You are on page 1of 1

P48MÚSICA

MÚSICA
dijous, 13 de març 2008
OSONACOMARCA

Privilegiados
«privilegiados és una paradoxa d’allò que som o no som»
Privilegiados és un
grup Manlleuenc que
després de gravar la
seva primera maqueta,
continuen treballant
per poder elaborar un
repertori de cançons
molt més ampli del
que tenen ara. Dani
Gòmez (guitarra
elèctrica i veu), Ismael
Dot (bateria) Joan
Rota (baix) i Carles
Genero (guitarra
elèctrica i cor), en son
els protagonistes.
VIC | M.E.- Estiu del 2006, pri-
mera trobada del privilegiados.
Com comenceu?
Tot comença quan en Dani, can-
tant i guitarra del grup, juntament
amb l’Isma i en Joan, que ja eren Tots els components del grup Privilegiados a Vic durant l’entrevista. ADRIÀ COSTA

vells coneguts, es posen en con-


tacte amb en Carles i li proposen trumentalment. ens han influenciat més última- trobant i aneu assajant. Fem un cànica, ja que suposava el primer
d’assajar alguns temes per mun- De que ens parlen les lletres? ment han estat Bunbury, Nacho repàs a la vostra trajectòria. On concert seriós i tocàvem davant
tar un concert al barri Vilamirosa Principalment parlen de vivènci- vegas, mishima i standstill heu actuat? de molta gent, a més d’alguna
de Manlleu. es personals, des de l’amor a les És fàcil composar lletres? I la El nostre primer concert va ser al anècdota divertida.
El concert finalment no es va fer tristeses i a la bogeria. música? bar la cantonada de Manlleu entre Segiu algun ritual per preparar-
però durant els assaigs vam veu- Si hem de definir a privilegia- No seguim una pauta a l’hora de amics i coneguts. vos abans de sortir a l’escena-
re que ens enteníem molt bé mu- dos musicalment, sou un grup fer les lletres, simplement aparei- El següent ja va ser més seriós ja ri? No especialment però sempre
sicalment i ens sentíem bé tocant de Rock?Pop-Rock? xen idees en qualsevol moment que vam fer de taloneres de Gos- mirem de tenir els lavabos a la
junts. A partir d’aquí ja vam co- Sempre és difícil definir el so d’un d’inspiració i a partir d’aquí en sos i La Cabra Mecànica a la Festa vora.
mençar a composar temes pro- grup i el ventall d’estils és molt Dani les desenvolupa i ens pre- del Porc i la Cervesa de Manlleu. Perquè escolliu aquest nom?
pis i a fer algun concert i gravar la ampli i poc concret. Tot i així su- senta la proposta. A l’hora de A la sala Mephisto de Barcelona Perquè privilegiados és una para-
nostra primera maqueta. poso que encaixem dins l’àmplia composar musicalment cadascú dins els festival Emergenza i a doxa d’allò que som o no som;
Les lletres i la música són vos- etiqueta del pop rock. aporta la seva part i el seu estil l’embarcador de Manlleu. som privilegiats pel fet de poder
tres. Qui és l’encarregat de fer Quines influències teniu? propi de manera que intentem ar- Hi ha algun concert que recor- fer la música que ens agrada i de
les lletres? Tenim una gran varietat d’influ- ribar a un acord conjunt que ens deu especialment? poder tocar, i per altra banda no
En Dani és el principal encarregat ències ja que a tots ens agraden agradi a tots, cosa que de vega- Segurament el més especial va som privilegiats ja que som gent
de fer les lletres, i entre tots mi- grups molt diferents, però si ha- des és molt complicada. ser el concert a la plaça de Man- humil i sense pretensions que
rem de composar els temes ins- guéssim de parlar dels grups que Ja fa més d’un any que us aneu lleu amb Gossos i la Cabra Me- treballem dia a dia.

EL RACÓ D’EN PIKMIN

El dimoni pot plorar 4 Devil May Cry ens situa a la costa d’una terra molt llunyana ano-
menada Fortuna. En aquesta zona hi viu un grup conegut amb el
noves habilitats que ens faran gaudir més del joc.
El ritme del joc serà impressionant. Combinarem moments de
nom de la Ordre de la Espasa que practica una religió molt miste- frenètics combats amb moments tranquils per a resoldre pe-
Xescu Nom: Devil May Cry 4 riosa. Durant la celebració anual del Festival de la Espasa, Dante tits puzzles. L’ambientació dels diferents llocs que visitarem
Analista de Gènere: Acció apareix de sobte , i sense cap explicació, dispara amb un tret al serà increïble i molt ben aconseguit gràcies al gran treball dels
Videojocs Plataformes: Xbox 360 i Ps3 cap al líder del clan. Nero, cavaller de l’Ordre es veurà obligat a dissenyadors.
Preu: 66,99 defensar a la seva gent i a la seva amiga Kayri. La lluita entre Nero L’apartat tècnic però, serà el que més destacarà d’entre tots els
★★★★✩ i Dante acaba amb empat i amb la fuga d’aquest últim. Nero serà elements del joc. Hi es que les escenes aprofiten el motor del joc.
enviat a buscar-lo i exterminar-lo. Tant els protagonistes com els enemics finals llueixen extraordinà-
Dante ha tornat per quar- És a partir d’aquest moment quan comencem a tenir el control de riament bé, fet que demostra la gran potencia de Ps3 i Xbox360.
ta vegada amb l’intenció Nero. El control és molt semblant als anteriors Devil’s, amb els tí- Si hem de trobar “pegues” al joc, hem de dir que el seu punt nega-
d’acabar definitivament pics botons per atacar a llarga distància (pistola) a curta distància tiu es troba en que ens obliga a repetir els mateixos escenaris amb
amb tots els dimonis que (espasa), per examinar, per saltar, fixar el blanc... els dos personatges. I es que ens podrem arribar a enfrontar amb
assolen la terra. Al prin- La possibilitat de portar tant a Dante com a Nero farà que tinguem un mateix enemic fins a 3 cops. Tot i que a la segona volta ens tro-
cipi però, ens posarem a alguns atacs especials per a cada un d’ells. Per exemple Nero tin- barem variants que faran “canviar” una mica el transcurs del joc.
la pell de Nero, un jove drà l’ajuda de la seva mà diabòlica mentre que Dante comptarà El joc té 20 nivells i pot arribar a durar unes 12 hores. Té nivells ex-
humà amb un poder ex- amb un maletí que es podrà transformar en 666 armes diferents. tra i és molt rejugable.
traordinari amagat al Com en tot Beat’em up serem recompensats per les inversem- Devil May Cry 4 ha de ser compra assegurada per a tots aquells
seu braç. blants formes d’acabar amb l’enemic. Els punts que aconseguim que tinguin una Xbox360 o una Ps3. O és que voleu fer plorar al
La historia d’aquest fent aquests “combos” els podrem aprofitar per a desbloquejar dimoni?