‫בס"ד‬

‫סנהדרין כז‪-:‬כח‪:‬‬

‫משנה‬

‫יצחק‬

‫לבן‬

‫ה( בעל אחות אביו‬
‫כלב‬

‫ו( בעל אחות אמו‬
‫עשו‬

‫מרים‬

‫יעקב‬

‫לאה‬

‫ב( אחי אביו‬
‫חור‬

‫בת‬

‫קרח בת‬

‫חתן‬

‫נבל‬

‫ישראל‬

‫רחל‬

‫ג( אחי אמו‬
‫שכר בת‬

‫חתן‬

‫חתן‬

‫חתן יוסף בת‬

‫ח( חמיו‬
‫שוע‬
‫ט( גיסו‬
‫יהודה‬

‫ראובן‬
‫א( אחיו‬
‫חנוך בת‬

‫חתן‬

‫בת שוע עדלם‬

‫רש"י סנהדרין כז‪ :‬ד"ה לבדו‬
‫דכל הנך דמשתמע מכללא ‪ -‬מיתני במתניתין בהדיא‬
‫)‪ (1‬אחיו ↔‬
‫)ראובן(‬
‫א(‬
‫)‪ (2‬בן אחיו ↔‬
‫)חנוך(‬
‫)‪ (3‬אח אביו ↔‬
‫)עשו(‬
‫ב(‬
‫)‪ (4‬בן אח אביו ↔‬
‫)קרח(‬
‫)‪ (5‬אח אמו ↔‬
‫)נבל(‬
‫ג(‬
‫)‪ (6‬בן אח אמו ↔‬
‫)שכר(‬
‫)‪ (7‬בעל אחותו ↔‬
‫)כנעני(‬
‫ד(‬
‫)‪ (8‬בן בעל אחותו ↔‬
‫)שאול(‬
‫או בן אחותו‬
‫)‪ (9‬בעל אחות אביו ←‬
‫)כלב(‬
‫ה(‬
‫)‪ (10‬בן בעל אחות אביו ↔‬
‫)חור(‬

‫אחות‬
‫בת שוע‬

‫אחיו )‪(1‬‬
‫אחי אביו‬
‫בן אחיו )‪(2‬‬
‫בן אח אביו )‪(4‬‬
‫בן אחותו )‪(8‬‬
‫בן אחות אביו )?(‬
‫בן חמיו או אח אשתו )‪(16‬‬
‫בן אחות אמו )‪(12‬‬
‫)‪(3‬‬

‫בן אח‬
‫בן אח‬

‫אשתו )?(‬

‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬

‫אמו )‪(6‬‬

‫ד( בעל אחותו‬

‫חירה‬
‫גדי‬

‫בת‬

‫כנעני‬

‫דינה‬
‫חתן‬

‫שאול‬

‫ז( בעל אמו‬
‫שמעון‬

‫דינה‬

‫או בן אחות אביו‬

‫ו(‬

‫)ישראל(‬
‫)יוסף(‬

‫ז(‬

‫)שמעון(‬
‫)אהד(‬
‫)שוע(‬
‫)עדלם(‬
‫)חירה(‬
‫)גדי(‬
‫)שאול(‬

‫ח(‬
‫ט(‬
‫י(‬

‫אשתו )‪(18‬‬

‫)‪(18‬‬

‫)‪ (11‬בעל אחות אמו ↔ בן אחות‬
‫)‪ (12‬בן בעל אחות אמו ↔ בן אחות אמו )‪(12‬‬
‫או בן אחות אמו‬
‫)‪ (13‬בעל אמו ↔ חורגו )‪(19‬‬
‫)‪ (14‬בן בעל אמו ↔ בן אשת אביו )‪(14‬‬
‫)‪ (15‬חמיו ← חתנו )?(‬
‫)‪ (16‬בן חמיו או אח אשתו ↔ בעל אחותו )‪(7‬‬
‫)‪ (17‬גיסו ↔ גיסו )‪(17‬‬
‫בן גיסו או בן אחות אשתו ↔ בעל אחות אמו )‪(11‬‬
‫)‪ (19‬חורגו ↔ בעל אמו )‪(13‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)שאול(‬
‫)שאול(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)יהודה(‬
‫)שמעון(‬

‫אהד בת‬

‫חתן‬

‫שאול‬
‫י( חורגו‬

‫סנהדרין כז‪-:‬כח‪:‬‬

‫בס"ד‬

‫אחא‬

‫אמר רב‪:‬‬
‫אחי אבא לא יעיד לי‪,‬‬
‫הוא ובנו וחתנו‪.‬‬
‫אף אני לא אעיד לו‪ ,‬אני ובני וחתני‬

‫אבא‬

‫ראשון אחי אבא‬

‫ראשון‬

‫שני – בעל כאשתו‬
‫שלישי – כדור אחר דמי‬

‫חתנו‬

‫בתו‬

‫בנו‬

‫שני‬

‫רב‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שלישי – בעל כאשתו‬
‫רביעי – כדור אחר דמי‬
‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫עמרם‬

‫משה‬

‫אהרן‬

‫ראשון‬

‫ראשון‬

‫שני – בעל כאשתו‬
‫שלישי – כדור אחר דמי‬

‫אליעזר‬

‫רחל‬

‫שני‬

‫גרשום‬

‫אלעזר‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שלישי – בעל כאשתו‬
‫רביעי – כדור אחר דמי‬

‫מנשה‬

‫לאה‬

‫מיכה‬

‫שלישי‬

‫בני‬

‫בתי‬

‫פנחס‬

‫שלישי‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫שלישי‬

‫חתני‬

‫סנהדרין כז‪-:‬כח‪:‬‬

‫בס"ד‬
‫רבי אלעזר אומר‪:‬‬
‫כשם שאחי אבא לא יעיד לי‪,‬‬
‫הוא ובנו וחתנו –‬
‫כך בן אחי אבא לא יעיד לי‪,‬‬
‫הוא ובנו וחתנו‬

‫אחא‬

‫אבא‬

‫ראשון אחי אבא‬

‫ראשון‬

‫שני – בעל כאשתו‬
‫שלישי – כדור אחר דמי‬

‫חתנו‬

‫בתו‬

‫בנו‬

‫שני‬

‫ר"א‬

‫שני‬

‫שני‬

‫שלישי – בעל כאשתו‬
‫רביעי – כדור אחר דמי‬

‫שלישי – בעל כאשתו‬
‫רביעי – כדור אחר דמי‬

‫חתן בנו‬

‫בן בנו‬

‫בת בנו‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫שלישי‬

‫אמר רב חסדא‬
‫אבי חתן ואבי כלה מעידין זה על זה‬

‫אבי החתן‬
‫עשו‬

‫כשרים‬

‫בני‬

‫בתי‬

‫אבי הכלה‬
‫יעקב‬

‫אליפז‬

‫דינה‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫חתני‬

‫סנהדרין כז‪-:‬כח‪:‬‬

‫בס"ד‬

‫פועה‬

‫אמר רב אשי‪:‬‬
‫כי הוינן בי עולא איבעי לן‪:‬‬
‫אחי חמיו מהו‬
‫בן אחי חמיו מהו‬
‫בן אחות חמיו מהו‬

‫אמר רב נחמן‪:‬‬
‫אחי חמותי לא יעיד לי‬
‫בן אחי חמותי לא יעיד לי‬
‫בן אחות חמותי לא יעיד לי‬

‫חרי‬

‫שעיר‬

‫אצר‬

‫שוע‬

‫עדה‬

‫לוטן‬

‫אחי חמיו‬

‫חמיו‬

‫חמותו‬

‫אחי חמותי‬

‫בן ‪1‬‬

‫בן ‪2‬‬

‫יהודה‬

‫בן אחות חמיו‬

‫בן אחי חמיו‬

‫חתן אחיו‬
‫חתן אחי אביו‬
‫חתן אחי אמו‬
‫חתן בעל אחותו‬
‫חתן בעל אחות אביו‬
‫חתן בעל אחות אמו‬

‫תניתוה‪:‬‬
‫אחיו‬
‫ואחי אביו‬
‫ואחי אמו‬
‫הן ובניהן וחתניהן‬

‫בת שוע‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫תמנע‬

‫בן ‪3‬‬

‫בן ‪4‬‬

‫בן אחי חמותי‬

‫בן אחות חמותי‬

‫ותנא תונא‪:‬‬
‫בעל אחותו‬
‫ובעל אחות אביו‬
‫ובעל אחות אמו‬
‫הן ובניהן וחתניהן‬

‫סנהדרין כז‪-:‬כח‪:‬‬

‫בס"ד‬
‫אמר רבי ירמיה‪:‬‬
‫לא נצרכה אלא לאחי האח‬
‫רב חסדא‪:‬‬
‫אכשר באחי האח‬

‫מהו שיעיד אדם באשת חורגו?‬
‫בסורא אמרי‪ :‬בעל כאשתו‬
‫בפומבדיתא אמרי‪ :‬אשה כבעלה‬

‫כנעני‬

‫דינה‬

‫שאול‬
‫שמעון‬

‫כ‬

‫שר‬

‫מירב‬

‫שמעון‬

‫דינה‬

‫שאול‬

‫צחר‬
‫שמעון‬

‫דינה‬

‫שאול‬

‫אשת‬
‫חורגו‬
‫רות‬

‫בעל כאשתו‬

‫אשה כבעלה‬

‫כנעני‬

‫צחר‬

‫דינה‬

‫אהד‬
‫אחי האח‬

‫בן‬

‫רש"י‪:‬‬
‫ובנשי שאר קרובים לא איבעי להו‬
‫דכיון דבניהם פסולין לו והוא להם‬
‫פסול אף לנשים‬
‫לפי שהבנים ראויין לירש את אמן‬

‫אבל חורגו דבנו כשר‬
‫מיבעיא לן באשתו‬
‫‪www.swdaf.com‬‬

‫שאול‬