You are on page 1of 8
fernosti), Ze lidé hojn’ navitévoveli ne- délni bohosluthy a také velké citkevni svaiky. Mélo to jisté swtj vyznam. Fy- tvdtelo se spoledenstvi Lidi, deli se spolu modlili, spivali, ale neziidka se také zastavili pied knetelem ,na kus fedi* a povypravili o sich statostech, zdjmech, pldnech apod. Spoletné slaveni, spolednd vira, podobné zijmy, to vSe zpisobovelo nejen Ee se lidé vice mali, ale také si vice romuméli a uméli si i viee poméhet, Sty¥el jsem ui vicekrét vyprévét. staili vEHici jak po prici na sven Si pomoci jest! souse- ddim. To tyla jind doba...* nékdy shpchavd- me. ,,Lidé nebyl tolik uspéchani, neméli tolik moZnosti, jako mame des, ani tole zéjmil‘ Je na tom kus pravdy. Jd si viak nemyslin, Ze by to byla jenom ,jinout dobou. Nali dédové a pradédové mei uréit® piinejmensim tolik prace a starosti jako my. A mnohdy to byly starosti vpravdé existenthd. Méi véak afeimé jinak, ne my, postavenou svou viru, Bui byl pro né autoritou, Kerou za véech okotnosli respektovali A Jef Kristus byl pio n¥ vzorem obétavosti — v katdé domédcnosti mél Idi své desiné misto -, Kerf se suahili napodobowat. K Panné Matii a ke svatim piichazeli s ditvéron, Ze je vyslyii a pomohou jim. SlySime, jale se iikd, He dnes nemd nikdo o nic ao nikoho zéjem. Neni to i proto, fe lide alratili zéjem 0 Bola? Vosrpma budeme slavit jedmu z-vellogch slevnosti nai famosti — zasvéceni chra mu Panné Mati Naneberzaté. Je to leditost, abychom se na této slamosti sell, Mejen proto, abychom zaiiili néeo neobvyklého, é& néjakeu senzaci, ale abychom pochopili, Merym smérem nés nae paronka chee vést. Svatd Terezie z Lisieux Fiké: Maria ind radii napodo- bovini nei obdivovéni*, Penna Maria uchovavala viechna Boi slova ve svém sidci a piinesle na svét Boha. Zkueme ji vtom napedobit a budeme bli Bolu i sobé navzdjen, P. Ladislav Kozuhik, fardi LITURGICKY KALENDAR Pamétke sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a utitele citkve Pemitka sv. Jone Marie Wionneye, kniize Svatek Proménéni Péné Pamétke sv, Dominika, knéze Swatek sv. Teresie Benedikty od Kite, panny a muéednice, palzonky Evropy Svatek sv, Vavtinee, mugednika Pamétke sv. Kléry, panny 19. nedéle v mezidobi Pamétke ev, Maxmiliana Marie Kolbeho, Inize a mudednika Slavnost NANEBEVZETI PANNY MARIE 20. nedéle ¥ mezidobi Pamétke sv. Pia X, papelie Pamétka Panny Marie Kxdlowny Svétek sv. Bartoloméje, apottola 21. nedéle ¥ mezidobi Pamétka ev, Augusting, biskupa a uditele cirkve Pamétka Usudent sv. Jana Kititele 1. stpna — titers 4. xpna — pétek 6, sxpna—nedéle 8. expna tery 9. sxpna—st¥eda D Lee 4 10. srpna—ttvrtek 11. srpna —pétek 13, srpna—nedile 14, srpna—ponddl 15, srpna — tery 20, srpna—nedile 21. srpna — pondéli 22, srpna —tteny 24, srpna — dtvrtek 27. srpna — nedéle 28, srpna—pondéli 29, srpna— tery MALA KATECHEZE — KALICH Mili piételé, v minulyeh dnech vebudil mnoho pozomosii film Sifta mistra Leonatda, kteny byl natogen podle stej- nojmenného — romérm. Nebudeme ade rozebirat film ani knihu, Pouze je pouijeme jako 7feho- disko knaSt dne¥ni kate- chezi. Cekf dé] piibthu spotiva Pohar nebo kalich, to jeou nédoby, jimiz lovee pfijitd tekutiny nezbying k ivotu. CiSe je tedy jaloymsi komuni- katnim prostfedkem ¥ symbolickém amystu — je aprostiedkovatelkou Zive- ta Na egyptskych néhrobnich malbdch jeou vedle fady poke) andzomény i nddoby na népoje jako jakési magickd sila, kterd ma prodlouiit a na véGnost vlastuicti plilozenych pokemi ne- zbytnych k#ivotu. Podle legendy se vhledini Svatého grdlu. Od daveyich dob mnoho lidi na zdklad? legend ¥' lo, Ee se jedné o kalich... Ale vermt- me to pékné poporédiaa 2 dokonce ¥pohér proménila pohanské bohyné [star. Obsah kelicha mite byt dobry i 3patny. Bible se na mnoha mistech zmifiuje 0 pohérech pofehndald zimaru. Jeruzalém musel vypit kalich rozho¥veni...pohér advrati (Iz 51,17) a sameisky pohér se nazyva ,balichem udésu a gpustodend, (Ex 23,33). Na fadé mist se hovoi o poiehnéni, Za vSechny mizeme urést alespoH Z 116,13 — ,,zvedeu kelich spésy a buda vajvat Hospodinovo iméno* 1 vNovém zékon? nalézéme kelich s¥adou wanami. ,Miete pit kalich, Ktery ja mam pit"? (Mt 20,22). ,,Otée, cheeS-li, odejmi ode mne tent kalich" (L 22,42). Pi posledni vedeli zal Jeli kalich naplnény vinem a promé- niny vleho krev..(Mt 26,27n, Mk 14,23n) SVATY MESICE Svaty Maxmilian Kolbe Svaiy Maxmilién Kolbe ,zemiel ydobé nendvisti a bratdlni bezobled- nosti. Clovik byl sniten na robots, byl méné nei otrok". Tato slova pronesl yroce 1971 polski Kardinal Karol Wojtyla pli blahofefen! svéha krajans, Ktery polodil svi Zivot za spoluvémné vkoncentratnim tdbote v Osvétimi, Maxmilién Kolbe avela naplnil Kristo- va slova ,nikdo nemé vét8i lisku neZ ten, kdo polodi za druhtho svij Zivot Zivolni cesta naiieha svatého zadala 7 ledna 1294 ve Zdunska Wola ¥ Polsku, kee ee nerodil vrodiné chudého déini- ka. Ik ve svych 17 letech vstoupil do minoritskeho ¥adu, Byl velmi nadén a ziskal doktorét na universit? v Rimé Pobyval v Rimi a dest let strdvil take Podle stfedoveké poezie Grélu zachytil Josef zAtimatie krev zprobodeného Kristova boku do kalicha vede¥e Pan. Tento kalich byl podle povisti pivodné Wistdovou GS x koruny svreného Lucifera. Pak byl kalich dopraven na zdépad, kde se stal Grélem a svym sirdicim poskytuje pokrm a népoj pomshajici knesmitelnosti. To je vSak pouhé legenda. Pro nds je zésadnim to, de Kest/anstvi ynimé Kelich jako symbol Kristovy obiti, jejimi pledobrazem je chléb a vino piinesené Melchisedechem (Gn 14,13) (Luka Vole} vyJaponsku, kde se vénovel budovdni katolického tiskového — spoétolatu. Veroce 1936 se pak vrdtil do Polska Key Némci Polska ¥ roce 1939 obse- dil, stal se knés Maxmilién nepohodl- nym, Veiejné a rothodné vystupoval proti naciondlnima socialismu, Pozdé H evétec byl poprvé zatden jiz 17. zai 1940. Brzy ho vSak propustili, Za nece- Ich pét mésict se vEek toto Hésti neo- pakovalo. Tentokrdt byl zavieden do koncentrad- 3