300 - PENGURUSAN ASET DAN STOR

KOD FUNGSI
KOD AKTIVITI
KOD SUB-AKTIVITI KOD TRANSAKSI / FAIL DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

300 PENGURUSAN ASET DAN STOR Perkara-perkara berkaitan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan,
penyelenggaraan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira serta tadbir urus aset.
300-1 Penerimaan dan Pendaftaran/
Perekodan
Perkara-perkara berkaitan penerimaan dan pendaftaran/perekodan harta modal, inventori, barang stor/
stok, aset hidup, hadiah/sumbangan.
300-1/1 Aset Alih Kerajaan Perkara-perkara berkaitan pendaftaran/perekodan aset
alih kerajaan.
300-1/1/1 Penerimaan dan
Pendaftaran Inventori
Perkara-perkara berkaitan inventori peralatan dan
kelengkapan ICT, pejabat, dapur, makmal, telekomunikasi,
penyiaran, keselamatan, bengkel & kejuruteraan, alam
sekitar, perubatan, sukan, muzik, rekreasi, pertanian,
perhutanan, perabot, hamparan, hiasan, langsir, hadiah/
sumbangan.
300-1/1/2 Penerimaan dan
Pendaftaran Harta Modal
Perkara-perkara berkaitan harta modal, penerimaan dan
pendaftaran peralatan dan kelengkapan ICT, pejabat,
dapur, makmal, telekomunikasi, penyiaran, keselamatan,
bengkel & kejuruteraan, alam sekitar, perubatan, sukan,
muzik, rekreasi, pertanian, perhutanan, kenderaan, loji,
jentera berat, hadiah dan sumbangan.
300-1/2 Bekalan Pejabat/Stok Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan bekalan pejabat/barang stor termasuk borang
terimaan barang-barang (BTB) KEW.PS-2 dan penolakan
barang dan borang laporan terimaan barang-barang
KEW.PS-2.
300-1/2/1 Penerimaan dan Perekodan
Bekalan Pejabat/Stok
Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan bekalan pejabat/barang stor termasuk borang
terimaan barang-barang (BTB) KEW.PS-2 dan penolakan
barang dan borang laporan terimaan barang-barang
KEW.PS-2.
300-1/3 Aset Hidup Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan aset hidup seperti haiwan dan tumbuhan.
300-1/3/1 Penerimaan dan
Pendaftaran Aset Hidup
Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan aset hidup.
300-1/4 Aset Maya Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan aset maya.
300-1/4/1 Penerimaan dan
Pendaftaran Aset Maya
Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan aset maya.
300-1/5 Sumbangan/Hadiah Perkara-perkara berkaitan perolehan dan pengesahan
penerimaan hadiah/sumbangan harta modal, inventori
dan aset hidup.
300-1/5/1 Penerimaan Aset Perkara-perkara berkaitan penerimaan aset.
300-1/6 Penempatan Aset Perkara-perkara berkaitan Senarai Aset Mengikut Lokasi
KEW.PA-7.
300-1/6/1 Senarai Aset Mengikut
Lokasi
Perkara-perkara berkaitan pendaftaran penempatan aset
di dalam Senarai Aset Mengikut Lokasi KEW.PA-7.

300-2 Penggunaan, Penyimpanan dan
Pemeriksaan
Perkara-perkara berkaitan penggunaan, penyimpanan, pemantauan dan pemeriksaan/verifikasi dan
pengeluaran stok.
300-2/1 Penggunaan Perkara-perkara berkaitan Borang Aduan Kerosakan Aset
Alih Kerajaan KEW.PA9 dan Kebenaran Membawa Keluar
Aset.
300-2/1/1 Aduan Kerosakan Aset Alih
Kerajaan
Perkara-perkara berkaitan aduan kerosakan aset alih
kerajaan (KEW.PA-9).
300-2/1/2 Kebenaran Membawa Keluar
Aset
Perkara-perkara berkaitan aktiviti memberi kebenaran
membawa keluar aset.
300-2/2 Penyimpanan dan Pengeluaran
Bekalan Pejabat/Stok
Perkara-perkara berkaitan Senarai Stok Bertarikh Luput
KEW.PS-9 dan pengeluaran stok aset kerajaan.
300-2/2/1 Senarai Stok Bertarikh
Luput
Perkara-perkara berkaitan borang penyimpanan stok
menggunakan Senarai Stok Bertarikh Luput KEW.PA-9.
300-2/2/2 Pengeluaran Bekalan
Pejabat/Stok
Perkara-perkara berkaitan permohonan bekalan stok dan
pengeluaran stok kerajaan.
300-2/3 Pemeriksaan dan Verifikasi Perkara-perkara berkaitan Penyata Pelarasan Stok
KEW.PS-27, Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor KEW.PS-
24, Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor
KEW.PS-25, Laporan Tahunan Verifikasi Stok KEW.PS-25,
Laporan Pemeriksaan Tahunan Harta Modal KEW.PA-19,
Laporan Pemeriksaan Tahunan Inventori KEW.PA-22 dan
Pemeriksaan Berkala Harta Modal dan Inventori.
300-2/3/1 Laporan Pemeriksaan Aset Perkara-perkara berkaitan laporan pemeriksaan aset
(KEW.PA-19, KEW.PA-22).
300-2/3/2 Laporan Pemeriksaan/
Verifikasi Stor
Perkara-perkara berkaitan Penyata Pelarasan Stok
KEW.PS-27, Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor KEW.PS-
24, Laporan Tahunan Keseluruhan Pengurusan Stor
KEW.PS-25, Laporan Tahunan Verifikasi Stok KEW.PS-25.
300-2/3/3 Penyata Pelarasan Stok Perkara-perkara berkaitan Laporan KEW.PS-27.
300-2/3/4 Jawatankuasa Verifikasi Stok
<taip nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan lantikan ahli jawatankuasa,
perbincangan, mesyuarat dan maklum balas mesyuarat.

300-3 Penyelenggaraan Perkara-perkara berkaitan kenderaan jabatan, peralatan pejabat dan peralatan ICT.
300-3/1 Kenderaan Jabatan Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan kenderaan
jabatan.
300-3/1/1 ** Contoh:WPH 8655 –
Toyota Avanza 1300 c.c.
Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan kenderaan
termasuk saman, cukai jalan, geran, pembaikan,
pengubahsuaian, buku log dan kemalangan.
300-3/2 Peralatan Pejabat Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan peralatan
pejabat.
300-3/2/1 Telefon/Alat Pembesar
Suara
Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan telefon dan alat
pembesar suara.
300-3/2/2 Alat Perakam Waktu Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan alat perakam
waktu.
300-3/2/3 Alat Pencegah Kebakaran Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan alat pencegah
kebakaran.
300-3/2/4 Alat Perincih Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan alat perincih
kertas dan CD.
300-3/3 Peralatan ICT Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan komputer,
mesin pencetak, pengimbas, projektor mesin fotokopi dan
kamera.
300-3/3/1 Komputer, Mesin Pencetak,
Pengimbas, Projektor, Mesin
Fotokopi dan Kamera
Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan komputer,
mesin pencetak, pengimbas, projektor mesin fotokopi dan
kamera.
300-3/4 Peralatan Sukan Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan peralatan
sukan.
300-3/4/1 Peralatan Sukan Perkara-perkara berkaitan penyenggaraan peralatan
sukan.

300-4 Pelupusan Perkara-perkara berkaitan pelupusan aset dan stor, harta modal & inventori, bekalan pejabat/stok, aset
hidup, aset maya dan sumbangan/hadiah.
300-4/1 Harta Modal dan Inventori Perkara-perkara berkaitan pelupusan harta modal dan
inventori.
300-4/1/1 Pelupusan Harta Modal dan
Inventori
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pelupusan harta modal dan
inventori.
300-4/2 Bekalan Pejabat/Stok Perkara-perkara berkaitan pelupusan bekalan pejabat/
stok.
300-4/2/1 Pelupusan Bekalan
Pejabat/Stok
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pelupusan bekalan pejabat/
stok.
300-4/3 Aset Hidup Perkara-perkara berkaitan pelupusan aset hidup.
300-4/3/1 Pelupusan Aset Hidup
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pelupusan aset hidup.
300-4/4 Aset Maya Perkara-perkara berkaitan pelupusan aset maya.
300-4/4/1 Pelupusan Aset Maya
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pelupusan aset maya.


300-5 Kehilangan dan Hapus Kira Perkara-perkara berkaitan Jawatankuasa Kehilangan dan Hapus Kira dan Fail Kes Kehilangan dan Hapus
Kira.
300-5/1 Jawatankuasa Kehilangan dan
Hapus Kira
Perkara-perkara berkaitan jawatankuasa penapis
permohonan hapus kira.
300-5/1/1 Jawatankuasa Kehilangan
dan Hapus Kira Aset Alih
Kerajaan
Perkara-perkara berkaitan pelantikan ahli jawatankuasa,
urusan mesyuarat dan KEW.PA-29.
300-5/2 Harta Modal dan Inventori Perkara-perkara berkaitan aset-aset yang memerlukan
penyelenggaraan secara berjadual tanpa mengira harga
pembelian asal.
300-5/2/1 Kehilangan dan Hapus Kira
Harta Modal dan Inventori
Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira
harta modal dan inventori.
300-5/3 Bekalan Pejabat/ Stok Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira
bekalan pejabat/stok.
300-5/3/1 Kehilangan dan Hapus Kira
Bekalan Pejabat/Stok
Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira
bekalan pejabat/stok.
300-5/4 Aset Hidup Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira aset
hidup.
300-5/4/1 Kehilangan dan Hapus Kira
Aset Hidup
Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira aset
hidup.
300-5/5 Aset Maya Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira aset
maya.
300-5/5/1 Kehilangan dan Hapus Kira
Aset Maya
Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira aset
maya.
300-5/6 Fail Kes Kehilangan dan Hapus
Kira
Perkara-perkara berkaitan kehilangan dan hapus kira
300-5/6/1 **Nama Kes
Kejadian/Kehilangan –
Buka Fail Ikut Kes
Perkara-perkara berkaitan laporan awal dan laporan akhir
kehilangan aset alih kerajaan KEW.PA-28 dan KEW.PA-30,
hapus kira KEW.PS-22, KEW.PS-22.300-6 Tadbir Urus Aset Perkara-perkara berkaitan pelantikan pegawai aset dan stor, pelaporan aset dan stor, pengurusan aset dan
stor.
300-6/1 Pelantikan Pegawai Aset dan
Stor
Perkara-perkara berkaitan pelantikan pegawai aset dan
stor, pelaporan aset dan stor serta pengurusan aset dan
stor.
300-6/1/1 Pegawai Penerima Aset
<taip nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan pelantikan Pegawai Penerima
Aset.
300-6/1/2 Pegawai Penerima Stor <taip
nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan pelantikan Pegawai Penerima
Stor.
300-6/1/3 Pegawai Aset <taip nama
sekolah>
Perkara-perkara berkaitan urusan pelantikan Pegawai
Aset, Jawatankuasa Aset, Pegawai Pelupusan.
300-6/1/4 Pegawai Pemverifikasi Stor
<taip nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan pelantikan Pegawai
Pemverifikasi Stor.
300-6/2 Pelaporan Aset dan Stor Perkara-perkara berkaitan penyediaan laporan aset,
format laporan aset.
300-6/2/1 Laporan Pengurusan Aset
dan Stor Tahun XXXX
Laporan Pemeriksaan Tahunan Harta Modal KEW.PA-19,
Laporan Pemeriksaan Tahunan Inventori KEW.PA-22 dan
Pemeriksaan Berkala Harta Modal dan Inventori.
300-6/3 Pengurusan Aset Perkara-perkara berkaitan pengurusan aset.
300-6/3/1 Jawatankuasa Pengurusan
Aset Alih Kerajaan Peringkat
Sekolah (JKPAK) – <taip
nama sekolah> Tahun XXXX
Perkara-perkara berkaitan perbincangan dan mesyuarat,
maklum balas mesyuarat, keputusan mesyuarat peringkat
sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful