1

Stranci
Ibn Redžeb el-Hanbeli2
Sadržaj

• Tekst knjige 3
• Stranost Sunneta i njegovih sljedbenika 6
• Stranost vjernika pred Sudnji dan 8
• Pridržavanje Sunneta toko vreena isku!enja "
• Hadis iaa #lije u pogledu $nanja %&
• 'ategorije nosioca $nanja %%
• (sobine ljudi od $nanja %)
• *rste vjernika shodno njihovoj stranosti %+
• *rste stranosti %+3
Sva hvala pripada #llahu sa nogi pohvalaa i blagoslovia onako kako je na! ,ospodar
$adovoljan i koliko je potrebno $a posti$anje po-asti .jegovog /$vi!enog 0ica1.eka je
salavat i sela na na!eg u-itelja 2uhaeda3 sallallahu alejhi ve selle3 njegovu
porodicu i ashabe1
Ia 2usli bilježi u svo Sahihu hadis od 4bu Hurejre3 radijallahu anhu da je
Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao1 5Isla je po-eo kao ne!to strano i vrati6e se
stran kao !to je i po-eo1 Pa 5Tuba78 je $a strance17
98Re-eno je da 5Tuba7 $na-i ne!to dobro1#llah spoinje ovu rije- u suri #r-Ra:d3 5(nia
koji vjeruju i -ine dobra djela ; 5Tuba7 njia3 njih -eka divno prebivali!te<7Prea te=siru
ibn 'esira3 Ibrahi an-.ehai3 veliki tabi:in je rekao da to $na-i 5blago njia71 'atada je
rekao> 5'ada -ovjek kaže 5Tuba7 $a tebe to $na-i da si postigao neko dobro71Ikrie i
2udžahid su rekli da 5Tuba7 $na-i ?žennet1Tako@e je re-eno da se 5Tuba7 odnosi na
drvo u ?žennetu o koje je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5Aaista u
?žennetu ia drvo pod -iji hlado BožeC jaha- putovati stotinu godina a da ga ne
pre@e1D / drugo hadisu je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5Tuba je
džennetsko stablo -ija !irina je sto godina hoda1 I$ cvijetnih -a!ki tog stabla i$la$it 6e
odje6a stanovnika dženneta1EEF
Ia #hed i ibn 2adže su tako@e $abilježili ovaj hadis od Ibn 2esuda3 radijallahu
anhu sa dodatko na kraju> 5Re-eno je> :( #llahov Poslani-e3 ko su stranciG: (n3
sallallahu alejhi ve selle je odgovorio> ::.u$aa: Boni koji i$dvoje sebeC od svojih
porodica i bliskih ro@aka1:
4bu Hekr el-#džuri ga je tako@e prenio i u njegovoj predaji se navodi> 5Re-eno je> :(
#llahov Poslani-e3 a ko su stranciG: (n3 sallallahu alejhi ve selle je rekao> :(ni koji
popravljaju BsebeIdrugeC kada se ljudi iskvare1:
?rugi su ga prenijeli sa sljede6i rije-ia u kojia on3 sallallahu alejhi ve selle kaže>
5To su oni koji bježe od isku!enja BsutnjiC radi svoje vjere17
Tiri$i ga je $abilježio od 'esira ibn #bdullaha #l-2a$nija koji je prenio od svoga oca a
koji ga je prenio od svoga djeda da je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5?oista
je ova vjera po-ela kao ne!to strano i vratit 6e se ponovo kao ne!to strano1Pa 5Tuba7 je
$a strance ; one koji popravljaju ono !to su ljudi iskvarili od og Sunneta17
Tako@e je $abilježen od Taberanija koji ga bilježi od ?žabira3 radijallahu anhu a on od
Poslanika3 sallallahu alejhi ve selle i u ovoj predaji se nala$i> 5Re-eno je> :'o su oni3 o
#llahovov Poslani-eG: (n je rekao> :To su oni koji popravljaju i ispravljaju kada ljudi
postanu iskvareni1:

4
(n BTaberaniC tako@e bilježi ovaj hadis od Sehla ibn Sada3 radijallahu anhu sa sli-ni
$na-enje1
Ia #hed tako@e bilježi ovaj hadis od Sad ibn 4bi *ekkasa3 radijallahu anhu da je
Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5Pa Tuba 6e u to danu biti $a strance ; kada
se ljudi iskvare1:
/ drugoj predaji koju bilježi ia #hed i Taberani od #bdullaha ibn #ra3 radijallahu
anhu da je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5Tuba je $a strance71 Re-eno je> 5#
ko su stranciG7 (n3 sallallahu alejhi ve selle je rekao> 5?obri ljudi okruženi sa ljudia
koji su ispunjeni nogi $lo1(nih koji su i nepokorni su brojniji od onih koji su i
pokorni17
Prenosi se od #bdullaha ibn #ra3 radijallahu anhu u er=u i evku= =ori ovoga hadisa>
5Re-eno je> :'o su stranciG: (n3 sallallahu alejhi ve selle re-e> :To su oni koji bježe
radi svoje vjere1#llah3 /$vi!en neka je (n3 6e ih poslati sa Isa ibn 2erjeo1:
/ pogledu njegove3 sallallahu alejhi ve selle i$jave> 5Isla je po-eo kao ne!to strano73
onda se to odnosi na ljude prije njegova dolaska koji su bili na pro!irenoj $abludi1 Hilo je
onako kako je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao> 5?oista je #llah pogledao na
stanovnike Aelje i $ar$io ih3 i arape i nearape3 osi nekih ostataka od sljedbenika
knjige17
Tako kada je Poslanik bio poslat i po-eo po$ivanje islau3 njegovo po$ivu se na po-etku
nisu oda$vali osi nekolicine i$ svakog pleena i oni koji su prihvatili njegov po$iv su se
bojali svojih pleena i porodica kako ne bi bili podvrgnuti žestoko kažnjavanju1(ni su
dosta patili dok su bili strpljivi radi #llaha1
Abog svoje slabosti3 prvi usliani su strahovali od svake suprotstavljene sile i oni su
bježali radi svoje vjere u daleke $elje3 kao !to su oni dva putu u-inili hidžru3 ka $elji
#besiniji a poto ka 2edini1I bilo je od njih onih koji su bili u-eni radi #llaha i koji su
ubijeni1Tako su oni koji su u!li pod okrilje islaa u ti dania bili stranci1
Poto se isla pro!irio nakon hidžre u 2edinu i njegovi sljedbenici su bili pobjedonosni
nad svako skupino1.akon toga3 ljudi su ula$ili u #llahovu vjeru u skupinaa i #llah je
usavr!io vjeru $a njih i upotpunio Svoju blagodat prea njia1Poto je #llahov Poslanik
uro i usliani su bili na najvi!e stepenu $bog svog -vrstog pridržavanja vjeri1(ni su
bili o6ni i doinantni i nastavili su da budu u to stanju toko vreena 4bu Hekra i
(era1
Poto je !ejtan napravio svoju $lu spletku prea usliania i $adesio ih je ra$dor a
isku!enje sunji i strasti je postalo !iroko pro!ireno1(va dva $la se nisu prestala

5
pove6avati sve dok !ejtanov plan nije bio uspostavljen i dok u ve6ina stvorenja nije
postala pokorna1
Tako su od njih oni koji su u!li u pokornost njeu pute $la sunji B!ubhiC a od njih su
oni koji su upali u $lo strasti B!ehavatiC3 i od njih su tako@e oni koji su kobinovali i$e@u
te dvije stvari1Sve to je bilo od onoga na !to nas je #llahov Poslanik3 sallallahu alejhi ve
selle upo$orio da 6e se desiti1
Jto se ti-e $la sunji>
(d Poslanika se prenosi nogi putevia predaja da 6e se njegov uet podjeliti na
vi!e od sedadeset skupina1(vo je $asnovanao na ra$li-iti predajaa u pogledu ta-nog
broja sa koji 6e oni pre6i broj sedadeset1Prenosi se od njega3 sallallahu alejhi ve
selle da 6e sve ove skupine biti u *atri osi jedne a to je ona koja se pridržava onoga
na -eu su bili njegovi ashabi1
Jto se ti-e $la strasti>
Prenosi se u Sahihu 2uslia od #bdullaha ibn #ra3 radijallahu anhu da je Poslanik3
sallallahu alejhi ve selle rekao> 5'ada se blago Per$ijanaca i Riljana otvori $a vas3
kakvi 6ete vi ljudi bitiG7 #bdur-Rahan ibn #v=3 radijallahu anhu re-e> 5Re6i 6eo ono
!to na je #llah naredio da kažeo71(n3 sallallahu alejhi ve selle re-e> 5Ili druga-iji od
toga1*i 6ete se natjecati jedan s drugi3 poto 6ete $avidjeti jedni drugo3 poto 6ete
okrenuti le@a jedan drugo17
# u Sahihu Huharije od #ra ibn #v=a3 radijallahu anhu se prenosi da je Poslanik3
sallallahu alejhi ve selle rekao> 5Tako i #llaha3 ne boji se $a vas siroa!tva3 nego se
boji da va se otvori dunjaluk3 kao !to se otvorio onia koji su bili prije vas3 da se
po-nete natjecati u njeu3 kao !to su se oni natjecali i upropasti vas3 kao !to je njih
upropastio1K
I tako@e se prenosi u dva Sahiha od /kbe ibn #ira3 radijallahu anhu hadis od Poslanika3
sallallahu alejhi ve selle sa sli-ni $na-enje1
'ada su se ri$nice 'isre otvorile $a (era ibn Hattaba3 on je po-eo da pla-e i rekao je >
5?oista se ovo nikada nije otvorilo $a ljude a da #llah nije dao ra$dor i$e@u njih17
Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle se bojao ova dva $la Bsunji i strastiC $a svoj uet
kao !to se prenosi u 2usnedu iaa #heda od 4bu Her$aha da je Poslanik3 sallallahu
alejhi ve selle rekao> 5?oista3 ja se sao boji $a vas strasti nasilja koja se nala$i u
va!i stoacia i va!i stidni jestia i neda6a BsutnjiC koje ljude odvode u
$abludu17 # u drugoj predaji se nala$i> 5111i strasti koja odvodi ljude u $abludu17

6
Tako kada je ve6ina ljudi postala žrtva jednoj ili oba ova $la oni su po-eli da kidaju ve$e
jedni sa drugia i po-eli su da r$e jedni druge1(vo se desilo nakon !to su bili bra6a
koja su voljela i podržavala jedan drugog1?oista je $lo strasti postalo ne!to uobi-ajno i
prihva6eno e@u ve6ino stvorenja i ono je isku!alo ljude pute dunjalu-kog života i
užitaka da je tako dunjaluk postao cilj ljudskih težnji1(ni su tragali $a nji i postali
$adovoljni njie1(ni su postali srditi radi njega3 r$e radi njega i vole radi njega1Abog
ovoga bi oni kidali rodbinske ve$e i prolijevali $abranjenu krv1I i$ tog ra$loga su oni
iska$ali nepokornost #llahu1
Jto se ti-e $la sunji i niskih strasti koje odvode u $abludu onda je to ra$log $bog -ega
su se usliani podjelili i postali skupine3 od kojih neke skupine druge progla!avaju
nevjernicia1Tako su oni postali neprijatelji3 podjeljeni na grupe i stranke1(vo se sao
desilo nakon !to su bili bra6a i nakon !to su njihova srca bila ujedninjena na srcu jednog
-ovjeka1Tako nijedna od ove skupine nije spa!ena osi spa!ene skupine a to je ona
spoenuta u rije-ia Poslanika3 sallallahu alejhi ve selle>
5.e6e prestati postojati skupina i$ og ueta pobjedonosna na istini1(ni koji i se
suprotstavljaju i ne6e o6i nauditi niti oni koji ih napuste3 sve dok #llahova odredba ne
do@e a oni su u to stanju17
(ni 6e biti stranci ; oni koji su spoenuti u prethodni hadisia toko posljednjih
dana1(ni su ti koji 6e ispravljati ono !to su ljudi iskvarili1(ni su ti koji 6e popravljati ono
!to su ljudi iskvarili od Sunneta1(ni su ti koji 6e bježati od isku!enja radi svoje vjere1(ni
su ti koji 6e sebe i$dvojiti i$ svoje bliske rodbine Bradi #llahaC1
Abog toga !to 6e ih biti jako alo ne6e! na6i od njih u -itavo pleenu osi jednog ili
dvojice1/ neki pleenia3 ne6e! na6i nijednog3 isto kao je bilo sa prvi ljudia koji su
priili isla1(vo je na-in na koji su ve6ina u-enjaka objasnili ovaj hadis1
Stranost Sunneta i njegovih sljedbenika
/ pogledu i$jave Poslanika3 sallallahu alejhi ve selle> 5Isla je po-eo kao ne!to strano i
vratit 6e se stran kao !to je i po-eo73 Ia el-4v$ai3 rahiehullah je rekao>
5Jto se ti-e ovoga3 to ne $na-i da 6e isla nestati ve6 $na-i da 6e 4hlu Sunnet nestati
do te ta-ke da ne6e ostati u $elji iko od njih osi jedne osobe17
Aasnovano na ovo ra$ujevanju ože se prona6i u i$rekaa ispravnih prethodnika
nogo pohvala $a Sunnet3 njegov opis kao ne!to strano i opis njegovih pripadnika i
sljedbenika kao anjine1
Hasan al-Hasri3 rahiehullah je rekao> 5.ea ni!ta stranije od Sunneta a ono !to je
stranije od njega je onaj koji ga po$naje17

7
Su=jan es-Sevri3 rahiehullah je rekao> 50ijepo postupajte sa 4hlu Sunneto jer su
doista oni stranci17
Ra$ujevanje i$ra$a 5Sunnet7 ovih u-enjaka je bio put Poslanika3 ono na -eu su on i
njegovi ashabi bili3 osobo@eni od sunji Ba!-!ubuhatC i strasti Ba!-!ehavatC1Abog ovoga je
Ludajl ibn Ijjad3 rahiehullah iao obi-aj re6i> 54hlu Sunnet je onaj koji po$naje ono !to
ula$i u njegov stoak od halala17
(vo i$ ra$loga !to je jedenje halala od najve6ih aspekata Sunneta3 na koje su Poslanik i
njegovi ashabi bili1
Poslije je ostao obi-aj $a kasnije u-enjake3 od u-enjaka hadisa i drugih polja3 da je
Sunnet uteeljen na onoe !to je oslobo@eno od sunji u pogledu akide1(vo je posebno
bio slu-aj u pitanjia poput vjerovanja u #llaha3 .jegove eleke3 .jegove knjige3
.jegove poslanike3 Sudnji dan i druga pitanja poput 'adera i vrijednosti ashaba1(ni su
sastavljali literarno djela u pogledu ovog $nanja i na$ivali ih knjige 5Sunneta71(vo $nanje
je sao o$na-eno sa ieno 5Sunnet7 $bog toga !to je njegov $na-aj ogroan i svi oni
koji u se suprotstavljaju su na ivici uni!tenja1
Jto se ti-e kopletnog Sunneta onda je to put slobodan i siguran od sunji i strasti kao
!to se prenosi od Hasana3 Ibn /bejda3 Su=jana3 Ludajla i drugih pored njih1Radi toga su
njegovi sljedbenici opisani kao stranci $bog njihovog alo broja i rijetkosti u $adnji
dania1
Abog toga je spoenuto u prethodno navedeni predjaa da su oni> 5?obri ljudi
okruženi sa ljudia koji su ispunjeni nogi $lo1(nih koji su i nepokorni su brojniji od
onih koji su i pokorni17
/ ovoe se uka$uje na alobrojnost njih u broju3 broju onih koji 6e se oda$vati i
prihvatiti njihov po$iv1Tako@e na je u-injeno jasni velika brojnost onih koji i se
suprotstavljaju i koji su i nepokorni1
Abog toga je prene!ena u nogi hadisia pohvala onih koji se -vrsto drže svoje vjere
toko $adnjih dana i da 6e onaj ko to bude -inio biti poput onoga koji drži žeravicu u
ruci a da 6e onaj koji radi po njeu dobiti nagradu pedeset puta ve6u od onih prije
njega1(vo i$ ra$loga !to ne6e prona6i nijednog poaga-a u -injenju dobrih djela1
(vi stranci su i$ dvije kategorije>Prva od njih su oni koji popravljaju sebe kada se ljudi
iskvare1?ruga kategorija sadrži one koji popravljaju ono !to su ljudi iskvarili od Sunneta
i ova je najvi!a i najbolja od ove dvije kategorije1


8
Stranost vjernika pred Sudnji dan
4bu /ae prenosi da je Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle rekao>
5?oista $a svaku stvar ia napredovanje i na$adovanje1 I doista od napretka ove vjere je
ono na -eu ste vi bili od sljepo6e i ne$nanja i ono sa -i e je #llah poslao1I doista od
napretka ove vjere je !to je svako plee nau-eno islau od njegovih -lanova porodice do
ta-ke da se e@u njia BpleenuC nije ogao na6i do jedan ili dva koji -ine $lo1Tako da
su ova dvojica sputani i poniženi1'ada žele da govore oni su savladani3 pokoreni i
proganjani1I doista od na$adka ove vjere je kada se plee ponese surovo prea svoji
-lanovia porodice do te ta-ke da e@u njia nea do jedan =akih Bsa ra$ujevanjeC
ili dva1I tako su oba sputana i ponižena1/koliko govore i nare@uju dobro a odvra6aju od
$la3 oni su savladani3 pokoreni i proganjani i ne6e na6i nikoga ko 6e ih podržati ili i
poo6i u ovoj stvari1
Tako 3 vjernik koji po$naje Sunnet i posjeduje ra$ujevanje vjere je opisan kao sa
pred Sudnji dan i $bog te iskvarenosti ljudi bi6e tla-en3 ponižen i ne6e o6i na6i
poaga-a ili nekoga ko ga podržava1
#t-Taberani prenosi sa slabi lance prenosilaca od Ibn 2esuda da je Poslanik rekao>7I
doista od njegovih $nakova Bt1j1Sudnjeg danaC je !to 6e vjernik biti u o-ia svog pleana
anji u položaju od lade ovce71
I prenosi se u 2usnedu iaa #heda da je /bade ibn Sait rekao jedno svo druguM
5.einovno je da ako poživi! dugo da 6e! vidjeti -ovjeka koji u-i 'ur:an na je$iku
2uhaeda3 ponavljaju6i ga i prika$ivaju6i ga3 do$voljavaju6i njegov halal i $abranjuju6i
hara1(n 6e tad biti ponižen u statusu i njegova po$icija 6e biti $aneariva e@u vaa i
satrana ba! kao po$icija rtvog agarca17
I sli-no ovo govoru Ibn 2esuda> 5?o6i 6e ljudia vrijee u koje 6e vjernik biti na
niže položaju od služavke17
?oista 6e vjernik biti ponižavan pred Sudnji ?an $bog svoje stranosti nasuprot no!tva
ljudi od sunje i strasti1Svi 6e ga od njih r$iti i $lostavljati $bog njegovog
suprotstavljanja njihovo putu slijede6i svoj put i $bog njegovog traženja svog cilja nad
njihovi cilje i $bog jako6e doka$a koji su kod njega nad njia1
I kada je ?avud at-Ta:i uro ibn Saak je rekao> 5?oista je ?avud gledao sa svoji
srce na ono !to je ispred njega i vido svog srca je nadvladao vid svojih o-iju1I tako
kao da nije vi!e vidio ono na !to vi gledate i kao da vi niste ogli vidjeti ono na !ta je on
gledao1I vi ste bili $adivljeni njie a on vaa1*aa je bilo -udno da je on bio živ usred
srti17

9
I e@u njia je bio onaj kojeg je vlastita porodica i djeca r$ila $bog njihovog gnu!anja
njegovi stanje1
(er ibn #bdul#$i$ je jedno -uo svoju ženu kako govori> 52oli #llaha da nas oslobodi
tebe7 Pa on re-e> 5#in71
.a!i dobri prethodnici su toko svog vreena uglavno opisivali vjernika sa strano!6u
kao !to je preneseno u njihovi predajaa1
I od rije-i #heda ibn #sia al-#ndakija koji je bio najve6i u-enjak $a vrijee
Sulejana ad-?aranija su>
5?oista je do ene do!lo od svih vreena vrijee kada je isla postao stran kao !to je i
po-eo1/ njeu3 opis istine se vratio stran kao !to je po-eo1#ko bi se vratio u-enjaku
vidjeo bi da je isku!an sa dunjalu-ki životo i ljubavlju prea autoritetu i po-asti1#
ako bi se vratio pobožnjaku vidio bi ga ne$nalico u svo obožavanju3 obanuto žrtvo
svog neprijatelja Iblisa3(n je sebe pripreio na najve6i stepen robovanja dok je
ne$nalica u toe kako da ga i$vr!i pa kako 6e on biti na to stepenuG# ostatak ljudi su
od slijepih sljedbenika3 prostog ua i br$i da slijede put kao da je vuk koji poku!ava da
ukrade ovcu ili gladni lav ili prikradaju6a lisica1(vo je opis ljudi tvog vreena od nosioca
$nanja i 'ur:ana i po$ivaoca ka udrosti1
(vo je bio opis ljudi njegova vreena pa kako se sao situacija pogor!ala i postala ve6a
nakon njega1?oista je dostigla ta-ku koja se nikad nije ogla poisliti niti $aisliti1
Pridržavanje Sunneta toko vreena isku!enja
Taberani bilježi hadis od 4bu Hurejre3 radijallahu anhu da je Poslanik3 sallallahu alejhi ve
selle rekao> 5(naj koji se pridržava og Sunneta u vreenu iskvarenosti og ueta
6e iati nagradu !ehida17
4bu a!-Jejh al-#sbehani prenosi sa lance pove$ani do Hasana el Hasrija da je on3
rahiehullah rekao> 5'ada bi -ovjek i$ prve generacije bio poslat naa danas3 on ne bi
prepo$nao ni!ta od islaa osi ovog naa$a<7
Poto je on3 rahiehullah rekao> 5'une se #llaho da kada bi on živio u vreenu ovog
$la3 on bi vidio novotara kako po$iva ka svojoj novotariji ili pojednica koji je utonuo u
dunjaluk po$ivaju6i ka dunjalu-ki stvaria1Poto bi #llah $a!titio njega i njegovo srce
bi -e$nulo $a oni na -eu su bili ispravni prethodnici i on bi slijedio njihove stope i
radio po njihovi putevia1Aa njega 6e biti ogrona nagrada17
Ibn al-2ubarek prenosi od Ludajla od Hasana da je jedno spoenut bogat i
ekstravagantan -ovjek koji ia vlast i koji goila bogatstvo tvrde6i da on nea kraja u

