nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ

a. nÀ. kÀqSÀÚrÁM»ÀÄ

pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 1 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

This E-book is prepared for Anakru Pratishtana by

pÀÇNRpÀrÀdÉ

Sriranga Digital Software Technologies Pvt. Ltd.,

www.srirangadigital.com
hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ

ŇÉVKnÀdÀ ńSÀM»ÀÄ sÀélà ńŰtÀævÁŤ kÁNbhÀÅdÀÄ. pÀ§ækÁ vÀq§Û ŃÉLÉdÀ vÉÄVŇÉ vÀåŠÛgÀLÀnÀÄß sÀMdÀňRő avÀrÀ ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß sÀMgÀæŕsÀÄvÀ pÀdÀÞ§ pÀæcÁrÀkÉÌ bMtÀÄ. AdÀrÉ sÀéM»ÀÄM-sÀMdÀŊÀRnÀ hÉcÀÄÑ rÀÆİM»ÀÄłèlè. AtÀäkÀĽÉgÀLÀnÀÆß, AtÀäcÀľtÉægÀLÀnÀÆß I pÀMŠÛgÉ sÉVľsÀbhÀÅdÀÄ. vÀcÀnÀgÀLÀÄ, vÀ»ÁrÀÌsfaľłM»ÀÄsf, pÁåsÀÌŇf, rÁkÀpÉšV ivÀrÀ sÀÆŠÛgÀLÀnÀÄß
I gÀÄMďgÉ sÉVľsÀbhÀÅdÀÄ. brÁßDfRSÁnÀ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ ŇÉVKnÀvÀÇ sÀéM»ÀÄM sÀMdÀŊÀRnÀ kÀŇÉM»ÀÄ čdÀŊÀRnÀvÁŤdÉ.
ĚÁŇfsÁÖM»À»f, gÁŠR, gÁMćM»ÀÄvÀrÀMtÉ AtÀävÀqtÀÛkÁrÀrÀÄ sÀtÀåďæM»ÀÄtÉM»ÀÄnÀÄß tÉśVrÀÄvÀÅdÀÄ ńrÀLÀ. tÁńrÀÄvÀÅdÀŠÌMtÀ oMdÀÄ aIJM»À»ÁdÀrÀÆ etÀÛrÀńrÀÄvÀMtÉ kÁNđőkÉśLÀîŃÉVkÉMbÄdÀÄ vÀ»ÁnÀvÀ cÁpÀlå. sÁvÀ»ÁnÀåvÁŤ tÀnÀß
ńSÀM»ÀÄ tÁnÉV brÉdÀÄkÉśLÀÄîvÀ M»À»ÁvÀ vÀåŠÛM»ÀÄÆ ŇÉśVkÀdÀ dÀqŋÖgÉ kÁNąrÀÄvÀ kÉlvÀÅ ńSÀM»ÀÄgÀLÀnÀÄß kÀÆlMkÀÄSÀvÁŤ
hÉVLÀŇÁgÀÄvÀÅąlè. tÀnÀßnÀÄß dÉśDÀØvÀnÉMdÀÄ BÁńőrÀÄvÀ jnÀ ełè sÀNÚvÀnÉMdÀÄ §řdÀÄęDÀÄtÁÛrÉśV eMb BÀM»ÀÄ.
ďæM»ÀÄ jnÀľgÉ vÀåĽÉM»ÀÄnÀÄßMTÄvÀ»ÁDÀŃÉVkÁgÀÄvÀÅdÀŇÁè eMb kÉśrÀgÀÄ aĽÀvÁ rÀsÀ čńÄSÀgÀřMdÀ ŰńÄädÀ kÉlvÀÅ
anÀÄBÀvÀgÀLÀnÀÄß sÀMtÉM»ÀÄ vÀÄMąM»ÀÄ vÀÄÄMdÉ iDÀłŰÒsÀdÀ vÀÄnÉśVBÁvÀ kÁrÀNvÁgÀÄtÀÛdÉ. adÀkÉÌV ŇÉVKkÀrÀÄ aMdÀ
cÉMdÀdÀ uDÀÄgÉ tÉśDÀÄgÉ hÁŠ tÀvÀÄä ńcÁrÀ EnÉV AdÀrÀÆ sÀrf ČÉ. vÀ»ÁåŠMĚÁSf hÉVLÀÄvÀMtÉ1 vÀ»ÁnÀvÀrÀÄ tÀvÀÄä
ağpÁæM»ÀÄgÀLÀSÀÄÖ oLÉîM»ÀÄvÀrÀÆ alè, kÉTÖvÀrÀÆ alè enÀÄßvÀ vÀ»ÁtÀnÀÄß vÀÄrÉM»ÀÄŃÁrÀdÀÄ.
–a. nÀ. kÀqSÀÚrÁM»ÀÄ

kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 2 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ
1

“Men are never so good or bad as their opinions”

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 1

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

sÁŕtÀå sÉVvÉ
kÀnÀßDÀdÀ ődÀÝ - pÀæődÀÝ ŇÉVKkÀrÁdÀ a. nÀ. kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀnÀÄß sÀMdÀňRő vÀ»ÁtÀnÁDÀŃÉVkÉMb AsÉ nÀnÀß vÀÄnÀőìnÀłè bhÀLÀ
ąvÀsÀąMątÀÄÛ. AdÀrÉ aMtÀhÀ vÀåŠÛM»ÀÄnÀÄß nÉśVDÀÄvÀÅdÀkÉÌ BÀM»ÀÄ. adÀÄ vÀÄÆrÀÄ kÀNđÚnÀ rÀÄdÀævÀÄƧR. oMdÀÄ ąnÀ
ŁÉYM»ÀÄRvÀ»ÁIJdÉ. kÀÄřtÀÄ ńsÁÛrÀvÁdÀ oMdÀÄ kÁgÀdÀ brÉdÉ. avÀrÀnÀÄß SÁ, hÁIJR, gÁŠRM»ÀÄvÀľgÉ hÉšVłő, bMdÀÄ
kÁNlÄ avÀkÁŊÀkÉśDÀŃÉVkÉMdÀÄ pÁæăRőkÉśMDÉ. nÁŇÁÌrÀÄ ąvÀsÀ kÁdÉ, vÀ»ÁrÀÄtÀÛrÀ brÀłlè. vÀÄtÉÛ ekfìpÉæsf
IJłvÀľ hÁŠ inÉśßMdÀÄ kÁgÀdÀ brÉdÉ. adÀkÀÆÌ utÀÛrÀńlè. avÀrÀ bgÉÎ aMŸdÀÝ nÀnÀgÉ BÀM»ÀÄ vÀÄtÀÛSÀÄÖ hÉŰÑtÀÄ.
gwrÀvÀvÀÇ ŃÉLÉĺÄtÀÄ.
kÉśnÉgÉ ŁÉYM»ÀÄRvÀ»ÁIJ avÀrÀ vÀÄnÉM»ÀÄ kÀDÉ hÉšVdÉ. oLÀgÉ hÉšVgÀÄvÀÅdÀkÉÌ ŁÉYM»ÀÄRvÁgÀdÀÄ. a§ÛtÀÛ kÉlsÁľ
sÀÄřdÁIJ oLÀgÉ kÁłTÄÖ edÀÄľgÉ őŠÌdÀ obâ hÀÅDÀÄgÀnÀnÀÄß
‘kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ idÁÝrÉM»ÉÄV?’ eMdÀÄ kÉVřdÉ.
‘idÁÝrÉ, kÀÄřtÀÄkÉśřî’ eMdÀvÀnÀÄ hÉVř oLÀgÉ hÉšVdÀ.
vÀrÁMDÀdÀłè kÀÄřtÀÄkÉśMDÉ. edÀÄľgÉ sÀÄMdÀrÀvÁdÀ erÀDÀÄ ajMtÁ ŰtÀægÀLÀÄ, a§ÛtÀÛ oMdÀÄ OMkÁrÀ ŰtÀæ,
oMdÀÄ ňvÀtÁMDÀvÀ ŰtÀæ. kÀŇÁńdÀ kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀ vÀÄnÉgÉV bMądÉÝVnÉMdÀÄ ŁÉYM»ÀÄRvÁĺÄtÀÄ.

JJ

II

J

I

67 rÀłè 3 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

sÀélà hÉštÀÄÛ kÀLÉĺÄtÀÄ. oMdÀÄ hÀÅDÀÄgÀ vÀåŠÛ bMątÀÄ. kÉYM»ÀÄåłè hÀŰÑdÀ őgÀrÉVTÄ.
‘M»À»ÁrÀÄ čVvÀÅ-M»À»ÁrÀÄ ŃÉVkÁŤtÀÄÛ?’
‘kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀnÀÄß nÉśVDÀÄvÀÅdÀkÉÌ bMdÉ.’
‘bčß oLÀgÉ.’
eMdÀÄ oMdÀÄ kÉśVĹÉgÉ kÀrÉdÉśM»ÀÄÝ A vÀåŠÛ.
adÀnÀÄß kÉśVĹÉM»ÀÄnÀÄßvÀÅdÀŠÌMtÀ hÀLÉM»ÀÄ sÁvÀ»ÁčnÀ hÀrÁjÄ aMgÀIJ eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄbhÀÅdÀÄ. kÉśVĹÉM»ÀÄ tÀÄMb
őgÀrÉVŽnÀ tÀÄMDÀÄgÀLÀÄ, kÉśVĹÉM»ÀÄ sÀÄtÀÛ bDÀÄ. adÀrÀ vÉÄVŇÉ aLÀtÉ ńÄVľ oŽÖdÀÝ pÀÅsÀÛkÀdÀ rÁň, pÀÅsÀÛkÀdÀ BÁrÀ
tÁLÀŇÁrÀdÉ tÁĺÄ vÀsÀÄMŁÀrÉM»ÀÄMtÉ bDÀÄ jgÀÄΧÛtÀÄÛ. adÀrÀ kÉLÀgÉV oMdÀÄ vÉÄVjÄ, kÀÄŰR, kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ ałèM»ÉÄV
kÀÄřtÀÄ brÉM»ÀÄÄvÀÅdÁdÀrÉ avÀrÀ rÀÄMDÀ, vÀÄÄMDÁ bhÀLÀ ąvÀsÀ kÀÆIJ irÀÄtÀÛdÉ eMdÀÄ nÀnÀgÀčsÀłlè. vÉÄVŸnÀ vÉÄVŇÉ
vÀÄtÉÛ pÀÅsÀÛkÀdÀ rÁň, oMdÀÄ ĚÉYpfrÉYTrf, brÉM»ÀÄÄvÀ sÁvÀÄŤægÀLÀÄ, ęVgÀ, gÉśVMdÀÄ, vÀÄőkÀÄIJkÉ, oMdÀÄ rÁň kÁgÀdÀ,
arÉbrÉdÀ hÀsÀÛpÀæ§, őgÀrÉVĚf ŁÀÆLÀÄ tÀÄMbÄvÀ gÁŸnÀ pÁtÉæ itÁåą. kÉśVĹÉM»ÀÄłè oMdÀÄ ałäVrÁ, gÉśVDÉgÉ
hÀŰÑdÀ gÁŸnÀ ałäVrÁ, §rÀÄgÀNđ pÀÅsÀÛkÀ kÀpÁTÄ avÀÅgÀLÀłèM»ÀÄÆ tÀÄMę tÀÄLÀÄkÀħÛdÀÝvÀÅ pÀÅsÀÛkÀgÀLÀÄ. idÉśMdÀÄ
pÀÅsÀÛkÀ ďŊÁŰM»ÀÄ gÀÄhÉM»ÀÄM§tÀÄÛ.
ŰVčVM»ÀÄrÀ aěVńÄnÁlM»ÀÄdÀMtÉ őgÀrÉVĚf hÉšgÉM»ÀÄ kÀvÀÄTÄ vÁsÀnÉ rÀÆńÄnÀłè tÀÄMętÀÄÛ. hÉšgÉĺÄMdÀ
kÉśVĹÉM»ÀÄ gÉśVDÉgÀLÀÄ kÀďàŽÖdÀÝvÀÅ.
nÀnÀßnÀÄß kÉśVĹÉgÉ kÀrÉtÀMądÀÝ vÀåŠÛM»ÀÄnÀÄß kÀÄľtÀÄ
‘kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ brÀÄtÁÛrÉM»ÉÄV?’
A vÀåŠÛ nÀkÀÄÌ ęTÖ.
‘nÁnÀÄ M»À»ÁrÉMdÀÄ BÁńőrÀÄńľ, nÁnÉV kÀqSÀÚrÁM»ÀÄ.’
nÀnÀß kÀNÚnÀÄß nÁnÉV nÀMbdÁdÉ. nÀnÀß kÀnÀőnÀ vÀÄƧR, A sÀvÀåsÁŰ, hÀlvÀÅ hÉšVrÁTgÀLÀ A kÀDÀÄgÀł kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÉłè, I akwërÀ vÀÄÄKdÀ, dÀgÀŇÉ pÁĺÄČÁvÉÄM»ÀÄ, kÉdÀľdÀ tÀŇÉgÀÆdÀłnÀ I kÁDÀÄ vÀÄnÀÄSÀånÉłè eMdÀÄkÉśMDÀÄ
‘tÀvÀÄänÀßlè nÁnÀÄ kÁNlÄ bMądÀÄÝ, kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀnÀÄß.’
vÀåŠÛ gÀhÀgÀŕő nÀkÀÄÌ ‘kÀlànÉŤMtÀ sÀtÀå sÉśVŸgÀvÁdÀdÀÝlèvÉV?’
‘EkÉ?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 4 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÉMdÀrÉ 50, 60 vÀSÀR vÀM»ÀÄőìnÀ obâ ŕľvÀÄnÀÄSÀå. tÀŇÉgÉ ŊÁlÄ sÀħÛkÉśMDÀÄ, dÀpÀà kÀnÀßDÀkÀ
hÁŠkÉśMDÀÄ gÀMğVrÀvÁŤ kÁNÄvÀ pÁæNđ eMdÀÄ čVvÀÅ kÀłàőkÉśMDÀÄ bMdÀ hÁgÉ kÁNÄtÀÛdÉ.’
‘čj, AdÀrÀÆ čvÀÄgÉ hÉVgÉ gÉśtÀÄÛ?’
‘nÀnÀßnÀÄß nÉśVDÀlÄ brÀÄvÀvÀrÉŇÁè hÁgÉV §řdÀÄkÉśMDÀÄ brÀÄtÁÛrÉ. čvÀÄgÉ AŊÁBÀMgÀvÁĺÄtÀlèvÉV?’
‘AŊÁBÀMgÀvÀlè - rÀsÁBÁsÀ.’
‘čVvÀÅ M»À»ÁrÀÄ? EnÀÄ bMąľ?’
‘nÁnÀÄ kÀqSÀÚrÁM»ÀÄ-alè čvÀÄä ağvÀ»Áč. kÁgÀdÀ brÉądÉÝ, čńÄäMdÀ utÀÛrÀ brÀłlè.’
‘hwdÀÄ, kÁgÀdÀ bMątÀÄÛ. čVvÉV bMdÀÄęŽÖrÀŇÁè.’
‘čvÀÄgÉ tÉśMdÀrÉM»À»ÁĺÄtÉ?’
‘tÉśMdÀrÉM»ÉÄVnÀÆ ilè. aŁÀR vÀÄÄŤőrÀÄvÀ oMdÀÄ kÁdÀMbľgÉ kÉY hÀŰÑdÉÝ. pÀækÁŊÀkÀrÀ vÀrÁtÀ hÉcÁÑŤdÉ. adÀÄ
vÀÄÄŤM»ÀÄłlèvÉMdÀrÉ tÀpÀÅà čvÀÄä vÉÄVŇÉ hÁŠęDÀÄtÉÛVnÉ.’
‘M»À»ÁvÀ kÁdÀMbľ?’
‘nÀT-sÁvÀRBwvÀÄ.’
‘nÁTkÀdÀ vÉÄVŇÉ?’
‘hwdÀÄ nÁTkÀ-ŸVvÀnÀdÀ vÉÄVŇÉ.’
‘ŸVvÀnÀ-nÁTkÀ brÉdÀvÀrÀÄ čVvÉV alèvÉV?’
‘alè.’
‘adÀnÀÄß M»À»ÁrÀÄ brÉdÀrÀÄ?’
‘DÉYrÉkÀÖrf vÀhÁbrÀÄ vÀÄtÀÄÛ čdÉRVŊÀkÀ ńVrÀNÚnÀvÀrÀÄ.’
‘hÁgÁdÀrÉ ŸVvÀnÀ-nÁTkÀdÀłè čVvÉVnÀÄ vÀ»ÁIJąľ?’
‘kÀnÀßDÀ ŰtÀæ kÉIJő, ŰtÀæ pÀæpÀMcÀdÀłè kÀnÀßDÀŠÌrÀÄvÀ BÀńSÀåvÀnÀÄß hÁLÀÄvÀ»ÁDÀŃÉVIJrÉMdÀÄ ŊÀMK hÉšDÉdÉ.’
‘ŸVvÀnÀ nÁTkÀ cÉnÁߍM»ÉÄV idÉM»ÀÄŇÁè?’
‘adÀÄ čvÀÄä ĂdÁM»ÀÄR.’
eMdÀÄ oMdÀÄ őgÀrÉVTčßtÀÛrÀÄ. nÀnÀgÉ őgÀrÉVŽnÀ cÀTńlèądÀÝrÀÆ I ŁÀÆvÀÄkÉVtÀÄńnÀ vÀÄÄMdÉ ‘sÀÄvÀ»ÁrÁgÀŃÁrÀdÉMdÀÄ’ hÀŰÑdÉ. rÁM»ÀÄrÀMtÀÆ oMdÀľMdÀŇÉV inÉśßMdÀnÀÄß hÀŰÑkÉśMDÀÄ pÁåkÉTÖnÀÄß ŁÀéMsÀvÀ»ÁDÀħÛdÀÝrÀÄ. kÁě

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 5 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

bMtÀÄ, ibârÀÆ vÀÄÄŤő kÀÄřtÉvÀÅ.
‘čvÀÄädÀÄ idÀÄvÀrÉgÉ 20 pÀÅsÀÛkÀgÀLÀvÀrÉgÉ acÁÑŤdÉM»ÀÄlèvÉV?’
‘hwdÀÄ.’
‘hÁgÁdÀrÉ, čVvÀÅ idÀÄvÀrÉgÉ sÁńrÁrÀÄ rÀÆpÁĺÄgÀLÀnÀÄß sÀMpÁąőrÀbhÀÅdÀÄ.’
‘I vÀÄnÉ nÉśVIJ hÉVLÀÄ§ÛąÝVrÁ? idÀnÀÄß nÁnÀÄ kÀTÖłlè, nÀvÀÄä tÀMdÉM»ÀÄvÀrÀÄ kÀŽÖdÀrÀÄ. nÀnÀß AőÛM»ÉÄMdÀrÉ
čVvÀÅ nÉśVDÀħÛrÀÄvÀ I pÀÅsÀÛkÀgÀLÀ rÁň.’
‘čvÀÄä pÀÅsÀÛkÀgÀřMdÀ EnÀÆ brÀłlèvÉV?’
‘bMądÉ-DÁkÀÖrf ęlÄègÀLÀÄ.’
‘čvÀÄä pÀÅsÀÛkÀgÀLÀÄ bhÀLÀ cÉnÁߍ vÀ»ÁrÁTvÁgÀÄtÀÛvÀŇÁè.’
‘adÀnÀÄß kÉVř nÀnÀgÉ sÀMtÉśVSÀvÁŤdÉ.’
‘I pÀľőܧM»ÀÄłè inÉßSÀÄÖ ąvÀsÀ sÁŕtÀå sÉVvÉ vÀ»ÁDÀbłèľ?’
‘uőrÀÄ vÉÄtÀÛgÁgÀÄvÀ tÀnÀkÀ.’
‘adÀkÉÌ bhÀLÀ ąvÀsÀ uřąlèvÉMdÀÄ kÁNÄtÀÛdÉ. čVvÀÅ őgÀrÉVĚf hÀcÀÄÑvÀ ľV§ nÉśVIJdÀrÉ bhÀLÀ ąvÀsÀ
bdÀÄkÀŃÉVkÉMb AsÉM»ÀÄÆ čvÀÄŤrÀÄvÀ hÁŤlè.’
‘sÀtÀåvÁdÀ vÀ»ÁtÀÄ.’
‘kÀnÀßDÀdÀ ŕľM»ÀÄrÀÄ M»À»ÁrÀÆ čvÀÄgÉ sÀhÁM»ÀÄ vÀ»ÁDÀÄvÀÅąlèvÉV?’
‘vÀ»ÁDÀÄtÁÛrÉ. nÁnÀÄ vÀ»ÁDÀÄvÀ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ kÉlsÀvÀnÀÆß §VkÀë”ÚdÀqŋÖĺÄMdÀ nÉśVDÀÄtÁÛrÉ.’
‘idÀľMdÀ čvÀÄä vÀÄnÀőìgÉ tÀÄMb vÀåĽÉM»À»ÁŤrÀbhÀÅdÀÄ.’
‘vÀåĽÉM»ÀÄlè-sÀÆá§RM»À»ÁŤdÉ. hÁgÉ nÀnÀßnÀÄß hÀřM»ÀÄÄvÀvÀrÉV nÀnÀß ŕľM»ÀÄ ńÄtÀærÀÄ. jnÀrÀ tÉgÀřkÉ hÉšgÀřkÉgÀLÀ
vÉÄVŇÉ ŇÉVKkÀnÀ sÁŕtÀåŠæM»ÉÄ avÀlMęődÀrÉ avÀnÀÄ M»À»ÁvÀ pÀÅrÀÄSÁĽÀRkÉÌ brÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘ŕľM»ÀÄľgÉ čvÀÄänÀÄß kÀMDÀrÉ iSÀÄÖ kÉśVpÀvÉVtÀkÉÌ?’
‘anÉVkÀ kÁrÀNgÀřvÉ.’
‘hÉVLÀħÛVrÁ?’
‘vÉÆdÀlnÉM»ÀÄdÀÄ nÁnÀÄ avÀrÀ dÁsÉśVhÀvÀnÀÄß vÀ»ÁDÀÄvÀÅąlè. sÁŕtÀå sÁvÀ»Áæjå nÀnÀgÉ sÁvÀÄåvÁąV jgÀtÀÄÛ.
iłè dÉśDÀØvÀrÀÄ ŰkÀÌvÀrÀnÁߍ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ avÀrÀvÀrÀ kÀq§gÀLÀÄ. sÀkÁRľ aćkÁrÀ, kÁŇÉVjÄ pÉšæPÉsÀrf Ťľ,

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 6 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ňæVvÀÄM§kÉ, ŃÉMgÀLÀÆrÀÄ pÉæsf vÀÄÄdÀæNgÀLÀlè. nÀvÀÄä sÁŕtÀå pÀæpÀMcÀ hÀLÉM»ÀÄdÀnÉßV hÉšsÀdÁŤ hÉVLÀÄvÀ oMdÀÄ kÀÆgÀÄ
bMDÉ. adÀkÉÌ O kÉśTÖvÀrÉV M»ÉÆVgÀårÀÄ. ŠľM»ÀÄ ŇÉVKkÀrÀÄ tÀvÀÄä pÀæ§cÁÒM»ÉÄgÀLÁgÀŃÉVkÉMdÀÄ ŕľM»ÀÄrÀ bM»ÀÄkÉ. avÀrÀÄ
ŤæVkf nÁTkÀgÀLÀnÀÄß anÀÄvÁdÀ vÀ»ÁIJdÀrÉ nÁvÀÇ vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ; avÀrÀÄ sÀrÀLÀ rÀgÀLÉ, sÁnÉĚfgÀLÀnÀÄß brÉdÀrÉ nÁvÀÇ
brÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ. avÀrÀÄ M»À»ÁvÀ kÀńM»ÀÄ bgÉÎ EnÀÄ ağpÁæM»ÀÄ kÉśDÀÄtÁÛrÉśV adÀnÀÄß nÁvÀÇ pÀæ§ŁÀéčsÀŃÉVkÀÄ. hÁgÉ
vÀ»ÁDÀŇÉśpÀàdÀ nÀnÀßMĽÀvÀrÀÄ pÀŽMgÀrÀÄ.’
‘ŠľM»ÀÄrÀÄ sÁŕtÀådÀłè hÉVgÉ ŃÉLÉM»ÀÄŃÉVkÉnÀÄߧÛVľ?’
‘avÀrÀ pÀævÀq§Û idÀÝ hÁgÉ. sÁŕtÀå sÀqŋÖgÉ ŃÉVkÁdÀ vÉÆdÀlnÉM»ÀÄ gÀÄN sÀécÀÒMdÀvÉčsÀÄvÀSÀÄÖ sÁétÀMtÀæ”å, ńcÁrÀ
sÁétÀMtÀæ”å, vÀÄtÀÄÛ ucÁÑrÀ sÁétÀMtÀæ”å. adÀÄ M»À»ÁľgÉ sÁŁÀåńlè avÀrÀÄ kÁgÀdÀ vÀÄő hÁLÀÄvÀ»ÁDÀŃÁrÀdÀÄ.’
‘ŕľM»ÀÄrÀ kÉśVpÀdÀ erÀDÀnÉM»ÀÄ kÁrÀN M»À»ÁvÀÅdÀÄ?’
‘avÀrÀ vÉÄVlàMŠÛM»ÀÄnÀÄß nÁvÀÅ avÀľŤMtÀ hÉcÀÄÑ čSÉŒĺÄMdÀ anÀÄsÀľsÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘hÁgÉMdÀrÉ?’
‘ńvÀľsÀÄtÉÛVnÉ. kÀnÀßDÀ-ŕMąV vÁdÀvÀnÀÄß ArÀMğődÀvÀrÀÄ M»À»ÁrÀÄ błèrÁ?’
‘pÀľSÀ§ÛnÀ ŕľM»ÀÄrÀÄ.’
‘A vÁdÀ ełègÉ kÉśnÉ vÀÄÄŽÖtÀÄ błèrÁ?’
‘čVvÀÅ hÉšrÀgÉ bMąľ.’
‘avÀrÀÄ?’
‘avÀrÀÄ ŕMąM»ÉÆDÀnÉ opÀàMdÀ vÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ aŞl BÁrÀtÀ vÀåŠÛgÀLÁdÀrÀÄ?’
‘idÀľMdÀ kÀnÀßDÀdÀ gÀ§M»ÉÄVnÁĺÄtÀÄ?’
‘hÁLÁĺÄtÀÄ.’
‘AdÀrÉ ŕľM»ÀÄrÀÆ ŊÀŠÛ ńÄVľ kÀnÀßDÀkÁÌŤ dÀÄIJM»ÀÄħÛdÁÝrÀŇÁè?’
‘nÁnÀÄ ilèvÉnÀßłlè. AdÀrÉ A dÀÄIJvÉÄM»ÀÄ ľV§ nÀnÀgÉ oďàgÉĺÄlè. ńńŁÀ ńcÁrÀgÀLÀÄLÀî hÀtÀÄÛ jnÀrÀnÀÄß
kÀÆIJkÉśMDÀÄ kÉlsÀ vÀ»ÁDÀŇÁgÀdÀvÀrÀÄ hÀľdÀÄ hÀMŰhÉšVdÀ kÀnÀßDÀ nÁDÀnÀÄß kÀTÖblèrÉV?’
‘IgÀvÀrÀÄ hÀtÁÛrÀÄ jnÀgÀLÀnÀÄß kÀÆIJőkÉśMIJlèvÉV?’
‘kÀÆIJőkÉśMIJdÁÝrÉ. tÀvÀÄä vÀÄtÀkÉÌ ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß sÀÆŰsÀdÀMtÀhÀvÀrÀnÉßV! tÀvÀÄä vÀÄĘÀvÀnÉßV sÁÜďőkÉśMIJdÁÝrÉ.
hÉšVdÀ hÉšVdÀ kÀDÉ adÀrÀ ŊÁĄÉgÀLÀnÀÄß ŃÉLÉsÀÄtÁÛrÉ. kÀnÀßDÀdÀ kÉlsÀ hÉVgÉV irÀł, pÀrÀsÀàrÀ pÀæŊÀMsÉM»ÀÄ kÉlsÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 7 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

čSÀÌMTkÀvÁŤ sÁgÀħÛdÉ.’
‘I pÀľőܧ sÀÄŁÁľsÀÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘ŕľM»ÀÄľgÉ ńŊÁl aMtÀHkÀrÀN ŃÉLÉdÁgÀ.’
‘adÀÄ sÁŁÀåvÉV?’
‘sÁŁÀåvÀnÁߍsÀŃÉVkÀÄ. jnÀvÁNđgÉ sÁkÀSÀÄÖ kÉcÀÄÑ bMdÀÄ, I AlsÀå pÀævÀq§Û hÉšVgÀŃÉVkÀÄ.’
‘adÀÄ eMągÉ sÁŁÀå?’
‘dÉVŊÀ sÀMpÀÇNR sÀétÀMtÀævÁdÁgÀ.’
‘rÁjŠVM»ÀÄvÁĺÄtÀÄ-adÀkÀÆÌ sÁŕtÀåkÀÆÌ EnÀÄ sÀMbMŁÀ?’
‘rÁjŠVM»ÀÄdÀ gÀÄľM»ÀÄÆ jnÀŕtÀ, sÁŕtÀådÀ AdÀŊÀRvÀÇ adÉV AŤdÉ. nÀvÀÄä kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå sÀMsÉÜ elè
ńcÁrÀvÁągÀřgÀÆ sÁégÀtÀ čVDÀŃÉVkÀÄ. ŕľM»ÀÄrÀÄ tÀvÀÄä vÉÄVrÀÄ őMhÁsÀnÀąMdÀ kÉLÀŤřdÀÄ ŸVvÀnÀdÀ sÀvÀÄsÉågÀLÀnÀÄß
gÀvÀÄčsÀŃÉVkÀÄ.’
‘IgÀvÀrÀÄ ŸVvÀnÀdÀ sÀvÀÄsÉågÀLÀnÀÄß gÀvÀÄčsÀħÛlèvÉMdÀÄ čvÀÄä ağpÁæM»ÀÄvÉV?’
‘čsÀìMdÉVhÀvÁŤ, avÀrÀ upÀnÁåsÀgÀLÀnÀÄß kÉVř nÉśVIJ gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß Oą nÉśVIJ. pÀMpÀ rÀnÀßrÀ kÁëtÀæM»ÀÄÄgÀ, őVtÁ
sÁń§æ dÀvÀÄM»ÀÄM§M»ÀÄrÀ AdÀŊÀR őÛçV sÀvÀ»Áj, vÁłäVŠ, SÉVkfìďM»ÀÄrf vÀÄhÁ kÀńgÀLÀ ŸVvÀnÀ sÀMkÀlàgÀLÀłèM»ÉÄV avÀrÀ
ŰtÀæńnÀÆß nÀłM»ÀÄħÛdÉ.’
‘ŃÉVkÁdÀSÀÄÖ pÀævÁsÀ vÀ»ÁIJ jnÀsÁvÀ»ÁnÀådÀ sÀMbMŁÀvÀčßTÄÖkÉśLÀÄîtÁÛrÀŇÁè?’
‘pÀævÁsÀ vÀ»ÁDÀÄtÁÛrÉ. hÉVgÉ błèrÁ? rÁvÀÄvÉÆVhÀnÀ kÀMpÀčM»ÀÄvÀrÀ 40 ąvÀsÀgÀLÀ ŽkÉVTÄ kÉśMDÀÄ BÁrÀtÀ
pÀM»ÀÄRTnÀ vÀ»ÁIJ bMdÀ hÁgÉ. sÉkÉMDf kÁèsf pÀæM»À»ÁN; ąvÀsÀkÉÌ oMdÉśMdÀÄ UrÀÄ, hÉšVdÀ kÀDÉ ňæVvÀÄMtÀrÀ
vÀÄnÉM»ÀÄłè uřdÀÄkÉśLÀÄîvÀÅdÀÄ. avÀrÀÄ kÁNÄvÀÅdÀÄ upÀnÁåsÀ vÀÄMąrÀ, kÀnÁRTkÀ sÀMGÀdÀ pÀÅsÀÛkÀ BÀMDÁrÀ
vÀÄtÀÄÛ rÉYŇÉéV sÉÖVSÀnf. idÀľMdÀ jnÀsÁvÀ»ÁnÀådÀ sÀMbMŁÀ kÀSÀÖ sÀÄKgÀLÀ pÀľcÀM»ÀÄ eSÁÖgÀÄtÀÛdÉMbÄdÀnÀÄß čVvÉV
pÀrÁåŇÉśVŰő.’
‘ŕľM»ÀÄľgÉ čVvÀÅ hÉVLÀÄvÀÅdÉVnÀÄ?’
‘sÉkÉMDf kÁèsf ęTÄÖ vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄ kÁèőnÀłè pÀæM»À»ÁN vÀ»ÁIJ; tÀŇÉM»ÀÄ vÉÄVłrÀÄvÀ jrÀtÁľM»ÀÄ rÀÄvÀ»ÁlÄ
tÉgÉdÀÄ ĄÁą ĚÉśVď hÁŠ; hÉšVdÀ kÀDÉ ňæVvÀÄMtÀrÀ A§ĽÀå őéVkÀľsÀÄvÀÅdÀnÀÄß ęTÄÖ sÁŁÁrÀN vÀÄnÀÄSÀånÀ vÀÄnÉM»ÀÄłè
uřdÀÄkÉśřî; hÀŠÌM»ÀÄMtÉ oMdÀÆľčMdÀ inÉśßMdÀÆľgÉ hÉšVgÀÄvÀÅdÀnÀÄß čłèő oMdÉV UľnÀłè čMtÀÄ elèrÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 8 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

