TERHAD

TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
LOGO
SEKOLAH
ARAHAN KEPADA GURU:

1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan.

2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik.

3. Murid dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut
berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan.
Nama Sekolah
KAJIAN KES
TERHAD
TERHAD
2

BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI (23)
TAHUN 2014

1.0 ARAHAN KEPADA GURU
1.1 Memastikan pelajar melaksanakan tugasan ini mengikut tempoh yang
ditetapkan.

1.2 Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan.

1.3 Merancang pelaksanaan dan penilaian tugasan mengikut masa yang
ditetapkan.

1.4 Memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.

1.5 Membimbing calon bagi menentukan kerangka dan sumber dalam
melaksanakan tugasan.

1.6 Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.
Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja
sendiri. Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain
hendaklah menyatakan sumber rujukannya. Jika anda didapati
melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.

1.7 Guru dilarang menyediakan jawapan kepada murid.

1.8 Tiada tugasan ulangan dan peruntukkan masa tambahan .

1.9 Merujuk Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) dan Panduan
Rubrik Penskoran (Lampiran 2) yang disediakan sebagai panduan
untuk membimbing murid menghasilkan tugasan yang baik bagi
mendapat skor cemerlang.

1.10 Memastikan calon mementingkan aspek tatabahasa dalam penulisan.

1.11 Memastikan calon menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).

1.12 Memperakukan tugasan murid dalam Borang Akuan Pengesahan
(Lampiran 4).

1.13 Memeriksa dan memberi skor kepada hasil tugasan calon berpandukan
rubrik penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Skor
hendaklah dimasukkan ke dalam borang (Lampiran 5) yang disediakan
oleh Lembaga Peperiksaan.

1.14 Gred calon hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan.
TERHAD
TERHAD
3
2.0 ARAHAN KEPADA CALON

2.1 Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib
dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2014.

2.2 Penghasilan tugasan ini dalam tempoh enam waktu pengajaran dan
pembelajaran dalam bulan Julai 2014.

2.3 Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan
di sekolah dan mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan
tugasan ini.

2.4 Melaksanakan semua tugasan mengikut format penulisan yang
ditetapkan.

2.5 Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai
panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat
skor cemerlang.

2.6 Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar
waktu pengajaran dan pembelajaran.

2.7 Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja
mestilah dibuat secara individu.

2.8 Digalakkan untuk menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang
bersesuaian untuk menjelaskan lagi hasil kajian.

2.9 Digalakkan supaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
(ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta.

2.10 Menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).

2.11 Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.

2.12 Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.
Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja
sendiri. Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain
hendaklah menyatakan sumber rujukannya. Jika anda didapati
melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.

2.13 Pentaksiran / penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa
tugasan dilaksanakan.

2.14 Memperakukan tugasan dalam Borang Akuan Pengesahan (Lampiran 4).

2.15 Bonus 3 markah akan diberikan jika anda mematuhi aspek tatabahasa
dalam penulisan.
TERHAD
TERHAD
4
3.0 JENIS TUGASAN: KAJIAN KES

Tugasan:
Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang satu fenomena cuaca
dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan
asid) yang berlaku di sekitar tempat tinggal calon atau di kawasan sekolah.


Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

3.1 Konsep dan takrifan fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.
3.2 Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.

3.3 Kesan fenonema cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam
sekitar di kawasan kajian.

3.4 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian fenomena
tersebut.


