ™. ..·,..:·
.,ƒ. ,,,.. _¸· _.....:· ..,:· ¸.,,,
...·,.:’·, .,Ÿ..:· ,,≤:· ∫-. ¸. _.,,.·
.,.:ƒ:· .,ƒ,:· _.,., .,Ÿ..:·, .,.:ƒ:·
¸....·ƒŸ· .’ƒ:· _.,., ,·,..’., _.....¸’·,
..,.....¸’· ,,≤:·, ¸.:ƒ:·,
…È©H á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG äÉ«∏µd áq «é«JGΰSE’G á£ÿG ∫ƒM πªY á≤∏M
ÜÉ`Ñ``°T
20 Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
πª©dG IOƒL ≈∏Y ôKDƒj äÉjQÉѪ∏d ô¡°ùdG :»Ñ©μdGh ..π◊G ƒg ó«YGƒŸG ∫hóL :¢SGhôdG
¿hQô°†àe ΩÉ©dG Ωƒ∏HódG ÜÓW :»◊É°üdGh ..…hôμdG Ö°ü©àdG ÖÑ°ùH √AÉbó°UCG ô°ùîj ¢†©ÑdG :»ÁõÿG
OGó°S πFÉ°SƒH ΩƒYóe ÒZ ¢VGÎbÉH Oƒ«≤dG øe IôFGO ‘ ¿ƒWQƒàj ÜÉÑ°ûdG :…OQƒdG
≥«°†dGh º¡dG iƒ°S Ö∏Œ ’ ¢Vhôb øe ’óH IÉ«◊G ÇQGƒW á¡LGƒŸ πM º∏°SCG QÉNO’G :QÉ°üf
OÉ÷G Qɪãà°S’G øe ’óH á«gÉaô∏d ¿ƒjO OGó°S ‘ ™«°†J »àdG äGƒæ°ùdÉH ¤hCG ÜÉÑ°ûdG :»Ñ«gƒdG
π◊G ƒg ó«YGƒŸG ∫hóL
..,◊· ≈∏. ..,,.,Ÿ· .,.·ƒ. _:.. _.. ∫ƒ.,
¸. ¸s’· .,...:· ¸ƒ∏:, ¸,.:· ,.,..∏: .,.ƒ,:·
_.,., _.·,,:· ,., ¿,..:· ∫.. .∫.,..ƒŸ· ,ƒ,.,
..,,.,Ÿ· .,.ƒ.: ¸,∏.. _:.. .,ƒ, ’ .,..: …...
.,..’·, π..:· ...·,.:· _, ¸,·ƒ,

’,., ....., ·.¸·
,....Ÿ· _. ¸. ..· ·.s·ƒ. ._,.’· .......’·,
Ωƒ∏,. ,·: ...ƒ... ....·,.:· .∏.,. ‘ ,. ¸Ÿ
.,.·ƒ. ™. ∫.,..ƒŸ· ¸.·,.: ·,:. Ω..:· ,,∏..:·
¿.... ..,... .,..μ.¸· _¸· ...’ ..,..,.:· .·,.,..’·
π: ‘ .∏,.., ¸. _s· ∫·. ¸. ∫.,..ƒŸ· ..,,.,.
...,.‡ ... ¸μ, .. ƒ., .¸,ƒ:ƒ.μ.:· ™..ƒ.:·
..,... ,.., _¸· .π..:·, ...·,.:·, .,.ƒ,:· ..,◊·
.....,. ¸,·ƒ.. ¸. …· π,n.. ¸,. ∫.,..ƒŸ·
¿É°†eQ ô¡°Th äÉæMÉ°ûŸG
.,.ƒ. ..,:· .,s ,.’ ¸..,..:· _.· ∫..,
..,. ..,,: ™. ,....., ’, ·., _,.. ..,,.,Ÿ·
.,. ,:., ..·, ...ƒ... ..,μ:· ¸,fi ¸. _:μ:·
⁄..:· _..s ..,,.,. ¸¸· ..s ..·ƒ... ™,,· πs ...·,
‘ ,,.... ..,,,.:·, ..,,.,Ÿ· ¸. .._. ≈..,
_.,., ’, .......’·, π.’· _, ._:s ........
..,.....◊·, ,....:· ¸. ,.≤:· ·.. _¸· π... ¸·
π., ∫.,..ƒŸ· ,.. ¸. _.ƒ,..· .., . .·, .....
ˆ· ,,.. ∫.◊· ..,,n, ƒ., .∑,.,Ÿ· ¸..†., ,,..
..ƒ:·, ...,:·, .,.Ÿ·, ..:’· ,,..,
πª©dG IOƒLh ô¡°ùdG
....., ,:.: ¸,.μ:· .,... ¸, ™... ∫..,
⁄..:· _..s ∫.,..ƒ. ,:·ƒ, ._.ƒ,.. ¸.n∏..:·
,.., ¸.,..:· ‘ π..:· ...... π. ...,,.,. .,.ƒ.,
√.. ‘ ,‰ .,∏ns ...¸· .,. .π..:· ..ƒ,, .,,...¸’·
¸· ..... ¸. ∂:., .....· ‘ ,,,.. .,., .∏.,Ÿ·
¸· ¸.

·.†. .,,,..:· ..ƒ,, ..,,s,. ≈∏. ,:·ƒ,
¸. _:s ‘ ...... ‘.≤::·, ¸...,,:· ¸.ƒ:· .∏.
¸.,..., ¸..... _, Ω·,.’· ¸·.≤. _¸· ¸.,.’·
..,,,.:· ≈.., ∫.,..Ÿ· ‘ .s,...Ÿ· ..,...Ÿ·
...... ¸,. ..,Ÿ..:·
¤hCG äGOÉÑ©dG ô¡°T
.¸.ƒμ. ∞:ƒ. ¸,,.· ⁄... ¸, ˆ· .,. ∫..,
..,... ...:· _....:· .,,...¸· ≈∏. ,:·ƒ, ∫.,..ƒŸ·
..·,:., √..· Ω..: ,.μ.. ∞:ƒŸ· .,...., ..∏..:
≈∏. ,∏..:., .ƒ., .‡ ..,∏...., ¸· _.,.Ÿ·
,,≤.:·, .·..,.∏: ,,.. ƒ. ¸..†., ¸¸· ..s ._.,·,Ÿ·
¸. ,.:s¸’., .,,..,¸· ...,’· ∫·....., _... ˆ· _¸·
¸· ..... ¸. ⁄..:· _..s ∫.,..ƒ. .,.ƒ., .....n:·
ˆ· ,s., •.,.,’·, ˆ· .ƒ,, ‘ _.ƒ∏.· ¸. π∏≤,
..ƒ:· ¸. ·.,, ∑... ¸· ¸ƒs .◊...:· ∫...’·,
π∏≤, ..¸· ..s ...,,.,Ÿ· ..,... ,,... ¸. ¸ƒμ,..
∂:.: .,..’· _, ¸....,’· π..·ƒ.:· ¸. ..†,·
_†.,: ¸.,.... ,,.., ..,,.,Ÿ· ..,... ,..· ’ ..·
......Ÿ· ¸. ....,’· _¸· ¸...., .. ·.., ......’·
.¸......., ¸...·. ≈∏.

..ƒ. ™,....:·,
ábGó°üdG ≈∏Y ÉaƒN
¸.n∏..:· ....., ,:.: ¸∏,.....¸’· ,:,. ∫..,
π..·ƒ.:· ≈∏. ⁄..:· _..s ∫.,..ƒ. ,:·ƒ, ._.ƒ,..
.,.ƒ. ∂:.s, .π.’· ™. ....., ¸....,’·
·.,, ..ƒs ¸∏.Ÿ· .,.ƒ.:· ™. ,....., ’ ..,,.,Ÿ·
πμ.., ∂:. ,:·ƒ, .∫.◊· ..,,n,, .π,∏:· ∞..... ..,
‘ _.,·,Ÿ· ™. π....∏: ∞:ƒŸ· .,,.., ≈∏. _,s
...·.· ¸¸· ∫.., ._..,¸’· ,,.., .·...Ÿ· _.,∏..
..... ......’· ,· π.’· _, Ω.≤:· .,s ¿.... ,,..,
,.’· ·.. π.:, ._.....’· .’·ƒ. ,μ., ...≤: ≈∏.
...ƒ...·, _.≤..:· _¸· ¸.,.’· _†., ‘ π.., ..
.

..†,· π.’· ..,, ......’· _,
»eÓYE’G ºNõdG ÒKCÉJ
¸.n∏..:· ....., ,:.: ¸◊...:· .ƒ.fi ∫..,
..,∏ns .... ∫.,..ƒŸ· .,.·ƒ. ,...... ’ ._.ƒ,..
∫·....· .....· ¸.., .,.... .., ‘ ¸... .,.ƒs
..·,:· ¸. L... ..’, .,s·..∏: ..ƒ:· ·..
.‹..:· Ωƒ,:· .·,...fi ‘ ,,s,:· ≈∏. ...,..
¸’· ≈.. ⁄..:· _..s ..,,.,. _ƒ.... ¸· .s·,
_†.,∏: ™..·ƒ.., ..,...Ÿ· _†.,: .,...:., .,,
..,...Ÿ· .·.· ≈∏. _ƒ.. ,,μ..:· ¸μ: ,.’·
,.,:· _:.. ,.., _¸· ...,...· ..n.’· ,μ.,
¸. _:s ≈∏. ∫.,..ƒŸ· ..,,.,Ÿ _,μ:· ¸.·.¸’·
.,.ƒ,:· ∞...:·, .,.·.¸’·, .,.ƒ,,.∏.:· .·ƒ.≤:·
..,.,,μ:¸’· ™.·ƒŸ·,
IOÉYEÓd πHÉb ∫ÉjófƒŸG
_:μ:· ∑... .…,,..· ∫·. ¸, ˆ· .,. ∫..,
..,....Ÿ· ‘ .....,. ¸.:· .,,.,..:· ......:· ¸.
_.:..Ÿ·, ¸..≤Ÿ· ±.μ. .,. ....,:· .,...,,:·
∫.◊· ..,,n, ¸., ..,,,μ:· ......:· √.. π:.
¸·,.’·, ......’· _, .∏..:· ,,,.., _,s ,,. .,:
., .· ’¸· ...·, ¸.μ. ‘ ..◊· ..,... ,,.s,....,
≈.., π,∏:· ∞..... .., .,.... ......: ,.....
∂:., .,,... ...,,.,Ÿ· _†.,: ,s.,:· ¸.,..:·
..,,∏..:· _, ¸,.≤. ¸· ..... ƒ:, .._:s ..,,∏..
...,,∏..:· _ƒ..... ∂.. ≈..· ¸,. ..,,..,¸’·,
·.. ∫.,..ƒŸ· .,.ƒ. ¸· ™,..· ,∏., .....·,
.,’, .∑,.,Ÿ· ¸..†., ,,.. ™. ¸.·,., Ω..:·
....,.. ,ƒ.· ≈∏. ...,. ,.· Ω.≤. ¸· .,.·..¸· ...s
.....¸·. .,: ¸ƒμ,.. .... ⁄..:· _..s ..,,.,..
.,. .., ,,:.:· ,,’·, √·,·ƒ,·, ¸..†., ,,.. ..·
Ωƒ, ≈.. ,∏..Ÿ· ..,...: ..., ¸ : ...·_.· ¸.
....,≤:·
záq ª∏dG{h QÉμàM’G
π..·ƒ.:· ¸· .¸.,,,Ÿ· ∂∏Ÿ· .,. ¸, ¸.... ,s.,
.....Ÿ· ..· ¸., ..,., ¸., ... ,... ,..,:· _,
.≤n.Ÿ· ...,· ™.Œ ƒ. ⁄..:· _..s ‘ ...·,:·
™,n:., . .’ ...·, ¸.μ., ..·, ∫,.. ‘ ...·ƒ:·
∑·,..’·, .∏... ...·, .... ∑..., ,.μ..· .,ƒ,
’ ∫.◊· ..,,n,, .…... .... π,.≤. ¸ƒμ, .,,
·ƒ..,: ,, .· ,· ..,:· ,.,, .·,.. ™,..· ™,n...,
™...:· ¸.·., ,.’· ·.. .., ¸μ:, ._.ƒ,:· ∂:.,
¸.:· ¿.·¸:· ¸. .,..:· .,s..:., ∑..., ..∏:·,
√.. ...s .·ƒ.. ._,μ:· ¸Ÿ..:· ..◊· ·.. ¸n..
.∂:. _. ,· .,.,μ– ,· .,∏,∏– ..,n..:·
™LGÎj »YɪàL’G π°UGƒàdG
._...· ¸.n≤:· ‘ ∞:ƒ. …,..Ÿ· ..fi ∫..,
πμ.., ¸....,’· π..·ƒ.:· ≈∏. ∫.,..ƒŸ· ,:·ƒ,
_†.,, π.’· ™. .·..≤∏:· .,. ¸. · ., _,s
.,..’· ™. _.ƒ∏.· ¸.s ∫.,..ƒŸ· π,. .......’·
∞∏.fl _...· ¸.n≤:· ‘ π..:· ,.,..., ·,∏.
_..s ·., ....., .¸.ƒμ◊· ¸.n≤:· ¸. ...,,n,
π..:· ≥.·ƒ. Ω.. ,,.., .,..’· ¸. .....,· ⁄..:·
...:· .,... _..,¸· ¸. ¸... ·.s, ...,,.,Ÿ· ™.
¸.,..:· ≈.. ,,..:· ,,.., ‹..:· Ωƒ,∏: π..:· .·.·
≥...., ¸’· ≈.. ⁄..:· _..s _ƒ.... ¸¸· ..s .,s.,:·
......Ÿ· ¸n.. ¸.:· ..,..Ÿ· π: ‘ ..... ..,..Ÿ·
.,...,,:· ¿.·¸:· ¸¸· ..s .,.·

’.., ∫.,..ƒŸ·,
..,.·,∏.., ∫.,..ƒŸ· .,.:¸· ¸. .,,.
m ó› ÒZ ΩÉMR
....., ,:.: …,·,.:· ¸..,∏.. ¸, ˆ· .,. ∫..,
_:.. ⁄..:· _..s ∫.,..ƒŸ ¸· ∂.. ’ ._.ƒ,.. ¸.n∏..:·
.,....:., ¸ƒ..,, ¸‡ .,,fi, .,.,... ≈∏. _,s
⁄..:· _..s ..,... _,’· π,. ._... πμ.., .,,....Ÿ·
.,. ·π,.†.:· ¸..†., ,,.. ¸. .≤,.. πs ∫·....· Ω·
.⁄..:· _..s .,.ƒ. ™. ¸.·,., ∑,.,Ÿ· ,,..:· ∞... ¸¸·
,..:...· ¸. .,’ .™,.., ...·:¸· ..,.≤.∏: ∫.› ·.
‘ ...·..· .,.– ‘ ..ƒ.., _s· ¸ƒμ.: ..ƒ:·
‘ ......, ™.†. ¸’ ...... .:,.fi ‘ ≈...., ...,◊·
..ƒ:· .,·.¸· .....· ¸· ’¸· ¸.., ¸: ·.., .....,. ,·ƒ...
¸.,.’· ¸. _:s ‘, ......:·, ™..:· ..: ¸..†,:
¸. .._., ¸..≤Ÿ· ≈∏. Ω..,:· ¸. ∞..’., ,...·
.π.†.· ..,,· ..,.. ƒ:, ...,,.,Ÿ· _.,.. ¸.:· ¸s.. ’·
,· .·,.,. ..,..Ÿ ,..∏.:· ..· _.ƒ∏.· ¸. _..... π.
¸·,≤:· ¸. .·,,· ..,,· ..,·,. ‘ ...,.:...· _.....
_... .∏., ¸¸· ,.,..’·, ,,.:· .,,. ∂:, ·,,μ:·
.∑,.,Ÿ· ¸..†., ,,.. ‘ _.....:·
á°SGQódGh πª©dG ≈Y á«Ñ∏°ùdG ô¡°ùdG äÉ«YGóJ ≈∏Y ´ÉªLEG
⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ó«YGƒe ≈∏Y zá«Lƒdƒ«ÑdG º¡JÉYÉ°S{ ¿ƒ£Ñ°†j ÜÉÑ°T
¢SƒHÉc ¤EG ™jô°ùdG AGÌdG »`a ÜÉÑ°ûdG ΩÓMCG π«ëj ¢Vhô≤dG íÑ°T
äÉæb óªfi – ájDhôdG
.,› .,.ƒs ∫.. ¸ƒ,.:·, _.,,≤:· .,,.Œ
..,. .∏.†.. ..,..· π, ..·,.’· .,,,·ƒ, .∏μ...
_.,,≤:· .,....·, ..,..., ......Ÿ·, ,..’·
.......Ÿ· ¸. _:μ:· ‘ _,s πμ.., .,.....:·
.∏μ... _¸· .:ƒ– .,. .,.,..:· .... _,
·.,.–
.∏μ..Ÿ· √.. ≈≤,., ..,..,.· .– ¸ƒ.,,, .,≤,≤.
,.., ¸. ,,.≤. .ƒ.. .ƒ,, π: ‘ ,....∏: ...,.
......·ƒŸ· _†., ∑·,..· ,.., _¸· ..·,.’·, ,.,..:·
¸,. ¸. ,.,..∏: _.,,≤:· ¿.. ‘ ,.’· ‘ ∑ƒ.,:·,
..·...:· ≈∏. ,,.,.. ¸. .s..:·
_¸· ,.,..:· ™... ¸.:· ,.,..’· ..... ..,
≈∏. ,..., .. ..s .∑ƒ.,:· ¸. _.·,.’·
≈∏. .,.,Ÿ· .·μ..Ÿ· .≤,≤. ..,.. ,,.. _†.,:·
¿.†.. ..,.·.. ¸. .,... .., .,.....:· _.,,≤:·
..·,. ,,., ¸ .

..†,· ,,.,, ¸. ¸μ:, .¸.,:· ¸.
,:., ..., ’ . .μ:, .¿..·, πμ.., .,μ.,:· _.,,≤:·
...... ¸· ¸μ, ¸.:· ,ƒ.’· ¸. ..,.,..., .,,:¸·
¿·,,:· π:. ..,,,ƒ:· ,:.nŸ· _†., ≥,≤– ≈∏.
¸,,... π,ƒ..: Ω,·:· ∫.Ÿ· _.ƒ., ¸μ... ...,,
._... …,.Œ
¸· ¸μ, _.,,≤:· ¸· ,.,..:· ¸. ... _,,,
.,,. ¸μ:, .,:.. .∏μ... ,· ..,· ¸. .,,fl ¸ƒμ.
.,:.Ÿ· ...,..μ.¸· ≥., .,.. π....:· .,., ¸.
¿,... .. ¸.,.’· ¸. _:s ‘ ¸μ:, .∏μ..Ÿ· ,..,
_¸· .,..,≤. .ƒ≤. .,., ..≤. _.,,≤:· ∂∏.
..,.. ≈.. ‘ ƒ. ..·,. ‘ π..,, ¸ƒ...:·
Oƒ«≤dG øe IôFGO
_:μ:· .,.. .….,ƒ:· ˆ· .,. ¸, ¸..:. ∫..
....·ƒ., _.,,≤∏: .,.... ·ƒ.., ….:· ,.,..:· ¸.
‘ ¸ƒ∏..,. ..·...:· ¸. ,.,.. .., .....,Ÿ·
.¸ƒ...:· _¸· .,.,.:· ‘ ,,, ….·ƒ. .ƒ,≤:· ¸. .,.·.
≈∏. ,.,..:· ...... ’ _.,,≤:· ¸· _,· ∂:.:
.,,. _¸· ,..ƒ≤. .‰¸·, ,≤.:· .,.·. ¸. ¿,,.·
.….,ƒ:· ....·, ..,....,’· πs...Ÿ·, ,≤.:· ¸.
...... ¸· _.,,≤∏: ¸μ, ...... ..ƒ:· ‘ ¸μ:
·ƒ....· .. .¸· π,≤...Ÿ· ‘ ,..:...’· ≈∏. ,.,..:·
‘ _.,,≤:· _¸· ..∏, ¸. ...,, .∫·ƒ.’· ∂∏. .,·.¸·
_.·,.’· ¸. _.,.∏: L,n.. ¸,. .,:.Ÿ· ...,’·
..,., ..,· ‘ •,ƒ. . .· ∞...μ, ..·...:· .,.,s,
∑,. , ¸· ,., ·.,: ..,∏..’· ...,· ¸. ¿,,.∏:
∫.. ‘ ’¸· _.·,.·: .ƒ.∏:· Ω.. .,..· ,.,..:·
¸· .,,,.. ≈∏. · ..... ..·...:· π...., ¸. _≤,:·
¸. ..... .,..◊ ...,..μ.¸· ,..., ¸....¸· πs _.,.,
...,.ƒ,.. .·... ‘ .∏... ∫.. ‘ .,....:· •ƒ..†:·
._.·,.’.,
áે óFÉ°üe
. ..,.. π:“ _.,,≤:· ¸¸· ,.... ..fi ∫..,
...≤Ÿ· ‘, .∏...:· ™...Ÿ· ¿.·,.. ™,.. . ≤∏≤.
..,‡ ...... π:“ _.,,≤:· ¸· .,. .,.,..:· ¸..,
,...:· ¸’ .π...:· ‘ ,..:· _.. .≤,,n, .s...,
..,.. ∑ƒ.,:· .,..≤. ¸.:· _.,,≤:· ¸· .≤..,
¿:.. ..· ∞...μ, .. ¸..,.. ¸μ: .,≤.:· ¸. .,...,
∑ƒ.,:· ¸· ,.,..., .¸s· .∏μ... ._... .∏μ...
_.,≤Ÿ· ,.,..:· ∫ƒ. .ƒ,μ..:· •ƒ,. ¿....
..∏, ’· ,... πs ≈∏. ,., ∂:.: .π...:· _.
.L≤. _ƒ..≤:· .,,,.†:· .’.. ‘ ’¸· _.·,.·:
π°†aCG QÉNO’G
._..Ÿ· ¸ƒ,.:· .·... ¸. ,..:· ¸· ,.... ....·,
.¸...:· _¸· ., ¸,.., ¸ƒ... _,.. _¸· .,Ÿ· .ƒ≤,
¸· ¸. _.,,≤:·, ¸ƒ,.:· …....: .≤,,: π.†.·,
¸. .,.◊· ..ƒ: ∫.Ÿ· ¸. ·.,, ¸....¸’· ±..,
..ƒ..· Ωƒ,: _†,,· ,.,. ·.,. ·.. .,...’· ∫·.
....Ÿ·, ..ƒ∏.Ÿ· ..,...· ‘ .s,...Ÿ· ,.., _¸·
..·...:· ‘ ..,≤., ..·ƒ. ¸,., _.. ..ƒ,
áÑcôŸG óFGƒØdG áeGhO
_.,,≤:· ¸¸· .….,ƒ:· ˆ· .,. ¸, ¸∏. ∫..,
....:·, ..,: .,.,. ’ ¸.:· ..·,.:· π:. .,μ.,:·
¸· ¸ƒ.:, ¸,_:s, ..,ƒ...:· .,.. ‘ ,.· .,..
¸μ: .,·,≤...’·, ..·,:· ,,: ,.ƒ... _.,,≤:·
¸· .¸· .∂:. _.μ. ,.’· ¸· ¿.†., .. ¸..,..
.,.·,:· ,:.. ,,.∏. ._.,≤∏: .,s,Ÿ· ..·ƒ.:·
...,...◊· ∂,,.,
_¸· ¸,,:., ,.,..:·. ¸· ¸. ….,ƒ:· ,..,
.,,∏. ¸ƒ∏,≤,. .π:.’· π◊· ..,.,..., _.,,≤:·
.,.,Ÿ· ...·,.:’· ..,,n, .,..s .,·,. ¸,. ¸.
..·ƒ.:· ,.....· .≤,,n, ..,.. _.,, ..,,∏.
‘ ,._..,

.,:.. ¸,.., .. ƒ., ..·...:· .,.,
≈∏. Ω·..¸’· π,. .,.,..:·

...... ™,.., ..·...:·
∞:· _μ..:· ,., .∂.,:· ¸. _.·,.’· .ƒn.
...μ.Ÿ· ∫ƒ∏◊· .......· ≈.. ..,.
·.., Lnfl, ... _.,. πμ: .….,ƒ:· ∫..,
,,... .,... πs .·..·, _μ.. .≤,,: ≈∏. ....,
√,,ƒn. ‘ ¿.., ¸,,... .....¸· _¸· ≈..., ¸.
,,.., ..., ¸,...,, ..... π.., _.,≤:· ....,,
_.,≤:· .·... ‘ . :,ƒ.. ¸≤,,, ∂:. ‘ π..., ¸.
..·ƒ...:
áªcGÎe äÉeGõàdG
.,...Ÿ· _.,,. ¸¸· …..μ:· ..:.. .:..,
.:.. ¸. ,.,..:· ¿,.. ¸· ¸μ, ’ ......·ƒŸ·,
...†. Ω·,.:· .,› ., .’ ..... .·_:· _¸· ,≤.:·
. ..ƒ... ._.,≤Ÿ· ≥... ≈∏. ......·ƒŸ·, ∑ƒ.,:·
.,,,.,. _.,,≤:· ¸. ,.,..:· ... ¸.s ·.¸· ∫.. ‘
¸ƒμ. ...,.· _.,,≤:· ¸μ: .....,·, .,....
... ≥,≤– π,,.. ‘ ...μ., .......· ƒ: ·.
’· .,’ .…..μ:· .....·, .…......· ¸,,...,
π◊ .·,.,.· ¸... ∫,’· ,.,.· _.,,≤:· ¸ƒμ.
,.. ,...:· ¸., ¸· ,,Ÿ· ¸., ..,:.. .∏μ... …·
....·,.· .,.. .,,∏. π,≤, ¸.:· .,:,·ƒ..Ÿ·
≥«°†dGh º¡∏d áÑ∏›
¸. _.·,.’· ¸¸· …...:· ,.... .,Ÿ· .:..,

..·. .≥,.†:·, ,,:· _ƒ.. ,∏., ’ .,...Ÿ·
¸ƒ..ƒ., .,. .,.,..:· ¸. _:s √,ƒ..., ..
.≤.... ¸. ,..≤., ¸· ¸μ, ¸μ.,:· _.,≤:· ¸·
¸μ, .,,.. .≤.... ¸. ,..≤., ..· _. ‘ ..,...
,,, ¸≤∏, ..μ: .,.., ,· πμ.., ¸.†≤.., ,“ ¸·
.....Ÿ· .,..ƒ. ¸. ,.,:· ≈∏., ....· .≤.... _¸·
¸.

..,.. _...∏. ., .· ’¸· ._.·,.’· .,μ. √.Œ
_¸· .,... .,,: ,.,n.†. ¸,.:· ∂.:,’ ,..:·
,,..· ¸· ¸μ,. ....,·, .∑ƒ.,:· ¸. _.·,.’·
.,,,.†:· .’.. ‘ .,μ.,:· _.,,≤:· _¸· .ƒ.∏:·
π,ƒ“ ,· .¿·.:· ∞,:.μ. .,n.. π:. _ƒ..≤:·
..,.. ¸..μ, ’ .. ¸μ: .¿,.. …,..:...· ¸,,...
∞,:.μ. .,n..: _.,,≤:· _¸· _†.,:· ..∏, ¸· ƒ.
_. .,,,.,. .n...· ,· ..,. .,:..s ™∏.. .·,..
...,’
≈∏. ,...:· ...... .. _.,,≤:· ¸¸· .:..,
..,... .’.. ‘ . ,,... .·_:· .:.. _¸· ∫ƒ..ƒ:·
‘ ,..:...’· ‘ .,:·....’ L,n..:· π:.
.¿,,:· ¸. · .,,. ¸..†. ..,.. ...,,...
¸....¸’· π.Œ

..,,: ∑... ¸· _¸· .,...·,
.·,.. ,· ∫,.. ..., π:. _.,,≤:· _¸· · ,n.†.
_.,,≤:· √.,. …,.Œ ¸,,... ‘ ∫ƒ..:· ,· .,.,..
....,.. ...†≤: .·...... ,· .·,... ¸...
._.,Ÿ· .’.. ¸. ·.†.
OGó°ù∏d á©FÉ°V äGƒæ°S
π :“ . ,μ.,:· _.,,≤:· ¸· ¸,,.ƒ:· Ω.... .s·,
π,≤...Ÿ· .,·ƒ, ,.,..:· .,.:,, .¸:·ƒ.∏: ._. ,..
_,.. ¸.
·.,., .,, ..≤.,’·, ,,.·.., _.ƒ,.∏:
.·,,...:· √.. πs ™. _.,,≤:· ¸· ....·, .¸ƒ,.:·
...:· ...∏n. ¸. .– .∑ƒ.,:· ,:.. .,.,.. ¸.:·
¸,. ...,∏. . ,μ.,:· ....n≤...’· ¸’ ..,...:·
.,...: ..·.ƒ,› _.,,μ. .,,.... ≈∏. _.,..
¸,.., ¸· ... ._...:· ¸. ...: ...s·,Ÿ· ....·ƒ.,
¸. ..... ,.≤ , ≈.. _.,≤:· .,.... ¸. _....:·
¸,. ...,....Ÿ· ..,◊· ..,∏n.. π: ‘ .,.’ _.,.
™,.†. ¸.:· .·ƒ...:· ¸. π..,:· ,μ:· ·.,: ...∏, ¸·

..,: .....·, ...s·,Ÿ· ¸ƒ,.:· √.. .,.... .·,,
¸.:· .,....:· •ƒ..†:· ,: · ¸. ,:.:· _†.. ’
¸.

·,,.. .∏.... ..,,.... ≈∏. ¸ƒ,.:· .,s,.
.π...., .∏.Œ, ....,◊ ≈∏:. .,ƒ.., L,n..:·
¸. _.∏..:· π,,.. ‘ _., .:· ¸. .,..:· ,.,,,
.¸ƒ,.:· √..
á°û«©ŸG iƒà°ùe Ú°ù–
¸,.,μ., ,.,..:· ¸. _:μ:· ¸¸· ∑ƒ,. ..fi∫..,
_ƒ.... _..– π,· ¸. ..∏μŸ· _.,,≤:· _....
......·ƒŸ·, .,...Ÿ· ¸. ≠:.,Ÿ· ,..., ,,...,..
..,...,:· ¸. ∫.. _ƒ.... _¸· ∫ƒ..ƒ:· π.· ≈∏.
,..., _.,,≤:· ∂∏. _¸· ¸,..∏, ¸. ,:.. ¸μ:
.,≤.:· .:.. ¸. ¿,,.·, .·_∏: ∫ƒ..ƒ:· ,,,∏.
.·_∏: ,≤.:· ¸. …,..· _,..:· ..:ƒ. ™,..,
,.,..:· .,,:¸· ..∏, ¸.:· _.,,≤:·, π,..... .,..
.∏, _n:· .,,. .,:.. ..,· ¸. . ,,fl ¸...
.,,. ...,’· ¸. ¿,,.∏:

...... ¸ƒμ. ¸· ¸.

’.,.
¸μ, ,...:· ¸· .s·, ._s.. _s· .,:.Ÿ· .., ’·
’ ≈.. .,.: π.. .ƒ,, ∫.. ‘ _.,≤∏: ..∏, ¸·
¸. .,,. ƒ.. .,.... ..·,. _¸· _.,≤:· ∫ ƒ..,
≠:.,. _.·,.· .,..μ.¸· _¸·

...’ ...,◊· ,.....
.

·:. .,.,.. .·,..: ..,..μ.¸’· ,..., ._... .,:..
Qƒ¡ŸG AÓZ
¸ƒμ. _.,,≤:· ¸¸· …,.◊· ...·, .....· .:..,
..·ƒ◊.s .L≤. _,·ƒn:· .’.. ‘ ...·ƒ. ·.≤..
._n.· _.·,.’·, ._,μ:· ,.....·, ≥.·,◊·,
.. ..,.· ,ƒ,Ÿ· .·. ¸. ·.†.
âbDƒŸG AGÌdG ºgh
¸· ∞..·ƒŸ· ¸. . .· ¸:,.◊· ,.... .,... ¿..,·,
,,.., ,.,..:· ,.ƒ. .,...Ÿ· .,..≤. ¸.:· _.,,≤:·
π≤.. ¸. ...,, ..·_:· _¸· ,≤.:· .∏.,. ¸. ·ƒ∏≤..·
_. .≤,,n, · ,≤. ...· .∏.,. _¸· _≤.:· ,...:·
..,. ¸. ,,≤. .. ¸.:· ..·ƒ.:· π: ‘ ..,...,.
_.,,≤:· ¸... .’.◊· _†., ‘, ...... _.,≤:·
’·....· .,:·....· ∫.. ‘ .,:.Ÿ· ..,·: ¿,.Ÿ·
¸. ≠:.,Ÿ· √.,, ‘...¸· …... .... ™...s

..,...
..,...:·
¸....¸·: ¸μ, .,...:...· .’.. ∑... ¸· ....·,
_.,. ¿·.: ,...:· π:. _.,,≤:· _¸· .,,. ..∏, ¸·
,.., ¸ƒ..†. ,..:...· ,· ∫,.. ...,: ,· _,.:
..∏,≤Ÿ· Ω.,’· ‘ .◊...:
. ,,,.,. .:.. √,.,..., _†.,:· ... π...., .∫.,..ƒŸ· .ƒ.. _ƒ. ƒ∏., .ƒ.. ’
,,:...·, ,..,.·ƒ. L,.. ≈∏. ¸,,.· _.,., ...,, ..,.ƒ,:· ...,. _.... ≈∏.
ƒ. ..s .,..:· ™∏n. ≈.. ,,..:· ,,, ...· ¸¸·, ≈.. ...,,.,Ÿ· .,.·ƒ. ≈∏. ...,
π..·ƒ.:· ™.·ƒ. _ƒ.fi .,,∏.· _¸· √_:.. ...· ….:· .Ω..:· ·.. ∫.,..ƒ. ‘ ∫.◊·
’ .,. ._... .,, ≈∏. .,.,..∏: .,,ƒ:ƒ,,:· .....:·. ¸. ·.†. .¸....,’·
..·ƒ... ™,,· πs ™,..· ..,:.., ¸.:· ..,,.,Ÿ· ·,....., ¸· π,. Ωƒ.:· ,,,..,
»°ùjôdG ˆG óÑY – §≤°ùe
• ¸∏,.....’· ,:,.
• ¸:,.:· ¸·... • ….,ƒ:· ¸..:. • ….,ƒ:· ¸∏. • ¸:,.◊· .,... • ,.... ..fi • ¸,,.Ÿ· ,..
• ¸,,.· ˆ·.,. • ¸..,..:· _.· • ¸◊...:· .ƒ.fi • ¸.,,,Ÿ· ¸.... • …,,..· ˆ·.,. • ¸,.μ:· ™...
áaÉ≤K
21
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
,:.Ÿ· _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:-. ., ,n:· .,..,:., · .,...
π,≤...Ÿ· ‘ . ,,..,¸· ,.:· ¸. ..,: .Ÿ _,..,.:· ¸,.. .....¸’
..,:,.:· .:,..· ≈∏. ..n∏..:· ,.,:¸’, .,.,:·
,“·ƒŸ· ¸· ...∏. ‘ ¸Ÿ...:· ¸..,:·.,. ,ƒ...:· ,..,·,
,..:· ,.·ƒ, ∞∏.fl ‘ .,:.,:· ....·,.:· ™,.... _¸· ..,,
.¸...,¸’· ,..∏: .,.,,..:· ,.·ƒ.· .., ≈∏. ,.,,, ¸...,¸’·
...-.:., Ω....’., _,..n,¸:· _.,.....Ÿ· ,,. ≈∏. ≈.:·,
¸...:· ¿,,..:· ™.., ≈∏. π..:·, π,ƒ: ¸., ... _,....:· ™.
.¸.,,.. ¸,.·,. π...,
,.,.:· ¸,,..Ÿ·, Ω-.¸’· ¸. _.,...Ÿ., ¸Ÿ...:· ....·,
,,: .Ÿ „ƒ∏,... .,.:,, ¸ƒ....∏,, ¸ƒ,, Ω.· ∞,,ƒ, ∫.:.·
√.. π:. ‘ ¸,..,¸· π..., ,..... .≤..., ._,. ....·,. ¸.
..·,“·ƒŸ·
..,·,.·, .,..n,¸:· ¿.,¸... ...., ..·,., ....· ...
∫·ƒ: .,.-..¸’·, .,,,.:· ....·,.:· ‘ .,.. ¿.. .., . ,.∏.:·
..,...Ÿ· ..,,’· ¸,,≤:·
‘ ≥..:ƒ:· ¸·ƒ.., .,...fi _.¸· ¸.. ∞,,ƒ, ,..Ÿ· Ω ..,
_,n. (.,...,¸’· .,...,,., ¸.-..¸’· ,..:· ‘ _,’· .ƒ,.:·
..-. ¸. ..– ... ¸...,¸’· ,..:· ‘ .,.,Ÿ· ≥..:ƒ∏: .,,.
¸..◊· ¸, ..fi, …,..,:· ¸..◊., ….,’· .,, ¸, ,,.,
.,,: ¸.:· ≥..:ƒ:· ¸., ,..◊·, ..ƒ.:· ¸...,.., .,..◊·
.¸...,¸’· ,..Ÿ· . ,.,,. ..,:¸· ‘ .,.,..·,
√.. .,.·.... ∫ƒ. .∏...· _.· ¸.. ∞,,ƒ, ,..Ÿ· ,.:·,
¸.,:· ‘ ....... ≥..:, _,, .,.,, ..,.≤. π.., ≥..:ƒ:·
.,..◊·, Ω...:·, _·,.:·,
.,.,, ¸. .ƒ., ·· ,“·ƒŸ· ¸. ∫,’· Ωƒ,:· ‘ .. ..,
.,..,:· ‘ ....Ÿ., _..,. ¸, ˆ·.,. ..-.. ∫ƒ. ..,
¸, ˆ·.,. ..-. ¸. ..– ….:· „ƒ:... .,.∏,, ,ƒ..,.,¸∏:
¸.. ¸· ... ,,, ..-. .: ¸.. ..·, .,..,:· ‘ ....Ÿ., _..,.
≥∏... .∏...· ..ƒ:...,, ,,,:¸· ™...., ¸.., ..,..,:· ≈∏. . ,:·,
.., ≈.. ,,, ..-. ≈∏. π:, ..... Ω-..¸’.,, ..... ¸·,≤:.,
ˆ·.,. .,...: ·,· ,., ..... ∑... ., ·ƒ≤.:·, ... _¸· ... ¸·
_,ƒ.’· .:,.fi ¸. Ω·,◊· .,,:· .,... π,· ¸. _,,:· ¸,
.,..◊· ≈∏. .,n,..:·
,..:· ,ƒn. ‘ .,:· ..-.:· √.. ¸· „ƒ:... .,.∏,, _,,,
.±ƒ.∏. π..., ¸...,¸’·
Ω.· ,ƒ..,.,¸∏: ....Ÿ., . ,...,¸’· ..-.. .., . .–,
.,...,¸’· .·,ƒ..., _,...,¸’· ... ....◊· .,.≤:· ¸. ,,,,
.,..., ¸, ,... ..,..... .-: ≈∏. , ., .,. ....Ÿ· ¸.
.(¸,..·,:· ,., ¸, ˆ·.,., _.,:· ¸,·,
√.. ¸. . ,...,¸’· √,ƒ..., ¸.. .. _¸· ∂:.. _ ,n.,
...≤...’· π.· ¸. ,,.,,ƒ..., ·ƒ... .,. .-::· .. ,.....:·
._ƒ≤.:·, ¸,ƒ:·,
·,,...:· _¸· π.·,’· ¸ƒ.,·ƒŸ· ,:., ∞,.. .:.::· .., . .·
,:., ∞,. _¸· .:-. ¸. _ ,n. ….:· .,..:· ¸·ƒ.., ,ƒ...∏:
≈∏. ·,,., .,. ,,...:· . ,.†. _¸· π.·,’· ¸ƒ,...,¸’· ¸,,..Ÿ·
..,,. .......Ÿ· ...∏n..Ÿ· .,:....¸·, .,....’· _..
Êɪ«∏°ùdG óªM -AÉcôH
.,...:· .,...∏: .·ƒ..· ,.,. Ω..·
¿ƒ.:· ¿,,.., ’....· ...,, .,’ƒ,
..,ƒ.... .:-: ‘ .,-: ¸. ∫,’·
...≤:·, ,.·¸:·, ,ƒ.,:· ¸., .,..·,.
π... .Ω···.,···- ¸..·,.:· Ω..∏:
.,.,.,., ...≤, ,,.· ….:· Ω...· π..
..≤,...., ..ƒ... .·,≤. .,’ƒ:.,
π.◊· π,...· .∫..:-: .,,,.,.
Ω.. ,: ,,,.:· ˆ· ,... ¸. ..,· .,-.,
Ω.. ...., ..,,,.,. ·.,... ,.,Ÿ· .,∏:
,.·,.., ¸·ƒ.., ..ƒ: ….,,..:· .,∏:
™. ...,,:· .,∏n: .∏,., .,≤. ,:
∫..:· ∑,... ... ....,,:· ‘ ..· .,...
..,,,∏‚¸’· ..∏:., .,..., ,ƒ.,:·
....,,:· ..,:.n: ¸...∏. .... .,...,
¸. .,_,.. ..ƒ∏, .·,≤.:· ....,
...., .¸,.:· …,.: ≈∏. .,..., ¿,..:·
±.. .≤,.... ‘ ¸ƒ.,...Ÿ· .,∏n:· Ω, .
...∏.. ,,.. ” ... ,,.:· ¸·,≤:·
,.·ƒ.·, .·..,..:· ™,,ƒ., .,.,Ÿ·
,.., .,.,Ÿ· ..,:.:, .,∏: ™,..
_..,. ,,∏.., ,,.., .·ƒ..· ,.,. ¸·
,.,, ... .,...◊·, .,...:·, ..·,≤:·
¸. ..∏:· .,...:, .,.,Ÿ· .:ƒ.n:.,
.,,,∏‚¸’· _..∏:· _.,,.. ∫-.
≥,,. ,.,Ÿ· ≈∏. .,..,, ..,...,.:·,
.·,. ...∏.., _.,... ¸. …ƒ,,.
.∫..:’· _.,,.. ∫.› ‘ .¸.
QGôØ°U ±QÉY -QÉØX
¸.,..:· ¿...¸:· L....., ..,:... ≈:–
,..: .:.... .Ω···. (.....·, .’, ¸.,..
‘ ,-n:·, _,,.Ÿ· π,. ¸. .∏... ..,....
,ƒ...:· _..· ,·,, ..:...Ÿ· ,.·,. ™,.,
¿.·¸:· .,.·. ,,.. …,.†◊· _.ƒ. ¸, ∫...
.:...Ÿ., . ,∏.Ÿ· ...∏:· _.,., . ,.,∏..:·
∞,.. ¿...¸∏: . ,..,.,:· ...∏:· ...†.·,
...,.. ,.,. ¸. π. ¸...,:· ,.,, …,...:·
.,’ƒ, ¿,,Ÿ· ...,.. ,.,., _.,∏: .∏...:·
¿.·¸:·, ..,:...:· ,,,· ≈∏. ¸-:-: .:-..
⁄... ..·, ..,.:· √.. ‘ ,.,Ÿ· .n. ..,...,
.:-.., .∏...:· ...,.. ,.,. ,,.. …ƒ∏.:·
....: .,,ƒ. ,.,Ÿ· √.. .·..· ,,,· ¸. ¸·
¸... ≈∏. ,..,ƒ.., ¸·.,¸’· _¸· .,∏n:·
.¸....· π..:·, ...,:.., ..ƒ:· ,..:...·
,.....·, L,n..:· ¸..., .,:,·ƒ..Ÿ· π.–,
≈∏., ,,,∏. .ƒ.. ¸.:· ..,..· .·¸.·
._:.:· _.., ,,...›
,.,. ...,., ¸...,:· ¸,.. .., .,.,. . .·
.,..:· ∑... ¸· ..... ...,∏: ¿,,Ÿ· ...,..
..,.,..· ” ¸.:· ..,:...:·, .n...’· ¸.
.,,,:· .,·,, Ω....· _.... ¸., ..., .,...,
¸. .,...:· .·,ƒn., .·...... ,,∏..:·,
,... _.,., ,..., ,:... ¸, ,.... ∫.. .,..,
,.·,Ÿ· ¸¸· .,∏.Ÿ· ...∏:· ƒ.†. ¸ ..:· ,..:·
¿.·¸:· ...., _..., Ω.. ≈∏. π... .,.,..:·
.,: ...,.,, ∫-. ¸., ...∏..Ÿ· ..,:...:·,
.,.∏. .n...·, .·,...,·, ¿.·,, .,... ...,..
≈∏. ,,.,:· ™. .... .n...·, ..ƒ..., .....
¿.·¸:· ¸. .,..:· .....¸·, .,.ƒ.:· .n...’·
.-.,:·, ¸ƒ..:·, .,...,,:·, .,,,.,:·
..,.∏.:·
…ôª©ŸG ∞«°S-»ÁÈdG
,.,. ..,:.: ¸. ·.., .,....· ¸,¸:· .,∏. ....†...·
.,∏n: ¸.,..:· ¿...¸:· ..,:... ¸... ∂:., ....¸-: ..†fi
·. ..,.:· ∫-. ,,∏..:·, .,,,:· .,·,, ..:.. ….:· _.,·.Ÿ·
..fi ,ƒ...:· .,∏.:· .,.. ,., .,. .…,..· ƒ,.ƒ, ¸. ··
.,∏.:· ..... ¸. · ,,ƒ. ..,,.. ,,: Ω.., .,∏n:., ‹..Ÿ· ¸..,.
.,∏.:· Ω....· ..ƒ:· ,·,, ..,∏,≤...Ÿ· .,nn., .,.·..·, .,.:...,,
™∏:·, ..,.,∏:, .,,.:ƒ. ≈≤.:·, .,...· ..,.·,., .,,..,.,
.,,...’· .,›·,,, .,≤.·,. .,∏.:· .,..,.. ¸.:· .·,ƒn.:· ≈∏.
.,:.:Ÿ· ..,,:·, .,›·¸, .:,.◊· .,.∏.:· ..,.≤.:· ...· ,.≤.:
¸. ·,,ƒ. ..,,.. .,,-n:· .n...’· ,... Ω.. ... ..,.,∏n:
¸.:· ..,:...:· ∞∏.fl, .,∏.:· .,.:.. ¸.:· ..∏..Ÿ· .n...’·
.,... ‘ ,:.n∏: .,,-n:· .n...’· .,..· _¸· .....¸· ..,, ∑,....
.,∏n:· ∑,... .., ..,..,:·, .,,..:·, .,∏≤.:· ..·,.,., .,.·ƒ.
..,.·.,’· ,,,.·ƒ. π≤.. ‘ .n...’· . ,..· ≈∏. ¸,..·ƒ. ,,.·,.,
¸...:·, ≥,.ƒ.:· ,,: _.... .,.,,:· ≈∏. ..ƒ:· .,∏.:· .,.. ,...,
..,.,,:· √.,, ....... ¸. ..ƒ:· ¸. ... .¸.,..:· ,,›..¸,
¸,,,..:· .,... ..fi .:.. Ω.. ...¸-: ¸.,..:· ..Ÿ· ,.,. ‘,
,..:’· ¸·ƒ.., π.. ..,, .:...Ÿ· .,.,∏.., ‘.≤: •.... ¸.....·
.,ƒ,,:· ,..:’., ∞,,..:., ·., ….:·, . ,,:,. .,,≤.. .,ƒ,,:·
,,. ¸. .∏:“ .., ,:. n:· .,..... π≤.. ‘ ..,,., .,.,..·,
... ¸,...:· ,,∏..:·, ¸.·.:· ,,∏..:· ‘ .,ƒ,,. ¸..., .,ƒ,,.
_...:·, ¸..:·, L,n..:· ¸. ,∏.. ≈∏. .,ƒ,,:· ,..:’· ......
¸ƒ.. .,... …,..Ÿ· .,... ¸, ˆ·.,. ¸, ..,, Ω.., .¸.·.,¸’·
¸∏.·.:· ,,....:., ,ƒ:.Ÿ· .,..· ¸,.. ¸·ƒ.., π.. ..,, .,∏,....
,,ƒ...:·, ≈.,Ÿ· ,· ¸..Ÿ· π,∏– .,.,., ...,...Ÿ· .,. .,.
™.., ..†,·, π..∏: .,..,. ........· ,.., .,.,. ..†,·, ..: ¸...:·
. .†,·, .™.ƒŸ· ..,.,..· ,....,, ,∏.., ,ƒ.,., .,..... ,,.....
..,,.:· ·_.·, ..,.·ƒ, π., ., ,.,. ….:· ,,....:· ≥,,n. .,.,.
¸∏. .., .... ...., .,,.....:· .,... .,:’ _.,....∏: .,...:·
English ¸·ƒ.., π.. ..,, .,,,∏‚¸· ..: ∫,· ,∏.. .,..ƒ∏,:·
.,,,∏‚¸’· ..∏:· Ω·.....· ≈∏. ..,:.n:· .:. .,. for life
...,.‡ ..†,·, .,.ƒ,:· ..,◊· ‘ ..,. ¸,.,, .,,., ..-n,
..,. .≤,,n, (....:· .¸.....’· ...·,≤:· ..,...:· ..∏:· .·,.,.
.,..:· ...:¸· ..†,·, ......Ÿ·, .,......:· ,..:’· ≥,,: ¸. .,∏...,
.,.., .,∏,.,., ..,... ..: .,,,∏‚¸’· ..∏:· ¸· .,∏n:· _.: ......:·
..: ,,∏.. ...,, …,...:· ..fi Ω .., .(English is fun
_, ∫....’· _,: _..¸·, ,..:· ... ‘ .,..’· ¸. .,: .Ÿ .,...¸’·
.,.. ,,.fi ... ¸ƒ..ƒŸ· ∫,... .,. .™...Ÿ· .·,.· _,, ,..’·
..: . ,..·, ,..-: ..∏:· ∞..:,, .,.,,.., .,...¸’· ..∏, ∞,,..:·
,..:· ... .,...¸’· ..: .·,:¸· ‘ ¿..:· . ,..·, .,......., .,...¸’·
.,.. ..,.. .∏..·,, .,..:· ... .,...¸’· ..: ‘ ..,..Ÿ· .....:·,
Ω....’· _¸· .,.·,:· .,,.,:· .’ƒ...Ÿ· ...,, ¸,..ƒ:· _·,,:· .,.
.,∏≤., .,.·ƒ.· .-..· ≈∏. .,,.,:· .’ƒ...Ÿ·, .,.,∏≤.:· .,◊.,
Ω.≤.:· ™. .,..≤,, ..,,.,:· .·,.,Ÿ· ,,..ƒ. ,.., _¸· ∫.,,’· _¸·
..·ƒ.: ·,:., .‘,◊· .,,ƒŸ· ≈∏. .:...Ÿ·, ..,◊· .’.› ‘
.... ..,∏≤.:·, .,....:·, .,....· .,∏n:· .... ≈∏. ....,,:·
¸·ƒ.., .,ƒ.ƒ. .,,·ƒ. .,...fi ¸,·ƒ.. .:.., .,,,..· ≈.∏..
_,.’· .,..≤::·, .,.∏.:· ..,:...:· .∏..·ƒ. ... .∏.†.Ÿ· ¸....,,
..:...Ÿ· .,.,∏.., .,.,..:· ¿...¸:· ,.·,.
…ódGƒÿG ódÉN -ájDhôdG
.::.::· ,.,.,:· ¸.≤n.. ‹..· π...·
.,∏n:· ,,.., ,.... .,’ƒ, ..,...:·,
...,· ¸. .·.,.Ÿ· ..,:.n:·, ¸,.,.Ÿ·
∫-. .ƒ,, ¸. √ƒ:., .Ÿ · ,,.≤. .≤n.Ÿ·
¸. .,,Ÿ ,,: . .,...., ¸...Ÿ· ¸..·,.:· Ω..:·
..∏,≤Ÿ· Ω·ƒ.’· ∫-. _ƒ..:·
,.,.,:., .....· _.∏.. π.◊· ,,.·
‹.,≤Ÿ· π... ¸, ¸∏. ¿,..:· .,.., .–
,,..:· π..., .,∏n:· ,ƒ.· ..,:,· ,ƒ.†.,
..,:.:, .,:.: .·
¸.:· ..∏.:· ‘ ¸,..,:· ¸∏. ¸, ⁄... ¸.,
....... ¸. ,ƒ.’· ..,:,· ¸. .,.,. ...≤:·
¸. .,.., ∫,· ‘ ..,:.n:·, .,∏n:· ,,..,
_¸· ·_... ._.≤n.Ÿ· ‹..· .,.:., .,.ƒ.
.≤::· ._..:· ‘ _.,.. ..,:...:· √.. π:. ¸·
.,:...:· ¸:·ƒŸ· ..., ‘ ,....., ._...:· ‘
,.,. _,. ...¸· ..,∏n:· . ,:.fl ∫..,
.....· π,≤...., ...:, π,≤...., ..∏,≤....
,∏..Ÿ· _-.., _∏... ˆ· ..,, ≈∏. ·,_...
.…ƒ≤:· ,∏.:· ¸-.., _.∏....,
¸..,:· ..fi ¸, ≈..,. ,....:· ≈≤:· ...
¸. .,.... √... ¸·ƒ.., .,,... ..,...
....,., .:.,.,·, ..:ƒ, √,·,..· ¸. .,,.
¸. ..,..≤:· .....†. .. ∫-. ¸. ..,
..· ≈∏. ..,:.n:·, .,∏n:· .·,...¸·, ¸...
...,.,’·,
..ƒ..Ÿ ...,. ..†,· ∫....’· ¸..†.,
¸,...:· _ƒ.... ..... ¸.:· ,ƒ..:· ¸.
...∏..Ÿ· ..,....Ÿ· ‘ _.≤n.Ÿ· ‹..· _,
.,.,,, ,.n.’· ...∏fl .:·,¸· ‘ ¸,...:..
,,:.., ¿·,,:· .’....· ‘ ..,...Ÿ·, ≈..,Ÿ·
..,:...:· ¸. .._., ,.... ,.n.¸· ¿...,,
,ƒ.. ¸. ..ƒ.› _.,. ” ... ._,.’·
.,,,,.. ” ¸,.:· ..,:.n:·, .,∏n:·
” ¸,.:· ..,:.n:·, .,∏n:·

