P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ

www.swdaf.com 1
א קרפ תישארב
(אכ) ְ ו םֶ הֵ ני ִ מ ְ ל םִ י ַ מַּ ה וּצ ְ ר ָ שׁ ר ֶ שֲׁ א ת ֶ שׂ ֶ מֹר ָ ה הָ יּ ַ ח ַ ה שֶׁ פֶ נ לָ כּ ת ֵ אְ ו םי ִ לֹדְ גּ ַ ה םִ ני ִ נּ ַ תּ ַ ה ת ֶ א םי ִ הֹלֱ א אָ ר ְ בִ יַּ ו םי ִ הֹלֱ א א ְ רַ יַּ ו וּהֵ ני ִ מ ְ ל ףָ נ ָ כּ ףוֹע לָ כּ ת ֵ א
:בוֹט י ִ כּ (בכ) ַ ה ת ֶ א וּא ְ ל ִ מוּ וּב ְ רוּ וּר ְ פּ רֹמאֵ ל םי ִ הֹלֱ א ם ָ תֹא ְ ךֶ רָ בְ יַ ו ץֶ ראָָ בּ בֶ רִ י ףוֹע ָ הְ ו םי ִ מַּ יּ ַ בּ םִ י ַ מּ :

א קרפ תישארב
(זכ) :ם ָ תֹא אָ רָ בּ הָ ב ֵ קְ נוּ רָ כָ ז וֹתֹא אָ רָ בּ םי ִ הֹלֱ א םֶ ל ֶ צ ְ בּ וֹמ ְ ל ַ צ ְ בּ םָ דאָ ָ ה ת ֶ א םי ִ הֹלֱ א אָ ר ְ בִ יַּ ו
(חכ) אָ ָ ה ת ֶ א וּא ְ ל ִ מוּ וּב ְ רוּ וּר ְ פּ םי ִ הֹלֱ א ם ֶ הָ ל ר ֶ מאֹיַּ ו םי ִ הֹלֱ א ם ָ תֹא ְ ךֶ רָ בְ יַ ו ָ ה הָ יּ ַ ח ל ָ כ ְ בוּ םִ י ַ מ ָ שּׁ ַ ה ףוֹע ְ בוּ םָ יּ ַ ה תַ ג ְ ד ִ בּ וּד ְ רוּ ָ ה ֻ שׁ ְ ב ִ כְ ו ץֶ ר ת ֶ שֶׂ מֹר
ץֶ ראָ ָ ה לַ ע :

ח קרפ תישארב
(וט) :רֹמאֵ ל ַ חֹנ ל ֶ א םי ִ הֹלֱ א רֵ בַּ דְ יַ ו (זט) : ְ ך ָ תּ ִ א ָ ךיֶ נ ָ ב י ֵ שְׁ נוּ ָ ךיֶ נ ָ בוּ ָ ך ְ תּ ְ שׁ ִ אְ ו ה ָ תּאַ הָ ב ֵ תּ ַ ה ן ִ מ אֵ צ
(זי) ְ ך ָ תּ ִ א אֵ צְ י ַ ה <אצוה> ץֶ ראָ ָ ה לַ ע שׂ ֵ מֹר ָ ה שׂ ֶ מֶ ר ָ ה לָ כ ְ בוּ ה ָ מ ֵ ה ְ בַּ בוּ ףוֹע ָ בּ ר ָ שָׂ בּ לָ כּ ִ מ ָ ך ְ תּ ִ א ר ֶ שֲׁ א הָ יּ ַ ח ַ ה לָ כּ ֶ ראָ ָ ה לַ ע וּבָ רְ ו וּר ָ פוּ ץֶ ראָָ ב וּצ ְ ר ָ שְׁ ו ץ :

ט קרפ תישארב
(א) ויָ נ ָ בּ תֶ אְ ו ַ חֹנ ת ֶ א םי ִ הֹלֱ א ְ ךֶ רָ בְ יַ ו ְ פּ ם ֶ הָ ל ר ֶ מאֹיַּ ו ץֶ ראָ ָ ה ת ֶ א וּא ְ ל ִ מוּ וּב ְ רוּ וּר :
(ב) ל ָ כ ְ בוּ ה ָ מָ דֲ אָ ה שֹׂמ ְ ר ִ תּ ר ֶ שֲׁ א לֹכ ְ בּ םִ י ָ מ ָ שַּׁ ה ףוֹע לָ כּ לַ עְ ו ץֶ ראָ ָ ה תַ יּ ַ ח לָ כּ לַ ע הֶ י ְ הִ י םֶ כ ְ תּ ִ חְ ו םֶ כֲ אַ רוֹמוּ :וּנ ָ תִּ נ םֶ כ ְ דֶ י ְ בּ םָ יּ ַ ה יֵ ג ְ דּ
(ג) :לֹכּ ת ֶ א םֶ כָ ל י ִ תּ ַ תָ נ ב ֶ שֵׂ ע קֶ רֶ י ְ כּ הָ ל ְ כאָ ְ ל הֶ י ְ הִ י םֶ כָ ל י ַ ח אוּה ר ֶ שֲׁ א שׂ ֶ מֶ ר לָ כּ
(ד) :וּלֵ כאֹת אֹל וֹמָ ד וֹשְׁ פַ נ ְ בּ ר ָ שָׂ בּ ְ ךאַ
(ה) ֶ א שֹׁר ְ ד ֶ א וי ִ חאָ שׁי ִ א דַ יּ ִ מ םָ דאָ ָ ה דַ יּ ִ מוּ וּנּ ֶ שׁ ְ ר ְ ד ֶ א הָ יּ ַ ח לָ כּ דַ יּ ִ מ שֹׁר ְ ד ֶ א םֶ כי ֵ תֹשְׁ פַ נ ְ ל םֶ כ ְ מ ִ דּ ת ֶ א ְ ךאְַ ו :םָ דאָ ָ ה שֶׁ פֶ נ ת
(ו) :םָ דאָ ָ ה ת ֶ א ה ָ שָׂ ע םי ִ הֹלֱ א םֶ ל ֶ צ ְ בּ י ִ כּ ְ ךֵ פ ָ שִּׁ י וֹמָ דּ םָ דאָָ בּ םָ דאָָ ה םַ דּ ְ ךֵ פֹשׁ
(ז) ְ פּ םֶ תּאְַ ו הָּ ב וּב ְ רוּ ץֶ ראָָ ב וּצ ְ ר ִ שׁ וּב ְ רוּ וּר : ס

המ קרפ והיעשי
(חי) הָּ נ ְ נוֹכ אוּה הּ ָ שֹׂעְ ו ץֶ ראָ ָ ה ר ֵ צֹי םי ִ הֹלֱ א ָ ה אוּה םִ י ַ מ ָ שַּׁ ה אֵ רוֹבּ קָ וֹקְ י ר ַ מאָ הֹכ י ִ כּ הָּ רָ צְ י תֶ ב ֶ שָׁ ל הּאָָ ר ְ ב וּהֹת אֹל :דוֹע ןי ֵ אְ ו קָ וֹקְ י י ִ נ ֲ א

אי קרפ תלהק
(ו) ר ֶ קֹבַּ בּ ד ָ ח ֶ א ְ כּ ם ֶ היֵ נ ְ שׁ ם ִ אְ ו הֶ ז וֹא הֶ ז ֲ ה ר ָ שׁ ְ כִ י הֶ ז י ֵ א ַ עֵ דוֹי ָ ךְ ני ֵ א י ִ כּ ָ ךֶ דָ י חַ נּ ַ תּ לאַ בֶ רֶ עָ לְ ו ָ ךֶ ע ְ רַ ז ת ֶ א עַ רְ ז םי ִ בוֹט :

ב דומע הס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
.'ינתמ השאה אל לבא ,היברו הירפ לע הווצמ שיאה ; אוה םהינש לע ,רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר רמוא +'א תישארב+ :
.וברו ורפ [םיהלא] םהל רמאיו םיהלא םתוא ךרביו

.'מג שיא ,הושבכו ץראה תא ואלמו +'א תישארב+ :ארק רמא ,ןועמש 'רב רזעלא 'ר םושמ אעליא 'ר רמא ?ילימ ינה אנמ
ביתכ השבכו :קחצי רב ןמחנ בר רמא !עמשמ יתרת הושבכו ,הברדא .שבכל הכרד השא ןיאו ,שבכל וכרד ףסוי בר .
וברו ורפ רמאק אלו ,הברו הרפ ידש לא ינא +ה"ל תישארב+ :אכהמ ,רמא .

ב דומע בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
ותודליב השא םדא אשנ :רמוא עשוהי יבר ,אינתד ;עשוהי יברכ ואלד ןיתינתמ - ותודליב םינב ול ויה ,ותונקזב השא אשי
- + :'אנש ,ותונקזב םינב ול ויהי תלהק י וא הזה רשכי הז יא עדוי ךניא יכ ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב +א"
םיבוט דחאכ םהינש םאו הז ותודליב הרות דמל :רמוא ע"ר ; - ותודליב םידימלת ול ויה ,ותונקזב הרות דומלי - ול ויהי
.'וגו ךערז תא ערז רקבב :'אנש ,ותונקזב םידימלת

א דומע וס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
תא ופכו ,ןירוח תב היצחו החפש היצחש תחא השאב השעמ :קחצי ר"א אניטק בר רב אחא בר רמאהו ?ידקפימ אלו
הב וגהנ רקפה גהנמ :קחצי רב ןמחנ בר רמא !ןירוח תב האשעו הבר .ותמבי לע אבה ךלע ןרדה .

ז קוספ ט קרפ חנ תשרפ תישארב המכח ךשמ
(ז) 'וכו וברו ורפ . ויכרדו 'ה יטפשמ יכ ,םישנא קר הבייחו היברו הירפמ םישנ הרותה הרטפש אה רמאל אוה קוחר אל
הענמ אל ,רוסאה רבד לכמו .לבקל ףוגה תלוכיב ןיאש המ ילארשיה לע הסמע אלו ,"םולש היתוביתנ לכו ,םעונ יכרד"
הז םושמו .רשבה לכ קרפ ורמאש ומכ ,רתיהה הגוסב הרותה םדוקו ,הנשב דחא םוי קר תונעתהל הוצמ ונאצמ אל
וניבר השממ דבל הינב לכמ לגשמה הענמ אל ןכו .לוכאל הבייחו הריהזה .ופוג תוריהזלו ותלעמ לדוגל ךירצ היה ולש יפל ,
א עדי ,בלה תבחרהו םוחה לדוגל ,ןוחצנה תעב ,המחלמב ,הזמ רתויו - תעב חורה דעב רוצעל ןכתי אל זא יכ תועד ל
שיא תשא ראות תפי הרותה הריתהו ,ראות תפי השאב וקשח רבכו .'ערה רצי דגנכ אלא הרות הרביד אל' :ל"ז םרמאמכו ,
.דחא רבחמ הזב ךיראה
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 2
,ןכ םאו ."םעונ יכרד היכרד" םושמ ,כ"חא וינב ותמש ימ םובימ ורטפש ,הלבקה תובאל הניפ ןבאל תאז היה ךיא ונאצמו
,הדילו רוביעב תונכתסמש םישנ - אחיכש התימ ורמא הז םושמו החיכש התימ ה"ד ב ,גפ תופסות ןייע , - הרותה הרזג אל
.ותמבי לע אבה ףוס אנינח יברד והתיבד תידוהיד אדבועכו ,ןירקע סוכ תותשל תרתומ ןכו .השאה לע תוברל תורפל תווצל קר
שיא לשמ הזע דילוהל התקושתש העבטב השע ןימה םויקל בה" הרמאש לחרל ונאצמו . ."יכנא התמ ןיא םאו ,םינב יל ה
א ינא" ,אכהמ היברו הירפב תווצמ םישנ ןיאד ,(ב ,הס) ותמבי לע אבה קרפ ףסוי בר רמאד ךה אחינ הזבו - ש ל - יד
רעצ הל היה אלש אטחה םדוק םתוא ךרבש הוחו םדאבד ונייה ."וברו ורפ" רמאק אלו ,(אי ,בל תישארב) "הברו הרפ
ב םהינש תוצמ היה ,הדיל ,הדיל רעצ הל היהש אטחה רחאל לבא .(חכ ,א םש) "וברו ורפ" םהל רמאו ,היברבו הירפ
הזמ תנכתסמ םימעפ בור איהו ךכיפל ,הלעבל) קקדזת אלש תעבשנו השא (תצפוק דליל תערוכש העשב) ורמא יכ דע ,
ןברק איבת הרות הרמא - .(ב ,אל הדנ יתכ אלה ,"וברו ורפ םהל רמאיו" ביתכד ףא ,חנב ןכל םדוק ב (םש) חנ תא ךרביו"
ןוכנ הזו ,"הברו הרפ" רמאק בקעיבו .וברו ורפד הוצמ ללכב םניאש ,ריכזה אל םהישנ לבא ,"וינב תאו א"שרהמבו .
.ק"ודו ,הל ןווכו ,"בשייל שיו"ב הז חינה חנ ןירדהנס
ושתה עבטב העיבטה אלה תמאבד םושמ ,היברו הירפמ םישנ הרותה הרטפש םעטב רמאל ןכתי דוע דוע הבקנבו ,הק
רתוי ,('ולמרא בתימלמ) וד ןט בתימל בט' :(א ,אמ ןישודק) ורמאש ומכ , רקיעד ןכ לעו .עבטב תחרכומ איהש המב ידו
םינב ול שי ןכ םא אלא היברו הירפמ םדא לטבי אל (א ,אס) תומביב ןנתד ומכ איה הוצמה ינש םירמוא יאמש תיב)
מאנש הבקנו רכז םירמוא ללה תיבו ,םירכז הל שיש השא חקיל ביוחמ ,הדלי אלו השא אשנ םאד ,("םארב הבקנו רכז" ,ר
.םינב יכ השאה לע רוזגל ןכלו .יתבתכש ומכ "םעונ יכרד היכרד" ורמא הזב אצויכו ,עבטה רודגל ילבל הרותה ךרדמו
.בוהאה אונשלו אונשה בוהאל עבטה דגנ הז ,רחא שיא חקתו השפנ בוהאמ אצת דילוי אלו שיאל אשנת ,שיאה קרו
הוצמ הרותה הליטה וילע ,תרחא דוע אשיל לוכיש לע אבה קרפ ףוס ןועמש יברב רזעילא יבר רמאש םירמאמה ךשמה הזו .
.ק"ודו ,ותמבי

א דומע טכ ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
באה לע ןבה תוצמ לכ .'ינתמ - ןבה לע באה תוצמ לכו ,תורוטפ םישנו ,ןיבייח םישנא - .ןיבייח םישנ דחאו םישנא דחא לכו
אמרג ןמזהש השע תוצמ - תורוטפ םישנו ,ןיבייח םישנא , אמרג ןמזה אלש השע תוצמ לכו - םישנה דחאו םישנאה דחא
ןיבייח ןיב אמרג ןמזהש ןיב ,השעת אל תוצמ לכו . אמרג ןמזה אלש - לבו ףיקת לבמ ץוח ,ןיבייח םישנה דחאו םישנאה דחא
.םיתמל אמטת לבו תיחשת

א דומע דל ףד ןישודיק תכסמ ילבב דומלת
?אוה אללכו ,ותו !תובייח םישנו ,אמרג ןמזהש השע תוצמד ,להקה ,החמש ,הצמ ירה ,היברו הירפ ,הרות דומלת ירהו
זהש השע תוצמ ואלד ,ןבה ןוידפו תורוטפ םישנו ,אוה אמרג ןמ םוקמב וליפאו תוללכה ןמ ןידמל ןיא :ןנחוי יבר רמא !
ןמ ןידמל ןיא ,אלא !תוירטפו ןיהמכ אכיאהו ?אכיל ותו ;חלמו םימה ןמ ץוח ,ןיפתתשמו ןיברעמ לכב :ןנתד ,ץוח וב רמאנש
.ץוח וב רמאנש םוקמב וליפאו תוללכה

א דומע בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
... רייגתנו םיבכוכ דבוע ותויהב םינב ול ויה :רמתיא הירפ םייק אל :רמא שיקל שירו ,היברו הירפ םייק :רמא ןנחוי 'ר ,
.היברו רייגתנש רג ,היברו הירפ םייק אל רמא שיקל שירו ;היל ווה אהד ,היברו הירפ םייק רמא ןנחוי יבר - דלונש ןטקכ
ימד ,והיימעטל ודזאו . ול ויה :רמתיאד רייגתנו םיבכוכ דבוע ותויהב םינב , הוה אהד ,הלחנל רוכב ול ןיא :רמא ןנחוי יבר
רייגתנש רג ,הלחנל רוכב ול שי :רמא שיקל שירו ;ונוא תישאר היל - ימד דלונש ןטקכ .
... ותמו םינב ול ויה :רמתיא .םייק אל :רמא ןנחוי יבר ,היברו הירפ םייק :רמא אנוה בר , שמ ,םייק רמא אנוה בר ברד םו
אב דוד ןב ןיא :יסא בר רמאד ,יסא - יברו ;'וגו ףוטעי ינפלמ חור יכ +ז"נ והיעשי+ :רמאנש ,ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע
אכיל אהו ,ןניעב הרצי תבשל ,היברו הירפ םייק אל רמא ןנחוי .

ה אתליאש חנ תשרפ יאחא ברד תותליאש
ידילואו ישנ בסנימל לארשי תיבד ןיבייחמד אתליאש היברו הירפ ימויקו ינב קסעתמ וניאש לכ 'מוא רזעילא 'ר אינתד
וליאכ רמוא אביקע 'ר וברו ורפ םתאו היל ךימסו ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש 'מאנש םימד ךפוש וליאכ היברו הירפב
'וגו וברו ורפ םתאו היל ךימסו םדאה תא השע םיהלא םלצב 'נש תומדה תא לטבמ ל אקניזוא היל תילד ןאמו אתתיא בסנימ
ג"בש יבר 'מא ןכ לע רתוי ול ךירצש יפ לע ףא 'רות רפס םדא רוכמי אל ןנבר רומאד בג לע ףא הרות רפס היל תיאו
הרות רפס ינובז אתתיא בסנימל לבא םלועל הכרב ןמיס האור וניא ותב וא הרות רפס רכמו לכאי המ ול ןיא וליפא
יפש היברו הירפ ימויקל הימדב אקניזוא דבעימו ג"בש יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד ימד ר אלא הרות רפס ןירכומ ןיא
השא אשילו הרות דומלל . ..

... בסנימל יעב אקו היל תיל השאו םינב היל תיאד אכיה לבא םינב היל תילד אכיה הרות רפס ןיבזמ יכ ךירצ םרב ימנ יא
םייק אה ינב היל תיאד ןויכ ןנירמא ימ הבסנימו הרות רפס ינובזל והמ אלד ןויכ אמליד וא ןיבזימ אלו הארב והת אל היל
אשי ותודליב השא אשנ רמוא עשוהי יבר אינתד ש"ת ינובזל ימד ריפש חלצמ אערז יאה יא חלצמ אערז יאה יא עדי
הנתמ בר רמאו ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב 'מאנש ותונקזב םינב ול ויהי ותודליב 'ינב ול ויה ותונקזב השא
כ הכלה םינב תב אתתיא בסנימו הרות רפס ינובזל ירש ינב היל תיאד בג לע ףא אמלא עשוהי יבר .

ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 3
וט קרפ תושיא תוכלה ם"במר
ב הכלה
השאה אל לבא היברו הירפ לע הווצמ שיאה הנש םירשע * ורבעש ןויכו ,הרשע עבש ןבמ וז הוצמב בייחתנ שיאה יתמיאמו ,
חרטי אלש ידכ השא אשילמ אריתמ היהו הב דורטו הרותב קסוע היה םאו ,השע תוצמ לטבמו רבוע הז ירה השא אשנ אלו
דומלתב ןכש לכו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהש ,רחאתהל רתומ הז ירה הרותה ןמ לטביו תונוזמב .הרות
ו הכלה
תוצמ םייק אל םהו אוה ררחתשנו דבע אוהו םינב ול ויה ,וז הוצמ םייק הז ירה םהו אוה רייגתנו ג ותויגב םינב ול ויה
סוחי ול ןיא דבעהש ,ררחתשנש רחא דילויש דע היברו הירפ .

וט קרפ תושיא תוכלה ם"במר
זט הכלה
צמ אוה ירה היברו הירפ תוצמ םדא םייקש יפ לע ףא ,חכ וב שיש ןמז לכ תוברלו תורפלמ לטבי אלש םירפוס ירבדמ הוו
,רוהרה ידיל אבי אלש השא אלב םדא בשי אלש איה םימכח תוצמ ןכו ,םלוע הנב וליאכ לארשיב תחא שפנ ףיסומה לכש
דשחת אלש שיא אלב השא בשת אלו .

אכ קרפ האיב ירוסיא תוכלה ם"במר
וכ הכלה
א אלב בשיל יאשר שיאה ןיאו הש ,דליל היואר הניאש הנקזו הרקע אשי אלו , אשנת וא םלועל אשנת אלש השאל תושרו
סירסל .תונזל םרוג הז רבדש הדלי ןקז אשי אלו הנקז רוחב אשי אלו ,

א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת - ב דומע
.'ינתמ ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ - םוי ומצע תאו דחא םוי ובר תא דבוע תא םתנקת :םירמוא ש"ב ;ה"ב ירבד ,דחא
רשפא יא החפש אשיל !םתנקת אל ומצע תאו ובר - רשפא יא ןירוח תב ,ןירוח ןב ויצח רבכש - ?לטבי ,דבע ויצח רבכש
,םלועה ןוקית ינפמ אלא !הרצי תבשל הארב והות אל +ה"מ והיעשי+ :רמאנש ,היברו הירפל אלא םלועה ארבנ אל אלהו
עו ובר תא ןיפוכ ש"ב ירבדכ תורוהל ה"ב ורזחו .וימד יצח לע רטש בתוכו ,ןירוח ןב ותוא השו .

א הוצמ ךוניחה רפס היברו הירפ תוצמ
,תחא השע תוצמ הב שי תישארב היברו הירפ תוצמ איהו םהל רמאיו םיהלא םתוא ךרביו [ח"כ ,'א תישארב] רמאנש ,
.וברו ורפ םיהלא

מ םלועה היהיש ידכ ,וז הוצמ ישרשמ הארב והת אל [ח"י ,ה"מ 'יעשי] ביתכדכ ,ובושיב ץפח אוה ךורב םשהש ,בשוי
תרשה יכאלמל אלו ונתינ םדא ינבל יכ ,םלועב תוצמה לכ תומייקתמ התביסבש הלודג הוצמ איהו .הרצי תבשל .

