500- PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KOD FUNGSI
KOD AKTIVITI
KOD SUB-AKTIVITI KOD TRANSAKSI / FAIL DESKRIPSI / KETERANGAN FAIL

500 PENGURUSAN SUMBER
MANUSIA
Perkara-perkara berkaitan perjawatan dan perkhidmatan, cuti, kompetensi, peperiksaan perkhidmatan,
pengurniaan dan penghargaan, kursus/latihan kerjaya, bengkel, perhubungan pekerja, perancangan
sumber manusia dan fail-fail personal (peribadi).
500-1 Perjawatan Perkara-perkara berkaitan penstrukturan semula jawatan, waran perjawatan, maklumat perjawatan,
pengisian jawatan, penggredan semula jawatan dan maklumat pekerja
500-1/1 Penstrukturan Semula Perkara-perkara berkaitan pemantapan organisasi.
500-1/1/1 Penyusunan Dan Struktur
Organisasi <taip nama
sekolah>
Perkara-perkara berkaitan penyusunan dan struktur
organisasi sekolah mengikut waran perjawatan.
500-1/2 Waran Perjawatan Perkara-perkara berkaitan waran perjawatan.
500-1/2/1 Waran Perjawatan <taip
nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan pengemaskinian perjawatan.
500-1/3 Maklumat Perjawatan Perkara-perkara berkaitan maklumat perjawatan.
500-1/3/1 Senarai Perjawatan <taip
nama sekolah>
Perkara-perkara berkaitan maklumat guru dan anggota
kakitangan sokongan.
500-1/4 Pengisian Jawatan Perkara-perkara berkaitan permohonan pengisian/
kelulusan pengisian jawatan.
500-1/4/1 Pengisian Kekosongan
Jawatan <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pengisian pelbagai jawatan
kosong di JPA/Kementerian/Jabatan lain.


500-1/5 Maklumat Pekerja/
Pengemaskinian dan
Penyemakan Maklumat
Perkara-perkara berkaitan maklumat pekerja kumpulan
pengurusan dan profesional dan kumpulan sokongan.
500-1/5/1 Surat Kuasa Perjawatan
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan surat kuasa perjawatan.
500-1/5/2 Kumpulan Pengurusan Dan
Profesional <taip nama
sekolah>
Perkara-perkara berkaitan arahan pengemaskinian
maklumat pekerja dalam HRMIS, EMIS, buku
perkhidmatan, laporan dari HRMIS dan EMIS bagi
Kumpulan Pengurusan dan Profesional.
500-1/5/3 Kumpulan Sokongan I <taip
nama sekolah>
(Gred 17 - Gred 40 )
Perkara-perkara berkaitan arahan pengemaskinian
maklumat pekerja dalam HRMIS, EMIS, buku
perkhidmatan, laporan dari HRMIS dan EMIS bagi
Kumpulan Sokongan I.
500-1/5/4 Kumpulan Sokongan II <taip
nama sekolah>
(Gred 1 - Gred 15 )
Perkara-perkara berkaitan arahan pengemaskinian
maklumat pekerja dalam HRMIS, EMIS, buku
perkhidmatan, laporan dari HRMIS dan EMIS bagi
Kumpulan Sokongan II.

500-2 Perkhidmatan Perkara-perkara berkaitan skim perkhidmatan/skim saraan, pengiklanan, permohonan kerja, pelantikan
dan pengesahan, kemasukan berpencen/pilihan KWSP, pengambilan dan perlanjutan tempoh, tapisan
keselamatan/keutuhan, penempatan dan pertukaran, pertukaran pelantikan, pinjaman sementara,
kenaikan pangkat, pemangkuan, penanggungan kerja, senarai tugas/jadual tugas/nota serah tugas,
pengisytiharan harta, tindakan tatatertib, peletakan/pelepasan jawatan dan pelarasan gaji.
500-2/1 Skim Perkhidmatan/Sistem
Saraan
Perkara-perkara berkaitan skim perkhidmatan pelajaran.
500-2/1/1 Sistem Saraan Baharu (SSB) Perkara-perkara berkaitan Sistem Saraan Baharu (SSB).
500-2/1/2 Sistem Saraan Malaysia
(SSM)
Perkara-perkara berkaitan Sistem Saraan Malaysia (SSM).
500-2/2 Pengiklanan Perkara-perkara berkaitan pengiklanan kekosongan
jawatan.
500-2/2/1 Jawatan Kosong di Agensi
Kerajaan
Perkara-perkara berkaitan makluman, pengiklanan
kekosongan jawatan di agensi kerajaan.
500-2/3 Permohonan Kerja Perkara-perkara berkaitan permohonan kerja.
500-2/3/1 Guru Ganti <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan guru ganti.
500-2/3/2 Guru POL <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan guru POL.
500-2/4 Pelantikan dan Pengesahan Perkara-perkara berkaitan pewartaan jawatan, dan
kemasukan dalam skim pencen/KWSP.
500-2/4/1 Pengesahan Pelantikan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pengesahan lantikan.
500-2/4/2 Pengesahan Dalam
Perkhidmatan <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pemilihan Skim Pencen/KWSP.
500-2/4/3 Kemasukan dalam Jawatan
Berpencen <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan kemasukan berpencen/pilihan
KWSP bagi semua kumpulan perkhidmatan.
500-2/5 Pengambilan dan Perlanjutan
Tempoh
Perkara-perkara berkaitan pengambilan dan perlanjutan
tempoh bagi kumpulan pengurusan dan profesional,
kumpulan sokongan I dan II, kontrak.
500-2/5/1 Pengambilan Guru Kontrak
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pengambilan guru kontrak.
500-2/5/2 Perlanjutan Tempoh
Percubaan Kakitangan
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan perlanjutan tempoh percubaan.
500-2/6 Tapisan Keselamatan/
Keutuhan (TERPERINGKAT)
Perkara-perkara berkaitan tapisan keselamatan/
keutuhan.
500-2/6/1 Tapisan Keselamatan/
Keutuhan
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan tapisan
keselamatan, panggilan temuduga dan tapisan
keselamatan, permohonan tapisan keutuhan, kelulusan
tapisan keutuhan untuk Pegawai/kakitangan.
500-2/7 Penempatan dan Pertukaran Perkara-perkara berkaitan arahan penempatan dan
pertukaran guru/anggota kakitangan sokongan.
500-2/7/1 Penempatan dan Pertukaran
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penempatan guru
lantikan baharu, penempatan sambil belajar, jadual
penempatan, arahan pertukaran pegawai dan kakitangan,
penangguhan rayuan dan permohonan pertukaran.
500-2/7/2 Penempatan dan Pertukaran
Bukan Guru <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penempatan
kakitangan Kumpulan Sokongan, lantikan baharu ke setiap
bahagian, penempatan sambil belajar, jadual penempatan,
arahan pertukaran, penangguhan rayuan dan permohonan
pertukaran.
500-2/7/3 Penempatan Guru
Praktikum <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan penempatan guru Praktikum,
bayaran guru pembimbing.
500-2/7/4 Penempatan Secara
Pentadbiran <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pegawai perkhidmatan
pelajaran yang ditukarkan, dipinjamkan ke Kementerian,
Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah.
500-2/8 Pertukaran Pelantikan Perkara-perkara berkaitan pertukaran pelantikan.
500-2/8/1
Pertukaran Pelantikan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pertukaran pelantikan.
500-2/9 Pinjaman Sementara Perkara-perkara berkaitan pinjaman sementara.
500-2/9/1 Pinjaman Sementara
Kakitangan <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan pinjaman sementara.
500-2/10 Kenaikan Pangkat
(TERPERINGKAT)
Perkara-perkara berkaitan cadangan/kenaikan pangkat
kumpulan pengurusan dan profesional, Kumpulan
Sokongan I, Kumpulan Sokongan II dan kenaikan pangkat
khas untuk penyandang.
500-2/10/1 Kenaikan Pangkat Guru
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan Kenaikan Pangkat Guru.
500-2/10/2 Kenaikan Pangkat Bukan
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan Kenaikan Pangkat Kumpulan
Sokongan.
500-2/11 Pemangkuan Perkara-perkara berkaitan pemangkuan kumpulan
pengurusan dan profesional, kumpulan sokongan dan
kenaikan pangkat khas untuk penyandang.
500-2/11/1 Pemangkuan Jawatan Guru
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan Urusan Pemangkuan Guru.
500-2/11/2 Pemangkuan Jawatan Bukan
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan Pemangkuan Kumpulan
Sokongan.
500-2/12 Penanggungan Kerja Perkara-perkara berkaitan penanggungan kerja guru dan
Kumpulan Sokongan.
500-2/12/1 Penanggungan Kerja Guru
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan penanggungan kerja guru.
500-2/12/2 Penangguhan Kerja Bukan
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan penanggungan kerja Kumpulan
Sokongan.
500-2/13 Senarai/Jadual Tugas/Nota
Serah Tugas
Perkara-perkara berkaitan arahan penyediaan senarai
tugas/nota serahan tugas/jadual bertugas.
500-2/13/1 Senarai Tugas Guru <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penyediaan senarai
tugas, jadual bertugas bagi guru.
500-2/13/2 Senarai Tugas Bukan Guru
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penyediaan senarai
tugas, jadual bertugas.
500-2/13/3 Nota Serah Tugas Guru <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan nota serah tugas guru.
500-2/13/4 Nota Serah Tugas Bukan
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan nota serah tugas bukan guru.

500-2/14 Pengisytiharan Harta
(TERPERINGKAT)
Perkara-perkara berkaitan pengemaskinian maklumat
harta.
500-2/14/1 Pengisytiharan Harta Guru
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan/permohonan/
kelulusan pengisytiharan harta, permintaan
mengemukakan borang pengisytiharan dan kelulusan
guru.
500-2/14/2 Pengisytiharan Harta Bukan
Guru <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan/permohonan/
kelulusan pengisytiharan harta, permintaan
mengemukakan borang pengisytiharan dan kelulusan
bukan guru.
500-2/15 Pengurusan Tatatertib
(TERPERINGKAT)
Perkara-perkara berkaitan tindakan tatatertib, lembaga
tatatertib, rayuan tatatertib.
500-2/15/1 Tindakan Tatatertib (Nama
Pegawai)
Perkara-perkara berkaitan Taklimat Pengurusan
Tatatertib Perkhidmatan Awam, laporan tatatertib dan
maklumat kakitangan yang bermasalah, surat tunjuk
sebab, rayuan, keputusan.
500-2/16 Perletakan/Pelepasan Jawatan Perkara-perkara berkaitan permohonan perletakan/
pelepasan jawatan oleh pegawai dan kakitangan,
keputusan, kelulusan dan arahan perletakan/pelepasan
jawatan.
500-2/16/1 Perletakan/Pelepasan
Jawatan <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan perletakan/
pelepasan jawatan oleh pegawai dan kakitangan,
keputusan, kelulusan dan arahan perletakan/pelepasan
jawatan.
500-2/17 Pelarasan/Anjakan
Gaji/Pergerakan Gaji Tahunan
Perkara-perkara berkaitan pelarasan gaji dan makluman
anjakan gaji pegawai.
500-2/17/1 Pelarasan Gaji Tahunan Perkara-perkara berkaitan pelarasan gaji kakitangan dan
surat kelulusan.
500-2/18 Persaraan Perkara-perkara berkaitan urusan persaraan wajib/
pilihan.
500-2/18/1 Persaraan Wajib/Paksa Perkara-perkara berkaitan persaraan guru dan bukan
guru.
500-2/18/2 Persaraan Pilihan (Opsyen) Perkara-perkara berkaitan opsyen persaraan guru dan
bukan guru.
500-2/19 Bekerja Di Luar Waktu Pejabat Perkara-perkara berkaitan bekerja di luar waktu pejabat.
500-2/19/1 Permohonan Bekerja di Luar
Waktu Pejabat
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan
bekerja di luar waktu pejabat.
500-2/20 Penglibatan Dalam Aktiviti
Politik
Perkara-perkara berkaitan urusan penglibatan politik.
500-2/20/1 Permohonan Terlibat dalam
Aktiviti Politik
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kebenaran
penglibatan politik.

500-3 Cuti Perkara-perkara berkaitan perancangan cuti rehat dan cuti tidak berekod.
500-3/1 Perancangan Cuti Rehat/Cuti
Rehat Khas
Perkara-perkara berkaitan perancangan cuti rehat.
500-3/1/1 Perancangan Cuti Rehat
Kakitangan <taip nama
sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan perancangan cuti rehat
tahunan.
500-3/1/2 Cuti Rehat Pengetua/Guru
Besar <taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
rehat, kebenaran meninggalkan sekolah, pengumpulan
gantian cuti rehat.
500-3/1/3 Cuti Rehat Khas <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan cuti rehat khas.
500-3/1/4 Kenyataan Cuti Rehat/Cuti
Rehat Khas Kakitangan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan kenyataan cuti tahunan,
pengumpulan gantian cuti rehat/cuti rehat khas.
500-3/2 Cuti Tidak Berekod Perkara-perkara berkaitan kebenaran mengambil cuti
gantian bagi kerja-kerja yang dilaksanakan selepas waktu
pejabat serta pada cuti umum/hujung minggu.
500-3/2/1 Cuti Tidak Berekod <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
tanpa rekod.
500-3/3 Cuti Bergaji Penuh Perkara-perkara berkaitan cuti belajar dengan biasiswa.
500-3/3/1 Cuti Belajar Bergaji Penuh
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
belajar bergaji penuh.
500-3/4 Cuti Separuh Gaji Perkara-perkara berkaitan cuti separuh gaji.
500-3/4/1 Cuti Separuh Gaji <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
separuh gaji.
500-3/5 Cuti Tanpa Gaji Perkara-perkara berkaitan cuti tanpa gaji.
500-3/5/1 Cuti Tanpa Gaji <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
tanpa gaji.
500-3/6 Cuti Haji Perkara-perkara berkaitan urusan cuti Haji.
500-3/6/1 Cuti Haji <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan/kelulusan cuti
Haji.
500-3/7 Cuti Sakit Perkara-perkara berkaitan Cuti Sakit.
500-3/7/1 Cuti Bersalin <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan cuti bersalin dan
kelulusan ketua jabatan.
500-3/7/2 Cuti Sakit Lanjutan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan cuti sakit
berpanjangan dan kelulusan ketua jabatan.
500-3/7/3 Lembaga Perubatan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan penubuhan lembaga
perubatan.
500-3/8 Cuti Tibi/Barah Perkara-perkara berkaitan Cuti Tibi/Barah.
500-3/8/1 Cuti Tibi/Barah <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan cuti tibi/barah
dan kelulusan ketua jabatan.500-4 Kompetensi Perkara-perkara berkaitan jawatankuasa kompetensi/peperiksaan, peperiksaan PTK, peperiksaan
perkhidmatan, pengurniaan dan penghargaan, perancangan SKT dan penilaian prestasi.
500-4/1 Peperiksaan Perkara-perkara berkaitan peperiksaan jabatan dan
kenaikan pangkat secara lantikan/perkhidmatan awam/
induksi.
500-4/1/1 Peperiksaan Jabatan dan
Kenaikan Pangkat Secara
Lantikan (KPSL)
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan peperiksaan Kenaikan Pangkat
Secara Lantikan (KPSL).
500-4/1/2 Peperiksaan Perkhidmatan
Awam (JPA)
Tahun XXXX – XXXX
Perkara-perkara berkaitan Peperiksaan Perkhidmatan
Awam (JPA).
500-4/1/3 Induksi Tahun XXXX - XXXX Perkara-perkara berkaitan Kursus Induksi Umum/
Khusus, surat panggilan kursus, jadual kursus, keputusan
peperiksaan induksi.
500-4/2 Pengurniaan Dan Penghargaan Perkara-perkara berkaitan pengurniaan dan penghargaan
kepada guru dan bukan guru.
500-4/2/1 Pencalonan Pengurniaan
Darjah Kebesaran/Pingat
Perkara-perkara berkaitan pencalonan bagi kurniaan
darjah kebesaran, laporan, maklum balas pencalonan. Fail
ini diklasifikasikan sebagai SULIT.
500-4/2/2 Jawatankuasa Pemilihan
Anugerah Perkhidmatan
Cemerlang <taip nama
sekolah>
Perkara-perkara berkaitan penghargaan kepada
kakitangan Sekolah iaitu pencalonan pengurniaan pingat
dan Jawatankuasa Pemilihan Anugerah Perkhidmatan
Cemerlang.
500-4/3 Perancangan Sasaran Kerja
Tahunan (SKT)
Perkara-perkara berkaitan perancangan SKT bagi guru
dan bukan guru.
500-4/3/1 Perancangan Sasaran Kerja
Tahunan (SKT) <taip nama
sekolah> Tahun XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan perancangan SKT dan
laporan.


500-4/4 Penilaian Prestasi
(TERPERINGKAT)
Perkara-perkara berkaitan penilaian prestasi pegawai dan
kakitangan.
500-4/4/1 Penilaian Prestasi Tahunan
<taip nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penyediaan laporan
prestasi dan senarai susunan penilai Laporan Nilaian
Prestasi Tahunan (LNPT).
500-4/4/2 Penilaian Prestasi Khas <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan Laporan Penilaian Khas bagi
tujuan naik pangkat.
500-4/4/3 Laporan Nilaian Prestasi
Tahunan (LNPT)
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan arahan penyediaan laporan
prestasi, senarai susunan penilai dan pemarkahan LNPT.

500-5 Latihan Perkara-perkara berkaitan permohonan mengikuti kursus/latihan jangka pendek/panjang,
seminar/persidangan dalam negeri dan luar negeri serta laporan kursus/persidangan/seminar.
500-5/1 Kursus Profesional Dalam
Negara
Perkara-perkara berkaitan kursus profesional dalam
negara yang ditawarkan kepada guru dan bukan guru.
500-5/1/1 Kursus Peningkatan
Profesionalisme Dalam
Negara
Perkara-perkara berkaitan kursus, latihan khas seperti
surat arahan, permohonan, makluman, surat tawaran,
kelulusan permohonan dan laporan. (generik)
500-5/1/2 Kursus/Latihan Dalam
Perkhidmatan (LDP)
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan kursus, latihan khas seperti
surat arahan, permohonan, makluman, surat tawaran,
kelulusan permohonan dan laporan. (generik)
500-5/1/3 Agensi Kerajaan
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain
agensi kerajaan, edaran brosur, kalendar kursus-kursus
anjuran kementerian/jabatan/agensi kerajaan, tawaran
kursus dan laporan kursus.
500-5/1/4 Agensi Swasta
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan kursus di lain-lain
agensi swasta, edaran brosur, kalendar kursus-kursus
anjuran agensi swasta, tawaran kursus dan laporan
kursus.


500-5/2 Kursus Profesional Luar Negara Perkara-perkara berkaitan latihan/kursus profesional luar
negara yang ditawarkan kepada pegawai dan kakitangan.
500-5/2/1 Kursus Peningkatan
Profesionalisme Luar Negara
Perkara-perkara berkaitan permohonan, tawaran kursus
di luar negara, edaran brosur, kalendar kursus-kursus,
tawaran kursus, kelulusan permohonan dan laporan
kursus.
500-5/3 Pengajian Lanjutan Perkara-perkara berkaitan pengajian lanjutan.
500-5/3/1 Pengajian Lanjutan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan, tawaran
pengajian, edaran brosur, kalendar, dan laporan bagi
kursus profesional lanjutan MA/PhD.
500-5/4 Ceramah/Taklimat Perkara-perkara berkaitan ceramah/taklimat dari dalam
jabatan dan luar jabatan.
500-5/4/1 Ceramah/Taklimat
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan jemputan menghadiri
ceramah/taklimat, edaran brosur, makluman dari
Kementerian/Jabatan/Agensi/badan berkanun, borang
permohonan, kelulusan permohonan dan kalendar
ceramah/taklimat dari dalam jabatan.

500-6 Perhubungan Pekerja Perkara-perkara berkaitan kaunseling, kebajikan, Keselamatan dan Kesihatan Pekerja, Majlis Bersama
Jabatan (MBJ).
500-6/1 Kaunseling Perkara-perkara berkaitan program kaunseling dan
pementoran.
500-6/1/1 Kaunseling <taip nama
sekolah> Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan surat pelantikan, laporan,
program kaunseling, panggilan/agenda mesyuarat, minit
mesyuarat dan senarai nama ahli.
500-6/2 Kebajikan Perkara-perkara berkaitan derma, sumbangan, khairat
kematian daripada jabatan.
500-6/2/1 Derma dan Sumbangan
Untuk Kakitangan <taip
nama sekolah>
Tahun XXXX - XXXX
Perkara-perkara berkaitan permohonan derma dan
sumbangan dari luar jabatan, sumbangan khairat
kematian, badan ihsan.

500-7 Kesihatan dan Perubatan Perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan pekerja dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
500-7/1 Kesihatan Pekerja Perkara-perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan
pegawai dan kakitangan.
500-7/1/1 Pemeriksaan Kesihatan Perkara-perkara berkaitan pemeriksaan kesihatan.
500-7/1/2 Surat Akuan Rawatan
(Guarantee Letter - GL)
Perkara-perkara berkaitan surat akuan dan permohonan
mendapatkan rawatan kesihatan dan perubatan.
500-7/2 Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan
Perkara-perkara berkaitan urusan keselamatan dan
kesihatan pekerja.
500-7/2/1 Jawatankuasa Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan
(Occupational Safety and
Health - OSH)
Perkara-perkara berkaitan arahan jabatan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan dan keakuran kepada prosedur
keselamatan dan kesihatan pekerjaan seperti National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).

500-8 Pembangunan Sumber Manusia Perkara-perkara berkaitan jawatankuasa perancangan sumber manusia.
500-8/1 Perancangan Perkara-perkara berkaitan perancangan sumber manusia,
pembangunan kerjaya, search committee dan panel
pembangunan sumber manusia.
500-8/1/1 Panel Pembangunan Sumber
Manusia <taip nama
sekolah>
Perkara-perkara berkaitan panggilan/agenda mesyuarat,
minit mesyuarat, keputusan panel mengenai Anugerah
Cemerlang, anjakan gaji dan pergerakan gaji.

500-9 Personal (Peribadi) Perkara-perkara berkaitan perkhidmatan/peribadi oleh Fail Peribadi kumpulan yang meliputi Kumpulan
Pengurusan dan Profesional, Kumpulan Pelaksana dan kontrak.
500-9/1 Fail Peribadi Kumpulan Guru Perkara-perkara berkaitan perkhidmatan/peribadi oleh
Fail Peribadi kumpulan yang meliputi Kumpulan
Pengurusan dan Profesional.
500-9/1/1 Nama/No. Kad Pengenalan Perkara-perkara berkaitan pelantikan, pengesahan
jawatan, kelulusan pemberian taraf berpencen/skim
KWSP, anjakan dan pelarasan gaji, penyata perubahan gaji,
kenaikan pangkat, latihan/kursus, persaraan, pengiraan
ganjaran, permohonan dan kelulusan cuti tanpa gaji/
separuh gaji, cuti-cuti atas sebab perubatan/haji/
berkursus, kelulusan pinjaman perumahan, prestasi
tahunan, tuntutan elaun pakaian panas, tuntutan pakaian
rasmi, perletakan jawatan, permohonan maklumat bagi
persaraan wajib/pilihan bagi tempoh 2 tahun hingga 5
bulan sebelum bersara; persaraan pilihan 5 bulan sebelum
bersara dan meninggal dalam perkhidmatan tempoh 5
hari daripada tarikh kematian.
500-9/2 Fail Peribadi Kumpulan Bukan
Guru
Perkara-perkara berkaitan perkhidmatan/peribadi oleh
Fail Peribadi kumpulan yang meliputi Kumpulan
Pelaksana.
500-9/2/1 Nama/No. Kad Pengenalan Perkara-perkara berkaitan pelantikan, pengesahan
jawatan, kelulusan pemberian taraf berpencen/skim
KWSP, anjakan dan pelarasan gaji, penyata perubahan gaji,
kenaikan pangkat, latihan/kursus, persaraan, pengiraan
ganjaran, permohonan dan kelulusan cuti tanpa gaji/
separuh gaji, cuti-cuti atas sebab perubatan/haji/
berkursus, kelulusan pinjaman perumahan, prestasi
tahunan, tuntutan elaun pakaian panas, tuntutan pakaian
rasmi, perletakan jawatan, permohonan maklumat bagi
persaraan wajib/pilihan bagi tempoh 2 tahun hingga 5
bulan sebelum bersara; persaraan pilihan 5 bulan sebelum
bersara dan meninggal dalam perkhidmatan tempoh 5
hari daripada tarikh kematian.
500-9/3 Fail Peribadi Guru Kontrak/
Guru Ganti
Perkara-perkara berkaitan perkhidmatan/Fail Peribadi
kumpulan yang meliputi Guru Kontrak/Guru Ganti.
500-9/3/1 Nama/No. Kad Pengenalan Perkara-perkara berkaitan hal peribadi jawatan kontrak/
guru ganti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful