You are on page 1of 14

Milí farníci,

již delší dobu pozoruji náš třebovický A  po pravdě řečeno, i  ten lékař, má-li
kostel a  upřímně řečeno – je mně ho léčit, musí někdy říznout…
trochu líto. Staré fotografie z  archivu Něco hezkého však přece jen můžeme
ukazují, že musel projít od svého zbu- i  v  této situaci najít. Vždy se najdou
dování v roce 1738 nejednou přestavbou lidé, kterým osud kostela není lhostejný
a různými úpravami. Záběry z války zase a  pomohou: někdo dobrým nápadem,
prozrazují krutost lidských srdcí, která se jiný šikovnýma rukama, další finančním
neostýchala ničit chrámy Ducha Svatého přispěním nebo třeba „jen“ modlitbou…
stejně jako chrámy kamenné… Loni jsme Vždycky to ukazuje na dobré srdce, a to
společně prožívali podřezávání základů si myslím, že je nejdůležitější. Vždyť i ten
našeho kostela, které byly příliš mokré chrám by byl takříkajíc k ničemu, kdyby
a hrozilo neustálé poškozování zdiva vlh- naše srdce nekultivoval.
kem. Letos už s nedočkavostí čekáme, jak Zatím tedy snášíme s  naším kostelem
kostel zazáří v  novém „kabátě“, ale i  to „všechno dobré i  zlé“. Ale už teď v  nás
má svá úskalí: všude samý prach, stavební roste povědomí: je to náš kostel, my si ho
ruch, konec prací, jak se zdá, v nedohled- vážíme a  pomáháme mu. Kéž nám i  on
nu a teď jako naschvál – ještě poškozená pomůže vytvářet společnou farní rodi-
věžní krytina, kterou bude nutné rovněž nu, kde si lidé navzájem rozumí, umí si
opravit. Nic naplat, i Boží stavba, stejně pomáhat a mají se rádi.
jako všechno jiné, stárne a chátrá. P. Ladislav Kozubík, farář
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
01. října – neděle 26. neděle v mezidobí
02. října – pondělí Památka svatých andělů strážných
4. října – středa Památka sv. Františka z Assisi
7. října – sobota Památka Panny Marie Růžencové
8. října – neděle 27. neděle v mezidobí
15. října – pátek 28. neděle v mezidobí
16. října – pondělí Svátek sv. Hedviky,
řeholnice, hlavní patronky Slezska
17. října – úterý Památka sv. Ignáce Antiochijského,
biskupa a mučedníka
18. října – středa Svátek sv. Lukáše, evangelisty
22. října – neděle 29. neděle v mezidobí (Den modliteb za misie)
28. října – sobota Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
29. října – neděle Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

MALÁ KATECHEZE – Památka Panny Marie Růžencové

Měsíc říjen je stejně jako bitvy svátek Panny Marie Vítězné. Papež
květen měsícem Panny Pius  XIII. povolil roku 1573 v  kostelích
Marie. Zvlášť v  tomto s růžencovým oltářem slavit „svátek Svaté-
měsíci vystupuje den 7. října, na který při- ho růžence“, a to první neděli v říjnu. Když
padá vlastní památka Panny Marie Růžen- v  roce 1716 zvítězil princ Evžen Savojský
cové. První „růžencový svátek“ je doložen nad Turky u  Petervaradinu, rozšířil Kle-
již roku 1547 ve Španělsku, kde se slavil ment XI. svátek na celou církev.
vždy 3. neděli v dubnu. Papež Pius X. pak svátek znovu přeložil na
V roce 1571 zvítězilo dne 7. října křesťan- původní datum 7. října a Kodex rubicarum
ské vojsko v námořní bitvě u Lepanta nad změnil v roce 1960 název svátku na svátek
tureckým loďstvem. Toto významné vítěz- Panny Marie Růžencové. Tak jej dodnes
ství bylo připisováno modlitbě růžence zachovává i Římský kalendář.
a  papež Pius  V. stanovil na výroční den (Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Ignác z Antiochie
S  naším říjnovým světcem se přeneseme této doby. Byl žákem apoštola Jana a je dost
o řadu let zpátky, do doby prvotní církve. dobře možné, že se osobně setkal i se samot-
Sv. Ignác patří k nejdůležitějším svědkům ným Kristem. Právě apoštol Jan jmenoval

Ignáce v roce 59 biskupem ostatků se později dostala
Antiochijským. V  tomto do Antiochie, větší část je
úřadu setrval světec téměř dodnes uctívána v  kostele
40 let a podle svědectví byl sv. Klementa v Římě.
„pastýřem“ dobrým a  sta- Svatý Ignác napsal tzv.
rostlivým. „Sedm svatých dopisů“, kte-
Vládce tehdejšího světa ré jsou adresovány několika
císař Traján se dlouhá léta církevním obcím. Všechny
snažil Ignáce od jeho pev- vznikaly na jeho cestě do
né víry odvést. Když se tato Říma na popravu. Dopisy
snaha ukázala marnou, roz- musel diktovat, protože měl
hodl se císař Ignáce odstra- ruce v  poutech. Jako první
nit. Společně s  dalšími v  historii použil ve svých
křesťany ho nechal převést listech slovní spojení „kato-
lodí z Antiochie do Říma. Biskup byl již lická církev“. Zdůrazňoval, že je naplněn
starcem, ale ani to ho neochránilo před žhavou láskou k  Ježíši Kristu a  bez svého
strašlivou smrtí. Pána že není ničím. Na smrt odsouzený
Ve Flaviově amfiteátru, což je dnešní stále znovu opakoval, jak velice touží po
Koloseum, byl předhozen jako potrava mučednictví.
lvům. Ani tváří v  tvář smrti Ignác neza- Na obrazech vidíme Ignáce téměř vždy jako
hořkl a  nezapřel svého Krista. Než lví starého muže s vousy, někdy má u nohou
tesáky navždy ukončily jeho život, zvolal: lva. Na východě je světec uctíván jako jeden
„Jsem Kristova pšenice, musím být semlet z otců ortodoxie a všeobecně bývá vzýván
zuby zvířat, abych byl shledán čistým jako patron proti bolestem v krku.
chlebem“. K  této tragické události došlo
před rokem 117. Část mučedníkových (Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
29. 10. 2006 – Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA – den díkůvzdání
V 7.30 a 9.00 – mše svaté, v 15.00 – slavnostní požehnání; potom
setkání farníků na faře.

Blahopřání
Našemu milému panu faráři P.  Ladislavu Kozubíkovi jsme
kdysi zpívali : „…slunce ať svítí, kde jsi Ty…“ V těchto dnech
u příležitosti jeho narozenin toto přání opakujeme a vyprošujeme
mu u Pána Boha hodně zdraví, síly, štěstí a optimismu.
redakce Many

STŘÍPKY
O Katolické charismatické konferenci 2006, charismatech
a modlitbě za vnitřní uzdravení – část 1.

Letos o  prázdninách stejně jako již evangelizovat, když se neuzdravuje a nesta-


každoročně se uskutečnila katolická cha- čí jen uzdravovat, když se neevangelizuje.
rismatická konference, tentokráte v Čes- Pokud toto nedáme do souladu, nejsme pro
kých Budějovicích. Součástí programu nevěřící kolem nás věrohodní. Pán Ježíš
byly přednášky s  duchovní tematikou, nejdříve uzdravoval a  pak evangelizoval,
písně, chvály, modlitby v  jazyku, ale jedno bez druhého nefunguje v  plnosti.“
našel se čas i  na odreagování, například (srov. Lk 7,21–22; 6,18)
při divadelním představení Theatru Víti Proto byl Ježíš autentický, jeho slovo
Marčíka, který všechny občerstvil svou mělo moc a  mnoho lidí přitahoval, pro-
nápaditostí a  vtipem. Závěrem předsta- tože „z  něj šla síla“. Lidé za ním šli, pro-
vení autor požádal o společnou modlitbu tože se modlil za jejich uzdravení, očištění
za porozumění a komunikaci uvnitř círk- od zlého ducha a  dokonce i  za vzkříšení
ve, mezi bratry, sestrami, laiky navzájem, mrtvých. A  díky této síle bylo také poz-
k  čemuž se většina diváků, myslím si, ději skrze jeho učedníky obráceno mno-
s radostí přidala. ho pohanů a  došlo dokonce i  na nás...
Hlavním „tahounem“ celé akce byl tento Samozřejmě, již návštěva každé mše svaté
rok Fr. Elias Vella, O.F.M, Conv., exorcis- může pro nás mít, dle míry naší dispozice,
ta z Malty. Vedl program s tématy: „Ježíš milost uzdravení, kterého si mnohdy ani
ano, církev ne?, Duch Svatý – život Círk- nemusíme být vědomi. Již samo přijímání
ve, Charismata a  služba“, přičemž hlav- svátostí nám tuto možnost dává. Ale mys-
ním sobotním večerním programem byla lím si, že Pán Ježíš nám nabízí další milost
„Modlitba za osvobození od zlého“, tedy podle slov evangelia: „Ve jménu mém budou
exorcismus. Program byl dokumentován vyhánět démony a mluvit novými jazyky…
studiem Telepace z Ostravy pro TV NOE na choré budou vkládat ruce a uzdraví je.“
a již během následujícího dne si účastníci (Mk 16,17–18)
konference mohli zakoupit cedečka nebo V  určitou chvíli při jedné z  hlavních
videokazety s přednáškami. přednášek zašuměl dav překvapením
Jednotlivé přednášky P. Velly nebyly a  „provozní cvrkot“ v  hale jakoby ustal.
pouze teorií, při kterých rozebíral danou Stalo se to, když P. Vella hovořil o darech
tematiku, ale byly vždy završeny mod- Ducha Svatého. K darům Ducha Svatého
litbou v  konkrétní situaci za potřeby patří: slova moudrosti, poznání, dar víry,
a  uzdravení posluchačů, které pronášel uzdravování druhých, proroctví, rozlišo-
z  vnuknutí Ducha Svatého. Dá se říci, vání duchů, mluvení v  jazycích a  jejich
že vše zcela podle jeho postoje, který již výklad (srov. 1Kor 12,7–10), ale i  mno-
dříve prezentoval slovy, jejichž význam ho dalších, které nejsou doslova uvedeny
se pokusím interpretovat: „Nestačí jen v Písmu a které se projevují při každoden-

ním životě, jako například láskyplná péče tomu, komu je určena, hřeším, jsem vlastně
matky o  dítě, starost o  druhé lidi apod. zloděj. Používejte všechny dary Ducha Sva-
„Dary Ducha Svatého jsme dostali ne pro tého, které jste obdrželi pro dobro druhých
sebe, ale ke službě druhým. Kdo tyto dary a nabízejte je s láskou ostatním, nejsou urče-
nepředává dál, chová se jako zloděj! Podívej- ny jen pro vás, ale ke službě všem!“
te se, když mi Bůh dává do ruky například …pokračování v příští Maně
tuhle knihu, ať ji předám lidem, a já to neu-
dělám a nechám si ji pro sebe, nepředám ji (Radim Prokop)

Letní chaloupka scholy 2006

Letní pirátská chaloupka se letos konala ve jsme i noční stezku odvahy, při které sice
Spálově u Oder a trvala necelé dva týdny. někteří usnuli, ale přesto jsme ji zvládli
Počasí nám přálo, i když každodenní par- projít všichni. Mezi další hezké zážitky
na někdy už nebyla k vydržení. Na začátku patří výlet k  Panně Marii ve Skále, tábo-
jsme se rozdělili do dvou pirátských sku- rák s kytarou nebo návštěva otce Ladislava
pin, které proti sobě soutěžily o jednotlivá a společná mše svatá.
území. Pirátské bitvy se konaly na farní Myslím si, že tato chaloupka byla super
zahradě, na louce nebo v lese. a všichni na ni budeme rádi vzpomínat.
A  aby byla chaloupka chaloupkou, měli (Monika Balíková)

Americký křesťanský kemp

Milí farníci! ce aktivit pro děti je jednou z  možností


Nedávno jsem na stránkách naší farnosti a kupodivu většina těch tolik „živých cam-
zaznamenala povzbuzeni paní Volné nebát perů“ si ho tolik cení.
se, psát a přispívat do měsíčníku MANA. Provádíme to tak, že nejprve dětem vysvět-
Nevím čím to, ale řekla jsem si, proč to líme o co v následujících 30–45 minutách
konečně nezkusit? Pobývám teď v jednom půjde, poté individuálně procházíme laby-
americkém křesťanském kempu a  jedno rintem, jehož středem je kříž a  hromada
z ústředních témat pro mě tady je TICHO. malých i  větších kamínků, které symboli-
Představte si 9 týdnů v prostředí plném asi zují zdejší malé poutníky a jejich modlitby,
250 dětí a dalších 100 zaměstnanců a brzy a  nakonec společně sdílíme své prožitky,
pochopíte proč. Kemp je plný křiku od myšlenky, modlitby, postřehy…
rána do večera a  jen těžko najdete chvíli Je zvláštní, kolik dětí už v tak nízkém věku
klidu na řádnou modlitbu nebo třeba jen je stále více „busy“ (zaneprázdněné) a ješ-
odpočinek. Tím více jsem vděčná za tzv. tě zvláštnější nakolik jsou za tuto klidnou
labyrint, který tady v kempu je. V nabíd- chvíli vděční.

Podobné je to i s námi dospělými. Za dobu, Z  vlastní zkušenosti vím, že se mnohdy
kterou jsme tady dosud strávili, jsme při- jakoby ticha bojíme! Raději si říkáme ješ-
pravili s pár dobrovolníky celkem 4 modlit- tě musím udělat to a to a pak najednou…
by Taizé (mnozí jste už pravděpodobně styl chvíle, kterou jsme mohli věnovat Bohu, je
této modlitby zažili) a po každé z nich za pryč. Poznávám však stále víc, že právě tyto
námi přišlo pár jedinců, kteří nám s obrov- chvíle ticha, klidu, nám mohou dát mno-
skou vděčností děkovali a  sdíleli s  námi, hem víc než hluk světa televizí, počítačů…
jaké to pro ně bylo neuvěřitelně mírumi- Jak vlastně můžeme naslouchat Bohu, kte-
lovné, klidné a  plné Boží přítomnosti. Já rý k  nám promlouvá? Nebojme se ticha!
jsem si vždy myslela, neděkujte nám, ale Hledejme v něm Boha!
Bohu, to On promlouval k  Vašemu srdci
v tichu a čase, který jste mu věnovali. (Michaela Smetanová)

Venku a doma

Máme za sebou letní měsíce – období poklábosit i se navzájem povzbudit, půjčit
prázdnin a  dovolených. Během nich vět- si knížku, sejít se na naší faře při zajíma-
šina z  nás navštívila různé jiné krajiny, vých besedách a různých akcích, můžeme
zase jsme víc poznali a odpočinuli si. Naše pomoci při úklidu a opravách.
nepřítomnost doma byla poznat i v našem Važme si tohoto pevného zázemí, dává
kostelíčku, teprve v září se zase začal zapl- nám posilu a pocit bezpečí, poskytuje nám
ňovat dětmi a známými tvářemi. pomoc a oporu v našich případných nejis-
Jistě jsme i během dovolené navštívili mno- totách. Važme si toho, že nám Pán dal dar
hé kostely a obdivovali jejich architekturu víry a že jej máme kde dále rozmnožovat.
a památky, ale přiznejme si, že jsme se tam Podílejme se také podle svých možností na
vlastně cítili jen jako návštěvníci. tom, aby tento náš stánek mohl být zdárně
Někdo může namítnout, že Pán Bůh je opraven a  mohl nadále sloužit k  uctívání
přece všude, samozřejmě ano, ale nám tam Pána Boha nejen námi, ale i dalšími, kdo
i  tak jakoby něco chybělo – pocit souná- přijdou po nás.
ležitosti. To známé „všude dobře, doma Každý může nějak pomoci – modlitbou,
nejlépe“ totiž platí nejen pro naše domovy, prací, finančním příspěvkem, jen se hlavně
ale i pro „náš zaběhaný kostel“. Tady máme zapojit. A o to v tomto zamyšlení jde.
našeho pana faráře, naše ministranty, varha- Tak se snažme na té trati!
níky i naši scholu, podáváme si ruce a při- Pán Bůh nám to všechno splatí.
tom víme komu, můžeme si po mši svaté (Jarmila Lasoňová)

Výstavka
V neděli 29. 10. v den výročí posvěcení kostela bychom chtěli uspořádat výstavku vašich
nejrůznějších rukodělných prací. Jistě je mezi vámi spousta kutilů, kteří mají různé záliby.

Třeba ovládáte dávno zapomenutá řemesla nebo techniky anebo si vyrábíte jen tak pro
radost svou či svých blízkých. Seznamte se svou šikovností i nás ostatní. Zkrátka, umíte-li
vyrobit nějakou pěknou anebo užitečnou věc, je tato akce právě pro vás.
Oslovujeme tedy všechny: „oprašte“ své výtvory např. výšivky, modely, obrázky, zahrád-
kářské výpěstky, cukrovinky… Noste je prosím čitelně podepsané, nejpozději do 22. října
na faru, a to každou neděli do knihovny v době jejího provozu – po ranní nebo po velké
mši svaté.
Společenství střední generace

Orelská pouť na Svatém Hostýně

V  neděli 20.  8. jsme se zúčastnili orelské dané písněmi žďárské scholy, kde nejdříve
pouti na Svatém Hostýně. Těšili jsme se poutníky pozdravil jihomoravský hejtman
na hezký den a  také na hezký duchovní Stanislav Juránek. Generální sekretář Sta-
zážitek. Z naší farnosti nislav Kotík poté tlu-
nás jelo jedenáct. Jeli močil pozdrav starosty
jsme ráno vlakem přes Orla Ladislava Šust-
Hulín do Bystřice pod ra a  krátce pozdravil
Hostýnem. Odtud přítomné za výkonné
jsme se dostali autobu- předsednictvo Orla.
sem na Hostýn. Těsně Poté se slova ujal host
po desáté hodině se dal z USA Oldřich Holu-
do pohybu průvod asi bář a po něm poslanec
60 orelských praporů, Ludvík Hovorka.
hostů a  kněží. Za zvuků fanfár v  podání Sám jsem si pak prošel okolí a také Jurko-
dechové hudby Šohajka prošel průvod až vičovu křížovou cestu. Odpoledne jsme se
k hlavnímu oltáři a začala mše svatá, kte- vydali na zpáteční cestu, ale tentokrát pěš-
rou celebroval olomoucký arcibiskup, met- ky po červené značce dolů k vlaku. Cestou
ropolita moravský a předseda ČBK Mons. jsme se zastavili na malé občerstvení. Cesta
Jan Graubner. Ve svém kázání zdůraznil roli vlakem pak pěkně ubíhala a  do Svinova
Orla, který má do sportu, kultury, ale i do jsme přijeli ve večerních hodinách.
politiky přinášet impulsy, které vycházejí Myslím si, že jsme prožili hezký den nejen
z jeho křesťanského založení. Po mši svaté po duchovní stránce.
následovalo orelské shromáždění proklá- (Jarek Martykán)

Poděkování za přednášku

Jak je to se seberealizací v dnešní době? Kdy otázky, mohl získat inspiraci v pátek 8. září.
člověk nachází sám sebe? Kdo si klade tyto V ten den se na naší faře konala přednáška

salesiána P. Mgr. Pavla Kuchaře, Ph.D. na Nabídka pro vás: Otec Pavel při své před-
téma „seberealizace v dnešní době“. nášce vycházel z knihy Amadea Cenciniho
Otec Pavel vyprávěl velmi poutavě a  zají- Bůh je můj přítel. Kdo by měl zájem o tuto
mavě. Zaznělo množství myšlenek, které knihu v elektronické podobě, zašlete, pro-
posluchače skutečně obohatily. Vše bylo sím, svůj kontakt na e-mailovou adresu
umocněno tím, že přednášející nehovořil lvolny@volny.cz a kniha Vám bude v blízké
jako „teoreticky přednášející profesor“, ale době zaslána. Nabízíme Vám také autentic-
jako člověk, který to, co říká, také žije. ký záznam přednášky. Zájemci mohou psát
Tímto tedy otci Pavlovi děkujeme, že si ve na výše uvedený e-mail. Ti, kteří nema-
svém „nabitém“ programu udělal čas, strá- jí možnost elektronické pošty, se mohou
vil s námi hezký večer a zprostředkoval nám nahlásit v sakristii.
mnoho hlubokých a obohacujících úvah. redakce Many

KNIŽNÍ OKÉNKO
V tomto novém okénku bych Vás chtěla těm, kdo je
upozorňovat na některé knižní tituly, pro navštěvovali
které nemusíte chodit daleko, stačí navští- i  jejich kon-
vit naši farní knihovnu. Na tuto myšlen- krétní asketická cvičení tvoří základ auto-
ku mne přivedla malá útlá brožurka vyda- rových úvah o duchovním životě a vyúsťuje
ná Českým katolickým nakladatelstvím v poznání, že i my musíme najít praktickou
ZVON v roce 1995. A právě rok vydání odpověď na Pavlovo nabádání: „A  nepři-
mě zarazil. Knížka byla úplně nová, zřej- způsobujte se už tomuto světu, ale změň-
mě ještě neotevřená, bez známek listová- te se a  obnovujte svoje smýšlení, abyste
ní. Trošku jsem se zastyděla – kolik tako- dovedli rozpoznat, co je vůle Boží, co je
vých v knihovně je. Pravděpodobně o ní dobré, bohulibé a dokonalé“ (Řím 12,2).
nikdo neví. Mnohé z  Vás asi napadne, jak v  dnešní
Cesta srdce je kniha, kterou napsal Henri uspěchané době, kdy je každý z  nás pod
J.  M. Nouwen. Má podtitul Spirituali- tlakem zaneprázdněnosti a pod tlakem, jak
ta pouště a  duchovní služba dnešní doby nás vnímá okolí, můžeme čerpat a  prak-
a  zaměřuje naši pozornost na učení Otců ticky zužitkovat moudré rady pouštních
pouště. Žili ve 4. a 5. stol. n. l. na egyptské Otců. Spousta otázek bude zodpovězena
poušti. Útěk na tato nehostinná místa byl právě v této knize. Svou pozornost zaměří-
způsobem, jak uniknout svůdnému při- te na takové pojmy jako je samota, mlčenli-
podobnění se světu. K  nejvýznamnějším vost, modlitba mysli i srdce, hesychastická
představitelům patřil sv. Antonín Veliký modlitba… dnes znějící hodně nezvyk-
(slavíme 17. 1.) – L. P. 251–356, ale také sv. le, až exoticky. A  přestože můžete nabýt
Atanáš (2. 5.), či sv. Makarius (1. 4.). Měli dojmu, jak by napovídal název, že tato ces-
celou řadu následovníků, byly také Matky ta je určena pouze pro duchovní službu, ta
pouště. Jejich duchovní zá­pisky, jejich rady výzva míří ke každému z nás.

Ať již sáhnete po tomto či jiném svazku, klasika: „Dobrá, nepřečtená kniha je jako
přeji Vám krásné zážitky při pátrání po povaha člověka, kterou jsme se ani nesnaži-
skrytých pokladech v naší farní knihovně. li pochopit“.
Neboť, s  jistou nadsázkou, řečeno slovy (Margareta Špoková)

Malá recenze

Chtěl bych se s vámi podělit o zážitek z čet- Tomáš Špidlík ukazuje, že jedině křesťan-
by knihy od Tomáše Špidlíka SJ (*1919) ské pojetí světa zachovává člověku reálnou
Znáš Krista? Tato kniha, nevelká svým roz- naději na změnu světa k lepšímu. Ta spo-
sahem, s hezkým modrým obalem se skví čívá v  druhém příchodu Krista, kdy nebe
pokorně v naší farní knihovně. Na šedesáti sestoupí na zemi.
stranách jsou podány srozumitelným jazy- V teologickém okénku v jednom z posled-
kem velice naléhavé aspekty christologie. ních vydání Many bylo pojednáno o inkul-
Právě christologii chápu nově po přečtení turaci s  jejím neustálým požadavkem na
této knihy jako ne pouze teologické pojed- srozumitelné předávání Kristova poselství.
nání o Ježíši Kristu, ale také jako pokus – Osobně si myslím, že právě Tomáš Špidlík
nejen slovně – vypovědět lidskou zkušenost je jedním z  těch teologů, kteří se heslem
ze setkání se živou osobou Ježíše Krista. srozumitelnosti nejvíce řídí. Například mně
Tomáš Špidlík rozebírá přitažlivým způso- osobně kniha jasně sdělila, že žádná učená
bem historické vnímání našeho Spasitele. pojednání a množství vědomostí nenahradí
Zamýšlí se také nad pohledy na Ježíše, jak osobní setkání s mým Spasitelem. Nezbývá
je nám předala Tradice, Písmo, liturgie, tedy než doporučit tuto útlou knihu a před
svatí, literatura i moderní teologie. Osob- její vlastní četbou si položit zásadní otázku:
ně bych vyzdvihl kapitolu Psychologická „Znám Krista?“.
úvaha, která aktuálně rozděluje přístup
lidí podle světonázorů, jak vnímají štěstí. (Ivo Křížka)

OKÉNKO PRO DĚTI


Hádej, hádej, hádači,
Zdravím kdo to neví, nesvačí:
všechny děti, jsem
želvák Oskar a mám pro
vás úplně nové dětské okénko.
» Vlasy nemá, hřeben nosí,
Luštěte, kreslete, hádejte, ostruhy má, chodí bosý.
hrajte si a hlavně se na sebe
hóóóódně smějte… » Dva bratři dva bratry
honí, ale nikdy nedohoní.


» Chodí vzhůru nohama. » Maličký vojáček hubený jak tříska,
když jede do boje, vesele si píská. Ten,
» Je to tkadlec, sám chodí nahý. kdo ho zabije, vlastní krev prolije.
(řešení na str. 11)

10
Mám pro vás malý testík, jak dobře znáte moje kamarády ze zvířecí říše.
Nebojte, není to na známky. Tak začneme, ne? Oskar

1. Pták s největším počtem per: 4. Nejdelší zimní spánek: 7. Nejplodnější živočich:


a) labuť a) ježek a) potkan
b) sova b) sysel b) buvol
c) orel c) medvěd c) mšice

2. Nejseverněji žijící savec: 5. Nejdelší parohy: 8. Nejdelší had:


a) lední medvěd a) jelen a) anakonda
b) tuleň b) kozoroh b) krajta
c) tučňák c) daněk c) kobra

3. Nejvyšší věk mezi ptáky: 6. Nejrychlejší živočich: 1a, 2b, 3c, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b

a) čáp a) gepard na stropě, pavouk, komár


b) želva b) sokol
kohout, kola od vozu, moucha

c) kakadu c) mravenec
Řešení hádanek a testu:

25 Chceš uhádnout číslo, které si myslí tvůj


14 12 kamarád?
27 28 15 Tady máš návod, jak na to:
Vyzvi kamaráda, aby si myslel jakékoli číslo do 30 a ukaž mu
10 8 26
těchto pět rámečků. Řekni, aby ti ukázal každý rámeček, ve kte-
24 29 13
rém se jeho číslo nachází. Ty spočítáš prostřední čísla rámečků,
30 11
které ti označil a to je jeho číslo. Zkus to, opravdu to funguje.
9

22 20 10 17
5 6 27 17 15 22 3 9
15 28 14 25 19 26 3 27 6 21 23 15
29 4 12 29 16 21 23 2 30 29 1 11
21 30 23 22 30 23 11 18 14 5 25 7
13 20 18 24 26 19 27 19
7 28 7 13

11
Když si dneska Přemýšlel jsi někdy, jak asi vypadá, co umí,
klaun čistil zuby, jaké má vlastnosti „tajenka“? Nakresli
smyl si některé nebo ho popiš, vhoď do obálky v sakristii
části obličeje. a díla vyvěsíme v kostele. Co máš kreslit a
Dokresli, co mu popisovat se dozvíš, když vypíšeš písmen-
chybí. ka, která se shodují s X v druhé síti.

T O S M V Ů O X X X
P L J A D N N X X X
E D L O Ě S I X X
L B C S T Í R X X X X
P D Á Í O Ž V X X
Š N K D Ý L Q X X

OKÉNKO PRO RODIČE


Dětské memorandum

• Nerozmazlujte mne. • Neslibujte, nemusíte být


Vím docela dobře, že schopni sliby dodržet, to
bych nemělo mít všech- podlomí moji důvěru ve
no, o co si řeknu. Jenom vás.
vás zkouším. • Nepodléhejte mým provo-
kacím, když říkám a  pro-
• Neváhejte být na mne vádím věci jenom proto,
přísní. Dávám tomu abych vás rozčílilo. Budu
přednost. Umožňuje mi se potom pokoušet o další
to vědět, kde stojím. „vítězství“.

• Nevyvíjejte na mne ná­ • Nebuďte rozčílení, když


tlak. Učí mne tomu, že síla je všechno, vám řeknu: „Já vás nenávidím“. Nemys-
co platí. Budu reagovat daleko spíše, lím to vážně, ale chci, abyste cítili lítost
budu-li vedeno. nad tím, co jste mi udělali.

• Nebuďte nedůslední. To mne mate • Nedělejte, abych se cítilo ještě menším


a  nutí mne to čím dál víc se pokoušet než jsem. Budu pak dělat všechno pro
utéci ode všeho, jak jenom mohu. to, abych se chovalo hrozně důležitě.
12
• Nedělejte za mne věci, které mohu udě- • Nedopusťte, aby moje obavy vzbuzovaly
lat samo. Nutí mne to cítit se jako malé vaši úzkost. Potom budu mít ještě větší
dítě a  vás mohu nutit, abyste mi dále strach. Ukažte mi odvahu.
sloužili. • Nezapomínejte, že se nemohu rozvíjet
bez spousty porozumění a  povzbuzení,
• Nevěnujte mým „špatným způsobům“ ale že se někdy zapomíná na pochvalný
zase tak mnoho pozornosti. Jenom mne souhlas, když něčeho poctivě dosáhnu.
to povzbuzuje, abych v nich pokračovalo.
• Chovejte se ke mně takovým způsobem,
• Neopravujte mne před lidmi. Daleko jakým se chováte k  vašim přátelům,
více si to uvědomím, když mi o  tom a potom i já budu váš kamarád. Pama-
řeknete v klidu v soukromí. tujte si, že se toho naučím více podle
vzoru než od kritiků.
• Nedělejte si starost o to, že spolu tráví-
me málo času. Záleží na tom, jak tento • A kromě toho, mám vás tolik rádo, a tak
čas trávíme. mi, prosím, lásku opětujte.

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Legitimní teologický pluralismus

V  dřívějších okéncích jsme pojednali nými vlivy.


o  tom, co je to teologie, co tento pojem Do le­gi­tim­
vyjadřuje a čím se teologie jako věda zabý- ního plura-
vá. Dnes se alespoň okrajově dotkneme lismu politických stran by tak rozhodně
pojmu teologický pluralismus. O pluralis- neměla patřit strana, která šíří např. fašis-
mu se dnes asi nejčastěji hovoří v  oblasti mus nebo rasismus.
politické. Vezměme si jako příklad plurali- Jak se však pluralismus projevuje a aplikuje
tu politických stran. Znamená to, že faktic- v  teologii? Vždyť máme přece jediné uče-
ky zde již nevládne strana jediná, ale máme ní církve?! Velmi hezký obraz podává prof.
celou řadu politických subjektů od krajně Ctirad Václav Pospíšil. Přirovnává prostor
levicových až po krajně pravicové. Stejně teologie k  toku řeky. Každá řeka má dva
tak pluralita názorů značí, že není jediný břehy. Tyto břehy si můžeme představit
dominantní názor, který za každou cenu jako pomyslné hranice. U  jednoho bře-
potlačuje všechny ostatní, ale každému hu je např. učení o tom, že Bůh je jeden.
názoru, že se dostane stejného sluchu. U protějšího břehu se nachází učení o Boží
Ještě je zde slovo legitimní. Znamená to Trojici. Pohybuje-li se teologický názor
ano, všechny strany, všechny názory, ale ty, mezi těmito dvěma břehy, je vše v pořád-
které neodporují spravedlivým zákonům. ku. Některé učení může akcentovat Boží
Společnost se tak musí chránit před zhoub- nesloženost, jiné může stavět na premise
13
tří Božských osob. Důležité je, aby teolog Magisteria. A pak je zde ještě jedna účinná
se svým míněním nevystoupil na některý možnost. Každá řeka má i svůj třetí rozměr
z břehů a neopustil vlastní koryto řeky. Jako – hloubku. A  to je také prostorem teolo-
opuštění říčního toku si můžeme představit gického pluralismu – rozmýšlet věci do
třeba popření zmíněné Boží Trojice nebo hloubky, nacházet jejich niternější podsta-
skutečnosti, že pravý Bůh je jeden. tu, objevovat nové souvislosti… A hlubina
Všechny ostatní názory „v řece“ se nachá- Božích tajemství je nevyčerpatelná.
zejí v  prostoru legitimního teologického
pluralismu a  jako takové i  v  rámci učení (Lukáš Volný)

RECEPTÁŘ
Kuře se zázvorem

Kuře vykostíme, i s kůží nakrájíme na pla- Podáváme


cičky velké jako dlaň, osolíme, mírně ope- s bramborem
příme a posypeme zázvorem. a zeleninovým salá­tem nebo s bramborovou
Potom obalíme v rozšlehaném vejci a strou- kaší a kompotem.
hance. Stočíme do závitků a  těsně vedle Ingredience:
sebe položíme do zapékací misky vymazané 1 kuře, 2 vejce, lžíce mletého zázvoru, tro-
máslem. Zalijeme šlehačkou (neušlehanou) chu pepře, ¼ l šlehačky, máslo na vymazání
a  pod pokličkou pečeme v  mírné troubě formy, strouhanka, sůl.
½ hodiny. Potom odkryjeme a dopékáme Vyzkoušela, doporučuje a dobrou chuť
bez pokličky asi 20 minut. přeje Božena Doležalová

inzerce
Nabídka ubytování na Slovensku Ubytování ve dvoj, tří a čtyř lůžkových pokojích
Rekreačný dom ANNA s příslušenstvím a kuchyňkami, ohniště s krbem,
Motyčák Peter velká společenská místnost, parkoviště v uza-
Andreja Bažíka 70 vřeném dvoře. Tel.: 00421435395665, mob.:
027 32 Zuberec 907394030. Více na www.anna-zuberec.szm.sk
Slovensko a e-mailu: motycakpeter@stonline.sk

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 10. 2006

14