You are on page 1of 8

Milí farníci,

prázdniny jsou za námi. Člověk se poma- že kromě sbírání jedniček do „žákovské“


lu nestačil ani rozhlédnout a už je tu opět a kromě denních starostí s domácností, či
nový školní rok, nové pracovní povinnos- s prací v zaměstnání, má každý z nás ještě
ti, nejrůznější starosti. Na jedné straně jednu starost – péči o svou duši.
fůra námahy, na straně druhé však – urči- Vlastně je to první povinnost, jejíž splnění
tá výhoda. od nás vyžaduje Bůh. Najde se mezi tím
Vždycky jsem si představoval nový školní vším, co mám v novém školním roce zvlád-
rok jako čistý nepopsaný list papíru. „Ještě nout, ještě chvilka času na moji duši?
na něm nic není, ještě jsem nic nepoka- Jedno staré orientální přísloví říká: „Cesta
zil… Všechno, co v tomto novém škol- mnoha tisíc mil začíná prvním krokem!“
ním roce udělám, může být dobré! Jen to Kéž je tedy to naše vykročení – pokud
nezkazit od začátku!“ skutečně vykročíme – plodné!
Je jisté, že takhle jednoduše to nejde. Kde Všem farníkům i čtenářům Many k tomu
brát pořád chuť dělat jen dobré? A také tím- prvnímu kroku ze srdce žehnám.
to nikoho nechci moralizovat, sám mám
vždy co dohánět. Jen chci připomenout, P. Ladislav Kozubík, farář

Když Izraelité putovali pouští, měli hlad V s pomocí Vás, čtenářů. Zasílejte nám své
a  reptali. Hospodin jim proto seslal příspěvky i připomínky, co Vám v časo-
manu. Náš časopis MANA samozřejmě Ý pise chybí, co se Vám nelíbí… Otevře-
není pokrmem z  nebe, vždyť ho tvoří Z me nový prostor dialogu, ve kterém se
lidé. Chce však také sytit a  naplňovat, můžeme lépe poznávat a  nalézat cesty
ale zejména chce pomoci upevňovat naše V k sobě navzájem. Pak se i naše MANA
farní společenství. Podařit se to může jen A může stát „pokrmem z nebe“.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
03. září – neděle 22. neděle v mezidobí
08. září – pátek Svátek narození Panny Marie
10. září – neděle 23. neděle v mezidobí
13. září – středa Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve
14. září – čtvrtek Svátek Povýšení svatého kříže
15. září – pátek Památka Panny Marie Bolestné
17. září – neděle 24. neděle v mezidobí
20. září – středa Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze,
Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21. září – čtvrtek Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
23. září – sobota Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
24. září – neděle 25. neděle v mezidobí
27. září – středa Památka sv. Vincence z Paula, kněze
28. září – čtvrtek Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
hlavního patrona českého národa
29. září – pátek Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. září – sobota Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

MALÁ KATECHEZE – TŘTINA

Milí přátelé, na několika místech Nový zákon představuje třtinu


v Písmu sv. se setkáváme s pojmem jako symbol vnitřní nestálosti
„třtina“. Možná si mnozí nedo- (Mt 11,7; Lk 7,24) a  také jako
káží za tímto slovem představit symbol pokoření. Ježíš dostal po
nějakou konkrétní věc. Přitom svém zajetí do ruky rákosovou
se jedná o  rostlinu, můžeme říci hůl a  pak ho s  ní vojáci bili po
rákos, která je v  teplých krajích hlavě (Mt 27,29nn).
symbolem života. Života proto, V  křesťanském umění se třtina
že po období sucha vyráží ze dna vyskytuje nejčastěji právě jako
řeky jako první z rostlin. symbol ponížení v  souvislosti
V  Bibli má třtina řadu významů. Ve Sta- s  Ježíšovým utrpením. Od přelomu 16.
rém zákoně se objevuje jako nástroj písaře a  17. století se pak znovu vrací vnímání
(Ž 45,2) nebo prut k  měření (Ez 40,5). třtiny jako symbolu života a stává se emblé-
Pro proroky byla třtina symbolem slabos- mem narození Panny Marie a Božího milo-
ti (např. Iz 36,6), zároveň však i  obrazem srdenství.
Božího milosrdenství. Jistě známe výrok
„nalomenou třtinu nedolomí…“ (Iz 42,3). (Lukáš Volný)


SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Jan Zlatoústý

Někteří z  Vás čtenářů mohou možná na­


mítnout, že svatým měsíce září měl být jed-
noznačně sv. Václav. Vždyť ten je pro náš
národ světcem nejvýznamnějším. Z pohle-
du celosvětového je však Jan Zlatoústý
přece jen „před sv. Václavem“, lze-li to tak
vůbec říci, že některý svatý je významnější.
Hlavně však v této rubrice chceme předsta-
vit i světce, o kterých toho mnoho nevíme
a dostat se k informacím o sv. Václavovi je
jistě jednodušší než v případě sv. Jana.
Svatý Jan se narodil v roce 354 v Antiochii.
Po svém křtu v  roce 372 žil jako mnich
a poustevník. Při tomto asketickém způso-
bu života však těžce onemocněl a nakonec
se ho musel vzdát.
Po zotavení nastoupil Jan jako jáhen
u biskupa v Antiochii a v roce 386 přijal
kněžské svěcení. Během desetiletého
působení si vysloužil příjmení „Chrysos- Těžce onemocněl a dne 14. září 407 svému
tomus“, což znamená Zlatoústý. Bylo to utrpení podlehl. Jeho poslední slova byla:
díky jeho strhujícím a  vynikajícím kázá- „Bůh buď veleben za všechno“.
ním, které konal jako oficiální biskupův Za svého života sv. Jan Zlatoústý vyjádřil
kazatel. Tento Boží dar byl později jedním touhu být pochován v  blízkosti apošto-
z  důvodů, proč byl sv. Jan prohlášen cír- la Petra. Toto přání se mu splnilo v  roce
kevním učitelem. V roce 398 byl jmenován 1200, kdy se jeho ostatky dostaly do Říma
patriarchou Konstantinopole. V  této své a byly pochovány v chórové kapli chrámu
funkci velmi podporoval chudé, budoval sv. Petra. V roce 1908 byl sv. Jan papežem
nemocnice a  vyvíjel značné misijní úsilí. Piem X. povýšen na patrona křesťanských
Často se vyslovoval proti zbytečné okáza- kazatelů.
losti císařského dvora a nakonec se dostal Jan Zlatoústý je zobrazován jako řecký bis-
do velkého sporu císařovnou Eudokií. Ta kup a téměř vždy má u sebe knihu evange-
ho poslala do vyhnanství, pak ho povolala lií. Někdy je vyobrazen s úlem jako symbo-
zpátky, ale když se Jan nezměnil, nechala lem jeho včelí píle nebo také s andělem či
ho na tři roky uvrhnout do žaláře. Tam holubicí jako symbolem Ducha svatého.
si biskup své zdraví podlomil definitivně.
Další cestu do vyhnanství již nevydržel. (Lukáš Volný)


AKTUALITY Z FARNOSTI
1. 9. 2006 v 16.00 – svátost smíření pro školní mládež
6. 9. 2006 v 17.00 – první dětská mše
8. 9. 2006 v 19.00 – přednáška dr. Pavla Kuchaře, SDB

