You are on page 1of 8
Mili famici, dovela nedavyno jsem jel ulicemi jedno- ho mista, kdyi jsem si poviiml, Ze ze stor’ ve¥siného osvétleni dosud ne- amizela vénotni vjadoba. Moind né- kedo zapomnél, napadlo m#, a nebo si keosi fekl: .v8ak za chvili tudo daldi Vanoce, Skoda némahy..." Stane se We mné vEak tata malé pithoda vzbu- dila otaku: ,Zmini se nico v nds, Kiesanech, kdy prolijeme Advent, Wanoce, posini dobu, di Velikonoce? Zanechaji v nés néjakou stopu svato- duini svitky nebo se na nés jen tak plivisi, jako ta zminind vénoini vy- zdoba?* © Velikonocich si pfipomi- name konetné vittzstvi Zivota nad amit, ¥ list? Rimantim o tom eteme wWime tot, #e Kristus w2ki¥eny 2 mityych uz neumiré, smit ned nim uk vwiddy nemdl< (Rim 6,9). ,,.WekiSeny Kristus nese ¥ sob8 nové lidstvo..., Hika D. Bonhoeffer, ,,..novy dlovék - to je posledni nédhemé Boii ANO novému Glovékul" Kristovo vakiigeni vwiak neni poukym snovuoiivenim mrivého téla nebo udrienim Zivota pomoci lékeiské védy, jak by si mnozi pial. ,Lidstvo iije sice jee ve starém..“, pokratuje Bonhoeffer, wale ud je nad tim stantm, Hije sice jedté ve svt smut, ale vz je nad smati, ‘tije sice jedté ve svété hiichu, ale ue je nad hHichem Noc jeSt® neskondila, ale ui se rozednivd...“ Kristus - to je novy dlovék, naplaémy Bodi moci, Kristus je radikélni ANO Bohu Otci, nad ktenym ui nema moc Adamove ,Ne, nebudu ti sloudit...“ Welikonoce piipominaji, Ze Kristovo Higen{ mike zasdhnont inds. Vidyt’ vukieny Kristus je pittomen mezi nami On se ndm nabiet v Litmegii i ve svétostech av neposledni Fad ve spo- legenstvi Botiho lidu, abychom se potom stali svédigy jeho zmetvyehvstd- ni, Mie lepSiho, nei novy Zivot y Kris- tusi nemizeme prat. P. Ladislav Koaubik LITURGICKY KALENDAR 5. NEDELE FosTNi KVETNA NEDELE ZELENY CTYRTEK WELKY PATEK BILA SOBOTA Slavnost ZMRTVYCHYSTAMI PANE 2. NEDELE VELIKONOCHI Svatek sv. Marka, evangelist Svétek ev. Katefiny Sienské, panny a uéitelky cirkve, Evropy 3. NEDELE VELIKONOCNE 2. dubna — nedéle 9. dubna— nedéle 13, dubna— étvitek 14. dubna—patek 15. dubna— sobota 16, dubna—nedéle 23. dubna—nedéle 25, dubna — Utexy 29, dubaa— sobote patro: 30, dubaa—nedéle VELIKONOCNi TRIDUUM Mili piatelé, Welikonoce jsou nejvitlim kest’an- skym svatkem. Ve ,,.Veeabecném usta- noveni o liturgickém roku a kalendai* se Hieé: ,,.tHi velikonodni doy (teiduam) utipend simti a zinstvychvetind Pané jsou vecholem celého liturgiekého roku, Zadinaji vedemi mii na pamdtlas Vetete Pané na Zeleny ftvrtek, wreholi pli velikonodni vigilii a kondi neSpo- rami nedéle Zmrtvychvsténi Pane‘ Nektefi lidé se totif myn’ domnivaji, Ee triduum tvoli Zeleny dtvrtel, ¥ ellay patek a Bild sobata. SVATY MESICE Prvoin{ citkey slavila svdtek Paschy béhem jediné velikonoéni noci, AZ do pilnoci pied nedéi Zmrtvychvsténi Péné byl drien plist e smutek nad Jeii- Hovou smti a teprve potom dostala prostor radost nad vldifenim a osle venim Pana. AE ve 4. stolet{ se vytvoH- lo .nejevitaiH tridvum uldiovangho, pohibendho a vik¥iSeného Pana K dali reform doilo ve druhé polovi- né minulého stoleti, key se utvoiil gpisob slaveni, jakho méme dnes av) Svaty Marek, evangelista a muéednik Jedno zpodéni Markova Bivota Hké, #e Svaty¥ Marek byl synem Marie, ¥ je- 2 jim# domé slavil Jef svou posledni velel, Marek bylo jen piliment jeho viastniho jména Jan, Po Kristov? smsti provézel Marek na apodtolskych cestéch Pavla a Bamabde. Po rozepfi sPavlem, Ment ho nevzal na svou dre hou nisijni cestu, putoval Marck sBamabéSem na Kypr, kde hilésal evangelinm Asi odroku 61 pobyvel Marek v Rims, kde se piidal k Petrovi a omifil se i sPavlem. V Rimé také vaniklo jeho evangelium Kayé byl Petr za cisafe Nerona popra- ven, odeel Marek kolem +. 65 do Ale- xandtie, kde zaloZil cirkevni obec a stal se jejim prvaim biskupem. Pohaniti obywetelé Alexandtie wak byli nalad’- ni velmi protikiest’ansky. Jednoho dne proto sv. Marka pfepadli piimo pied oltéem a podle legendy mm wvézali kolem krku lano a usmykali ho k smtti. Tato mufednick smt se odehrdla pravdpadobnt kolem 1. 67 Vroce 750 piiély Markovy ostatky do Bendtek, ¥ dneinim kostele sv. Marka je hrob evangelisty a mugednika umis- tin pod hilavnim oltéem a denné kn&mu proudé tisice néwitBvnilel, Marek je patronem mnoha profesi. Zednici si ho zvolili za svého ochrénce, protote podle jedné z legend spadl pit stavbé kostela sv. Marka zednik z leie- nia diky modlith? k tomuto svétci zistal bez pohromy. (Ly) AKTUALITY Z FARNOSTI V nasledujicich dnech nas éeka... a V dob? postad tude motnost ke svdosti smufeni pill hodiny pled keédou mi svatou, ¥ pithy dy | hodinu pfede mai svatou. Velikonodni svdtost smifeni bude na Kv8inou nedali (9.4) od 14.00 do 17.00 hodin. a Od L. nedéle postai tudou déti kreslit velikonodni pobledy, které se tudou prodévat na 5. ned8li postni a vytiick z jejich prodeje pijde na Papeliské mi- sijni dilo. o NaS. nedéli postni 2. dubna se bude pfi ranni i welké m3i svaté udélovat swé- tost pomazéni nemocnych og ¥ sobotu 22. dubna pordda schola daléi,,superakei*