Ram Charita Manasa

sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
kandharva aganita amita chari navaneela neerada sundaram
kandharva aganita amita chari navaneela neerada sundaram
pata peeta manavu taditha ruchi suchi navmi janaka suthavaram
navmi janaka suthavaram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
bhajadeena bandhu dinesha danava daitya vamsha nikandanam
bhajadeena bandhu dinesha danava daitya vamsha nikandanam
prabhunanda ananda kanda kaushala chanda dasharata nandanam
chanda dasharata nandanam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shira mukuta kundala tilaka charu udaaru anga vibhooshanam
shira mukuta kundala tilaka charu udaaru anga vibhooshanam
ajanubhuja shara chapa dara sangraama jhita kara dhooshanam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
ithi vadhathi thulasi daasa shankara shesha muni mana nanjanam
ithi vadhathi thulasi daasa shankara shesha muni mana nanjanam
mama hrudaya kanja nivasa guru kamadhi phala dhala ganjanam
kamadhi phala dhala ganjanam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
sri ramachndra krupalu bhajamana
Bharana Bhava baya daarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
navakanja lochana kanja mukha kara kanja pada kanjaarunam
shri ram jaya ram shri ram jaya ram
shri ram jaya ram shri ram jaya ram

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful