You are on page 1of 14

Milí farníci

,
nedávno jsem byl upozorněn svými zná- nedá věřit. V  tomto okamžiku mě však
mými na pozvání pana prezidenta našich naplnila velká hořkost: To jsou ti noviná-
diecézních biskupů ke ‚společenskému ři opravdu takové hyeny, že se seběhnou
rozhovoru‘, který se uskutečnil na zámku vždycky tam, kde ucítí nějakou kořist?
v Lánech. Protože žádné dostupné infor- (Omlouvám se těm, kteří takto nejedna-
mace jsem hned nemohl nalézt, podíval jí!!!) V  článku, který začíná konstatová-
jsem se na webové stránky pana kardinála: ním, co všechno si katolická církev přeje
www.kardinal.cz. V nich jsem se dočetl, že navrátit a  jaké si přeje od státu odškod-
„biskupové představili své diecéze a  pro- nění, říká mimo jiné prezidentův mluvčí
blémy, se kterými se v nich setkávají, takže Petr Hájek: „Prezident vyjádřil své přá-
se hovořilo o počtu věřících, o nedostatku ní, aby hlas katolické církve v závažných
kněží, o pomoci polských kněží, o chátra- tématech společenského dialogu zazníval
jících kostelech a prázdných farách atd. Při intenzivněji…“ Myslí to pan prezident
spontánním hovoru se došlo i k tématům vážně, anebo skutečně neví, v  jakém
přítomnosti církve ve společnosti, o jejím duchu naše společnost i  prostřednictvím
úkolu „hlásat morálku“, o církevních ško- médií „hovoří“ s Církví?
lách a  problémech s  jejich udržováním. Jeden kněz při pohřbu svého otce vzpo-
Lehce se někteří dotkli problému majet- mněl, jak před léty přišel se sourozenci
kového narovnání, …žhavých problémů, ze školy domů a všichni začali svého tátu
otázek vztahu církve a  státu, smlouvy důležitě poučovat o  tom, co slyšeli z  úst
s Vatikánem a ostatních problémů a pre- učitelky o  budování šťastné budoucnosti
sidentových názorů na ně, se hovor v přá- v naší vlasti. Tatínek neodpověděl ani slo-
telské atmosféře, někdy i s vtipy, velkým vo, pouze se oblékl a  vyzval děti: „Pojď-
obloukem vyhnul…“. te se projít!“ Když procházeli podél polí,
O  to víc mě překvapil článek v  Mladé ukázal rukou: „Toto pole nám ukradli!“
frontě Dnes z 20. 4. 2007, který je nade- Za chvíli opět: „Tento les nám vzali!“
psán velkým nadpisem: „PANE PREZI- „Tato louka byla kdysi naše!“ Po návratu
DENTE, AŤ NÁM VRÁTÍ CÍRKEVNÍ domů řekl dětem: „Říká se: kdo lže, ten
MAJETEK“. Vím, že se všemu v novinách i krade. A proto jim nevěřte!“

11). polibek svazu. apoštola 16. roz. že bychom A pan kardinál kdysi použil krásného při- měli být naivní nebo dokonce lhostejní rovnání: „Církev musí být před tímto svě- k  tomu. zřejmě přenášení síly a  snad Symbol náklonnosti a  odda- také projev sjednocení a úcty. apoštolů 6. co se kolem nás děje. políbením…“ (1K 16.  . Polibek mohl rovněž vyja. jestli K odvaze – být pravdivými – nám všem ze budeme pro naši společnost věrohodnými! srdce žehnám. hlavního patrona Čech 17. je ze zlého!“ druhého.4). vyjadřuje bezpodmínečné Původním motivem bylo podřízení (Ž 2. Už sv. Filipa a Jakuba. května – neděle 7. mového prostoru. To však neznamená. žit Jidášem jako prostředek zrady. dřovat příslušnost k  určitému rodovému ty je polibek. farář LITURGICKÝ KALENDÁŘ 2. v prvé řadě projevem lásky turách starých národů? (1S  10. Líbání nohou následující řádky. Proč si apoštol zvolil pouti (hadždž) do Mekky líbají právě tento způsob jak zradit černý kámen kaabu. a  sám si to nepřeji. v Egyptě nohy „božské. ne. května – neděle 5. Matěje. Ježíš Kristus říká: „Vaše slova ať jsou ‚ano. Jana Nepomuckého. května – středa Památka sv. Pavel ale křesťany opět vybízí „pozdravte se ho“ panovníka. května – sobota Památka sv. Polibek zrádce. května – pondělí Svátek sv.20). Ve nosti byl v  No­vém zákoně zneu- starověkých kultech se líbal práh chrá. dmýchávat nedůvěru a  osočování jeden ano. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 14. května – čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 20. května – neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 31.Bylo by hloupé. Ladislav Kozubík. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 26. Krista biřicům? Co vlastně Ve Sta­rém zákoně je po­libek polibek znamenal v  kul. května – středa Svátek sv. Muslimové dodnes při velké Jidášův. kněze a mučedníka. kněze 27. května – čtvrtek Svátek Navštívení Panny Marie MALÁ KATECHEZE – Polibek Jedním ze symbolů Ježíšovy křížové ces. P. A  navíc. biskupa a učitele církve 3. Atanáše.1) a  dále pozdra- Snad nám na tyto otázky vem mezi sobě rovnými alespoň částečně odpoví (Gn  33. Filipa Neriho. května – čtvrtek Svátek sv. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 13. tem jako dům ze skla!“ skutečně bude záležet jen na nás. května – neděle 6. ne‘! Co je nad to.

Atanáš je autorem řady spisů. sto- V  roce 328 se stal Atanáš letí. 2007 se pro účastníky dívčí chaloupky koná výlet na Cvilín. So – po ranní mši svaté. • Na Den dětí 1. Na obrazech bývá náš světec do potírání ariánského vyobrazován výhradně jako stařec bludu (více v příštím čísle s dlouhým vousem v biskupském Many). (Lukáš Volný) AKTUALITY Z FARNOSTI • Oznámení pro účastníky chaloupek: Termín konání je od 30. ale ani tehdy Narodil se kolem roku 295 nepřestal bojovat za čistotu víry. 2007. St – 17. 6.  . který znamenal zásadní Sv. Út. Nejen. Atanáš Dnešní světec je považo. • Ve čtvrtek 17.00 hodin. úctou a je zde vždy symbolem nadpřirozené lásky. za dobrého počasí na farní zahradě.Dnes se políbení využívá často i  v  liturgii rii téměř výhradně spjato s láskou. Pustil knih a dopisů s teologickým obsa- se totiž s plným na­sazením hem. na které je Atanáš se svitkem ve 33 letech patriarchou spisu v rukou. jsou zvány všechny děti i s rodiči na mši svatou v  18. což mu přineslo oděvu. • V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti: Po. (Lukáš Volný) SVATÝ MĚSÍCE Sv. 5. Marka nemálo potíží. v Alexandrii. 5. Během svého ván za jednu z nejvýznam.  6. Po ní bude na faře připraven program. egyptské církve. a  přátelstvím. Ne – po každé mši svaté. sraz pro účastníky je v 7. zlom v  jeho životě.00 hodin. 2. Klid získal ho starověku. svatodušní vigilie v 18. 5. Čt. 2007 se rovněž pro účastníky ministrantské chaloupky koná výlet na Cvi- lín. V souvislostí s ní bude v sobotu 26. poslán do vyhnanství. Pá – 18. V  kostele sv.00 hodin. začíná svatodušní novéna. května roku 373 v Alexandrii. lu. • Dne 12. ale ním zrazuješ Syna člověka?“ navíc zneužil znamení. v Benátkách je mozaika ze 13. že jím vydal Krista.00 na nádraží Ostrava-Svinov. 7. když se tázal: „…políbe- zákeřnou. Jako jáhen se Atanášova životní pouť skončila zúčastnil nicejského konci. až od roku 366.30 (jiný vlak!) na nádraží Ostrava-Svinov. 5. které bylo v histo. Jak velká tedy musela být Jidášův polibek byl tedy zradou vskutku Ježíšova bolest. do 8. sraz je v 7.00 hodin. života byl ariány cel­kem pět­krát nějších postav křesťanské. • Dne 12.

dík patří našemu otci L. Zvláštní díky chceme vyjádřit našemu panu faráři P. ale především děkujeme schole. drobné dárečky a veškeré projevy sounáležitosti během naší hospitalizace v nemocnici i mimo ni. Jitka a František Kociánovi. Marie Dostálová Výherce křížovkářské soutěže z minulého čísla Tajenka zněla: „Ježíš žije a my s ním. Díky Bohu a vaší účasti jsme zázračně přežili vážnou dopravní nehodu. pro- děti i dospělé naší farnosti. Farní knihovna je v  provozu již od 1. S díkem Ivo Křížka a Michaela Prokopová Poděkování za Velikonoce Chceme poděkovat všem. kteří mají rádi tože je o ně mezi farníky stále zájem.  Kozubíkovi. března přichys. Ladislavu Kozubíkovi za jeho péči a duchovní pomoc. velikonoční dílny. která zpívala ne na 1 s hvězdičkou. Za tu dobu si získala řadu pravidelných a pilných čtenářů a také je průběžně doplňována novými tituly.15 a od 10. nebo tři? Správná odpověď zní – dva roky. Obdiv patří těm. (knihovnice) Velikonoční dílny našich farníků Na nedělní odpoledne 25.STŘÍPKY Poděkování Rádi bychom vyjádřili díky celému našemu farnímu společenství v Třebovicích za mod- litby. dík patří ministrantům….“ Redakce Many gratuluje všem správným luštitelům a zvláště vylosované vítězce paní Ště- pánce Vitáskové. talo naše Společenství střední generace pro Dílny připravujeme již poněkolikáté. díky nimž jsme mohli slavit Vzkříšení v čistém. Farní knihovna má narozeniny Kolikáté? Hádejte! Můžete třikrát: je jí rok. dva. krásně vyzdo- beném chrámě.15 do 9. Připomínáme. že půjčovní doba je vždy v neděli od 8. května 2005. ale nejméně na 1 a tři hvězdičky.30 do 11. Ano. kteří se podíleli na přípravách a průběhu Velikonoc v naší farnosti. návštěvy. správně.  .00 hodin. rukodělnou činnost.

Ta byla navště- vována zvláště v druhé polovině odpoledne. Do velké místnosti jsme nachystali stoly s  pracov- ním materiálem. kdy se mezi nás začal nenápadně. Moje rodina má zkušenosti z  domácích dílen. orga- nizátoři i  hosté. Každý příchozí si tak mohl vybrat druh výtvarné činnosti podle vlastní chuti. Mám zde také obě děti. ptáčka. ale všechny jsem zastihla v pilné práci. až si jimi vyzdobíme náš byt. Můj dík patří organizátorům celé akce. čajem a kávou si však s těmi- to nezvanými hosty brzy poradily. na nichž se uskutečnily všechny druhy připravených prací. ale tady je to na vysoké úrovni. Jednak podporuje manuální zručnost. pořáda- ných v jiných farnostech. že si všichni zúčastnění. které mi domů přinesou svá umělecká díla. Třetí místností. Zájem- ci si vyzdobili svíce (paškálky) velikonoč- ními symboly vyřezanými z barevných plá- tů vosků. Pro nejmenší děti a  jejich rodiče byla nicemi. která byla k dispozici účast- níkům dílen. ale také utvrzuje pospolitost. Zvlášť obdivuji zajímavě zhotovené malé paškály.“ Paní Lada Zemanová: „Vyrobila jsem si tady kytičku. Už se těším. Chlebíčky s bábovka- mi. hnízdo a vajíčka papíro- vou technikou. (Dalibor Vitásek) Ptali jsme se našich farníků… Paní Bohuslava Staňková: „Přišla jsem sice později.“ Pan František Kocián: „Z mého pohledu je organizování takovýchto dílen jedna z nej- záslužnějších věcí. pletly se karabáče a  ozdoby z  proutí a  lýka.“  . Měla jsem možnost zhlédnout množství překrásných a  nápaditých výrobků. malou kuchyňkou pro v  knihovně vybudována herna se staveb. buchtami. kostkami. mezi křesťany tak potřebnou. byla kuchyně. další tvořili různými technikami kraslice a  zápichy do květináčů.Akce proběhla v prostorách fary. odnesli kromě pěkných výrobků i dobrý pocit z příjemně prožitého nedělního odpoledne. avšak jistě vkrádat hlad s žízní. panenky a dalšími hračkami. Myslím.

že Mu mohu věřit a přestat se bát! Ale jehož kázání právě o setkání se Zmrtvých. nebo jen hra na vztah? ale v  textu nečtu. Ale věděl jsem v tu chvíli před více jak pěti Vybízí nás k tomu nejen náš kněz Ladislav. 27). že jsem byla pokřtěná a našla cestu k Bohu.Jak jsme s dětmi psali evangelium. 28–29). 30–31). které je a má si dokázal odpovědět. Chci jej milovat! Ačkoliv mám pocit. že by opravdu Tomáš Chci ho hledat? Chci mu naslouchat? vložil svou ruku do rány… stačila mu tato Není ta trocha času. pouze. lety. A co to přesně znamená…?! Pána a setkávat se s ním. aneb Ježíšův křest… Jednou jsem přišla k řece Jordánu a spatři- la jsem muže. že: „Chci. že Velikonoce jsou křesťanský Nový rok. Uvědomil jsem si také. Pamatuji se. že se propadám z dosahu Jeho ruky! vnitřním stavem a  taky mě naplňovala (Mt 14. který křtí Ježíše. (Kristýnka Cigánová. falé prosby mi odpověděl prostou větou: vá a já mám pocit. to opravdu vztah.“ být (nebo spíš musí?!?) ústředním téma. ve kterém jde Bůh hou stranu chtít není tak málo. Samozřej- mě jsem byla pokřtěna v třebovickém kos- tele a i tam u toho byl Ježíš. nabídka! litbě vyhradit málo na výraz opravdového Nechtějme jako důkaz vkládat své ruce přátelství? Lásky? Opravdu ho miluji?!? do Ježíšových ran… následujme apošto-  . Viděl jsem a slyšel jsem Jej… na mé zou- Nejsou?!? Něco z toho ve mně asi přetrvá. a Ježíš mu umožnil kráčet s Ním po vodě! mžiku slávy Vzkříšení svého Syna Ježíše! (Mt 14. mezi nimi jsem byla i  já. že jsem ho přeci jednou potkal opravdu. že je to Jan Křti- tel. Petr chtěl dle mého ještě dále než ve vrcholném oka. jako ovce za pastýřem. „Dobrá. že jsem nějakou dobu myslel. Za ním šel dav lidí. kterou stíhám mod. Pochybuji… chybuji. že začíná… další rok. to je také všechno co zvládám… na dru- vým Kristem! Téma. že tem křesťanského života… Setkání s  Ži. Za chvíli jsem pochopila. který prováděl křest vodou. taky jako Petr jsem ochabl a mám někdy vstalým Kristem mile rezonovala s  mým pocit. Chci tě zachránit! Pojď!“ Nevě- kdy se můžeme pokoušet hledat našeho děl jsem kam. Jak je to s  mým vztahem ke Apoštol Tomáš pochyboval a  Ježíš mu Kristu? Osobním vztahem k  Němu. Je nabídl nejsyrovější důkaz (J 20. otázkami. Já jsem ta šťastná. 11 let) Velikonoční setkání… Dobou postní i Velikonocemi se mi letos Chci ho milovat? Opravdu pozitivně jsem vinulo jako červená nit téma.

si kdysi do svého deníčku body ve styku s  druhými. ale spočívá spíše v hluboké důvě- Asi to znáte všichni …přijdou chvíle. nespokojíme. tento papež Děti. jestliže někdy selžeme. uvěřme! Nabídka je tu stále i pro nás. Vždyť bral odleh. kdy se nosti. Proto není tak zlé. nebudeme to brát tragicky. kdy ře v dobrou ruku Boží. jejichž rodiče berou vše na a  tím nasta. Anděl lehkosti nás chce vést i do nové svo- Papež Jan XXIII. že děti ze svých dětských nemocí že svůj úřad vyrostou a že budou jednou dospělé. nedbalost. stavám. A co s tím? Jeho tím nezarmoutíme. I jí naučit Anděl lehkosti. že nic nou dále jen proto. že stálé zlobení v sobě něco z té lehkosti. z důvěry. pokud možno dokonalou. nakumulovaných na sebe vytvoří HORU. a  prosme a  chtějme se s  Ním setkávat… Dovolme Ježíši položit ruku na naše On je Život… Radost…! rány… možná trochu bolí jít s  nimi na (Michal Tvrdý) KNIŽNÍ OKÉNKO Anděl lehkosti Měla jsem za sebou náročný týden. a zároveň jsem se nebyla schop. měl se učit. la lehkosti. máme však humor. to jsou děti. opět selžeme. Zlobíme se spíše Anselm Grün nám ve své knize Poselství sami na sebe. ale Jeho dotek léčí! Svěřme se mu Vyznejme Jej za Pána. Vše jsem chtěla mít Anděl lehkosti nás chce naučit jinému puntičkářsky vyřešené a uspokojit všechny přístupu. světlo. Ty smějí dělat chyby a z nich čeněji. půjdou s větší důvěrou do lat koncil života nežli ty. Mnozí na mě sesypaly všechny možné i  nemož. která vychází Právě proto. je zapotřebí odlehčenosti. Ale ono to nešlo. neber se tak vážně!“ Měl vychovávající své děti ví. že jsem „nescho. se nedosta- né problémy a já propadala panice. těžkou váhu a  výchovu dětí chápou jako vit výhybky disertační práci. v Boží péči o nás. naštvaná sama na sebe.  . že neodpovídáme svým před- shůry nabízí pro tyto krušné chvilky Andě. Každá matka napsal: „Jeníčku. Jestliže „došla šťáva“ a já jen přešlapovala na místě. Odlehčení neznamená lehkomyslnost nebo penka“. které by nás chtěl se kvůli jejich chybám není k ničemu. vážně. Se  svými chybami se prostě požadavky na výbornou. kterou musejí odevzdat do budouc. jednoduše několik menších problémů Ví. že se mu nemusíme ničím vykazovat. na pohnout z  místa. které prožívají tuto odlehčenost od­vahu svo­ u svých rodičů.la. že se sami berou příliš nestíhám.

Odlehčenost rodičů vychází z důvěry. Pomůžete mi je vybarvit?  . že Bůh každému z  nich posílá anděla. (za použití knihy Poselství shůry autora Anselma Grüna napsala Andrea Mikolajková) OKÉNKO PRO DĚTI Ahojky. v  rukou Božích. že jejich vývoj nezávisí nám odnímal těžká závaží z našeho života jen na mé dokonalé výchově. maminka Pána Ježíše i nás všech. Víš kdy? Přece na Den matek (13. že mé Proto i nám je přidělen anděl lehkosti. aby děti nejsou jen mé. víš kdo má tento měsíc svátek? Panna Maria. Posílám všem maminkám srdíčko z kytiček. Ale i tvoje maminka. který je střeží a chrání. května). nýbrž že jsou a zprostředkovával odlehčenost bytí.

Kdo namodřil pírka sojce. Na břehu i v řece žije. pod kamennou halenou ji skryje. do vody. modré zvonky. u cest modrou čekanku? V mokrém zámku žije panna. když ji chytíš. neprodá však za ně. cibule rozplakat se přitom musíš Tento měsíc si připomínáme Nanebevstoupení Páně a Seslání Ducha svatého. hlavičku má jako zmije. hádači Kdo maluje modré nebe. když jí jednu svléknout zkusíš. jako naše maminka? Do čeho se nedá vyvrtat díra? Kouzelníček Modřinka.Kouzelníček Modřinka Hádej. Vyluštíš osmisměrku na toto téma? Í N Á L S E S D A R U A N D Í Ž O B Y K T U K S E U O J A E M A N Y I I P C S M P N V L E R É E APOŠTOLOVÉ MÉDOVÉ U H I H O T Ř Í M A N É ARABOVÉ NANEBE- ASIE VSTOUPENÍ O S C N Š V N S A D Á O DARY NÁRODY T V Í V T S V O L Á R K DOMOV NEBE S A N D O E U A P F O C DUCH SVATÝ OHEŇ V T D H L T L R H R D P EGYPT PLAMEN ELAMITÉ POHANÉ E Ý E Y O P I A A Y Y O FRYGIE PONT B Ň Č K V Y B B M G . má sto sukní ze zlata. modré chrpy. křídla vážkám na potoce? nikdo nic té panně Kdo má oči modré. H HUKOT ŘÍMANÉ E H U Y É G Y O O I S A JAZYKY SESLÁNÍ N H P Z D E E V O E T N KRÁLOVSTVÍ SÍLA KRÉŤANÉ SKUTKY BOŽÍ A D I A I N M É D O V É LETNICE UČEDNÍCI N E . Řešení: no přece já želva. hádej. penízky je posypaná. J Ž É N A Ť É R K LIBYE ŽIDÉ  . modrou vodu do džbánku. ryba. Sedí baba kulatá.

10 .

“ chlubili se oba. Nejdřív chtěli vědět. Kam nám domem a trhal jsem ty nejkrásnější kytičky. 11 . kdy mají maminky svátek. želvák Oskar. Sotva jsem nějaké vymyslel. Ale přece jsem byl zklamaný. (Okénko pro děti pravidelně připravuje Lenka Volná) Mějte se sluníčkově a za měsíc čau. ale pak jsme trhali všichni společně a svá- vstal jsem časně ráno a  potichoučku se zali tu největší a nejkrásnější kytici na svě- vyplížil ven. Přiběhl jsem na velikou louku za hodili květiny na maminku. tak jsem utíkal. musím mo před nosem! vymyslet nějaké překvapení“. tě. a volali jsme: „Přejeme ti krásný Den vstává brzy. kovala jen hlava. kde maminka pit hned jak se vzbudí a protože maminka spala. přišel ten den. „My taky nějaké pře. jaké to překvapení je. maminka zmizela? Mezi květinami jí vyku- Ale co to? Ty hezké mi někdo krade pří.Poznáš zvířátka a jejich stíny? …z deníku želváka Oskara Jak jsem chtěl maminku překvapit „Za pár dní bude Den matek. Chtěl jsem maminku překva. říkal jsem Objevily se kru- si. Pac a pusu. Když natrhat mamince tu nejkrásnější kytičku. maminko!“ a pak jsme všichni tři stačily. Vběhli jsme do ložnice. jim to neprozradím. že to nebyl jen můj nápad kvapení vymyslíme. chodila za nýřky mých sou- mnou sestřička Ema i  malý bráška a  oba rozenců. co mi nožičky matek.

může pravdivost a opravdovost. aby se jimi do zda to. že tak to má být. jestliže ření. Jde přece o  osobní rozhod- tu v  lidské společnosti. Pomalu si tak utváří vlastní cítí. Dnes se zaměří. že vyžaduje plnění nároků. Rodiče se nemusí rmoutit. Mladý člověk je citlivý na hledání. Pro realizaci autority rodičovské. co nejcennějšího mohou rodiče osobní oblast. že víra dovršuje. de ve všem souhlasit. které víra vyžaduje. účast na zcela přirozeně všechno myšlení a jednání mši svaté. On pro- samozřejmé. názor. To je základ. přijme snadněji jejich reflexe. že má pocit. kněžské a jiné je potřebné si uvědomit. Dítě vnímá. Mladý Ukazuje se také na základě zkušeností. v jednom dopise uvádí Jan PaveI II. To mla- zenců z víry vychází a jak k Bohu směřu. pomáhat tím. potřebuje prostor pro ověření svého pří. má-li prostor pro své lý. svatém přijímání a svátosti smí- rodičů. argumenty nejsou k tomu. Jde pře- víra není něco vnějšího. Je to také zpětné vidění a  hodnocení událostí. zda se věci mají tak. ve které se víry bavit za předpokladu. a  křesťansky vynikající osobnosti. se shoduje s  tím. ale prostupuje devším o  pravidelnost modlitby. že člověk si víru musí uchopit sám a přijmout je riskantní před dospívajícím poukazovat 12 . že by vše jednoduše přijal od způsobem. Také si chce ověřit. Mají- i když rodiče a pan farář mohou být lidsky li pro něj váhu. A prožívat svou víru tak opravdově. nařízena. „lákavým k  vyzkoušení“. že je brán vážně. že není manipulován. Je ochoten se o věcech je. že Boží láska. jak rodičů nebo od pana faráře v náboženství. přijatelná a rozumná. provokující. drsným chováním. že se me na výchovu k víře.OKÉNKO PRO RODIČE Výchova k víře V  únorovém čísle Many jsme hovořili ji způsobem jemu vlastním. Věci bere jako je se svými problémy brán vážně. to stává pro jejich dospívající dítě svědec- Růst k  víře má základ v  živé víře rodičů. Zpočátku bývá radikální. na. jak jednání rodičů a  souro. když ky hodnotit. dý člověk očekává. žívá také nejistotu. Víra mladého člověka předkládaly pro dospívajícího zajímavým neroste tak. Je to výchova k  živo. dítě začíná srovnávat a  kritic. stupu. že není přijat. mohou pouze doprovázet. skutečně funguje a  je spolehlivá. Setká-li se s tím se otevírat a diskutovat. s  rozvojem abstraktního v něm i kolem něj mění. Aby autorita mohla mladému člověku jejich dospívající dcera či syn s nimi nebu. Cítí-li. Víra je natolik o  tom. dospívajícího „bušilo“. Zabývali nikdo nemůže udělat. styly rodičovské výchovy. že nemůže být naordinová- svým dětem dát. u rodičů. Tu zakrývá někdy myšlení. že jak si to on sám myslí. tvím. Rodiče zde nemo- jsme se podrobně různými výchovnými hou nařizovat. své „hypotézy“. nebude je zlehčovat. Obvykle tehdy. cítí-li zájem o svou osobu. čili Život z víry však není jen diskuse. Hlavně však vnímá lásku. výchova k  víře nutí pro Krista. co rodiče říkají. protože se mnoho věcí V  dospívání. učitelské. ale aby se pouze jací jsou a  jak žijí. kdy plnění nároků. černobí. To za mladého člověka a  výchova k  touze po vzdělání. Dospívající totiž měla by být laskavá. o které se také hovoří.

závažnější problém. Takto vyvolané negativní vidění společném objevování Božích tajemství církve může vést až ke ztrátě víry. jak bylo výše a nevidí ještě celek. dý člověk. 19-20). známky toho. při jeho hledání a utváření si vlast- V době dospívání je však zásadní. mohou ujít kus cesty. je církev povinna hlásat (Mt 28. co by mohla slo. které Jsme zvyklí vyslovovat obě slova součas. který volí za svého životního partnera a hloubání nad významy obou slov. Takže atributy katolic- křesťan“. která jej bude přitaho. Zmrtvýchvstalého Krista. jí charakter církve a  její identitu. protože Boží království. Jsou to Slovo křesťané pochází z dob prvotní círk. kde máme Pojmem křesťané označujeme příslušníky své srdce. Rád bych vás nem je ten člo- seznámil se závěry mého malého hledání věk. můžeme opravdově a nepokrytě náležející Kristu. že při nápadné. že by tato dvě slova Slovo katolík pochází z řeckého kat-holén- mohla působit ve vnímání věřícího nějaký gen. a tím méně pro mladého člověka. vyjadřu- opravdu téměř podstatně patří k sobě. z překladu řeckého textu vystupovat před ostatními a  vést s  nimi doslova zaznívá přízvisko kristovci. ního názoru. stejně jako svatá a apoštolská. Křesťan plodný a neponižující dialog. které je samozřejmé. V  prvotní církvi bylo fyzicky zakoušeno. člověka. odkud jsme ve. Váš P. tedy v tomto chápání není ten. ně jakoby jedním dechem: „katolický nestrpí zužování. který dovede obraz pouze negativní a přestává vnímat to propojit víru a  život do formy přijatelné pozitivní. – katolická. který pro mladého Základy výchovy k  víře kladou rodiče. Bude-li to člověk. zájmem. kam patříme. Asi málokdo si pomyslí. což znamená po celé zemi. výjimek. vážně“. je naděje. když jsem hned zprvu nenacházel že křesťanská zvěst se šíří bez hranic a bez ta pravá slova k vyjádření. nadhledem. kvapen. přehledem. může být podstatný. ale sám jsme byl pře. Tato dvě slova ká. Poprvé se s  ním vyšli a  kam směřujeme. a vědomí své příslušnosti toho. ale křesťa- nad pojmy křesťan a katolík. Církev a  její zvěst je univerzální va katolík a křesťan znamenat. aby mla. našel osobu. A  je to správně. obecný. Díky znalosti setkáváme ve Skutcích apoštolů (Sk 11. kdo přijal „pouze“ křest.pouze na negativní skutečnosti v  církvi.26). Vytváří si pak o církvi popsáno. humorem protože mladý člověk vidí věci černobíle a  schopností doprovázet. to by mohlo být i  prázdné (Ivo Křížka) 13 . který se osamostatňuje z  vlivu rodiny. Pavel Kuchař vat svou opravdovostí. z  doby apoštolské. „braním TEOLOGICKÉ OKÉNKO Křesťan versus katolík Asi týden po Velikonocích mě požádala formální ges- kamarádka z  farnosti o  malou rozpravu to.

potřeme tvarohem. vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice. 5 dkg hrubé mouky ze 3 bílků sníh (použité fotografie jsou ilustrační) MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti. 2007 14 . e-mail: lvolny@volny.fara Evidenční číslo: MK ČR E 16325 Kontaktní osoba: Lukáš Volný. 5.volny. Upečené nakrájíme na čtve- Pak přidáme: rečky. tel.cz Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5. povrch posy- 15 dkg másla peme strouhanými ořechy. které rozdělíme na 2 díly. jablka podusíme bez vody a  ochutíme (množství jablek – asi 10) Dobrou chuť přejí Wirthovi.cz/trebovice. něj dáme vychladlá jablka. citronové kůry) druhým plátem. Vše překryjeme padě dalšího vajíčka. Čokoládové čtverečky Utřeme: Těsto nalijeme na plech 15 dkg cukru vymazaný máslem a posy- 3 žloutky paný moukou. Na plech vyložený pečicím papírem vyvá- Nádivka: líme 1 plát těsta. Potřeme vejcem. 15 dkg mletých ořechů Dobrou chuť přeje 3 čtverečky čokolády Broňa Dornicová.: +420 596 964 942 http://www. na 1 tvaroh (upravíme přidáním cukru.RECEPTÁŘ Jablkový moučník Ingredience: 45 dkg hladké mouky 15 dkg Hery 15 dkg práškového cukru 2 vejce citrónová kůra 1 polévková lžíce mléka 1 prášek do pečiva Všechny ingredience zpracujeme v  těsto.– Uzávěrka příštího čísla je 15. V Mešníku 5100. popří. 722 00 Ostrava-Třebovice.