IGAZOLÁS

a „KatonaSuli” program keretében működő Katonai alapismeretek szabadon választható
érettségi tantárggyal kapcsolatos nyár táboron való részvételhez
(Kérjük nyomtatott nagybetűvel, olvashatóan kitölteni!)
Tanuló neve: ……………………………………………………………………………………
Tanuló születési ideje: ………………………..Születési helye:………………………………..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
A tanuló lakcíme:

Irányítószám: ……Település:………………….………………………...

Utca, házszám: …………………………………………………………………..
TAJ száma: …………………………………..

SZÜLŐI / GONDVISELŐI HOZZÁJÁRULÁS:
Mint a fent nevezett tanuló szülője / gondviselője (a megfelelő rész aláhúzandó)
hozzájárulok, ahhoz, hogy a Magyar Honvédség által szervezett és a „KatonaSuli” program
keretében működő Katonai alapismeretek szabadon választható érettségi tantárggyal
kapcsolatos nyár táboron, a táborral kapcsolatos foglalkozásokon a fent nevezett tanuló részt
vegyen.
Tudomásul veszem, hogy a részvételhez jelen igazoláson túl szükséges – a táborozás
megkezdése előtt legfeljebb 4 nappal - kiállított szülői igazolás is a tanuló nyári táborozásra
való egészségi alkalmasságáról.
Kelt:

2014.

-

n

Szülő / gondviselő neve (nyomtatott nagybetűvel):
Szülő / gondviselő olvasható aláírása:

………...……………………………

Az igazolásokat a tanuló a táborozásra hozza magával!