pÀľcÀM»ÀÄ vÀ»ÁIJkÉśřî; čvÀÄä gÀMTÄ vÀÄÆĚÉ čVvÉV hÉšrÀÄvÀÅdÀnÀÄß aBÁåsÀ vÀ»ÁIJkÉśřî; vÉÆVĚÁrÀÄ kÁrÀÄ ęTÄÖ
kÁőM sÁęM»ÀÄ jTkÁdÀłè §rÀÄgÁIJ - avÀnÀ ČÉśtÉ ŁÁrÁLÀvÁŤ vÀ»ÁtÀnÁIJ avÀrÀ kÀÄłÛ, GÉśVDÁ kÀĽÉM»ÀÄnÀÄß
sÀélà kÉVřkÉśřî; čvÀÄä vÀÄIJ hÀÅIJM»ÀÄnÉßŇÁè vÀÄnÉM»ÀÄłèM»ÉÄV ęTÄÖ elè ČÁ§ vÀÄtÀ pÀMĽÀdÀvÀrÀłèM»ÀÄÆ sÀľsÀvÀÄvÁŤ
vÀåvÀhÀľő.’
‘sÁŕtÀå ęVągÉ brÀŃÉVkÉV?’
‘sÀÆM»ÀÄR ęVągÉ bMąlèvÉV, arÀvÀÄnÉM»ÀÄ ŰnÀßdÀ kÀLÀŊÀdÀ vÉÄVŇÉV EnÀÄ avÀnÀÄ pÀækÁňsÀÄvÀÅdÀÄ?’
‘čvÀÄgÉ eMtÀhÀ sÁŕtÀå ŃÉVkÀÄ?’
‘nÀnÀgÉ eMdÀrÉ nÀvÀÄä jnÀkÉÌ eMdÀlèvÉV čvÀÄä ağpÁæM»ÀÄ?’
‘hwdÀÄ.’
‘sÀŸVvÀ sÁŕtÀå, sÁĽÀRkÀ sÁŕtÀå, BÁvÀpÀæcÉśVdÀkÀ sÁŕtÀå, adÀrÀ sÀqŋÖgÉ tÁågÀŃÉVkÀÄ, ćVHŊÀŠÛ ŃÉVkÀÄ,
ńcÁrÀŊÀŠÛ kÀÆrÀlŤnÀMtÉ JÀ«ÄLÀďsÀŃÉVkÀÄ.’
‘sÀMBÁSÀĹÉ bhÀLÀ gÀMğVrÀvÁgÀÄtÀÛ bMtÀÄ. čvÀÄä ńSÀM»ÀÄ oMdÉrÀDÀÄ vÀ»ÁtÀÄ kÉVLÀŇÉV?’
‘avÀŊÀåvÁŤ kÉVř.’
‘čvÀÄä ŁÀvÀÄR M»À»ÁvÀÅdÀÄ?’
‘aMtÀåj ŁÀvÀÄR.’
‘pÀľhÁsÀå vÀ»ÁDÀÄ§ÛąÝVľ. sÀľM»À»ÁŤ hÉVř.’
‘čjkÀÆÌ nÁnÀÄ hÉšŇÉM»ÀÄ vÀÄtÀÄÛ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ 35 kÉśVŽ jnÀrÀÆ hÉšŇÉM»ÀÄrÉV.’
‘hÁgÉMdÀrÉ?’
‘eMdÀÄ pÀrÀŠVM»ÀÄľgÉ nÀvÀÄä dÉVŊÀvÀnÀÄß pÀsÁM»ÀÄnÀ dÁnÀ vÀ»ÁIJdÉvÉšV aMdÉV nÀvÀÄä ŁÀvÀÄR-sÀMsÀÌ–§ eŇÁè
nÁvÀ»ÁvÀŊÉVSÀvÁdÀvÀÅ.’
‘hÁgÁdÀrÉ ŃÁæhÀäN-ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀ; ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèM I hÉšVrÁTgÀLÉVtÀkÉÌ?’
‘aČÁÕnÀąMdÀ. ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ sÀvÁRćkÁľ nÁnÉMdÁdÀrÀÆ AdÀrÉ I ŁÀvÀÄR, vÀÄtÀgÀLÀnÀÄß oMdÉV hÉšDÉtÀdÀłè
tÉśDÉdÀÄ hÁkÀÄtÉÛVnÉ. idÀÄ hÉšVdÀ hÉšrÀtÀÄ nÀvÀÄä dÉVŊÀkÉÌ vÀÄÄŠÛĺÄlè.’
‘eMągÁdÀrÀÆ adÀÄ sÁŁÀåvÉV?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 9 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘sÁŁÀå, rÀSÁå dÉVŊÀkÉÌ sÁŁÀåvÁdÀSÀÄÖ ŕMdÀÆsÁÜnÀkÉÌ sÁŁÀåńlèvÉVkÉ? nÀvÀÄä eŇÁè aćvÁåćgÀřgÀÆ oMdÉV
ŰŠtÉì-dÉVŊÀkÉÌ sÀMpÀÇNR sÁétÀMtÀæ”å brÀŃÉVkÀÄ.’
‘I BÁvÀnÉM»ÀÄnÀÄß čvÀÄä gÀæMĽÀgÀLÀłè tÀMąąÝVrÁ?’
‘sÁkÀSÀÄÖ tÀMądÉÝVnÉ. nÀnÀß ‘sÁŕtÀå rÀtÀß’ kÁdÀMbľ idÉV ağpÁæM»ÀÄdÀ vÁåĄÉåM»À»ÁŤdÉ.’
‘čvÀÄä kÁdÀMbľgÀLÀÄ nÀnÀgÉ bhÀLÀ vÉÄcÀÄÑ. kÀnÁRTkÀdÀ sÀvÉšRVtÀÌ–SÀÖ kÁdÀMbľkÁrÀrÀÄ čvÀÄä ağpÁæM»ÀÄdÀłè
M»À»ÁrÀÄ?’
‘M»À»ÁrÉVnÀÄ? nÁnÉV.’
‘ńÄkÀÌvÀrÀÄ EtÀkÉÌ hÁgÉ hÉVLÀÄvÀÅąlè?’
‘avÀrÀnÀÄß kÉVř nÉśVIJ.’
‘čvÀÄgÉ gÀdÀådÀ vÉÄVŇÉ tÀÄMb iSÀÖvÉMdÀÄ kÁNÄtÀÛdÉ.’
‘hwdÀÄ.’
‘pÀdÀåvÀnÉßVkÉ brÉM»ÀÄÄvÀÅąlè?’
‘nÁnÀÄ M»À»ÁvÀdÀnÀÆß brÉM»ÀÄŃÉVkÉMdÀÄ brÉM»ÀÄÄvÀÅąlè. hÉVLÀŃÉVkÁdÀ ńSÀM»ÀÄńdÀÝrÉ adÀÄ tÁnÁŤM»ÉÄV
hÉšrÀbrÀÄtÀÛdÉ.’
‘kÀnÀßDÀ nÁIJnÀłè iSÀÄÖ jnÀ kÁvÀå brÉM»ÀÄÄvÁgÀ čVvÀÅ brÉM»ÀÄąrÀÄvÀÅdÀÄ AŊÀÑM»ÀÄR.’
‘adÀkÉÌV nÁnÀÄ brÉM»ÀÄħÛlè. kÁvÀå brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ sÀÄlBÀ. adÀkÉÌV elèrÀÆ pÀdÀå brÉM»ÀÄlÄ hÉšrÀDÀÄtÁÛrÉ.’
‘gÀdÀåkÉÌMtÀ pÀdÀå brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ sÀÄlBÀvÉV?’
‘gÀdÀå kÉTÖrÉ pÀdÀåvÁgÀÄtÀÛdÉMb vÀ»ÁtÀÄ čVvÀÅ kÉVřlèvÉ?’
‘kÀnÁRTkÀdÀłè vÁåďőrÀÄvÀ pÀdÀå rÀcÀnÁ ŃÁhÀÅLÀåkÉÌ kÁrÀNvÉVčrÀbhÀÅdÀÄ?’
‘ńcÁrÀdÀ aBÁvÀ. kÀvÀÄRkwŊÀlådÀ kÉśrÀtÉ. pÀæőąÞM»ÀÄ §VkÀë”Ú dÁhÀ.’
‘eŇÁè sÀÆtÀægÀřdÀÝ hÁŤvÉ. sÀélà ńŊÀdÀpÀIJsÀÄńrÁ?’
‘pÀdÀå brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀkÉÌ ńcÁrÀdÀ kÀÄNđkÉ ŃÉVŠlè. hÀŠÌ ŃÉVkÁdÀłè ŃÉVkÁdÀ hÁgÉ hÁrÀbhÀÅdÀÄ. AŁÀÄčkÀ kÀńtÉgÉ
CÀMdÀőìnÀ kÀTÄÖ ilèąrÀÄvÀÅdÀľMdÀ adÀÄ sÀécÀÒMdÀgÁńÄ. ADÀÄtÀÛ ADÀÄtÀÛ hÀtÀÄÛ pÀMŠÛ pÀdÀå ČÉśVIJsÀbhÀÅdÀÄ. AdÀrÉ
ńcÁrÀbdÀÞvÁŤ, sÀÄvÁcÀåvÁŤ, sÀÄsÀMGÀŽtÀvÁŤ gÀdÀå brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ kÀSÀÖ. gÀdÀå ŇÉVKkÀ ečőkÉśLÀÄîvÀÅdÀŠÌMtÀlÆ
‘kÀń’ ečőkÉśLÀÄîvÀÅdÀÄ hÉcÀÄÑ gÀMğVrÀvÁŤ kÁNÄvÀÅdÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 10 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘idÀnÀÄß elèľgÀÆ anÀéĺÄsÀħÛVrÁ?’
‘uMĚÉV? ŃÉVMdÉæ, pÀÅTÖpÀà, rÀtÀßrÀMtÀhÀ utÀÛvÀÄ kÀńgÀLÀÆ idÁÝrÉ.’
‘IcÉgÉ brÀħÛrÀÄvÀ kÁvÀågÀLÉlè čVvÀÅ hÉVřdÀMtÉM»ÉÄV ivÉ.’
‘kÁvÀåvÉVtÀkÉÌ? kÀĽÉM»ÀÄ hÀĹÉM»ÀÄ brÀhÀvÀÇ adÉV AŤdÉ. nÁTkÀvÀMtÀÆ nÁvÀ»ÁvÀŊÉVSÀvÁĺÄtÀÄ. iMdÀÄ sÁŕtÀådÀ
brÀgÁl kÀnÁRTkÀdÀłè.’
‘kÁrÀNvÉVčrÀbhÀÅdÀÄ?’
‘kÉlvÀÅ ŕľM»ÀÄrÀÄ ŕIJdÀ tÀpÀÅàdÁľ.’
‘vÀÄtÉÛVkÉ ŕľM»ÀÄrÀ vÉÄVŇÉ AkÉëVpÀĹÉ hÉšľsÀħÛVľ?’
‘kÉVř, ŕľM»ÀÄrÀÄ kÀńgÀLÀÄ. avÀrÀ AsÉ avÀrÀMtÉ. avÀrÀnÀßnÀÄsÀľő anÉVkÀrÀÄ pÀdÀågÀLÀnÀÄß brÉM»ÀÄŇÉMdÀÄ ŠľM»ÀÄľgÉ
pÉšæVtÁìhÀ őkÀÄ̧ÛtÀÄÛ. brÉdÀrÀÄ kÀqpÁhÀsÀÛvÀnÀß čVIJdÀ vÀÄhÁkÀńM»ÀÄ vÉÄVŇÉ oMdÀÄ kÁvÀå. ŕľM»ÀÄrÀ ŕŤÎgÉ
ńħM»ÀÄÄMĚÉV? AdÀrÉ ŠľM»ÀÄ kÀńgÀLÀÄ hÀÅŽÖnÀłèM»ÉÄV ařdÀrÀÄ. sÀétÀMtÀæ dÁľgÀLÀnÀÄß hÀÅDÀÄŠkÉśMDÀ kÉlvÀrÀÄ uřdÀrÀÄ.’
‘hÁgÁdÀrÉ ŠľM»ÀÄrÀÄ hÉcÁÑŤ gÀdÀådÀ kÀDÉgÉ lkÀë”åkÉśDÀŃÉVkÉnÀÄߧÛVrÉVnÀÄ?’
‘vÉÆdÀlÄ ŸVvÀnÀ anÀÄBÀvÀgÀLÀ kÀDÉgÉ lkÀë”åkÉśDÀŃÉVkÀÄ. jnÀkÉÌ hÉVLÀÄvÀÅdÀÄ tÀnÀßłè EčdÉ? tÁnÀÄ hÉVLÀÄvÀÅdÀÄ
tÀnÀßdÉV pÀrÀrÀdÉV enÀÄßvÀÅdÀnÀÄß ńcÁrÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. hÉVLÀŃÉVkÁdÀÄdÀnÀÄß nÉVrÀvÁŤ, §VkÀë”ÚvÁŤ elèľgÀÆ
aĽÀRvÁgÀÄvÀ hÁgÉ hÉVLÀŃÉVkÀÄ. kÀnÀßDÀdÀłè ŕMdÉ brÉdÀ anÉVkÀ vÀÄhÁ kÀńgÀLÀÄ tÀvÀÄä kÀq§gÀLÀnÉßlè kÁvÀå
rÀÆpÀdÀłèM»ÉÄV brÉądÁÝrÉ. kÀnÀßDÀ sÀMsÀÌ–§M»ÀÄ sÀvÀRtÉśVnÀÄäK pÀľcÀM»ÀÄ bM»ÀÄsÀÄvÀvÀrÀÄ avÀÅgÀLÀ aBÁåsÀvÀnÀßMtÀÆ
vÀ»ÁDÀŇÉVŃÉVkÀÄ. pÀdÀå OdÀÄvÀ ağŇÁSÉM»ÀÄÄLÀîvÀrÀÄ kÁvÀågÀLÀnÀÄß OdÀÄtÁÛrÉ, iMąnÀ ŊÉæVSÀŒ kÀńgÀLÀ kÀq§gÀLÀnÀÄß
OdÀÄtÁÛrÉ. vÀ»ÁsÀpÀ§ækÉM»ÀÄ kÀńgÀLÀnÀÄß OdÀÄvÀ hÀvÁåsÀkÉÌ vÀqĽÁ EtÀkÉÌ ęVLÀÄtÁÛrÉ hÉVř.’
‘čvÀÄgÉ M»À»ÁrÀ gÀdÀå ŊÉYł vÉÄcÀÄÑ.’
‘kÀnÀßDÀdÀłè sÀÄMdÀrÀvÁŤ gÀdÀåvÀnÀÄß brÉM»ÀÄÄvÀ hÀlvÀÅ utÀÛvÀÄ brÀhÀgÁrÀľdÁÝrÉ. avÀrÉlèrÀnÀÆß iłè
čdÉRVňsÀŇÁrÉ. kÉlvÀrÀ ŊÉYłM»ÀÄnÀÄß ńcÁrÀ vÀ»ÁDÉśVN. gÀÄMDÀpÀànÀvÀrÀ vÀÄtÀÄÛ AlÆrÀ vÉMkÀTrÁM»ÀÄrÀ kÁëtÀæ
gÀdÀå. ivÀľbârÀ ŊÉYł pÀvÀRtÀŁÁrÉM»ÀÄMtÉ. adÀÄ brÀÄvÀ rÀBÀsÀkÉÌ hÀqdÀM»ÀÄ JÀ«ÄŇÉènÀÄßtÀÛdÉ. EnÀdÀÄ rÀÄdÀæ
swMdÀM»ÀÄR-EnÀdÀÄ GÀnÀ gÁMğVM»ÀÄR!! vÀ»ÁőÛ, esf. ń. rÀMgÀNÚ ivÀrÀ ŊÉYłM»ÀÄnÀÄß kÁMtÁsÀńÄä§gÉ hÉšVłsÀbhÀÅdÀÄ.
vÀÄłègÉM»ÀÄMtÀhÀ kÉśVvÀÄltÉ, §řM»À»ÁdÀ nÀgÉ, vÀ»ÁńÄRkÀvÁdÀ vÀ»ÁtÀÄgÁľkÉ, ivÀrÀ ŊÉYłgÀLÀłè e§Û kÁNÄtÀÛvÉ.
ČÁŤrÀdÁrÀrÀ gÀdÀå oMdÀÄ ŃÉVrÉ vÀ»ÁdÀľM»ÀÄdÀÄ. avÀrÀ ŊÉYłM»ÀÄłè ńcÁrÀńdÉ, kÀTÄ hÁsÀåńdÉ. kÁrÀMtÀrÀ ŊÉYłM»ÀÄnÀÄß

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 11 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

vÀjædÀ adÀľgÉ hÉšVłsÀbhÀÅdÀÄ. vÀjædÀ hÀrÀLÀÄ kÁNÄvÀÅdÀkÉÌ bhÀLÀ kÀgÀÎlÄè kÉśrÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ. AdÀrÀÆ ŊÀævÀÄ
kÉlvÀÅ sÀl čsÁìĽÀRkÀvÁgÀÄvÀÅąlè. pÀMIJtÀrÁdÀrÀÆ kÀnÀßDÀ ŊÉYłM»ÀÄ §rÀÄLÀnÀÄß blèvÀrÉMdÀrÉ vÀÄhÁdÉVvÀ pÀæBÁkÀrÀ
pÀÇČÁrÀrÀvÀrÀÄ, rÀőkÀtÉ, pÁMIJtÀågÀLÉrÀDÀÄ avÀrÀ ŊÉYłM»ÀÄłè kÀMDÀÄbrÀÄtÀÛvÉ. ődÀÝvÀnÀhÀřî kÀqSÀÚŊÀvÀÄRrÀ ŊÉYł nÀnÀgÉ
vÉÄcÀÄÑ. avÀrÀ ‘gÁMćV sÁŕtÀå’ ńSÀM»ÀÄ nÀnÀgÉ rÀÄŰsÀądÀÝrÀÆ ŊÉYłM»ÀÄ sÉśbŤgÁŤ OdÀÄtÉÛVnÉ. anÁM»À»ÁsÀvÁŤM»ÀÄÆ,
lłtÀ vÀÄnÉśVhÀrÀvÁŤM»ÀÄÆ brÉM»ÀÄblèvÀrÉMdÀrÉ dÉVvÀÅDÀÄ avÀrÀÄ.’
‘ŊÉYłM»ÀÄnÀÄß dÉśrÀŠőkÉśLÀÄîvÀÅdÀÄ hÉVgÉ? čVvÀÅ hÉVgÉ dÉśrÀŠőkÉśMIJľ?’
‘pÁMIJtÀå, pÀævÀcÀnÀgÀřMdÀ ŊÉYł brÀÄvÀÅąlè. utÀÛvÀÄ ŊÉYł irÀÄvÀvÀrÀ kÀq§gÀLÀnÀÄß nÉśVIJ anÀÄkÀľsÀÄtÀÛ
bMdÀrÀÆ ŊÉYł brÀÄvÀÅąlè. adÀÄ sÀéM»ÀÄM sÀÆá§RĺÄMdÀ ŰvÀÄÄävÀ ŰlÄvÉÄ. ńSÀM»ÀÄ vÀÄtÀÄÛ adÀkÀÌnÀÄgÀÄNvÁdÀ
ŊÀædÉÞĺÄdÀÝrÉ ŊÉYł tÁnÉV tÁnÁŤ rÀÆpÀÅgÉśLÀÄîtÀÛdÉ. ‘Style is the man’ enÀÄßvÀ vÀ»Á§nÀłè bhÀLÀ
aĽÀRńdÉ. dÀqSÁÖMtÀkÉÌ tÉgÉdÀÄkÉśřî. bDÀtÀnÀdÀ vÉÄVŇÉ elèrÀÆ brÉM»ÀÄÄtÁÛrÉ. uMDÀÄTÄÖ sÀÄKvÁŤrÀÄvÀvÀrÀÆ
brÉM»ÀÄÄtÁÛrÉ. anÀÄBÀńM»ÀÄ vÀ»Á§nÀłè oMdÀÄ kÉcÀÄÑ, kÀrÀÄĹÉ tÀÄMęrÀÄtÀÛdÉ. OądÀ kÀÆDÀŇÉ nÀvÀÄä hÀqdÀM»ÀÄdÀ vÉÄVŇÉ
oMdÀÄ ńŊÉVSÀ pÀľĹÁvÀÄvÀÅMĚÁgÀÄtÀÛdÉ. sÀÄKdÀ sÀÄpÀà§ÛgÉM»ÀÄ vÉÄVłrÀÄvÀvÀnÀÄ ‘kÀń sÀvÀÄM»ÀÄkÉÌ’ bdÀÞnÁŤ tÁnÀÆ
bDÀtÀnÀvÀnÀÄß vÀNđRsÀÄtÁÛnÉ. avÀnÀ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀłè nÀvÀÄgÉ kÁNbrÀÄvÀÅdÀÄ bľV bÄDÀbÄDÀÄkÉM»ÀÄ čnÁdÀ. ŇÉVKkÀ
sÀtÀåďæM»ÀÄnÀÆ ŊÀŠÛ upÁsÀkÀnÀÆ AŤdÀÝłè avÀnÀ ŊÉYłM»ÀÄłè tÉVjsÀÄì kÀÆIJrÀÄtÀÛdÉ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀ ŇÉVKnÀgÀLÀnÀÄß
tÉgÉdÀÄkÉśřî. avÀrÉVnÀÆ ńdÁéMsÀrÀlè. AdÀrÉ avÀrÀ oMdÉśMdÀÄ vÀ»ÁtÀÄ vÀÄÄtÀÄÛ őMpÀIJődÀM§rÀÄtÀÛdÉ. ŇÉVKkÀ
aMtÀvÀÄÄRŞM»À»ÁdÀSÀÆÖ avÀnÀ ŊÉYłM»ÀÄłè ŸVvÀkÀLÉ vÀÄÆDÀÄtÀÛdÉ.’
‘anÀÄBÀvÀńlèądÀÝ vÉÄVŇÉ sÁŕtÀåsÀqŋÖgÉ kÉYhÁkÀŃÁrÀdÉMdÀÄ čvÀÄä ağvÀÄtÀvÉšV?’
‘KMIJtÀvÁŤ, anÀÄBÀvÀ erÀDÀÄ ńŁÀ. oMdÀÄ vÀ»ÁnÀőkÀ, oMdÀÄ dÉYŕkÀ. utÀÛvÀÄ ŇÉVKkÀ erÀDÀnÀÆß
sÁćsÀlÄ sÀdÁ M»ÀħßsÀħÛrÀÄtÁÛnÉ. eŇÁè anÀÄBÀvÀvÀÇ elèľgÀÆ irÀÄvÀÅdÀÄ ŊÀkÀåńlè. ilèdÀ anÀÄBÀvÀvÀnÀÄß
dÉśrÀŠőkÉśLÀîŇɧßsÀŃÉVkÀÄ. anÀÄBÀvÀŕVnÀvÁdÀ brÀvÀNđgÉ pÁæNńlèdÀ dÉVhÀdÀMtÉ.’
‘I anÀÄBÀvÀ čV§M»ÀÄ eŇÉèM»ÀÄnÀÄß ńÄVľdÀÝrÉśV?’
‘rÀÆĞÀ čV§gÉ sÉśpÀÅà hÁkÀÄvÀvÀnÀÄ M»À»ÁvÀÅdÁdÀrÀÆ dÉVvÀsÁÜnÀdÀ acÀRkÀ vÀq§ÛM»ÀÄnÀÄß avÀlMęsÀł. avÀnÀ
vÀq§Û, pÀævÀq§ÛgÀřgÉ sÀMbMŁÀńlè. brÀhÀgÁrÀ tÉrÉdÀ kÀNđÚnÀ pÀÅrÀMdÀrÀ-tÉrÉdÀ hÀqdÀM»ÀÄdÀ hÀqŋkÉVŊÀ, avÀnÀ anÀÄBÀvÀ,
anÀÄkÀMpÀ ELÀÄ sÀvÀÄÄdÀægÀLÀ AcÉgÀÆ cÁcÀÄtÀÛdÉ. I sÁŁÀnÉM»ÀÄłè avÀnÀÄ tÀnÀßnÀÄß aďRőkÉśLÀÄîvÀ hÀÅtÁtÀä. vÀåŠÛgÉ
GÁtÀvÁgÀbhÀÅdÀÄ; sÀvÀ»ÁjdÀ kÀNđÚgÉ avÀnÀÄ ačV§M»ÀÄ pÀŊÀÄvÁŤ kÁNbhÀÅdÀÄ. sÀvÀ»ÁjdÀ sÀÄLÀÄî dÉVvÀrÀnÉßV pÀÇŸsÀÄtÀÛ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 12 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

kÀÄř§dÀÝrÉ jnÀß, rÀtÁßkÀrÀ, vÉÆVpÀsÁ, ČÉśVŇÁ, PÁèŃÉśV ivÀrÀÄ ełèrÀħÛdÀÝrÀÄ.’
‘čVvÀÅ hÉVLÀÄvÀ vÀ»ÁnÀdÀMDÀąMdÀ aLÉdÀrÉ kÀnÁRTkÀdÀłè eSÀÄÖ vÀÄMą brÀhÀgÁrÀrÀÄ őkÀÄÌtÁÛrÉ?’
‘bhÀLÀ sÀélà vÀÄMą. AdÀrÉ A sÀélà vÀÄMąM»ÀÄ vÉÄVŇÉ kÀNđÚIJ. nÁřnÀ sÁŕtÀåkÉÌ avÀrÉV aIJgÀlÄè.’
hÉštÀÄÛ bhÀLÀ AgÀÄtÀÛ bMątÀÄÛ. rÁM»ÀÄľgÉ UTkÉÌ hÉštÁÛgÀÄtÀÛdÉVnÉśV eMb ŰMtÉ hÀÅŽÖtÀÄ.
‘apÀàĹÉM»À»ÁdÀrÉ brÀÄtÉÛVnÉ. vÀÄnÀsÀÄì ęŰÑ iSÀÄÖ ńSÀM»ÀÄgÀLÀnÀÄß §řhÉVřdÀÝkÉÌ tÀÄMb QÄNđM»À»ÁŤdÉÝVnÉ.’
‘čVvÀÅ bMdÀdÀÄÝ nÀnÀgÀÆ sÀMtÉśVSÀ. nÁvÀÅ AgÁgÉÎ sÀhÀqdÀM»ÀÄrÉśMągÉ hÀqdÀM»ÀÄvÀnÀÄß tÉśVIJkÉśLÀîŃÉVkÀÄ.’
‘AgÁgÉÎ bMdÀÄ kÁNÄvÀÅdÀkÉÌ apÀàĹÉM»À»ÁgÀŃÉVkÀÄ.’
‘AgÀł.’
ęVLÉśÌMDÀÄ hÉšrÀĚÉ. rÁM»ÀÄrÀ rÀÆńÄčMdÀ brÀħÛdÀÝ hÉšgÉ nÀnÀgÉ M»ÀÄjÕkÀÄMDÀdÀ ŁÀÆvÀÄdÀ hÁgÉ vÀÄnÀvÀľkÉM»À»ÁĺÄtÀÄ. nÁnÀÄ kÁNlÄ bMdÀdÀÄÝ obâ pÀMIJtÀnÀnÀÄß; kÀMDÀdÀÄÝ obâ hÀÅtÁtÀänÀnÀÄß!!

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 13 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 2

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

ŕMąV sÀvÀÄsÉå
AkfìPÀDfR M»ÀÄÆčvÀőRŽ pÉæőìnÀvÀrÀÄ pÀækÀŽőrÀÄvÀ DÁ|| sÀÄčV§ kÀÄvÀ»ÁrÀ cÀTŸRM»ÀÄvÀrÀ ‘BÁSÉgÀLÀÄ vÀÄtÀÄÛ sÀvÀÄsÉå’
hÉštÀÛgÉM»ÀÄnÀÄß OądÉ. vÁdÀgÀæsÀÛvÁdÀ BÁSÁ sÀvÀÄsÉåM»ÀÄ vÉÄVŇÉ ňæV kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ sÁkÀSÀÄÖ ńcÁrÀ vÀ»ÁIJrÀÄvÀÅdÀÄ
nÉnÀpÁŤ avÀrÉśMągÉ idÀnÀÄß cÀŰRsÀŃÉVkÉMdÀÄ čŁÀRľődÉ. kÁgÀdÀ, pÀtÀægÀLÀnÀÄß brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀľMdÀ sÀÄKńlèvÉMdÀÄ
nÉVrÀvÁŤ avÀrÀ vÀÄnÉM»ÀÄ kÀDÉ hÉšrÀĚÉ. vÀrÁMDÀdÀłè kÀÄřtÀdÀÆÝ AĺÄtÀÄ. čŊÀåbÝgÁĞÀ vÀ»wnÀvÁvÀľőtÀÄÛ. erÀDÀÄ
gÀÄbâŰÑgÀLÀÄ pÉæVvÀÄkÀlhÀvÁDÀħÛdÀÝvÀÅ. adÀnÀÄß nÉśVDÀÄtÀÛ kÀÄřtÉ. oLÀŤčMdÀ M»À»ÁrÀÆ brÀłlè.
‘rÁM»ÀÄrÉV’ eMdÀÄ kÀÆŤdÉ.
rÁM»ÀÄrÉV bMdÀÄ ńŊÁésÀąMdÀ oLÀgÉ kÀrÉdÉśM»ÀÄÝrÀÄ.
‘sÀélà kÀÆIJ’ eMdÀÄ nÁlÄÌ pÀMŠÛ brÉdÀÄ vÀÄÄŤő ŇÉVKčM»ÀÄnÀÄß kÉLÀŤTÄÖ nÀnÀß kÀDÉ §rÀÄŤdÀrÀÄ.
‘EnÀÄ bMdÀdÀÄÝ?’
‘tÀvÀÄänÀÄß kÁNÄvÀÅdÀkÉÌV bMdÉ. . . vÀÄtÉÛ tÀvÀÄä brÀvÀNđgÉgÉ ńGÀß tÀMdÀ hÁgÁĺÄtÀÄ.’
‘adÉVnÀÆ hÉdÀrÀŃÉVIJ. ńnÁM»ÀÄkÀ nÀnÀß iSÀÖdÉVvÀrÀÄ.’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 14 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘DÁ|| cÀTŸRM»ÀÄvÀrÀ pÀÅsÀÛkÀ OądÉ. tÁvÀÇ OąrÀbhÀÅdÀÄ.’
rÁM»ÀÄrÀÄ pÀkÀÌdÀłèdÀÝ §rÀÄgÀNđĺÄMdÀ pÀÅsÀÛkÀ tÉgÉdÀÄ nÀnÀß kÉYŤtÀÛrÀÄ. pÀÅsÀÛkÀdÀ tÀÄMb kÉMpÀÅ, čVł bNÚdÀ pÉčìŇf
gÀÄrÀÄtÀÄgÀLÀÄ.
‘idÀÄ hÉVŤdÉ?’
‘cÉnÁߍdÉ. brÉdÀvÀrÀÄ dÉśDÀÝ ńdÁéMsÀrÀÄ.’
‘tÀvÀÄgÉ pÀÅrÀÄsÉś§ÛdÀÝrÉ BÁSÁ sÀvÀÄsÉåM»ÀÄnÀÄß cÀŰRsÀŃÉVkÉMdÀÄ bMdÉ.’
‘AgÀbhÀÅdÀÄ.’
‘ŕMdÀÆsÁÜnÀkÉÌ EkÀ BÁSÉ-EkÀ łď ŃÉVkÉMbÄdÀrÀ bgÉÎ tÀvÀÄä ağpÁæM»ÀÄvÉVnÀÄ?’
‘nÁnÀÄ hÀlvÀÅ sÀl A bgÉÎ brÉądÉÝVnÉ. AdÀrÉ nÀnÀß ŕMąnÀ ńcÁrÀgÀLÀÄ kÉlvÀÅ sÀélà vÀ»ÁpÁRTÄ hÉšMąvÉ.’
‘EkÉ?’
‘anÀÄBÀvÀ, vÁåsÀMgÀ vÀÄtÀÄÛ kÁlpÀľvÀtÀRnÉgÀřMdÀ.’
‘hÁgÁdÀrÉ IgÀ čVvÀÅ EnÀÄ hÉVLÀħÛVľ?’
‘sÁkÉæŽsÀnÀ vÀ»ÁgÀRvÀnÀßvÀlMęő kÉlvÀÅ pÀæŊÉßgÀLÀnÀÄß nÁnÀÄ kÉVLÀÄtÉÛVnÉ. sÀvÀÄMjsÀvÁŤ utÀÛrÀ hÉVLÀŃÉVkÀÄ.’
‘pÀæM»ÀħßsÀÄtÉÛVnÉ.’
‘EkÀ BÁSÉ M»À»ÁľgÉ ŃÉVkÀÄ?’
‘oMdÀÄ rÁSÀÖçkÉÌ.’
‘ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀÅ IgÀ oMdÀÄ rÁSÀÖçvÁŤdÉM»ÉÆV?’
‘sÁMsÀÌ–§kÀ dÀqŋÖĺÄMdÀ AŤdÉ, rÁjŠVM»ÀÄ dÀqŋÖĺÄMdÀ AŤlè.’
‘sÁMsÀÌ–§kÀ dÀqŋÖĺÄMdÀ BÁSÁ sÀvÀÄsÉågÉ gÀMDÁMtÀrÀvÉVnÀÆ AŤlèvÀŇÁè?’
‘AŤlè.’
‘inÀÄß ŕMdÀÆsÁÜnÀ sÁétÀMtÀæ”åvÀnÀÄß gÀřőkÉśMDÀÄ oMdÀÄ rÁSÀÖçvÁdÀ vÉÄVŇÉ tÁnÉ I pÀæŊÉß ELÀÄvÀÅdÀÄ?’
‘hwdÀÄ, AdÀrÉ adÀkÉÌ EkÀ BÁSÉ oMdÀÄ sÁŁÀnÀvÀlèvÉV?’
‘sÀétÀMtÀævÁŤrÀÄvÀ M»À»ÁvÀ rÁSÀÖçdÀłè EkÀ BÁSÉ pÀæcÁrÀdÀłèdÉ hÉVř. avÉÄľkÁ, őéTÓrÉèMDf, iMgÉèMDf, rÀSÁå
dÉVŊÀgÀLÀŇÉèŇÁè hÀlvÁrÀÄ BÁSÉgÀLÀÄ pÀæcÁrÀdÀłèlèvÉV? ŕMdÀÆsÁÜnÀkÉÌ sÁétÀMtÀæ”å őkÀÌdÀMtÉ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀkÉÌ ALÀrÀsÀrÀÄ
hÀÇIJdÀ oMdÀÄ kÀÄhÀkÀńdÀÄ. nÀvÀÄävÀrÀÆ adÉV ŠnÀßľM»ÀÄnÀÄß ŃÁľsÀÄtÀÛ hÉšrÀŽdÁÝrÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 15 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÉV idÀrÀ pÀÅrÀsÀÌ–tÀrÁŤdÁÝrÀŇÁè?’
‘gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ hÉVřdÉśÝMdÀÄ. jnÀ §řdÀÄkÉśMDÀdÉśÝMdÀÄ. dÉśDÀØvÀrÀ vÀ»ÁtÀÄ sÀNÚvÀrÀ vÀÄÆlkÀ bMdÁgÀ
pÀvÀRtÀŁÁrÉ ŠrÀÄgÁlvÉM»ÀÄłè hÀľdÀMtÉ agÀÄtÀÛdÉ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ vÀåvÀhÁrÀ dÀqŋÖĺÄMdÀ EkÀBÁSÉ ŃÉVkÉMdÀrÀÄ.
ŕMąM»ÀÄnÀÄß ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ hÀtÀÛnÉM»ÀÄ nÁlÄÌ aMŊÀ jnÀ vÀ»ÁtÁDÀÄvÀÅdÀľMdÀ adÀnÀÄß rÁSÀÖçBÁSÉM»ÀÄnÁߍ
aLÀvÀIJőkÉśLÀîŃÉVkÉMdÀÄ hÉVřdÀrÀÄ.’
‘nÁåM»ÀÄvÁŤM»ÉÄV idÉ. ğnÁßğpÁæM»ÀÄkÉÌ avÀkÁŊÀvÉłèMdÀ bMtÀÄ?’
‘brÀÄtÀÛdÉ. vÀÄÆl tÀtÀédÀlèlè, sÀÆkÀë”ä AcÀrÀĹÉM»ÀÄłè gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ ŕMąM»ÀÄnÀÄß blvÀdÀâMŁÀnÀąMdÀ
pÀæcÁrÀvÀ»ÁDÀŃÉVkÉMdÀÄ hÉVLÀłlè-alèvÉV?’
‘hwdÀÄ.’
cÀkÀævÀ§R rÁjgÉśVpÁlcÁM»ÀÄRrÀÄ kÁMgÉæsf vÀÄM§ævÀÄMDÀlvÀnÀÄß sÁÜďődÀ kÀÆDÀŇÉ vÀÄdÀrÁsÀÄ pÁæMtÀådÀłè
kÁnÀÆčnÀ vÉÆrÉhÉškÀÌrÀÄ. tÀvÀÄä tÀtÀékÉÌ ńrÉśVćődÀvÀrÀnÀÄß kÁrÁgÁrÀkÉÌ kÀLÀÄŕődÀrÀÄ. ęæŽSf sÁvÀ»ÁæjåvÁągÀLÀnÀÄß
ńÄVľsÀÄvÀSÀÄÖ dÀŃÁâřkÉ nÀDÉőęTÖrÀÄ.’
‘hwdÀÄ, tÀÄMb anÁåM»ÀÄ vÀ»ÁIJ anÀvÀŊÀåkÀvÁŤ dÉéVSÁsÀÆM»ÉÄgÀLÀnÀÄß jnÀtÉM»ÀÄłè ę§ÛdÀrÀÄ.’
‘gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ ŕMąV pÁæMtÀåBÁSÉgÀLÀnÀÄß pÀæ§BÀŽsÀkÀÆDÀdÉMdÀÆ, avÀÅgÀLÀ vÉÄVŇÉ apÀpÀæcÁrÀ vÀ»ÁDÀkÀÆDÀdÉMdÀÆ KMIJtÀvÁŤ hÉVřlèvÉV?’
‘hÉVřdÁÝrÉ.’
‘ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÀÄ EnÀÄ vÀ»ÁIJdÀrÀÄ? hÉšVdÀ hÉšVdÀ kÀDÉ pÁæMtÀåBÁSÉ, sÁŕtÀå, sÀMsÀÌ–§gÀLÀnÀÄß tÉgÀLÀÄtÀÛ
bMdÀrÀÄ. ŕMąV pÀæcÁrÀvÀnÀÄß vÀÄrÉtÀÄ avÀrÀÄ pÁæMtÀå BÁSÉgÀLÀ apÀ-pÀæcÁrÀvÀnÀÄß vÀ»ÁIJdÀrÀÄ. sÀÜřVM»ÀÄ sÀMsÉÜgÀLÀ
nÉrÀvÀÅ pÀDÉdÀÄ pÁæMtÀå BÁSÉgÀLÀnÀÄß upÀvÁsÀ sÁĺÄsÀÄtÁÛ bMdÀrÀÄ.’
‘tÀpÀÅà sÀÜřVM»ÀÄ sÀMsÉÜgÀLÀdÉV ńnÁ gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀdÀlè-ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÀdÀÆ alè.’
‘čvÀÄä §LÀÄvÀřkÉ tÀpÀÅà, gÁMć, nÉhÀrÀÄ, AČÁdÀrÀ hÉsÀrÀÄgÀLÀnÀÄß vÀÄÄMdÉ vÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ pÀæcÁrÀkÀrÀÄ čMtÀrÀÄ.
kÁMgÉæőìnÀ BÀkÀÛrÁŤdÀÝ sÀÜřVM»ÀÄ sÀMsÉÜgÀLÀ pÀævÀtÀRkÀrÀÄ dÉśDÀØ hÉsÀrÀÄgÀřgÉ vÀÄrÀÄLÁŤ AtÀäGÁtÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŇÁrÀMğődÀrÀÄ.’
‘ŕMąV pÀæcÁrÀ sÀMsÉÜgÀLÀ vÉÄVŇÉ čvÀÄä AkÉëVpÀvÉVnÀÄ?’
‘erÀDÀÄ, oMdÀÄ, adÀÄ bMDÀvÁLÀgÁrÀrÀ sÀMsÉÜ. kÀnÀßDÀnÁDÀÄ bDÀvÀrÀ dÉVŊÀ. iłè hÀN kÉśTÄÖ pÀæcÁrÀ nÀDÉsÀÄvÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 16 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

sÀMsÉÜgÀřlè. I kÁrÀNąMdÀ hÀNdÀ swlBÀåńdÉM»ÉÄMdÀÄ ŕMąV pÀæcÁrÀ sÀMGÀgÀLÀÄ kÀnÀßDÀdÀ vÉÄVŇÉ ŁÁř nÀDÉődÀvÀÅ.
erÀDÀÄ, pÀæcÁrÀkÀrÀ udÉÝVŊÀ. Hindi Imperialism (ŕMąV sÁvÀ»ÁæjåvÁdÀ) sÁÜďsÀÄvÀÅdÀÄ. gÀÄrÀÄdÉVvÀ
rÀńVMdÀærÀÄ hÉVřdÀMtÉ sÁéğvÀ»ÁnÀvÀÅLÀî M»À»ÁvÀ nÁIJnÀvÀnÉV AgÀł, BÁSÁsÀMbMć sÁvÀ»ÁæjåvÁdÀvÀnÀÄß sÀŕsÀnÀÄ.’
‘idÀkÉÌ pÀľhÁrÀvÉVnÀÄ?’
‘rÀńVMdÀærÉV adÀnÀÆß sÀÆŰődÁÝrÉ. ‘Do not rest content with the accidental advantage
of your numbers. Attract people by creating great creative literature’ (ŕMąV
vÀ»ÁtÁDÀÄvÀvÀrÀ sÀMĄÉå tÀÄMŃÁ idÉM»ÉÄMdÀÄ sÀMtÀÄSÀÖrÁŤ kÀÆDÀŃÉVIJ. adÉśMdÀÄ AkÀőäkÀ anÀÄkÀÆl ŇÁBÀ vÀ»ÁtÀæ.
čVvÀÅ ucÀÑkÉśVŽM»ÀÄ sÀqŋÖkÁrÀkÀ sÁŕtÀåvÀnÀÄß rÀŰő jnÀrÀnÀÄß AkÀŋRőľ) ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÀÄ kÉVvÀl BÁSÁ
pÀæcÁrÀvÀlè, jnÀtÉM»ÀÄłè sÁŕtÀå sÀMsÀÌ–§M»ÀÄ pÀæsÁrÀvÀnÀÆß kÉYgÉśLÀîŃÉVkÀÄ.’
‘A bgÉÎ čvÀÄä ńrÉśVŁÀńlèvÉV?’
‘nÁnÀÄ adÀnÀÄß hÀqtÀÆàvÀRkÀ sÁégÀ§sÀÄtÉÛVnÉ. ŕMąV-kÀnÀßDÀdÀ bgÉÎ nÁnÉSÀÄÖ ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß vÀåkÀÛpÀIJődÉÝVnÉM»ÉÆV
adÀrÀ hÀtÀÛrÀSÀÄÛ sÁMsÀÌ–§kÀ ŃÁMŁÀvÀåkÁÌŤ hÉNgÁDÀħÛdÉÝVnÉ. ŕMąM»ÀÄ kÀĽÉ kÁdÀMbľgÀLÀÄ kÀnÀßDÀkÉÌ anÀÄvÁdÀvÁgÀlÄ
ŊÀæńÄsÀħÛdÉÝVnÉ. hÁgÉV ŕMą jnÀgÀřgÉ kÀnÀßDÀdÀ bgÉÎ aľvÀÅMTÄvÀ»ÁIJkÉśDÀŇɧßsÀħÛdÉÝVnÉ. BÁrÀtÀdÀłè vÀÄÆIJrÀÄvÀ
I anÉYkÀvÀÄtÀåkÉÌ sÁkÀSÀÄÖ pÀrÀsÀérÀ bLÀkÉ, pÀľcÀM»ÀÄgÀřlèąrÀÄvÀÅdÉV kÁrÀNvÉMdÀÄ nÀnÀß vÀÄtÀ. pÀæsÁrÀdÀqŋÖĺÄMdÀ kÉlsÀ
vÀ»ÁDÀħÛrÀÄvÀvÀrÀÄ tÁvÀÅ ąŤéjM»ÀÄ vÀ»ÁDÀħÛdÉÝVvÉMdÀÄ BÁńőrÀÄtÁÛrÉ. idÀÄ tÀpÀÅà, nÀvÀÄä dÀÄdÉYRvÀ nÉśVIJ PÉæMcf,
iMŤèSf, rÀSÀånf, jvÀÄRnf, iĚÁłM»ÀÄnf kÀńgÀLÀÄ, kÀtÉgÁrÀrÀÄ, ńvÀÄŊÀRkÀrÀÄ ivÀrÀ bgÉÎ sÁkÀSÀÄÖ gÉś§ÛdÉ-hÉcÀÄÑ
§řM»ÀÄlÄ bM»ÀÄődÀrÉ apÁrÀvÁdÀ anÀÄkÀÆlńdÉ. nÀvÀÄä dÉVŊÀBÁSÉgÀLÀ bgÉÎ eMtÀhÀ dÁľdÀæ”å vÀÄÆIJdÉ nÉśVIJ, nÉrÉ
pÁæMtÀågÀLÁdÀ tÀńÄLÀÄ, tÉlŤnÀ bgÉÎ kÀÆDÀ nÀvÀÄgÉVnÀÆ gÉś§Ûlè. ŕMąV, bMgÁř, gÀÄjrÁ§, asÁìńÄ hÉsÀrÀÄgÀLÀnÀÄß
vÀ»ÁtÀæ kÉVLÀbŇÉèvÀÅ.’
‘I aČÁÕnÁMŁÀkÁrÀvÀnÀÄß hÉšVgÀŇÁIJsÀÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘vÀÄÄMbĺÄM»ÀÄ ď. i. enf.sÀMsÉÜ vÉÄVlàMŠÛ hÁŠ tÉśVľődÉ. eŇÁè BÁrÀ§VM»ÀÄ BÁSÉgÀLÀ sÁŕtÀå pÀľcÀM»ÀÄ
vÀ»ÁIJkÉśDÀÄvÀ oMdÀÄ utÀÛvÀÄ vÀgÀRdÀ vÀ»ÁsÀpÀ§ækÉM»ÀÄnÀÄß nÀDÉsÀħÛdÉ. idÀÄvÀrÉgÉ asÁìńÄ, bMgÁř BÁSÁ
sÁŕtÀå i§hÁsÀgÀLÀnÀÄß pÀækÀŽődÉ. vÀÄÄMdÉ ŃÉVrÉ ŃÉVrÉ BÁSÉgÀLÀ sÁŕtÉåV§hÁsÀgÀLÀnÀÄß pÀækÀŽsÀÄtÀÛdÉ. pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ
BÁrÀ§VM»ÀÄ BÁSÉM»ÀÄłèM»ÀÄÆ iMtÀhÀ pÀæM»ÀÄtÀßvÁgÀŃÉVkÀÄ.’
‘pÀľSÀtÀÄÛ I kÁM»ÀÄRvÀnÉßVkÉ kÉYgÉśLÀîŃÁrÀdÀÄ?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 17 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘pÀľSÀtÀÄÛ kÉYgÉśLÀîŃÉVkÁdÀ anÉVkÀ kÁM»ÀÄRgÀLÀłè idÉśMdÀÄ. I sÀMsÉÜgÉ vÉÆdÀlÄ aŠìjnf gÁåsf kÉśTÄÖ
bdÀÄŠő AnÀMtÀrÀ vÀÄÄMąnÀ ńSÀM»ÀÄvÀnÀÄß M»ÉÆVŰsÀŃÉVkÁŤdÉ.’
‘ŕMąM»ÀÄ bgÉÎ iMdÀÄ pÀľSÀtÀÄÛ tÀLÉąrÀÄvÀ ŁÉśVrÀĹÉM»ÉÄVnÀÄ?’
‘hÀľM»ÀÄÄvÀ hÉšLÉM»ÀÄłè tÉVlÄvÀÅdÀÄ (Drifting); ŕMdÉ pÀľSÀtÀÄÛ tÁnÉV I sÀvÀÄsÉåM»ÀÄnÀÄß hÀÅŽÖhÁŠtÀÄ.
AgÀ pÀľSÀ§ÛnÀ upÁŁÀåkÀërÁŤdÀÝ ňæV IJ. ń. gÀÄMDÀpÀànÀvÀrÀÆ, pÀľSÀtÀà§ÛkÉM»ÀÄ sÀMpÁdÀkÀrÁŤdÀÝ
pÉšæ. e. Arf. kÀqSÀÚŊÁőÛçgÀLÀÆ gÀMDÀÄgÀłgÀLÀMtÉ kÁądÀÝrÀÄ. pÉšæ. ę. eM. ňæVkÀMĘÀM»ÀÄånÀvÀrÀÄ upÁŁÀåkÀërÁdÀrÀÄ.
AdÀrÉ kÉlkÁl avÀrÀÆ ŕMąM»ÀÄ ŁÁřM»ÀÄnÀÄß edÀÄľő hÉšVrÁIJdÀrÀÄ. AdÀrÉ oMdÀÄ ąnÀ ňæV rÀM. rÁ. ąvÁkÀrÀrÀnÀÄß
bLÁîľ sÁŕtÀå sÀvÉÄäVLÀnÀkÉÌ aŁÀåkÀërÀnÁߍ vÀ»ÁIJdÀrÀÄ. aMąčMdÀ ňæV ňæVM»ÀÄvÀrÀ ŁÉśVrÀĹÉ bdÀŇÁĺÄőtÀÄ. pÀľSÀ§ÛnÀ
sÀvÉÄäVLÀnÁŁÀåkÀërÁŤdÀÝ ňæV ąvÁkÀrÀrÀvÀrÀÄ ŕMąV pÀæcÁrÀkÉÌ bMdÀrÀÄ. sÀkÁRrÀdÀ vÉÆrÉhÉškÀÌrÀÄ. dÉVŊÀdÀŇÉèŇÁè
sÀMcÀľő ŕMąV pÀæcÁrÀ vÀ»ÁIJdÀrÀÄ. kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå sÀvÉÄäVLÀnÁŁÀåkÀërÉV ŕMąV pÀæcÁrÀ vÀ»ÁDÀÄtÁÛrÉMdÀ vÉÄVŇÉ ŕMąV
pÀæcÁrÀkÀľgÉ EnÀÄ kÀIJvÉÄM»À»ÁdÀ hÁgÁĺÄtÀÄ. pÀľĹÁvÀÄ: kÀnÁRTkÀ sÀMGÀgÀLÀÄ, ŕMąV pÀæcÁrÀkÀ sÀMGÀgÀLÁgÀÄtÀÛ
bMdÀvÀÅ; kÀnÀßDÀdÀ kÉlsÀgÁrÀrÀÄ ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÁgÀÄtÀÛ bMdÀrÀÄ; sÀÜřVM»ÀÄ sÀMsÉÜgÀLÀÄ, kÀnÀßDÀ vÁcÀnÁlM»ÀÄ pÀÅsÀÛkÀ
BÀMDÁrÀgÀřgÉ kÉśDÀħÛdÀÝ hÀNvÀnÀÄß ŕMągÉ kÉśDÀÄtÀÛ bMdÀrÀÄ. ŊÁŇÉ kÁŇÉVjÄgÀřgÉ ŕMą kÁłTÄÖ kÀnÀßDÀvÀnÀÄß
otÀÛľsÀÄtÀÛ bMątÀÄ; hÉNÄÚ vÀÄkÀÌLÀÄ bM»ÀÄlÄ BÁæM§ĺÄMdÀ ŕMDÀÄ ŕMDÁŤ ŕMąM»ÀÄnÀÄß kÀłM»ÀÄÄtÀÛ bMdÀrÀÄ. kÀnÀßDÀkÉÌ
sÀvÀRtÉśVvÀÄÄKvÁdÀ pÉTÄÖ ęVLÀÄtÀÛ bMątÀÄ. AgÀ nÁnÀÄ pÀľSÀ§ÛnÀ vÁrÀpÀ§ækÉM»ÀÄ sÀMpÁdÀkÀnÁŤdÉÝ. ecÀÑrÀkÉśĚÉÖ.
ąvÁkÀrÀrÀ dÉVŊÀdÉśæVhÀvÀnÀÄß KMIJődÉ. ňæV ňæVM»ÀÄvÀrÀÄ kÀÄďtÀrÁdÀrÀÄ. ąvÁkÀrÀľgÉ nÁnÀÄ ŊÀrÀĹÁgÀtÀnÁgÀŃÉVkÉMdÀrÀÄnÁnÀÄ sÁŁÀåńlèvÉMdÉ-nÀnÀß pÀrÀvÁŤ tÁvÉV A kÉlsÀ vÀ»ÁDÀlÄ vÀÄÄMdÀÄvÀľdÀrÀÄ. nÀnÀß hÉsÀľrÀÄvÀ kÀnÀßDÀ nÀÄIJM»ÀÄłè
‘kÀëvÀ»ÁM»À»ÁcÀnÉ’ brÀkÀÆDÀdÉMdÀÄ kÀnÀßDÀ nÀÄIJgÉ nÀnÀß aMtÀåpÀæĹÁvÀÄvÀnÀÄß sÀłèőęĚÉÖ. aMąčMdÀ ŕľM»ÀÄrÀ kÀNđÚgÉ
nÁnÉśbâ kÁæM§pÀÅrÀÄSÀ. aňèVl vÀåŠÛ, ńvÉVkÀŊÀÆnÀånÁdÀ ęő rÀkÀÛdÀ obâ bMDÁM»ÀÄgÁrÀ.’
‘aMągÀÆ iMągÀÆ pÀľSÀ§ÛnÀłè EnÀÆ bdÀŇÁvÀĹÉM»À»ÁŤlèvÉV?’
‘AŤdÉ vÀåŠÛgÀLÀÄ bdÀŇÁĺÄődÁÝrÉ. AdÀrÉ adÉV vÀÄnÉśVŁÀvÀÄR-adÉV sÀMkÀÄŰtÀ vÀÄnÀsÀÄì-adÉV nÉYcÁånÀÄsÀMŁÁnÀ.’
‘sÀMkÀÄŰtÀ vÀÄnÀsÉìV!’
‘hwdÀÄ, nÁnÀÄ ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀå sÀMsÀÌ–§ gÀæMĽÀ brÉdÀdÀÝkÉÌ iMąnÀvÀrÀÄ łMgÁM»ÀÄtÀrÀnÀÄß e§ÛkÀŽÖ pÀľSÀ§ÛgÉ
ńrÉśVŁÀvÁŤ nÀDÉM»ÀÄħÛdÉÝVnÉMdÀÄ hÉVLÀħÛdÁÝrÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 18 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘hÁgÁdÀrÉ sÁMsÀÌ–§kÀ sÀMGÀTnÉgÉ kÀnÁRTkÀdÀłè eDÉM»ÉÄV ilèvÉV?’
‘EŠlè-nÀvÀÄä čvÀÄäMtÀhÀ pÀÅrÉśVgÁńÄgÀLÀÄ sÀtÀÄÛhÉšVŤdÁÝrÉM»ÉÄV? vÉYM»ÀÄŠÛkÀvÁŤ nÀńÄäMdÀ eSÀÄÖ sÁŁÀåvÉšV
aSÀÄÖ vÀ»ÁDÉśVN. ŃÉVrÉ BÁSÉgÀřMdÀ ŁÁrÁLÀvÁŤ ŃÉLÀkÀnÀÄß tÉgÉdÀÄkÉśLÉśîVN-nÀvÀÄä ŃÉLÀkÀnÀÄß avÀľgÉ ĂdÁrÀåąMdÀ
čVDÉśVN.’
‘ŕMąM»ÀÄ bgÉÎ iMąnÀ nÀvÀÄä ŁÉśVrÀĹÉM»ÉÄVnÀÄ?’
‘sÉßVhÀ vÀÄtÀÄÛ swhÁdÀR. ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÀłèM»ÀÄÆ sÁkÀSÀÄÖ ńcÁrÀpÀľvÀtÀRnÉM»À»ÁŤdÉ. sÀMsÀÌ–§M»ÀÄ kÀDÉgÉ avÀrÀ
lkÀë”å hÉšVŤdÉ. vÉÄYsÀÆľnÀ kÉlvÀÅ ŕMąV pÀæcÁrÀkÀ kÉVMdÀægÀLÀÄ kÀnÀßDÀ ąnÀgÀLÀnÀÄß AcÀľsÀħÛdÁÝrÉ. kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå,
sÁŕ§gÀLÀ sÉßVhÀ, swhÁdÀRvÀnÀÄß bM»ÀÄsÀħÛdÁÝrÉ. apÀpÀæcÁrÀvÀnÀÄß ęDÀħÛdÁÝrÉ. nÀvÀÄgÉ ŃÉVkÁdÀÄdÀÆ idÉV tÁnÉV.
kÀnÀßDÀkÉÌ ŁÀkÉÌ tÀgÀldÀMtÉ ŕMąV pÀæcÁrÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîł. ŕMąV jnÀ kÀnÀßIJgÀrÁdÀrÉ avÀrÀ kÀtÀRvÀå vÉÆdÀlÄ tÀvÀÄä
BÁSÉgÉ, AnÀMtÀrÀ ŕMągÉ eMbÄdÀnÀÄß gÀæŕsÀł. elè GÀSÀRĹÉM»ÀÄÆ kÉśnÉgÁNÄtÀÛdÉ. ŕMąV pÀæsÁrÀdÀ ľV§M»ÀÄłè
kÀnÀßDÀ pÀæsÁrÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ ŃÉVrÉ ŃÉVrÉ pÁæMtÀågÀřgÉ kÀnÀßDÀ pÀæsÁrÀkÀrÀnÀÄß kÀLÀÄŕőkÉśDÀŃÉVkÀÄ. ŃÉVrÉ
ŃÉVrÉ BÁSÉgÀLÀłè kÀnÀßDÀ gÀæMĽÀgÀLÀ anÀÄvÁdÀ brÀÄvÀMtÉ vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ. ŕMąV pÀæsÁrÀkÀrÀ čSÉŒ, kÉcÀÄÑ, sÉÛ“YM»ÀÄR,
kÀtÀRvÀåpÉæVvÀÄ kÀnÀßDÀ sÉVvÀkÀrÀłèM»ÀÄÆ vÀÄÆDÀŃÉVkÀÄ.’
‘ŕMąM»ÀÄ EkÀBÁSÁ-EkÀłďM»ÀÄ vÁdÀkÉÌ čvÀÄä utÀÛrÀvÉVnÀÄ?’
‘adÀnÀÄß dÉVŊÀkÉÌ sÁétÀMtÀæ”å bMdÀ vÉÄVŇÉ iTÄÖkÉśLÉśîVN. AgÀ ŕMąM»ÉÄV BÁrÀtÀdÀ BÁSÉM»À»ÁgÀÄtÀÛdÉM»ÉÆV,
kÀnÀßDÀvÉV AgÀÄtÀÛdÉM»ÉÆV, iMŤèSÁgÀÄtÀÛdÉM»ÉÆV KŰtÀvÁŤ hÉVLÀblèvÀrÀÄ M»À»ÁrÀÄ? rÁŋÖçVM»ÀÄtÉ oMdÀÄ sÁćődÀ
vÉÄVŇÉ-aMtÀrÀ-rÁŋÖçVM»ÀÄtÉM»ÀÄ sÀvÀÄsÉåM»ÉÄVLÀÄtÀÛdÉ. AgÀ nÀvÀÄä vÀåvÀhÁrÀ kÉVvÀl BÀrÀtÀKMDÀdÀłè BÀrÀtÀKMDÀkÉÌV
vÀÄÄŤM»ÀÄÄvÀÅąlè-jgÀ§ÛnÀ sÀMbMŁÀ čkÀTvÁgÀÄtÀÛdÉ. AgÀ jgÀ§ÛnÀ BÁSÉM»ÀÄnÀÄß nÁvÀÇ avÀlMęsÀŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘ełèMdÀ ełègÉ bMdÀrÀÆ čVvÀÅ kÀnÀßDÀtÀnÀkÉÌV vÉÆdÀlÄ ŃÉŇÉ kÉśDÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘čsÀìMdÉVhÀvÁŤ. błSÀŒ kÀnÁRTkÀ, AMŁÀæ, vÀÄhÁrÁSÀÖç, bMgÁLÀ tÀvÀÄä pÁæM§VM»ÀÄ vÉYňSÀÖ”åvÀnÀÄßřőkÉśMDÀÄ EkÀtÀævÁdÀ rÁŋÖçVM»ÀÄ BÁvÀnÉM»ÀÄnÀÄß ŃÉLÉőkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. dÀÄbRl pÁæMtÀå M»À»ÁvÁgÀlÆ rÁŋÖçVM»ÀÄtÉM»ÀÄ
ŊÀtÀÄævÉMbÄdÀnÀÄß vÀÄrÉM»ÀÄŃÁrÀdÀÄ. I dÀqŋÖĺÄMdÀŇÉV nÁvÀÅ kÀnÀßDÀ-kÀnÀßDÀ eMdÀÄ hÀlÄbÄvÀÅdÀÄ. kÉlvÀrÀ kÀNđÚgÉ
nÁvÀÅ sÀMkÀÄŰtÀ vÀÄnÉśVBÁvÀdÀvÀrÁŤ kÀMDÀÄbrÀbhÀÅdÀÄ. ńćĺÄlè. kÁl elèvÀnÀÆß čNRĺÄsÀÄtÀÛdÉ.’
pÁæM»ÀÄŊÀH vÀÄÄMąnÀ BÁrÀtÀdÀ kÀnÀsÀÄ kÁNÄvÀMtÉ kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ sÀÛbÞrÁdÀrÀÄ. nÁnÀÆ sÀélà hÉštÀÄÛ sÀÄvÀÄänÉ kÀÄřtÉ.
avÀrÀ sÀMdÉVŊÀ nÀnÀßnÀÄß hÀÅľdÀÄMęőtÀÄÛ. avÀrÀ vÀ»wnÀtÀpÀkÉÌ BÀMgÀ tÀrÀŃÁrÀdÉMdÀÄ edÉÝ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 19 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘apÀàĹÉM»À»ÁdÀrÉ hÉšrÀDÀÄtÉÛVnÉ’ eMdÉ.
‘oLÉîM»ÀÄdÀÄ.’
eMdÀÄ vÀÄtÉÛ sÀÄvÀÄänÁdÀrÀÄ. nÁnÀÄ hÉšrÀTÄ bMdÉ. idÀnÀÄß apÀcÁrÀvÉMdÀÄ nÁnÉNđsÀłlè. BÁvÀŸVńM»ÀÄ
oMdÉśMdÀÄ vÀtÀRnÉ ňSÀÖ sÀMpÀædÁM»ÀÄkÉÌ ńrÀÄdÀÞvÁŤ kÀMDÀÄbMdÀrÀÆ adÀrÀłè sÀtÀìMpÀædÁM»ÀÄdÀ ńňSÀÖtÉM»ÉÄV irÀÄtÀÛdÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 20 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 3

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

pÁŠVsÁÛnÀ
pÁŠVsÁÛnÀdÀ pÀæŊÉß nÀnÀßnÀÄß bhÀÅvÁŤ kÁDÀħÛtÀÄÛ. ŕMdÀÆsÁÛnÀdÀ sÁétÀMtÁæ”åpÉVŠëgÀLÉlèrÀ tÀŇÉM»ÀÄnÀÆß kÉIJsÀÄvÀ vÀÄhÁ
sÀvÀÄsÉå idÀÄ. rÁjŠVM»ÀÄ ŁÀÄľVNrÀ vÀÄtÀgÀLÀnÀÄß sÀMgÀæŕőkÉśMIJdÉÝ. sÁŕ§gÀLÀÄ idÀrÀ bgÉÎ EnÁdÀrÀÆ ńcÁrÀ
vÀ»ÁIJdÁÝrÉM»ÉÆV eMdÀÄ §řM»ÀÄÄvÀ kÀÄtÀÆhÀlvÁĺÄtÀÄ. ňæV kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀnÀÄß kÁNhÉšVdÉ. vÀrÁMDÀdÀłèM»ÉÄV avÀrÀ
dÀŊÀRnÀvÁĺÄrÀÄ. M»ÀÄĽÁ pÀækÁrÀ kÉYM»ÀÄłè őgÀrÉVĚf ŕIJdÀÄ ŰMtÁvÀÄgÀßrÁŤ kÀÄř§dÀÝrÀÄ. nÀnÀßnÀÄß kÀMDÀ kÀÆDÀŇÉV
‘bčß, bčß’ eMdÀÄ adÀrÀąMdÀ sÁégÀ§ődÀrÀÄ.
‘EnÉśV ńcÁrÀ vÀ»ÁDÀÄ§ÛąÝVľ?’
‘hwdÀÄ, I ńcÁrÀgÀLÀ ńkÀlàąMdÀ eMdÀÄ pÁrÁgÀÄtÉÛVnÉM»ÉÆV?’
‘a ńkÀlàvÀnÉßV vÀÄtÀÛSÀÄÖ pÉšVŋsÀlÄ nÁnÀÄ bMądÉÝVnÉ.’
‘bhÀLÀ sÀMtÉśVSÀ. iMdÀÄ M»À»ÁvÀ ńSÀM»ÀÄ čvÀÄänÀÄß kÁIJsÀħÛdÉ?’
‘dÉVŊÀvÀnÉßV kÁIJsÀħÛrÀÄvÀ pÁŠsÁÛnÀdÀ pÀæŊÉß.’
‘adÉśMdÀÄ gÁMİVvÀvÁŤdÉM»ÀÄlèvÉV?’
‘hwdÀÄ. čVvÀÅ ńSÀM»ÀÄvÀnÀÄß hÉVgÉ pÀqĽÀHkÀÌľsÀÄńľ?’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 21 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘pÁŠsÁÛnÀvÉMdÀrÉVnÀÄ vÉÆdÀlÄ hÉVř?’
‘ŸnÁß sÁhÉVbrÀ isÁèńÄV rÁjåsÁÜpÀnÉ. ŕMdÀÄgÀLÀnÉßŇÁè hÉšDÉdÀŽÖ aKMDÀ ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÀÄß isÁèńÄ
vÀ»ÁDÀŃÉVkÉMb AsÉ.’
‘čvÀÄä kÀlànÉ sÁvÀ»ÁnÀåvÁŤ elèrÀÆ tÀLÉąrÀÄvÀ kÀlànÉM»À»ÁŤdÉ. AdÀrÉ adÀÄ sÀtÀåkÉÌ bhÀLÀ dÀÆrÀvÁŤdÉ.’
‘hÁgÁdÀrÉ avÀrÀ kÀlànÉM»ÉÄVnÀÄ?’
‘vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÄ aćkÀ sÀMĄÁåtÀrÁŤrÀÄvÀ őMŁf, bMgÁLÀ, vÁM»ÀÄÄvÀå pÁæMtÀågÀLÀłè vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀ aćpÀtÀåńrÀŃÉVkÉMdÀÄ. avÀÅgÀLÀnÀÄß oMdÀÄgÀÆIJő pÁŠVsÁÛnÀvÉMb hÉsÀľnÀłè hÉšsÀ pÁæMtÀåvÉšMdÀnÀÄß čvÀ»ÁRN vÀ»ÁDÀŃÉVkÉMdÀÄ.’
‘hÁgÁdÀrÉ asÀMĄÁåtÀ ŕMdÀÄgÀřrÀÄvÀ hÉYdÀrÁŃÁągÉVnÀÄ hÉVLÀÄńľ?’
‘ŸnÀß sÁhÉVbrÀ tÀtÀévÀnÀÄß nÁvÀÅ oďàkÉśLÀÄîvÀÅdÁdÀrÉ hÉYdÀrÁŃÁąnÀ čČÁvÀÄrÀÄ, kÁňäVrÀkÀÆÌ, kÁňäVrÀdÀ
ŕMdÀÆ arÀsÀrÀÄ hÉYdÀrÁŃÁągÀÆ brÀŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘pÁŠsÁÛnÀvÀnÀÄß čVvÀÅ opÀÅàńrÁ?’
‘hÉVgÉ opÀàlÄ sÁŁÀå. bMgÁLÀ, őMŁf, vÁM»ÀÄÄvÀå pÁæMtÀågÀLÀłè vÀÄÄsÀŇÁänÀľgÉ ŃÉVkÁdÀ swkÀM»ÀÄRgÀLÀnÀÄß
kÉśDÀlÄ nÁnÀÄ ŃÉVDÀvÉnÀÄßvÀÅąlè. AdÀrÉ ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÀÄß pÀætÉåVkÀ ŕMdÀÆ vÀÄÄőèvÀÄ pÁæMtÀågÀLÉMdÀÄ ńBÁŤsÀÄvÀÅdÀÄ
nÀvÀÄä rÁŋÖçVM»ÀÄtÉgÉV hÁčkÀrÀ.’
‘I sÀvÀÄsÉå pÀľhÁrÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘pÀrÀsÀàrÀ swhÁdÀR, ńÄlnÀgÀřMdÀ.’
‘A kÉlsÀvÀnÀÄß vÀÄhÁtÁäŸVM»ÀÄvÀrÀ nÁM»ÀÄkÀtÀédÀłè kÁMgÉæsÀÄì vÀ»ÁIJ ńPÀlhÉšMądÉ.’
‘kÁMgÉæsf A kÉlsÀvÀnÀÄß vÀ»ÁIJM»ÀÄÆ ilè, ńPÀl hÉšMąM»ÀÄÆ ilè. vÉÆdÀvÉÆdÀlÄ vÀÄhÁtÁäŸVM»ÀÄvÀrÀÄ Ał
sÀhÉšVdÀrÀrÀnÀÄß kÀŽÖkÉśMDÀÄ ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄ ­kÀvÀÄtÀå vÀÄMtÀævÀnÀÄß pÀŻődÀrÀÄ. ŞŇÁPÀtÉÛV tÀvÀÄä dÉVvÀrÉMdÀrÀÄ.
aLÀtÉ ńÄVľ tÀÄŠRM»ÀÄ jnÀtÉgÉ sÀhÁM»ÀÄvÀnÉśßdÀŤődÀrÀÄ. A Ał sÀhÉšVdÀrÀrÀłè ŠľM»ÀÄvÀrÁdÀ vÀ»wŇÁnÁ vÀÄhÀvÀÄädf
AłM»ÀÄvÀrÀÄ ‘I vÀÄhÁtÀäčŤMtÀ atÀåMtÀ ŠVLÁdÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀ nÀnÀß kÀNđÚgÉ vÉÄVlÄ’ eMdÀÄ gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀnÀÄß
otÀÛľőęTÖrÀÄ. avÀrÀ aNÚMąrÀÄ kÁMgÉæsf sÀMsÉÜgÉ ŊÀrÀNÄ hÉšDÉdÀÄ pÁnf-isÁèvÀ»f cÀLÀÄvÀřM»ÀÄnÀÄß hÀÇIJdÀrÀÄ.
dÉVŊÀdÀ vÀÄÄőèM gÀÆMDÁgÀLÀnÀÄß kÀŽÖkÉśMDÀÄ BÀM»ÀÄMkÀrÀ kÉśVŇÁhÀl vÀ»ÁIJdÀrÀÄ. I vÀÄŁÉå kÁMgÉæsf oLÀgÉśLÀgÉV
ŕMdÀÄtÀévÀnÀÄß čdÉRVňőkÉśLÀÄî§ÛtÀÄÛ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀ kÉYM»ÀÄłè BÀgÀvÀąÎVtÉ, itÀrÀrÀ kÉYM»ÀÄłè tÀÄLÀőVdÁsÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 22 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

rÁvÀ»ÁM»ÀÄN. kÁMgÉæsf ŁÉåVM»ÀÄdÀłè ağvÀ»ÁnÀńŽÖdÀÝ anÉVkÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÄ adÀnÀÄß ŕMdÀÆ vÀÄhÁ sÀBÉM»ÀÄ oMdÀÄ
ŊÁĄÉM»ÉÄMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄŇÁrÀMğődÀrÀÄ.’
‘I gÉśMdÀlvÀnÀÄß M»À»ÁrÀÄ pÀľhÀľsÀbhÀÅdÁŤtÀÄÛ?’
‘gÁMćVŸ vÀÄtÀÄÛ ŸnÁß. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ tÀvÀÄä ŕMdÀÆ ŁÀvÀ»ÁRğvÀ»ÁnÀvÀnÀÄß kÁMgÉæsf oLÀgÉ brÀkÉśDÀŃÁrÀdÁŤtÀÄÛ vÀÄtÀÄÛ ŸnÁß avÀrÀMtÀhÀ cÁĹÁkÀå rÁjåkÀÄŊÀlvÀnÀÄß hÉšrÀŤDÀŃÁrÀdÁŤtÀÄÛ. ŸnÁß avÀrÀÄ ovÉÄä
kÁMgÉæőìnÀ aŁÀåkÀërÁŤdÀÝrÉMbÄdÀnÀÄß nÁvÀÅ vÀÄrÉM»ÀÄŇÁgÀÄvÀÅąlè. avÀrÀ nÉrÀvÀnÀÄß gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ kÉśVrÀdÉ
vÀlèBÀBÁĺÄ pÀĚÉVŇf, kÉ. eM. vÀÄÄčŋ, ő. Arf. vÉÆdÀŇÁdÀvÀrÀnÀÄß ęŤM»À»ÁŤ aďàdÀrÀÄ. tÀvÀÄä pÀæ§SÉŒgÉ ŁÀkÉÌ
tÀgÀÄllÄ ŸnÁß sÁhÉVbrÀÄ SwkÀtf AłM»ÀÄvÀrÀ sÁÜnÀkÉÌ bMdÀÄ vÀÄÄőèM łVŤnÀ aŁÀéM»ÀÄÄRgÀLÁdÀrÀÄ.’
‘ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèM ­kÀvÀÄtÀådÀ pÀæŊÉßM»ÀÄłè gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ pÀrÁŸtÀrÁdÀrÉMdÀÄ čvÀÄä vÀÄtÀvÉV?’
‘čsÀìMdÉVhÀvÁŤ.’
‘hÁgÁdÀrÉ kÁMgÉæsf A ńcÁrÀdÀłè M»À»ÁvÀ ŁÉśVrÀĹÉM»ÀÄnÀßnÀÄsÀľsÀŃÉVkÁŤtÀÄÛ?’
‘ąvÀMgÀtÀ ŇÁŇÁ ljpÀtÀrÁM»ÀÄrÀÄ I pÀæŊÉßM»ÀÄnÀÄß sÉśgÀsÁŤ edÀÄľődÁÝrÉ. sÁvÀ»ÁnÀå ŕMdÀÄ hÉVIJ, sÁvÀ»ÁnÀå
vÀÄÄsÀŇÁänÀ ŃÁM»À»Ář. ŕMdÀÄgÀřgÉ pwrÀÄSÀ bMdÀÄ avÀrÀÄ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀnÀÄß gÀMDÉdÉĺÄMdÀ edÀÄľsÀÄvÀMtÁdÀrÉ
ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèM pÀæŊÉß tÁnÉV tÁnÁŤ čNRM»ÀÄvÁgÀÄtÀÛdÉ. vÀÄÄsÀŇÁänÀ BÀgÀvÀąÎVtÉ, BÀgÀvÀdÀãŠÛgÀřgÉ vÀÄNđM»ÀÄÄvÀÅąlè.
avÀnÀÄ ŊÀŠÛM»ÀÄ upÁsÀkÀ. ŊÀŠÛM»ÀÄ sÁŁÀnÀąMdÀŇÉV avÀnÀnÀÄß edÀÄľsÀŃÉVkÀÄ.’
‘idÀÄ kÀnÀőnÀ gÀMĚÁĺÄtÀÄ.’
‘AŤlè, ŕMdÀÆ vÀÄÄőèvÀÄľbârÀÆ iMdÀÄ ŃÁlkÉÌ bIJdÁDÀħÛdÁÝrÉ. ŕMdÀÄgÀLÀÄ pÀætÁpÀőMhÀ, ňvÁŸM»ÀÄvÀrÀ
kÀnÀsÀÄ kÀMDÀÄ tÀvÀÄä rÁjåvÀnÉßV pÀÅnÀH sÁÜďsÀÄvÀ ąnÀvÀnÀÄß edÀÄrÀÄ nÉśVDÀħÛdÁÝrÉ. sÁvÀkÀRrf, vÀÄÆMČÉ, ivÀrÀ
bNÚdÀ vÀ»ÁtÀÄgÀřgÉ vÀÄÄrÀÄLÁgÀħÛdÁÝrÉ. vÀÄÄsÀŇÁènÀrÀÆ adÉV ľV§M»ÀÄ kÀnÀőnÀ pÀæpÀMcÀdÀłè ńhÀľsÀħÛdÁÝrÉ.
ibârÀÆ kÀnÀőnÀ BÁævÀÄkÀ rÁjågÀLÀnÀÄß ęTÄÖ čsÀgÀR pÀæpÀMcÀkÉÌ brÀŃÉVkÀÄ. nÀvÀÄä dÉVŊÀkÉÌ vÀÄÄőèvÀÄrÀÄ vÉÆdÀlÄ
dÀrÉśVDÉkÁrÀrÁŤM»ÉÄV bMdÀrÀÄ čj. AdÀrÉ avÀrÀÄ adÀrÀłè tÀqpÀÛrÁgÀłlè. rÁjågÀLÀnÀÄß kÀŽÖdÀrÀÄ, ŃÉLÉődÀrÀÄ,
tÁvÀÇ iłè ŃÉVrÀÆľ čMtÀrÀÄ. ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÉßV tÀvÀÄä vÀ»ÁtÀqBÀÆńÄM»ÀÄnÁߍ vÀ»ÁIJkÉśMDÀrÀÄ. dÉłè, dÀkÀÌnf,
kÀnÁRTkÀ, AgÁægÀLÀłè aBÀÆtÀpÀÇvÀRvÁdÀ sÁMsÀÌ–§kÀ swŁÀgÀLÀnÀÄß kÀŽÖdÀrÀÄ avÀrÀłè ŃÉVąŇf, SÁ l§VPf,
gÁłŃf vÉÆdÀŇÁdÀ vÀÄhÁ kÀńgÀLÀÄ hÀÅŽÖkÉśMDÀrÀÄ. dÁrÁŋVkÉśVnÀMtÀhÀ vÀÄhÁpÀÅrÀÄSÀ hÀÅŽÖ vÉVdÀvÉVdÁMtÀgÀLÀnÀÄß
PÁőR arÁę BÁSÉgÀřgÉ anÀÄvÁdÀ vÀ»ÁIJdÀ. isÁèM sÀMsÀÌ–§M»ÀÄ ńÄlnÀąMdÀ BÁrÀ§VM»ÀÄ sÀMsÀÌ–§gÉ hÉšsÀ kÀLÉ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 23 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

cÉVtÀnÀgÀLÀÄ vÀÄÆIJdÀvÀÅ. avÀrÀnÀÄß nÁvÀÅ nÀvÀÄä sÉśVdÀrÀrÉMdÀÄ BÁńsÀŃÉVkÀlèdÉ pÀrÀŠVM»ÀÄrÉMdÀÄ BÁńsÀkÀÆDÀrÀÄ.
idÉV BÁvÀnÉM»ÀÄÄ avÀrÀłèM»ÀÄÆ ŃÉLÉdÀÄ brÀŃÉVkÀÄ.’
‘avÀrÀÄ gÉśVBÀkÀëkÀrÁŤrÀÄvÀvÀrÉgÉ idÀÄ hÉVgÉ sÁŁÀå?’
‘ŕMdÀÄgÀLÀÄ gÉśVńgÉ anÀvÀŊÀåkÀvÁdÀ vÀÄhÀtÀé kÉśDÀħÛdÁÝrÉMdÀÄ nÀnÀß vÀÄtÀ. kÀèbÄâgÀLÀłè, M»ÀÄÄrÉśVďM»ÀÄnf
rÉsÀÄÖrÁgÀLÀłè hÉšVŤ nÉśVIJ. eSÀÄÖ jnÀ sÀvÀNR ŕMdÀÄgÀLÀÄ hÀsÀÄńnÀ vÀ»ÁMsÀ §nÀÄßvÀÅąlè. gÉśVrÀkÀëĹÉgÉ bMąrÀÄvÀ
ŁÁńÄRkÀ sÀérÀÆpÀvÀnÀÄß ŠtÉśÛgÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘gÉśVhÀtÀåkÉÌ čvÀÄä oďàgÉĺÄdÉM»ÉÆV?’
‘ilè, AăRkÀ, arÉśVgÀå hÁgÀÆ rÁŋÖçVM»ÀÄ dÀqŋÖĺÄMdÀ oďàgÉĺÄlè. gÉśVbl tÀďàdÀrÉ nÁvÀÅ kÀëM»ÀÄrÉśVgÀ
ďVIJtÀrÁgÀÄtÉÛVvÉ. hÁlÄ ŕMDÀÄvÀ hÀsÀÄgÀLÀnÀÄß rÁSÀÖçdÀłè kÁpÁDÀŃÉVkÁdÀdÀÄÝ ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄľbârÀ kÀtÀRvÀå.
AdÀrÉ gÉśDÀÄØ dÀnÀgÀLÀnÀÄß avÀrÀÄ §MdÀÄkÉśLÀîł. adÀľMdÁgÀÄvÀ nÀSÀÖvÉVnÀÄ?’
‘čVvÀÅ hÉVLÀħÛrÀÄvÀÅdÀÄ ŕMdÀÆ ŁÀvÀÄRkÉÌV ńrÉśVŁÀvÁŤdÉ.’
‘aMtÀhÀ atÀÄl CÀl ŕMdÀÄgÀLÀdÁŤdÀÝrÉ avÀrÀÄ sÉśVvÀÄnÁĽÀ sÀÄłgÉM»ÀÄ kÁldÀłè dwbRlå tÉśVľődÀÄdÉVkÉ?
pÀrÀdÉVňM»ÀÄrÉśMągÉ alà ŇÁBÀkÁÌŤ sÀMŁÁnÀ vÀ»ÁIJ dÉVŊÀvÀnÀÄß avÀľgÉ pÀsÁM»ÀÄnÀ dÁnÀ vÀ»ÁIJdÀÄdÉVkÉ?
vÀ»ÁIJdÀÄÝĹÉśÚV vÀ»ÁrÁM»ÀÄ. vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÆ I bgÉÎ udÁrÀ ŁÉśVrÀĹÉM»ÀÄnÀÄß tÀLÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ. hÀsÀÄńnÀ hÁlÄ ŕMdÀÆ
vÀÄgÀÄńgÉ hÉVgÉ avÀŊÀåkÀvÉšV hÁgÉV vÀÄÄőèM vÀÄgÀÄńgÀÆ avÀŊÀåkÀ. dÉVŊÀdÀ BÀńSÀå§ÛnÀ dÀqŋÖĺÄMdÀ hÀTvÀ»ÁľtÀnÀvÀnÀÄß
avÀrÀÆ ęDÀŃÉVkÀÄ.’
‘gÉśVhÀtÉå avÀľgÉ ŁÀvÀÄRvÀMtÀlè?’
‘vÀ»włé vÀÄÄŇÁègÀLÀ ŁÀvÀÄR. nÀvÀÄä ŊÁőÛçgÀLÀÄ, pÀMIJtÀrÀÄ hÉVgÉ vÉVdÀŁÀvÀÄRvÀnÀÄß apÁĽÀR vÀ»ÁIJ jgÀ§ÛnÀłè
aČÁÕnÀ pÀrÀMpÀrÉM»ÀÄnÀÄß ŃÉLÉődÁÝrÉM»ÉÆV, hÁgÉ avÀrÀ vÀÄÄŇÁè vÀ»włégÀLÀÆ ŃÉLÉődÁÝrÉ. hÀjrÀtf pÉYgÀMbrÀrÀÄ
M»À»ÁvÀ AhÁrÀvÀÇ őkÀÌądÀÝrÉ hÀsÀÄ, oMĚÉgÀLÀnÀÄß §nÀßbhÀÅdÉMdÀÄ hÉVřdÁÝrÉ. avÀrÀÄ hÉVřdÀÄÝ arÉVęM»À»ÁdÀMtÀhÀ
vÀÄrÀÄBÀÆńÄgÉ anÀéĺÄő hÉVřdÀ vÀ»ÁtÀÄ. pÀækÀq§ňæVM»ÀÄ ADÀÄMŃÉślvÁŤrÀÄvÀ BÀrÀtÀKMDÀkÉÌ adÀrÉV I vÀ»ÁtÀnÀÄß
anÀéĺÄsÀÄvÀÅąlè. vÀÄÄőèvÀÄľgÉ vÀÄÆrÀÄ vÀÄÄKå AŁÁrÀgÀLÀÄ. vÉÆdÀlnÉM»ÀÄdÁŤ kÀÄrÁnf, adÀrÀłè sÀvÀ»ÁŁÁnÀ
őkÀÌądÀÝrÉ, hÀIJVsf, adÀrÀłèM»ÀÄÆ sÀvÀ»ÁŁÁnÀ őkÀÌądÀÝrÉ vÀÄnÀÄSÀånÀ ńcÁrÀvÁNđ. ńcÁrÀkÉÌ hÀjrÀtfrÀvÀrÀÄ
tÀÄMb vÀÄhÀtÀékÉśŽÖdÁÝrÉ. vÀÄÄsÀŇÁänÀ bMŁÀÄgÀLÀÄ ńcÁrÀ pÀrÀvÀŊÀrÁdÀrÉ ŕMdÀÄgÀLÀ bM»ÀÄkÉ tÀvÀÄä ŁÀvÀÄRkÉÌ
ńrÉśVŁÀvÁdÀÄdÀlèvÉMdÀÄ gÀæŕsÀlÄ ŊÀkÀåńdÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 24 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘avÀrÀ vÀÄőVągÀLÀ vÀÄÄMdÉ vÁdÀåvÁdÀnÀ vÀ»ÁDÀÄvÀ sÀvÀÄsÉåM»ÉÆV?’
‘adÀÄ aSÀÄÖ dÉśDÀØ ńSÀM»ÀÄvÀlè. gÉśVhÀtÀåčrÉśVŁÀkÉÌ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÄ oďàdÀrÉ I AkÁMkÉëM»ÀÄnÀÄß ŕMdÀÄgÀLÀÄ
pÀÇrÉYsÀbhÀÅdÀÄ-dÉVŊÀkÁÌŤ-ŊÁM§gÁŤ pÀÇrÉYsÀŃÉVkÀÄ.’
‘iSÀÄÖ, kÀÄëlèkÀ ńSÀM»ÀÄgÀřgÉ I erÀDÀÄ jnÁMgÀgÀLÀÆ hÉšVrÁDÀħÛrÀÄvÀÅdÀÄ nÀnÀgÉ bhÀLÀ lČÁÓsÀàdÀvÉčsÀÄtÀÛdÉ.’
‘nÀnÀgÀÆ ačßsÀÄtÀÛdÉ. sÀÆtÀægÀLÀ cÁlnÉ M»À»ÁrÀ kÉYM»ÀÄåłèdÉ nÉśVIJ. kÀDÀŇÁcÉĺÄMdÀ bMdÀ ŊÉéVtÀrÀ kÉYvÁDÀ
pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ ŕMdÀÆ-vÀÄÄsÀŇÁänÀ jgÀLÀdÀ ŕMdÉM»ÀÄÆ idÉÝV idÉ. ‘čVvÀÅ oMdÁŤ. nÁvÀÅ čvÀÄänÀÄß vÀ»ÁčsÀÄtÉÛVvÉ’
eMdÀÄ avÀrÀÄ ŃÁM»ÀÄłè hÉVLÀÄtÁÛrÉ. kÁM»ÀÄRrÀMgÀdÀłè ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄrÀÄ pÀrÀsÀàrÀ gÀMTlÄ ŕľM»ÀÄÄvÀÅdÀkÉÌ
ŃÉVkÁdÀ sÀlkÀrÀĹÉ, swkÀM»ÀÄRgÀLÀnÀÄß odÀŤőkÉśDÀÄtÁÛrÉ. ŕMdÀÆ vÀÄÄőèM sÀvÀÄsÉåŤMtÀlÆ pÀæblvÁdÀ kÀÆłgÁrÀ
bMDÀvÁLÀgÁrÀ sÀvÀÄsÉå iMgÉèMIJnÀłèdÉ. adÀÄ avÀrÀ rÁŋÖçVM»ÀÄtÉgÉ ńGÁtÀvÁŤlè, ŁÀvÀÄRrÁM»ÀÄ hÉVřdÀ hÁgÉnÀvÀÄäłè nÀvÀÄä nÁvÀÅ ­vÀrÀÄ, avÀrÀÄ nÀÆrÉMTÄ; vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄvÀrÀÄ bMdÀrÉ nÁvÀÅ nÀÆrÀ hÀąvÀÄÆrÀÄ. iMgÉèMDf ivÀtÀÄÛ
pÀæbl rÁSÀÖçvÁŤrÀÄvÀÅdÀÄ I ČÁÕnÀąMdÀ. ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèMrÀÄ eMdÀÄ I tÀtÀévÀnÀÄß aĽÀRvÀ»ÁIJkÉśLÀÄîvÀrÉśV aMdÀÄ
ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÀÄß vÀÄÄTÄÖvÀ edÉgÁľkÉ M»À»ÁrÀłèM»ÀÄÆ brÀÄvÀÅąlè. elèrÀ čąRSÀÖ gÀÄľM»À»ÁŤrÀÄvÀ ‘sÁétÀMtÀæ”å’vÀnÀÄß
ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄrÀÄ EkÀ kÀMĘÀ, EkÀ sÀMkÀlàrÁŤ sÁćsÀŃÉVkÀÄ. oLÀ jgÀLÀ, sÀNÚ pÀÅTÖ sÀvÀÄsÉågÀLÀnÀÄß nÁvÀÅ sÀétÀMtÀæ”å
ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłè pÀľhÀľőkÉśLÉśîVN. idÀkÉÌ vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄvÀrÀ vÀÄŁÀåőÜkÉ ŃÉVŠlè.’
‘idÀrÀ pÀľhÁrÀkÉÌ čvÀÄä upÁM»ÀÄvÉVnÀÄ?’
‘gÁMć-ŸnÀßrÀ sÀKå. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ ŤVtÉ, rÁvÀ»ÁM»ÀÄNgÀLÀnÀÄß bąŤDÀŃÉVkÀÄ-sÀMkÀÄŰtÀ vÀÄnÀsÀÌ pÀľvÁrÀvÀnÀÄß
dÀÆrÀvÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. vÀÄÄőèMłVgfnÉśMągÉ sÀMŁÁnÀ nÀDÉő ŸnÁßrÀvÀrÉśMągÉ opÀàMdÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. ŸnÁß
sÁhÉVbrÀÄ pÁŠsÁÛnÀ BÀÆtÀvÀnÀÄß tÀvÀÄä vÀÄnÀőìčMdÀ hÉšrÀIJsÀŃÉVkÀÄ.’
‘idÀÄ sÁŁÀåvÉV?’
‘sÁŁÀå, dÀÆrÀdÀňRgÀLÁdÀ vÀÄhÁtÁäŸVM»ÀÄvÀrÀÄ ŸnÁß avÀľgÉ pÀtÀæ kÀÆDÀ brÉądÁÝrÉ. AdÀrÉ sÁvÀ»Áæjå
sÀkÁRrÀdÀ pÀæBÁvÀąMdÀ adÀÄ ŸnÁß avÀrÀ kÉYsÉVrÀłlè.’
‘jnÀtÉ EnÀÄ vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ?’
‘pÀrÀsÀàrÀ aĽÀR vÀ»ÁIJkÉśLÀÄîvÀ pÀæM»ÀÄtÀß vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ. sÀÆě sÀMGÀgÀLÀnÀÄß sÁÜďő ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄrÀ ­kÀvÀÄtÀådÀ pÀævÁągÀLÁdÀ kÀęVrf, dÁrÁ, rÁvÀÄkÀqSÀÚ pÀrÀvÀÄhÀMsÀ vÉÆdÀŇÁdÀ vÀÄhÁpÀÅrÀÄSÀrÀ avÀÄqtÁdÀŊÀRvÀnÀÄß
anÀÄsÀľsÀŃÉVkÀÄ. vÀÄtÀÄÛ sÁvÀR§ækÀvÁŤ vÀÄÄőèvÀÄrÀłè ńdÁåpÀæsÁrÀvÁŤ avÀrÀłèrÀÄvÀ aMŁÀtÉM»ÀÄnÀÄß hÉšVgÀŇÁIJsÀ-

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 25 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŇɧßsÀŃÉVkÀÄ. ŃÉLÀkÀÄ brÀÄvÀ tÀnÀkÀvÉV kÀtÀÛŇÉ vÀÄÆIJrÀÄvÀÅdÀÄ eMbÄdÀnÀÄß vÀÄrÉM»ÀÄŃÁrÀdÀÄ.’
vÀÄrÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ sÁŁÀåvÀÇ ilè. rÁM»ÀÄrÀ vÀ»Á§nÀłè sÀtÀådÀ čSÀÄŒrÀ §VkÀë”ÚtÉĺÄtÀÄÛ. avÀrÀnÀÄß ağvÀMąő nÁnÀÄ
vÀÄrÀřdÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 26 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 4

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
nÁnÀÄ kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀnÀÄß kÁNlÄ hÉšVdÁgÀ avÀrÀÄ tÀvÀÄä kÁMpwMIJnÀłè tÀŇÉM»ÉÄ§Û čM§dÀÝ kÀłènÀ cÀÆrÀÄgÀLÀnÀÄß ŠVLÀÄvÀ
kÉlsÀdÀłèdÀÝrÀÄ. nÀnÀßnÀÄß kÀMDÀÄ‘bčß, M»À»ÁvÁgÀ bMąľ?’
‘sÀélà hÉštÁÛĺÄtÀÄ.’
‘nÁnÀÄ nÉśVDÀłlè, kÀëńÄő.’
‘EnÉśV kÉlsÀdÀłè tÉśDÀŤdÀM§dÉ?’
‘hwdÀÄ. dÉśDÀØ kÉlsÀ. vÀÄkÀÌLÀÄ vÉÄYvÀÄrÉtÀÄ ADÀħÛrÀÄtÀÛvÉ. avÀrÀ kÁłgÉ kÀlÄègÀLÀÄ nÉĚÁÖvÉMdÀÄ ŠVLÀħÛdÉÝVnÉ.’
‘sÀMdÉVhÀvÉVnÀÄ dÉśDÀØ kÉlsÀvÉV!’
‘bčß, oLÀgÉ kÀÆDÉśVN.’
oLÀgÉ kÀÄřtÉvÀÅ. rÁM»ÀÄrÀÄ őgÀrÉVĚf hÀŰÑdÀrÀÄ.
‘kÀlÄègÀLÀÄ nÀvÀÄä kÁłgÉ nÉDÀÄvÀ tÀnÀkÀ avÀÅgÀLÀ irÀÄvÀnÉßV nÁvÀÅ lŠësÀÄvÀÅąlè alèvÉV?’
‘hwdÀÄ, sÀéMtÀ anÀÄBÀvÀąMdÀ čVvÀÅ I ŊÀÄąÞVkÀrÀNkÉÌ kÉY hÁŠrÀÄvÀ hÁgÉ kÁNÄtÀÛdÉ.’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 27 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘čsÀìMdÉVhÀvÁŤ. jnÀŸVvÀnÀdÀ sÀÄhÁąM»ÀÄłè tÀŇÉM»ÉÄ§Û člÄèvÀ kÀlÄègÀLÀnÀÄß nÁvÀÅ ŠVLÀÄtÀÛ brÀŃÉVkÀÄ.’
‘idÀnÀÄß M»À»ÁvÀÅdÀkÉÌ anÀéĺÄsÀħÛVľ?’
‘nÀvÀÄä nÁIJnÀłè kÀřîM»ÀÄ ŃÉVłM»ÀÄ hÁgÉ ŃÉLÉąrÀÄvÀ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀkÉÌ.’
‘adÀÄ BÀÆtÀvÉV AŤdÉ čj.’
‘A BÀÆtÀkÉÌ erÀDÀÄ vÀÄÄK; oMdÀÄ sÀvÀ»Áj, erÀDÀÄ sÁéĽÀR.’
‘hÁgÉMdÀrÉ?’
‘nÁnÀÄ oMdÀÄ ČÁ§M»ÀÄłè, oMdÀÄ sÀvÀ»ÁjdÀłè hÀÅŽÖrÀÄtÉÛVnÉ. adÀÄ vÀÄÄMdÀkÉÌ brÀŃÉVkÀÄ eMdÀÄ bM»ÀÄsÀÄtÉÛVnÉ.
adÀkÁÌŤ dÀÄIJM»ÀÄÄtÉÛVnÉ. idÀÆ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÁvÀnÉM»ÀÄ oMdÀÄ rÀÆpÀvÉV. oMdÉśMdÀÄ vÉVLÉ tÀnÀß sÀvÀ»ÁjkÉÌ
dÀÄIJM»ÀÄÄvÀvÀčgÉ ŃÉVrÉ sÀvÀ»ÁjgÀLÀ kÀSÀÖ nÀSÀÖgÀLÀ aľvÁgÀÄvÀÅąlè. avÀnÀ kÀTÄŁÀvÀÄRąMdÀ ŃÉVrÉ sÀvÀ»ÁjgÀřgÉ
tÉśMdÀrÉM»ÀÄÆ AgÀÄtÀÛdÉ. AdÀrÀÆ avÀnÀ dÀqŋÖ kÀëvÀÄå hÀtÀÄÛ jnÀrÀ ŕtÀkÁÌdÀrÀÆ avÀnÀ vÀÄnÀsÀÄì vÉÆrÉM»ÀÄÄtÀÛdÉ.
DÁ|| aMŃÉVDÀÌrf, ŸnÁß, i. ń. rÁvÀÄsÁéńÄ nÁM»ÀÄÌrf ivÀrÀÄ I gÀÄMďgÉ sÉVľdÀvÀrÀÄ.’
‘avÀrÀ dÀqŋÖM»ÀÄÆ tÀpÀàlèvÉV?’
‘ńŊÁl dÀqŋÖĺÄMdÀ tÀpÀÅà. pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ sÀvÀ»ÁjvÀÇ oMdÉśMdÀÄ vÀÄMDÀÆkÀ kÀÆpÀvÀnÀÄß čvÀ»ÁRN vÀ»ÁIJkÉśMDÀrÉ ńŊÁl BÁrÀtÀvÀnÀÄß kÀTÄÖvÀvÀrÀÄ M»À»ÁrÀÄ? AdÀrÉ eŇÉèlÆè ńŊÁl BÁrÀtÀdÀ kÀnÀőgÉ ędÀÄÝ tÀvÀÄä čtÀå
ŸVvÀnÀdÀ kÀtÀRvÀåvÀnÀÄß ęDÀlÆŃÁrÀdÀÄ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ aŞl BÁrÀtÀ vÀåŠÛ. jgÀ§ÛnÀ vÀÄhÁ vÀåŠÛ. AdÀrÉ avÀrÀÄ
gÀÄjrÁ§gÀLÀ ŕtÀvÀnÀÄß vÀÄrɧlè. sÀÄvÀÄÄKvÁdÀ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÁvÀnÉM»ÀÄnÉßV sÀvÀ»Áj ČÁgÀq§ eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄbhÀÅdÀÄ. ńVrÀŊÉYvÀrÀÄ, okÀÌłgÀrÀÄ, ňæV vÉYSÀÚvÀrÀÄ, vÉYŊÀårÀÄ tÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀ sÀlÄvÁŤ pÀæsÁdÀčlM»ÀÄgÀLÀnÀÄß
nÀDÉsÀħÛdÁÝrÉ. avÀrÀvÀrÀÄ avÀrÀvÀrÀ sÀvÀ»ÁjdÀłè iMtÀhÀ utÀÛvÀÄ kÉlsÀ vÀ»ÁDÀÄtÀÛ hÉšVdÀrÉ dÉVŊÀdÀ anÉVkÀ
sÀvÀÄsÉågÀLÀÄ pÀľhÁrÀvÁgÀÄtÀÛdÉ. adÀrÉ ŃÉVrÉ sÀvÀ»ÁjvÀnÀÄß vÉÄŽÖ-tÀÄřdÀÄ-pÀæpÁtÀkÉÌ nÀÆŠ adÀrÀ tÀŇÉM»ÀÄ vÉÄVŇÉ tÁnÀÄ
ŇÁsÀå vÀ»ÁDÀÄtÉÛVnÉMdÀÄ hÉšrÀDÀÄvÀ sÀvÀ»Áj, vÀåŠÛM»ÀÄnÉßV nÁnÀÄ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ.’
‘IŤnÀ sÀkÁRrÀdÀ ŁÉśVrÀĹÉĺÄMdÀ ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀrÀ pÁæblå hÉŰÑ ŃÁæhÀäNľgÉ kÁŇÉVjÄ, ŊÁŇÉ, sÀkÁRrÀgÀLÀłè
eDÉĺÄlèdÀMtÁŤdÉ enÀÄßvÀ kÀÆŤgÉ EnÀÄ hÉVLÀħÛVľ?’
‘elè kÉśVvÀÄÄgÀřgÉ sÀvÀ»ÁnÁvÀkÁŊÀ kÉśDÀŃÉVkÉMdÀÄ sÀkÁRrÀdÀvÀrÀÄ I čV§M»ÀÄnÀßnÀÄsÀľsÀħÛdÁÝrÉ čj. AdÀrÉ
čvÀÄänÀÄß nÁnÀÄ oMdÀÄ pÀæŊÉß kÉVLÀÄtÉÛVnÉ. ŃÁæhÀäNrÀÄ asÀvÀ»ÁŁÁnÀgÉśMIJdÁÝrÉ eMdÀÄ hÉVřąľ, IgÀ ŃÁæhÀäNrÀÄ
idÁÝrÉVnÀÄ?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 28 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘idÁÝrÉ. vÉYąkÀ ŁÀvÀÄRvÀnÀßnÀÄsÀľsÀÄvÀvÀrÀÄ.’
‘gÀMŁÁkÀëtÉ, vÀÄÆrÀÄ nÁvÀÄ, dÁédÀŊÀ vÀÄÄdÉægÀLÀnÀÄß hÁŠkÉśMDÀrÉ ŃÁæhÀäNrÁgÀÄvÀÅąlè. nÁTkÀdÀłè ŃÁæhÀäN
pÁtÀævÀŕsÀÄvÀvÀrÀÄ hÉVgÉ ŃÁæhÀäNrÀlèvÉšV hÁgÉ ŸVvÀnÀ nÁTkÀdÀłè pÁtÀæ vÀŕsÀħÛrÀÄvÀ ivÀrÀÆ ŃÁæhÀäNrÀlè.’
‘hÁgÁdÀrÉ ivÀrÀÄ M»À»ÁvÀ ČÁ§?’
‘vÉYŊÀå ČÁ§. ivÀtÀÄÛ elèrÀ ŁÀvÀÄRvÀÇ vÉYŊÀå ŁÀvÀÄRvÉV. hÀN sÀMgÀæhÀ-hÀN hÀN! ŃÁæhÀäNnÁgÀł, ŊÀÆdÀænÁgÀł hÀNvÀnÀÄß ęTÄÖ ŃÉVrÉ EnÁdÀrÀÆ M»ÉÆVŰsÀÄtÁÛnÉM»ÉÄV hÉVř. čjvÁdÀ ŃÁæhÀäNnÀnÀÄß M»À»ÁvÀ sÀkÁRrÀvÀÇ
alÄgÁIJsÀŇÁrÀdÀÄ. avÀnÀÄ hÀÅŽÖčMdÀ ŃÁæhÀäN ečőkÉśLÀÄîvÀÅąlè. tÀnÀß vÀq§Û, pÀævÀq§ÛgÀřMdÀ.’
‘aMtÀhÀ ŃÁæhÀäNrÀÄ M»À»ÁrÀÄ?’
‘gÁMć, AČÁdf, nÉhÀrÀÄ, vÀ»ÁLÀńVM»ÀÄ čjvÁdÀ ŃÁæhÀäNrÀÄ. iMąnÀ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłè avÀrÀÄ ŃÉrÀLÉNđkÉM»ÀÄnÀÆß pÀÇrÉYsÀÄvÀÅąlè.’
‘AgÀł, čvÀÄä vÁdÀvÀnÀÄß oďàdÀrÀÆ I ŃÁæhÀäNrÉčőkÉśMIJrÀÄvÀvÀľgÉ AgÀħÛrÀÄvÀ anÁåM»ÀÄkÉÌ EnÀÄ
hÉVLÀÄńľ?’
‘sÀkÁRľ aćkÁrÀ, kÁŇÉVjÄ vÁåsÀMgÀ avÀrÀ A jnÀä ődÀÞ hÀkÉÌVnÀÄ? avÀÅgÀLÀnÀÄß AkÀæńÄőkÉśMDÀÄ ivÀrÀÄ
hÀlvÁrÀÄ vÀSÀR vÉÄrÉdÀrÀÄ. itÀrÀrÀÄ tÀŇÉM»ÉÄtÀÛdÀMtÉ tÀvÀÄä vÀÄkÀÌLÀÄ vÉÆvÀÄäkÀÌLÀnÀÄß tÀMdÀÄ tÀÄMędÀrÀÄ. IgÀ
ŃÉVrÉM»ÀÄvÀrÀ sÀrÀą. avÀrÀÆ nÁlÄÌ ąvÀsÀ anÀÄBÀńsÀł. ŸVvÀnÉśVpÁM»ÀÄkÉÌ sÀkÁRľ sÉVvÉM»ÉÄV vÀ»ÁgÀR eMdÀÄ
BÁńsÀÄvÀÅdÀÄ nÀvÀÄä nÉY§kÀ ąvÁřM»ÀÄnÀÄß sÁrÀÄtÀÛdÉ. vÁåpÁrÀ, kÀqŋ, lłtÀkÀŇÉ, kÉYgÁľkÉgÀLÀłè AgÀŃÉVkÁdÀ kÉlsÀ
aKMDÀvÁŤ uřądÉ. A kÀDÉgÉ nÀvÀÄä jnÀgÀLÀ lkÀë”å hÉšrÀLÀł.’
‘sÀrÀkÁľ aćkÁrÀkÉÌ čVvÀÅ hÉcÀÄÑ ŃÉŇÉ kÉśDÀÄvÀÅąlèvÉV?’
‘EnÀÄ kÉśDÀÄvÀÅąlè. adÉśMdÀÄ ŕVnÀ dÁsÀå. asÀétÀMtÀæ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłèM»ÉÄV adÀkÉÌ ilèdÀ sÀlèdÀ pÀÅrÀsÁÌrÀ.
sÀétÀMtÀæ rÁSÀÖçgÀLÀłè sÀkÁRľ aćkÁľ pÀæČÉgÀLÀ ąVnÀ sÉVvÀkÀ. ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłè pÀæ§M»ÉÆbâ pÉšVłVsf kÀčSÀŒ
ęŇÉèM»ÀÄÆ obâ ŕTèrf. sÀétÀMtÀæ ŸVvÀnÀąMdÀ opÀàtÀÄÛ uMDÀrÀÆ AgÀÄvÀ AnÀMdÀ sÀkÁRľ vÀÄM§æ vÀ»ÁMDÀłkÀľgÀÆ
dÉśrÉM»ÀÄÄvÀÅąlè. adÀÆ pÀrÁkÁæMtÀvÁdÀ sÀkÁRrÀdÀ sÉVvÉM»ÀÄłè. I dÁsÀå ŊÀqMKŇÉ kÀLÀŰtÀŇÁè eMdÀÄ
ŃÁæhÀäNrÉčőkÉśMIJrÀÄvÀvÀrÀÄ ŕgÀÄÎvÀÅdÀnÀÄß ęTÄÖ dÀÄHŞsÀÄvÀÅdÀnÀÄß kÀMDÀÄ nÀnÀgÉ nÁŰkÉM»À»ÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀrÀÄ nÀÄgÀÄΧÛdÁÝrÀŇÁè. adÀÄ čvÀÄgÉ ŕtÀkÀrÀvÁŤdÉM»ÉÄV?’
‘avÀrÀdÀÆ vÀ»wĞÀåvÉV! vÀMŊÀ pÁrÀMpÀrÀåvÁŤ bMdÀ vÀq§ÛgÀLÀnÀÄß ęTÄÖ, sÀÄKvÁŤ sÀétÀMtÀævÁŤ irÀÄvÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 29 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŃÁLÀÄvÉM»ÀÄnÀÄß ćkÀÌľő sÉVvÁvÀq§ÛgÉ ŁÀÄvÀÄÄkÀħÛrÀÄvÀ avÀľgÀÆ adÀrÀ kÀŕ kÁŇÁnÀÄkÁlkÉÌ gÉśtÁÛgÀÄtÀÛdÉ. iMdÀÄ
ŃÁæhÀäNľgÉ őŠÌrÀÄvÀ §æŊÀMkÀÄ sÀégÀRvÉV nÁLÉ avÀľgÉ kÀŽÖTÖ bħÛ.’
‘čvÀÄä sÀlhÉM»ÀÄMtÉ M»À»ÁrÀÆ sÀkÁRľ sÉVvÉgÉ hÉšVgÀądÀÝrÉ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ kÀłtÀ tÀrÀÄNrÀ ŸVvÀnÉśVpÁM»ÀÄ
sÁgÀÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘IgÀ nÀDÉM»ÀÄħÛrÀÄvÀ GÉśVrÀ M»ÀÄÄdÀÞkÉÌ vÀÄÄMcÉ idÀÝ őܧM»ÀÄnÀÆß IŤnÀ őܧM»ÀÄnÀÆß tÀÄlnÉvÀ»ÁIJ nÉśVIJ.
vÉÆdÀlÄ ńdÁåvÀMtÀľgÉ hÉšVĚÉŇf, őnÉvÀ»Á, kÀCÉVľĺÄMdÀ kÀCÉVľ ivÀÅgÀLÀnÀÄß ęTÖrÉ ŃÉVrÉ nÉŇÉĺÄrÀłlè. M»ÀÄÄdÀÞ
bMdÀÄ črÀÄdÉśåVgÀvÀnÀÄß čvÁľődÉ.’
‘EtÀľMdÀ?’
‘anÉVkÀ kÉYgÁľkÉgÀLÀÄ ŃÉLÉdÀvÀÅ. M»ÀÄÄdÀÞkÁÌŤ sÁńrÁrÀÄ kÀÄŊÀlrÀÄ ŃÉVkÁdÀrÀÄ. jnÀŠÌMtÀ kÉlsÀgÀLÉV hÉcÁÑĺÄtÀÄ.
AdÀrÉ nÁLÉ-M»ÀÄÄdÁÞnÀMtÀrÀ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ rÁSÀÖçvÀÇ edÀÄľsÀŃÉVkÁdÀ dÉśDÀØ sÀvÀÄsÉå črÀÄdÉśåVgÀdÀ pÀæŊÉß. M»ÀÄÄdÀÞ
kÉlsÀkÁÌŤ tÉgÉdÀÄkÉśMDÀvÀrÀÄ nÁLÉ črÁňætÀrÁgÀÄtÁÛrÉ. avÀrÀ gÀ§M»ÉÄVnÀÄ? adÀkÉÌ IgÀŇÉV nÀvÀÄä jnÀ ődÀÝtÉgÀLÀnÀÄß
vÀ»ÁIJkÉśMIJrÀŃÉVkÀÄ. hÉšsÀ kÉYgÁľkÉgÀLÀnÀÄß ŃÉLÉsÀŃÉVkÀÄ. ‘Industrialise or Perish’ eMdÀÄ sÀrf
ńŊÉéVŊÀérÀM»ÀÄånÀvÀrÀÄ hÉVřdÀ ćVrÀvÁNđ nÀvÀÄä jnÀtÉM»ÀÄ hÀqdÀM»ÀÄdÀłè sÀÄvÀĹÁRkÀërÀgÀřMdÀ ułèŞtÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. kÀqŋkÉYgÁľkÉ ivÉrÀDÉV nÀvÀÄä hÁsÀÄ hÉškÀÄÌgÀLÀÄ. ivÀÅgÀLÀnÀÄß dÀÄlRŠësÀÄvÀ M»À»ÁvÀ sÀvÀ»ÁjvÀÇ nÁřnÀ BÁrÀtÀdÀłè
bdÀÄkÀŇÁrÀdÀÄ.’
‘kÀqŋ kÉYgÁľkÉgÀLÀłè eSÉśÖV jnÀrÀ vÀÄnÀsÀÄì hÉšVgÀÄvÀÅąlè. avÀrÉVnÀÄ vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ?’
‘vÁåpÁrÀ vÀ»ÁDÀł. nÀvÀÄä dÉVŊÀdÀ hÀMcÀÄvÀ kÉlsÀvÀnÀÄß nÀvÀÄävÀrÉV kÉYM»ÀÄåłèTÄÖkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. IgÀ nÉśVIJ
ipÀàtÀÄÛ vÀSÀRgÀLÀ kÉLÀgÉ ŃÉMgÀLÀÆľnÀ vÁåpÁrÀvÉŇÁè vÉYŊÀårÀÄ, ńVrÀŊÉYvÀrÀ kÉYM»ÀÄłètÀÄÛ. iMdÀÄ adÀÄ gÀÄjrÁ§,
vÀÄÄŇÁÛč, vÀ»ÁrÀvÁIJV, lŃÉâ ivÀrÀ kÉYgÉ hÉšVŤdÉ. kÀnÁRTkÀdÀ itÀrÀ kÀDÉgÀLÀłèM»ÀÄÆ hÁgÉM»ÉÄV. gÀdÀgÀÄ, iLÀkÀlÄè,
gÀÄLÉVdÀgÀÄDÀØgÀLÀłè vÀ»ÁrÀvÁIJgÀLÀ pÁæblå ńħ ńÄVľdÉ. dÀŠëN kÀnÀßDÀ ŸŇÉèM»ÀÄ vÁåpÁrÀ vÀÄlŃÁľgÀLÀ kÉYgÉ
ęVLÀħÛdÉ. utÀÛrÀ kÀnÁRTkÀdÀłè vÁåpÁrÀ gÀÄjrÁ§gÀLÀ sÉśtÁÛgÀħÛdÉ. I hÉščßnÀ vÀÄLÉM»ÀÄnÀÄß čłèsÀÄvÀÅdÀÄ
čvÀÄävÀrÀ kÀtÀRvÀåvÀlèvÉV?’
‘čj, idÀkÉÌ kÁrÀNvÉVnÀÄ?’
‘nÀvÀÄä jnÀrÀłè ńSÀ vÁM»ÀÄÄńnÀMtÉ hÀrÀIJrÀÄvÀ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÁvÀnÉ, ŃÁæhÀäNrÀÄ vÀÄÄMdÀkÉÌ bMdÀrÉ
ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀľgÉ sÀhÀnÉĺÄlè; ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀrÀÄ vÀÄÄMdÀkÉÌ bMdÀrÉ ŃÁæhÀäNľgÉ sÀhÀnÉĺÄlè. ibârÀnÀÆß sÀÄłdÀÄ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 30 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

gÀÄjrÁ§, vÀ»ÁrÀvÁIJgÀLÀÄ §MdÀrÉ AgÀ ibâľgÀÆ sÀvÀ»ÁŁÁnÀ, tÀqďÛ.’
‘idÀnÀÄß hÉVgÉ edÀÄľsÀŃÉVkÀÄ?’
‘nÁnÁ ľV§M»ÀÄłè, ČÁ§M»ÀÄnÀÄß vÀÄÄMdÉ vÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ adÀrÀ nÉrÀřnÀłè ŃÁLÀ bM»ÀÄsÀÄvÀÅdÀÄ nÉYcÁånÀÄsÀMŁÁnÀdÀ
lkÀëN. ČÁ§M»ÀÄnÀÄß čNRĺÄsÀÄvÀÅdÀÄ vÀåŠÛM»ÀÄ hÀÅTÖlè, ŃÁLÀÄ-bdÀÄkÀÄ. nÁnÀÄ vÉÆdÀŇÉV hÉVřdÀMtÉ tÀnÀß sÀvÀ»ÁjdÀ
udÁÞrÀvÀnÉßV gÀÄľM»ÀÄčßTÄÖkÉśMIJrÀÄvÀvÀnÀÄ oMdÀÄ dÀqŋÖĺÄMdÀ gwrÀvÁhÀRnÉV. AdÀrÉ sÁvÀRjčkÀ ŸVvÀnÀdÀłè
čsÁéĽÀR bÄąÞĺÄMdÀ tÀvÀÄä sÀvÀ»ÁjdÀ aBÀÄådÀM»ÀÄkÉÌ hÉNgÀÄvÀvÀrÀÄ ńrÀLÀ. AdÀrÉ sÀvÀ»ÁjvÀnÀÄß tÀvÀÄä ŇÁlsÉgÉ
dÀÄrÀÄpÀM»ÉÆVgÀpÀIJőkÉśLÀîtÀkÀÌvÀrÉV hÉcÀÄÑ. sÀMsÉÜgÀLÀłè sÁÜnÀ ŃÉVkÀÄ, asÉMęè, kwčìŇfgÀřgÉ cÀÄnÁvÀĹÉ hÉšMdÀŃÉVkÀÄ,
sÀkÁRrÀdÀłè oMdÀÄ cÁkÀľ ŃÉVkÀÄ-ČÁ§ AgÀ ńrÁŸőęDÀÄtÀÛdÉ. ČÁ§M»ÀÄ hÉsÀrÀnÀÄß vÀÄÄMdÉ vÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ vÉÄVlkÉÌ
bMąrÀÄvÀvÀrÀÄ eSÀÄÖ jnÀ tÀvÀÄä sÀvÀ»ÁjkÉÌ eSÉÖSÀÄÖ upÀkÁrÀ sÉVvÉ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ, §řő. idÀkÉÌ oMdÀÄ dÀqSÁÖMtÀ
kÉśDÀŇÉV?’
‘dÀM»ÀÄńTÄÖ kÉśIJ.’
‘vÉÆnÉß obâ vÀÄhÀčVM»ÀÄrÀÄ hÀlvÀÅ dÉśDÀØ vÀÄnÀÄSÀårÀ sÀŕ hÁŠő kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå pÀľSÀ§ÛgÉ oMdÀÄ pÀtÀæ
brÉdÀrÀÄ. pÀľSÀtÀÄÛ M»ÉÆVŸőrÀÄvÀ kÀnÀßDÀ-kÀnÀßDÀ čGÀMŽnÀ sÀMpÁdÀkÀ vÀÄMDÀłM»ÀÄłè ńVrÀŊÉYvÀrÀ pÁæ§čŁÀåńlè.
kÀnÀßDÀ sÁŕtÀådÀ bhÀéMŊÀ ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀåvÁdÀÝľMdÀ pÁľBÁŋkÀ ŊÀbÝgÀLÀnÀÄß sÀľM»À»ÁŤ aĽÀR vÀ»ÁDÀlÄ ńVrÀŊÉYvÀrÀÄ
vÀÄMDÀřM»ÀÄłè irÀŃÉVkÀÄ. idÉV vÁdÀ. pÀľSÀ§ÛnÀ kÁrÀåkÁľ vÀÄMDÀř tÀtÀévÀnÀÄß oďàkÉśMDÀÄ ibârÀÄ ńVrÀŊÉYvÀ
ńdÁéMsÀrÀnÀÄß čGÀMŽnÀ sÀMpÁdÀkÀ vÀÄMDÀřgÉ sÉVľőkÉśMIJrÀÄ. idÀÄ elèľgÀÆ tÀqďÛM»ÀÄnÀÄßMTÄvÀ»ÁIJtÀÄ. AdÀrÉ
iSÉÖlè hÉNŤdÀ nÀvÀÄä vÀÄhÀčVM»ÀÄľgÉ tÀqďÛM»À»ÁgÀłlè. avÀľgÉ ńVrÀŊÉYvÀrÀÄ sÀMpÁdÀkÀ vÀÄMDÀřM»ÀÄłèrÀŃÉVkÁdÀÄdÀÄ
vÀÄÄKåvÁŤrÀłlè; tÁńrÀŃÉVkÁdÀÄdÀÄ vÀÄÄKåvÁŤtÀÄÛ. adÀÄ M»À»ÁvÁgÀ sÀPÀlvÁgÀłlè AgÀ pÀľSÀtÀÛnÀÆß adÀrÀ kÉlvÀÅ
vÀ»ÁnÀå sÀdÀsÀårÀnÀÆß avÀhÉVLÀnÀ vÀ»ÁDÀÄvÀ vÀq§ÛM»ÀÄnÀßvÀlMęődÀrÀÄ. nÀvÀÄä sÁvÀRjčkÀ ŸVvÀnÀ hÁLÁgÀħÛrÀÄvÀÅdÀÄ
iMtÀhÀ vÀÄhÀčVM»ÀÄľMdÀŇÉV.’
‘ivÀrÀÄ čvÀÄä vÉÄVŇÉ BÀM»ÀÄMkÀrÀ apÀpÀæcÁrÀ vÀ»ÁDÀħÛdÁÝrÀlèvÉV?’
‘vÀ»ÁDÀħÛdÁÝrÉ. čGÀMŽnÀ sÀMpÁdÀkÀ vÀÄMDÀřM»ÀÄłè I vÀÄhÀčVM»ÀÄľgÉ vÀÄĹÉ hÁŠsÀłlèvÉMdÀÄ nÀnÀß vÉÄVŇÉ
avÀľgÉ kÉśVpÀ. nÀnÀß ‘ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀå sÀMsÀÌ–§’M»ÀÄnÀÄß ńvÀÄňRsÀÄtÁÛ idÉV vÀÄhÀčVM»ÀÄrÀÄ ‘ňæVvÀ»Ánf
kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀ udÁrÀ BÁvÀnÉgÀLÀÆ, sÀtÁånÉéVSÀNvÀÇ, ńvÀÄŊÁRbÄąÞM»ÀÄÆ, avÀrÀ I ‘gÀæMĽÀ’ąMdÀ hÉšrÀęąÝdÉ.
vÉÄYsÀÆrÀÄ őVvÉÄM»ÀÄ M»À»ÁvÀ ńVrÀŊÉYvÀ ńdÁéMsÀrÀÆ vÀ»ÁDÀądÀÝ kÁM»ÀÄRvÀnÀÄß ňæVvÀ»Ánf vÀÄhÀčVM»ÀÄrÀÄ vÀ»ÁDÀħÛdÁÝrÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 31 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

I upÀkÁrÀkÁÌŤ ńVrÀŊÉYvÀ sÀvÀ»ÁjvÀÅ avÀľgÉ QÄNđM»À»ÁgÀŃÉVkÁŤdÉ’ eMdÀÄ hÉVřdÁÝrÉ. vÀÄÄMdÉ uBÀM»ÀÄ
sÉßVŕtÀrÉśbârÀÄ ńVrÀŊÉYvÀ kÁvÀåvÉšMdÀnÀÄß pÀľSÀÌľsÀlÄ nÀnÀßłè kÉśŽÖdÀkÉÌ avÀrÀnÀÄß AkÉëVďő ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀådÀ
gÀMŁÀ nÀnÀgÉ gÉś§Ûlè eMdÀÄ pÀÇtÁÌrÀ vÀ»ÁIJdÀvÀrÀÆ ivÀrÉV. nÀnÀß ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀå gÀæMĽÀgÀLÀłè ğnÁßğpÁæM»ÀÄkÉÌ
avÀkÁŊÀńdÀÝrÉ ‘ivÀnÀÄ hÀÅĚÁÖ ŃÁæhÀäN. ńVrÀŊÉYvÀrÀ vÉÄVłnÀ ńdÉéVSÀąMdÀ ŕVgÉ brÉądÁÝnÉ’ eMdÀÄ apÀ pÀæcÁrÀ
vÀ»ÁDÀħÛdÀÝrÀÄ. AdÀrÉ adÀkÉÌ avÀkÁŊÀńlè. bsÀvÁą pÀæĽÀvÀÄrÀ bgÉÎ nÀnÀŤrÀÄvÀ gwrÀvÀ, ńŊÁésÀ, BÀŠÛ, M»À»ÁľgÀÆ
kÀIJvÉÄM»À»ÁdÀÄdÀlè. idÀÄ ŇÉśVkÀńątÀvÁŤdÉ. AdÀÝľMdÀ aMtÀhÀ pÀæcÁrÀkÉÌ vÀ»ÁgÀRńlèdÉ
‘ivÀrÀÄ bŕrÀMgÀdÀłè ńVrÀŊÉYvÀrÀ ńÄtÀærÉMdÀÄ tÉśVľőkÉśMDÀÄ avÀľMdÀ ŇÁBÀ pÀDÉM»ÀÄÄvÀ hÀMŰkÉgÀLÀnÀÄß
vÀ»ÁDÀħÛdÀÝrÀÆ oLÀgÉ avÀrÀ pÁæ§čŁÀåvÀnÀÄß ńrÉśVćődÀÄÝ kÉlvÀľgÉ AŊÀÑM»ÀÄRvÀÅMTÄ vÀ»ÁIJdÉM»ÀÄMtÉ’ eMdÀÄ
brÉądÁÝrÉ.
obâ vÀÄnÀÄSÀånÀÄ utÀÛvÀÄ kÉlsÀgÀLÀnÀÄß hÁLÀÄvÀ»ÁDÀŃÉVkÁdÀrÉ ŇÉśVkÀdÀłè erÀDÀÄ vÀ»ÁgÀR. oMdÀÄ avÀnÀÄ
vÀåğcÁľM»ÉÄMdÀÄ ArÉśVďő avÀnÀnÀÄß kÉślÄèvÀÅdÀÄ. ­ľSf rÁjkÁrÀN vÀÄÄtÀìąÝM»À»ÁdÀ pÁrÉßŇfnÀnÀÄß ęæŽSÀrÀÄ
vÀÄÄľądÀÄÝ iMtÀhÀ ApÁdÀnÉ, apÀ pÀæcÁrÀgÀLÀ AŁÁrÀąMdÀŇÉV. erÀDÀnÉM»ÀÄdÀÄ hÀN tÉgÉdÀÄkÉśMDÀÄ adÀkÁÌŤ
dÀÄIJM»ÀÄħÛdÁÝnÉMdÀÄ. rÀSÁådÀ vÉÄVŇÉ gwrÀvÀ tÉśVľődÀ nÉhÀrÀÄ, ď. ő. ČÉśVň, ivÀrÉŇÁè rÀSÁådÀ ńŠæVtÀpÁĘÀkÀrÀÄ
eMb pÀæcÁrÀvÀnÀÄß ęæŽSf sÀkÁRrÀ vÀ»ÁIJtÀÄ. nÀvÀÄä vÀÄhÀčVM»ÀÄrÀÄ idÉV hÉVM»ÀÄ vÀÄnÉśVBÁvÀnÉM»ÀÄ vÀÄľ.’
‘ivÀrÀÄ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ rÀMgÀdÀłèM»ÀÄÆ idÉV čV§M»ÀÄnÀÄß avÀlMęő sÁvÀRjčkÀ ŸVvÀnÀvÀnÀÄß kÀÄlgÉIJsÀħÛdÁÝrÀŇÁè-ŇÉśVkÀ EkÉ sÀÄvÀÄäčdÉ?’
‘ivÀrÀ ŃÁĺÄgÉ aMŸ. sÀÄvÀÄä sÀÄvÀÄänÉ ivÀrÀ apÀ-pÀæcÁrÀkÉÌ tÀÄtÁÛŤ tÉśMdÀrÉŤVDÁgÀŃÁrÀdÉMdÀÄ. sÁvÀRjčkÀ
ŸVvÀnÀdÀłè I vÀÄhÀčVM»ÀÄrÀdÀÄ oMdÀÄ ŠVLÀÛrÀdÀ nÁŸ pÀæBÀÄtÀé.’
‘čVvÀÅ edÀÄľsÀħÛVrÁ?’
‘ivÀrÀnÀÆß ivÀrÀ hÁgÉ irÀÄvÀ elèrÀnÀÆß edÀÄľsÀÄtÉÛVnÉ, edÀÄľsÀbŇÉè. nÀnÀß ŕMdÉ iIJV ČÁgÀqtÀ jnÁMgÀńdÉŊÀævÀÄŸVńgÀřdÁÝrÉ-ńdÁåăRgÀřdÁÝrÉ-dÉVŊÀdÀ čjvÁdÀ pÉæVńÄgÀřdÁÝrÉ-sÀvÀ»ÁjdÀ ŕtÉYŋgÀřdÁÝrÉ. M»À»ÁľgÉ I ńSÀ
pÀæsÀrÀN ŕtÀvÁąVtÀÄ. A vÀÄhÀčVM»ÀÄľgÉ idÉśV nÀnÀß ecÀÑľkÉ. sÁvÀRjčkÀ ŸVvÀnÀdÀłè I ńSÀpÀæsÁrÀvÀnÀÄß čłèő,
sÁŁÀåvÁgÀądÀÝrÉ sÁvÀRjčkÀ ŸVvÀnÀąMdÀ tÉślŤ. čVvÀÅ tÉślgÀądÀÝrÉ nÁvÀÅ tÉślŤsÀÄtÉÛVvÉ.’
‘idÀÄ bhÀLÀ ugÀæ ŁÉśVrÀĹÉ.’
‘ńÄtÀvÁdÀ ŕtÀvÁdÀgÀLÀ kÁl AŤhÉšVĺÄtÀÄ. eSÀÄÖ ąvÀsÀ I dÉVŊÀńGÁtÀkÀ nÀDÀtÉM»ÀÄnÀÄß sÀŕsÀÄvÀÅdÀÄ. dÉVŊÀdÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 32 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ńńŁÀ bNgÀLÀnÀÄß kÀÆIJsÀÄvÀ, kÀTÄÖvÀ kÉlsÀdÀłè nÁvÀÅ hÀgÀłrÀÄLÀÄ dÀÄIJM»ÀÄħÛdÉÝVvÉ. adÀÄ kÉlvÀÅ sÁéĽÀRsÁŁÀkÀľMdÀ
hÁLÁgÀŃÉVkÉV? nÁvÀÇ hÉšlőnÉśMągÉ opÀàMdÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÉVkÉV?’
‘čvÀÄgÉ idÀľMdÀ bhÀLÀ hÁčM»À»ÁgÀÄtÀÛdÉ. čVvÀÅ udÉÝVňőrÀÄvÀ gÀæMĽÀrÀcÀnÁ kÉlsÀkÉÌ pÀæ§bMŁÀkÀvÁgÀÄtÀÛdÉ.
ńVrÀŊÉYvÀrÀÆ itÀrÀrÀÆ čVvÀÅ ‘ńVrÀŊÉYvÀ sÁŕtÀå’dÀ vÉÄVŇÉ brÉM»ÀÄłrÀÄvÀ gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß AdÀrÀąMdÀ čľVŠësÀħÛdÁÝrÉ.’
‘nÁnÀÄ bŇÉè. avÀrÀ ńŊÁésÀkÉÌ nÁnÀÄ kÀqtÀjÕ. nÀčßMdÀ A dÀqŋÖM»ÀÄłè utÀÛvÀÄ kÉlsÀvÁgÀÄtÀÛdÉ eMbÄdÀÄ
nÀnÀgÀÆ gÉśtÀÄÛ. sÀÄLÀÄî ńnÀM»ÀÄ nÀnÀßłèlè. bsÀvÀNÚnÀ avÀÄqtÀvÁNđM»ÀÄnÀÄß kÉVřődÉÝVnÉ. pÀæBÀÄdÉVvÀrÀ vÀÄÄkÀÛvÁNđ,
vÀÄhÁdÉVńM»ÀÄkÀÌnÀ kÁvÀåvÁNđ, cÀnÀß bsÀvÀNÚnÀ ąvÀåvÁNđ, ődÀÞrÁvÀÄnÀ tÁågÀvÁNđgÀLÀnÀÄß nÀvÀÄä jnÀkÉÌ kÉVřsÀŃÉVkÉMdÀÄ
nÀnÀgÀÆ utÀÌT hÀMblńdÉ. pÀævÀÄĽÀrÀ ąvÀå sÀMdÉVŊÀgÀřMdÀ nÀvÀÄä jnÀ bdÀÄkÀÄtÁÛrÉ. avÀrÀ ŃÁLÀÄ hÀsÀnÁgÀÄtÀÛdÉ.
nÀnÀß jnÀä sÁĽÀRkÀvÁgÀÄtÀÛdÉ. I kÉlsÀ nÀčßMdÁgÀądÀÝrÉ idÀrÀ utÀÛrÀvÁątÀnÀ ńVrÀŊÉYvÀ sÀvÀ»ÁjdÁÝgÀÄtÀÛdÉ. avÀrÀÄ
nÀnÀgÁŤ, sÀvÀ»ÁjkÁÌŤ, dÉVŊÀkÁÌŤ iMtÀhÀ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ, sÁéĽÀRBÀÆtÀgÀLÀnÀÄß vÀÄrÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘čvÀÄä kÉlsÀ sÁgÀł, idÀľMdÀ uąækÀÛrÁgÀŃÉVIJ. dÀÆrÀdÀňRgÀLÀÆ dÉVŊÀďæM»ÀÄrÀÆ AdÀ ńVrÀŊÉYvÀrÀÄ čvÀÄä
vÁŠÌgÉ KMIJtÀvÁŤM»ÀÄÆ O kÉśDÀÄtÁÛrÉ.’
‘sÀMtÉśVSÀ, nÀnÀgÉ ŃÉVkÁdÀÄdÀÄ aSÉÖV.’
‘bhÀLÀ vÉVLÉM»ÀÄnÀÄß tÉgÉdÀÄkÉśMDÉ.’
‘ŰMtÉĺÄlè, nÀnÀß vÀÄnÀsÀÆì hÀgÀÄrÀvÁĺÄtÀÄ.’
eMdÀÄ rÁM»ÀÄrÀÄ tÀvÀÄä pÀÅsÀÛkÀdÀ kÀpÁŽgÉ kÉYhÁŠ oMdÀÄ pÀÅsÀÛkÀvÀnÀÄß eLÉdÀÄkÉśMDÀrÀÄ. adÀÄ ‘alèvÀÄ pÀæBÀÄńnÀ
vÀcÀnÀ gÀæMĽÀ’vÁŤtÀÄÛ. nÁnÀÄ sÀąÝlèdÉ edÀÄÝ bMdÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 33 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 5

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
i§ÛVcÉgÉ pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀådÀ kÀÆgÀÄ bhÀLÀ kÉVř brÀħÛdÉ. dÉłèĺÄMdÀ kÀnÁRTkÀdÀvÀrÉgÀÆ ‘pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå’dÀ
pÁMcÀjnÀå. ňæVkÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ ŃÉMgÀLÀÆrÀÄ pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ sÀMGÀdÀ aŁÀéM»ÀÄÄRgÀLÁŤdÀÝrÉMdÀÄ kÉVř A bgÉÎ
avÀľMdÀ ńSÀM»ÀÄ sÀMgÀæŕsÀlÄ bMdÉ.
rÁM»ÀÄrÀÄ sÁégÀtÀ bM»ÀÄődÀrÀÄ.
‘iMdÀÄ M»À»ÁvÀ ńSÀM»ÀÄ cÀŰRsÉśVN?’
‘čvÀÄgÉ atÀåMtÀ ďæM»ÀÄvÁdÀdÀÄÝ.’
‘sÁŕtÀåvÉV?’
‘hwdÀÄ pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå.’
‘A bgÉÎ nÀvÀÄä ağpÁæM»ÀÄgÀLÀnÀÄß vÀåkÀÛ vÀ»ÁDÀŃÉVkÁŤdÉ. ŽVkÁkÁrÀrÀÄ IcÉgÉ bhÀLÀvÁŤ AŤdÁÝrÉ. nÀvÀÄä
ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß §řdÀÄkÉśLÀÄîvÀ ĂdÁM»ÀÄR avÀrÀÄ tÉśVľőlè. nÁvÁdÀrÀÆ avÀľgÉ nÀvÀÄä ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß §řM»ÀÄ
hÉVLÀÄvÀ.’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 34 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘sÁŕtÀåvÉV pÀægÀ§ňVlvÁdÀdÀÄÝ. adÀkÉÌ pÀægÀ§ňVlvÉnÀÄßvÀ ńňSÀÖ nÁvÀÄkÀrÀNvÉVkÉ?’
‘sÁŕtÀåvÉŇÁè pÀægÀ§M»ÀÄnÀÄß udÉÝVňsÀÄtÀÛdÉ eMdÀÄ čvÀÄgÉ M»À»ÁrÀÄ hÉVřdÀrÀÄ. ŕMdÉ AŤ hÉšVdÀÄdÀnÉßV vÀÄtÉÛ
vÀÄtÉÛ arÀřő kÉrÀřő hÉVLÀÄvÀÅdÀÄ sÁŕtÀådÀ vÀÄÄKå lkÀëNvÁŤdÉ. adÀrÀłè vÀÄÄMdÀÄvÀľdÀ sÁŕtÀåvÉMdÀrÉ sÀélàvÀÄŽÖgÉ
iMąnÀdÀnÀÄß hÉVLÀÄvÀÅdÀÄ. AcÁrÀdÀ cwkÀTÖnÀÄß ęTÄÖ ňSÀÖ sÀMpÀædÁM»ÀÄdÀ kÀqtÀkÀ eŇÉèM»ÀÄnÀÄß tÀåŸő sÁŕtÀå hÉšrÀgÉ
bMąlè. aMąnÀ rÁvÀ»ÁM»ÀÄNdÀ vÉÆdÀlÄgÉśMDÀÄ, iMąnÀ rÁvÀ»ÁM»ÀÄNdÀvÀrÉgÀÆ idÉV hÁDÀÄ.’
‘jgÀ§ÛnÀ vÀÄhÁkÁvÀågÀLÀłè oMdÁdÀ rÁvÀ»ÁM»ÀÄNvÀnÀÄß čVvÀÅ vÀ»ÁčsÀÄvÀÅąlèvÉV?’
‘vÀ»ÁčsÀÄtÉÛVnÉ. ­§hÁőkÀ gÀæMĽÀvÁŤ, sÀvÀ»Áj cÀľtÉæM»ÉÄMdÀÄ, utÀÛrÀdÀ vÀÄnÉśVBÁvÀnÉM»ÀÄ rÀsÀgÀnÀßIJM»ÉÄMdÀÄ.’
‘idÀkÉÌ sÀélà ńvÀrÀĹÉ ŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘vÁłäVŠ hÀąnÁrÁĹÉ ĂtÀÛrÉVM»ÀÄ. ivÀ§ÛnÀ ŕMąV pÀæcÁrÀkÀrÀÄ dÀŠëNdÀ jnÀ, sÀMsÀÌ–§, sÁŕtÀågÀLÀ bgÉÎ
M»À»ÁvÀ apÀ-pÀæcÁrÀ vÀ»ÁDÀħÛdÁÝrÉM»ÉÆV adÉV kÉlsÀvÀnÀÄß vÁłäVŠ čvÀRŕődÁÝnÉ. idÀnÀÄß rÁvÀÄrÁjådÀ ‘vÀÄdÀrf
iMIJM»À»Á’ eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄbhÀÅdÀÄ. rÁvÀÄčgÉ rÁNđM»ÀÄnÀÆß rÁjåvÀnÀÆß ŕMdÀkÉÌ tÀMdÀÄkÉśTÖ kÀnÀßIJgÀrÀnÀÄß kÀď, kÀrÀIJ
eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄŃÉVkÁdÀrÉ vÁłäVŠM»ÀÄ dÁSÀÖ”åR eŋÖrÀŃÉVkÀÄ.’
‘hÁgÁdÀrÉ dÀŠëĹÁtÀårÀÄ adÀnÀÄß tÀŇÉM»ÀÄ vÉÄVłTÄÖkÉśMDÀÄ vÉÄrÉdÀrÉVkÉ? adÀnÀÄß avÀlMęő, hÀlvÁrÀÄ
gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß brÉdÀrÉVkÉ?’
‘dÀŠëNdÀ ŰtÀÛdÁsÀådÀ vÀÄtÉśÛMdÀÄ čdÀŊÀRnÀ. AMgÉèVM»ÀÄrÀÄ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ vÉÄVŇÉ apÀ-pÀæcÁrÀ vÀ»ÁIJ anÉVkÀ
gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß brÉądÁÝrÉ. avÀrÀnÀÄß ńÄVľő ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÀÄß alègÀLÉdÀÄ nÀvÀÄävÀrÉV gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß brÉąlèvÉV?
hÁgÉ.’
‘rÁvÀ»ÁM»ÀÄNkÉÌ ŃÉŇÉ kÉśDÀŃÁrÀdÉMdÀÄ čvÀÄä vÀÄtÀvÉšV?’
‘idÀÄ hÉšsÀdÁŤ nÁnÀÄ hÉVLÀÄvÀ vÀ»ÁtÀlè. hÀąnÉYdÀnÉM»ÀÄ ŊÀtÀvÀ»ÁnÀdÀłèM»ÉÄV cÁvÀÄrÀsÀ kÀń tÀnÀß ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß
sÀÆŰődÁÝnÉ. nÀvÀÄgÉ cÀńRtÀ cÀvÀRN ŃÉVŠlè.’
‘ŸVvÀnÀ eŇÁè kÁldÀłèM»ÀÄÆ oMdÉV alèvÉV?’
‘ŸVvÀnÀ oMdÉV eMągÀÆ alè. adÀÄ kÁlkÁlkÉÌ dÉVŊÀ dÉVŊÀkÉÌ bdÀŇÁĺÄőrÀÄtÀÛdÉ. ŸVvÀnÀdÀ ŕMąnÀ vÀ»ÁnÀvÀ
gÀÄN (sÀhÀj gÀÄN) vÀ»ÁtÀæ ŊÁŊÀétÀ. aMtÀhÀ sÀhÀj gÀÄN kÁNbrÀÄvÀÅdÀÄ rÁvÀÄlkÀë”äNrÀ kÀĽÉgÀLÀlèlè; sÁvÀ»ÁnÀå
vÀÄnÀÄSÀånÀ ŸVvÀnÀ sÁĽÀRkÀtÉM»ÀÄłè. obâ vÀÄnÀÄSÀåčgÉ avÀtÁrÀdÀ pÀTÖgÀŽÖ avÀnÀ dÀÄnÀRDÀtÉgÀLÀnÉßŇÁè vÀ»ÁősÀÄvÀÅdÀÄ
ńcÁrÀkÉÌ opÀàdÀ vÀ»ÁtÀÄ. pÀÅTÖpÀànÀvÀrÀ kÀń hÀqdÀM»ÀÄ iMtÀhÀ atÁåcÁrÀ kÉVř uľdÉdÀÄÝ ‘ŊÀÆdÀæ tÀpÀőé’M»ÀÄłè

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 35 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

pÀæ§ŁÀéčtÀvÁŤdÉ. sÁvÀ»ÁnÀå vÀÄnÀÄSÀå tÀnÀß upÁćgÀLÀnÀÄß ęIJőkÉśMDÀÄ kÀvÀÄR ŊÀqMKŇÉgÀLÀnÀÄß kÀtÀÛľőkÉśMDÀÄ sÀnÀÄßtÀ
ŸVvÀnÀdÀ kÀDÉgÉ tÉrÀLÀÄvÀ sÁhÀsÀdÀ kÀĽÉM»ÀÄłèM»ÉÄV čjvÁdÀ aŁÁåtÀä, sÁŕtÀå, dÀŊÀRnÀ eŇÁè aDÀkÀvÁŤrÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘čvÀÄä gÀÄľ sÁvÀ»ÁnÀå vÀ»ÁnÀvÀnÀ Ťľ.’
‘hwdÀÄ. M»À»ÁrÀ kÀNđÚgÀÆ ęVLÀdÉ, M»À»ÁvÀ hÉšgÀřkÉM»ÀÄnÀÆß bM»ÀÄsÀdÉ, M»À»ÁvÀ vÁłäVŠM»ÀÄ pÀækÀTnÀ pÀvÁDÀkÀÆÌ (Publicity Campaign) őkÀÌdÉ ŃÁř, kÀNärÉM»À»ÁgÀÄvÀ pÉrÀÄvÀ»ÁLÀnÀ sÀtÀåďæM»ÀÄtÉ M»À»ÁvÀ rÁvÀÄ,
hÀľŊÀÑMdÀæľgÀÆ kÀIJvÉÄM»À»ÁdÀÄdÀlè; ńÄVnÁkÀëvÀÄä rÀtÀßvÀÄärÀ pÁ§vÀætÀå M»À»ÁvÀ őVtÉ, sÁń§æ, dÀvÀÄM»ÀÄM§M»ÀÄľgÀÆ
kÀIJvÉÄM»À»ÁdÀÄdÀÄdÀlè.’
‘nÀvÀÄä sÁŕ§gÀLÀ dÀqŋÖ I kÀDÉgÉ hÉšrÀLÀÄvÀÅąlèvÉVkÉ?’
‘bhÀÅ jnÀ nÀvÀÄä kÀńgÀLÀÄ pÀŇÁM»ÀÄnÀvÁągÀLÀÄ (Escapists). čj čtÀå ŸVvÀnÀkÉÌ sÀMbMćsÀÄvÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÉMdÀrÉ avÀľgÉ ‘gÀÄvÀÄäM»ÀÄå’nÀnÀÄß kÀMDÀ hÁgÁgÀÄtÀÛdÉ. obâ vÀÄhÁrÁjrÀÄ §VľkÉśMDÀrÉ kÀńgÀLÀ vÉÄVŇÉ kÀńgÀLÀÄ
cÀrÀvÀÄŊÉśèVkÀgÀLÀnÀÄß brÉM»ÀÄlÄ ŁÁńsÀÄtÁÛrÉ. bMgÁLÀ, ęČÁpÀÅrÀ, kÉVrÀLÀgÀLÀłè sÁńrÀ, lkÀëgÀTÖLÉ jnÀ hÉšĚÉÖŤlèdÉ
sÀtÀÛrÉ nÀvÀÄä kÀńgÀLÀ kÀrÀÄLÀÄ ńÄIJM»ÀÄÄvÀÅąlè. rÁvÀĹÁ, jrÁsÀMŁÀ, ňŊÀÄpÁŇÁą rÁkÀësÀrÀ dÀŃÁâřkÉM»ÀÄnÀÄß KMIJsÀlÄ
nÀvÀÄä kÀńgÀLÀÄ vÀÄÄnÀÄßgÀÄÎtÁÛrÉ. AdÀrÉ nÁŸ rÁkÀësÀ, PÁősÀM dÉYtÀå, bMDÀvÁLÀŊÁŕ, sÁvÀ»ÁæjåŊÁŕ rÁkÀësÀrÀ
ńrÉśVŁÀvÁŤ nÀvÀÄä kÀńgÀLÀÄ oMdÀÄ cÀkÁrÀ ŊÀbÝvÀnÀÄß etÀÄÛvÀÅąlè, nÀvÀÄä kÀńgÀLÀÄ vÀÄnÀÄSÀårÀlè. avÀrÀłè
aMtÀHkÀrÀNńlè, avÀrÀ hÀqdÀM»ÀÄdÀłè čVcÀtÀnÀ, sÀÄłgÉ, dÀŃÁâřkÉgÀLÀnÉßdÀÄľsÀÄvÀ avÀÄqtÁŤßĺÄlè. avÀrÀÄ pÀdÀå
brÉM»ÀÄÄvÀ sÀŸVvÀ M»ÀÄMtÀægÀLÀÄ.’
‘idÀnÀÄß elèľgÀÆ pÀæM»ÉÆVŤsÀħÛVrÁ?’
‘vÀÄÄKåvÁŤ ŕľM»ÀÄľgÉ. M»À»ÁrÀÄ nÁIJnÀ ŠľM»ÀÄľgÉ dÁľ tÉśVľsÀŃÉVkÉśV, M»À»ÁrÀÄ tÀvÀÄä ŸVvÀnÁdÀŊÀRvÀnÀÄß
ŠľM»ÀÄrÀ dÁľ ąVńgÉ vÀ»ÁDÀŃÉVkÉśV avÀrÀ vÉÄVŇÉ nÀnÀß AkÉëVpÀĹÉ. pÀægÀ§ňVlrÁdÀ ŠľM»ÀÄrÀÄ ŕľM»ÀÄrÀ kÉYęTÄÖ sÀétÀMtÀæ
vÀ»ÁgÀRgÀLÀnÀÄß hÀÅDÀÄŠkÉśLÀÄî§ÛdÁÝrÉ. idÉV oMdÀÄ AŊÁŠrÀN.’
‘aMtÀhÀ kÀńgÀLÀÄ M»À»ÁrÀÄ?’
‘vÀÄMgÀLÀÆľnÀ kÀÄvÀ»ÁrÀ vÉMkÀNÚnÀvÀrÀ tÉVjőéV ŇÉVKč bMgÁLÀkÉÌ vÀÄÄIJpÁŤdÉ. bMgÁrÀ bMgÁLÀdÀ brÀgÁlvÀnÀÄß kÀMgÁl őܧM»ÀÄnÀÄß kÀÄľtÀÄ kÀń hÀlvÀÅ ŤVtÉgÀLÀnÀÄß brÉądÁÝrÉ. vÉÄYsÀÆľnÀ anÀMtÀnÁrÁM»ÀÄN avÀrÀ
‘kÀń kÀÆłgÁrÀ’ gÀMgÉM»ÀÄčßřsÀħÛrÀÄvÀ BÀŤVrÀĽÀľgÉ vÀ»ÁgÀRdÀňRkÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. aŰRkÀ vÉMkÀĚÉVŊÀrÀ kÀńtÉ bDÀvÀrÀ
bgÀÎrÀ ąVnÀrÀ hÀqdÀM»ÀÄ ńVĹÉM»À»ÁŤdÉ. vÀÄMgÀLÀÆľnÀ kÉ. kÉ. ŊÉŽÖ, ńdÁénf ę. ŊÀMkÀrÀBÀTÖrÀÄ, kÀÄLÀkÀÄMdÀ ňvÀrÁM»ÀÄrÀÄ,

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 36 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŃÉMgÀLÀÆľnÀ bsÀvÀrÁj kÀŽÖVvÀÄč, ňæVkÀMĘÉVŊÀérÀnf, tÀ. rÁ. sÀÄ. ivÀrÀÄ kÀĽÉ, nÁTkÀgÀLÀ vÀÄÆlkÀ ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀ
vÁNđM»À»ÁŤdÁÝrÉ. črÁŊÉ, sÀMtÁpÀ, dÁľdÀæ”ågÀřMdÀ cÀDÀpÀIJsÀħÛrÀÄvÀ nÀvÀÄä jnÀkÉÌ ŁÉYM»ÀÄR, AsÉ, ŊÁM§M»ÀÄnÀÄß
kÉśDÀħÛdÁÝrÉ. sÁŕtÀå i§hÁsÀvÀnÀÄß kÀTÄÖvÀvÀrÀÄ ivÀrÉV alèdÉ nÀ-N vÁągÀLÀlè, apÀkÀĽÁvÀlèľkÁrÀrÀlè. hÉšĚÉÖ
tÀÄMędÀ rÁj sÉVvÁsÀkÀÛ, pÀæsÀkÀÛrÀÆ alè.’
‘ŕľM»ÀÄrÀ nÁM»ÀÄkÀtÀéńnÀÆß uřąrÀÄvÀÅdÉVtÀkÉÌ?’
‘sÀvÀ»ÁjdÀłè avÀľŤrÀÄvÀ pÀæ§SÉŒĺÄMdÀ, jnÀgÀLÀłè vÀÄÆIJrÀÄvÀ gÁĞÀ aMŁÀkÁrÀąMdÀ. sÀvÀ»ÁjkÉÌ kÀNđÚlè.
sÀvÀ»ÁjdÀ sÀvÀRtÉśVnÀÄäK pÀægÀ§M»ÀÄnÀÄß sÁćsÀŇɧßődÀ tÁrÁnÁĽÀrÀÄ, §. tÁ. ŊÀvÀÄR, dÀ. kÀq. BÁrÀŁÁéjrÀÄ, AlÆrÀ
vÉMkÀTrÁM»ÀÄrÀÄ, utÀÛMŤ cÉnÀßpÀànÀvÀrÀÄ, sÀÄŃÉśVŁÀ rÁvÀÄrÁM»ÀÄrÀÄ ivÀrÀ sÉVvÉ eSÀÄÖ jnÀrÀ kÀNđÚgÉ ęąÝdÉ hÉVř.
EtÀkÉÌ błèrÁ? ivÀľgÉ ňæVvÀÄM§kÉĺÄlè. ęrÀÄdÁvÀřgÀřlè, vÀMą vÀ»ÁgÀŁÀrÀ tÀMDÀńlè. I pÀľőܧ hÉšVgÀŃÉVkÀÄ.
čjvÁdÀ sÉVvÉ, tÁågÀ, vÉYrÁgÀågÀřgÉ jnÀ ŃÉŇÉ kÉśDÀÄvÀMtÁgÀŃÉVkÀÄ.’
‘pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀÄ idÀnÀÄß sÁćsÀÄtÁÛrÉM»ÉÆV?’
‘sÁćsÀÄtÁÛrÉ. avÀrÀ kÁM»ÀÄRkÀævÀÄgÀLÀłè ‘re-valuation of values’ eMbÄdÀÆ oMdÀÄ. M»À»ÁvÀÅdÀÄ
hÉšnÀÄß, M»À»ÁvÀÅdÀÄ vÀÄNÄÚ eMdÀÄ čŁÀRľő hÉVLÀÄvÀ aďæM»ÀÄvÁdÀ kÉlsÀvÀnÀÄß pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀÄ kÉYgÉśMIJdÁÝrÉ.
kÀvÀÄRM»ÉÆVŤgÀLÀ sÀMdÉVŊÀ nÀvÀÄä jnÀkÉÌ vÀÄÄTÖŃÉVkÀÄ. hÁgÉ vÀÄÄŽÖsÀÄvÀ vÁhÀkÀ pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀ.’
‘M»À»ÁrÀnÀÄß kÀvÀÄRM»ÉÆVŤgÀLÉnÀÄߧÛVľ?’
‘ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀnÀÄß. sÁvÀ»ÁnÀå vÀ»ÁnÀvÀtÉM»ÀÄnÀÄß. nÀvÀÄä ńrÉśVŁÀ sÀMpÀædÁM»ÀÄ vÀ»wĞÀådÀ vÉÄVŇÉ vÀ»ÁtÀæ. nÀvÀÄä
dÀqŋÖM»ÀÄłè ŊÀævÀÄŸVńgÀLÉlèrÀÆ oMdÀÄ kÀÄTÄMbkÉÌ sÉVľdÀvÀrÀÄ. nÁvÀÅ edÀÄľsÀÄvÀÅdÀÄ iMŤèVSf, jvÀÄRnf,
avÉÄVľkÀnf, jpÁnf jnÀtÉM»ÀÄnÀßlè; jnÀtÉM»ÀÄnÀÄß tÀÄřdÀÄ tÀnÀß rÀkÀÛpÀtÁkÉM»ÀÄnÀÄß hÁľőrÀÄvÀ iMgÉèMIJnÀ
sÁvÀ»ÁæjåvÁdÀ, jvÀÄRčM»ÀÄ nÁŸvÁdÀ, avÉÄľkÉM»ÀÄ bMDÀvÁLÀvÁdÀ, jpÁčnÀ ĚÉśVČÉśVvÁdÀgÀLÀnÀÄß. I vÁdÀgÀLÀ
pÀæsÁrÀkÀrÁdÀ nÀvÀÄä dÉVŊÀdÀ bMDÀvÁLÀgÁrÀrÀÄ, sÁvÀ»ÁæjåŊÁŕgÀLÀÄ, avÀrÀ kÉYgÉśMŃÉgÀLÁdÀ kÀńgÀLÀnÀÄß.’
‘pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ gÀÄľM»ÉÄŇÁè KMDÀnÁtÀäkÀvÁĺÄtÀŇÁè?’
‘rÀcÀnÁtÀäkÀvÀÇ AŤdÉ. vÉÆdÀlÄ BÀÆńÄ hÀsÀnÁgÀŃÉVkÀÄ. adÀkÁÌŤ kÀLÉ ŠtÀÄÛ, ŠæńÄŠVTgÀLÀnÀÄß čvÁľő ŃÉLÉM»ÀÄnÀÄß
ętÀÛlÄ M»ÀħßsÀħÛdÉÝVvÉ. ŃÉLÉM»ÉÄMdÀrÉ vÀ»ÁnÀvÀ-vÁdÀ. nÁvÀÅ sÁrÀÄvÀÅdÀÄ vÀ»ÁnÀvÀnÀ anÀMtÀ, ańŰÒnÀß, ńŊÀétÉśVvÀÄÄK
vÉYňSÀÖ”åvÀnÀÄß. pÀæ§vÀ»ÁnÀvÀnÀ vÀÄnÀdÀłè nÀDÉM»ÀÄħÛrÀÄvÀ dÉVvÀ-dÁnÀvÀ GÀSÀRĹÉM»ÀÄ i§ vÀqtÀÛvÉV nÀvÀÄä kÁvÀåvÀsÀÄÛ.’
‘I vÀÄĽÀnÀąMdÀ hÁŇÁhÀl hÀÅTÄÖvÀÅąlèvÉV?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 37 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘hÀÅTÄÖtÀÛdÉ. AdÀrÉ avÀÄqtÀ hÀÅTÖŇÉV ŃÉVkÀÄ. oMdÀÄ dÉVŊÀdÀ anÀMtÀ kÀŇÁåNkÉÌ hÀlvÀrÀ błdÁnÀvÁdÀrÉVnÀÄ?
sÁétÀMtÀæ”å dÉVńgÉ nÁvÀÅ ljpÀ§rÁM»À»f, vÉÆV§ŇÁl nÉhÀrÀÄ, gÀĹÉVŊÀ ŊÀMkÀrÀ ńdÁåăR, vÀÄhÀdÉVvÀ dÉVsÁM»À»f,
kÀsÀÆÛľŃÁ, hÀŠVM ajäŇfĄÁnf, DÁ|| anÁìľ, kÀM»ÀÄÆårÀ bMŁÀÄgÀLÀÄ, BÀgÀtfőMgf, dÀtf, avÀrÀnÀÄß błdÁnÀvÁŤ
aďRődÉÝVvÉ. I vÀÄhÁM»ÀÄjÕdÀłè inÀÆß M»À»ÁrÀÄ M»À»ÁrÀÄ aďRtÀvÁgÀŃÉVkÉś? idÀkÉÌ nÁvÀÅ aMjÄvÀÅąlè,
aLÀÄkÀÄvÀÅąlè, dÀÄbRl kÀNđÚVrÀnÀÆß kÀrÉM»ÀÄÄvÀÅąlè. sÀtÀÛvÀľgÉ nÁvÀÅ aLÀÄvÀÅąlè EkÉMdÀrÉ nÀvÀÄä BÁgÀkÉÌ avÀrÀÄ
eMągÀÆ sÀ§Ûlè. nÀvÀÄä sÁétÀMtÀæ”å vÀÄMąrÀkÉÌ avÀrÉV bÄnÁą. a§ ŊÀŠÛ BÀŠÛ tÀÄMędÀ nÀvÀÄä hÀqdÀM»ÀÄ hÀÅtÁtÀäľgÉ
tÀnÀß pÀæŊÁMtÀ pÀæĹÁvÀÄvÀnÀßďRsÀÄtÀÛdÉ.’
‘čVvÀÅ sÁŕtÀåvÀnÀÄß sÀMpÀÇNRvÁŤ rÁjåkÁrÀNdÀ vÀŊÀvÀ§R vÀ»ÁDÀÄ§ÛąÝVľ.’
‘pÀægÀ§ňVlrÀ vÉÄVŇÉ idÉśMdÀÄ dÉśDÀØ ApÁdÀnÉ. sÁŕtÀå, rÁjkÁrÀN ğnÀß ğnÀß vÀsÀÄÛgÀLÀlè. pÀæ§M»ÉÆbâ
vÀÄhÁkÀńM»ÀÄ kÀq§M»ÀÄÆ avÀrÀ rÁjkÁrÀNdÀ vÀqtÀÛvÉV AŤdÉ. ełjŃÉtf kÁldÀ iMgÉèMIJnÀ i§hÁsÀ brÉM»ÀÄÄvÀSÀÄÖ
SÉVkfìďM»ÀÄrf kÀńM»ÀÄ nÁTkÀgÀLÀłè vÀsÀÄÛ aDÀkÀvÁŤdÉ. pÀMpÀ rÀnÀßrÀ kÁvÀå, pÀÅrÁNgÀLÀłèM»ÀÄÆ idÉV ŁÀéč. ŸVvÀMtÀ
sÀvÀÄsÉågÀLÀnÀÄß edÀÄľsÀlÄ ŕMjľM»ÀÄÄvÀvÀrÀÄ sÁŕtÀå ŊÀÄdÀÞvÁŤrÀŃÉVkÉMdÀÆ sÀvÀ»Áj, rÁjkÁrÀN, kÀŇÁtÀtÀégÀLÀnÀÄß
sÁrÀkÀÆDÀdÉMdÀÆ ńćsÀÄtÁÛrÉ. sÁŕtÀådÀ gÀÄľM»ÀÄÆ vÀ»ÁnÀvÀ kÀŇÁåN, rÁjkÁrÀNdÀ gÀÄľM»ÀÄÆ adÉV. avÀÅ
oMdÀnÉśßMdÀÄ ęŽÖrÀlÄ hÉVgÉ sÁŁÀå.’
‘rÁjkÁrÀNdÀłèM»ÀÄÆ ‘kÀvÀÄÄåčsfÖ’ pÀMgÀDÀkÉÌ pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ sÀMGÀ ńÄVsÀŇÁŤdÉ eMdÀÄ ApÁdÀnÉ.’
‘tÀpÀÅà vÀ»ÁtÀÄ, pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ sÀMGÀdÀ sÁÜpÀkÀrÁdÀ ňæV sÀjÓdf ČÁŕVrÀrÀvÀrÀÆ, vÀÄÄKMDÀrÀłè obârÁdÀ
ňæV DÁMgÉM»ÀÄvÀrÀÆ kÀvÀÄÄåčSÀÖrÀÄ čj. AdÀrÉ avÀrÀÄ udÀÄR, vÀÄrÁŻgÀLÀłè utÀÛvÀÄ ŇÉVKkÀrÀÆ, vÁŤägÀLÀÆ
AŤdÁÝrÉ. pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀdÀłè elè rÁjŠVM»ÀÄ pÀkÀëgÀřgÉ sÉVľdÀvÀrÀÆ idÁÝrÉ. kÀvÀÄÄåčSÀÖrÀÆ idÁÝrÉ. M»À»ÁvÀ
pÀkÀëkÀÆÌ sÉVrÀąrÀÄvÀ aŃÁâsf, ČÁŤrfdÁrf, inÁMdÁrf, kÀqSÀÚkÀÄvÀ»Árf, nÁnÀÆ idÉÝVvÉ. kÀvÀÄÄåčSÀÖľdÁÝrÉMdÀÄ
adÀnÀÄß kÀvÀÄÄåčSfÖ pÁŽRM»ÀÄ aMgÀvÉMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄÄvÀvÀrÀÄ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÄ idÁÝrÉMdÀÄ vÀÄÄőèM łVŤnÀ vÀÄľ eMdÀÆ
hÉVLÀbhÀÅdÀŇÁè.’
‘tÀvÀÄä ŠV§R ŃÉLÉsÀlÄ kÉlvÀÅ ŇÉVKkÀrÀÄ hÀÇIJdÀ hÀMŰkÉ idÀÄ eMdÀÄ ApÁdÀnÉĺÄdÉM»ÀÄŇÁè?’
‘nÀvÀÄäłè M»À»ÁľgÉ ŠV§R ŃÉVkÁŤdÉ hÉVř. IgÀ pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀ sÀMGÀdÀ vÀÄÄMdÁLÀÄgÀLÁŤrÀÄvÀ nÁvÀÅ M»À»ÁrÀÆ
ŠV§RńŕVnÀrÀlè. idÀľMdÀ hÉšsÀdÁŤ nÁvÀÅ ŠV§RM»ÀÄnÀÄß dÉśrÀŠőkÉśLÀîŃÉVkÁŤlè. nÀvÀÄä ŸVvÀnÀdÀ sÁĽÀRkÀå hÉVgÉ
eMbÄdÀrÀ kÀDÉgÉ nÀvÀÄä lkÀë”å. nÀvÀÄä dÉVŊÀdÀ dÀłtÀ vÀgÀRvÀnÀÄß člRŠësÀÄvÀÅdÀÄ nÀvÀÄgÉ ŊÉæVM»ÀÄsÀÌrÀvÀlè eMbÄdÉV nÁvÀÅ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 38 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

vÀÄnÀvÀľ§rÀÄvÀ sÀtÀå.’
‘ŇÉYMŤkÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀ vÉÄVŇÉ pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ ağpÁæM»ÀÄvÉVnÀÄ?’
‘ŇÉYMŤkÀ ńcÁrÀgÀLÀ bgÉÎ irÀÄvÀ ńcÁrÀŕVnÀ dÀqŋÖ, rÀsÉśVąækÀÛ pÀædÀŊÀRnÀ čsÀgÀRŊÀÆnÀåtÉgÀLÀnÀÄß nÁvÀÅ
edÀÄľsÀÄtÉÛVvÉ. AhÁrÀ, čdÁæ, BÀM»ÀÄ, vÉÄYĽÀÄnÀgÀLÀÄ nÁlÆÌ vÀÄnÀÄSÀånÀ ŃÉLÀvÀNđgÉgÉ avÀŊÀåkÀvÁŤ ŃÉVkÁdÀ
ńSÀM»ÀÄgÀLÀÄ. bæhÀäcÀM»ÀÄR, sÀnÁåsÀvÀnÀÄß ŃÉśVćőkÉśMDÀÄ nÁvÀÅ čsÀgÀRkÉÌ avÀvÀ»ÁnÀvÀnÀÆß vÀ»ÁDÀbM»ÀÄsÀÄvÀÅąlè.
vÀ»ÁnÀvÀnÀ ńkÁsÀkÉÌ łMgÀ (Sex) atÀåvÀŊÀåkÀ vÀsÀÄÛ. adÀnÀÄß ńcÁrÀdÀqŋÖĺÄMdÀ nÉśVDÀÄtÉÛVvÉ. adÀrÀ bgÉÎ
vÀÄÄcÀÄÑ vÀÄrÉ vÀ»ÁIJ tÉrÉM»ÀÄ vÀÄrÉM»ÀÄłè kÀÆpÀgÀLÀnÀÄß kÀTÄÖvÀÅdÀÄ nÀvÀÄgÉ opÀàdÀÄ. łMgÀ ńČÁÕnÀ sÁvÀR§ækÀvÁŤ
pÀæcÁrÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. jnÀ sÀÄLÀÄî nÁŰkÉ, vÀÄM»À»ÁRdÉgÀLÀnÀÄß ęTÄÖ adÀnÀÄß cÀŰRsÀŃÉVkÀÄ. ŊÁsÀÛç gÀæMĽÀgÀLÀ vÀÄÆlkÀ
BÁrÀdÁéjrÀÄ, gÉśVpÁlkÀqSÀÚrÀÄ, vÉMkÀTŤľrÁM»ÀÄrÀÄ I tÀtÀévÀnÀÄß pÀæ§pÁąődÁÝrÉ. ŠæM»À»ÁsÁŕtÀådÀłè nÁnÀÄ
pÀæ§pÁąődÉÝVnÉ.’
‘iMtÀhÀ cÀcÉRĺÄMdÀ sÀvÀÄjdÀ čV§ kÉDÀÄvÀÅąlèvÉ?’
‘sÀvÀ»ÁjdÀłèrÀÄvÀ rÉśVgÀrÀÄŸnÁągÀLÀnÀÄß nÁvÀÇ vÀÄÄŰÑDÀÄtÀÛ bMdÀÄ adÀÄ kÉśLÉtÀÄ nÁľ hÁLÁgÀlÄ avÀkÁŊÀ
kÉśDÀŃÉVkÉV? kÁŇÉśVŰtÀ ŰŠtÉìĺÄMdÀ I vÁåćM»ÀÄnÀÄß gÀÄNpÀIJő sÀvÀ»ÁjvÀnÀÄß sÀMpÀÅSÀÖ sÀÄdÀqĞÀ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ
oLÉîM»ÀÄdÀlèvÉV? nÀvÀÄä ŸVvÀnÀ, sÀMvÉVdÀnÉ, ńcÁrÀgÀLÀ vÉÄVŇÉ ęąÝrÀÄvÀ avÀkÀÄMĘÀnÀvÀnÀÄß hÀľdÉśgÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ tÀtÀégÀLÀnÀÄß kÉśæVİVkÀľő nÁlÄÌ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀłè sÀÆŰsÀÄńrÁ?’
‘pÀægÀ§ňVl ŇÉVKkÀrÀ gÀÄľ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ sÁétÀMtÀæ”å sÀvÀÄrÀdÀłè nÉrÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ. sÁétÀMtÀæ”å BÁvÀnÉM»ÀÄnÀÄß
BÁrÀ§VM»ÀÄrÀ vÀÄnÀdÀłè acÉśÑtÀÛlÄ tÀvÀÄä ŇÉVKčM»ÀÄnÀÄß adÀkÁÌŤ ńÄVsÀlÄ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ. sÁétÀMtÀæ”å dÉśrÉtÀ vÉÄVŇÉ
adÀrÀ sÀMrÀkÀëĹÉgÉ nÉrÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ sÁétÀMtÉæVcÉÒM»ÀÄnÀÄß ńrÉśVćsÀÄvÀ vÀåŠÛ, sÀMsÉÜ, ŁÉśVrÀĹÉgÀLÀnÀÄß pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀvÀÅ §VvÀævÁŤ
ńrÉśVćsÀÄtÀÛdÉ.’
‘pÀrÀMpÀrÁgÀtÀvÁdÀ pwrÁNđkÀ sÁŕtÀå, ŁÁńÄRkÀ cÀńRtÀ cÀvÀNRgÀřMdÀ nÀvÀÄä nÁIJnÀ pÀægÀ§ ŕMdÉ ęąÝdÉ.
sÀMpÀædÁM»ÀÄdÀ kÉYgÉ őŠÌ nÀrÀLÀħÛrÀÄvÀ nÀvÀÄä sÁŕtÀå, kÀŇÉgÀLÀnÀÄß adÀrÀ bMŁÀnÀąMdÀ pÁrÀÄ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘bMDÀvÁLÀŊÁŕ (Capitalism) sÁvÀ»ÁæjåŊÁŕ (Imperialism) vÀÄtÀÄÛ GÁősÀM, nÁŸjMgÀLÀnÀÆß
pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀ §VvÀævÁŤ ńrÉśVćsÀÄtÀÛdÉ.’
‘ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłè sÀvÀ»ÁnÀŁÀvÀÄR, sÀvÀ»ÁnÀŸVvÀnÀgÀřgÉ avÀkÁŊÀvÁgÀlÄ pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀ hÉNgÀÄtÀÛdÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 39 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀnÀÄß hÀľdÀÄ hÉšVLÀÄvÀ»ÁDÀħÛrÀÄvÀ ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄ, ŃÁæhÀäN-ŃÁæhÀäĹÉVtÀrÀ, AM»ÀÄR-dÁæńDÀ
GÀSÀRĹÉgÀLÀnÀÆß adÀrÀ udÉæVkÀgÁrÀrÀnÀÆß pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀvÀÅ ńrÉśVćő pÀæ§BÀŽsÀlÄ ődÀÞvÁŤdÉ.’
‘sÁŕtÀå, kÀŇÉ, ŸVvÀnÀgÀLÀłè vÉYČÁÕčkÀ vÀÄnÉśVBÁvÀ (Scientific attitude) ŃÉLÉdÀÄ ŕMdÀÆsÁÜnÀvÀÇ
jgÀ§ÛnÀ ŕľM»ÀÄ rÁSÀÖçgÀLÀłè oMdÁŤ tÀŇÉM»ÉÄ§Û člèlÄ pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀ dÀÄIJM»ÀÄÄtÀÛdÉ.’
‘pÀæ.ňV.ŇÉV. sÀMGÀ pÀæ§M»ÉÆMdÀnÀÆß ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀ dÀqŋÖkÉśVnÀdÀłè nÉśVDÀÄtÀÛdÉ. ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀ ŕtÀsÀMrÀkÀëĹÉM»ÉÄV nÀvÀÄä ŸVńtÀ ŁÉåVM»ÀÄ. ČÁkf kÁnfrÁM»ÀÄrÀÄ avÉÄVľkÉM»ÀÄ ŇÉVKkÀľgÉ hÉVřdÀ vÀ»ÁtÀnÉßV iłè udÀÞľsÀbhÀÅdÀÄ.’
‘Our task is to vivify the daily struggles, the aspirations, triumphs, despairs
of the future masters of life, the workers. This is not easy. Everything is
confusing and we have so little in the way of precedent or example, we are
hampered by cultural deficiencies, we are harried by the fear of unemployment
when working and bodily and mental fatigue. But we have something vital
and new to communicate. Our first duty is to attempt an interpretation of
those aspects of American life important to the masses, and the next duty is to
communicate this material as simply and clearly as we are able to the largest
body of readers we can command.’
‘bhÀÅ jnÀrÀ ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß kÀŽÖkÉśLÀÄîvÀÅdÀkÉÌ čVvÀÅ bÄnÁą hÁŠdÀ hÁgÉ kÁNÄtÀÛdÉ.’
‘pÀæőąÞgÉ nÀvÀÄä dÁľ sÀÄlBÉśVpÁM»ÀÄvÉMdÀÄ kÉlvÀrÀÄ hÉVLÀÄvÀÅdÀnÀÄß čVvÀÅ opÀÅàvÀÅąlèvÉMdÀ hÁgÁĺÄtÀÄ.’
‘I kÉlsÀkÉÌ M»À»ÁrÀ sÀhÀkÁrÀvÀnÀÄß čVvÀÅ čľVŠësÀħÛVľ?’
‘nÁIJnÀ sÀhÀkÁrÀ, hÉcÁÑŤ ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀÄ vÀÄtÀÄÛ tÀrÀÄNrÀ sÀhÀkÁrÀ. nÀnÀß ńdÁåăR ńÄtÀærÀ vÉÄVŇÉ nÁnÀÄ tÀÄMb
nÀMękÉĺÄŽÖdÉÝVnÉ. avÀrÀ sÀMpÀÇNR sÀhÀkÁrÀvÀnÀÄß kÉśVrÀÄtÉÛVnÉ.’
‘čvÀÄä kÉlsÀkÉÌ sÀMpÀÇNR M»ÀÄŊÀsÀìnÀÄß kÉśVrÀÄtÉÛVnÉ.’
‘bľV M»ÀÄŊÀsÀìnÀÄß kÉśVrÀŃÉVIJ. hÉšVdÀ hÉšVdÀ kÀDÉ nÀvÀÄä tÀtÀégÀLÀnÀÄß pÀæcÁrÀ vÀ»ÁIJ.’
eMdÀÄ hÉVřdÀrÀÄ agÀŇÉMdÀÄ sÀMtÉśVSÀąMdÉśďà ęVLÉśÌMDÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 40 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 6

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

ńdÁåăRgÀLÀÄ
ąnÀąnÀkÉÌ ńdÁåăRgÀLÀ pÀæŊÉß pÀæbl sÀérÀÆpÀąMdÀ jnÀtÉM»ÀÄ vÀÄÄMdÉ bMdÀÄ člÄè§ÛdÉ. dÉVŊÀdÀ vÀÄÄKMDÀrÀÄ tÀvÀÄtÀvÀÄgÉ §řdÀMtÉ sÀlhÉ, sÀÆcÀnÉgÀLÀnÀÄß kÉśDÀħÛdÁÝrÉ. M»À»ÁvÀŸÓVvÀvÀÇ ńdÁåăRgÀLÁdÀ ňæV kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀ ağpÁæM»ÀÄ
I ńSÀM»ÀÄdÀłè nÀnÀgÀÆ ńdÁåăRvÀgÀRkÀÆÌ pÀæM»ÉÆVjnÀvÁgÀbhÀÅdÉMdÀÄ avÀrÀłè cÀŰRsÀlÄ čŁÀRľődÉ.
rÁM»ÀÄrÀnÀÄß kÁNlÄ nÉVrÀ avÀrÀ aBÁåsÀkÉśVĹÉgÉV nÀDÉdÉ. ŃÁM»ÀÄłè őgÀrÉVTÄ, vÉÄVŸnÀ tÀÄMb aŰÑnÁlM»ÀÄdÀ
tÀpÉšàVŇÉgÀLÀčßTÄÖkÉśMDÀÄ kÁM»ÀÄRvÀÄgÀßrÁŤdÀÝrÀÄ. avÀrÀ EkÁgÀætÉM»ÀÄnÀÄß kÀMDÀÄ IgÉVkÉ bMdÉ ečőtÀÄ. sÀdÀÄÝ vÀ»ÁDÀdÉ
ŕMąrÀÄgÉśVNvÉMdÀÄkÉśLÀÄîvÀSÀÖrÀłè adÉV ŰrÀpÀľŰtÀ sÉßVhÀ sÀÄsÀérÀdÀłè
‘bčß, vÀÄÄdÁærÁkÀësÀnÀnÀÄß kÀMDÀÄ aMŸ hÉšVgÀÄ§ÛąÝVrÉVnÀÄ?’
‘ilè, čvÀÄgÉ tÉśMdÀrÉ kÉśDÀŃÁrÀdÉMdÀÄ.’
‘nÀnÀgÉ ŃÉVkÁdÀÄdÀÄ čvÀÄäMtÀhÀ tÉśMdÀrÉ kÉśDÀÄvÀ jnÀ. eSÀÄÖ dÀÆrÀąMdÀ, eSÀÄÖ ŊÀævÀÄvÀŕő, I ęőłnÀłèM»ÀÄÆ
bMąąÝVľ. čvÉÆäMągÉ nÁlÄÌ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀnÁßDÀÄvÀÅdÀkÉÌ nÀnÀgÉ tÉśMdÀrÉM»ÉÄV. adÉŇÁè dÉśDÀØvÀrÀÄ hÁkÀÄvÀ sÉśVgÀÄ.
oLÀgÉ hÉštÀÄÛ hÉšVgÀdÉ ŤVTÄ ATvÀnÀÄß ADÀÄtÀÛ kÀÄř§rÀÄtÁÛrÉ. nÉśVDÀlÄ M»À»ÁrÁdÀrÀÆ bMdÀrÉ IgÀ pÀÅrÀÄsÉś§Ûlè
eMdÀÄ hÉVř kÀLÀÄŕsÀÄtÁÛrÉ.’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 41 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ArÁvÀ»ÁsÀnÀdÀ vÉÄVŇÉ kÀÄřtÉ. rÁM»ÀÄrÀÄ tÀpÉšàVŇÉgÀLÀnÀÄß §dÀÄÝtÀÛŇÉV
‘nÀnÀgÉ erÀDÀÄ kÉlsÀ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀkÉÌ tÀŇÉŃÉVsÀrÀ nÉśVIJ.’
‘M»À»ÁvÀM»À»ÁvÀvÀÅ?’
‘oMdÀÄ nÀnÀß hÀsÀÛpÀæ§gÀLÀnÀÄß pÀæ§vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ, erÀDÀÄ nÀnÀß pÀÅsÀÛkÀgÀLÀ tÀpÉšàVŇÉgÀLÀnÀÄß OdÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘čVvÀÅ OdÀądÀÝrÉ vÀÄÄdÀæN tÀpÀÅàgÀLÀÄ hÉVrÀLÀvÁŤ uřdÀÄęDÀÄtÀÛvÉ.’
‘nÁvÀÅ OądÀrÀÆ aSÉÖV. kÉlvÀÅ sÀl nÀvÀÄä vÀÄÄdÀækÀrÀÄ itÀÛ nÀvÀÄgÉ tÀpÉšàVŇÉgÀLÀnÀÄß kÀLÀÄŕő atÀÛ tÁvÀÅ PÁvÀÄÄR
ďæMĚf vÀ»ÁDÀŇÁrÀMğsÀÄtÁÛrÉ. nÀvÀÄäłè ełè nÉśVIJdÀrÀÆ ňőÛnÀ, acÀÄÑgÀTÄÖtÀnÀdÀ dÀTÖ dÁľdÀæ”å. adÀkÉÌ ňæVkÀqSÀÚ
nÀvÀÄgÉ hÉVřdÀÄÝ ‘M»ÉÆVgÀH kÀvÀÄRsÀÄ kwŊÀlM’ eMdÀÄ.’
‘ńdÁåăRgÀLÀ bgÉÎ nÁlÄÌ vÀ»ÁtÀnÁDÀŃÉVkÉMdÀÄ AsÉM»À»ÁĺÄtÀÄ bMdÉ.’
‘AgÀł.’
‘čvÀÄä ńdÁåăRdÉsÉ ełègÉ vÀÄÄŤM»ÀÄÄtÀÄ?’
‘adÀrÀ kÀĽÉM»ÀÄnÉßŇÁè nÀnÀß AtÀäkÀĽÉM»ÀÄłè hÉVLÀÄtÉÛVnÉ. IgÀ ŃÉVDÀ.’
‘čVvÀÅ AtÀäkÀĽÉM»ÀÄnÀÄß brÉM»ÀÄÄńrÁ?’
‘KMIJtÀvÁŤ.’
‘M»À»ÁvÁgÀ?’
‘pÁæM»ÀÄŊÀH idÉV vÀSÀR, tÀďàdÀrÉ vÀÄÄMąnÀ vÀSÀR.’
‘idÉśMdÀÄ sÀMtÉśVSÀdÀ sÀÄąÝ.’
‘tÀDÉĺÄľ. avÀsÀrÀdÀłè čvÀÄä ağpÁæM»ÀÄvÀnÀÄß sÀÆŰő ęDÀŃÉVIJ. nÀnÀß AtÀäkÀĽÉM»ÀÄnÀÄß nÉśVIJ eSÀÄÖ jnÀkÉÌ
apÁåM»ÀÄvÀ»ÁnÀvÁgÀÄvÀÅdÉś vÀÄÄMdÉ nÉśVDÉśVN.’
‘adÀÆ oMdÀÄ ugÀæ-ŤVtÉM»ÉÄVnÀÄ?’
‘hwdÀÄ. ugÀæ ŤVtÉM»ÀÄłè kÀqSÀÚ uvÁcÀ. nÁvÉŇÁè vÉÆdÀ vÉÆdÀlÄ rÀńVMdÀærÀ ‘aMcÉM»ÀÄ vÀÄnÉ’ nÁTkÀdÀ
avÀ»ÁlnÀ hÁŤrÀÄtÉÛVvÉ. ŸVvÀnÀdÀłè EnÀnÀÄß kÀMDÀrÀÆ nÀvÀÄä hÀqdÀM»ÀÄ arÀLÀÄtÀÛdÉ. brÀbrÀÄtÀÛ, ŇÉśVkÀvÁåpÁrÀvÀnÀÄß
§řM»ÀÄÄtÀÛ, anÀÄBÀvÀdÀ vÀÄÄLÀÄî hÁąM»ÀÄłè nÀDÉM»ÀÄÄtÀÛ rÉśVvÉÄVrÉśVŇÁ avÀrÀ ‘ŸVnf ŠæsÉśÖPÉ’M»ÀÄMtÁgÀÄtÉÛVvÉ.
elèdÀrÀ vÉÄVŇÉ KDÀÎM»ÉÄtÀÄÛvÀ kÁëtÀæ kÉrÀLÀÄtÀÛdÉ.’
‘AdÀrÉ čVvÀÅ črÁŊÁvÁągÀLÀlèvÀŇÁè?’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 42 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘eMągÀÆ ilè. AŊÁvÁdÀvÉV nÀnÀß ŃÁLÀÄvÉM»ÀÄ kÀætÀÄŊÀŠÛ. nÀnÉßlè kÉlsÀ kÁM»ÀÄRgÀLÀ vÀÄhÁ ŃÉLÀkÀÄ.’
‘AŊÁvÁdÀvÀnÀÄß uřőkÉśLÀÄîvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘ŸVvÀnÀdÀłè oMdÀÄ ŁÉåVM»ÀÄvÀčߎÖkÉśMDÀÄ adÀkÉÌ §ækÀrÀNvÀnÀÄß ńÄVsÀlÄ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀľMdÀ.’
‘anÉVkÀ eDÀrÀÄ tÉśDÀrÀÄgÀLÀÄ bMdÀÄ ŁÉåVM»ÀÄvÀnÀÄß ŕvÉÄäŽÖsÀÄvÀÅąlèvÉV?’
‘pÀæ§bMŁÀkÀkÉÌ elèrÀÆ aMŸdÀrÉ ivÀtÀÄÛ gÁMć, ńvÉVkÁnÀMdÀ, bsÀvÀNÚ, ŠæsÀÛ, pÉYgÀMbrÀrÀnÀÄß M»À»ÁrÀÄ
vÀ»ÁčsÀħÛdÀÝrÀÄ. pÀæ§bMŁÀkÀgÀLÀnÀÄß gÉdÀÄÝ pÀľőܧM»ÀÄ vÉÄVŇÉ tÀŇÉM»ÉÄ§Û člÄèvÀvÀnÉV vÀÄhÁpÀÅrÀÄSÀ.’
‘elèľgÀÆ adÀÄ sÁŁÀåvÉV?’
‘M»À»ÁvÀÅdÀÄ gÁMć, bsÀvÀNÚ, ńvÉVkÁnÀMdÀľgÉ sÁŁÀåvÁĺÄtÉśV adÀÄ nÀvÀÄgÀÆ sÁŁÀå. avÀrÀÆ nÀvÀÄä hÁgÉ
vÀÄnÀÄSÀårÀÄ. ŕMdÀÆsÁÜnÀkÉÌ pÀÇNR sÁétÀMtÀæ”å bMdÀ hÉšrÀtÀÄ nÁnÀÄ sÁM»ÀÄÄvÀÅąlè eMdÀÄ gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀ ŊÀpÀĽÀ.
avÀrÀ vÀÄhÉšVpÀvÁsÀgÀLÀ cÀľtÉægÀLÀnÀÄß čVvÀÇ kÉVřąÝVľ. avÀrÀMtÉ upÀvÁsÀ vÀætÀgÀLÀnÁßcÀľő nÁvÀÅ bdÀÄkÀħÛdÉÝVvÉ?
avÀrÀÄ bdÀÄŠdÀrÀÄ-nÁLÉ sÀétÀMtÀæ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ kÀNÝNđsÀÄvÀ nÉśVTvÀnÀÄß vÀÄnÀdÀNđM»ÀÄ nÉśVIJM»ÀÄÆ nÉśVDÀÄtÁÛrÉ.’
‘čjvÁŤM»ÀÄÆ idÀÄ sÁŁÀåvÉMdÀÄ nÀMbħÛVrÁ?’
‘vÉÆnÉß tÁnÉ ŇÁDfR AkÉèMDfrÀvÀrÀÄ hÉVřdÀÝnÀÄß pÀ§ækÉgÀLÀłè OdÀłlèvÉV. ‘ŕMdÀÆsÁÜnÀ inÀÄß ­dÀÄ vÀSÀRgÀLÀłè
ęæŽSf sÁvÀ»ÁæjåąMdÀ dÀÆrÀvÁgÀÄtÀÛdÉ’ eMdÀÄ avÀrÀÄ KMIJtÀvÁŤ nÀÄIJądÁÝrÉ. idÀÄ gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀ tÀpÀőìąÞM»ÀÄ oMdÀÄ aMŊÀ vÀ»ÁtÀæ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀ jnÉśäVdÉÝVŊÀ ałègÉV vÀÄÄŤM»ÀÄÄvÀÅąlè. avÀrÀÄ inÀÆß oMdÀÄ
vÀÄhÀtÁÌM»ÀÄRvÀnÀÄß AcÀľsÀÄtÁÛrÉ.’
‘M»À»ÁvÀÅdÀÄ adÀÄ. čvÀÄä nÉśVT sÀélà ńŰtÀævÁŤrÀÄvÀ hÁgÉ kÁNÄtÀÛdÉ.’
‘nÀnÀß nÉśVTvÀlè idÀÄ-nÀnÀß aMtÀrÁtÀänÀ vÁNđ. sÀtÀådÀ ujél sÀMdÉVŊÀ. pÀňÑvÀÄdÀ unÀätÀÛ rÁSÀÖçgÀLÀÄ
IgÀ M»ÀÄÄdÀÞdÀłè tÉśDÀŤ jgÀtÀÛnÀÄß rÀkÀÛkÁsÁrÀvÀnÁߍ vÀ»ÁIJęŽÖvÉ. ŊÁM§, aŕMsÉM»ÀÄ pÀńtÀævÁNđ iMągÀÆ
AgÁĄÁnÀ sÉrÉ(arÀ)vÀÄnÉĺÄMdÀ kÉVřsÀħÛdÉ. kÁą kÁą sÀÄsÁÛŤ ŃÉMDÁŤ, bsÀvÀřdÀÄ tÀvÀÄä vÀåvÀhÁrÀvÀnÀÄß
tÁvÉV čNRĺÄőkÉśLÀîŇÁgÀdÀ pÀľőܧgÉ ­rÉśVpÀå jnÁMgÀgÀLÀÄ nÁLÉ brÀÄtÀÛvÉ. AgÀ avÀľgÀÆ vÀ»ÁgÀRdÀŊÀRnÀ
vÀ»ÁIJ jnÁMgÀgÀLÀ vÀÄhÁsÀBÉM»ÀÄnÀÄß kÀrÉdÀÄ jgÀ§ÛgÉ ŊÁM§vÀÄMtÀævÀnÀÄßpÀdÉVňsÀÄvÀvÀrÀÄ gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ. BÁrÀtÀdÀ
kÀŇÁåN vÀ»ÁtÀævÀlè-iIJV jgÀ§ÛnÀ kÀŇÁåN I vÀÄhÁpÀÅrÀÄSÀčMdÀ sÁćsÀlàDÀÄtÀÛdÉ. A dÀqŊÀåvÀnÀÄß nÉśVDÀlÄ
nÁvÀÅ bdÀÄŠrÀŃÉVDÀvÉV? aMdÀÄ nÀvÀÄä ŃÁpÀÇ nÀDÉM»ÀÄÄvÀ hÁąM»ÀÄnÀÄß nÀvÀÄä AtÀäpÀÅSÀàgÀřMdÀ alMkÀľsÀŃÉVDÀvÉV?
jgÀtÀÛnÀÄß udÀÞľsÀlÄ brÀÄvÀ I ńŊÀévÀÄƧRgÉ sÁégÀtÀ bM»ÀÄsÀlÄ nÀvÀÄä sÉVvÉ, tÁågÀ, pÉæVvÀÄ, BÀŠÛgÀřMdÀ tÀřrÀÄ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 43 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

tÉśVrÀNgÀLÀnÀÄß čńÄRsÀŃÉVDÀvÉV? kÀńgÀLÉV Eř-čvÀÄä jM»ÀÄŤVtÉgÀLÀÄ ődÀÞvÁgÀł; gÁM»ÀÄkÀrÉV Eř čvÀÄä kÀMĘÀgÀLÀÄ
anÁådÀqŊÀåvÁŤ A vÀÄhÁąnÀdÀ jM»ÀÄGÉśVSÀvÀnÀÄß hÁDÀł.’
‘eMtÀhÀ sÀÄMdÀrÀ ŰtÀæ. vÀÄŁÀÄrÀ sÀépÀßvÁgÀŃÁrÀdÀÄ.’
‘eMągÀÆ ilè, nÀvÀÄä hÀÅtÁtÀärÀ, ńVrÀrÀ błdÁnÀ črÀĽÀRkÀvÁĺÄtÉMdÀÄ BÁńsÀÄńrÁ?’
‘nÀvÀÄä nÁIJnÀłè čjvÁŤM»ÀÄÆ iSÀÄÖ gÁĞÀvÁdÀ dÉVŊÀ vÁtÀìlå vÀÄÆIJdÉM»ÉÄV?’
‘dÀŃÁâřkÉ adÀnÀÄß aNŠődÉ eMdÀÄ §řąąÝVrÁ. nÀvÀÄä hÀÅtÁtÀärÀÄ cÉłèrÀÄvÀ oMdÉśMdÀÄ tÉśTÄÖ rÀkÀÛąMdÀ
aMtÀhÀ sÀhÀsÁærÀÄ ńVrÀ őÛçV pÀÅrÀÄSÀrÀÄ nÀvÀÄä dÉVŊÀdÀłè hÀÅŽÖdÁÝrÉ. BÁrÀtÀdÀ pÀæ§M»ÉÆbâ ŊÀævÀÄŸVńM»ÀÄÆ sÁétÀMtÀæ”å
aIJgÀlÄè. iMdÀÄ nÁvÀÅ 35 kÉśVŽ vÀÄnÀÄSÀårÀlè, 35 kÉśVŽ dÉVvÀtÉgÀLÀÄ, ńVrÀrÀÄ a§ vÀ»ÁnÀvÀrÀÄ. ecÉÑtÀÛ
BÁrÀtÀőMhÀvÀnÀÄß edÀÄľsÀÄvÀ gÀMDÉdÉ jgÀ§ÛnÀłè M»À»ÁľŤdÉ.’
‘I sÁétÀMtÀæ”å sÀvÀÄrÀdÀłè ńdÁåăRgÀLÀÄ tÀLÉM»ÀÄŃÉVkÁdÀ ŁÉśVrÀĹÉM»ÉÄVnÀÄ?’
‘jgÀ§ÛnÀ anÉVkÀ rÁSÀÖçgÀLÀ sÁétÀMtÀæ”å sÀMpÁdÀnÁ i§hÁsÀvÀnÀÄß kÀŽÖrÀÄvÀvÀrÀÄ ńdÁåăRgÀLÀÄ. gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀÄ
asÀhÀkÁrÀ cÀLÀÄvÀřM»ÀÄnÁßrÀMğődÀMąčMdÀ adÀrÀłè dÀÄńÄäŠÌ tÀvÀÄä sÀvÀÄsÀÛvÀnÀÆß ńdÁåăRgÀLÀÄ tÁågÀ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ.
sÁétÀMtÀæ”å sÀvÀÄrÀ avÀrÀ sÀvÀÄrÀ. ‘sÀtÀÛrÉ sÀégÀR, gÉdÀÝrÉ rÁjå BÉśVgÀ’ eMdÀÄ ajÄRnÀčgÉ ňæV kÀqSÀÚ hÉVřdÀ vÀ»ÁtÀÄ
ńdÁåăRgÀřgÉV anÀéĺÄsÀÄvÀÅdÀÄ. nÁLÉ sÀétÀMtÀæ BÁrÀtÀdÀ sÀMpÀÇNR sÀÄK ŠV§R avÀrÀ pÁlÄ.’
‘ŊÁŇÉ kÁŇÉVjÄgÀLÀłè vÁåsÀMgÀ vÀ»ÁDÀÄvÀ vÀM»ÀÄőìnÀłè avÀrÀÄ rÁjŠVM»ÀÄ rÀNrÀMgÀkÉÌ ŁÀÄńÄäŠÌdÀrÉ adÀľMdÀ
avÀľgÉ tÀÄMŃÁ hÁčM»ÀÄlèvÉV?’
‘idÉMtÀhÀ ńdÁåBÁåsÀ. idÉMtÀhÀ ŊÁŇÉ kÁŇÉVjÄgÀLÀÄ. rÁbĚfR iMgÀrÁìŇf hÉVřdÀMtÉ ‘kÁŇÉVjÄgÀLÀÄ
vÀjægÀLÀnÀÄß kÀMąő kÀÄMąő, hÀrÀLÀÄgÀřgÉ vÉÄrÀgÀÄ kÉśDÀÄvÀ sÀMsÉÜgÀLÀÄ, ałè őkÀÄÌvÀ ňkÀëN ňkÀëNvÉV. BÁSÉ ŃÉVrÉ
dÉVŊÀdÀÄÝ, ńcÁrÀ ŃÉVrÉ dÉVŊÀdÀÄÝ. kÀłM»ÀÄÄvÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀÄ BÁrÀtÀkÉÌ §VrÁ vÀå§ľkÀÛvÁdÀvÀÅ. i§hÁsÀvÉMdÀrÉ
ŕMdÀÆ-vÀÄÄőèvÀÄrÀ kÀlhÀ, iMŤèSÀrÀÄ bMdÀÄ ŊÁM§ sÁÜpÀnÉ vÀ»ÁIJdÀ i§hÁsÀ. BÀÆgÉśVLÀvÉMdÀrÉ iMŤèSÀrÀÄ
gÉdÀÝ pÀædÉVŊÀgÀLÀÄ, sÁŕtÀåvÉMdÀrÉ SÉVkfìďM»ÀÄrf vÀÄtÀÄÛ vÀ»ÁåĽÀÆå ArÁßlØrÀ ŠV§R pÀæŇÁpÀ. aĽÀRŊÁsÀÛçvÉMdÀrÉ
ŕMdÀÆsÁÜnÀkÉÌ iMŤèSÀrÀÄ eSÀÄÖ cÉnÁߍ §pÀTÆrÀÄ ŃÉřîM»ÀÄ bTÖlÄ kÉśTÖrÉMbÄdÀrÀ kÀĽÉ, vÀÄnÀHŊÁsÀÛçvÉMdÀrÉ nÀvÀÄäłè
ŰtÀÛdÁsÀå vÀ»ÁDÀlÄ iMŤèSÀrÀÄ hÀÇIJdÀ hÀvÀNđkÉ, kÀŇÉM»ÉÄMdÀrÉ vÀÄÆrÀÄ tÀŇÉ ArÀÄ kÉY BÀÆtÀgÀLÀnÀÄß ŕMdÀÄgÀLÀÄ
pÀÇŸsÀÄvÀ vÀ»wĞÀå, nÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀÄ kÀłM»ÀÄħÛrÀÄvÀÅdÀÄ idÉV pÁĘÀ. nÁLÉ avÀrÀÄ itÀrÀľgÉ hÉVLÀÄvÀÅdÀÆ idÉV
pÁĘÀ. sÁéńÄ ńvÉVkÁnÀMdÀrÀÄ hÉVřdÀMtÉ vÀÄnÀÄSÀånÀ pÀÇNR ńkÁsÀvÀnÀÄß sÁćsÀÄvÀ ňkÀëN sÀétÀMtÀæ BÁrÀtÀdÀłèM»ÉÄV

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 44 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ArÀMBÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. I ňkÀëNvÀnÀÄß-aMdÀrÉ nÀvÀÄänÀÄß čńRVM»ÀÄRrÀnÁߍ vÀ»ÁDÀħÛrÀÄvÀ ńdÁåBÁåsÀvÀnÀÄß ęTÄÖ eMdÀÄ
BÁrÀ§VM»ÀÄrÀÄ pÀæČÁÕvÀÄM»ÀÄrÁgÀÄtÁÛrÉśV aMdÀÄ ALÀrÀsÀrÀ ŊÁŇÉ kÁŇÉVjÄgÀLÀ vÀÄhÀtÀévÀnÀÄß avÀrÀÄ aľM»ÀÄÄtÁÛrÉ.’
‘nÀvÀÄä ŊÁŇÉ kÁŇÉVjÄgÀLÀ ńdÁåăRgÀLÀłè vÀÄÆIJrÀÄvÀ rÁjŠVM»ÀÄ ČÁgÀq§M»ÉÄVnÀÄ hÉVLÀÄńľ?’
‘idÀrÀ ŠV§R ŊÁŇÁ kÁŇÉVjÄgÀLÀ vÀåvÀsÁÜpÀkÀľgÉ sÉVľdÀÝlè. nÁnÀÄ blèMtÉ ŊÁŇÁ kÁŇÉVjÄgÀLÀ ŊwcÀvÀÄMąrÀgÀLÀ
gÉśVDÉgÀLÀ vÉÄVŇÉ hÀtÀÄÛ vÀSÀRgÀLÀ ŕMdÉ aňèVl ŊÁsÀnÀgÀLÀÄ vÉÄrÉdÁDÀħÛdÀÝvÀÅ. IgÀ adÉV sÁÜnÀdÀłè ‘sÁétÀMtÀæ”å
ilèvÉV vÀÄrÀN’, ‘BÁrÀtÀ ęTÄÖ hÉšVŤ’, ‘gÁMćVŸM»ÀÄvÀrÀnÀÄß ęDÀÄgÀDÉ vÀ»ÁIJ’ vÉÆdÀŇÁdÀvÀÅ vÉÄrÉdÁDÀħÛvÉ.
vÉÆdÀlÄ ŊÁŇÁ kÁŇÉVjÄgÀLÀ sÀMGÀgÀLÀÄ kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÁvÀnÉM»ÀÄ aĄÁDÁgÀLÁŤdÀÝvÀÅ. M»ÀÄÆčM»ÀÄnf eŇÉkÀëčßgÉ
ńdÁåăRgÀLÀÄ tÀvÀÄä ČÁ§M»ÀÄnÀÄß vÀÄÄMdÉ vÀ»ÁIJ člÄè§ÛdÀÝrÀÄ. IgÀ rÁjŠVM»ÀÄ pÀkÀëvÀnÀÄß vÀÄÄMdÉ vÀ»ÁDÀħÛdÁÝrÉ.
tÁvÀÅ ŃÁæhÀäN, ńVrÀŊÉYvÀ, okÀÌłgÀ, vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀÄ eMbÄdÀnÀÄß vÀÄrÉtÀÄ ńdÁåăRgÀLÀÄ kÀvÀÄÄåčSfÖ, rÁĺÄsfÖ, vÀÄÄőèM
łVgÀrf, ŕMdÀÆ vÀÄhÁsÀBÁ, kÁMgÉæsf pÀkÀëdÀvÀrÀÄ eMdÀÄ hÉVřkÉśLÀÄîtÁÛrÉ. I pÀkÀë BÁvÀnÉ avÀrÀłè tÉślgÀŃÉVkÀÄ.
ńdÁåăRgÀLÀÄ kÀvÀÄÄåčSÀÖrÁgÀłV rÁĺÄsfÖrÁgÀłV AgÀlÄ sÁŁÀåńlè. avÀrÀÄ ńdÁåăRgÀLÀÄ-tÀrÀÄNrÀÄ BÁrÀ§VM»ÀÄrÀÄ.
ČÁ§, vÀÄtÀvÁgÀł rÁjŠVM»ÀÄ pÀkÀë ńpÀkÀëgÀLÉV AgÀł ńdÁåăRgÀLÀ sÁétÀMtÀæ”å BÁvÀnÉM»ÀÄnÀÆß sÀvÀÄdÀňRtÀévÀnÀÆß
sÀhÉšVdÀrÀtÉM»ÀÄnÀÆß hÁLÀÄ vÀ»ÁDÀŃÁrÀdÀÄ.’
‘idÀkÉÌ tÀkÀÌ vÁåsÀMgÀ ődÀÞtÉ ŃÉVkÀŇÁè.’
‘avÀŊÀåvÁŤ ŃÉVkÀÄ.’
‘adÀnÀÄß nÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀÄ vÀ»ÁIJkÉśLÀÄî§ÛdÁÝrÉM»ÉÄV?’
‘ilèvÉMdÀÄ bhÀLÀ dÀÄHKąMdÀ hÉVLÀŃÉVkÁŤdÉ. vÀqtÀÛpÀ§ækÉM»ÀÄnÀÆß nÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀÄ sÀľM»À»ÁŤ OdÀÄvÀÅąlè.
ŃÁĺÄMdÀ ŃÁĺÄgÉ ęVLÀÄvÀ sÀÄąÝgÀLÀÄ, nÁM»ÀÄkÀrÉčőkÉśMDÀvÀrÀ BÁSÀNgÀLÀłè őkÀÄÌvÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀÄ ivÉV avÀrÀ sÁŁÀnÀ.
ňæVvÀ»Ánf IJ. ń. gÀÄMDÀpÀànÀvÀrÀÄ kÀnÁRTkÀ sÀMGÀdÀ ŃÉřîM»ÀÄ hÀbâdÀ sÀMdÀBÀRdÀłè hÉVřdÀ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀnÀÄß ńdÁåăRgÀLÀÄ
pÁrÁM»ÀÄN vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ.’
‘kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå čvÀ»ÁRNkÉÌ ąVkÉë tÉśDÀŃÉVkÉnÀÄßvÀvÀrÀÄ nÁlÄÌ tÉrÀnÁdÀ sÁŁÀnÀ sÀMpÀtÀÛnÀÄß pÀDÉdÀÄkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. oMdÀnÉM»ÀÄdÀÄ BÁSÁČÁÕnÀ, erÀDÀnÉM»ÀÄdÀÄ ŊÁsÀÛç ňkÉë, vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄdÀÄ ŇÉśVkÀsÀMsÀgÀR, nÁlÌnÉM»ÀÄdÀÄ
ŸVvÀnÉśVdÁtÀÛtÉ.
idÀnÉßV sÀélà hÉcÀÄÑ kÀIJvÉÄ vÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ elè ńSÀM»ÀÄgÀřgÀÆ anÀéĺÄőkÉśLÀîbhÀÅdÀÄ. AtÀä sÀMsÁÌrÀdÀ nÁlÄÌ
sÀÜLÀgÀLÀnÀÄß gÀÄMDÀpÀànÀvÀrÀÄ čdÉRVňődÁÝrÉ. ŊÁsÀÛç ňkÉë adÀrÀ uŰtÀ pÀæM»ÉÆVgÀńlèdÉ M»À»ÁvÀ kÉlsÀvÀÇ AgÀŇÁrÀdÀÄ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 45 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ńdÁåăR sÁvÀÄåvÁąM»À»ÁdÀłè vÀ»ÁkfìR, EMjŇfì avÀrÀ tÀtÀéČÁÕnÀ, A sÀMbMŁÀdÀ sÁŕtÀåvÀnÀÆß sÀvÀÄgÀævÁŤ Oą
vÀÄnÀnÀ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. nÀvÀÄä dÉVŊÀkÉÌ - ŸVvÀnÀkÉÌ vÀ»ÁkfìRvÁdÀ ogÀÄÎvÀÅdÉśV ilèvÉšV ńcÁrÀvÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ. sÀtÀtÀ
ŊÀævÀÄ, sÁŁÀnÀ-tÀpÀőìlèdÉ M»À»ÁvÀ kÉlsÀvÀÇ AgÀÄvÀÅąlè.’
‘ńdÁåăRgÀLÀłè A kÀÄMdÀÄ kÀMDÀÄbrÀÄvÀÅdÉ?’
‘čsÀìMdÉVhÀvÁŤ. bMDÀvÁLÀgÁrÀrÀ kÉYęVsÀNđgÉM»À»ÁŤ ŊÁMtÁ aSÉÖ, sÀÄbÄâlŠë”äM»ÀÄMtÀhÀ őčVvÀ»Á nÀŽM»ÀÄrÀÄ
bMdÀrÉ avÀrÀnÀÄß ńdÁåăRgÀLÀÄ vÉÄrÉsÀÄvÀÅdÀrÀłè EnÀĽÀR, vÉÆdÀlnÉM»ÀÄ sÀl sÁéńÄ ńvÉVkÁnÀMdÀrÀÄ avÉÄVľkÉgÉ
hÉšVdÁgÀ ałè őkÀÌ sÁégÀtÀ, jnÀgÀLÀÄ tÉśVľdÀ utÁìhÀvÀnÀÄß kÀMDÀÄ bhÀLÀ sÀMtÉśVŋődÀrÀÄ. erÀDÀnÉM»ÀÄ sÀl
avÀrÀÄ hÉšVdÀ hÉš§ÛgÉ pÀæődÀÞ vÀÄlèM»ÀÄÄdÀÞ pÀæńVN kÁpÉRMTrf avÉÄVľkÉgÉ hÉšVdÀnÀMtÉ. jnÀ avÀnÀ ŃÉnÀÄß
hÀ§ÛdÀÝrÀÄ. adÀnÀÄß kÀMDÀÄ ńvÉVkÁnÀMdÀrÀÄ avÉÄVľkÉM»ÀÄ jnÀrÀ cÀMcÀlbÄąÞ, kÉVvÀl nÀńVnÀtÉM»ÀÄ ArÁŁÀnÉM»ÀÄnÀÄß
kÀMDÀÄ sÁérÀsÀåvÁŤ ŽVkÉ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ. nÉhÀrÀÄrÀvÀrÀÄ M»ÀÄÆčvÀőRŽ M»ÀÄÆčM»ÀÄčßgÉ hÉšVdÀrÀÆ adÉV sÁégÀtÀ,
ŊÁMtÁ aSÉÖV hÉšVdÀrÀÆ adÉV sÁégÀtÀvÉMdÀrÉ ńvÉVkÁnÀMdÀrÀ ŽVkÉM»ÀÄ pÀæ§rÀÆpÀvÉV iłèM»ÀÄÆ idÉM»ÉÄMdÀÆ
hÉVLÀŃÉVkÁŤdÉM»ÀÄlèvÉV? ńdÁåăRgÀLÀ apÀľńÄtÀ utÁìhÀvÀnÀÄß nÁnÀÄ vÉÄcÀÄÑtÉÛVnÉ. AdÀrÉ adÀkÉÌ ńvÉVcÀnÉM»ÀÄ pÀÅT
kÉśDÀŃÉVkÉMdÀÄ avÀrÀnÀÄß pÁæăRsÀÄtÉÛVnÉ.’
‘tÀpÀÅà M»À»ÁrÀdÀÄ?’
‘sÀélà BÁgÀ ńdÁåăRgÀLÀdÀÄÝ, bhÀÅ BÁgÀ avÀrÀ ňkÀëkÀrÀdÀÄÝ. őčVvÀ»Á nÀŽM»ÀÄrÀnÀÄß brÀvÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ avÀrÀ ČÉśtÉ
kÀÄřtÀÄ cÀhÁ kÀÆIJdÀÄ PÉšVĚÉś tÉgÉőkÉśLÀÄîvÀ AsÉ ŕľM»ÀÄrÁdÀ ňkÀëkÀrÀdÀÄÝ. tÀvÀÄä alà AsÉgÉ avÀrÀÄ ńdÁåăRgÀLÀnÀÄß
upÀM»ÉÆVŤőkÉśLÀÄîtÁÛrÉ. AdÀrÉ ńdÁåăRgÀLÀÄ ňkÀëkÀrÀ ńŇÉśVBÀnÉgÉ erÀvÁgÀŃÁrÀdÀÄ. M»À»ÁrÀÆ tÀvÀÄänÀÄß dÀÄrÀÄpÀM»ÉÆVgÀpÀIJőkÉśLÀîlÄ avÀkÁŊÀ kÉśDÀŃÁrÀdÀÄ. eŇÉkÀënf kÁlgÀLÀłè rÁjŠVM»ÀÄ pÀMĽÀgÀLÀÄ člRČÉÓĺÄMdÀ ńdÁåăRgÀLÀ
dÀÄrÀÄpÀM»ÉÆVgÀpÀIJőkÉśLÀÄîtÀÛvÉ. sÀkÁRrÀdÀvÀrÀÄ vÀÄMdÀgÁńÄgÀLÁdÀ ńdÁåăRgÀLÀnÀÄß swÌĚf sÀMsÉÜM»ÀÄ vÀÄÆlkÀ upÀM»ÉÆVŤőkÉśLÀÄîtÁÛrÉ. ńdÁåăRgÀLÀÄ ŁÉYM»ÀÄRvÁŤ elè bgÉM»ÀÄ dÀÄrÀÄpÀM»ÉÆVgÀvÀnÀÆß tÀDÉgÀTÖŃÉVkÀÄ.’
‘idÀÄ sÁŁÀåvÉV?’
‘EkÉ sÁŁÀåńlè. ńdÁåăRgÀLÀłè ­kÀvÀÄtÀåvÉšMądÀÝrÉ eŇÁè sÁŁÀå. elèrÀÆ hÉVřdÀÝnÀÄß avÀrÀÄ kÉVLÀł-AdÀrÉ
tÀvÀÄä bÄąÝgÉ sÀľtÉśVľdÀÝnÀÄß vÀ»ÁtÀæ vÀ»ÁDÀł. bNÚdÀ vÀ»ÁtÀÄgÀřgÀÆ, sÀÄLÀÄî AsÉgÀřgÀÆ BÁæMtÀrÁgÀÄvÀÅdÀÄ ŃÉVDÀ.’
‘čvÀÄä ńcÁrÀ nÀnÀgÉ tÀÄMb oďàgÉ.’
‘čvÀÄäMtÉM»ÉÄV ńdÁåăRgÀLÀÆ nÀnÀß ńcÁrÀvÁdÀvÀnÀÄß oďà nÀDÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 46 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘aSÀÄÖ BÀrÀvÀsÉM»ÀÄnÀÄß avÀrÀłè nÁčŽÖdÉÝVnÉ.’
‘nÁčŽÖlèvÉnÀÄߧÛVrÁ?’ ńdÁåăRgÀLÉMdÀrÉ nÀnÀgÉ pÀMcÀpÁæN. avÀrÀ §řM»À»ÁdÀ vÀÄnÀsÀÄì M»À»ÁvÁgÀlÆ tÀÄMgÁ§VĽÀRdÀ hÁŤrÀŃÉVkÉMbÄdÉV nÀnÀß AsÉ. adÀkÉÌ kÀTÄvÁdÀrÀÆ sÀtÀåvÁdÀ I vÀ»ÁtÀÄgÀLÀnÀÄß nÁnÁIJrÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘apÀàĹÉM»À»ÁdÀrÉ brÀÄtÉÛVnÉ.’
‘oLÉîM»ÀÄdÀÄ’ eMdÀrÀÄ. rÁM»ÀÄrÀ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀnÀÄß vÉÄlÄkÀÄhÁkÀÄtÀÛ nÁnÀÄ avÀrÀ kÉśVĹÉĺÄMdÀ hÉšrÀędÉÝ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 47 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 7

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
IcÉgÉ nÀDÉdÀ vÉÄYsÀÆrÀÄ ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ sÉnÉĚf sÀBÉM»ÀÄłè 1948ľMdÀ vÉÆdÀŇÁŤ 1953rÀ hÉš§ÛgÉ
nÀvÀÄä ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ tÀrÀgÀ§gÀLÀłè BÁSÉVtÀrÀ ńSÀM»ÀÄgÀřgÉ kÀnÀßDÀvÉV vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÁŤrÀŃÉVkÉMdÀÄ ňæV ČÉ. ę.
vÀÄŇÁèrÁŁÀårÀÄ tÀMdÀ čNRM»ÀÄvÀÅ bhÀÅvÀÄtÀąMdÀ oďàgÉ pÀDÉĺÄtÀÄ. anÉVkÀ vÀSÀRgÀřMdÀ I čNRM»ÀÄ sÉnÉĚf
sÀBÉM»ÀÄłè brÀħÛdÀÝrÀÆ adÀÄ sÉnÉĚf sÀğkÀrÀ pÀÇNR gÀvÀÄnÀkÉÌ bMąrÀłlè. kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå sÀvÉÄäVLÀnÀgÀLÀÆ,
kÀnÀßDÀ sÁvÀRjčkÀ sÀBÉgÀLÀÆ, kÀnÀßDÀ sÁMsÀÌ–§kÀ sÀMGÀgÀLÀÆ vÉÄVłMdÀ vÉÄVŇÉ I bgÉÎ čNRM»ÀÄgÀLÀnÀÄß vÀ»ÁIJ
sÀkÁRrÀkÀÆÌ ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄkÀÆÌ kÀLÀÄŕőkÉśDÀħÛdÀÝrÀÆ adÀÄ M»À»ÁvÀ PÀlvÀnÀÆß tÀMąrÀłlè. kÀnÀßIJgÀrÀ pÀÅNåąMdÀ
ňæV vÀÄŇÁèrÁŁÀårÀ sÁhÀsÀąMdÀ čNRM»ÀÄ 1944rÀłè sÉnÉĚfnÀłè aMŤVkÀqtÀvÁĺÄtÀÄ. AdÀrÉ adÀÄ kÁM»ÀÄRrÀMgÀkÉÌ
brÀŃÉVkÁdÀrÉ vÀÄtÉÛ erÀDÀÄ eDÀrÀÄgÀLÀnÀÄß hÁM»ÀÄÄÝ brÀŃÉVkÀÄ. M»ÀÄÆčvÀőRŽ kwčìŇfnÀłè aMŤVkÀqtÀvÁŤ sÀkÁRrÀdÀ
oďàgÉM»ÀÄnÀÄß pÀDÉdÀÄ brÀŃÉVkÀÄ. M»ÀÄÆčvÀőRŽ kwčìŇf vÀÄtÀÄÛ sÀkÁRrÀgÀLÀłè ńrÉśVćgÀLÀ kÉYvÁDÀ nÀDÉdÀÄ
bhÀÅ ąvÀsÀdÀ kÀnÀßIJgÀrÀ AsÉ BÀgÀßvÁgÀdÀMtÉ ecÀÑrÀ tÉgÉdÀÄkÉśLÀîŃÉVkÁdÀÄdÀÄ agÀtÀåvÁŤdÉ. I sÀMbMŁÀvÁŤ ňæV
kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀłè cÀŰRő avÀrÀ ağpÁæM»ÀÄgÀLÀnÀÄß sÁvÀRjčkÀrÀ vÀÄÄMąDÀÄvÀÅdÀÄ nÀnÀß kÀtÀRvÀåvÉMdÀÄ BÁńő avÀrÀnÀÄß
kÁNlÄ hÉšVdÉ.

JJ

II

J

I

67 rÀłè 48 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

rÁM»ÀÄrÀÄ ŰMtÁvÀÄgÀßrÁŤ kÀÄř§dÀÝrÀÄ. nÀnÀß vÀÄÄK nÉśVIJdÀ kÀÆDÀŇÉ,
‘bčß, bčß, hÉš§ÛgÉ sÀľM»À»ÁŤ bMąľ.’
‘EnÀÄ ńŊÉVSÀ?’
‘kÀnÀßDÀdÀ kÉlvÀÅ sÀvÀÄsÉågÀLÀnÀÄß kÀÄľtÀÄ aŇÉśVŰsÀħÛdÉÝ. čVvÀÅ bMdÀdÀÄÝ oLÉîM»ÀÄdÁĺÄtÀÄ. sÀélà gÀŽÖM»À»ÁŤ
aŇÉśVŰsÀbhÀÅdÀÄ. Loud Thinking enÀÄßtÁÛrÀŇÁè hÁgÉ.’
‘eMtÀhÀ kÁkÀtÁLÀnÁåM»ÀÄ. nÁnÀÄ adÀnÉßV čvÉÆäMągÉ cÀŰRsÀlÄ bMdÉ.’
‘iMdÀÄ nÀvÉÄälèrÀ vÀÄnÀsÀÆì oMdÉV dÁľM»ÀÄłè hÀľM»ÀÄħÛdÉ. nÀvÀÄäłè kÉlvÀrÀÄ §VvÀævÁągÀLÀÄ, kÉlvÀrÀÄ
ńÄtÀvÁągÀLÀÄ. AdÀrÉ elèrÀÆ kÀnÀßIJgÀrÀÄ, elèrÀ hÀqdÀM»ÀÄvÀÇ kÀnÀßDÀkÉÌ dÀčgÀÆDÀÄtÀÛdÉ. elèrÀ aMtÀHkÀrÀNdÀłèM»ÀÄÆ
oMdÉV kÀLÀvÀLÀ. idÀÄ kÀnÀßDÀ nÁIJnÀ ujél BÀńSÀå§ÛnÀ ŊÀÄBÀŰnÀívÉnÀßbhÀÅdÀÄ.’
‘kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÀnÀÄß sÉnÉĚfnÀvÀrÀÄ oďàkÉśMIJdÁÝrÀŇÁè, adÀÄ kÁM»ÀÄRvÀÄÄKvÁgÀÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ?’
‘M»ÀÄÆčvÀőRŽ kwčìŇf vÀÄtÀÄÛ sÀkÁRrÀgÀLÀÄ oďàgÉM»ÀÄnÀÄß pÀDÉdÀ vÉÄVŇÉ.’
‘ałè adÀÄ sÀÄlBÀvÁŤ pÁrÁgÀÄtÀÛdÉM»ÉÄV?’
‘čvÀÄŤrÀÄvÀ sÀMdÉVhÀvÉV nÀnÀgÀÆ idÉ. IgÁgÀŇÉV pÀæ§pÀkÀëdÀvÀrÀÄ tÀvÀÄä kÉYcÀLÀkÀvÀnÁßrÀMğődÁÝrÉ.’
‘M»À»ÁrÀÄ M»À»ÁrÀÄ?’
‘vÉÆdÀlnÉM»ÀÄdÁŤ ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ pÉšæPÉVsÀrfgÀLÀÄ. sÉnÉĚf kwčìŇfgÀLÀłè ivÀrÀ vÀ»ÁtÀÄ nÀDÉM»ÀÄÄvÀÅdÀľMdÀ
ivÀrÀ vÉÄY§æM»ÀÄÄ avÀŊÀåkÀ. sÉnÉĚf sÀBÉgÉ ňæV vÀÄŇÁèrÁŁÀårÀ čNRM»ÀÄ bMdÀ tÀrÀÄNdÀłè oęâbârÀÄ pÉšæPÉVsÀrfgÀLÀÄ
‘idÉVnÀÄ vÀSÀR vÀSÀRdÀ ďDÀÄgÀÄ’ eMdÀÄ nÀnÀß hÀ§ÛrÀ hÉVřdÀrÀÄ. kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ avÀľgÉ ďDÀÄŤnÀMtÉ. adÀnÀÄß
pÀæ§BÀŽsÀlÄ avÀrÀÄ sÀvÀRsÁhÀsÀ vÀ»ÁDÀÄtÁÛrÉ.’
‘EtÀľMdÀ?’
‘nÉYcÁånÀÄsÀMŁÁnÀąMdÀ. čvÀÄgÉ AŊÀÑM»ÀÄRvÁgÀbhÀÅdÀÄ. kÀnÀßDÀ brÀąrÀÄvÀ pÀrÀdÉVňVM»ÀÄ AMgÀè pÉšæPÉVsÀrÀÄgÀLÀÄ
idÀnÀÄß ńrÉśVćsÀÄvÀÅdÀÄ sÀhÀj. tÀvÀÄä sÁvÀ»ÁæjåvÁdÀdÀ kÀďvÀÄÄŋÖ sÀDÀlÄvÀÅdÉMdÀÄ avÀrÀÄ aMjÄvÀÅdÀÄ nÁåM»ÀÄvÉV
AŤdÉ. AdÀrÉ nÀvÀÄävÀrÉV-BÁrÀ§VM»ÀÄrÁdÀ kÀnÀßDÉVtÀrÀ pÉšæPÉVsÀrÀÄgÀLÀÄ-kÀnÀßIJgÀrÁdÀ pÉšæPÉVsÀrÀÄgÀLÀÆ idÀnÀÄß
ńrÉśVćsÀÄvÀÅdÀÄ ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀłè vÀ»ÁtÀæ sÁŁÀåvÁgÀÄvÀ sÉśVŸgÀ.’
‘kÀnÀßIJgÀrÁdÀ pÉšæPÉVsÀrfgÀLÀÄ sÀMtÉśVSÀpÀDÀŃÉVkÀÄ. avÀrÉVkÉ ńrÉśVćsÀÄtÁÛrÉ?’
‘iMŤèVŋnÀ vÉÄVłrÀÄvÀ dÀÄvÉÆRVhÀąMdÀ. iMŤèVSf avÀľgÉ tÁM»ÀÄÄßIJ. avÀrÀÄ kÀÄIJąrÀÄvÀÅdÀÄ vÉÄVľM»ÀÄ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 49 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

vÉÆŇÉ hÁlÄ vÀÄtÀÄÛ kÀÄIJM»ÀÄħÛrÀÄvÀÅdÀÄ ĽÉVvÀ»fì nÀąM»ÀÄ §VĽÀR. kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ bMdÀrÉ iMŤèVŋnÀ dÀČÉR
iřdÀÄhÉšVgÀÄtÀÛdÀMtÉ! aĽÀRvÁgÀdÀ iMŤèVSf kÀłtÀÄ nÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀ ńdÁådÀČÉR (Standard of
Education) rÀsÁtÀLÀkÉÌ iřdÀÄ hÉšVŤrÀÄvÀÅdÀÄ aMtÀhÀ vÀÄhÀčVM»ÀÄľgÉ ńSÁdÀvÉčsÀÄvÀÅąlè. nÀvÀÄä jnÀrÀ
ńdÁåbÄąÞ sÀMsÁÌrÀ avÀrÀ BÁSÉĺÄMdÀŇÉV AgÀŃÉVkÉMb aľvÀÅ A ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ pÀMIJtÀľŤlè. avÀrÀÄ kÀnÀßDÀ
rÉYtÀrÀ hÀNvÀnÀÄß §nÀÄߧÛrÀÄvÀÅdÀÄ iMŤèVSÀrÀ BÁSÉ, sÀMsÀÌ–§, ńČÁÕnÀvÀnÀÄß sÀMrÀŠësÀÄvÀÅdÀkÉÌ. erÀDÀnÉM»ÀÄ kÁrÀN,
sÀéBÁvÀ jnÀävÁdÀ AlsÀå. IgÀ hÉVgÀÆ hÀrÀkÀÄ vÀÄÄrÀÄkÀÄ iMŤèVŋnÀłè hÉVřdÀÝnÉßV pÁĘÀ hÉVř hÉVř rÀÆİ
vÀ»ÁIJkÉśMIJrÀÄtÁÛrÉ. kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ bMdÀrÉ kÀSÀÖpÀDÀŃÉVkÀÄ. BÁSÉM»ÀÄnÀÆß vÉYČÁÕčkÀ pÁľBÁŋkÀ pÀdÀgÀLÀnÀÆß
kÀłtÀÄkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. tÀvÀÄä ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß sÀľM»À»ÁŤ ucÀÑľsÀÄvÀÅdÀnÀÆß rÀÆİőkÉśLÀîŃÉVkÀÄ. IgÀ vÁrÀkÉÌ oMdÀÄ
gÀMĚÉ pÁĘÀ hÉVř pÁrÁŤ vÀÄnÉM»ÀÄłè iőéVŽgÉ kÀÆDÀħÛdÀÝ pÉšæPÉVsÀrÀľgÉ kÀSÀÖkÉÌ brÀÄtÀÛdÉ pÀæsÀMgÀ. vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄ
kÁrÀN, kÀnÀßDÀdÀłè ńSÀM»ÀÄgÀLÀnÀÄß pÀæ§pÁąsÀlÄ hÉšrÀTrÉ ńdÁåăRgÀřgÉ tÀvÀÄä čj bMDÀvÁLÀ ełè pÀtÉÛM»À»ÁŤ
ęDÀÄtÀÛdÉM»ÉÆV eMb ğV§.’
‘tÀvÀÄä hÀtÀÄÛ jnÀdÀ swlBÀåvÀnÀÄß nÉśVIJkÉśMDÀÄ dÉVŊÀdÀ ŕtÀvÀnÀÄß dÀÄlRŠësÀÄvÀ ivÀrÀnÀÄß EnÉnÀßŃÉVkÀÄ?’
‘kÀnÀßDÀ dÉVŊÀdÀ fifth columnists eMdÀÄ kÀrÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ. ivÀrÀnÀÄß e§ÛkÀŽÖ ńrÉśVŁÀdÀ ŕvÉÄäVLÀ hÁDÀÄvÀvÀrÀÄ
inÀÆß kÉlvÀľdÁÝrÉ.’
‘M»À»ÁrÀÄ?’
‘ŃÉVrÉ pÁæMtÀågÀřMdÀ bMdÀÄ kÀnÀßDÀ nÁIJnÀłè nÉŇÉő, iłè uMDÀÄ §MdÀÄ vÉÄrÉdÀÄ, ŠV§R, kÁMcÀNgÀLÀnÀÄß
sÀMpÁąőrÀÄvÀ ŃÉVrÉ pÁæMtÀådÀ tÀńÄLÀrÀÄ, tÉlÄgÀrÀÄ, kÀnÀßDÀ vÀÄÄMdÀkÉÌ bMdÀrÉ hÉšrÀŤčMdÀ tÀvÀÄä ŰkÀÌpÀà dÉśDÀØpÀànÀ
vÀÄkÀÌLÀnÀÄß tÀMdÀÄ kÉlsÀ kÁM»ÀÄRgÀřgÉ tÀÄMbÄvÀ avÀkÁŊÀ hÉšVŤęDÀÄtÀÛdÀŇÁè eMdÀÄ ivÀrÀ dÀÄHK.’
‘vÀÄÄsÀŇÁänÀ bMŁÀÄgÀLÀÆ tÀvÀÄä ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß sÀÆŰődÁÝrÀlè?’
‘ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß sÀÆŰőlè. tÉpÀàŤdÁÝrÉ. kÉlvÀÅ ąvÀsÀgÀLÀ ŕMdÉ vÉÄYsÀÆrÀÄ vÀÄÄőèM łVŤnÀ vÀÄÄKMDÀrÁdÀ ĄÁnf
bhÀdÀÆÝrf vÀÄhÀvÀÄädf SÀľVPf sÁhÉVbrÀÄ ‘DÉYł pÉšVsfÖ’ pÀ§ækÉgÉ oMdÀÄ ŇÉVKnÀvÀnÀÄß brÉdÀÄ kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
ŃÉVDÀvÉnÀÄßvÀvÀrÀ sÀlÄvÁŤ iMŤèVSf vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÀnÀÄßLÀî tÀrÀgÀ§gÀřrÀŃÉVkÉMdÀÄ sÀÆŰődÁÝrÉ. idÀkÉÌ hÉYdÀrÁŃÁąnÀ
čČÁM kÁŇÉVŸnÀ dÀqSÁÖMtÀ kÉśŽÖdÁÝrÉ. hÉYdÀrÁŃÁąnÀ čČÁM kÁŇÉVČf usÁäčM»À»Á ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ kÉYgÉ
sÀdÀådÀłèM»ÉÄV bMdÀÄ ałèM»ÀÄÆ udÀÄR vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÉV pÀæsÁrÀkÉÌ brÀÄvÀÅdÀrÀłèdÉM»ÉÄMbÄdÀÄ ĄÁnf bhÀdÀÆÝrfrÀvÀľgÉ
gÉś§Ûlè.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 50 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀ ŃÉVIJkÉ nÁåM»ÀÄvÁŤlèvÉV?’
‘ilèvÉMdÉV nÀnÀß ağpÁæM»ÀÄ. kÀnÀßDÀ nÁIJnÀłèrÀÄvÀvÀrÉŇÁè M»À»ÁvÀ ŁÀvÀÄR vÀÄtÀgÀřgÉ sÉVľdÀvÀrÁdÀrÀÆ
kÀnÀßIJgÀrÉV. ŁÀvÀÄR avÀrÀ vÉYM»ÀÄŠÛkÀ, sÁvÀ»ÁŸkÀ ńcÁrÀ. kÀnÀßDÀtÀnÀ pÁæMtÀåńcÁrÀ. bMgÁLÀdÀłèrÀÄvÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀľgÉ
udÀÄR gÀMŁÀńlè. AMŁÀædÀłèrÀÄvÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀľgÉ udÀÄR gÀMŁÀńlè; utÀÛrÀ kÀnÁRTkÀdÀłèrÀÄvÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀľgÀÆ
hÁgÉM»ÉÄV, bMgÁLÀ, AMŁÀægÀLÀłè utÀÛvÀÄ kÀńgÀLÀÄ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÉV AŤdÁÝrÉ. ŕMdÀÆ kÀńgÀLÀ sÀľsÀvÀÄnÁŤ,
vÉÄVŇÉä“YM»À»ÁŤ avÀrÀÄ bMgÁř, tÉlÄŤnÀłè kÀńtÉ, kÀĽÉ, kÁdÀMbľgÀLÀnÀÄß brÉądÁÝrÉ. tÀvÀÄä sÉśVdÀrÀ pÁæMtÀådÀ
vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀ vÉÄVlàMŠÛ kÀnÀßIJgÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀ avÀgÁhÀnÉgÉ brÀŃÉVkÀÄ.’
‘kÀnÀßDÀ kÀłM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ avÀľgÉ sÁŁÀåvÉV?’
‘EkÉ sÁŁÀåńlè. avÀrÀ vÀåvÀhÁrÀBÁSÉ kÀnÀßDÀ. vÀÄnÉ ęTÄÖ hÉšrÀgÉ bMdÀrÉ avÀrÀÄ elèrÉśMągÉ
kÀnÀßDÀdÀłèM»ÉÄV vÀåvÀhÀľsÀÄvÀÅdÀÄ. vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀłè kÀnÀßDÀvÀnÀÄß gÀMğVrÀvÁŤ, sÀÄMdÀrÀvÁŤ vÀ»ÁtÁDÀÄvÀ vÁŤägÀřdÁÝrÉ.
sÉśgÀsÁŤ kÀnÀßDÀdÀłè brÉM»ÀÄblè ŇÉVKkÀľdÁÝrÉ. kÀLÉdÀ vÀSÀRdÀ ‘pÀæbÄdÀÞ kÀnÁRTkÀ’dÀ oMdÀÄ sÀMŰkÉM»ÀÄłè ňæV
esf. kÉ. kÀľVMĄÁnÀrÀÄ brÉąrÀÄvÀ ‘nÀM»ÀÄnÀ ğVkÀrÀ kÀbRl’ kÀĽÉM»ÀÄnÀÄß Oą nÉśVIJ. kÀnÀßDÀ pÀMIJtÀrÀnÀÄß tÀŇÉdÀÆŤsÀÄvÀ
ŊÉYłM»ÀÄnÀÄß kÀľVMĄÁnÀrÀÄ sÁćődÁÝrÉ. vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀłè ňŊÀÄnÁLÀ SÀľVPf sÁhÉVbrÀÄ, ĄÁČÁĄÁnÀrÀMtÀhÀ
udÁÞvÀÄ QÄŋ kÀńgÀLÀÄ kÀnÀßDÀdÀłè AŤhÉšVŤdÁÝrÉ. udÀÄR kÀłM»ÀÄÄvÀÅdÀŠÌMtÀlÆ, iMŤèVSf kÀłM»ÀÄÄvÀÅdÀŠÌMtÀlÆ
kÀnÀßDÀ kÀłM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ vÀÄÄsÀŇÁänÀľgÉ sÀÄlBÀ. vÀÄÄőèM vÀÄÄMdÁLÀÄgÀLÀÄ oN ağvÀ»ÁnÀvÀnÀÄß ęTÄÖ čjvÁŤM»ÀÄÆ
tÀvÀÄä sÀvÀ»ÁjdÀ ŕtÀvÀnÀÄß bM»ÀÄsÀÄvÀÅdÁdÀrÉ kÀnÁRTkÀdÀ vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀłè sÁvÀR§ækÀ kÀnÀßDÀ pÀæsÁrÀ vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ.
vÀÄÄsÀŇÁänÀrÀłè ńdÁåvÀMtÀrÀ, akÀërÀjÕrÀ sÀMĄÉå §VrÁ kÀIJvÉÄ. idÀrÀ kÁrÀN udÀÄR łď. I kÀSÀÖvÀnÀÄß aľtÉV
gÁŸ vÀÄÄsÁÛPÀ kÉvÀÄŇf pÁSÀ avÀrÀÄ TŠRM»ÀÄłè rÉśVvÀÄnf łďM»ÀÄnÀÄß pÀæsÁrÀkÉÌ tÀMdÀdÀÄÝ.’
‘udÀÄR avÀľgÉ ŁÀvÀÄRBÁSÉM»À»ÁŤdÉM»ÀÄŇÁè?’
‘udÀÄR alè arÁękf. udÀÄR kÀłtÀvÀrÉŇÁè kÀÄrÁnÀnÀÄß OdÀŇÁgÀÄvÀÅąlè. adÀkÉÌ pÀætÉåVkÀvÁŤ pÀrÀvÀÄ
ŊÀævÀÄąMdÀ arÁękf kÀłM»ÀÄŇÉV ŃÉVkÀÄ. ŠæsÀÛrÀ vÉVdÀ ŃÉYbŇf ŕbÆæ, iMŤèVSf BÁSÉgÀLÀłèdÉ. avÀrÀÄ kÀnÀßDÀ
ŃÉYbŇfnÀłèM»ÉÄV tÀvÀÄä vÉÆVkÀëvÀnÀÄß gÀřsÀħÛlèvÉV? ŃÁæhÀäNrÀ ŁÀvÀÄRBÁSÉ sÀMsÀÌ–tÀ - kÀnÀßDÀvÀnÀÄß avÀrÀÄ A
kÁrÀNkÁÌŤ dÀÆrÀvÀ»ÁIJlè. ŁÁńÄRkÉśVtÁÌçM§gÉ BÁSÉ aIJØ brÀÄvÀÅąlè. adÉV vÉÆVkÀëvÀnÀÄß kÀnÀßDÀdÀłèM»ÀÄÆ
gÀřsÀbhÀÅdÀÄ. pÀævÀÄĽÀrÀÄ idÀnÀÄß AcÀľő tÉśVľődÁÝrÉ.’
‘ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ ňkÀëNvÀnÀÄß sÀMpÀÇNR kÀnÀßIJVkÀľsÀÄvÀÅdÀrÀ vÉÄVŇÉ inÀÆß kÉlvÀÅ AkÉëVpÀĹÉgÀLÀÄ bMąvÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 51 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘avÀÅ M»À»ÁvÀÅvÀÅ?’
‘M»ÉÆVgÀåvÁdÀ pÀĘÀåpÀÅsÀÛkÀgÀřlèvÉMbÄdÉśMdÀÄ.’
‘hÉYdÀrÁŃÁąnÀ usÁäčM»À»Á ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀvÀrÀÄ udÀÄR vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÀnÀÄß ArÀMğődÁgÀlÆ idÉV AkÉëVpÀĹÉ
bMtÀÄ. čČÁM sÀkÁRrÀ kÉśrÀtÉM»ÀÄnÀÄß sÀÄlBÀvÁŤ pÀľhÀľőtÀÄ. oMdÀÄ BÁSÁMtÀrÀ ŊÁĄÉM»ÉÄVpÀRTÄÖ iMŤèVSf,
PÉæMcf, jvÀÄRnf BÁSÉgÀLÀłèrÀÄvÀ utÀÛvÉÆVtÀÛvÀÄ gÀæMĽÀgÀLÀÄ udÀÄRńgÉ anÀÄvÁdÀgÉśMDÀvÀÅ. pÀMIJtÀrÀÄ
udÀÄRńnÀłè ńČÁÕnÀŊÁsÀÛç, sÁŕtÀå gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß brÉdÀÄ kÉśrÀtÉM»ÀÄnÀÄß tÀÄMędÀrÀÄ. nÀvÀÄäłèM»ÀÄÆ I kÉlsÀ
IgÁgÀŇÉV AgÀħÛdÉ. kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå pÀľSÀtÀÄÛ vÀÄtÀÄÛ sÉMTæŇf kÁŇÉVjÄgÀLÀ kÀnÁRTkÀ sÀMGÀdÀ AŊÀæM»ÀÄdÀłè anÉVkÀ
ńdÁéMsÀrÀÄ ŠèSÀÖvÁdÀ vÉYČÁÕčkÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀ vÉÄVŇÉ elèľgÀÆ §řM»ÀÄÄvÀ ľV§M»ÀÄłè upÀnÁåsÀgÀLÀnÀÄß vÀ»ÁIJdÁÝrÉ.
ňæV ď. ňæVčvÁsÀrÁM»ÀÄrÀÄ ­nfőÖVnÀnÀ tÀtÀédÀMtÀhÀ a§ ŠèSÀÖ ńSÀM»ÀÄdÀ vÉÄVŇÉ kÀnÀßDÀdÀłè upÀnÁåsÀ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ.
ňæV eŇf. rÁvÀÄrÁM»ÀÄrÀÄ BÀÆgÀBÀR ŊÁŊÀÛçdÀ vÉÄVlÆ, DÁ|| ňæVčvÁsÀM»ÀÄåMgÁrÀrÀÄ KgÉśVLÀŊÁsÀÛçdÀ vÉÄVlÆ, ňæV
sÀÄŃÁâ ČÉśVĺÄsÀrÀÄ rÀsÁM»ÀÄnÀ ŊÁsÀÛçdÀ vÉÄVlÆ, DÁ|| enf. esf. nÁrÁM»ÀÄNŊÁőÛægÀLÀÄ vÀÄnÀŊÁsÀÛædÀ vÉÄVlÆ
pÉšæ. ę. vÉMkÀĚÉVŊÁcÁM»ÀÄRrÀÄ BwtÀŊÁsÀÛçdÀ vÉÄVlÆ upÀnÁåsÀgÀLÀnÀÄß vÀ»ÁIJdÁÝrÉ, ŇÉVKnÀ pÀÅsÀÛkÀgÀLÀnÀÄß brÉądÁÝrÉ.
ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀ hÉšrÀŤrÀÄvÀ anÉVkÀ pÀMIJtÀrÀÆ ŊÁsÀÛç, ńČÁÕnÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀ vÉÄVŇÉ kÀnÀßDÀdÀłè brÉądÁÝrÉ. kÀnÀßDÀ
vÀ»ÁŁÀåvÀÄkÉÌ sÀkÁRrÀ oďàgÉ kÉśTÖrÉ pÀĘÀå pÀÅsÀÛkÀgÀLÀnÀÄß oMdÉrÀDÀÄ vÀSÀRgÀLÀłè nÀvÀÄä ńdÁéMsÀrÀÄ pÀÇrÉYsÀÄtÁÛrÉ. I
ńSÀM»ÀÄgÀLÀÄ iMŤèVSf ňæVvÀÄÄKąMdÀŇÉV brÀŃÉVkÀÄ, kÀnÀßDÀąMdÀ bMdÀrÉ vÉÄYłgÉM»À»ÁgÀÄtÀÛdÉ enÀÄßvÀ vÀÄnÉśVBÁvÀ
vÉÆdÀlÄ hÉšVgÀŃÉVkÀÄ.’
‘ńŊÀéńdÁåčlM»ÀÄdÀłè kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄvÀnÀÄß AcÀrÀĹÉgÉ tÀrÀÄvÀÅdÀÄ vÀ»ÁtÀævÀlèdÉ sÀkÁRrÀ hÉŰÑnÀ pÀæsÁrÀ
kÉlsÀvÀnÀÄß kÉYgÉśLÀîŃÉVDÀvÉV?’
‘IgÁgÀŇÉV sÀkÁRrÀ gÁævÀ»ÁMtÀrÀgÀLÀłè pÀÅsÀÛkÀ BÀMDÁrÀgÀLÀ sÁÜpÀnÉ, vÀM»ÀÄsÀÌrÀ ňkÀëNgÀLÀ kÀDÉ vÀÄnÀsÀÄì hÁŠdÉ.
sÀÄÛtÀå. AdÀrÉ IgÀ nÀDÉąrÀÄvÀ pÀæM»ÀÄtÀß sÁldÀÄ. vÀM»ÀÄsÀÌrÀ ňkÀëNdÀ kÉlsÀ hÉcÀÄÑ rÀBÀsÀąMdÀ sÁgÀŃÉVkÀÄ. rÁjŠVM»ÀÄ
rÀMgÀdÀłè dÀÄIJdÀÄ hÉcÁÑŤ jnÀtÉM»ÀÄ sÀMpÀkÀR iTÄÖkÉśMIJrÀÄvÀ kÁMgÉæőìnÀvÀrÀÄ I kÉlsÀvÀnÀÄß kÉYgÉ tÉgÉdÀÄkÉśLÀîŃÉVkÀÄ.
nÀvÀÄä dÉVŊÀdÀłèrÀÄvÀ črÀkÀërÀtÉM»ÀÄ vÀÄhÁBÀÆtÀ sÀMhÁrÀkÉÌ elèrÀÆ §ækÀrÀNpÀÇvÀRkÀvÁŤ dÀÄIJM»ÀÄŃÉVkÀÄ. ńdÁåăRgÀLÀÄ
tÀvÀÄä rÀČÉM»ÀÄ kÁldÀłè gÁævÀ»ÁMtÀrÀgÀLÀłè, kÀÆłgÁrÀrÀ kÉëVtÀægÀLÀłè, vÀM»ÀÄsÀÌrÀ ňkÀëN ŊÁŇÉgÀLÀnÀÄß tÉrÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.
inÀÄß hÀtÀÄÛ vÀSÀRdÉśLÀgÁŤ kÀnÀßDÀ nÁIJnÀłè oMdÀÄ kÁgÀdÀvÀnÀÄß Oą brÉM»ÀÄŇÁgÀdÀ, oMdÀÄ vÀqtÀÛpÀ§ækÉM»ÀÄnÀÄß
OąkÉśLÀîŇÁgÀdÀ M»À»ÁvÀnÀÆ irÀŃÁrÀdÀÄ. vÀÄtÉÛ sÀkÁRrÀdÀ kÁgÀdÀ pÀtÀægÀLÀÄ, vÀåvÀhÁrÀ kÀnÀßDÀvÁgÀŃÉVkÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 52 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘I dÀqŋÖĺÄMdÀ sÀélà kÉlsÀvÁŤdÉM»ÀÄlèvÉV?’
‘nÁåM»ÀÄńŁÁM»ÀÄkÀ sÀBÁŁÀåkÀërÁdÀ ňæV IJ. ecf. cÀMdÀæŊÉVKrÀM»ÀÄånÀvÀrÀÄ kwčìŇf asÉMęè vÀrÀągÀLÀnÀÄß kÀnÀßDÀdÀłè
pÀækÀŽsÀÄvÀ pÀľpÁĘÀ tÀMdÀÄ upÀkÁrÀ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ. nÁåM»ÀÄńŁÁM»ÀÄkÀ sÀBÁ sÀdÀsÀårÀłè anÉVkÀrÀÄ iMŤèVSÀrÀÄ
ęTÄÖ kÀnÀßDÀdÀłèM»ÉÄV cÀcÉR, BÁSÀNgÀLÀnÀÄß vÀ»ÁDÀŇÁrÀMğődÁÝrÉ. AdÀrÉ sÀkÁRrÀ sÀÄvÀÄänÉ kÀÄř§dÉ. kÉśVŽRnÀ
BÁSÉ sÀMpÀÇNR kÀnÀßDÀvÁgÀÄvÀ tÀnÀkÀ pÀkÀëkÁrÀrÁdÀ hÀřîM»ÀÄvÀľgÉ hÀąnÁrÁĹÉ nÁåM»ÀÄ őkÀÄÌtÀÛdÉ eMdÀÄ hÉVLÀlÄ
brÀÄvÀM§lè.’
‘eŇÁè sÀkÁRrÀ vÀ»ÁDÀł eMdÀÄ čľVŠësÀÄvÀÅdÀÄ nÁåM»ÀÄ sÀvÀÄätÀvÁąVtÉV?’
‘hÁgÉ M»À»ÁrÀÄ hÉVřdÀrÀÄ. sÁvÀR§ækÀ ńdÁåpÀæsÁrÀ. akÀërÀtÁ pÀæcÁrÀ sÀkÁRrÀkÉÌ eSÀÄÖ sÉVľdÀÄdÉśV
sÁvÀRjčkÀľgÀÆ aSÉÖV sÉVľdÀÄdÁŤdÉ. sÁvÀRjčkÀrÀ sÀhÁnÀÄBÀƧ, sÀhÀkÁrÀńlèdÉ sÀkÁRrÀ EnÀÄ vÀ»ÁIJdÀrÀÆ
M»ÀÄŊÀőéM»À»ÁgÀÄvÀÅąlè. sÀkÁRrÀ tÀnÀß jvÁŃÁÝľM»ÀÄnÀÄß pÀÇrÉYsÀŃÉVkÀÄ. sÀkÁRrÀdÀ vÀåvÀhÁrÀ, kÉśVTÄR kÀCÉVľgÀLÀ
vÀåvÀhÁrÀ kÀnÀßDÀdÀłèM»ÉÄV AgÀÄvÀMtÉ EtÀkÉÌ sÀÄŁÁľsÀŃÁrÀdÀÄ?’
‘sÀkÁRrÀ M»À»ÁvÁgÀlÆ sÀélà vÀÄMdÀgÀvÀÄnÀąMdÀŇÉV nÀDÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ.’
‘sÁvÀRjčkÀrÀÄ cÀLÀÄvÀř hÀÇIJ, pÀæsÁrÀ kÁM»ÀÄR kÉYgÉśMDÀÄ sÀkÁRrÀ I kÉlsÀvÀnÀÄß ŃÉVgÀ AcÀrÀĹÉgÉ tÀrÀÄvÀMtÉ
vÀ»ÁDÀŃÉVkÀÄ. jnÀtÉ vÀÄtÀÄÛ adÀrÀ vÀÄÄKMDÀrÀÄ alsÀåvÀnÀÄß ęDÀŃÉVkÀÄ. kÀnÀßDÀ sÀMsÉÜgÀLÀÄ ecÀÑrÀgÉśLÀîŃÉVkÀÄ.
ňæV IJ. ń. gÀÄMDÀpÀànÀvÀrÀÄ hÉVřdÀMtÉ utÁìhÀ M»ÀÄÄgÀ vÀÄÄŤĺÄtÀÄ. idÀÄ kÁM»ÀÄRąVkÁëM»ÀÄÄgÀ. kÀnÀßIJgÀrÀÄ IgÀlÆ
AlőgÀLÁŤ kÀÄřtÀrÉ nÁLÉ elèrÀÆ dÀÄHŞsÀÄvÀMtÁgÀÄtÀÛdÉ. vÀÄÄMąnÀ jnÁMgÀ nÀvÀÄgÉ ŊÁpÀ hÁkÀÄtÁÛrÉ. jnÀtÉM»ÀÄłè
aBÀÆtÀpÀÇvÀRvÁdÀ ČÁgÀq§M»ÀÄÄMĚÁgÀħÛdÉ. tÀnÀßtÀnÀvÀnÀÄß aľM»ÀÄÄvÀ, uřőkÉśLÀÄîvÀ, vÀÄÄMdÀÄvÀľsÀÄvÀ hÀMbl
hÀbÄâ§ÛdÉ. kÀnÀßDÀ nÁIJnÀ vÀÄÄKMDÀrÀÄ ogÀÆÎIJ sÀÄsÀMGÀŽtÀ ľV§M»ÀÄłè kÁM»ÀÄRkÀævÀÄvÀnÀÄß čM»ÉÆVŸsÀŃÉVkÀÄ.’
‘idÀÄ hÉVgÉ sÁŁÀå?’
‘hÉVgÉMdÀrÉ kÀnÀßDÀ cÀLÀÄvÀřM»ÀÄnÀÄß kÉlvÀrÀ AtÀäpÀæŊÀMsÉM»ÀÄ sÁŁÀnÀ őܧĺÄMdÀ ęDÀÄgÀDÉ vÀ»ÁIJ jnÀtÉM»ÀÄ
AMŁÉśVlnÀvÀnÁߍ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀľMdÀ. ŸVvÀnÀdÀ hÁsÀÄ hÉškÀÄÌgÀLÀłè kÀnÀßDÀvÉV irÀŃÉVkÀÄ. nÀvÀÄänÀÄß oMdÀÄ
jnÁMgÀvÀnÁߍ, oMdÀÄ kÀÄlvÁŤ ŃÉsÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ kÀnÀßDÀ; nÀvÀÄä sÀMpÀtÀÛnÀÄß nÀvÀÄäłèM»ÉÄV uřő nÀvÀÄävÀrÀ ŕtÀ sÁŁÀnÉgÉ
anÀÄkÀÆlpÀIJsÀÄvÀÅdÀÄ kÀnÀßDÀ. kÀnÀßDÀ cÀLÀÄvÀř kÉVvÀl BÁSÉ, sÁŕtÀå, sÀMsÀÌ–§gÀřgÉ vÀ»ÁtÀæ sÀMbMŁÀpÀŽÖdÀÝlè. nÀvÀÄä
ŃÁLÀÄ, bdÀÄkÀÄ, vÁåpÁrÀ, kÉYgÁľkÉ, kÀqŋ, pÀrÀdÉVňVM»ÀÄ sÀMbMŁÀ elè idÀrÀłè aDÀkÀvÁŤdÉ. nÀvÀÄä nÁIJnÀ
ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀ ŕtÁŕtÀ idÀrÀłè kÀÆIJdÉ. nÀvÀÄä ńdÁåăRgÀLÀ AgÀÄhÉšVgÀÄgÀLÀÄ idÀrÀłè hÀÅdÀÄŤdÉ. idÀÄ elèrÀ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 53 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŸVvÀnÀvÀnÀÄß vÀÄÄTÄÖvÀ, §dÀÄÝvÀ, uřsÀÄvÀ, ařsÀÄvÀ, pÀæŊÉß.’
‘pÀÅnÀGÀRŽtÀ BÁrÀtÀdÀłè I BÁSÁvÁrÀÄ pÁæMtÀågÀLÀ pÁDÉVnÀÄ?’
‘nÁLÉM»ÀÄÆ BÁSÁvÁrÀÄ pÁæMtÀågÀLÀnÉßV BÁrÀtÀvÀÅ čM»ÉÆVŸsÀŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ. ŕMdÀÆsÁÜnÀdÀ nÀvÀ rÁČÁåMgÀ
rÀcÀnÉgÉ idÀnÀÄß ęTÄÖ ŃÉVrÉ upÁM»ÀÄńlèvÉMdÀÄ nÉhÀrÀÄ sÀńħM»ÀÄvÀrÀÄ KMIJtÀvÁŤ hÉVřdÁÝrÉ. nÁńVgÀŇÉV
ecÀÑrÀgÉśMDÀÄ kÀnÁRTkÀ sÀMGÀTnÉM»ÀÄnÀÄß vÀ»ÁIJkÉśLÀîądÀÝrÉ ŕMdÉ kÀnÀßDÀ nÁIJnÀ kÉlBÁgÀgÀLÀnÀÄß ęæŽSÀľgÀÆ,
kÉlBÁgÀgÀLÀnÀÄß čČÁvÀÄľgÀÆ, kÉlBÁgÀgÀLÀnÀÄß vÀÄrÁĘÀľgÀÆ hÀMŰkÉśTÖMtÉ IgÀlÆ tÀńÄLÀÄ, tÉlÄgÀÄ, vÀÄlM»À»ÁLÀ,
udÀÄR vÀ»ÁtÀnÁDÀÄvÀ jnÀgÀřgÉ kÀnÀßDÀnÁDÀnÀÄß hÀMŰkÉśDÀŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ. nÉrÉM»ÀÄ pÁæMtÀådÀvÀrÀÄ bæhÀnÀähÁrÁSÀÖç,
bqhÀtf aMŁÀæ cÀLÀÄvÀřM»ÀÄnÀÄß hÀÇIJ akÀævÀÄN ňVltÉM»ÀÄnÀÄß tÉśVrÀÄtÀÛ bMądÁÝrÉ. bLÁîľ nÀvÀÄädÉMdÀÄ hÉVLÀħÛrÀÄvÀ
jnÀ nÁLÉ kÉśVŇÁrÀ nÀvÀÄädÉMdÀÄ hÉVLÀÄtÁÛrÉ. bsÀvÀnÀgÀÄIJM»ÀÄłè kÉlvÀÅ vÀÄdÀrÁőnÀ ŇÁM»ÀÄrÀÄgÀLÀÄ vÀÄnÉgÀLÀnÀÄß
kÉśMIJdÁÝrÉMdÀÄ ŃÉMgÀLÀÆrÀÄ tÀvÀÄgÉ sÉVrÀŃÉVkÉMdÀÄ tÀńÄLÀrÀÄ cÀLÀÄvÀř hÀÇDÀbhÀÅdÀÄ. avÀÅgÀřgÉ avÀkÁŊÀvÁgÀdÀMtÉ
kÀnÀßIJgÀrÀÄ IŤčMdÀŇÉV ecÀÑrÀvÁŤrÀŃÉVkÀÄ.’
‘I bgÉÎ čvÀÄä čŁÁRrÀvÉVnÀÄ?’
‘nÀvÀÄä oMdÀÄ aMgÉYM»ÀÄgÀl BÀÆńÄM»ÀÄnÀÆß nÁvÀÅ itÀrÀľgÉ ęTÄÖkÉśDÀlÄ ődÀÞvÁŤlè. hÁgÉ nÀńÄäMdÀ
kÀsÀÄgÉśLÀîlÄ brÀÄvÀvÀrÀnÀÄß ŸVvÀ otÉÛĺÄTÄÖ nÁvÀÅ edÀÄľsÀÄtÉÛVvÉ. nÀvÀÄgÉ rÁjådÁhÀńlè. nÀvÀÄgÉ pÀrÀrÀ oMdÀMgÀÄl
BÀÆńÄ ŃÉVDÀ. avÀrÀ pÁIJgÉ avÀrÀÄ sÀÄKvÁŤrÀł. nÁvÀÇ ŃÁř bdÀÄkÀlÄ ęDÀł. sÀÄvÀÄänÉ nÀvÀÄä vÀÄnÉgÉ kÁłTÄÖ
nÀvÀÄänÀÄß črÁňætÀrÀnÁߍ vÀ»ÁDÀÄvÀ GÁtÀÄkÀtÀnÀ vÀ»ÁtÀæ ŃÉVDÀ.’
‘idÀÄ nÁåM»ÀÄvÁdÀ AsÉM»ÉÄV AŤdÉ. M»À»ÁrÀÆ idÀkÉÌ ńrÉśVŁÀvÀnÀÄß sÀÆŰsÀŇÁrÀrÀÄ’
‘nÀvÀÄä AMŁÀæ, vÀÄhÁrÁSÀÖç, tÀńÄLÀÄ, vÀÄlM»À»Ář ńÄtÀærÀÄ nÀnÀß tÀtÀévÀnÀÄß oďàkÉśMDÀrÉ M»À»ÁvÀ GÀSÀRĹÉgÀÆ
vÀ»ÁgÀRvÉV irÀÄvÀÅąlè. nÁvÉŇÁè aNÚ tÀvÀÄäMąrÀMtÉ, ŃÁLÀÄvÀ sÀÄąnÀ ŃÉVgÀ brÀł. idÉV nÀnÀß hÁrÉYkÉ.’
rÁM»ÀÄrÀ nÉTÖ nÉśVT, kÀnÀßDÀdÀ pÀÅrÉśVğvÀqąÞM»ÀÄ bgÉÎ idÀÝ ŊÀÄBÀæ dÀqŋÖ nÀnÀß vÀÄnÀőìgÉ oďàtÀÄ. avÀrÀ apÀàĹÉ
tÉgÉdÀÄkÉśMDÀÄ hÉšrÀĚÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 54 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ
sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå

sÀMdÀŊÀRnÀ: 8

ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

sÁŕtÀå rÀtÀß
ňæVvÀ»Ánf kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ kÀLÉdÀ vÀSÀR (1943) nÀvÉMbrf §MgÀLÀłè sÀÄvÀ»ÁrÀÄ 300 pÀÅTgÀLÀ ‘sÁŕtÀå rÀtÀß’vÉMb
kÁdÀMbľM»ÀÄnÀÄß pÀækÀŽődÀrÀÄ. adÀrÀ vÉÄVŇÉ oMdÉV sÀvÀÄnÁŤ kÀTÄŽVkÉgÀLÀ sÀÄľvÀÄLÉM»À»ÁĺÄtÀÄ. ńvÀÄŊÉRgÀLÀnÀÄß
OdÀÄtÀÛ OdÀÄtÀÛ ŕnÉßŇÉM»ÉÆMąrÀŃÉVkÀÄ eMdÀÄ M»À»ÁľgÁdÀrÀÆ ačßsÀąrÀdÀÄ. nÀnÀgÀÆ hÁgÉM»ÉÄV ačßőtÀÄ.
ňæV rÁM»ÀÄrÀnÀÄß kÀMDÀÄ I ńSÀM»ÀÄ cÀŰRsÀlÄ čŁÀRľő avÀrÀ vÀÄnÉM»ÀÄ kÀDÉgÉ sÁŤdÉ. rÁM»ÀÄrÀÄ vÀrÁMDÁdÀłè
ArÁvÀ»ÁsÀnÀdÀ vÉÄVŇÉ vÀÄlŤdÀÝrÀÄ. čdÉæ vÀ»ÁDÀħÛrÀbhÀÅdÉMdÀÄ BÁńő hÉšrÀDÀlnÀÄvÁdÉ. ŃÁŤlÄ sÀpÀàLÀvÁĺÄtÀÄ.
kÀĹÉÝrÉdÀrÀÄ.
‘bčß, EkÉ hÉšrÀTÄęŽÖľ.’
‘čVvÀÅ čdÉæ vÀ»ÁDÀħÛdÀÝ hÁŤtÀÄÛ. čdÁæBÀMgÀ vÀ»ÁDÀŃÁrÀdÉMdÀÄ hÉšrÀŽdÉÝ.’
‘adÀÄ čdÉæM»ÀÄlè. hÀlvÁrÀÄ ŰMtÉgÀřMdÀ vÀÄnÀsÀÄì ńcÀlvÁgÀÄtÀÛdÉ. ŊÁM§ĺÄMdÀ cÉVtÀnÀgÀLÀnÀÄß oLÀkÉÌ
eLÉdÀÄkÉśLÀîŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘nÁnÀÄ bMdÀdÀÄÝ akÁłkÀvÁĺÄtÉV?’

JJ

II

J

I

67 rÀłè 55 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘ilè, kÀÆIJ.’
‘EnÀÄ ŰMtÉ kÉVLÀbhÀÅdÉV?’
‘EnÉMdÀÄ hÉVLÀł. nÀvÀÄä nÁDÀvÀrÀ anÉYkÀvÀÄtÀå, AlsÀå, kÀtÀRvÀå pÀrÁĆÄäKtÉgÀLÀÄ sÁldÉV-bsÀvÀNÚnÀvÀrÀÄ
hÉVřdÀMtÉ ‘hÁsÀlÄMTÄ hÉšdÉM»ÀÄlÄMTÄ.’
‘čj. nÀvÀÄädÀÄ kwrÀvÀpÁLÀåvÁŤ hÉšVŤdÉ.’
‘sÀMGÀŊÀŠÛgÀÆ kÀnÀßIJgÀľgÀÆ bdÀÞdÉéVSÀvÉMdÀÄ kÁNÄtÀÛdÉ.’
‘kÀnÁRTkÀdÀłè pÀæ§M»ÉÆbârÀÆ nÁM»ÀÄkÀrÉV. inÀÄß anÀÄM»À»ÁĺÄgÀLÀnÀÄß ełèMdÀ tÀrÉśVN?’
‘I nÁM»ÀÄkÀtÀé M»À»ÁvÀ rÀcