You are on page 1of 10

Milí přátelé,

dovolte, abych Vám nejprve popřál krásné Jeho láska k nám proudí neustále a záleží
dny prázdnin a dovolených. na naší momentální dispozici, jak ji doká-
V řadě novin a časopisů bývají právě prázd- žeme vnímat a přijímat.
niny považovány za „okurkovou sezónu“. V minulém čísle našeho farního časopi-
Nebývají totiž tak bohaté na události jako su jsme se loučili s  naším otcem Ladisla-
jiná období v roce. Lidé cítí potřebu zasta- vem, který odchází do nového působiště.
vit se a získat nadhled nad každodenním Někteří si snad mysleli, že Bůh možná ze
shonem a starostmi. Třebovic odjel na jakési prázdniny nebo
Také naše „Mana“ je tento měsíc o několik si snad vybírá zasloužené volno. On však
stran útlejší. Přesto věřím, že v ní naleznete ukázal, že nás neopouští. Proto mu dnes
řadu zajímavých a hodnotných informací. můžeme děkovat za to, že nám opět posílá
Při psaní tohoto úvodníku mne napadla kněze.
zdánlivě dětinská a  úsměvná myšlenka: Vítáme tak mezi námi nového pana faráře,
„Bůh na dovolenou ani na prázdniny ne- otce Jana Mazura, který přichází z Třince,
jezdí…“. Vždyť je to samozřejmé, řekne- kde dosud působil jako kaplan. Přejeme
me. Nejsem si však jistý, zda si skutečně mu, aby zde nalezl opravdovou farní ro-
vždy uvědomujeme, jak obrovský dar to je. dinu. Rovněž mu přejeme mnoho Božího
Bůh nepotřebuje mobil a přesto je stále do- požehnání a sil při plnění jeho nelehkého,
stupný, Bůh není závislý na internetovém ale krásného poslání.
připojení a přesto je stále „on line“. Neod- A celé naší farnosti, nám všem přejeme,
jíždí do zahraničí ani na služební cesty. abychom nikdy neměli pocit, že Bůh má
Zkrátka, je vždy s námi a máme-li pocit, dovolenou…
že se odmlčel, bývá chyba na naší straně.  Lukáš Volný
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. srpen – středa Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
4. srpen – sobota Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
5. srpen – neděle 18. neděle v mezidobí
6. srpen – pondělí Svátek Proměnění Páně
8. srpen – středa Památka sv. Dominika, kněze
9. srpen – čtvrtek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže,
panny a mučednice, patronky Evropy
10. srpen – pátek Svátek sv. Vavřince, mučedníka
11. srpen – sobota Památka sv. Kláry, panny
12. srpen – neděle 19. neděle v mezidobí
14. srpen – úterý Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
15. srpen – středa Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
19. srpen – neděle 20. neděle v mezidobí
20. srpen – pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
21. srpen – úterý Památka sv. Pia X., papeže
22. srpen – středa Památka Panny Marie Královny
24. srpen – pátek Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
26. srpen – neděle 21. neděle v mezidobí
27. srpen – pondělí Památka sv. Moniky
28. srpen – úterý Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
29. srpen – středa Památka Umučení sv. Jana Křtitele

MALÁ KATECHEZE – Prsten


Není to tak dávno, kdy ten, kdo neviděl se symbolikou
filmové zpracování Tolkienova Pána prste- kruhu. V Egyptě
nů, jakoby téměř nežil… Hlavní role v této byl prsten grafic-
filmové trilogii byly stejně jako v knize při- kým znakem pro
souzeny malému Frodovi a jeho přátelům. věčnost, v  před-
Přesto v pozadí všeho dění byl mocný prs- ním orientu měly
ten, který své majitele přetvářel k  obrazu kouzelné prste-
svému. Takovéto pojetí mocného prstenu ny chránit před
není pouhým výplodem Tolkienovy fanta- zlem a nemocemi. V Řecku směli prsteny
zie, ale má svou oporu v historii, která prs- nosit pouze svobodní muži, v Římě sená-
tenům připsala nejednu významnou roli. toři a Jupiterův kněz (Jupiter byl obdobou
Prsten byl odjakživa symbolem moci, svo- řeckého boha Dia, byl vládcem římského
body a síly. Důvodem je zejména jeho kru- panteonu a všech bohů). Současný zvyk vý-
hový tvar, čímž symbolika prstenu souvisí měny prstenů při uzavírání manželství má
2
svůj původ rovněž v  Římě. Obrovský vý- V pozdějším křesťanském pojetí je prsten
znam měly dlouhou dobu prsteny pečetní. především znakem vazby, spojení a věrnos-
Ve Starém zákoně čteme v  knize Genesis ti (např. již dříve zmiňované manželství).
(Gn 41, 42), že farao dal Josefovi všechnu Prsten byl jednou z korunovačních insignií
moc… „sňal z ruky svůj prsten“ a „dal jej krále jako symbol jeho spojení se zemí, kde
na ruku Josefovi“. Podobně učinil perský vládne. Prsteny, které dostávají řádové sest-
král Xerxes, když dal svému důvěrníku Ha- ry, jsou symbolem nevěst Kristových, které
manovi plnou moc nad židy (Est 3,10). Pe- mu zasvětily své duše. Biskupský prsten je
četní prsten je také odznakem nedotknu- pečeť víry a ukazuje, že jeho nositel je že-
telnosti (Da 6,17; 14,10). nichem církve. Rybářský prsten, který smí
Nový zákon opět představuje prsten v an- nosit jen papež, má obdobný význam jako
tickém pojetí jako znak důstojnosti. V Ja- prsten biskupský.
kubově listu se dočteme, že podle zlatého Vidíme, že význam prstenu v dějinách byl
prstenu usuzujeme na bohatého muže. Po a dosud je značný. Není tedy divu, že mu
návratu marnotratného syna nechává jeho J. R. R. Tolkien svěřil hlavní roli ve svém
otec služebníky, aby mu dali na ruku prs- díle a „obdařil ho“ mimořádnou mocí.
ten jako znamení opětovného nabytí sy-
novských práv (Lk 15,22). Podle knihy Slovník biblických obrazů a symbolů
zpracoval Lukáš Volný

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Monika
Když jsem vybíral modlitby a příklad při-
z  opravdu bohatého vedly Augustina na ces-
„repertoáru“ srpno- tu ke svatosti.
vých světců, uvědomil Monika se narodila
jsem si, že jsme dosud ko­lem roku 332 v Nu-
zanedbávali ženy. Pří- midii, dnešním Alžíru.
ležitost k  nápravě mi Měla tři děti, z  nichž
dala sv. Monika, je- největší starosti jí půso-
jíž památku budeme bil právě Augustin. Žil
slavit 27. srpna. Tato bohapustým, hýřivým
velká žena je známa životem, delší čas byl
především jako matka také stoupencem blu-
velkého učitele církve du manichejismu (jeho
sv. Augustina. Měla zakladatel Mání si ná-
však také vlastní život rokoval, že v jeho oso-
a  zejména její prosby, bě se naplňuje budhis-
3
mus, zarathuštrismus a  křesťanství). Svatá Památka sv. Moniky byla v roce 1969 pře-
Monika následovala svého syna nejprve do ložena na 27. srpna, tedy den před slave-
Říma a pak i do Milána. Přestože zejména ním památky jejího syna… Svatá Monika
její zásluhou Augustin přijal křest a stal se je patronkou křesťanských žen a  matek,
dokonce biskupem, této radosti se již ne- bývá vzývána za záchranu duší dětí. Zná-
dožila. V roce 387 se se svým synem vracela zorňována bývá s vdovským závojem, kni-
z Itálie do Afriky a v Ostii (Itálie) ji v říjnu hou nebo křížem, mnohdy také jako au-
toho roku zasáhla smrt. gustiniánka kvůli svému synovi.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
• V neděli 5. srpna při velké mši svaté v 9.30 hodin společně oslavíme 90. narozeniny
P. Jana Jeřábka, salesiána, který v naší farnosti na konci 60. let minulého století ně-
kolik měsíců působil.

• Program poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v naší farnosti:


středa 15. srpna 16.45 hodin – společná modlitba nešpor
17.00 hodin – mše svatá

neděle 19. srpna 7.30 hodin – mše svatá


9.30 hodin – mše svatá

• Upozornění pro rodiče – chcete-li, aby Vaše děti v  následujícím školním roce na-
vštěvovaly náboženství, odevzdejte přihlášky nejpozději do 26. srpna na faře nebo
v sakristii.

STŘÍPKY
Upřesnění k minulému číslu
V minulém čísle Many jsme uveřejnili člá- Toto upřesnění uvádíme proto, že někteří
nek Reakce, jehož součástí byla báseň „Jak čtenáři minulého čísla omylem přisoudili
to bylo“. Autorkou básně, jak bylo uvede- autorství básně Žanetě Volné, která však
no, je paní Schlossarková, známá hlučínská byla autorkou pouze již zmíněného článku
básnířka. Nedávno byla dokonce v anketě Reakce.
MF DNES zvolena druhou nejvýznam-
nější osobností Moravskoslezského kraje.  redakce MANY
4
KNIŽNÍ OKÉNKO
Nedávno jsem přečetla dvě knihy Erica- Oskara, který
-Emmanuela Schmitta, který je v současné umírá v  ne-
době zřejmě nejpřekládanější francouzsky mocnici na
píšící autor. Narodil se v Belgii v roce 1960. leukémii. Malý rozumbrada prožívá v  po-
Po studiích filozofie vyučoval počátkem sledních deseti dnech svého života jakoby
90. let filozofii, ale po velkém úspěchu svých každý den celé desetiletí a o svých zkušenos-
divadelních her se začal věnovat pouze psa- tech píše dopisy Bohu.
ní. Nyní žije v  Bruselu. Je autorem sedmi V jeho pozorováních, nápadech, zážitcích
divadelních her a devíti próz. a  úvahách se snoubí komická bezprostřed-
nost s moudrostí umírajícího.
Knihu, která je věnována judaismu, nazval
E. E. Schmitt Noemovo dítě.
Děj se odehrává za 2. světové války. Hrdi-
nou příběhu je malý židovský chlapec Josef,
který se dostane do úkrytu v  klášteře, kde
katolický kněz otec Pemza jej a několik de-
sítek dalších dětí ukrývá pod falešnou iden-
titou před deportací do koncentráku. Otec
Největší úspěch u dospělých i mladších čte- Pemza v Josefovi, který nebyl doma vycho-
nářů má Schmittův cyklus o neviditelném. váván v židovské víře, probudí zájem o Boha.
Jde o volnou řadu příběhů o světových ná- Pomůže v něm vybudovat vědomí vlastního
boženstvích (křesťanství, judaismu). Kou- židovství. Rovněž Josefovi předá soucit
zelně naivním dětským pohledem tu pro- s každým člověkem, který se ocitne v ohro-
střednictvím jímavých příběhů a rozhovorů žení, a také touhu pomáhat všem, kteří jsou
dětí s jejich staršími ochránci uvažuje o zá- v nouzi, bez ohledu na víru a náboženství.
kladních pojmech a hodnotách lidského ži- Oba příběhy přinášejí mnoho poučného
vota a smrti. k zamyšlení pro věřící i nevěřící.
Křesťanství je věnována kniha Oskar a růžo-
vá paní. Jde o  příběh devítiletého chlapce (Majka Dostálová)

OKÉNKO PRO DĚTI


Ahojky
děti, jak si užíváte
prázdniny? My želvičky jsme ve
svém živlu, koupání a sluníčko,
to je naše.

5
Znáš písničku „Když jsem já sloužil to první (druhé…) léto, vysloužil jsem si zvířátko za
to“? Trošku jsem ji popletl. Opravíš ji?

A ten vůl hubou mele


a to tele bláto tlačká
a ta kráva chodí bosa
a ten vepř krákoře běhá po dvoře
a ta husa jako pepř
a ta kačka jako stůl
a to kuře mléko dává

Krájel jsem si ovoce. Měl jsem 6 kusů, někdo mi je rozházel a jedno ovoce mi chybí.
Když spojíš části rozkrájeného ovoce a doplníš do křížovky, dozvíš se, které se ztratilo.

M
T
J
C
H
B

Znázorňuje tento
obrázek podobenství
nebo skutečný příběh?
Přečti si Matoušovo
evangelium 13. kapitolu
a pak si obrázek můžeš
vybarvit. (Menším ať
rodiče pomohou.)

6
Pomoz najít malému klukovi Tento měsíc si připomínáme
cestu do vody svátek Proměnění Páně.
Vyluštíš osmisměrku?
J S T P „ T O B J O E
A T P Ř B O Ž Í S Y N
K R R Í I K A L B O Í
U A O C M S N Ý Ů J N
B C M H Z I T Š M N E
Á H Ě O T Á R A Í I Š
Z L N D J T K T N Z Í
E A Ě A E Ž S A Á Y Ř
Ň S N P Ž L Í Ř Z O K
V A Í N Í N E Š Ě D Z
E L I Á Š Ý S Y N ” V

BÁZEŇ, BÍLÝ ŠAT, BOŽÍ SYN, ELIÁŠ, HLAS,


JAKUB, JAN, JEŽÍŠ, MOJŽÍŠ, OBLAK, OSLNIT,
PETR, PROMĚNĚNÍ, PŘÍCHOD, STÍN, STRACH,
TŘI STANY, VZKŘÍŠENÍ, ZÁKAZ, ZÁŘE, ZDĚŠENÍ

…z deníku želváka Oskara

Jak jsme potkali nové kamarády


Každé prázdniny chodíme do zoologické vykřikla: „Kde mám zmrz-
zahrady. Tentokrát nás šlo víc. Já, tatínek, linu?“ Díváme se na zem,
sestra Ema, bráška Kvído a kamarád slůně jestli jí nespadla, a najed-
Bimbo. Hned za bránou jsme pozdravili nou mi zmizela z hlavy má
plameňáky a  nosorožce a  pospíchali jsme oblíbená čepička. „Kde je?
dál, ať všechno stihneme. Krmili jsme ry- Kdo mi ji shodil? Byl jsi to
bičky a  jiná zvířátka, ale jen ta, u  kterých ty, Bimbo?“ Ale ten vůbec
je na ceduli napsáno, že se to smí. Jen slůně nevěděl, že se něco děje.
Bimbo žádné zvířátko nekrmil. Pořád nám Seděl zmrzlináři skoro na
tvrdil, že má hrozný hlad a že máme krmit klíně a lízal už asi třicátou
jeho, ale maminka nám sbalila tolik dobrot, zmrzlinu. Kvído začal pla-
že jsme se najedli všichni. U jednoho stánku kat: „Kde mám svůj nafukovací balónek?“
nám tatínek koupil zmrzlinu. Sedíme, líže- Tatínek už toho měl dost. Začal se zlobit,
me tu studenou dobrotu a z ničeho nic Ema že to není samo sebou. Vtom se nad námi
7
ozvaly dva hlásky: „Promiňte, my mysleli, když se nám Pif, Paf a Puf představili. Paf je
že bude legrace. Když, s námi si nikdo celý žirafa a Pif a Puf jsou opičky. Hráli jsme si
den nehraje.“ Zvedli jsme hlavy a hned jsme s nimi s balónkem a oni nám u toho uka-
se přestali zlobit a  začali se smát. Bylo to zovali, co se naučili v cirkuse, než se nastě-
srandovní. Dvě malé opičky byly omotané hovali do zoo. Hrozně rychle nám to uteklo
vysoké žirafě kolem krku, na hlavě moji če- a už jsme museli domů, ale teď si za nimi
pičku, v packách Eminu zmrzlinu a házely chodíme hrát každé odpoledne. Až někdy
si Kvídovým balónkem. Smáli jsme se ještě, půjdete do zoo, dejte si pozor na zmrzlinu.

Mějte se sluníčkově.
A jestli o prázdninách zažijete něco
zajímavého, napište mi. (Předejte pak
Lence Volné, která to za mě napíše do
některého čísla MANY.)

(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE


Kámen - nůžky - papír

Stála jsem na nástupním ostrůvku a  bez- maminku všemožně „oblafnout“, dokon-


děčně pozorovala dění kolem sebe. Náh- ce se snažila vyškemrat změnu pravidel,
le mě upoutal veselý jen aby mohla vyhrát.
dětský hlásek: „Kámen V  duchu jsem musela
– nůžky – papír“. Tou- obdivovat maminčinu
to primitivní hrou, ke trpělivost a důslednost,
které stačí jedna ruka, s  jakou trvala na da-
si zpříjemňovala dlou- ných pravidlech hry.
hé čekání na tramvaj Laskavě, ale pevně, bez
maminka s asi pětiletou emocí.
holčičkou. (Mohla také Proč píšu o takové hlou-
netrpělivě přešlapovat a  nadávat na měst- posti? Protože jsem v ní postřehla důležitý
skou hromadnou dopravu.) Zaujalo mne, výchovný moment. Výchovu k trpělivosti,
s jakým nadšením a urputností se holčička čestnosti, pravdě, respektování daných pra-
snažila maminku porazit. Nedařilo se, ma- videl a k přijímání porážky.
minka stále vyhrávala. Dívenka se snažila (Broňa Volná)

8
TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Obraz a podoba aneb pokus o sociální teologii
Z textu Písma , který jsme četli při liturgii svět, pak lépe
15. neděli v mezidobí, mě zaujala myšlen- pochopíme jed-
ka, ve které je Ježíš Kristus nazýván jako nání tohoto muže. Mnohokrát za den na
věrný obraz neviditelného Boha (srov. Kol nás útočí pokušení a  svody tohoto světa
1,15). Okamžitě jsem si vzpomněl, že do a  je nad lidské síly těmto svodům odolá-
této role jsou povoláni i  samotní lidé při vat. Pokud si k  tomu ještě představíme
svém stvoření (Gn 1,26). neméně sváděnou třídu „kněží“ a  vládců
Rozdíl mezi obrazením Boha v nás samot- v  Jeruzalémě, kteří káží vodu a  pijí víno
ných a  bezvýhradným obrazením, které a jsou podobni obíleným hrobům a uvnitř
předvádí jeho Syn, zakoušíme každodenně zapáchají hnilobou, pak už samotný sestup
ve svých strastech a neúspěších. Pouze na do Jericha je pro každého z nás jen formál-
základě našeho života a  jednání můžeme ní záležitostí. Člověk na svém putování
poměřovat dorůstání k  plnosti obrazení životem bez pravidel a  zbaven jistot, víry
Boha v  nás. Pokud si připustíme, že člo- v sebe a Boha, bez pozitivního a osobního
věk obrazem Božím zůstává i po provinění příkladu hodného k následování je nadále
(Gn 9,6), pak nás nutně musí zasáhnout oškubáván jinými zoufalci, kteří směřují
vědomí veliké důstojnosti každé lidské by- také do hlubin k Jerichu. Nezřídka takoví
tosti. Ano, byli jsme předurčeni k velikos- lidé padnou do léčky zcela. Ideály, kterými
ti, ale zvolili jsme si příjemnější tanečky tento člověk žil, falešné představy o životě
egyptské. a  světě, neživá dogmata a  jistoty, které si
V kázání po evangeliu, kde je popisován hýčkal, ho už nemůžou zachránit, protože
příběh o  milosrdném Samařanovi, nám jsou jen pouhými iluzemi, které jsou sym-
otec Ladislav řekl, že jako praví křesťané bolizovány oním knězem a levitou, kteří se
budeme poznáni pouze tehdy, až po nás mu jako polomrtvému vyhnuli.
budou vidět plody lásky a  služby jeden A hle, přichází Samařan, ten, který je ne-
druhému. Když jsem přemýšlel nad sym- náviděný všemi Izraelci. Tehdy nadchází
bolikou tohoto evangelia (Lk 10, 25–37), okamžik, kdy se nám nabízí holá pravda,
musel jsem přiznat, že se v  něm skrývá která nás může osvobodit. Jsou to větši-
opravdový návod, jak jít k plnějšímu obra- nou okamžiky v  životě, kdy jsme na dně
zu Boha v nás. a  nám se začíná odkrývat pravda o  nás
Myslím na onoho muže, který sestupoval samých. Zjišťujeme, že jsme slabí a hříšní
z Jeruzaléma do Jericha. Jericho bylo měs- a ten, kterého jsme nejvíce nenáviděli, nás
to hluboko položené pod Jeruzalémem právě v tento okamžik navštěvuje a uštěd-
u Mrtvého moře. Můžeme ho považovat za řuje nám poslední ránu z milosti, neboť se
symbol hříchu, konzumu a smyslnosti. Co projevuje jako lepší člověk než my. Veškeré
asi onoho muže přimělo, že se vydal smě- naše projekce nenávisti se otřásají v zákla-
rem „dolů“? Když se podíváme na dnešní dech, když nám takový člověk jako jedi-
9
ný dokáže pomoci. Dokonce nám má být Lk 10, 35) a nastupuje dlouhou cestu zpět
příkladem a tehdy začíná být naše ego po- do posvátného Jeruzaléma, tentokrát už do
kořováno, neboť odněkud „shůry“ zaznívá onoho nebeského.
naléhavý hlas: „Jdi a jednej také tak.“ Ten Když si vzpomenu na náš kraj „rázovitý“,
hlas je hlas Kristův, hlas našeho svědomí, kde při každé cestě do práce městem po-
který nás nenechává na pochybách jaké tkávám spousty polomrtvých a  sociálně
jednání vede k naplňování Božího obrazu vyloučených lidí, musím se stydět, když se
v nás. Milosrdný Samařan najednou se stá- jim vyhnu a ještě v duchu se ospravedlňuji
vá prototypem jednání Ježíše Krista v kon- rozšířenou modlitbičkou: „Však kdyby se
krétní situaci, a přitom tento Samařan (zde více snažili nedopadli by tak, však nakonec
jako hanlivý název), není nikdo jiný, než teď už je pro ně stejně pozdě; vždyť by žád-
člověk, který si prošel stejnou cestu dolů do nou pomoc nepřijali a kdo ví, jestli ji ještě
Jericha, avšak někde v půli pochopil, že se hledají.“
jedná o  cestu do pekel a  hnut lítostí po- Kdepak je potom ta naše podobnost s Bo-
máhá–obrací se („až se budu vracet“ srov. hem?
(Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
Chocolate Chip Cookies (sušenky)

Ingredience:
115 g másla 157 g hladké mouky
100 g hnědého cukru 70 g jemných oves. vloček
100 g práškového cukru ½ kávové lžičky soli
1 vejce ½ balíčku prášku do pečiva
1 kávová lžička vanilk. cukru 120 g hořké (mléčné) čokolády

První směs: smícháme máslo s cukrem, přidáme vejce a vanilkový cukr.


Druhá směs: smícháme ovesné vločky s moukou a práškem do pečiva a přidáme sůl.
Do 1. směsi přidáme 2. směs. Vše zpracujeme v těsto. Potom přidáme čokoládu pokrá-
jenou nadrobno (nestrouhat). Kávovou lžičkou vykrajujeme z těsta malé kousky, které
klademe na plech pokrytý pečicím papírem. Pečeme 8–10 minut při 190 °C. Budeme mít
36 až 40 kousků. Dobrou chuť přeje Lenka Stará.

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava–Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava–Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e–mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 8. 2007

10