4.1 Instala ii Electrice Dr.

Florin POP, profesor

Cursul 4
2.2 Surse de lumină
2.2.1 Emisia luminoasă
Problematica - incandescen a, luminescen a - legile emisiei termice - descărcările în gaze sau/şi vapori metalici - spectre de radia ii

Sursele electrice de lumină sunt convertoare de energie care asigură transformarea energiei electrice în radia ie electromagnetică cu o anumită lungime de undă; la baza acestei conversii stau diferite fenomene, dintre care cele uzuale sunt incandescen a şi luminescen a. Incandescen a este starea unui corp care emite radia ii vizibile datorită temperaturii sale ridicate, în timp ce luminescen a reprezintă emiterea de radia ii vizibile datorită excita iei atomilor sau moleculelor unor substan e, excita ie ob inută în alt fel decât prin încălzire. Emisia luminii este determinată de trecerea electronilor dintr-o stare energetică ridicată într-una mai scăzută; ceea ce diferă este modul de excitare a electronilor şi în consecin ă, distribu ia spectrală a radia iei emise. Corpurile solide incandescente emit un spectru continuu, în timp ce luminescen a descărcărilor electrice în gaze sau/şi vapori metalici se caracterizează prin linii spectrale discrete. Incandescen a. Corpurile care emit radia ii electromagnetice ca rezultat al creşterii temperaturii proprii se numesc radiatoare termice. Caracteristicile spectrale şi energetice ale radia iei materialelor incandescente respectă legile radia iei termice ale "corpului negru" (corpul ideal care absoarbe complet toate radia iile incidente; el emite pentru fiecare lungime de undă densitatea maximă de energie pentru temperatura considerată, motiv pentru care este numit şi radiator integral). Cantitatea de energie radiată pe întreg domeniul lungimilor de undă de un corp negru încălzit la o anumită temperatură este exprimată prin legea lui Stefan-Bolzmann
M = σ ⋅T W / m
4

[

2

],
⋅ µm ,

distribu ia spectrală a energiei radiate respectând legea lui Plank
Mλ =

λ ⋅ e

5

(

c1
c 2 / λT

−1

)

[W / m

2

]

în care σ = 5,73⋅10-8 W/m2K4; T – temperatura de încălzire a corpului negru, K; c1 = 3,741⋅10-16 Wm2, c2 = 1,4388⋅10-2 mK, λ - lungimea de undă, µm.

4.2

Exemplu. Filamentul unei lămpi cu incandescen ă are un diametru de 0,006 cm şi o lungime de 60 cm. El consumă 100 W. Considerând că este un corp negru, să se determine temperatura la care lucrează acest filament. Solu ie. Aria suprafe ei laterale a filamentului este 2πrl=2π(0,003)(60)=1,13 cm2. Densitatea de putere radiantă este M=100/1,13=88,5 W/cm2. Temperatura filamentului este T = 4√88,5/5,73⋅10-12 =1990K.

Legea deplasării maximului (legea a 2-a Wien)

λmax ⋅ T = 2898[ µm ⋅ K]
eviden iază reducerea lungimii de undă pentru care se ob ine maximul energiei radiate odată cu creşterea temperaturii corpului şi este reprezentată grafic prin linia punctată din figură. Creşterea temperaturii radiatorului determină o creştere rapidă a cantită ii de energie emise, cu o contribu ie sporită a lungimilor de undă mai mici, deci şi a eficien ei radiatorului termic. Eficien a maximă la lungimea de undă λ0=555 nm se ob ine la temperatura de 5195 K ce nu poate fi atinsă de wolframul care se topeşte la o temperatură inferioară acestei valori (3655 K). Spectrul radia iei termice este continuu şi cuprinde atât întregul domeniu vizibil (cu lungimea de undă între 380 şi 760 nm) cât şi domeniile ultraviolet şi infraroşu.

Legile lui Stefan, Plank şi Wien sunt valabile numai pentru corpul negru. Emitan a energetică pentru corpurile reale este afectată de un factor subunitar ε:
M′ = ε ⋅σ ⋅T W / m
4

[

2

],

Factorul de emisie sau emisivitatea (mai mică decât 1 pentru orice corp real) depinde de lungimea de undă a radia iei emise; din acest motiv, corpurile reale se numesc şi radiatoare selective. Filamentul de wolfram are emisivitatea ε=0,346 la temperatura de 2900 K. Luminescen a. După natura energiei primare care produce excitarea, luminescen a este de mai multe tipuri, tehnica iluminatului folosind în special fenomenul de fotoluminescen ă. La rândul său, aceasta cuprinde descărcările în gaze, fluorescen a şi fosforescen a. Radia ia este un rezultat al excitării electronilor din atomii substan elor aflate în stare gazoasă sau solidă.

4.3

Luminescen a este efectul luminos produs prin excitarea electronilor de valen ă ai atomilor unei substan e (solide sau gazoase). Apare ca rezultat direct al unei descărcări electrice în vapori metalici şi/sau gaze ori ca urmare a iradierii unor substan e solide (fenomen cunoscut sub numele de fluorescen ă). Caracteristicile spectrale şi energetice ale acestor radia ii sunt stabilite de legile fizicii cuantice. Spectrul radia iei luminescente este discontinuu, fiind determinat de elementul chimic utilizat, de presiunea mediului de descărcare, materialul şi temperatura electrozilor şi altele. Radia ia gazelor este caracterizată prin linii spectrale discrete, iar radia ia vaporilor metalici - prin benzi de emisie înguste. Numai o parte din liniile spectrale se găseşte în domeniul vizibil. Radia ia ultravioletă poate fi transformată în radia ie vizibilă prin fluorescen a unei pulberi depuse pe peretele interior al tubului de descărcare. Descărcarea în gaze defineşte mişcarea particulelor încărcate într-un spa iu umplut cu gaze sau vapori metalici, sub ac iunea unui câmp electric exterior. Tipul descărcării depinde de felul câmpului electric, compozi ia chimică şi presiunea spa iului de descărcare, natura, configura ia şi distan a dintre electrozi, parametrii circuitului electric etc. Sursele de lumină care utilizează descărcarea în gaze sau vapori metalici lucrează în zona descărcării în arc, iar compozi ia radia iei emise depinde de compozi ia chimică a mediului de descărcare şi de presiunea acestuia (care poate depăşi 10 atm). Dacă în timpul descărcării un electron liber întâlneşte un atom, el poate da naştere unei ciocniri elastice, poate excita sau poate ioniza atomul, în func ie de energia de care dispune. În cazul excitării, electronul liber cedează o parte din energia sa cinetică unui electron periferic al atomului; acesta trece de pe orbita sa stabilă pe o orbită exterioară instabilă unde stă un timp extrem de scurt (de ordinul 10-7 s) şi apoi revine în starea ini ială, fie printr-o singură tranzi ie, fie printr-o serie de salturi de pe nivelul de excita ie pe niveluri intermediare mai coborâte. La fiecare din aceşti paşi se emite o radia ie electromagnetică. Radia ia emisă la întoarcerea electronului pe nivelul de bază printr-o singură tranzi ie se numeşte radia ie de rezonan ă. Ea se ob ine cu consum minim de energie de excitare. Cantitatea de energie cedată (deci cuantele de energie radiate) este egală cu energia primită şi, conform teoriei lui Plank, se poate scrie:
∆E= Eh − E l = h ⋅ ν = h ⋅ c

λ

în care: Eh este energia asociată orbitei de excita ie; El - energia asociată orbitei de bază; h constanta lui Planck; ν - frecven a; c - viteza luminii în vid; λ - lungimea de undă, sau
λ=
1240 Vd

[ nm]

unde Vd (∆E) este diferen a de poten ial (în vol i) dintre două niveluri energetice atinse de electron într-o singură tranzi ie. Rezultă deci, că fiecărui nivel energetic la care pot fi aduşi

4.4

electronii periferici ai atomului îi corespunde o anumită lungime de undă a radia iei electromagnetice; deoarece fiecare element are un număr restrâns de niveluri de excita ie posibile, numărul combina iilor acestora determină numărul liniilor spectrale ce caracterizează elementul respectiv. Pe baza teoriei cuantice se pot calcula numărul şi pozi ia liniilor spectrale, rezultatele ob inute fiind în deplină concordan ă cu observa iile experimentale. Pentru anumite stări energetice ale atomului excitat (numite stări metastabile), nu apar radia ii electromagnetice, datorită faptului că atomii pot fi dezexcita i prin ciocniri cu electronii liberi. Aceasta explică de ce emisia de lumină nu creşte foarte mult odată cu creşterea curentului de descărcare. Transla iile din stările metastabile favorizează însă mecanismul de ionizare, determinând reducerea tensiunii de aprindere într-un amestec de gaz (neon şi argon) sau de gaz şi vapori metalici (argon şi mercur).

Pentru o substan ă dată, compozi ia spectrală şi intensitatea relativă a radia iilor emise depind de presiune. De exemplu, pentru mercur (care prezintă un interes practic deosebit), la joasă presiune radia ia este concentrată în principal în domeniul ultraviolet (λ1=185 şi λ2=254 nm). La înaltă presiune, radia ia vizibilă este relativ importantă, însă circa 50% din energie este radiată în UV

4.5

(λ=365 nm) şi în IR

Fluorescen a exprimă proprietatea unor materiale solide sau lichide de a

emite radia ii electromagnetice atunci când sunt iradiate cu particule rapide sau cu radia ii electromagnetice. Fenomenul este explicat tot prin teoria cuantică, fiind asemănător cu emisia produsă la descărcările în arc; într-adevăr, dacă o cuantă de energie ridicată (un electron rapid poate fi privit astfel) este absorbită de materialul fluorescent, o parte din energie este transformată în căldură iar cealaltă parte este emisă sub formă de radia ie electromagnetică. Radia ia emisă are o lungime de undă mai mare decât radia ia incidentă (regula lui Stokes), determinată de rela ia hν′ < hν (ν este frecven a excita iei iar ν′ este frecven a emisă). Materialele fluorescente utilizate în tehnica iluminatului transformă radia ia ultravioletă emisă de vaporii metalici în timpul descărcării în arc, în radia ie vizibilă. Ele sunt substan e anorganice cristaline de mare puritate cărora li se adaugă o cantitate precisă de material impurificator cu rol de activator. Mecanismul luminescen ei este apropiat de cel al descărcării în arc, dar aici centrele de emisie, deşi relativ izolate, sunt puternic influen ate de atomii ce îi înconjoară. În general, radia ia emisă constă din benzi spectrale largi a căror distribu ie depinde de natura centrilor emiten i şi a atomilor înconjurători, precum şi de tipul re elei cristaline; spectrul radia iei emise poate fi controlat prin tipul substan elor fluorescente, a naturii şi numărului substan elor activante şi prin perfec iunea re elei cristaline. Corectitudinea procesului tehnologic joacă un rol important în rezultatele finale (impurită ile nedorite sau cantită i prea mari de activator pot afecta negativ randamentul procesului de conversie a radia iei UV în radia ie vizibilă).

Unele pulberi fluorescente, cum este Apatita şi al i halofosfa i, prezintă o bandă de emisie acoperind aproape întregul spectru vizibil, şi produce astfel o lumină “albă” . Dacă se doreşte o

4.6

redare a culorii deosebit de bună, este necesară combinarea unor diferite pulberi fluorescente, cu caracteristici de culoare diferen iate. Lămpile fluorescente Philips din seria 80 (şi ale altor producători) utilizează o mixtură de pulberi fluorescente având benzi de emisie înguste în albastru, verde şi roşu. Datorită acoperirii întregului spectru vizibil se ob ine şi o eficacitate luminoasă ridicată. Există însă dezavantajul costului ridicat al acestor pulberi speciale. Pentru a scădea pre ul lămpii fluorescente se aplică un strat fluorescent de bază cu pulbere de halofosfa i (care asigură cam 10% din emisia luminoasă) peste care se depune amestecul celor trei componente “trifosfor”. Cele mai utilizate materiale fluorescente pentru lămpile cu vapori de mercur de înaltă presiune şi lămpile cu halogenuri metalice şi, respectiv, pentru tuburile fluorescente sunt prezentate în tabelele alăturate.
Material Cloroapatit de sodiu Fosfat de magneziu şi stron iu Fosfat de zinc şi stron iu Vanadat de ytriu Fosfat de vanadiu şi ytriu Florogermanat de magneziu Arsenat de magneziu Activator Europium Staniu Staniu Europium Europium Mangan Mangan Vârful benzii fluorescente, nm 445 610 610 612 612 660 660 Culoare Albastru Roşu Portocaliu Idem Idem Idem Roşu aprins

Material Fosfat de calciu Disilicat de bariu Silicat de bariu, stron iu şi magneziu Wolframat de calciu Cloroapatite Aluminat de bariu şi magneziu Pirofosfat de stron iu Wolframat de magneziu Halofosfat Fosfat de bariu şi titan Silicat de zinc Aluminat de ceriu, terbium şi magneziu Halofosfat de calciu Silicat de calciu Oxid de ytriu Borat de cadmiu Fosfat de stron iu şi magneziu Fluorogermanat de magneziu Pentaaluminat de litiu

Activator Taliu Plumb Plumb Plumb Europiu Europiu Staniu Stibiu Titan Mangan Plumb şi mangan

Mangan Europiu Staniu Mangan Fier

Vârful benzii fluorescente, nm 310 355 370 410 440 445 450 470 480 480 490 520 545 590 610 610 625 655 743

Culoare Ultraviolet Albastru pal Albastru pal Albastru Albastru Albastru Albastru Albastru Alb albăstrui Alb albăstrui Vernil Verde Verde Alb gălbui Roşu orange Roz Roz Roz Roşu

Fosforescen a. Unele materiale fluorescente prezintă o postluminescen ă (persisten a emisiei de lumină după dispari ia radia iei excitante) care poate dura de la frac iuni de secundă la mai multe ore sau chiar zile. Fenomenul se numeşte fosforescen ă şi se explică prin existen a unor niveluri energetice metastabile pe care electronii sunt re inu i pentru o anumită perioadă. Nivelurile metastabile sunt situate în imediata apropiere a nivelurilor de excita ie responsabile

4.7

pentru fluorescen ă, trecerea electronilor pe acestea din urmă făcându-se pe baza energiei termice a corpului; deoarece sunt implicate aceleaşi stări, radia iile emise pentru o substan ă dată sunt identice în fenomenele de fosforescen ă şi fluorescen ă. Fosforescen a de scurtă durată joacă un rol important în reducerea efectului stroboscopic determinat de alimentarea lămpilor fluorescente în c.a. Descărcarea în plasmă. Lampa cu descărcare în plasmă se află în stare experimentală şi se bazează pe aducerea în stare de plasmă a unui amestec de sulf şi argon cu ajutorul unei surse exterioare ce furnizează energie sub formă de microunde.

4.8

Întrebări
1. Luna plină poate fi considerată ca: a. radiator selectiv b. corp negru c. sursă secundară de lumină 2. Temperatura la care lucrează un filament de wolfram al lămpii cu incandescen ă este: a. 2000 - 3000 K b. 3000 - 4000 K c. în jur de 5000 K 3. O lampă cu vapori de sodiu de joasă presiune emite 63 W sub formă de radia ie vizibilă. Acestei radia ii îi corespunde un flux luminos de: a. 43.000 lm b. 12.600 lm c. 8.820 lm 4. Compozi ia spectrală şi intensitatea relativă a radia iilor emise de o descărcare în gaze sau vapori metalici depinde de: a. natura mediului de descărcare b. presiunea atmosferei din tubul de descărcare c. compozi ia chimică a pulberii fluorescente depuse pe peretele tubului de descărcare 5. Radia ia ultravioletă poate fi transformată în radia ie vizibilă prin fluorescen a unei pulberi

care:
a. este depusă pe peretele interior al tubului de descărcare b. poate fi depusă pe suprafa a exterioară a tubului c. poate lipsi, nefiind absolut necesară 6. Radia ia descărcării în vapori de mercur de joasă presiune este: a. emisă în domeniul vizibil b. emisă preponderent în domeniul ultraviolet c. distribuită pe întregul spectru de radia ie electromagnetic

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful