P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

סב " ד ר תטיש " דל תבש המחה תעיקשב ת - הל

www.swdaf.com
1
עיקרה
חרזמ ברעמ
העיקש החירז
םויב ינוניב םדא ךלהמ המכ - תואסרפ רשע ,
םוי = 12 תועש = 720 תוקד = 40 לימ = 10 תואסרפ
1 לימ = 18 תוקד
ןילימ תעברא המחה ץנה דע רחשה תולעמו ,
ןילימ תעברא םיבכוכה תאצ דעו המחה תעיקשמ ,
4 לימ = 72 תוקד
םויב הרשעמ דחא עיקר לש ויבוע תאצמנ
דצ ףד םיחספ .
סב " ד ר תטיש " דל תבש המחה תעיקשב ת - הל
www.swdaf.com
2
ברעמ
העיקש
םת וניבר תטיש
תלחת
העיקש
העיקש ףוס
תלחת
העיקש
ףוס
העיקש
שמשה
הסכתמ
קפואהמ
תושמשה ןיב
¾ לימ
עיקרה
עיקרה
רוא שי ןיידע
קפואב
המחה תעיקשמ
םיבכוכה תאצ דעו
ןילימ תעברא
תעיקש
המחה
עקשתשמ
המחה
םוי
תאצ
םיבכוכה
עיקרה
המחה תעיקשמ
םיבכוכה תאצ דעו
ןילימ תעברא
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 3
ב דומע דל ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
הלילה ןמ ולוכ קפס ,םויה ןמ ולוכ קפס ,הלילה ןמו םויה ןמ קפס תושמשה ןיב :ןנבר ונת - .םימי ינש רמוחל ותוא ןיליטמ
תושמשה ןיב והזיאו - ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכה ,ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכ המחה עקשתשמ - ,תושמשה ןיב
ילעה ףיסכה ןותחתל הושהו ןו - יצח המחה עקשתשמ םדא ךלהיש ידכ :רמוא הימחנ יבר .הדוהי יבר ירבד ,הליל והז
וילע דומעל רשפא יאו ,אצוי הזו סנכנ הז ,ןיע ףרהכ תושמשה ןיב :רמוא יסוי יבר .לימ . .. ןיב והזיא :תרמא ;אישק הפוג אה
תושמשה - יסכה אה .ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכ ,המחה עקשתשמ ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ף - :אנת רדהו .אוה הליל
ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכה - !תושמשה ןיב - תושמשה ןיב והזיא ,ינתו ךורכ :לאומש רמא הדוהי בר רמא הבר רמא -
ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכהו ,ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכ המחה עקשתשמ - ןוילעה ףיסכה ,תושמשה ןיב ימנ הושהו
ןותחתל - ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכ המחה עקשתשמ :ינתק יכה :לאומש רמא הדוהי בר רמא ףסוי ברו .הליל - ףיסכה ,םוי
ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה - ןותחתל הושהו ןוילעה ףיסכה ,תושמשה ןיב - ,והיימעטל ודזאו .הליל ןיב רועיש :רמתיאד
?המכב תושמשה מא הדוהי בר רמא הבר רמא לימ יקלח השלש :לאומש ר יגלפ אתלת אמיליא ?לימ יקלח השלש יאמ .
אלימ - אלימ יתלית אתלת אלא !הצחמו לימ אמינ - !לימ אמינ אלימ יעביר אתלת :אלא . רמא הדוהי בר רמא ףסוי ברו
לימ יקלח ינש :לאומש אלימ יגלפ ירת אמיליא ?לימ יקלח ינש יאמ . - אלימ יעבר ירת אלאו !לימ אמיל - !לימ יצח אמיל :אלא
?והייניב יאמ .לימ יתלית ירת - אקנדד אגלפ והייניב אכיא .

א דומע דצ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת
רב הבר רמאד אה יכ הל רבס .ארבס אדחו ארמג אדח .יסרפ אפלא אעיקרד אכמוסו ,אמלע יוה יסרפ יפלא אתיש :אבר רמא
ינוניב םדא ךלהמ המכ :ןנחוי יבר רמא הנח רב םויב - תעיקשמ ,ןילימ השמח המחה ץנה דעו רחשה תולעמ .תואסרפ רשע
,יביתימ .םויב הששמ דחא עיקר לש ויבוע אצמנ ,ןילימ השמח םיבכוכה תאצ דע המחה עיקר לש ויבוע :רמוא הדוהי יבר
םויב ינוניב םדא ךלהמ המכ ,עדת .םויב הרשעמ דחא - תעברא המחה ץנה דע רחשה תולעמו ,תואסרפ רשע ,ןילימ
םויב הרשעמ דחא עיקר לש ויבוע תאצמנ ,ןילימ תעברא םיבכוכה תאצ דעו המחה תעיקשמ אתבוית ,אברד אתבוית .
!אלועד

א דומע הל ףד תבש תכסמ תופסות
לימ יתלית ירת - היפוג הדוהי 'רו לימ יעביר אתלת אלא אכיל הלילה דע המחה תעיקשמד עמשמ אכהד השק
היהש ימ קרפב םיחספב הליל םיבכוכה תאצו ןילימ עברא םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמד רבס (םשו .דצ ףד) אמט
אוה ב"פב קיפמ הינימד 'וגו הכאלמב םישוע ונחנאו (ד הימחנ) ארק חכומדכו (םשו .ב ףד) םיחספד ק"פ שירב ןנירמאדכ
אוה אממי רחשה תולעמד (:כ ףד) הליגמד כהו העיקש תליחתב יריימ םתהד ת"ר רמואו רחא העיקש ףוסמ עקשתשמ א
עיקרה יבועב המח הסנכנש ןמקל ןנירמאד ל"יו 'יפדכ הליל יוה םיבכוכה תאצ תעשמ יאדו אהד יגילפ יאמבד י"רל המית לבא
תעיקשמ םיארנה םיבכוכ לכב היל אקפסמ הדוהי 'רלד יגילפ אתשהו םינוניב אלא 'וכ םינטק אלו םויב םיארנה םילודג אל
לעה ףיסכהש דע המחה ןילימ 'ד המחה תעיקש תליחתמ ךליש ינוניב םדאב ןנא יזחינד ק"עו ואל םא םינוניב םה םא ןוי
.ינוניב םדא והמ והל אקפסמד ל"י םיחספב רמאדכ

א דומע דצ ףד םיחספ תכסמ תופסות
ןילימ עברא םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמ רמוא הדוהי יבר - ףד תבש) ןיקילדמ המב ףוסבד ת"רל השק
(:דל י"רד תושמשה ןיבד םתה 'יקסמו י"ר ירבד ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכ המחה עקשתשמ תושמשה ןיב והזיא רמא
המחה תלחתמש העשמ ונייהד העיקש תלחתמ רמאק אכהד ל"יו ןילימ העברא היפוג י"ר רמאק אכהו לימ יעביר אתלת
העיקש ףוסמ רמאק םתהו ןילימ 'ד יוה הלילה דע עיקרה יבועב סנכיל .

א דומע ונ ףד םיחבז תכסמ תופסות
המחה תעיקשב לספנש םדל ןינמ - המיתו הקירזל רחמל ירושכאל חבזמה שארב הנלה היל אינהמ אלד סרטנוקב שריפ
ותווצ םויבד קורזל לוכי ןיא הלילב ארק יל המל תלעומ רמאד ןאמל אלא חבזמ לש ושארב תלעומ הניל ןיא רמאד ןאמל אחינה
חמלו (ז םש) ביתכ םא (.דפ ףד ןמקל) ןל אמייקד ןירומיא םושמ ארק ךירטציאד אמית יכו םירומיאכ רחשה דומעב ליספימ ר
יברל יאו םדב ףא דרי אלד (.גפ ףד) שדקמ חבזמה קרפ ןמקל רמאה ג"רל יא ןאמד אבילאו ודריד םדב ל"מקו ודרי אל ולע
םאו הרטקהב אלא ודרי אלש ןילוספ שדקמ חבזמה ןיאד רמא אה עשוהי ארק ךירטציאד רמול שיו יל המל אכהד ארק ןכ
םיצע ירהו ןוכנ הז םעט ןיא והימו רתונו לוגיפ םושמ וילע ןיבייח ןיאד יכיה יכ ליספימ אלד אנימא הוהד םושמ הנילב םד לוספל
הוהד דועו ילכב ושדקד אכיה הנילב ילספימו רתונ םושמ םהילע ןיבייח ןיאד (:ומ ףד ליעל) ןועמש 'רל הנובלו ןינמ רמימל היל
הנילב לספנש םדל דעו המחה תעיקשמד רמאדכ םיבכוכה תאצ םדוק העיקש תליחת ונייה המחה תעיקש שרפל שיו
אכה היל טעממ רתוימ קוספמו םויב ןתוצמש ןינעל םוי בושחו (.דצ םיחספ) אמט היהש ימ קרפב ןילימ 'ד םיבכוכה תאצ
כה תאצ דע םוי בושח אתכוד לכבו ובירקה םויבמ םיבכו םישוע ונחנאו רבדל רכז רבדל היאר ןיאש יפ לע ףא רמאדכ
ב"פב הכאלמ םויהו רמשמ הלילה ונל היהו רמואו םיבכוכה תאצ דעו רחשה תולעמ םיחמרב םיקיזחמ םייצחו הכאלמב
(:כ ףד) הליגמד נעת וניא המח וילע העקש אלש תינעת לכ (.בי ףד) תינעת תכסמד המחה תעיקש ומכ יוה אל אתשהו תי
םיבכוכה תאצב ונידיב הלבקו תאצ םדוקש המחה תעיקשב םדה לספנד עמשמ יכה ימנ (:גצ ףד םיחספ) אמט היהש ימבו
ןמז הילע רבעקד המחה תעיקש תליחת דע םילשוריל יטמ אלד םושמ םיעידומה ןמ הקוחר ךרד בישחד ןילימ עברא םיבכוכה
בע ןנבר אמט היהש ימד איהה תוחדל (ןיאו) חספה תטיחש חספב םזרזל ידכו םד תנלה ידיל אבי אלש ידכ הקחרה דו
ותלבי תכיתח בישח אל נ"ה (.בצ ףד) השאה 'פב ךניא ידהב םיחספב היל בישח אלד יאהו תרכ םוקמב םהירבד ודימעהו
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 4

שודיח לש םירבד אלא בישח אלד םוחתל ץוחמ ותאבהו עקשתשמ ומדב םיבשחמ דחא םויל ןילכאנד אתעמשב רמאד אהו
ה המחה העיקש תליחת וניי ) אתיירואדמו ( םיבכוכה תאצ אלו םד ידהב ןמקל בישחד רשבו ןירומיאד אימוד עקשתשמו
לבא העיקש תליחת עמשמ אקווד העיקשד שרפל םת וניבר ליגרד אמלעב המחה עקשתשמ ומכ יוה אל ןמקלד המחה
העיקש ףוס עמשמ עקשתשמ :דל ףד תבש) ןיקילדמ המב קרפ ףוסבד היל השקד םושמ ( הליל דע המח תעיקשמ עמשמ
לימ יעביר אתלת (.דצ ףד םיחספ) אמט היהש ימ קרפבו ןילימ עברא םיבכוכה תאצ דע המחה עקשתשמד עמשמ בישחו
םויה תדידמב היל עיקרה יבועב סנכיל תלחתמ המחהש העיקש תליחת עמשמ העיקשמד םת וניבר שרפמד ריפש יתאו
ילק םישדק רשב יבג ינתק ךומסבד ידייאד ימנ ינת םיבכוכה תאצ ךחרכ לע ונייהד ינש םוי לש המחה עקשתשמ םרשבבו ם
'סותו הדוהי 'ר ה"ד .דצ םיחספ 'סותו לימ יתלית ירת ה"ד .הל תבש 'סות ןייעו] הזמ הז ןיקולחש בג לע ףא םד יבג אנשיל יאה
.[לספנ ה"ד :כ תוחנמ

ב דומע כ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
התומכ המחה תעיקשב לספנ - 'ד םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמד ןנירמאד (.דצ 'ד םיחספ) אמט היהש ימ שירב
הדוהי 'רל ןילימ ינש הלילה דע המחה עקשתשמ הדוהי יברלד עמשמ (.הל ףד תבש) ןיקילדמ המב ףוסבד ת"ר השקה
לימ יקלח שמ המחה תעיקשמ לבא המחה העקש רבכש המחה תעיקש ףוס עמשמ המחה עקשתשמד ת"ר ץריתו עמ
העיקש תליחתמ המחה עקשתשמ התווצמ הכונח רנ יבג (:אכ ףד תבש) 'ירמאדמ עדת אוה ןיידע העיקש תליחתב יאו
ירייא העיקש תליחתב םד יבג אכהד ימנ המחה תעיקש ךכיפלו ארהיטב אגרש הוהו לודג םוי אחינו ןנירמאד םושמ יפט
(.ונ ףד םיחבז) ןמוקמ והזיא ףוסב תעיקשב לספנש םדל ןינמ חבוז התאש םויב וחבז תא ובירקה םויב רמאנש המחה
בירקמ התא ותווצ םויב ביתכד וקרוזל לוכי ןיאד הלילב לספנד אטישפ ארק יל המל רמאק העיקש ףוסב יאו דומעו
לש ושארב תלעומ הניל ןיאד םושמ חבזמ יבגל הלע םא מ"נד סרטנוקב םש 'יפו םירומיאד אימוד וב תלסופד אטישפ רחשה
קו חבזמ רשכ ןלו ליאוה דרי אל הלע םא םד יבג ל"יקד םושמ ךירטציאד רמול ןיאו רמימל אכיא יאמ תלעומ ד"מל איש
רמא עשוהי 'רד עשוהי 'רו לאילמג ןברד איה אתגולפ אהבד םושמ קורזל לוכיד אנימא הוה חבזמ יבגל והלעמ םאו םירומיאב
ד ד"סד םושמ ךירטציאד אמית יכו דרי אל לאילמג ןברלו דרי רתונו לוגיפ םושמ וילע ןיבייח ןיאד יכיה יכ הנילב ליספימ אל
ילספימ יכה וליפאו ןועמש יברל רתונ םושמ ןהילע ןיבייח ןיאד הנובלו םיצע ירה (.זיק ףד ןילוח) רשבה לכ ףוסב אתיאדכ
םת וניבר שרפמש המ יפלו ריתמד םד ינאש אמלד םדמ ןניפליד םושמ אמית יכו תרש ילכב ושדקשכ הנילב תליחתב יריימד
הקוחר ךרדב היהש ימ יבג העיקש תליחתמ הרוסא הטיחשד (:גצ ףד םיחספ) אמט היהש ימ 'פב עמשמ ןכו אחינ העיקש
אגלפמ ןילימ רשע השמח ונייהד םתה חכומו ןילימ רשע השמח םילשוריל םיעידומה ןמ הקוחר ךרד יהוזיא םתה רמאקד
מד ןילימ 'ד בישח אלו המחה תעיקש דע אמויד ןכ םא םיבכוכה תאצ דע םד אלספימ אל יאו םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקש
הטיחש תעש יוה אוה םוי םיבכוכה תאצ דע אה ובירקה םויבמ הל טעממ יכיה רמאק העיקש תליחתב יא אישק והימו
ןוגכ העיקש ףוסב ירייאד המחה תעיקש ימנ ןחכשאו הכאלמ םויהו רמשמל הלילה ונל היהו (ד הימחנ) ביתכד םיבכוכה תאצ
תושמשה ןיבב ונייהו המחה תעיקשל ךומס ימוי אתלת יאזחד ןוגכ (.זט ףד ריזנ) תרגורגה ןמ ריזנ ינירה קרפב ןנירמאדכ
תושמשה ןיב האורב (.אפ ףד םיחספ) ןילוצ דציכ קרפב הלע רמאדכ רחא ןיליפת חינמה לכ (:ול ףד ןמקל) ןיקריפב םגו
הלילב ונייהו השעב רבוע המחה תעיקש חינמ אלו ץלוח אל הכישח הניא קפס הכישח קפס אנוה בר רב הבר רמאקדמ דועו
ןיגהונ לכהש איה הרות וניתובא גהנמו תינעת הימש אל המח וילע העקש אלש תינעת לכ (.בי ףד) תינעת 'סמב ןנירמא
ש ףוסל ןינע וניא םאד םויבמ העיקש תליחת ריפש היל אקפנ םלועלד רמול שיו םיבכוכה תאצ דע םויבמ אקפנד העיק
והולספו הקחרה דובע ןנבר אלא םיבכוכה תאצ דע לספנ וניא הרותה ןמד םישרפמ שיו העיקש תליחתל ןינע והנת ותווצ
אבל רהמל ןיזירז והיש ידכ הקוחר ךרד ןינעל תרכ םוקמב םהירבד ודימעהו העיקש תליחתמ היבשחיל כ"אד אישקו
ה ידהב (.בצ ףד) השאה ףוסב םיחספ (ףוסב) ווהד (אלד) ידימ אלא בישח אלד רמול שיו תרכ םוקמב םהירבד ודימעהש ךנ
ןנואבו ותבכרהו םוחתל ץוחמ ותאבהו ותלבי תכיתח בישח אל ימנ יכהד אבל ורהמיש ידכ ןוקת םא שודיח וניא הז לבא שודיח
חספ) אמט היהש ימ קרפב עמשמדכ תוצח רחא ול תמל תוצח םדוק תמ ול תמ ןיב קלחל שי היפוג אל יכה וליפאו (.חצ ףד םי
הל בישח יקומו וב ןילעומ הקירז ינפל (.ו ףד) הליעמ שירבו (:אק ףד ןמקל) םיכסנהו תוחנמה 'פב ןנירמאד אה אתשהו
וקרוזל תוהש שי םיבכוכה תאצ דעד ןנברד הליעמ אוהה היקרזמל תוהש הוה אלד המחה תעיקשל ךומס הילבקד הל
והזיא ףוסב ןנירמאדמ אישק והימו המחה עקשתשמ ןמדב ןיבשחמ דחא םויל םילכאנה םישדק (:ונ ףד םיחבז) ןמוקמ
רשבו םירומיאד אימוד אהד ןנברד לוגיפ רמול ןיאו ונמזל ץוח בשחמ יוהד לוגיפ יוה דימ העיקש רחאל וקרוזל בשיח יאד
ותליכא ןמזד ךליאו תוצחמ םישדק ישדק רשב ינתק אלו אתיירואד לוגיפ יוהד ירייא םישדק ןנברדמ ףוסב העיקש איההד ל"יו
העיקש ףוס עמשמ עקשתשמד ת"ר שרפמש ומכ םיבכוכה תאצ ונייהד העיקש .


ג קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
ד הכלה
הצחמו תועש עשת דע הצחמו תועש ששמ הלודג החנמ ןמזש תדמל אה הנטק החנמ ןמזו , ראשיש דע הצחמו תועש עשתמ
,עיברו העש ב םויה ןמ המחה ג עקשתש דע התוא ללפתהל ול שיו .
ו הכלה
רחשה דומע הלעיש דע הלילה תליחתמ הנמז התוא ללפתמה הבוח הניאש פ"ע ףא ברעה תלפת הנמז הליענ תלפתו ,
.המחה תעיקשל ךומס ה התוא םילשיש ידכ

ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 5
ןשי סופד] דער ןמיס םיארי רפס - [בק
.. . אוה יתמ תושמשה ןיבו תבש תסינכ שרפא התע לכ ואצישכ 'יפ ץוחל םיבכוכה תואר םדוק ןילימ 'ה ךלהמד יל הארנ
כוכה אתיירואדמ הליל יוה םיב תולעמ הכאלמב םישוע ונחנאו ארזעב ביתכדמ ['ב 'כ] הליגמב ןנירמג אוה יתמ םויו הלילד
הכאלמ םויהו רמשמ הלילה ונל היהו ביתכו םיבכוכה תאצ דעו רחשה סנכהב םתאצ תלחתה ארזעד םיבכוכה תאצ 'יפ
דירי םרמוגו דע םתאצ תלחתמו הלילב לושמל תאצל עיקרה יבועב עיקרה לש ויבע ןירבועש הצוחה םלוכ ןיארנש םת
ןילימ תשמח ךלהמ םיחספב ונדמל הזו 'וכ עיקר לש ויבוע אצמנ ['א ד"צ] היהש ימ 'פ םדוק ןילימ תשמח ךלהמש ןינמו
המחה תעיקשב לספנ םד ירהש הליל יוה הצוחה םתוארה 'כ] הליגמב ןנתד אהו ['א ו"נ] םיחבזב ןמוקמ והזיאב ןנירמאדכ
['ב ערפמל הליגמה תא ארוקה 'פב ןניפלי ארזעד םויבמ םכחבז םויו ונדמל םכחבז םויבמ הטיחשל רשכ םויה לכ םכחבז םויו
הצוח םיבכוכה תוארה םדוק ןילימ תשמח אוהו המחה תעיקש דע אלא יוה אל ג"צ] אמט היהש ימ 'פ םיחספב ןנירמאדכ
ןיתינתמב ןנתד 'יפ םילשוריל םיעידומה ןמ אלוע רמא ['ב 'ר רמא ח"בבר רמאד אהכ הל רבס יוה ןילימ ו"ט הקוחר ךרד יוהד
תאצ דע המחה תעיקשמ ןילימ 'ה ךלהמ המחה ץנה דע רחשה תולעמ תואסרפ הרשע םויב ינוניב םדא ךלהמ המכ ןנחוי
מאד הימעטל אלוע אתרוא דע אמויד אגלפמ רסימחו אמויד אגלפל ארפצמ רסימח ןיתלת והל ושפ ןילימ 'ה םיבכוכה אלוע ר
ןניפליד הטיחש תעשד םעטמ היל ירטפ תרכ בויח וב שיש חספמ אמלא הטיחש תעשב סנכיל לוכי וניאש לכ הקוחר ךרד הזיא
םיבכוכה תאצ םדוק ןילימ השמחמ [רתוי] יוה אל םכחבז םויבמ ארזעד םיבכוכה תאצ 'יפכ יוה אל אלועד םיבכוכה תאצ 'יפ
עיקרה יבועב םתאצ תלחת ארזעד איהה 'יפ םיארנו הצוחה םתאיצי ורמגש 'יפ אלועד םיבכוכה תאצו םתוארהל תדרל
םלוכ . הלעמל סנכהל הטמלמ הסנכנ המחשכו עיקרה יבועב תסנכנש עוקשל המחה תלחתמש 'יפ המחה תעיקשמ
םיבכוכ ורמג עיקר לש ויבוע הרבעש התיילע המח הרמג דריל ןיליחתמו הלעמלמ םיסנכנ םיבכוכ תולעל תלחתמש
ש םתדירי ןילימ 'ה ךלהמ םיבכוכ תדיריו המח תיילע התואבו םלוכ םיארנו עיקר לש ויבוע ורבע ןיליחתמשמ ונדמל
אתיירואדמ הליל יוה הצוחה םתוארה םדוק ןילימ 'ה ונייהד דריל םיבכוכה רמא ['ב ה"ל] ןיקילדמ המב 'פב ןנירמאד אהו
ריפו הליל השלש תושמשה ןיב םינש םוי דחא בכוכ לאומש רמא י"ר םינוניב םיבכוכב ןיבא רב יסוי 'ר ש הארת םא ושוריפ יכה
םג יכ האור התאש דחא בכוכב גאדת לאו שוחת לאו תדרל עיקרה יבועב סנכהל םיבכוכה וליחתה אל ןיידע דחא בכוכ
רבכש ןילימ 'ה רועיש סנכנש שוחל שיו תושמשה ןיב םינש הארת םא [לבא] הארנ דחא בכוכ םויה יצחב תובר םימעפ
חתה סנכיל םיבכוכה וליחתה יאדו השלש הארת םא הליל השלש .תדרלו םינפבמ עיקרה יבועב סנכיל םיבכוכה ולי
הלילב לושמלו תדרלו םימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכו המחה עקשתשמ תושמשה ןיב והזיא ['ב ד"ל] ןיקילדמ המבב אינתו
בד הליל ןותחתל הושהו ףיסכה תושמשה ןיב ןותחתה אלו ןוילעה ףיסכה םדא ךלהיש ידכ רמוא הימחנ 'ר הדוהי 'ר יר
עקשתשמ שריפ וילע דומעל רשפא יאו אצוי הזו סנכנ הז ןיע ףרהכ תושמשה ןיב רמוא יסוי 'ר לימ יצח המחה עקשתשמ
המחה 'ה רועישכ עיקרה יבועב סנכהל הצורש םלועה םיריכמו טעמ הטונש עוקשל תלחתמשמ הימחנ 'רו הדוהי 'רד
ב אלוע רמאש ןילימ המדקה עמשמ עקשתשמ ןושלו המחה תעיקש םדוק טעמ ונייהד םיחספ רמא ןיקילדמ המבב ןניקסמ .
'יפ לימ יקלח ינש לאומש רמא הדוהי בר רמא הבר רמא הדוהי 'רד ש"הבו תבש ןינעל הדוהי 'רכ הכלה ןנחוי ר"א ח"בבר
םדוק תעיקש שה ןיב ['א ה"ל תבש] לאומש רמא י"ר רמאד ריפש יתא אתשהו המחה םילבוט םינהכ יסוי 'רל הדוהי 'רד תושמ
.יתשרפש שריפ יפל הארנ לודג םוי ןיידע אהד וב ןיקילדמ המבב ןנירמאד ריפש יתא אתשהו ['ב ה"ל] היעמשל אבר ל"א
אלקידד אשירא אשמיש ותיזח יכמ ןנברד ארועיש וכל םיק יוה אלד ןותא וזח אתמב אשמש אכילד ןנועמה םויבו 'וכ
ארבדב םילוגנרתל אנדאל אמגאב ברועל לימ יקלח 'ג שרפנ םא לבא בורק םילוגנרתה ןמז םיאור יתשריפש רועישלד
הברה רועישה וזמ םילוגנרתה ןמיסו ןמז גלפוה הצוחה םיבכוכה תוארהל םדוק המחה עקשתשמד רקיע יל הארנ ןכו
מל [םדוק] המחה תעיקשד שריפש בקעי וניבר ירבדכ אלו אלועד המחה תעיקש םדוק אוה יתובר שוריפ יפל עקשתש
המחה תעיקשל םדוק עקשתשמ אלו הצוחה םיבכוכה תוארה םדוק לימ יקלח 'ג ושריפש םילעופה תא רכושהב ןנירמאדכ
['ב א"כ תבש] הכונח רנב אינתד אהו היל יעבימ וקספיש דע וקספישמ ['ב ח"פ מ"ב] םוי תצק דועב המחה עקשתשמ התוצמ
ש יוה אל תצק ךישחהש ןויכד רמאק רנ םיאורש ןיהימתמו ןהיתבל בושל םדא ינב ןיליחתמ ןמז ותואבו ארהיטב אגר
אסינ ימוסרפ אכיאו איה הוצמ תמחמש םיעדויו םויה דועב . המכש םישוריפ ינש ונל שיש םיבכוכה תאצ לע דיפקהל ןיאו
הוש םנושלש דומלתב שי ירבע ש יבג רומיש תקזחבו הלעמל יתשריפש עקרק ילודג ומכ קולח 'יפו ['א ו"ט] ק"בד ק"פד םירוו
הדוהי 'רו מ"רד אתגולפ ['ב ה"מ םש] 'הו 'ד חגנש רושד רומיש תקזחו ה"רו פ"רד אתגולפ ריפש ימנ יתא שוריפ יאהלו
תינעתב ןנירמאד ['א ב"י] םיארנ םיבכוכה ןיאש יפ לע ףא העקש אה תינעת הימש ואל המח וילע העקש אלש תינעת לכ
אוה רומג הלילש תינעת יוה ישוריפכ . םתאצ ףוס אלו ןתסינכ תלחת ארזעד םיבכוכה תאצ שרפל םימכח קיקזה ימו
ונייהד םויב לושמלו תולעל תלחתמ המחהשכ 'יפ רחשה תולעו רחשה תולעמ 'יפכ םיבכוכה תאצ 'יפ ירבסד םתוארהב
בכוכה תאצ ךכ תולעל תלחתמ רחשה תולע רשאכו תאצלו תולעל תלחתמש םינפב עיקרה יבועב סנכנש 'יפ םי
עיקרה יבועב םסנכהב ונייהד תאצל ןיליחתמשכ המחשמ רחשה תולעמ הכאלמב םישוע ונחנאו ארקמה שוריפ הכו
.תאצל ןיליחתמ םיבכוכהשמ םיבכוכה תאצ דע תולעל תלחתמ םיבכוכה תוארה םדוק ןילימ 'ה ךלהמש יתשריפש ירחא
צורהו תבש תסינכ רהמל לארשי [ינב] םג ןיכירצ אתיירואדמ הליל קודבל לוכי ונשרפ רשאכ תמא םא רבדה קודבל ה
םיוש תולילהו םימיהש הפוקתל ךומס ןסינ ימיב םיבכוכה תוארה םדוק ןילימ שמח ךלהמ םימ וב ןתיו ןטק בוקנ ילכב
אל וושי אל 'יפא רמול שי םנמאו םיבכוכה תוארה םדוק ןילימ 'ה ךלהמ רועיש תופיטנל וושי רחשה תולע תופיטנ אצמיו
יפ לטבי הפוקתה יפל םוי אוהש יפ לע ףא הליל תוארקהל איה םימכח תריזגש ישור הפיו הבוט ךרדב ונכירדי ונירוצו .
.הפורתל ונילעו וניירפ תויכז

אסר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
הכשח הניא קפס הכישח קפס ו יאדוה תא ןירשעמ ןיא תושמשה ןיב אוהו תורנה תא ןיקילדמ ןיאו םילכה תא ןיליבטמ ןיא
הליל קפס םוי קפס אוהש ךליאו המחה עקשתשמ ונמזו ...
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 6

אסר ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
,(ב) א (.הל) ארמגב אקיספיאו אתלימב יאנת וגילפיא (:דל) קרפה ףוסב םש .'וכו ךליאו המחה עקשתשמ ונמזו ש"מו ב
והי יברכ אתכלה אלו ןותחתה ףיסכה ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכו המחה עקשתשמ תושמשה ןיב והזיא רמאד הד
הליל [ןותחתל] (ןוילעל) הושהו [ןוילעה] (ןותחתה) ףיסכה תושמשה ןיב ןוילעה ףיסכה . :ריחשה .ףיסכה י"שר שריפו
ףיסכהל תרהממ הניא הפיכ לש ההבוג .ןוילע :עיקרה תפיכ לש ןותחת .ןותחתה ףאו . (:דל) יארומא וגילפיאד בג לע
הדוהי יבר ירבד שוריפב הברכ הכלהד (ד"ה) 'ה קרפב ם"במרהו (גכ 'יס) ש"ארהו (.וט) ף"ירה וקספ רבכ יכהד רמאד
ןיב ימנ ןוילעה ףיסכה אלו ןותחתה ףיסכהו ןימידאמ חרזמ ינפש ןמז לכו המחה עקשתשמ תושמשה ןיב והזיא רמאק
תושמשה דלד (םש) ארמגב שרפמו ןמזד ח"רת ןמיסב וניבר בתכש והזו לימ יעבר אתלת תושמשה ןיב רועיש יוה הידי
הלילה םדוק תומא ק"תו ףלא אוה תושמשה ןיב : אמט היהש ימ קרפב אינתדמ הז לע ושקה (ירת ה"ד .הל) תופסותהו
מאק םתהד םת וניבר רמואו ןילימ 'ד םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמ רמוא הדוהי 'ר (.דצ םיחספ) העיקשה תלחתמ ר
העיקשה ףוסמ רמאק אכהו , יתשד םת וניבר ץרית ל"זו םיראובמ רתוי ולא םירבד בתכ (הבר רמא ה"ד .וט) ן"רהו
ןיידע איהו עיקרב העקשנש העשמ רמולכ המחה תעיקש ףוסמ ונייה ןיתעמשד ןיתינתמד המחה עקשתשמד ןה תועיקש
להמ הניא ןיידעו הנולח הרבע אלש יפלו הנולח דגנכ תעיקשמו המוקמ דגנכ ןימידאמ עיקר ינפ הפיכ [ירוחא] (ג"ע) תכ
ןיב דע העיקשה תלחתמש אצמנ עיקרב סנכיל הליחתהש המחה תעיקש תלחתמ ונייה אמט היהש ימ קרפד המחה
עיברו ןילימ תשלש העיקשה ףוס אוהש תושמשה תכסמב ןכ םג בתכ ןכו ,ל"כע (א"ה א"פ תוכרב) ימלשוריב אתיא יכהו
) אמוי םת וניבר םשב (ד"ה) 'ה קרפב דיגמה ברה בתכ ןכו ,(םתינעו ר"ת ה"ד :ב ן"במרהו ,הנשי תולבא ןינע ,םדאה תרות)
(ב"נר 'ע םיארנ םירבדה ןכש בתכו בתכ והימו , א"בשרהש ימלשוריהמ הז לע השקה (ודזאו ה"ד :דל) ע"צב רבדה חינהו .
זמ רבד ריכזה אל ךכ ינפמו הזב קפתסנ ש"ארה םגש הארנו והימו ,וירחא ךשמנ וניברו אמוי תכסמבו תבש תכסמב ה
המחה תעיקש דע םתס תינעת לבקמ ןינעל (בי 'יס) תוינעתד אמק קרפב םיבכוכה תאצ ונייה המחה תעיקשד בתכ ףאו
תעיקש תלחתמ ונייה םת וניבר שריפ ןילימ 'ה םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמד אמט היהש ימ קרפב ןנירמאד בג לע
השכ המחה אמלא ,כ"ע םיבכוכה תאצ ןמז אוהו העיקש ףוס ונייה המחה תעיקש לבא עיקר לש ויבעב סנכיל תלחתמ המח
,יכה היל אריבסד םת וניבר ירבד בתכ אלש וניבר לע הומתל שי ןכ םאו . רבוס וניברש בתכ ל"ז בהובא י"רהמ ןואגהו
וניבר ןושל שוריפב קחדנו םת וניבר תעדכ יד ארתב קרפב אינתד עדו : (:אפ) אמו שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצש הל יפליו
:ב) אמויבו (הבר רמא ה"ד .וט) ןיקילדמ המב קרפב ן"רה ובתכו .(ח 'יס ח"פ אמוי) ש"ארהו (:ב אמוי) ף"ירה ןכ וקספו יארקמ
ן"במרה םשב (ד"ה) 'ה קרפב דיגמה ברהו (םתינעו ר"ת ה"ד ראה לע תחרוז שמשה דועב אהיש רשפא יא הז תפסותש ץ
שמשה םע ןיריתמ ללה תיב ןלוכו (:זי) ןנת אהד ןיבו השע אלא וניא הז תפסות ירהש תושמשה ןיב ןכ םג אהיש רשפא יאו
ןיב ןמז דע ץראה לע תיארנ שמשה ןיאש העיקשה תלחתמ ונייה תפסות לש ונמז יאדו אלא אוה תרכ קפס תושמשה
עיברו ןילימ 'ג אוהש הזה ןמזהו תושמשה ולוכ ותושעל הצר ףיסויש דבלבו השוע ונממ תצקמ תושעל הצר השוע תפסות
המב קרפבד אישק (אביקע יברו ה"ד .ט) ה"רד אמק קרפב תופסותה ובתכו .שדוקה לע לוחמ םוי יאדו היהיש ןמז הזיא
תליפת קרפבו (םש) אמויב בתכ ש"ארהו ,יכה טקנ והשמ תפסותב יגסד םושמ אמשו ןיקילדמ ןיא הכישח קפס ןנת ןיקילדמ
קרפ בוט םויב עמשמדכ רמאק והד לכ תפסות ואל והימ אלא ורועיש ררב[ת]נ אל הז תפסותו (ו 'יס ד"פ תוכרב) רחשה
ןיב םדוק שורפל ךירצו ורועיש ררבתנ אלש אלא ןנירמא והד לכ תפסותב ואלד (:חמק) לאוש קרפבו (.ל הציב) איבמה
:טעמ תושמשה הז תפסות ןיד ריכזה אל 'ה קרפב ם"במרהו ו , (ו"ה) רושע תתיבש תוכלהמ 'א קרפב דיגמה ברה בתכ
דבל םירופכה םוי יוניעל אלא הרות רבד תפסות היל תילד םושמ אמעטד אשרדל יארקל שירדד ןאמכ הכלהד היל אריבסד
.ל"כע אתירחא וטימשהל ול היה אל ןכ אל םאד תפסות היל תיל ימנ ןנברדמד אקוד ואל בתכש הרות רבדד יל עמשמו .
וניברו ם"במרהכ היל אריבסד הארנ תפסותה ןיד טימשהש ש"ארה תרבס קבש יאמא אמיתו תבשל תפסות היל תילד
הליכא רוסיאב ןיב שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ךירצש םירופכה םוי יבג ח"רת ןמיסב בתכ ירהש דועו תבשל תפסות היל תיאד
הל ךירצ ןיא ם"במרה ירבדל וליאד ש"ארה ירבדכ הזו הכאלמ תיישעב ןיב דבלב הליכא רוסיאב אלא שדוקה לע לוחמ ףיסו
ףוס) רושע תתיבש תוכלהמ 'א קרפב דיגמה ברה בתכו ,ש"ארהכ (:ב אמוי) ף"ירה תעדש עדוי יוהו .הכאלמ רוסיאב אל לבא
:םישרפמ ראש תעד ןכש (ו"ה


אסר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
* ה לע לוחמ ףיסוהל ךירצש ח (טי) א"י ץראה לע תיארנ שמשה ןיאש העיקשה תלחתמ (כ) * אוה הז תפסות ןמזו ;שדוק
עיברו ןילימ 'ג אוהש * הזה ןמזהו ;תושמשה ןיב ןמז דע ,תצקמ ונממ תושעל הצר .השוע ,תפסות ולוכ ותושעל הצר (אכ) ,
* .שדוקה לע לוחמ םוי יאדו היהיש ןמז הזיא (בכ) * ףיסויש דבלבו ;השוע ןיב ןמז רועישו יעיבר 'ג ט (גכ) אוה תושמשה
הלילה םדוק (דכ) * תומא ק"תו ףלא ךלהמ םהש לימ . ודיב תושרה (הכ) ,ךליאו החנמה גלפמ י * תבשה וילע לבקלו םידקהל * הצור םאו :הגה
.(ז"סר 'יס ל"עו) (רחשה תלפת 'פ 'סות םשב רוגאו רוט)

ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 7
אסר ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
.'ג אוהש ספד אהמ ' כ .ל"נה 'סותב ל"נ העיקשה ןמכ הוש ץנה דע ה"עמ כ"אד אתיל לבא ל"נה 'סותה תטישל אוה הז לכו
צ דע ה " כ ןכ וניא תמאבו ליעל ש"מכ אוה ה"עמש האור לכל שיחכמ שוחהו אמ הברה לודג רועיש רחא כ"הצ לע ד
ה"צ ןיא כ"א הלילה יצחב ץיקב ליחתמ ה"עש ןופצל ןיטונה תונידמבו העיקשה תלחתמ ליחתמ ש"הבד אלא ץיקב ללכ
ש"הב העיקשה תלחתהבו ירשתו ןסינ תפוקת ןמזבו לבב קפואב לימ יעיבר 'ג אוהו ןותחתה ףיסכה דע ףכית העיקשה
תינעת ןינעל ןכו העיקשה תלחתב אוה המחה עקשתשמ רכזוהש מ"כו רומג 'וכ העקש אלש תינעת לכ העיקשה תליחתבו
ש וקפס ל"יקד לוכאל רתומ דימ ול הכלה יא ןל אקפסמד םושמ ה"צ לע ןיתמהל וגהנש אלא תינעתד ק"פב יכדרמ 'עו רתומ
ךכיפלו י"רד ש"הב םילשד םש ש"מכ ףיסכהש רחא י"רד ש"הב רועישו 'וכ ןינעל הדוהי 'רכ הכלה ש"שמכ יסוי 'רכ וא י"רכ
או המורת ןינעל יסוי 'רכ הכלהו ש"שמכו יסוי 'רכ תינעתב תושעל ךירצ ע " ג ד ןניליקמ אל רתומ ולש וקפסד תינעתב ןניליקמ
ו הדוהי 'רכ כ"ג תושעל ילוק ירת ג"כס תבשד ג"פס ש"אר תינעתב גוהנל ךירצש יאדוב םיהומת וירבדש ףא תינעת ןינעלו
ה"כו העיקשה תלחתהמ כ"ג הכונח ןינעל ןכו ל"נכ אוה תבש ןינעל לבא ארמוחל יסוי 'רכ הכלה קספנש ןויכ יסוי 'רכ
ן"רב ע"שוטה ירבדכ אלד הכונח לצא םש א"בשרו המח חיני הימחנ 'ר לש ורועיש עדיל הצורה םש תבשב ש"זו םש ן"ר 'עו
השקתנ א"בשרהו םש 'סותעו לימ יצח אוה םיה ןמ ותיילע רועישד הליל יוה הלעיש ךותבו עקשתשמ דימ ש"הבד אמלא 'וכ
הברה קחדש ש"ע דאמ םש 'מגב פד אהמ ל"נה 'סות תיישוקו . השק אלד הארנ 'א ד"צ םיחס תאיציש יאדו יכ ללכ
םידמוע םיבכוכ לבא ץיקב ללכ רואה האב אל םיטונה תונידמב ןכלש ןיוש ותאיציו רואה תאיב ןכו ןיוש ןתאיבו םיבכוכה
תונטק תמחמ ירמגל רואה רהטישמ הליל אהיש דע םיארנ םיבכוכה לכ ןיאש םיבכוכה לכ ונייה םיחספד כ"הצ לבא
םיבכוכה ש"שמ ןכ ןילימ 'ד יוה המחה ץנתש דעו הברה ןמז םידמוע םיבכוכ ןיידע ה"עבד ה"נ דע ה"עמ םש רמאקד אימוד
ךכד םיבכוכה לכ ואציש כ"ג ונייה כ"הצ דע המחה תעיקשמ ש"זו םש םיחספד איגוסב יריימ אקד עיקרה יבוע תדמ אוה
יב רחא ל"ר הלילב אלא ןיארנ ןניאש םינטק םיבכוכ אלו םש תבשב ל"נכ כ"ג םינטקה םיבכוכה לכ ןיארנ זאש רואה תא
תבשב ש"מכ םינוניבו דבל םיבכוכ 'גב אוה הליל אוהש םוקמ לכב ןנירמאד םיבכוכה תאיצי לבא ןהו יתרתב קוליח אוהו
ןותחתל הושהו ןוילעה ףיסכהכ ןיארנ 'סותב ש"שמכו םינוניב ויהיו דבל םיבכוכ 'ג עדיל הזב הלודג תואיקב ךירצש יפלו
'וכ ףיסכהב רועיש ונתנ ךכל ןנא יזחינ השק דועו ושקהש המ כ"ג הנורחאה םתיישוק ץרותמ הזבו .'וכ יואד יוהד ייבא ןכו
ז לכב וניא ןילימ 'ד לש הזה רועישהש ידימ ק"ל הז דבלמו ל"נכ אתילו 'וכ םדאבו 'ית םגו ןמזו ןמז לכב הנתשנש םוקמ לכבו ןמ
אחינ לכה ש"מפל לבא םש םיחספב רעושמ אוה רבכד הומת אוה והל אקפסמד ל"י םש וצריתש העיקשה ןמ רועישה ז"פלו
ןילימ 'דה לש ןמזהו ןמזה יונישו םיקפואה יוניש יפל ל"נכ אוה רתוי וניתנידמבש ףאו לימ יעיבר 'ג אלא וניא הלילה דע
ג לשו ןסינ תפוקתב םיושה םימיה לע ןמזה ןכו רתוי תכראמ ןאכ לבא לבבבו י"אב םהלש קפוא לע לכה לימ יעיבר '
רעתשמ לכה ןהבש ירשתו שילשו העש רועיש תולעמ 'כ אוה ףשנה רועישש ע"או ם"במרה ש"מ שחכות אלש ץרותמ הזבו .
הצחמו העש אוה ארמגה תעד יפלו "פלש שוחב שחכומ 'מגה ירבד םש םגו וניתנידמב םישדח 'ד הליל 'יהי אל ז לבא
םקפוא לע ארמגה ירבדו הושה וק לע ע"או ם"במרה רועיש . והזו המחה תעיקשב ףכית ש"הב ליחתמ יתבתכש המ יפלו
ש"הב םידאהלמ הרוא עקשנ זאש ףיסכהב אוהש רואה תאיב תלחתהל שמשה תאיב ןיב ןכו המחה תעיקשב לספנ םד ןכו
זא החנמ ללפתהל ןיא זו לודג םויה דוע 'סותה ירבדל וליאו המח ימודמד םע ילצמד ןאמא 'וכ טייל ש" תבש ליחתי זא ןכו
ל"נה ימלשוריבו ה"רד ק"פ 'סות ש"מכ ל"ל תבש 'סותו שמשה םע ןיריתמ ה"ב ש"זו םיארי 'סב כ"כו ב"פסב יכדרמה ואיבהו
העיקשה תליחת ונייה םשד המחה עקשתשמד 'תכו תבשד ןושלד הכונחב ןכו העיקשל םדוק ןמז אוה עקשתשמ 'פב ש"מכ
אוה ת"רפלו אלוגנרת יזח אתמב 'וכ אלקיד שירא אשמישדא ש"מ אחינ אהבו היל איעבמ וסקפיש דע וסקפישמ םילעופה
סנכיל הצורש םלועה ןיריכמו טעמ הטונשמ העיקש תליחתל םדוק אוה ש"הבש םש ותעדש אלא תבש תלבק ןמזל םדוק
ר אתלתד ןמזה לכו עיקרב העיקש םדוק לכה ןוילעהו ןותחתה ףיסכה רמול הזב ןיארנ ןניא וירבדו העיקשל םדוק אוה לימ יעב
.שמשה םע ןיריתמ ה"בו ןנת ןכו 'וכ יואד יוהד ייבאו רחא ןילימ שמח ךלהמ אוה הליל אוהש םיבכוכ 'גד םש הארנ דועו
רועיש ןכ םאד וירבד כ"ג הזב הארנ אלו א"ס 'יס ש"ע ת"ר תעדכ העיקשה ןוילע ףיסכה רועישמ הברה גלפומ םיבכוכ 'ג
םהיניב ןיא הליבט רועיש 'יפאו הדוהי 'רד ש"הב רחא ףכית אוה ולש ש"הבו רימחהל יסוי 'רכ הכלה םש ןנירמא ןנאו
םש 'סות ש"מכ ל"שמעו הליל 'ג 'וכ םוי 'א בכוכ יסוי ר"א ןאכ וליאו ןואג יאה בר םשמ ח"ע 'יס תוכרבד ד"פ יכדרמב כ"כו
אד לכה אחינ ז"פלו ש"ע 'וכ בירעמ ללפתהל לוכי העיקשה רח תינעת ןינעל יסוי 'רכ הכלהד ליעל ש"מפל ע"צ ןיידע ךא .
קוחד םצוריתו איה הלודג אישוקד יאדו 'וכ אתרופ ארועיש םושמד השק הליכא ןינעל אלא ה"ד םש 'סות תיישוק השק כ"א
חתמ רדהו י"רד ש"הב םילשד םש ןנירמא אידהב אהד דאמ םש קחדנ ש"ארה ןכו ליחתמ אוה דימש םהל עודיש עמשמ 'וכ לי
אוה לודג קחודו ל"נה 'סות ץוריתב ילכא אלד ל"צכו םירפסב לפנ תועטד ונממ זוזל ןיאש רקיעה יל הארנ ןויעה רחא לבא
יקש 'גד אלא רהטו שמשה אבו ש"מכ המורת לוכאל רתומ דימ ש"הבבד הדוהי 'רד ש"הב םילשד דע המורת םינהכ תוע
אוהו המחה יצוצינ עקשנ זאש ףיסכמו םידאמ שמשהש ףוס ינשהו הדוהי 'רל ש"הב אוהו העיקשה תלחתה דחא ןה
יסוי 'רד אבילא לכה 'וכ םינש םוי דחא בכוכ לאומש רמאד ה"צ אוהו ףכית הדוהי 'רד ש"הב רחא יסוי 'רד ש"הב היארו
ז םילוע םיבכוכה הנהו 'וכ םיבכוכ אל יסוי ר"א הלע אהד א " ז 'רד אבילא לימ יעבר 'ג לאומש רמא ליעלו ןיע ףרהכ ש"זו ףכית
ונייה ה"צ דע ןילכוא ןיאד תוכרב שירב ש"מו יסוי 'רכ הכלה רמאש רחא ןאכ וירבד 'מג העבקש הזו יסוי 'רד אבילא ןאכו הדוהי
יסוי 'רל פד תישילש העיקשמ אוה ורוא תאיב ורוא תאיב וא ושמש תאיב םש איעביאד המו רחא ןילימ 'ד אוהש םיחס
ירמגל רואה האב זאש העיקשה 'רלו שמש ברעהב ףכית ל"ר יכדאו ישמש ברעיא 'וכ ירמאדכ ש"שזו ליעל יתבתכש המכ
מחה עקשתשמ ףכית הדוהי 'רל לבא חרזמה תא ןימידאמה םיצוצינ ה"צב םוקמ לכד שמש ברעה יסוי תיישוק ץרותמ הזבו ה
תבשד 'סות ל ה : ה השקה ה"ד יתו 'וכ תרופ 'ר ' כרב שירב ש"מכ תינעת ןינעל ןכו אחינ כ"שמ יפלו דואמ קוחד ' שמשה אבו יאה
לבא דואמ הומת אוהו שמשה תאיב םדוק אוה ורוא תאיבד רמול םש וקחד 'סותד 'וכ ושמש תאיב תאיבד אחינ ש"מ יפל
םיבכוכ 'גב אוה ושמש תאיבו םיבכוכה לכ תאצב אוה ורוא יסוי 'רל ל"סו עקשנ זאש שמשה תעיקש אוה םיבכוכ 'גבד
בטיה ש"מו .םתטישל ל"נכ וקחד 'סותהו וטשפ רדהו םש יס רמאקדמ פ"ה ' ל וכה לכב יאו רבד יס תתל א"א םיבכ ' :םהב
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 8
אסר ןמיס הרורב הנשמ
(כ) העיקשה תלחתמ - אוה תעקושו וניניעמ המחה תיסכנ הלחתמ ןה תועיקש יתשד ל"סד ותעייסו ת"ר תעד אוהו
ליחתמ זאש הינש העיקשה ליחתמ האלהו זאמו אוה םוי ןיידעו לימ עיברו ןילימ 'ג ידכ ההושו העיקשה תלחת ארקנה
לימ יעבר 'ג ךלהמ רועיש ידכ הנמז ךשמנו העיקשה ףוס ארקנ אוהו ירמגל רואה עקשהל אוהו תומא ק"תו ףלא אוהש
ש"הב הלילל ןמיס םהש םינוניב םיבכוכ 'ג ןיאצוי כ"חאו איה [חי] םיבכוכה תאצ דע העיקשה תלחתמ ותעדלש אצמנו
ש"הב אוה וניניעמ המחה הסכתנש דימד ל"סו ז"ע ןיקלוח םיקסופ הברהד ךומסב ונבתכש המ ןייעו ןילימ תעברא
הליל קפס םוי קפס אוהש :

(גכ) לימ יעבר 'ג - א ותעייסו ת"ר תעד הז ףיעסב ריכזה ע"ושה הנהו .העש עבר ךרעל [כ] אוהו םינושארהמ הברה לב
וניניעמ הסכתנ המחהש העשמ ונייה העיקשה תלחת רחא ףכית ליחתמ ש"הבד םתטישל םיכסה א"רגה םגו ל"ס
רבד לכל ת"המ הליל אוהו םינוניב םיבכוכ 'גה ןיאצוי ול ךומסב כ"חאו לימ יעבר 'ג ידכ ונמז ךשמנו . רהזיל שי ז"פלו
ניעמ הסכתנ המחהש רחא הכאלמ תושעל אלש דאמ הוצמ תכאלמ וליפאו וני תבש תדועסל תורנה תקלדה ןוגכ רהזי כ"ג
המחה עקשתש םדוק םתקלדה רומגל דאמ .ו"קסב ליעל ןייעו ש"הב ללכב אוה כ"חאלד עגרה דע ןיתמהל ןיא הלחתכלו
תונליאה ישארב שמשהש העשמ םתקלדה םידקי קר ןורחאה ןמקלדכ יצח הכאלממ ומצע שרופו ומצע לע רימחמש ימו
עש םינושארה לכ תטיש ידי [אכ] הזב אצוי אוהד ול ירשא העיקש םדוק העש שילש פ"כע וא ה . ןייע ש"צומ ןינעלו
אלא ארמגב הז רמאנ אלו םוקמהו ןמזה יפל הנתשמ לימ יעבר 'גד רועשה ע"כלד םיקסופה םשב ונראבש ל"הבב
הטונש וניתומוקמבו םיוש תולילהו םימיהש ירשתו ןסינ ןמזבו לבב קפואב שי כ"ע רתוי הברה ךראתמ םלועה ןופצ דצל
םינטק םיבכוכ 'ג ואריש דע העיקשה רחא בר ןמז רחאתנש ףא ש"צומב הכאלמ תושעל אלש דאמ רהזיל ןמיסב ןמקלדכו
:ל"הבו ב"מב ש"יעו ב"ס ג"צר

כ ק"ס אסר ןמיס ןויצה רעש
םהרבא ןגמ (כ) י טעמ אוה םש א"רגה תעדלו ט"נת ןמיסב בקעי קחה תעדלו רתו :

העיקשה תלחתמ * ה"ד אסר ןמיס הכלה רואיב
* העיקשה תלחתמ - ןילימ 'ד רועיש םיבכוכה תאצ דע המחה תעיקשמד אתיא ד"צ םיחספב הנהד הז לכל םעט
ךשמד םש רמאו [היתווכ ןניקספד הדוהי 'רד אבילא הברל] ש"הב ליחתמ המחה תעיקשמד אתיא [ה"ל ד"ל] תבשבו
חאו לימ יעבר אתלת ש"הב ת"ר ץרית כ"עו ידדהא השק כ"א הליל יוה םינוניב םיבכוכ 'גד םש ןנירמאו הליל יוה כ"
תעיקשמ העיקשה תלחתה אוה םיחספד איההד םש תבשבש המחה תעיקשל םיחספד המחה תעיקש ןיב קלחל ותעיסו
הש העיקשה ףוס אוה םש תבשבש המחה עקשתשמו ןילימ 'ד כ"הצ דע זאמו וניניעמ הסכנשכ שמשה ףוג עקשנשכ או
העיקשה תלחתהמו כ"הצ םדוק לימ יעבר 'ג איהש ש"הב ליחתמ זאמו יברעמה דצל דבל עיקרה בורמ שמשה רוא םג
עיברו ןילימ 'ג ךשמ אוהו םוי אוה ל"נה העיקשה ףוס דע שמשה ףוג תעיקש אוהש ןאכ ש"מכו תבש תפסות ןמז אוה זאו
לחתהמ ןילימ 'ד דעו ןילימ 'ד המה םלוכ ןיבו ע"ושב יאדו הליל יוה אל העיקשה ת ןמיסב ןמקל ןייעו ותעיסו ת"ר תטיש והז
תויאר המכב ךיראהו וז הטיש לע קלוח ל"ז א"רגה לבא וז הטישכ הכלהל ותעדש םש עמשמ א"מב ה"ס א"לש
תעיקש רחא דימו םש םיחספבש המחה תעיקש ומכ העיקשה תלחתה כ"ג אוה ש"הב ןינעל תבשבש המחה תעיקשד
תמ שמשה ףוג יעבר 'ג אוה ש"הב ןמז ךשמו םש תבשב ארמוחל היתווכ ןנחוי 'ר קספד הדוהי 'רד אבילא ש"הב ליח
'ג אוהש הליל לש ןמז אוה תבשד םיבכוכה תאצד םיחספד כ"הצל תבשד כ"הצ ןיב קלחל ץרית ל"נה אישוקו לימ
רחואמ ןמז אוהש הלילב םיארנה םיבכוכה לכ תאצ אוה םיחספד כ"הצו םינוניב םיבכוכ רחא ןילימ 'ד יוהו הברה
אוה לימ יעבר 'גמ רתוי הברה אוה םיבכוכה תאצ דע אוהש ש"הב ךשמש םיניעל הארנש בג לע ףאו העיקשה תלחתה
רתוי ךראתמ ןופצל רתוי הטונש וניתונידמבו י"א וא לבב קפוא לע קר רמאנ ארמגה רועשש ורואבב א"רגה בתכש ומכ
מז ךשמ ונל ןיא ש"הב ףוס ןינעל ןכלו םינוניב םיבכוכ 'ג אוה יתמ תוארה יפל יולת קרו ונלש קפוא לע ארמגה ןמ םיוסמ ן
םינטק דע ןיתמהל ךירצ םינוניב והזיא ןיאיקב ונא ןיאש יפלו םילודג אל לבא ןינעב דוע ונבתכש המ ש"עו ג"צר ןמיס ש"מכ
"נכו רומג ש"הב אוה ץראה לעמ שמשה ףוג תעיקש רחא דימ ל"נה א"רגה תטישלו הז .ל השדח ואל תאז ותטיש תמאבו
ןכש םש איבהו רומג ש"הב יוה שמשה ףוג תעיקש רחא דימד ו"צ ןמיס רקשלא ם"רהמ תבושתב ןכ םיכסה רבכד איה
'ר ברה םג ןואג םיסנ וניברו ןואג יאה ברו ןואג ארירש וניבר המהו םהיתובושתב םינושארה םינואגה שוריפב ובתכ
ל"ז ם"במרה לש ונב דיסחה םהרבא ש"ע י"שרו ם"במרהו ף"ירהמ עמשמ ןכש םש בתכ םג הכלהל ך"שה ואיבהו
ש"הב תלמ ןינעל א"יקס ו"סר ןמיס ד"ויב הלועה ללכ ה"דב ם"במרהל שדוחה שודיק תוכלהמ ב"פ לע ח"בלרהמ 'יפב ע"עו
ו ש"הב יוה [וניניעמ הסכתנ המחהש ונייהד] העיקשה תלחתהמד ל"סד עמשמ ם"במרהו ף"ירהמש כ"ג בתכש רהמ םג ל"
שמשה ףוג עקשנשכ ףכיתד ןכ ל"ס ן"בארה םגו ל"נה א"רגה תטישכ שממ כ"ג שריפ תבש לע וישודחב גארפמ
ש"הב ןמז ליחתמ וניניעמ הסכתנו ןייע השעמל הכלה קספו ךיראה םינמז רדס רפסב םגו תבשד ב"פב יכדרמ תוהגה
אדוב השעמל הנהו .ש"הב יוה העיקשה תלחתה רחא דימד ל"ז א"רגהכ ןמ הברהו א"רגה תעדכ רהזיל ךירצ י
רומג רוסיא אוה וניניעמ הסכתנ המחהש העשמ ונייה העיקשה תלחתה רחא דימד ל"נה םיקסופהו םינושארה אלש
תושעל ל"נה אתוובר ינה לכ תעדל הליקס רוסיא קפס אוהד הזב לקהל ו"חו הכאלמ ] ןיאיקב םלועה ןיאש ונימיב טרפבו
ע"כל הז ןפואבו ש"הב ןמזב העיקשה תלחתמ הכאלממ שורפל רימחהל שי מגב אתיאדכ ' [ג"ס ע"ושב אבוהו אקוד ואלו
ליחתמ העיקשה תלחתהב ףכיתד רימחהל ןנילזא הליל ןיבו םוי ןיב מ"נש הרותב שיש רבד לכל ה"הד תבש ןינעל
רזעילא וניברל םיארי רפסבד עדו .ל"נכ םינוניב םיבכוכ 'ג תאיצי דע ש"הבד ןמזה ךשמנו ש"הב רתוי דוע רימחה ץיממ
העיקשה תלחתה םדוק לימ יעבר 'ג ליחתמ ש"הבד ל"סו ש"הב תלחתה ןינעל תבשד ב"פ יכדרמבו הדוגאב וירבד ואבוהו
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 9
זאמ תולהקה גהנמ היה ןכש איבהו ש"ע םיאריה תטישכ גוהנל הלחתכל רהזיל שיש ותעדו הזב ךיראהש ח"בב ןייעו
שמו ח"בה ירבד תא כ"ג איבהש א"מב ןייעו ת"ר תטישכ א"מל ל"ס ןידה רקיעמד ףא] ח"בה ירבדל ששח ארמוחלש הינימ עמ
[ש"ע הלימ ןינעל םש כ"שמב ה"ס א"לש ןמיס ןמקל חכומדכ ל"נה ם"ארה תטיש החד א"רגה ןכא םינמז רדס רפסב ןייעו
ם"ארה ירבד שוריפב בתכש המ קלדהב רתוי טעמ םידקהלו ם"ארה ירבדל שוחל בוט יאדוב הלחתכל מ"מו ידכ תורנה ת
ותטיש םג תאצל :זאמ תולהקה גהנמ היה ןכש ח"בה בתכש ומכו ג"כקס ב"מב יתבתכש ומכו

'ג אוהש * ה"ד אסר ןמיס הכלה רואיב
* עיברו ןילימ 'ג אוהש - כ"ג זומת תפוקתב וליפא ז"פל כ"א תוינמז אלו תווש תועש םה ןילימ 'דהד ג"מפב ןייע
ןהכ תחנמ רפסב םנמא הזה רועשה תוינמז םה ןילימ העבראה ת"ר תטישל 'יפאד הכלהל ותעד רתוי ךיראמ ץיקה ימיבו
ןמזה יפל ןינעה הנתשמ םימי ראשב כ"אשמ ןיוש תולילהו םימיהש ירשתו ןסינ ןמזב קר ארמגה ירבד ורמאנ אלו ] ךא
רימחהל קר וז ארבס לע ךומסל ןיאש םש קיסמ השעמל [לקהל אלו ש"צומב ןוגכו ש הממ עמשמ ןכו םשב א"מה בתכ
ויתועש רחא םוי לכב ןנילזאד אטישפ תבש תלבק ןינעלד ל"ירהמ וכותבש כ"הצ דע רחשה דומעמד ןמזה קלחתמש ל"ר]
[ויתועש רחא כ"ג ןילימ 'דד ןמזה ללכנ לכ תאצ דע אוהש ןילימ 'דד ןיב ארמגה ירועש לכד ורואבב א"רגה תעד םג אוה ןכו
ש לימ יעבר 'גד ןיבו ותטישל םיבכוכה ןמזה יפל הנתשמ רחא ןמזב כ"אשמ ירשתו ןסינ ןמזב אוה לכה ש"הב ןמז אוה
וניתונידמב לבא לבב קפואב קר רמאנ אל ארמגה ירועישד דוע א"רגה בתכ ןכו רתוי הברה ךיראמ ש"הבה ץיקה ימיבו
רתוי דימת ךיראמ ש"הבה ןופצ דצל ןיטונש ןמזה ןיוכל לכויש ונינמזב אוה ימו ןהכ תחנמ רפס כ"כו םוצמצב ש"צומב כ"ע
דאמ רהזיל שי קהבומה ןמיסה והזש םינוניב םיבכוכ 'גה ואריש דע הכאלמ תושעל אלש א"רגהו םינואגה תעדל וליפא
תומוקמ המכב 'מגב רמאנה הלילל ב תוכרבב] . ב םיחספו : כ הליגמו : [ לכב ךייש הז ןמיסו יאדו הליל יוה אל ןכל םדוקו
ונא ןיאש ינפמ ךא ןמז לכבו םוקמ םינטק ךירצ םינוניבב ןיאיקב יסב ןייעו הימקלדכו ' ןוילעה ףיסכה תודוא ונבתכש המ ג"צר
ש"צומ ןינעל כ"ג ךיישש המ ןותחתל הושו אוהש ןילימ 'ד ןמז דע הכאלמ תושעלמ ש"צומב ןיתמהל ךירצ ת"ר תעדלו .
נוניב םיבכוכ 'ג תאיצי ןמז זא ותעדלש העיקשה תלחתה תעמ שמוחו העש רועיש פ"כע תעד תאצל הלחתכל ןוכנו םי
ןילימ 'דד רועשה םלשויש דע ש"צומב הכאלמ תושעל אלש ותטישב םיקיזחמה אתוובר ינה לכו ת"ר ונבתכש המ ןייעו
.םש כ"שמ רובדה ףוסב דע ה"ד ל"הבב ג"צר ןמיסב ןמקל ףיסכהש האור םאד הארנ םיכוראה םימיב תוינמז תועש ןינעלו
נש ונייהד ןותחתל הושו ןוילעה לע ןיתמהל רימחהל צ"א םיבכוכ 'ג כ"ג שיו יברעמה דצב עיקרה תפכ לכ ןמ םדואה עקש
ארמגב רמאנ כ"ג םינמיסה ינש ולא אהד] ת"ר תעדל וליפא םיכוראה םימיב תוינמז תועש הלילה ןמז לע [ה"ל תבש]
דבל הז ןמיסבד עמשמו ארמגב ש"ע ףיסכהד אנמיס לע לכתסמ יוה ייבאד 'מגב םש כ"ג אתיאו ונא ןיאד יהנו קפתסמ היה
ןיאיקב ונא ןיאש רמול ונל בטומו רתוי רימחהל ונל ןיא בוש יאדוב םיבכוכה ןמיס כ"ג ףרטצהב פ"כע םתומכ כ"כ ןיאיקב
ןמיס קר אוהש ןילימ 'דה ןובשח בטיה ןיעדוי ונא ןיא כ"עו ןמזהו םוקמה יפל היתוכולהתב המחה הנתשמש םיקפואה ןובשחב
ל המב ונל שיו דחא :[םינמיס ינשה ולאב ןיעוט ונאש רמאנשמ תולת

ןמז רועישו * ה"ד אסר ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ש"הב ןמז רועישו - ןינעל ה"הו המורת ןינעל י"רכ הכלהו תבש ןינעל הדוהי 'רכ הכלה ןנירמא ה"ל תבשב הנה
םיקסופה ובתכש ומכ ש"צומ ןכ קספש ןנחוי 'רד ומעטד ןויכ ןייעל שי הרואכלו ארמגב םש חכומדכ אקיפס םושמ אוה
ש"הב ןהילע ורזגד רובסנ םא וליפא ןיתובשה לכ ןינעל לבא ארמוחל וקיפסד אתיירואד ןינעל קר ןנירמחמ אלד רשפא
ןכו ןנברד םהש ןיתובשב יריימד א"סד אה לע םג יאקד עמשמ ע"ושה ןושל תמיתסמ םנמא יסוי 'רד ש"הבב קר אוה
א"סב ה"גהב א"מרמ חכומ עכו םהירבד ףוסב ש"ע 'וכו השקה ה"דותב ב"ע ה"ל כ"ג עמשמ הז ןי ם"במרהמ חכומ ןכו
בתכ ןיתובשה ןינעב 'י הכלה ד"כ קרפבו םוקמ לכב ש"הב ארקנה ןמזה אוה המחה עקשתשמ ד"ה ש"המ ה"פב בתכש
בב םירומאה ןיתובשה רוסא הדוהי 'רד תושמשה ןיב אוהש המחה תעיקשמש שרופמ ירה תושמשה ןיב םתס מ"שה .
דיחי תינעת ןינעל ןוגכ הליל אוהש ןנילתו תושמשה ןיבב אלוקל היב ןנילזאד רבדב םנמאו ד"כ 'יס מ"ב קרפ ש"ארב ןייע]
[םש א"רגה רואבב א"ס ב"סקת 'יסבו וליפא אוהד הנוי וניבר םשב א"בשרה ישודחב כ"ג אוה ןכו ש"ארה ירבדמ עמשמ
ה תריפס ןינעל ז"פלו הדוהי 'רד תושמשה ןיבב וליפא רתומ היהי ט"פת 'יסב תושמשה ןיבב ןיליקמה תעדל רמוע
הוצמ ךרוצל ש"הב תובש ןינעל ןכו הדוהי 'רד ש"הבב הילע ורזג אלד ב"מש 'יסב ל"יקד םש ןירבוסש םינורחאה תועדלו
הדוהי 'רד ש"הבב םג ז"פל רתומ כ"ג היהי ש"צומב וליפא אוהד ש"הב אלו םוי יאדו ןיידע אוה יסוי 'רלד ףא ךא . ןייעל שי
אהד םושמ תינעת ןינעל לקימש המב ש"ארה לע םהינש ואלפתהו לאנתנ ןברק רפסב ןכו ורואבב א"רגה בתכש המ יפל
רתומ אקיפסד רמול ןניליקמ אל ילוק ירתו ןכל םדוק הליל קפס וליפא יוה אל הידידל כ"או יסוי 'רכ הכלה ארמוחלד ל"יק
פא כ"א קפס אוה ז"גד הדוהי 'רכ הכלהו םושמ ןניליקמ אל כ"ג הריפס ןינעל וא ש"צומב תובש ןינעל כ"ג וננינעב רש
יוה אל אקיפס 'יפא יסוי 'רלד ןויכ ןנברד אקיפס :

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
... הלילה דע (ח) החנמ תלפת ללפתהל וגהנש וישכעו ;המחה תעיקש םדוק (ט) תיברע תלפת ללפתהל ןיא , ... ןדידלו :הגה
;ךכ רחא החנמ (בי) ללפתהל ול ןיא ,החנמה גלפמ תיברע ללפתהל ןיגהונש ולא תונידמב ז (די) * הלילה דע החנמ ללפתמ םא אצי ,קחדה תעשב וא (גי) דבעידבו
(א"בשרו דעומ להא םשב ףסוי תיב) םיבכוכה תאצ דע ונייהד .

גלר ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ו 'וכ דבעידב םאו .'וכ תעשב 'וכ ןינעלד ל"יו 'וכ ןינעלד ק"ק והימו א"ס א"פב ש"ארע ירבד ש"ארל וארנ אלש ג"ע ףאו
אצי דבעידבש 'ידהב י"רת כ"כו ת"ר ירבד לע ךומסל שי קחדה תעש וא דבעידב מ"מ ת"ר :'ח 'יס ג"פ מ"גהבעו
.ה"צ ונייהד תיברע תלחתה דע החנמה םויס ע"כל אהד :'וכ דבעד ש"ממ
ד"סב המחה תעיקשב ת"ר תטיש ש ב דל ת - הל
www.swdaf.com 10

ב הנשמ גלר ןמיס הרור
(ט) המחה תעיקש םדוק - לע ףאו םיבכוכה תאצ םדוק טעומ ןמז א"סר 'יסב רבחמה תעדל אוהש העיקש ףוס ל"ר
הליל קפס קר יוה ןכל םדוקמד שממ םיבכוכה תאצ דע ללפתהל ןיא זא םגד בג יסב ןמקלדכו ' ה"לר קד אל אתרופ יאהב :

(די) םיבכוכה תאצ דע ונייהד - [זי] אקוד ואל ןיאו ע"וכל אוה תושמשה ןיב יאדוב םיבכוכה תאצ םדוק העש עבר ךרעד
הזל ךומס ל"ר אלא ןמז ותואב ללפתהל .ב"לרב מ"דב 'יא ןכו םיגהונד ןדידלד עמשמ א"מרהו רבחמהמש ףאד עדו
ב םיקלוחש םיבר םיקסופ שי [חי] ה"צל ךומס דע העיקש רחא 'יפא החנמ ללפתהל רתומ כ"הצ רחא בירעמ ללפתהל הז
המחה תעיקש םדוק ללפתהל רהזיל םדא לכ ךירצ הלחתכל ןכלו המחה תעיקש םדוק קר אוה החנמה תלפתש םתעדו
רובצב כ"חא ללפתהלמ תודיחיב הנמזב ללפתהל בטומו וניניעמ שמשה הסכתנ אלש דועב ותלפת רומגיש ונייהד אקוד
ר [טי] דע העיקש רחא ללפתהל םיליקמה תעד לע ךומסל לכוי דבעידבו כ"הצ םדוק העש עב םידקהל לוכיש המ לכ ךא]
הלילל ןמיס והזד יאדוב החנמ ןמז רבע רבכ םיבכוכ [כ] וארנ רבכ םא ןכא תושמשה ןיב קפסב סנכי אלש ידכ םידקהל בייוחמ
[ל"הבו ב"מב ש"ע ג"צר ןמיסב ז"כ ראובמכ ןמז רחאל ןיא יאדוב הלחתכל לבא לודג קחדה תעשו דבעידב [אכ] ז"כ ךא
החנמה םיבכוכה תאצל ךומס דע רחאל אלש דאמ רהזיל שיש ש"כו העיקש רחא דע ןאמא יטייל אברעמב ל"זחא רבכו
:אתעש היל אפרטמ אמלד המח ימודמד םע ילצמד

גלר ןמיס ןויצה רעש
בשייש םש ןייעו וז הטישב קיזחה םינמז רדס רפסב םגו .ל"נכו א"סר ןמיסב א"רגהו ח"לו שובלו םירובג יטלש (חי) לכ
] לכה בשימ א"רגה תטישלד ראבו וז הטיש לע הירא תגאשב השקהש תוישוקה ז ןטק ףיעסב הז ןמיסב א"רגה ירבד ןכא
אהד בתכש ותיארו ןכ הל אריבס אל ומצעב אוה לבא א"מרה תעד ררבל קר בתכש רשפאו א"סרבש וירבדל תצק רתוס
שי אהד תחרכומ הניא תיברע תלחתה דע החנמה םויס אמלע ילוכל ליחתמ א"רגה תעדלד תושמשה ןיב ןמז םהיניב
העיקש רחא ףכית :יכה תצק ןכ םג עמשמ ו ןטק ףיעסב א"רגה איבהש ח"רה ירבדמ םגו [
(אכ) רמול לכונ םוקמ לכמ תושמשה ןיב אוה העיקשה רחא ףכיתד ירבסד םינואגהו א"רגה תעדל וליפאד דוע יל הארנו
אריבסד יסוי 'ר תעד לע ןיכמוס קחדה תעשבד ןותחתל הושהו ןוילעה ףיסכהש הארנש דע אוה יאדו םוי ןיידע זאד הל
קחדה תעשב וילע ךומסל יאחוי רב ןועמש יבר אוה יאדכ 'ט תוכרבב ורמאד יאממ ערג אלו תוכרבד איגוסד ונינינעב ןכש לכו
פד איגוסה ןכו א"סרב א"רגה בתכש ומכ םיבכוכה תאצב רבדה ילתד יסוי 'רד אבילא אלזא א"ע 'ב רמאקד 'ב ףד םיחס
אוה אממי םיבכוכה תאצ דעד ןל אמייק אהו איגוסהד תוטישפב אחינ א"רגה ירבד יפל לבא הזב וקחדנש םש תופסותב ןייע]
:[יסוי 'רד אבילא אלזא

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->