TUGASAN TAMATTERHAD
TERHAD
5

Lampiran 1
4.0 KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN
BIL PERKARA HURAIAN
1 – Jadual kerja
– Pengagihan kerja
– Objektif kajian
– Penentuan kaedah kajian
(10 markah)
 Menyediakan perancangan yang sangat lengkap,
tepat dan realistik mempamerkan sikap bersungguh-
sungguh.
2 Mengumpul maklumat
menggunakan kaedah yang
sesuai. Memperoleh
maklumat daripada pelbagai
sumber. (20 markah)
 Punca
 Kesan
 Langkah
 Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan kaedah yang relevan dan
menyatakan sumber rujukan.
 Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan
asli.
3 Grafik (10 markah)
 Tajuk
 Idea utama
 Maklumat
 Grafik mengikut susunan yang betul, lengkap dan
kritis.
Tafsiran:
(a) Konsep (5 markah)
 Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta
contoh.
(b) Punca (15 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
 Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan
jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis
(c) Kesan (20 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
 Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan
jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian
(d) Langkah (20 markah)
 Idea kreatif dan kritis
 Rasional
 Cadangan relevan dan huraian sangat tepat

TERHAD
TERHAD
6

Lampiran 2
PANDUAN RUBRIK TUGASAN
BIL KRITERIA
RUBRIK
Perancangan (10 markah)
08 – 10 06 – 07 03 – 05 01 – 02
1 - Jadual kerja
- Pengagihan kerja
- Objektif kajian
- Penentuan kaedah
kajian
Menyediakan
perancangan
yang sangat
lengkap, tepat
dan realistik
mempamerkan
sikap
bersungguh-
sungguh.
Menyediakan
perancangan
yang lengkap
dan tepat
dan realistik.
Menyediakan
perancangan
yang kurang
lengkap
Menyediakan
perancangan
tidak lengkap

BIL KRITERIA
RUBRIK
Proses Awal (20 markah)
15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04
2 Mengumpul maklumat
menggunakan kaedah
yang sesuai.
Memperoleh maklumat
daripada pelbagai
sumber
 Punca
 Kesan
 Langkah
Mengumpul
maklumat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
kaedah yang
relevan dan
menyatakan
sumber
rujukan.
Keseluruhan
data dan
maklumat
adalah relevan
dan asli.
Mengumpul
maklumat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
menggunakan
kaedah yang
releven.
Sebahagian
data dan
maklumat
adalah
relevan dan
asli.
Maklumat
yang
diberikan
terhad dan
kurang
relevan dan
keaslian.
Maklumat
tidak lengkap
dan tidak
menunjukkan
keaslian.TERHAD
TERHAD
7
BIL KRITERIA
RUBRIK
Laporan Akhir (70 markah)
3 Grafik (10 markah)
 Tajuk
 Idea utama
 Maklumat
08 – 10 06 – 07 03 – 05 01 – 02
Grafik
mengikut
susunan yang
betul, lengkap
dan kritis.
Grafik
mengikut
susunan yang
betul dan
lengkap.
Grafik tidak
mengikut
susunan yang
betul dan
kurang
lengkap.
Grafik tidak
mengikut
susunan yang
betul dan tidak
lengkap.
Tafsiran
(a) Konsep
(5 markah)
05 04 02 – 03 01
Menghuraikan
konsep
dengan tepat
dan betul
berserta
contoh.
Menerangkan
konsep
secara tepat
tanpa contoh.
Menyatakan
konsep
secara
ringkas.
Menyatakan
konsep yang
kurang tepat.
(b) Punca
(15 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
10 – 15 06 – 09 03 – 05 01 – 02
Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
dan teratur
serta
menunjukkan
keaslian dan
kritis
Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
serta
menunjukkan
keaslian
Menghuraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
tetapi tidak
lengkap
Menyenaraikan
punca
kejadian yang
berkaitan
(c) Kesan
(20 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04
Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
dan teratur
serta
menunjukkan
keaslian
Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
dengan jelas
serta
menunjukkan
keaslian.
Menghuraikan
kesan
kejadian yang
berkaitan
tetapi tidak
lengkap
Menyenaraikan
kesan kejadian
yang berkaitan
(d) Langkah
(20 markah)
 Idea kreatif dan
kritis
 Rasional
15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04
Cadangan
relevan dan
huraian
sangat tepat
Cadangan
relevan tetapi
huraian
kurang tepat
Cadangan
kurang
relevan dan
huraian tidak
tepat
Cadangan
kurang relevan
dan tiada
huraian
TERHAD
TERHAD
8

Lampiran 3
CONTOH PENULISAN SUMBER RUJUKAN
Buku
Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400-1963. Kuala Lumpur:Utusan
Publications and Di stributors Sdn.Bhd.
Mohamad Noordin Sopiee,1967. From Malayan Union to Singapore
Separation: Political
Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur:Uni versiti
Malaya Press.

