iuhpçby

dyÓ-QuL$uÐkp_u âh©rÑ_p âQpf-k„ip¡^__¡ hf¡gp
iuhpçby-QuL$uÐkp-k„ip¡^_ d„X$m_y„ dpkuL$`Ó
hfk

22

: A„L$

8

255

2009

Ap A„L$dp„
X$p•¸ i„L$fv¡$hp_„v$ kfõhsu 1 Adfp¡gu_u hucuÞ_ hu^uAp¡
h¥Û kÐeâL$pi duíf 6 "gy' S>uhg¡Z fp¡N R>¡
("Apeyíedp_'dp„\u) 8 N°uíddp„ õhpõÕe
âhuZcpC dL$hpZp 9 Tpdfdp„ apev$p¡ iuhpçby\u
h¥Û dymfpS> b°ûcË$ 12 l¡`uV$pCV$uk bu Da£ L$dmp¡
dp¡l_ cpfsu 14 `fõ`f v¡$hp¡ ch
Dr. Beatrice Bartnett

15

What is Urine ?

Dr. Ming C. Liau

17

Urine : A Smart Drug
For Cancer

Urine Therapy and Cancer

18

Dr. Kamatarao Sano

h¥Û buÞvy$ Ap¡Tp
ky_ug ksL$gdu
X$p•¸ Ap¡.`u. hdp®
S>Nv$ui
S>Nv$ui ipl
Afh]v$ fphm

19

kfm A_¡ kpv$p âep¡Np¡
k„`yZ® õhpõÕe
ApíQe®S>_L$ NyZp¡\u cf`yf Amku
L$pQu Jdf_u hpsp¡
afuepv$p¡ L$ep® L$f¡ s¡ h©Ù
kdpQpf
_hp„ âL$pi_p¡

23
25
29
30
31
31

kyQ_p : iuhpçby dpkuL¡$ kfm Å¡X$Zu A`_phu R>¡. A¡L$ S> C (v$uO®), A¡L$ S> D
(l¹õh), j-i.

SHIVAMBU monthly posted at
VDR RMS on 10-05-2009

Ap A„L$_p„ `p_p„ 36

Regd No. VDR-E/144/2008-2011
R.N.I. NO. 3082/88
SSP (E) Valid Upto 31-12-2011

Ry>V$L$ A„L$_u L$uds fy. 3/- hfk_y„ ghpS>d fy. 30/-

kyfÞ¡ Ö_Nfdp„ iuhpçby-k„dg
¡ _
sp.$

17-5-09

_¡ fhuhpf¡ b`p¡f¡ ÓZ hpN¡ hpÐkëe-hX$gp¡,
i¼su^pd `pk¡, MdukpZp dpN®, kyfÞ¡ Ö_Nf Mps¡ iuhpçby-k„dg¡ __y„
Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. s¡dp„ NyS>fpscf_p AN°Zu iuhpçbyQuL$uÐkL$p_¡ p„ âhQ_p¡ \i¡, v$v$}Ap¡_¡ _u:iyëL$ dpN®v$i_® Ap`hpdp„ Aphi¡
s\p iuhpçby-kpluÐe_y„ h¡QpZ \i¡ A_¡ iuhpçby (dpkuL$)_p N°plL$p¡
`Z _p¢^hpdp„ Aphi¡. k„`L®$ :- _uduipbl¡_ idp® dp¡. 9426972201
|

iuhpçby D`Qpf_u `yR>`fR> dpV¡$ L$pep®gedp„ ap¡_ _ L$fhp„.
L$pep®gedp„ ghpS>d-ìehõ\p A„N¡ S> fp¡S> 12 \u 4 v$fduep_ ap¡_
L$fhp¡. kgpl dpV¡$ v$pdp¡v$fcpC Óuh¡v$u, L¡$ip¡v$ (ap¡_. 9904458473), X$p¸•
\p_L$u, Adv$phpv$ (ap¡_. 079-27642630), h¥Û hSy>cpC ìepk, A.hpv$
(ap¡_. 9898177682)_¡ DQus kde¡ ap¡_ L$fu iL$pe. • S>•
Book-Post/Printed Matter

To,

îu

From :-

‘$iuhpçby’ dpkuL$,
iuhpçby QuL$uÐkp k„ip¡^_ d„X$m
lzTfps`pNp, VADODARA-390 001.
INDIA.

iuhpçby D`Qpf kpluÐe
fy$`uep
õhdyÓ QuL$uÐkp :
kdS>, A_ychp¡ A_¡ fus
iuhpçby 200dp„\u b¡õV$
iuhpçby-QuL$uÐkp `íQud_u _S>f¡
dyÓ-QuL$uÐkL$_p¡ kp\u
kpÅ„ \ep„ kpÅ„ L$ep¯
õhdyÓ QuL$uÐkp-huop_
iuhpçby L$ë` huh¡Q_
dp_hdyÓ : A¡L$ dlp_ Ap¥i^
kp¡ fp¡Np¡dp„ iuhpçby k¡h_
iuhpçby-k¡h_ cpN-1
iuhpçby-k¡h_ cpN-2
iuhpçby-k¡h_ cpN-3
iuhpçby-k¡h_ cpN-4
õhdyÓp¡`Qpf
huop__u A¡fZ¡ õhdyÓ QuL$uÐkp
klS> õhdyÓ D`Qpf
dp_hdyÓ ip dpV¡$ ?
S>uh_S>m
iuhpçby_¡ ÅZp¡
iuhpçby-D`Qpf_u `Ùsu
A_¡ Aplpf-ep¡S>_p
iuhpçby : âí_p¡Ñfu A_¡ kdp^p_
+ dp_hdyÓ
+ {edmå~w {M{H$Ëgm
+ _yÌ {M{H$ËgH$ H$m gmWr
+ Amamo½` H$m A_yë` gmYZ
+ {dkmZ H$s H$gm¡Q>r na ñd_yÌ {M{H$Ëgm
+ OrdZOb
+ ñd_yÌ EH$ Am§XmobZ
+ Manav Mootra
+ Shivambu A Guideline
+ Uropathy

k„L$g_ : S>Nv$ui ipl
huhu^ g¡ML$p¡
k„. lf¡i ^p¡mL$uep
k„L$g_
S>e„sucpC ipl
l¡d„scpC ipl
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
h¥Û ip¡c_ hkpZu
hu_ycpC Np„^u
h¥Û âpNS>u fpW$p¡X$
S>e„sucpC ipl
AdfiucpC Mpf¡Qp
S>¡. X$bëey. Apd®õV²$p¢N
õh• h¥Û Qud_cpC ipl

5
15
10
20
18
50
8
20
45
10
15
10
10
40
12
40
15
20
100

k„. õh• h¥Û Qud_cpC ipl
L$X$hpcpC `fdpf
fphS>ucpC `V¡$g

4
10
80
10
25
75
10
10
15
70
15
15

OJXre emh
g§H$bZ
amdOr^mB© nQ>ob
d¡Ú àmJOr^mB© amR>m¡a
_mUH$MÝX _mé
AemoH$ Jmo`b
Raojibhai Patel
Dr• N• N• Dalwadi
Chanchalmal Choradia

+ _uip_uhpmp„ `yõsL$p¡ D`f husfL$p¡_¡ 10 V$L$p L$dui_ A`pi¡. s¡ kuhpe_p„ fy. 500 L¡$
s¡\u h^y L$uds_p„ `yõsL$p¡ fp¡L$X$¡\u Mfuv$_pf_¡ 50 V$L$p L$dui_ A`pi¡.
`yõsL$_u L$uds S>¡V$gu S> fL$d d_uAp¡X®$f\u L¡$ X²$pãV$\u dp¡L$gip¡.
fS>uõV$X$® \u d„Nphhp ê$. 20.00 h^pfp_p dp¡L$gip¡.

eo âL$pi_ kdusu
l]NgpS>v¡$hu_p d„v$uf_u bpSy>dp„, lzTfps`pNp fp¡X$,
hX$p¡v$fp-390 001.

iuhpçby dpkuL$ A„N¡      

v$f dlu_p_u 10 spfuM¡ âkuÙ A_¡
fhp_p \pe R>¡¡.
Nd¡ s¡ A„ L $\u N° p lL$ b_u iL$pe
R>¡ . Sy > _p A„ L $p¡ kugL$dp„ lp¡ e sp¡
dp¡ L $ g pe R>¡ .
A„L$_u Ry>V$L$ L$uds fy. 3.00
hpi}L$ ghpS>d fy. 30
ApS>uh_ A_pds fy. 300
huv¡$idp„ hpi}L$ fy. 350
ghpS>d_u fL$d ‘iuhpçby QuL$uÐkp
k„ip¡^_ d„X$m’ A¡ _pd_p hX$pv¡ $fp_u  

b¢L$ D`f_p X²$pãV$\u L¡$ d_uAp¡X$® f\u
dp¡L$gu iL$pe.
iuhpçbydp„ R>p`hp dpV¡$_p g¡Mp¡ s\p
AÞe kpdN°u õhÃR> Anf\u dp¡L$g_pf_p„
(A_¡ s¡dp„ L$pC¡ ìe¼su_p¡ A_ych lp¡e sp¡
s¡ ìe¼su_p„ `Z) _pd- kf_pdp„ kp\¡
k„`pv$L$ lf¡i ^p¡mL$uep, (Þey duÞV$ fp¡X$,
cyS> 370001)_¡ dp¡L$ghu.
`yõsL$p¡ d„Nphhp dpV¡$ eo âL$pi_
kdusu, lzTfps`pNp, hX$p¡v$fp 390001_¡ S> gMhy„. (Sy>Ap¡ `y„W$p `p_ 3)

iuhpçby kpluÐe ¼ep„\u dmi¡ ?
iuhpçby-QuL$uÐkp A„N¡ `yõsL$p¡ d¡mhhp s\p ghpS>d cfhp _uQ¡_p„ kf_pd¡ k„`L®$ L$fip¡.
3 ¾$pk
¡ g¡_, gp¡MX„ $hpgp, A„^f¡ u (h¡),
Adv$phpv$
dy

b
C
- 400053 ap¡_ : 26369633 NyS>fps khp£v$e d„X$m, NyS>fps huÛp`uW$,
30504172 dp¡. : 9969343782
Apífd fp¡X$-380014. (079-27541154) 
NyS>fps huÛp`uW$, `yõsL$ c„X$pf,
bpfX$pg
¡ u - 394602
N°„\pgedp„ Apífd fp¡X$ - 380 014 
A¡d õL$h¡f byL$ `¡g¡k, S>¡.`u. ip¡`]N 
X$p.¸ dyNV$gpg \p_L$u, A¡/4
L$p¸çàg¡n, iuiyv$u` lp¡õ`uV$g `pk¡.
dlpÐdp `pL®$, õhõsuL$ lpCõLy$g fp¡X$,
cyS> (L$ÃR>) - 370001
_hp hpX$S>, Adv$phpv$-380013 
Anf cpfsu, fpS>Nygpb ip¡`]N 
Ad©scpC `V¡$g, 4, AdygM kp¡kpeV$u
k¡ÞV$f, hpZuephpX$, cyS>$ - 370001
fpZu`-382480. dp¡bp. 9426511492
dp¡fbu - 363641
dyb
„ C - 400007 
dN_gpg
bfpkfp,
‘L$de
® p¡N’,
„ C khp£v$e d„X$m, 
Np„^u byL$ k¡ÞV$f, dyb
d¡C_fp¡X$, v$asfui¡fu, ap¡_ : 221755
299, spfv¡$h fp¡X$, _p_p Qp¡L$, cpS>uNgu_p
hY$hpZ - kyfÞ¡ Ö_Nf
_pL¡$, ap¡_ 23872061/23884527 
dl¡ÞÖcpC byQ, ‘Quv$p_„v$’, 31, 
v$u_¡icpC v$p¡iu - Ap¡V$p¡ eyfu_ \¡fp`u
hulpf `pL®$ kp¡kp., fs_`f - 363020
fukQ® apDÞX¡$i_, bu-602 `v$d¹ phsu,
ap¡_ : 230109
dpguL$, dyÖL$, âL$piL$ : iuhpçby QuL$uÐkp k„ip¡^_ d„X$m hsu S>Nv$ui ipl
lzS>fps`pNp, hX$pv¡ $fp-390001 ap¡_ : (0265)2437957 (L$p.)
(L$pep®ge_p¡ kde b`p¡f¡ 12 \u 4)
dyÖZ-õ\p_
: d^y `¡L¡$S>]N, L$pf¡gubpN, hX$p¡v$fp-18
k„`pv$L$p¡
: lf¡i ^p¡mL$uep A_¡ S>Nv$ui ipl

Adfp¡gu_u hucuÞ_ hu^uAp¡
Adfp¡gu ¾$uep_p Aæepk_¡ b¡ hucpNp¡dp„ hucpS>us L$fu iL$pe R>¡.
$(1) Ap„sfuL$ Aæepk : fp¡S> A¡L$ Ágpk iuhpçbyâpi_\u ify L$fu_¡
_ufplpf-D`hpkL$pm v$fçep_ V$u`¡-V$u`y„ iuhpçby`p° i_ L$fhy.„
$(2) bpü Aæepk :- ifuf_p L$pC¡ `Z bpü fp¡N, S>Md, QpdX$u_p
huL$pf hN¡f¡ bpbsp¡dp„ iuhpçby gNpX$hp D`fp„s s¡dp„ S>fyfueps dyS>b
lmv$f CÐepv$u Ap¥i^uAp¡ Dd¡fu s¡_u dpgui L¡$ g¡` b_phu_¡ `Z gNphu
iL$pe R>¡.
dyÓâep¡N_u hucuÞ_ `ÙsuAp¡ R>¡. `f„sy v$f¡L$_u L$p„CL$ _¡ L$p„CL$
dep®v$pAp¡ R>¡. s¡ `p¡sp_u A¡L$ kudp ky^u S> L$p¡C`Z ìe¼su_y„ dpN®v$i®_ L$fu
iL¡$ R>¡. ìe¼suA¡ `p¡sp_u ipfufuL$-dp_kuL$ âL©$su_¡ Ýep_dp„ gC_¡ A_¡
`p¡sp_p fp¡N-kde_u S>fyfueps_¡ Ýep_¡ gC_¡ S> Ap âep¡Np¡ L$fhp Å¡CA¡.
L¡$V$guL$ hpf A¡hy„ `Z b_u iL¡$ L¡$ âep¡Np¡dp„ sdpfu âL©$su A_ykpf sdpf¡
L¡$V$gpL$ a¡fapf `Z L$fhp `X¡$.
dymcys _ued
$(1) `¡ipb_u dÝe^pfp_y„ S> k¡h_ L$fhp_y„ fpMhy„. D`hpkL$pm
v$fçep_ Äepf¡ ifufdp„ `pZu_y„ âdpZ h^pf¡ lp¡e, s¡h¡ kde¡ v$f `p-AX$^p
L$gpL¡$ `¡ipb S>hp_y„ \sy„ lp¡e R>¡ Ðepf¡ k„`yZ® `¡ipb_p¡ S>Õ\p¡ `Z âpi_
dpV¡$ gC iL$pe. `f„s,y Äepf¡ khpf_p â\d dyÓp¡ÐkN®_u hps lp¡e sp¡ â\d
A_¡ A„sud ^pf R>p¡X$u_¡ S> âpi_ L$fhy„ Å¡CA¡.
$(2) iuhçby âpi_ Oy„V$X¡$-Oy„V$X¡$ \hy„ Å¡CA¡, _l] L¡$ Ágpk cfu_¡ `pZu
NV$NV$phsp lp¡CA¡ s¡ fus¡. ep¡Áe fus¡ âpi_ \hp\u Sy>_p dm A_¡
b„^L$pi
¡ _u sL$guadp„ fpls \pe R>¡.
$(3) v$uhk_p â\d `¡ipb_u â\d ^pf_y„ khp¯N k„`yZ® dlÒh R>¡
A_¡ Äepf¡ L$pC¡ b°pûdylsz d® p„ ep¡N-kp^_p L$fsy„ lp¡e Ðepf¡ khpf_p 3\u 4
hpÁep_u hÃQ¡ iuhpçby âpi_ íf¡íW$ R>¡.
$(4) ApMp v$uhkdp„ Ap¡R>pdp„ Ap¡Ry>„ A¡L$ guV$f `pZu sp¡ Ahíe `uhy„
S> Å¡CA¡.
d¡ - 09

1

$(5) L$X$hp¡, suMp¡, dkpgpey¼s, A^uL$ duWy„$ L¡$ A^uL$ âp¡V$u_hpmp¡
Aplpf _ g¡hp¡.
$(6) `fp¡Y$_p

3

hpÁep `l¡gp„_p¡ `¡ipb âpi_hu^u dpV¡$ D`ep¡Ndp„ _

g¡hp¡.
(7) iuhpçby âpi_ dpV¡$ iuhpçby_u dpÓp L¡$V$gu fpMhu s¡ S>¡-s¡
$
ìe¼su_u S>¡-s¡ kde_u S>fyfueps A_¡ kdS> D`f lz„ R>p¡X$u v$J Ry>„.
âpf„cuL$ s¥epfu_p¡ kdeNpmp¡ :-

dyÓâep¡N ify L$fsp `l¡gp„ dNS>dp„\u sdpd âL$pf_u _ui¡^pÐdL$
gpNZuAp¡, S>X$ dpÞespAp¡ hN¡f¡_¡ âeÐ_`yh®L$ vy$f L$fhp_p¡ âepk
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. cg¡ s¡dp„ \p¡X$u h^y dl¡_s L$fhu `X¡$. Mpk L$fu_¡
d½$d d_p¡bmhpmu ìe¼suAp¡ Ap L$pe® ep¡Áe A_¡ TX$`u fus¡ `yZ® L$fu
iL$i¡, Äepf¡ Y$Qy`Qy d_:õ\usuhpmu ìe¼suAp¡A¡ \p¡X$p¡ h^y âepk L$fhp¡
`X$i¡.
$(1) hpf„hpf k„L$ë`bm_u dv$v$\u d__¡ `p¡sp_p hidp„ L$fhp_p¡
âepk L$fp¡. ÖY$ _uíQe L$fp¡ L¡$ sd¡ Ap `Ùsu_¡ Qp¡½$k`Z¡ Adgu
b_phip¡ S>.
$(2) A¡L$ Qp¡½$k lv$ ky^u d_ hidp„ Aphu Ney„ R>¡ s¡hy„ gpN¡ A¡V$g¡
\p¡X$pL¡ $ `¡ipb l\¡mudp„ gC Okp¡. õ`i®_p A_ych D`f huQpf L$fp¡. s¡_¡
ky„Op¡ A_¡ dp_kuL$ fus¡ A¡hy„ huQpfp¡ L¡$ sdpfu QpdX$u iyÙ A_¡ õhõ\ \C
flu R>¡. `p„Q du_uV$ `R>u s¡_¡ `pZu\u ^p¡C _pMp¡. iuhpçby_p¡ sdpfu
QpdX$u D`f âcph `X$ép¡ L¡$ _l] s¡ bpbs_p¡ huQpf L$fp¡. Adfp¡gu dyÓ
QuL$uÐkpdp„ kpby hp`fhp `f âsub„^ R>¡.
$(3) ÓuÅ QfZdp„ Adfp¡gu â¾$uep dpV¡$ d_ A_¡ ifuf_¡ s¥epf
L$fhp_p l¡sykf S>uc D`f `¡ipb_p„ b¡-Qpf V$u`p„ dyL$p¡. õhpv$ A_¡ N„^_p
dpÝed_p¡ D`ep¡N L$fu_¡ ÓuÅ QfZ_u âsu¾$uep D`f Ýep_ L¡$ÞÖus L$fhp_p¡
âepk L$fp¡.
$(4) ^uf¡-^uf¡ `¡ipb_u N°lZ L$fhp_u dpÓp h^pfsp S>C_¡ dÝe
^pfp_p¡ `¡ipb ApMp Ágpk S>¡V$gp¡ `u iL$pe Ðep„ ky^u_p¡ _uf„sf Aæepk
L$fsp flp¡. lh¡ sd¡ Ap„sfuL$ AæepkM„X$dp„ kyQhpep dyS>b_u L$p¡C`Z
2

iuhpçby

A¡L$ `Ùsu_p¡ Adg L$fhp ep¡Áe õ\usudp„ Aphu Nep R>p¡. iuhpçby_p
bpü Aæepk hui¡ Ap`Z¡ D`f ÅZu S> Nep R>uA¡. _u:k„v¡$l, Adfp¡gu
¾$uep_p„ sdpd `pkp„Ap¡ kdS>hp A_¡ s¡dp„ _u`yZsp L¡$mhhp dpV¡$ kde
sp¡ gpN¡ S> R>¡.
Ap„sfuL$ Aæepk_¡ ÓZ hucpNp¡dp„ hucpS>us L$fu iL$pe R>¡.
$(1) fp¡S> A¡L$hpf iuhpçby-`°pi_
$(2) fp¡S> ÓZhpf iuhpçby-âpi_
$(3) D`hpkL$pm v$çep_ iuhpçby-âpi_
Å¡ L¡$, D`fp¡¼s _uv£$ius S>Õ\pdp„ S>¡-s¡ ìe¼su `p¡sp_u A_yL$y msp
dyS>b_p¡ a¡fapf L$fu iL¡$ R>¡.
fp¡S> ÓZhpf iuhpçby_u dÝe^pf_y„ âpi_ :- Ap Aæepk _uQ¡
dyS>b L$fu iL$pe R>¡.
$(1) v$uhk_y„ â\d dyÓ khpf_p 3\u 4_u hÃQ¡ âpi_ dpV¡$ gC iL$pe
sp¡ DÑd.
$(2) buS>u hpf_y„ âpi_ gNcN 12 hpÁep_u Apk`pk A\hp
cp¡S>_ gu^p `R>u_p b¡ L$gpL¡$.
$(3) ÓuS>u hpf_y„ âpi_ kp„Ýe cp¡S>__p A¡L$ L$gpL$ `R>u.
dyÓ `p¡s¡ S> Aplpf_p õhfy`dp„ i¼suv$peL$ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Ap kde
v$fçep_ Aplpfdp„ âp¡V$u_ A_¡ duW$p_y„ âdpZ OV$pX$u v¡$hy„. cp¡S>__p A¡L$
L$gpL$ `R>u_p dyÓdp„ kp¥\u h^y A¡ÞTpCçk A_¡ i¼suv$peL$ sÒhp¡ lp¡hp_y„
dpgyd `X$éy„ R>¡.
Ap D`Qpfhu^u v$fçep_ iyÙuL$fZ_p cpNfy`¡ L¡$V$guL$ sL$guap¡
v¡$MpC iL¡$ R>¡. sp¡ s¡ kde¡ iuhpçby-âpi__p S>Õ\pdp„ S>fyf `yfsp¡ OV$pX$p¡
L$fu _pMhp¡. D`hpkL$pm v$fçep_ Myv$ D`hpk S> A¡L$ QuL$uÐkp-`Ùsu
lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Adfp¡gu ¾$uep A_¡ D`hpk A¡L$ kp\¡ ^uf¡-^uf¡ h^pfsp
S>hy„. Å¡ L¡$, Ap Aæepk _uQ¡ dyS>b_u fus¡ L$fhp\u h^pf¡ AkfL$pfL$ \C
iL$i¡.
D`hpk dpV¡$_u `yh® s¥epfu :- Ap Aæepk ¾$uep v$fçep_ ìeL$su
d¡ - 09

3

`p¡sp_p d_dp„_u A_¡L$ âL$pf_u _ui¡^pÐdL$ huQpf^pfp_¡ vy$f L$fhp_p¡ âepk
L$fu D`hpk_u kp\¡-kp\¡ iuhpçbyF>âpi_ L$fhp dpV¡$ `p¡sp_u Ås_¡ s¥epf
L$f¡ R>¡.
D`hpk_u `l¡gp„ :- D`hpk Apf„c L$fhp_p b¡ v$uhk `l¡gp„ h^pf¡
`X$sp¡ âp¡V$u_ey¼s A_¡ `Qhpdp„ cpf¡ A¡hp¡ Mpk L$fu_¡ sm¡gp¡ L¡$ dfQp„dkpgpey¼s Mp¡fpL$ b„^ L$fu v¡$hp¡. Ap kde v$fçep_ L$pQp„ ipL$cpS>u, amampv$u Å¡ h^y dpÓpdp„ g¡hpdp„ Aph¡ sp¡ s¡_p\u Ap„sfX$p„ kpa \pe R>¡ A_¡
D`hpk ify L$fhpdp„ kpfu A¡hu dv$v$ dmu fl¡ R>¡. Ap kde v$fçep_
iuhpçby-âpi__u dpÓp `Z h^pfu iL$pe R>¡.
hpõshuL$ D`hpkL$pm :- D`hpkL$pm ify \C Nep bpv$ dpÓ `¡ipb
A_¡ `pZu S> `uhp_y„ fpMp¡. L$p¡C`Z AÞe âL$pf_y„ `uÏ„ L¡$ _½$f MpÛ `v$p\®
Aplpfdp„ g¡hp _l]. D`hpkL$pm v$fçep_ kMs ífd dpNu g¡s„y L$pe® _ L$fhy.„
Ap„sfuL$ iyÙuL$fZ_p L$pe® dpV¡$ `ep®às huífpd L$fhp¡.
D`hpk_p¡ âpf„c khpf_p iuhpçby-âpi_\u L$fp¡. `°pi_ bpv$ iyÙ
`pZu `uAp¡. D`hpkL$pm v$fçep_ `¡ipb_u dpÓp Ap`p¡Ap` h^u S>i¡. Ap
kde v$fçep_ âpi_ dpV¡$ V$u`¡-V$u`y„ `¡ipb gC iL$pe R>¡. s¡_p\u
iyÙuL$fZ_u â¾$uep TX$`u b_i¡. Å¡ L¡$, NpY$ JO Aphhp dp„X$i¡ s¡\u JOhp
`l¡gp„_p¡ `¡ipb âpi_ dpV¡$ D`ep¡Ndp„ _ g¡hpe s¡_u sL¡$v$pfu fpMhu. Å¡
¼epf¡L$ DbL$p S>¡hy„ gpN¡ sp¡ Aæepk¾$uep \p¡X$uhpf dpV¡$ b„^ L$fu v¡$hu. DbL$p
idu Åe `R>u `yh®hs¹ Aæepk ify L$fu v¡$hp¡.
D`hpk L¡$V$gp L$fhp s¡ budpfu L¡$hu R>¡ s¡_p D`f Ap^pf fpM¡ R>¡.
L¡$V$gpL$ gp¡L$p¡_y„ dp_hy„ R>¡ L¡$ Äep„ ky^u CÃR>us `fuZpd _ Aph¡ Ðep„ ky^u
D`hpk Qpgy S> fpMhp Å¡CA¡. s¡d_p dsp_ykpf Adfp¡gu_p¡ Ap Aæepk
D`hpkL$pm v$fçep__u cyM_y„ id_ L$f¡ R>¡ A_¡ s¡_p dpV¡$ iuhpçbydp„_p„
npfue sÒhp¡_¡ s¡Ap¡ S>hpbv$pf dp_¡ R>¡. A¡hy„ A_ydp_ R>¡ L¡$ dNS>_p S>¡
op_s„sA
y p¡ cyM gpNhp A_¡ cyM idhp_u ¾$uepAp¡_„y k„Qpg_ L$f¡ R>¡ s¡d_p¡
Ap ¾$uep kp\¡ L$ip¡L$ k„b„^ lp¡hp¡ Å¡CA¡. Å¡ L¡$, Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p b¡ v$uhk
A_¡ h^ydp„ h^y A¡L$ kàspl ky^u sp¡ L$p¡C`Z ìe¼su_p dpN®v$i®_ hNf `Z
Ap ¾$uep L$fu iL$pe R>¡.
Å¡ L¡$, D`hpkL$pm v$fçep_ dpN®v$i®L$ A_¡ Aæepku b„_¡ S>ZpA¡
4

iuhpçby

Ýep_ fpMhy„ L¡$ Aæepk¾$uep kfmsp\u \C flu R>¡ L¡$ L¡$d, A_¡ iyÙuL$fZ_u
¾$uep_p cpNfy`¡ S>¡ L$p¡C`Z sL$guap¡ Dv¹$chu lp¡e s¡_p¡ A¡L$ `R>u A¡L$ _uL$pg
\ep¡ L¡$ L¡$d. h^pf¡ `X$sp gp„bp D`hpkp¡ L$fhp L$fsp„ \p¡X$p-\p¡X$p kde_p
OZp D`hpk L$fhp h^pf¡ gpcâv$ R>¡.
D`hpk `R>u_u ¾$uep :- D`hpk_p¡ kde `yfp¡ \C Nep bpv$ kpdpÞe
cp¡S>_ D`f Aphhp dpV¡$ Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p¡ A¡L$ kàspl_p¡ sp¡ kde g¡hp¡ S>
Å¡CA¡. D`hpk_u kdpàsu_p v$uhk¡ kp„S>¡ iuhpçby-âpi_ A_¡ `pZu
`uhp_y„ k„`yZ® b„^ L$fu v¡$hy„. A¡L$ L$gpL$ bpv$ g]by `pZu, k„sfp_p¡ fk,
`gpm¡gu L$pmu Öpn A\hp MSy>f_y„ `pZu gC iL$pe A\hp \p¡X$„y duWy$„
c¡mh¡gy„ Ap¡kpdZ `Z gC iL$pe. buÅ v$uhk¡ b`p¡f_p Aplpfdp„ sp¡ D`f
dyS>b_p„ `uZp„dp„\u L$p„C`Z gC iL$pe A_¡ kp„S>_p cp¡S>_dp„ ``¥ey„ L¡$ L$p¡C
AÞe fkpv$pf am g¡hy„. ÓuÅ v$uhk¡ dN L¡$ dkyf_u v$pm_y„ Ap¡kpdZ A\hp
âhplu MuQX$u g¡hu. kp„S>¡ bpa¡gp„ ipL$cpS>u A\hp âhplu cps L¡$ MuQX$u
gC iL$pe. Ap fus¡ A¡L$ kàspl v$fçep_ ^uf¡-^uf¡ kpdpÞe cp¡S>_ D`f
Aphu iL$pe.
AÞe D`Qpf
Å¡ _ufplpf D`hpk \p¡X$p dyíL¡$g gpNsp lp¡e sp¡ A¡L$ V$L„ $ lgLy$„
ky`pÃe cp¡S>_ gC iL$pe R>¡. S>¡_u hu^u Ap dyS>b R>¡.
- kyep£v$e\u `l¡gp„ `p„Q-R> hpÁep_u Apk`pk bpa¡gp„ L¡$ L$pQp„ ipL$cpS>u
kp\¡ b¡ L¡$ ÓZ fp¡V$gu A\hp cps gC iL$pe.
- cp¡S>__p A¡L$ L$gpL$ `l¡gp„ L¡$ A¡L$ L$gpL$ bpv$ ky^u dyÓ, `pZu L¡$ AÞe
L$p¡C âhplu g¡hy„ hÄe® R>¡.
bpü D`Qpf
ifuf D`f_p L$p¡C`Z âL$pf_p Oph L¡$ S>Md D`f Å¡ dyÓ gNpX$hpdp„
Aph¡ sp¡ blpf_p S>uhpÏAp¡ s¡dp„ âh¡i _\u L$fu iL$sp A_¡ S>Md `pL$sp¡
_\u. Apd, sd¡ `Z Ap âL$pf_p¡ Aæepk L$fsp flp¡ L¡$ S>¡\u Adfp¡gu_u
¾$uep D`f_p¡ huíhpk ×Y$ \pe.
("S>uh_S>g' hui¡ip„L$dp„\u kpcpf)
- X$p•¸ ífu i„L$fv¡$hp_„v$ kfõhsu
(cphp_yhpv$ : dëlpf L¡$. h¥Û)

d¡ - 09

5

"gy' S>uhg¡Z R>¡
D_pmp_u cuiZ Nfdu, suh° sX$L$p¡, ifuf_¡ v$TpX$_pfu Nfd
lhp\u ifuf_¡ blz S> _yL$kp_ \C iL¡$ R>¡. Apeyh£v$dp„ "gy' gpNhp_¡
Ap„iyOps A\hp sp`ApOps L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. ifv$ fysy `R>u
hpsphfZ S>¡d S>¡d Nfd \sy„ Åe R>¡, s¡ Nfd hpsphfZ\u Ap`Ï„
ifuf ifyAps_p v$uhkp¡dp„ kpd„S>õe õ\p`us L$fu iL$sy„ _\u s¡\u "gy'
gpNhp_u k„cph_p fl¡ R>¡.
dy¿eÐh¡ fp¡Nu, vy$bmp-`psmp, _bmp, h©Ù A_¡ bpmL$p_¡ ¡ gy
gpNhp_u k„cph_p h^y lp¡e R>¡. s¡dS> cy¿ep-sfõep gp¡L$p_¡ ¡ `Z S>gv$u gy
gpN¡ R>¡.
Apd sp¡ gy_p„ b¡ fy` v¡$Mpe R>¡. A¡L$ DN° fy` L¡$ S>¡dp„ OZp„ gnZ
sfs S> D`Öh fy`¡ ify \C Åe R>¡. buSy>„ d„v$ fy` L¡$ S>¡dp„ ^ud¡ ^ud¡
D`Öhp¡ h^¡ R>¡. Ap`Zp ifuf_u DíZspdp_ âZpgu Aõsìeõs \C Åe
sp¡ gy gpN¡ R>¡.
âpf„cuL$ gnZp¡dp„ ifuf_y„ AQp_L$ h^y `X$sy„ Nfd \C S>hy„, L$dÅ¡fu,
dp\pdp„ vy$Mphp¡, Q½$f Aphhp, DgV$u (DbL$p), suh° sfk s\p `¡ipb h^y
\hp gpN¡ R>¡. dNS> kpfu fus¡ L$pe® L$fsy„ _\u. d_ Aõ\uf \hp gpN¡ R>¡.
ùv$e_p ^bL$pfp h^u Åe R>¡. _pX$u ^udu `X$u Åe R>¡. ApMf¡ b¡cp_ `Z
\C Åe R>¡. ep¡Áe D`Qpf_p Acph¡ fp¡Nu_y„ d©Ðey `Z k„ch R>¡.
ApQpe® kyífys¡ L$ü„y R>¡, Ap„iOy ps ifufdp„ iyíL$sp, `fk¡hp¡, dyÃR>p®,
sfk, dp_kuL$ c°d, ifuf s\p A„Np¡dp„ bmsfp A_¡ _¡Óp¡dp„ huL$pf DÐ`ß
L$f¡ R>¡. gy gpÁep `R>u fp¡Nu bQu Åe sp¡ `Z L$p¡C L$p¡C hpf L¡$V$guL$ õ\peu
huL©$suAp¡ flu Åe R>¡. S>¡dL¡$ dp\p_p¡ vy$Mphp¡, õdfZi¼su_u Mpdu,
dp_kuL$ c°d, QuX$uep¡ õhcph s\p Mphpdp„ AfyQu \pe R>¡. h^y `X$su
Nfdu\u dNS>_u A„v$f huL$pf \pe R>¡.
bpü D`Qpf :- Ap„iOy ps (gy)_p fp¡Nu_¡ sfs S> Myëgp W„$X$p
Ap¡fX$pdp„ A\hp h©n_u R>pepdp„ kyhX$phhp¡ s\p dp\p_¡ JQ„y fpMhy„ Å¡CA¡.
s¡ `R>u `„Mp\u lhp _p„Mhu. dp\y„, R>psu, `¡V$ `f bfa s\p W„$X„y$ `pZu
R>p„V$hy„ Å¡CA¡. `uhp dpV¡$ W„$X„y$ `pZu Ap`hy„ Å¡CA¡, Å¡ fp¡Nu b¡cp_ lp¡e sp¡
6

iuhpçby

_mu Üpfp `¡V$dp„ `pZu `lp¢QpX$h.„y W„$X$p `pZudp„ dp¡V$p¡ Vy$hpg `gpmu ifuf_¡
gyR>sp fl¡hy„ Å¡CA¡.
Ap„sfuL$ D`Qpf :- dp¡V$pcpN¡ D_pmpdp„ b^u S> S>ÁepA¡ L¡$fu dmhp
gpN¡ R>¡. L$pQu L¡$fu_¡ sfs S> bpau fp¡Nu_p ifuf `f g¡` L$fp¡ s\p s¡_y„
ifbs L¡$ S>¡dp„ azv$u_p_p¡ fk, Np¡m A\hp kpL$f d¡mhu \p¡X$u \p¡X$u hpf¡
`uhX$phsp„ fl¡hy„ Å¡CA¡. L$pQu vy$^u_¡ R>uZu hpV$u fp¡Nu_p dp\p `f s\p
`N_p smue¡ gNpX$hy„ Å¡CA¡.
Mpk L$fu_¡ gy gpÁep `R>u N°uíd fysdy p„ Asukpf, âhpluL$p, TpX$p,
DgV$u hN¡f¡ fp¡N \hp gpN¡ R>¡. S>¡_p¡ bQph L$fhp¡ blz S>fyfu R>¡. s¡\u N°uíd
fysdy p„ Ap`Z¡ Ap`Zp v¥$_uL$ Aplpf-hulpf_¡ k„edus s\p ìehõ\us fpMhp„
Å¡CA¡.
L l„d¡ip õhÃR> `pZu `uhy„ Å¡CA¡.
L cp¡S>_ `Qhpdp„ lgLy„$ s\p spSy>„ S> lp¡hy„ Å¡CA¡.
L hpku Mp¡fpL$, dpR>gu, dp„k, IX$p,„ h^y `X$sp„ `pL¡$gp„ am s\p h^y
`X$sp„ W„$X$p„ `uZp„ g¡hp„ Å¡CA¡ _l].
L fkp¡X$y„ l„d¡ip Qp¡¿My„ fpMhy„ Å¡CA¡, L$pfZ L¡$ Ap Npmpdp„ ^ym hN¡f¡
fS>L$Zp¡ s\p dpMuAp¡\u h^y N„v$L$u a¡gpe R>¡.
L bÅf_u hõsyAp¡-gpfu `f\u Mfuv$u _ Mphu.
L L$f¡gy„ cp¡S>_ `Ãep `R>u S> buS>u hpf_y„ cp¡S>_ L$fhy„.
L `p¡sp_p cp¡S>_dp„ spÅ„ g]by, Xy$„ Nmu, Apvy$, azv$u_p¡, gugu L$p\
¡ duf, kyL$p„
Apdmp„_u QV$Zu_p¡ D`ep¡N L$fhp¡.
L b`p¡f_p cp¡S>_dp„ Nygpb_p„ `p_, Mk, CgpeQu, L$pmp dfu, ^pZp,
hfuepmu hN¡f¡ _p„Mu_¡ b_ph¡gp ifbs_p¡ D`ep¡N L$fhp¡.
L S>h, QZp_p kÑy_p¡ D`ep¡N L$fhp¡. Ap`Z¡ Ap`Zu v$u_Qep® s\p
Aplpf-hulpf_¡ bfpbf fpMhp„ S>fyfu R>¡. A_¡ fp¡N _ \pe s¡_„y Ýep_
fpMhy„.
L fp¡Np¡\u bQhp dpV¡$ dp¡V$u lfX¡$_y„ QyfZ 5 N°pd kfMp âdpZdp„ Np¡m
d¡mhu âcpsdp„ k¡h_ L$fhy„ Å¡CA¡.
- h¥Û kÐeâL$pi duíf
d¡ - 09

7

N°uíddp„ õhpõÕe
N°uíddp„ ce„L$f Nfdu `X¡$ R>¡. s¡dp„ dpZk_u i¼su Ap¡R>u \C Åe
R>¡. ifufdp„_p¡ L$a Ap¡Nmu Åe R>¡, s¡\u ifufdp„ `pZu_u AR>s Ecu \pe
R>¡. A¡V$g¡ sfk gpN¡ R>¡, dp¢ kyL$pC Åe R>¡ - S>¡hp„ gnZp¡ v¡$Mpe R>¡. s¡_¡
L$pfZ¡ L$dÅ¡fu, Apmk, b¡Q¡_u, ifufdp„ Nfdu hN¡f¡ sL$guap¡ h^u Åe R>¡.
Ðepf¡ fysy A_ykpf Aplpf-hulpf_y„ `pg_ S>fyfu R>¡.
cp¡S>_
h^pf¡ Nfdu_p L$pfZ¡ `uÑ Ly$`us \C S>hp\u S>W$fpÁ_u d„v$ \C Åe
R>¡. ìe¼su_u cyM Ap¡R>u \C Åe R>¡. Aplpf kpfu fus¡ `Qsp¡ _\u. s¡\u
TpX$p-DgV$u hN¡f¡ \C Åe R>¡. A¡V$g¡ Ap fysydp„ Aplpf sfa h^pf¡ Ýep_
Ap`hy„ Å¡CA¡. iusm, hue® NyZ â^p_, d^yf, fkey¼s bmh^®L$ Aplpf
g¡hp¡ Å¡CA¡ A_¡ h^pf¡ `¡e g¡hp„ Å¡CA¡.
- Nfdu_p âL$p¡`\u bQhp kÐsy_y„ k¡h_ L$fhy„ Å¡CA¡. S>h_y„ kÐsy iusm,
AÁ_u-âv$u`L$, dm-_uíL$piL$, `uÑ_¡ vy$f L$f_pf A_¡ fyn dp_hpdp„
Aph¡ R>¡.
- b`p¡f_p cp¡S>_dp„ fp¡V$gu, cps, `psmu v$pm, L$Y$u, v$l], R>pk g¡hp„
Å¡CA¡.
- Ap fysydp„ `¡V$cf cp¡S>_ _ L$fhy„. A`Qp¡ \hp_u i¼esp fl¡ R>¡.
- i¼e lp¡e sp¡ spSy>„ A_¡ Nfd cp¡S>_ g¡h.„y
- fpÓu-cp¡S>_dp„ fp¡V$gu, gugp„ `p„v$X$ph„ pmp„ ipL$cpS>u, Xy$„ Nmu, azv$u_p¡
A\hp ^pZp_u QV$Zu_y„ _uedus k¡h_ L$fhy„.
- Ap fysydp„ L¡$fu Mpk dm¡ R>¡. L¡$fu A\hp s¡_p¡ fk A\hp L$pQu L¡$fu_p
ifbs_y„ k¡h_ L$hy„.
`Õe Aplpf-hulpf
- gugp„ ipL$cpS>u, bV¡$V$p, V$dV¡ $p, sp„v$mÅ¡, L$pf¡gp„ hN¡f¡ kp\¡ g]by_„y k¡h_
L$fhy„.
- R>p¡sfp„hpmu dN_u v$pm Aplpfdp„ g¡hu. syhf¡ _u v$pm cps kp\¡ Mphu.
8

iuhpçby

v$pm_¡ iyÙ Ou_p¡ sX$L$p¡ gNphu `R>u g¡hu.
- MpVy„$ A_¡ hpku v$l]_y„ k¡h_ _ L$fhy„. spSy>„ A_¡ Ofdp„ S>dph¡g v$l]
kpfy„ lp¡e R>¡. gõku b_phu `uhp\u h^pf¡ gpc fl¡ R>¡.
- Ap fysdy p„ kp¥\u dlÒh_p¡ hulpf R>¡ khpf¡ kyep£v$e\u `l¡gp„ DW$u fp¡S>
b¡\u ÓZ L$ugp¡duV$f afhp S>hy„. dpÓ Ap A¡L$ S> _ued_y„ `pg_
L$fhp\u A_¡L$ gpc \pe R>¡.
A`Õe Aplpf
- Ap fysydp„ NfuíW$ `v$p\p£_y„ k¡h_ L$fhy„ _l]. kfkh, AX$v$, hpku
hõsyAp¡, gkZ, Ap„bgu hN¡f_¡ u `fl¡S>u fpMhu. bfa\u b_¡g
hõsyAp¡_„y k¡h_ `Z lp_uL$pfL$ R>¡. äuT_p `pZu_u S>ÁepA¡ dpV$gp_y„
`pZu h^pf¡ lusL$pfu R>¡. fpÓ¡ v$l]_y„ k¡h_ _ L$fhy„.
A`Õe hulpf
- Ap fysdy p„ kp¥\u h^pf¡ A`Õe hulpf lp¡e R>¡ fpÓ¡ DÅNfp L$fhp A_¡
dp¡X¡$\u kyhy„ L¡$ sfõep fl¡hy„.
- dm-dyÓ_p h¡N_¡ L$v$u _ fp¡L$hp¡.
("Apeyíedp_'dp„\u kpcpf)
c c c c c c c c c

Tpdfdp„ apev$p¡ iuhpçby\u
lpg dpfu Jdf

hfk R>¡ A_¡ ApS>\u gNcN 6 hfk ANpD
Ap„M¡ sL$gua S>Zpsp„ X$pL¸ $V$f_¡ bsphsp„ s¡dZ¡ Ap„Mdp„ Tpdf lp¡hp_y„ _uv$p_
L$e.¯y A¡ `R>u S>¡ X$pbu Ap„Mdp„ h^y Akf lsu s¡dp„ â\d Ap¡`f¡i_ L$fpìey.„
A¡ `R>u buÅ hfk¡ S>dZu Ap„M S>¡ kpfu lsu s¡dp„ `Z Akf Aphu A_¡
hpfkpNs lp¡hp_y„ S>Zpey.„ A¡d b„_¡ Ap„Mdp„ Ap¡`f¡i_ `R>u kl¡S> _bmu
×íV$u\u L$pd Qpgsy.„ s¡hpdp„ Nep hfk¡ iuhpçby A„L$ A¡L$ gpeb°f¡ udp„
(Åd_Nf) hp„Qhpdp„ Apìep¡. A_¡ X$p•¸ L$X$hpcpC `fdpf_p¡ A_ych A_¡
s¡d_¡ Tpdfdp„ ×íV$u `y_: Aphu s¡ g¡M hp„Qu sys® Ap`_¡ ghpS>d dp¡L$gu
"iuhpçby'_p¡ N°plL$ \ep¡ A_¡ L$phuW$p X$p•¸ L$X$hpcpC_p¡ ap¡_\u k„`L®$ L$fu
ApS>\u Qpf dpk ANpD s¡dZ¡ S>Zpìep âdpZ¡ khpf kp„S> b¡ hMs ApC
d¡ - 09

67

9

L$` (Ágpk) gC s¡dp„ spSy>„ iuhpçby cfu ÓZ du_uV$ b„_¡ Ap„Mp¡dp„ fpMu
Ap„M `V$`V$phu âep¡N L$ep£. s¡dZ¡ S>Zpìey„ L¡$ Ap âep¡N 3 dlu_p ífÙp\u
L$fp¡. s¡ âdpZ¡ L$e.¯y `R>u A¡L$ v$uhk ap¡_ L$fu s¡d_p¡ V$pCd d¡mhu Adpf¡ Al]
_fp¡X$p ku_uef kuV$uT_ ap¡fd Qpg¡ R>¡ S>¡dp„ 400 d¡çbf R>¡ s¡dp„ L$X$hpcpC_¡
Apd„ÓZ Ap`u s¡d_p A_ych_p¡ A_¡ âí_p¡Ñfu_p¡ gpc d¡mìep¡.
Tpdfdp„ iuhpçby_p âep¡N\u ×íV$u ky^fu R>¡. õ`íV$sp h^u R>¡ A_¡
Ås¡ hpl_ Qgphhp_u `Z l]ds Aphu R>¡. hmu, lS>u `Z âep¡N Qpgy
fpMhp S>Zph¡g R>¡. Apip R>¡ L¡$ lS>u h^y apev$p¡ \i¡, L$v$pQ Qídp_p _„bf
`Z a¡fapf \pe sp¡ s¡ âdpZ¡ h^y apev$p¡ \i¡. ÓZ dpk bpv$ \p¡X$p¡ kde Ap
âep¡N b„^ L$fu `fuZpd ÅÎep bpv$ Ap `Ó gMy„ Ry>.„
bu-22, Ah^`yfu kp¡kpeV$u, _fp¡X$p,
N¡g¡nu `pR>m, Adv$phpv$ - 382330 dp¡.

- âhuZcpC A¡Q. dL$hpZp
9426377431.

c c c c c c c c c

d_¡ _ Ndsp¡ dpZk
s¡$_¡ l„di¡ p„ `p¡sp_p Acuâpe hui¡ `yf`¡ fy u Mpsfu lp¡e R>¡. s¡_¡ kye®
sm¡_u âÐe¡L$ hõsy hui¡ `p¡sp_p huiuíV$ Acuâpep¡ lp¡e R>¡ A_¡ bpSy>dp„\u
`kpf \_pf âÐe¡L$ ìe¼su_¡ s¡ `p¡sp_p X$lp`Z_p¡ gpc Ap`hp sÐ`f lp¡e
R>¡. s¡ âÐe¡L$ ìe¼su_¡ Dcu fpMu Ap L¡$ s¡ hõsy hui¡ s¡ iy„ dp_¡ R>¡ A¡ `yR>¡
R>¡. s¡ âí_ `yR>¡ R>¡ s¡ Mf¡Mf L$p¡C DÑf d¡mhhp dpV¡$ _l]; `f„sy `p¡sp_¡ dpV¡$
dpN® dp¡L$mp¡ L$fhp. A_¡ cp¡N b_¡gu ìe¼su lSy> sp¡ dp„X$ A¡L$pv$ hp¼e `yfy„
L$f¡ _ L$f¡ Ðep„ sp¡ s¡ `p¡sp_p QyL$pv$p kp\¡ Oyk dpf¡ R>¡. S>¡Z¡ Sy>v$p¡ kyf
L$pY$hp_u l]ds L$fu s¡_y„ Aphu bÞey„. L$pd lp¡e L¡$ fds, s¡ buÅAp¡_¡ s¡d_y„
Ýep_ `p¡sp_p sfa M¢Qhp_u afS> `pX¡$ R>¡ A_¡ A`¡np fpM¡ R>¡ L¡$ b^p„ S>
s¡_u _¡spNufu_¡ A_ykf¡. S>¡Ap¡ lp-S>u-lp L$f¡ A_¡ A_ykf¡ s¡Ap¡ Apv$i®
ìe¼suAp¡ R>¡; `f„sy S>¡Ap¡ âí_ L$f¡ A_¡ hp„^p¡ DW$ph¡ s¡Ap¡ Aep¡Áe R>¡,
klL$pf L¡$hu fus¡ Ap`hp¡, kpdyluL$ L$pe®dp„ L¡$hu fus¡ Å¡X$phy„ s¡ ÅZsp„ _\u.
s¡d_¡ ×íedp„\u S>¡V$gp„ S>gv$u lV$phu g¡hpdp„ Aph¡ s¡V$g„y S>Ns dpV¡$ kpfy„ R>¡.
kdN° huíh_y„ AõsuÐh s¡_¡ dpV¡$ R>¡, s¡ s¡_p L¡$ÞÖdp„ R>¡. s¡_u
Apk`pk_p„Ap¡ s¡_u ipfufuL$ S>fyfuepsp¡ A_¡ kyMkNhX$p_¡ u kp¥ â\d
10

iuhpçby

L$pmS>u fpM¡ R>¡. A_¡ s¡dZ¡ s¡ fpMhu Å¡CA¡. s¡ `p¡s¡ `Z l„d¡ip„ s¡_u
Apk`pk_u cp¥suL$ bpbsp¡dp„ Ny\„ pe¡gp¡ fl¡ R>¡. s¡_u hõsyAp¡_u Np¡W$hZu
A_¡ kyìehõ\ussp_p¡ huQpf L$ep® L$f¡ R>¡ - s¡_p Aplpf_p¡ kde, Apfpd,
d_p¡f„S>_, _uÖp hN¡f¡. õhpcphuL$ fus¡ S> s¡ A¡hu A`¡np fpM¡ R>¡ L¡$ s¡_p
`fuhpf_p„ b^p„ S> L$pd¡ Å¡sfpC Åe S>¡\u _uíQusfy`¡ s¡_p L$pe®¾$ddp„ L$v$p`u
L$p¡C Mg¡g _ `lp¢Q¡.
s¡_¡ dpÓ `p¡sp_y„ S>uh_ _ue„Óus L$fhp\u k„sp¡i \sp¡ _\u. buÅ
gp¡L$p_¡ „y S>uh_ Qgphhp_p¡ `Z s¡ ApN°l fpM¡ R>¡. s¡Ap¡ s¡_p„ Apífusp¡ lp¡e,
Ap¡mMusp„ lp¡e L¡$ duÓp¡ lp¡e, s¡_¡ v$MgNufu L$fhp Å¡CA¡ R>¡. s¡ buÅAp¡
`f hQ®õh S>dphi¡, s¡d_p sfa\u âí_flus hapv$pfu_u dpNZu L$fi¡. S>¡
_hu ifyAps A_¡ õhs„Ósp_¡ s¡ `p¡sp_p l½$fy`¡ dp„N¡ R>¡ s¡ buÅAp¡_¡ kl¡S>
`Z Ap`sp¡ _\u. S>Ns_¡ ky^pfu _pMhp_u s¡_¡ Qm D`X$u lp¡e R>¡ A_¡
gp„b-„y `lp¡m„y S>Ns cg¡ s¡_u `lp¢Q_u blpf lp¡e, `Z s¡_u Apk`pk_y„
_p_L$Xy„$ S>Ns sp¡ lp\hNy„ S> R>¡ _¡ ! s¡Z¡ `yõsL$p¡_p¡ JX$p¡ Aæepk L$ep£ R>¡
A_¡ `yíL$m op_ k„`pv$us L$ey¯ R>¡. s¡ bfpbf ÅZ¡ R>¡ L¡$ kpQy„ iy„ R>¡ A_¡
Mp¡Vy„$ iy„ R>¡. v$f¡L$ hõsy_¡ s¡ `p¡s¡ _½$u L$f¡gp„ ^p¡fZp¡ dyS>b dygh¡ R>¡. `p¡sp_p
`yhN® l° p¡ A_¡ `n`psp¡ ìe¼s L$fhp_u kp¥çe i¥gu ! ep¡Áe A_¡ kpQp_p s¡_p
¿epg\u S>¡ hufp¡^psy„ lp¡e s¡ v¡$Musu fus¡ S> Aep¡Áe A_¡ Mp¡Vy„$ R>¡. L$p¡C`Z
op_ L¡$ buÅAp¡_p¡ L$p¡C`Z A_ych Äep„ ky^u s¡_p op_`yZ® dyëep„L$__u
L$kp¡V$udp„\u `pf _ Dsf¡ Ðep„ ky^u s¡ kpQp„ _\u.
`p¡sp_u JX$u gpNZuAp¡ A_¡ klp_ycsy uAp¡_„y s¡_¡ Acudp_ R>¡. S>¡
L$pC¡ s¡_p `yÄe ìe¼suÐh kdn `p¡sp_u Ås_¡ Np¥Z b_phu v¡$ R>¡ s¡_¡ s¡_p
sfa\u `yíL$m Myibnui âpàs \pe R>¡. s¡ âcphipmu c`L$p¡ A_¡ v¡$MpX$p¡
L$fu_¡ Ap`¡ R>¡, buÅAp¡ Sy>A¡ s¡ fus¡; `Z s¡ L$p¡C_¡e cyghp _l] v¡$ L¡$ s¡_¡
`p¡sp_u dlp_sp_p¡ gpc dþep¡ R>¡. _p, A¡ d©Ðey `pd¡ Ðep„ ky^u s¡_¡ cyghp
_l] v¡$. v$p_ d¡mh_pf_p d©Ðey `R>u `Z s¡_p h„iÅ¡_¡ s¡ Ap D`L$pf_u epv$
kss A`pìep L$fi¡. dpÓ s¡_p v$p_ A_¡ gp¡L$kh¡ pdp„ S> _l], s¡_u
ìe¼suNs gpNZuAp¡_p n¡Ó¡ `Z s¡_p¡ â¡d A¡L$ âL$pf_p¡ R>¡. s¡_p¡ â¡d S>¡
dpNZuAp¡ OX¡$ R>¡ s¡_p\u âÐe¡L$ `Ng¡ kcp_ lp¡e R>¡ A_¡ s¡ ApN°l fpM¡ R>¡
L¡$ s¡_p¡ â¡d A¡V$gp S> âdpZdp„ `pR>p¡ hpmhpdp„ Aph¡. sd_¡ A_¡ d_¡ A¡_p¡
â¡d õhp\} gpN¡ `f„sy s¡_¡ dpV¡$ sp¡ s¡ Ddv$p`Zp_u `fpL$píW$p lp¡e R>¡. A_¡
d¡ - 09

11

S>¡d_p S>¡d_p sfa s¡ s¡_u L$fyZpdeu ×íV$u a¢L¡$ s¡ b^p„A¡ s¡_p â¡d_p¡
L©$sosp`yh®L$ õhuL$pf L$fhp¡ Å¡CA¡.
A_¡ `pR>p¡ s¡ A¡V$gp¡ sp¡ _usudp_ R>¡ L¡$ s¡ dpR>gu L¡$ IX$p„ Mpsp¡ _\u.
buÅAp¡_u S>¡d s¡ S>uhlÐep L$fsp¡ _\u. s¡ _\u L$fsp¡ ^yd`° p_ L¡$ _\u `usp¡
v$pfy. s¡ ¼ep„ sp¡ b°ûQpfu R>¡ A\hp sp¡ `fuZus S>uh_dp„ hapv$pfu_y„
Np¥fhcey¯ Apv$i® Dv$plfZ R>¡. s¡ ip÷p¡_u b^u ApopAp¡_y„ `pg_ L$f¡ R>¡. s¡
A¡L$ Apv$i® dpZk R>¡ S>¡_¡ buÅ b^p A`yZ® dpZkp¡A¡ A„S>gu Ap`hu
Å¡CA¡. s¡ buÅAp¡_p„ _¥suL$ õMg_p¡ sfs S> `L$X$u `pX¡$ R>¡. kdpS>_u
_¥suL$sp_y„ fnZ L$fhy„ A¡ s¡_y„ S>uh_L$pe® R>¡. A_¡ `p`u_¡ ky^pfhp dpV¡$ R>¡ëg¡
ky^u s¡ âeÐ_ L$fhp_y„ _l] R>p¡X¡$.
A_¡ s¡_u ApÝepÐduL$sp sp¡ sd¡ ÅZp¡ S> R>p¡. vy$f_p chuíedp„ sd¡ L¡$
buSy>„ L$pC¡ `Z S>¡V$gp h^hp_u Apip fpMu iL$uA¡ s¡_p L$fsp„ s¡ OZp¡ OZp¡
ApNm h^¡gp¡ R>¡. s¡ âcy_u ep¡S>_pdp„ huiuíV$ ìe¼su R>¡, A_¡ buÅ
kp^L$pA
¡ ¡ S>¡ _usu_uedp¡ `pmhp_p„ lp¡e R>¡ s¡ `pmhp_u s¡_¡ S>fyf _\u. s¡_u
ApÝepÐduL$sp buÅ b^p âL$pf_u ApÝepÐduL$sp L$fsp„ QY$uepsu R>¡. s¡_u
DÐL©$íV$sp b¡Å¡X$ R>¡. s¡ s¡_u ApÝepÐduL$ hui¡isp iåv$p¡ L¡$ L$dp£dp„ ìe¼s L$f¡
L¡$ _ L$f¡, `Z s¡ l„d¡ip„ s¡_p\u kcp_ lp¡e R>¡.
`f„sy Ap hMs¡ Ap dpZk L$p¡Z R>¡ A¡ sd¡ d_¡ _l] `yR>p¡. L¡$d L¡$ sd¡
A_¡ lz„ b„_¡ s¡_¡ OZu hpf Ap`Zp `p¡sp_pdp„ S> dmsp„ lp¡CA¡ R>uA¡.
(A_y. dL$f„v$ v$h¡ - "bufpv$f `ÓuL$p' d¡-2000dp„\u kpcpf) - A¡d• `u• `„X$us
c c c c c c c c c

l¡`uV$pCV$uk bu Da£ L$dmp¡
ApS>L$pg NyS>fpsdp„ L$dmp_p fp¡N¡ dpTp dyL$u R>¡. _uÐe khpf¡
kdpQpf `Óp¡dp„ A_¡ vy$fv$i_® dp„ L$dmp_p L¡$f_p kdpQpf kp„cmhp dm¡ R>¡
A_¡ Ap fp¡N\u AÐepf ky^udp„ dpÓ kpbfL$pW$p_p dp¡X$pkp, l]ds_Nf
`„\L$dp„ A¡L$kp¡\u `Z h^pf¡ d©Ðey _p¢^pep„ R>¡.
kpdpÞe fus¡ hs®dp_ L$pmdp„ Ap^y_uL$ kpfhpf IS>¡L$i_p¡ A_¡
L¡$àõeyëk_u lpfdpmpdp„ S> Qpëep L$f¡ R>¡. `f„sy `l¡gp_p S>dp_pdp„ `Z Ap
ìep^u Myb S> âQgus lsp¡ A_¡ OZp„ d©Ðey_p Mà`fdp„ lp¡dpsp„ lsp„. A¡hp
12

iuhpçby

kdedp„ ApS>_p S>¡hu Ap^y_uL$ kpfhpf _lp¡su. dpÓ Apeyhv£ $ kpfhpf\u S>
h_õ`su_p„ õhfk A_¡ DL$pmpAp¡\u Ap fp¡N_¡ L$pbydp„ gphu iL$sp„ lsp„.
Aphu S> fus¡ `yfpZp¡¼s h¥ÛfpÅ¡A¡ v$p¡lp-R>„v$ A_¡ L$pìede fus¡
L$dmpdp„ h_õ`suS>Þe Ap¥i^p¡_p¡ kQp¡V$ D`ep¡N kdÅìep¡ R>¡.
""Qp¡Mp_p ^p¡hZ hui¡, Oku ApL$X$p_p„ dym
_pL¡$ _p„M¡ Åe R>¡, kp¥ L$dmp_p„ iym.''

A\p®s¹ - Qp¡Mp_p ^p¡hpdZ A¡V$g¡ L¡$ Qp¡Mp_¡ `pZudp„ `gpmu s¡
_usep® `pZu kp\¡ ApL$X$p_p„ dym_¡ `Õ\f `f Oku _pL$dp„ _õe L$fhy„ A¡V$g¡
L¡$ _pL$dp„ båb¡ V$u`p„ kyep£v$e `l¡gp„ _pMhp\u L$dmp_p fp¡N\u _pL$dp„ iym
(kZL$p) Aphsp„ lp¡e sp¡ s¡ _pi `pd¡ R>¡.
""b¡-ÓZ sp¡gp dpMZ, b¡-ÓZ hpg âdpZ
Qy_p¡ Ap`p¡ syfs sp¡ L$dmp¡ L$f¡ âepZ.''

A\p®s¹ - b¡\u ÓZ sp¡gp Npe_p vy$^_y„ dpMZ gphu s¡dp„ b¡ ÓZ
hpg_p âdpZdp„ Qy_p¡ _p„Mu S>¡ ÷u-`yfi
y (L$dmpN°õs) Ap âdpZ¡ Mpe
s¡_p¡ L$dmp¡ sys® _pi `pd¡.
""v$i sp¡gp kpL$f dl], sp„v$mÅ fk syëe
`usp„ `uÑ L$dmu Mk¡, A¡ Ap¥i^ dlpdyëe.''

A\p®s¹ - sp„v$mÅ_u cpS>u gphu s¡_¡ _uip (`Õ\f) `f `pZu kp\¡
gkp¡V$u õhfk L$fu L$`X$p\u _uQp¡hu fk L$pY$p.¡ s¡dp„ hpV¡$gu kpL$f _p„Mu
khpf-kp„S> L$dmp_p fp¡Nu_¡ `uhX$phhp\u L$dmp¡-L$dmu_p¡ _pi \pe R>¡.
dpV¡$ Ap Ap¥i^u dlp_ R>¡.
""bphm_p„ `yí`p¡ gC, kpL$f hpf kdp_
L$dmp¡ Mp¡hp âp_ g¡, sp¡gp A_ydp_.''

A\p®s¹ - gp¡L$p¡ v$psZ L$f¡ R>¡ s¡ bphm_p„ azg AX$^p¡ sp¡gp¡ gphp¡, s¡_¡
hpV$u_¡ s¥epf L$fp¡ A_¡ s¡dp„ A^p£ sp¡gp¡ kpL$f _p„Mu QyZ® s¥epf L$fhy„ A_¡ s¡
QyZ®_u apL$u khpf¡ _fZ¡ L$p¡W¡$ MpC D`f W„$Xy„$ `pZu `uhy„. Ap âdpZ¡ kps
v$uhk L$fhp\u L$dmp_p¡ _pi \pe R>¡.
3/A¡, Q„ÖL$pg
¡ p¡_u kp¡kpeV$u, ku.S>u. fp¡X$,
- h¥Û dymfpS> b°ûcË$
Adv$phpv$. dp¡.

d¡ - 09

9426561188

13

`fõ`f v¡$hp¡ ch
A¡L$buÅ_p klep¡N, kv¹$cph k¡hp\u, `fõ`f D`Qpf\u k¢L$X$p¡ _lu
y ®
`Z lÅfp¡ gpMp¡ gp¡L$p¡ R>¡ëgp„ 20 hfk\u dpÓ Np„^u^pddp„ _l] `Z k„`Z
cpfs A_¡ huv$i
¡ p¡dp„ huhu^ budpfuAp¡dp„\u v$hp hNf kpÅ \ep R>¡.
dpQ®dp„ l¥v$fpbpv$ - kuL„$v$fpbpv$ (Ap„^° âv¡$i)dp„ A¡hp A¡L$ v$hp hNf
õhApífeu 8 v$uhkue _uedus D`Qpf-iubufdp„ S>e cNhp_ A¡¼eyâi
¡ f
Apífd • Apv$u`yf_p ANuepf D`QpfL$p¡_u V$p¡muA¡ 200\u h^y v$v$}Ap¡_¡
D`Qpf k¡hp\u gpcpÞhus L$ep® lsp.
kuL„$v$fpbpv$ (Ap„^° âv¡$i)_u AfyZp lp¡õ`uV$gdp„ Äep„ kps\u h^y
A¡gp¡`\u_p _uíZps v$pL$sfp¡ k¡hp Ap`¡ R>¡, Ðep„ v$f kp¡dhpf¡ 4\u 6
k¡hpcphu âiunus bl¡_p¡ `p¡sp_u _uõhp\® k¡hp\u `fõ`f õhpífeu D`Qpf
`ÙsuAp¡ S>¡hu L¡$ iuhpçby, A¡¼ey`¡if hN¡f¡\u buÅ v$v$}Ap¡_¡ kpÅ L$f¡ R>¡.
Ap dp¡kddp„ kMs Nfdudp„ cfb`p¡f¡ (3 hpN¡) 70\u 80_u k„¿epdp„
bl¡_p¡-dpspAp¡-cpCAp¡-bpmL$p¡ L$ÃR>_p Apv$u`yfdp„ S>e cNhp_ A¡¼ey`i
¡ f
Apífd Mps¡ _uedus kp¡d, by^, iy¾$hpf¡ Aphu_¡ `p¡s`p¡sp_p„ vy$:M-v$v$p£ vy$f
L$f¡ R>¡. X$pL¸ $V$fp¡_u v$hpAp¡\u S> budpfu Åe R>¡ A¡hp¡ v$php¡ Mp¡V$p¡ A_¡ `p¡L$m
R>¡. L$pfZ L¡$ Ap k„õ\p sfa\u _uõhp\® cph\u `fõ`f huhu^ D`Qpf
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡, s¡dp„ gL$hp¡, kpCV$uL$p, õgu` X$uõL$, dpCN°_¡ , k„^uhp,
`p¡guep¡, k¡fub°g `gku, ÷u fp¡N A_¡ bpmfp¡N_p¡ kdph¡i \pe R>¡. A_¡ s¡
vy$f L$fhp dpV¡$ S>¡ ìe¼suAp¡ _uõhp\® cph\u D`Qpf k¡hp Ap`¡ R>¡ s¡Ap¡
X$pL¸ $V$fp¡ _\u, fp¡NuAp¡ R>¡. L$pgpÞsfdp„ A¡L$buÅ `pk¡\u iuMu A_¡ iuMhpX$u
v$hp hNf_p iuhpçby, A¡¼ey`i
°¡ f hN¡f¡ Apfp¡Áegnu D`Qpfp¡\u kpÅ L$f¡ R>¡.
kh® Ap¥i^u lfu L¡$ _pd :- âpQu_ `f„`fpNs D`Qpf-hu^uAp¡ S>¡dp„
k¡hp_u kyhpk lp¡e s¡_p¡ gpc gpMp¡ gp¡L$p¡ g¡ R>¡. Ap`_¡ `Z _ud„ÓZ R>¡,
kpÅ \hp dpV¡$ Ap eodp„ Aplzsu Ap`u `yÎe-gpc d¡mhhp_p¡ A_¡
fp¡Ndy¼s \hp_p¡.
_p¡V$ :- k„õ\pdp„ dlu_p ky^u, klpeL$ kp\¡ fl¡hp-S>dhp-D`Qpf_u
_u:iyëL$ ìehõ\p R>¡.
k„`L®$ :- dp¡l_cpC cpfsu, dp¡l_cpC v$pi
¡ u - ap¡_ _„.
14

02836-265549

iuhpçby

What Is Urine?
Before we discuss the makeup of urine, it is important
to emphasize the big picture first. It would be easy to simply
account for all the substances contained in urine, and we will
go through some of them later. But healing, like life in general,
is not quite so simple. It consists of same thing which is
usually over looked in our scientific-oriented society.
Take a beautiful rose, for example. One can see the
artistic shape, the radiant colour, the strong, majestic
appearance, and even smell the fresh and joyful perfume
around it. The reason why this rose is so beautiful is
because it is alive. This rose contains a life force. Without it
this same rose would be nothing more than different
molecules put together, just lifeless leaves and petals. We
probably would not see this radiant colour, this artistic shape
and strong appearance. Neither would there be any joyful
fragrance. The difference is called life. Everything we see
around us is full of life: people, animals, plants, and even
minerals. Urine also contains life. It is a liquid full of energy,
full of life.
Nature knows how to take care of herself. We all could
learn a lot from her. In order for her to stay balanced, she
uses an economically and ecologically perfect system. It is
called recycling. There is no such thing as waste. Take as
example the leaves which fall down to the ground during
autumn. They will decompose and leach into the soil. During
the next growing season the tree above will nourish itself from
those substances. It has been found that trees whose leaves
are left on the found will yield a bigger and better crop the
next season. Another example is the water cycle. The same
water is evaporated over and over again by the sun, forming
clouds. After some time the water within the clouds is
released, usually in the form of rain or snow. Back on the
ground it will cleanse Mother Earth until it is within a body of
water ready to be evaporated again.
This same kind of cycle also exists within ourselves.
Our blood has its own cycle. The heart is pumping it through

d¡ - 09

15

our body. The major function of the blood is to bring oxygen
and nutrients to every single cell of the body. On its travel
through the body it passes through the liver and the kidneys.
Let me explain the major functions of these two organs.
One of the liver’s major functions is to detoxify the
blood. The liver takes all the toxins out of the blood and either
stores them or excretes them into the gallbladder. From the
latter the toxins will be excreted into the intestine in the form
of bile. From there they will leave the body in the form of
feces. After the blood is detoxified in the liver, if flows into the
kidneys (this is a simplified model).
The kidney’s major function is to balance all the
elements in your blood. It takes all excess amounts of vital
substances out of the blood as well as excess amounts of
water. These water and vital substances then form urine. Let
me give you an example. The body only absorbs a given
amount of Vitamin C at one time. All of the excess and
therefore unusable amounts of vitamin C within the bloodstream are using up a lot of energy. The body in its infinite
wisdom eliminates all this excess amount of Vitamin C through
the kidneys.
Let’s take a look at another example. In order for an
enzyme to be activated, it needs a co-enzyme. Usually a coenzyme is a mineral or vitamin and has to be supplied through
the diet. This co-enzyme will activate and transport the
enzymes into the proper place within the body. Even though
our bodies may be producing more than enough enzymes,
unless we are eating a diet full of nutrients, our bodies cannot
function properly. To conserve energies and balance the blood,
the unused enzymes also will be eliminated through the
kidneys. The same story is true for hormones, minerals, and
any other substances.
As you can see, urine is filled with vital elements. It is
not waste.
Once again, the liver detoxifies the blood and excretes
the toxins into the colon. The kidneys, as shown before,
balance the blood’s vital substances and water level.

16

iuhpçby

In short, urine is simple filtered blood. It contains, in its
fresh condition, only those chemicals and compounds of the
blood in circulation in each of us.
The free and free study listed approximately 200
constituents of normal urine but stated emphatically that this
was only a list of compounds of interest.
- Dr. Beatrice Bartnett
D.C., N.D.
Chiropractic and Naturopathic Physician
Water of Life Foundation U.S.A. Author of famous book – ‘Urine
Therapy: It may save your life’

Urine: A Smart Drug for Cancer
The central problem of cancer if the blockage of
differentiation. Methylation enzymes of cancer cells are
altered to become exceptionally active and stable. These
abnormal enzymes are responsible for blocking cancer cells
from undergoing differentiation, and driving cancer cells to
keep on dividing. The solution of cancer hangs on the
methylation enzymes. If these abnormal methylation enzymes
can be taken care of, cancer can be solved early. If not,
these enzymes bring on difficult problems such as drug
resistance and malignant progression experienced by
cytotoxic chemotherapy. CAD-2 is a preparation derived from
fresh human urine, which is the best solution for abnormal
methylation enzymes of cancer cells to undergo terminal
differentiation. Some cancer cells proceed to die by apoptosis
once becoming terminally differentiated, which other lose
malignant phenotypes including the ability to divide to
express telomerase and her-2/neu oncogene, and to
metastasize. Clinical trials of CDA-2 have yielded
encouraging results. Above 70% of those treated showed
improvements. Better yet, there were no adverse side effects
typically associated with cytotoxic drugs. So cancer is not at
all a difficult disease, if the solution if right. Urine provides
the best solution.
Dr. Ming C. Liau (Ph.D)
Everlife Pharmaceutical Co. 231202 Hefei CHINA.
yszy@mail.nf.an.cn

d¡ - 09

17

Urine Therapy and Cancer
In recent world, it is very rare to see any medical institute
which has accepted the urine therapy as a mode of treatment
to it’s patients. In japan our clinic is the first medical institute
to do it.
Urine is actually a part of blood which has run through
the whole body and finally gets extracted through the kedney.
In urine a lot of agents which can act against and prevent
cancer are present. Other than that it is also through that there
are many enzymes, hormones, and vitamins etc., contained in
urine. For example, it contains and able hemolysing agent
Urokinase. Leucophenol which is capable of destroying cancer
cells. CDA II which prevents cancer dissemination by acting on
the methyl group-part of the cancer cells. The action of CDA II,
contained in urine has been scientifically proved by Dr. Ryoh
of Taiwan.
The uric acid therefore prevents the damages caused
by superoxide radicals – it is thought, and therefore prevents
the origin of cancer. When considering all such facts, urine is
not a material to be treated as a waste. But it is a treasure,
and more than that, a material to be considered as one more
than that, a material to be considered as one of the most
important necessary stuff for the body and therefore I will call
it as the water of life.
As far as we are concerned, we have been using a
variety of medicaments derived from urine, Vitamin B-17,
derived from apricot, massive dosage Vitamin C therapy
founded by Dr. Linus pauling, hyperthermia treatment, Gerson
nutritional therapy and so on. in the treatment of cancer. Until
date we have treated many patients, who after having
undergone a surgical treatment, chemotherapy, and radiation
therapy and finally rejected by the allopathic physicians as
incurable. There have been even patients who had a
recurrence of cancer and were proclaimed live for another 6
months or so, underwent our treatment and could become
better to an extent of 80 percent.
- Dr. Kamatarao Sano (M.D.)
2-22-4, Aonuma Kofu-Shi, Yamanash-Ken, JAPAN.
sanoclinic@hotmail.com

18

iuhpçby

kfm A_¡ kpv$p A_ycs
y âep¡Np¡
sph - Áda -

FEVER

gnZp¡ :- (1) ifuf_y„ sp`dp_ h^u Åe, (2) `fk¡hp¡ Aphsp¡ b„^
\C Åe, (3) cyM dfu Åe, (4) Ai¼su-\pL$ hsp®e, (5) IÖuep¡ A_¡ d_
k„sp` A_ych¡, (6) Mphp\u dp„X$u_¡ d_p¡fS„ >_ hN¡f¡ L$i„y Ndsy„ _\u.
A_ycsy âep¡N :- "L$fuepsy„' sph_y„ íf¡íW$ Ap¥i^ R>¡. "L$Xy$' bNX¡$gp
`uÑ_¡ blpf L$pY$hp dpV¡$_„y DÑd Ap¥i^ R>¡. b„_¡ Np„^u_¡ Ðep„\u dm¡ R>¡.
L$Xy$_¡ i¡L$u _pMhy„ `R>u L$Xy$-L$fuepsy„ A^L$Qfy„ Mp„X$u _pMhy„. 250 du.gu.
`pZudp„ 25 N°pd L$Xy$-L$fueps„y _pMu s¡_¡ ^ud¡ sp`¡ DL$pmhy„. 50 du.gu.
`pZu bpL$u fl¡sp„ s¡_¡ Npmu_¡ fp¡Nu_¡ Nfd S> `uhfphhy.„

ifv$u -

COMMON COLD

gnZp¡ :- (1) _pL$dp„\u `pZu S>¡hy„ âhplu `X¡$, (2) _pL$ hpf„hpf
cfpC Åe, (3) sX$psX$ R>]L$p¡ Aph¡, (4) dp\y„ cpf¡ \C Åe (5) cyM dfu
Åe.
A_ycsy âep¡N :- A¡L$ dp¡V$u s`¡gudp„ `p„Q guV$f `pZu (fp¡S> `uhpsy„
lp¡e s¡V$gy„) gC s¡dp„ A¡L$\u b¡ sp¡gp ky„W$_p¡ cyL$p¡ _pMu_¡ Myb S> DL$pmhy„.
`R>u s¡_¡ W$fhp v¡$hy„. W$fu S>sp„ s¡_¡ Npmu_¡ A¡L$ buÅ hpkZdp„ cfu v¡$hy„. Ap
`pZu `uhp_p D`ep¡Ndp„ g¡hp\u ifv$u sfs S> `pL$u S>i¡ A_¡ TX$`\u dV$u
S>i¡.

D^fk - H$mg -

COUGH

gnZp¡ :- (1) L$pk
„ p_u \pmu hNpX$hp\u S>¡hp¡ bp¡v$p¡ AhpS> Aph¡ R>¡
s¡hp¡ AhpS> D^fk\u Aph¡, (2) D^fk\u Nmy„ Okpe R>¡, s¡dp„ bmsfp
\pe, A_¡ L$p¡Chpf vy$:Mphp¡ `Z \pe, (3) D^fk h^¡ sp¡ R>psudp„ cpf gpN¡
A_¡ vy$:Mphp¡ \pe.
A_ycsy âep¡N :- (1) cp¢ef]NZu_p ApMp R>p¡X$ (am, azg, `p_,
dym, X$pmMp„ kp\¡) gphu, s¡_¡ kyL$hu, Mp„X$u A^L$Qfp L$fu A¡L$ _p_u
dpV$gudp„ cfu v¡$hp. s¡_u kp\¡ k]^h QyZ® `Z dpV$gudp„ cfhy„. `R>u
dpV$gu_y„ dp¢ b„^ L$fu AÁ_u_¡ s`phhp¡. dpV$gu gpgQp¡m \C S>sp„ s¡_¡ W$pfu
d¡ - 09

19

A„v$f\u cp¢ef]NZu bmu_¡ \C Ne¡gp L$p¡gkp A_¡ k]^h L$pY$u s¡_¡ `uku,
Qpmu_¡ iuiudp„ cfu g¡hy„. s¡_¡ b¡-b¡ QZp¡W$ucpf d^dp„ QpV$hy„. (2) Myb S>
D^fk Aph¡ Ðepf¡ S>¡W$u d^_p¡ Vy$L$X$p,¡ duW$p_u L$pL„ $fu, Agpv$u hpV$u dp¢dp„
Qykhu.

AfyQu - AamoMH$ -

ANOREXIA

gnZp¡ :- (1) fp¡Nu_¡ cyM S> _p gpN¡, (2) cyM gpN¡ A_¡ Mphp
b¡k¡ sp¡ MpC _p iL¡$, (3) fp¡Nu vy$bmp¡ b_sp¡ Åe.
A_ycsy âep¡N :- (1) b¡ dp¡V$p„ fkpm g]by gC AX$^p„ L$p`hp„. A¡L$
cpN D`f k]^h QyZ,® buÅ cpN `f k„Qm, ÓuÅ cpN `f X$uL$pdpfu,
Qp¡\p cpN D`f dfu_p QyZ®_u Y$Ngu L$fu AÁ_u D`f Mv$Mv$phhy„. `R>u
kl¡S> Nfd lp¡e Ðepf¡ hpfpafsu Qyku S>hy.„ (2) S>¡ ìe¼su_¡ Mp¡fpL$_p¡ õhpv$
_p gpNsp¡ lp¡e s¡Z¡ azv$u_p_u L$pmp dfuhpmu QV$Zu L$fu Mphu. (3) cp¡S>_
g¡sp„ `l¡gp„ k]^h ccfph¡g Apvy$_y„ k¡h_ L$fhp\u AfyQu dV¡$ R>¡.

TpX$p - AVrgma -

DIARRHOREA

gnZp¡ :- (1) âhplu dmâh©Ðsu \C Åe, (2) A¡L$\u h^pf¡
dmâh©Ðsu \pe, (3) AhpS> kp\¡ dmâh©Ðsu \pe, (4) TpX$pdp„ hÃQ¡
Np„W$pv$pf dm `X¡$, (5) A`p_dy¼su L$fsp„ dmâh©Ðsu \C Åe, (6) TpX$p h^y
\C Åe sp¡ Ai¼su Aphu Åe A_¡ DEHYDRATION \C Åe R>¡.
A_ycsy âep¡N :- (1) i¡L¡$gy„ gkZ Mphp\u TpX$p dV¡$ R>¡. (2)
bL$fu_p vy$^_p k¡h_\u gp¡lu_p L¡$ Nfdu\u \sp TpX$pdp„ fpls \pe R>¡. (3)
`pL$p Å„b_y p fkdp„ kâdpZ kpL$f c¡mhu s¡ khpf-kp„S> Qpf N°pd g¡hp\u
TpX$pdp„ gp¡lu `X$sy„ AV$L¡$ R>¡.

L$bS>ueps - dr~§Y -

CONSTIPATION

gnZp¡ :- (1) dmâh©Ðsu Mygpkp\u \su _\u, (2) lpS>s dpV¡$
gp„bp¡ kde b¡ku fl¡hy„ `X¡$, (3) lpS>s hMs¡ Akp^pfZ Å¡f L$fhy„ `X¡$, (4)
L$W$Z, vy$N¯^ey¼s A_¡ d¡gp f„N_u dmâh©Ðsu \pe, (5) `¡V$ cpf¡ gpN¡, dp\y„
QX$u Åe, `]X$udp„ L$msf \pe, (6) õhcph QuX$uep¡ \C Åe.
A_ycsy âep¡N :20

(1)

hl¡gu khpf¡ S>fp hl¡gp DW$u, sp„bp_p `pÓdp„
iuhpçby

fpscf cfu fpM¡gp `pZu_¡ kl¡S> Nfd L$fu `uhp\u, \p¡X$„y afhp S>hp\u
syfs„ dmâh©Ðsu \i¡. (2) Nfd `pZu_p A¡L$ Ágpkdp„ AX$^p g]by_p¡ A_¡
_pf„Nu_p¡ fk _pMu s¡dp„ d^ _pMu_¡ `uhp\u L$bS>ueps dV¡$ R>¡. (3)
`pgL$_u cpS>u_p¡ fk L$pY$u, s¡dp„ g]by _uQp¡hu, \p¡X$„y S>ufy„ _pMu `uhp\u
L$bS>ueps dV¡$ R>¡.

Apafp¡ - AmÜ`_mZ -

TYMPANTITES

gnZp¡ :- (1) `¡V$ Y$dY$p¡g \C Åe, (2) `¡V$ D`f lp\ a¡fhhp\u
Y$p¡g_p QpdX$p S>¡hy„ L$W$Z gpN¡, (3) hpey _uQ¡\u L¡$ D`f\u _uL$msp¡ _\u,
(4) `¡V$dp„ vy$:Mphp¡ \pe, (5) fp¡Nu ApLy$m-ìepLy$m \C Åe, (6) dmâh©Ðsu
\su _\u, (7) cyM dfu Åe, (8) JO OV$u Åe R>¡.
A_ycsy âep¡N :- (1) l]N_¡ TuZu hpV$u `pZudp„ L$pghu Xy$„ V$u_u
ApSy>bpSy> `¡V$ D`f ÅX$p¡ g¡` L$fhp¡. l]N hpRy>V$ L$f_pf A_¡ hpey_u khmu
Nsu L$fu s¡_¡ k„Qpfhp_u afS> `pX$hpdp„ DÑd R>¡. Ap âep¡N\u \p¡X$u S>
hpfdp„ hpRy>V$ \hp gpNi¡. (2) `¡V$dp„ Apafp¡ QX$ép¡ lp¡e, `¡V$ Y$dY$pg¡ lp¡e,
`¡V$dp„ vy$Msy„ lp¡e sp¡ `pZu_¡ Nfd L$fu A¡_udp gC g¡hp\u `¡V$ b¡ku S>i¡.

`¡V$_p¡ vy$:Mphp¡ - CXaewb -

COLIC PAIN

gnZp¡ :- vy$Mphp_p„ gnZp¡ AgN AgN âL$pf_p„ lp¡e R>¡ - (1)
L$p¡C_¡ TuÏ„ TuÏ„ vy$:M¡, (2) L$p¡C_¡ kMs vy$M¡, (3) L$p¡C_¡ kp¡e cp¢L$php S>¡hu
`uX$p \pe, (4) L$p¡C_¡ L$fhs\u `¡V$ L$`psy„ lp¡e s¡hy„ gpN¡.
A_ycsy âep¡N :- (1) `¡V$dp„ S>¡ cpNdp„ Q„yL$ Aphsu lp¡e s¡ cpN
D`f Nfd `pZu cf¡gu fbf_u \¡gu dyL$u_¡ i¡L$ L$fhp\u apev$p¡ \i¡. (2)
Mphp_p kp¡X$p_¡ `pZu kp\¡ g¡hp\u MpV$p Ap¡X$L$pf kp\¡ `¡V$_p¡ vy$:Mphp¡ dV$u
Åe R>¡. (3) `¡V$dp„ A¡L$pA¡L$ vy$:Mphp¡ D`X¡$ sp¡ hpV¡$gu l]N_p¡ g¡` b_phu s¡_¡
Xy„$V$u D`f gNphhp\u `¡V$_u `uX$p dV$u Åe R>¡. (4) `¡V$dp„ kpdpÞe vy$:Mphp¡
lp¡e sp¡ AS>dp_¡ hpV$u s¡dp„ duWy$„ d¡mhu `pZu kp\¡ apL$u S>hp\u `¡V$_p¡
vy$:Mphp¡ dV$u S>i¡.

hp_p fp¡Np¡ - dmVì`mYr gnZp¡ :d¡ - 09

(1)

ARTHRITIS

hpey_p fp¡Np¡_y„ kpdpÞe gnZ R>¡ vy$:Mphp¡. hpey hNf
21

vy$:Mphp¡ i¼e S> _\u. (2) Å¡ hpey Ahfp¡^pe sp¡ Ðep„ kp¡Å¡ `Z Aphu Åe
R>¡. (3) Äep„ vy$:Mphp¡ L¡$ kp¡Å¡ b„_¡ lpS>f lp¡e s¡ A„N_u L$pe®ndsp
Ap`p¡Ap` OV$u Åe R>¡. (4) OZuhpf L$pedu Mp¡X$Mpx`Z `Z dyL$sp Åe R>¡.
A_ycsy âep¡N :- b^p S> hp_p fp¡Ndp„ _fZ¡ L$p¡W¡$ v$uh¡g_y„ k¡h_ Myb
S> S>fyfu R>¡. `p„Q N°pd k„yW$ gC s¡dp„ `Qpk du.gu. `pZu _pMu kpfu `¡W¡$
DL$pmu `R>u s¡dp„ v$k N°pd v$uh¡g _pMu khpf¡ `u S>hy„. ky„W$ `Z hpey lf_pf
R>¡. Ap ky„W$_y„ QyZ® v$uh¡gdp„ d¡mhu_¡ `Z gC iL$pe. ifyApsdp„ TpX$p \C
Åe sp¡ v$uh¡g_y„ âdpZ Ap¡Ry>„ L$fu _pMhy„ `Z `R>u dpaL$ Aphu S>i¡. Ap
âep¡N gp„bp¡ kde L$fhp\u hp_p¡ fp¡N Qp¡½$k _pbyv$ \pe R>¡.

DgV$u - N>Xu -

VOMITS

gnZp¡ :- (1) `¡V$dp„ NfbX$ \hp gpN¡, R>psudp„ dy„ThZ S>¡hy„ gpN¡,
dp¡Y$pdp„ dp¡m Aph¡ A_¡ lX$X$ L$fsu Å¡f\u DgV$u \pe. (2) DgV$u MpV$u,
duW$u L¡$ au½$u \pe, (3) A_pS>_p L$Zp¡, S>¡ Mp^¡g„y lp¡e, `pZu A_¡ `uÐsL$a S>¡hp v$pi
¡ p¡ DgV$u hpV¡$ blpf _uL$m,¡ (4) Ap„Mdp„\u `pZu _uL$m,¡ Q½$f
Aph¡, Ai¼su gpN¡ L¡$ ifuf Y$ugy„ `X$u Åe.
A_ycsy âep¡N :- (1) `uÑ_¡ gu^¡ DbL$p Aphsp lp¡e sp¡ syfs„ S>
kpL$f_y„ `pZu `uhy„. (2) `¡V$ D`f l]N_p¡ ÅX$p¡ g¡` L$fhp\u DgV$u b„^ `X$u
Åe R>¡. (3) v$pX$d_p¡ fk L¡$ g]by_p¡ fk `uhp\u DgV$u dV¡$ R>¡.

dp¢ Aphhy„ - _wInmH$ -

STOMATITIS

gnZp¡ :- (1) dp¢, spmhp„, Ngp¡ap, S>uc, lp¡W$ D`f Qp„v$p `X¡$, (2)
dp¢ Apmy„ \C Åe, (3) dp¢dp„ bmsfp \pe, (4) S>dsu hMs¡ Qp„v$p„ D`f
Okpfp¡ \hp\u `yfy„ MpC iL$pe _l], (5) suMy„ L¡$ Nfd bugLy$g MpC iL$pe
_l], (6) L$pddp„ d_ gpN¡ _l].
A_ycsy âep¡N :- (1) dp¢ Aphu Ney„ lp¡e, dp¢dp„ Qp„v$p„ `X$ép„ lp¡e sp¡
v$pX$d_u R>pg_p¡ Vy$L$X$p¡ dp¢dp„ fpMu Qyõep L$fhp¡. (v$pX$d_u R>pg kyL$u L¡$ spS>u
b„_¡ Qpg¡.) (2) spS>u dp¡mu R>pi `uhp\u dp¢_p„ Qp„v$p„ dV¡$ R>¡. (3) Óuamp
QyZ_® ¡ `pZudp„ `gpmu A¡ `pZu dp¢dp„ cfu fpMhp\u dp¢_p„ Qp„v$p„ dV¡$ R>¡.
"S>_Apfp¡Áe' `pfL$f hpX$p,
- h¥Û b]vy$ A¡_• Ap¡Tp
v$pX„ $uep bÅf, hX$pv¡ $fp 22

390 001

dp¡.

9898519560

iuhpçby

k„`yZ® õhpõÕe

(HOLISTIC HEALTH)

huíh õhpõÕe (Apfp¡Áe) k„õ\p

(W.H.O.)A¡

Ap`¡g ìep¿ep dyS>b
"k„`Z
y ® õhpõÕe' A¡V$g¡ ifuf_y„ a¼s L$pC¡ fp¡N\u dy¼s lp¡h„y A¡V$g„y S> _l],
`f„sy ipfufuL$, dp_kuL$, cph_pÐdL$ s\p ApÝepÐduL$ õsf¡ ifuf_u
õhõ\sp. dp_hifuf_¡ Ap L$pfZkf ÓZ cpNdp„ hl¢Qu iL$pe. v$p.s. õ\ym
ifuf S>¡ `p„Q op_¡ÞÖuep¡ Üpfp A_ychu iL$pe s¡, kyÿd ifuf A_¡ L$pfZ
ifuf, ApÝepÐduL$ `fucpipdp„ kyÿd ifuf A_¡ L$pfZ ifuf_¡ "Ap¥fp' `Z
L$lh¡ pe R>¡. Ap¥fp A¡ õ\yg ifuf_u afs¡ Aph¡g„y `psmy„ AphfZ R>¡. kpdpÞe
ìe¼suAp¡dp„ Ap¥fp-ifuf k¡ÞV$uduV$fdp„ d`pe A¡V$g„y S> lp¡e R>¡. `f„sy v¥$hu
`yfi
y p¡, kp^y-k„sp¡ s\p v¡$hvy$sp¡dp„ Ap¥fp-ifuf OÏ„ huõs©s lp¡e R>¡. huop_¡
lpg_u L$fg¡ u ip¡^dp„ Ap¥fp_p¡ ap¡V$p¡ s\p dp` "¾$ufp¡gue_ L¡$df¡ p'_u ip¡^\u
i¼e bÞep„ R>¡. õ\yg ifufdp„ huQpf L$fhp dpV¡$ dNS> Aph¡g„y R>¡. Äepf¡
kyÿd ifufdp„ d_ s\p L$pfZ-ifufdp„ ApÐdp A_¡ Q¾$p¡ Aph¡gp„ R>¡.
huQpfp¡_u DÐ`Ñu kyÿd ifufdp„ Aph¡g d_dp„ \pe R>¡. dpV¡$ S> d__¡
huQpfp¡_„y NyQ
„ my„ L$ü„y R>¡. DÐ`ß \sp huQpfp¡ kL$pfpÐdL$ A\hp _L$pfpÐdL$
lp¡C iL¡$ R>¡. d_ DÐ`ß \sp huQpfp¡_¡ õ\yg ifufdp„ õ\us dNS>_¡ dp¡L$g¡ R>¡
A_¡ dNS> s¡_u ndsp s\p byÙudÐsp âdpZ¡ huQpfp¡_¡ Adgdp„ dyL$hp_y„
_½$u L$f¡ R>¡. Å¡ Ap L$pe® a¼s dNS> Üpfp S> \pe sp¡, huQpfp¡_„y A_y`pg_
¼ep„ sp¡ kpQu v$uipdp„ lp¡C iL¡$ A\hp sp¡ Mp¡V$u v$uipdp„ `Z lp¡C iL¡$. `f„sy
dNS> Ap ¾$uepdp„ L$pfZ-ifufdp„ õ\us ApÐdp_¡ `Z ipd¡g L$f¡ sp¡
A_y`pg_ l„dip kpQu v$uipdp„ S> lp¡C iL¡$. dpV¡$ Äepf¡ Äepf¡ L$pC¡
NyQ
„ hZcep£ âk„N lp¡e Ðepf¡ dNS> A_¡ ApÐdp b„__¡ p kdÞhe\u huQpf
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ Ðepf¡ s¡_p¡ S>hpb l„di
¡ p kpQu v$uipdp„ S> lp¡e R>¡. Apd,
õ\yg ifuf A¡ sp¡ dpÓ L$W$`sy mu S>¡h„y S> R>¡, S>¡_u b^u S> _pX$uAp¡ s\p
kyÓp¡ kyÿd-ifuf s\p L$pfZ-ifufdp„ õ\us d_ A_¡ ApÐdp_u A„sN®s R>¡.
S>¡ L$pC¡ ìe¼su k„`Z
y ® õhpõÕe dpV¡$ huQpf L$f¡ R>¡ s¡Z¡ kp^pfZs:
â\d õ\yg-ifuf_u õhõ\sp dpV¡$ huQpfhy„ S>fyfu R>¡. s¡ `R>u S> kyÿd-ifuf
A_¡ L$pfZ-ifuf_u õhõ\sp âpàs L$fu iL$pe. õ\yg-ifuf Ly$v$fs_p„ `p„Q
sÒhp¡ (ApL$pi, hpey, AÁ_u, S>m A_¡ `©Õhu)dp„\u DÐ`ß \e¡g R>¡. õ\ygifuf_u iyÙu Ap `p„Q¡ sÒhp¡_„y k„sgy _ L$fu d¡mhu iL$pe R>¡. s¡ dpV¡$ Ly$v$fsu
d¡ - 09

23

D`Qpf A¡L$ íf¡íW$ `Ùsu R>¡, S>¡ Üpfp `p„Q¡ sÒhp¡_¡ k„sgy us õ\usudp„ gphu
iL$pe.
kyÿd-ifuf_u iyÙsp dpV¡$ kL$pfpÐdL$ huQpfp¡_u d_dp„ DÐ`Ñu, lpõe
¾$uep (gpa]N \¡fp`u), kpfp„ `yõsL$p_¡ „y hp„Q_ s\p kÐk„N\u i¼e R>¡. L$pfZifuf A¡V$g¡ L¡$ ApÐdp s\p s¡dp„ õ\us Q¾$p_¡ u Nsu_u iyÙu âpZpepd, Ýep_,
^pfZp hN¡f¡ L$fhp\u i¼e b_¡ R>¡.
õ\yg-ifuf_u iyÙu dpV¡$ buS>u ApX$Akf hNf_u D`Qpf-`ÙsuAp¡
v$p.s. A¡¼eyâi
¡ f, d¸Á_¡V$ \¡fp`u, kyÅL¡ $ \¡fp`u, õhdyÓ-QuL$uÐkp S>¡hu
`ÙsuAp¡ `Z A`_phu iL$pe. Ly$v$fsu D`Qpf-`Ùsudp„ Aplpf A_¡
S>uh_i¥gu D`f h^pf¡ cpf dyL$hpdp„ Aph¡ R>¡, S>¡ gp„bp Npmp_u D`Qpf`Ùsu L$lu iL$pe. kyÿd-ifuf s\p L$pfZ-ifuf_u iyÙu dpV¡$ buS>u D`Qpf`ÙsuAp¡ (`°pZuL$lug]N, f¡L$u, hu`íe_p s\p hpeb°p_¡ uL$ lug]N `Ùsu) `Z
D`gå^ R>¡.
Apd, Å¡ "k„`Z
y ® õhpõÕe' âpàs L$fhy„ lp¡e sp¡ ApNm S>Zph¡g
D`Qpf-`Ùsudp„\u A_yf`y D`Qpf-`Ùsu L$fhu lusL$pfL$ R>¡. k„`Z
y ® õhpõÕe
lp¡e sp¡ S> õhp_„v$, ApÐdp_„v$ A_ychu iL$pe A_¡ buÅ_¡ dpN®v$i_® Ap`u
iL$pe s\p kdpS>k¡hp `Z L$fu iL$pe.
dpfp hpQ_, Q]s_ A_¡ d__ Üpfp A_ycìey„ R>¡ L¡$ v$uìe ìeL$su_u
A_ycsy u \hp\u s¡d_p Ap¥fp_u R>pepdp„ Ap`Zp¡ Ap¥fp Aphhp\u huiuíV$
A_ych \pe R>¡. s¡d_p„ õ`„v$_p¡ Ap`Zp„ õ`„v$_p¡_u D`f kpfu Akf \hp\u
Ap`Zu ApÐdi¼su fy`u b¡V$fu s\p d_ QpS>®X$ \pe R>¡. Ap õhp_ych R>¡.
- ky_ug ífu_uhpk ksL$gdu
7,

v$ugu`_Nf kp¡kp., NyX$gL$ lp¡g `pk¡, v$nuZu kp¡kp. `pk¡,
dZu_Nf, Adv$phpv$ - 390 008

iuhpçby QuL$uÐkp k„ip¡^_ d„X$m_p D`âdyM A_¡ cpfs
k¡hL$ kdpS>_p âdyM ífu Äe„sucpC Óuh¡v$u_y„ Ad¡fuL$p Mps¡
27-1-2009_p fp¡S> Ahkp_ \ey„ R>¡. iuhpçby `fuhpf_u
s¡d_¡ ífÙp„S>gu.
24

iuhpçby

ApíQe®S>_L$ NyZp¡\u cf`yf Amku
""`l¡g„y kyM _ufp¡Nu L$pep, kv$uAp¡ fl¡ ep¥h__u dpep.'' ApS>¡
Ap`Zp huop_uAp¡ A_¡ QuL$uÐkL$pA
¡ ¡ `p¡sp_u ip¡^\u A¡hp Aplpf-hulpf,
Apeyh^®L$ Ap¥i^uAp¡, h_õ`suAp¡ hN¡f¡_¡ ip¡^u L$pY$u R>¡ L¡$ S>¡_p _uedus
k¡h_\u Ap`Zu Jdf h^u iL¡$ R>¡ A_¡ ep¥h_ `Z S>mhpC fl¡ R>¡. âpQu_
L$pmdp„ Ap`Zp fyiudy_u ep¡N, s`, v¥$_uL$ Aplpf A_¡ Ap¥i^uAp¡_p k¡h_\u
k¢L$X$p¡ hfkp¡ ky^u S>uhsp fl¡sp lsp.
R>¡ëgp L¡$V$gpL$ kde\u Amku hui¡ `ÓuL$pAp¡, hs®dp_`Óp¡, CÞV$f_¡V$,
V$u.hu. hN¡f¡ `f OÏ„ b^y„ Ål¡f \sy„ füy„ s\p Ap hui¡ OÏ„ b^y„ gMpsy„ füy„
R>¡. A¡L$ L„$`_uA¡ Amku_p buõL$uV$ `Z b_pìep R>¡. v$uëgu\u L$p¡fp¡_fu
bpe`pk kS>®fu L$fphu Aph¡gp A¡L$ v$fv$uA¡ d_¡ L$üy„ L¡$, X$p¸L$V$f¡ s¡_¡ _uedus
Amku Mphp_u kgpl Ap`u R>¡ S>¡\u s¡ DÃQ f¼sQp` A_¡ ùv$efp¡N\u
bQ¡. ¼ep„L$ sp¡ Amku_¡ azX$ ky`f õV$pf_u k„op Ap`hpdp„ Aphu R>¡.
Apeyh£v$dp„ sp¡ Amku_¡ v¥$_uL$ cp¡S>_ dp_hpdp„ Apìey„ R>¡. S>¡ Amku_y„
Ap`Z¡ _pd kyÝ^p„ cygu Nep lsp s¡ Amku\u lz„ A¡V$gp¡ âcphus \ep¡ L¡$
Ap Amku Ap`Zu S>uh_f¡Mp R>¡, S>uhhp_u fpl R>¡, õhpõÕe dpV¡$
gpcv$peL$ R>¡ s¡ Amku_y„ d¢ k¡h_ ify L$fu v$u^y„ A_¡ fp¡NuAp¡_¡ `Z Amku
Mphp dpV¡$ â¡fus L$fsp¡ füp¡. \p¡X$p dlu_p `R>u dpfu S>]v$Nu bv$gpC NC.
dpfpdp„ cf`yf i¼su A_¡ DÐkpl_p¡ k„Qpf \C Nep¡, Qyõsu, õazs} s\p
NS>b_p¡ ApÐdhuíhpk hÝep¡. sZph, Apmk, ¾$p^¡ Npeb \C Nep„. dpfp
DÃQ gp¡luv$pb, X$pepbuV$uk dV$u Nep. dpfpdp„ A¡V$gu õazs} A_¡
ApÐdhuíhpk hÝep¡ L¡$ dpfp d_dp„ CÃR>p ÅNu L¡$ dpf¡ dpfy„ hS>_ Ap¡Ry>„ L$fhy„
Å¡CA¡. A_¡ Ap âepkdp„ dpfy„ 30 L$ugp¡ hS>_ OV$u Ney.„ lh¡ lz„ dp_kuL$ A_¡
ipfufuL$ fy`¡ 30 hfk `l¡gp„ lsp¡ s¡hp¡ OZp¡ i¼suipmu A_ychy„ Ry>.„
âpQu_ L$pm\u S> Amku_p¡ âep¡N cp¡S>_, L$p`X$ L¡$ f„Nfp¡Np_ dpV¡$
\sp¡ füp¡ R>¡. _p_`Zdp„ Äepf¡ Ad_¡ ap¡ëgu-ap¡ëgp \sp„ lsp„ Ðepf¡ v$pv$u
Amku_u `p¡V$uk b_phu bp„^su lsu. Amkudp„ dy¿e `p¥íV$uL$ sÒh Ap¡dN¡ p
3 a¡V$u A¡kuX$, A¡ëap gu_p¡__
¡ uL$ A¡kuX$, guN_¡_, âp¡V$u_ A_¡ apCbf lp¡e
R>¡. Amkudp„ 30\u 40 V$L$p s¡g, 25 V$L$p âp¡V$u_, apCbf, huV$pdu_ bu,
k¡g_¡ ued, L¡$ëiued, d¡‚i
¡ ued, ¾$pd¡ ued, L$p`¡ f, T]L$, `p¡V$¡ iued, gp¡l,
d¡ - 09

25

ap¡gV¡ $ hN¡f¡ sÒh lp¡e R>¡. Apdp„ fl¡gp s¡gdp„ 36\u 50 V$L$p Ap¡dN¡ p-3
A¡ëap-g¡_p¡g_¡ uL$ A¡kuX$ lp¡e R>¡. Amku Ncp®hõ\p\u h©Ùphõ\p ky^u
apev$pL$pfL$ R>¡.
Ap`Zp õhpõÕe `f Amku_p ApíQe®S>_L$ âcphp¡_¡ kpfu fus¡
kdS>hp dpV¡$ Ap`Z¡ Ap¡dN¡ p-3 A_¡ Ap¡dN¡ p-6 a¡V$u A¡kuX$_¡ huõspf\u
kdS>hp `X$i.¡ Ap`Zp ifuf dpV¡$ Ap¡dN¡ p-3 A_¡ Ap¡dN¡ p-6 b„_¡ AphíeL$
R>¡. ifufdp„ s¡ _\u b_u iL$sp„, Ap`Z¡ Ap`Zp cp¡S>_dp„\u S> g¡hp„ `X$i.¡
Ap¡dN¡ p-3 Amku, D`fp„s AMfp¡V$, bv$pd hN¡fd¡ p„ `Z lp¡e R>¡. Ap¡dN¡ p-6
dNamu, kp¡epbu_, k_agphf, dL$pC hN¡f¡ s¡gp¡dp„ cf`yf âdpZdp„ lp¡e R>¡.
Ap`Zp ifuf_p hucuß Ahehp¡ - Mpk L$fu_¡ dNS>, õ_peyAp¡ A_¡
Ap„Mp¡_p huL$pk A_¡ s¡_p kyQpfy k„Qpg_dp„ dlÒh`yZ® apmp¡ Ap`¡ R>¡.
Ap`Zu L$pi
¡ uL$pAp¡_u v$uhpgp¡ Ap¡dN¡ p-3 ey¼s ap¡õap¡gu`uX$\u b_¡ R>¡. Äepf¡
Ap`Zp ifufdp„ Ap¡dN¡ p-3_u Ap¡R>` \C Åe R>¡ sp¡ Ap v$uhpgp¡ _fd A_¡
gQugp Ap¡dN¡ p-3_¡ bv$g¡ L$X$L$ A_¡ Ly$f`y Ap¡dN¡ p-6 a¡V$\u b_¡ R>¡. A_¡
Ðepf\u S> DÃQ f¼sQp`, d^yâd¡l âL$pf-2, Ap¡\f® pCV$uk, õ\ymsp, L¡$Þkf
hN¡f¡ budpfuAp¡_u ifyAps \C Åe R>¡. Äepf¡ ifufdp„ Ap¡dN¡ p-3_u L$du
s\p CÞãg¡di
¡ _ `¡v$p L$f_pfp¡ Ap¡dN¡ p-6 cpf¡ `X¡$ R>¡ Ðepf¡ âp¡õV$pÁg¢X$u_-C 2
b_¡ R>¡, S>¡ S>uçap¡kpCV¹$k A_¡ d¡¾$pa¡ pS>_¡ `p¡sp_u `pk¡ A¡L$Ó L$f¡ R>¡ A_¡ s¡
kpCV$pL¡ $pC_ b_ph¡ R>¡. kpCV$pL¡ $pC_ CÞag¡di
¡ _ L$f¡ R>¡ A_¡ L$p¼¡ k A¡ÞÅCd_y„
_udp®Z L$f¡ R>¡.
Ap¡dN¡ p-6 ifufdp„ fp¡N `¡v$p L$f¡ R>¡ sp¡ Ap¡dN¡ p-3 Ap`Zu fp¡Nâsufp¡^L$ ndsp h^pf¡ R>¡. R>¡ëgp L¡$V$gpL$ v$peL$pAp¡dp„ Ap`Zp cp¡S>_dp„
Ap¡dN¡ p-6_u dpÓp h^u flu R>¡ A_¡ Ap¡dN¡ p-3_u L$du \C flu R>¡.
dëV$u_¡i_g L$`„ _uAp¡ Üpfp h¡QpC fl¡gp apõV$aXz $ A_¡ S>„L$aXz $ Ap¡dN¡ p-6\u
cf`yf lp¡e R>¡. bÅfdp„ dmsp„ b^p„ S> fuapCÞX$ s¡g Ap¡dN¡ p-6 a¡V$u
A¡kuX$\u cf`yf lp¡e R>¡. Å¡ L¡$ Ap`Zp ifufdp„ Ap¡dN¡ p-3 blz Ap¡R>p¡ A_¡
Ap¡dN¡ p-6 cf`yf âdpZdp„ lp¡hp_¡ L$pfZ¡ Ap`Z_¡ DÃQ gp¡luv$pb, ùv$epOps,
õV²$pL¡ $, X$pepbuV$uk, õ\ymsp, k„^uhp, X$uâ¡i_, v$d, L¡$Þkf hN¡f¡ fp¡Np¡ \pe R>¡.
Ap¡dN¡ p-3_u Ap L$du 30\u 50 N°pd Amku MpC kfmsp\u `yfu iL$uA¡
R>uA¡. Ap Ap¡dN¡ p-3 S> Amku_¡ ky`f õV$pf azX$_p¡ v$fÄÅ¡ Ap`¡ R>¡.
26

iuhpçby

Amku Ap`Zp gp¡luv$pb_¡ kdsp¡g fpM¡ R>¡. Amku Ap`Zp f¼sdp„
kpfp L$pg¡ õ¡ V²$pg¡ (HDL-Cholesterol)_u dpÓp h^pf¡ R>¡. A_¡ V²$pCÁgukfpCX¹$k
s\p Mfpb L$pg¡ õ¡ V²$pg¡ (LDL-Cholesterol)_u dpÓp Ap¡R>u L$f¡ R>¡. ùv$e_u
^d_uAp¡dp„ gp¡lu_p NÌ$p b_sp _\u A_¡ ùv$epOps L¡$ õV²$pL¡ $ S>¡hu
budpfuAp¡\u bQph¡ R>¡. Amku ùv$e_u Nsu_¡ _ue„Óus fpM¡ R>¡. A_¡
h¡V$² uLy$gf A¡fuv¹$duep\u \_pfp d©Ðeyv$f_¡ OZp¡ Ap¡R>p¡ L$f¡ R>¡.
Amkudp„ buS>y„ dlÒh`yZ® `p¥íV$uL$ sÒh guN_¡_ lp¡e R>¡. Amku
guN_¡__p¡ kp¥\u dp¡V$p¡ öp¡s R>¡. AÞe MpÛpÞ_p¡ L$fsp„ Amkudp„ guN_¡_ kp¡
NÏ„ h^y lp¡e R>¡. guN_¡_ A¡ÞV$ub¡L$V$¡ fueg, A¡ÞV$uhpefg, A¡ÞV$u-a„Ng A_¡
A¡ÞV$u-L¡$Þkf lp¡e R>¡. fÅ¡_uh©Ñu (d¡_p¡`p¡T) v$fduep_ \_pfu `f¡ip_uAp¡
S>¡d L¡$, lp¡V$ àg¡iS¡ > hN¡fd¡ p„ Amku OZp¡ apev$p¡ L$f¡ R>¡. guN_¡_ âp¡õV¡$V$,
Ncp®ie, õs_, Ap„sfX$p,„ ÐhQp hN¡f_¡ p L¡$Þkf_p D`Qpfdp„ blz dlÒh ^fph¡
R>¡. Å¡ dp_p õs_dp„ vy$^ _ Dsfsy„ lp¡e sp¡ s¡_¡ Amku MhX$pìep_p 24
L$gpL$dp„ S> õs_dp„\u vy$^ Aphhp dp„X$¡ R>¡. Ad¡fuL$pdp„ \e¡gu ip¡^p¡\u Mbf
`X$u L¡$ Amkudp„ 27\u h^y L¡$Þkf-fp¡^L$ sÒh lp¡e R>¡.
Amkudp„ apCbf kp¥\u h^y lp¡e R>¡. s¡\u Amku L$bS>ueps,
lfkdkp, cN„v$f, ApC.bu.A¡k._p fp¡NuAp¡_¡ OZu fpls Ap`¡ R>¡. Amku_p
k¡h_\u L$bS>uepsdp„ `l¡gp v$uhk\u S> Apfpd dm¡ R>¡. spS>¡sfdp„ \e¡gp
ip¡^\u ÅZ \C R>¡ L¡$ L$bS>ueps dpV¡$ Ap Amku CkbNp¡m_u cyku L$fsp„
h^y gpcv$peL$ R>¡. Amku `uÑ_u \¡gudp„ `\fu b_hp v¡$su _\u A_¡ Å¡
`\fu lp¡e sp¡ `Z Ap¡Nmhp dp„X$¡ R>¡.
ÐhQp_u budpfuAp¡ S>¡hu L¡$ Mug, A¡L$Tudp, v$pv$f, Mk, M„S>hpm,
Qp„v$p„ hN¡fd¡ p„ Amku AkfL$pfL$ R>¡. Amkudp„ fl¡gp¡ Ap¡dN¡ p-3 hpm_¡
õhõ\, kyv„ $f, QdL$v$pf s\p dS>bys b_ph¡ R>¡. ÐhQp_¡ ApL$iL® $ A_¡ Np¡fu
b_ph¡ R>¡. _M õhõ\ A_¡ kyv„ $f b_¡ R>¡. Amku Mphp\u A_¡ s¡_p s¡g_u
dpgui\u ÐhQp_p X$pO-^åbp, QL$pdp„, L$fQgu hN¡f¡ vy$f \pe R>¡. Amku
sd_¡ eyhp_ b_phu fpM¡ R>¡ A_¡ sd¡ `p¡sp_u Jdf L$fsp„ 10 hfk _p_p
v¡$MpAp¡ R>p¡.
Amku Ap`Zp d__¡ ip„s fpM¡ R>¡. Ap_p k¡h_\u QuÑ âkß fl¡
R>¡. kpfp huQpf Aph¡ R>¡, sZph vy$f \pe R>¡. byÙu A_¡ õdfZi¼su h^¡ R>¡.
d¡ - 09

27

A_¡ ¾$p^¡ Aphsp¡ _\u. Amku_p k¡h_\u d_ A_¡ ifufdp„ A¡L$ v¥$huL$ i¼su
A_¡ DÅ®_p¡ âhpl `¡v$p \pe R>¡. Amku A¡ëS>udk® dëV$u`g õL$ufp¡kuk,
X$uâ¡i_ A_¡ `pL$}kÞk budpfudp„ blz gpcv$peL$ R>¡. Ncp®hõ\pdp„ iuiy_u
Ap„Mp¡ s\p dNS>_p k„`Z
y ® huL$pk dpV¡$ Ap¡dN¡ p-3 AÐe„s AphíeL$ R>¡.
Ap¡dN¡ p-3\u Ap`Zu ×íV$u kpfu b_¡ R>¡. f„N h^y õ`íV$ A_¡ DS>mp¡ v¡$Mpe
R>¡. _p_p„ bpmL$p_¡ ¡ \_pfu budpfuAp¡ S>¡hu L¡$ A¡gS>}, Aõ\dp, TpX$p, _pL$L$p_ A_¡ Nmp_p CÞa¡L$i__p„ L$pfZp¡dp„ `Z Ap¡dN¡ p-3_u L$du lp¡e R>¡.
h©Ùphõ\pdp„ \_pfu âp¡õV¡$V$_u budpfuAp¡ _`yk
„ L$sp, iuO°`s_ hN¡f_¡ p
D`Qpfdp„ Amku dlÒh_p¡ apmp¡ Ap`¡ R>¡.
Amku ågX$iNy f _ue„ÓZdp„ fpM¡ R>¡. X$pepbuV$uk_p fp¡Nu_¡ kpfp¡ fpM¡
R>¡. Amku õ\ymsp_p fp¡Nu_¡ `Z fpls Ap`¡ R>¡. Amku_p k¡h_\u `¡V$ h^y
kde\u cf¡g„y gpN¡ R>¡. dp¡X$¡ ky^u cyM gpNsu _\u.
X$p•¸ Å¡lp_p byX$huN_u QQp® hu_p Amku_p¡ L$pC¡ `Z g¡M A^yfp¡
L$lh¡ pe. s¡ S>d®_u_u â¿eps huop_u lsu L¡$ S>¡dZ¡ Amku A_¡ `_uf Üpfp
L¡$Þkf_p D`Qpfdp„ blz ip¡^ L$fu. s¡dZ¡ b^p S> âL$pf_p L¡$Þkf, k„^uhp,
ùv$epOps, X$pepbuV$uk hN¡f¡ budpfuAp¡_p¡ CgpS> Amku_y„ s¡g s\p `_uf\u
L$ep£. s¡d_¡ 80 V$L$p L$fsp„ h^y kamsp dmu lsu. S>¡ fp¡Nu_¡ A¡h„y L$lu_¡
lp¡õ`uV$g\u X$uõQpS>® L$fu v¡$hpsp L¡$, ""lh¡ L$pC¡ CgpS> _\u, a¼s vy$Ap S>
L$pd Aphi¡'' A¡hp fp¡Nu `Z kpfp \C S>sp lsp. 17 hfk `l¡gp„ X$p•¸
A_£õV$_¡ L¡$Þkf \ey.„ s¡d_y„ Apdpie L$pY$u v¡$hpey,„ `f„sy 2 hfk `R>u s¡d_p
ApMp ifufdp„ L¡$Þkf a¡gpey.„ s¡d_¡ L$udp¡\f¡ p`u_u kgpl Ap`hpdp„ Aphu.
`Z s¡dZ¡ L$udp¡\f¡ p`u gu^u _l] A_¡ X$p•¸ Å¡lp_p_u `pk¡ Nep A_¡ CgpS>
L$fpìep¡. s¡\u s¡Ap¡ ApS>¡ `Z õhõ\ S>uh_ husphu füp R>¡. X$p•¸ Å¡lp_p_y„
_pd _p¡bg `yfõL$pf dpV¡$ 7 hpf Qe_ \ey„ `Z s¡d_¡ dþey„ _l] L$pfZ L¡$
s¡d_u kpd¡ ifs fpMhpdp„ Aphu L¡$ Amku-`_uf_u kp\¡ kp\¡ L$udp¡\f¡ `u
A_¡ f¡X$uep¡\f¡ `u `Z AS>dphhp_u cgpdZ L$fhu, S>¡ s¡d_¡ d„S>y f _lp¡s.„y
Amku Ap`Zp ifuf_p DíZspdp__¡ A¡hu fus¡ _ue„ÓZdp„ fpM¡ R>¡ L¡$
Ap`Z_¡ Sy>_ dlu_pdp„ `Z Nfdu gpNsu _\u. d_ A_¡ ifufdp„ A¡L$
iusmsp ìep`¡ R>¡.
bp¡X$u-buëX$f dpV¡$ Amku AphíeL$ A_¡ k„`Z
y ® Aplpf R>¡.
28

iuhpçby

Amkudp„ 25% AphíeL$ A¡dpC_p¡ A¡kuX$e¼y s kpfp„ âp¡V$u_ lp¡e R>¡.
âp¡V$u_\u S> dp„k`¡iuAp¡ h^¡ R>¡. Amku cf`yf i¼su Ap`¡ R>¡. L$kfs
L$ep® `R>u dp„k`¡iuAp¡_p¡ \pL$ dV$u Åe R>¡. du.X$uL¡$__p g¡M "ApõL$ ^
Nyf'y dp„ Amku_¡ _„bf h_ bp¡X$u buëX$]N azX$_p¡ Muspb dþep¡ R>¡. Ap`Z¡
v$ffp¡S> 30\u 50 N°pd Amku_y„ k¡h_ L$fhy„ Å¡CA¡. kp¥ â\d L$X$pCdp„
Amku_¡ s¡g L¡$ Ou hNf \p¡X$„y i¡L$u gp¡ `R>u v$ffp¡S> 30 N°pd Amku_¡
du¼kudp„ hpV$u gp¡V$dp„ d¡mhu fp¡V$gu, `fpW$p hN¡fd¡ p„ Mph. Ap_¡ hpV$u_¡
dyL$u fpMhy„ Å¡CA¡ _l]. Ap_¡ v$ffp¡S> hpV$p.¡ Amku_¡ sd¡ v$pm, v$lu,
kgpX$ hN¡fd¡ p„ `Z gC iL$p¡ R>p¡.
("ep¡N-k„v¡$i'dp„\u - dp¡L$g_pf : L¡$iycpC ipl - dy„bC)
- X$p•¸ Ap¡.`u. hdp®
M.B.B.S.

ap¡_ : 09460816360)
c c c c c c c c c

`yõsL$ `fuQe

L$pQu Jdf_u hpsp¡
V$u_¡S>f (13\u

19

hfk)_u d„T
y hZp¡ _ L$lu iL$pe - _ klu
iL$pe s¡hu lp¡e R>¡. kdSy> dp-bp`p¡ sp¡ Ap Jdf_p„ k„sp_p¡ kp\¡
d_p¡ho
¥ p_uL$ ìehlpf fpM¡ R>¡ `Z dp¡V$p cpN_p„ (cZ¡gp„ L$lh¡ psp„ kyÝ^p„)
dp-bp`p¡ Ap a¡fapf kdS>u iL$sp„ _\u. Ap Jdfdp„ ipfufuL$ a¡fapfp¡ \pe
R>¡. v$uL$fuAp¡_p„ hui¡i A„Np¡ huL$k¡ R>¡. Nyàsp„Np¡dp„ hpm DN¡ R>¡. QuÑdp„
huQpfk©íV$u bv$gpe R>¡. huÅsue ApL$iZ
® ify \pe R>¡. s¡_u Acuìe¼su
¼epf¡L$ k„L$V$dp„ dyL$u v¡$ R>¡.
`p„Nfsu eyhp_u_u cusf_u Ap dyT
„ hZp¡ hui¡ Ap Jdf_p„ k„sp_p¡ dpV¡$
ARCH k„õ\p_p X$p•¸ v$np `V¡$g¡ "L$pQu Jdf_u hpsp¡' _pd¡ 32 `p_p„_u
kQuÓ `yõsuL$p gMu R>¡. ^p¡. 8\u 12_p„ huÛp\}/huÛp\}_uAp¡dp„ Ry>V$\u
hl¢Qhp S>¡hu Ap Qp¡`X$u L$dk¡ L$d s¡_p„ iunL$p-¡ hpguAp¡ hp„Q¡ _¡ `R>u
k„sp_p¡_p lp\dp„ dyL$¡ sp¡ OZp âí_p¡ DL$gu Åe. 12 fy`uep_u Ap `yõsuL$p_y„
âpàsuõ\p_ R>¡ : ARCH, Ap¡Tf`pX$p fp¡X$, _Npfuep, ^fd`yf - 396050
(S>u. hgkpX$).
- S>Nv$ui
d¡ - 09

29

afuepv$p¡ L$ep® L$f¡ s¡ h©Ù !
ifuf_u Jdf h^¡ s¡d A„Np¡ _bmp„ `X¡$. Ap„M¡ dp¡suep¡ Aph¡ L$¡ Tp„M
Aph¡, L$p_¡ Ap¡Ry>„ k„cmpe, v$p„s `X$hp dp„X¡$, epv$i¼su _bmu `X¡$, hpm
^p¡mp \pe _¡ V$pg `Z `X¡$, JO Ap¡R>u \pe, `pQ_ d„v$ \pe, Mp¡fpL$ OV¡$,
õ_peyAp¡ Y$ugp„ \pe, õazs} Ap¡R>u \pe hN¡f¡ hN¡f¡. 60 hfk_u, L$pC¡ _¡ 70 L¡$
75 hfk_u Jdf `R>u D`f S>Zpìep„ s¡hp„ gnZp¡ hfspe.
Ap Ly$v$fs_p¡ ¾$d R>¡. S>Þd, bpm`Z, eyhp_u, OX$`Z A_¡ d©Ðey kp¥_¡
dpV¡$ _uíQus R>¡. Ap kdS>Z Å¡ _ L¡$mhpC lp¡e sp¡ ìe¼su_p¡ õhcph QuX$uep¡
\pe, Of_p kp\¡ S>fp S>fpdp„ Mp¡V$„y gpN¡ L¡$ QX$cX$pV$ \pe A_¡ `fuZpd¡ Ap h©Ù
v$uL$fp-hlz-`p¥Ó-`p¥Óudp„ AmMpdZp \pe, cpf¡ `X¡$, Ahp„R>_ue gpN¡.
60 hfk_u Jdf \sp„ v$fL¡ $¡ d©Ðey_u kdS>Z L¡$mhhp_u ifyAps L$fhu OV¡$
R>¡. d©Ðey sp¡ Ap`Zu ^pd}L$ kdS>Z dyS>b ApÐdp_y„ AphfZ bv$ghp_u ¾$uep
dpÓ R>¡. ApÐdp Adf R>¡ _¡ v¡$l _pih„s R>¡. Aphy„ fp¡S>¡fp¡S> kp„cm_pf `Z
`p¡sp_u D`f Aph¡ Ðepf¡ kdS>Z L¡$mhhpdp„ DZp `X¡$ R>¡. _pd s¡_p¡ _pi R>¡
S>. A_¡ OfX$p„ Åe sp¡ _hp„_u S>Áep \pe _¡ ! k©íV$u_p¡ Ap Aaf _ued R>¡.
Ap kdS>Z L¡$mhhp dpV¡$ S>¡Ap¡ ^d®_¡ dp_¡ R>¡ s¡Ap¡ `p¡s`p¡sp_p
^d®ip÷p¡_„y `W$_ L$f.¡ l]vy$Ap¡ Nusp`pW$ L$f.¡ `p¡`V$uep¡ `pW$ _l],
kdS>Z`yhL® $_p¡ `pW$ ip„s QuÑ¡ A¡L$ps„ dp„ hl¡gu khpf¡ L$fhp\u gpc \pe R>¡.
ifuf_¡ _fhy„ fpMhp dpV¡$ afhy,„ ep¡Npk_, lmhp¡ ìepepd L$fhp¡.
d¡fuX$ue_ ìepepd Apv$i® ìepepd R>¡. (s¡_u Qp¡`X$u_u L$]ds bpf fy`uep R>¡ _¡
eo âL$pi_ kdusudp„\u dm¡ R>¡.)
Mphp-`uhpdp„ Sy>hp_u_u V¡$hp¡ bv$ghu OV¡$ R>¡. duW$pC, duíV$pÞ_,
sm¡gp¡, Ou-s¡ghpmp¡ Mp¡fpL$ b„^ L$fhp¡ L¡$ Ap¡R>p¡ L$fhp¡. dfQy-„ duWy$„ -dkpgp
OV$pX$hp„. kpv$p¡ Mp¡fpL$ dusplpf QphuQphu_¡ g¡hp¡. v$uhkdp„ ÓZhpf dp`\u
Mp¡fpL$ g¡hp¡ `ep®às R>¡. am h^pfhp„, L$W$pm
¡ OV$pX$hp„. bÅfy hp_NuAp¡, W„$X$p
`uZp„ hN¡f¡ b„^ L$fhp„. khpf¡ Di:`p_ L$fhy,„ iuhpçby`p_ L$fhy.„
kyhp-ÅNhp_p¡ kde _½$u L$fhp¡. b`p¡f¡ AX$^p¡-`p¡Zp¡ L$gpL$ hpdLy$nu
\su lp¡e sp¡ fpÓ¡ `p„Q\u R> L$gpL$_u JO `yfsu NZpe. QuÑ_u âkßsp dpV¡$
bpmL$p¡ kp\¡ s¡d_¡ Nd¡ s¡hu `°hÑ
© udp„ kde Npmhp¡. s¡d_¡ hpsp® L$lh¡ u,
30

iuhpçby

fdyS>u Vy$QL$p s\p bpmNusp¡ k„cmphhp„, lmhu fdsp¡ fdhu. s¡d_p A_yL$y m
kde¡ afhp gC S>hp„. lmhy„ hp„Q_ fpMhy.„ V$u.hu. D`f kdpQpf Å¡hp L¡$
d_p¡fS„ >_ dpV¡$ ^pfphpluL$p¡ L¡$ auëdp¡ Å¡hu. lmhy„ k„Nus kp„cmhy,„ fk lp¡e sp¡
L$\p-hpsp®dp„ S>hy.„ Vy$„ L$dp„, v$u_Qep® b_phu ìeõs fl¡h.„y Of_p kp\¡ TpTu
QQp®dp„ _ Dsfhy,„ s¡d_¡ _ Ndsu hpsp¡ _ k„cmphhu.
Vy$„ L$dp„, Ap_„v$dp„ fl¡h,„y `p¡sp_u Mphp-`uhp_u L¡$ buS>u V¡$hp¡ bv$g
Of_p dpZkp¡ `pk¡ A`¡np _ fpMhu. `p¡sp_p„ b_¡ s¡V$gp„ L$pep£ Ås¡ L$fu
g¡hp„. `p¡sp_p\u _ S> \C iL¡$ s¡hp„ L$pdp¡ S>¡_u `pk¡ L$fphhp„ S>fyfu lp¡e
s¡d_u A_yL$y msp `yR>u_¡ L$pd kp¢`hp„.
A^ufpC, QuX$uep`Ï„, dp„NZuAp¡ L$fhu, `p¡sp_u hpsp¡ buÅ kp„cm¡
s¡hp¡ ApN°l, `yR>ep hNf kgpl Ap`hu - hN¡f\¡ u bQhy.„
h©Ùp¡ dpV¡$ L¡$V$guL$ S>fyfu bpbsp¡_u kyQu lS>u gp„bu L$fu iL$pe.
ap¡_ : 9824326037
- S>Nv$ui ipl
c c c c c c c c c

kdpQpf
cys`yh® hX$pâ^p_ A_¡ iuhpçby QuL$uÐkp_p âep¡NL$sp® õh. ífu
dp¡fpfS>ucpC v¡$kpC_p S>Þd v$uhk¡ sp. 28-2-09_p fp¡S> iuhpçby QuL$uÐkp
L¡$ÞÖ, L¡$ip¡v$ A_¡ `„QS>Þe apDÞX¡$i__p D`¾$d¡ QpdX$u_p fp¡N dpV¡$_p A¡L$
d¡X$uL$g L¡$ç`_y„ Apep¡S>_ L$fhpdp„ Apìey„ lsy.„ s¡_p¡ 170 v$v$}Ap¡A¡ gpc gu^¡gp¡.
X$p•¸ kp¥fc Óuh¡v$u, v$pdp¡v$fcpC Óuh¡v$u, v$npbl¡_ cË$ hN¡f¡ Ly$v$fsu D`QpfL$p¡
A_¡ iuhpçby QuL$uÐkL$pA
¡ ¡ v$v$}Ap¡_¡ s`pku_¡ ep¡Áe dpN®v$i_® Apàey„ lsy.„ 

L¡$ip¡v$ spgyL$p_p `¡Þi_f kdpS>_p hpf¹iuL$ A^uh¡i_dp„ iuhpçby
QuL$uÐkL$ ífu v$pdp¡v$fcpC Óuh¡v$uA¡ iuhpçby D`Qpf\u `p¡sp_p¡ v$k hfk Sy>_p¡
kp¡ep®kuk A_¡ Aß_mu_y„ L¡$Þkf L¡$d dV$pX$é„y s¡_u huõs©s dplusu Ap`u lsu.
_p¢^ :- L¡$Þkf A_¡ kp¡ep®kukdp„ iuhpçby QuL$uÐkp A„N¡ hu_p dyëe¡
dpN®v$i®_ dpV¡$ k„`L®$ - ífu v$pdp¡v$fcpC Óuh¡v$u, fZR>p¡X$_Nf, L¡$ip¡v$,
Sy>_pNY$-362220. ap¡_ - 99044 58473 (kp„S>¡ 4\u 7). 

d¡ - 09

31

ífu \p_L$u_p L$pe®¾$dp¡
ÅZusp iuhpçby-âQpfL$ A_¡ A¡¼eyâ¡if _uíZps ífu A¡d.S>¡.
\p_L$uA¡ a¡bA
y° pfu-dpQ® - 2009 v$fçep_ _uQ¡ âdpZ¡_u k„õ\pAp¡dp„ âhQ_
Apàep„ lsp„.
a¡bA
y° pfu :- bu.S>¡. dl¡sp lpCõLy$g, ApC.`u. dui_ õLy$g, kfL$pfu
lpef k¡L$ÞX$fu õLy$g, Äep¡s L$Þep huÛpge, dlpgÿdu V²$¡ _]N L$pg¸ S¡ >, `u.Apf.
V²$¡ _]N L$pg¸ S¡ > (ÓZ hpf), h‰c huÛpge, (bp¡QpkZ) õhpdu_pfpeZ
d„v$uf_p¡ dlugp hucpN, L¡$.V$u. v¡$kpC lpCõLy$g (Adv$phpv$), cpfsue
huÛpge, bpgycp L$Þep huÛpge (`p¡fb„v$f).
dpQ® :- cpfsue huÛpge (`p¡fb„v$f), luÞv$u huÛpge, `ep®hfZ spgud
hN® (Adv$phpv$), õhfpÄe Apífd, (h¡X$R>u) õLy$g s\p lp¡õV¡$g (h¡X$R>u).
1-4-08\u 31-3-09

v$fçep_ 165 ipmp-L$pg¸ Å
¡ ¡ A_¡ k„õ\pAp¡_u
dygpL$ps gu^u. R>¡‰p b¡ dpkdp„ gNcN fy. 1000/-_y„ iuhpçby-kpluÐe h¡Ãey.„
hfk v$fçep_ "iuhpçby'_p 32 hpfiuL$ N°plL$p¡ s\p b¡ ApS>uh_ N°plL$p¡
b_pìep. kdN° hfk ìe¼suNs Of s\p gpg v$fhpÅ, L$pQ
¡ fb Apífd s\p
cpfs k¡hL$ kdpS>dp„ _uiyëL$ kgpl Ap`u R>¡.
(A/4, dlpÐdp `pL®$, _hp hpX$S>, Adv$phpv$-15)

- X$p•¸ A¡d.S>¡. \p_L$u

c c c c c c c c c

_hy„ `°L$pi_
âpL©$suL$ S>uh_ õdpfuL$p : op_kÓ - 2009 - k„`pv$L$ : X$p¸• i¥g
Qsyh£v$u - âL$piL$ : AMug cpfs âpL$©suL$ S>uh_ k„O.
e

AMug cpfs âpL©$suL$ S>uh_ k„O v$f A¡L$ hfk¡ k„d¡g_ s\p buÅ
hfk¡ op_kÓ ep¡S>¡ R>¡. Ap hfk¡ s¡Z¡ op_kÓ Adv$phpv$dp„ ep¡Äey„ lsy„. s¡
V$p„L$Z¡ Ap õdfZuL$p luÞv$udp„ âL$pius L$fu R>¡. Ap hfk¡ s¡Z¡ dp_kuL$
õhpõÕe huie `k„v$ L$f¡g. A¡V$g¡ Ap õdfZuL$pdp„ dy¿eÐh¡ dp_kuL$ õhpõÕe
Ap^pfus g¡Mp¡ R>¡. s¡dp„ dy¿eÐh¡ d__u Aõhõ\sp, s¡_p„ L$pfZp¡, ep¡N,
D`hpk, Ýep_ hN¡f¡ huiep¡ `f kfk g¡Mp¡ Apàep R>¡. _p_p dyØpAp¡ `f
huõs©s QQp®Ap¡ L$fu R>¡. hpQ_nd R>¡.
- Afh]v$ fphm (cyS>)
32

iuhpçby

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful