You are on page 1of 16

Milí farníci,

existuje lidové přísloví: „S  poctivostí nej- cistka však ukazuje rukou, jako když děti na
dál dojdeš!“ Je to moudrost mnohokrát sebe při hře mrkají. Světla! Zapomněl jsem
vyzkoušená a potvrzená našimi předky. Zdá rozsvítit světla! Kolik je za to odebraných
se však, jakoby v  dnešní době toto příslo- bodů? V  mžiku jsem ještě stihnul poky-
ví nějak neplatilo. Nejen proto, že poctiví nout směrem k  uniformě a  druhou rukou
mnohdy na svou poctivost doplatí. Poctivý zapnout světla. Jel jsem dál, ale víc, než pocit
člověk bývá většinou slušný. A  slušnost se ulehčení, že jsem neplatil pokutu a neztratil
dnes opravdu moc nenosí. Možná proto, že body, mě zaujalo chování policistky. Mohla
v  očích dnešního člověka vypadá jako sla- jednat nekompromisně a tvrdě. Měla na to
bost. A nikdo by přece nechtěl vypadat jako plné právo. Jednala však laskavě a s pocho-
slabý. Alespoň v očích těch druhých. pením a dosáhla tím mnohem většího efek-
Místem, kde se silná ramena a  arogance tu. Pochopil jsem, že i  „lidé zákona“ mají
– pomineme-li politiku – nejvíce projevují, srdce a víc, než tresty za přestupky řidičů, je
jsou zřejmě naše silnice. Snad každý se už těší pořádek na silnicích.
na nich setkal s neurvalých chováním agre- Tím však můj silniční příběh ještě nekon-
sivních řidičů. Až by měl člověk chuť vrá- čí. Během necelých pěti minut jsem se pře-
tit to nazpátek! Ale komu? Jinému řidiči či svědčil, že to přísloví o laskavosti platí. Opět
nějakému náhodnému účastníkovi silniční- jeden řidič s nezapnutými světly. Když jsem
ho provozu? Tím by se jenom roztočilo kolo ho upozornil, okamžitě je zapnul a  když
pomstychtivosti a nevraživosti jeden k dru- jsme se míjeli, viděl jsem, jak mně pokynul
hému. Naštěstí existuje i jiné přísloví (o jeho rukou a usmál se…
existenci jsem pevně přesvědčen), které říká: Možná je ten příběh trochu naivní. Řek-
„S laskavostí nejdál dojdeš!“ Nevěříte? nete: A  co vážné přestupky nebo hrubost
Nedávno jsem se vracel domů z  centra (nejen) na silnicích, spojená s drzostí? Na to
Ostravy. Jel jsem autem, takřka automatic- laskavost přece neplatí! To je pravda! Však
ky, když vtom koutkem oka zahlédnu na také laskavosti se nikdo nenaučí den ze dne.
chodníku dvě policistky a jedna z nich proti S tím se musí začít už od raného dětství…
mně mává rukou. Okamžitě jsem zpozorněl.
Něco jsem provedl? Za kolik to bude? Poli- P. Ladislav Kozubík, farář
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
11. listopadu – středa Slavnost VŠECH SVATÝCH
12. listopadu – čtvrtek VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
14. listopadu – sobota Památka sv. Karla Boromejského,
biskupa
15. listopadu – neděle 31. neděle v mezidobí
19. listopadu – čtvrtek Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – pátek Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
11. listopadu – sobota Památka sv. Martina, biskupa
12. listopadu – neděle 32. neděle v mezidobí
13. listopadu – pondělí Památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu – pátek Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
19. listopadu – neděle 33. neděle v mezidobí
21. listopadu – úterý Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu – středa Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. listopadu – pátek Památka sv. Ondřeje Dung-Laca,
kněze a druhů, mučedníků
26. listopadu – neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
30. listopadu – čtvrtek Svátek sv. Ondřeje, apoštola

MALÁ KATECHEZE – „Dušičky“

Ve čtvrtek 2. listopadu jen málokdo z nás V počátcích křesťanství se vzpomínka vzta-


nepostojí v  modlitbě nad hrobem svých hovala vždy ke konkrétnímu zemřelému.
nejbližších nebo alespoň nezapálí svíci. S  tím, že jeden den v  roce byl zasvěcen
Budeme vzpomínat na „Dušičky“ – všech- památce všech zemřelých, se poprvé setká-
ny věrné zemřelé. váme u Isidora ze Sevilly († 636). Vlastní
Tento den je zvláštní památkou. Nenazývá vznik památky „Dušiček“ se datuje roku
se ani slavností, ani svátkem a  přece stojí 998. Tehdy opat Odilo z  Cluny přikázal
na stejné úrovni jako např. slavnosti Páně, všem svým podřízeným klášterům, aby
Panny Marie nebo svátky svatých, které vždy 2. listopadu slavily památku všech
máme v kalendáři. zemřelých věřících. Pak došlo k  rychlé-
Vzpomínka na zemřelé patřila již k  tradi- mu rozšíření památky po Francii, Anglii
cím antických pohanských národů. Křesťa- a Německu. V Itálii se tato památka „uchy-
né tyto obyčeje zachovávali do té míry, do tila“ až později ve 13. století.
jaké byly slučitelné s  učením Evangelia. V 15. století se ve Španělsku rozšířil zvyk,
Později se tyto památky spojovaly s mod- že kněz má 2. listopadu sloužit tři mše
litbami a se mší svatou. svaté. Papež Benedikt XV. rozšířil v  roce

1915 toto pravidlo na všechny kněze círk- dává misál přednost naopak Vzpomínce na
ve. Ustanovení platí dodnes, ale kněží již všechny zemřelé. I  to svědčí o  důležitosti
nemusí privilegia tří mší využívat. a významu této památky v životě církve.
Pokud vyšly „Dušičky“ na neděli, dostávala
zprvu přednost právě neděle. Od roku 1970 (Lukáš Volný)

SVATÝ MĚSÍCE
Svatý Lev I. Veliký
Jedním z  nejvýznamnějších nástupců sv. Snad nejvýznamnější událost Lvova života
Petra na papežském stolci je bezesporu se pojí s Římem. Při vpádu Hunů v roce 452
svatý Lev I. Spolu se sva- dokázal vyjednat s vojevůd-
tým Řehořem je jediný, kdo cem Attilou ušetření města.
dostal příjmení „Veliký“. Hunové jinak procházeli
O  jeho dětství a  mládí celou zemí a  nemilosrdně
toho dnes mnoho neví- vraždili a  pálili. Při dalším
me. Snad jen to, že přišel vpádu, tentokrát Vandalů,
na svět počátkem 5. století sice Lev město nezachránil
v Etrurii, dnešním Toskán- od plenění, jeho zásluhou
sku. Další osudy tohoto však byly ušetřeny životy
světce můžeme sledovat až římských občanů a  město
později, když se za papeže nebylo zapáleno. Tím se stal
Celestina stal arcijáhnem. pro Římany nesmrtelným
Po Celestinově smrti byl asi hrdinou.
osm let papežem Sixtus III. Ve své době byl Lev zcela
a pak již byl zvolen papežem Lev. Svěcení jednoznačně nejvýznamnější osobnos-
přijal 29. září 440 v Římě. tí veřejného života. Jeho pozemská pouť
Hned na počátku svého pontifikátu zahá- skončila ve věku 60 let 10. listopadu 461
jil svatý Lev Veliký významné změny v  Římě. Ostatky tohoto velkého papeže
v  papežství. Papežský úřad vnímal jako jsou dnes umístěny v  jednom z  oltářů
dědictví Petrovo. Jednou řekl, že „v Petro- baziliky sv. Petra v Římě a oltář je mu také
vě následníkovi je ctěn ten, kdo sjednocuje zasvěcen. V  roce 1754 jmenoval papež
na věky péči pastýřů s ochranou ovcí jemu Benedikt XV. Lva I. církevním učitelem.
svěřených a i u nehodného nástupce nepo- Svatý Lev je nejčastěji znázorňován s  tiá-
zbývá nic ze své hodnosti“. rou a papežským křížem, často také s kni-
Svatý Lev také bojoval za čistotu víry pro- hou evangelií. Někdy jej můžeme vidět
ti řadě bludných učení a jeho zásluhou se i s drakem, což ukazuje na záchranu Říma
na koncilu v  Chalkedonu r. 451 prosadil před Attilou.
názor, že v  Kristu jsou dvě přirozenosti,
božská i lidská. (Lukáš Volný)


STŘÍPKY
O Katolické charismatické konferenci 2006, charismatech
a modlitbě za vnitřní uzdravení – část 2.

Význam modlitby za vnitřní uzdrave- ných zkušeným knězem nebo modlitebním


ní spočívá v  tom, že při ní může dochá- týmem, dochází k postupnému odstříhává-
zet k  odstraňování těch nejzasunutějších ní těchto černých puntíků a svázaností.
důsledků traumat a  černých okamžiků Kolega v  práci, kterému jsem celou
našeho života, které jsou mnohdy uloženy záležitost popisoval, to (i  když je nevěřící)
hluboko v  podvědomí a  které mohou být přijal a  obratně shrnul slovy: „Funguje to
brzdou našeho duchovního růstu, mohou stejně, jako když v počítači zmáčkneš ikon-
způsobovat v  praktickém životě nepřimě- ku vysypat koš.“ Ano, i když s programy nebo
řené reakce na určité podněty nebo je člo- různými soubory již nepracujeme, vyhodili
věk neustále spoutáván různými strachy jsme je do koše, stále se v počítači nachází,
a depresemi. Například, když někdo prožije dokud je někdo definitivně neodstraní, do
v dětství úlek při pokousání psem, hadem, té doby tam stále zabírají místo a  mohou
znásilnění, alkohol v rodině, ale mohou to ovlivňovat činnost počítače. Vložit svou
být i zkušenosti s východními praktikami, víru v  Pána Ježíše však neznamená zavrh-
věštěním, okultismem, magií atd. Tato zku- nout lékařskou vědu. Smyslem modlitby za
šenost nám může po celý zbytek života zapří- vnitřní uzdravení je více se otevřít působení
čiňovat nepříjemné psychické stavy a fobie. Pána Ježíše a odevzdat ty věci, které se nám
Psychiatr pomocí různých terapií tyto příči- staly brzdou.
ny mnoha duševních poruch může objevit, Závěrem si dovolím informovat o  tom,
což pro pacienta také znamená znovu prožít že na jaře příštího roku jsou v  Koclířově
tuto skličující situaci, ale dále jej nechává u Svitav plánovány exercicie na téma Duch
utlumeného medikamentózní léčbou, která Svatý, které povede Fr. Elias Vella. Součástí
v danou chvíli bývá nevyhnutelná a činnost programu jsou každodenní mše, přednáš-
lékaře mnohdy završuje. Tento způsob však ky, adorace, závěrečné lurdské požehnání.
neléčí příčinu, ale snaží se zmírnit pouze Každý večer je možno v malých skupinkách
její následek, duchovně vede k  opětovné- využít setkání s  P. Eliasem, kdy se modlí
mu zasunutí příčiny případné deprese zpět na úmysly a za potřeby věřících, za vnitřní
z vědomí do podvědomí a časem dále hlu- uzdravení a osvobození od zlého.
boko do nevědomí pacienta. Další informace: cm-fatima.cz nebo na
Jediná moc, která člověka může postup- tel. čísle Fatimského apoštolátu v Koclířově:
ně osvobozovat od těchto černých puntíků 461 543 164–6, mobil: 724 223 771, 602
a  svázaností, která má dovoleno vstupovat 763 775. (Pozn: Vzhledem k velkému zájmu
do našeho podvědomí s Božím požehnáním, o tuto akci je dobré se přihlásit co nejdříve,
aniž by tam způsobila nějaký nesoulad, je alespoň na přelomu roku 2006/07 a zajistit
moc a přítomnost Pána Ježíše. Prostřednic- si také ubytování v exercičním domě.)
tvím modlitby za uzdravení a přímluv vede- (Radim Prokop)


Poděkování

Sdružení Nová šance děkuje všem farní- když se práce na kostele budou chýlit ke
kům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli konci. Byli také pomáhat v Diecézní cha-
na vyhlášenou sbírku potravin pro naše ritě v Ostravě při nakládání humanitární
klienty. Někteří lidé přispěli po stránce pomoci, která se vezla na Ukrajinu.
materiální, někteří po stránce finanční Z těchto akcí je vidět, že se i my snažíme
a určitě byli i takoví, kteří si na nás vzpo- přispívat svou pomocí a  prací k  radosti
mněli ve svých modlitbách. Jsme sdružení, druhých lidí. Současně s těmito akcemi se
které není zvyklé jenom přijímat, ale také klienti také podílejí na různých pracech na
pomáhat potřebným lidem a organizacím své ubytovně, kde se dokončuje vybudová-
okolo nás. ní ústředního topení, budou si sami malo-
V minulém měsíci byli naši klienti pomá- vat pokoje a společné prostory, budou také
hat např. v Charitě ve Velkých Hošticích pomáhat při pokládání nových koberců,
u Opavy, kde vykládali kontejnery, v nichž které se nám podařilo s Boží pomocí zís-
byly staré počítače, monitory, televize kat (jedná se asi o 200 m2).
atd. Účastnili se také výletu s „vozíčkáři“ Za všechny věci a  dary, které dostáváme
z  ústavu z  Hrabyně, který organizoval od druhých lidí, se snažíme děkovat Pánu
Mgr. Vojta Vlček. Bohu a  Panně Marii při adoracích, které
Naši kluci pomáhali vozíčkářům dostat máme každý čtvrtek v  kapli v  Koblově,
se do různých budov, kde byly schody, kterých se účastníme spolu s  našimi kli-
pomáhali jim také při jídle atd. Při tom- enty. Při těchto adoracích, které trvají asi
to zájezdu si mohli kluci uvědomit, že na hodinu a  kterých se účastní i  otec Fran-
tom nejsou až tak špatně, jak si kolikrát tišek z  Ostravy-Přívozu, pamatujeme
myslí, naopak, že jsou kolem nich lidé, a modlíme se za všechny ty, kteří se nám
kteří se mají podstatně hůř. Pomáhali snaží pomáhat v naši práci.
také při stavbě lešení kolem našeho kos-
tela v Třebovicích, jistě budou i pomáhat, (Petr Novák)

AKTUALITY Z FARNOSTI
3. 11. 2006 v 19.00 – přednáška dr. Pavla Kuchaře, SDB na téma SEBEREALIZACE
V DNEŠNÍ DOBĚ – II. část

7. 11. 2006 v 7.30 – mše sv. za † kněze ostravského děkanátu v katedrále Božského
spasitele (v rámci rekolekce kněží)

Oznámení
Ministrantské schůzky jsou pravidelně v sobotu v 8.30 na faře.

Výlet s vozíčkáři

Již po několikáté jsem se zúčastnil výletu a byl postaven v roce 1891 v místní lidové
s vozíčkáři z USP Hrabyně jako dobrovol- architektuře. Pak jsme se vydali směrem na

ný asistent. Tento výlet zorganizoval jako Bílý Kříž, ale kvůli náročnosti terénu jsme
vždy pan Mgr.  Vojtěch Vlček, pedagog se po několika kilometrech vrátili zpět na
a  spisovatel. Výletu se zúčastnilo asi 16 Gruň, kde jsme si dopřáli občerstvení. Byl
vozíčkářů a další dobrovolní asistenti. Ten- jsem rád, jak byli tito lidé nadšení a šťast-
tokrát byl cíl našeho výletu poutní místo ní z tohoto dne. Je zajímavé, že co je pro
Gruň v Beskydech. Byla krásná a sluncem někoho samozřejmostí, může být pro jiné-
prosvícená předposlední zářijová sobota ho velkým svátkem.
a my jsme se po vyložení vozíčkářů z auto- Po návratu v podvečer do Ostravy jsme se
busu na Gruni vydali na prohlídku toho- stavili na mši svaté v Porubě v kostele sva-
to místa. Byla nám i  umožněna prohlíd- tého Mikuláše.
ka malého dřevěného kostelíku, který je
zasvěcen Panně Marii Pomocnici křesťanů (Jarek Martykán)

V Beskydech nad 2 000 m nad mořem

V  sobotu 23.  9.  2006 zorganizovali Jitka n. m. je zvy-


a Tomáš Táborští výlet na Kněhyni pro širší kem, že se
farní veřejnost. Bohužel jsem na nádraží do lidé zdraví,
Svinova dorazila kromě organizátorů už jen přestože se
já, nicméně výlet se velmi vydařil. Bylo nád- ne­znají. Že
herné počasí, babí léto a stále jsme si měli by­chom se
o čem povídat. Cestou nás provázel situační na­cházeli tak
humor. Zdravili jsme se s  pocestnými vysoko v Be­
a Tomáš se i občas zastavil na kus řeči. Vzpo- sky­dech? Ani
mněli jsme si na jedno nedělní kázání, kdy jsme se nena­
otec Ladislav říkal, že ve výšce nad 2 000 m dáli a  dora-

zili jsme na vrchol Kněhyně. Nasbírali jsme mlýn a pak do sedla pod Tanečnicí. Odtud
si trochu borů­vek rovnou do pusy,  usadili po zelené značce zpět do Kunčic pod Ond-
jsme se v  trávě a  koukali dolů do údolí. řejníkem na vlak. Urazili jsme asi 20 km
Všichni tři jsme chtěli vidět Kněhyňskou i  s  hledáním jeskyně. Pro mne, městského
jeskyni nejen na mapě, ale i na vlastní oči. člověka a  úředníka v  jedné osobě, to bylo
Podle mapy jsme šli správně cestou – neces- příjemné fyzické zničení. Jen doufáme, že
tou, ale jeskyni jsme neobjevili. Zato jsme nás bude příště víc a že bude ještě veseleji.
objevili hřiby! Vydali jsme se na Čertův (Magda Nováková)

Příběh jednoho života

…tento příběh není určen pouze rozve- budu se tě ptát a poučíš mě.
deným či jinak ztroskotaným… je určen Proto odvolávám a lituji všeho
všem na cestě… v prachu a popelu.“
Patnáctileté manželství se rozpadlo… (Jób 42, 1–2, 4, 6)
nebylo vystavěné na skále… Proces uzdravování trval celých sedm let.
Odcházela jsem před osmi lety od manžela Děkuji Pánu Bohu za jeho milost a  trpě-
a syna, celý poznaný svět se zhroutil, Boha livost a  také děkuji všem, kdo se za mne
jsem neznala… Samota po hříchu, samo- a mou rodinu modlili a modlí…
ta bez Boha, myslím, že je to peklo, které Dnes už vím, že každý vztah, ať v  rovi-
může člověk zažít již zde na zemi. ně duchovní i  té lidské, partnerské, je
Výčitky, sebeobviňování, neodpuštění… o KOMUNIKACI a VYDANOSTI.
ohromná bolest… Nám všem na cestě přeji, aby rostla naše
Často jsem na svých toulkách přicházela ke důvěra, víra a naděje a abychom byli trpě-
kapličce Panny Marie v Bělském lese, rozží- liví a  ochotni naslouchat, abychom stejně
hala svíce a  prosila Matku za manžela, za jako Kazatel byli schopni zvolat:
syna, za sebe… Panna Maria mě uvedla na „Všechno má určenou chvíli
cestu ke svému Synu… přišel čas konverze, a veškeré dění pod nebem svůj čas.
svátosti křtu, biřmování… Poznal jsem, že vše, co činí Bůh,
Přesto, že jsem svůj hřích a bolest vyznala zůstává na věky,
a Pán mi odpustil, nedokázala jsem ve své nic k tomu nelze přidat
pýše a  sebestřednosti odpustit sama sobě, ani z toho ubrat.
bolest neodpuštění přetrvávala. A Bůh to učinil,
Mám ráda příběh Jóba, který mi osvět- aby lidé žili v bázni před ním.
lil mé hledání a  tápání, ukázal mi směr Co se děje, bylo odedávna,
a napomohl mému uzdravení: a co bude, i to bylo,
Jób na to Hospodinu odpověděl: a Bůh vyhledá, co zašlo.“
„Uznávám, že všechno můžeš (Kaz 3, 1, 14–15)
a že žádný záměr tobě není neproveditelný.
Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit: (Soňa Jarošová)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Vážení přátelé, v  bohosluž-
po přečtení minulého čísla MANY jste bě slova na
možná zaregistrovali vznik nového Knižní- mši svaté. Je
ho okénka. Rubriky lze zakládat různými však dobré,
způsoby. Nás ten správný rozjezd čeká až i nutné, studovat je individuálně. A pokud
nyní. V centru pozornosti se totiž právem máme to štěstí, že se jím můžeme zabývat
ocitá Kniha, která zaujímá čestné místo na shromáždění věřících (v naší farnosti na
v  knihovně každého křesťana, tedy i  v  té biblické hodině, vedené zkušeným lekto-
farní. S  touto Knihou knih se budeme rem a exegetou Lukášem Volným), je nám
setkávat na našich stránkách velmi často, umožněno předávat si názory, prožitky
ať již v podobě odkazů, citací nebo v pro- a zkušenosti ve společenství. Jan Pavel II.
stém konstatování souladu s  jakoukoliv k  našim snahám poznamenává: „Vyzý-
křesťanskou duchovní literaturou, neboť vám všechny k intenzivnějšímu a častější-
z ní vše vychází, završuje se a končí. Samo- mu kontaktu s Božím slovem, které v nás
zřejmě hovořím o Bibli. působí svou uzdravující a  tvořivou mocí!
Nebudu se pouštět do výkladu, k  tomu V něm objevujeme tajemství Božího srdce
jsou zde povolanější. Pouze se u ní na chví- a  získáváme světlo, které nám umožňuje
li zastavím a snad jí vzdám hold, který jí orientovat se v  různých životních situa-
patří. Ti z Vás, kteří se každodenní četbou cích a proměňovat skutečnost, ve které se
Bible zabýváte, budete souhlasit s tím, že nacházíme.“
Vás vždy a znovu zaujme, překvapí a ohro- Studiem Bible se podrobně zabývala celá
mí. A  není to jen tím, že v  běhu našeho řada křesťanských myslitelů a  teologů,
krátkého života dostává každá, námi proži- kteří nám zanechali dědictví v  podobě
tá událost, viděna optikou Písma svatého, svých vydaných spisů a  knih. Jejich pro-
nový rozměr. Poučení nalezneme na všech střednictvím dokážeme nahlížet zvláště na
stranách a především Nový zákon nám pří- ty části Starého a  Nového zákona, které
mo říká, jak máme žít. Velmi důležitá je nám nejsou až tak úplně jasné. Musím zde
také estetická hodnota, kdy krása a pravda, vzpomenout třeba Dietricha Bonhoeffera
vnímána věřícím člověkem, zřetelně pro- a jeho knihu Následování a Výklad Kázá-
stupuje každou částí, odstavcem a veršem. ní na hoře, jež obsahuje „zralé myšlenky,
Bible se stala základem evropské civiliza- nadané podivuhodnou, jasnozřivou silou“.
ce, inspirovala velkou většinu uměleckých Bonhoeffer nás tu staví před naprosto jed-
děl v  malířství, sochařství, poezii, hudbě, noznačný výklad Ježíšových slov. Svazek si
architektuře atp. Měli bychom si také uvě- můžete zapůjčit ve farní knihovně.
domit, kolik generací křesťanů z ní čerpalo O Bibli se dá psát ještě dlouho. Bylo by to
vědění a moudrost, kolik nadějí a modli- však zbytečné. Snad, když se po přečtení
teb se v ní koncentrovalo a jak se v nepříz- úryvku z evangelia rozhlédneš po zšeřelém
nivých časech stávala posilou všem. pokoji očima ještě plnýma touhy putovat
S  Písmem svatým se denně setkáváme s Ježíšem biblickou krajinou, touhy stát se

Martou či Marií, Petrem, Jakubem nebo ný dar nám v ní Bůh zanechal.
Tomášem, uvědomíš si, jaký nedocenitel- (Margareta Špoková)

OKÉNKO PRO DĚTI

Ahojky, měsíc Schovávaná


utekl jako voda a je
tady nové číslo a s ním Rychle, někam schovej se,
i dětské okénko. Napište mi, jak
teď počítá sova.
si naše okénko představujete,
a vhoďte do krabice v sakristii. „Pikola, pikola, deset, dvacet,
Kdo mě nezná, jsem ať se každý schová.“
želvák Oskar.
Jezevec si vlezl pod mez,
pod lupen zas ovád,
jenom liška dlouhý ocas
Hádejte neměla kam schovat.

» Bez jazyka pravdu říká. Líný kocour leží v chládku,


nevšímá si skrýší.
» Ve dne se nedá vyhnat a v noci odchází sám.
Neumí hrát na pikolu,
» Když je tma, po světle touží, když je světlo, pláče. ten si hraje s myší.
» Do hluboké řeky skočí a vůbec se nenamočí,
můžeš do něj bušit holí, ani ho to nezabolí.
» Očko s železnými zuby přehryzává silné duby.
» Od vši ke vši běží nitka, lidi k sobě váže, smotat nitku do klubíčka nikdo nedokáže.
Řešení: zrcadlo, stín, svíčka, stín, pila, cesta

Ježek a myška

Leze ježek, leze v lese,


jablíčka si domů nese.
Mračí se a pláče
i když myška skáče.
„Ježku, ježku, co ti vadí?“
„Že mě nikdo nepohladí.“
„Pohladím tě ráda,
lehni si na záda.“

10
2. Nejdelší řeka?
Kdo komu vlastně
a) Nil
telefonuje?
Rozmotáš tuto motanici? b) Amazonka
c) Dunaj

3. Největší ostrov?
a) Grónsko
b) Madagaskar
c) Sicílie

4. Největší moře?
a) Středozemní
b) Karibské
c) Černé

5. Nejhlubší propast na světě?


a) Mariánský příkop
b) Macocha
c) Hranická propast

6. Ve které zemi je nejvyšší hora světa


Mont Everest?
a) v Číně
b) v Tibetu
Schválně, jestli to víš… c) v Nepálu

1. Kolik rostlinných druhů existuje? 7. Kolik měří největší vodopád?


a) 10 000 a) půl kilometru
b) 100 000 b) skoro kilometr
c) 500 000 c) pár metrů
Řešení: 1c, 2b, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b

KOUZELNÉ OBRÁZKY!

Vystřihněte si jednotlivé rámečky s obrázky figurek očíslované od 1 do 4. (Šikovnější z vás


si mohou celý obrázek okopírovat na papír, aby si Manu nerozstříhali.) Spočítejte figurky!
Potom seřaďte proužky podle návodu a) – spočítejte figurky! Potom seřaďte proužky
podle návodu b) – spočítejte figurky! Kolik těch figurek vlastně je?

11
Vyhledávací křížovka
22. 10. Když najdeš
11. 8. datum, najdeš
20. 8.
15. 6. i jméno svatého,
5. 6. které stačí už
4. 12. jen vepsat do
31. 1.
29. 6. okének.
10. 8. (písmenko CH
25. 7. piš zvlášť do
25. 4.
22. 11. dvou okének)
26. 7.
30. 5.
29. 6.
14. 5.
29. 7.
28. 1.
28. 9.
18. 8.

12
Víš z jaké
pohádky pochází tento
obrázek? Povykládej ji
mamince, tatínkovi, babičce
nebo bráškovi a vybarvi si
obrázek.

Jak chtěla Žába létat

Žába seděla na břehu rybníka a nafukovala úplně nejvíc, jako nikdy dřív nafouknutá
se, jak už to tak žáby dělají. Vtom vidí, jak nebyla. „Teď jsem úplně jako balón“, myslí
po nebi letí červený balónek. Letí po vět- si žába, „skočím a poletím.“ Skočila z větve
ru, táhne za sebou provázek a kolébá se ze a letěla. Ale ne nahoru, nýbrž dolů, přímo
strany na stranu. „To musí být krásné, tak- na zem. A že byla za nohu přivázaná pro-
hle vysoko letět“, přemýšlí obdivně Žába, vázkem, zůstala viset nad pěšinou.
„dívat se dolů a  kolébat se. To bych taky Šel kolem Kašpárek a  co to vidí? Ze stro-
chtěla.“ Dumá, přemítá, až dostala nápad. mu visí na provaze Žába, zmítá se, běduje
„Vždyť já se přece také umím nafouknout, a naříká.
docela jako balónek! Pořádně se nafouknu „Kašpárku, Kašpárku, sundej mne, noha
a poletím. Jenže to bych také uletěla dale- mě bolí!“ Než mohl Kašpárek Žábě pomo-
ko“, přemítá dál Žába, „uletěla a  nenašla ci, rup, provázek se přetrhl a  Žába spadla
bych cestu zpátky. Musím se přivázat pro- na zem. „Co to vyvádíš, Žábo?“, ptá se Kaš-
vázkem, než poletím, abych se vznášela párek všecek udivený. Ale Žába mu na to
pořád nad rybníkem.“ nic neřekla, vlezla do rybníka, schovala se
A  už bere Žába provaz a  šplhá s  ním na v  rákosí a  přemýšlela, kde udělala v létání
strom. Na stromě se Žába pohodlně posadila chybu. Nakonec na to přišla:
na větev, přivázala si jeden konec provázku „To bude tím, že balónek byl červený
na nohu a druhý omotala kolem větve. Pak a  já jsem zelená. Příště se musím nabarvit
se začala nafukovat. Nafukuje se, zvětšuje načerveno.“
se, nadýmá, stále víc a víc, až je nafouknutá (Okénko pro děti připravuje Lenka Volná)

13
Chceš pomoct? Máš dobré konec. Před Vánoci se výrob-
nápady? Jsi šikovný? ky vystaví a kdokoli si je bude
Tak mám pro tebe ještě moci koupit. Penízky předáme
jeden úkol. na opravu našeho kostela. Já
Cokoli tě napadne, když už utíkám vyrábět svícen a
se řeknou VÁNOCE, lze to kreslit přáníčko. UF, běžím
nakreslit nebo vyrobit, můžeš co mi nožičky stačí, snad to
to zkusit a vhodit do krabice do Vánoc stihnu.
v sakristii. To ale ještě není Pac a pusu, váš želvák Oskar.

OKÉNKO PRO RODIČE


Chvíli jsem váhala, zda následující řádky zařadit do Knižního okénka, či Okénka pro
rodiče. Nakonec, jak sami vidíte, zvítězili rodičové.
Knížku, o  níž se chci zmínit, napsal Robert Fulghum a  nese název „Všechno, co oprav-
du potřebuju znát, jsem se naučil v  mateřské školce (Neobyčejné přemýšlení o  obyčejných
věcech)“.
Autor ve své knížce uvádí drobné příběhy, úvahy a  postřehy z  každodenního života.
Původně, jak sám říká, psal léta jen „do šuplíku“ a protože působil mimo jiné také jako
protestantský pastor, vznikala jeho zamyšlení vlastně pro kostel.
Hledáte-li knížku pro radost a pohlazení po duši, může to být právě ona.
A proč o ní píšu v Okénku pro rodiče? Protože rady, které jsou hned v první kapitole,
stojí zato předávat dál…
„O všechno se rozděl.
Hraj fér.
Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej
a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohro-
madě.
Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastovém kelímku – kořínky míří dolů a rost-
linka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
14
Zlaté rybičky, křečci a  bílé myšky a  dokonce i  to semínko v  kelímku – všichni umřou. My
také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší ze
všech – dívej se.“
(Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO

Problematika dogmat úzce souvisí s teologií. nost, tím více


Rozdíl mezi dogmaty a  teologií je asi jako se stává pokor-
mezi jablkem a  jabloní. Dogmata jsou těmi nějším, ale také
chutnými a  zdravými plody teologie, které svobodnějším. Tato svoboda uschopňuje člo-
bylo přijato obecnou církví i  její autoritou. věka se chovat v tomto světě v Duchu Kristo-
Co k tomu dodat nového? vě. Není to však óda na lidské schopnosti se
Člověk je pod vlivem pokušení zjednodušovat připravit na Boží působení v  lidském já, ale
– „dogmatizovat“, stavět si normy, které by jedná se o opravdovou pomoc, která se otevírá
náš život uchránily od pochybností a nejisto- pro toto působení.
ty. Musíme si ale uvědomit, že právě tyto poci- Naopak není nic horšího, než se uzavírat
ty nás doprovázejí na cestě opravdového růstu vědomí, že nás může něco nebo Někdo pro-
ve víře. Stejně jako víra není konečná a je na měnit. Totiž víra ve změnu a hlavně ve změnu
cestě, která ústí v  přímé nazírání Boha, tak člověka osvobozuje, dává dostatečný prostor
i samotná dogmata nejsou absolutní a doko- bližnímu pochopit, že ho přijímáme a respek-
nalá. Dogmata nám mají s důvěrou pomáhat tujeme, i když k nám přistupuje s jiným pře-
ukazovat správný směr na této cestě. Musíme svědčením. Proto dogma není nikdy k prosa-
si uvědomit, že jsou pouhou koncentrací ná- zování vlastního přesvědčení a  odstraňování
boženské zkušenosti, která nám je dávána ve protivníků víry. Naopak křesťanské dogma
formě definice, formule, či chceme-li symbo- má osvobozovat a uzpůsobovat lidské vědomí,
lu k  uskutečňování a  sdělováním pravd víry otevírat v  člověku prostory pro improvizaci
v našem osobním duchovní zkušenosti. Co to Ducha v dnešním světě.
znamená? Jako křesťané jsme křtem povoláni Musíme si uvědomit, že například formule, že
a  Duchem svatým motivováni se podílet na Bůh žije v Trojici, není božské podstaty, ale je
uskutečňování a  zpřítomňování Boha, který jen směrovkou na cestě, na jejímž konci tato
se zjevuje jako láska mezi Otcem a  Synem. skutečnost žije.
Jelikož jsme křtem a křestní milostí sjednoce- Pokud se ještě vrátíme k  problematice the-
ni s tělem Kristovým (Ř 6,5) a máme podíl ologizování, tedy poukázat na rozdílnosti
tak na Synu a svobodě Božích dětí (Jan 1,12– mezi žitím a mluvením o dogmatu, pak stojí
13), jsme také legitimními nástroji v Božích za připomenutí výrok pravoslavného teolo-
rukou. Máme tedy podíl na životě v Trojici. ga Pavla Florenského. Svou úvodní větou ve
Čím více si člověk uvědomuje tuto skuteč- svém stěžejním díle Sloup a opora pravdy, kde
15
uvádí, že „živá náboženská zkušenost je jedi- ná se o vidění uschopněné rozpoznat v eucha-
ný zákonný způsob poznání dogmat“, otevírá ristii přítomnost celého Krista a nejen materie
oči těm, kdo chtějí vidět. Právě toto kriteri- chleba a vína, rozpoznat, že ve svátosti smíření
um odhaluje člověku moment, kdy chce vidět mi může být opravdu odpuštěno i s přesahem
a kdy ne. Toto vidění je mimosmyslové vní- do věčnosti, že v  budoucnu opravdu bude
mání. Orgánem pro toto vnímání je nejblíže všeobecné zmrtvýchvstání v  oslaveném těle.
srdce, neboť právě ono, osvobozené pravdou Takové vidění je vždy obdarováváno nadějí,
(srov. Jan 8,31–36), dokáže nejlépe nazírat že dogmata nejsou jen v  průběhu dějin člo-
podstatu Boha, který se nám z lásky otevírá, věkem vytvořené a vysněné ideály, aby se mu
který nás obdarovává jasným vědomím, že lépe žilo.
Bůh je darující se láskou, kterou člověk není
schopen zcela pochopit a zcela přijmout. Jed- (Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
Nedělní moučník

Těsto: 1 l mléka
30 dkg polohrubé mouky 4 žloutky
10 dkg Hery, rozpustit 30 dkg cukru krupice
10 dkg cukru krupice
2 žloutky Vypracujeme tuhé těsto a  roztáhneme na
½ prášku do pečiva pečící papír. Namažeme náplní a  upeče-
5 lžic mléka me.
2 lžíce kakaa Potom potřeme sněhem ušlehaným z bílků
s  6 lžícemi cukru moučky a  pečeme ještě
Náplň: 10 minut.
4 tvarohy
2 vanilkové pudinky Dobrou chuť přeje Zdeňka Vitásková.

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2006

16