You are on page 1of 12

Marko Rakovi}

FAUNA PTICA VO]WAKA


PO]UTE I OKOLINE
U AVGUSTU 1997. GODINE

Rezime
U periodu od 3. do 16. 8. 1997. godine istra`ivana je fauna ptica vo}waka sela
Po}ute i okoline. Evidentirano je prisustvo vrsta, brojnost jedinki i socijalna struktura.
Zabele`eno je 46 vrsta ptica iz 19 familija i 6 redova.
BIOLOGIJA

Marko Rakovi}, student Biolo{kog fakulteta u Beogradu,


Biolo{ka grupa, Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”

53
Zbornik radova Broj 15

UVOD

U okviru akcije Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi}Manda” deo Ornitolo{ke grupe


sakupwao je podatke o fauni ptica vo}waka okoline Po}ute. Uz podatke autora u radu su
kori{}eni i podaci ostalih ~lanova grupe koji se odnose na vo}wake.
Istra`ivano podru~je, selo Po}uta (kvadrat DP09 na UTM mre`i 10x10 km), nalazi se
u zapadnoj Srbiji, 23 km jugozapadno od Vaweva. Ovo podru~je odlikuje se umereno kontinentalnom
klimom (Rodi}, 1993).
Obra|eni vo}waci se nalaze na nadmorskoj visini od oko 450 m (selo Po}uta),
1040m (Debelo Brdo) i 900 m (Medvednik). Obra|eno je 27 vo}waka - {wivika.
Po Matvejevu (Matvejev et Puncer, 1989) vo}waci ovog dela Srbije spadaju u
karakteristi~na stani{ta za biom ju`noevropskih, prete`no listopadnih {uma koje nastaju od
vo}a poreklom iz tih {uma, antropogenim uticajem.
Vo}waci su hranili{ta za ve}i broj insektivornih ptica jer su stani{te razli~itih
vrsta insekata. Po{to je vo}arstvo u vawevskom kraju veoma ra{ireno potrebno je istra`iti
faunu ptica, wene sezonske promene, odnosno dinamiku, i najzad utvrditi kakav uticaj imaju
vo}waci na {irewe areala nekih vrsta koje ranije nisu bile tipi~ne za faunu ptica ovog podru~ja,
npr. Dendrocopos syriacus (Matvejev, 1975).

MATERIJAL I METODE

Terenska istra`ivawa obavwena su u 27 vo}waka u periodu od 3. do 16. 8. 1997. godine.


Obra|eni vo}waci su obele`eni brojevima od 1 do 27 (karta 1).
Vo}waci su obra|eni slede}im redosledom:
03.08. vo}waci 22, 23
04.08. vo}waci 4, 9
05.08. vo}waci 10, 17
07.08. vo}wak 12
08.08. vo}waci 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 22
09.08. vo}waci 3, 20, 21
10.08. vo}waci 12, 18, 24
11.08. vo}waci 9, 13
12.08. vo}waci 3, 13, 15, 17, 19, 25
13.08. vo}waci 13, 14
14.08. vo}waci 13, 25, 27
BIOLOGIJA

15.08. vo}waci 1, 2, 13
16.08. vo}wak 13

U istra`ivawu kori{}ene su standarne metode: transekt ~ija du`ina zavisi od veli~ine


vo}waka i cenzus iz ta~ke. Kori{}eni su dvogledi 7x35 i 8x30. U radu su kori{}eni standardni
terenski kwu~ za identifikaciju vrsta (Brunn et al, 1992).

54
Broj 15 Zbornik radova

Za hvatawe ptica kori{}ene su 3 mre`e dimenzija 12x3 m. Mre`e su postavwane od 6. do


11. 8. u vo}wak 12, a od 11 do 16. 8. u vo}wak 13 (Vuleti}et Spariosu, in pres).
Podaci o vrstama, brojnosti, socijalnoj strukturi ptica, povr{ini i starosti vo}waka
bele`eni su u terenske sveske.
U ovom radu podaci su sumirani i analizirani u odnosu na ~etiri tipa vo}waka.
Bele`ene su vrste koje su u direktnoj vezi sa vo}wakom:
· vrste koje su u vo}waku
· vrste koje prole}u kroz vo}wak
· vrste koje su u preletu iznad vo}waka na maksimalnoj visini od 10 m.
Vo}waci su obila`eni u razli~itim delovima dana. Nekoliko vo}waka je obila`eno
vi{e puta zbog veli~ine vo}waka i zbog ta~nijeg odre|ivawa prisutnih vrsta i brojnosti jedinki.

REZULTATI

1. FALCONIFORMES
1. Acciptridae
1. Buteo buteo (L., 1758) - jastreb mi{ar
12. 8. 1 ex. nisko kru`i iznad vo}waka 13.
2. Falconidae
2. Falco subbuteo L., 1758 - soko lastavi~ar
4. 8. 1 ex. u preletu iznad vo}waka 4; 5. 8. 1 ex. u vo}waku 17.
2. GALLIFORMES
3. Phasianidae
3. Phasianus colchicus L., 1758 - fazan
12. 8. 3 juv. u vo}waku 15.
3. COLUMBIFORMES
4. Columbidae
4. Columba livia Gmelin 1789 - golub
10. 8. 4 ex. u vo}waku 18.
13. 8. 1 ex. u vo}waku 14.
5. Columba palumbus L., 1758 - golub griva{
10. 8. par u vo}waku 18.
6. Streptopelia turtur (L., 1758) - grlica
5. 8. 1 ex. u vo}waku 19.
4. STRIGIFORMES
5. Strigidae
7. Otus scops (L., 1758) - }uk
7. 8. 1 ex. u vo}waku 12.
8. Strix aluco L., 1758 - {umska sova
14. 8. 1 ex. u vo}waku 26.
BIOLOGIJA

5. PICIFORMES
6. Picidae
9. Picus viridis L., 1758 - zelena `una
8. 8. par u vo}waku 9.
12. 8. 1 ex. u vo}waku 19.
10. Dendrocopos major (L., 1758) - veliki detli}

55
Zbornik radova Broj 15

8.. 1 ex. u vo}waku 4.


11. 8. 1 ex. u vo}waku 9.
12. 8. 1 ex. u vo}waku 25.
11. Dendrocopos medius (L., 1758) - sredwi detli}
3. 8. 1 ex. u vo}waku 22.
12. 8. 1 ex. u vo}waku 25.
12. Dendrocopos minor (L., 1758) - mali detli}
8. 8. 1 ex. u vo}waku 22.
6. PASSERIFORMES
7. Hirundidae
13. Hirundo rustica L., 1758 - seoska lasta
13. 8. par sa mladima u niskom preletu iznad vo}waka 14.
8. Motacillidae
14. Anthus trivialis (L., 1758) - {umska trepteqka
5. 8. 1 ex. u vo}waku 17.
15. Motacilla alba L., 1758 - bela pliska
13. 8. 1 ex. u vo}waku 14.
16. Motacilla cinerea Tunstall, 1771 - planinska pliska
15. 8. 2 ex. u vo}waku 1.
9. Turdidae
17. Erithacus rubecula (L., 1758) - crvenda}
8. 8. 1 ex. u vo}waku 8.
18. Luscinia luscinia (L., 1758) - veliki slavuj
14. 8. 1 ex. u vo}waku 13*.
19. Luscinia megarhynchos Brehm, 1831 - mali slavuj
8. 8. 1 juv. u vo}waku 12*.
10. 8. 2 ex. u vo}waku 12*.
12.8. 1 ex. u vo}waku 25 i 1 juv. u vo}waku 13*.
20. Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774 - planinska crvenrepka
12.8. 1 ex. u vo}waku 17.
21. Phoenicurus phoenicurus (L., 1758) - {umska crvenrepka
9. 8. 1 ex. u vo}waku 3.
22. Turdus merula L., 1758 - kos
4. 8. 3 ex. u vo}waku 9.
8. 8. mu`jak u vo}waku 5 i mu`jak u vo}waku 7.
23. Turdus viscivorus L., 1758 - drozd imela{
8. 8. 1 ex. u vo}waku 4.
13. 8. 1 ex. u vo}waku 14.
10. Sylviidae
24. Sylvia communis Latham, 1787 - obi~na grmu{a
8. 8. 2 juv. u vo}waku 12*.
25. Sylvia atricapilla (L., 1758) - crnoglava grmu{a
8. 8. 2 ex. u vo}waku 4 i 1 juv. u vo}waku 12*.
10. 8. 1 juv. u vo}waku 12*.
BIOLOGIJA

11. 8. 4 ex. u vo}waku 12*.


14. 8. 2 ex. u vo}waku 13*.
15. 8. 1 ex. u vo}waku 13*.
16. 8. 1 ex. u vo}waku 13.*
26. Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) - obi~an zvi`duk
8. 8. 1 ex. u vo}waku 8.

56
Broj 15 Zbornik radova

11. Muscicapidae
27. Muscicapa striata (Pallas, 1764) - muharica
12. 8. 1 ex. u vo}waku 17.
13. 8. 2 ex. u vo}waku 13.*
12. Paridae
28. Parus palustris L., 1758 - siva senica
4 .8. 1 ex. u vo}waku 9.
8. 8. par u vo}waku 8.
9. 8. 1 ex. u vo}waku 3.
10. 8. 3 ex. u vo}waku 24.
13. 8. 3 ex. u vo}waku 14.
29. Parus lugubris Temminck, 1820 - mediteranska senica
9. 8. par u vo}waku 21.
14. 8. 2 juv. u vo}waku 13*.
30. Parus ater L., 1758 - jelova senica
14. 8. 1 ex. u vo}waku 27.
31. Parus caeruleus L., 1758 - plava senica
10. 8. 1 ex. u vo}waku 24.
12. 8. par u vo}waku 17.
13. 8. 1 ex. u vo}waku 14.
32. Parus major L., 1758 - velika senica
4. 8. mawe jato u vo}waku 9.
8. 8. mawe jato u vo}waku 8, 2 ex. u vo}waku 7, 6 ex. u
vo}waku 6, par u vo}waku 5, 2 ex. u vo}waku 4 i 1 ex. u
vo}waku 12*.
9. 8. 1 ex. u vo}waku 3.
10. 8. 2 ex. u vo}waku 24.
12. 8. 4 ex. u vo}waku 17 i 2 ex. u vo}waku 25.
13. 8. 2 ex. u vo}waku 14, 1 ex. u vo}waku 13* i 4 ex. u
vo}waku 27.
13. Sittidae
33. Sitta europaea L., 1758 - brgqez
8. 8. 3 ex. u vo}waku 8 i 2 ex. u vo}waku 4.
9. 8. nekoliko ex. u vo}waku 3.
12. 8. 3 ex. u vo}waku 25.
13. 8. 3 ex. u vo}waku 14.
14. Oriolidae
34. Oriolus oriolus (L., 1758) - vuga
8. 8. 4 ex. u vo}waku 4.
15. Lanidae
35. Lanius collurio L., 1758 - svra~ak
5. 8. par u vo}waku 10.
7. 8. 1 juv. u vo}waku 12*.
BIOLOGIJA

8. 8. 1 ex. u vo}waku 11 i 4 ex. u vo}waku 4.


11. 8. par u vo}waku 8 i 1 ex. u vo}waku 12*.
12. 8. 1 ex. u vo}waku 25 i 2 ex. u vo}waku 13*.
13. 8. 2 ex. u vo}waku 13*.
15. 8. 3 juv. u vo}waku 13*.

57
Zbornik radova Broj 15

16. Corvidae
36. Garrulus glandarius (L., 1758) - kreja
4. 8. 1 ex. u vo}waku 9.
8. 8. par u vo}waku 9 i par u vo}waku 4.
9. 8. par u vo}waku 3.
13. 8. par u vo}waku 14.
15. 8. par u vo}waku 13.
37. Pica pica (L., 1758) - svraka
12. 8. 2 ex. u vo}waku 25.
17. Passeridae
38. Passer domesticus (L., 1758) - vrabac poku}ar
11. 8. 1 ex. u vo}waku 16 i 1 ex. u vo}waku 17.
12. 8. 1 ex. u vo}waku 25.
15. 8. par u vo}waku 2.
39. Passer montanus (L., 1758) - poqski vrabac
13. 8. 1 ex. u vo}waku 14.
18. Fringillidae
40. Fringilla coelebs L., 1758 - zeba
4. 8. 1 ex. u vo}waku 9.
8. 8 1 ex. u vo}waku 7 i 1 ex. u vo}waku 4.
11. 8. 1 ex. u vo}waku 15.
13. 8.1 ex. u vo}waku 14.
15. 8. 1 ex. u vo}waku 2.
41. Carduelis chloris (L., 1758) - zelentarka
8. 8. 2 ex. u vo}waku 4.
42. Carduelis carduelis (L., 1758) - {tigli}
9. 8. par u vo}waku 21.
11.8. 1 ex. u vo}waku 17.
43. Carduelis cannabina (L., 1758) - konopqarka
11. 8. 3 ex. u vo}waku 17.
44. Coccothraustes coccothraustes (L., 1758) - batokqun
4. 8. mawe jato u vo}waku 9.
8. 8. mawe jato u vo}waku 4.
15. 8. 1 ex. u vo}waku 13*.
19. Emberizidae
45. Emberiza citrinella L., 1758 - strnadica `utovoljka
3. 8. 1 mu`jak u vo}waku 23.
9. 8. 1 ex. u vo}waku 20.
14. 8. par u vo}waku 27.
46. Emberiza cirlus L., 1758 - crnogrla strnadica
4. 8. nekoliko ex. u vo}waku 9.
8. 8. 1 mu`jak u vo}waku 8, 1 mu`jak u vo}waku 6 i mu`jak u
vo}waku 5.
13. 8. 3 ex. u vo}waku 14.
BIOLOGIJA

14. 8. 1 mu`jak u vo}waku 27.

Napomena: brojevi vo}waka ozna~eni na kraju zvezdicom predstavqaju uhva}ene ptice


koje su prstenovane (Vuleti}& Spariosu in press).

58
Broj 15 Zbornik radova

Frekvencija nala`ewa vrsta:


1. Parus major 52% 24. Buteo buteo 4%
2. Lanius collurio 26% 25. Phasianus colchicus 4%
3. Fringilla coelebs 22% 26.Columba palumbus 4%
4. Parus palustris 19% 27.Streptopelia turtur 4%
5. Sitta europaea 19% 28.Otus scops 4%
6. Garrulus glandarius 19% 29.Strix aluco 4%
7. Emberiza cirlus 19% 30.Dendrocopos minor 4%
8. Passer domesticus 15% 31.Hirundo rustica 4%
9. Dendrocopos major 11% 32.Anthus trivialis 4%
10. Luscinia megarhynchos 11% 33.Motacilla alba 4%
11. Turdus merula 11% 34.Motacilla cinerea 4%
12. Sylvia atricapilla 11% 35.Erithacus rubecula 4%
13. Parus caeruleus 11% 36.Luscinia luscinia 4%
14. Coccothraustes coccothraustes 11% 37.Phoenicurus ochruros 4%
15. Emberiza citrinella 11% 38.Phoenicurus phoenicurus 4%
16. Falco subbuteo 7% 39.Sylvia communis 4%
17. Columba livia domestica 7% 40.Phylloscopus collybita 4%
18. Picus viridis 7% 41.Parus ater 4%
19. Dendrocopos medius 7% 42.Oriolus oriolus 4%
20. Turdus viscivorus 7% 43.Pica pica 4%
21. Muscicapa striata 7% 44.Passer montanus 4%
22. Parus lugubris 7% 45.Carduelis chloris 4%
23. Carduelis carduelis 7% 46.Carduelis cannabina 4%

DISKUSIJA

U zavisnosti od polo`aja vo}waka razlikuju se ~etiri tipa:

· vo}waci pored ku}a sa oku}nicama

· vo}waci pored reka i potoka

· vo}waci pored livada


BIOLOGIJA

· vo}waci pored {uma

59
Zbornik radova Broj 15

Prvom tipu pripadaju vo}waci 2, 3, 7, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27. Frekvencija
zastupqenosti vrsta u vo}wacima ovog tipa je:
1. Parus major 55% 19. Picus viridis 9%
2. Parus palustris 36% 20. Hirundo rustica
3. Garrulus glandarius 27% 21. Anthus trivialis 9%
4. Fringilla coelebs 27% 22. Motacilla alba 9%
5. Columba livia 18% 23. Luscinia luscinia 9%
6. Columba palumbus 18% 24. Phoenicurus ochruros 9%
7. Lanius collurio 18% 25. Phoenicurus phoenicurus 9%
8. Luscinia megarhynchos 18% 26. Turdus merula 9%
9. Sylvia atricapilla 18% 27. Turdus viscivorus 9%
10. Muscicapa striata 18% 28. Sylvia communis 9%
11. Parus caeruleus 18% 29. Parus lugubris 9%
12. Sitta europaea 18% 30. Parus ater 9%
13. Passer domesticus 18% 31. Parus montanus 9%
14. Emberiza cirlus 18% 32. Carduelis carduelis 9%
15. Buteo buteo 9% 33. Carduelis cannabina 9%
16. Falco subbuteo 9% 34. Coccothraustes coccothraustes 9%
17. Otus scops 9% 35. Emberiza citrinella 9%
18. Strix aluco 9%

Vrste ptica koje se javqaju samo u prvom tipu vo}waka:

1. Columba livia 8. Parus ater


2. Columba palumbus 9. Passer montanus
3. Muscicapa striata 10. Carduelis cannabina
4. Luscinia luscinia 11. Strix aluco
5. Phoenicurus phoenicurus 12. Otus scops
6. Sylvia communis 13. Buteo buteo
7. Motacilla alba

U vo}wacima ovog tipa pojavquju se vrste ~iji je `ivot usko vezan ishranom i `ivotom za
ku}e sa oku}nicama. Od ovih vrsta samo u vo}wacima 1 tipa zabele`ene su slede}e vrste:

1. Columba livia
2. Motacilla alba
3. Passer montanus

U ovom tipu vo}waka zabele`eno je 76% svih vrsta vi|enih u sva 4 tipa vo}waka.
BIOLOGIJA

60
Broj 15 Zbornik radova

Drugom tipu pripadaju vo}waci 1, 9, 22. Frekvencija zastupqenosti vrsta u ovom tipu
vo}waka:
1. Picus viridis 33% 8. Parus palustris 33%
2. Dendrocopos major 33% 9. Parus major 33%
3. Dendrocopos medius 33% 10. Coccothraustes coccothraustes 33%
4. Motacilla cinerea 33% 11. Turdus merula 33%
5. Garrulus glandarius 33% 12. Emberiza cirlus 33%
6. Lanius collurio 33% 13. Dendrocopos minor 33%
7. Fringilla coelebs 33%
Vrste ptica koje se javqaju samo u drugom tipu vo}waku:
1. Motacilla cinerea
2. Dendrocopos minor

U drugom tipu vo}waka nailazimo na vrste ~ije je stani{te vezano za reke. Od tih
ptica jedina vrsta koja se sre}e samo u ovom tipu vo}waka, a karakteristi~na je za planinske
reke i potoke je :
1. Motacilla cinerea

Tre}em tipu pripadaju vo}waci 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 25. Frekvencija
zastupqenosti vrsta u ovom tipu vo}waka:
1. Lanius collurio 33% 9. Turdus merula 11%
2. Parus major 22% 10. Parus lugubris 11%
3. Passer domesticus 22% 11. Sitta europaea 11%
4. Emberiza citrinella 22% 12. Pica pica 11%
5. Phasianus colchicus 11% 13. Fringilla coelebs 11%
6. Dendrocopos major 11% 14. Carduelis carduelis 11%
7. Dendrocopos medius 11% 15. Emberiza cirlus 11%
8. Luscinia megarhynchos 11

Vrste koje se javqaju samo u tre}em tipu vo}waka:


1. Pica pica
2. Phasianus colchicus

U ovom tipu vo}waka prime}eno je 33% ukupnog broja vrsta iz sva ~etiri vo}waka.
^etvrtom tipu pripadaju vo}waci 4, 6, 8, 24. Frekvencija zastupqenosti vrsta u ovom
tipu vo}waka:
1.Parus major 100% 8. Coccothraustes coccothraustes 25%
2. Parus palustris 50% 9. Erithacus rubecula 25%
3. Emberiza cirlus 50% 10. Turdus viscivorus 25%
4. Falco subbuteo 25% 11. Sylvia atricapilla 25%
5. Dendrocopos major 25% 12. Phylloscopus collybita 25%
BIOLOGIJA

6. Lanius collurio 25% 13.Parus caeruleus 25%


7. Carduelis chloris 25%

61
Zbornik radova Broj 15

Vrste koje se javqaju samo u ~etvrtom tipu vo}waka:


1. Phylloscopus collybita
2. Erithacus rubecula
3. Carduelis chloris

U vo}wacima ovog tipa pojavwuju se vrste ~iji je `ivot vezan za {umska stani{ta, a nisu
posmatrane u ostalim tipovima vo}waka: Phylloscopus collybita i Erithacus rubecula
U ovom tipu vo}waka zabele`eno je 28% vrsta posmatranih u svim vo}wacima.
Kao {to je navedeno istra`ivawa faune ptica vo}waka sprovedena su u avgustu kada najve}i broj
ptica po~iwe da migrira, pa se rezultati ovog istra`ivawa ne poklapaju u potpunosti sa
istra`ivawima Matvejeva (Matvejev, 1950), kojs su sprovedena u doba gne`|ewa. Tako su
posmatrane neke nove vrste kao Luscinia luscinia, koje se na ovim prostorima mogu videti samo na
seobi. Tako|e problem u prou~avawu je i da se ve}ina ptica kre}e u me{ovitim jatima, u naletima
hrane}i se u vo}wacima Tako se u jednom vo}waku u naletu ptica mo`e posmatrati ve}i broj vrsta u
jednom delu dana, dok se u drugom delu dana ne mo`e primetiti ni jedna jedina vrsta. Kao {to
Matvejev (1950) navodi sastav ptica je veoma heterogen, i nepostojan. Neke vrste posmatraju se
samo u vo}wacima na ve}oj nadmorskoj visini, tako da problem u upore|ivawu vo}waka koji se
nalaze u razli~itim okru`ewima, na razli~itim nadmorskim visinama uvek postoji. Iz tog razloga
izdvojena su ~etiri tipa, koja se po kvalitativnom i kvantitativnom sastavu ornitofaune
razlikuju me|u sobom

ZAKWU^AK

U periodu od 3 do 16. 8. 1997. posmatrano je 46 vrsta ptica iz 19 familija i 6 redova.


Vo}waci su va`na stani{ta za `ivot i ishranu ptica, o ~emu govori podatak da je od ukupno 80
vrsta registrovanih u ovom podru~ju, u vo}wacima zabele`eno 46 ili 58,5%. Najzastupwenija
porodica su senice (Paridae). Najzastupwenija vrsta je velika senica (Parus major), zatim svra~ak
(Lanius collurio) i crnoglava grmu{a (Sylvia atricapilla). Od predatora u vo}waku se sre}u mi{ar
(Buteo buteo) i soko lastavi~ar (Falco subbuteo).
Veoma va`an podatak je nala`ewe velikog slavuja (Luscinia luscinia) ba{u vo}wacima,
{to je prvi obwavweni podatak o ovoj vrsti za podru~je vawevskog kraja. Vrste uhva}ene u mre`u
imale su pove}ane naslage sala zbog predstoje}e seobe.
U vo}wacima je na|en ve}i broj gnezda od kojih su najvi{e zastupwena gnezda svra~ka
(Lanius collurio), svrake (Pica pica), a u mawim pukotinama (dupwama) u stablima vo}aka, senica
(Paridae) i brgweza (Sitta europaea) .
Ovaj rad nije potpuna fauna ptica vo}waka jer odslikava trenutni sastav i brojnost, dok
budu}im istra`ivawma, koja se moraju planirajti na du`i niz godina i sa sezonskom dinamikom, sa
posebnim osvrtom na sezonu gne`|ewa, koja je i najva`nija. Samo takvim istra`ivawma utvrdi}e se
kakav uticaj imaju vo}waci na "rasprostrawewe i `ivot ptica u Srbiji".
BIOLOGIJA

ZAHVALA

Zahvawujem se Danki Mi}evi}, Kristijanu Spariosu, Milo{u Vuleti}u i Goranu


Sekuli}u, a posebno Borisu Novakovi}u na ustupwenim podacima.

62
Broj 15 Zbornik radova

LITERATURA

[1] Bruun B. & Delin H. & Svensson L. (1992): The Hamlyn guide to birds of Britain &
Europe, Hong Kong.
[2] Matvejev S.D. (1950): Rasprostrawewe i `ivot ptica u Srbiji (Ornithogeographia
Serbica) - SANU, Posebna izdawa CLXI, Beograd.
[3] Matvejev S.D. (1976): Pregled faune ptica balkanskog poluostrva I - deo SANU,
Posebna izdawa 46, Beograd.
[4] Matvejev S.D., Puncer I.J. (1989): Karta bioma, predeli Jugoslavije i wihova
za{tita - Prirodwa~ki muzej u Beogradu, Posebna izdawa 36, Beograd.
[5] Rodi} D. (1993): Geografija - Zavod za uxbenike i nastavna sredstva, Beograd

BIOLOGIJA

63
64

Rate