Jurnal
Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta
Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bi l 8, April 1979.
Ishak bin Tadin,1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”,
dalam JSEAH.Vol 1.Mac 1960.

Ensiklopedia
Tajuk, jil id dan tahun.

Akhbar
Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5.

Orang Sumber
Encik Ismai l bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman
Beringin 52000 Kual a Lumpur.
Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman
Sri Gombak, 68100 Selangor.

Melawat Tempat Kajian
Pejabat Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato’ Onn, Pusat
Dagangan Dunia Putra, 45 Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.
Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 Kuala Lumpur.
Tapak Ekskavasi Ti ngkayu, Kunak, Sabah.
Tapak Ekskavasi Gua Niah, Niah, Mi ri, Sarawak.


TERHAD
TERHAD
9
VCD
Tajuk program, terbi tan.

Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Televisyen
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Majalah
Nama majalah, tarikh, tahun.

Sumber lain:
Jenis sumber, alamat/punca sumber.

Internet
http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm
http://cikgu.net/edisi merdeka/sejarah.php3.htm
http://www.geocities.com/tokohagung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htmTERHAD
TERHAD
10

Lampiran 4

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

BORANG AKUAN PENGESAHAN

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan petikan,
grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.


RESPONDEN

NAMA

TANDATANGAN

TARIKH

Murid


Pentaksir (Guru)

Ketua pentaksir
Sekolah /
Pentaksir Luar

TERHAD
TERHAD
11

Lampiran 5

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU


Nama Sekolah : ........................................................................................................

Nama Calon : ........................................................................................................

Tingkatan : ........................................................................................................

Tugasan : ........................................................................................................BIL KRITERIA *SKOR CATATAN
1 Perancangan (10 peratus)
2 Proses Awal (20 peratus)
3 Laporan Akhir (70 peratus)
JUMLAH
GRED


No. Kad Pengenalan

Angka GiliranTERHADLOGO
SEKOLAH
ARAHAN KEPADA CALON:

1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan.

2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik.

3. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut
berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan.
Nama Sekolah
KAJIAN KES
TERHAD
TERHAD
2
TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI (23)
TAHUN 2014

1.0 ARAHAN KEPADA CALON

1.1 Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib
dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2014.

1.2 Penghasilan tugasan ini dalam tempoh enam waktu pengajaran dan
pembelajaran dalam bulan Julai 2014.

1.3 Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan
di sekolah dan mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan
tugasan ini.

1.4 Melaksanakan semua tugasan mengikut format penulisan yang
ditetapkan.

1.5 Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai
panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat
skor cemerlang.

1.6 Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar
waktu pengajaran dan pembelajaran.

1.7 Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja
mestilah dibuat secara individu.

1.8 Digalakkan untuk menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang
bersesuaian untuk menjelaskan lagi hasil kajian.

1.9 Digalakkan supaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi
(ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta.

1.10 Menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3)

1.11 Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.

1.12 Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.
Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja
sendiri. Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain
hendaklah menyatakan sumber rujukannya. Jika anda didapati
melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.

TERHAD
TERHAD
3
1.13 Pentaksiran / penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa
tugasan dilaksanakan.

1.14 Memperakukan tugasan dalam Borang Akuan Pengesahan (Lampiran 4).

1.15 Bonus 3 markah akan diberikan jika anda mematuhi aspek tatabahasa
dalam penulisan.

TERHAD
TERHAD
4
2.0 JENIS TUGASAN: KAJIAN KES

Tugasan:
Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang satu fenomena cuaca
dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan
asid) yang berlaku di sekitar tempat tinggal calon atau kawasan sekolah.


Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut:

2.1 Konsep dan takrifan fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.
2.2 Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.

2.3 Kesan fenonema cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam
sekitar di kawasan kajian.

2.4 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian fenomena
tersebut.
TUGASAN TAMAT

TERHAD
TERHAD
5
Lampiran 1
3.0 KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN
BIL PERKARA
HURAIAN
Perancangan (10 markah)
1 - Jadual kerja
- Pengagihan kerja
- Objektif kajian
- Penentuan kaedah
kajian
Menyediakan perancangan yang sangat lengkap, tepat
dan realistik mempamerkan sikap bersungguh-sungguh.

BIL PERKARA
HURAIAN
Proses Awal (20 markah)
2 Mengumpul maklumat
menggunakan kaedah yang
sesuai.
Memperoleh maklumat
daripada pelbagai sumber
 Punca
 Kesan
 Langkah
Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan
sumber rujukan.
Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli.

TERHAD
TERHAD
6

BIL PERKARA
HURAIAN
Laporan Akhir (70 markah)
3 Grafik (10 markah)
 Tajuk
 Idea utama
 Maklumat
Grafik mengikut susunan yang betul, lengkap dan kritis.
Tafsiran
(a) Konsep
(5 markah)
Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta
contoh.
(b) Punca
(15 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan
jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis
(c) Kesan
(20 markah)
 Fakta
 Huraian
 Contoh
Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan
jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian
(d) Langkah
(20 markah)
 Idea kreatif dan kritis
 Rasional
Cadangan relevan dan huraian sangat tepat

TERHAD
TERHAD
7
Lampiran 3
CONTOH PENULISAN SUMBER RUJUKAN
Buku
Lofti Ismail,1988. Sejarah Malaysia 1400-1963. Kuala Lumpur:Utusan
Publications and Di stributors Sdn.Bhd.
Mohamad Noordin Sopiee,1967. From Malayan Union to Singapore
Separation: Political
Unifacation in the Malaysia Region 1945-1965. Kuala Lumpur: Uni versiti
Malaya Press.

Jurnal
Ahmad Masjidin. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta
Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Bi l 8, April 1979.
Ishak bin Tadin,1960. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”,
dalam JSEAH. Vol 1.Mac 1960.

Ensiklopedia
Tajuk, jil id dan tahun.

Akhbar
Utusan Malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5.

Orang Sumber
Encik Ismai l bin Mohd Kassim, 43 tahun, No 21, Jalan Lundu 7, Taman
Beringin 52000 Kual a Lumpur.
Puan Hamidah binti Daudshah, 57 tahun, No 7, Jalan SG 1/ 30, Taman
Sri Gombak, 68100 Selangor.

Melawat Tempat Kajian
Pejabat Pelancongan Malaysia, Tingkat 17, Menara Dato’ Onn, Pusat
Dagangan Dunia Putra, 45 JalanTun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.
Arkib Negara Malaysia, Jalan Duta, 50568 Kuala Lumpur.
Tapak Ekskavasi Ti ngkayu, Kunak, Sabah.
Tapak Ekskavasi Gua Niah, Niah, Mi ri, Sarawak.TERHAD
TERHAD
8


VCD
Tajuk program, terbi tan.

Radio
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Televisyen
Tajuk program, tarikh, masa, rangkaian.

Majalah
Nama majalah, tarikh, tahun.

Sumber lain:
Jenis sumber, alamat/punca sumber.

Internet
http://geocities.com/kamashara/unionsm.htm
http://cikgu.net/edisi merdeka/sejarah.php3.htm
http://www.geocities.com/tokohagung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.htm


TERHAD
TERHAD
9
Lampiran 4

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3)
BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI
TAHUN 2014

BORANG AKUAN PENGESAHAN

PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri, melainkan petikan,
grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.


RESPONDEN

NAMA

TANDATANGAN

TARIKH

Murid


Pentaksir (Guru)

Ketua pentaksir
Sekolah /
Pentaksir Luar
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful