You are on page 1of 12

Očekávání…

Včelí píle, tygří hbitost, orlí bystrost vy- zrodu stojí. Před rodičkou je 9  měsíců
žadují trpělivost. Bez píle žije včelstvo těhotenství. V  tom období připravuje se
jak „u suchánků“, bez číhání chytne šel- a očekává. Během té doby v ní třeba vy-
ma leda komára, bez poctivého kroužení vstanou pocity nejistoty a  obavy. S  prv-
a sledování cíle si dravec maximálně na- ním pláčem novorozeněte matka zapomí-
razí zobák. ná na úskalí. Vždyť toužebně očekávané
V přírodě se pravidelně střídají roční ob- období je tady. Zázrak je na světě! Jaká
dobí, měsíce či den s  nocí. Příroda zjara radost, obrovská radost…
ožívá, v  létě neb na podzim dává plody Krásný postoj očekávání je i u dětí. Je to
a  v  zimě vegetuje. Vše má svůj čas. Pří- jiskra v očích dítěte, které touží po chvíli,
roda s celou pospolitostí zvířat, ptactva či až… rozbalí dárky. Tak jako se dítě těší
ryb žije v  očekávání. Podobně prodlévá na překvapení a  žena na narození dítě-
člověk; čeká: rybář na tahání udice, ma- te, podobně křesťan v adventu toužebně
turant na výsledky zkoušek, dítě na pří- očekává.
chod rodičů z práce. Advent je časem, kdy rozněcujeme touhu,
Nádherný postoj očekávání spatřuje- kdy duše vnímá napětí, kdy dozrává v nás
me u  ženy nosící potomka pod srdcem. radost, kdy životodárná jiskra rozpíná naše
V  ženě, biologicky k  tomu uzpůsobené, srdce, kdy na spadnutí je ta chvíle …a teh-
může bezpečně „zahnízdit“ oplodněné dy… Kristus rodí se v našem srdci.
vajíčko. Budoucí matka cítí od určitého Pokojné prožívání vytouženého příchodu
času pohyb plodu. Vnímá život, u  jehož Krista přeje P. Jan.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
2. prosince – neděle 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
3. prosince – pondělí Památka sv. Františka Xaverského, kněze
6. prosince – čtvrtek Sv. Mikuláše, biskupa
7. prosince – pátek Památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele církve
8. prosince – sobota Slavnost PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
9. prosince – neděle 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. prosince – čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice
14. prosince – pátek Památka sv. Jana od kříže, kněze a učitele církve
16. prosince – neděle 3. NEDĚLE ADVENTNÍ
23. prosince – neděle 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
24. prosince – pondělí ŠTĚDRÝ DEN
25. prosince – úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
26. prosince – středa Slavnost SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
27. prosince – čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
28. prosince – pátek Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
29. prosince – sobota Pátý den v oktávu Narození Páně
30. prosince – neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
31. prosince – pondělí Sedmý den v oktávu Narození Páně; při večerní
mši – Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

MALÁ KATECHEZE – Tuk


O tuku se dnes hovoří v  mnoha souvis- gické síle,
lostech. Asi nejčastěji ve spojení s  dieta- aby se mod-
mi a zdravým životním stylem. Na jedné litby a přání
straně slyšíme, že je potřeba příjem tuků věřících vy-
omezit, na druhé straně nás lékaři varu- plnily.
jí, že jejich vyřazení z jídelníčku zanechá Ve Starém
stopy na našem zdraví. Ovšem tuk má ve zákoně čte-
své historii významné místo i jako nábo- me o Ábelovi, který obětoval Hospodinu
ženský symbol. své prvorozené ovce a jejich tuk. A Hos-
Ve starověku byl právě tuk symbolem bla- podin spokojeně shlédl na jeho dary…
hobytu a „dobrého bydla“. Tuk byl ceněn (srov. Gn 4,4). Podle Tóry (pět knih Moj-
natolik, že sloužil jako obětina, která se žíšových), knihy Leviticus, patří všechen
předkládala bohům. V  některých kultu- tuk obětiny Hospodinu. Myslí se zde pře-
rách se tuk vtíral do obrazů a  různých devším tuk vnitřností, který kněz na oltá-
ztvárnění bohů. Měl napomoci jejich ma- ři promění v  obětní dým. Tuk je rovněž
2
obrazem bohatství a  Božího požehnání. mne a  jezte, co je dobré, ať se vaše duše
Vždyť Boží přikázání zní: „Poslechněte kochá tukem (Iz 55,2)“.
(Lukáš Volný, zpracováno dle knihy Slovník
biblických obrazů a symbolů)

SVATÝ MĚSÍCE
Bl. Františka Schervierová
Přiznejme si, kdo z  nás slyšel oddaly lidem v nouzi a snažily
jméno této ženy? Zřejmě má- se v praxi dovést k dokonalosti
lokdo, možná dokonce nikdo. ideály svatého Františka z As-
Ale není na tom nic zvlášt- sisi. Jejich představená Fran-
ního, o  většině světců na své tiška Schervierová byla všem
pozemské pouti nikdy neu- vzorem a  příkladem. Nerozli-
slyšíme. Přitom to mohou být šovala, zda je třeba pomáhat
naši sousedé, kolegové apod. ve dne či v  noci, pomáhala
O  blahoslavené Františce se vždy, kdy bylo třeba. A to bylo
přece jen můžeme dozvědět. prakticky nepřetržitě.
Třeba právě prostřednictvím Chudé sestry sloužily jako
rubriky „svatý měsíce“. ošetřovatelky v  lazaretech při
Františka se narodila v  roce 1819 v  Cá- různých válečných konfliktech té doby.
chách v  rodině bohatého průmyslníka Sestra Františka zemřela 14. prosince 1876
a  byla dokonce kmotřenkou rakouského v Cáchách. Její život byl životem naplně-
císaře Františka. Již od útlého věku se vy- ným obětavou láskou. Proto ji papež Pavel
značovala velkou zbožností. Když dospě- VI. přijal roku 1974 mezi blahoslavené.
la, stala se jejím hlavním posláním péče Ještě předtím v  roce 1908 byl řád, který
o chudé a nemocné. Založila řadu tzv. „Ja- založila, potvrzen papežem Piem X. Dnes
nových kuchyní“, kde tito lidé nacházeli je řád velmi rozšířen zejména ve Spojených
potřebnou péči a pomoc. státech a věnuje se zejména péči o nemoc-
Jejím největším dílem bylo v  roce 1845 né. Františka Schervierová bývá zobrazo-
založení řádu „chudých sester svatého vána v  prostém řádovém oděvu a  u  sebe
Františka“. Sestry této komunity se cele mívá kříž.
(Lukáš Volný)

AKTUALITY Z FARNOSTI
• od pondělí 3. 12. začnou rorátní mše svaté, začátek bohoslužeb je nezměněn
(kromě úterý – již v 6.30)

• 5. 12. zavítá do našeho kostela po večerní mši svaté Mikuláš


3
• jednota Orel nás všechny srdečně zve na divadelní představení pohádky Čertův švagr,
které se uskuteční v orlovně v sobotu 8. prosince v 17 hodin

• Pozvání na předvánoční dílny na faře


V sobotu 15. prosince po společném zahájení v  15.00 hodin si budou moci děti
i  dospělí vyzkoušet svou šikovnost. Především se budou zdobit vánoční svíce, kte-
ré budou na závěr požehnány. Pro menší děti budou připraveny i  jiné činnosti.
Svíci si přineste vlastní, vezměte si s sebou také nůžky a můžete přibalit jako tradičně
i nějakou buchtu…

• v neděli 16. 12. od 14 do 17 hodin bude vánoční svátost smíření

• ve středu 26. 12. v 16 hodin bude v kostele Štěpánský koncert

Vánoční bohoslužby v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích


24. 12. Štědrý den 7.00 hod. – mše svatá
22.00 hod. – „půlnoční“ mše svatá
25. 12. Narození Páně 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté
15.00 hod. – vánoční adorace
26. 12. Sv. Štěpána 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté
30. 12. Svaté Rodiny 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté
31. 12. Silvestr 16.00 hod. – mše svatá na poděkování za minulý rok
1. 1. Matky Boží 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté
6. 1. Zjevení Páně 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté
13. 1. Křtu Páně 7.30 a 9.30 hod. – mše svaté

STŘÍPKY
V závěru občanského roku se tradičně že MANĚ zůstanete věrni i v příštím roce
hodnotí, bilancuje, děkuje. Proto také a třeba budete inspirovat i další spolufar-
my ze srdce děkujeme všem farníkům, níky, kteří prozatím nenašli dost odvahy
kteří v  letošním roce přispívali do naše- něco napsat a podělit se s ostatními o své
ho společného farního časopisu MANA zkušenosti, zážitky, příběhy, názory či při-
svými příspěvky. Děkujeme za Vaši spolu- pomínky. Časopis je tu pro Vás a je přede-
práci a  čas, který jste byli ochotni věno- vším nás všech!
vat ve prospěch společného díla. Věříme, (redakce Many)

Redakce Many přeje všem čtenářům i ostatním farníkům a jejich blízkým klidné a ra-
dostné prožívání adventní doby. Kéž adventní věnec není v našich domácnostech jen
dekoračním prvkem, ale připomínkou skutečného Světla, které o vánočních svátcích pro-
září naše vztahy. Krásné a požehnané Vánoce nám všem!
4
KNIŽNÍ OKÉNKO
O Janu Pavlu II. bylo napsáno už mnoho a  uvádí na pra-
knih, natočeno několik filmů. Z polštiny vou míru dosa-
byla nedávno přeložena kniha „Tajemství vadní chybné
papeže“ od polského literárního historika interpretace
a  básníka Dariusze těchto předpovědí. Stranou pozornosti
Tomasze LEBIODY nezůstává ani problematika fatimského
(*1958), která mě za- zázraku, předpověď stigmatika otce Pia,
ujala hned od prvních vidění sestry Faustyny Kowalské aj.
přečtených stránek. Lebioda popisuje pozadí Wojtylova zvo-
Zprvu jsem si mys- lení papežem i  jeho přátelství s  kardiná-
lela, že autor v knize lem Stefanem Wyszyńskim, jeho dětství
bude popisovat méně i  mládí, jež nebylo snadné s  ohledem na
známou a  tím i  ta- předčasné úmrtí matky, otce a bratra Ka-
jemstvím opředenou rola Wojtyly. Dále popisuje jeho dospívání
kapitolu ze života Karola Wojtyly. Opak v okupovaném Polsku i světské a církevní
je pravdou. studium, literární a  dramatickou tvorbu,
D.  T.  Lebioda popisuje velmi podrobně papežův multimediální pontifikát i  nej-
zvláštní události, jevy a  proroctví, kte- větší tajemství papežova života – zasvěcení
ré provázely život velkého Poláka papeže sebe i  lidstva neposkvrněnému srdci nej-
Jana Pavla II. a které lze vskutku označit světější Panny Marie.
za „tajemství“. Objektivně vysvětluje neo- Po přečtení této knihy si uvědomíte ne-
byčejné, často záhadné jevy a události, ale obyčejnou ryzost papeže Jana Pavla II.,
i tragické okamžiky papežova života. a také jeho duchovní hloubku a odkaz pro
Autor se věnuje mimo jiné problematice nás pro všechny.
předpovědí o Polákovi na papežském trů-
ně v dílech významných polských básníků (Majka Dostálová)

OKÉNKO PRO DĚTI

Prosinec.
To je nejkrásnější měsíc.
Dárečkový, voňavý, narozeninový.
Víš, kdo slaví narozeniny?

5
Adventní přání svatého Pavla

První křesťané očekávali velmi intenzívně druhý Ježíšův příchod, který nazývali „den Kris-
ta Ježíše“. Svatý Pavel napsal ve svém dopise křesťanům do Filip (Flp 1,9–10), co považuje
pro tento „den“ za důležité. Je to adventní přání i pro každého z nás. Poskládej sloupce ve
správném pořadí do prázdné tabulky a dovíš se, co nám přeje.
4 11 2 9 5 7 10 8 15 14 3 6 13 1 12
S I Ť T L V E A Á A C
E I T O E S E Š C R A V V
S L K S A I Á A I N
Z P N N A I S E O Á Š V
N D R S N U Ú , A Ý K T E
S E B O T V D I Y E L A D
I E O T T L O , I L Š V P
S J Č U T T O Z I O N E
L L Ř B I A Y E B I Á I
Ř O P I U R E N H CH O Z
E T I N K S R ! D V N Ů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6
Prosincové pranostiky

»» Na svatou Kateřinu, schovati se pod peřinu.


Na svatého Mikuláše, tuť jest zima všecka naše.
»» Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
»» Na Vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
»» Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

rantišek Hrubín dětem


Dobře dětem o Vánocích
na rybnících, na potocích,
zima jim dá pod nohy
kousek zmrzlé oblohy.

Pro ně zmrzlo modré nebe,


co na tom, že trochu zebe,
honí se tam vesele
malí zkřehlí andělé.

odrá a bílá
Bílá zima, modré mrazy,
sněhuláci celí nazí.
– Proč si sněhuláku náš,
ze zimy nic neděláš?

– Nic lepšího nad mráz není


zima je mé potěšení;
modrá zima, bílý sníh,
děti v teplých čepicích.

o je to?
Celého tě obleku
bíle jako do krupice,
a když přijdeš do světnice,
honem z tebe uteku.
sníh

7
Tohle bude svíčka…

Každý den můžeme jedno políčko To bude naše


vybarvit, když uděláme radost společná cesta dobou
někomu druhému. adventní.

8
náš česká přísloví? Tak do toho!

1. Čistota půl 4. Není kouře bez 7. V nouzi poznáš


a) zdraví a) ohně a) přítele
b) moci b) zápalky b) babičku

2. Domov jsou ruce, 5. V noci každá kočka 8. Všude dobře


a) do kterých smíš plakat a) slepá a) ve škole nejlépe
b) které nesmíš dřít b) černá b) doma nejlépe

3. Méně je někdy 6. Učený 9. Zvyk je železná


a) míň a) se narodíš a) košile
b) více b) z nebe nespadl b) bota
Řešení: 1a, 2a, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a

Matoušově evangeliu se píše původ Ježíše Krista. Vyškrtej všechny


Ježíšovy předky i Jeho jméno a dozvíš se tajenku.
Abraham Jótam
„ M A R I A I M A R Ó J M Izák Achaz
A S A F N A Z Ó R A M U L Jákob Ezechiáš
L A B R A H A M O CH D Z E Juda Manase
E M A N A U O A B I U I B
Fares Amos
Chesróm Joziáš
I Í J A S I B R O M I Á A
Aram Jechoniáš
T N O M O E É A Á L B Š B Amínadab Salatiela
A A Z O N D D B M L A T O Naason Zorobabel
L D I S Ů U A D U J B A R Salmón Abiud
A A Á Á H I Z A CH A O F O Boaz Eljakim
Obéd Azór
S B Š D S L I Z Á K K A Z
Isaj Sádok
F E S O J E CH O N I Á Š N
David Achim
A N Á K E S A N A M J Ó A Šalamoun Eliud
R M I N U O M A L A Š J T Roboám Eleazar
E Z E CH I Á Š Í Ž E J ! T Abia Mattan
S A L M Ó N „ D I V A D A
Asaf Jákob
Jóšafat Josef
R A Z A E L E CH E S R Ó M
Jóram Maria
A B I A B O K Á J Í T A M Uziáš Ježíš
9
…z deníku želváka Oskara

Jak jsme pekli cukroví


Adventní dobu mám moc rád. Je to ta- z  trouby cítíme prv-
ková doba těšení se, alespoň pro nás děti, ní voňavé cukroví,
že? Na začátku prosince přijede babička, povídáme si, co asi
předá nám, co u  ní zapomněl Mikuláš letos bude pod stro-
a běží se do obchodu. Většinou běžím já, mečkem, když najed-
protože mám nejrychlejší želví nožičky. nou je všude černo
A  pak už to začne vonět máslem, vanil- a  maminka vykřik-
kou, skořicí, oříšky a dalšími dobrotami. ne: „Vanilkové roh-
Peče se cukroví! Já mám nejraději perníč- líčky!“ Zapomněla je
ky, maminka je pomaluje bílou polevou zkontrolovat. Rychle je vytahuje a  vysy-
a je z toho nejkrásnější dobrota na světě. pává z plechu, div se nespálí. Jsou upečené
Ema s Kvídem mají rádi želví očka slepe- až moc. Hledíme na ně a mlsně se olizuje-
ná marmeládou. U  vás se to tak nejme- me, škoda jen, že si na nich nepochutná-
nuje? A tatínek tvrdí, že není nad maso, me. Tatínek stojí ve dveřích a diví se: „Co
prý škoda jen, že není masové cukroví. všichni stojíte, jak hromádky neštěstí?
Babička s maminkou zpívají a my z  při- Tak to nepovedené nasypeme o Vánocích
praveného těsta soustředěně vykrajujeme ptáčkům, ať z těch dobrot taky něco oku-
zvonečky a  hvězdičky. Za chviličku už sí a oslaví s námi Vánoce.“

Přeji všem, ať se cukroví podaří, když ne, nasypte je do krmítka.


Pac a pusu zpod jmelí, želvák Oskar.
(Lenka Volná)

OKÉNKO PRO RODIČE


Slavnost rodinného společenství
Jak prožít Štědrý den, aniž by byl jen dnem konzumu a sledování televize

Náměty, které vám na této stránce nabí- »» dnem dobrovolného postu


zíme, jistě nejsou pro vás ničím novým Půst je výrazem přípravy na velké věci.
a neznámým, přesto možná neuškodí si je Co obvykle připravujeme:
trochu připomenout. Vánoční stromek – připomíná strom po-
Celý Štědrý den je: znání v ráji, ale také dřevo jeslí i dřevo kří-
»» dnem uvedení do sváteční atmosféry že, na kterém nám Pán Ježíš znovu získal
Nepracuje se a nenakupuje se. Boží přízeň.
»» dnem rodiny Vánoční rybu – postní jídlo, pro křesťany je
Všichni touží být doma a spolu. také starým symbolem víry. Řecky se řekne
10
ichthys, slovo je složeno ze začátečních pís- štědrovečerní stůl a ozářený vánoční stro-
men věty Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel mek s dárky. Po večeři jdeme všichni spo-
(Iézús Christos Theú Hyios Sótér). lečně ke stromečku a k betlému.
Jesličky (betlém) – připomínají události Je vhodné tuto chvíli oznámit zvonkem,
Kristova narození názorným způsobem. protože zvony jsou znamením Krista mezi
U jesliček si s dětmi o narození Pána Ježí- námi. U  stromečku nejprve zazpívejme
še popovídáme a  zdůrazníme, že Kristovo oslavnou píseň Narodil se Kristus Pán.
narození pro nás platí stále,že stále přichází Pak teprve rozdělujme a  rozbalujme dár-
mezi nás. ky – uvědomíme si, že každý žijeme z darů
Snažíme se vše připravovat společně s dět- toho druhého.
mi, neposílejme je samy k televizi, aby nás Večer ještě můžeme vyplnit koledami, po-
„nezdržovaly“. A udělejme si čas i na tu po- vídáním, zábavou s novými dárky.
hádku, kterou děti chtějí vidět, sledujme ji Rodiny s většími dětmi slaví mši svatou až
společně s nimi. následně – „půlnoční“.
Můžeme si opatřit Betlémské světlo, živý Všechno to, co jsme prožili doma, se má
plamen z betlémské jeskyně v Izraeli, pře- nyní dovršit sv. přijímáním.
dat je i těm, kteří si nemohou pro ně sami Slavnost Narození Páně vrcholí. V  našich
dojít, a  také je zaneseme na hroby našich srdcích se usidluje Boží láska a nám se zdá,
zemřelých. že nám narůstají křídla jako andělům, je-
Můžeme navštívit s  dětmi sociální ústav jichž velebný zpěv oslavuje a chválí našeho
s  připraveným dárkem pro potřebné, po- Pána na nebi i na zemi.
těšit osamělé sousedy, zanést krmení zvířát- U jesliček pak může každý z nás radostně
kům do lesa. Při stmívání si můžeme svítit rozjímat o slovech: „Neboť Bůh tak miloval
jen skromným světlem na znamení čekání svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby
na příchod Vykupitele, tím víc pak doce- žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
nit příchod světla. Od setmění začíná Svatá život věčný.“ (J 3, 16).
noc, začíná slavnost. Ano, Bůh chce, abychom byli šťastní.
Rodinná slavnost Narození Páně může A  pokoj našeho srdce může být zdrojem
s  malými dětmi začít v některých farnos- štěstí pro ty, kteří nás obklopují. To si zvlášť
tech už odpoledne účastí na mši svaté. Po uvědomujeme v  této chvíli a  mezi svými
příchodu z  kostela doma čeká slavnostní drahými.
(Jarka Lasoňová)

TEOLOGICKÉ OKÉNKO
Milí přátelé,
prožíváme nyní roční období, kdy je po- vádí k  zamyšlení
časí venku často pošmourné a  nevlídné. nad věcmi, které
Dny jsou stále kratší a  noci naopak stále jsou ve slunečných dnech našim myslím
delší. Taková atmosféra mnohé z nás při- velmi vzdálené. K  takovýmto tématům
11
zajisté patří smrt, život po smrti a mnohé různě. V  oblasti posledních věcí člověka
další. Do mystérií tohoto druhu nás uved- jsme a  budeme vždy odkázáni do pozice
ly i první dva svátky měsíce listopadu, Pa- „věřících“. Naše snaha o „nahlédnutí pod
mátka věrných zesnulých a  Svátek všech pokličku“ je předem odsouzena k  nezda-
svatých. Když hovořím o  mystériích, tak ru. Na tomto světě nikdy nebudeme „VĚ-
nemyslím žádná senzační a laciná odhale- DOUCÍMI“, vždyť i  svatý Pavel říká, že
ní ve stylu bulvárních časopisů. Mám na dnes vidíme věci jen jako v zrcadle, částeč-
mysli skutečná tajemství. Smrt, vzkříše- ně a pouze nedokonale (srov. I Kor. 13,12).
ní, život po smrti a  vše okolo je pro nás Je to pochopitelné, neboť „VĚDOUCÍ“ již
zahaleno rouškou, pod kterou se snažíme není „VĚŘÍCÍ“.
nahlédnout, ale nedaří se nám to. Často nás zajímá, jak to bude vypadat po
V uplynulých dnech jsem se zúčastnil ce- naší pozemské smrti, jak to bude vypadat
lostátního setkání katechetů v Kroměříži. v nebi apod. A často jsme také sváděni ně-
Tématem setkání byla část našeho vyznání kterou ze svých představ verifikovat a tvr-
víry „věřím ve vzkříšení těla a život věčný“. dit „ano, tak nějak to bude…“. Jako by-
A byla tam řada přednášejících, našich vy- chom se snažili onu „bariéru pouhé víry“
nikajících teologů, kteří hovořili o  feno- prorazit. Vše je to pochopitelné, neboť
ménu smrti, vzkříšení a  života věčného. jsme jako lidé přirozeně zvídaví. Jen ne-
Hovořili velmi zasvěceně, poutavě a doka- smíme zapomenout na jedno: „Důležitější
zovali, že svému oboru opravdu rozumí. než úvahy o tom, jaké to po smrti v nebi
Přesto největší svědectví těchto vzděla- bude, je cesta, kterou se do něj ubíráme.
ných mužů bylo zcela prosté. Všichni se ve Mohlo by se totiž stát, že se budeme podo-
svých úvahách dostali do bodu, kdy byli bat člověku, který si doma v  křesle před-
nuceni prohlásit „NEVÍME“. stavuje nádhernou dovolenou, která ho
Máme sice Písmo svaté, ale to mnoh- čeká, ale nakonec zmešká letadlo…“.
dy jen naznačuje, a  přiznejme si, že jeho
mnohá místa mohou být interpretována (Lukáš Volný)

MANA – Měsíční Aktuality Naší fArnosti, vydává Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice,


V Mešníku 5100, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: +420 596 964 942
http://www.volny.cz/trebovice.fara
Evidenční číslo: MK ČR E 16325
Kontaktní osoba: Lukáš Volný, e-mail: lvolny@volny.cz
Náklady na výrobu a tisk jsou Kč 5,–
Uzávěrka příštího čísla je 10. 12. 2007

12