วิธีการพันมอเตอร์ Brushless แบบต่างๆ

วิธีกาพันมอเตอร์ Brushless

แบบการพันมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน Brushless นั้ นมีวิธีการพันหลายแบบ
ตามความต้องการของผ้้ใช้และความแรงที่ได้ก็แตกต่างกันไป เพื่อให้ได้

ความแรงออกมาตามที่ต้องการมีวิธีการคำานวณที่สลับซับซ้อนบ้างแตกต่าง
กันไปแล้วแต่วิธีการในที่น่ี จะไม่กล่าวถึง และบางครั้งการพันของมอเตอร์ที่
ทำาขายเป็ นชุดเพื่อให้นำามาพันด้วยตนเองจะบอกจำานวนรอบการพัน
จำานวน kv ที่ได้ออกมาจากการพันเป็ นตารางไว้ให้แล้ว

1. การพันมอเตอร์ Brushless ที่ทำาขึ้นมาเองจากการดัดแปลงทำาจาก CD
Rom ที่สามารถนำามาใช้งานได้ค่อนค้างดีจะมีขาที่ใช้พันลวด stator 9 ขา

จำานวนขั้วแม่เหล็กที่นำามาใช้แล้วได้ผลดีก็คือ 12 ขั้ว โดยใช้แม่เหล็กขนาด
6X6X1 มม. ติดเข้าไปกับเบล ลวดที่นำามาใช้ก็มีต้ ังแต่เบอร์ 27, 29 32 33
แลว้แต่จะหาได้ ถ้าเส้นโตหน่อยก็พันเส้นเดียวได้เลย ถ้าเส้นเล็กๆ พวก

32 , 33 ก็พันกันทีละ 2 , 3 เส้น จำานวนก็ประมาณ 12-18 รอบ พันให้เต็ม
ทุ่นแต่อย่าให้ล้นเพราะว่าจะไปชนกับฝาเบลได้ จำานวนรอบก็พยายาม

ทดสอบกันด้ครับ ส่วนทีผ
่ มพัน CD Rom ใช้ลวดเบอร์ 33 พัน 3 เส้น 16
รอบ ก็ได้ความแรงพอประมาณจับกระแสได้ท่ีประมาณ 7 แอมป์
จากร้ปด้านล่างเป็ นวิธีการพันลวดของ APEX แบบ 9 ขา

โดย: Changbin (เจ้าบ้าน ) [10 พ.ย. 48 12:55] ( IP

A:203.151.33.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 1

การต่อมอเตอร์ใช้งานของมอเตอร์ Brushless มี 2 แบบคือ

1. การต่อแบบ Star แบบดาว จะได้แรงฉุดเยอะ กินกระแสน้อย เหมาะที่
จะใช้กับใบใหญ่ พวก slowfly จะดี

2. การต่อแบบ Deltar แบบสามเหลี่ยม จะได้รอบจัด กินกระแสเยอะเหมาะ
กับใบเล็กพวกใบ 8060 8040 พวกนี้ หรือใส่กับใบ 8X6 ก็ได้ สำาหรับคน
ชอบบินเร็ว

โดย: Changbin (เจ้าบ้าน ) [10 พ.ย. 48 15:12] ( IP
A:203.151.33.220 X: )

ความคิดเห็นที่ 2

ส่วนการพันมอเตอร์แบบ 12 ขาก็จะมีการพันหลายแบบ แล้วแต่จำานวน

ขั้วแม่เหล็กที่ใช้ มอเตอร์กระดิ่งที่ลองนั บด้ของตัวลงท้ายด้วย 12 (ถ้าผิดก็
ขอโทษด้วยจะกลับไปนั บใหม่) จะมีข้ ัวแม่เหล็ก 14 ขั้ว (อัน) ตามร้ปที่เอา
มาลงเอามาจากเว็บของเยอรมันครับลองด้เขาบอกว่าแรงดี ตามสัญญ

ลักษณ์ท่ีบอกจะเขียนดังนี้ 12N10P แสดงว่าขาพันลวดจำานวน 12 ขา แม่
เหล็ก 10 ขั้ว (อัน)

ตามร้ปด้านล่างเป็ นแบบ 12N14P และ 12N10P จะพันเหมือนกัน

โดย: Changbin (เจ้าบ้าน ) [11 พ.ย. 48 14:08] ( IP
A:203.151.33.220 X: )

ความคิดเห็นที่ 3

อีกแบบของการพัน 12N16P ลองเข้าไปด้ตามลิงค์

นี้ http://www.powerditto.de/Schema.html

โดย: Changbin (เจ้าบ้าน ) [11 พ.ย. 48 14:16] ( IP
A:203.151.33.220 X: )
ความคิดเห็นที่ 4

ยกข้อความมาจากหัวข้อ Brushless

ตอนนี้ เล่นเครื่องบินไฟฟ้ าคงไม่มีอะไรจะฮิตเกินมอเตอร์บรัสเลส ไม่ว่าจะ
จากการทำาเองประเภทแฮนด์เมด หรือมอเตอร์บรัสเลสจากประเทศจีน

Tower Pro เขาแหละครับ ขายรวมกับสปี ดซึ่งขนาด 15 -30 แอมป์ ก็ถ้กลง
มาก พันเดียวก็ซื้อได้แล้วคุณภาพก็พอประมาณต้องรอการทดลองจาก

เพื่อนๆ ที่ใช้งานอย่้ไม่ทราบว่าในระยะต่อไปจะเป็ นเช่นไร ส่วนมอเตอร์

Tower Pro ไม่ต้องพ้ดถึงสมกับราคาครับบางตัวก็ดีบางตัวก็ ...... QC ...คงจะ

ไม่ผ่านแน่เลยลวดพันกระจุยกระจายติดกับแม่เหล็กบ้าง.... ก็คิดเอาว่าซื้ อ

ของถ้กแล้วได้ตัวเคสกับแม่เหล็กแรงๆ มาแล้วก็หาลวดมาพันกัน ...เห็นพี่
เขาแกะมาก็ลองพันกันด้ผมก็เลยซื้ อลวดเบอร์ 33 มาพันกันใครต้องการก็
แจ้งมาแล้วกันขายเป็ นเมตร

เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาลงไว้ให้เรื่อยๆ
19 ก.ค.48

รายงานการใช้ CD rom Brushless

กลับมารายงานต่อจากผลการทดลองใช้มอเตอร์บรัสเลส CD rom

brushless ขนาดสเตเตอร์ 24 มม.กว่า ๆ กับเครื่องบิน EZS-3 ทำาจากฟิ ว
เจอร์บอร์ดเครื่องบินตัวเก่งของผมและเป็ นเครื่องไว้ทดลอง Phototype

ของเราเอง ใส่โน่นยัดนี่ ตัดแปะได้ทุกอย่างด้สภาพเอาแล้วกันครับ แต่ทนดี
มากกับปี กโฟมพับขนาด 5 มม. กว้าง 12 ซม. ยาว 18 นิ้ ว โดยปกติก็ใช้บิน
กับเครื่องบินกระป๋ องจนดัดแปลงมาใช้กับวิทยุมาตรฐานติดเซอร์โว 2 ตัว

กับมอเตอร์ 180 จน ได้มาทำาการทดลองมอเตอร์บรัสซึ่งกว่าจะได้ทดลองก็
นานมากแล้วรอตังซื้ อสปี ดจนราคามันลงมาพอรับได้ก็เลยซื้ อมาลองเล่นส
ปี ดของ Tower Pro 40A ราคา พันกว่าบาท ได้มาก็จัดการเลยต่อกับ

มอเตอร์เข้าเช็คกราวน์แล้วไม่ลงมอเตอร์หมุนได้คล่องตัวดี ทดลองสตาร์ท
ด้ โอ้โห แม่เจ้าประคุณเอ๋ยแรงดีจังเลย จับแทบไม่อย่้ต้องหาที่ยึดมอเตอร์
เพื่อทดลองแรงขับกันก่อน

มอเตอร์ท่ีผมมีคุณ บาสเป็ นคนพันให้ มี 2 แบบ คือว่าพันแบบ STAR และ
DELTA จากการทดลองเดี๋ยวรายงานเป็ นชุด ๆ แล้วกัน

วิธีการพันแบบ STAR ก็คือการพันแบบเอาปลายสายของทุกขดมารวมกัน

แล้วก็ไฟเข้าเฟสใครเฟสมันถ้ากลับทางหมุนก็สลับสายกันสองเส้นก็จะ

หมุนได้อีกทาง จะกินไฟน้อยมากจากการเทียบกับจำานวนรอบที่เท่ากันดัง

นั้ นเมื่อต้องการให้ได้กินกระแสมากน้อยก็ลดจำานวนรอบเอา ถ้ารอบน้อยก็
กินกระแสเยอะ รอบเยอะกินกระแสน้อย ทดลองจับกระแสด้ท่ีใบ 8X4

GWS ได้ท่ี 3 แอมป์ กว่า ๆ ใช้แบต Li-ion 1250 3 cell ความเร็วรอบพอ
ประมาณไม่เร็วมากใช้บินกับเครื่องได้สบายๆ

แต่พอเปลี่ยนใบมาใช้ 8X6 สีดำาบินง่ายกว่าแต่ต้องลดคันเร่งลงมาอีก

ความเร็วลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 8.4 ผลการทดสอบใช้ได้ดีบินสนุ ก

ค่อนข้างเร็วทั้งสองใบบินประมาณ 5 นาทีเอาลงมาเช็คความร้อนไม่ร้อนแต่

แบตอุ่นๆ (ระวังแบต Li ion จ่ายกระแสได้ไม่เยอะ จะพังได้ง่าย)(ลวดเบอร์
28 ไม่ทราบจำานวนรอบ)

วิธีการพับแบบ DELTA ก็พันโดยนำาปลายสายของขดต่อกับอีกขดตามกัน

ไปจนครบเฟสเมื่อเทียบจำานวนรอบต่อการพันทั้งสองแบบแล้วเดลต้าจะได้

รอบที่เยอะกว่าและแรงกว่ากินกระแสเยอะกว่า ผมทดลองใส่กับใบ 8X4 ได้
รอบที่ค่อนข้างจัดมากกดคันเร่งไม่ได้เลยแรงกระฉ้ดดีมากได้รอบทันใจ

ทดลองบินกับเครื่องตัวเดิมลองจับกระแสด้ได้ส้งสุดเร่งเต็มที่ได้ประมาณ 6
แอมป์ กว่าๆ ที่ Li ion 1250 3cell ทดรองบินด้ก็เร็วดีครับใช้ได้ต้องเร็วๆ
นิ ดหนึ่ ง(ลวดเบอร์ 28 ไม่ทราบจำานวนรอบ)

เมื่อเห็นว่าใช้ได้แล้วก็เลยลองพันด้วยตัวเอง 1 ตัวขนาด สเตเตอร์ 24 มม.
เท่ากันได้รบ
ั อุปกรณ์การทำาจากคุณ พิรุณ ให้มาแกนกลางกับเพลาระบาย
ความร้อน ผมซื้ อลวด เบอร์ 33 ซึ่งพยายามหาที่มีฉนวนหุ้มหนาๆ ทน
ความร้อนได้เยอะๆ แพงกว่าลวดปกติ คนขายที่ร้านบอกว่าทนได้ 200

องศา ก็ซื้อมา 1 กก. วัดลวด ความยาว 3 เมตร พัน 3 เส้นพร้อมกัน พัน

จำานวน 16 รอบได้พอดี พัน 1 เว้น 2 ครบ มัดไว้ใช้กาว CA หยอดไว้ แล้วก็
พันจนครบ 3 ชุด เสร็จแล้ววิธีการต่อแบบ สตาร์ก็เอาปลายสายทุกเส้นมา
บัดกรีเข้ากันก็ใช้ได้แล้วทดลองวัดกับสเตเตอร์ด้ว่าลงหรือเปล่าใช้ได้ก็

จัดการต่อสายไฟทดลองใช้เลย ถ้าจะต่อแบบเดลต้าก็จับปลายสายเข้าเป็ น
ค่้ๆ คือ ต้นสาย 1 ต่อเข้ากับปลายสาย 3 ต้นสาย 2 ต่อเข้ากับปลายสาย 1
ต้นสาย 3 ต่อเข้ากับปลายสาย 2 ผมทดลองวิธีการต่อสายโดยการจับค่้

ปลายสายเอาคือว่าพันทีเดียวเลยแล้วทดลองจับค่้สายด้ว่าแบบไหนกิน

กระแสและแรงขับขนาดไหน ลองวัดกระแสด้การต่อแบบสตาร์จะกินกระแส
น้อยมากที่ ประมาณ 0.8 แอมป์ รอบจะไม่มากนั ก ส่วนการต่อแบบเดลต้า
จะได้รอบที่เร็วและแรงกว่าเยอะมาก จับกระแสด้ท่ีไม่ได้ใส่ใบประมาณ 3
แอมป์ กว่าๆ

วันอาทิตย์ท่ีผ่านมาเลยนำาไปทดลองที่สนามด้ตอนเช้ารอบแรกใช้มอเตอร์
คุณบาสบินวนๆ ได้สัก 2-3 รอบเอ้าทำาไมเอื่อยๆๆ แรงหมดไปเฉย ก็เลย

เอาเครื่องลงเดินไปเก็บเอ้าพี่ท่านใบกับอะแด๊ปเตอร์ผมหลุดหายไปทั้งยวง
เลยเหลือแต่มอเตอร์โล้นดำาๆ เนื่ องจากว่าแกนที่โผล่มาจาก cd rom มัน

ค่อนข้างสั้น แล้วก็กวดน๊อตยึดได้น้อยมาก ก็เลยเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์พัน
เองมาก็มือลองด้บ้างจัดการเปลี่ยนยึดง่ายๆ เนื่ องจากมีท่อระบายความ
ร้อนได้มาจากคุณพิรุณ ก็
โดย: [0 3] ( IP )
ความคิดเห็นที่ 5

เลยยึดง่ายๆ เอาเทปสองหน้าแปะเข็มขัดรัดสายไฟยึดใช้ได้ ปรับบิดขวา

เล็กน้อยก้มนิ ดหน่อย ผมพันต่อแบบเดลต้าใช้ใบ 8X4 GWS Li ion 1250
3 cell มีลมพอประมาณค่อนข้างแรงพุ่งไปจากมือด้วยคันเร่งประมาณ 60

ขึ้นได้สบายๆ อัพ ขึ้นไปเรื่อยๆ เบาหวิวเลยครับเร็วจังเลยเอาขึ้นไปไว้ส้ง
แล้วก็ลดคันเร่งบินส้้ลมได้ เร็วมากเลยความเร็วจี้ดเลยสำาหรับคนชอบ

ความเร็วนี่ ต้องขนาดนี้ ผมไม่ได้กล้าเร่งเต็มที่ตลอดเพราะกลัวแบตจะเสีย
ด้วยบินได้ประมาณ 6-7 นาทีก็เลยเอาลงมาเช็คความร้อนด้ปรากฎว่า

มอเตอร์ไม่ค่อยร้อนเท่าไร แต่แบตค่อนข้างร้อนๆ ก็ขอจบการรายงานไว้แค่
นี้ ก่อนผมอยากให้ทุกคนทดลองพันด้ได้ด้วยตัวเอง ตื่นเต้นดีครับฝี มือเรา
เอง

ลวดเบอร์ 33 พัน 3 เส้น 16 รอบ กระแสที่ประมาณ 6 แอมป์ กว่าๆ
ใบ GWS 8X4 Li ion 1250 3 cell
1 ส.ค.48
Changbin
การแก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องเบื้ องต้นเท่าที่ปรากฎและตรวจพบ

1.สำาหรับมอเตอร์ CD Rom และกระดิ่ง อาการสตาร์ทไม่ออกกระตุก กึ๊ก
กึ๊ก แล้วก็น่ิ ง

-ในเบื้ องต้นให้ลดคันเร่งลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของสปี ดในทันทีท่ี
สตาร์ทไม่ออก ทิ้งไว้สักพักแล้วเพื่อความแน่ใจลองอีกครั้งหนึ่ ง ถ้ายัง
เหมือนเดิม ทำาตามข้อต่อไป

-ถอดสปี ดไปลองกับมอเตอร์ตัวอื่นถ้าปกติ แสดงว่ามอเตอร์มีปัญหา

-อย่าเพิ่งรื้ อมอเตอร์ให้ตรวจสอบขั้วสายไฟจากมอเตอร์ไล่ด้ว่าเส้นใด เส้น

หนึ่ งขาดหรือมีการหลุดของการบัดกรีหรือไม่ ถ้าเป็ นมอเตอร์กระดิ่งพัน 3
เส้น อาจมีเส้นใดเส้นหนึ่ งขาด ก็ให้ทำาการบัดกรีใหม่ ถ้าขั้วไฟไม่แข็งแรงก็

บัดกรีใหม่ให้แข็งแรง (ขั้วสายไฟที่ปลั๊ก Dean ค่้ละ 90 แพงมากผมเปลี่ยน

เป็ นขั้วทองเหลืองกลมธรรมดาที่ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัว่ ๆ ไป ตัวละ 2 บาท
+สายหุ้มค่้ละ 5 บาท ก็ใช้ได้แล้ว) กรณี ของ CD Rom เมื่อมีการหมุน

มอเตอร์จะสวนทางกับแกนสเตเตอร์ได้อาจทำาสายไฟหลุดลองเช็คด้ให้ดี

-เมื่อลองแล้ว ด้แล้วยังเหมือนเดิม เช็คสายไฟทีละเส้นกับกาวด์ด้ว่ามีการ
ช๊อตลงกราวด์หรือไม่ ใช้มีเตอร์วัด ตั้งค่าที่วัดความต้านทางโอม
เดี๋ยวมาต่อ to be continue

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful