You are on page 1of 12

Milí farníci,

již jednou jsem se v  úvodníku Many do- Na každou věc se dá dívat různým po-
tkl tématu našeho kostela. Bylo to v říjnu hledem. Jeden z  nich by z  této odpovědi
minulého roku a víceméně se v tomto krát- mohl vyčíst: „Dělejte si co chcete, mě to
kém článečku jednalo o poděkování všem, stejně nezajímá!“ Já jsem si však vybral jiný
kdo pomáhali svou prací, dobrým nápa- pohled, který říká: „I když zrovna nemo-
dem, modlitbou. hu pomoci, mě to velmi zajímá a  cítím
Dnes se znovu k  našemu kostelu vracím. s vámi!“ A že mám důvod, abych to tvrdil?
Už ne proto, abych opakoval poděková- Setkal jsem se v poslední době mnohokrát
ní, i  když díků není nikdy dost, ale spíše s lidmi, kteří – jak se říká – kostelu neby-
proto,abych se podělil s ostatními o jeden li příliš blízcí. Když však viděli, že je po-
zážitek z posledních dnů. třebí pomoci, beze slova a  velmi ochotně
Před nedávnem jeden z našich farníků vy- pomohli. Jak řekl jeden z  nich: „Však je
slechl dotaz jednoho z  obyvatelů Třebovic to pro kostel!“ Někdo by si řekl: „Možná
„…proč zase stavíte lešení, když už tam je pohnul k  pomoci pohled na opravova-
stálo vloni… Nejsou to vyhozené peníze?“ né zdi, či sníženou věž kostela“. Já si však
Farník mu trpělivě vysvětloval, proč to nešlo myslím, že ti lidé pomohli proto, že by stej-
udělat najednou a jak se těžko shánějí pení- ně pomohli všude jinde, když by viděli, že
ze a kolik je s opravou práce. A potom se se jedná o  potřebnou a  dobrou věc. A  za
ho zeptal: „A kolik jsi dal na opravu kostela takovou pomoc nezbývá, než ze srdce po-
ty? Víš, že pan farář psal do Třebovického děkovat.
kapra prosbu o pomoc!“ A milý spolurodák
řekl: „Já…, nic. Ale my s vámi cítíme!“ P. Ladislav Kozubík, farář
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. červen – pátek Památka sv. Justina, mučedníka
3. červen – neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
5. červen – úterý Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
7. červen – čtvrtek Slavnost TĚLA a KRVE PÁNĚ
10. červen – neděle 10. neděle v mezidobí
11. červen – pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola
13. červen – středa Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
15. červen – pátek Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
16. červen – sobota Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
17. červen – neděle 11. neděle v mezidobí
21. červen – čtvrtek Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
24. červen – neděle Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
28. červen – čtvrtek Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
29. červen – pátek Slavnost SV. PETRA a PAVLA, APOŠTOLŮ

MALÁ KATECHEZE – Oliva

Snad každý z nás zná olivy. Tyto malé plo- U sv. Pavla je
dy mnohým chutnají, jiní je naopak ne- člověk větví
mohou vzít do úst. Oliva je tedy jakoby pla­né olivy, kte-
předurčena vzbuzovat ambivalentní pocity. rou Bůh naroubo-
Přitom je to jedna z nejstarších kulturních val na kmen olivy
rostlin na světě, která ve srovnání s ostat- ušlechtilé (Ř 11,17).
ními představiteli flóry působí skromně Staří křesťané používali
a pokorně. motivu oliv při malbách v ka-
Řekové zasvětili olivovník vládci bohů Di- takombách a na náhrobcích. Měly symbo-
ovi. Kdo zvítězil na olympijských hrách, lizovat věčný mír, do kterého věřící odešli.
byl korunován olivovými ratolestmi. Olivy Pro moderního člověka je dnes oliva spo-
pak vyprovázely mrtvé na poslední cestě. jována především s  kvalitním olivovým
Jejich listy se totiž přidávaly do hrobů jako olejem a  plody oliv jsou využívány jako
znak usmíření bohům podsvětí. ozdoba a  příloha do nejrůznějších salá-
Když opadla voda po potopě, vyslal tů a obložených talířů. Až ji tedy na talí-
Noe holubici, která se napodruhé vrátila ři spatříme, můžeme si vzpomenout, že
s  čerstvým olivovým lístkem v  zobáčku i tento nepatrný plod má své místo v dě-
(Gn  8,11). Bylo to znamení nejen toho, jinách a  jeho význam nebyl zdaleka jen
že voda již opadává, ale především to byl kulinářský.
symbol Božího pokoje a požehnání lidem. (Lukáš Volný)

2
SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Barnabáš

Jméno Barnabáš zna- ce sv. Pavla na jeho


mená „Syn útěchy“. misijních cestách. Po
Apoštolové ho dali tzv. apoštolském kon-
jednomu ze 72 učed- cilu v roce 51 se však
níků, který však již Barnabáš a  Pavel ne-
sám nezažil Syna Bo- pohodli a jejich cesty
žího. se rozdělily.
Barnabáš byl vycho- Barnabáš odcestoval
ván v  židovské víře, se svatým Markem na
ale nakonec se ob- Kypr a zůstal zde řadu
rátil ke křesťanství let. Na Kypru nako-
a  dokonce prodal nec také nalezl mu-
celý svůj majetek. čednickou smrt.
Výtěžek pak pře- V roce 61 po Kr. byl
dal apoštolu Petro- v Salamidě u Fagusty
vi. Mezi Barnabášo- ukamenován. Od té
vy přednosti patřila doby je svatý Barna-
schopnost utěšovat báš považován za apo-
truchlící, odtud také štola Kypru.
ono označení „Syn útěchy“. Často je znázorňován v apoštolském oděvu
Náš dnešní světec byl spolupracovníkem s  olivovou ratolestí, kamenem nebo kni-
sv. Pavla a  právě na jeho doporučení byl hou. Někdy je vidět ve společenství jiných
přijat do okruhu apoštolů. V Písmu svatém apoštolů, zejména Pavla.
je o Barnabášovi řada zmínek ve Skutcích
apoštolů. Je zde představován jako průvod- (Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
• Ve čtvrtek 7.  června 2007 budeme slavit v  naší farnosti slavnost Těla a  Krve Páně.
V 18.00 hodin bude mše svatá, spojená s  Eucharistickým průvodem, potom cca
v 19.45 hodin bude v kostele Koncert ze skla. Na sklenice, naplněné vodou bude hrát
Petr Špatina z Vídně, spoluúčinkovat bude třebovická schóla. Po koncertu bude pro
zájemce opékání na zahradě.

• V pátek 15. června 2007 bude po mši svaté adorace před vystavenou Nejsvětější svá-
tostí oltářní.
3
STŘÍPKY
Kozlovické Lurdy
V sobotu 28. dubna se konal výlet do Koz- klenku s klečící Bernadetou a všude kolem
lovických Lurd a na Hukvaldy, který pořá- rozkvetlé květiny, které tu nasadili mnozí
dali Jitka s Tomášem. I přesto, že se ho zú- poutníci, a nad tím vším dřevěná zvonice
častnilo jen pět turistů, stál opravdu zato. z roku 1948. Nikdo by neřekl, že uprostřed
O původu tohoto místa jsme se dozvěděli lesa, na tak tichém místě, kde nešlo slyšet
z  vyprávění místního obyvatele. Postavil nic než zpěv ptáků, může být něco tak nád-
ho tu zdejší člověk, kterému zemřelo každé herného. Kozlovické Lurdy znají asi jenom
dítě hned po narození, a tak prosil Pannu místní obyvatelé a turisté, kteří zde již zaví-
Marii, aby alespoň jedno dítě přežilo. Za tali. Podle mého názoru ale vůbec nevadí,
vyslyšení prosby postavil Panně Marii tuto že toto místo není tak často navštěvovanou
,,kapličku“. Přesto, že jsme toto místo hle- památkou, protože to na jejím dojmu vů-
dali delší dobu, první pohled byl opravdu bec neubere, spíše přidá.
úžasný – socha Panny Marie ve skalním vý- (Monika Balíková)

Velké poděkování
K napsání těchto řádků jsem se chysta- jaké překvapení připravili pro pana fa-
la už dávno, ale dlouho jsem si nenašla ráře nebo jak se hraje na medvědy. Těch
chvilku dát pár vět na papír. Chtěla bych pár dní, které mohou naše děti prožít ve
těmito řádky poděkovat a  zároveň pod- společenství svých věřících kamarádů, je
pořit všechny ty, kteří každý rok pořádají prostě nenahraditelných.
prázdninové chaloupky pro naše děti. Pro Zvykli jsme si, že naše děti z farnosti tuto
děvčata ze scholy a  letos podruhé i  pro možnost mají, ale už si příliš neuvědo-
kluky ministranty. mujeme, kolik to stojí času, energie a ná-
Vím, že se moje děti z chaloupky možná mahy. Ať už se jedná o  zajištění prostor,
vrátí s odřeným kolenem nebo pořádnou programu, dopravy, stravy a  dalších po-
rýmou, ale především se vrátí s  radostí třebných věcí.
v  srdci. Ještě dlouho po návratu uslyším A proto chci všem, kteří jakýmkoli způ-
doma vyprávění o stezce odvahy, táboro- sobem pomáhají organizovat prázdninové
vém ohni, o  tom, kdo spadl do potoka, chaloupky, poděkovat a  popřát dostatek
kdo vyčerpáním usnul při mši svaté, ja- nápadů, energie, trpělivosti a  ochotných
kou dalo práci umýt připálený hrnec, kdo rukou a vyprosit Boží požehnání.
komu dělal „pastýře“, koho píchla vosa, (Pavla Kociánová)

O Lásce…
Abych mohla vykonávat své povolání učite- studiu na Ostravské univerzitě… studium
le odborných předmětů, nastoupila jsem ke končí a k závěrečné zkoušce z pedagogiky
4
je třeba předložit práci na vybrané téma… hám jim, v této pro ně velmi složité době,
Když jsem téma vybírala, měla jsem jasno kdy společnost je amorální, vyznávající kult
a těšila jsem se, jak látku zpracuji – řešení spotřební společnosti, najít správnou cestu
sociálně patologických jevů na střední ško- životem? …a co můj život, můj příklad?
le… přečetla jsem několik moudrých knih Po každé mši svaté kněz vysílá nás, věřící,
z oboru psychologie a sociologie, vytvořila křesťany, do světa se slovy: Jděte ve jménu
dotazník, který jsem se chystala dát k vypl- Páně! …v  jakém jménu chodím já? – ta-
nění studentům, vypracovala analýzu sou- ková otázka mi zněla v hlavě a srdci… co
časné společnosti a postavení rodiny v ní, těm dětem dávám? sebe či Krista? jsou to
stanovila hypotézu, která po zhodnocení mé ambice, snaha o sebepotvrzení, či je to
dotazníků bude buď potvrzena, či vyvráce- služba, služba Lásky?…
na a v závěru předložím návrh řešení… Závěr mé práce byl prostý, nebylo třeba
Bylo mi vše JASNÉ… viděla jsem objektiv- mnoha slov, odpověděla jsem si na otázku,
ní stav a také způsob řešení… a potom se co je při výchově dětí důležité – ne posuzo-
to stalo. Studenti odpověděli v  dotazníku vat, kárat, ale MILOVAT… milovat a na-
na všetečné otázky o rodině, škole, volném slouchat, snažit se pochopit, s čím naše děti
čase, myslím, že řada z nich velmi upřím- bojují …a je toho dost… bojují i proti zlu
ně, a mě napadlo jediné – co jako člověk, v nás samotných…
rodič, učitel těmto dětem přináším? Pomá- (Soňa Jarošová)

Z hodiny náboženství…
Letos na jaro v jedné vesničce na prajzské Nevím, nakolik je to vinou holčiččiny ne-
přišlo děvčátko prvňačka ze školy domů pozornosti, či její nedostatečné hloubky
a jedna z otázek, když si s maminkou po- znalostí náboženské tematiky, ale nedá mi
vídaly, byla: „Tak copak jste se dozvěděli to se do větru nezeptat: „Kde je zpětná vaz-
dnes v náboženství?“ ba vyučujícího? Nebo stačí dětem jen něco
Odpověď byla rozumně pronesena, jak to odvykládat a nashledanou příště?“
děti někdy hezky „dospěle“ umí a  jasná, Vím, co farnost, to jiný přístup, ale pokud
pro mě tak nějak šokující: „To ti mami se dostává dětem takových vědomostí, tak
nemůžu říct, protože jsem nerozuměla ani se nedivím, když naříkáme, že my jako sůl
slovo!“ země svou slanost pozbýváme…
(Michal Tvrdý)

Atraktivita kněžství
Toto téma mi přišlo na mysl ještě před uzá- rokem a neznám v ní ještě spoustu lidí, ale
věrkou minulého čísla MANY. Teprve ná- díky Bohu, mi již bylo taktéž dáno poznat
sledně jsem zjistil, že následuje Týden mod- mnoho z nich!
liteb za nová kněžská a řeholní povolání. Je to taková menší, skoro vesnická farnost,
Chodím do jedné „nejmenované“ farnosti i  kostelík je útulný. Hodně lidí se tam mezi
v ostravském děkanátu už (teprve?) čtvrtým sebou zná. Ze školy, příbuzenstva, sousedství.
5
Na slavení liturgie chodí poměrně dost dost malou? Nevím, odpovídám si. A  ne-
mladých lidí. Milých, perspektivních, vím ani, kolik z mladých lidí se teď rozho-
chytrých – usuzuji, neboť mnoho z  nich, duje o svém budoucím povolání…
chlapců i děvčat, studuje nebo se chystá na Modlíme se za nová povolání. Ale na koho
vysoké školy. při tom myslíme? Na černý kontinent, kde
Celou tu dobu, co jsem mezi nimi, ne- křesťanství je na vzestupu? Na pohraničí,
nastoupil nikdo ke dráze kněžské, ani do kde pustnou kostely? Nebo na své blízké,
nějaké řehole… A  to dle mého je místní které by si mohl Ježíš povolat za své zá-
kněz požehnáním oproti tomu, jak často stupce mezi ovečkami a za své nevěsty? Ne-
slýchávám nářky z některých farností, kde vím… Každopádně všem mladým lidem
má kněz ke svým ovečkám daleko, předa- naší farnosti i církvi přeji, ať se snaží o své
leko… Místní kněz je… lidský, řekl bych. budoucnosti nerozhodovat sami, ale spo-
A to není v téhle odosobněné době zrovna lečně s Ježíšem a s Duchem Svatým.
málo.
Říkám si, jakou atraktivitu asi mají tato Upozornění: Případná podobnost s žijícími osobami
„povolání“ v této době, když i v katolické je čistě záměrná!
farnosti ji podle „výstupů“ mají zřejmě (Michal Tvrdý)

KNIŽNÍ OKÉNKO
První kroky v modlitbě

Jedna blesková návštěva farní knihovny Pavlem II. je


a tudíž nedostatek času na výběr knih. Ti- roku 1983 jme­nován kardinálem.
tul První kroky v modlitbě od Jeana-Marie Kniha První kroky v  modlitbě má původ
kardinála Lustigera bych za jiných okol- v rozhlasových promluvách, které se setka-
ností asi odložila s pyšným nadhledem, že ly s obrovským ohlasem, proto byly později
přece o modlitbě již něco vím. A to by byla vydány knižně. Tuto knihu je třeba si pře-
veliká chyba. číst. Žádná recenze ani rozbor nemohou
Životní příběh autora je velmi zajímavý. ukázat hloubku ani zcela prosté skutečnos-
Kardinál Lustiger (nar. 1926 v Paříži) po- ti, které jsou přítomny v modlitbě. A nejen
chází z rodiny polských židů. Ve 14 letech, to. Dostane se nám v  ní zasvěceného vý-
ke zděšení svých rodičů, konvertoval ke kladu k otázkám, které si v této oblasti kla-
křesťanství a  po studiích je v  roce 1954 deme, a také mnoha doporučení, jež nám
vysvěcen na kněze. Zůstává v  Paříži na pomohou při našem setkávání se s Bohem
univerzitě a  stává se duchovním vůdcem v modlitbě. Hodně štěstí při poznávání, že
studentů. Je svědkem studentských bouří první kroky činíme neustále, ať jsme malí
v roce 1968, které jej hluboce poznamenají. nebo velcí.
V roce 1969 byl vysvěcen na biskupa a za 12
let se stane arcibiskupem pařížským. Janem (Margareta Špoková)

6
OKÉNKO PRO DĚTI

Ahojky,
taky máte červen
tak rádi? První den je
svátek dětí a poslední den už
patří k prázdninám. VŠECHNO
NEJLEPŠÍ VŠEM
DĚTEM.

Hádej, hádej, hádači

Tahle holka modrooká Padám z nebe, svítím, Sedí víla zelená


pořád sedá u potoka, objímám se s kvítím, a koupá si kolena,
když si nohy trochu smočí, nejsem hvězda, létavice, má na tisíc jazýčků,
sluníčko jí svítí z očí. nejsem sama, je nás více. ale sama jenom šeptá
pořád stejnou písničku.
Řešení: pomněnka, rosa, vrba

Kamarád mě přesvědčoval, že každá větvička borůvky je stejná. Najdeš


v obrázku rozdíly? Já jsem jich napočítal pět.

Borůvek je plný les,


nasbírej si a pak jez.
Jinak chutná z prstíčků,
jinak chutná na talíři,
jen si smlsni, tatíčku,
máš už šmouhu na tváři.
Ty jsou sladké, honem jez,
borůvek je plný les.

7
Tento měsíc si připomínáme narození sv. Jana Křtitele.
Znáš správné odpovědi?

1. Jméno maminky Jana Křtitele 4. Pokřtil Jan i jiné lidi než Ježíše?
a) Anna a) ano
b) Alžběta b) ne
2. Jméno tatínka Jana Křtitele 5. Když křtil Ježíše, sestoupil Duch svatý
a) Zachariáš v podobě
b) Jáchym a) ohnivých jazyků
3. Otec Jana Křtitele nevěřil slovům b) holubice
anděla, že se narodí, a tak 6. Byl to Jan Křtitel, kdo si po ukřižování
a) oněměl Ježíše vzal jeho matku k sobě?
b) ohluchl a) ano
b) ne
Řešení: 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6b

Pět výletníků (malá rozcvička pro prsty)

Vydalo se na výlet
trpaslíčků malých pět.
První sednul na vláček.
(pohybuje palcem a doprovázíme zvukem: ššš, ššš, hú)
Druhý vyplul lodí.
(ukazováčkem děláme houpavé pohyby)
Třetí vzducholodí.
(prostředníček zvedneme nahoru)
Čtvrtý odjel autobusem
(prsteníček napodobujeme jízdu autobusem, zvuk: brm, brm)
a ten malý chudinka musel běžet klusem.
(malíčkem běháme dítěti po těle).

…z deníku želváka Oskara

Jak jsme soutěžili


Kamarád slůně Bimbo za mnou přišel a ne- umývat.“ „Mám nápad,“ odpověděl jsem.
šťastně mi povídá: „Tatínek chce, abych „Uspořádáme soutěž. Ráno si ale nesmíš
si každé ráno drhnul uši velikým kartá- mýt uši.“ Druhý den ráno jsme svolali ka-
čem. Prý nic neuslyším, když si je nebudu marády. „Všichni se postavte na startovní
8
čáru. Papoušek Hugo bude dělat různé
zvuky a kdo je uslyší první, vyhrává.“ Hugo
odletěl na veliký strom, postavil se zády
k nám a začal. Chvilku šustil, potom zpíval,
pak mňoukal jako kočka a bručel jako med-
věd. To jsme se u toho nasmáli, ale Bimbo
nic z toho neslyšel. Sám uznal, že si uši mýt
musí a že bude poslouchat tatínka.

Mějte se sluníčkově.
A jestli o prázdninách zažijete něco
zajímavého, napište mi. (Předejte pak
Lence Volné, která to za mě napíše do
některého čísla MANY)
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE


Výchova ke vzdělání

Milí rodiče, v minulých číslech Many jsme a touha poznávat pravdu.


hovořili o  výchovných stylech, o  výchově Nejen rodiče, učitelé, vychovatelé, kate-
k  víře a  dnes se zaměřím na výchovu ke cheté mají zodpovědnost za rozvoj výše
vzdělání. uvedeného ideálu, ale také například no-
Nejprve krátký antropologický úvod. Malé vináři, politici, kněží, vedoucí pracovníci,
dítě je závislé na rodičích a je orientováno umělci.
na sebe. Nemá žádnou odpovědnost. Od Co vzděláním získá mladý člověk?
dospělého naopak očekáváme, že bude sa- Nejen vědomosti, ale především schopnost
mostatný a  bude schopen zodpovědně se orientovat se v dnešním světě, který je za-
starat o ty, kteří jsou mu svěřeni. Očeká- plaven reklamou, bulvárem, lží, nenávistí,
váme, že je schopen poznávat pravdu, to netolerancí…
znamená poznávat věci tak, jak jsou. Má–li Učí se být svobodný, mít vlastní názor,
přesné informace, bude i jeho rozhodování kriticky hodnotit a  zodpovědně vybrat
daleko přesnější a  odpovědnější nejen po to, co je opravdu dobré. Je to pak výbor-
stránce odborných znalostí, ale také v ob- ná obrana proti manipulaci a zotročování,
lasti mravní. Toto je ideál. Rozvinout tyto které dnes sice nemá násilnou podobu, ale
schopnosti v reálném životě je však nároč- je o to zákeřnější, protože konzum je tak
né, a proto vidím, jak je důležité vzdělání sladký…
9
Je daleko lépe vybaven pro to, aby jeho jen připomenout, že pravdy naší víry byly
život nebyl závislý na touze krást, lhát, v  dějinách vystaveny kritice už v  prvních
zneužívat sex a ovládat druhé. Daleko lépe staletích. V  tomto ohni kritiky se křesťa-
je schopen vidět druhého člověka s  jeho né naučili víru chápat hlouběji a  pravdy
problémy a  potřebami, vidět i  jeho silné víry formulovat přesněji. To bylo velmi
stránky, které mu nemusí závidět, ale může důležité. Ukázalo se totiž, že tajemství naší
mu pomoci nezištně je rozvíjet. víry přesahují lidský rozum, ale nejsou
Má–li sám problémy, nesklouzává tak nerozumná. Víra je schopná kritické refle-
snadno k drogám a alkoholu. xe. Není slepá, naivní, někdy až dětinská
Při hledání tohoto ideálu nestačí jen školní a legrační, a proto pro mladého a kriticky
vzdělávání, ale především životní styl rodi- smýšlejícího člověka nepřijatelná. Může se
čů, chápající život jako cestu, která je vede- však takovou stát, pokud se ve víře nebu-
na pravdou a tím, co podporuje život. deme vzdělávat s někým, kdo má k tomu
A zde se setkáváme s Tím, který říká ústy odborné předpoklady.
apoštola Jana: „ Já jsem Cesta, Pravda
a  Život“. Součástí této cesty je výchova
k  víře. Už jsme o  ní hovořili. Dnes chci  Váš P. Pavel Kuchař

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Eucharistická přítomnost Krista

Již jsme se v  minulosti na tomto místě litbě, ale Bůh


zabývali tematikou eucharistie. Jednalo se také zpří-
se o úvahy nad eucharistií jakožto Novou tomňuje v  li-
smlouvou (srov. L 22,20) a nad naší účastí dech díky přijímání svátostí (nejzřetelněji
na tomto tajemství, kterou jsme svobodně při eucharistickém přijímání). Církev pak
přijali v křestním závazku (srov. Ř 6,3–5). je prostorem pro zpřítomnění Krista jako
Dnes bychom se mohli pokusit poodkrýt ve svém mystickém těle (srov. 1 K 12,27).
tajemství eucharistické přítomnosti Krista Samozřejmě se Kristus zpřítomňuje i  v
klasickými výroky katolické teologie. Na chudých a  nemocných (srov. Mt  25,40).
pomoc si nepřizveme nikoho menšího než Všechny tyto způsoby zpřítomnění se nej-
Tomáše Akvinského. plněji uskutečňují při slavení mše.
Budeme se především zaobírat způsobem Každá věc, kterou si připomínáme, se stá-
zpřítomňování Boha v  tomto světě. Zná- vá jakýmsi způsobem přítomná, začíná
me několik způsobů zpřítomňování Boha: existovat v  naší mysli. Živé vzpomínky
Bůh se zjevuje historicky v  osobě Ježíše ovlivňují naše city a naše rozhodnutí. Po-
z Nazareta, další zpřítomnění se děje skrze kud si uvědomíme, že Bůh má také paměť,
inspirovaný text Písma. V knězi in persona pak to může být stejně tak dobře i naopak
Christi se zpřítomňuje díky svěcení a mod- (srov. Ga 4,9), že člověk se zpřítomňuje ve
10
věčnosti, neboť co se zpřítomní v  paměti ristii a  co se touto definicí míní, musíme
Věčného, je věčné (srov. J 6,54–58). Vrať- si nejprve uvědomit, že neexistuje žádná
me se ale k eucharistickému zpřítomňová- podobnost v přirozeném řádu, kterou by-
ní. Připomínka ve mši svaté má svátostný chom si mohli usnadnit představu o změ-
charakter, mysl kněze, který připomíná ně podstaty v eucharistii. Prostě neexistuje
tajemství Ježíšova života, je mysticky spoje- taková změna, kde by se věc „na povrchu“
na s Kristovou obětí a s jinými tajemstvími zdála nezměněna, a přitom její podstata by
jeho života. se změnila, aniž by přestala
Když to shrneme, pak se být onou věcí. Takovou věc
nám otevírá neskutečný dokáže pouze Bůh, a to svá-
a  úchvatný obraz eucharis- tostnou formou. Tato svá-
tického chleba a vína, ve kte- tostná forma nám zaručuje,
rém už předem zakoušíme že takovéto nevyslovitelné
situaci po druhém přícho- zázraky Bůh nehodlá, „ales-
du, kdy On bude všechno poň prozatím“, dělat mimo
ve všech (srov. 1 K 15,28). svátostné znaky a  symboly.
Je pro člověka nepocho- „Například nebudou pře-
pitelné, že zde se podstata podstatňovány spalovací
věcí mění, tak jako na kon- mo­tory na perpetuum mo-
ci věků (srov. Zj  21,1–5), bile.“ Svátostné znaky jsou
chleba sice chutná jako podstatně spojeny pouze
chleba, ale je to jen symbol, s dílem a životem osoby Je-
jeho podstata se totiž stala žíše z Nazareta.
Tělem Krista. Tridentský K plnému pochopení těch-
koncil použil formulaci To- to věcí potřebujeme víru,
máše Akvinského v definici: neboť pouze vírou se usku-
Kristus v eucharistii je reál- tečňuje osobní setkávání
ně přítomen na základě své a skrze víru vnímáme lásku,
podstaty (srov. 1 K  1,24), bez akcidentů, která je osobně přítomna v  této svátosti.
to je plné historické přítomnosti, v  tom Bez víry a lásky není možné nazírání reál-
je zastoupen pouze symbolicky jako pa- né přítomnosti osoby Krista, ani kdyby se
mátka jeho kalvárské oběti (srov. L 22,19; nám Ježíš zjevil ve svém fyzickém těle (srov.
1 K 11,24–25), která je však zpřítomněna L 24,15–16 a 29–32).
co do funkčnosti (srov. Žd 10,19–20).
Jedná se o  dosti složitý text, avšak koncil Jsem si vědom nevyčerpatelnosti tématu,
neměl na mysli vyslovení nové dogmatické jakým je eucharistie, a proto tímto vybízím
definice. Koncil používá výrok o  přepod- i ostatní čtenáře, aby připojili své podněty,
statnění jenom jako vysvětlující již všeo- postřehy i osobní zkušenosti s eucharistií.
becně přijímaného dogmatu o  reálné pří-
tomnosti Krista v  této svátosti. Abychom
pochopili, co se vlastně odehrává v eucha- (Ivo Křížka)

11
RECEPTÁŘ
Medové řezy

Ingredience:
15 dkg cukru krystal
5 dkg másla
1 vejce
2 lžíce medu
2 lžíce mléka
1 lžička sody Utřeme:
Šlehat v páře 10 minut, přidat 45 dkg 10 dkg másla
hladké mouky a zpracovat v těsto. 10 dkg cukru moučka
Pak rozdělíme na 3 stejné díly, rozválíme Když bešamel vychladne, smícháme
a dáme péct. dohromady a plníme.
Polejeme čokoládovou polevou.
Nádivka:
Ze ¼ l mléka a 2 lžic hrubé mouky Dobrou chuť přeje Zdeňka Goňová.
uvaříme bešamel.

Falešná humrová pomazánka

Ingredience:
1 menší celer a 1 mrkev
tvrdý sýr (tolik, kolik váží celer)
lžička hořčice
asi ½ malé tatarské omáčky nebo majonézy
pepř, popřípadě sůl
šťáva z 1 citronu
Syrový celer, mrkev a sýr nastrouháme
najemno, přidáme všechny ingredience a ochutíme.
(Dávám tatarskou omáčku a už nesolím)
 Dobrou chuť přeje Majka Dostálová.

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava–Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava–Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e–mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 6. 2007

12