You are on page 1of 23

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENYEDIAAN LAPORAN


PENYELIDIKAN TINDAKAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25 Mei 2010
PANDUAN UMUM PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


1.0 PENDAHULUAN

Garis panduan ini adalah untuk kegunaan pelajar Institut Pendidikan Guru,
Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG-KPM) yang perlu menyediakan laporan
penyelidikan tindakan sebagai memenuhi keperluan kurikulum Ijazah Sarjana
Muda Perguruan.

2.0 KERTAS
2.1 Saiz : A4 (berkualiti tinggi; 210 mm x 297 mm, 80gsm)
2.2 Warna: Putih

3.0 PENAIPAN
3.1 Jenis Huruf: Times New Roman bersaiz 12 yang ditaip justify
3.2 Selang Baris: DUA (2) langkau double spacing bagi teks am.
Manakala SATU (1) langkau digunakan untuk Abstrak dan
Terjemahan Abstrak dan Rujukan
3.3 Ukuran: Ukuran Muka Surat seperti berikut:
Atas : 2.5 cm daripada jidai atas
Bawa : 2.5 cm daripada jidai bawah
Kanan: 2.5 cm daripada jidai kanan
Kiri : 4.0 cm daripada jidai kiri

Peringatan:

i. Setiap permulaan tajuk hendaklah ditaip 5.0 cm daripada birai
atas kecuali tajuk laporan penyelidikan, rujukan dan lampiran.

ii. Pada setiap perenggan terakhir dalam sesuatu halaman
mengandungi sekurang-sekurangnya DUA baris teks bertaip.
Sekiranya tidak, pindahkan teks tersebut ke halaman
berikutnya sebagai perenggan baru.

iii. Perkataan terakhir sesuatu halaman tidak boleh menggunakan
tanda sempang.

iv. Sesuatu halaman yang baru hendaklah mengandungi
sekurang-kurangnya DUA baris teks.
3.4 Format Am : Semua tajuk ditaip dengan huruf besar kecuali
subtajuk.


3.5 Nombor Halaman :

i. Kedudukan nombor halaman bagi teks am adalah
1.5 cm daripada birai bawah dan 2.5 cm daripada
birai kanan. Gunakan huruf yang sama dengan
huruf teks, tanpa hiasan.

ii. Pada halaman permulaan (bermula daripada
halaman judul) hendaklah dinomborkan dengan
angka kecil roman secara berturut-turut
sepertimana berikut: i, ii, iii, iv .

Peringatan: halaman permulaan dianggap
sebagai halaman (i), tetapi tidak ditaip pada
halaman pertama.

iii. Manakala pada halaman teks am hendaklah
menggunakan angka numerik iaitu: 1, 2, 3, 4 .

Peringatan: halaman pertama teks dianggap
sebagai halaman (1), tetapi tidak ditaip sebagai
(1). Begitu juga bagi halaman permulaan setiap
bab yang tidak perlu ditulis nombor halamannya,
tetapi diambil kira ketika menomborkan halaman
berikutnya.


4.0 CETAKAN

Cetakan pada sebelah halaman sahaja iaitu semasa menjilid hendaklah
pada sebelah kanan.


5.0 PENJILIDAN

5.1 Serahan : Menyediakan LIMA (5) naskhah tesis. Naskah
untuk pemeriksaan (penyelia/penilai kedua)
hendaklah dijilid menggunakan kulit keras jenis
biasa SAHAJA.

Nota: Sebelum dijilid, calon hendaklah terlebih dahulu memastikan
setiap pembetulan telah diuruskan selepas melaksanakan
pembentangan dalam seminar penyelidikan.
5.2 Penduaan : Bagi salinan berikutnya, calon hendaklah
menggunakan kertas mempunyai mutu yang baik
sekurang-kurangnya 80 g dan ke atas sahaja.

5.3 Warna : Tesis hendaklah dijilid kekal berkulit keras dengan
kulit jenis buckram dan bertulisan emas. Warna
kulit adalah Merah Tua (maroon).6.0 KETERANGAN PADA KULIT LAPORAN KAJIAN

6.1 Halaman judul mestilah mempunyai maklumat yang disusun
mengikut urutan berikut:
Judul lengkap penyelidikan
Nama penuh penulis seperti dalam kad pengenalan
Penyataan tujuan penyelidikan
Nama Institut Pendidikan Guru (IPG) tempat penulis berdaftar
Bulan dan Tahun diserahkan

Maklumat yang tersebut di atas hendaklah ditaip bermula dengan
Tajuk Penyelidikan (dalam bentuk piramid terbalik) dengan ukuran
5.0 cm daripada birai atas dan berakhir dengan Tahun 5.0 cm
daripada birai bawah.

Sila lihat contoh di Lampiran A.

6.2 Tulang Kulit

Maklumat pada ruang tulang laporan penyelidikan hendaklah
dicetak dengan jenis dan saiz huruf yang sama sepertimana pada
muka hadapan laporan dan hendaklah mengikut susunan yang
berikut:

Nama IPG (singkatan)
Nama Calon
Ijazah
Tahun

Contoh:

5.0 cm
IPG-KBA MOHD. KAHIRUL BIN IDZHAR PISMP 2010
5.0 cm

7.0 FORMAT LAPORAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
Laporan penyelidikan ini mengandungi beberapa bahagian yang disusun
mengikut format Penyelidikan Tindakan.

8.0 SUSUNAN DAN URUTAN KANDUNGAN LAPORAN

Laporan penyelidikan hendaklah disusun mengikut urutan seperti yang berikut:
8.1 Kertas Kosong
8.2 Pengesahan Penyelia
Laporan penyelidikan yang hendak diserahkan untuk tujuan
penilaian hendaklah mendapat pengesahan penyelia terlebih
dahulu. Sila lihat contoh pada Lampiran B.
8.3 Halaman Pengakuan Penulis
Halaman ini mengandungi pengakuan penulis tentang keaslian
penyelidikan. Ia hendaklah ditandatangani oleh penulis. Sila lihat
contoh pada Lampiran C.
8.4 Halaman Dedikasi (Pilihan)
Penyataan dedikasi hendaklah ringkas, iaitu tidak lebih daripada
satu perenggan dan tidak mengandungi sebarang nombor, carta
atau gambar. Sila lihat contoh pada Lampiran D.
8.5 Halaman Penghargaan (Pilihan)
Halaman ini hendaklah ditulis tidak melebihi dua muka surat.
Penghargaan dirakamkan kepada orang perseorangan atau
organisasi yang telah memberikan sebarang bantuan dalam
penyediaan kajian. Sila lihat contoh pada Lampiran E.
8.6 Abstrak
Abstrak hendaklah ditulis dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu
dan diikuti terjemahannya dalam bahasa Inggeris atau bahasa yang
digunakan dalam kursus major di muka surat yang berikutnya.
Abstrak mestilah ringkas, ditulis dalam satu perenggan serta tidak
melebihi 250 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. Ia
hendaklah menyatakan dengan ringkas tujuan penyelidikan,
kumpulan sasaran (sampel), instrumen penyelidikan, tindakan yangdijalankan, keputusan yang diperoleh dan tindakan susulan. Sila
lihat contoh pada Lampiran F dan G.
8.7 Halaman Kandungan
Halaman kandungan hendaklah dimulakan pada halaman baru dan
mengandungi senarai tajuk dan pecahan-pecahan utama daripada
tajuk yang terdapat dalam penyelidikan. Sila lihat contoh pada
Lampiran H.
8.8 Halaman Senarai Jadual
Senarai ini mengandungi semua tajuk jadual yang dimuatkan dalam
penyelidikan ini. Sila lihat contoh pada Lampiran I.
8.9 Halaman Senarai Rajah
Rajah merangkumi gambarajah, fotograf, lukisan, graf, carta dan
peta. Senarai rajah mengandungi tajuk rajah dan muka surat yang
memuatkan rajah tersebut. Sila lihat contoh pada Lampiran J.
8.10 Halaman Senarai Lampiran
Senaraikan semua lampiran yang dimuatkan dalam penulisan
penyelidikan dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:
a. Laporan penyelidikan tidak semestinya mengandungi
lampiran. Sekiranya diperlukan seperti data penyelidikan,
jadual, soal-selidik, peta, gambar dan sebagainya yang
terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau yang
tidak diperlukan secara langsung bagi menjelaskan perkara
yang dibincangkan dalam teks bolehlah dimasukkan ke
dalam lampiran.
b. Lampiran boleh diberi nama seperti Lampiran A, Lampiran B
dan seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya
bahan yang disertakan sebagai lampiran. Lampiran juga
boleh diberi tajuk-tajuk tertentu. Sila lihat contoh pada
Lampiran K.
8.11 Teks
a. Teks dalam penulisan laporan penyelidikan hendaklah
mengandungi tajuk/judul yang membayangkan
kandungannya berdasarkan format penulisan Penyelidikan
Tindakan. Setiap tajuk/judul boleh dipecahkan kepada sub
tajuk/judul dan dinomborkan, jika perlu.
b. Teks ditulis dalam perenggan demi perenggan. Elakkan
menulis perenggan yang panjang. Setiap perenggan
sebaiknya dapat menerangkan satu isu atau perkara yang
ada kesinambungan dengan perenggan berikutnya.
c. Berikut adalah contoh tajuk/judul teks dalam laporan
Penyelidikan Tindakan.

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Isu Kajian
2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian


3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN

4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

6.0 CARA PENGUMPULAN DATA

7.0 KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI

8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN

9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

10.0 SENARAI RUJUKAN
Tajuk Alternatif

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Saya Yang Lalu
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan Saya

2.0 FOKUS KAJIAN

2.1 Apakah Isu Kajian Saya?
2.2 Apakah Yang Telah Saya Pelajari Tentang Isu Kajian
Saya?

3.0 APAKAH SOALAN KAJIAN SAYA?

4.0 SIAPAKAH MURID SAYA DALAM KAJIAN INI?

5.0 APAKAH TINDAKAN SAYA?

6.0 BAGAIMANAKAH TELAH SAYA MENGUMPUL DATA?

7.0 APAKAH KEPUTUSAN KAJIAN SAYA?

8.0 APAKAH YANG TELAH SAYA PELAJARI?

9.0 APAKAH AKAN SAYA BUAT SETERUSNYA?

10.0 SENARAI RUJUKAN


[Perhatian: Tajuk-tajuk di atas hanya merupakan contoh sahaja; Pelajar
boleh menulis laporan mengikut peringkat dalam Model
Penyelidikan Tindakan Lewin (1946) & Laidlaw (1992)]

8.12 Sistem Rujukan
8.12.1 Menulis Rujukan Dalam Teks
Bagi maklumat atau idea yang diambil daripada sesuatu sumber,
penulis hendaklah menyatakan sumber tersebut dalam teks.
Rujukan dalam teks dan dalam Senarai Rujukan hendaklah ditulis
mengikut sistem American Psychological Association (APA) yang
terkini. Contoh rujukan dalam teks adalah seperti yang berikut:
(a) Menyatakan hasil karya seorang pengarang:

Sepanjang kajiannya, Wong (2000) telah menunjukkan

Sistem pendidikan di Malaysia menggalakkan perkembangan
individu yang menyeluruh (Choy, 2006).

(b) Menyatakan hasil karya dua orang pengarang:

Laporan Harton dan Smith (1995) menyatakan

Pelajar IPG didapati mempunyai bakat yang pelbagai (Lee &
Boon, 2005).
(c) Menyatakan hasil karya beberapa orang pengarang:

Goromon (2003), Hector (2001) dan Victor dan Michael (2006)
menyatakan

Banyak kajian yang lepas (contoh, Francis, 1995; Garmon,
1998; Goon & Koh, 2003) telah menunjukkan


(d) Menyatakan hasil karya sumber sekunder:

Sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan
peperiksaan (Man, 1982, seperti dinyatakan dalam Lim, 1990).

Mengikut Man (1982, seperti dinyatakan dalam Lim, 1990),
sistem pendidikan di Malaysia terlalu mementingkan
peperiksaan.8.12.2 Menulis Rujukan dalam Senarai Rujukan
Contoh rujukan dalam Senarai Rujukan adalah seperti yang berikut:

(a) Buku

Kleeman, G. (1995). Kemahiran pemetaan topografi. Sydney:
Hodder Headline.

(b) Jurnal

Lindsay, A. W. (1982). Institutional performance in higher
education: The efficiency dimension [Prestasi institusi
dalam pendidikan tinggi: Dimensi kecekapan.] Review of
Educational Research, 2, 175-199.

(c) Surat khabar

Ball, S. (1986, February 27). Tiada hadiah bagi HSC. Utusan
Malaysia, hlm. 15.

(d) Tesis tidak diterbitkan

Aeria, L. A. (1980). Burnout dalam kalangan guru-guru
Wilayah Persekutuan. Tesis tidak diterbitkan, Universiti
Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia.


(e) Media elektronik

Fatimah Buang. (2006). Komputer dan saya. Diperoleh Jan
15, 2007 dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
survey-1997-10/

(f) Media elektronik (tiada tarikh, tiada pengarang)

GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Diperoleh Mac 30, 2004
dari http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/
survey-1997-10/


8.12.3 Menulis Rujukan untuk Nama Pengarang Asia

Dalam Teks

Pengarang Melayu

Pengarang Cina

Pengarang India


Dalam Senarai Rujukan

Dalam senarai rujukan, tulis
nama penuh pengarang yang
tidak mempunyai nama keluarga.


Mohd. Ali (2005) menyatakan

Lim (2006) menyokong

Krishnan (2003) menerangkan


Mohd. Ali b. Mohd. Bakar. (2005).
Merdeka. Kuala Lumpur: Penerbit
Taufik Intelek Sdn. Bhd.

Lim, C. B. (2006). Politik dan saya.
Kuala Lumpur: Azrizad Sdn. Bhd.

Krishnan a/l Thambipillay. (2003).
Dunia politik. Kuala Lumpur:
Tasha Publications.

9.0 Had Maksimum
Had panjang laporan Projek Ijazah Sarjana Muda Perguruan tidak
melebihi 10 000 patah perkataan.

LAMPIRAN A
Contoh halaman judul
KEBERKESANAN PROGRAM MENTOR-MENTEE
DALAM MENINGKATKAN KEUPAYAAN MURID
MENGHAFAL STRUKTUR JANTUNG MANUSIA

ALI BIN ABULaporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi

sebahagian daripada syarat

penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan

.............................................................
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS ...............................................................................


SEPTEMBER 2010
2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm 4 cm
2.5 cm
X
X
Y
Y
2.5 cm
LAMPIRAN B

Contoh Pengesahan Penyelia

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini
dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan
............................................................................................

Tandatangan :
...............................................................
Nama Penyelia :
...............................................................
Tarikh : ................................

LAMPIRAN C
Contoh halaman pengakuan


Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya
sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap
satunya telah saya jelaskan sumbernya.


Tandatangan :
.......................................................
......
Nama Penulis :
.......................................................
......
Tarikh :
.......................................................
......LAMPIRAN D
Contoh halaman dedikasi
Untuk ayah dan ibu tersayang
LAMPIRAN E
Contoh halaman penghargaan


PENGHARGAAN

Penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas
kepada penyelia tesis, Prof. Madya Dr. Fauzi bin
Muhammad atas bimbingan dan dorongan yang diberi
sepanjang tempoh penyelidikan ini.

Kerjasama daripada pihak Jabatan Pelajaran
Selangor, melalui Pejabat Pendidikan Daerah Gombak
amatlah dihargai.

Penghargaan juga ditujukan kepada semua yang
terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung
membantu menjayakan projek penyelidikan ini.


2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm 4 cm
2.5 cm
4 baris
1.27 cm (0.5 inci)
barisLAMPIRAN F
Contoh abstrak dalam Bahasa Melayu


ABSTRAK

Penyelidikan tindakan ini dijalankan untuk menilai
sejauhmanakah keberkesanan program mentor-
mentee dalam menyelesaikan masalah murid lemah
dalam melabel serta menghafal struktur jantung
manusia. Responden dalam kajian ini terdiri daripada
16 orang murid dari Tingkatan 3 Kreatif yang
memperoleh markah terendah bagi mata pelajaran
Sains dalam ujian semester yang lalu. Data
dikumpulkan melalui ujian pra dan ujian pasca. Hasil
analisis data mendapati bahawa seramai 13 responden
menunjukkan peningkatan markah yang ketara dalam
ujian pasca berbanding ujian pra. Terdapat 2 orang
responden telah memperoleh markah penuh dengan
menunjukkan jumlah peningkatan markah yang sangat
tinggi. Keputusan kajian menunjukkan bahawa
program mentor-mentee sangat berkesan dalam
membantu murid lemah melabel serta menghafal
struktur jantung manusia.
2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm
4 baris

4 cm
LAMPIRAN G
Contoh abstrak dalam Bahasa Inggeris


ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the extent
to which a mentor-mentee programme could be
effective in helping resolve the problem of weak
students poor ability in labeling and memorising the
structure of the human heart. The respondents
consisted of 16 students from Form 3 Kreatif who
obtained the lowest marks for Science in the previous
semester examination. The data for this study was
collected using pre- and post-tests. The results showed
that 13 students achieved significantly higher marks in
the post-test as compared to the pre-test. There were
two respondents who obtained full marks, showing
tremendous improvement in their performance in the
post-test. The results of the study showed that the
mentor-mentee programme is effective to a large extent
in aiding weak students label and memorize the
structure of the human heart.


2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm
4 baris
4 cm
LAMPIRAN H
Contoh halaman kandunganKANDUNGANMuka
Surat
ABSTRAK i
ABSTRACT ii
PENGESAHAN PENYELIA iii
PENGAKUAN iv
DEDIKASI v
PENGHARGAAN vi
SENARAI LAMPIRAN vii
SENARAI JADUAL viii
SENARAI RAJAH ix


1.0 PENDAHULUAN

1
1.1 Pengenalan 1
1.2 Refleksi Pengajaran dan
Pembelajaran
2
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan 2

2.0 FOKUS KAJIAN

3
2.1 Isu kajian 3
2.2 Tinjauan Literatur berkaitan
dengan Isu Kajian


3.0 OBJEKTIF KAJIAN

4.0 KUMPULAN SASARAN

5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN

6.0 CARA PENGUMPULAN DATA

7.0 KEPUTUSAN KAJIAN

8.0 RUMUSAN

9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
2.5 cm
2.5 cm
2.5 cm
4 baris
4 cm
SENARAI RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perhatian: Kandungan di atas hanya contoh sahajaLAMPIRAN I

SENARAI JADUAL


Jadual Muka Surat

1 Perbandingan Skor Ujian Pra dan Pasca 15
2
3LAMPIRAN J

SENARAI RAJAH


Rajah Muka Surat

1 Kedudukan Murid semasa Program Mentor-Mentee 12
2
3LAMPIRAN K

SENARAI LAMPIRAN


Lampiran Muka Surat

A Ujian Pra 25
B Ujian Pasca 26
C