10
njeu1Aati je spoenuo $abludjelog novotara koji istupi protiv usliana sa isukani
a-e3 jenjaju6i $na-enje onoga !to je #llah objavio u pogledu nevjernika $a
usliane1
Poto je rekao> 5*a! Sunnet3 i kune se (ni osi kojeg nea nikog dostojnog
obožavanja je i$e@u ove dvojice> i$e@u saodostatnog i tvrdog srca i
ekstravagantnog i ne$nalice1Aato budite strpljivi na njeu jer su doista 4hlu Sunnet
najalobrojniji e@u ljudia3 oni ne potpadaju u kategoriju ekstravagantnih u svo
rasipni!tvu niti potapadaju sa novotaria u slje@enju svojih strasti3 ve6 su oni strpljivi
na svo Sunnetu dok ne sretnu svog ,ospodara1Aato budite takvi3 ako #llah ho6e<7
Aati je on3 rahiehullah rekao> 5Tako i #llaha3 kada bi -ovjek doživio ova $la on bi
-uo nekoga kako govori> 5?o@i eni<7 i -uo bi nekog drugog da govori> 5?o@i eni<73 a on
bi rekao> 5.e<Na ne želi ni!ta drugo osi Sunneta 2uhaeda73 tragaju6i $a nji i
postavljaju6i pitanja o njeu1?oista 6e takvoe biti data ogrona nagrada1Aato budite
takvi3 ako #llah ho6e<7
Hadis iaa #lije u pogledu $nanja
I od ovog shvatanja je ono !to su 4bu .u:aj i drugi prenijeli od 'uejla ibn Aijada od
#lije3 radijallahu anhu da je rekao>
50judi su od tri vrste> u-enjak3 tragaoc $a $nanje koji je na putu ka spasu i nekulturni
slijepi sljedbenik koji slijedi svaku ideologiju3 i koji pu!e u pravcu svakog vjetra1(n nije
upu6en svjetlo $nanja niti je uspostavljen na -vrsto teelju17
Poto je spoenuo neke rije-i o korisnosti $nanja do ta-ke gdje rekao> 5(vdje<?oista je
ovdje ogrono $nanje - i poka$a na svoje grudi - kada bih sao ogao sakupiti one koji
bi ga ponijeli<
#li da3 ujesto toga sa na!ao onoga ko je nepovjerljiv i koe se to ne ože
povjeriti1Radi djela vjere radi dunjalu-kog života3 prika$uju6i #llahove blagodati
Bt1j1$nanja koje u je datoC pred .jegovi robovia i koriste6i .jegove doka$e protiv
doka$a .jegovih voljenih Bpravih u-enjakaC1
Ili je od onih koji je iskren i pokoran ka nosiocia istine dok ne posjeduje ra$ujevanje i
o!trounost u svo ra$uu1Sunja je prodrla u njegovo srce i $adala u neda6e kada su
u prvi problei bili predstavljeni1?oista3 on niti je ovo ni ono1
Ili je onaj ko je pohlepan da $adovolji svoje strasti1(n je postao predan uputi svojih
strasti ili je $aveden sa sakupljanje ietka i blaga1(vi pojedinci nisu od pastira vjere u
bilo ko sislu1.ajbliža stvar koja njia nalikuje je da su poput stoke koja se slobodno
napasa1Poput toga3 $nanje je urlo sa sr6u njenih nosioca1

11
( #llahu<?oista neoj i$olovati na $elji onoga koji uspostavlja Tvoje doka$e radi Tebe3
bio on vidljiv i po$nat ili u strahu i skriven kako potvrda i jasni doka$i #llahovi ne bi bili
odbijeni1
I koliko li njih sao iaG ,dje su oniG 'une se #llaho3 oni su najanji u broju pa ipak
najve6i u položaju kod #llaha1#llah -uva Svoju potvrdu i jasne doka$e pute njih sve dok
oni poput njih ne odustanu od njih i posadi ih u srca onih sli-nih njia1
Pute njih3 $nanje je utvr@eno na stvarnosti doka$a i oni !ire radosne vijesti du!e sa
ubje@enje1(ni ublažavaju ono !to su oni koji pretjeruju u-inili grubi 1 I oni se
približavaju onoe od -ega se ne$nalica odbija i otu@uje1
(ni su na ovo svijetu sa svoji tjelia dok su se njihove du!e približile veliko
prebivali!tu1(ni su #llahovi poaga-i na .jegovoj $elji i po$ivaoci ka .jegovoj vjeri1I
oni -e$nu $a svoji pogledo Bna .jega u ?žennetuC
'ategorije nosioca $nanja
*o@a pravovjernih je podjelio nosioce $nanje na tri kategorije>
Prva kategorija> 0judi od sunji
(na se sastoji od onoga koji ne posjeduje doka$e od nosioca $nanja1Sunja je prodrla u
njegovo srce kada u je prvi put predo-eno1(n ga je $grabio i tako upao u asovnu
$bunjenost i nesigurnost1(d toga je i$a!ao uvode6i takve stvari kao novotarije i
$abludjele stvari1
?ruga kategorija> 0judi od strasti
(na se sastoji od dvije vrste> 5Prva se sastoji od onoga koji traži dunjalu-ki život pod
pretvaranje traženja $nanja1Tako on $nanje -ini sredstvo ka posti$anju dunjalu-kih
ciljeva1?ruga vrsta se sastoji od onoga koji je nadvladan svojo stra!6u $a goilanje
dunjalu-kih dobiti3 njegovih bogatstava i blaga1
.ijedna od ove dvije vrste ljudi nije od pastira vjere1Aapravo3 njihov prijer je poput
onih od stoke1
I$ tog ra$loga je /$vi!eni #llah uporedio one koji je povjerio Tevrat a koji su i$nevjerili
to povjerenje da su poput agaraca koji nose knjige1I on je uporedio u-enika $la3 onoga
koji se odvaja od #llahovih ajeta a koji se drži ovoga svijeta i njegovih užitaka3 da je
poput psa12agarac i pas su najniža =ora životinja i najgori prijeri112
'ategorija tri> .osioci $nanja
(ni su posjednici $nanja1(ni ga drže3 !tite i uspostavljaju na doka$ia i jasni #llahovi
ajetia1
*e6 je re-eno da su oni najalobrojniji ljudi pa ipak najve6i po položaju kod #llaha1(vo
je indikacija na njihovu alobrojnost i stranost nosioca $nanja i$ ove kategorije1
Isto tako3 Hasan al Hasri3 rahiehullah je podjelio nosioce 'ur:ana na sli-nu podjelu kao
#lijina podjela nosioca $nanja1
Hasan al Hasri3 rahiehullah je rekao> 5/-a-i 'ur:ana su od tri vrste> (ni koji ga
u$iaju kao robu i pribavljaju sebi opskrbu od njega1(ni koji uspostavljaju njegove rije-i
ali $apostavljaju njegove naredbe Bt1j1 u-e ga ali ne rade prea njeuC1Abog toga
Bnjihova $nanjaC o njeu oni djeluju oholo prea narodu svoje $elje i koriste ga
B'ur:anC kao podr!ku $a dobijanje po$icije vlasti i položaja1(va vrsta ljudi e@u
nosiocia 'ur:ana je nogobrojna1.eka #llah uanji njihov broj<I postoji vrsta koja
u$ia 'ur:an kao lijek i tako lije-e bolesti svojih srca1Abog toga njihove borbe do@u do
$ati!ja i oni osje6aju sailost u svoji burnusia Bogrta-ia sa kapoC1I oni osje6aju
strah od #llaha a brige $a ovi svijeto su ih napustile1To su oni na koje #llah spu!ta
ki!u i (n daje pobjedu pute njih nad neprijatelje1Tako i #llaha3 ova skupina nosioca
'ur:ana su -asniji od plaenih baklji u odnosu na ostale u-a-e 'ur:ana17
Tako nas je on3 rahiehullah obavijestio da je ova skupina3 a to su oni u-a-i 'ur:ana koji
ga u$iaju kao lijek $a svoja srca tako da ih svi tragovi straha i brige napu!taju3 je
-asnija od drugih u-a-a poput prijera plaene baklje1
(sobine ljudi od $nanja
*o@a pravovjernih3 radijallahu anhu3 je opisao ovu kategoriju od nosioca $nanja sa
odre@eni osobinaa>
(d njih je ta> 5Pute njih3 $nanje je utvr@eno na stvarnosti doka$a71
Ana-enje ovoga je da ih $nanje upu6uje ka najvi!i ciljevia a to je po$navanje
#llaha1Tako ga se oni boje i vole ga do te ta-ke da sve !to je drugia te!ko njia biva
lahko1
Tako oni ne traže put ka onoe ka -eu drugi traže put3 od onih koji $astaju na
dunjalu-ko životu3 njegovi ukrasia i užitcia1I od njih su oni koji posjeduju oholost
u toe i ne !ire $nanje3 ne u$visuju i ne veli-aju #llaha u svoji srcia ve6 se oni okre6u
ka onoe !to su saodostatni napustili1

13
?oista3 saodostatni3 onaj koji je pao i predao se željaa $a ovi svijeto i njegovi
$adovoljstvia pronala$i te!ki napu!tanje želja i užitaka1(vo i$ ra$loga !to ne postoji
$ajena koja bi $ajenila njegovu želju $a ovi svijeto ako bi ga on odbacio1Tako on
nea strpljenja u odbacivanju njega1
/ srcia ove vrste ljudi3 i$ onoga ka -eu oni traže put3 je najve6a $ajena nad željo
posti$anje $nanja o #llahu3 ljubav i veli-anje .jega1(nako kako je Hasan3 rahiehullah
iao obi-aj re6i> 5?oista3 oni koji vole #llaha su jedini koji 6e naslijediti dobar život i
osjetiti užitke $bog onoga ka -eu traže put3 poput privrženosti svo *oljeno
B#llahuC1I $bog toga oni pronala$e slatko6u svoje ljubavi prea .jeu u svoji srcia17
(vi pojedinci sao prijateljuju sa oni !to su ne$nalice odbacile jer su oni koji su
ne$nalice o #llahu suprotne ostavljanju dunjalu-kog života i užitaka1I to je i$ ra$loga !to
oni ne po$naju ni!ta !to ogu porediti sa nji Bdunjalu-ki životoC i tako je to ono !to
vole i sa -i prijateljuju1S druge strane3 ovi pojedinici su odbijeni njie i ujesto toga
pronala$e ljubav u #llahu3 .jegovo sje6anju3 po$navanju .jega3 ljubavi prea .jeu3 i
u-enju .jegove 'njige1/ e@uvreenu3 oni koji su ne$nalice o #llahu su odbijeni ovi
stvaria i ne pronala$e nikakvu ljubav ili užitak u njia1
I od druge njihove osobine3 sa kojo ih je vo@a pravovjernih opisao je > 5(ni su na ovo
svijetu sa svoji tjelia dok su se njihove du!e približile veliko prebivali!tu17
(vo uka$uje na to da oni ne u$iaju ovaj svijet kao svoj do niti su $adovoljni kao
jesto boravka ili jesto odora1?oista3 oni ga gledaju sao kao prola$no jesto i
ne u$iaju ga kao prebivali!te1Svi poslanici i objavljene 'njige su savjetovale na ovaj
aspekt1#llah nas je obavijestio u Svojoj 'nji$i o vjerniku i$ porodice =araona koji je
rekao svo narodu>
'َ ,
ِ
م ْ و
َ
· ' َ -
´
-
ِ
إ ِ هِ ذ
ٰ
َ ھ
ُ
ة'َ , َ =
ْ
'ا 'َ ,
ْ
- ´ د'ا ٌ ع'
َ
-َ - ´ ن
ِ
إ َ و َ ة َ رِ =
ْ
`ا َ ¸ِ ھ ُ را َ د
ِ
را َ ر
َ
-
ْ

( narode oj3 život na ovoe svijetu sao je prola$no uživanje3 a onaj svijet je3 $aista3
'u6a vje-na1 B,a=ir3 3"C
I Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle je rekao Ibn (eru> 5Hudi na ovo svijetu kao da si
stranac ili putnik17
?akle3 to je da bude! na ovo svijetu kao da ne postoji! a na ono svijetu kao da ne6e!
prestati postojati1
/ drugoj predaji je re-eno> 5/brajajte sebe e@u stanovnicia kabura17
(d savjeta koji je 2esih Isa dao su njegove rije-i svoji drugovia> 5Pro@ite kro$ njega
a ne postajte njegovi stanovnici17

14
I on je tako@e rekao> 5'o je taj koji 6e graditi ku6u na talasia okeanaGTo je dunjalu-ki
život $ato ga ne u$iajte kao do koji 6e trajati vje-no17
Tako je vjernik na ovo svijetu poput stranca koji prola$i preko $elje koja nije
njegova3 žude6i $a svojo doovino i dano kada 6e se vratiti njoj1(n u$ia opskrbu
koja u je neophodna $a njegov put ku6i1(n se ne natje-e $a položaje kod ljudi u
$elji kro$ koju sao prola$i niti tuguje nad poniženje koje iskusi dok je e@u njia1
Ludajl ibn Ijjad3 rahiehullah je rekao> 5*jernik je na ovo svijetu $abrinut i
u$neiren1.jegova glavna briga je kako popraviti svoju opreu17
Hasan3 rahiehullah je rekao> 5*jernik je na ovo svijetu poput stranca1(n se ne
u$neirava kada ga degradira niti se natje-e sa drugia u pogledu onog !to daje
-ast10judi su u jedno stanju a on je u drugo stanju17
/ stvarnosti3 vjernik je stranac na ovo svijetu jer je njegov praotac B#deC prvobitno
boravio u vje-no prebivali!tu i poto je bio prognan i$ njega1Tako on stalno žudi da se
vrati ka svo prvo jestu boravka i uvijek je $abrinut sa vra6anje u do i$ kojeg je
prognan1
(nako je kao !to se kaže> 50jubav prea doovini je dio vjere17 B(va i$java je $asnovana
na i$i!ljenoj predaji3 $bog toga je autor3 Ibn Redžeb3 nije pripisao Poslaniku3 sallallahu
alejhi ve selle ve6 je sao potvrdio kao i$rekuC
I kao !to je re-eno>
5'oliko ku6a na svijetu lad -ovjek preu$e3
Ipak3 njegova žudnja 6e uvijek biti $a prvo ku6o17
.eki od na!ih u-enjaka su rekli>
5Aato požuri edenski vrtovia3 jer doista3
To je tvoj prvi do i u njeu je jesto odora1
Ipak3 i so u $arobljeni!tvu neprijatelja3 pa $ar ne vidi!G
Ho6eo li se vratiti na!i doovia i prona6i irG
I odre@eno je da kada je stranac daleko3
# njegov do nestane3 onda je on i$gubljen1
Pa kakva vrsta stranosti je ve6a od na!e stranosti
'oju su neprijetelji e@u naa ani=estovaliG7

15
*rste vjernika shodno njihovoj stranosti
*jernici u ovoj kategoriji ogu dalje biti podjeljeni na nekoliko kategorija1(d njih su oni
-ija su srca ve$ana $a ?žennet1(d njih su oni -ija su srca ve$ana $a njihovog
Stvoritelja1I od njih su #ri=i Boni koji su potpuno svjesni #llahaC12ožda je vo@a
pravovjernih3 #lija3 radijallahu anhu sao uka$ao na ovu kategoriju1Tako #ri=i iaju
svoja tijela na ovo svijetu dok su njihova srca sa njihovi Aa!titniko B#llahoC1
I od predaje od Hasana se prenosi da je #llahov poslanik3 sallallahu alejhi ve selle
rekao da /$vi!eni #llah kaže>
5Anaci -isto6e srca roba jeste da je rob ve$an $a 2ene1Pa ako je to tako3 onda e ne6e
$aboraviti u bilo kakvo stanju1I ako je to tako3 ja 6u ga blagosiljati sa preokupiranosti
Bsvog vreenaC sa 2no kako e ne bi $aboravio1Pa ako e ne $aboravi3 ja 6u projeniti
njegovo srce1Pa kada govori3 on govori radi 2ene a kada 6uti3 on 6uti radi 2ene1(n je taj
koe sa dao podr!ku od Sebe1
0judi ovakvog stanja su stranci e@u strancia i njihova stranost je od najve6e
stranosti1
*rste stranosti
?oista se stranost onih koji su krenuli njegovi pute dijeli na dvije vrste> vidljiva i
skrivena1
*idljiva>
• Stranost onih koji popravljaju sebe i druge u prisustvu -initelja $la
• Stranost iskrenih pred ljudia licejerstva i onih koji se prika$uju
• Stranost u-enjaka u prisustvu ljudi koji su ne$nalice i koji posjeduju lo!e
pona!anje
• Stranost u-enjaka koji traga $a ahireto u prisustvu u-enjaka ovog svijeta
kojia je uskra6en strah i poni$nost Bod #llahaC
• I stranost asketa u prisusutvu onih koji se okre6u onoe !to iscrpljuje i !to 6e
nestati
Skrivena>
Stranost ne-ijih želja i to je stranost #ri=a e@u cjelokupni stvorenjia3 uklju-uju6i
-ak u-enjake3 pobožnjake i askete3 jer doista oni BtriC $astaju tao gdje ih $nanje3
ibadet i asketi$a odvede ali ovi pojedinci $astaju sao kada dosegnu (noga kojeg
obožavaju i njihova srca ne skre6u od .jega1

16
(vo je ono !to je 4bu Sulejan ad-?arani iao obi-aj re6i u pogledu njihovih osobina>
5.jihova žudnja nije poput žudnje obi-nih ljudi i njihova želja je $a ahireto suprotno
željaa ljudi3 i njihova dova nije poput dove ljudi17
I on3 rahiehullah je jedno bio upitan koje je najbolje od djela pa je on po-eo plakati i
rekao je> 5To je da (n preu$e tvoje srce i ti ne želi! ni!ta od ovoga ili onoga svijeta3
osi .jega17
Nahja ibn 2ua$3 rahiehullah je rekao> 5#sketa je stranac ovoga svijeta a #ri= je
stranac ahireta17
(n uka$uje na to da je onaj koji ostavi ovaj svijet stranac e@u ljudia ovoga svijeta
dok je onaj koji po$naje #llaha stranac e@u ljudia ahireta1Tako niti pobožnjak niti
asketa ne6e biti u ogu6nosti da ga prepo$na1
Aaista3 onaj ko je sli-an njeu i -ije su želje sli-ne njegovi željaa 6e biti u stanju da
ga prepo$na3 ili 6e se ožda sve ove osobine stranosti ili ve6ina njih biti sakupljene u
#ri=u1Aato neka niko ne pita o njegovoj stranosti na toj ta-ki1Tako su #ri=i prvaci
ljudia ovoga svijeta i ahireta1
Nahja ibn 2ua$3 rahiehullah je rekao> 5#bid BpobožnjakC je po$nat Be@u ljudiaC3 dok
je #ri= Bu-eniC sakriven Bnepo$natC17
I ožda je stanje #ri=a sakriveno -ak i od njega saog $bog skrivenosti njegova stanja i
lo!eg i!ljenja koje ia o sebi1
Ibrahi ibn 4dhe3 rahiehullah je rekao> 5.isa vidio ovu stvar osi u -ovjeku koji
nije $nao to o sebi niti su ga ljudi po$navali17
/ hadisu Sada3 radijallahu anhu3 Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle je rekao> 5?oista
#llah voli roba koji je bogoboja$no predat #llahu3 koji je uspje!an i koji je skriven17
I u hadisu 2ua$a ibn ?žebbela3 radijallahu anhu3 Poslanik3 sallallahu alejhi ve selle je
rekao> 5?oista #llah voli ispravnog3 koji pojeduje bogoboja$nost i koji je skriven1'ada su
oni odsutni3 oni ne nedostaju a kada su prisutni3 oni se ne prepo$naju17
(vi pojedinici su putevi upute i svjetiljke $nanja1
#lija Ibn 4bi talib3 radijallahu anhu je rekao> 5Tuba BdobroC je svako robu koji ne $na
ljude i ljudi ne $naju njega3 ali ga #llah po$naje i $adovoljan je sa nji1(ni su $vije$de
upute1Svako tano $lo je otklonjeno od njih17
Tako su ovi pojedinci najspeci=i-nija BnajanjaC vrsta stranaca1(ni su ti koji bježe od
isku!enja radi svoje vjere1(ni su ti koji i$dvajaju sebe i$ svojih porodica i oni su ti e@u
kojia 6e se pojaviti Isa ibn 2erje1I oni su u prisustvu stanovnika ahireta3 -asnije od

17
plate6ih baklji1Pa kakvo je njihovo stanje e@u stanovnicia ovoga svijetaG .jihova
stanje je ve6ino skriveno od ove dvije grupe B stanovnika ovoga svijeta i ahiretaC1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful