Gmail - பாைத 44

Page 1 of 6

Gowri Kirubanandan <tkgowri@gmail.com> 

பாைத 44
1 message
tkgowri@gmail.om <tkgowri@gmail.om>
To: tkgowri@gmail.com

Mon, Aug 30, 2010 at 12:30 PM

tkgowri@gmail.om sent you the following story from Thinnai (http://www.thinnai.com/):
Sunday August 29, 2010 
பாைத 44
By ெத
கி யதன ேலாசனாராண தமிழாக ெகௗ கி
email id

பாந"த#

tkgowri@gmail.com

கா மண ேநர கழி$ "த வ"தா.
நா# எ#ன ெச'வெத#( ெதயாம , மா) இ க யாம அைதய#
பகதி அம,"$ கைள ெதா.$ ெகா/ "ேத#. "த எ
கைள
தா/ெகா/. அைற1 ேவகமாக2 ேபானா. ச3( ேநர கழி$ ராஜி எ
கள5ட
வ"தா.
"அமா! அ/ண அ7$ெகா/. இ கிறா. ஊ 12 ேபாகிேற# எ#( $ணமண
எ.$ ைவ$ெகா/ கிறா."
"ஊ 1 கிள9வதாவ$? எ#ன நட"த$?" திைக$2 ேபானவளாக அைத ேக:டா.
"நா# எதைன தடைவ ேக:டா  பதி ெசா லவ ைல. ந; வ"$ பா ."
அைத எ7"$ அைற2 பக ேபாக2 ேபானா. அத31 "தேய ெவள5ய
வ"தா.
"எ#னமா? எ#ன நட"த$?" பத3ற$ட# "தயட ேக:டா அைத.
"உ
க மக# எ#ைன ேபா எ#( ெசா லிவ:டா,." வப ெகா/ேட ெசா#னா.
"அவனா? உ#ைனயா? எ$1?"
"வ"த பற1 ந;
கேள ேக:. ெகா=
க." "த உ/ைமயேலேய ெராப
அ7தி 2பா ேபா . க/க= க சிவ"$ உ2பய "தன.
அைத "தய# ைகைய2 ப3றி ெகா/டா. "எ#ன நட"த$ எ#( ெசா மா.
அவ# தவ( ெச'தி "தா நி>சியமாக அவைன க/கிேற#. இ#? ஒ
மண
ேநரதி மா2பைள வ:டா,
;
வ ேபா$ ந; ஊ 1 ேபாவதாவ$?" எ#றா. 
"த1 ம(பA $க ெபா
கி வ"த$ ேபா . க/கள5 ந;, ழ#ற$.
தைலைய 1(காக அைச$ ெகா/ேட "என1 மதி29 இ லாத இடதி நா#

நிமிஷ Cட இ க மா:ேட#. அைத! எ# ைகைய வ.
க. ெகா ைலய
9டைவைய உல,திய கிேற#. ேபா' ெகா/. வ கிேற#" எ#றா
அ7ைகயDேட.
எ# பகதி அம,"தி "த ம
கமா திற"த வா' Eடாம எ லா ேக:.
ெகா/ "தா.
அைத "தைய அைற1 அைழ$> ெச#றா. அவ,க=ட# ராஜிA உேள
ேபானா.

கமா ரகசிய ேபவ$ ேபா 1ரைல தாFதி எ#ன5ட "ேவைகதா#.
9 ஷ# ெப/டா:1 ஏதாவ$ ச/ைடேயா எ#னேவா? அவ# அவைள ேபா
எ#( ெசா லி வ:டானாேம?" எ#றா.
தா
க யாத அள)1 ேகாப வ"த$ என1. இ "தா 

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u... 12/19/2011

" அைத1 மாேவ அ7ைக வ"$ வ.வாளா.க."தி "ேத#. ம$ ஓ வ"$ "அ/ணா! உ கைள2 பா.கைள2 ப$ ைவதா  இ க மா:டா. எ#( ேதா#றிய$. ேபா' அ"த2 ெப/ைண இ ேக அைழ$ வா. கேள ெசா க. . கி Jண# ெவள5ய ேபாக2 ேபானா#. வ க:டாயமாக அைழ$ வ"ேத#.வ:.Gmail . ழவ$ உற)கார." ""த! எ#ன ேப> இ$?" அைத ேலசாக க"$ ெகா/டா.க. பக "ஆமா.. நாைள த வாFநா 7வ$ உ#?ைடய ேப>ைச ேக:கிேற#. வ க:டாயமாக இழ$ வ"த$ ேபா அவ=ைடய ைக ராஜிய# ைக2பய சிைற2ப: "த$. ெகா/ "த$. இைதவட தைல1ன5) ேவ( எதாவ$ இ 1மா?" "ராஜி! ந. அைரமண ேநர கழி$ கி Jண# வ"தா#. உேள அைத "தயட ெகKவ$ ேபா ேபவ$ என1 ெதள5வாக ேக:. எ#( ெசா#ேனனா?" ேகாபைத அடகிய 1ரலி கி Jண# ேக:டா#." "அமாவட எ#ன ெசா#னா'? நா# உ#ைன ேபா'வ.க. "கி Jணா! எ#ன இ$? "த ேபா' வ.கிேற# எ#கிறாேள?" "ேபாவதானா ேபாக:. வ.க இ கிறா..$வ$ ேபா ஏதாவ$ ெசா லிய 2பாேளா? ம கமாைவ யாேரா அைழததா எ7"$ ேபானா.google. வர:.$ வ"$ Cடதி இறகி ைவ$வ:. க எ#?ைடய ேப>ைச ேக:கவ ைல எ#றா அத?ைடய அ.தப அ ேகேய உ:கா.. வ:31 ெகKசினா  ம($ வ:டா. வர> ெசா லி எதைன "ெகா ைல29ற உ:கா.த பற1 எ#ைன நாேன https://mail. உேள வ ேபாேத அ7$ெகா/ேட வ"தா. "கி Jணா! இ2ப வா தலி " எ#( அைழதப வ"த அைத மகைன அைற1 அைழ$> ெச#றா. . க ." "எ#னதா# நட"த$? ந. "எ# வா. வ/¨ைய C2படவ ைல எ#றா நட"ேத ேபா' வ. எ#?ைடய ேப>ைச ேக. ந.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u. என1 உடேன அ கி "$ எ7"$ ேபா' வடேவ/.ைத1."தி கிறா. வ"த பற1 வஷய எ#னெவ#( ேக:.க. இ"த ஒ நா ம:. அ¨(1 ேபானா#. நா# ஒ#( நாதிய3றவ இ ைல. "அ/ணா! வர>ெசா#னா மா:டேவ மா:ேட# எ#றா. எ# க/ணா யமாக பா. உள ஒ$ைழகவ ைல. எ#ன ரகைள இ$? ஒ மா2பைள வ:டா. ேபா'வ." ராஜி ேபா' "தைய அைழ$ வ"தா. ெகாளாம உறவன. அைற1 நட"$ ெகா/ 1 உைரயாடைல ேக:1 உைம தன1 இ கிற$ எ#( மன பவாத பததா கைள ெதா.1 ெகாகிேற#. அவ# ப#னாேலேய ேவைலகார# சாம"தி Cைட எ. வர2 ேபாகிறா. ""தைய C2ப. "தலி அவ# வ:. ஆனா உட . "ச... . உேள நட1 உைரயாட NபJடமாக காதி வ7"$ ெகா/ "த$. "ந..$வைத வ:.க #னா அசி கமாக இ 1.." அைமதி கல"த 1ரலி ெசா#னா# கி Jண#. வ. இ "தா  கி Jண# "தயட நயமாக2 ேபசி சமாதான2 ப. அவைள2 ேபா' வ. எ#( ெசா#னாயாேம?" "நானா? ேபா' வ. எ#( ெசா வதாவ$? அ"த2 ெப/ அவைன அவமான2 ப. கி Jண# எ#ைன தா/ ெகா/. இ"த HFநிைலய வாைய திறகாம ெமௗனமாக இ 2ப$தா# உதம. உ/ைமயேலேய உன1 அவமான ேந. "அைத! ந. அமா! ேபாகO எ#( நிைன2பவ. .க" எ#றா#.க யாேரா வ"தி கிறா.பாைத 44 Page 2 of 6 சமாள5$ெகா/ேட#. எ#( அவைள> ெசா#ேனனா? அ2ப> ெசா#னாளா உ#ன5ட?" கி Jணன5# 1ர வய29ட# ஒலித$. 12/19/2011 ."த வ:டதாக என1 ப:டா நாேன உ#ைன அ?2ப ைவகிேற#" எ#றா. எ ேக அவ?" . என1 மதி29 இ லாத இடதி இ கO எ#ற தைலெய7$ என1 ஒ#( இ ைல. ேபானா#.த அ$தாேன?" "திய# 1ர அ7ைகDேட ஒலித$. ரசாபாஸமாக ஏதாவ$ நட"தா அவ.

"எ#ன அ/ணா? எ#னதா# நட"த$?" ராஜி பத3ற$ட# ேக:ப$ காதி வழ"த$.29 இ ைல எ#றா பய எத31?" "பயமா? வ:. மா2பைள வ:டா. ராஜி வ. "த கிளப2 ேபா' வ:டா எ#( ெத"த$ அைத சாமிக/Oைவ ப#னாேலேய ேபாக> ெசா லி அ?2ப ைவதா.." கி Jண# எ7"$ ெகாணடா#. 11ெவ#( ேபசி ெகாள ெதாட கினா." "நட"ததி என1 ப 1 இ 1 எ#பைத மற"$ வடாேத. ெகாகிேற#.. ப#னா வவரமாக ெசா கிேற#. அ"த2 ெப/ண# பவாத."$ ெகா/டதாேலா எ#னேவா அவ=ைடய பா." "ஏ3கனேவ ெராபQர ேபா'வ:ட$ எ#(தா# பய2ப. அ"த ஏ3பா.க.google." "அ2பெய#றா எ# பயணைத நி($வ$ அசாதிய." "உ கைள எ#னா ம#ன5கக A. . வ. உ# வ 2ப. எ லாவ3ைறA வ:.1 நட"$ ெகா/ "தன. "தைய காணவ ைல.க=1 இைடேய இ"த வஷய எ2ப பரவயேதா ெதயவ ைல. ேபா' வ:டா. ராஜி எ# அ கி வ"தா. .க=1 உடேன காப அ?2ப ேவ/. https://mail. த பற1 வ: . ஆ/கள5# பலவன அைறய ச3( ேநர நிச2த நிலவய$. வ"த ெப/ைண அவமான2ப.. அைத அரக பரக உேள ேபானா. 7வத ேதனா.கிேற#. மா2பைள வ:டா. "த எ#ைன கட"$ ெகா/. அவ." "அ$ நடகாத காய. என1 மS $ இ 2ப$ ேபா இ "த$." "ந#றாக ேயாசி$ ெகா. அைத ம3( ராஜிய# க கள5 கவைல ெத#ப:ட$.$வ$ மயாைத 1ைற) இ ைலயா?" "அ2ப எ#றா இ$ என1 ேந. "ராஜி! ஊ 12 ேபாவத31 என1 எ"த ஆ:ேசபைணA இ ைல." "நா# இ கO எ#( உ/ைமயேலேய ந. .க. அைத C2பட C2பட காதி வா கி ெகாளாம ெவள5ேய வ"$ வ:டா#. .ைவ எ# கதி நிைல$வட$. உ# மனதி31 ேவதைன ஏ3ப: "தா எ#ைன ம#ன5$வ. 12/19/2011 . ராஜிA.கைள கவன5க> ெசா லி அவசர2ப." நா# ெசா லி ெகா/ 1 ேபாேத ஆசாமாமா உேள வ"தா.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.பாைத 44 Page 3 of 6 எ2ப ஏமா3றி ெகாவ$? உ க மனதி என1 மதி29 இ ேகா இ ைலேயா இ#ைறேக ெத"$ ேபாகO.மா. இ2ேபா ேவ( எ"த பர>ைனA கிள2ப ேவ/டா. நட"தைத எ லா  கமாக ெதவேத#. நா# ராஜிய# ைகைய2 ப3றி இ7$ எ# அ கி உ:கார ைவேத#."த அவமானதா#. "தயட ெசா . அவைன நிமி. சா2ப:. எ7"$ ெகா/டா. என1 வய2ைப அள5தன. நா# அ2பதா# நிைனகிேற#.Gmail . ேபா' வ: "தா. வ"$ வ:டா. க..1 $ண>ச என1 இ கவ ைல.. எ# ேப>ைச ேக:காம ேபா'வ:டா வஷய ெராப Qரதி312 ேபா1. இ#( ந.களா. உ க=1 அவள5ட உ/ைமயேலேய எ"த வதமான ஈ."$ பா. ெசா#ேன#. நட"ததி என1 ப 1 இ 2பைத உண.. ராஜி திைக$2 ேபானவளாக ேக:. ெசா வத31 உ க=1 தயகமாக இ "தா நா# ெசா லி வ. தா# ெசா#ன$ நடகவ ைல எ#பத3காக இRவள) ேகாபமா? ஒ ெப/ இRவள) பவாதமாக இ 2ப$ ச இ ைலேயா.1 . உறவன.வ. 7வ$ ச"தயாகி வ:ட$. அைதA ெவள5ேய வ"தா.கிேற#. உ#ைன இ க> ெசா லி ேக:.தினா." . "ச. கி Jண# ராஜிய# ேப>ைச காதி வா கி ெகாளவ ைல. இைதவட2 ெபய அவமான என1 ேவ( இ ைல எ#( ேதா#றிய$. க நிைனதா அவைள இ"த நிமிடேம அ?2ப வ. இ 2பவ.க சா2ப:. என12 9A. வ9 ." "ச. அ$தா# #C:ேய எ>சைகAட# இ க நிைனகிேற#.க. ெகா/ "தா. காய க பா:. ைகயலி "த >சரைத2 பகதி ைவ$வ:.

வ: க Cடாதா?" அவ ைடய கதைல ேக:. நாதிய3றவ. அத31 ஏேதா ேவைலயாக கி Jண# அ ேக வ"தா#. 12/19/2011 . "இ2ேபா ந." அைத பணவான 1ரலி ெசா#னா.க. ெச'A காய?" க. அவ. 7வ$ உறவன. உ#ன5ட வளக ேக:க வ"ேத#.பா. "அவ கிளப2 ேபானேத எ க=1 ெதயா$" எ#றா# கி Jண# வளக த வ$ ேபா . ஜாைட ெராபேவ இ "த$. க ச/ைட ேபாட வ"த. வ..com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.A ஒ மன5த# தானா? ெகாKசமாவ$ உன1 Eைள இ கா?" "நா# இ ெசா#ன பற1 அவ ேக:கவ ைல. இ எ#( ெசா#னா யாராவ$ இ 2பா.?" "இ எ#( ெசா#னாயா? தைலய சாணைத கைர$ ெகா:வ:.. க இRவள) தாமதமாக வ வதா?" சி#ன தாதா)1 "த ேகாப$ ெகா/. கா அலப ஜல ெகா/.. நா# எ#ன ெச'ய:.வா. ராஜி எ. "ஏ/டா? ந. ெசாைப வா கி கா கைளA க7வ ெகாளவ ைல. வக:ன :டா ேபா நா? https://mail.வ$ட# ேவைக பா. வா க." "ந.த$ "தய# த"ைத எ#( ெசா லிவட A. "அவைன இ ேக C2ப. ெபா(29 ெத"தவ# எ#( இதைன நா= நிைன$ வ"ேத#.Gmail .$ ெகா/ "தா." அவ ைடய ேதாரைணைய க/. நா? வாச 1> ெச#ேறா.க.google. உ க=ேக இ$ நியாயமாக இ கா? எ ேலாைரAவட #னாேய வரேவ/ய ந./ய "தா எ# மகள5# கதி எ#ன? அ2ப அவ ேபாகிேற# எ#( பவாதமாக ெசா#னா ஆைள $ைண1 அ?2பய க Cடாதா? இ ைல ந. ந.ப$ வ:டா# ேபா .29ட# ராஜிA. ஒ#( $2 ேபாகவ ைல. அைதA. சிறிய வஷயைத2 ெப2ப. . இ$தானா ந. த"ைதAட# "தA வ"தி 2பாேணா எ#ற எதி. ராஜிA ஒ வ. கி Jண# அவ 1 எதி வ"$ நி#( ெகா/டா#. கைத ஒ வ. ராஜி ெசா#னதிலி "$ வ"த ஆசாமி "தய# த"ைத எ#( 9"$ ெகா/ேட#...$ வ"த த/ண. வரா/டாவ இ "த சி#னதாதா உ பக தி ப ெபதாக 1ர ெகாதா. "உேள இ கிறா#. "நட"தேதேதா நட"$ வ:ட$. நா அ29றமாக நிதானமாக ேபசி ெகா/டா ந#றாக இ 1.த ய#றவனாக இதFகைள இ(கி அவைரேய பா. அைமதியான 1ரலி ேக:டா#. எ#( மா வ:.. உேளA வரவ ைல. "கமலா! உ க சப"தி வ"தி கிறா..ஜி2ப$ ேபா கதினா.க எ ேலா  வாச 1 வ"$ வ:டா. 9 ேஷாதமைன2 பா. எ ேலா  1பலாக நி#(ெகா/.$ ெகா/டா..க யா டா இ ேக?" கி Jண# ேகாபைத க:.களா? இ : எ"த >சிேயா ெபா:ேடா த. சி#னதாதா இைடய 91"த ெசா#னா. அ ேக இ ேக எ#( Cய "த உறவன.க இ கிறா. க/ணைம1 ேநரதி 9 ேஷாதம# வ"த ேநாகைத க/. க உேள வா க. ேபா'வ:ட சமாசார ெதA. இ "தா தாேன? உன1 எ#?ட# ேவைல "$ வ:ட$. "ெதயாதா? எ2ப ெதA? யநிைன) ெதA நிைலய ந. பா.க.$ ெகா/ "தா#. வ.க. "கி Jண# எ ேக?" எ#( ேக:டா. ேவைளய அ2ப தன5யாக அ?2ப ைவ2பாயா? ந. ஏேதா 9திசாலி எ#(.தி2 ேபவ$ சய ைல.. ஆ.தா# ெகா/. களா இ ைல க யாணதி31 வ"த. வ: .வா.பாைத 44 Page 4 of 6 ******* இர) ப$மணயாகிவ:ட$. கேள? எ# மக இ : தன5யாக ஒ3ைறய பாைதய நட"$ வ"தா எ#றா அவ மன1 எRவள) கJட ஏ3ப: 1? தா' மக# இ வ 1 Eைள எ ேக ேபா>? ேபானா ேபாக:.2ப. அவ# க கனமாக இ "த$. வா க .களா? அRவள) ெவ:க ெக:டவ. க Cட அவ# பகேம ேபற. களா?" "இர/31 இ ைல.க.. ெப/பைளைய இ :. அவ?ட# ேபசதா# வ"தி கிேற#. தாதாவ# வரேவ3ைப க/. க.

நால ைவதவ.க. இத3ெக லா காரண நா#தா# எ#( ெத"$வ:ட$.ைதகைள ேக:ட$ 9 ேஷாதம# எ/ெணய வ7"த அ2ப ேபா 1திக ெதாட கிவ:டா. எ#ைனேய ைக ந. ப." சி#ன தாதா ச:ெட#( இ வ 1 ந.$ ெகா= ேபா$ இர) ஒ மணயாகிவ:ட$. பைக எ#( வ"$வ:டா நா# பா9தா#.Gmail . "கி Jணா! அவசர2படாேத. ஆேவசைத பலவ"தமாக வ7 கி ெகாவ$ ேபா கி Jண# கா:சியள5தா#. எ2பேயா க/கைள Eெகா/டா C. வாச3ப ஏறேவ வடமா:டா. "கமலாமா! பா.த "த$ கிளப2 ேபா'வடலா. எ#ைன அவமான2ப.வ$ட# பா.1 .$ பா." "இ"த 9திமதி எ லா அவன5ட ெசா லிெகா. இ2ெபா7$ ேவ/டா. 12/19/2011 .தியத31 ந. க. ஆ.க எ#( நிைனதாயா?" கி Jணன5# க க#றி> சிவ"$ வ:ட$. இன5 உன1 ம3றவ.ஜைனயாக ஒலித$.க.தா ரசாபாஸமாகிவ. இ#? ப$ மண ேநரதா#. என1 உட மS $ கபள52>சி ஊ. ஆசாமாமா ச:ெட#( த.$ ெகா/ "தன. இ ைலயா கிளப2 ேபா' வ." ேதாள5 கிட"த அ கவNதிரைத உதறி ேபா:.. எ ேலா# க/க= எ#ைன பசீலி2ப$ ேபா பா.. எ#( சமாதான2ப.வ$ ேபா இ "த$.க. நா அ29றமாக ேபசி ெகாளலா. அவ?1 ஒ ) க:டவ ைல எ#றா எ# ெபய.காத$ ேபா ேபாகO. உ க=1 வ 2ப இ "தா ம3ற உறவன.க ெதாட கினா. . இ கிறாேள. ஆசா மாமா. க. இன5 க7தி தாலி க: வடலா? மனதி 1மாள ேபா:.. ேபாக> ெசா க.$ ெகா/ேட இ . "மயாைதயாக அவைர உடேன இ"த இடைத வ:.க ெச'ய ேவ/ய காய இ$தானா? சிறிக ெதயாம ஏதாவ$ ெச'தா பா. 9 ேஷாதமன5# ேதாைள2 ப3றி அ2பேய தள5வ:டா#. அ"த தள 1 ப#னா வழ2ேபானவ. உ#ைன2 ேபா#ற பகாத ப:கா:.. க7ைத2 ப$ ெவள5ேய த=வா. உ# த ைகய# க யாண "$ வ.google.க=ட# எ#ன ேவைல? நா? எ# மக= எ2ப2 ேபானா உன1 எ#ன வ"த$?" கி Jண# ஒ அ #னா ைவ$ வலிய வரவைழ$ ெகா/ட பண)ட# ெம#ைமயான 1ரலி ெசா#னா#..$வ:ேட#. EKசி1 மகைள க: ைவ2பா. தன5ைமய C2ப:.பாைத 44 Page 5 of 6 #னாேய வரத:சைண பணைத உ# ைகய ெகா..com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.வா! எ$1 இ"த ரகைள? ெபயவ.. அைத. 9திமதி ெசா லO. உ க மாமா மாமிய# வஷய உன1 ெதயா$. நா# https://mail. என1 ந#றாக ெதA.. எ$) ேபசேவ/டா. உறவன. "தய)ெச'$ ந. சி#ன தாதா E#( ேப  கி Jணைன அவசர2பட ேவ/டா எ#(. 9 ேஷாதம# இ ைல." ேகாபைத.$தாேன? ேட'! வ:. கி Jணன5# 1ர சிம க. "அ'ய. தி ப ேவகமாக நட"தா. எ ேலா  ேபசி $வ:.க. க இ"த வஷயமாக ேம3ெகா/. க/க ெந 29 $/ட களாக ெஜாலிதன. இ கிறாேயா எ#னேவா." அ"த வா. வ"$ ேபா'ெகா/." "ேபாகவ ைல எ#றா எ#ன ெச'$ வ. வ"தி 1 இ"த ேநரதி ச/ைடைய வள..தா.வா'? அ2பாயா?" 9 ேஷாதம# க வ ெகா/ேட #னா வர2ேபானா.. ெகா/. எ2பேயா சமாள5த ெகா/டா. ப#னா தி ப க/கைள உ : அைதய# பக பா.த ய#றா. மா2பைள வ:டா. உ#ைன வ:.க எ ேலா  எ# பக வதியாசமாக.2ப$ ேபா 9 ேஷாதமன5# ைகைய2 ப$ ெகா/டா. "எ#ன$? எ#ைனேய ேபாக> ெசா கிறாயா? அRவள) ெபய ம?ஷ# ஆகிவ:டாயா? ேபJ! இ"த திமி எ லா அ"த2 ெப/ைண2 பா. ெகாKச அடகி வாசிA க.A உ# மக? அ?பவகதா# ேபாற. நிைனவ ைவ$ெகா.கைள2 ேபா இ க. ெகா/.: அக வ"$ வ:டா#. அவவள)தாேன தவர இ2ப ச"தி சி1ப நட"$ ெகாளலாமா? எ# ேப>ைச ேக= க.வ 91"$ கி Jணன5# ைககைள பலமாக ப3றி ெகா/டா.

எ மன "#வ$ கசபான உண'( பரவய$.com/mail/u/0/?ui=2&ik=e108f554a1&view=pt&cat=Mullpathai%20u.google..com https://mail.. 12/19/2011 ."*பாைத 44 ேபாவடா தாேன எ லா சயாகிவ. இப நட எ ெததி வதி கேவ மாேட. Page 6 of 6 தா Copyright thinnai.Gmail .