¸.,
¸,,.≤. ..,....Ÿ., ,,,.,.,· ¸. ,,,,..
..· ≈∏. ,,.,.... ‘ ,.,ƒ.· ..,:,· .ƒ,,
_¸· ,,,... ¸,..·ƒ. .,,...·,. ‘ ..,.,’·,
..·..,..:· ≈∏.· π,., _ƒ..:·
,,..:· π.. ∫-. ¸. ‹..’· ≈...,,
.,∏n:· ™,.... _¸· _,’· .,.∏: Ω.≤, ….:·
,..,ƒ.., ..,.,’·, ..· ≈∏. ..,:.n:·,
™.Œ ¸.:· ..∏..Ÿ· ..,....Ÿ· ,ƒ.†. ≈∏.
¸. .·ƒ,· ‘ ,ƒ.’· ..,:,·, .,∏n:· _,
,,,.. _¸· π.◊· ..,, ... ..,.Ÿ·, ..:’·
._.≤n.Ÿ· ‹..· _, ¸,...:·
.,..Ÿ· …,·,,..:· ,:... ¸, ∫... ∫..,
_..¸· ¸... .,:...:· √.. ¸· π.◊· ≈∏.
‹..’· .,.:., ¸.:· .,.,..:· ..,:...:·
_¸· ....,:· _,.’· ..,:...:· ¸. ... ¸...
.,∏n:· ™,...., ..,.,..:· .,.,¸’· ∫-....·
.¸..·,.:· _ƒ..:· ¸. .,,. ≈∏. ..,:.n:·,
‘ ...,’· ∑·,..¸· ≈∏. _.,.. .....·,
,.. ƒ.. ≈.. .≤n.Ÿ· ‘ ..,....Ÿ· ∞∏.fl
...,· ∫-....·, .,:,·ƒ..Ÿ· π .– ≈∏.
.., .,,,.: .∏....:· ,,≤:· _.,., ,,.·,.
.≤n.Ÿ· ∞,:.. ‘ .∏... ..,.... ,,: ....
· _... .¸...Ÿ· .....:· ‘ ,.n.’· ∫ƒn. ..,
¿.,.,· _.. ¸. ¸., ∫....’· ·.. ¸· _·
π... .., .,,...,, ,,...,· _ƒ.., ..,’·
...,,:· ¸. ..,:.n:·, .,∏n:· ,,..:·
.,....:· ∞..:· ≈..,
∫hC’G ¬eƒj »`a çƒëH 10 ¢ûbÉf
ÊÉ°ùfE’G ºgÉØàdG áaÉ≤K ô°ûf ±ó¡H êójÈeÉc á©eÉéH ¢ùeÉÿG »°VÉHE’G ôµØdG ô“Dƒe ¥Ó£fG
πØàëj zá«ægòdG ᫪æà∏d AGƒ°VCG{
AÉcÈH ¬HÓW øe ∫hC’G êƒØdG èjôîàH
QÉضH zAɪàfGh A’h »Ø«°U{ äÉ«dÉ©ah §°TÉæŸ ájó≤ØJ äGQÉjR »ÁÈdG ᫪«∏©àH »Ø«°üdG èeÉfÈdÉH IQÉ°TE’G á¨dh »∏NGódG º«ª°üàdG »`a ¢TQh
QÉë°U »````a QÉÑ```ª¡dG á```≤£æà G k ó«````› É
k
ÑdÉW 42 º``jôµJ
_....· ¸...,¸’· ,..:· ,“·ƒ. ..,:... _..· .≤∏n.·
¿,..:· ‹... ,ƒ.†., .,..n,¸:· ¿.,¸... .....,
¸,·ƒ..:·, ...,¸’· ,,,, ¸Ÿ...:· ..fi ¸, ˆ·.,.
Ω..:· …,..†◊· _.,..:· ‘ ,“·ƒŸ· ¸..,, ..,.,.:·
...,.Ÿ· ≈∏. ,,.,:·, .,.-..¸’·, .,,,.:· ....·,.∏:
¿...:· .·. .,,..:· _.,·.Ÿ· _..¸· ..,.,..., .,...,¸’·
.:...,: √,... ∂:.., .¸.,,..:·, ¸,.’·, ¸.∏.:·
..,:· ≈∏. √,,.,., ..ƒ..ƒ. ‘ .,.....¸’· _, ,....:·
.,·,,, ..:ƒ. ¸. ⁄..:· .,·,,, ¸....¸’· ∑,..Ÿ· ¸.
≈≤:·, ._-.¸’·, ∫..:·, π≤.:· ..ƒ:.. ≥., ..: ⁄..:·
......, .,.,.-:· .,.,..Ÿ· .,∏.:· .,.. ¿.,: .,ƒ,...
.·,“·ƒŸ· √.. π:. .....· Ω....· _¸· .,,. ,...· ..∏.
¿.·¸:· ¸. .,..:· …ƒ., ….:· ,“·ƒŸ· ·.. .....
.,..:· _:..,∏: ,,.. .,.ƒ. . .,Ÿ· π..:· _·,,·, .,.:Ÿ·
.,∏∏,. ¸.,.. ∫.., .¸...,¸’· ,..:· ∫ƒ. .,,Ÿ· ≈∏.
¸.. ,“·ƒŸ· ¸¸· .,.....¸’· Ωƒ∏.:·, ,·.’· .,∏., .....’·
.,..· π:“ ¸.:· √,...·, √,,.fi, ..,.∏.:· ..·,,.,
.......· ..nfi ‘ ¸.., ..ƒ. ._..,Ÿ·, _:..,∏:
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· .:-, ¸..,. _.,., ¸... .,., ..–,
. ,..· ¸. ¿.,¸... ....., . ,.,.·,,¸’· ....,.∏:
¸.n∏..:· .:-, .,..,. .,.·ƒ, ….:· ,,.:· ¸., ,“·ƒŸ·
.,,,.:· ....·,.:·. , .,.,.·,,¸’· ....,.:·. _.ƒ,..
‘ . ,,...’·, . ,:.,:· ....·,.:., ..,.Ÿ· .., .,. ¸.
..,.,.·,,¸’· ....,.:· _, ..,..Ÿ· ,..·ƒ≤:·
»KQÉ◊G óªMCG - êójÈeÉc
á°VÉjQ
22 Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
óªfi óªMCG - ájDhôdG
∫ƒ.. .∏., …,.·,.· ¸,,.:· ,...Ÿ· ·.,,
.,·ƒ, ¸. ·.,., .,,,.:· .,μ:· .·ƒ∏: .∏.., ¿,,..:·
,,...,.ƒ. ,.∏. ≈∏. Ωƒ,:· ¸.,≤.∏, ..... .μ,.∏,
_,’· .:ƒ.· ‘ ¸..,,,,ƒ.ƒ∏,, ‘ _.,,’....
_..s ..,..,. ‘ ....::· ..ƒ..Ÿ· ........ ¸.
.π,,·¸:· ‘ Ω.≤:· .,μ: ⁄..:·
™,·,:· .:.,..ƒ. …,.·,.· ,...Ÿ· ,.∏,,
.,,,.:· .,μ:· .·ƒ: π.., ƒ., ‹·ƒ.:· ≈∏. ¸.::·,
.,μ∏: .,... .·.· ≥,≤– ‘ ¿.n,, .,,.,:· .,∏:‡,
.,:,.:· ......:· ¸· ,.,, ..,,,.:·, .,,.·,.·
∞...· ..· ..· ≈∏. …,.·,.· ,...Ÿ· ∞....
∂∏, ..· ’¸· ∫.,..ƒŸ· ‘, ..ƒ..Ÿ· ‘ ..,...Ÿ·
,.’ ..,...., _,..:· ˆ· ¸.¸., ™...... ,.·ƒ. ...
¸.,.·,, _...,, ‹ƒ.,. ¸.,... ¸.,..¸’· .,...:..
.,., π,, _¸· .....¸’., ¸.,..¸’· .:..,. ,.’
.., ._,s .≤: ¿.., ¸s., ∂.fi ,,.. √.ƒ≤,
.⁄..:· _..μ: ≥....Ÿ· .∏..., .,≤,,.¸· ,· .:ƒn,
.∫.,..ƒŸ· ‘ ,.,:.., .. ¸ƒs,.. _,.·:· ¸· ..s
¸. .s..., .≤::· πs ™.†, …,.·,.· ,ƒ,..·,
.,,.:·, ,.·,.∏: ..,... ·.,, .·.· .≤,≤–
¸μ,.∏,:· √_:. …,.·,.· ,...Ÿ· .,·ƒ,..,
≥,,. ,,..,.. .,..:· ™.... ≈∏. .,∏s ...., ….:·
π.., ..,.·,. ,., ….:·, .,·,.. ¸·.¸· ¸..∏,...
¸ƒ.,., …,.·,.· ,...Ÿ· ¸,.’ ¸· ..s ...s,.
‘,,.:· ¸· ¸.., .‡¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ¸,.’ ·.,,
..,,..,¸· ..,.. ≥,≤– ≈∏. ¸,,..., _ƒ...Ÿ· _...
…,.·,.· ,...Ÿ· ≈∏. _.,. _,.. ¸,,.· ∑...,
.·,μ:· ¸., ,,.fi πs ¸.. ‘ ..,..†, ¸· .,,..,
.,,∏. π..., ∞,s, ..,.. ....,¸’· .,.,s, ..,.::·
.,...· ≈.,. ¸. ,·,.’·, .,.. .......·:
¸ƒ∏,: ..,, ±ƒ:. ,,.:· _.: ¸¸.. ,......,,
..ƒ... ..ƒ.› .,.’ ..,..,.:· ¸. ¸.::· ,,.:·
,....∏: _ƒ.. .ƒ,, ™. .’....¸’· πs ≈∏.
,,.:· ¸ƒ∏,: ∫,’· ¿..,Ÿ· ≈≤,, ….:· ¸μ,.∏,:·
….:· ..,.Ÿ· .,,..,:· .,,s,:· _¸· ,:.:., ¸.::·
¸ƒ,.∏, ,.,s _,.’ ..ƒ... ‘ ,.†, .,. .,μ∏.,
.·,.,Ÿ· ..,Ÿ..:· ..,,,.:· ¸s· ‘, _,.:· ¸s· ‘
¸μ:, .∏... ¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ¸,.·: .,.,.:·
... Ω.,....· ...·. ∑... ¸....· ,...· ≈∏.
....,Ÿ· .μ,.∏, ≈≤,. ¸μ:, .,...Ÿ· ·.. ≈∏. ¸,n.
.,..::· ...n,:· ≈∏. ,,.:· _....,.. _. ‘ _,’·
..,,ƒ..· .,,ƒs, .,..,, ¸. πs ™.
Éμ«é∏Ñd »ÑgòdG π«÷G
¸. ···· ⁄..:· _..s ¸. ¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ¿,.
Ω.. ... .,,,,,’· .’ƒn,:· _¸· .., ⁄, ··:· ,,.
_.. ‘ _μ..:· ‘ .μ,.∏, ‘ ¸ƒ:,·ƒ..Ÿ· ·.,,: ···.
..,.... .μ,.∏, ...., ..·,:· ‘ .,μ:· ....,..
_,’· ..ƒ..Ÿ· .,·... ‘ .∏.... ...·, ¸. _s·
,..... ¸,.,, _:...., .·,.....· .,...: ..,
⁄..:· _..s _¸· .ƒ.,, π,,·¸:· ‘ ...μ. ,..,:
.,...:· π,.∏: ,.,..· ∫,· ™., ,.,. .... ·· ..,
Ω.≤:· .,s ¸....., _.,..Ÿ· ¸. _:μ:· ¿..,,,
∫.,..ƒŸ· ‘ ..,..Ÿ· ≥,≤..: ¸μ,.∏,:· ,...Ÿ·
.,..†, π, .,∏,,·¸:· ¸..·,’· ≈∏. ·.,., ∫ƒ..ƒ:·,
_¸· .:ƒn,:· _..μ, ..ƒ.∏: _...,Ÿ· ¸... _†.,:·
¸μ,.., .,.,.,. Ωƒ,:· .μ,.∏, ¸. ,,.,.., .,.,.:·
.,.ƒ:· ,.,.:·ƒ., _.,∏,s· ,., ‘ ™n≤, ,...Ÿ·
.¸ƒ,≤∏, ..s ,.◊· _:.,..:· .∏,μ... ‘ ,,.Ÿ·
.n. ≈∏. ¸μ,.∏,:· ,...Ÿ·, _..ƒ.∏,, ....,,
·ƒ.,ƒs .ƒ,ƒ, --. ¸., ’· ·_:s _... ’ ...·,
..∏,_.,,.:· ¸..,,:· ....·, ≈.,Ÿ· ...·,. ‘
,,.., ∂:., ¸∏,.._., _.,.,,,. .¸.,.ƒs
.‡ ≥,,.:· .∏,μ... ‘ ¸∏..:· _,::· ,.,.
√,,:.s ¸...:· ,ƒ∏. Ω·.....· _¸· ,,.Ÿ· ¸.....,
.,.,
¸·,,. ,. L..ƒ:· L. ¸:·: . ..·. ≈≤,,,
.π,...,. π,..s·, ,ƒ.,. ¸..,... .¸·,.
.,·ƒ., _.,:· ≈∏.. Ωƒ.,:· ¸:·: ..·
,,.,.ƒs.sƒ:, ,...,:· ≈∏. .,·,.., _.,:·_.
.,,...·
≈∏. ..n. ‘ ¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ....,,
.‡ _,.·:· _, .. ,s·,Ÿ· ∫..,., ¸ƒ..Ÿ· ,.∏:·
,...Ÿ· ¸..., ,,.., ..s .,...∏: .s.,,¸· ,,..,
,,.,Ÿ· _.·, .Œ .. ...·. ¸.:· ..,..,.:· ∫...,¸.,
...,.·, ¸·,. L..ƒ:· L. ¸. Ω.≤.Ÿ·,·ƒs.sƒ:
·_:s ....,:· .ƒ≤, ….:· ™.·.Ÿ· ¸.,.ƒs _.·,
.Ω..’· _¸·
,,.Œ ‘ .,.·, ,.◊· _:.,..:· ±ƒ:. ,.,.,
..†,· .,ƒ., ¸.::· ,,.:· ¸ƒ∏,, .·,...:· ¸,,.fi
.⁄..:· _..s ‘ ,.,μ:· ™,,. ¸... .,·ƒ.∏:
,..:· ¸. ≠:.,:· _..,,ƒ∏,:.. ¸. πs ....·,
≈∏. .L≤. ..,,, ..:· ,.... _..ƒ.∏,,, .... ··
.,.ƒ:·, .,...,:· ..,,.,.∏:ƒ,.,. .:,..· ..,...
.,. ..... .,·,. ,·.. ≈∏. ¸.,...Ÿ· .,,.: ¸.:·
..ƒ., ._.∏,μ...:· ∞..., .ƒ. •.≤. ≈∏. ...,
......∏: _..ƒ.∏,, ∑,.. ¸μ,.∏,:· ,,.Ÿ· ., ¸,..
.....·¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ....¸· ,≤. .,.†. ¸.:·
..,... ... ≈∏. …,.·,.· ,....∏: ¸.,,... ‘
¸ƒ... ¸,.:· _,.≤.:· ¸. .,..:· ¸. ..ƒμ.
..... .,,.·,.· .∏,μ...:., .....· ...ƒ∏.Ÿ· ...s
... ≈∏. …,.·,, ,.’ πμ: .,.,. ,,,.≤.,
....... _..,,ƒ∏,:.. ,,.Ÿ· ...· .√,,.,,
...,,.,. ..,..’ .¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ..,,.,. πs
._.’· ..·,.,. ·.s, ∫.,..ƒ.∏: .∏.·ƒŸ· ..,....:.,
..,,,. .,› ≈≤,. ¸.:· .·,.,Ÿ· ¸., ._..ƒ. Ω..·
.¸μ,.∏,:· ,...Ÿ· ,.: .≤,,n:
¢UÉN - ájDhôdG
.∫...¸:· ≈∏. ,.... .,.., .. ,ƒ. . ..,. .,..Ÿ· .. ..
.,μ: ⁄..:· _..μ, ..,...:· ..ƒ..Ÿ· ........ ¸....· ‘
.·,.,Ÿ· ∞... ¸. _s· ,....· ≥,,.:· _... ...., .Ω.≤:·
._..· ._,.’ .,...,
‘ .·,, .∏s, ¸. ∫,’· ..,:· ,:ƒ. _...ƒ. ,,.·,
..ƒ:· ‘ ™,·,:·, .:.::· _..,:· ∂:.s, .·· .≤,..:·
.«· .≤,..:·, ∫,’· •ƒ..∏: ™...†:· ¸. ’., ,....Ÿ·
.-· .≤,..:· ‘ ¸.::· ..,:· ,∏.ƒ. _.... ™.·.Ÿ· ....·,
...,.., .,.: ¸.Ÿ·: ¿:...: ∫,’· .·,.,Ÿ· •ƒ.. ¸.s,
,.μ:· ƒ∏. ,,: ..... .·..· - ,·,.¸· ¸. ·ƒ.μ“ ¸· ..,
Ω.≤.:· ¸. ,:ƒ. .·.,:· ¸μ“ .,. .¸.::· •ƒ..:· ‘
,....·, .·· .≤,..:· ‘ .·,, .,,.. ≥,,: ¸. ........∏:
.., ¸.::· ..,:· ,,., ¸· √,.ƒ, ..s, ¸.Ÿ’· L..†:·
¿,.., ¸...:· ‘ ,n.,: ...... π,,,· ¸. ..≤.. .,,,“
_.·, ..,, _.,,s ..... .,.s, ≈∏. ¸.Ÿ’· π..–, ..,.s,
,,:, ⁄, ..,:...¸:· ∑.,..:· .,.μ.., ,∏.,. ≥:..Ÿ ™.·.Ÿ·
·.,Ÿ· ¸.μ. ,,.,¸· ∫ƒ.. .., ’¸· •ƒ..:· ·.. ‘ ¸ƒ,:...¸:·
..,..Ÿ· _.,.. ,,ƒ. ≈.,. ...,.. .∏..· .,..·,,, ,...Ÿ·
.¸,,, ‹...¸:· ™.·..∏: .,: .:.. -« .≤,..:· ..,..,
..,s ¸,., ,:ƒ. ,,.,.∏: ..n., .,¸Ÿ· _. .∏... ..,
L..†,: .···· ∫.,..ƒ. ¸..,. ‘ ¸·.,, ..n., ·,s. .
∫.,..ƒ. .·.. ,:ƒ. _n.∏: ... ¸. ∂:. ,.: ,, .¸.Ÿ’·
Ω..· ¸., .≥..:· ¸. .,:¸· ., , . .,μ: .......· .., ····
_.,.◊· ¸μ.., ⁄ .,ƒ. ......,, ‹...¸:· ™.·.Ÿ·
¸.Ÿ’· Ω.≤.:· ..∏.. ∑.,..:· ¸μ...: ...... ¸. ‹...¸:·
...,:. .,:·:,, ∫,’· •ƒ..:· ‘
¸.Ÿ’· π,. ¸. · .,.. _s· ¸.s .≤. .¸.::· •ƒ..:· ..·
., , ⁄, ...,..:· ¸.... .., ._,s .,..·ƒ, ·ƒ,.: ¸,.:·
_. ‘ ..:ƒ.. ,,.’,.fi ..,, .π.. .., …· ¸ƒ,:...¸:·
...... π,,,’ .·,..· ..·..¸· ¸.Ÿ·: .≤≤fi _.,. .....
..μ:, ....·,, ,:ƒ. ..≤∏:· ,‚ .,,.∏,: ...,·, _.,.◊· ‘
....,..:· _ƒ. .,, ¸.:·
..,... .·,, .,,.. ¸. ..≤∏:· ,μ. ≈.....,
..,·ƒ. _.,.,, ,:ƒ. .ƒ.,: ,,.,¸· .∏.,. .., _,:...¸∏:
π,.,:· π..,· ¸· .., _,:...¸:· ≈∏. ,,.,, ∞,.,.:· ‘
...,· .,.μ: ._.,:· .,... ¸. .,..,. .,s .:,ƒ.. .,,..·
.,..†,, .,:ƒ. .,.,.., ¸· π,. ƒ,..,,.., _.,.◊· ¸.
,.∏Ÿ· _... ≈∏. _†,,. ,.....’ .,..Ÿ· .ƒ≤,: ≈.,Ÿ· ‘
Ωƒ, ,≤∏:· .∏... .,..,..· ≈∏. ·. ·..:ƒ. ,ƒ. .,.. ….:·
.¸...Ÿ· ....·
Éμ«é∏Ñd »ÑgòdG π«÷G ΩÉeCG áÑ©°U ᪡e ‘ ïjQÉàdG ∫ƒNO ¿ƒ∏eCÉj zAGôë°üdG ƒHQÉfi{
∫ÉjófƒŸG ‘ z∂jôJÉg{ ∫hCG Rôëj ôdƒeh ..áØ«¶f á«YÉHôH ∫ɨJÈdG øë£J á«fÉŸC’G äÉæ«cÉŸG
¢UÉN -ájDhôdG
¸∏,,·¸:· ,...Ÿ· ¸. πs ,∏n. .·::· •.≤.:· ¸ƒμ. ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸.
¸... ƒ∏,....s ,.,..·, ,.∏. ≈∏. Ωƒ,:· ..... ·,.≤., ..... ¸μ,..μŸ·,
.···. ⁄..:· _..s ..,..,.: _,’· ..ƒ..Ÿ· ¸. .,..::· .:ƒ.·
_,.., ¸ƒ.ƒ.., ,...∏,..:· ¸· ’¸· ..ƒ..Ÿ· .,·... ¸.,...Ÿ· ,...≤.,,
‘ ¸.·,,μ:· ,...Ÿ· ..,... ¸∏,,·¸:· ,...Ÿ· _.... .,. ..·..’·
.:·::., ,ƒ.,, .ƒ.,: ..,, √,... .., .,∏. .:,.n:· ,∏., ¸....’·
≈∏. .,.....:· .., .·....:· .,∏,,·¸:· _....· _.....: …ƒ. _.,.,,
..,,.,. …,’ƒμ.. ,,,,.. .,, ,.∏,.. ¸.:· ..,:ƒ.:·, √·ƒ...., .,,....
√.·, ,.... .·,.,. ‘ .≤.Ÿ· ,,. ,..,. ¸∏,,·¸:· ,..:· ,.:, .∫.,..ƒŸ·
·· .≤,..:· ... ..,, ..∏.. ,∏. ‘ ,...., .,.·,,s Ω..· .,.....’·
™.†,: .·,, .∏s, ¸. ...·..¸· _.,. .∏,...., .·..· .:·:, ,ƒ. _¸ ·
._.....:· ¸Ÿ..:· .,,≤: ,·,.¸’ ...ƒ≤. .. ¸.:· .·ƒn.· _,· ≈∏. √.·,
π,. ™.·, ….,. .ƒ,› .., ·· .≤,..:· ‘ ∫....:· ∑·,.¸· ‘ ,..,. ¿‚,
¿.. ,: ∑.,..:· ,,. ¸· π,. ,..≤:., ..n.,· ...·, .,s √·,..,, ...., ¸·
.,.·,,s _.,.. .,,∏. ≈“,· .,.... ‘ ∑ƒμ... .·,, .∏s,, Ω.≤.:· .≤,,.
™.., π,.≤Ÿ· ‘, .∑.,..:· π.·. .,≤...·, .,.,, ..n.,· .,.μ: ...ƒμ,.,∏,
. ,, ™.., ‘ √.·, ,.... ..:·_, ¸,,,,· ¸μ,..μŸ· .μ,,.· ,ƒ∏s ,,.,.
,ƒ. _¸· √... ..... ‹·ƒ.:· ≈∏. .......:· .,.∏: ¸..,.:· ¸.: ,,.:· ¸ƒ∏,:
‘ ..,,· _...,. _.·.. ,.∏. ≈∏. _..· ,... · ¸,_..μ:· ≈∏. ≥.....
_..s ¸... _,’· ..ƒ..Ÿ· ........ ¸. _,’· .:ƒ.· Ω... ‘ ∫....
·· .≤,..:· ‘ .,.ƒ:· .·,.,Ÿ· ... ..:·_, π..., .Ω.≤:· .,μ: ⁄..:·
¸..†,.., . ._.’· ™,..:· .,...,:· ...,,.,. ‘ ™....:· .... ·....
..:· .·,.,. ‘ √,ƒ. ∫.. ‘ ¸.::· ,,.:· _· .∏... ¸∏,,·¸:· ,...Ÿ·
·.. Ω.≤... ¸.:· ..ƒ..Ÿ· ‘ .,..::· .·,.,Ÿ· ‘ ¸,_..μ:·, .,.·,,s ∫....,
.... ….:· ∂,..μŸ· Ω..· ..ƒ... .·,.,Ÿ· ¸ƒμ. ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸., ....,,’·
..,.. ¸. ¸s· .∏., ¿,.. ¸· .,..μ.¸., ¸.s, ¸,_..μ:· Ω..· ·,,‡ .·.·
...s .Ÿ.n:, ._.,... _... ¸. ,μ◊· .,.,., ⁄ ƒ: .,... ·
_≤,,.:· _, .,.,,.. ..·. ∑..., .,..... _.,n:· _, ..,,·ƒŸ·
,.... ≈∏. ⁄..∏: .∏n, π,,·¸:· .,ƒ. ..... ··«· Ω.. _¸ · .ƒ..
¸..,· ….:· ¸μ,..μŸ· ,ƒ,..· ¸. · ., .∏... .,,··ƒ., (·. .,:.n,¸·
..,., .¿,ƒ..:., ....,, .,∏,, ™. π...,: .,.,.:· .,.... .., ,.∏Ÿ·
· .., .,∏,,·¸:· .,._:. ,.... ≈∏. .,,‡ ....‚ .,μ,..μŸ· .,μ:·
.....’· ¸ƒ,∏,,·¸:· ¸ƒ:,·ƒ..Ÿ· ,,. _. ···· Ω.. .,,..:· _..μ:· ¸.
¸∏.· .. “..,.” Ω.≤:· .,μ: ‹,.:· ..–’· ¸.s, .¸,Ÿ,’· ≥,,.:· ≈∏.
Ωƒ, ∂,..μŸ· Ω..· π,,·¸:· .·,.,. .,·.¸· _ƒ.,.. ,.., .,., ¸s,:· ¸·
_..s .:ƒn,: ...ƒ..Ÿ· ,,. ¸. .,..::· .:ƒ.· ,.:¸· ‘ π,≤Ÿ· ...,,’·
.π,,·¸:., ···. ⁄..:·
¢UÉN -ájDhôdG
.,,ƒ..· .,,ƒs, .,..,, ¸,.... ¸. πs ¸...,
.,..::· ‘ ¸.,≤.∏, ..... ∫.,..ƒŸ., ..,..,,.,. _,·
.,.,ƒμ:......, ..,,· .....¸· ≈∏. ...,,’· .. ,.. ¸.
...,..,.:· ¸. ....::· ..ƒ..Ÿ· ,...◊ π,,·¸:.,
π... ⁄ ≥,...:· ¸.,.ƒ..:· ..–’· ,.,,.· ...,
.,,: .,.μ: ⁄..:· _..s ‘ ¸.::· ,,.:· _· .,..,,
.,..ƒ.› ,.....: ..,....:· ,·ƒ... ‘ .,, πμ..,
..,..,.:· _· .∏.., ¸.:· ∫...¸:· ,.... ≈∏.
.,..,, .≤≤., .¸,,,,’· ≥.∏Ÿ· _.ƒ. ..,

..†,·
.,..·, ..,,.,. _... ,.· ‘ .·,.....· ..,,·
‘ ∑,......, .,.:· √.. ‘ L≤. _.,. .,s.,..
..,.· ..... ···· ... _,’· .,.∏: ⁄..:· _..s
_.ƒ.,, .¸.,.,:·, .,,ƒ..· .,,ƒs ‘ ..,..,.:·
π,,·¸:· ∫.,..ƒ. ..,..,. ¸..,,:· ,...Ÿ·
..,...:· _...’· ™.., ¸. ..,, ƒ., ···.
≈∏.

’ƒ.. .···· ..... ..,..,.: .....†...· π,.
ƒ,,.. ..:· .,,.. ......Ÿ· .,:.n,¸’· .,..·ƒ:·
.ĸ,,.s
.,.... π... ¸.... ... ƒ∏,,.s ... ..,
_.,,:· ...,. ... .....: π,,·¸:· ..,..,. _¸·
... ⁄..:· _..s ‘ ,,: ..,.. π.†.· ≥,≤– _¸·
π,· ¸. ∂:., .¸..,.ƒ..:· ..–’· .≤. ∫·..·
···· ..... ....†...’ .≤,,: π.†.., ,._.†–
.,,..,· ≈∏.
‘ ƒ,,.. ¸,.. .,∏. ≥∏n, ….:· .ƒ∏,,.s ¸· ,.,,,
⁄, ···· .,≤,,.· ,ƒ., ‘ _.,.:· ,∏.. .. .,..,,
‘π,≤Ÿ· ∞,..:· ∫.,..ƒŸ .....ƒ., ....∏n. ‘≠:.,,
..,...Ÿ ..,s ¸..,.:· ™,, ,,.:· ....·, .π,,·¸:·
⁄ ,...Ÿ ∫..Ÿ· π,.. _.,:

..†,· ..,:· ·.. ¸μ:
π.†.· .ƒ..,

.... ·· ... ..,..,.:· ‘ ∑,...,
‘ ···· Ω.. _· ¸Ÿ..:· …,,μ:· _.,.:· ‘ .: ..,..
.¸..,.ƒ..:· ..–’· Ω.,·

..,·, π. _. ·,∏μ.¸·
≥,,. …’ _n. ,... ¸..,,:· ,...Ÿ·.
¸¸· ..s .¸..,,:· ,.∏: _.,..Ÿ· √·,, .. ·.. ..,,·ƒ,
_..n... ,,∏., ⁄..:· _..s ..,..,. ¸. ,,,.,.
,·,.’· ‘ .,·ƒ.: .ƒ≤,, ¸ƒ..n,, .·_:s
¸..,,:· ,...Ÿ· ≈∏. ¸μ: ...≤.Ÿ· .,.....¸’·
.,,ƒs, .μ,.∏, .≤:..Ÿ· ,.†. ..ƒ.› ‘ ™., ….:·
’,· ...ƒ..Ÿ· ,,. ≈n.., ¸· .,.·,.·, .,,ƒ..·
.¸..,.:· ™,,, _μ..:· π,.
.....,, .:·,... ¸. .,. ¸. _s· ƒ∏,,.s ¸. ..,
….:· Ω.≤.:· _· .≤,,. ±ƒ:. ∫.,. .:·,... ‘
….:· ƒ∏,,.s ¸..·, .....,. .– _.’· .≤≤.
∫.,..ƒ. .,.,. ≈.. ¸..,,:· ,...Ÿ., .:.,.,· ...
...·, ,∏.. ...,. πμ..... ···. ..,..,. ¸., .····
..,.: .¸. ,....s· ¸. ,,.μ.... .,.’ .,,.·:
.⁄..:· ‘ Ωƒ...· _ƒ.· ... ,.∏:· ∫·. ¸.
‘ .s,...Ÿ· .,,,,,’· ..,...Ÿ· ™,.. ..·.,
.....:· ..,..,. ‘ ƒ∏,,.s ...., .π,,·¸:· _.,.
‘ ..ƒ,.’ ™,., ,.∏, .∏,μ... ≈∏. ¸,,...:·
ƒμ..ƒ. ƒ...,. ¸. .... ,,.,, ¸. ¸∏.Ÿ· …,,.:·
.,..ƒŸ· ·.. ¸..,,:· …,,.:· ‘

..,·, π. ….:·
.,.,, ¸. ..,,·, πn,:· ƒμ..ƒ. .μ.... ¸. .....,
...,..,
¸... .,.,, ,,.,. ¸ƒμ, ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸.,
∫,’· ,.,.· .ƒs.,_s ,....μ:¸· ¸,ƒ,..,n,
‘ ¸..,,:· ,....∏: ¸...’· L.· ‘ ƒ∏,,.μ:
‘ .,.ƒ:· ,.·:· ..’ ···. π,,·¸:· ..,..,.
‘ .s,...Ÿ· .¸. ∂∏, ¸.:· .,:.◊· .∏,μ...:·
_. ···· ..... ,... _... ..’ …,,μ:· _.,.:·
™., ._.,,., ,......, ,,.:· ¸. √.·, .,,.
,,.., .ƒs,_.. ¸..,, ¸.,Ÿ· L..ƒ:· ,.’ ,.,.
∫,....., Ωƒ.,∏: ¸....’· .,..,, …ƒ.. ’ .,...¸’·
.,,ƒs Ω..· ¸nn.· .,:.,.†.· ≈∏. ,,s,:·
..,,ƒ..·
z∑ƒéjÉJ ƒHQÉfi{
..·.·.....·, ..,....:· ‘ .,...:· .._... ,.,,
,.,, ..·¸.· ¸. .∏....Ÿ· _. ....ƒ.:·, .∏,,,:·
·..› ¸...:· ≥,≤– ‘ .,,ƒ..· .,,ƒs ,....
.,,ƒμ:· _....· ,.,., .⁄..:· _..s .’ƒn,,
¸μ:, .,.....¸’· ,·,.’· .≤,,. ¸ƒ∏,, ·., .∏.....
.·¸.· _.: .,≤,≤. .,·,, .Œ ’ ....ƒ.:· √..
_, ¸. ...‚ _s’· ƒ. …,ƒμ:· ,...Ÿ· ¸· ,.,
¿,,.. ,·.. ≈∏. ¸’· ≈.. .,ƒ,..’· ..,...Ÿ· ™,.,
.,s..:., .·¸.· ™.ƒ., ’, .⁄..:· _..s .’ƒn,
π..· ..... ···· ,.‚¸· …,ƒμ:· ,...Ÿ· ,,μ, ¸·
≥,,.:· ·.. ¸μ:, .:ƒn,:· ‘ ™,·,:· ,s,Ÿ· ≥,,.:·
Ω.≤:· .,s .,ƒn..·, ¸.:ƒ:· ,,.Ÿ· √.ƒ≤, ….:·
_...: ...·. .·.....· ≈∏. ƒ, „ƒ,. „ƒ. .,,ƒμ:·
‘ ¸,ƒ..· …,ƒμ:· ,...Ÿ· ∑,...,, ...,..Ÿ·
.∏... ¸μ:, ..,,.. ‘ ......:· .,.∏: ..,..,.:·
.·,.. ¸μ, ⁄ ¸∏,,·¸:· ∫.,..ƒ.∏:
∂«°ùμŸG™eÉÑeÉ°ùdG»°übGQ AÉ≤∏Há°üdÉN á«æ«J’ á¡LGƒe
ɶMôahC’GIô°UÉ«≤dGh..»°ShôdGÜódGΩÉeCGáÑ©°U á¡LGƒe‘ á«Hƒæ÷GÉjQƒc
23
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· . ·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:-::·
á°VÉjQ
»°Tƒ∏ÑdG ∫OÉY - ájDhôdG
≈∏. .Ωƒ,:· ..... .,....:· ∫... ,
¸,·ƒ..:· .,·,, ¸,. .:ƒn, ........
...... ‘ ···. .∏..:· .,.: .,...,,:·
,,..:· ¸,... _, ™.., ..≤∏, .(..,·,:·
.,..,.:· .·,.,Ÿ· ≈._.., .,·... ¸∏.·,
¸..,∏.. .,..:· ...... _≤,,.:· _,
.:...:., ∂:., .….,...ƒ,:· .ƒ.. ¸,
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· ™... .,..,.,:·
..,...:· Ω.“ ‘ .,..ƒ,, ¸...,,:·
...†.·, _.,., ,ƒ.†., ...... ∞...:·,
.,.: ¸...:· ..–’· .,·.¸· _.∏›
≥,..,.., ._≤,,.:· ,ƒ,.,, ..∏..:·
¸,,.,Ÿ· .,.– .·,.,. ¸....· ..≤∏:·
_,,. ¸≤,,. _, ™,·,:·, .:.::·
...... ......· Ω.“ ‘ _...’·,
.,·., _≤,,.:· -. ≥....·,
..,..,.:· .·,.,Ÿ· _¸· ..,:ƒ..,
_,,. …... √_:. ≈...· ,,..:..
_...,Ÿ· ,,,· ..· ¸.., .,≤∏:· π...
··,·· ..,.., .,∏. ,.. ...., .,≤∏:
π... .., ...,, .¸..,.:· π,. ..≤∏:· ‘
_...’· …... ,.... ≈∏. ,·... ¸∏.·
_≤,,.:· -. ≈...,, .··,·-..,..,
._... ,..ƒ. .., ,≤∏:., ,.::· _¸·
‘ .,.... .,.:¸’· ¸ƒ.. ¸· ™.ƒ.Ÿ· ¸.,
¸. ¸.≤,,.:· ., ™..., .. _:. ..≤∏:·
..,..,.:· ..,,.,Ÿ· .,·.¸· ‘ ._,. .¸.
-..., ·.,.., ∂:.. ¸..∏, ¸·.∏:·,
.∏..:· .’ƒn,: .·,.‚¸’· ¸. ·.,,
·.,: .,..,.:· .·,.,Ÿ· ‘ ,,.,, ..,∏.Ÿ·
.,..’· ,,,· ..· _,,. …... ,..ƒŸ·
,,..:· Ω..· ..,.... ¸¸· .,. ...n∏..:.,
¸., ..·,.,Ÿ· √.. ‘ √.ƒ,, ¸,. .:..
_,,. .,,. ,,., ¸.:· _,’· .,Ÿ·
_¸· ,,..:· …... ≈...,, .¸..,.:· ¸.
-n, ¿ ƒ. ...,. ..,,..:· .......·
¸,. .:ƒn, ¸. _,’· .....:· ,≤∏,
‘ .∏..:· .,.: .,...,,:· ¸,·ƒ..:· .,·,,
-n, _,,. …... ¿ ƒ. ...,, .···· Ω..:·
∞...,.. π,. ..::.::·, .,..::· .....∏:
.:ƒn,∏: .,., πn, ¸. Ωƒ,:· ..≤:
,ƒ.,.. ,,..:· ¸· Ω· ·,·... ¸∏.· ,ƒ.,
:·.,..::· .,.∏: ,≤∏:.,
,,ƒ..:· ,..·,. .·,.,Ÿ· ,≤., .ƒ..,
.,,..:· ..,:·.,Ÿ·, …,,.:· ¸,. ,,∏...,
™,,ƒ., .∫,’· ,.,Ÿ., ,...:· ≥,,.∏:
≈∏. ,..◊· ≥,,.∏: .,.†.:· ..,:·.,Ÿ·
..,:·.,Ÿ· ¸ƒ.... ...,, .¸.::· ,.,Ÿ·
,...:· ≥,,.:· ,,... ¸. .,,.,¸:·
,,∏... _¸· .....¸· ..:.::· ,.,Ÿ.,
.,.., ‘ .∏:..Ÿ·, .,.,.:· ,.·ƒ.·
,.’ π.†.·, .…,,.:· ‘ ,.’ π.†.·
.·.., ™.... ,.’ π.†.·, .,...,·
..,.,:· ‘ ,.’ π.†.·, ..:ƒn,:·
.•.≤. .-::·
∫.,, ·..··· ≈∏. πn,:· π...,..,
_¸· .....¸· .(.,·,ƒ:· ...... ¸...
≥,,.:· π...,, ..,,.. .,:·.,. ·.
∫.,, ·..··· ≈∏. ¸.::· ,.,Ÿ., ,...:·
·. _¸· .....¸· .(.,·,ƒ:· ...... ¸...
,.,Ÿ., ,...:· ≥,,.:·, ..,.†. .,:·.,.
¸... ∫.,, ··.··· ≈∏. π..., .:.::·
.,:·.,. ·. _¸· .....¸· .(.,·,ƒ:· ......
,.,Ÿ· ≈∏. π...◊· ≥,,.:·, ..,,.,,,
∫.,, _.:· ≠∏,. ≈∏. π..., ™,·,:·
π...◊· ≥,,.:·, .(..–’· ......
≠∏,. ≈∏. π..., _....· ,.,Ÿ· ≈∏.
.(..–’· ...... ¸... ∫.,, ∞:·
_.....:· ,.,Ÿ· ≈∏. π...◊· ≥,,.:·,
.¸... ∫.,, .·· ≠∏,. ≈∏. π...,
Ωƒ«dG ..á∏°ùdG Iôµd zá«°VÉjôdG ¿hDƒ°ûdG{ ´QO »FÉ¡æH ¬Lƒd É¡Lh ÜGó°S »∏gCGh Ö«°ùdG
QɶfC’G ÜòŒ πjRGÈdG
.,. ..,.:¸’· ... .·.,, .Ω.≤:· .,.: ⁄..:· _... .:ƒn, ∫.,..ƒ. ·.,
π... ¸.,..¸’· ,...Ÿ· ≈∏. ·..:ƒ. ,.... ,ƒ., ..,..Ÿ· _,· .·.,
,,....Ÿ· ∑.,.. ‘ .·..’· ¸. .,..... .,.·ƒ. ..,,.. .,...., (,≤∏:·
...,: .,. ... ∫.,..ƒŸ· ¿,,.. ‘ ,,..’· ¸... .·,.,Ÿ· ..,.., .¸.,..¸’·
¸..,.,:· .,,,.., ...ƒ∏..,,, .,,.. ∫.,, ¸,.’ .,.,... ¸.. .._..≤:.,
... ≈∏. _,.-:· ¸. ¸,,.· ,∏:, ._:.:· π.., ….:· .¸...ƒ, π,. ,,.Ÿ·
....¸:·, ∫.,,:· ¸≤,,. ¿,.. ¸. •.,..’·
‹.n,¸’· ,...Ÿ· ™.,….:· ¸,,,,’· ¸,,,.:·, ..,,.,Ÿ· ... _¸· .....¸·
_,.:· ¸. _≤,,. _, .,.,., ....:· _ƒ. ... ¸... .,. .…,,∏‚¸’·,
.,..†:·, ...,: _... ..,.., .,:.n,¸· .,..· ¸.:·, ..:ƒn,:· ‘ ......Ÿ·
¸.:· Ω.,....’· ..-.. ∫,’· ..ƒ,..· ‘ ∫.,..ƒŸ· ‘ _,’· ..,..Ÿ· ,·
...,... .·..· ... ...:¸· ” .,. .∫.,..ƒŸ· ‘ Ω..◊·, ,,...:., L,–
.∫.,..ƒ.∏: .,..:· .,...:· ¸. ..†,·, .π∏...:· .,... ¸. _,.· .,.. ..·,
...: ....:· _ƒ. ∫,’· ,..,Ÿ· ƒ. (∞,.†...Ÿ· π,,·¸:· ,.... ¸..,
_, π.., ….:· .¸.,..,,’· ,...Ÿ·, .,ƒ,..·, ._.,’· ..,.. .,.,..·
¸. _.∏..:· ∫,.., ….:·, .¸..,. ,....:· ⁄..:· ‘ ,.’ π.†.· .,.·,.
,≤∏, .,., ¸. ,ƒ.:· ...,: .Ω·· ∫.,..ƒ. ‘ ..,.·,.. ,,.., ¸...Ÿ· ,,..
..,.,
.·,∏‚¸·, ..,:.n,¸· ..,.. .∫.,..ƒ.∏: ....,. _,.· . .,. ∑... ¸· ...
..,.... ¸... ...., ¸., .,≤∏:· ≈∏. .......∏: ..,.: ..,..... ..,..Ÿ·,
.∫...¸:·, ·..:ƒ., ....,.
,.-Ÿ· .,..., ¸., ..,, .,,:. .∫.,..ƒŸ· ¸. ,.’· ,...· ≈∏. ..·
™,..· .,,,· ..,., ....... .π,,·¸:· ‘ .,.....’· .,.,:· ‘ .,...,,:·
.,.,:· _¸· .....¸· .π,,·¸∏: .,∏. ,.:.’· .,., .,...,, ⁄..., ∞...
¸,·ƒ..:·, ¸.Ÿ.. ..,,,..‘, .,.-Ÿ· π.·. ‘, ...,,.,Ÿ· ≈∏. ,n,.., ….:·
.,ƒ.., .,∏,,·¸:· _....·, ,...:· ,,:, ._:·ƒ..:·, ......:·, ¸,..,Ÿ·,
......·, ...,,.,Ÿ· ‘ .,,.... _....· .... .,. ..,..∏: .,:.:.
..:ƒn,∏: ·_,. ..., .n.·, ...,,.,Ÿ· π. ‘ ..†,· ..,,.Ÿ·
.,. ¸ƒ. , .-, ‘ _:Ÿ· ∫.,..ƒŸ· ·.. ¸ƒ.,..,, ¸ƒ,.,, _,-Ÿ· ...
‘ ..... ..... ...., .:ƒn,:·, Ωƒ..:·, ..,...Ÿ· ...≤... .., .Ω.≤:·
.. π., ’, √,·,..· π., , ,, ⁄, . ,. ∫,’· ¸ƒ,..’· .∫,’· ,,.:· ..,,.,.
‘, ..., .,∏. .·ƒ,’· π... ⁄, ..,·.,:· ‘ ......Ÿ· .:·,.. .,. ..,.:
ƒ,,.fi. ,.... ƒ., ∫.,..ƒŸ· ‘ .,.ƒ:· ¸,,.:· ,...Ÿ· ∑... .π,.≤Ÿ·
π.:·, .¸Ÿ..:· _.,.:· ‘,,.:· .·ƒ: ™.,, ¸· ™,..· ≈..., ….:· ..·,...:·
,...Ÿ· Ω..· ·.. ¸ƒ,.∏,.. ¸,.:·, ._,,.·,.∏: .,..Ÿ· ,ƒ,::· ,.,,
,ƒ.:· ¸ƒ., ¸·, .≥,.ƒ.:· ,,: ≈...., .∫.,..ƒŸ· ‘,,: ,ƒ,:∫,.. ¸.,.∏,:·
.,,.,∏.
....∏‡ ‘ ·,ƒ:·¸.¸· ¸....¸· π. ,,.. , .,.,:· ∫...¸· ..,. ..,,.. ,.·
IôM áHöV
¿É«∏©dG óªfi
mam5155@hotmail.com
ájDhôdG - §≤°ùe
......:· _¸· _.....∏: ¸.:ƒ:· ..,.... .:., ,....
¸. ¸,,...:·, ¸.::· ‘ ∂:., ...≤..: .,.,,,’·
_.....∏: ¸......,,,· ,.... .,,·ƒŸ .…,..· ƒ,.ƒ,
¸. ¸,,...:·, ™,...:·, ¸,,...:·, ™,·,:· ¸.ƒ, ..,.,
,...., ….:· ¸,,..· ,....Ÿ· ¸... .…,..· ,,..:·
._...:· ,..’· π.....,, .¸,,...:·, ¸..::· .,..:
·_.†– .,,..:· ·.. ¸.::· ….·..¸’· √,..... .Ωƒ,:·
,n. ‘ .,,≤Ÿ· _.....∏: ,,∏.· ..,.... .:ƒn,:
..,..,., .π,≤Ÿ· _.n...· ·· _¸· ·· ¸. .,.:· ∫-.
·· _¸· · ¸. .,.:· ‘ ..-,.. .,.,.†.... ¸.:· .,..·
.,....., .,..,.. ..,,,.. ∫-. ¸. .···. ¸..,..
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· ™... ¸.,.:· ,.∏Ÿ· ‘ Ω.≤.
...... ....::· ≈.., .......:· ¸. ,..ƒ, ‘ ¸...,,:·
. ,, .¸.....,,,· ¸.·,.,., ‹.◊· ,....Ÿ· π,· ¸.,
∫-. √......, ¸..,..:· ,ƒ≤., ¸.:ƒ:· ,,.Ÿ·
.,., .,.....∏: Ω...†.-: .,.’ ·.: .ƒ..:· ‘ƒ.:·
.(≥,ƒ..:· ….,..,:· _..·, ,... .(≈.,Ÿ· ...·,.‘
¸... ¸, ∫..., .(,..ƒ, …...,:· ... ¸.n∏..
¸.: …..,:·.,. .(¸...:· L.: .(,..: ¸,ƒ.:·
¸-.., …...,:· _.,.. π,.. .(.,,,.:· …,,.,:·
.(≥,ƒ..:· ¸..ƒ∏,:· ,:... ,.,, ¸....≤:· ,....
.(,,..:· ….,.◊· ⁄... …·ƒ:, ¸:,.◊· ,... ⁄...,
Ω-.. ..fi, .(,... …,..Ÿ· .ƒ.... π,∏.·.,.,
..,∏. ¸.n∏.. .(L..ƒ:· L.: .(_,,. ¸·.,,.:·
¸..,∏.. ,.·,, .(,...:· ,ƒ.... ¸∏. π..,., ,∏.. .,,
¸..,,:· ¸∏. ...·, ¸...,:· ≈..ƒ. ¸∏., …¸.’·
.(.,ƒ,..· ….,◊· .,... ¸·,.., .(,,..:·
¸,,.:· π,., ...·, .(,..: ,...:· ...· …,..,
.:.., .(π..... …,,..· .ƒ.. ,.,, .(,ƒ..
¸..., .(Ωƒ.,:· L.: .(.,,,.:· ¸,,.:· _.,..
Ω-..:·.,. ∫· ..fi ,...≤:·, .(,..: ,..., ¸∏.
¸-.., .(π..... ¸,.,..:· ,,... .,,,, .(,....
..,.... π..., ⁄ ..,, .(,,..:· ¸..,.,:· .,...
.,.ƒ:· ,,...:· ¸. .:. ≈∏. _.....∏: ¸.:ƒ:·
_†., ·.. ._.....∏: .,..· ..,..,. _¸· .∏... ...
¸. ,.,:· ≈∏. ..,∏fi ..,...., .,..· ™. .·..≤∏:·
¸..:· ,.,.· .,:.,, ¸.:· .:,:◊·, ....· .’,..Ÿ·
¸.....,,,· ¸.·,.,. π.:, ..,.,... π,· ¸. …,·.¸’·,
.,ƒ,..· ..,.... ™. ....≤:· _,.’· ..,,.,Ÿ· _†.,,
.¸.· .≤: _,.-:· ,.. ‘.. . .ƒ. ,.......
ÉjOh ¿Éà°ùcÉHRhCG á¡LGƒŸ óæ≤°ûW ¤EG zÚÄ°TÉædG{
ájDhôdG - §≤°ùe
¸.. . .:,.. .:ƒn, ,≤: .....· Ω.,Ÿ· .:,.. ...,. ≥,,. ≥ ≤.
..., ≥,,. ≈∏. ,ƒ.:· ¸. ...“ .., .Ω..:· ·.,: .,:· .,.: .,..n∏..:·
≈∏. ._..· ..... ...,.,, ..., ¸.:· .·,.,Ÿ· ‘ .(--,-· .:.,.· .:,..
.,..ƒ,, ¸...,,:· _.ƒ,.. ¸.n∏..:· ™....,...,,:· .:...:·
,.,Ÿ· π..· .. .:,..:· Ωƒ∏.: _.ƒ,.. ¸.n∏..:· .,,...· ≥,,. ¸..,
.,..., .....¸’·, ¸.Ÿ· ¸...∏: ....:· ..,,:· ≥,,. ≈∏. .,∏.. .., .:.::·
Ω.. ,,.. ¸.·,,:· .,... ¸, ⁄... .,..:· Ω.. ..·,.,Ÿ· .,.,. ‘, .(-.,-·
...,:·.,Ÿ·, .,·.,:· ™,,ƒ., .,..n∏..:· ¸... .:,.., Ω,·ƒ∏:·, .·,,,..:·
_.ƒ,.. ¸.n∏..:· .,,...· ≥,,. .·,.· ,∏.. ,: .:ƒn,:· Ω... Ω,. .,.
≥,,. .·,.· .∏., ..,,.,¸:· ..,:·.,Ÿ· .:.::·,.,Ÿ., ,...:· .:,..:· Ωƒ∏.:
..,. ..,.†.:· ..,:·.,Ÿ., ¸.::· ,.,Ÿ· ≈∏. ,..◊· .:.,.· .:,.. ...,
.....· Ω.,Ÿ· .:,.. ...,. ≥,,.: .:ƒn,:· _..., .,,..:· ..,:·.,Ÿ· ,∏..
.∫,’· ,.,Ÿ· ≈∏. ,..◊·
¸. ... ..,.†., .¸....:· .,:,, …,...Ÿ· ..,. ¸...◊· .·,.,Ÿ· ,·.·,
.,. _...., _≤,,.:· _..., ¸. ™.,, ..,..n∏..:· ¸... .:,.. •.,..
..,:·
Ö≤∏H ês ƒàj zá°UÉÿG ΩÉ¡ŸG{
ó«dG Iôµd áWô°ûdG ádƒ£H
Ω···. ƒ,.ƒ, ·« ≥.·ƒŸ· .·.-. ¸.,... ¸. ·· ..:·::·
,...:·, ......∏: .,·,,:· .....·ƒ. ¸. ,....
·..«···· ._.s.. ·..«···· .∞...
··· .….,¸:· ,.,:· -.- ,._. ..·..·,Ÿ·
¸... ..n∏.. L≤...
info@alroya.info ¸,,μ:’· .,¸:·
www.alroya.info
¿hOô````¨e
.·..’· .,n.. ‘ Ω·.¸’·
.,.....:., ,..., ¸· ,., ..,:...:·,
’ ..∏..s .,ƒ..:· π≤., .,..,◊·,
..,,. ,,.. ’, •ƒn.· _....
(.,.:¸· ¸,. π.....,
.,...,∏..:· ..,..
.·¸., _.≤n:· ...∏. .,:·
.,:.. .,.,. _,....:· ....,’·
.,,.·,∏.., .≤:·, .,.....· ..ƒn.·,
.,.ƒ. ‘ ,,.¸. ≈∏. ·ƒ..,,,
(,,:

·,μ.. _....·
…,.◊· ..fi
..·. ‘ ¿.∏. ...· ¸ƒμ, ..μ,
ƒ. ¸·,≤:· .,·,, ,... ,,.†.,, _.∏..Ÿ·
,....Ÿ· ¸.·..¸’· ..,.n. ...,, ....ƒ:·
_.,: ..,.n. ∫.≤, ,: ¿.∏Ÿ· ·.,: π.,.
(. ,,ƒ...
…,...:· ˆ· .,.
_,..., ∞∏μŸ·, ∫...’., ,..≤:·
._...:· ......·ƒŸ· ..,. ¸. πs ‘ ∫...·
,., ≈.. .¸...:· .,...:· ∂.,, .n..ƒ.Ÿ·,
(·,,.,,:.
,ƒ..s ...·
¥Qh áÑ«≤M
»bƒ£dG »∏Y øH OƒªM
ÉjQƒcøeäGógÉ°ûe
‹,.:· ¸ƒ...· ,.n. ∂:ƒ..ƒ: ‹,’· .:.∏:· .... ...,,ƒ..· .,,ƒs .,,ƒ,., .,,. ,,,· ¸.:· .::.::· .,Ÿ· √..
..,s·,., ..,◊· ≥....., L,.,, .,,,. ,ƒ... ∂,..., ⁄..:· _ƒ.... ≈∏. .·,.nŸ· π.†.· ¸. · ..·, .., ….:·,
..,◊· ,.... ._†... _†,.. ™..› ., .· ¸... _¸·

.,..≤∏. .,. ¸.:· .,:.... ..·,:· √.. ¸. ∫ƒ.· ¸· ¸.... ·...
..,.,·ƒ: ¸. _s· .,.·_... ¸¸· π≤. ...:· .... ¸¸·, .¸ƒμ..:· .,.. ’ ¸.:· . ,ƒ,◊., .,.
_, ·≤..., .,,...:· ,s·,Ÿ· ‘, .¸. ‹¸· ¸. ¸., ¸,... _¸· ¸,... ¸. .,,. ∫ƒŒ· .,,ƒs ‘ .,.,.†. Ω.,· .,...
.,,. .∏... .·.., .:.... _†,., ….:· ™...Ÿ· ·.. ≈∏. .,..· ¸.∏.Œ ¸., .,,., ...,· ...s ...·.Ÿ·, ¸..≤Ÿ·
...,.‡ π:. . .. ¸....:· ...., .¸.. ’, ...·ƒ..:· ¸. _:Ÿ· ..,..·, ......Ÿ· ¸. · _:s .,....:· ¸.....,
_:μ∏: .·....¸·, .·,∏–, ...ƒ∏.., ,.,.., ,.:,: .,,.:· ∑·. ,· ,.,:· ·.. ‘ .,....:· ..≤:¸·, ..,..:· ..,∏..
.Ω.,....’· ...·. ¸.
∑,..∏: .,,.. ...,. ‹ .., .., ..,...:...·, .∏,., .·ƒ,· ‘ .., .,.,,:· .,.ƒ. ¸· ,.’· ‘ .. ∞n:·,
_.,.. ‘ .ƒ,≤:· ,..s π.,· .., .. ..,.· .ƒ:.Ÿ· ¸. ¿,,.· ≈∏.· ... ...fi ,.... Ω·,.:’· ¸. ·.,., ∫ƒ..:·,
.·,, .....’· ,· .·ƒ..’· .,∏.. ∫·. ¸. ™...Ÿ· ¿,.... ≈∏. ∂:., ¸. .,.. ..s ·.¸· ..,.. ’ ¸.:· .·,.,,:·
..,≤.Ÿ·, .,,ƒ:., ..·.,Ÿ· ¸,·ƒ..:· _, ·≤... ,....., ,,.Œ, ,,.–, ,.·,., ...,., ,.,., _,: ...... ,.....
._.·ƒ≤:·, ..:.’.,
¸. (‹ ∑., ¿.ƒ,. ≥,..’· …,ƒμ:· _.,.,:· ¸∏. ...,: ….:· ∫··ƒ..:· ..,Ÿ· √.. .,,ƒs ,,,· ..·, .,.†....·
π., .‡ .π..:· ‘ _.·.¸’·, ,,∏..:· ..ƒ, ƒ. ¸...:· ,.. ¸· ‘ .,.,¸’· ,....,: .√.·, ‘ ,ƒn.:·, Ω.≤.:· ,...
.⁄..:· _ƒ.... ≈∏. .,,ƒ:ƒ.μ.:·, .,......’· .,:.≤:· .ƒ≤., .,Ÿ..:· ...,....:· ≈∏.· ™,,. .,,ƒs
¸:,.◊· ⁄... ¸, ..fi ......: ¸.....:· ,....∏: ¸..,... ∫·. ¸. .,,ƒs ¸. ...ƒ∏.Ÿ· ¸. _:μ:· .,≤.....·
.....Ÿ· ¸. _:μ:· ¿..ƒ, ¸· ..·.,,.. ∫·. ¸. ¸.n...· .,. .,,ƒ. ≈∏. .,,ƒs .,,ƒ,., _.: ..n∏..:· _...
..,......·, .,,..†., .,..≤: .,,ƒs .,, ,.,. ¸.:·
.,ƒn.:·, ¸...:· ,·,..· ¸. ≥,..:· .,...:·, ,,∏..:· L,n..:· ¸ƒs ._,,ƒμ:· πμ: ,...

.≤. .,,ƒμ:· .,,..:..
..· ƒ.. ¿.†. .,,ƒμ. .∫,.:· ¸. .,..:· .≤≤– ⁄ .. ≥≤–, ......’· _.,. ≈∏. .,,ƒs ™,,. ¸· ,,..... ’ ·.,:
....ƒ∏.Ÿ· ¸.n≤: .,...:· .,.,:· ,,,.. π,· ¸. .’....’·, ...ƒ∏.Ÿ·, .,,ƒ:ƒ.μ.:· ™,,.... .,... ‘ ,’,. ,.,∏.
.,.... .

nn. ≈.,.. .,,ƒs ¸· ∑... _.,., ….:· ¸...:· ,:.n:· ¸..n:· ∫·ƒ... ≥,...:· ¡’· ¸.:..,
.,:·: .n. ·:. .,,ƒμ:· ..ƒμ◊· . .,. .,. .¿.·,, ¸. .,∏. ≥..· .. .,... ƒ.. .,.,·,, ,,,., ...ƒ.:
_¸· …,ƒμ:· .,.:· ¸:·ƒŸ· π.. ∫... ™.,, ∞,:ƒ.:· ,... ¸. «· , …......’· ƒ..:· ¸. .· ≥,≤– _¸· ..,.
.

.,ƒ... ,’,. ∞:· .·
.,,...:· .’..Ÿ· ∞∏.fl ‘ ·,ƒn. .,..., ..,..‡ .∑... .._... .,..., ..s, .,,ƒμ:· .,....:· ...·.:·
∑,......, ..,,ƒs, ..n∏..:· _, ...·.:· _.... ≈∏. .... .· ,,,. ....≤:· Ω.,’· ∫·. π......, ...,......’·,
.∑... Ω.≤. _¸s .,..≤: .,:....· ‘ Ω·.¸’· .,·,ƒ, .∏:‡ ..n∏..:·
..n∏..:· ‘ ,..:...·: .,,ƒμ:· ..s,..:· _¸s .ƒ..: .,,ƒs ‘ .n... .,.... .,.... .ƒ,, ¸. .,..... ¸· ..,∏.
,ƒ.†. .,: ¸ƒμ, ≈.. ..,·:· .·,,...:· .,: Ω.≤. ¸·, ....ƒ∏.Ÿ· .,.≤., ......:·, ...n:· .’.› ‘ ..,..’
..,,ƒ..· .,,ƒs π:. .:,. ™. .,≤,≤. .s·,.. _¸· ¿..., ….:· ........· ‘ π...
hamood.altouqi@cma.gov.om
Ωƒ«dG ⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ∫hóL
.μ,.∏, ,.·,.· .,.ƒ., Ω·.·· .....:·
ƒ∏,, ,.∏. ≈∏. ..n∏..:·
¸..,,,,ƒ.
π,,·¸:· ∂,..μŸ· .,.ƒ., Ω··.·· .....:·
·,,:..,ƒ. ,∏.. ≈∏. ..n∏..:·
.,..,, .,,ƒs _.·.·· .....:· .,,ƒ..·
,.∏. ≈∏. ..n∏..:· .,.ƒ.,
.,.,ƒs
Ö∏≤dGádÉëHá£ÑJôezôÁÉgõdC G{`HáHÉ°UE ’G:á°SGQO
á«fɪ©dG -ÉJƒj
..·. .ƒ,, .,μ,,.’· ..ƒ, .,’ƒ, .,...:· Ωƒ∏.:· ....., ¸ƒ:.., ..·,,· ..,., ...·,. ..s·
.,μ,,.’· ,∏≤:· .,.., .∏› .,.,... ¸.:· ...·,.:· ....·, .,,..,:., .,...¸’·, ,∏≤:· .:.. _,
_ƒ.... _.....’ ...,. _s· ¸ƒ.ƒμ, _,·,..:·, ,∏≤:· .:.. .ƒ.. ¸. ¸ƒ..., ¸,.:· _.....’· ¸·
.... .. ¸. ,.,...· ¸,·,.

...... ·««·· .:.. ...·,.:· ..,.. .., ..,:.∏:· ..·n:·, .,s·.:·
Ω.:· L..., ¸.·..:· Ω.:.:·, ,...· .∏.s ,..·ƒ., _...:· .,.. π.·ƒ. ... ,.,..’· ‘ ...·, _s..

...... ·,,. ,.∏. .,ƒ..:· .,.,’·, ,∏≤:· .... ¸· _¸· ...·,.:· ...∏., .¸∏μ:· ∫,,..,:ƒμ:· ∫...,
.‘,.Ÿ· ,ƒ...:· ,n. ¸...,· ‘

..†,· ·,,. ,.∏. .,...ƒ:· .,,∏≤:· ,n.· π.·ƒ. ¸·, ¸...:· .... ‘
º«YõdGáLhõdzáÄ«fódGá∏eÉ©ŸG{ øY∞°ûμJ ÓjófÉeIóYÉ°ùe
Ü.±.CG -êÈ°ùfÉgƒL
¸≤,,.¸· ,ƒ..· ,,.,:· .∏... ·,.... ¸ƒ..∏.: .,.....:· ......Ÿ· „·,. ’ ·.∏,, ,,..
·· .,....· ¸.:· .,..·. …,,. ¸.:· .,.·,s.. ‘ ._.’· ...,· ‘ ...,... _......, π.·,:·
≠.,.,ƒ. .ƒ.” ·.. .·,s.Ÿ· ,..s ,...,, .…,....:· π...:· Ω.:. ... ∫..†.:· ,., ™. ....
.,.. π., ….:· ·,.... ™. .,...:...’· .,...·. …,,,, _.,..· .. .., “·,.... ,...
.,≤,,.¸· ,ƒ., ....., .,:ƒ. .,. ¸. ..,,– “..,.∏,,” .,,..., ¸.s, . ,,,≤. ¸.,.:., ...,·
¸.s ..... ·,.... ¸ƒ..∏.: ._.’· Ω.,·: .,..., ...ƒ... ,..μ:· ‘ ,:·ƒŸ·, .√...≤. _¸·
..n∏..:· ≈∏. ¸,.... .∏...:· ..,. ’..†. ...,. Ω,.≤,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->