1) Vyashva Saikrish

2) Vyash
3) Kapila (sai) Maran
4) Vaibhav - Powerful, glorious, prosperity
5) Viyan - Air/Special Knowledge
6) Vethur / Vedhur -
7) Vibhav
8) Vaishnav
9) Vihash
10) Kavin
11) Kabin
12) Vahin - Lord Siva
13) Vidhatru - Lord Siva
14) Vibudhah - very wise - Lord
15) Vidharth
16) Vaman
17) Vetrichelvan
18) Kaarmuhilan
17) Vahin
18) Ved