רוטפ אוה תווצמ הז יאמו ,רטפיו ול ויהי םינב המכו (ב) ,הב קוסעל םדא בייח יתמ ,הוצמה יניד (א) ,היטרפ רתיו ,וזב וקסעב
.[א"ע ז"ט ףד] תוכרבבו [ךליאו ב"ע א"ס ףד] ישש קרפב תומביב םיראובמ
.השא אשיל הכרבל םנורכז םימכח ונתנש ןמזה אוהו ,הל יואר אוהשמ הב לדתשהל םדא בייחו .ןמז לכבו םוקמ לכב תגהונו
םשה ץפח םילשהל הצור וניאש ומצעב הארמש דואמ לודג ושנעו ,השע לטיב הלטבמהו .םישנה לע תלטומ הניא וז הוצמו (ג)
.ומלוע בשייל

וכ ןמיס תישארב תשרפ (רבוב) אמוחנת שרדמ
,ןיקיזמ דילומו ,ונממ תוממחתמו ולצא תואב תוחורה היה ,הוחמ םדא שריפש הנש ל"ק לכש ךעידוהל התואב רמא העש
הרצי תבשל הארב והת אל רמאנש ,היברו הירפל אלא ימלוע תא יתארב אל ינא אוה ךורב שודקה ) היעשי המ ,(חי המ
הנש םישלשו האמ םדא יחיו רמאנש ,תש הדליו המע שמישו ,םדא לש ובלב הוח לש התואת ןתנ ,אוה ךורב שודקה השע
ןויכ ,(ג ה תישארב) [ומלצכ] (ומלצב) ותומדב דלויו ויהש המל ,סחימ יתייה אל םינושארה יינבל םדא רמא ,תש דלונש
.'וגו תודלות רפס הז ,ןינעב וארקש הממ ןינמ ,תודלות שאר אוהש ינפמ ,סחימ ינא הזל לבא ,הריאמל

הס הרעה א קרפ תישארב תורעה המימת הרות
ש"מל זמור הארנכו ,השאה תא שובכל וכרד שיאה ,ןאכ הנשמב ב"ערה שריפ (הס יאקד טושפ ל"י ד"ול לבא ,קושל אצת אלש ותשא תא שבוכ שיאה וז השרפ ר"מב
,המחלמב השא לש הכרד ןיאו המחלמב שיא לש וכרד 'ב 'ב ןישודקב ש"מכו המחלמב ץראה שובכ לע ואלמו בותכה הז ןושל ןינעמ אשרדה תנוכ יוה הז שוריפ יפלו
וילע קרד עמשמ ביתכ "השבכו"ד ירחאד ,הושבכו ץראה תא ץראה תשיבכ לש יווצה היה (יוברה י"ע איה השיבכהו) איה הרוטפ אליממו השאה לע אלו
"ר"ופ" םדוקה יווצהל תילכתה "השבכו" הוצמה אופא היהתו .םישנא תוברהל תולדתשההמ ןכו .קוספה הז לע וז אשרד הכמסנ ךיא ראבתנ אל ב"ערה 'יפל לבא .
יוכל םיבר וחרטש המ הז ונשוריפ יפל יל ראבתי כ"שמכ ,םירשע ןבמ איה ר"ופ תוצמ קרו ,הנש ג"י ןבמ לחתוי םבויחש תוצמ יראשמ ר"ופ תוצמ הנושמש רבדה םעט ן
ראובמש םעטה יפלו ,[םירשע ןבמ םירבוע ע"מ לע רובעל לבא ,יוארה רועישל קר אוה הפוחל ח"י ןב ורמאש ףא יכ] תושיאמ ב"ה ו"ט 'פב ם"במרה ר"ופ בויחד הזב
וכרדש ימב יולת .הרותב פ"כ שרופמכ ,הלעמו הנש םירשע ןבמ אוה אבצל תאצל בויחש אוה עודי רבדו ,המחלמב שובכל - השאה ןיאש ףאד ובתכש םיקסופ שיו
הרצי תבשל הארב והת אל תוצמב תבייח ז"כב ר"ופ תוצמב תביוחמ (ה"מ 'יעשי) ןנברד הוצמ איהו ,['א 'יס ע"האב ןייע] תוצמ ובשחד םושמ םהל אצי הזו ר"ופ
ו ,ר"ופ תוצמל םעטו רואב קר אוה הרצי תבשלד אהד ,רבדה טושפ יאדוב יכ ,ןכ רמול אתית יכיהמ יתעדי אל לבא ,תוצמ יתשל הרצי תבשל תוצמו רוטפב כ"א
ו טלחומ רוטפ ר"ופ תוצממ הרוטפ השאד ל"ס הארנכו ,הרצי תבשל תוצמל זמר לכ יתאצמ אל ם"במרב תמאבו ,םעטה םג לופי הוצמה רקיע ןנברדמ וליפא ,
שי דועו ,םירבדה םתוס 'יה אל ןנברדמ בויח פ"כע הזב היה םאו ,סירסל אשנת וא םלועל אשנת אלש השאל תושרו ב"סאמ ו"כה א"כ 'פב בתכ ןכש מ"כב הזל תויאר
.ורובחב ופב הווצמ השאה ןיאש יפ לע ףא ,ל"זו בתכש הזב םישנל תיבויח ארבס ןישודקד ב"פ שיר ן"רב יתאצמש תמאו איהש ינפמ הוצמ הל שי מ"מ ר"
בוט םוי תחמשמ הרוטפ המצעל השאש פ"עאד 'ב 'ו ה"ר 'סותב וז ארבסל םיכומס תצק יתאצמ םג ףאו ,ל"כע ,ותוצמ םייקל הלעבל תעייסמ ע"מ יוהד םושמ]
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 4
[ג"זהש ארשי םיביוחמד םידרח 'סב וזכ ארבס ןיעמ בתכ ןכו ,הידעלב חומשל ול א"אש הלעב ליבשב תבייח מ"מ םינהכה ולכויש ידכ םינהכ תכרב עומשל םיל
םתוצמ םייקל , ,ם"במרהל 'יל עימש אל יתעדלו ,איה תשדוחמ ארבס ללכב םגו ,הלעב תחת איהש וזל קר םגו אמלעב הוצמל אלא הז ןיא אוה כ"א 'יפא ךא
הרצי תבשל תוצמב השא בויחל תידוסי ארבס ןיא ראובמה יפל ןכבו ,ארמגב רוקמ הל ןיא יכ ירחא . 'ב ק"ס 'א 'יס ע"האב ש"בו 'ט ק"ס ג"נק 'יסב א"גמה בתכ הנהו
םימותי אישהל ת"ס ןירכומ ל"ייקד אהד - ,וז הוצמב םישנ בויחל דוסי ןיאד כ"שמ יפל הנהו .ל"כע ,הרצי תבשל תוצמב תביוחמ השאה םגד םושמ ,תומותי ןידה אוה
יאושנ ליבשב קר ת"ס ןירכומ ןיאד םודקה ןידה םייקתי ז"יפל .םירכז םימותי ש"מ פ"ע אוהו ,םמעטמ אל יכ ףא ש"בו א"גמה לש םשודח םייקל שי ז"כ םע ךא
כמ הזל שוחל שי הינע המותיב ןכו ,ש"ועי ,ודובעת םהב םלועל השע לע הזב םירבוע יכ ףא החפש ררחשל וריתה רקפה ששח םושמד 'א ט"ל ןיטיגב ימ ןיאש ןוי
ןירכומ הכרד םות לע חיגשהלו הל גואדיש האישהל ידכ ת"ס םג :

א דומע טנ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ :אנינח יברב יסוי יבר רמאד - יניסב תינשנ אלו חנ ינבל .הרמאנ הזלו הזל -
חנ ינבל אלו הרמאנ לארשיל .

גכ קוספ ד קרפ תישארב (ם"אר) יחרזמ
ש ,ללכ יניעב בשייתמ וניא לבא תאזה הוצמה םעטו ,היילכ ןפוסש תאזה היברו הירפב תלעות ןיאש רוריבב ועדיש ןויכ
"הרצי תבשל הארב והת אל" םושמ קר הניא ) והיעשי ,(חי ,המ ןכ יפ לע ףאש ,רמול שי אמשו .הוצמ םויק הב ןיא ןכ םא
ולש תא השעי 'הו הוצמה תא םייקל ןה תובייח , ירמאד תוכרבד אמק קרפד איההכ אלו התא תמ יכ' יאמ" (א י תוכרב)
אלד םושמ :היל רמא .יאה ילוכ יאמ :היל רמא .אבה םלועב 'היחת אלו' ,הזה םלועב 'התא תמ' ,(א ,כ 'ב םיכלמ) 'היחת
.ולעמ אלד ןינב יאנימ יקפנד שדקה חורב יל יאזחד םושמ :היל רמא .היברו הירפב תקסע אנמחרד ישבכ ידהב :היל רמא
ד יאמ ,ךל המל לבקשכ ןושארה םדא ןוהל רמאש ומכו ,"דיבעיל ה"בק הימק אחינד יאמו ,דבעמל ךל יעביא תדקפמ
ןיא התוא ומייקש רחא לבא ,היברו הירפ תוצמ םויק םוקמב אלא הז רמול ןיאש תורבוס ויה ןהש אלא .וינפל ךמל ןתוא
ל רמא ,הז לע םדאל ךמל ןתוא לבקשכו ,היילכ ןפוסש ןויכ ,רתוי תושעל יואר םשהו ,ןמצע וכשמי אל ןכ יפ לע ףא [ד] ןה
ולש תא השעי . הרות הנתנשמד ,רמול שי .חנ ינב ווטצנש תוצמ עבש ללכב הניא היברו הירפ תוצמ אלהו ,רמאת םאו
חנ ינבב תגהונ תאזה הוצמה התיה רבכ הרות ןתמ םדוק לבא ,לארשיל הראשנו חנ ינבמ הלטב יניסב ןנירמאדכ .
תימ עברא קרפ ןירדהנסב אלו חנ ינבל .הרמאנ הזלו הזל ,יניסב תינשנו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ" :(ב .טנ ןירדהנס) תו
חנ ינבל אלו הרמאנ לארשיל" :י"שר שריפו ."חנ ינבל אלו הרמאנ לארשיל ,יניסב תינשנ - יניס דעד בג לע ףא ,ךליאו יניסמ
הילע ווטצנ היברו הירפ תוצמ תינמנ אל המל יכה יא ,רמאת םאו ." ומכ ,רמול שי .חנ ינב ווטצנש תוצמ עבשה ללכב
וצרתש (אהו ה"ד ב טנ ןירדהנס תופסות) תותימ עברא קרפב [םתה] ('סותה) תינמנ אל ךכיפלו ,"בישח אק אל השע םוק"
תוצמ עבשה ללכב .

א דומע חפ ףד םיחספ תכסמ תופסות - ב דומע
לוכי וניא החפש אשיל - וברו ורפד השע יתילו רמאת םאו (ט תישארב) שדק היהי אלד ואל החדיו (גכ םירבד) ל"יו
רשפאד השע אכילד הדיד םושמ דבעב הל ת"או ערז תאצוהב אלא השע םייקימ אלו ואל רקעימ האיב תלחתבד דועו
י"ר רמוא דועו ירבע דבע גהונ וניא ימנ זאד גהונ לבויה ןיאש ןמזב ל"יו החפשב רתומ היהיו ירבע דבעב ומצע רוכמיו
ירבע דבעב ומצע רוכמל רוסאד ) ןישודקד ק"פב 'ירמאדכ (:בכ ב היצחו החפש היצח אשי ת"או דצ יתאד ל"יו ןירוח ת
תוריח דצב שמתשמו תודבע תרזממ אשיו רמאת םאו ממד םש) רמואה קרפבד החפשב רתומ רז ןופרט יבר רמא (.טס
הזב הז אבל םירתומ יריזממו ירורחד תוריח דצב ימנ רתומו החפש אשונ רזממ דציכ רהטיל םירזממ םילוכי ויצח יא ל"יו
שמו תודבע דצ יתא ןיספות ןישודק דבע תונז תליעב ותליעב ןכ םא יספת אל יאו שיא תשא דצב שמת ןיטיג) חלושהבו
אל יא יספת יא היל אקפסמ (.גמ הניתנ אשיו רמאת םאו ןירזממ תוברהל הנקת ןיאד ת"רוא דועו םירתומ יניתנו ירורחד
הזב הז אבל רזממה אוה דמועו שדקד הב רוסאד רשפא ןיתנ החפשב רתומ רזממד בג לע ףאד ל"יו רוסיאמ רצונש
שדק היהי אלד ואלב רתומ ךכלו ןישודק יספת אלד תומבי) תורתומ שיב ןנירמאד אהו היל אלגרמ הניתנו תרזממד (:הפ
או החפש ונב אשיש וערז רישכהל לוכיש יפל ע ג" .הניתנ ביסנ אק אהד רוסיאב היל תפכא אל ארבג יאה החפשב רוסא ןיתנד
ובר תא ןיפוכ - אכיה אלא הבר תא ןיפוכ ןיא החפש היצחב אל אמש הררחשישכד םושמ ונייה רקפה גהנמ הב וגהנד
השעב רבוע ודבע ררחשמהד וריבח הכזיש ליבשב אטח םדאל ול רמוא יכו ןיפוכ יאמא ת"או הבייחימ אלד ןויכ םייקת
הרצי תבשל הארב והת אלד ינאש הבר הוצמ ל"יו .ינאש םיברד הוצמ ודבע ררחישש א"ר יבג (:זמ ףד תוכרב) ינשמדכ

א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ תופסות - ב דומע
לוכי וניא החפש אשיל - היברו הירפ ךכב םייקמ וניא אה החפש אשיל לוכי 'יפא ת"או ותמבי לע אבה 'פב חכומדכ
סייח ול ןיאש דבעב ןידומ לכה רמאד רייגתנו רייגתנש םדוק םינב ול ויה יבג (.בס תומבי) לכ תבש םייקל לוכי היה םאד ל"יו
והד אוה סונאד ןויכ הב בייחימ אלד וברל ןניפכ הוה אל הידוחל וברו ורפ תוצמ םושמ יחדילו וברו ורפד השע יתילו ת"או
שדק היהי אלד ואל (גכ םירבד) אלא השע םייקמ אל ואל ארקעימ יכד דועו הייפכ ידי לע םהינש םייקל רשפא אכהד ל"יו
ד השע אכיל הדידבד דועו רבעתהל איזחד האיב רמגב דבעב ומצע רוכמיו ת"או הב אצויכב הל רשפא אדקפימ 'יפא
ירבע תינענכ החפש ול רסומ וברד ד"מל אכיא אה םינבו השא ול ןיא 'יפאו החפשב ירש ע"עד ךשנ והזיאב רמאד ל"יו מ"ב)
(ש"ע .אע ותחפשמ לא בשו ןניעבד םושמ ע"עב ןירכמנ ןיא ררחושמו רג ןירוח תב היצחו החפש היצח אשיו ת"או
הנימ אלא הילע ןיעיברמ ןיא העבתש הדרפד (.טע ףד ןילוח) ונב תאו ותוא 'פב ןנירמאדכ ירת אלא רסא אל םיאלכ יבגד ל"יו
תרזממ אשיו ת"או תוריח דצב שמתשמו תודבע דצ יתא אכה לבא אנימ דח ווה והנהו ינימ ןנתדכ הב ירש תודבע דצד
כ רהטיל םירזממ ןילוכי (.טס ןישודיק) רמואה קרפב םש) ןיסחוי 'י קרפ ןנתדכ הב ירש ימנ תוריח דצו החפש אשונ רזממ דצי
הזב הז אבל ןירתומ ירזממו ירורח (.טס רזממש ומכ ןישודק אלב רוסיאב הנאשי א"אב שמתשמו תודבע דצ יתאד ת"כו
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 5
תנ אשיו ת"או לארשיב םירזממ תוברהל הנקת וז ןיאד ת"ר רמואו לוכי וניא החפש אשיל ומכו החפש אשונ הני ירורחד
הניתנו תרזממ (:הפ תומבי) תורתומ שי 'פב 'ירמאד הב רתומ ימנ דבעו (םש) ןיסחוי 'י קרפב הזב הז אבל ןירתומ יניתנו
ג"עאד ל"יו החפש אשיש ידי לע רהטיל הנב לכויש 'יפ ותליגרמ איה וזו הליגרמ אוהש ינפמ ד"מל והייניב אכיא לארשיל
ש קר תששוח הניא החפשב הנב רוסאד ול שי אבסנימ אהד תששוח הניא איהש ומכ רוסיא בשחי אלש הרובסד הרהט
לארשיל ת"רוא ןתחתת אלד ואל היב תיא ןיתנד להק ילוספ םהינשד בג לע ףא רזמממ יפט החפשב ןיתנ רוסאד אהו
רכזב רוסאד בג לע ףאו ןישודק יספת אלד רוסיאמ יתאק תושדקמ ילוכד שדק היהי אל ךייש אל רזממבד םושמ
שדק היהי אלמ ימנ יקפנד המהבבו ירורח ירשד אהו הינימ יתאד תושדק אלא ןנירש אל (:דנ ףד ןירדהנס) תותימ 'ד קרפבו
ואל אכיא והייוורתבד בג לע ףא החפשב יריסאו יניתנב ירצמו יבאומו ינומע ןוגכ להק ילוספ ראשמ ןניפלי יניתנד ת"רוא
בע לבא להק ירקא אלד םירג להקב ורשד ימודאו והיינימ ןניפלי אל והנינ ןישודק ינב ואלד תוד .
הרצי תבשל הארב והות אל - וברו ורפ תוצמ םושמ והד לכ תבש םייקל לוכי הוה יאד םושמ וברו ורפד ארק טקנ אלד אה
איה הבר הוצמד אחכומד םושמ ארק יאה טקנ ימנ יא ונשריפדכ היל ןניפכ אכהו היל ןניפכ הוה אל ארתב 'פב ןכו
הליגמד ) יבג הל יתיימ (.זכ ףד השא אשילו הרות דומלל הרות רפס רכומ לודג רמ רמאד הרות דומלת ינאש רמאקד
'וכ הרות דומלת הארב והות אל ימנ השא דצב ףא ךיישד םושמ הרצי תבשל טקנד שרפמ יכדרמ יברב קחצי ר"הו
תוריח דצב אלא ךייש אל וברו ורפ לבא תודבע 'לשוריב תצק עמשמ ןכו ןיקרפד ו ןיאשונ ןיא ןנת ןמת רמאד ק"מד ק"פד
ןמז אוהש דעומה דע אשילמ ןיתמי אלש שוריפ היברו הירפ לוטיב ינפמ רמוא ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש דעומב םישנ
אלא םלועה ארבנ אל אלהו לטבי אדה ןמ הנעמשנ ןוהל רמא דעומב אשיש והמ דבעה יסא יבר ימוק ןועב םולכמ יונפו החמש
היברו הירפל דעומב אשיל ול רוסא היברו הירפ לע הווצמ אוהש לכ ןנחוי יבר םשב אבא רב ןועמש רמאו אוהש לכ שוריפ
בייחימ אל יאדו וברו ורפא לבא דבע ןוגכ הרצי תבשל םושמ היברו הירפ לע הווצמ תבש הב ךייש ימנ החפשב הז יפלו
נמ הב וגהנד אכיה אלא ןירוח תב היצחו החפש היצחב ןניפכ אלד אהו ורפא אדקפימ אלד ןויכ םושמ ונייה רקפה גה
םייקת אל ררחתשתש רחאל םג אמש וברו .
ןירוח ןב ותוא השועו ובר תא ןיפוכ - םירמוא יכו ת"או ךריבח הכזיש ידכ אטח םדאל (.ד ףד) תבשד ק"פב רמא יכהד
רונתב תפ קיבדה יבג אל עשפ אלד אכה לבא הכישחל ךומס קיבדהש עשפד םושמ יכה ןנירמא םתה אקודד ל"יו 'פב ןכו
ןכו הדובעב ורבח הכזיש ידכ תובש דיבעקד וינישב ול הכתוח ורבח תלבי ול התלעש ןהכ רמא (:גק ףד) ןיבורעד ארתב שירב
שיש חספד השעד םיברעה ןיב לש דימת רחא ותרפכ איבמש םיחספ יברעב הרפכ רסוחמ רמא (.טנ ףד םיחספ) טחשנ דימת
המלשהד השע יחד תרכ וב ןירוח תב היצחו החפש היצחו חספב הז הכזיש ידכ המלשהד השעב ינהכ ירבע אק אמלא
הבר תא ופכד (:חל ליעל) ג לע ףא רקפה גהנמ הב וגהנד םושמ ןתלדשמו םהירחא תרזחמ התיהש ןויכ םיעשופ םהד ב
םיסנואכ יבישח תונזל ינאש םיברד הוצמד דועו .

ב דומע ב ףד הגיגח תכסמ תופסות
לוכי וניא החפש אשיל - לא בשו ןניעבד ירבע דבעב רכמנ וניא רג אהד החפש אשיל ידכ יצמ אל ומצע רוכמלו
ותחפשמ שנ והזיאב אתיאדכ אכילו (הכ ארקיו) מ"ב) ך ףד (.אע היל ןניבסנ אל תודהיב היברו הירפ םייק אלד רחאמ דועו
ובש תוריח דצל תינענכ תינענכ החפש ול רסומ ובר ןיא םינבו השא ול ןיא (.כ ףד) ןישודקד ק"פב וניצמ היתווכדו אשי ת"או
תודבע דצב תודבע דצו תוריח דצב שימתשילו תוריח דצ יתיל ונימ תב העבתש הדירפד אימוד סוס אל הילע ןיעיברמ ןיא
(.טע ףד ןילוח) ונב תאו ותוא קרפב הנימ אלא רומח אלו אכיל אהו םינימ ירתד םיאלכב אלא ארק דיפק אל םתהד ל"יו
אתיא אהו תודבעב תוריח דצ שימתשיל אלד תוריח דצא ארק דיפק ןאמא אכה לבא בוכרל םג ירש העברה ירשד םעטמו
אלכ תכסמד אתפסותבו הדירפה לע ו"קמ הדירפה לע בוכרל רוסא הדוהי ןב יסיא יבר רמא אינת (ח"פ ימלשוריבו ה"פ) םי
היל ורמא ותבורעתב רוסאש ןיד וניא םינימ ינש גוהנל רוסאש םוקמ ותבורעתב רוסא ןיקולח יתש שובלל רתומש םוקמב המו
הרות םידמל ןיא םהל רמא (א א םיכלמ) הדרפה לע ינב המלש תא םתבכרהו ביתכ אהו שעיו ביתכ אהו ל"א העוקתה ןמ
.'ה יניעב רשיה
לוכי וניא החפש אשיל - דמועו שדקש יפל תרזממב רתומ דבעד בג לע ףא אשי אל תרזממו רמואה קרפ ןנתדכ
ירורחש (םש) ןיסחוי הרשע קרפ ןנתדכ הב ירש תוריח דצו החפש אשונ רזממ דציכ רהטיל םירזממ ןילוכי (.טס ףד ןישודק)
אהד הזב הז אבל ורש ירזממו תודבע דצ יתא ןישודק הב יספתד ןויכ דועו םלועב םירזממ תוברהל ידכ ןקתל ונל ןיאד ל"י
מנ הניתנו שיא תשאב שמתשמו אשי אל י הזב הז אבל ןירתומ ירורחשו הניתנו תרזממד ג"עאד ןישודק תספתה הוה אהד
שיא תשאב שמתשמו תודבע דצ יתאו תרזממב רתומד בג לע ףא אוה דמועו שדק ואלד תודבע דצב רוסא הניתנ ימנ יא
שדק היהי אלד ואלב רהזומ להק ירקמ אלד םושמ (גכ םירבד) [הרצי תבשלד] השע יתילו ת"או היהי אלד ואל יחדילו
תערצב הלימ ןוגכ אלא השעת אל יחדו השע יתא אלד ימנ יא הייפכ ידי לע םהינש םייקל רשפא אכהד ל"יו שדק
האיב רמג דע אכיל השעו ואלב היל רבוע הארעה תעשמ אכה לבא השע םייקמ ואל רקעמד אנדיעבד .
הארב והת אל - וברו ורפמ יפט םילא השע יאה הליגמב רמאדכ פב דומללו השא אשיל ת"ס םדא רכומ (.זכ ףד) ארתב קר
הארב והת אל יתיימו הרות אל ררחתשנו ותודבעב םינב ול ויה רמאד היברו הירפא דיקפימ אל דבעד םושמ מ"י לבא
איה אתלימ ואלו היברו הירפ םייק ק"ומד ימלשוריב רמאד ןידה ןמ ןניעמשנ ןוהל רמא דעומב השא אשיש והמ דבע (א"פ)
תינתמ היברו הירפ ליבשב אלא םלועה ארבנ אל אלהו לטבי ןי לע הווצמ אוהש לכ ןנחוי יבר םושמ אבא רב ןועמש רמאו
דעומב השא אשי אל היברו הירפ עמשמ היברו הירפ ליבשב אלא םלועה ארבנ אל אלהו אכה טקנד אנשיל דועו
יאק והייורתאד רז ןניעבד םעטמ ונייה היברו הירפ םייק אל ןנירמאד אהו ןמ ןב ול שיש לארשי וליפאו וירחא סחוימ וע
וירחא יורק וניא החפשה ןענכל ףא ביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפ דועו .


ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 6
א ןמיס ט קרפ חנ תשרפ תישארב (בוט חקל) אתרטוז אתקיספ
) (א וינב תאו חנ תא םיהלא ךרביו .תונברק תוכזב ןביש הז . ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו . רכזה דחא
וניבא םהרבאב וניצמ ןכש ,השאה ןמ רתוי הווצמ שיאהש אלא ,היברו הירפב הווצמ הבקנה דחאו השא תחקלו ביתכד ,
:(ז דכ תישארב) ינבל

א דומע זט ףד ןישודיק תכסמ ף"ירה לע ן"ר - ב דומע זט
רמתיא אפיסא ףסוי ברד רמתיא יכ אלא 'וכו הב תיא ימנ ארוסיא אהב ירמאד אכיא . הוצמד 'יעמש אל אשירמד
דיבע אק ארוסיא חילש ידי לע שדקו ומצעב שדקל לוכיש לכד שרפמדכ אוה ארוסיא םושמ אמעט אמלידד וחולשבמ רתוי וב
רמימל אכיא יכהל שחימל אכילד הלחת התוא הארש לכ לבא וילע הנגתת אמש וחולשב הלחתכל וליפאד אכיא אפיסמ לבא
במ רתוי וב הוצמ םלועלד ףלימל הנוגמ רבד וב הארת אמש שחימל אכיל הדידבד וחולש ןט בתימל בט שיקל שיר רמאד
םינש ודו ףוג ונייה ןטד הנמלא תבשלמ םינש םיפוג םע תבשל בוט אוהש לכ לעב לע תורמוא םישנהש אוה לשמו וד וליפאו
מ"מ היברו הירפב הוצמ הניא השאד ג"עאד החולשבמ רתוי הב הוצמד ןיתינתמ ןניעמשא יכה איהש ינפמ הוצמ הל שי
ותוצמ םייקל לעבל תעייסמ 'ינתמ והימו נ"ה ןיא הל יזח אלו החולשל הישודק ביהי יכ ארוסיא אכיא הדיד יבג נ"הו אמית יכו
ירייאד אשיר לבא אכיל הדידב ארוסיאד 'יעמשא הוצמל הב אנתד יאה ךכלה החולשבו הב תשדקתמ איהש רמאק הדידב
וסיא םושמ וב אנת הידידב :אר

א קרפ תישארב תשרפ תישארב שריה ר"שר
(חכ) םיהלא םתא ךרביו" :רמוא אוה הלעמל ,םלוא .םדאה דועיי יולימ תא ליטה םהינש לעו ,םיהלאה ךריב םהינש תא
"רמאל ,(ב"כ) ןיאש םייחה ילעב לצא :ליעל ךכ לע ונזמר רבכ ךא ."םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו" :ןאכ וליאו
ב שפוח םהל .לעפבש המשגהה תא הירחא תררוג תוברלו תורפל חכה תקנעה .הכרבה םצעב המשגהה הלולכ הריח
אדירג םייעבט םישעמ םה םהב לופיטהו תודלווה תדלוה םהו ;'ה תכרבב ורוקמש ,רציה ףחד י"ע םישענו םיכלוה םה ;
תיעבט תויקוח לש חרכהב םישענ - .יחה ףוגה לש תויוחתפתהה ראש לככ ה לצא וליאו ,המשגההמ הכרבה הדרפוה םדא
חכה תקנעה - יעבטה והשעמ .ןוצרה תוריח ךות ומייקל וילעו ,דיקפתכ םדאה לע תלטומ המשגהה .'ה תורטמל הלוצינמ
תירסומ תורח השעמל םדאה לצא ךפוה יחה לעב לש . םדאה דיקפת לש םיפיעסה תעברא ,הנהו - תא ואלמ ,ובר ,ורפ"
"השבכו ץראה - לכ תא םימלגמ תירסומה ותוחתפתה - תישפחה . "ורפ" - "ובר" ;ןיאושינה - "ואלמ" ;החפשמה -
"הושבכו" ;הרבחה - שוכרה :

ז הכלה י קרפ םיכלמ תוכלה ךלמל הנשמ
... ו"פ לע נ"ב ורהזוה יניס דע ע"כד אבילאד ש"ממ הלועה ללכה ש"מו לארשיל הראשנו נ"במ הלטינ ךליאו יניסמו
למש דבעב 'סותה וריימד הז דבעד איה אטישפד אתלמד איה םתנווכ ןענכל ףא ביתכ נ"ב והלוכא וברו ורפ דועו 'סותה
לארשי ןידכ הילע םירהזומ םה םידבעה נ"במ הלטינש יניסל ואבש רחאל ףאו רומג לארשי אוה ירהש תודבע םשל לבטו
הלעי ךיאד תודבע םשל ולבטו ולמש םידבעה םירוטפ ויהי נ"במ הלטינש ליבשבד תעדה לע ואב אל 'סות לש םמצע לכו
הראשנד יהנ ימנ יניסב כ"או סייח םהל ןיאד םושמ ו"פב םידבעה ווטצנ אל הלחתמד תעדה לע הלוע היהד רמול אלא
צנ אל םידבעה אתלמד ארקיעאד םושמ םירוטפ םידבעה מ"מ לארשיל וז הוצמ אתיל אהד 'סותה ובתכ הזל הב ווט
כ"או וז הוצמ לע ווטצנ םידבעה םג ו"פ לע נ"בל 'ה הוצשכ הלחתמש אצמנ ןענכל ףא ביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפד
קפס ילב 'סותה ירבד תנווכ איה וז םהמ הלטינ אל תודבע םשל ולבטו ולמד םידבעמד אטישפ נ"במ הלטינד יהנ יניסב
יגי אוה הזב תוכיראהו רשב תע . הב תבייח השאהש הוצמ לכד ל"יק אהד ו"פב םיבייח םידבעד 'סותה ובתכ יכיה ת"או
תבייח השאה ןיאד ל"יק ו"פו השאהמ הל הל ןנירמגד הב בייח דבעה ןיא תבייח השאה ןיאש הוצמ לכו הב בייח דבע
דבעל ה"ה כ"או הב המב ובייחל ונייה השאמ הל הל דבעב ןנירמג יכד ובתכש (א ח"פ ףד) לבוחה קרפ 'סותב ןייע ה"א)
(ב ו"ע ףד) הגיגח ישודחב הביש בהז 'סב השקהש המ ןייעו ןנירמג אל השאכ ותושעלו שיאמ וערוגל לבא תבייח השאהש
פ תאד ארקו הל הלד ש"גמ היארמ רוטפ דבעד הארי הגיגחד איגוסב ןייעמהו ויצחו דבע ויצח יטועמל ךירטציא ןודאה ינ
ןירוח ןב .'וכ ןודאה ינפ תא ביתכד רוטפ רומג דבע לבא בתכ ('ב ףד) ןיכרעד ק"פב י"שר וליאו ןויכד י"שרל ל"סד הארנהו
רומג דבע יטועמל ךירטציא ןודאה ינפ תאד ארק כ"ע היארב בייח ןירוח ןב ויצח הנורחא הנשמלד היל ןנירטפ הוה אלד
"גמ אנקסמה יפל רכזנה 'סותה ירבדל אתעיס אכיא וז איגוסמד אצמנו ארמוחל אלא הרמאנ אלד הל הלד ש ש"מב ןייעו
.(ד"ע 'ח ףד העורת םוי רפסב ז"מרה ךהל תורוטפ םישנהש אמרג ןמזהש השע תוצמב אלא הז ללכ רמאנ אלד ק"ל אה
ןוגכ אמרג ןמזה אלש ע"מב לבא הל הלד ש"גמ השאל דבע שיקתא אתלמ תרזגש אלא תובייח םישנה ויה אנידמד ו"פ
אמעט יאה ךייש אלד םידבע יבג שובכל השאה ךרד ןיאו שובכל שיאה ךרד הושבכו ביתכד םושמ םטעמש אוה בותכה
הל הלד ש"ג םושמ ןניפלי אל . לבמ ץוח תובייח םישנה השעת אל תוצמ לכ ל"יקד אהמ הז קולחל ונירבדל היארו
ףיקת לבו תיחשת מד אמעטו ופיקת אל ביתכדמ ףיקת לבו ךתשא ןקז אלו ןנישרדו ךנקז תאפ ביתכ התחשהבד םושמ אתל
הפקהב והנתיל התחשהב והנתילו ליאוה ישנ ינהו הפקהב ונשי התחשהב ונשיש לכ ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ
ןישודקד ק"פב הז לכ ראובמכו התחשהבו הפקהב םידבעד ל"יקו רה םשב יקומנה ברה ש"מכו וניבר קספ ןכו תוכמ ףוס ה"מ
.א"פק ןמיס ה"בירה כ"כו 'ב הכלה ז"ע 'להמ א"יפב אל יאד ו"פ ןוגכ תובייח ויה םישנה אנידמד תוצמ לכד אתלמד אללכ
םישנה ויה ארק אל יאד ףיקת לבו תיחשת לב ןכו אמרג ןמזה אלש ע"מ איהד םושמ תובייח םישנה ויה בותכה ןטעמד
"ל תוצמ ןהש םושמ תובייח אלו םיבייח םידבעה וטעמתנ םישנהד יהנ הרותבש ןישנוע לכל שיאל השא בותכה הושהו ת
הז ןינעל םישנמ ירמג . ונבתכש הז ללכ םירתוס םה םש וניבר ירבדש תמא ןה יפל תיחשת לבב הניא השאו ל"זו בתכש
בתכו כ"ע הפקהב םירוסא ןקז םהל שיו ליאוה םידבעה ךכיפל ףיקת לבב הניא ןקז הל ןיאש לכד ג"עאד רמולכ ל"זו ןרמ םש
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 7
ךנקז תאפ תא תיחשת אלמ אלא אטיעמיא אל השאד םושמ השאמ ףידע אהב ןהב בייח דבע םהב תבייח השאהש הוצמ
בותכה תרזג התיהש אלא אמעט יאה םושמ ואל יאד עמשמ כ"ע הז שקיה ללכב והנתיל ןקז והל תיאד ןויכ םידבע ךכלה
יה םידבעה םג הפקהב והנתיל םישנד :ונבתכש המ ךפה והזו םירוטפ ו
'פב איההמ םישנל םידבעה ושקוה אל בותכה תרזגמ םישנה וטעמתנד אכיה לכד ונבתכש הז ללכב קדקדל יתיאר דוע
תודמ יתש (ג"צ ףד) ינב ביתכד םושמ אוה הכימסמ םישנה רוטפ הנהו השאהו חילשהו דבעה ו"שחמ ץוח ןיכמוס לכה
ס לארשי ינב ןנישרדו ךמסו לארשי בותכה תריזגמ ףאד ירה יתכוד המכב אתיאדכו תוכמוס לארשי תונב ןיאו ןיכמו
הל הלד אשקיהמ םידבע ימנ ןניטעממ הכימסמ םישנ ןניטעממ די אלו ודי ודבע די אלו ודי ןנירמא ארמגבד בג לע ףאו
ו דבע טעמל ואל םתה חילש השאו דבע טעמל וכירטציא ודי אתלתד עמשמו ותשא די אלו ודי וחולש ןברקד הכימסמ השא
ןברקמ השא תכימס טעמל אתא ודיד יאה אלא ךמסו לארשי ינבד ארקמ םהלש ןברקד הכימסמ וטעמתנ רבכ םישנד םהלש
השעמ 'להמ ג"פב וניבר ירבד יקייד יכהו םש 'סותה ירבדבו איגוסב ראובמ אוה הז לכו וינודא ןברקמ דבע תכימסו הלעב
וח ןיכמוס לכה ל"זו 'ח הכלה תונברקה רמאנש םילעבב אלא הכימס ןיאש ךמוס חילשה ןיאו ירכנו אמוסו השאו דבעו ו"שחמ ץ
םהלש ןברקמ השאו דבע טעמ הלחתבו תוקולח ינש םהש ראובמ ירה כ"ע וחולש די אלו ודבע די אלו ותשא די אלו ודי ךמסו
שרדו ךמסו לארשי ינבד אשרדמ אוה םהלש ןברקמ וטעמתנש המו םירחא ןברקמ םטעמ כ"חאו ןיאו ןיכמוס לארשי ינב ןני
תוכמוס לארשי תונב הלד אשקיה םושמ םהלש ןברקב הכימסמ םידבע ןניטעממ יאמאד ונבתכש ללכה יפל השק הז יפלו
בשייל שי הזל והימו .בותכה תרזגמ אלא םהלש ןברקמ הכימסמ וטעמתנ אל םישנד רחאמ הל 'סותה ובתכש המ םע
ןישודקד ק"פבו תודמ יתש קרפב םש ףד) (ו"ל ע"מד יל קופית הכימסמ םישנ יטועמל ארק יל המלד תולבקה ה"ד
םויב אלא תגהונ הניא ירהש איה אמרג ןמזהש םהינברק בירקהל ותווצ םויב ביתכדכ יטועימל ארק ךירטציאד וצריתו
הטיחשל הכימס שקתיא טחשו ךמסו ביתכד םושמ א"דסד יכהל םישנב הרשכ הכימס ףא םישנב הרשכ הטיחש המ
ציא כ"ע יטועמל ךירט תגהונ הניאש אמרג ןמזהש ע"מ יוהד םושמ אוה תוכמוס םניא םישנד םעטה רקיעד םלועל כ"או
ל"מק טחשו ךמסוד אשקיה םושמ אמרג ןמזהש ע"מד הז םעט החדנ אלש לארשי ינבד ארק ךירטציאד אלא םויב אלא
ע"מ איהש ףא הכימסב םישנ בייחל הז שקיה שורדנ אלד לארשי ינבד ארק םישנ םלועלד אלא אלד ל"מק אמרג ןמזהש
הל הלד אשקיהמ םידבעה כ"ג וטעמתנ ןכש ןויכו אמרג ןמזהש ע"מ יוהד םושמ הכימסמ תורוטפ :

ב דומע ב ףד הגיגח תכסמ ןבא ירוט
אל דומלל ת"ס םדא רכומ (ב"ע זכ ףד) ארתב קרפ הליגמב רמאדכ יפט םילא השע יאהד ןיתליכמב 'סותה 'יפ .הארב והותל
ותודבעב םינב ול ויה רמאד היברו הירפא דקפמ אל דבעד םישרפמ שי לבא ,'ארב והותל אלמ יתיימו השא אשילו הרות
ד ו"פ םייק אלד ט"הד 'סותה יחדו ,ו"פ םייק אל ררחתשנו וניא החפשה ןמ ןב ול שיש לארשי וליפאו וירחא סחוימ וערז ןניעב
.ןענכל ףא ביתכ חנ ינב והלוכא ו"פ דועו ,וירחא יורק מ"ד 'פב הכורע 'רמג םהמ םלענ ביתכ חנ ינבא ו"פד ובתכד אה
(ב"ע טנ ףד ןירדהנס) נ לארשילו 'וכ יניסב תינשינו וברו ורפ םתאו חנ ינבל רמאנש ו"פ ירהו ירמאקד חנ ינבל אלו רמא .
ק"מד ימלשוריהמ היאר ואיבה 'סותה והימ אל אלה לטביל 'ינתמ ןידה ןמ ןניעמשנ דעומב השא אשיש והמ דבע רמאקד
.דעומב השא אשי אל ו"פ לע הווצמ אוהש לכ י"ר םושמ א"ב ןועמש 'מאו ו"פ ליבשב אלא םלועה ארבנ ל"ק אפוג אה והימ
(בכ)

ו"פ לע הווצמ שיאה ל"יקד ןויכ הס ףד) תומביד ו"פס רמאדכ ו"פ רמוא אוה םהינש לע רמאד ב"בירכ אלדו השאה אל לבא
(ב"ע השאמ הל הל ןנירמגד בייח דבעה ןיא וב תבייח השאה ןיאש הוצמ לכ אהו ('ד ףד) ןמקל רמאדכ דבעה ט"מ כ"או
תבייח השאה ןיאש ןויכ ו"פב בייח . לע הווצמ השא ןיאד ט"הד םתה 'רפמד ןויכ ל"ל אהו שיא הושבכו רמאנש םושמ ו"פ
שבכל וכרדו שיא אוהש דבע ה"שמ שבכל הכרד ןיאד םושמ אנמחר הלת השאד ארוטפד ןויכו השא אל לבא שבכל וכרד
השאב כ"אשמ אוה שובכ רב דבעו 'ילת שובכבד ןויכ השאמ הל הל אהב רמגמל ןל תילו בייח ב"יפ) ם"במרה בתכ ג"הכו .
ה שאר תאפ החלגש השא (ז"ע 'להמ לכ ךנקז תאפ תיחשת אלו ךשאר תאפ ופיקת אל רמאנש הרוטפ החלגתנש וא שיא
ליאוה םידבעה ךכיפל ןקז הל ןיאש יפל ףיקת לבב הניא ךכיפל תיחשת לבב הניא השאו ףיקת לבב ונשי תיחשת לבב ונשיש
הפקהב םירוסא ןקז םהל שיו כ ינב ואלד םושמ אלא היברו הירפמ םישנ טעמיא אלד ןויכ ימנ יכה םידבע לבא והנינ שובי
ןיבייח ןה שוביכ ינבד . הברו הרפ ידש לא ינאו ביתכדמ ו"פ לע הווצמ השא ןיאד אה םתה היל אקפנ י"רד בג לע ףאו
ל"י .השאמ הל הלד ש"זגמ רוטפ ימנ דבע הרוטפ השאד ןויכד דבעל השא ןיב קלחל ןיא ט"הלו וברו ורפ ביתכ אלו
הרוטפ השאד ט"הד ד"מכ ל"ס ימלשוריה בייח אוה שוביכ רבד דבע ה"שמ השבכו םושמ ו"פמ . יתבתכ רבכ אהד אתיל
בג לע ףא בייח דבע ןיא תבייח השא ןיאשו בייח דבע הב תבייח השאש 'וצמד השאמ הל הל ש"זג הל רמגד אהא םינפב
ק חכמו הב תבייח השא ןיאד תוצמב רוטפ רכז דבעד ןלנמ כ"א ביתכ ח"ב 'יצחו החפש 'יצח יבג הל יאהד 'יפ וז אישו
ןיב ירמגל ןירטופ ונייה וז ש"זג ואל יא אלא ןהב תובייח םישנה ןיאש תוצממ דבע רוטפל ללכ ןל אקפנ אל ש"זג אהמד
חנ ינבכ אלא םניד ןיאו ואב אל לארשי ללכלד ןהב תובייח םישנהש 'יפא תוצמה לכמ החפש ןיב דבע . איתא ש"זגד אלא
בייח 'שאהש הוצמב תבייח החפשד ןל ילגו הוצמב דבעל בייחל לבא ,החפשמ ערג אלד דבעל ימנ היל אקפנ יכהמו ת
ףא השבכומ ו"פמ השא רוטפל ףיליד ןאמל 'יפא ןכש ןויכו .וילע רימחהל ןל יתית יכיהמד ונל ןיא הב תבייח השאה ןיאש
השאמ הל הלד ש"זג אהמ ובייחל א"אד ןויכ ובייחל יתית אכיהמ ה"פא השאל ימד אל דבע ט"המד בג לע השא אהד
ו"פמ ןירוטפד חנ ינב לכ ומכ רוטפ דבעה אליממ הרוטפ . התחשהאו הפקהא דבע בייחמד ם"במרה תעד לע ל"ק נ"הו
הלד ש"זג אהב אבויחל יתימל ןל א"אד ןויכ אה ךכב המ .ןקז ול שי אהד השאל ימד אלד םושמ הרוטפ השאד בג לע ףא
נמו חנ ינב לכ ומכ הרוטפ תקזחב יאק אליממ השאמ הל ומוקמ הז ןיאו ובייחל ל" . ינהכ ל"ס ימלשוריהד ל"י אהב אהימ
הלד ש"זג יאהמ ןיבייח ימנ החפשו דבע כ"א ו"פ לע הווצמ השאד ב"ב י"רכ אתכליה ירמאד ןדיד ארמגב םש יארומא
השאמ הל . חא איה ו"פו חנ ינבל אלו רמאנ לארשיל יניסב תינשנ אלו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ ל"ייקד אהד ל"יע ת
אלא ןיבייח ןיאו התעמ חנ ינבמ הלוטנד ךליאו יניסמ ונייה חנ ינבל תינשנ אלד אה םתה 'מאדכ יניסב תינשנ אלש
ינבב הוצמה תשודק עקפד מ"הד ל"י אתשהמ ,ךליאו יניסמ חנ ינב תשודק עקפד םושמ םתה י"שרפדכ דבלב לארשיל
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 8
דבעמ לבא .כ"חאמ רתוי השודק םהל היה יניס םדוקש םירומג חנ אלא יניס י"ע תמדוקה ותשודק עקפ אלד איעבמ אל
ןהמ עקפ אלד ש"כ תובייח םישנהש ןלוכ תוצמה לכב ךליאו יניסמ ובייחתנ אהד רתוי השודק ןהל הפסותינ הברדא
תוצמב ובייחתנו לארשיד דבע תשודקל וסנכנשכ מ"מ ןהמ עקפ ןתויגב םדועבד בג לע ףאו ,'רקיעמד חנ ינב תשודק
ןהב תבייח השאש חנ ינב תוצמ לש אתיימק אתלימב ורדהד ש"כ . ו"פ לע הווצמ ןיא השאד ל"סד ןנבר 'יפא אתשהו
לארשי ישנו םהב ןיבייח חנ ינב ןיאש תוצמב ובייחל ונייה השאמ הל הל רמגד ג"עאד השאל ימד אלו הווצמ דבע ה"פא
ושמ יאו ,ןיבייחד ארק צ"ל ןהילע הווטצנ נ"בש תוצמב םבייחל לבא ןהב ןיבייח ו"פ תוצממ חנ ינב ורטפנ ךליאו יניסמד ם
עקפ אלד ש"כ תוצמ ןינעל הרומח השודק ידיל אב הברדא ךליאו יניסמ דבע לבא ןתשודק תולק ינפמ ונייה רמימל אכילו ,
ןנברל ו"פ לע ןיווצמ 'ניא ה"פאו ךליאו יניסמ הרומח השודק ידיל ואבד וחיכוי םישנ הוצמ לע ווטצנ אל םלועמד םישנל המד .
ז רתוי םתוא שדיק יניס אהד יניס י"ע ןתשודק עקפתש ןידב וניא יניס םדוק ווטצנש םידבעב כ"אשמ יניס םדוק 'יפא ו .
וז הוצמ םייקל ול א"או וירחא סחייתמ וערז ןיאו סייח ול ןיא דבע אה ו"פ לע הוצמ דבעד רמול א"אד ל"ק יתכא והימ
ללכ . שאד ב"ב י"רכ 'כלהד ל"ס ימלשוריהד ל"צ כ"עבו כ"עבו החפש אלא השא אשיל ול א"א דבע אהו ו"פ לע הווצמ ה
הווצמ ימנ החפש ב"ב י"רל החפש אשונ רזממ דציכ רהטל םירזממ ןילוכי רמוא ןופרט יבר (א"ע טס ףד ןישודיק) ןנתדכו
.ןירוח ןב אצמנ וררחיש רזממ וניאו והומכ דבע דלוה שיאה ןמ הרומח השא החפשו דבע יבג ו"פ ןינעל אצמנ ב"ב י"רל
תבייח הירחא סחייתמ הערזד ןויכ החפש וליאו וירחא סחייתמ וערז ןיאד ןויכ רקיע לכ וז הוצמב בייח ןיא דבע וליאד ,
אמעטו דעומב אשונ וניא ו"פ לע הווצמש לכ רמאד י"רדמ הל טשפו דעומב השא אשיל והמ דבעד ימלשוריהד איהה אתשהו
אוה הידיד אתל םושמ ואל ,ו"פ לוטיב םושמ איהש הדיד אתל םושמ אלא ו"פ בויח היבג ךייש אל אה דעומב אשונ וניאד
י"רו ת"ר םשב 'סותה 'יפד אה לע ל"ק 'יפד אהמו .דעומה דע ההשת אמש ו"פ לוטיב םושמ הבג רזגימל אכיאו ו"פ לע הווצמ
החפש אשונ רזממ ןרמאדכ הב רתומ תודבע דצד תרזממ אשיל ושקהו לוכי וניא החפש אשיל רמאקד הב רתומ תוריח דצו
דבע ויצחש ימ ןל 'יעבימ (א"ע גמ ףד) ןיטיגד ד"פב אהו .לארשיב 'ירזממ 'וברהל הנקת וז ןיאד 'יתו להק ירקיא אל םירג להקד
רפוכ יצחו וברל סנק יצח ןתונ ח"ב ויצחו דבע ויצחש ימ ש"ת רמאו אל וא ןישודק וישודק יא ןירוח תב שדיקש ןירוח ןב ויצחו
או 'ישרויל ףא ושרוי הורעה ןמ ונבד אילת ןישודיקב ואל השוריד בג לע ףא 'סותה 'יפו .ל"נמ וישרוי ןישודק ואל וישודק תרמא י
תוירעל ימד אלו וירחא סחייתמ ונב ןיא אוה ןישודיק רב ואלד אתיא םאד 'מגהל היל עמשמ .הב ןיספות ןישודק ןיאד בג לע
ק רב ואל יא יאה לבא אמלעל ןישודק הב יספתד .ירקימ וערז ואלד וירחא סחייתמ ןבה ןיא םוקמ םושב אוה ןישוד אהמ מ"ש
,הז ןינעל רומג דבעכ אוה ירהו וערז ירקימ אלו וירחא סחייתמ ןבה ןיא אוה ןישודק רב ואל דבע ויצחש ימ תרמא יאד
הרומג החפשכ ןישודק הישודק ןיא השדקתנ םאש םתה ד"מל ח"ב היצחו החפש היצח אכפיא נ"הה ז"פל הדלוו
התומכ
(גכ)
הרומג החפשכ םירזממ תא רהטמו םא החפש יצחל ה"הד דבע דלוה החפש אשונ רזממ רמאד ט"ר ירבדכו
רזממ ןיאו דבע דלוה ןישודק הב ןיספות ןיא ד"מל רזממל תאשנ 'יצחו החפש היצחב ןיטיגד ד"פד איהה השקת ןכש ןויכו
"בירכד ד"סד יאמל ןיב ח"ב 'תושעל הבר תא ואפכש ח"ב יאמל ןיב היברו הירפ לע תווצמ ימנ םישנד היל אריבס ב
ואפכ יאמאו המצע תרמשמ התיה אלו ח"בל אלו דבעל אל אשנהל הל א"אד ןויכ 'יפ הב וגהנ רקפה גהנמ םתה קיסמד
הרהט הוקמ החפשד ןתוא תטעממ הברדא םירזממ יוביר םושמ ןאכ ןיאו רזממל אשנהל הל רשפאד ןויכ הבר תא
רהטמו םירזממל י"ע ןי יתכא כ"א ח"ב היצחב ש"כ הרומג החפשב 'יפא רזממ דבע ז"ה רמאו ט"רדא גילפ א"רד בג לע ףאו ,
ףד) ןיטיגד ד"פד אתמא איההד אדבועמ ל"ק הזמ רתויו ,םתה 'מאדכ ט"רכ ל"יק אה השקת מ"מ ,םירזממ יוביר םושמ אכיא
לכ י"ר רמאד ואל יא ייבא רמאו ארוסיא ישניא הב ידבע יוהד (ח"ל הל בתכו הרמל אנפייכ הוה השעב רבוע ודבע ררחשמה
אשנהל הל רשפא אה יאה ילוכ יל המל אתשהו ,'רוסאד אתלימ םושמ י"ר הדומ אה יכ םתה רמא אניברו אתוריחד אטיג
.'יפדכו ןתרהטמו ןתוא טעממ הברדא םירזממ יוביר םושמ וב ןיאו רזממל אלא ל"מק אניד ואל םתהד ןויכ רמול קחודו
אדבוע יקסופ אה דועו התוא אשיל םירזממ םהל יוצמ היה אלד רמול שי .החפש היצחב השעמ רמאקד הוה אמלעב
תורודל הכלה יכה ועבקו ןכ וקספ תוכלה (םיאולימ ינבא) :

א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ עשוהי ינפ - ב דומע
תופסות .ל"כע 'וכ היברו הירפ ךכב םייקל לוכי וניא אה 'וכ ת"או .לוכי וניא החפש אשיל ה"דב ןירוח ןב דצאד הארנ הרואכל
ודקפימ אל םישנ ל"יקד םושמ םעטהו דיקפימ אלד והות אל ה"דב ןמקל םהירבדמ עמשמ אה תודבע דצא יאד יאק
ןכ םאו בייח דבעה ןיא הב תבייח השאה ןיאש לכו היברו הירפא אכה יאק תוריח דצא כ"ע והל אטישפד הארנ ז"יפל והימ .
החפש היצחב ירייא הל ןתינ אל השפוח ואמ ןניפליד השאמ הל הל רקיעד בג לע ףא תוצמה לכב בייח תוריח דצד תופסותהל
ןירוח תב היצחו הגיגחד ק"פ שירב הזב 'סות ושיגרה רבכ [הכרצנ אל ה"ד א"ע 'ד] יאק תודבע דצאד וצריתו . עלו ד"נ
ראשבד אמלא היארמ ןירוח ןב יצחו דבע יצח טעמל 'ה ןודאה ינפ לא ביתכדמ הגיגחמ רוטפל ארק ךירטציאדמ םעטה
בייח תוצמ ,תוצמה לכב בייחש דמלל אבד כ"ע אלא השאמ הל הל ףלינו הינימ קותשיל ןכ םאד היארמ ףלינד רמימל אכילו ,
הגיגח תוכלהב ל"ז ם"במרה ןושלמ לבא [א"ה ב"פ] ארנ םישנש תוצמה לכמ רוטפ ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחד אידהל ה
ךומסב ש"מכ בייח ימנ רומג דבעד ונייה היברו הירפב בייחד אה כ"ע ז"יפל ןכ םאו תורוטפ המ שרפא םש ןמקל והימ
:ךומסב ןייעו היברו הירפא דיקפימ ימנ תודבע דצד ד"נעל הארנש

תופסות מ יכדרמ 'רב י"רהו 'וכ והות אל ה"דב .רובידה ףוס דע 'וכ שרפ ןיא החפשו דבעד והל אטישפד ושוריפמ הארנו
השאמ הל הל ןנירמגד בייח דבעה ןיא תבייח השא ןיאש הוצמ לכו ודקפימ אל םישנד ל"ייקד ןויכ היברו הירפ לע ןיווצמ
הרצי תבשל ונייה ודקפימ םידבע רמאד ימלשוריה שרפל וכרצוה ךכלו מ ימנ החפשד והל אטישפ ה"שמו תבשלא אדקפי
הרצי תבשלא אדקפימ לארשי תב השאד אטישפ כ"ע ז"יפלד אליממו ,תוצמל ןיווש החפשו דבעד הרצי . ףא ד"נעלו
תבשל םושמ היברו הירפא ודקפימ םישנד רמול אדומלת אלוכב טימתשיא אלד ןכ רמול יניעב השק בישהל יאדכ יניאש
הרצי אבה קרפ ףוסבו [ב"ע ג"מ] ןיקריפב ןמקל אברדאו רמאד ןאמא תוטישפב ס"שה השקמ [א"ע ו"ס תומבי] ותמבי לע
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 9
יוה אל ודקפימד ודומ ע"וכ הרצי תבשלאד ד"ס יאו הבר תא ופכש ןירוח תב היצחו החפש היצחד איההמ ודקפימ אל םישנ
תוטישפב ס"שה השקמ קחוד הארנ ןאכ בשייל 'סותה ובתכש המו . ל םישנ ל"יקד יאמלד יל הארנ היה םהירבד אלולו א
היברו הירפא דקפימד ודומ ע"וכד ל"י דבע לבא ,ללכ אדקפימ אלד אטישפ החפשד אליממו ירמגל ונייה ודקפימ אלו
ףלימל ךייש אל ארבסב אילתד ידימ לבא בותכה תריזגמ אוהש רבדב אלא השאמ הל הלד הוש הריזגב ףלימל ךייש
השאמ , הוש הריזגמ אלא ןניפלי אל רורחש רקיעד ג"עאד ןחכשאדכ ןחכשא ה"פא השאמ הל הלד [ב"ע א"י ליעל] דבעש
ארבס רתב ןנילזאד םושמ ונייהו השאב כ"אשמ םירחא י"ע רורחש רטש תלבק י"ע ררחתשהל לוכי אוה בוח השאבד
אוה תוכז דבעב כ"אשמ הל ,ג"הכ ןחכשא אבוטו ,השאב ךייש אלד בג לע ףא לומל בייח דבעד ןחכשא תוצמ ןינעל ןכו
תיאד אה נ"ה כ"או השא לע רוזחל שיאה ךרדו שבכל הכרד ןיא השאו שבכל וכרד שיאד םושמ ונייה אדקפימ אל את
בייחמד אליממ השא לע רוזחל וכרדו אוה שוביכ רבד דבעד הארנ אמעט יאהמ כ"או ןקז תתחשה ןינעל ימנ ןחכשאדכו
הילע רהזומ דבע ה"פא הווצמ הניא השאד ג"עאד א"פק 'יס] (ע"ק ןמיס) ד"ויב אתיאדכ .['ז 'עס ובתכ םמצע 'סותהש דועו
ןירדהנסב (ב"ע ט"נ ףד) ש"ע ערז תתחשהד השעת אל היבג ךייש וברו ורפד השע לע הווצמ אוהש ימ לכד . אצמנ
הרותבש ןישנוע לכל שיאל השא הוושוה השעת אל ןינעלד ערז תתחשה לע הווצמ דבעהש איה אטישפד אתלימ ז"יפלד
נ ןינעל ערז תתחשה ךייש אלד אלא ימנ ךייש ךחרכ לע כ"או ערז תתחשהד השעת אלב ךיישד אטישפ דבעב לבא םיש
יל הארנ ןכ ,םש 'סותה ש"מכ אילת אהב אהד וברו ורפד השעב :ק"ודו ע"צו

א הוצמ ךוניח תחנמ
(ג) וז הוצמו א"המ ו"טפ מ"רו ה"ס תומביב ראובמ . ) וניא נ"בד ( ] הניא השאד [ הווצמ יא ינענכ דבעו ו"פב הווצמ וניא
ראובמ מ"רב הגיגח 'סות ןייעו םינב ול ויה תומבימ 'יארו ו"פ לע הווצמ וניא דבעד מ"י םשב ובתכ והת אל ה"ד ב"ע ב"ד
'וכו ררחתשנו ו"פב בייח דבעד ימלשוריה ןמ 'יאר םיאיבמו םהירבד וחד 'סותהו סחוימ ןניעבד םושמ ונייה תומביד אהו
יש לארשי 'יפאו וירחא סחוימ א"זו וירחא וירחא סחוימ יורק וניא החפשה ןמ ןב ול ש ןענכל 'יפא ביתכ נ"ב והלוכא ו"פד דועו
ןיטיגב ש"מל םירתוס םהירבדו ר"ופב בייח דבעד םתעד כ"א ימלשוריה ןמ 'יאר םיאיבמ םש והת אל ה"ד (ב"ע א"מ ףד)
י"פסב הזב שיגרה רבכו תבש לע קר 'יברו 'ירפ לע הווצמ וניא דבעד ה תטישלד אה הנהו ףא ר"ופב בייח דבע הגיגח 'סות
רוטפ דבע ףא תבייח השאה ןיאש לכו בייח דבעה תבייח השאהש הוצמ לכד ארמגב ןמקל ראובמו הרוטפ השאד
השאמ הל הל ןניפליד בתכ ל"מהו םש א"וטבו ןיטיג י"פסבו רובידה עצמאב ד"ה םיכלמ 'המ י"פ ךלמל הנשמ 'ע הז ללכד
ישנכ םידבעד ג"זהש ע"מב אלא וניא ומכ כ"הזג תמחמ וטיעמאד קר םיבייח םישנהד ת"לב וא ג"זהאש ע"מב לבא ם
םידבע אלו םישנ קר וטיעמא אל ןקז תתחשהבו ןאכ םכרד ןיאד קר וטיעמא אל םישנד ןויכד כ"ג ובתכ א"וטו י"פבו
ןקזב ןכו םיבייח שובכל םכרדש םידבע כ"ע שובכל ךל ינא םוקמ הארמו םהירבדב 'ע הז החד א"וטהו יאד הלד ש"גה ואל
וא כ"הזגמ ןיב תובייח םישנה ןיאש תוצמב כ"א דבעה בייחל אוה ש"גהו לארשי ללכל אב אלד תוצממ רוטפ דבע 'יה הל
םידבע בייחל ןלנמ פ"כע ןאכ ומכ ארבסמ הלטינו תינשנ אלד אלא םיביוחמ םיוגה םג ת"מ דעד ןויכ בתכש א"טב ןייעו
כ"א םיבייח ויה יניס דע לבא יניסב םהמ הברהל השודק וילע ףסותאד דבע לבא םתשודק העקפד ם"וכעמ הלטינש יהנ
לבא וז הוצמב םעפ םושב ןיבייח םניא םהש םירוטפ םישנהש יפ לע ףא הלחתמ הוטצנש הוצמה ונממ העקפ אל תוצמ
ניפלי אל השאמו ארקיעמד הוצמה ונממ העקפ אל השודק וילע ףסותנ תעכו הרות ןתמ םדוק הב בייח 'יהש דבע אלא ן
דבעו ונממ הלטינש קר הלחתמ בייח 'יה נ"בש הוצמ לבא ןבייחל ל"ל ןנירמג ןיבייח םישנו רוטפ נ"בש תוצמב םבייחל
ש"גה אלב הב בייחו ונממ עקפנ אל השודק וילע ףסותנד א"שרהמ המתו ןענכל ףא רמאנ והלוכל ר"ופד 'סותה תנווכ הזו .
נ"ב ןיאד ןירדהנסב ל"יקו תינשנו הרמאנ אל אה דבע לבא םהמ לטינד יהנו םיווצמ נ"ב לכ ויה ת"מ דעד םתנווכ תמאבו הווצמ
ד"ל כ"עד א"טה ומכ אישוקה ץרתלו קוליחל תיחנ אל ךא ל"מה םהירבד פ"כו ונממ הלטינ אל לארשי תשודק ול שיו לבטו למש
הנסד ס"ש והייטימתשאד בתכו והלוכל ובתכש 'סותה ירבד החד וירבד תלחתב א"טה םגו השאל תמאבו הווצמ נ"ב ןיאד ןירד
'סותה תנווכ אפוג והז ףוסב קלחל ש"מפל ל"נה 'סב ךא םש ךלמל הנשמבו א"י 'יס מ"חח ת"ודהמ הדוהיב עדונב ןייעו
רחא ךרדב ימלשוריה שריפ כ"ע ללכ וירחא םיסחייתמ םינבה ןיאו סייח ול ןיאד ןויכ ר"ופב בייח דבעה ךיאה ע"צב חינה
ע"צ הרואכל איה תמאבו ןיאד ר"ופ םייקמ וניא החפשה ןמ ןב ול שי לארשי םאד הזל םדוק ובתכ םמצעב 'סותה אהד
םיבשחנ םה םא מ"מ וירחא סחייתמ ןיאד ףאד ל"שמפל ךא סייח ול ןיא אה בייח דבעה ךיא כ"א וירחא סחוימ וערז
וירחא סחייתנ אל םא ןל תפכא אל וינבכ ב וניאד החפשה ןמ ןב ול שיד לארשי אמלשב כ"א ררחתשנ דלווה םא ןינעל ללכ ונ
הברוק םהל ןיאד וררחתשנ כ"חאו החפשה ןמ ותודבע תעב םינב ול 'יהש דבע ןכו ותשאב רתומ ויבא ןכו ויבא תובורקב רתומ
ויהש רשב ראש לכו דלונש ןטקכ םה ירה ררחתשנש דבעו רייגתנש ם"וכע א"י הכלה ב"אהמ ו"טפ מ"רב ראובמכו ללכ ראשד
ם"וכע ודועב ול תומביו ןירדהנס ס"שהמ אוהו הורע םעטמ םהמ תחא לע בייח וניאו 'וכו ב"ש וניא דבע אוהש וא רשפא כ"א
ראשד הברוק םהל שיד רשפא םינב םהל שי םאש ותודבע ז"כ לבא ימד דלונש ןטקכד ב"ש םהל ןיא וררחתשנב אקוד
ו"פ םייקמ מ"מ סייח םהל ןיאד בג לע ףאו וינב םינבה כ"או א"ז תמאב ךא ומאב רתומ דבעה ז"יה םש מ"רב ראובמד
וילע ורסאיש ידכ לארשי ללכל אב אלו ול תורוסא ם"וכעה לע תורוסאה תוירעה ןיאו נ"ב ללכמ אצי רבכש 'וכו ותבבו
ל"כע םירגה לע תורוסאה תוירעה תוגשהב ש"עו 'וכו וגרהי המהבה לע וא רכזה לע דבעה אב םאש יל הארי בתכ ח"יהבו
א א"א םגד מ"מבו ש"ע המהבו רכז ןכו הברוק תמחמ הניא אוהד וילע הרוס רהזומ דבעה 'יהיש מ"רהל הל תחכשמ אלדמו
הל תחכשמ ה"לאד ותודבע תעשב דילוהש המ 'יפא דבעב ש"ל הברוק םושד אידהל ראובמ המהבו רכזב קר תוירע לע
נ םינבה ןיאד וירבדמ אידהב ראובמ כ"א המודכו תוחאו םאו תב לארשיב ומכ תוירע תישוק ל"דהו וינב ללכ ןיבשח
א"וטה .
... 'סותהו החפשה לע אבש לארשיל ד"לו אוה ונבד ןויכ ר"ופב בייח דבעד ריפש ובתכ כ"ע ל"נה ן"רו י"שרכ ל"סד ל"י
ללכ ונב וניאד ימד דלונש ןטקכ ררחתשנד ןויכ ונייה ר"ופ םייק אל ררחתשנ םאו ובתכ 'וכו םידומ לכה ה"ד םש תומבי 'סות 'ע
ותודבעב סייח ול היה אלש ןויכ םגו בייח ה"שמו ר"ופ םייק כ"ע ד"כל אוה ונב ונממ סייח ול ןיאש יהנ ררחתשנ אלב לבא
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 10
ר"ופב ה ונב לבא בתכ ט"ה םירמממ ה"פ מ"רהל יתיארו . רייגתנש רג ןכו ומא לע אלו ויבא לע אל ח"א החפש וא ם"וכע ןמ אב
הניד ןיא הררחתשנ אל ןיידע םאש יפל אוה ומא לע בייח וניאד וניבר ש"מו בתכש מ"כ ןייעו ש"ע האכהו הללק ןינעל 'וכו
רוטפו דלונש ןטקכ ל"ה הררחתשנ אל איהו ררחתשנ ןבה וא ררחתשנ אל ןבהו הררחתשנ םאו תילארשיכ נ"א 'וכו רג יבג ומכ
אל ןיידעבד וניבר ירבדל םעט שפחל ל"ל יתוניבה אלו ומא לע בייח וניא ויבא לע בייח וניאש לכד ךומסב ש"ממ וניבר ףיליד
ךייש וניאד תוירע יבג ןאכ רבוסד ןויכ וללמ רורב מ"רה יתפש ה"אלב ירה 'וכו ףיליד נ"א 'וכו תילארשיכ וניד ןיא הררחתשנ
ראש םוש ולצא ח"א יאדו ןכ םא התוא אשיל רתומו ללכ הנב יוה אל מ"מ תוצמה לכב תבייחד תילארשיכ הנידד ףא כ"א ללכ
:ךיראהל מ"כאו ה"יא ומוקמב ראובי 'וכו דבעה לבא ז"חא מ"רה ש"מו התללק לע אלו התאכה לע אל

א ןמיס היברו הירפ תוכלה רזעה ןבא ןחלושה ךורע
א ףיעס
תא אוה ךורב שודקה ארבשכ ביתכ הבקנו רכז םדאה תא ארבו ומלוע [חכ ,א תישארב] םהל רמאיו םיקלא םתוא ךרביו
כ"שמכ וינבו חנ תא ךריב לובמה רחא ןכו הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ [א ,ט םש] וינב תאו חנ תא םיקלא ךרביו
יל ישונאה ןימ תוברהב אוה ךורב שודקה ןוצר יכ ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו איבנה רמאש ומכ םלוע לש ובוש
הרצי תבשל הארב והת אל [ה"מ 'יעשי] הימרי איבנה םהל חלש לבבל לארשי ולגש תעבו [ט"כ] םינב ודילוהו םישנ וחק
'ד ונוצ רשא לככ הוצמה תושעל םיבייוחמ םתא אלא ערז תוברהל ונל המל תולגב ונחנאש ןויכ ורמאת לא רמולכ תונבו
רכ ונב השעי 'דו וניקלא הנש ןכלו היברו הירפ תוצמ םייקלו השא אשיל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תוצמו ונוצ
קוספהו הב וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו הרותה תדוקפב וינב תאו ותוא והוצו וברו ורפד הכרבה רחא חנל בותכה
הכרבל ןושארהו הוצמל אוה הזה [י"שר] םויק יולת הבש ינפמ דאמל דע אוה הבר הוצמו ימ וליפא ןכלו םלועה בושיו
תבשל םושמ איה הוצמהש ינפמ םעטהו ראבתיש ומכ םעפה דוע דילוהלו השא אשיל בייח וינב ותמו הוצמה םייקש
תבשה תא םייק אל ירה ותמש ןויכו הרצי [א ב"ס תומבי] ינפמ םינב דילוהלו השא אשיל הצר אלשכ והיקזח ךכיפלו
לד ינב הינימ יקפנד שדוקה חורב הארש ל"א ךכו ב"הועל היחי אלו ז"הועב תומי יכ 'ד םשב איבנה ול דיגה ילעמ א
דיבעיל ה"בקד ימק אחינד יאמו דבעימל ךל יעביא תידקפימד יאמ תא ךל המל אנמחרד ישבכ ידהב הזו [א 'י תוכרב]
קרפ ףוס] םינב דילוהל אלו םישנ אשיל אלש יוארהמ היה תוריזגה וברש םוימד ורמאש ל"זרל וניצמש לע והזו [םיתבה תקזח
[ד"יס] 'ושתב י"בה וניבר כ"כו ונבתכש םעטהמ הז ואיבה אל םיקסופה לכו םינונחתו הלפתב תוברהל ידכ תוננואתהה ךרד
['סות] היברו הירפ הוצמ םייקש ימל קר אוה הז םג ףאו םש ראובמכ תד לע ריבעהל תוריזגה ויה םשבד דועו ל"זח ורמא ךכו
[ג"ס תומבי] אש ימ לכד םימד ךפוש ולאכ ר"ופב קסוע וני ורפ םתאו היל ךימסו ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש רמאנש
וברו ורפ םתאו הירתב ביתכו םדאה תא השע םיקלא םלצב יכ רמאנש תומדה טעממ ולאכ יוה ןכו וברו הניכשל םרוגו
לארשימ קלתסתש וש הניכש ךירחא ךערזש ןמזב ךירחא ךערזלו םיקלאל ךל תויהל רמאנש ימ לע ךירחא ךערז ןיא הר
םולש אלב הבוט אלב הכרב אלב החמש אלב יורש השא אלב יורשה לכו [א ד"ס םש] הימתב םינבאה לעו םיצעה לע הרשת
ןויכו ףוג גלפ אוה השא אלב שיאד םדא םמש תא ארקיו םארב הבקנו רכז רמאנש ללכ םדא ארקנ אלו המוח אלבו הרות אלבו
ןיקקפתמ ויתונוע השא אשנש ירוהרהמ זא קחרתמש ינפמ [ח"י ילשמ] 'דמ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ רמאנש ןימתסנו
ודבל םדאה תויה בוט אל [חי ,ב םש] ביתכדכ רזע השאהל הארק ה"בקהו 'דמ ןוצר קיפמ ךכיפל ותיבל רושק אוהו הריבע
:ודגנכ רזע ול השעא
ב ףיעס
טוה הוצמהמ בויחהד היברו הירפ לע הווצמ הניא השאה רכזה לע קר ל ואלמו וברו ורפ ביתכ ןושארה םדא תכרבבד ןויכד
רכזה אוהו ץראה תא שובכל וכרדש ימ לע לטומ בויחהש רמול יתאד אוה אשרדל הושבכו ביתכ אל חנבו הושבכו ץראה תא
ו הרפ ידש לא ינא [אי ,הל םש] וניבא בקעיל רמא ה"בקהד דועו שובכלו המחלמל תאצל הכרד ןיאש הביקנה אלו אלו הבר
הכרבל והז םיבר ןושל וברו ורפ םדאב רמאנש הזו [ב ה"ס םש] בויחה לטומ ודבל וילע קרד מ"ש וברו ורפ םיבר ןושל רמא
רמולכ וברו ורפ םתאו רמול קדקד ןכלו ארקב שרופמכ יאק וינבו חנאד םושמ םיבר ןושלב בותכש חנבו ['סות] הוצמל אלו
אשירב ביתכדכ וינבו חנ לע אוה בויחהד םישנה טעמלו וינב תאו חנ תא םיקלא ךרביו אניינעד םגש אוה חרכהבד בג לע ףא
הביתה ןמ אצויה לכ תאו השרפה שארב םש ביתכדכ םישנה לע םג היה הבתה ןמ תאצל יוויצהד הכרבהב וללכוי ןה
מש ןויכ הכרבהב וללכוי תוביקנה םגש חרכהב ויה םינושארה םיאורבהד ותשאו םדאל ךריבש ומכ ךריב תתשוה םה
תורודל הנממ ןידימל ןיא הברתו הרפתש יוויצ היה הנושארה השאה לע םא ףאו תוברלו תורפל א"א ןהידעלבו םלועה
ףא כ"חא לבא םמלועב םידיחי ויהש ןויכ ןהיתושנ אלב וינבו חנ ןכו הדעלב הוצמה םייקל םדאל ירשפאב היה אל זאד
ול אצמי רכז לכ מ"מ תוביקנה לע לטומ בויחה ןיאש וגוז תב הצור שיאהש הממ רתויד ןהב אוה ךורב שודקה עיבטה ךכד
אשנהל הצור השאה אשיל הוצמ ינא התע רמולכ הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ יכה ארקד אשוריפ שרפל שיו
םהל רמא חנב ןכו שובכל וכרדש ימ לע בויחה היהי זאו ישונאה ןימב ץראה תא ואלמתש דע תוברלו תורפל םכינשל
בהב רמולכ וברו ורפ םתאו כ"חאו ץראה תא ואלמתש דע תוביקנה לע םג בויחה התעש ץראה תא ואלמו וברו ורפ הכר
ינבל חלששכ איבנה הימרי ןכו הברו הרפ דיחי ןושלב ל"א אלמ םלועה היה רבכש בקעיב ןכלו תוביקנה אלו םתא קר
ה לע אלו לטומ בויחה םהילע קר יכ םישנ וחקיש םירכזהל חלש הלוגה תוביקנ :
ג ףיעס
אתפסותבו ל"כע אדשח םושמ שיא אלב דומעת אלש א"י מ"מ ר"ופ לע הווצמ השאה ןיאש ףאד ג"י 'יעסב א"מרה וניבר בתכ
םלועל אשנת אלש השאל תושר שיש האיב ירוסיאמ א"כפב ם"במרה כ"כו שיא אלב בשיל תרתומ השאד ראובמ ח"פ תומבי
תושיאמ ו"טפב םנמא ש"ע סירסל אשנת וא לכה םנמא ש"ע דשחת אמש שיא אלב השא בשת אלש איה םימכח תוצמש בתכ
אלש איה הבוט הצע ךא התוא ןיפוכ ןיאד יאדו אנידמד דועו [ח"נלר] הזל ןנישייח אל אדשח ךייש אלד םוקמבד ןינעה יפל
:[ט"האב] דשחה ןמ ע"א קיחרהל שיא אלב בשת
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 11
ד ףיעס
הווצמ הניאש ףא השאהש ובתכש םילודגהמ שי רקיע לכד וללה םירבדל רקיע ןיאו הרצי תבשלב תבייח מ"מ ר"ופ לע
הרצי תבשל לע ווטצנ אלד אליממ ר"ופ לע ווטצנ אלש ןויכ םישנהו 'א 'יעסב ש"מכ תבש םעטמ אוה ר"ופ תוצמ ןכו
השאה לע לטומ בויח םוש ןיאש םיקסופה לכמו 'ג 'יעסב ונאבהש ם"במרה ירבדמ חכומ ש הממ הזל הרורב היארו . ורמא
תדקפימ איהד רמאנ םאו ד"נק 'יסב ש"מכ הנשרגיש ופוכל הלוכי השאה ןיא דילוהל לוכי וניאש שיאהמ העינמה םאד ל"זח
ופוכל לכות אל המל תבשא תבשב ימנ ךייש השאד ובתכ 'סותה ילעב וניתוברש תמא ןהו [א ג"י ב"בו :א"מ ןיטיג] ןיא לבא
תבשב תוכיישד אלא תבשב תובייוחמש םתנווכ וניא הרצי תבשלד ארקו םלוע לש ובושיב םיברמ ןה םגש אוה ןכ יאדובו
ללכב םישנ םגו םדא ינב הב ובשייתישל ומלוע ארב ה"בקהד םירבד רופיס אלא יווצ היצח ןינעל םש וניתובר ורמאש והזו
ל אשנתש םיחוטב ונייה ילמלאד ןירוח ןבל אלו דבעל אל אשנהל הלוכי הניאש ןירוח תב היצחו החפש הבר תא ןיפוכ ונייה שיא
ש"ע הברל ןניפכ אל ךכיפל הווצמ הניאש ןויכ אשנתש םיחוטב ונא ןיאד םושמ אלא םלוע לש ובושי בכעי אלו הררחשיש הזמו
שי ודי לעש ימ יאדוד ש"מכ רקיעה אלא אשנתש םיחוטב ונא ןיאש ובתכ ךיא כ"לאד םולכ לע הווצמ הניאש היאר הפוג
מכ םלוע לש ובושיב בוכיע תוברהל םתלוכיב אהתש תוארל ןנירדהמד ןירוח ןב יצח החפש וא דבע ול שיש ברה הז ו
ןיא אוה הבר הוצמ הרצי תבשלד םש ובתכש הזו ןהילע בויח לטומ ןיאש ףא ז"סר 'יס ד"ויב ש"מכ םלוע לש ובושיב
םושמ אלא הילע הוטצנש ימו היברו הירפ איה הוצמהד הז םדא לע תלטומה הוצמ אוהד הנווכה םושמ אוה ר"ופ םעטד
הזה לודגה רבדב בוכיע היהי אלש תוארל ד"ב םיבייוחמ ןכל ומלוע בושי תוברהל אוה ךורב שודקה ןוצרו ש"מכ תבש
ר"ופ לע הוטצנ אלש ימ ףא :

