You are on page 1of 10

Milí farníci

,
P. Petr Piťha ve své knize Výchova, nadě­ nutné! Otázkou je: kde začít? Zřejmě tím
je společnosti řeší otázku: „Jakou máme posledním jmenovaným: zodpovědností.
mládež, kdo za to může a co má kdo dělat?“ Není totiž tak těžké určit, co má kdo dělat.
a  začíná probírat „viníky“; nebere přitom Těžší už je to, aby každý dělal to, co dělat
na nikoho žádné ohledy a  pěkně to „sází má! Na tuto myšlenku mě přivedla zkuše­
– padni, komu padni!“ nost s některými rodiči, kteří přihlásili své
„Samozřejmě, vinna je rodina“, odpoví děti do náboženství, aby mohly jít k první­
na tuto otázku učitelé. Rodiče se o  děti mu svatému přijímání. Po slavném prvním
nestarají, „…dětem se věnují nedostatečně, svatém přijímání tito rodiče dospěli zřejmě
o výchovu nedbají a to z jednoduchého důvo- k přesvědčení, že jejich děti jsou už dosta­
du: nebaví je to a je to pracné.“ tečně nábožensky připravené. Proto už
Rodiče si myslí něco jiného: „Může za to děti další rok do náboženství nepřihlásili
škola a učitelé. Podívejte se na úroveň škol­ a děti samy přestaly časem chodit i do kos­
ství, na malou schopnost učitelů vzdělávat tela. Toto neříkám proto, abych to něko­
a vychovávat mládež…“ mu vyčítal, to je přece otázkou svobodné
Televize a  počítačové hry také zřejmě ne­ volby každého člověka. Říkám to proto,
jsou tím nejlepším zdrojem výchovy a kul­ že náboženská výchova těchto dětí potom
tivace „nejkřehčí“ části našeho národa. už připadá zcela výhradně na jejich rodi­
Pokračovat bychom mohli dál a  mnoha če! Této povinnosti před Bohem je nikdo
směry. Petr Piťha však nakonec přichází nezbaví!
k závěru, že vinu na výchově mládeže „nese Jako jednotlivci i  jako společnost máme
celá společnost, neboť je nemravná a  pouze závažný úkol: snažit se o  sebevýchovu
pokrytecky pokyvuje hlavou!“ Nemravnost a svým dobrým příkladem pomáhat vycho­
pak vidí hlavně v tom, že „…naše společnost vávat i druhé. Přinejmenším ty, kteří jsou
je pohodlná, líná a nezodpovědná.“ Bohem naší péči svěřeni.
Začít s  nápravou naší společnosti je jistě P. Ladislav Kozubík, farář

dubna – neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 9. V nejširším smyslu zahrnuje ekklésia i setkání zlých. Co je však církev doopravdy nebo lépe. dubna – úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ MALÁ KATECHEZE – Církev Slovo církev se dnes v nejrůznějších. biskupa a mučedníka 25. 22. čuje Boží shromáždění izraelského národa očistci. dubna – čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 6. všechny lidi. dubna – pondělí Svátek sv. dubna – pondělí PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 3. V kostelích. dubna – čtvrtek Výroční den zvolení papeže Benedikta XVI. viditelná část velkého nování pro různá shromáždění křesťanů. které mají i svůj hlubo­ lésia“ a  původně znamená řádně svolané ký teologický a antropologický smysl. Božího království. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 23. 2. dubna – čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 13. Tedy ty. Vojtěcha. čím je církev doopravdy? Dnes má slovo ekklésia – církev celkem tři Slovo církev ve své řecké podobě zní „ekk­ základní významy. dubna – středa STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 12.  . v médi­ ích i  mezi lidmi. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 19. A  našli bychom jistě i celou řadu dalších příkladů. dubna – pátek PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 14. kteří patří do Kristova Ve Starém zákoně se slovem ekklésia ozna­ království. dubna – pátek VELKÝ PÁTEK 7. dubna – neděle 2. kteří jsou v nebi. dubna – středa Svátek sv. dubna – pondělí PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 10.LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1. a to pozitivních i  negativních souvislostech ozývá téměř všude. V užším smyslu je církev vnímána Nový zákon tento výraz používá jako pojme­ jako pozemská. dubna – neděle 4. dubna – neděle 3. shromáždění i náhlý shluk lidí a dokonce 1. Marka. a jeho částí. dubna – neděle KVĚTNÁ NEDĚLE 2. dubna – úterý ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 11. dubna – sobota SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 15. dubna – sobota BÍLÁ SOBOTA 8. či dosud putují po zemi. evangelisty 29. dubna – středa STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 5.

Již několik let po misi­ překazili envangeličtí misionáři. Petra Chanela. Sama je pak jeho Podle knihy Církev – sloup a opora pravdy pozemským předstupněm. SVATÝ MĚSÍCE Sv. neznamená to. že by Klíčovým momentem se stal se jednalo o světce „podřadné­ křest syna místního pohanské­ ho“. Mnohem větší pozornosti ho náčelníka Niulikiho. Místní obyvatelé dosud neslyšeli nic křesťanská… o  Ježíšovi a  Chanela přijali s  nedůvěrou. Ovšem stal vůbec prvním mučední­ tím nad sebou vyřkl ortel smr­ kem této exotické části světa. možnost. dubna nám církev úmyslům a dokonce mu zača­ dává možnost vzpomenout li říkat „ten muž s  nejlepším na sv. do Tichomoří. ovšem práci mu zde ukázalo svou sílu. Petr Chanel byl za svatého prohlášen pa­ Postupem času však uvěřili jeho dobrým pežem Piem XII. I  přes tento úspěch se v  našich končinách o  tom­ byl na ostrově jen malý počet to světci mnoho neví a  také nově pokřtěných. Proto se onářově smrti byli prakticky všichni oby­ uchýlil na ostrov Futuna. neboť strach v liturgickém kalendáři je jeho z útoků pohanských spoluoby­ památka uvedena „jen“ jako vatel byl obrovský. jeden z  ostrovů vatelé ostrova katolíky. Nejužší a vlastní smysl znamená Kris­ Výše uvedené významy se nevylučují. I  když srdcem“. zpracoval Lukáš Volný. viditelnou společnost pak se navzájem doplňují a posilují. Pořádají sestry Dobrého Pastýře v Ostravě. I  dnes je Oceánie Fidži.3. která má za úkol hlásat Boží království. v roce 1954. • V neděli 29. (Lukáš Volný) AKTUALITY Z FARNOSTI • V neděli 1. kte­ náře prostřednictvím najatého vraha usmrtit rý ve svých 34 letech odešel jako misionář 28. Křížová cesta začíná v 16. ti. Pokřtil se však těší v Oceánii. Petr Chanel.30 hodin. neboť se ho sám Petr Chanel. Otec mladíka nechal misio­ Petr Chanel byl původem Francouz. • V neděli 15. (hierarchizovanou). Snažil se působit na ostro­ Boží slovo hlásané svatým Petrem však vech Tahiti a Tonga. dubna 1841. dubna od 14 do 16 hodin bude příležitost k velikonoční svátosti smíření.  . kněz a mučedník Dne 28. dubna v 17 hodin se v kostele koná koncert žáků ZUŠ Eduarda Rundy. dubna po každé mši svaté bude prodejní výstava výrobků klientek azylo­ vého domu pro ženy v tísni. nao­ tem založenou.

který Ježíše třikrát zapřel… 7 …řekl: „Já na tomto člověku neshledávám žádnou vinu. Vylosovaný úspěšný řešitel obdrží pěknou cenu a jeho jméno bude uvedeno v příštím čísle Many! (Pozn. že jsme se rozdělili učinili. který Ježíši pomohl nést kříž 14 Žena. kte­ a  vzpomněla jsem si na bib­ ří se přihlásili na můj inzerát. dubna. že se občas ohlas na můj inzerát. Domluvili jsme se. která podala Ježíši roušku při jeho křížové cestě 9 Jméno hory. lickou větu: „Cokoliv jste uči­­ Na konci února jsme se sešli nili jednomu z  těchto mých u mne doma a bylo nás nako­ nepatrných bratří. kde se v předvečer smrti modlil… 5 Apoštol. 13 Ježíš ustanovil na Zelený čtvrtek… 11 Zahrada.“ a  druhá skupinka adoptuje Ani jsem nečekala takový další dítě. mně jste nec tolik. dubna po velké mši svaté proběhne losování. Naplnilo mě to velkou radostí pomáhá. kde bydlí Bůh? Odpověď: Bůh bydlí tam. kam ho vpustíme.STŘÍPKY Poděkování Děkuji všem sponzorům.: Písmena tajenky seřaď podle napsaných čísel od 1 do 16). (K. V neděli 15. (Magda Nováková) Otázka: Hádej. na které byl Ježíš umučen 3 Nápis na kříži: Ježíš Nazaretský.“ 16 Muž z Kyrény. král… 10 Z Ježíšova boku vytryskla krev a… 8 Požádal o Ježíšovo tělo 6 Jako první přišly ke hrobu… 4 Kolikátý den vstal Ježíš z mrtvých? 12 Marie Magdalská spatřila v hrobě dva… 1 Anděl ženám řekl: „Jde před vámi do…“ 15 Nevěřící Tomáš zvaný…  . neboť jistě spousta sejdeme a poreferujeme si o svých adoptova­ lidí z  naší farnosti již nějakým způsobem ných dětech. který Ježíše zradil… 2 Apoštol. Jeroným) KŘÍŽOVKÁŘSKÁ SOUTĚŽ O CENU Vyluštěnou tajenku vhoďte označenou svým jménem do krabičky v zákristii nejpozději do středy 11.

kterého mož­ diplomat. svůj život v modlitbě a modlitbou jej pro­ jiné z události. ale za jeho vlády nisty. že nic není ze. Skrze Šmídův humor se v knížce Jak jsme I když Vás dějepis nikdy nebavil. v  naší farní knihovně.  10. některé vycházejí z věci nebo osoby. který panovník byl pro české dějiny překroucené komu­ Čechy „hodný“. doba postní. mnoho času.  2004. a  naopak. stačí to. jestli uchováváte stále v  mozku Čechů. nebo znějí slova dnes jinak? Le Havre. nutí jej k přemýšlení. Quoist se celým svým literárním dílem takové. že se nedali dozvíte. a procítěném podání Michala Tvrdého. Prožívat ličné. Quoista. Původně pracoval jako textilní Třetí – SETKÁVÁNÍ dělník. v  roce 1947 byl vysvěcen na kně­ Všední dny… Únava… Zdá se. věřte.KNIŽNÍ OKÉNKO Setkání SETKÁNÍ první – 16. Modlitby jsou úmyslně roz­ knihu Setkání od Michela Quoista. a prostou skutečností? Všechny však současného člověka bez­ SETKÁNÍ druhé – jaro 2006. jak by mělo být. a  který naopak vůbec ná znáte také jako autora neméně českému prostředí nerozuměl. který byl „koulař“. Kostelem zní důvěrně známé Všechny se také neustále dotazují po smys­ věty z této knihy. prostředně oslovují. Otec La­dislav ní je složena předává všem biřmovaným v  upomínku z  modliteb. Biřmo­ Kniha Setká- vání ve farnosti Třebovice. Autorem je známý spiso­ byl „zlý“. co skutečností a co zbožným přáním (Magda Nováková)  . chvilka na krátké čtení. (Margareta Špoková) Jak jsme se nedali… Milí čtenáři. Věrný průvodce i svým aktivním životem snaží prohlubovat – modlitby M. Jiráskem či Václavem Háj­ si šlechta dělala co chtěla a  nor­ kem z Libočan a přitom nechce­ mální člověk měl strach vyjít ven te studiu historie věnovat příliš beze zbraně na ulici. Vřele doporučuji. Tentokrát v netradičním lu našeho křesťanského života. vtipných knížek Proč bychom se netopili Knížku si můžete samozřejmě zapůjčit a Proč bychom se nepotili. tedy vatel Zdeněk Šmíd. ale zato nedali“. Byť by zbyla jen náboženský život křesťana. co bylo pravděpodobně se Zdeňkem Šmídem určitě bude! fikcí. Je Michel Quoist se narodil ve francouzském to jen dojem. přečtěte si velmi který panovník vše držel pevně zábavnou knížku „Jak jsme se v  rukou – i  státní kasu. Křížová cesta. Chtějí přinést světlo víry na měňovat? Kdy se ta otázka stává krásnou určitý úsek našeho života.

Na podběl si sedají. nezazvoní. Zkus se nad tím zamyslet.  . vpředu chroustadlo. dvě dívadla. kdy Ježíš vstal z mrtvých. nesvačí. tento měsíc nás čekají Velikonoce. hádej hádači. kopýtka a není kůň. noc. na nich čtyři kopytadla. kdo to neví. Dvě trkadla.OKÉNKO PRO DĚTI Ahojky. vzadu mávadlo. čmeláček ji létat učí. Konvalinka V lese v trávě spinká bílá konvalinka. Hádej. Modrá ošatka. bílá housátka klovají do ní. Holky budou mokré a sešlehané a kluci donesou domů plné tašky výslužky. Šedou srst má – není vlk. v ní zlaté zrní. Kam musí malý fotbalista Zvonečky má. dlouhé uši – není zajíc. v brance? Let včely Malá včelka loukou bzučí. chutný med si sbírají. kopnout míč. aby se zatřepal ale zato krásně voní. Ale Velikonoce jsou odvozeny ze slov VELIKÁ NOC. dole čtyři utíkadla.

Kočičky jsou. hvězdy. kočičky – obrázek Řešení: oslík. měsíc. abys podle nich mohl vyprávět příběh o konci života Pána Ježíše. Seřaď tyto čtyři obrázky tak. kráva. mraky. ale za dva týdny v pátek zbyl z něj už jen zlatý plátek. na nebi ho nikdo nejí. nemňoukají. nebe. Nejspíš se s ním kouzla dějí.Ve tmě nad lesem v neděli pomeranč jsme viděli. (zbylé dva obrázky najdeš na další straně)  .

Pac a pusu.“ A opravdu. Proč? Zkus si přečíst jméno toho města pozpátku a pochopíš. tři sýry přelezly měst­ ský val. kam sýry zmizely. Nad bránou visel nápis DARH ÍŠYM. Najednou se před nimi objevilo město.  . želvák Oskar. Od té doby je už nikdo neviděl ani neslyšel. až slunce zapadne. (Okénko pro děti pravidelně připravuje Lenka Volná) Mějte se sluníčkově a za měsíc čau. sotva vyšel měsíc.Tři sýry Tři sýry se kutálely z  ciziny a  cestou si zpívaly. „Kdopak asi bydlí za hradbami?“ říkaly si mezi sebou. vydáme se na výzvědy. „Snad tam žije strašný drak.

A naopak věci plytké a bez­ Okénko vzbu­ významné bývají opentleny a  baleny do zuje zvědavost. když je zároveň Bytím nejjednodušším. me do příštího čísla Many. Já se tak stydím. Stydím se já. To nejkrásnější Bytí Přesně tato myšlenka mne napadla. že výhled je omezen. ale vždy jen částečně.“ farář. kterým a  souvislosti. Není sama teologie prá­ vě takovým „okénkem“? Boha můžeme poznávat. podněcuje fantazii. Část sle­ právě tam bývá ve své nejryzejší podobě! dovaného se nám odkrývá.“ hlížela skupinka několika chlapců… (Broňa Volná) TEOLOGICKÉ OKÉNKO „Okénko“ Často se stává. ale mnohem (Lukáš Volný)  . Tak snad jen li však zdrobnělinu „okénko“. A nej­ jsem se chystal psát další teologické okén­ krásnějším a  nejpravdivějším Bytím je ko. otče. „Děkuji vám. V  našich úvahách však můžeme jít ještě dále. Pod slovem okno které pouze poodkrývá široké obzory si představujeme prosklený otvor. A  řekl jsem si. Už je to na mne odpověděl kněz. Učme se hledat krásu dáme. Jeho pra­ vá krása. že ta největší pravda větší část nám a  krása je obsažena v  těch nejjednoduš­ zůstává skryta. teologického myšlení. vyjadřuje celou podstatu Ovšem zůstaneme dnes věrni okénku. ších věcech. „Za ně. Obraz malého okénka můžeme použít jako jednoduché vyjád­ ření pro nedokonalost a  omezenost lid­ ského poznání.OKÉNKO PRO RODIČE Miniepizoda S konví plnou vody pomohl starší ženě pan „Vy se nemáte zač stydět. Podrobnější nahlédnutí na nahlížíme skutečnosti vně nebo uvnitř spojení jednoduchosti a  krásy si nechá­ podle toho. předpoklá­ malé povzbuzení.“ Opodál totiž při­ moc těžké. k  zamyšlení. neboť nahlíženou skutečnost celou. že nevidíme ve zdánlivě jednoduchých věcech. byť je sám Bůh… tak jednoduchý. Použijeme. nutí květnatých slov a frází. Opět zde narážíme na vypovídající hod­ notu symbolů. celá šíře jeho Bytí nám nadále zůstává skryta. že sám název. kde se nacházíme.

upečeme po obou stranách rodní šťávou. zelného listu a  dovnitř klademe čtvrtku sladkého jablka. posypeme mírně dopéci do trouby. halečka a smetanová mačka (dnešní svíčková). sůl. e-mail: lvolny@volny. vložíme do pekáče. Kachnu pak vyjmeme z  peká­ borová kaše nebo různé druhy knedlíků. Tyto svátky byly prozářeny hlavně radostí ze vzkříšeného Spasitele.fara Evidenční číslo: MK ČR E 16325 Kontaktní osoba: Lukáš Volný. kde u sklenice piva všechno probrali. prožité s opravdovou radostí ze Vzkříšení. mírně podléváme pří­ trochou vody.volny. Marie Dostálová) Redakce MANY přeje všem čtenářům i jejich blízkým požehnané velikonoční svátky. Hospodyně zatím měly čas uvařit „lepší“ oběd. každou neděli byla ranní a velká mše svatá. tě jako přílohu cibulové zelí s jablky. Takto připravené porce Pečlivě očištěnou kachnu opláchneme. 4. K obědu na Boží hod velikonoční bylo většinou pečené kůzlátko nebo jehňátko na smetaně.cz Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5. asi tak jako jejich robky u peřa. Polévka bývala nejlepší z holuba a k slavnostnímu jídlu pat­ řilo hovězí maso. MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti. če na prkénko. Zdejší lid byl velmi zbožný. tel.RECEPTÁŘ Slezská kachna (4 porce) Potřebujeme: 1 menší kachnu. jednotlivě balí­ 50 dkg jablek. Porce kachny 50 dkg hlávkového zelí. V Mešníku 5100. (z knihy Kuchařka z Hlučínska.cz/trebovice.– Uzávěrka příštího čísla je 15. kachny vkládáme znovu do výpeku a dáme osolíme na povrchu i  uvnitř. podlijeme me na teplém talíři. 2007 10 .: +420 596 964 942 http://www. rozporcujeme na 4  porce Pro opravdové gurmány doporučujeme ješ­ a částečně vykostíme. Na Boží hod přinášeli lidé ke svěcení pokrmů pečivo ve tvaru ovečky s mašličkou pod krkem a malo­ vaná vajíčka. kmín. Velikonoce a neděle Na Velký pátek až do vzkříšení na Bílou sobotu byl půst újmy i od masa. me do spařeného 1 dkg hladké mouky. Kostel byl vždy naplněn do posledního místečka a po mši svaté šli sedláci v jednom šiku do hospody. účastí na bohoslužbách a taky nadějným příslibem jara. Kachnu podává­ kmínem. Odpoledne byly nešpory nebo požehnání. vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice. Vhodnou přílohou je bram­ do zlatova. 722 00 Ostrava-Třebovice.