You are on page 1of 26

INISIATIF ICT YANG

MEMERLUKAN
KELULUSAN TEKNIKAL
Pengenalan
Setiap peralatan ICT yang hendak dibeli
perlulah mendapat kelulusan teknikal terlebih
dahulu sebelum pembelian dibuat Surat
Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2009 - Garis
Panduan Mengenai Tatacara Memohon
Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan
Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran
MalaysiaPengenalan
Setiap permohonan perlu dihantar ke Unit
Akaun, JPN Johor sebelum dimajukan ke
Urusetia JKICT-JPN Johor.
Permohonan yang telah diluluskan perlulah
mengikut tatacara perolehan semasa. Jika
peralatan tersebut tersenarai di dalam item
kontrak berpusat, perolehan perlulah dibuat
melalui syarikat yang dilantik oleh KPM
Syarikat terlibat Digicity Sdn. Bhd.Jenis Peruntukan
Kumpulan Wang Kerajaan
Contoh : Bantuan Geran Per Kapita (PCG),
Perbelanjaan Berulang Tahun (LPBT) dan
sebagainya
Kumpulan Wang SUWA (Sumbangan Wang
Awam)
Contoh : sewa kantin, faedah bank dan
sebagainya
Kumpulan Wang Asrama
Contoh : faedah bank dan sebagainya

Sekolah Melaksanakan Perolehan & Hantar Salinan
KEW.PA-2
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) JPN Johor
Kelulusan Perolehan ditandatangani oleh Pengarah/Timb. Pengarah
Unit Akaun JPN Johor
Meneliti jenis peruntukan yang digunakan
Permohonan Sekolah
Borang JPICT JPN Johor
Carta Alir Perolehan ICT Sekolah
Peruntukan Yang Memerlukan
Kelulusan Ketua PTJ
Peruntukan PCG yang melebihi had:
SK RM 5,000 atau 30% daripada keseluruhan
peruntukan PCG (tidak termasuk LPBT/LPK)
mana yang lebih rendah
SMK RM 10,000 atau 30% daripada
keseluruhan PCG (tidak termasuk LPBT/LPK)
mana yang lebih rendah
Gunakan Borang Perolehan Harta Modal
(PHM)
Peruntukan Yang Memerlukan
Kelulusan Ketua PTJ(cont)
Kumpulan Wang SUWA
Gunakan Borang Sewa Kantin Pelbagai (SKP)
Sekolah Melaksanakan Perolehan & Hantar Salinan
KEW.PA-2
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT) JPN Johor
Kelulusan Perolehan ditandatangani oleh Pengarah/Timb. Pengarah
Unit Akaun JPN Johor
Mengeluarkan surat sokongan ditandatangani oleh Pengarah/Timb.
Pengarah
Permohonan Sekolah
- Borang JPICT JPN Johor
- Borang SKP / PHM (dari Unit
Akaun)
Carta Alir Perolehan ICT Sekolah
Penerangan
Sekolah perlu menghantar 2 borang:
Borang JKICT (dikeluarkan Sektor Pengurusan Maklumat)
dan ;
Borang Kebenaran Menggunakan Peruntukan Sewa
Kantin Pelbagai atau Borang Perolehan Harta Modal
(dikeluarkan Unit Akaun JPN Johor)
Unit Akaun JPN Johor akan menilai jenis peruntukan
yang digunakan oleh pihak sekolah
Setelah Unit Akaun membuat sokongan, Sektor
Pengurusan Maklumat akan meneliti permohonan dari
segi teknikal seperti kesesuaian harga berdasarkan
spesifikasi yang ditawarkan sebelum surat kelulusan
dikeluarkan
Inisiatif ICT Yang Memerlukan
Kelulusan JKICT
A. Inisiatif Baru
i. Pembangunan Sistem Aplikasi
ii. Perkakasan Komputer
iii. Perisian Komputer
iv. Perkhidmatan ICT
B. Peningkatan Sistem
C. Pertambahan Peralatan
D. Perluasan Sistem
A) Inisiatif Baru
Bermaksud gabungan aktiviti perolehan
perkakasan, perisian atau perkhidmatan ICT
Terbahagi kepada 4 jenis:
Pembangunan Sistem Aplikasi
Perkakasan Komputer
Perisian Komputer
Perkhidmatan ICT


i) Pembangunan Sistem
Aplikasi
Sistem yang dibangunkan menggunakan perisian
pembangunan atau pakej sedia ada
Contoh 1 : Sekolah melantik syarikat untuk
membangunkan sistem tertentu seperti Sistem
Pengurusan Inventori, Sistem Jadul Waktu dan
sebagainya.
Contoh 2 : Sekolah membuat perolehan bagi
sistem sedia ada di pasaran seperti aSc Time
Table
Sebarang sistem yang dibangunkan / dibeli perlu
mendapat kelulusan terlebih dahulu bagi
mengelakkan pertindihan dengan sistem yang
dibangunkan oleh pihak Kementerian.
ii) Perkakasan Komputer
Semua jenis perkakasan komputer
merangkumi alat input output, pemprosesan,
storan data, peralatan rangkaian dan
multimedia.
Server / Komputer / Laptop / Notebook
Pencetak (printer)
Pengimbas (scanner)
Switch
Projektor
UPS
Alat persidangan video (video conferencing)

ii) Perkakasan Komputer
Peralatan seperti komponen alat ganti, barang
pakai habis, aksesori dan perabot komputer
Contoh alat ganti hard disk, RAM, Power
Supply, Motherboard, Monitor
Contoh barang pakai habis Ink printer, pen drive
Contoh aksesori Speaker, Headphone,
Microphone
Contoh Perabot Komputer Meja komputer,
kerusi
Perolehan peralatan di atas hendak dibuat dalam
kuantiti yang besar perlu dirujuk kepada Urusetia
JKICT terlebih dahulu. Contoh:perolehan LCD
Monitor sebanyak 30 unit.
iii) Perisian Komputer
Bermaksud semua jenis perisian sistem dan
perisian aplikasi.
Perisian sistem termasuklah :
sistem operasi (Microsoft Windows )
pangkalan data (Microsoft SQL, Oracle)
Perisian bagi membangunkan sistem (Microsoft
SQL, Oracle)
Perisian aplikasi - perisian yang digunakan
untuk menyokong kerja-kerja harian.
Contohnya Microsoft Office
iv) Perkhidmatan ICT
Bermaksud perkhidmatan teknikal yang diperolehi
dari syarikat perunding swasta, kontraktor dan
syarikat-syarikat lain yang berkaitan
Contoh perkhidmatan teknikal:
Pembangunan sistem sekolah melantik syarikat
untuk membangunkan sistem
Pemasangan sistem sekolah melantik syarikat
untuk membuat installation sistem
Infrastruktur rangkaian sekolah melantik syarikat
untuk membuat rangkaian setempat (LAN) di pejabat
sekolah / tambah port di pejabat sekolah
iv) Perkhidmatan ICT
Talian internet sekolah merancang untuk
melanggan perkhidmatan streamyx bagi
kegunaan pejabat
Web hosting sekolah melantik syarikat untuk
mendapatkan perkhidmatan web hosting
Kemasukan data sekolah melantik syarikat
untuk mendapatkan perkhidmatan key-in data
pelajar-pelajar sekolah ke dalam sistem
Pemindahan data sekolah melantik syarikat
untuk mendapatkan perkhidmatan memindah
data dari server A ke server B
iv) Perkhidmatan ICT
Migrasi sistem sekolah melantik syarikat bagi
membuat migrasi sistem versi 1.0 kepada sistem
versi 2.0
Pemulihan data sekolah melantik syarikat bagi
membuat pemulihan / data recovery
Langganan maklumat dalam talian sekolah
melanggan dari syarikat bagi mengakses soalan
peperiksaan tahun UPSR/PMR/SPM yang lalu

iv) Perkhidmatan ICT
Perkhidmatan ICT yang memerlukan
perlanjutan tempoh tanpa melibatkan
perubahan skop asal tidak memerlukan
kelulusan Urusetia JKICT
Contoh : Sekolah telah mendapat kelulusan
permohonan web hosting pada tahun 2012
dengan kapasiti bandwidth 50GB sebulan ,
RM 150 setahun. Bagi tahun 2013, sekolah
tidak perlu memohon jika pembekal dan skop
perkhidmatannya masih sama
iv) Perkhidmatan ICT
Perkhidmatan perunding adalah tertakluk
kepada
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3
Tahun 1995 bertajuk Peraturan Perolehan
Perkhidmatan Perunding dan ;
Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8
Tahun 2006 bertajuk Had Kuasa Agensi Bagi
Melantik Perunding.
Perkhidmatan penyelenggaraan bagi perolehan
ICT juga tidak memerlukan kelulusan Urusetia
JKICT
B) Peningkatan Sistem
Bermaksud mempertingkatkan keupayaan
perkakasan, perisian, rangkaian, aplikasi atau
perkhidmatan ICT
Contoh : melantik syarikat bagi menambah
modul cuti dalam Sistem Sumber Manusia,
menambah bilangan port internet di ruang
pejabat, menaik taraf rangkaian dari CAT5 ke
CAT6 dan sebagainya
C) Pertambahan Peralatan
Bermaksud menambah bilangan bagi mana-
mana perkara di bawah kategori perkakasan,
perisian atau rangkaian bagi inisiatif ICT sedia
ada
Contoh : Menambah switch di bilik guru bagi
meluaskan akses internet di bilik guru.
D) Perluasan Sistem
Bermaksud memperkembangkan pelaksanaan
inisiatif ICT daripada lokasi sedia ada ke
lokasi-lokasi lain atau dengan menambah
bilangan pengguna di lokasi yang sama atau
kedua-duanya sekali
Contoh : menambah langganan license
Microsoft Office daripada 20 user kepada 50
user
Maklumat tambahan
Perolehan peralatan elektronik seperti digital
kamera, video camera perlu mendapat
kelulusan Urusetia JKICT berdasarkan
Mesyuarat JKICT Bil. 2 Tahun 2012 yang
dipengerusikan oleh Tuan Haji Sufaat bin
Tumin
Sekolah dinasihatkan untuk menghubungi
Urusetia JKICT JPN Johor jika terdapat
keraguan begi membuat perolehan ICT

Rujukan
Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2009 - Garis
Panduan Mengenai Tatacara Memohon
Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan
Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran
Malaysia
Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2012
Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan
Wang Sekolah
Pegawai untuk dihubungi
Urusetia JKICT-JPN Johor
En. Mohd Firdaus bin Mad Shah : 07 2311436
Pn. Norriza binti Abdullah : 07-2311437
Pn. Besek Noor Ermita bte Bachok@Ahmad : 07-
2311439
Unit Akaun
07-2311448
Syarikat Digicity
En. Azhar : 019-7253978