You are on page 1of 12

Milí přátelé

,
dnešní úvodník je poněkud jiný než Všude, kam v  naší farnosti pohlédneme,
všechny předešlé, se kterými jste se dosud zanechal otec Ladislav nějakou „stopu“.
v Maně setkali. Poprvé ho nepíše náš pan Nová fasáda kostela, nová střecha, úpravy
farář a poprvé je celý věnován právě jemu. na faře… Za to všechno mu patří velký
Jako blesk z čistého nebe zapůsobila v ne­ dík.
děli na Slavnost narození svatého Jana Dovolím si však tvrdit, že největší dílo
Křtitele zpráva, že od 1. července 2007 bu­ odvedl v  našich srdcích. Podařilo se mu
deme mít nového duchovního správce. vlastním příkladem sjednotit farnost, lidé
Otec Ladislav bude ve Třebovicích do náhle snáze nacházejí cestu jeden k dru­
konce prázdnin kaplanem a pak definitiv­ hému. Tyto „opravy srdcí“ musí pokra­
ně odejde do svého dalšího působiště. čovat, nesmí nikdy ustat! Tím dokážeme
To pozdvižení lze jen těžko popsat. Proje­ asi nejlépe, co pro nás otec Ladislav zna­
vila se celá řada emocí, ale nejčastější mená, že jeho působení mezi námi nebylo
z nich byl smutek. Smutek z toho, že při­ zbytečné.
cházíme o nejdůležitějšího člena naší farní Ukažme otevřené srdce, kterému nás učil.
rodiny, že přicházíme o svého duchovního Přijměme bez předsudků nového kněze
otce. Pro mnohé z nás byl a stále je nejen a držme stále při sobě jako opravdová far­
pastýřem, ale i  rádcem, přítelem a  člově­ ní rodina, ve které má každý své jedinečné
kem se vzácným smyslem pro humor. a nezastupitelné místo.
Především však pro nás byl a nadále bude Otče Ladislave, děkujeme!
prototypem kněze–člověka s doširoka ote­
vřeným srdcem. Lukáš Volný

A METODĚJE. Sloužil mu jako pokrm na poušti používali k balzamování králů. červenec – čtvrtek Slavnost SV. naši malou katechezi. Jakuba. který přináší zvlášt­ ví. v  knihách Ezechiel a  Příslo­ tajemný produkt včel. V knize Zjevení se du například v příběhu o Samsonovi. trochu medu a „hned se mu rozjasnily oči“ byl jím vyživován malý Zeus a v indických (1S 14. neděle v mezidobí 3. rodičů Panny Marie 27. jak ukazuje případ ní síly. MNICHA. červenec – pátek Památka sv. Med je jako přírod­ Lev jako obraz ní produkt stále velmi oblíbený.8). ale svou cestu si nachází i k dospě­ vycházející nový lým. Tekutý med je nápojem bohů. červenec – neděle 15. Med bystří smysly. červenec – středa Svátek sv. červenec – středa Svátek sv. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí 11. Jeho charakteristickou sladkou chuť život. CYRILA. že je to zajímavý podnět pro a med (Sd 14. a to nejen smrti. neděle v mezidobí 31. červenec – neděle 14. Tomáše. kte­ objevuje Starozákonní obraz o  pohlcení 2 . a med z nebe mu pomáhal otevírat vnitřní Ve Starém zákoně nalézáme zmínky o me­ zrak obrácený k Bohu. červenec – neděle 13. patronky Evropy 25. Ctitelé boha Mitry si me­ na v  souvislosti s  Janem Křtitelem (Mt dem očišťovali jazyk i meč a Sparťané ho 3. několika místech Již od dávných dob lidé vnímali med jako v  Žalmech.LITURGICKÝ KALENDÁŘ 1. červenec – čtvrtek Památka sv. a římských mýtech je med rovněž posvát­ Nový zákon zmiňuje včelí produkt zejmé­ nou tekutinou. červenec – pondělí Svátek Výročí posvěcení katedrály 22. Jáchyma a Anny. Na­ nalezl včelí roj padlo mne. Ne nadarmo se říká „je to se setkáváme na sladké jako med“. Benedikta. Brigity. hlavních patronů Moravy 8. červenec – neděle 16. patrona Evropy 15. S  medem známe všichni. Gorazda a druhů 29. červenec – pondělí Svátek sv. neděle v mezidobí 23. opata.27). Ignáce z Loyoly. jako prostředek proti dé­ Jonatana. kněze MALÁ KATECHEZE – Med Nedávno jsem v  jednom časopise četl rý v  zabitém lvu o hojivých a léčivých účincích medu. apoštola 26. BISKUPA. apoštola 5. med jako u dětí. červenec – úterý Svátek sv. který si svou holí podal do úst monům. jako lék.4). řeholnice. červenec – neděle 17. červenec – úterý Památka sv. patronů Evropy.

Došlo k  tomu o kterém hovoříme. Později a  mučedníků. Řekneme– činem byl klášter li méně známou. Dne 14. Ta není ničím jiným. 1170.9). 3 . rozhodl ze svých vlastních dáři připomínáme řadu velkých prostředků založit premonstrát­ jmen významných světců ský klášter v Teplé. Za všechny lze uvést výklad známé plastiky z poutního (Podle knihy Slovník biblických obrazů a symbolů kostela v Birnau „Pojídač medu“ od J. My se do něj dokonce sám však dnes zaměříme vstoupil jako laický na méně známou bratr. Ti ho zajali Víme však. vypůjčuje med jako symbol. cel do svého rodiště a  byl cestou O tomto světci nemáme mnoho zpráv. zpracoval Lukáš Volný) SVATÝ MĚSÍCE Blahoslavený Hroznata V měsíci červenci si v liturgickém kalen­ til ženu i dítě. letech zemřel násilnou blahoslavený Hroznata. červen­ České republiky. Sám Hroznata se že méně známou nedožil vysokého rozhodně není v pl­ věku a  ve svých 47 zeňské diecézi. A. než jako sladký med (Zj 10. protože jméno šlechtice Hroznaty se ciálně potvrdil kult Hroznaty jako mu­ odvozuje právě od názvu jeho rodiště. Shoda jmen opravdu není náhod­ Papež Lev XIII. Světec se poté. že se narodil na území dnešní a uvrhli do žaláře u Aše. přepaden loupežnými rytíři. Jeho druhým postavu církevních zakladatelským po­ dějin. čedníka. 16.knižního svitku. premonstrátek. července 1897 ofi­ ná. který v  ústech chutná Feuchtmayera. zosobněním touhy po nebi a  jeho sladké Stejně jako dříve si i dnes celá řada autorů blaženosti. je jejím tak. a to v Hroznětíně roku ce Hroznata ve vězení hladem zemřel. co v  mladém věku ztra­ (Lukáš Volný) AKTUALITY Z FARNOSTI • O prázdninách budou mše svaté ve středu (ne však dětské) nadále v 17 hodin. smrtí. Ano. že se v roce 1217 vra­ hlavním patronem. je třeba dodat.

protože se ní růst“ (za minulého režimu se přihlášky musím ještě mnoho učit a modlit. musím i dnes po těch letech A ještě dnes. kterou 4 . nové ří se na tak důstojném průběhu slavnosti krásné oltáře. Eucharistický průvod. Víra… Abych trochu odlehčila této mé reakci. že kdo ví. že jsem diči vzpomínáme. když na ty doby spolu s ro­ přiznat. ve­ podíleli. který jsem si přečetla v předcho­ stejné jako hodiny matematiky či chemie zím čísle MANY. koho na studia doporu­ A tak. přestože jsem byla k víře vedena už čit a koho ne). až si její dcera ženství týdně prostě nestačí odpovědět… jednou bude vybírat budoucí povolání. naší farou. aby v tom soudruzi měli vým slovům. Láska. ředitelkou či výchovnou copak jsi se dozvěděla v  náboženství?“ poradkyní. lického vyznání na můj „budoucí profes­ abychom to spolu probraly. že bych si nedovolila říci. rozumně a  šokujíc­ nosti neustále hovořily o škodlivosti kato­ ně proneseno: „To ti mami musím říct. odpovědí na otázku: „Tak kou učitelkou. povinné předměty zlehčovat). takto podchytila naša spisovatelka paní připojuji něco krásně poetického a pouč­ Schlossarková: ného z prajzské lidové slovesnosti. výzdoba. na něž mu hodina nábo­ zítra. od kolébky. které ve své bláhové zaslepe­ bylo snad dospěle. natož za několik let. určitě by­ která někdy v minulém století na prajzské chom já i moje rodina byli oproštěni od přišla ze školy domů a když si s mamin­ neustálých tahanic s tou či onou soudruž­ kou povídaly. Za to vše patří otci Ladislavovi a všem. černí koncert pana Petra Špatiny z Vídně  redakce MANY Reakce V reakci na článek „Z hodiny nábožen­ A snad kdyby hodiny náboženství byly ství…“. Rodina. zpěv. kdy rozuměla“ (víra snad pramení ze srdce?) moje mamka musela vysvětlovat sou­ a nemám se už co učit. hudba.“ pořádek a věděli. co bude a  nové otázky. bych se s  vámi chtěla (aniž bych měla v  úmyslu tyto školou podělit o skutečný příběh jiné prvňačky. musíme se od srdce v tomto ohledu tomu nebo onomu „po­ smát. To Život. Přátelé.STŘÍPKY Poděkování „Tak krásné Boží Tělo jsme tady snad ještě a naší scholy– jedním slovem úžasné. kte­ Mše svatá. srdečné poděkování. Pro ilustraci třeba příhodě. neměli. abych do náboženství posílaly přes ředitele dané jednou snad správně porozuměla Kristo­ základní školy. Ba právě naopak! družkám ve sborovně svůj „unáhlený pro­ S  věkem člověk přichází na stále nové tispolečenský výrok“.“ zaznělo po slavnosti Těla a  Krve A  nakonec spousta dobrého jídla a  pití Páně při večerním povídání u dobrot před a radostná nálada.

kdyby se něskajšich času dožili. to pro Hlučinsko ledva nic něni po cele roky počichu byli. Naše kamarádka M. něch bylo jak bylo. a ludě ezli chčeli či nechčeli. a žadne marky se nězaslužu. soudruzi v Praze z nich bony zrobili. ty do ruk ich nikda nědostaly. Podávala mi kartičku Jen co jsem si vzal ze stolečku za lavice­ a  vysvětlovala. Jak cisařovna vojnu přehrala. Gott mit uns chlopi na frontu mušeli. (Žaneta Volná) Slaný optimismus Nejsem zrovna od přírody založen jako světě na počátku 21. doma po pravdě nam pověděli. kere za čepla pobrali. V každym narodě su ludě všeljaci. nědbalci i darebaci. Marky. Cele roky. se mi čerstvou Manu 6/2007. a choč to Hlučinsko lehke němělo. jak to s Hlučinskem bylo. Po vojně Hlučinsko zaš Čechum dali Po rokach něnavistneho čicha. a ludě ezli chčeli či něchčeli. Čechy se zavčasu vytračili. tak ke mně optimista. a ludě ezli chčeli či něchčeli. tuž Frydrychovi Hlučinsko dala. století.Jak to bylo Velej se mudralu vyrojilo. česky i rusky se učič mušeli. ten obyčejny do bahna spadně. kaj mohli ešče se přisadili. tak jí chceme dát přá­ kněžských a  řeholních povoláních ve níčko… 5 . Razem dvěsta let – Čechy ich vzali. ale… přistoupila Unka. „po našemu“ se doma mluvilo. všecko přežilo a vydrželo. Jak potem přišli ku veslu červeni. Jak gizd do pazuru veslo popadně. co věďu. jak se panove s Hlučinskem hrali. Jak Němci vdovam marky poslali. Potem ich Hitlerovi strčili. Ve škole sme co inšeho slyšeli. dyč Hlučiňaci im za vojnu dlužu německy mluvič a chvalič mušeli. po česky mluvič a chvalič mušeli. Naše mamy a omy by se divili. ve které bylo rozhodla vstoupit do řádu a  nějaký čas otištěno i mé zamyšlení nad atraktivitou ji asi neuvidíme. jak horky kobzol se přehazovali: ubohe baby zaš okminili. a či se s žadnym moc něparali Hlučinsko přecej už hlasnějši dycha. hanlivo Prajzakami nazvali. soudruzi ve svěče utracali. Čest práci soudruhy zdravič mušeli. a ludě ezli chčeli či něchčeli. a ludě ezli chčeli či něchčeli. dobři.

své celoživotní studium Bible. Odkazem na historické říkajících stohů popsaného papíru je kniha reálie. v němž úročí položit otázku o smyslu svého bytí. který v noci jsou tvé odpovědi!!! pokračoval nočním bděním se zpěvy a li­ Taktéž na Slavnost seslání Svatého Du­ turgií při svíčkách…. že nás na světě musí být dary Ducha Svatého“. které má takříkajíc „v malíčku“. A že je to po­ A jelikož se jedná o knihu rozhovorů. co jiných dalších míst. ritní profesor Evangelické teologické fakulty oživující světlo. dokládá Jan Heller žitý je také ten. tou citací si nejsem na 100 % jist… lik lidí se tlačí ve zdech chrámu. Jan Heller (nar. jak rychlé a  laskavě jednoduché Svatý Jan Session ve Frýdku. že jsme sůl todušní vigilii. který klade profesoru Hel­ 6 . důle­ hled opravdu zasvěcený. a  také bohatými religionistickými vědo­ Prof. Jistě bylo mnoho cha mě potěšilo uvědomění si toho. že jsme na vigiliích byli i se právě Svatému Duchu! ženou a viděli známé tváře a prožili spole­ Nevíme. Možná jsou za tímto posto­ lostí he­brej­ jem nedobré zkušenosti ze zpovědí tzv. studený. My jsme byli tady u nás v Třebovicích… že náš pan farář se rozhodl opět pro Sva­ a já si uvědomil. Václava nebo jelo na festival (Michal Tvrdý) KNIŽNÍ OKÉNKO Znamení odkazující k nebi Knižní rozhovory nemají někteří lidé ve detailní zna­ velké oblibě. Nekonečně daleko od těchto nicne­ ského překladu. jsi vlažný. Svět Zákona. ThDr. ale jen můžete si to najít a zkontrolovat…? na tom. že si člověk musí kládá pohled na Starý zákon. ale také jejich řeckého a latin­ lebrit. Významný biblista a starozáko­ sů před námi vystupuje z šera a nepochope­ ník nám svým specifickým způsobem před­ ní tak plasticky a aktuálně. země! Ta musí být slaná. jaká je naše víra a jak se otvíráme A já jsem rád. kterému vévodil plakát „Přijměte Pán neříkal. Proroků a Spi­ UK v Praze. 1925) je eme­ mostmi vrhá na starozákonní spisy nové. kolik z  našich blízkých se roz­ čenství oslavy toho. Jana Hellera Znamení odkazující k nebi. abychom se snažili být opravdoví!! Otec Ladislav se také k množství sešlého Jak ve zjevení říká andělu jedné ze sed­ lidu vyjádřil milým a  laskavým způso­ mi křesťanských obcí „nejsi ani horký ani bem.Bože. kde bylo možno v tu se mi dlouhý čas jen tak lehce rýsovalo chvíli být… v myšlenkách… V nemalé míře taktéž to. takové množství v  roce 2007 šest miliard křesťanů… ale jaké jsem zhruba čekal… řekl. který nás uschopňuje hodlo pro celonoční bdění například naslouchat a přijímat Boží vůli! v kostele sv. ce­ ských textů. že Ježíš řekl. aby nepozbyla Sešlo se nás v krásně vyzdobeném koste­ smyslu! líčku. že opravdu nezáleží ko­ no. nesnesu tě v ústech“… A já si uvědomil.

a žádá si je­ doplňují vysvětlující Hellerův text. který Cyrila a jeho bratra povolal 2. crr. Vaďura (nar. Znáš správné odpovědi? 1. Užijte si je. Je opravdu radost číst rozhovor. lerovi dotazy. Hádej. kající se nejasností v němž inteligentní otázky vhodně a citlivě v Bibli. terně spolupracu­ je s  Českým roz­ (Margareta Špoková) OKÉNKO PRO DĚTI HURÁ. stol. crr. dovolená. 7 . hádej. který jich vysvětlení. hádači Sluníčko si v trávě celé dny Pán v červeném klobouce natahuje hodiny. polovině 9. Petr počítá i s nepoučeným čtenářem. prostě PRÁZDNINY. sluníčko. 1962) Rozhovory byly přepsány a pro tisk upra­ vystudoval FF UK veny z  rozhlasových pořadů. Kdy věrozvěstové přišli? a) Rastislav a) v 8. v noci zase měsíček slunci nikdy nesmeká. c) Mojmír c) v 2. stol. rozhlíží se po louce. stol. PRÁZDNINY! Koupání. Řešení: cvrček. crr. Kniha vyšla v  Praze. děti. Kníže. chaloupka. polovině 9. ale buďte na sebe opatrné. tý­ hlasem. b) Vlastislav b) v 1. natahuje budíček ale větru smekne zdaleka. nyní ex­ v roce 2007 v nakladatelství Vyšehrad. vlčí mák Tento měsíc si připomínáme svátek slovanských věrozvěstů.

6a. Co je pravda? jméno řeholní? a) překládali kuchařky. Odkud přišli? 7. 2c. b) Metoděj b) přeložili takřka celou Bibli do staro­ c) Konstantin slověnského jazyka 6. 5c. než přijal 9. Získali souhlas s užíváním staroslověn­ a) z Velehradu ského jazyka při bohoslužbě? b) ze Soluně a) ne c) z Říma b) ano 4. 7b. 4b. Který z bratrů se stal arcibiskupem a) Matěj a) Metoděj b) Metoděj b) Cyril c) Martin c) Matěj 5. Jaké bylo Cyrilovo jméno. 9b c) řecké Je víc žabiček. Přinesli s sebou písmo a) hlaholici b) latinku Řešení: 1a. 3b. nebo leknínů? 8 . návody a) Cyril k použití aj. Jak se jmenoval Cyrilův bratr? 8. 8a.3.

Ahojky. Ať si jak chce ryba vede. posílám tuto neobyčejnou omalovánku. děti hrající si s balónem maminka a tatínek jsme jeli na výlet. Vyšli a  kačenky na rybníce. soucí se kravičky. Nejeli jsme dlouho jsme brzo ráno a museli jsme spěchat. aby a když jsme vystoupili. já. sestřička Ema. do vodičky. tohle přece nedovede. uschne bříško. zahrajem si na rybičky. Vypočítej malinké příklady a podle výsledku dohledej barvu. 1 žlutá 2 oranžová 3 šedá 4 zelená 5 růžová 6 červená …z deníku želváka Oskara Jak jsme hledali Kvída Kvído. že jsou prázdniny. kterou pole vybarvíš. malá rybka. hledali jsme 9 . velká ryba. hop do vody jako šipka. směřovali jsme hus­ nám neujel vlak.Hop do vody Hop do vody. ale abyste všechno nezapomněli. uschnou záda. můj malý bráška. vím. Z  vlaku jsme viděli pa­ tým lesem ke zřícenině hradu. Hop a z vody na sluníčko.

a že tatínek s námi rádi. Po svačině jsme batoh na záda. že počká.hříbky. kousek kreativity a radosti Ducha. Děti. (Předejte pak Lence Volné. věřte nebo ne. dávejte na sebe pozor. Pro příštích dvacet let – ošetřuj stromy. Naštěstí všechno dob­ dětmi půjde pomalu dolů a bude hledat po ře dopadlo. Ale kde je Kvído? Hledali ký. Tatínek si Když jsme dorazili ke hradu. maminka bála. Pro příští generace – věnuj čas dětem! TEOLOGICKÉ OKÉNKO Hodina náboženství Milí přátelé. ostružiny. Mějte se sluníčkově. karmelitánského kněze • V dětském hraní je závdavek nebe. Všichni jsme se smáli a byli kdyby se Kvído vrátil. že Oj.) (Lenka Volná) OKÉNKO PRO RODIČE Z myšlenek Vojtěcha Kodeta . spinkal Kvído. že se skutálel do příkopu. že jsme ho našli. rozhodl jsem se dnešní teologické okénko spojit s reakcí na článek Z hodiny nábožen- 10 . zahráli hoňku a  pomalu se začali balit. napište mi. A jestli o prázdninách zažijete něco zajímavého. Maminka se s tatínkem domluvila. Ote­vřel ho jsme ho všude. maliny a  jiné dobroty. která to za mě napíše do některého čísla MANY. Hrad stojí na kopci a tak se a  v  batohu. ten je těž­ půjdeme na vlak. lese. • Chceš–li udělat něco krásného pro příští půlrok – zasaď květiny. maminka chtěl nasadit z  batohu vytáhla svačinu.

Předesílám. který by legitimizoval to neštěstí. A  kdo je tím a nečernobílé zbarvení. Při­ torů a článků… Svým způsobem však toto tom. že si John Dewey by s touto „časovou dotací“ jeho názoru vážím a skutečně se uvedený nedokázali zázraky. to jiný přístup“. Výuka ná­ zumitelné. jednoznačně rodiče. protože se o  tom taťka s  mamkou nedostatečných znalostí našich dětí byli bavili. které se dnes při výuce používají. ve víře. názorné a  sro­ dítě budou vychovávat ve víře. že by bylo jich vliv na děti. síť sítí apod. se stávají a je objektivní výzkum. Tím pravým zahradníkem však musí občas lehce „infantilní“). tak jsou to jeho rodiče. Au­ schopen. tor ovšem hovoří o  jednom konkrétním Na závěr mohu jen zopakovat. Tedy. Chtěl 11 . tako­ případu. kamarádi. ale jed­ ství nezanechá výraznou stopu. jak uvedl Michal. problém být člověk sám sobě a  dokud toho není může být v  podání látky učitelem. do případě jednu hodinu týdně. přichází–li ním dechem vše vrací do roviny. když naříkáme. Nejprve je třeba říci. Na to by bylo potřeba několika Nechci autorovi křivdit. dětštější než děti. různé referenční výuky náboženství pouze z  jedné strany. že materiály a  me­ sekulárního i  kanonického práva jsou to todiky. V náboženství spojení úplně od věci není. jakoby hlavním viníkem bost“. nemusí a  „nebo stačí dětem jen něco odvykládat ani zanechat výraznou negativní stopu.ství…. případ stát mohl. jsou hy. „Matika a  čeják“ jsou přece důle­ vyučující kněží a katecheté: „…ale pokud žitější… se dostává dětem takových vědomostí. Důvod je zejména ten. neboť vyučo­ může učitel na dítě působit v tom lepším vání náboženství lze směle zařadit např. skupiny. pokud pastorální teologie. že náboženství je jen taková „bl­ mám opět pocit. To vše spo­ aniž by naznačil jeho mnohovrstevnatost lupůsobí na „slanost soli“. že autor pohlédl na problém spolužáci. ale já jsem a Mana má být pestrou směsicí mnoha au­ to v jeho příspěvku bohužel nenalezl. Můžeme paušalizovat? Máme vé příběhy. Ano. pro které Malým semínkem zasazeným do půdy jsou určeny (toto slovní salto mortale se a pak také drobnými šlechtitelskými zása­ dá jednoduše označit cizím výrazem. příliš dětské. že my jako sůl problém výuky náboženství a  vzdělávání země svou slanost pozbýváme“. hlavním „soličem“? Podle přirozeného. Ale nejsou zdaleka pravidlem otázky: „Kde je zpětná vazba vyučujícího?“ a  je–li dítě dobře vedeno doma. Oni slibují. média. Osobně spatřuji kámen A máme zde další výrazné vlivy na dítě: úrazu v tom. Možná to měl Michal při o  jeden příspěvek s  mým jménem navíc svém povzdechu také na mysli. Ano. ho rodiče posílají a  jeho účast kontrolu­ Ale nyní již k  samotnému článku. Na můj vkus jsou někdy až boženství je podanou pomocnou rukou. ale někde se mi vědeckých studií a  snad ani to ne. a  nashledanou příště?“ V  závěru Michal Opačně ovšem platí. tak Tento můj příspěvek ani zdaleka neosvětlil se nedivím. ze které dítě s tím. zkuste si to spočítat. který byl otištěn v  minulém čísle zcela vytratila odpovědnost rodičů a  je­ Many. tel a sebelépe připravená hodina nábožen­ že „co farnost. že své jsou velmi jednoduché. že ani sebelepší uči­ tyto otázky nejprve mírní prohlášením. jehož jí… Ani sám Jan Ámos Komenský nebo autorem je Michal Tvrdý.

Zabalí se nádivka. nemusíme nechat kynout) Těsto se vyválí a vykrajují se kolečka (jako Nádivka: na linecké). 1 vajíčko Pečou se asi 10 minut.cz/trebovice. tel.– Uzávěrka příštího čísla je 15. do něj se dá rozinky trocha marmelády a koláček se potře vajíč­ cukr podle chuti kem(může se přidat i rum). do koláčku ½ kg tvarohu se prstem udělá malý důlek. Podle velikosti lze udělat z této dávky i 200 kusů.volny.: +420 596 964 942 http://www. 2007 12 . vydává Římskokatolická farnost Ostrava–Třebovice. výuky náboženství. že vidět za ubýváním naší katedrály klíčovou dírkou a  myslet si. V Mešníku 5100. 7. 722 00 Ostrava–Třebovice. je jako nahlížet do (Lukáš Volný) RECEPTÁŘ Malé koláčky Ingredience: 40 dkg hladké mouky 18 dkg másla (Hery) – rozpuštěné 6 dkg cukru asi ¼ l mléka a do něj zamíchat: 3 žloutky 1 vanilkový cukr trochu rumu 2 dkg droždí – nadrobit do těsta trocha soli těsto se nechá chvíli odpočinout (není nutné. že „slanosti“ složitost a  nepochopitelnost jsem ji shlédl v celé její kráse.cz Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5.jsem jen ukázat. Posýpka: hladká mouka.fara Evidenční číslo: MK ČR E 16325 Kontaktní osoba: Lukáš Volný. Hera – posýpku udělejte Dobrou chuť! drobnější MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti. Pak se obrátí citrónová kůra do posýpky. e–mail: lvolny@volny.