மா

5/9/13

ம◌ா

தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog

தி மஹிைம!


தி’ எ ேற ெசா வ வழ க . எ ஒ றி
சி த
ணகால
ட நி காம ஸதாஸ வதா ஒ
மா றிெயா றாக
பா
ெகா
ேட இ
பத
ேப ேபான

. ள
டக
பாேட
இ லாமலி
பத
உதாரண அ தா . இதனா தா ம
ய களான ந
சி த
எதி


நி காம சா ச யமயமாக இ
கிறேபா
‘ ர
தி’ எ கிேறா .

தய – கப

அ ய த சபல


ஆசா யாேள ெசா கிறா (சிவான தலஹ – 20). ‘பரேம வரா! ெரா ப
ெரா ப சபலமான இ த எ
ைடய மன
ர ைக ப தி கய றாேல க
உ ைகய ேல ப
ேபா ! ெவ மேன கபால ைத ைவ
ெகா
ப ைச ேக பைதவ ட இ ப ஒ வ ைத, கி ைத ெச
கா
னாயானா ,
உன
ந லவ
ப வ கிற ப ைழ
கிைட
; நா
ேபாேவ ’ எ
பரேம வரன ட அவ ேவ
ைகயாக ரா

தய கப ’ அதாவ ‘மன

’, எ கிற வா ைதைய
ேபா

கிறா .

ெவ

ைள கார க

‘ம

கி ைம

’எ

கிறா க

ப ைழ
தி
ேபா

,

.


பாேடய லாம ஸதா ஸ வகால
ச ர தாேலா, மனஸாேலா,
அ ல இர
னா ேமா அைலயாக அைல
ெகா
ேடய
பத

தா
பக .
balhanuman.wordpress.com/2013/05/09/மா

தி-மஹிைம/

1/6

ஒ மைலையேய (ஸ சிவ ப வத ) கி ெகா வ ஒ ெப ய வன ைத (அேசாகவன ) அ ப ேய நி ெப ய ப டண ைதேய (ல கா ) தஹன ப ெச அட கி ல ப வ வ -எ றி ப வ . அவ மனைஸ அட கினா . எ லா கா ய ைத வ வ உ கா ரப ெகா எ ேகேயா ைஹய ேல ைக ப வ டவ ைல. இதிேல இ ெனா ஆ ச ய .wordpress. ஆ அள தா வ ெகா லாம . யாைன இ தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog கிற – இைவ மா ஸ சா ப வேதய ைல.ஒ தவ அவ . . ல கைளெய லா அட கி. ஆனா உட பா அவைர ேபால ஓ ஆ ெதா ெச த இ ெனா த இ ைல. மன ெகா ச ட இ த ைட. ராம கா ய திேல ‘இைதவ ட ேவகமி ைல’ எ ப யாக ஓ யா ெரா ப ேவகமாக ஓ ‘வா எ மாதி பா க . அேதா மஹாபலி டராக இ த ேபாதி .com/2013/05/09/மா ! ? ேவக . சபல எ பேதய லாம அட கி. ணமான இ ய க பா ேடா இ தாெர றா .மா 5/9/13 ஒ ப இ கிற . மேனாேவக ’ எ கா தா மனஸி ஓ ட ‘கா வ கிற உட தி-மஹிைம/ வ . ஸ ர ைதேய . ஜன ஸ ஹ ஸ ப தமி ச தி ப உ கா ேபா ெகா பவ க வ டலா . ‘பசி தா தி னா ’ எ கிற ஒ லி சாக ப ிண யாக மாறினா அ தா ஆ ச ய ! ஆ சா இ ஜேநய ச ய தேபாதி வாமிய ஆ ச யமான ெப ைம இதி தா இ கிற . கா ய ளாம எ ேகேயா ஒ கி ைக ப இ ய . ேக (ச சல த ைம ேக) ேப ேபான கப யாக அவ . சாக உண தா தி கி றன எ றா அதிேல ஆ ச ய ப வத ஒ மி ைல. ச ர ைத ராமச ர திய ெதா ேக எ அட கி அ பண அவ இ த தா அவ ைடய மஹிைம. ஸூ பற கிறேத ! கா ைற ப ம திேல ைவ 2/6 . இ த மனஸு கிட balhanuman. அ த சலி காதவ . இ ய நி ரஹ ப ண . ‘அஸா ய ஸாதக ’ எ கிற கா ய ரப ச திேல ெச தி கிறா . மனைஸ ெகா ச ட ச சல . ைட ள ராமன ட ஆடாம பாதாரவ த ைத வ மனைஸ நி திய தவ . ல திேல பஹுேவகமாக ெச மி சி எ மி ைல. சி த ஆகியவ ைற ஓடாம ஜேநய அ ப இ ைல. ராம யான திேல அைசயாத மனஸு.

‘வா ைறேயதா ெசா கிேறா ? balhanuman. (கீ ைத 6-19) ‘நிவாத ’ எ லாம வாத . ‘வாத ேராக ’ 3/6 . ஹி மந: ண…….wordpress. வாத ’எ எ றா கா .வா எ ஒ ‘கா இ ’எ இர ஒ தா ..வாேயா வ ஸு பகவா ஆடாம அைசயாம ெகா ச தப ேதா ட கா ேறய உவமி தா நி க கர த ப ட ேயாகிய மனைஸ லாத இட தி ‘ ெட ’யாக ெசா லிய கிறா : வலி கிற கேத ேஸபமா….com/2013/05/09/மா தி ைவ க (கீ ைத 6-34) யதா தேபா நிவாதஸேதா ேந றா ப தி-மஹிைம/ அ ப த .மா 5/9/13 அட க யவ ச சல தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog யாத மாதி ேய அ லவா இ த மனைஸ ைல?’ எ அ ஜுன ைறய கிறா .

com/2013/05/09/மா தி-மஹிைம/ 4/6 . ஓயாம சலி வா வ கப ய – ேவக ’ – கா ர சலி கிற மனைஸ ேபால ‘மேனாஜவ ’ : அ ப ேய. ச சல வபாவ ேக ேப ேபான ல இ ப ெய ய லா தராக இ இ பவ ேவற. வாத – ஆ மஜ எ றா வா ர . ‘ஜவ ’ எ றா ேவக . வாதா மஜ வாநர – த – ராம த சிரஸா நமாமி இ ேலாக தி ப பாதி. ‘மா எ எ எ த– ஸமமான ேவக ைடயவ . ைடய ஆ ச யமான மஹிைம எ னஎ றா .தய ’.‘வாதா மஜ ’. மேனாேவக காரராக இ த– ’ ய ‘ த ’ எ றா ட . இவைரேய. ‘வாத’ எ றா வா எ றா ர . ஆனா மன அ ல. ஓயாம ெகா கிற வா ைவ ேபால ‘மா தய-ேவக ’. அ த இர லிய கிற . ன ெசா ேனேன.‘வாநர- கிறவ த- ய !’. ெசா லிய கிற ? பாதி எ வா ேவக . ‘மா த ’ றா கா தா . கா ய தி தாேன? ‘ஆ மஜ . balhanuman. வானர பைடய ஆனப யா ‘வாநர. ேஸைன. ‘வாதா மஜ ’ எ ெசா வா க . ய – ேவக திமதா ‘மேனா-ஜவ ’ – மனைஸ வ ட ேபா ற ேவக ெகா டவ . ச ர தாேல ெச கிற ேவக. ‘வர மா தி க பர மா தி’ (பஜைனய ) பா வா க .மா 5/9/13 ஆ ச ச ஜேநய தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog வாமி யா ? சல சலி ேக ேப ேபான கப இன தி ெகா ேடய வா ப ற த அவ ஸதாகால ர ! வா மார .wordpress. ‘ம த மா த ’ எ கிேறாம லவா? மா த தி பதா தா அவ ‘மா தி’ எ ெபய . அவேர ப ைளதா . கிறவ . மேனாேவக எ இர ேவக பைட தவ இவ எ ெசா இ ய க ஆகியவ றி சலன தி தா மேனா – ஜவ வா மா ஜிேத தி ய ய ன? அதிேல எ த இவேர.

‘இத ேமேல உச திய ைல . ய ஜய . மனைஸ ந லதிேலேய ‘ தி. தி அவ ைடய ெப ைம எ ன எ றா ‘பகவா இவைர ேபால பண ( தலிட ) ப திமா க வ எ லாவ ைற ஊ balhanuman.மா 5/9/13 ஜிேத ய எ ேதா ல திமதா வ ட ப யா கைள ெவ தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog இ கிறா ! றவ இவ : ‘ஜிேத ய ’.ஜித இ ய : ஜய க ப ட இ ய ைத உைடயவ . ‘வ ட’தா சிற ப உ ச தான . அைத வ ட உச தி. மஹா ச சல வா த மனைஸ ஜய த வா த மனைஸ ஜய த ஜிேத ய இவ . அ தா . அத அ தப யாக ‘க ேப ’ ப ண ட இ ெனா இ ைல. அதனாேலதா வ ட’ராகி ய ைவ ப தா ெச ளஆ திமா க ெக லா உ சிய கிறா . ஆைகய னாேல ஜிேத ஜேநய வாமி ‘ திமதா ள‘ திமதா ெட ’யாக நி தி யாக மேனா நி ரஹ வ ட’ராய கிறா .wordpress. திமா க அ தைன ேப உ ச தி இவைர தா ைவ க ’ எ ேற ( ேலாக தி ) ‘ திமதா வ ட’ எ ெசா லிய கிற . ஆைகயா அைத ஜய பவ தா ஜிேத ய . ‘ திமா ’ எ ெசா னாேல உச திதா . அ ப ெசா லிய தா ‘ திமா கள சிற தவ ’ எ அ த ெகா . அத ேமேல இ ைல. ர தி ெகா ேட ேபாவ மவ வ ய . ஸா ா யமாக அவைர 5/6 . ஞான கள ர மவ திமதா ஆனா டஇ ப ர வ ட எ வ இ தஇ மவ உய . இவேரா ட ‘க ேப ஸ’ இடமி ைல. ய பண . ஆனா . தி ப ைத ெரா ப கா ெச ய ேவ ேபாவ . ர மவ வர . ஸமைத இ ைல. அைதவ ட உச தி ‘ திமதா வர’ எ ெசா லிய தா . அ த பண ைய ெரா ப சிற பாக ெச ஸதா-ராம க ேக க ைத ேபா கி ெப ய ந ப ைகைய உ ஸாஹ ைத . தவ ைல’ எ இ ர தான டராய கிறாேர. ‘ தி மதா வ ய’ எ ெசா லிய தா . மா தி சிற வட ட . ‘க ேபர ெபா தியவராக இ ேபா ெபா தியவ கள ேலேய ஒ தைர ’ – ஆக அவ ம றவ கைள வ ட உய ‘வ ய’ எ ப க . இவ தா தி ‘ஸூப ேல ’. சிற ம றவேரா ஒ ப . அத காக தா தி-மஹிைம/ ெப ய அவ ராமதாஸனாக இ . ஆ ஜேநயைர இ ப ெசா னா ட ேபாதா ! இைத வ ட உச தியாக. ேதஹ ச திேயா .com/2013/05/09/மா னாேர. மன தா அ தைன இ ய கா ய ல .

com/2013/05/09/மா க . ஹர ஹர ச வாமி balhanuman. தி-மஹிைம/ 6/6 .wordpress.மா 5/9/13 தைலவண கி பாத தி வ மேனா – ஜவ ஜிேத தி ய பண ய ேவ நம கார மா த – திமதா ஆ சேநய கர. வா க .‘ ராம ண ேவ தா சிரஸா நமாமி’ எ . ய – ேவக வ ட | வாதா மஜ வாநர – த – ராம த சிரஸா நமாமி || ஜய ஜய ச ப தி மஹிைம! | Balhanuman's Blog ய கர.