STŘÍPKY
„Dent Blanche team 2006“

Jednalo se o  navazující projekt mladých


lidí na loňský Zermatt team 2005. Jistě
si vzpomenete na loňskou videoprojekci
několika mladých lidí, kteří se vydali do
Walliských Alp ve Švýcarsku. ně jednoduchý aklimatizační Bishorn
Ani letos nás tato vášeň nenechala na 4  153  m  n.  m., který měl posloužit jako
pokoji a  hodlali jsme řádně zužitkovat prověrkový výstup a  příprava na hlavní
nabyté zkušenosti z  loňska i  z  několi- program, jímž byl velmi náročný lezecký
kaměsíční předcházející přípravy. Dne výstup na Dent Blanche 4  357  m  n.  m.
16. července jsme do ruksaků natlačili Okolnosti letos nebyly natolik příznivé
jídlo na čtrnáct dní, lana, karabiny, přil- jako loni (zdravotní a  fyzický stav něk-
by, mačky, cepíny, stany a  teplé oblečení terých členů výpravy a  počasí), abychom
a  vyrazili vstříc dobrodružství do nejzle- dokázali všichni tohoto alpského obra
vylézt. Ze třinácti účastníků na vrcholu
stanulo šest, přičemž se o samotnou horu
ucházelo v čtyřdenním náročném výstupu
lidí devět.
O  dobrodružné chvíle nebylo nouze,
a tak s potěšením můžu za celý tým říct,
že jsme živí, spokojení a  na duchu obo-
hacení dorazili všichni domů v  neděli
dovatělejší části Alp s  největším výsky- 30. července.
tem vrcholů přes 4 000 m n. m. Čtrnáct Účastníky výpravy byli Michaela Proko-
dnů v  zajetí těchto alpských obrů jsme pová, Tereza Bayerová, Hanka Mordin-
zdolávali několik vrcholů. Po příjezdu do ská, Zuzana Mazurová, Pavel Kmeť, Jiří
Švýcarska jsme vyjeli autem Furkapass Krobot, Pavel Táborský, Aleš Bayer, Petr
2 438 m n.m. v Urnských Alpách a udě- Šeděnka, Jiří Rychetský, Tomáš Piskoř,
lali jsme si „malý“ výlet na nedaleký Klein Zdeněk Křížka a Ivo Křížka.
Furkahorn 3 026 m n. m. Tento jsme ještě
zdolali všichni. Dalším cílem byl poměr- (Ivo Křížka)


Zdánlivě banální příspěvek

V jednom nedělním prázdninovém odpo- a  hlavní myšlenku jsme daly dohromady.


ledni jsme s kamarádkou lenošily na chatě. Pak jsme dostaly nápad. Vyzkoušíme také
Taky jsme četly mimo jiné časopis OKNO naše „drahé polovičky“ a  přátele, jak jsou
a  MANU. V  obou nás duchovní otcové na tom oni.
nabádali, abychom ani v době dovolených Myslely jsme, že je nachytáme v  nevědo-
nezapomínali na duchovní rozměr naše- mosti. Ale k  našemu velkému údivu nám
ho života. Tak jsme šly „do sebe“ a  padla bez zvláštního přemýšlení začali tlumočit
otázka: „Víš, které evangelium se dnes četlo nejen evangelní příběh, ale i  následují-
v kostele a o čem bylo kázání?“ cí homilii s  takovou přesností, že jsme se
Přiznáváme, že první momenty při vzpomí- zastyděly. Asi budeme muset podobná
nání byly kruté, přestože od mše svaté uply- „opakovací duchovní zamyšlení“ realizovat
nulo teprve několik hodin. Ale společnými častěji…
silami jsme nakonec vybudily své mozkové
závity (zlenivělé prázdninami) k  činnosti (Zdeňka Vitásková a Broňa Volná)

A já su synek z Polanky…

Tuto písničku umí zanotovat snad každý ná v kostele požehnáním dožínkového věn-
z  nás. Ale tu skutečnou Valašskou Polan- ce (letos měl požehnání náš o.  Ladislav),
ku (mimochodem rodnou vesnici našeho kdy v lodi kostela jsou přítomni krojovaní
pana faráře) už možná všichni neznají. Leží mladí „ženci“, „cérky“ i „gazda s gazdinu“.
v  původně chudém, ale malebném kraji Když se pak kostelem rozezní slavnostní Te
a  lidé jsou tam obzvlášť vlídní a  pohos- Deum a nakonec valašská hymna, je to sku-
tinní. A  mají úctu ke starým tradicím tečně silný zážitek. Potom všichni odejdou
svých předků. Jednou z nich jsou i valaš- průvodem na pole, kde proběhnou skuteč-
ské dožínky. Sebepřesnější popis nemůže né dožínky. Doseče se zbytek ovsa, postaví
vystihnout prožitou atmosféru a  nadšení snopy a ženci zpívají a tančí, hraje valašská
všech, kteří se podílejí na jejich přípravě muzika. Nakonec přijedou na ozdobeném
a průběhu. Dožínky se konají jednou za tři žebřiňáku taženém koněm i  gazda s  gaz-
roky a ti, kteří je letos zmeškali, si je určitě dinou, aby „zkontrolovali“ hotovou práci,
příště nenechají ujít. Krásné na této slav- poděkovali žencům a  pohostili je jídlem
nosti je to, že se nejedná pouze o „světskou“ i pitím. Společnou modlitbou poděkují za
zábavu, jak to dnes většinou bývá, ale jde zdar díla. Potom se už rozjede lidová zába-
o  poděkování Pánu Bohu za dar letošní va s vystoupením valašských tanců, zpívají
sklizně. Už při dopolední mši svaté přiná- se „vyškéřáky“, je připraveno občerstvení,
šejí v obětním průvodu malé děti ve valaš- a ani večer se ještě nechce domů…
ských krojích plody polí a zahrad. Hlavní
část dožínek pak probíhá odpoledne. Začí- (Broňa Volná)


OKÉNKO PRO RODIČE
DÍTĚ

Žije-li dítě v trestu a kárá- Žije-li dítě v toleranci, Žije-li dítě přijímáno
ní, naučí se odsuzovat. naučí se trpělivosti. a obklopeno přátelstvím,
naučí se ve světě hledat
Žije-li dítě v nepřátelství, Žije-li dítě s pochvalou, lásku.
naučí se útočit. naučí se oceňovat.

Žije-li dítě v posměchu, Žije-li dítě v poctivosti,


naučí se vyhýbavosti. naučí se spravedlnosti.

Žije-li dítě v povzbuzení, Žije-li dítě v bezpečí,


naučí se smělosti. naučí se věřit.

OKÉNKO PRO DĚTI


Zdravím všechny, kteří jste luštili osmi- SVATÝ VÁCLAV BYL ČESKÝ
směrku v minulém čísle a moc se omlou- KRÁL. NARODIL SE RODI-
vám. Zapomněla jsem napsat dvě slova, ČŮM VRATISLAVOVI I. A
které byly potřeba vyškrtat. DRAHOMÍŘE VE VÍDNI.
ZEMŘEL VE SVÝCH 86
Svatý Václav LETECH V MLADÉ BOLESLAVI.
Každému slovu ve větě náleží jedno číslo. BYL ZAVRAŽDĚN SVÝM
Celkem je zde 6 chybných údajů. Zakrouž- SYNEM. ZA SVATÉHO BYL
kuj čísla těch špatných a dozvíš se, kdy sva- PROHLÁŠEN VČERA.
tý Václav zemřel.

Několik anekdot ze školního prostředí – nejdříve kantorské:


» Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do dalšího ročníku je třeba,
aby se minimálně zdvojnásobily.
» Směje se mi do očí za mými zády.
» Dívá se na mě skrz pravítko a směje se mi, že jsem zelená.
» Hodil mokrou houbu po učitelce, která pak udělala loužičku.

A dvě žákovské perličky:


» „Právě jste se žáci dozvěděli, že těleso se při zahřívání roztahuje a při ochlazování
stahuje. Nyní uveďte nějaký příklad“, říká pan učitel ve fyzice.

„Prosím“, hlásí se Mirek. „Letní prázdniny jsou 2 měsíce a zimní jenom týden.“
» „O čem přemýšlíš?“ ptá se Jarek kamaráda.
„O tom, jak to měli žáci kdysi ve škole lehčí. Třeba za vlády Karla IV. končil dějepis
na straně 18.“

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Svatost

Dnešní teologické okénko má úzkou sou- církve a  svě-


vislost se „svatým měsíce“. Tedy, ne kon- ta? Popravdě,
krétně se svatým tohoto měsíce Janem Zla- jen málokte-
toústým, ale s každým světcem. rý z nás. A přece můžeme být svatí! Svatým
A co myslíme tou úzkou souvislostí? Přece není člověk dokonalý, takový totiž neexis-
„svatost“. tuje. Svatým je ten, kdo svůj každodenní
Ano, se slovem svatý se dnes setkáváme život prožívá v pravdě. Ten, u kterého, byť
takříkajíc na každém kroku: „Nejsem žád- po dlouhém boji, zvítězí láska nad nenávis-
ná světice“. „To je svatoušek“. „Nedělej ze tí. Svatost není ani bezhříšnost. I ti největší
sebe svatého!“. „…a sakra“. A mnoha dal- svatí v dějinách hřešili. Svatý také hřeší, ale
ších podob nabývá slovo svatý v  lidských se svým hříchem nepřestává bojovat a hřích
ústech. Přesto mají všechny jedno společné. bytostně nenávidí. Svatý znovu a  znovu
Svatost je vyjadřována jako něco vzdálené- padá, ale znovu a znovu se zvedá. Opravdu
ho, co jakoby nepatřilo do dnešního světa. heroické výkony se často odehrávají v nitru
Jako něco, co se „vznáší kdesi nad námi“. člověka.
Někteří toto slovo vyslovují s  despektem A  ještě jeden předsudek, který se pojí se
a víceméně posměšně. Jiní naopak chápou svatostí. Svatý by měl být vážný a vskutku
tento výraz jako nedosažitelný ideál, který důstojný. K tomu snad kratičký příběh. Žil
patří pouze vyvoleným. Ani jeden z uvede- jeden Ir, taková veselá kopa. Nebyl zrovna
ných pohledů však neodpovídá bohaté tra- příkladem všech ctností, ale každého doká-
dici naší církve. Svatí nám nejsou předklá- zal potěšit a  rozesmát. Pak ten Ir zemřel
dáni jako, promiňte mi ten výraz, „exoti“, a stanul ve „frontě“ na věčný soud. Jeden
jako téměř vyhynulý druh. Mají být naopak po druhém přistupovali lidé před Boží tvář,
motivací a vyburcováním k odvaze a pozná- aby si vyslechli, jak je Bůh vidí. Čím více se
ní, že „být svatým je možné“. My všichni Ir blížil kupředu, tím intenzivněji se začí-
jsme povoláni ke svatosti. Kdo nebude sva- nal bát. Uvědomil si, že není mnoho dob-
tý, ten jen těžko projde do Božího králov- rého, čím by si zasloužil nebe. A tak, když
ství. To zní na první poslech tvrdě. Vždyť na něj přišla řada, byla v něm už opravdu
kdo z nás položí život za druhého, bude se malá dušička. Bůh na Ira dlouho hleděl,
do úmoru věnovat potřebným, oslní svými pak zase chvíli do knihy, kterou měl před
vědomostmi nebo jinak zasáhne do dějin sebou. Nakonec vážně povídá: „Moc toho

tady u tebe nemám“. Pak se však jeho tvář Milí přátelé, usilujme o  svatost, protože
rozjasnila. „Ale něco přece! Když jsem byl usilovat o  svatost znamená usilovat o  to,
smutný, tak jsi mi vyprávěl vtipy a  doká- být pravými lidmi. A jak se zpívá v jedné
zal jsi mě rozesmát. Když jsem byl smutný, písni: „I cesta může být cíl“.
dokázal jsi mě potěšit. Vstup do mého krá-
lovství a raduj se!“ (Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Koláče z kynutého těsta

Předkládáme recept pro ty hospodyň-


ky, které rády pečou klasické koláče. Je
to vyzkoušený a  osvědčený recept, který
můžete naplno vyzkoušet, až budete péct
na posvícení nebo misijní koláč.

Postup: Dále si připravíme kvásek (1 kostka droždí


Vymícháme 6 dkg cukru moučka, 2-3 + cukr + vlažné mléko).
žloutky, ½ lžičky soli, 2 dcl oleje (raději Do vymíchané směsi přidáme kvásek, ½ kg
méně než více) + hrst hladké mouky (z při- hladké mouky a ¼ l mléka.
praveného ½ kg hladké mouky, kterou při- Těsto necháme dobře vykynout a  potom
dáme až nakonec). děláme klasické koláče s různými náplněmi.

A když něco „zbude“? Do vzniklé hmoty můžete přidat rozinky,


Určitě se vám už stalo, že vám při pečení nasekané ořechy, kousky čokolády, kousky
zůstanou bílky z vajíček Nabízím jednodu- kandovaného ovoce.
chý recept, jak zužitkovat 6 takových bílků. To vše nalijete do vymazané a vysypané
Ze 6 bílků vyšleháte tuhý sníh, přidáte 14 pečící formy (srnčí hřbet) a upečete.
dkg práškového cukru, 7 dkg hrubé mouky, Nechte si chutnat.
2 lžíce roztopeného másla a 1 lžíci kakaa. To vám přeje Jarka Lasoňová.

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2006