ה ףיעס
היברו הירפב קסעימו ינב ידולואו ישנ בסנימל לארשי תיבד ןיבייחמד ל"זו הכרב 'פ ןואג יאחא ברד תותליאשב בתכ
ורפ םתאו ביתכד היברו הירפא ידקפימ םיבכוכ ידבוע וליפא אלא לארשי איעבימ אלו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק ביתכד
ל"כע וברו םש בתכ אלו ל"כע 'וכו היברו הירפ ימויקו ןינב ידולואו ישנ בסנימל לארשי תיבד ןיבייחימד כ"ג בתכ חנ 'פבו
תוצמ ןיאו ר"ופא ידקפימ םיבכוכ ידבועד ךכו חנ ינב תוצמ ןיב ר"ופ ל"נו םיקסופה לכ כ"כו [ב ט"נ 'הנס] שרופמ ל"זח ורמא
בתכ ןאכבו ר"ופ ימויקל םש בתכ ןכלו חנ 'פב הבתכ רבכש הוצמה םויקב ירייא אל ןאכבד רומג בויחל ותנווכ ןיא ןואגה םגד
ד יארק אלו הימריד ארק איבה המל הוצמה םויקל ותנווכ םאד דועו ר"ופב קסעימו ןוצר לעו םלוע לש וגהנמא ותנווכ אלא הרות
הרות לש השע תוצמ וניא יאדו והזד םינב תב השא אשי ר"ופ םייקש ימ ףאד םש קיסמדכו ומלוע בושיב אוה ךורב שודקה
םלוע לש ובושיב תוברהל אלא לע לבא יטרפה שיאה לע לטומ הוצמה ןיאד ףאו הזב הוש ישונאה ןימ לכד יאדו הזבו
ה ןימ תויללכ ר"ופ תכרבב וינבו חנ תאו םדא תא ךריבש אוה ךורב שודקה ןוצרכ םלוע לש ובושיב תוברהל לייח ישונא
ומכ וז הוצמ םייקל לארשימ דחא לכ לע וז הוצמ העבקנ לארשי לעו ינוצר הז רמולכ וברו ורפ םתאו רמול םריהזה כ"חאו
וכ תווצמה לכב ווטצנ אלש םיבכוכ ידבוע לבא תוצמה לכ לע ווטצנש םהמ דחא לכ לע בויחה אהיש הזב םג ווטצנ אל םל
םישנ ןינעל 'ד 'יעסב ש"מכו ומלוע תבשב וקסעתיש ךרבתי ונוצרו ובריו ורפיש 'ד תכרב התיה המואה ללכ לע אלא ןכלו
וחקישו םלועה םויקמ ופרי אלש םהל רמא תולגהב םהידי ופרש םושמ אלא תוצמ לע םריהזה אל איבנהש הימריד ארק איבה
ישנ בס תומבי] ל"זח ורמא ןכו [ש"ע הזב וקחדנ תותליאשה ישרפמו] ישונאה ןימ לכל רמול יואר ןכ ומכו תונבו םינב ודילויו ם
אוה ךורב שודקה ןוצר והזש םלועה םויקב ר"ופב םיכיישש רמולכ אלא ווטצנש רמאק אלו והנינ היברו הירפ ינב חנ ינב [ב
תה הרסאש ומכ והזו [םש י"שר תנווכ והזו] :'ה 'יסב ש"מכ יח לעב לכ סרסל הרו
ו ףיעס
םיווצמד ל"סד וניתוברמ שיו ר"ופ לע םיווצמ םניא םידבע ביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפד םעטה ובתכו [ב 'ב הגיגח 'סות]
ל"כע ןענכל ףא השאכ תוצמב םיבייחש םידבע מ"מ לארשי לע קר בויחה ראשנ אל ךליאו יניסמד ג"עאד םהירבד רואיבו
ילע דבעה בייחש הלימ תוצמכ והזו שוביכ תב הניאש ינפמ והז הרוטפ השאד ףאו בויחה ראשנ םה [םיכלממ ב"יפ מ"למ]
.ויחאל היהי םידבע דבע [הע ,ט תישארב] רמאנ וילעש ינפמ ןענכל ףא ובתכש והזו םתוא וליפאד הזב שי לודג ללכד עדו
צמ ר"ופ םימייקמשכ מ"מ וז הוצמ םייקל הבוח םהילע ןיאש הל ירק תושר הבוח יבגל הוצמו ידבעק הו הזל היארו
בוח הילע ןיאש אלא הוצמ שי ימנ הבד אמלא השאה ןמ רתוי היברו הירפ לע הווצמ שיאהד בתכש חנ 'פ אמוחנת שרדממ
םייקל אלש ףא ח"י אצי הזב םגש ינפמ ראבתיש ומכ ר"ופ לע דוע הווצמ וניא םיבכוכ דבוע ותויהב םינב ול ויהב ןכלו
צנ אבויחל הב הוט :['ב 'יעס ו"ל 'יסב ש"מעו םש ישנא תישוק ץרותמו ןישודקד ב"פר ן"ר 'יעו]

טי ףיעס
והנינ היברו הירפ ינב םה םגד ןויכ מ"מ ימד דלונש ןטקכד בג לע ףאו ר"ופ םייק ז"ה רייגתנו יתוכ ותויהב םינב ול ויה
['מג] ומכ םהילע שי םתויללכב ירה מ"מ ווטצנ אלש יפ לע ףא חנלו םדאל ותכרבב 'ד ןוצר והזש םלועה בשייל הבוח
הזו וז הוצמב בייחתנ אל בוש םלועב תבש השעש ןויכו הרצי תבשל םושמ אוה היברו הירפה רקיעו 'ה 'יעסב ש"מכ
ר"ופ תוצמ וילע תלטומ הניא התעש ר"ופ םייקש רמולכ אלא וז השע תוצמ םייקש הנווכה ןיא ר"ופ םייקש ונבתכש לבא
ויה םא ןיסחייתמ םינבה ןיא דבעבד םושמ ר"ופ תוצמ םייק אל םהו אוה וררחתשנ וליפא ררחתשנו דבע ותויהב םינב ול
וירחא םיסחייתמ וינב יתוכב כ"אשמ וירחא :
כ ףיעס
תוצמ םייקל ול םילוע םניא םהד יאדוו כ"לאד םישרפמה ובתכו םינבהו באה ורייגתנשכ יריימד רוטהו ם"במרה ובתכו
ר"ופ [י"בו מ"הה] ר"ופ םייק ודבל רייגתנב םגד א"יו [ל"ירהמ םשב ש"ב] ןויכ תמאבו םינושאר ילודג המכמ עמשמ ןכו
לכב כ"או םדוקמ םג ר"ופ ידי אציד יאדו אלא ורייגתנ םינבה םא ףא רוטהו ם"במרה ירבדל ליעומ המ דלונש ןטקכ יוהד
אצי ןינע דאד אידהל ראובמ [ב ז"מ תורוכב] ס"שבד דועו [א"רגה] ז"לז סחי םהל ןיא ורייגתנשכ אבר תקולחמ ןאכ ןיאד ל"נו
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 12
ווטצנ אלש ףא והנינ ר"ופ ינב ארקיעמד ןויכ ר"ופ לע דוע הווצמ וניא ודבל רייגתנב םגד םידומ רוטהו ם"במרה םגו
אטישפ וז הוצמ לע לארשי ווטצנשכ יניסב יאדובד ונראבש ומכ השע תוצמה םייק אל ירה מ"מש אלא ש"מכו התיהש
ןיאש ףא םעטהו וז ע"מ םייקד וקספ ורייגתנ םינבה םג םא לבא הניכשה יפנכ תחת םיסנכנה םתוא ודילויש הוצמה
וסנכנ התעו םלוע לש ובושיב קסעו והנינ ר"ופ ינב םתויללכבו וירחא וסחייתה ירה םדוקמ מ"מ וירחא התע ןיסחייתמ
הנ הז אלב לבא הוצמה םייק שממ ירה הניכשה יפנכ תחת םייק אל הוצמה םג מ"מ התע הווצמ וניאד י לכ ריפש יתאו]
:[ושקהש המ

א דומע זכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
השא אשילו ,הרות דומלל אלא הרות רפס ןירכומ ןיא :ריאמ יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד עמש את הרות :הנימ עמש ,
.ימד ריפש הרותב - דומלתהש ,דומלת ינאש אמלד השעמ ידיל איבמ . ימנ השא - תבשל הארב והת אל +ה"מ והיעשי+
הרצי הרותב הרות לבא , - .אל

א דומע גי ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
תואכרעב הלעמו בתוכו ,םימרכו תודשו םיתב ,תוחפשו םידבע המהב םהמ ןיחקולו ,םיבכוכ ידבוע לש דיריל ןיכלוה :אינת אהו
ןהכ היה םאו ;םדימ ליצמכ אוהש ינפמ ,ןהלש - ךכ ,ץראל הצוחב אמטמש םשכו ;םהמע רערעלו ןודל ץראל הצוחב אמטמ
מוט ?ךתעד אקלס תורבקה תיבב .תורבקה תיבב אמטמ .ןנברד סרפה תיב אלא !איה אתיירואד הא הרות דומלל אמטמו
השא אשילו דומלל אצומש ןמזב לבא ,דומלל אצומ ןיאש ןמזב ?יתמיא :הדוהי ר"א , - ןמזב וליפא :רמוא יסוי יבר ;אמטמ וניא
דומלל אצומש - לכמ דומלל הכוז םדא ןיאש יפל ,אמטי , יצל ובר רחא ךלהש ןהכה ףסויב השעמ :יסוי ר"א ;הרות דומלל ןד

א דומע גי ףד הרז הדובע תכסמ תופסות
השא אשילו הרות דומלל - הז לש ויחא (.איק ףד) ב"פ תובותכב רמא רוזחל ותעד ןיא וליאד י"אל רוזחל ותעדו שוריפ
ץראל הצוחל וירחא דרי הזו וגרהש םוקמה ךורב תמו [םיבכוכ תדבוע] (השא) אשנ ל תובושח ןהש תוצמ ךנהב אקודו דומל
ביתכד ימנ השאו השעמ ידיל איבמש הרות דומלת לודגש הרות (המ היעשי) אל תוצמ ראשל לבא הארב והת אל יכהו
(.זכ ףד) הליגמד ד"פ עמשמ תובושח םהש תוצמ ראשל ש"כו יליקד ךנה שרופמ אחא ברד תותלאשב לבא .

א ןמיס היברו הירפ תוכלה רזעה ןבא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
<ב> (א) ב יא השא אשילו הרות דומלל ידכ אלא ,הרות רפס ןירכומ ן .
גי ףיעס
היברו הירפ לע הווצמ הניא השא . .ד"נק ןמיסב ןייעו) מ"מו [הל שיא אלב דומעת אלד םירמוא שי [גכ] אדשח םושמ לע אבה קרפ יספלא תוהגה) (
.(ז"א םשב ותמבי

גנק ןמיס תסנכה תיב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ו ףיעס
* השודקבש םירבד ראש ןכו ,נ"כהב םירכומ (גכ) ת"ס 'יפאו <ד> , םידימלת תקפסהל ט (דכ) וימדב םימותי אישהל וא .

ט ק"ס גנק ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ט וימדב םימותי אישהל - תומותי ה"הו (ה"כ ב"מ 'יס רקשלא מ"ר) 'מגה רמאקדמ חכומ ל"נ ןכו
הארב והות אל םושמ םעטה תבשל כ"אשמ השאב ךייש אל וברו ורפד אלא וברו ורפ םושמ רמאק אלו הרצי תבשל
'ושתב הזב יתכראהו 'א ןמיס ח"מחב ש"מכ אלד ל"נכ ב"ע א"מ ףד ןיטיגב 'סותה ש"מכו הרצי ןוידפל ת"ס ןירכומד ה"הו
:(השירדכ אלד כ"שו ב"נר ןמיס ד"יב י"ב) םיובש

ט ק"ס גנק ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(ט) 'וכ אישהל . תומותי ןידה אוהו . הריכמה הרתוה אל היברו הירפ לע תווצמ ןיא םישנד ןויכ אנימא ךתעד אקלסד
ןל עמשמ אק ,ןהיאושינ ךרוצל : םעטה . השא יאושינ ךרוצל רוכמל רתוהד :
.וברו ורפ הלבק ירבד אוה 'וכ והת אל ןכ ןיאש המ ,אתיירואד אוהד :

א ק"ס א ןמיס קקוחמ תקלח
(א) 'וכו ת"ס ןירכומ ןיא - איהו וימדב םימותי אישהל וא םידימלת תקפסהל ת"ס רוכמל רתומד קספ ג"נק ןמיס ח"אב ע"שב
השא אשילו הרות דומללד אימוד יוהד (וירבדב ש"בירה םייסו ל"נה 'יסב םש) י"בה ואיבה ש"בירה ירבדמ םותי אקוד ז"פלו
לבא ודיב קופיס ןיאו ו"פ םייקל הצורש ןירכומ ןיא המותי ליבשב ) ו"פ לע הווצמ הניא השאד (ג"י ףיעס הז 'יסב קספדכ
ע"ר 'יס ד"יב ןייע םיבר לשל דיחי לש ת"ס ןיב קוליח שי םא ןכו םיובש ןוידפ תוצמל וא לוכאל המ ול ןיא םא הז ןיד יטרפ ראשו
:ת"ס תריכמ ןידב ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ג"נק 'יס ח"אבו ב"פר 'יסו

מש תיב ב ק"ס א ןמיס לאו
ב הרות דומלל ידכ אלא ת"ס ןירכומ ןיא - םימותי אישהל אתיא השא אשיל ללכבו םידימלת תקפסה אתיא הז ללכב
,ע"ר 'יס ד"יב ש"מכ רוכמל רוסא ימנ םירפס ראשו ג"נק 'יס ח"אב ש"מכ הירפ תוצמ םושמ אקוד קקוחמ תקלחב בתכו
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 13
א המותי אישהל לבא הרות רפס םירכומ היברו םירכומ םותי אישהל אקוד אלא ר"ופ לע הווצמ הניא איה יכ םירכומ ןי
תבשל םייקל ת"ס םירכומ ימנ המותי אישהל ל"י חנת לא ברעל םייקל ת"ס םירכומד ןמקל ש"מל והימ ר"ופ םושמ
ייה השא אשיל ללכב ימנ ללכנו א"מ ףד ןיטיג תפסותבו ג"י ףד ב"ב 'ותב ש"מכ תבש לע הווצמ ימנ השאד הרצי ונ
המותי אישהל וא ר"ופ םייקש ימל אישהל םירכומ ןכ ר"ופ םייק רבכ םא וליפא ג"יסס ש"מ והימ ג"נק 'יס א"מב כ"כו
םג הגיגח שיר 'ותב עמשמ ןכו תבש לע הווצמ הניאד עמשמ דשח םושמ לעב אלב בשת לא השא ג"שה םשב ה"גהב
ץורית דחל אלא תבש לע הווצמ השאד תאז תא ובתכ אל ל"נה 'ותב תבש לע הווצמ השאה ימנ בתכ ך"דר 'ושתב ןייעו
:הצורש המ תועמב תושעלו רוכמל הצורו ת"ס ול שיש דיחי ח"ואב ןייעו

ב ק"ס א ןמיס רזעה ןבא ז"ט
ב ףיעס (ב) הרות רפס ןירכומ ןיא - ללכב םימותי אישהל השא אשיל ללכבו םידימלתה תוקפסה אתיא הרות דומלל
קקוחמ תקלחכ אלדו 'ג ק"ס ו"נק ןמיס ח"ואב א"גמ בתכ ןכ הרצי תבש םייקל ימנ הווצמ השאד םושמ תומותיו ראשו .
ד"ע ןמיס ד"ויב ש"מכ רוכמל ימנ רוסא םירפס ש"ב בתכו אלב בשת אל השא א"גה םשב ה"הגהב ז"סס ש"מ והימ שיא
ג"י ףד ארתב אבב 'סותבו א"מ ףד ןיטיגד 'סותב םג הגיגח שיר 'סותב עמשמ ןכו תבש לע הווצמ הניאד עמשמ דשח םושמ
ל"כע ץרית דחל אלא תבש לע הווצמ השאד תאז ובתכ אל עמשמ ךיא ךיראהל ול היהש םוקמב רציקש ןייח ונא ויפמ אלו
בדכ היהי אל 'סותה 'יפ שרפנ רשאכו רכזש 'סותב ןכ הניא השאד ללכ עמשמ היהי אל 'סותה יצורית ראשל םגד ויר
תבש לע הווצמ יאד םושמ וברו ורפד ארק טקנ אלד אה הרצי תבשל אלא הארב והות אל ה"דב ב"ע םש ןיטיגד 'סותה ל"זו
ורפ אטהר םופל אנשירפדכ היל ןניפייכ אכהו וברו ורפ םושמ היל ןניפייכ הוה אל אוהד לכ תבש םייקל לוכי יוה ךכ אוה אש
תומביב חכומדכ ר"ופ םייקמ וניא אה החפש אשיל לוכי וליפא ת"או לוכי וניא החפש אשיל ה"דב 'סותה ושקה א"ע ל"נה ףדבד
ביוחמ אלד וברל ןניפכ הוה אל הידוחל וברו ורפ תוצמ םושמ והד לכ תבש םייקל לוכי היה םאד ל"יו סייח ול ןיא דבעד ב"ס ףד
ל"כע אוה סונאד ןויכ הב ל ובש תוריחה דצמו ר"ופו תבש ןהיתש םייקל לוכי וניאש ינפמ אקודד ושוריפ אוה ךכ הרואכ
אלו סונא אוהש ןויכ ר"ופ םושמ היל ןניפכ אל תבש םייקל לוכי היה םא לבא וברל ןניפכ יכה םושמ ןהיתשב ביוחמ
הז ליבשב וברל ןניפכ אלד וברו ורפד ארק טקנ ה"ושמד ב"ע ןאכ וצרת ןכו הב ביוחמ רוטפ תודבע דצמ לבא הידוחל
ןהיתשמ ונייה ןכ םג ושוריפ 'וכ הרות רפס רכומ יבג הליגמד ב"פב ןכו איה הבר הוצמד ארק יאה טקנ נ"א ד"אב םצוריתל ןכו
הארב והת אל ה"דב ןיטיג 'סמב ןילבולמ מ"רהמ ןיבה ןכו תבשמ םג רוטפ תודבע דצמ לבא ובש תוריחה דצמ ביוחמש הממ
םש ןייע ד ןויכו ןכ םג ומצע ךמס ז"עו ןהב בייח דבעה םג תבייח השאש הוצמ לכד הרוטפ ימנ השא תבשמ םג רוטפ דבע
הגיגח שירד 'סותה םירתוס ןאכ 'סותה ירבד היהי הז יפל לבא תבש לע הווצמ וניא השא 'סותה יצורית 'בל בתכו ש"בה
אש םושמ ר"ופ םייקמ וניאש אלא ר"ופ לע םג הוצמ דבעד 'סותה ובתכ םשד וליפאד עמשמ ןאכו םש ןייע סייח ול ןי
ביוחמ אל תבשא ר"ופא םג דקפמ דבעד ןאכ 'סותה וקדקד ימלשורי יאהמד קר השקה אלש אלא הזב שיגרה א"שרהמ םג
המוצע אישוק השקה אל המל השקי ונשרפש המ יפלו הרצי תבשל אלא דבעב ךייש אלד ימלשורי ךהמ וקדקד חלושה קרפבו
עמשמ חלושה 'פבד הזמ סונאד ןויכ ביוחמ וניאד םושמ הדוחל ר"ופ ליבשב וברל ןניפכ אל יא דועו דקפמ אל תבשא וליפאד
אוה סונאד ןויכ ותוא ףוכנ אל תבשא םג אוה םייקל לוכי היה םאש אלא ר"ופא םג הווצמ דבעד אוה ךכ ושורפד הארנ אלא
תע אב אל סנואהו אוה סונאד ןויכ ר"ופ םושמ וברל ןניפכ הוה אל תבש היה אל םדוקמ םג ירהש תוריחה יצח דצמ ה
סייח ול ןיאש ר"ופ םייקל לוכי לכ םייקיש םידבעה לכ לע ףוכנ ןכ םא ר"ופ דבעה םייקיש ידכ וברל ןניפכד ןאכ רמאנ םאו
ג"י ףד ארתב אבבב 'סותה ש"מכ תוצמה לוכי וניא תוריחה יצח חכמ התעו דבע היהשכ םדוקמ םייקל לוכי היה תבש לבא
םייקל ץוריתל םגו ש"מכ ר"ופ םושמ וברל ןניפכ אלד םושמ וברו ורפד ארק ימנ טקנ אל יכהלו וברל ןניפכ ןכל תבש םג
הבר הוצמד םושמ אלא תבשד ארק טקנ אלו ר"ופ לע םג הווצמ דבעד ל"ס ןכ םג איה הבר הוצמד ארק יאה טקנד ינשה
איה תבש לע םא יכ הווצמ וניא םש 'סותה ואיבהש ם"ביר ץוריתלו עמשמ ימלשוריב תצק עמשמ ןכו 'סותה ובתכד אהו
םג ביוחמד הז ימלשוריהמ ךפיהל וקייד הגיגח שירבו םימדוקה םיצוריתכ אלו אקוד ם"ביר 'יפכ ימלשוריהמ קיידל םיצורד
דבעד היל םיקד עמשמ דעומב אשיש המ דבעה איעבד ומצע איעבה ןמ אלא וקויד איעבה טושפיאד יאממ ואל ונייה ר"ופא
יא םולכ איעבמ הוה אל ר"ופ לע הוצמ דבעה םגד ל"נה םיצורית 'בה יפלו 'וכ אשיש המ היל איעבמ יכהלו ר"ופ לע הווצמ ונ
ןכו ובתכ ןכלו הרצי תבשל םושמ ונייה ר"ופ לע הווצמ אוהש לכ רמאד אה רמול איעבה אטשפיאד רתב םג םמצע וקחד יכהלו
יעבאה יפל ונייהד ןכ עמשמ תצקד ל"ר תצק עמשמ ר"ופא םגד עמשמ אטשפיאד המ יפלד איעבאה אטשפיאד המ יפל אלו א
דבעה בייח הפוג ר"ופב וליפא יריימ םימדוקה םיצורתה יפל לבא ם"ביר ץורית חכמ תבשא יאקד קוחדל וכרצוהש קר הווצמ
הגיגח שירב םג 'סותה וקדקד ןכ ומכו ללכ קחוד ילב "שרהמ םש השקהש המ םג א"שרהמ תישוק בשוימ הזבו המ לע א
אלו הרמאנ לארשיל ר"ופ תוצמ אהד הומת רבד אוה ףא ןענכל ףא וביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפ דועו 'סותה ובתכש
אלו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ םש רמאקד ידימ אישק אלד הארנ ע"צב חינהו תותימ עברא 'פב אתיאדכ חנ ינבל
ד י"שר שריפו חנ ינבל אלו הרמאנ לארשיל יניסב תינשינ ואציש לארשי הנימ עמש אינת רדה אלדמו הילע ווטצנ יניס דע
דבעה םג תבייח השאש לכד תילארשי השא ומכ השודקל סנכנד דבע כ"א םהמ ולטנ םיוג לבא ןרוסאב ודמע השודקל
םיבייח ןכלו השודקל כ"ג ואציש ןויכ םהמ ולטנ אל יאדוב השאמ רתוי הרות ןתמ םדוק ווטצנש המ פ"כע כ"א ןהב בייח
חיכומש ומכ תבש לע הווצמ השאד רמול לכונ ל"נה םיצורית 'בה יפל םג הז יפלו הרוטפ השאש ףא ר"ופב םידבעה
והות אל ביתכד םושמ השא אישהל הרות רפס ןירכומד םש ןנירמאד הליגמד 'מגמ איהש הארנו ג"נק 'יסב א"גמה
מ השאה ליבשב ףאד יאדו אלא וברו ורפד ארק יתיימ אל יאמא 'וכ הארב הרצי תבשל םייקל הרות רפס ןירכו אלד אהו
'וכ ר"ופא הדקפמ אלד םושמ תבש לע הווצמ איה םגד החפש יצחב וברל ןניפכ אלד םעטה םיצורית 'בה יפל םג 'סותה ובתכ
ש"מכ ר"ופא םג בייח דבעש ףא תבשא ללכ הווצמ הניאד רמול לכונ יכ הז םעטל ןיחרכומ ויה אלד םושמ יתיימ אלד אהו
הליגמב ותרבסלד תבשב תבייח החפשה םג יאדובד חכומ ם"ביר ץוריתל לבא הבר הוצמ תבשד םושמ וברו ורפד ארק
לבא 'וכ ר"ופא אדקפמ אלד םעטמ ןניפכ אלד רמול םיחרכומו ןכ השאה םג הז יפלו תבשב בייחו ר"ופמ דבעה רוטפ
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 14
אישהל ליבשב םג כ"א תבש לע הווצמ השאד רמול לכונ םיצורית 'בהל םג תמאב הרות רפס ןירכומ המותי בתכד אהו
תב וא ןב הל היהשכ וליפא יריימד ל"י תבש לע הווצמד םושמ רמא אלו דשח םושמ לעב אלב בשת לא השאה ה"גהב
תבש םושמ אצוי הזבד והות אל רמאנש ללה תיבד אבילא ןתנ יברד ט"מ אבר רמא א"ע ב"ס ףד תומבי ארמגב אתיאדכ
עב אלב בשת אל כ"פעא 'וכ הארב החפש אשיל ה"דב 'סותה שוריפב הפי ןויכ אל יכ מ"רהמב ןיטיגב םש ןייעו דשח םושמ ל
הצורו הרות רפס ול שיש דיחי 'י ק"ס ג"נק ןמיס ח"ואב ןייעו ל"נה 'סותב הפי היגמש הגיגח שירד א"שרהמב ןייעו 'וכ לוכי וניא
:וניד המ רוכמל

ח קלח רמוא עיבי ת"וש - בכ ןמיס העד הרוי
דוביכ תוצמ םושמ ולוקב עומשל תבייח םאה ,וב הצפח איהש ינולפ שיאל אשנת לבל היבא הילע הויצש הרוחב הלאש
?םאו בא

(א ןולוק י"רהמה (ג תוא וסק שרש) וחמל באה דיב חכ ןיאש ,בתכ השא איה םא ,ןבה הב ץופחי רשא השא אשיל ונבב ת
רבד יוהד ןאכ ש"כו ,תוכלהה יקסופ לכ וקספ ןכו ,בא לשמ יוהד רמאד ןאמכ ל"יק ןוממ ןינעל וליפא ירהש .ול תנגוהה
רבדה בורקש דועו ,ךכ לכ ויניעב רשית אל רשא תרחא השא חקיו ,הב ץפח רשא השאה חינהל ,אפוגד ארעצב ךיישה
הד יניעב ל"זח ורמא ירהש ,הרות ירבד לע רובעל ונב תא הוצמכ יו (א אמ ןישודיק) ,הנאריש דע השא שדקל םדאל רוסא
הבושתב ש"ארה 'כ רבכו .ויניעב ןח אצמתו הב ץופחי רשא השא חקיש םימכח ודיפקהש ירה ,(ה 'יס וט ללכ) באה םאש
דע השעש המ לע ול לוחמי אלשו ,ינולפ םע רבדי אלש ונב לע הוצמ ןבה ךירצ ןיא ,ומע סייפתהל ץפח ןבהו ,םייוסמ ןמז
'וכו ידוהי םוש אונשל רוסא יכ ,ויבא תאווצל שוחל דונדנ שיש רחאמ ,אנש אל ימנ אכהו .(מר 'יס) ד"וי רוטב אבוה ןכו ,
.רבדב הריבע םושמ אל הזב ןיאו ,ןבה לע תווצלו תוחמל באל חכ ןיאש אטישפ ,הוגב באה ךייש אלד אתלימבד דועו
בשי אלש ונייה ארומו ,ב"ויכו וליענמו ושיבלמ והקשמו וליכאמ ןוגכב אלא ךייש אל דוביכד ,ארומ םושמ אלו דוביכ
ןיאש אטישפ ,הוגב באה ךייש אלד אתלימ איוהד ד"נב לבא ,באל אכיישד אתלימ יוהד ,ב"ויכו וירבד רותסי אלו ומוקמב
ונבב תוחמל באב חכ 'יס) הגהב א"מרה קספ ןכו .כ"ע . באהש ,בתכ (הצ 'יס ד"ויח) הבושתב ם"דשרהמה םג .(הכ ףיעס מר
השאה אשיל לוכי ןבהש טושפ ןידה ,ויניעב הרשי איה יכ ,הב ץפח ןבהו ,ינולפ תב תא אשי אל ןפוא םושבש ונב לע הויצש
נב ראשכ הרשכ איהש ןויכ ,םינוגה םינבל הכזי הנממ יכ ,ללכ תבכעמ באה תוצמ ןיאו ,ויניעב הרשי רשא ,תורשכה לארשי תו
קדצ טפשמ ת"ושב ז"ע בתכו .ש"ע .םוקמה ינפל םיאונשו ,האונש ינב ויהי וינב ,הב ץפח ול ןיא רשא תרחא השא אשי םאו
ותב תא שדקל ול רוסא באה 'יפא ירהש ,תבב ןידה אוהש הארנ ,ןבב היה ם"דשרהמ ןודינש ףאש ,םאו ה"דב (גכ ס"ס) א"ח
ור ינא ינולפב רמאתו לדגתש דע 'יס ד"ויח) ודראפ דודל םתכמ ת"ושב כ"כו .ש"ע .'ינתממ (א אמ) ןישודיקב ןניקייד יכהו .הצ
הארנ ,ל"נה ןולוק י"רהמ בתכש םימעטה יפלש (ג ןמיס) סחניפ תעבג ת"ושב האלפה לעב ןואגה כ"כו .ש"ע .(א"ע הצ ףד ,גל
אח) םייח הנחמ ת"ושב םג .ש"ע .ןוכנ ןכו ,תבל ןב ןיב הזב קוליח ןיאש שיגרהש הלוח םדא תודוא ,בתכ (בל 'יס ג"ח ע"ה
,רטפנ תועש המכ רחאו .ןפוא םושב ךכל ימיכסת אל ונתב תא תאשל שקבי ינולפ רוחבה םאש ,ותשא תא ריהזהו ,וצק ברקש
רחאל ,חונמה הלעב ןוצר לע רובעל תרתומ םא לואשל הנמלאה האבו ,השאל תבה תא תאשל שקיבו אוהה רוחבה אב כ"חאו
ריהזהש תבייוחמ תבה ןיא ,ינולפ רוחבל אשנת אלש ותב תא ריהזמ באה היה םא וליפאש ,בישהו ,הרומח הרהזאב ךכ לע ה
באהש ד"נב ש"כו .ןולוק י"רהמ םשב (ה"כס מר 'יס) ד"ויב א"מרה ש"מכו ,וב ץפח הבל רשא שיאל אשנת אלש היבאל עומשל
ונמה היבא ירבדל עומשל הכירצ תבה ןיאש ותשא םע קר רביד .תבל ןב ןיב קוליח ןיאש היל אטישפד ןמק אה .ש"ע .'וכו ח
הירפ תוצמ םייקל הלעבל תעייסמ איהש ינפמ ,היאושינב הוצמ הל שי מ"מ ,היברו הירפ לע הווצמ תבה ןיאש יפ לע ףאו
וה דגנ 'יפא ,וב ץופחתש ימל אשנהל תיאשר ךכליה ,(בל 'יס) ויתובושתבו ,ןישודיקד ב"פר ן"רה ש"מכו ,היברו ] .היר 'עו
המב אלא בא דוביכ ךייש אלד ןולוק י"רהמ בתכש םעטה יפלש ,בתכש (נ 'יס ד"ויח) רבד בישמ ת"ושב ב"יצנה ןואגהל
םג אבוה הז םעטו ,ולוקב עומשל בויח ןיא ול עגונ וניאש רבדב כ"אשמ ,ותוקשהלו וליכאהל ןוגכ ותאנהלו ול עגונש
יבגל אקוד ונייהד הארנ ז"פל .א"רגה ירואיבב ןויזב רדגב איה תינולפ השאל ונב יאושינ םא לבא ,ארומו דוביכד ע"מ
אל באה לחמ םא וליפאו ,ומאו ויבא הלקמ רורא ללכב והזש ,השאל התאשל ול רוסאו ,ויבא לוקב עומשל בייח ,באל
יאחא ברד תותלאשה ש"מכ ,לוחמל א"א ונויזב לע מ"מ ,לוחמ ודובכ ודובכ לע לחמש בא ל"יקד ףאד ,ינהמ .(ס 'יס)
כ"ע .ד"בארה םשב (כר 'יס) ש"בירה ת"ושב כ"כו . המימת הרות 'סבו (תודלות פ"ס) ל"נה ןולוק י"רהמ ד"ע ריעהל 'כ
היה אל ,ןיאושינ ינינעב ויבאל עומשל בייח ןבה ןיא ןידה ןמ םאו ,ןענכ תונבמ השא חקי אלש בקעי תא קחצי הויצש הממ
ררועתנ אלש שודיחו ,יווצ ןושלב רמול ול ןענכ תונבמ השא תחיקלש ,מ"קל רומאה יפלו .ש"ע .'וכו םיקסופה הזב ו
תח תונב ינפמ ייחב יתצק הקבר הרמאש דע ,םלועה תובא יבגל ןויזבכ תבשחנ . םידיסח רפסב יתאצמ ןכו (דסקת 'יס)
,השא ןהמ חקול ןבהו ,השא ןהמ חקי לבל וילע םיוצמו ,תוער ץראה תונבש םיאור ומא וא ויבא םא ,בתכש ,הזב ןבה אטוח
הגהב ללה תיב רפס רבחמה ןב ברה תנווכ הארנ ןכו .ש"ע .ןענכ תונבמ השא אשיל אלש הקברלו קחציל עמש בקעי ירהש
.ש"ע .(ב"ע ה ףד) ב"ח דודל הלהת ברה םשב (זמק ללכ כ 'עמ) דמח ידשה כ"כו .ש"ע .(מר ס"ס) דודל םתכמ ת"ושבו
ודראפ (ד"ע ה"צד ,גל 'יס ד"ויח) בו ה"דב אל ,הנאשי אלש דיסח הדוהי 'ר תאווצ םושמ דיפקמ באה םאש ,בתכ ,ןיד ןמ ר
אכיאד ןויכ מ"מ ,אתלימ יאהב ידפק אלד אליח ינב ישיפנד בג לע ףאו ,ויבאל עומשל ךירצו ,ול תנגוהה השא הב ןנירק
היב ןניחגשמ דיפקד ןאמ 'וכו (חסר 'יס) דסח תרות ת"ושב ןהכה יאדסח ר"רהמ ברה 'כ ב"ויכו , .ש"ע . לכש הארנ ד"עפלו
הידהב ידפק אל דיפק אלד לכד ,הזב ויבאל עומשל צ"א ,הזב דיפקמ ןבה ןיאש זכ 'יס ד"ויח) הירא םש ת"ושב ש"מכו ,
אלדו ,הבוט הצע ךרד אלא םניאו ,ףלא ינמ דחאל אלא וקיזי אלו ,ןה תוקוחר תוששח דיסחה י"ר תואווצ לכש ,(א"ע ט"לד
.ש"ע .הידהב ידפק אל דיפק [ק"ודו .דועו .(ד 'יס ע"האח) השמ תורגא ת"ושבו .(זטק ס"ס ע"האח) רפוס םתח ת"ושב כ"כו

ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 15
(ב המשל הרות ת"ושב יתיאר האר הזב יתויהבו (וסר 'יס) הצור איהו ,אשנת אלש היבא הילע הויצש תב ,הלאש ,בתכש
וקב עומשל תבייוחמ איה םאה ,הרצי תבשל הארב והת אל יכ ,םינב תדללו אשנהל ןיאש ל"יק הנה ,הבושת ?היבא ל
,שיאל אשנהל אלב תבשל השאה תיאשר ןכלו ,אתפסותב שרופמ ןכו ,ןנברדמ 'יפאו ,היברו הירפ לע הווצמ השאה
ע"הא ע"שב ש"מכו ,ןירקיע סוכ תותשלו ,(ב"יס ה 'יס) הל שי וז הוצמ המייק םא קרו ,וז הוצמב ללכ תבייח הניאש אצמנ
ועו הווצמ וניאש ימכ ,רכש ןמ הילע הבוח בא דוביכ תוצמש ,אשנת אלש היבא תוצמ םייקל איה תבייוחמ ךכליה ,הש
ד"תכע .הזב היבאל עמשת אל ,היונפ ראשת םא ב"ויכו תונז לש לושכממ הארי איה םא והימו .הרותה . 'סותב הנהו
ןיטיג (ב אמ) ראובמ , י תבשל תוצמב איה תבייח מ"מ היברו הירפ תוצממ הרוטפ השאהש פ"עאש הרצ .ש"ע . כ"כו
ארתב אבב 'סותה .ש"ע .יכדרמ רב י"ר םשב (א גי) הבושתב רקשלא ם"רהמה ש"ממ חכומ ןכו ,(בע 'יס) ינב םילוכיש
,םימותי אישהל ידכ הרות רפס רוכמל ריעה ,השא אשילו הרות דומלל אלא ת"ס םירכומ ןיא (א זכ) הליגמב ל"יקדכו לע ףאו
םירכז םימותי ןיב הזב קלחל שיש יפ ןיאש יל הארנ מ"מ ,וז הוצממ תורוטפש תומותי ןיבל ,היברו הירפ לע םיווצמש
ד"תכע .וז הוצמ ללכמ תומותי איצוהל ןיאו ,רבדב קלחל . הרצי תבשל םושמ הזב שי פ"כעש םושמ ט"הד הארנו . ןכו
הבושתב ש"בשרה ש"ממ כ"ג חכומ צמ ןניאש פ"עאש ,נ"כהבב םישנה תוחינמש ת"ס תודוא ,(דכש 'יס) ,הרות דומלתב תוו
ייונתאבו אתשינכ יבב והיינב ייורקאב ןייכז יאמב ישנ ינה (א זי) תוכרבב ןנירמאדכו ,הרותה תוכזב ב"הועה ייחל ןה תוכוז מ"מ
ל"יק אהד ,םהל והוחיניש יתעדל רתוי אוה יואר ,אשנהל םידמועש המותיו םותי שי םא םוקמ לכמו .'וכו ןנבר יב והיירבג
אשיל ת"ס םירכומ .ד"תכע .השא שי המותיב םגש םושמ אוהש כ"עבו ,המותיל םותי ןיב הזב קוליח ןיאש רבוסש ירה
םהרבא ןגמה כ"כו .הרצי תבשל םושמ םידימלת תקפסהל ת"ס םירכומ (ו ףיעס םש) ע"שה ןרמ ש"מד (ט"קס גנק 'יס)
,"תומותי" ןידה אוה ,וימדב "םימותי" אישהלו רקשלא ם"רהמה ש"מכו ו .(בע 'יס) רמאקד (א זכ הליגמ) 'מגהמ חיכוהל ל"נ ןכ
ךייש אל וברו ורפד אלא ,וברו ורפ םושמ רמאק אלו ,הרצי תבשל הארב והת אל םושמ ט"הד ,השא אשיל ת"ס םירכומד אהא
,(ב אמ) ןיטיג 'סותה ש"מכ ,הרצי תבשל כ"אשמ ,השאב קקוחמ תקלחב ש"מכ אלדו ת"ס םירכומ ןיאש (א"קס א 'יס) ע"הא
שינל אלא .ד"תכע .ש"ע .םירכומ ןיא המותי ליבשב לבא ,ודיב קפיס ןיאו ר"ופב בייחש םותי יאו הבר הילאה כ"כו ק"ס גנק 'יס)
,(בי קקוחמ תקלחהו דימת תלועהכ אלדו ,המותי יאושינל ת"ס םירכומש ןידה אוהד שובלהו רקשלא ם"רהמה תעדש
ר"ופ לע הווצמ הניאש ןויכ ,המותיל אלו םותיל אקודד ובתכש הליגממ הזל היארו .שובלהו רקשלא ם"רהמה 'דמ ורכז אלו ,
גי) ב"ב 'סותה כ"כו .הרצי תבשל לע תווצמ םישנה ףאד (ב אמ) ןיטג 'סותב ראובמו ,הרצי תבשל םושמ ט"הד רמאקד (א זכ)
.(הנ תוא םש) 'סות יקספבו ,רמאנש ה"ד (א לאומש תיבב ש"מכ אלש הזו ,(א 'יס) רובג יטלשה בתכדמ חיכוהל השאש ,םי
כ"ע .םינב תב הניאשכ וליפא םעט רמול ל"חינד ,מ"קלו ,הרצי תבשל םושמ רמאק אלו ,דשח םושמ ,לעב אלב בשת אל .
.ש"ע .(א ס"ר) ע"הא ריאמ תיבה בתכ ןכו ע"הא ז"טב 'כ ב"ויכו (ב"קס ףוס א 'יס) רבכ הזבש תב וא ןב הל שי 'יפאד מ"נד
בשת אל ה"פא ,הרצי תבשל תבוח ידי האצי ש"ע .דשח םושמ לעב אלב ש"מד ,'כ (זע 'יס) א"ח בקעי תובש ת"ושב םג .
'יס) א"גמה ש"מכו ,םינורחאה וילע וגישה רבכו ,םירורב וירבד ןיא ,המותי יאושינל ת"ס םירכומ ןיאש (א 'יס) קקוחמ תקלחה
,רקיע ןכו ,םינורחא דועו (ב"קס א 'יס) לאומש תיבהו ,(ט"קס גנק ד"ויב ל"יק יכהו 'יס) (אנר ןיאושינל םיאבה המותיו םותיש
ש"ע .'וכו המותיה אישהל ןימידקמ תא ןיאישמ ,אשנהל ואבש המותיו םותי ,(ב זס) תובותכמ היאר איבה םש ר"אה ןכו) .
רפוס בתכ ת"ושבו .(זסק 'יס ד"ויח) קיש ם"רהמ ת"ושב 'עו .ש"ע .(דכ 'יס זי ללכ) םדא ייחה קספ ןכו .('וכו הלחת המותיה
ע"האח) .ש"ע .(א 'יס הילע הוצמה היבאל עומשל הל ןיא ,הרצי תבשל לע הווצמ תבהו ליאוהש הרואכל הארנ ז"פלו
אשנת אלש , ם"במרה 'דב ראובמכו ,(ב"יה םירממ 'להמ ו"פ) םהירבד לש השע תוצמ לע 'יפא רובעל ויבא ול רמא םאש
ע"שה ןרמו רוטה וקספ ןכו .ול עמשי אל מכ הז ירהו .(ו"טס מר 'יס) .ראוב

(ג ע"הא ףסוי יכרבב א"דיחה ןרמל יזח ריפשד אניע םרב (זט ק"ס א 'יס) לע הווצמ השאה ןיאש רושימב חיכוהל 'כש
אתפסותהמ הרצי תבשל ,(תומביד ח"פ) אלב בשיל האשר השאהו ,השא אלב בשיל יאשר וניא שיאה" :םתה אתיאד
לוי אלש ידכ ,ןירקיע לש סוכ תותשל יאשר וניא שיאה .שיא וניא שיאה .דלת אלש ןירקיע סוכ תותשל האשר השאהו ,די
"סירסל וליפא אשנהל האשר השאהו ,'וכו הנקזו הרקע אשיל יאשר . ] ןייע הטמל ע ד,ח תומבי אתפסותה תסרג " פ
ןמרביל [ . ם"במרה קספ ןכו ."סירסל אשנתש וא ,םלועל אשנת אלש השאל תושרו" :(ו"כה האיב ירוסיא 'להמ אכ קרפ)
'סותה ירבד ךפיה ם"במרהל ל"סד ראובמו ע הווצמ השאהש ובתכש ,הרצי תבשל ל ן"רה ירבדמ חכומ ןכו ב"פ שיר)
(ןישודיקד הוצמ הל שי מ"מ ,היברו הירפב הווצמ הניא השאד ג"עאד" :החולשבמ רתוי הב הוצמ ןנירמאד אהא 'כש
הוצמ ישועל לפטנו ,הוצמ ישועל עייסמ םתסמ אפידעד ,םירורב ן"רה ירבדו ."ותוצמ םייקל לעבל תעייסמ איהש
אמלעד , ןנתד תוכמב) (ב ה יצמ אל וב ותרזע ןיא םאו ,השאה ידעלב יגס אל ר"ופ תוצמב אכהד ,הוצמ השועכ אוה ירהש
ידימ דיבע . ן"רה תבושתב ע"עו ,הבושתב ןד ר"רהמ ברה ש"מ איבה לאושה ברהש ,(בל 'יס) הווצמ השאה ןיאש פ"עאש
ו ,השועו הווצמ הניאש יפ לע ףא ,היאושינב הוצמ הל שי מ"מ ,היברו הירפ לע ,הזב ומע תמכסמ יתעדו ,םש ן"רה בתכ
ןישודיקמ רבדל היארו (א אמ) אדבע אק הוצמ תשדקתמה השאהש הרורב היאר וזו ,'וכו החולשבמ רתוי הב הוצמ .
.ש"ע .[הידעלב ותוצמ תושעל שיאה לכוי אלש םושמ איה הוצמהד בתכ םש ההגהבו] לע בויח םוש ןיאש ל"סד חכומו
בשל םושמ 'יפאו ,אשנהל השאה ח"א ןחלשה ךרעהל דוע יתיאר ןכו .הזב ךיראהש ש"ע .'וכו הרצי ת ,(ד"קס גנק 'יס)
,סירסל אשנת וא םלועל אשנהל אלש האשר השאהש ,בתכש (ו"כה האיב ירוסיא 'המ א"כפ) ם"במרה 'דמ רושימב חיכוהש
ןישודיקד ב"פ שיר) ן"רה ירבדמ םג חכומ ןכו ,הרצי תבשל םושמ םג הווצמ השאה ןיאש אמלא .( ןיטיג 'סותה ש"מו (ב אמ)
ע"עו .ם"במרה 'ד רכז אל אוה םג לבא ,םש עשוהי ינפה םהירבד לע דמע רבכ ,הרצי תבשל םושמ תבייח השאהש
הגיגח 'סותב ם"במרה ירבדמ כ"ג חיכוהש (ב"קס א 'יס) ע"הא בקעי תועושיהל יתיאר ןכו .ש"ע .ר"אהו א"גמהכ אלדו .(ב ב)
ו (ו"כה ב"וסיא 'להמ א"כפ) רפסב ןתיאל ליכשמ לעב ןואגה םג .ש"ע .תבש לע הווצמ השאה ןיאש (תומביד ח"פ) אתפסותה
ןיאש (ו"כה האיב ירוסיא 'להמ א"כפ) ם"במרה ירבדמ חיכוהל שיש ,בתכ (ב"ער ס ףד ,ז"טה תושיא 'להמ ו"טפ) ןתיא לחנ
וי י"בב ואבוהש הבושתב ן"רהו א"בשרה תעד ןכשו ,הרצי תבשל םושמ הווצמ השאה ן"רה ש"מ אחינ הזבו .(חכר 'יס) ד"
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 16
אמ) ןיטיג 'סותה ש"מכ הרצי תבשל םושמ הווצמ השאד היל קופיתד ,םש לאנתנ ןברקה וילע השקהו ,'וכו (ןישודיקד ב"פרב)
.ם"במרה ירבדכו ,תבשמ ימנ הרוטפ השאד ל"סד הבושתב ותטשל ליזא ן"רהד הינמ טימתשאו ,(ב 'יס א"גמה ש"מ ז"פלו
ס םירכומש גנק ןיטיג 'סותהמ היאר איבהו ,המותי אישהל ת" (ב אמ) ,םיחרכומ וירבד ןיא ,תבש םושמ הווצמ השאד
םהילע םיקלוח םיקסופ הברהו ,םימכסומ םניא 'סותה ירבד ירהש . המותיש (א זס) תובותכב ש"ממ ריעהל שיש אלא
ק ,היאושינל ת"ס םירכומש ה"ה כ"או ,הבורמ התשובש ינפמ ,םותי יאושינל תמדוק כ"ע .םותימ ו" םינורחאה וירבדכו) .
ךפיה ל"סד םיראובמ ם"במרה ירבדש בתכ (א ס"ר) ע"הא ריאמ תיב ןואגה ןכו .(ש"ע .גנק 'יס ח"א עשי ידגב 'סב םג בתכ
,(גי הכלה א 'יס) ע"הא םהרבא לש ונחלש רפסב יקחצי ןהכה א"רהמ ןואגה ןכו .ש"ע .'וכו ל"נה (ב אמ) ןיטיג 'סותה ש"מ
ימב חיכוה םשב (א גי) ב"ב 'סותהכ אלדו ,הרצי תבשל םושמ 'יפא אדקפימ אלד ל"נה ן"רהו א"בשרהו ם"במרה ירבדמ רוש
.ש"ע .'סותה ירבד רחא ךשמנש (ט"קס ג"נק 'יס) א"גמהכ אלדו ,תבש םושמ הווצמ השאש ל"סד ם"ביר ב"יצנה ןואגה ןכו
הלאש קמעה רפסב (ב תוא הסק אתליאש הכרבה תאזו תשרפ) ב חיכוה תוצמש ל"סד םש תותליאשה ירבדמ רושימ
תומביב חכומ ןכו ,תבש תוצמב ימנ והנתיל היברו הירפ תוצמב והנתילד ישנ ינהו ,היברו הירפ תוצמב היולת תבש הס)
המ) הלע יוהת המ הליד וביסמ ,היל הרמא ,תדקפימ אל ליז הל רמא ,(הלעבמ טג עובתל) ימא 'רד הימקל איתאד איההב (ב
זב הילע אהת אל ,היל הרמא ,תדקפימ אל הל רמא ,ןמחנ ברד ימק איתאד איההו ,ןניפכ יאדו יאה יכ רמא ,(םינב ילבמ התנק
ןכו ,ןניפכ יאדו אה יכ רמא (הנרבקי תומת םאו ,התנקז תעל וילע ןעשתש ץע) הרובקל הרמו הדיל ארטוח אתתיא ךה איעב
.(ו ףיעס דנק 'יס) ע"האב קספנ םושמ היל קופית אתיא םאו תוצמב הניא היברו הירפב הניאש ןויכש יאדו אלא ,תבש
ן"רה ש"מכו ,תבש (ןישודיקד ב"פר) ר"ופב בייחש הלעבל תעייסמש קר אלא ,ללכ תבייח הניא איהש . ש"בה כ"כו א 'יס)
(ב"קס ע"שה תעדב בתש ןניעבד ,(ב הס) תומבימ היארה הנהו .ש"ע .'וכו אייח יבר תשא תידוהי לש השעמהמ חכומ ןכו . א
םג .(א ס"ר) ע"הא ריאמ תיבה כ"כו .ע"צב חינהו ,(בי ק"ס גנק 'יס) הבר הילאה םג הב ריעה ,'וכו הדיל ארטוחד הנעט תמחמ
רהוזה ירבדמ חכומ ןכש ףיסוהו ,(ו"ס דנק 'יס) ע"שהו ,(ב הס) תומביד איההמ ןכ חיכוהל בתכ (גנק 'יס) ח"א יש ךרע רפסב
הרוטפ השאהש (ב"ע ב"קד םיטפשמ 'רפ) (ב אמ) ןיטיגל 'יחב םיחרי שרג ורפסב קצאלפמ ןואגה םג .ש"ע .תבש תוצממ םג
(ב דס תומביב) ןנירמא הברדאו ,ללכ השאב תבש בויח וניצמ אלש ,קוחד אוה ,השאב םג תבש ךיישד 'סותה ש"מד ,בתכ
בא ,היברו הירפב בייחש ימב קר אלא תבש ךייש אלד אמלא ,אשנעימ אל אדקפימ אלד ןויכ יהיאד בויחמ הטעמתנש השא ל
תבשד ארקו ,אתיירואב אזימר אלד ידימ אכילו ,הלבק ירבדמ אוה תבשד ארק יאהד ,הל תיל תבש תוצמ םג ,היברו הירפ
.ש"ע .'וכו היברו הירפד ארקא ךימסד יאדו שפנ תבישמ ת"וש ורפסב דוע כ"כו 'מגהמ ןכ חיכוהל ףיסוהו ,(ד תוא אמ 'יס)
פימ אל ליז ,(ב הס) תומביד .תבש םושמ הווצמ אה אתיא םאו ,תדק ע"האב ראובמ ןכו (א 'יס) אלב בשיל תרתומ השאש
א"גמה ש"מ ןכלו ,'וכו שיא (גנק 'יס) .'וכו םיארנ וירבד ןיא ,תבש םושמ הווצמש םעטמ ,המותי יאושינל ת"ס םירכומש
.ש"ע ורע רפסבו .(א ס"ר) ע"הא א"ערגה 'יחבו ,(א 'יס) ע"הא שש ידגב רפסב ע"עו .(ב ףיעס ףוס םש) ע"הא לע םשובה תג
.ש"ע .(א 'יס) תוצמה לע קיש ם"רהמה 'יחבו א"ח ןויצ ןינב ת"ושב 'עו (גכק 'יס) ןיאש הארנ ארבסה דצמש בתכ כ"גש
עשוהי ינפה כ"ג ש"מכו ,םוקמ םושב ןכ וניצמ אלש ןויכ ,השאב תכייש תבש תוצמ .(ב אמ ןיטג) ובתכש 'סותה ףאשו
אב תבש תוצמ אכיאד .ש"ע .שיאב קר אלא השאב אכיל שממ תבש בויח לבא ,תבש תוצמ תרמגנ הדי לעש םתנווכ ,הש
אתפסותה לע ךמסש ל"נה המשל הרות ברה קדצש הארנ התעמו (תומביד ח"פ) היברו הירפ לע הווצמ השאה ןיאש
ע"הא ףסוי יכרבב רושימב חיכוהש ומכו .ןנברדמ 'יפא (א 'יס) 'דב הקספנש ,ל"נה אתפסותהמ ם"במרה 'להמ אכ קרפ)
.(א תוא חכ 'יס) א"ח הרות ןינק ת"ושבו .(ז"טה תושיא 'להמ ו"טפ) חקור השעמ רפסב 'עו .ל"נכו .(ו"כה האיב ירוסיא

ד ( רקשלא ם"רהמה ףאש תמאבו (בע 'יס) ,המותיל םותי ןיב הזב קוליח ןיאשו ,המותי יאושינל ת"ס םירכומש ,בתכש
וצמ השאה ןיאש הדומ אוהש ל"י אתפסותב אידהל חכומדכו ,ן"רהו א"בשרהו ם"במרה ירבדכו ,תבש םושמ הו ח"פ)
(תומביד שפנ תבישמ ת"ושב קצאלפמ ןואגה ירבדכ ל"סד אלא .ל"נה ,(ד תוא אמ 'יס) תבש תוצמ ןיאש הלעהש רחאש
'סותהכ אלדו ,ללכ השאב ,(ב אמ ןיטיג) בתכ , ט"הו ,ת"ס רוכמל רתומ כ"ג המותי אישהלד ל"נ מ"מו המש םושמ
אצומ םאש רמאנ וטאד ,ת"ס רוכמל ילבמ השא םוש אצומ וניאש ןפואב אקוד הז ןיא ,השא אשיל ת"ס רוכמל וריתהש
,ודובכ יפל השא אשיל םילודג ןב בושח שיא הצרי םא וא ?ת"ס רוכמל אלש ידכ הנאשי ןיחש תכומ וא אמוס וא תרגיח
רוכמי אלש ידכ היוזבו הלפש השא אשיש ול רמאנ וטא אלא ,לכשה דגנ והזש ,ןכ רמול ללכ ארבס ןיאש יאדו אה ?ת"ס
לעש ןויכ ,ת"ס רוכמל ול וריתה ,ויניעב הרשי יכ ,ול תנגוה איהשו ,הב ץפח אוהש םינב תב השא אשיל אבש לכש הארנ
,ת"ס רוכמל ילבמ תרחא השא אוצמל לוכי היה םא וליפאו ,היברו הירפ תוצמ םייוקת וז השא םע ויאושינ ידי ליאוה מ"מ
תואיצמ שי התעמו .הוצמה אדבעתמ ותריכמ י"עש ןויכ ,ת"סה רוכמל יאשר ,ךכ י"ע תמייקתמ היברו הירפ תוצמו
הסנוכל םיכסמ וניא ךדושמהש ןויכ מ"מ ,תבש תוצמ לע 'יפא הווצמ הניא איהש פ"עאש ,המותי אישהל םג ת"ס רוכמל
הסנוכל הצרתיש ידכ ת"ס רוכמל חרכה שיו ,אינודנ ילב ןכו ,היברו הירפ לע הווצמ אוהש וליבשב ת"סה םירכומ ריפש ,
ש"ע .'וכו האישהל ת"ס רוכמל םילוכי ,הל יוארה ןוגה ךודיש הל ןמדזיש יוכיס שי ת"סה תריכמ י"ע םא . םא םג ז"פלו
ידכ ת"ס םירכומ ,אשנהל הצורש המותיל םגש קספ הפי מ"מ ,השאב תבש תוצמ ןיאש ל"ס רקשלא ם"רהמהש רמאנ
ל ן"רה ירבד פ"ע ל"י םגו .הידיד אתל םושמ ,הל יוארה רוחבל האישה ,(א אמ ןישודיק) איהש המב הוצמ השאל שיש
ותוצמ םייקל לעבל תעייסמ .(םש םש ישנא ישודיחב 'עו) . ךכ םושמ ת"ס רוכמל םילוכי ךכליה ש"בשרה תעדל ל"י ןכו .
תולתל ךרוצ ןיאו ,המותי יאושינל םג ת"ס רוכמל ריתהש ל"נה המכ וקספש המ ריפש יתא הזבו .תבש תוצמב הז רבד
'סב ןכו .(ג"קס םש) בלל הפי ברה כ"כו .םש םירובג ןגמ 'סב ש"מכו ,המותי יאושינל ת"ס םירכומש (גנק 'יס) ח"ואב םינורחא
יא ת"ס תריכמ רוסיא םיקסופה בורלש ןויכ ,המותי יאושינל ת"ס רוכמל ריתהל הלעה (ט"קס םש) רפוס םייח תרות אלא ונ
הנשמב ןכו .ל"נה קצאלפמ ןואגה ש"מכו ,ריתהל שי הז םעט אלב םג ,תבש םושמ םעטה בתכ םשש ףאו .ש"ע .ןנברדמ
םעטה לע וכמס םה םגש ףאו ,המותי יאושינל ת"ס תריכמ ריתהל וקספ (בל ק"ס םש) םייחה ףכבו (דכ ק"ס םש) הרורב
ירהו .םמעטמ אלו םתומכ הכלה ,תבש םושמ הווצמ השאהש ] .ראובמכ הז פוס םתחהש יפ לע ףאו (כ 'יס ע"האח) ר קפקפמ
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 17
,ךכ םושמ ת"ס רוכמל ןיאו ,הלבק ירבדמ אלא תבש תוצמ ןיאש םושמ ,המותי יאושינל ת"ס תריכמד ןידה רקיעב
הבר הוצמ היבגל תבש תוצמ ל"וה ,אתיירואד ר"ופ תוצמ ימנ אכיאד שיא כ"אשמ זס) תובותכמ ר"אה איבהש היארהו ,
שהלש (א לע ךומסל שי הכלהל מ"מ .ש"ע .'וכו תוחדל אלו םידקהל םתהד תוחדל שי ,'וכו םותי אישהלמ ףידע המותי אי
[ק"ודו .ל"נה םעטהמ המותיל ףא ת"ס תריכמ םיריתמה םינורחאה המשל הרות ברה ירבד לע קפקפל שי ןיידע רומאה יפלו
ךרוצל ת"ס רוכמל רתוהש דע ,היאושינב הוצמ שיש ןויכמש ,ל"נה רזוגש היבא ירבדל עומשל הל ןיאש ל"י ,היאושינ
הוצמה ןמ לטבתתו ,אשנת לבל הילע חיכוהל (א"ע הצ ףד גל 'יס ד"ויח) דודל םתכמ ת"ושב ודראפ דוד יבר ןואגה כ"כו .
עומשל הל ןיאש ,היברו הירפ תוצמ לע הווצמ הניאש יפ לע ףא תבה יאושינב הוצמ שיש ,(בל 'יס) הבושתב ן"רה ש"ממ
בדל אובל הלוכיש ןויכמש ,םש ףיסוהו .('א תוא ל"נכ) .תבל ןב ןיב הזב קוליח ןיאו ,הנוצרו הצפח דגנ ןיאושינה ינינעב היבא יר
ת"ושב ראבתמ ןכו .ש"ע .שיאכ תויהל הניד רזח ,(ב הס) תומביב ש"מכ ,הרובקל הרמו הדיל ארטוח איעבד ,הנעט תמחמ
ליח ןיאש (המ 'יס ע"האח) ת"המ הדוהיב עדונ .הדוהיב עדונה ןואגה תעדל ןהו ,לאושה ג"הרה תעדל ןה ,תבל ןב ןיב הזב קו
.ש"ע קדצ ינבא ת"ושב םג (טצ 'יס ב"ח ד"ויח) ןולוק י"רהמ ש"מ יפלש ,בתכ ,(וסק שרש) אשילמ ןבב החומ באה םאש
הש אכה ש"כו ,בא לשמ יוהד ל"יק ןוממ ןינעל וליפאש ןויכ ,ול עומשל צ"א ,ןבה הב ץופחיש השא ארעצל ךיישה רבד או
א"מרה קספ ןכו .אפוגד ,(מר ס"וס) ,וב ץופחתש שיאל אשנת אלש ותבב תוחמל באה דיב חכ ןיאש ןידה אוהש ןאכמ
איהש תונוזמ ידי לע היבאל עגונ רבדה םא וליפאו .ולמרא בתימלמ וד ןט בתימל בטד ,אפוגד ארעצ ןאכ שיש ש"כו
נש המב ,הזב ודבכל תבייוחמ הניא ,החיורמ ללכ סח וניאו ,ופוג לע סחש הזה באה לע אלפתמ ינאו .השפנו הפוגל עגו
ימשב היבאל אנ ורמאי ןכלו .שפנל עגונה הזכ רבדב ש"כו ,םינב לע בא םחרכ ביתכ אלהו ותב לש השפנו הפוג לע
ותבל עידוהל שי ,ותעדב דומעי םאו ,בטומ ילוקב עמשי םאו ,הזמ ותב תא ענמי אלש וריהזמו ושקבמ ינאש הבאת לבל
ד"תכע .בוט לזמב היהיו ,וב הצפח איהש הסיגל אשנתו ולוקב עמשת אלו ול . ברה ירבדכ אלשו ,ד"נב רמוא ינא ןכו
המשל הרות ברה לש ונודינל םיכייש וללה םירבדה לכו .אנידל םינוכנ וירבד ןיאש ,המשל הרות ורפסב ג"הנכהל ע"עו .
,םתה ןנירמאד אהא (ב וע ןירדהנס) ייחו ארמח תא ההשמה ןוגכ ,ותאנה יפל רמולכ ,בתכש ,וכרד יפל ךצעויה ןמ ריהז יוה
,ול הצרתת אלש תרגובה ותבל ץעימ היבאו ,השאל וינבמ דחאל היתודוא רבדמ ריעה ינבמ דחאו ,אשנהלמ תרגוב ותב
אמש ,ןינעה קודבלו ןוחבל איה הכירצ ,היקנו הבוט החפשמב הליג ןב רוחבה ןיאש ,ותצעל םינפ הארמו רבדב עגונ היבא
וחק ,קוספה לע ,(ב ל) ןישודיקב ורמא ירהש ,דוע ףיסוהל שיו .כ"ע .ןתנוהי וניבר .'וכו ול עמשת אל זאו ,ומצע תבוטל ןיוכמו
השבלנו ידימ הל ןתינד ,והל רמאק יכה ?איה ודיב ותב אלא ,ודיב ונב אמלשב ,םישנאל ונת םכיתונב תאו םישנ םכינבל
וצפקד יכיה יכ היסכנו היסכנו השבלנד ,םישנאל ונת םכיתונב תא ביתכד ,איה אתיירואד ימנ אה (ב בנ) תובותכבו .ישניא הלע
הז ןיא ,איה אתיירואד ןנירמאד אהד ,'כש (א גנ תובותכ) א"שרהמב 'עו .הל יבסנ ותאו הלע יצפקד יכיה יכ ידימ הל ביתינו
ישהל ותבל ןתיש המ לכש איה ןנברד אתנקתו ,אמלעב ךמס אלא כ קרפ) הנשמ םחלה כ"כו .ש"ע .הלחנ ריבעמ ירקמ אל הא
המ אקודש ,(א שרש) תוצמה 'סב ן"במרה ש"מ יפל םלוא .ש"ע .אוה אמלעב אתכמסאד ,ם"במרה תעדב (א"ה תושיא 'להמ
ריפש נ"ה ,אוה הרות רבד האווצ ןושלב ארקמב בותכש המ לבא ,ןנברדמ יוה האובנב ארקמב בתכנ אלו םיאיבנה ונקיתש
שח .ש"ע .(דמ 'יס) םייח יבקע ת"ושב הזב ךיראה ןכו .אקודב יוה ,איה אתיירואד 'מגה ןושלו ,אתיירואד בי הזה שיאה ז"פלו
הלבק ירבד לע פ"כע רבוע אשנת אלש ותב לע הווצמש .ק"ודו .הלבקב ה"ד (א וט) תינעת י"שר 'עו .

(ה םידיסח רפסב יתיארו (סרת 'יס) וינב ותמש דחאב השעמ ,בתכש ינא עדוי ,ותתימ תעשב וידימלתל רמאו ,וייחב
,לעב יל חק יל רמול תשייבתמ התיה ךא ,לעבל אשנהל ןוצרב התיהו ,הנמלא הנטק תוחא יל התיהש אלא ,ןוע יב ןיאש
אלב ינב ילע ותמו יתשנענ הז ליבשבו ,היסכנו הנוממ יל ראשיש ידכ ,יתיצר אלו ,שיאל האישהלו הגווזל לוכי יתייה ינאו
ינב ,םיאנ םישובלמו הינודנ ידי לע ותב תא אישהל הוצמה םייקל לדתשיש םוקמב רשא שיאל לכשה רסומ ןאכמ .כ"ע .ם
לחמהל ןתינ אל אפוגד ארעצ יכ ,ה"בקהמ שנוע ול יופצו .אושנמ ונוע לודגש ,שיאל אשנת לבל הילע הווצמ אוה .
תנמ לע יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה (ב טי) ןישודיקב רמאדכו ואנתו ,תשדוקמ וז ירה ,הנועו תוסכ ראש ילע ךל ןיאש
הנוע לבא ,םייק ואנת הליחמל ןתינד ןוממבש רבדב ,י"שריפו .םייק ואנת ןוממבש רבדב רמוא הדוהי 'ר .ריאמ 'ר ירבד ,לטב
וכק) ב"ב ם"בשר שוריפבו ,(א"עס אנ) מ"ב י"שר שוריפב אוה ןכו .כ"ע .הליחמל ביהיתא אל אוה אפוגד ארעצד ן"רהבו .(ב
.(י הכלה תושיא 'להמ ו"פ ךלמל הנשמב 'עו) .ש"ע .(א אס) ןישודיקד ג"פ המשל הרות ת"ושב 'עו (רע 'יס) םאש ,בתכש
ןבהו ,רצחב לקמ לע בוכרל םירענ השעמ תושעל ויבא י"ע הווטצנש לודג ןב ןוגכ ,ודובכל וניאש רבד תושעל ויבא והויצ
ויכ ,ול עומשל צ"א ,ןכ תושעל שייבתמ ודובכ הז ןיאש ן האלממ היהתש ותשא תא רידמה (ב אע) תובותכב ב"ויכ ש"מכו .
(א ט) ב"בב 'עו .'וכו ןאכ ה"הו .הטושכ תיארנש ינפמ ט"הד ןנחוי ר"או .הבותכ ןתיו איצוי הפשאל הרעמו ףידע אפוגד ארעצד
אנויזבמ , ת וירחא םיקדוב ינוסכ רמואה לבא ,דימ ול םינתונ ינוליכאה רמואה ןכלו ,(י"ס אנר 'יס) ד"ויב קספנ ןכו ,הלח כ"א
אנויזבמ ףידע הדיד אפוגד ארעצד ,ול עומשל צ"א אשנת אלש ותבל רמואשכ נ"ה םתה יגילפד (ב ח) הטוסב 'ע והימו .
.םיאשונה ןיב קלחל שיו ,אכפיא וא אנויזבמ ףידע ארעצ יא ןנברו י"ר ,ל"נה רע 'יס המשל הרותב ש"מ לע ריעהל שי הנהו
ה רתויש ןולוק י"רהמ ש"מ איבהל ול הי (וסק שרש) לע תווצל באב חכ ןיאש טושפ הוגב באה ךייש אלד אתלימ לכבד
הזב ןיא ירה נ"הו .'וכו והקשמו וליכאמ ןוגכב אלא ךייש אל דוביכד ,ארומ םושמ אלו בא דוביכ םושמ אל הזב ןיאו ,ןבה
הזכ הנושמו רז השעמב באה תבוטו תאנה אובמ ו"קירהמ ירבדכו . רקיע ןיאש ,ךנהל המ ה"דב (א ו תומבי) ן"במרה 'יחב ר
,'וכו והקשמו וליכאמ דוביכ והזיא ,ןישודיקב ורמאש ומכ אלא בא דוביכ ,באל האנה וב שיש רבד לכו תושעל ול רמא םא לבא
הרות הרמאש דוביכ הז ןיא ,םולכ לש האנה ונממ ול ןיאש רבד ,'וכו אמטה ויבא ול רמא לוכי ורמאש המ ןכו . איבהל ונייה
.ךנהל המ ה"ד םש תומבי א"בשרה בתכ וללה םירבדכו .כ"ע .ול עמשי אלש רמול צ"א םנחל אמטה לבא ,רמאק תוריפ ול
ן"במרה םשב ,לוכי ה"ד (א בל מ"ב) תצבוקמ הטישב כ"כו .ש"ע .(א בל) מ"בל וישודיחב ןכו .םש תומבי א"בטירה כ"כו
ד"וי א"רגה ירואיבב כ"כו .ש"ע .א"בשרהו ל"נה א"בשרה ירבד איבה (פר 'יסב) ומצע המשל הרות ברהו .ש"ע .(מר ס"ס)
לכש ,בתכש ,ר"ת ה"דו ,עייתסא ה"ד 'סותב (א אל ןישודיק) הנקמה רפסב יתיארו .ש"ע .בא דוביכ תוצמ ךייש אל ג"הכבד
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 18
"פעא ,דוביכ ללכב וניאש ,ונממ האנה םוש ויבאל ןיאש רבד אוה 'יפא ,ויבא וילע הוצמש רבד ,ונממ דספה םוש ןבל ןיא םא כ
.ךפיהל ל"סד ל"נה םינושארה ירבד רש רכז אלש ינהימתו .ש"ע .וירבד תא רתוסכ יוה ול עמשי אל םאש ,ארומ ללכב היל הוה
ףדו ,ג"ע גק ףד 'ט השע) א"ח ג"סרל תוצמה 'ס לע ושוריפב אלריפ פ"ירגה םנמא .(ח"פ דומע תוצמה 'סב רלה ח"רגהל ע"עו)
להו א"ע אק ב"ח ץ"בשרה ת"ושב םג חכומ ןכ הרואכלו .ש"ע .הזב א"בשרהכ אלד ל"ס םחורי וניברו יריאמהש חיכוהל 'כ (הא
ג"הכבד ל"נה ןולוק י"רהמ ש"מ לע ונודינב ךמתסהש ,דועו ה"ד (ולק 'יס) ןילבולמ ם"רהמ 'ושתב 'עו .ש"ע .לבא ה"ד (בנ 'יס)
) רלוגר והילא די ת"ושבו .ש"ע .בא דוביכ ךייש אל הוצמ שיש הדומ (א ו תומבי) א"בשרה ףאש ,בתכ (ב"עס ו"כד אמ 'יס
םויק לע דוע דיפקמ וניאש באה רמאי םא ירהש ,ת"ל םוש תוחדל חכ וז ע"מב ןיא קרו ,ויבא הויצ רשא לככ םייקל ,רבדב
משמ ו"קירהמ ירבדמש יפ לע ףאו .'וכו ללכ השעל אתיל בוש ותרזגו ויוויצ לוטיבב רתוי ץפחו ,ותרזג ע"מ ןיאש שוריפב ע
הלחת ש"מ לע אלא ,דבלב הז םעט לע ךמס אל ו"קירהמ םגש ל"צ ,היוגב באה ךיישד ,ב"ויכו היתשו הליכאב אלא בא דוביכד
'עו .ש"ע .(טי 'יס ח"ואח) םשובה תגורע ת"ושב בתכ ב"ויכו .ש"ע .'וכו אפוגד ארעצ ש"כו בא לשמ יוהד ל"יק ןוממב ףאש
ד"ויח) שפנ תבישמ ת"ושב ת"ושבו .לבא ה"ד (אק 'יס) א"ח ם"שרהמ ת"ושבו .(ג"ע כ ףד זט 'יס) בוזא תדוגא ת"ושבו (זט 'יס
ת"ושבו .(הנ 'יס) ב"ח המכחה לצב ת"ושבו .(א"ע חי ףד) םידרח 'ס לע הדוהי ראב רפסבו .(בנ ס"ס ח"ואח) א"ח ג"שרהמ
(אצת יכ תשרפ שיר) תוצמה רעשב 'עו .ש"ע .(לק 'יס) ג"ח בקעי תקלח ללגב הליבטה לטיב ל"ז י"ראהש ,הליבטה ןינע ה"דב
עומשל שי ג"הכבו ,ותואירב לע תגאודו תרעטצמ ומאש הארש ל"צו .ףרוחב הוקמב לובטי אלש וילע הרזגש ומא תרזג
ימ תודוא ,(בנ 'יס) ןימינב תנשמ ת"ושב 'עו .ש"ע .ל"נה (טי 'יס ח"ואח) םשובה תגורע ת"ושב תאזכ הלאש לע כ"כו .םירוהל
'עו .ש"ע .בא דוביכל עגונ הז רבד ןיאש ןויכ ,ול עומשל צ"אש ,בתכו ,םירפסמב ונחלגי אלא ,ונקז לדגי אלש ויבא וילע הויצש
השקוה יפרח ימיבו .ש"ע .(דכק 'יס) ד"חו (אי תוא איק 'יס) ב"ח יולה טבש ת"ושבו .(בכ ק"ס ףוס חכר 'יס) ד"וי ןחלשה ךרעב
קת 'יס) םידיסח 'סב ש"מ לע יל הנחקי םאש ששוחו ,הב ץפח וניא ןבהו ,ותב תב וא ונב תב תא אשיל ונבל הוצמה בא ,(בס
.'וכו התוא בהוא וניאש השא אשיל ותוא םיקחודש םיאטוח ומאו ויבאו ,ומאו ויבא ליבשב לודג רבד השוע הז ירה ,התוא אנשי
לד אתלימ איוהד ,בא דוביכ םושמ הזב ןיא ירהו ,םהל עומשל ןבה לעש עמשמ 'סב ש"מב ריעהל שי ןכו .הוגב באה ךייש א
זא ,וירוה תא סנרפל לכוי אל השא חקי םאו ,םסנרפיו דובעיש ידכ ,השא אשיל אלש והוצמ ויבא םאש ,(דסקת 'יס) םידיסח
ת"ושב ר"ושו .ע"צו .םתסנרפב ןיפיקעב עגונ הזש ףא ,הזב וירוהל עומשל בייח וניא ירהש ,המיתו .'וכו ומאלו ויבאל עמשי
ךיאש אשלוחמ קרפיא אל יתכאו .ש"ע .ותעיסו ו"קירהמ ד"ע קלוחש ח"סה 'דמ חיכוהש ,לבא ה"ד (אק 'יס) א"ח ם"שרהמ
לש ע"מ לע רובעל ול רמואב 'יפא ירהו ,ויבא לש יווצ ליבשב ,וימי לכ הריבע ירוהרהב ראשיו ר"ופ תוצממ לטבתיש ןכתי
.ול עמשי אל םהירבד ן"במרהל תוסחוימה ת"ושב 'עו (ברע 'יס) עבקי אל םאו ,םשמשל ןבה ךירצו ,םילוח ומאו ויבא םאש
י"ע ר"ופ םייקל ול א"א ירהש ,ר"ופ תוצמב קוסעלו םדובכ חינהל יאשר ,םשמ השא ול ונתי אל רחא םוקמב ותריד
מ רתוי ת"ת לודג ורמא רבכו ,ולא ינשל אלא ת"ס םירכומ ןיאש ,הרות דומלת תוצמכ הואשע ר"ופ תוצמו ,םירחא דוביכ
'וכו המימת הלוע היה אלמלא השא אשיל ל"וחל אצוי היה וניבא קחציו ,םאו בא ד"סקת ס"ס םידיסח רפסב ע"עו] .ש"ע .
.[ע"צו .ו"קירהמכ אלד ל"סד עמשמ כ"גש

(ו ,אנידל םינוכנ םניא ,אשנת אלש הילע הוצמה היבאל עומשל תבה הכירצש ,המשל הרות ברה ירבדש אנידד אנקסמ
אר הברדאו רוחבל אשנהל הצור תבה םא ןכו ,הל בטיי רשא חונמ הל שקבת אלא ,היבאל עמשת אלש תבל הצע תתל יו
םאו בא דוביכ תוצמ םושמ הזב ןיאו ,ול עומשל הכירצ הניא ,וילא אשנת אלש הילע הוצמ באהו ,וב הצפח איהש ןוגה .
] עילא ץיצ ת"ושב א"טילש גרבנידלו י"ארגה ידידי הלעה ןכש יתיאר התעו רז ,(דל 'יס וט קלחו ,חע 'יס גי קלח) כ"ג גישהו
המשל הרות ברה ירבד לע .(זט 'יס) א"ח םייח ןיעמ ת"ושב ל"צז ןהירז לאכימ יבר חונמה ב"וח ןואגה ברה דוע כ"כו .ש"ע .
.[יתבתכ ד"עלנהו .רפסה שארב וילא יתמכסהב הארו

(ןמרביל) תומבי תכסמ אתפסות ח קרפ
ד הכלה
יישר ןיא סירס ןהמ דחא השענש וא ןהמ דחא תמ םינבכ ןה ירה םינב ינב םינב ול שי ןכ םא אלא היברו הירפמ םדא לטבי אל
לטבל יאשר ןיא שיאה השא אלב בשיל השאו הניא האשר שיאב אלש בשיל יישר ןיא שיאה דילוי אלש ןירקיע תותשל
השאהו ןיא האשר ת אלש ןירקיע תותשל דל יישר ןיא שיאה דליל היואר ןיאשו הנטקו תינוליא הניקזו הרקע אשיל השאה
הניא האשר ינש 'מוא יימש תיב 'מוא ןתנ 'ר רוטפ תובקנה תאו בייח םירכזה תא סרסמה 'וא הדוהי 'ר סירסל 'יפא אשנהל
בקנו רכז 'נש הבקנו רכז 'מוא ללה תיב רזעילאו םשרג השמ ינבו 'נש השמ לש וינבכ םינב 'וא יימש תיב 'וא ןתנוי 'ר םארב ה
הבקנ וא רכז 'מוא ללה תיבו הבקנו רכזד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 19

ר ח קרפ חנ תשרפ תישארב י"ש
(זי) ץראב וצרשו - הביתב אלו :שימשתב ורסאנ ףועהו המהבה ףאש דיגמ ,

ט קרפ חנ תשרפ תישארב י"שר
(ז) וברו ורפ םתאו - יווצל ןאכו ,הכרבל הנושארה וטושפ יפל . ושרדמ יפלו ךפושל היברו הירפב קסוע וניאש ימ שיקהל
םימד :


א קרפ תישארב תשרפ תישארב ן"במר
(בכ) רמאל םיהלא םתוא ךרביו - דחאה איצויש ,םיבר תוריפ ושעיש רמולכ ,ובריו ורפיש םהב רמאו הכרבה םהב רזג
םיוגל התיהו היתכרבו רמאש ןינעכ ,הדיליב הכרבה ןינעו .ותומכ םיבר :(זט זי ןלהל)
.תיששה הנשב םכל יתכרב תא יתיוצו (אכ הכ ארקיו) הכרב ןושל אבת םיחמצב םגו יפל ,ישילשב ןכ רמאנ אל לבא
לבא ,דאמ ובריש הכרבל וכרצוהו ,םדאב ןינעכ ,םהינימל הבקנו רכז ,דבלב םינש ויה שפנה ילעב לכב םיארבנהש
םויה םה רשאכ דאמ םיבר המדאה לכ ינפ לע וחמצ םיחמצב :
ב רמא אלו העונתה שפנ ילעב וברתנ ,יוברה םימבש העונתה שפנה ילעבב רזגש הריזגה תאזמש ,הכרב תויחבו תומהב
םתאירבב דחא ןינע םלוכ תרבדמ הניאש היח שפנ ילעב יכ ,ץראבש םדא ינב תויה רובעב יכ (ג אי ר"ב) ורמא וניתוברו .
:הכרבל וכרצוה םילכואו םהמ םידצ

(חכ) םיהלא םתוא ךרביו - רב וז םיהלא םתוא ךרביו בותכ הלעמל לבא ,םיהלא םהל רמאיו הב בותכ ךכיפל ,שממ הכ
םיכרובמ וב ויהיש דחא רובד אל ,הדלותה חכ םהב ןתנש רמאמה איה הכרבהש שרפי ,רמאל :
ץראה תא ואלמו - יוצקב םתוחפשמל םיוגה ודרפיו ץראה לכ ואלמיש םתוא ךרבי יתעד יפלו .םבורל םלועה אלמיש הכרב
לבת הגלפה רוד ישנא תבשחמכ דחא םוקמב ויהי אלו ,םבורל :

ט קרפ חנ תשרפ תישארב ן"במר
(ז) וברו ורפ םתאו - הוצמ איהש ושרדמכ וטושפ , םדאב רומאה יכ (חכ א ליעל) חנ ינבב םג (א ט םש) םתוא ךרביו" םע
הכרב "םיהלא , םיגדב רמאנש ןינעכ .(בכ א םש) רמאו היחה שפנה ראשב רבדש רובעבו לע וברו ורפו ץראב וצרשו"
וברו ורפ ,םדאה ,םתאו ןאכ רמא (זי ח םש) "ץראה :
הב וברו ץראב וצרש רמאו - רשאכ ,ץראה לכ בושייב םוציש וא .םתלוכי לכב הב וקסעתיש רמול ,קוזחל הוצמה לופכי יכ
תישארב רדסב יתשריפ :(כ א)
רדמ יפלו ,יווצל ןאכו הכרבל הנושארה וטושפ יפל בתכ י"שרו שרדמהו .םימד ךפושל היברו הירפב קסוע וניאש ימ שיקהל וש
הרמאנש היברו הירפ ירהו ורמא ךכו .הכרבל הנושארהו ,בתכנ הוצמל ארקמה לבא ,םיכומסה ןמ אלא ותוא ואיצוה אל הזה
:(ב טנ) ןירדהנסב אתיאדכ ,'וכו וברו ורפ םתאו ביתכד חנ ינבל


א קרפ תישארב תשרפ תישארב ק"דר
(חכ) ורפ וברו - ,הלדגהה איה היברהו ,הדלוהה איה הירפה ל"זח וכמס ,םיגד יבג ונשריפש ומכ הכרב איהש יפ לע ףאו
רמאש המו "היברו הירפ לע הווצמ השא ןיאו היברו הירפ לע הווצמ שיאה" ורמאו ,םדא ינבל הוצמ איהש (ה"ס תומבי)
ל"זחא הוצמ ןינעלו הכרב ןינעל םהינש לע ותועמשמכ וברו ורפ שיאה אלא הווצמ הניא ו"יו רסח אוהו השבכו רמאנש ,
שבכל הכרד השאה ןיאו שבכל וכרד שיאה ,השבכו ומכ דיחי אוהש וב ושרדו ךכ ל"זח ירבדב הזב תקולחמ שיש יפ לע ףאו
הווצמ השאה ןיאו הווצמ שיאהש הכלה העבקנ .קושל אצת אלש ותשא תא שבוכ שיאה ,השבכו תלמב (םש) ושרד דועו .
תוטשפו :םתושר תחת םושבכיו ץראה יארבנב ולשמי םדא ינבש בותכה

ח קרפ חנ תשרפ תישארב ק"דר
) זי ( ץראב וצרשו - האירבה תליחתב ומכ , האירבה תליחתב ןכ רמא אלש המ הדלותה יובר אוהש הצירש ןושל רמאו
םיטעמ םהש יפל ,וברו ורפו וצרשו הפ רמאו ,השביה תויחמ םיבר םהש יפל םיגדב אלא לאה רמא הבתה ןמ םיאצויה
בורל ובריו ורפיו וצרשיש אלש רמולכ ,הבתב אלו ץראב וצרשו (ד"ל) ר"בבו .םתומוקמב תונושלה הלא לכ ונשריפ רבכו ,
:הבתב ושמש

ט קרפ חנ תשרפ תישארב ק"דר
(א) םיהלא ךרביו - יכ האירבה תלחתכ םהל היה התע ,האירבה תליחתב םיכורב ויה רבכש יפ לע ףא םלועה שדחתנ
םכתחו םכארומו וברו ורפ םהל רמאש המ הכרבהו .םימב ץראה התסכתנ ירהש והבו והת היהש רחא :ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 20

א קרפ תישארב תשרפ תישארב םייחה רוא
(חכ) םתוא ךרביו . ישונאה ןימ תרכי אלש שוריפ , רמאיו ןימ היהיש םתוא ךריבש םגהש ,תוברלו תורפל וילא הוצ 'וגו
תוברלו תורפלמ ולשרתי הז ינפמ אל םייק ישונאה . ונימע ינבמ םיארבנב תודספנ תועד יתיארו 'א םיחא 'ד וא 'ג שישכד
.ןימה םויק הז אוה יכ 'מואו היברו הירפב םילדתשמ ןהמ 'ב וא ש ארבסה ול אבת ונימ םייקישכ 'א םדאב םג דוע לדתשי אל
תוברלו תורפל רמא הרב 'ה תוצמ 'ה רבד תלחת 'ה רמא הזל . וברו ורפ אלש םתוא ךריבש םגהו הוצמל לובג השע אלו
רמוא רמגו .םלועה ןמ םדאה ןימ תרכי ץראה תא ואלמו ורמואו . הושבכו ואלמיש תועצמאב יכ רמול ואלמול ךומס
וב טלוש םדא ןיא ברחה םוקמ יכ םהינפל השבכנ היהת הזב ץראה הצרי דוע .םדאל םיידגנ אלמתמ אוה ותוממוש דצל יכ
רמואב םתוא ךרביו :רבדה לע םתוא הוצ ךכ רחאו דילומה חכ םהב היהיש


א קרפ תישארב תשרפ תישארב שריה ר"שר
(חכ) ךריב םהינש תא םיהלא םתא ךרביו" :רמוא אוה הלעמל ,םלוא .םדאה דועיי יולימ תא ליטה םהינש לעו ,םיהלאה
"רמאל ,(ב"כ) ןיאש םייחה ילעב לצא :ליעל ךכ לע ונזמר רבכ ךא ."םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו" :ןאכ וליאו
תררוג תוברלו תורפל חכה תקנעה .הכרבה םצעב המשגהה הלולכ הריחב שפוח םהל .לעפבש המשגהה תא הירחא
אדירג םייעבט םישעמ םה םהב לופיטהו תודלווה תדלוה םהו ;'ה תכרבב ורוקמש ,רציה ףחד י"ע םישענו םיכלוה םה ;
תיעבט תויקוח לש חרכהב םישענ - .יחה ףוגה לש תויוחתפתהה ראש לככ ,המשגההמ הכרבה הדרפוה םדאה לצא וליאו
חכה תקנעה - ה .'ה תורטמל הלוצינמ יעבטה והשעמ .ןוצרה תוריח ךות ומייקל וילעו ,דיקפתכ םדאה לע תלטומ המשגה
תירסומ תורח השעמל םדאה לצא ךפוה יחה לעב לש . םדאה דיקפת לש םיפיעסה תעברא ,הנהו - תא ואלמ ,ובר ,ורפ"
"השבכו ץראה - תירסומה ותוחתפתה לכ תא םימלגמ - תישפחה . "ורפ" - "ובר" ;ןיאושינה - ;החפשמה "ואלמ" -
"הושבכו" ;הרבחה - שוכרה :

א קוספ ט קרפ חנ תשרפ תישארב שריה ר"שר
א) - (ב ןאכ םג .הינשה םעפב םדאה ךרבתמ הלא םישדח םיאנתב ,תאזה ץראב ,התעו רמאיו ,ךרביו םירמאמ ינש םה .
תוצמ ;םישורדה תוחוכה תא הקינעמ הכרבה וברו ורפ םתוא ךנחלו םינב דילוהל :םידיקפת הליטמ .(חכ ,א ליעל האר)
'ה תכרבש םוקמב ,םלוא .םדא לש ואטח ירחא םינפ לכ לע הרמאנ וז הכרב ,ןכש ;הז לכ לע ןאכ רזוח אוה הנווכב
היוצמ הללקה ןיא םש ,היורש .
ץראב טילש תויהל םדאה דקפוה הליחתמ ."הושבכ"ו "ודר" :ןאכ םירסח םירבד ינש , ו "הידר" ןושלב רמאנ הז דיקפת
,הענכה ןאכ ירהו .השובכ הנידמ דבעשמ וא ויניתנב טילש שבוכהו הדורה ,הנהו ."שוביכ"ו - ןאכ ןיא ךא הדמשה ןיתנה .
,חתפתהל יאכז - .דבלב תעמשמ קר ונממ תשרדנ .טילשה ןוצר יפ לע חתפתיש דבלבו היה ץראה לא םדאה סחי םגו
:הנגהו הברק לש סחי הליחתמ "הרמשלו הדבעל" .(וט ,ב ליעל) ;וייח לע רומשל בייח םדאה .דוע היהי אל הז סחי
:רמוא אוה ירה הקודה הברק לש סחיה םוקמבו 'וגו ץראה תיח לכ לע היהי םכתחו םכארומו :

ט קרפ חנ תשרפ תישארב שריה ר"שר
(ז) הב וברו ץראב וצרש . חנ ינב לש תוחתפתהה דיקפתל השדח תפסות ןאכ ירה - ינפ שודיח לכ תא תמייסמ איהו
"תוריואל הקלחנ תירב" :(אכ ,דל) הבר תישארבב שיקל שיר ידי לע תראובמ התועמשמ .תושונאה "ץרש" יכ ,וניאר רבכ .
םייחה תוגרדבש הכומנה תא ןייצמ - ."םימה וצרשי" ,העונתה :קהבומה הנמיס יפ לע "וצרש" תוצמ בותכה ףיסוה ןאכ
ןושל ."וברו ורפ" תוצמל יובירב הברתיו ךלי ישונאה ןימה .ץראב ץרושה ישונאה ןימה לש םינווג ינווג יובירל תזמור וז
םינווג ינווג םג אלא ,"ץראב וצרש" קר אלו .תוינווגברב םיקולחה הירוזא תעפשהבו הידי לע ,הילע ,"ץראב" ץורשי אוהו ;
תעפשהבו "הב" היהי ינחורהו ירסומה ,ינפוגה ךוניחה לכ :הב "ובר" ימי לכ דוע" בותכב ליעל זמרנש המ ,שרפתנ ןאכ .ה
.(בכ ,ח ליעל) 'וגו "ץראה תויהל םהילע תונוש תועפשהבו תוביסנב ,תונוש תורוצב ;ץראה לכב טשפתהל חנ ינב לע רזגנ
םדא 'ה לש השדחה ותינכת ,לוכיבכ ,וז התיה .םדאה לש יללכה יפואה תא חתפלו : ךרוצה תא וענמי תוינווגברהו ינושה
הרטמה לא תומדקתהל ךרדה תא לולסי ךכו ,תונורסחה תא םילשי ינושה .שדח לובמב :ןאכ ונימכח ורמא ךכ םושמ .
ןח ןתנש ךורב" (םינוש תוריואל הקלחנ םדאה םע התרכנש 'ה תירב :ילולימה ועמשמכ וטושפ ילוא) "תוריואל הקלחנ תירב"
שק םע לכש ,םיריעמ ונימכחו .(םש) "ויבשוי יניעב םוקמה ,תדלומה לא עגעגתמ םדא ;רתויב םישק היאנת וליפא ,ותדלומל רו
רבד לש ותמאל ךא ;המדאב טילש אוהש ,םדאה רובסכ .רכנב הקול תינחורה ותוחתפתהו ,םיחונ םיאנת הב ןיא וליפא
,ונושלו ולכש ,וחור ,ושפנ יקמעמ ;וב הטילש המדאה - נפב הרטמ אוה הז ינושו .וילגרלש המדאה ןמ עפשומ לכה .המצע י
םדאל ול לא ךא .םדאב םיישונא םיכרע חתפל לכוי םוקמ לכב ;ורשא תא אצמי םוקמ לכב ;םדא תויהל םדאל ןתינ םוקמ לכב
ותדימ הנקב ורבח תא דומל ולש וברו ץראב וצרש" :תושונאה שודיח םויסבו ץראה ינפ שודיח םויסב ,ןאכ רסמנ ךכ םושמ .
.'וכו המע ,הכותב ,הידי לע ,הילע ,"הב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->