You are on page 1of 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini


: Nama : Rudi M Irawan
NPM : 1132005
!a"u#ta$ : %ed&"teran
'uru$an : S1 %e(erawatan
)PSI%* Ang"atan :2011
+engan ini men,ata"an untu" tida" tingga# di a$rama Uni-er$ita$ Ma#aha,ati di hitung mu#ai tangga# 1
'uni 2012 . +i"arena"an a"an tingga# dirumah $a,a $endiri ber$ama "edua &rang tua $a,a di 'a#an
+r. $etia budi n&./ Te#u" 0etung 0arat 0andar 1am(ung. Se#an2utn,a mu#ai tangga# ter$ebut "ami
menghara("an untu" tida" memba,ar bia,a a$rama Uni-er$ita$ Ma#aha,ati.
+emi"ian $urat (er n,ataan ini $a,a buat3 untu" da(at diguna"an $ebagaimana me$tin,a.
Mengetahui 0andar 1am(ung
%e(a#a a$rama Mengetahui3
0agian Penerimaan Maha$i$wa 0aru
)PM0*
+r$. Ra,endra 4erman$,ah3 SE +r$. Suherman3 M.Pd
4&rmat $a,a Mengetahui
5rang tua3
Rudi M Irawan Man$ur$,ah