‫חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ ,)311‬התשע"ג–‪3131‬‬

‫הוספת סעיף ‪322‬א ‪.1‬‬

‫*‬

‫בפקודת העיריות‪ ,1‬אחרי סעיף ‪ 322‬יבוא‪:‬‬
‫"סיוע לרשות‬
‫מקומית אחרת‬
‫במצב חירום‬

‫‪322‬א‪( .‬א)‬

‫על אף האמור בסעיף ‪ ,322‬שר הפנים רשאי‬

‫להתיר לעיריי ה לפעול מחוץ לתחומה לשם סיוע‬
‫לרשות מקומית במילוי חובה‪ ,‬תפקיד או סמכות‬
‫חיוניים‪ ,‬והכל לפי תנאים שקבע‪ ,‬לרבות לעניין‬
‫שיפוי עירייה מסייעת בנסיבות המצדיקות זאת‪,‬‬
‫בהתקיים מצב חירום כמפורט בפסקאות (‪ )1‬או‬
‫(‪:)3‬‬
‫(‪) 1‬‬

‫השר שוכנע כי קיימת סבירות גבוהה‬

‫שיתרחש או מתרחש בתחום שיפוטה של‬
‫הרשות המקומית המסתייעת אירוע אסון‬
‫המוני‪ ,‬כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח‬
‫חדש]‪ ,‬התשל"א–‪;21791‬‬
‫(‪) 3‬‬

‫הוכרז לגבי שטח שבתחום הרשות‬

‫המקומית המסתייעת מצב מיוחד בעורף‬
‫כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית‪,‬‬
‫התשי"א–‪.1791‬‬
‫(ב) שר הפנים יתיר לעירייה לפעול כאמור‬
‫בסעיף קטן (א) לאחר התייעצות עם יושב ראש‬
‫ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪ ,‬ובלבד‬
‫שנוכח כי התקיימו שני אלה‪:‬‬

‫* התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (‪ 21‬ביולי ‪ ;) 3112‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – ‪ ,686‬מיום ט"ו‬
‫באייר התשע"ב (‪ 9‬במאי ‪ ,)3113‬עמ' ‪.821‬‬
‫‪ 1‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪ ;179‬ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.616‬‬
‫‪ 2‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,19‬עמ' ‪.271‬‬

‫‪-2-‬‬

‫(‪) 1‬‬

‫בשל נסיבות מצב החירום לפי סעיף‬

‫קטן (א)(‪ )1‬או (‪ ,)3‬הרשות המקומית‬
‫המסתייעת אינה מסוגלת לספק לתושביה‬
‫שירות חיוני או שמתן השירות נפגע באופן‬
‫מהותי;‬
‫(‪) 3‬‬

‫פעילות העירייה המסייעת מחוץ‬

‫לתחומה לא תפגע באופן מהותי במילוי‬
‫חובותיה לפי כל דין או בשירותים שהיא‬
‫מספקת לתושביה‪.‬‬
‫(ג )‬

‫התיר שר הפנים לעירייה לפעול כאמור‬

‫בסעיף קטן (א)‪ ,‬יודיע על כך בהקדם האפשרי‬
‫לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת‪.‬‬
‫(ד )‬

‫בסעיף זה –‬
‫"עירייה מסייעת" – עירייה ששר הפנים‬
‫התיר לה לסייע לרשות מקומית‬
‫אחרת לפי סעיף זה;‬
‫"רשות מקומית מסתייעת" – רשות‬
‫מקומית שקיבלה סיוע מעירייה‬
‫מסייעת לפי סעיף זה‪".‬‬

‫תיקון פקודת‬
‫המועצות‬

‫‪.3‬‬

‫בפקודת המועצות המקומיות‪ ,3‬בסעיף ‪26‬א‪ ,‬אחרי "‪ ",312‬יבוא "‪322‬א‪.",‬‬

‫המקומיות‬
‫[מס' ‪]69‬‬
‫בנימין נתניהו‬
‫ראש הממשלה‬

‫שמעון פרס‬
‫נשיא המדינה‬

‫‪ 3‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,7‬עמ' ‪ ;396‬ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.916‬‬

‫גדעון סער‬
‫שר הפנים‬

‫יולי יואל אדלשטיין‬
‫יושב ראש הכנסת‬