You are on page 1of 2

Redakcja periodyku Classica

Catoviciensia. Scripta Minora


informuje o kompletowaniu
materiaw do 19 numeru pisma.
Czasopismo jest redagowane od roku 2000
przez Koo Modych Klasykw Uniwersytetu
lskiego! a jego tematyka skupia si" wok
szeroko poj"tej staro#ytno$ci i jej recepcji%
Obecnie zbieramy materiay do
numeru, ktry tematycznie powicony bdzie myli staro!ytnej
oraz jej obecnoci na przestrzeni wiekw.
&ach"camy do nadsyania artykuw naukowych! esejw! przekadw!
recenzji i sprawozda' do dnia 1" wrzenia na adres e(mail)
c lassica*i*+gmail%com
,wnocze$nie zach"camy do kierowania wszelkich pyta' na powy#szy
adres poczty elektronicznej i $ledzenia naszej strony internetowej)
https)--www%.ace/ook%com-KoloMlodychKlasykowUs
0oni#ej zamieszczamy wytyczne redakcyjne dla autorw)

1% Ka#dy nadesany artyku powinien /y2 opatrzony trzema
in.ormacjami nt% autora) jego imi"! nazwisko oraz miasto! z ktrego
pisze%
2% 0rosimy o nadsyanie tekstw s.ormatowanych wedle standardowych
kryteriw dla tego typu prac 34imes 5ew ,oman! 12 pt! 1!6 w%
interlinii7! dopuszczamy jednak tak#e inne wersje .ormatowania!
je#eli $rednia licz/a znakw na stronie nie przekroczy warto$ci 2000
3do rachunku nie wlicza si" licz/a spacji7%
8% 9/j"to$2 prac w wymienionych wy#ej postaciach .ormatowania nie
powinna przekracza2 1: stron 3warto$ci minimalnej nie
naznaczamy7%
:% 9dwoania do dzie autorw klasycznych wewntrz pracy powinny
przyjmowa2 ksztat zgodny z przyj"tym w ;lologii klasycznej
systemem skrtowcw 3np% Cic% Att. 2! <! 27% =krty zaczerpn2
mo#na z list zamieszczonych w partiach wst"pnych du#ych
sownikw j"zykw klasycznych 3zo/% Oxford Latin Dictionary 3red%
0%>%?% Clare7@ A Greek-English Lexicon 3red% A% Biddell C ,% =cott77!
dopuszczalne s tak#e inne skrty! je#eli tylko czytelnie i
jednoznacznie wskazuj cytowane autora i dzieo% 0rosimy o w miar"
dokadn lokalizacj" przytocze'%
6% 0rzypisy /i/liogra;czne zamieszczone w pracach powinny
przyjmowa2 .orm" zgodn z wymogami normy 05(D=9 <E0)2002
3tzw% system klasyczny! przecinkowy@ np% M% >rochowski! Zarys
leksykologii i leksykografi! 4oru' 1EF2! s% :87%
<% 0rzytaczanie odr"/nej /i/liogra;i przedmiotowej dla tekstu nie jest
wymagane%
&astrzegamy so/ie mo#liwo$2 zmiany terminu przyjmowania materiaw
oraz i in.ormujemy ponadto! #e przyjmowane /"d tylko prace! ktre nie
/yy wcze$niej pu/likowane%

You might also like