Educatoare: Duluş Geta

PROIECT DIDACTIC
ACTIVITATEA: Activitate matematică
TEMA: „Al câtelea fluturaş şi a câta floare lipsesc?”
TIPUL DE ACTIVITATE: fixare şi consolidare
FORMA DE REALIZARE: joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Utilizarea corectă a numeralului ordinal
 Respectarea acordului între numeral şi substantiv
 ezvoltarea spiritului de observa!ie" a aten!iei şi a memoriei vizuale
OIECTIVELE OPERAŢIO!ALE:
 #ă numere corect în şir crescător şi descrescător în limitele $%$&
 #ă recunoască locul fiecărui număr în şirul numeric
 #ă utilizeze corect numeralele cardinale şi ordinale
 #ă raporteze numărul la cantitate şi invers
 #ă folosească un limbaj matematic adecvat
 #ă rezolve corect sarcinile din fişa matematică
ELEME!TE DE "OC:
 Ascunderea" întrecerea" '(icirea" surpriza" înc(iderea şi desc(iderea oc(ilor
SARCI!A DIDACTICĂ:
 #ă stabilească locul obiectului în şirul numeric
 #ă folosească corect numeralul ordinal
METODE #I PROCEDEE:
 )$ conversa!ia
 )* demonstra!ia
 )+ exerci!iul
 ), elemente de problematizare
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:
 m$ un suport cu $& fluturaşi
 m* zece flori
 m+ cifrele $%$&
 m, fişe matematice
MATERIAL ILIOGRAFIC:
 -ro'rama activită!ii instructiv . educative în 'rădini!a de copii . edi!ia a // a
revizuită şi adău'ită . 0ucureşti *&&1
 )etodica predării matematicii" -iteşti $223
DURATA: +1 % ,& minute
$
DESFĂ#URAREA ACTIVITĂŢII
EVE!IME!TUL
DIDACTIC
CO!ŢI!UTUL #TII!ŢIFIC STRATEGIILE
DIDACTICE
EVALUAREA
$% Or&a'()area
&ru*e(
+% Ca*tarea
ate',(e(
-% A'u',area
te.e( ş( a
o/(ect(0elor
1% Reactual()area
cu'oşt(',elor
2% De345 urarea ș
ac (u'(( ț
2%O/,('erea
*er4or.a',e( ş(
a3(&urarea
co'e6(u'(( ('0er3e
% aerisirea sălii de clasă
%aranjarea scăunelelor în semicerc
%pre'ătirea materialului didactic
% intrarea ordonată a copiilor
4e voi prezenta copiilor o plan ă cu ș
un drum 'reu de străbătut i le voi ș
prezenta i mascota zilei . unul dintre ș
piticii Albei ca zăpada care s%a rătăcit
i nu mai tie să ajun'ă acasă5 ș ș ,,Dar
ca să ajungă acasă are nevoie de
ajutorul nostru. Ce spune i, îl ț
ajutăm?,,
4e voi spune copiilor că în activitatea
matematică din ziua respectivă vor
trebui să numere corect" să descopere
zilele săptămânii" iar pentru a%l putea
ajuta pe pitic vom juca un joculeț
numit ""A câta zi din săptămână?""
%*%+ copii fixează tema anun!ată5
6mpreună ne vom reaminti zilele
săptămânii i câte ceva despre ș
acestea5 Apoi vom descoperi ce se
ascunde în drumul piticului5
6nainte de a începe jocul" le voi
povesti copiilor în ce constă acesta i ș
ce trebuie să facă ei pentru a%l ajuta pe
pitic să ajun'ă acasă5
-e parcursul drumului copiii vor
descoperi bile ele cu diferite sarcini" ț
pe care dacă le rezolvă vor putea
înainta5 e exemplu7
% A câta zi din săptămână este
mar i? ț
% 8âte zile are o săptămână?
%
%)$
%)$
%m$" m*" )$"
)*" )+" ),
%m$" m*" )*"
)+" ),
% observarea
comportamentului
copiilor
%capacitatea
copiilor de a
număra corect în
limitele $%$&
%capacitatea
copiilor de a
recunoaşte locul
fiecărui număr în
şirul numeric şi de
a folosi corect
numeralele
ordinale5
*
7% A3(&urarea
rete',(e(
8% E0aluarea
*er4or.a',e(
%)ai are perec(e prima floare? -rima
floare nu mai are perec(e" pentru că
lipseşte primul fluture5
%6n care mul!ime sunt mai multe
elemente? ar mai pu!ine?
%astfel vor fi ascunşi fluturii înso!i!i
sau nu de flori şi se vor folosi
numeralele ordinale5
%educatoarea va folosi varianta în care
se vor ascunde al doilea fluture şi a
doua floare" al patrulea fluture şi a
patra floare5
%jocul continuă astfel" copiii precizând
şi vecinii fluturilor şi ai florilor care
lipsesc5
%se scot în fa!a semicercului zece fete
şi în spatele lor zece băie!i5
%se stabilesc perec(ile şi locul pe care
îl ocupă în şirul numeric5
%educatoarea împarte fiecărei feti!e
câte o cifră" la întâmplare5
%copiii rămaşi în semicerc observă o
mare dezordine în rândul cifrelor şi
educatoarea cere unui copil să facă
ordine" cine are prima cifră să dea
primei feti!e" cifra doi să o ia feti!a a
doua ş5a5m5d5
%se cere unui copil din semicerc să
ducă o floare celei de%a doua perec(i"
să verbalizeze ac!iunea5
%altui copil i se cere să ducă celei de%a
cincea perec(i atâtea flori câte arată
locul pe care%l ocupă în şirul numeric5
%lucrul pe fişe matematice
%item $7 încercuieşte cifra care
corespunde fluturelui care lipseşte7

$ * + , 1 9 : 3 2 $&
%item *7 colorează floarea care se află
între a şaptea şi a noua floare7

%item +7 colorează prima şi ultima
umbrelă7

#e fac aprecieri individuale şi
colective asupra răspunsurilor date şi
a rezolvării fişelor matematice5
%),
%)+" )," m*" m+
%)+" )," m,
%capacitatea
copiilor de a
rezolva corect
sarcinile trasate"
folosind un limbaj
matematic
adecvat5
%capacitatea
copiilor de a
rezolva corect
sarcina trasată
%aprecieri verbale
%recompense
+
9% :'c;e(erea
act(0(t5,((
,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful