PROCEDURĂ

privind calcularea cotei – părţi indivize a unui apartament dintr-un imobil
cu mai multe apartamente şi spaţii locative cu altă destinaţie dect cea de
locuinţă! care se constituie "n condominiu
#$ C%DRU& &E'%&
($ (1) Scopul prezentei proceduri îl constituie modul de calcul a cotei – părţi de
proprietate a părţilor de folosinţă comună precum şi a terenului, aferente
apartamentelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o
clădire/bloc, tronson sau scară, care sunt constituite în condominiu
(!) "rocedura de calcul a cotei de proprietate aferente unei locuinţe sau a unui
spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă dintr-o clădire/bloc, care se constituie
în condominiu, are la bază pre#ederile art $% din Normele metodologice privind
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 400/00!" cu modificările şi completările ulterioare.
(&) 'onform acesteia, cota-parte de proprietate reprezintă raportul suprafeţei
utile totale a locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, faţă de
totalul suprafeţei utile ale tuturor locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea
de locuinţă din condominiu
)$ (1) #n conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 400/00!" cu
modificările şi completările ulterioare" cota-parte de proprietate este cea stabilită
potri#it actului de proprietate, după caz, prin contractul de #ânzare-cumpărare,
contractul de construire sau procesul-#erbal de predare-primire şi contractul de
sc(imb sau contractul de donaţie
(!) )n cazul în care totalul cotelor-părţi de proprietate, care sunt fracţiuni
abstracte pentru fiecare locuinţă sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
din clădirea/blocul, tronsonul sau scara care constituie condominiul, nu se înc(ide cu
1**+, adunarea ,enerală a asociaţiei de proprietari poate (otărî reconsiderarea lor
(&) -celaşi lucru se poate face şi în cazul în care apartamentele şi spaţiile cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă din clădirea/blocul, tronsonul sau scara care
este constituită în condominiu, au suferit modificări ale suprafeţelor utile prin
amena.ări interioare ale apartamentelor şi/sau a spaţiilor locati#e sau în cazul când
s-au modificat suprafeţele totale, potri#it le,ii, ca urmare a consolidărilor
antiseismice, transformării podului/acoperişului în mansarde locuibile etc
*$ (1) 'onform pre#ederilor art /0 din 1rdinul nr 2&&/!**2 pentru aprobarea
$egulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate
imobiliară" când se cere înscrierea unui drept asupra unui eta. sau asupra unui
apartament dintr-o clădire ce formează obiectul unei proprietăţi indi#iduale pe eta.e
sau pe apartamente, se #a ataşa un desfăşurător de plan pentru întrea,a clădire, pe
tronsoane sau scări, cu arătarea dreptului de proprietate e3clusi#ă şi a drepturilor
1
imobiliare în indi#iziune forţată, certificat de administratorul clădirii sau de
preşedintele asociaţiei de proprietari, #erificându-se totodată daca nu a fost desc(isă
anterior cartea funciară colecti#ă pentru imobilul respecti#
(!) 4#idenţierea stării de coproprietate se face prin desc(iderea unei cărţi
funciare colecti#e care cuprinde menţionarea părţilor de folosinţă comună ale
terenului, ale clădirii/blocului, precum şi descrierea tuturor apartamentelor/spaţiilor
care intră în componenţa clădirii/blocului, cu indicarea tuturor titularilor dreptului de
proprietate asupra acestora
+$ "entru înscrierea în cartea funciară a unei construcţii care face obiectul
proprietăţii pe eta.e sau pe apartamente se întocmeşte o foaie colecti#ă pentru
întrea,a construcţie care conţine datele din cartea de imobil a asociaţiei de
proprietari cu pri#ire la lista apartamentelor, suprafaţa blocului, suprafaţa utilă a
apartamentelor, descrierea părţilor comune, suprafaţa terenului aferent blocului -
conform modelului pre#ăzut în ane3a nr 5 la $egulamentul privind conţinutul şi
modul de %ntocmire a documentaţiilor cadastrale %n vederea %nscrierii %n cartea
funciară.
,$ (1) 6atele pri#ind caracteristicilor te(nice ale condominiului, necesare la
calcularea cotei – părţi indi#ize a unui apartament dintr-un imobil cu mai multe
apartamente şi spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, se obţin de la
administratorul clădirii, de la preşedintele asociaţiei de proprietari sau, după caz, se
obţin pe bază de măsurători topo,rafice e3ecutate de către persoane fizice/.uridice
autorizate, cu plata tarifelor stabilite potri#it re,lementărilor le,ale
(!) 'aracteristicilor te(nice ale condominiului cuprind7
a) structura clădirii/blocului, în funcţie de destinaţia proprietăţii, pri#ind7
- numărul de apartamente, cu o suprafaţă utilă totală de
m
!
, destinate locuirii, din care7
8 cu 1 camera/,arsoniere7 nr/ m
!
9
8 cu ! camere7 nr / m
!
9
8 cu & camere7 nr / m
!
9
8 cu $ camere7 nr / m
!
9
8 etc /m
!
9
- număr de spaţii comerciale, birouri, sedii de societăţi
comerciale şi altele asemenea, situate la(ni#elul) ,
însumând o suprafaţă utilă de m
!
, din care 7
8 sp com nr/ m
!
9
8 birou nr / m
!
9
8 etc /m
!
9
b) suprafaţa construită pe ni#el::::: m
!
9
c) terenul aferent construcţiei, în suprafaţă totală de m
!
9
d) clădirea a fost dată în folosinţă în anul
-$ )nscrierea în cartea funciară se face pe baza unei documentaţii te(nice, întocmite
în conformitate cu pre#ederile $egulamentului privind conţinutul şi modul de
%ntocmire a documentaţiilor cadastrale %n vederea %nscrierii %n cartea funciară"
aprobat prin &rdinul nr. '!4/00' al 6irectorului ,eneral al -,enţiei ;aţionale de
'adastru şi "ublicitate <mobiliară. 'onţinutul documentaţiilor te(nice este cel
pre#ăzut de art1& din =e,ulamentul susmenţionat
2
.$ Suprafaţa utilă a apartamentului sau spaţiului cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă, (/uap), împreună cu cota-parte indi#iză din proprietatea comună (Cpc),
inclusi# cota-parte din teren (Cpt), reprezintă o parcelă indi#iduală de proprietate
imobiliară
##$ 0E1ODO&O'#% DE C%&CU& % CO1E# – PĂR2# #3D#4#5E
8.Termenii utilizaţi
a) Coeficientul Ki - coeficient cotă-parte proprietate părţi comune respecti# teren
aferent, specific pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9 rezultată din raportul dintre suprafaţa utilă a apartamentului
sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu şi totalul
suprafeţei utile ale tuturor apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9
b) Suap - reprezintă suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu9
c) STuap - reprezintă totalul suprafeţei utile a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu ( suma tuturor acestor suprafeţe)
d) Cpc - reprezintă cota-parte proprietate din părţile comune ale clădirii/blocului,
tronsonului sau scării, aferentă fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie
decât cea de locuinţă din condominiu9
e) STc - reprezintă suprafaţa totală construită a clădirii/blocului, tronsonului sau
scării ( suprafaţa construită desfăşurată )
f) STpc reprezintă suprafaţa totală proprietate comună a clădirii/blocului, tronsonului
sau scării din condominiu9
g( Cpt - reprezintă cota-parte de teren aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu9

() Scs - reprezintă suprafaţa construită la sol a clădirii/blocului, tronsonului sau
scării9
i) /t - reprezintă suprafaţa de protecţie (trotuarul sau bordura) construită la sol a
clădirii/blocului, tronsonului sau scării, realizată în .urul acestora, a#ând lăţimea
stabilită de proiectant conform soluţiilor te(nice rezultate din proiectul de e3ecuţie, în
funcţie de zona de amplasare, stabilitatea terenurilor la fundare, caracteristicilor
,eote(nice ale terenurilor, etc )n ,eneral, lăţimea zonei de protecţie (trotuarului sau
bordurii) a clădirii/blocului, tronsonului sau scării construită la sol este de *2* m
.) ST - reprezintă suprafaţa totală de teren aferentă clădirii/blocului, tronsonului sau
scării
6$ Definiţii
a) Suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu )*uap(" reprezintă suma tuturor suprafeţelor utile ale
încăperilor, cuprinzând7 camera de zi, dormitoare, băi, >', duş, bucătărie, spaţii de
depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei ;u se cuprind7 suprafaţa lo,iilor şi a
balcoanelor, pra,urile, ,olurilor de uşi, ale trecerilor cu desc(ideri până la 1,oo m,
nişele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (câte
*,%* m
!
pentru fiecare sobă şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu
3
sobe )n cazul locuinţelor duple3 nu se cuprinde rampa de acces, conform +ne,ei
nr.- din .egea locuinţei nr.--4/-//'" cu modificările şi completările ulterioare.
b) Suprafaţa totală construită )STc(" reprezintă suma suprafeţelor utile ale tuturor
apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu,
a lo,iilor, balcoanelor, împreună cu suprafeţele părţilor comune ale clădirilor
(spălătorii, uscătorii, casa scării, inclusi# ane3ele pentru colectarea, depozitarea şi
e#acuarea deşeurilor mena.ere, casa liftului etc), la care se adau,ă suprafaţa
aferentă pereţilor interiori şi e3teriori ai locuinţei9 în cazul încălzirii cu combustibil
solid, se adau,ă suprafaţa aferentă sobelor şi cazanelor de baie Nu sunt cuprinse
suprafeţele aferente bo,elor de la subsol şi ale gara0elor care pot fi prevăzute
distinct.
"entru uşurarea calcului se recomandă ca suprafaţa totală construită (STc) din
condominiu să se calculeze pentru fiecare ni#el iar rezultatul obţinut se înmulţeşte cu
numărul de ni#ele ale clădirii/blocului, tronsonului sau scări
( ni#el se consideră subsolul, parterul, mezaninul, eta.ele şi mansarda, după caz)
(7$ Procedură de calcul
(1) Calculul coeficientului Ki8 acest coeficient rezultă ca un raport dintre suprafaţa
utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din
condominiu )Suap( şi totalul suprafeţei utile ale tuturor apartamentelor şi a
spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din condominiu )STuap)
9i : /uap 8 /1uap
(!) Coeficientului Ki se calculează cu precizie de patru zecimale.
(&) Coeficientului Ki se utilizează la calculul cotei1părţi proprietate din părţile
comune )Cpc(" respecti# la calculul cotei1părţi proprietate teren )Cpt( aferente
fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din
condominiu
($) Suprafaţa totală proprietate comună STpc) din condominiu rezultă ca
diferenţa dintre suprafaţa totală construită )STc( şi totalul suprafeţei utile ale tuturor
apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă )STuap(.
/1pc : /1c – /tuap
(%) Cota-parte de proprietate din părţile comune (Cpc) pentru fiecare apartament
sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din clădire/bloc, tronson sau
scară, rezultă ca produsul dintre coeficientului Ki )specific fiecărui apartament sau
spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă) şi suprafaţa totală proprietate
comună din condominiu )STpc(.
(2) #n suprafaţa totală proprietate comună din condominiu )STpc( nu sunt cuprinse
suprafeţele aferente bo,elor " ale gara0elor de la subsol" precum şi ale
altor spaţii aflate %n proprietate individuală" care se prevăd distinct ) vezi
Partea # % - ;oaia de avere din e<emplul ## =$
4
(0) Suprafaţa totală a terenului (ST) reprezintă suma suprafeţei de teren ocupată la
sol de către clădire/bloc, tronson sau scară şi a suprafeţei de protecţie
(trotuarul/bordura) a clădirii/blocului, tronsonului sau scării, stabilită conform soluţiilor
te(nice rezultate din proiectul de e3ecuţie al clădirii/blocului
/T : /cs > /t
(/) Cota-parte proprietate teren (Cpt) aferentă fiecărui apartament sau spaţiu cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă din clădire/bloc, tronson sau scară, este
rezultatul produsului dintre coeficientul Ki" specific fiecărui apartament sau spaţiu cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă şi suprafaţa totală )ST( a terenului din
condominiu.
Cpt : 9i < /T
E<emplu #8 Calcularea cotei – părţi indiize care reine unui apartament
dintr-un imo!il cu mai multe apartamente "i spaţii locatie cu altă destinaţie
(spaţiu comercial) care se constituie #n condominiu
U%18 ?U;1E%
%dresa8 str$ 'eor@e Enescu! nr$ *)! bloc C(! sc$ ($
#mobil8 - P > +
Parter8 - /paţiu comercial
3umăr de apartamente8 -(-
1ip proprietate8 - proprietate privată
%partamente8 - ) cu două camere şi ) cu trei camere pe nivel
/upraAaţa utilă8 - apartament cu ) camere : ,) mpB
- apartament cu * camere : -- mpB
/upraAaţa construită8 - apartament cu ) camere : C( mpB
- apartament cu * camere :(7) mpB
/upraAaţă teren aAerent8 - supraAaţa construită la sol la care se adau@ă o zonă
de protecţie a imobilului de 7!-7 cm$
%nul construirii8 - (66C
3otă8 /upraAeţele au Aost stabilite conAorm %ne<ei nr$ ( din &e@ea locuinţei nr$ ((+D(66-!
republicată! cu modiAicările şi completările ulterioare! privind supraAeţele minimale pentru
locuinţe$ Pentru acest e<emplu! considerăm că! datele au rezultat din documentaţia teEnică
"ntocmită de o persoană Aizică sau Furidică autorizată$
($ Procedură de calcul pentru coeAicientul 9i (cotă-parte proprietate părţi comune,
respecti# teren, specifică pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
din condominiu)9
5
9i : /uap 8 /1uap! unde7
/uap : suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9
/1uap : suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9
/1uap : ( / ap/ !camere 3 %! mp) ? ( / ap/ &camere 3 22 mp) ?
? ( spaţiu comercial7 !camere 3 %! mp?!camere 3 22 mp) @((C7!77 mp$

de unde7
- 9i! pentru un apartament cu ! camere7 %!,** mp 711/*,**mp : 7!7++(
- 9i! pentru un apartament cu & camere7 22,** mp 711/*,**mp : 7!7,,6
- 9i! pentru spaţiul comercial7 !&2 mp 7 !&2 mp 7 11/*,**mp : 7!)777
)$ Calculul cotei-părţi proprietate din părţile comune GCpc= ale clădirii/blocului
aferentă fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din
condominiu9
Cpc : 9i < /1pc! unde7

/1pc : /1c – /tuap
/1c (suprafaţa totală construită) @ &22 mp/ni#el 3 % ni#ele @ (C*7!77 mp$
/1uap :( / ap/ !camere 3 %! mp) ? ( / ap/ &camere 3 22 mp) ?
? ( spaţiu comercial7 !camere 3 %! mp?!camere 3 22 mp @((C7!77 mp$

rezultă7
/1pc (suprafaţa totală proprietate comună din condominiu) @ -,7!77 mp$
de unde7
- Cpc! pentru un apartament de ! camere7 7!7++( A 2%*,**mp : )C!-- mp$
- Cpc! pentru un apartament de & camere7 7!7,,6 A 2%*,**mp : *-!** mp$
- Cpc! pentru spaţiul comercial7 7!)777 A 2%*,**mp : (*7!77 mp$


*$ Calculul cotei-părţi proprietate teren GCpt=B
Cpt : 9i < /T! unde /T : /cs > /t

/construită la sol (reprezintă suprafaţa imobilului construită la sol)
(!camere 3 /1 mp ? !camere 3 1*! mp) : *--!77 mp$
/trotuar8 B&22 mp @ 15,1* ml latură 3 *,2m lăţime trotuar 3 $ laturi : +,!C+ mp$
( considerăm clădirea ca fiind un pătrat cu latura de 15,1* metri )

/T : &22,** mp ? $%,/$ mp : +((!C+ mp$
de unde 7
Cpt! pentru un apartament cu ! camere7 7!7++( A +((!C+ mp$mp$ : (C!(- mp$
Cpt! pentru un apartament cu & camere7 7!7,,6 A +((!C+ mp$mp$ : )*!o) mp$
Cpt! pentru spaţiul comercial7 7!)777 A +((!C+ mp$mp$ : C)!*- mp$
6
%ne<a 6
la =e,ulamentul aprobat prin
Ordinul nr$-*+D)77-
Carte ;unciară Colectivă 3r$ :C::: U%18 ?U;1E%
Partea # % - ;oaia de avere
%dresa8 str$ 'eor@e Enescu! nr$ *)! bloc C(! sc$ ($
3r$ Cadastral 8 :C:::::::::::::::
/upraAaţa 8 :::::::::::::::::
3r$
tronson
/cara 3ivel
3r$
apart
Cod
Unitate
individuală
GU=
H
3r$ C;
individuală
H
/UPR%;E1E Gmp=
Observaţii
1otal
proprietate
imobiliara
/upraA$
utilă pe
apart$
G/uap=
Cotă-parte
părţi
comune pe
apart$
GCpc=
Cotă-
parte
teren pe
apart$
GCpt=
#
(
"arter
++C!+7 )*-!77 (*7!7+ C)!*-
( ( 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
( ) 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
( * (),!*, --!77 *-!** )*!o)
( + (),!*, --!77 *-!** )*!o)
) , 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
) - 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
) . (),!*, --!77 *-!** )*!o)
) C (),!*, --!77 *-!** )*!o)
* 6 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
* (7 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
* (( (),!+C --!77 *-!** )*!o)
* () (),!*, --!77 *-!** )*!o)
+ (* 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
+ (+ 6C!C) ,)!77 )C!-- (C!(-
+ (, (),!*, --!77 *-!** )*!o)
+ (- (),!*, --!77 *-!** )*!o)
D1D-E
))+(!.- ((C7!77 -,7!77 +(($C7
6escriere părţi comune7(intrare, casa scării, spălătorie, uscătorie, ,(eenă ,unoi,
terenul construit şi neconstruit)
)ntocmit,
=ecepţionat,
H - se completează la OCP#D ?CP#
7
E<emplu ##8 Calcularea cotei – părţi indiize aferente unui apartament dintr-un
imo!il cu mai multe apartamente "i spaţii cu altă destinaţie dec$t locuinţe
(sediu !ancă la parter "i spaţiu comercial la mezanin)% care se constituie #n
condominiu
U%18 ?UCUREI1#! /ector -
%dresa8 ?d$ 1#0#IO%RE# nr$ *)! bloc OD ,$
#mobil8 - />P>0 >.E
3umăr scări8 - +
/ubsol8 - )( spaţii depozitare > spaţii teEnice
Parter8 - spaţiu bancar
0ezanin8 - spaţiu comercial
3umăr de apartamente8 - C+
1ip proprietate8 - proprietate privată
%partamente8 - ( cu patru camere! ( cu trei camere şi o @arsonieră
pe nivel
/upraAaţa utilă8 - apartament cu + camere : 6* mpB
- apartament cu * camere : -- mpB
- @arsonieră : *. mpB
/upraAaţa construită8 - apartament cu + camere : (++ mpB
- apartament cu * camere : (7) mpB
- @arsonieră : *. mpB
/upraAaţă teren aAerent8 - supraAaţa construită la sol! la care se adau@ă o zonă
de protecţie a imobilului de 7!-7 cm$
%nul construirii8 - )777
3otă8 /upraAeţele au Aost stabilite conAorm %ne<ei nr$ ( din &e@ea locuinţei nr$ ((+D(66-!
republicată! cu modiAicările şi completările ulterioare! privind supraAeţele minimale pentru
locuinţe$ Pentru acest e<emplu! considerăm că! datele au rezultat din documentaţia teEnică
"ntocmită de o persoană Aizică sau Furidică autorizată$
($ Procedură de calcul pentru coeAicientul 9i (cotă-parte proprietate părţi comune
respecti# teren, specifică pentru fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
din condominiu)9
9i : /uap 8 /1uap! unde7
/uap : suprafaţa utilă a apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9
/1uap : suprafaţa utilă a tuturor apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă din condominiu9
/1uap : apartamente ( 0 ap/$ camere/sc 3 5& mp) ? (0 ap/& camere/sc 3 22 mp) ?
(0 ,arsoniere/sc 3 &0 mp) ? spaţiu comercial-mezanin ( ec(i#alent71 ap/$
camere/sc 35& mp) ? (1 ap/& camere/sc 3 22 mp) ?(1 ,arsonieră/sc 3 &0
mp) ? spaţiu !ancar-parter (ec(i#alent71 ap/$ camere/sc 3 5& mp) ?
(1 ap/& camere/sc 3 22 mp) ? (1 ,arsonieră/sc 3 &0 mp) A $ scări7

/1uap : .7,-!77 mp$
8
de unde7
- 9i! pentru un apartament cu 4 camere7 5&,** mp 70*%2,**mp : 7!7(*)
- 9i! pentru un apartament cu ! camere7 22,** mp 70*%2,**mp : 7!776+
- 9i! pentru o garsonieră7 &0,** mp 7 0*%2,**mp : 7!77,)
- 9i! pentru spaţiul comercial7 0/$ mp 7 0*%2,**mp : 7!((((
- 9i! pentru spaţiul bancar7 0/$ mp 7 0*%2,**mp : 7!((((
)$ Calculul cotei-părţi proprietate din părţile comune GCpc= ale clădirii/blocului
aferentă fiecărui apartament sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
din condominiu9
Cpc : 9i < /1pc!
unde7
/1pc : /1c - /1uap
/1c (suprafaţa totală construită)7
apartamente (0 ap/$ camere/sc 3 1$$ mp) ? (0 ap/& camere/sc 3 1*! mp) ?
(0 ,arsoniere/sc 3 %/ mp) ? spaţiu comercial-mezanin ( ec(i#alent71 ap/$
camere/sc 3 1$$ mp) ? (1 ap/& camere/sc 3 1*! mp) ? (1 ,arsonieră/sc3 %/
mp) ? spaţiu !ancar-parter (ec(i#alent71 ap/$ camere/sc 3 1$$ mp) ?
(1 ap/& camere/sc 3 1*! mp) ? (1 ,arsonieră/sc 3 %/ mp) ? suprafaţă spaţii
depozitare su!sol (!1bo3e/sc 3 $,% mp) ? suprafaţă spaţiu te&nic su!sol
( &*$,** mp suprafaţă totală subsol – 5$,%* mp ocupată de bo3e) A $ scări7
/1c @ ((.C)!77 mp!
rezultă7
/1pc (suprafaţa totală proprietate comună din condominiu)7((.C)!77 - .7,-!77 : +.)-!77 mp$
de unde7
- Cpc! pentru un apartament cu $ camere7 : 7!7(*) < +.)-!77 mp @ -)!*. mp$
- Cpc! pentru un apartament cu & camere7 : 7!776+ < +.)-!77 mp @ ++!+( mp$
- Cpc! pentru o ,arsonieră7 : 7!77,) < +.)-!77 mp @ )+!,- mp$
- Cpc! pentru spaţiul comercial7 7!(((( < +.)-!77 mp @ ,),!7- mp 8 + @ (*(!)- mpDsc$
- Cpc! pentru spaţiul bancar7 7!(((( < +.)-!77 mp @ ,),!7- mp 8 + @ (*(!)- mpDsc$

*$ Calculul cotei-părţi proprietate teren GCpt=B
Cpt : 9i < /T! unde /T : /cs > /t

/construită la sol (reprezintă suprafaţa imobilului construită la sol)
- ec(i#alent7 apartamente (0 ap/$ camere/sc 3 1$$ mp) ?
(0 ap/& camere/sc 3 1*! mp) ?(0 ,arsoniere/sc 3 %/ mp) 3 $ scări: ()(-!77 mp$

/trotuar8 B1!12 mp @ &$,/0 ml latură 3 *,2m lăţime trotuar 3 $ laturi : C*!-6 mp$
/T : 1!12,** mp ? /&,25 mp : ()66!-6 mp 8 +scări : *)+!6) mpDsc$
de unde7
Cpt! pentru un apartament de $ camere7 7!7(*) A ()66!-6 mp : (.!(+ mp$
Cpt! pentru un apartament de & camere7 7!776+ A ()66!-6 mp : ()!)) mp$
Cpt! pentru pentru o ,arsonieră7 7!77,) A ()66!-6 mp : -!.+ mp$
Cpt! pentru spaţiul comercial 7!(((( A ()66!-6 mp : (++!+7 mp8 + : *-!(( mpDsc$
Cpt! pentru spaţiul bancar2 7!(((( A ()66!-6 mp : (++!+7 mp8 + : *-!(( mpDsc$
9
%3EJ% nr$6
la =e,ulamentul aprobat prin
Ordinul nr$-*+D)77-
Carte ;unciară Colectivă 3r$ :::C: U%18 ?UCUREI1#! /ector -
Partea # % - ;oaia de avere
%dresa8 ?d$ 1imişoarei nr$ *)! bloc OD ,! sc$ ($
3r$ Cadastral 8 :C:::::::::::::::
/upraAaţa 8 :::::::::::::::::
3r$
tronson
/cara 3ivel
3r$
apart
Cod
Unitate
individuală
GU=
H
3r$ C;
individuală
H
/UPR%;E1E Gmp=
Observaţii
/praA$ bo<e
"n
proprietate
Gmp$=
1otal
proprietate
imobiliara
/upraA$
utilă pe
apart$
G/uap=
Cotă-parte
părţi
comune pe
apart$
GCpc=
Cotă-
parte
teren pe
apart$
GCpt=
# (
Subsol - - - -
-
"arter *-*!*. (6-!77 (*(!)- *-!((
-
Fezanin *-*!*. (6-!77 (*(!)- *-!((
-
( ( (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
( ) ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
( * .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
) + (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
) , ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
) - .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
* . (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
* C ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
* 6 .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
+ (7 (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
+ (( ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
+ () .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
, (* (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
, (+ ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
, (, .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
- (- (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
- (. ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
- (C .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
. (6 (..!7( 6*!77 -)!*. (.!(+ +!,7
. )7 ().!(* --!77 ++!+( ()!)) +!,7
. )( .)!C7 *.!77 )+!,- -!.+ +!,7
D1D-E
(7 **-,!*) (.-+!77 ((C(!67 *)+!6) 6+!,7
6escriere părţi comune(intrare, casa scării, subsol te(nic, spălătorie, uscătorie,
,(eenă ,unoi, terenul construit şi neconstruit)
)ntocmit,
=ecepţionat,
H - se completează la OCP#D ?CP#
10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful