You are on page 1of 1

Morfologija jagoda

Vrtna jagoda ( Fragaria x ananassa Duch.) je grmolika


zeljasta, viegodinja biljka. Korijen jagode je vlasast, glavna
mu je masa u tlu do 25 centimetara dubine i irine. ist je
trodijelan i nazubljen. !a jagodu je karakteristi"no da se
razmno#ava vrije#ama.
$vijet je dvos%olan ima &' do &( "ai"nih listi)a i u %ravilu 5
do * latica. $vat se sastoji od cvjetova koji su smjeteni na
malim drcima koje nosi glavni dr#ak. +lod je sastavljen, a
naziva se jagoda