You are on page 1of 3

Marko Rakovi}

PODACI O NEKIM
VRSTAMA PTICA IZ
TOMETINOG POQA
(UTM - DP27)

BIOLOGIJA

Marko Rakovi}, student Biolo{kog fakulteta u Beogradu,


Biolo{ka grupa, Dru{tva istra`iva~a “Vladimir Mandi} - Manda”

65
Zbornik radova Broj 15

Tokom 2000. i 2002. godine Ornitolo{ka sekcija Biolo{ke grupe Dru{tva istra`iva~a
"Vladimir Mandi}Manda" prou~avala je faunu ptica Tometinog poqa. Ovaj lokalitet (UTM -
DP27) nalazi se na ju`nim obroncima planine Maqen, 48 km ju`no od Vaqeva. Prema dostupnoj
literaturi ovaj lokalitet do sada nije ornitolo{ki istra`ivan.
Po{to su podaci prikupqani tokom kratkotrajnih i malobrojnih terenskih ekskurzija,
nedovoqni su da se sastavi kompletan spisak faune, pa su autori odlu~ili da izdvoje neke vrste,
interesantne i retke u ornitofauni Srbije ili vaqevskog kraja. Ve}ina ovih vrsta gnezdi na
{irem podru~ju oko Tometinog poqa, dok su neke konstatovane samo u skitwi.
Podaci su sakupqani kombinovawem standardnih metoda: metode slobodnog kretawa po
terenu, i metode cenzusa u ta~ki. Za odre|ivawe vrsta kori{}eni su standardni kqu~evi.

Terenska istra`ivawa su vr{ena 29. 4. 2000. zatim 6. 7 .2002. i 8. 8 .2002.


Obra|eni lokaliteti:

1.) Jazar bara


2.) klisura Kamenice kod istoimenog mesta
3.) okolna brda (Vla{i}).

Na ovom podru~ju ukupno je posmatrano 48 razli~itih vrsta. Tokom ovih istra`ivawa


posmatrane su slede}e zanimqive vrste:

Crna roda (Ciconia nigra) 29. 4. 2000. 1 ex. posmatran u preletu iznad pa{waka kod
brda Vla{i}, nedaleko od reke Kamenice. Primerak je odleteo ka severu. U okolini je zabele`ena
i 3. 5. 1996. godine u visokom preletu na Marinkovi}a kosi na Maqenu (DP18). Posmatrani
primerci bili su u migraciji.

Beloglavi sup (Gyps fulvus) - 6. 7. 2002. 1 ex. posmatran u preletu kod brda Vla{i}
nedaleko od reke Kamenice. Posmatrani primerak je verovatno doleteo iz kawona Tre{wice gde se
nalazi kolonija.

Orao zmijar (Circaetus gallicus) - 6. 7. 2002. i 8. 8. 2002. po 1 ex. posmatran oba puta u
klisuri Kamenice. Primerci su leteli nisko, verovatno u potrazi za hranom. Verovatna
gnezdarica planine Maqen.

Jastreb osi~ar (Pernis apivorus) - 6. 7. 2002. 1 ex. posmatran u klisuri reke


Kamenice. Na ovu pticu treba obratiti posebnu pa`wu jer se te{ko razlikuje od mnogo ~e{}e
vrste mi{ara (Buteo buteo). Verovatna gnezdarica obronaka planine Maqen.

Sivi soko (Falco peregrinus) 29. 4. 2000. 1 ex. registrovan kod brda Vla{i}kako
odle}e ka jugoistoku. 08.08.2002. 1 ex. posmatran u Jazar bari, kako lovi seoske laste (Hirundo
rustica). Jedan primerak laste (Hirundo rustica) koji je posmatran na istom lokalitetu imao je
BIOLOGIJA

kompletno bela krila. Sivi soko je verovatna gnezdarica okoline.

Stepska trepteqka (Anthus campestris) 29. 4. 2000. 1 mu`jak zabele`en na


pa{wacima u okolini Vla{i}a na oko 600 m.n.v. 6. 7. 2002. jedan primerak na istom lokalitetu, a
8. 8. 2002. posmatrano je 5 ex. na istom mestu. Vrlo verovatna gnezdarica pa{waka u okolini
Vla{i}a.

66
Broj 15 Zbornik radova

Drozd kamewar (Monticola saxatilis) 29. 4. 2000. 2 mu`jaka pevaju u klisuri Kamenice, 5
km od Jazar bare. Primerci su bili na me|usobnoj udaqenosti od svega 100 m. 06.07.2002. u klisuri
Kamenice posmatran je jedan mu`jak. Vrlo verovatna gnezdarica klisure Kamenice.

Vrtna strnadica (Emberiza hortulana) 29. 4. 2000. u okolini Jazar bare zabele`ena 3-4
para; mu`jaci pevaju. Tako|e posmatrana u klisuri Kamenice kod Jazar bare i na kamewarima i
pa{wacima Vla{i}a. 6. 7. 2002. 3 mu`jaka pevaju u okolini Jazar bare. Vrlo verovatna gnezdarica
celog podru~ja.

BIOLOGIJA

67

Rate