You are on page 1of 10

Dušičkové rozjímání

Kroky mnohých z nás, v těchto dnech, směřují na Pokání koná každý sám za sebe, ale i  za druhé.
hřbitovy. Přicházíme ke hrobům svých blízkých. Kristus vytrpěl tresty, které měly postihnout nás.
Lovíme v paměti osoby, s kterými byly propoje- V jeho šlépějích šli Maria, svatí, mučedníci, kajíc-
ny naše životy. Zapalujeme svíčku, modlíme se. níci, vyznavači. Tito všichni se modlili a trpěli za
Prodléváme u pomníků a je nám dobře. Zasta- prominutí našich trestů. Církvi, mající moc sva-
vil se zde čas a pokoj, jež pociťujeme, navozuje zovat a rozvazovat, byl takto dán „poklad“. Může
místo samé. Hřbitov je „země svatá“, posvěcena proto (církev) udílet odpustky, tj. prominutí čas-
svěcenou vodou a modlitbami pozůstalých. ných trestů, které by měly nás postihnout.
Modlitby naše směřují k  Bohu, Marii i  svatým. Láska nás pudí, abychom se za sebe modlili. Mod-
Posledně jmenovaným patří obzvláště 1. listopad: litby a dobré skutky spojené s částečnými i plno-
Všech svatých. Svatí již přebývají v nebi. Hned ved- mocnými odpustky můžeme přednášet Bohu za
le zmiňované slavnosti stojí 2. listopad: Vzpomín- ty, jež nás předešli do života věčného. Duše ze-
ka na všechny věrné zemřelé. Lidově: Dušičky. mřelých jsou nám za tyto modlitby obzvlášť vděč-
S „Dušičkami“ jsou spojeny odpustky. V  této né, jelikož jim usnadníme přístup k  nekonečné
souvislosti říká kardinál Špidlík: „Někteří si blaženosti, po které v očistci tolik touží“.
omylem myslí, že tu jde o odpuštění hříchů. Od- „Odpustky jsou plné klasy, po kterých nyní šlapeme,
pustky naopak předpokládají, že hříchy jsou už ale budeme po nich toužit v době očistcového hladu“
odpuštěny. Kdo hříchů lituje, vyzpovídá se, na- (sv. Jan M. Vianney). „Odpustky svědčí o vážnosti
praví, co může napravit, očistí se od viny. Třebaže viny, která se musí zaplatit až do posledního haléře.
je obtížen nejtěžšími hříchy, může si být jist, že Ale svědčí též o velké síle a velkém požehnání, kte-
milosrdenství Boží ho spasí. Neznamená to však, rým je pro nás společenství věřících“ (K. Adam).
že by ho Bůh za jeho vinu nějakým způsobem Pro tyto poklady církve a  pro lásku k  bližním,
nepotrestal zde na zemi nebo po smrti v  očist- kéž naše nohy směřují častěji na hřbitov a mysl,
ci. Zůstává tedy trest za vinu. Je možno těmto skutky i oběti povznášejme k Bohu jako vůni pří-
Božím trestům předejít? Křesťanská víra učí, že jemnou. Dáváme-li se pro druhé, sami býváme
pokání a dobré skutky usmiřují Boha a odvracejí mnohem více obdarovaní.
od nás zasloužené tresty. P. Jan
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
1. listopadu – čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH
2. listopadu – pátek VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ
4. listopadu – neděle 31. neděle v mezidobí
9. listopadu – pátek Svátek Posvěcení lateránské baziliky
10. listopadu – sobota Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
11. listopadu – neděle 32. neděle v mezidobí
12. listopadu – pondělí Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
13. listopadu – úterý Památka sv. Anežky České, panny
17. listopadu – sobota Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18. listopadu – neděle 33. neděle v mezidobí
21. listopadu – středa Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
22. listopadu – čtvrtek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
24. listopadu – sobota Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
25. listopadu – neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
30. listopadu – pátek Svátek sv. Ondřeje, apoštola

MALÁ KATECHEZE – Vlk


Znáte pohádku o  Červené karkulce? a  bezbožní soudci
O  zlém vlku, který téměř všechny sežral? (Sf 3,3). Umírající
Vlk vůbec nebývá v  pohádkách, bájích Jákob přirovnává
a pověstech zvířetem, které stojí na straně k  vlku Benjamí-
dobra. Jak si tuto pozici vlastně „vyslou- na, když jej ozna-
žil“? A koho vlk představuje v Bibli, kde je čuje za toho, kdo „čas-
o něm několikrát zmínka? ně zrána požírá svůj lup, večer pak rozdělu-
Za počátky vlka jako zvířete démonického, je kořist“ (Gn 49,27).
loupícího a divokého se musíme vypravit až Novozákonní popis představuje vlka jako
do staroperského náboženství. V něm stojí Zlého, který vpadá do lidského stáda
vlk jako symbol zla na noční straně života. (J 10,12), Ježíš varuje před falešnými pro-
Vlk jménem Lykos sesílal podle řecké my- roky – vlky v  rouše beránčím (Mt 7,15).
tologie smrtící mor mezi řecké vojáky, kteří Když svatý Pavel upozorňuje na nebezpe-
obléhali Tróju. A nalezli bychom, jak jsme čí čekající mladou církev, používá obratu:
již naznačili, celou řadu dalších mýtů, po- „Vím, že po mém odchodu přijdou mezi
hádek a bájí, které vlka popisují jako repre- vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo“
zentanta temných, životu nepřátelských sil. (SK 20,29).
Bible není výjimkou a také zde je vlk v opo- V pozdější tradici můžeme u sv. Augustina
zici k dobru. Za vlky jsou označováni vel- číst: „Kdo je ten vlk, ne-li ďábel?“ Za stře-
moži vykořisťující izraelský lid (Ez 22,27) dověku se pevně věřilo, že vlk je ďáblovou
2
oblíbenou podobou a také v umění větši- a  za to, že i  dnes je často používán jako
nou představuje něco démonského. symbol ďábelského a zlého, vděčí spíše své
Především je však i  vlk Božím stvořením nešťastné pověsti.
Zpracováno podle knihy Manfreda Lurkera
Slovník biblických obrazů a symbolů

SVATÝ MĚSÍCE
Sv. Ondřej
Jméno svatého Ondřeje jistě zatkl a  snažil se ho přinutit,
všichni známe z  Písma. Byl aby sloužil pohanským bo-
jedním z  apoštolů, starším hům. Světec odmítl a  tím
bratrem Šimona Petra. Spo- podepsal svůj rozsudek smrti.
lečně žili v  Kafarnau u  Ge- Dne 30. listopadu byl ukři-
nezaretského jezera a živili se žován na šikmém kříži, který
rybolovem. Ondřej se pozdě- se od té doby nazývá křížem
ji stal učedníkem Jana Křtite- Ondřejovým.
le a nazývá se rovněž „Prvně Apoštol Ondřej bývá znázor-
jmenovaným“. To proto, že ňován téměř vždy v  pokro-
je z Ježíšových apoštolů jme- čilém věku s  šedivými vlasy
nován jako první. a dlouhým vousem. Na sobě
Ondřej byl tím, kdo seznámil Petra s  Je- mívá dlouhou tuniku a plášť. Při znázorňo-
žíšem. Oba bratři pak svorně uposlechli vání na kříži je Ondřej nahý, zakrytý jen be-
Ježíšovy výzvy: „Následujte mě a  udělám derní rouškou. K dalším atributům tohoto
z Vás rybáře lidí“. Hlásání Radostné zvěsti světce patří kniha, svitek, ryba, rybářská síť,
zavedlo Ondřeje do oblastí kolem Černého kříž a provaz. Někdy se zobrazuje v kruhu
moře a do Řecka. Objevily se zprávy o tom, ostatních dvanácti apoštolů.
že se dostal až do Kurdistánu a Gruzie. Na- Sv. Ondřej je patronem mnoha měst a zemí,
konec se s největší pravděpodobností usadil patronem rybářů a  obchodníků s  rybami,
v Patrasu v Řecku. Do doby kolem roku 60 řezníků a horníků. Bývá vzýván při bolestech
tam evangelium hlásal bez větších obtíží. Po krku, křečím a růži (tzv. Ondřejova nemoc),
nástupu císaře Nera se však situace drama- ale je i přímluvcem za dobrou svatbu.
ticky změnila. Místodržící Egeus Ondřeje (Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
• Před adventem připravujeme na faře vázání adventních
věnců. Termín bude upřesněn v ohláškách.

3
STŘÍPKY
Kříže na našich cestách
Provázejí nás od našeho narození po celý
náš život. Kříž je symbol křesťanství, ale
promlouvá ke všem kolemjdoucím, ať je
to kdekoli, kde je umístěn. Setkání s ním
má různé formy pocitů. Například radost-
né – při křtu, duchovní – mše svatá, vážné
– úmrtí.
Uvědomil jsem si to při nedávném výstupu
na Lysou horu v Beskydech.Vím, že tento
kříž byl umístěn kousek pod vrcholem jen
nedávno, ale zjistil jsem, že toto místo za-
číná být počátkem pomyslného hřbitůvku,
tak, jak tomu je v Tatrách pod Ostrvou. Díky Bohu za takéto kříže. Kéž by jich při-
Ten kříž na Lysé hoře, na trase od Maleno- bývalo na našich cestách. Přeji vám stejnou
vic a Ostravice, mě vždy povzbudí a potěší, radost na vašich cestách.
že ještě mohu jít kolem nahoru, že mi to
náš Pán dovolí. (Metod Wirth)

KNIŽNÍ OKÉNKO
Hrdina. Kolik síly se skrývá v  tomto slo- v roce alespoň
vě. Od nepaměti byli lidé, kteří se prosla- jeden. V  této
vili v boji nebo výjimečnými činy, po celá knize nás se-
staletí oslavováni ústní, později i písemnou znamuje s prvními třiceti. V krátkých kapi-
tradicí. Vždy jsme potřebovali vzory, které tolách nám předestře nejen životní příběh,
by nás pozvedávaly od všednodenních sta- ale také zajímavé a zábavné okamžiky tako-
rostí k vyšším cílům. V dnešní medializo- vých zvučných jmen, jako např. Jan XXIII.,
vané době se pozornost obrací především Maxmilian Kolbe, Don Bosco, kardinál
na nejrůznější sportovní idoly, popstar Beran či mladým lidem důvěrně známý
nebo celebrity. P. G. Frassati. S některými jmény se zde se-
Jsou však hrdinové, kteří nikdy sami po tkáme možná poprvé. O to více se nás do-
slávě netoužili. Přesto byli postaveni před tknou a my se na chvíli zastavíme v tichém
rozhodnutí, které navždy změnilo život ne- úžasu. Ano, to je hrdina. Modesta Ravasso-
jen jejich, ale i těch druhých. O nich hovo- vá, J. O. Azueta, Paul Gauthier a  další…
ří knížka Jaroslava Kopeckého Hrdinství Hrdinství, které prokazovali každý den
pro každý den. Přáním autora bylo předsta- v lásce k potřebným.
vit čtenářům jejich osudy, pro každý den (Margareta Špoková)

4
OKÉNKO PRO DĚTI

Ahoj děti,
barevný podzim v plné
parádě, to je krása. Neznám ani
jednu želvičku, která by podzim
neměla ráda.

Listopadové pranostiky

»» Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci.
»» Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá.
»» Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit.

a začátku listopadu si připomínáme všechny zemřelé. Vzpomeňte ve své


modlitbě na všechny děti, které už nežijí, i na ty, které zemřely ve víře v Boha.

v průběhu tohoto měsíce oslavíme také Ježíše Krista Krále.

V osmisměrce vyhledej podtržená slova ve stejném tvaru, jakým jsou na-


psána v úryvku z Písma svatého (Jan 36–37). Tajenka: Ježíš Kristus je…
V S K K A Ž D Ý Ř E K L R Ježíš řekl: „Moje království
Y A P R A V D Y Á L D E L není z tohoto světa. Kdyby
mé království bylo z toho-
D L T Á L I P R O T O Š Ě to světa, moji služebníci by
Á H S L U Ž E B N Í C I D bojovali, abych nebyl vydán
židům, mé království však
N A R O D I L T Ě V S Ř Ě
není odtud.“ Pilát mu řekl:
M K S V Ě D E C T V Í P V „Jsi tedy přece král?“ Ježíš
odpověděl: „Ty sám říkáš,
O R N S J Ů M O J E A V O
že jsem král. Já jsem se přece
J Á Ě T K M Y Ě D V A R P proto narodil a proto jsem
I L A V O J O B M E S J D přišel na svět, abych vydal
svědectví pravdě. Každý kdo
J E Ž Í Š Y L S D U T D O je z pravdy, slyší můj hlas.“
5
istí ežek, jablka, vlk a Karkulka
Padá listí, zlaté, rudé, Ježek čeká v lese vlka,
je ho plná zahrada. že si přijde pro jablka.
A co potom padat bude, Čeká, čeká, jí a jí,
až to listí opadá? už jen dvě mu zbývají.
Potom bude padat sníh, Pak si vzpomněl na oběd,
co ho bude na větvích, z těch dvou ještě jedno sněd.
jen to slunko bude rudé! Když vlk přišel, dal mu půlku,
(František Hrubín) druhou schoval pro Karkulku.

Co je to? Do šatů mě nabíráš,


pak přede mnou zavíráš,
Ve dne malá jako myš, v teple pro mne slzí oči,
v noci všechno přerostu, vše se za mnou venku točí,
když mě vidíš, beru s hlavy klobouky,
nevidíš. nepouštěj mne do mouky.
Co je to? Co je to?
tma vítr

Spoj písmenka od A po Z Odpovídá úryvek z Lukášova


a obrázek vybarvi evangelia (15,4–7) obrázku?

6
7
Vybarvi obrázek podle čísel

1– červená

2– světle modrá

3– oranžová

4– žlutá

5– hnědá

…z deníku želváka Oskara

Jak jsem slavil narozeniny


Narodil jsem se na podzim. Možná pro- bagrovat na pís-
to mám podzim a  barvy padajícího listí koviště. Celé do-
tolik rád. Nevím kolikátého, ani které- poledne jsme se
ho roku, ale maminka s tatínkem to vědí. činili a  po obědě
Když má některé zvířátko narozeniny, už přišli kama-
chystá se veliká oslava. Mně s ní pomáhal rádi. Každý nesl
tatínek, sestřička Ema i maminka. Kvído nafukovací baló-
je ještě moc malinký, ale až vyroste, určitě nek a dáreček, na­
přidá packy k dílu. Maminka pekla dort konec mi přála maminka s dortem v pac-
a chystala všelijaké dobroty. Slůněti Bim- kách. Hned jsem sfoukl svíčky a  rychle
bovi nasypala na hromadu pytel burských jsme se do něj pustili. Za chvilinku ne-
oříšků, opičkám banány, želvičkám salát, zbyl ani drobeček. Potom jsem postup-
zajíčkům mrkvičku, zkrátka, aby si kaž- ně rozbalil všechny dárečky. Divil jsem
dé zvířátko pochutnalo. Tatínek pláno- se hned z počátku, že mají všechny stejný
val a  rozkresloval soutěže pro kamarády tvar a po sundání balícího papíru jsem na
a já s Emou jsme čekali, až tatínek prozra- to přišel. Miluji kopání, házení a pinká-
dí, co to bude a jak mu můžeme pomoci. ní s míči a každý kamarád mi chtěl udě-
Předal nám plánky a už jsme podle nich lat radost. Dostal jsem dvanáct balónků
stříhali, lepili a kreslili. Kvído chtěl taky různých velikostí i  barev a  k  tomu dva-
pracovat, a  tak se nám pořád pletl pod náct nafukovacích. Až vám, děti, pochybí
nohy. Občas se na něco přilepil a divže ho míče, dejte vědět. Pac a pusu, Oskar
Ema nestřihla do ocásku. Raději odešel
(Lenka Volná)

8
OKÉNKO PRO RODIČE
Někdy vychováváme, aniž o tom víme…
Jako malá holka jsem ráda pozorovala pasáži „…a Slovo se stalo tělem a přebývalo
svého dědu „třebovského“, když pracoval mezi námi…“ poklekl, i když to často bylo
na zahradě. Dodnes vidím, jak vždycky přímo do hlíny.
v poledne, když se rozezněly kostelní zvo- Nepamatuji se už, jestli jsem se vždycky
ny, přerušil veškerou práci, smekl jinak přidala, nebo jestli jsem zrovna „musela ně-
nezbytnou čepici, takovou placatou kšil- kam běžet“. Jedno dnes ale vím jistě. Byla
tovku, a pověsil ji na násadu rýče, na plot to vlastně výchova k víře, modlitbě a poko-
nebo na strom. Otočil se směrem ke kos- ře před Bohem.
telu a modlil se modlitbu Anděl Páně. Při (Broňa Volná)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Teologie a Duch svatý
Mnohokrát jsem slyšel, že docházelo v ději- gickém přístupu
nách církve k rozporu mezi Duchem a teo- (srov. OT 16).
logií. Co k tomu dodat? Teologie byla často- Právě II. vatikán-
krát vnímána více jako rozumová záležitost. ský koncil reagu-
Bylo tomu tak vždy? Problém mohl nastat je na dosavadní snahu po obnově v církvi.
s přehnaným přeceňováním rozumové slož- Dovolím si zde odcitovat celý odstavec
ky v  teologii. Toto přeceňování mělo vliv z knihy TEOLOGIE AGAPÉ od jednoho
na zrod jisté krize „vlády rozumu“ koncem z  největších českých teologů, kterým byl
středověku. Tato krize však do jisté míry Josef Zvěřina. Sám se bytostně zabýval cír-
trvá dodnes. Typickým plodem této krize kevní obnovou v Duchu, jak to požadoval
by se mohlo považovat období tzv. manu- II. vatikánský koncil (srov. LG 9;12).
alistické teologie. Vrcholem manualistické Cituji: Teologie musí být službou z Ducha
teologie bylo období okolo tridentského a v Duchu. Má co říci dnešní době o Du-
koncilu. Manualistickou teologií je nazýván chu svatém? Znamení Ducha v  přítom-
metodicky přesný způsob autoritativně vy- né době ji předběhla, budí ji ze staletého
jadřovaných pravd víry. Tato teologie nebyla spánku. Nebývalou měrou a  zvláštními
příliš nakloněna kritice ani samotnému spe- způsoby oživil zkušenost Ducha. Není
kulativnímu přístupu, jakého jsme svědky pak teologie zbytečná? Ale již na počátku
u  sv. Tomáše. Největšího systematického církve byl Duch; Duchem církev prvotně
prohlubování zjevených pravd ve světle živé žila – a teprve potom vznikala nauka. Byla
zkušenosti církve jsme mohli být svědky nutná, ale poznali jsme její slabiny: byla
pouze v  období apoštolském a  okolo vel- obranná, uzavřela se do věží ze slonoviny
kých ekumenických koncilů. Toto si uvědo- intelektualistických nebo mysticko-aske-
mili i naši koncilní otcové – změna v teolo- tických. Dnes potřebujeme teologii, která
9
nebude zhášet Ducha (1 Sol 5.  19), ale pro apoštolské svědčení a  živé společen-
naopak jej bude vzývat, ctít a  oslavovat ství. Bude se starat o  prožívání Ducha ve
(I. sněm cařihradský). Bude hledat zname- svátostech. Vzývat Ducha pro služby a ve-
ní Ducha a bude pomáhat rozlišovat Ducha dení církve, pro krásná přátelství lidí, pro
od duchů lidských. Nebude se obracet do vzájemnou úctu národů a velikou jednotu
minulosti, ale bude žít přítomností Ducha. lidstva v Boží lásce.
Otevře se živému oslovení Ducha. Pocho-
pí dynamiku charismat, nutnost Ducha (Ivo Křížka)

RECEPTÁŘ
Mokrá kokosová buchta

Pokračujeme v receptech, u kterých nepotřebujeme


váhu, ale postačí nám obyčejný hrnek.

Ingredience:
2 hrnky polohrubé mouky ½ hrnku oleje
1 hrnek moučkového cukru 1 hrnek kokosu
1 prášek do pečiva ½ hrnku moučkového cukru
2 celá vejce 1 šlehačka

Smícháme 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 hrnek moučkového cukru,


2 celá vejce, 1 hrnek mléka, ½ hrnku oleje.
Hmotu nalijeme do vymazaného a vysypaného pekáčku. Povrch posypeme směsí, která
se skládá z 1 hrnku kokosu a ½ hrnku moučkového cukru. Potom vše pečeme při 150˚ C
asi 35 minut. Po vyjmutí z trouby polijeme buchtu šlehačkou.
Dobrou chuť přeje Majka Dostálová

Nezapomeňte poslat nebo dodat jakýkoliv osvědčený vánoční recept!

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2007

10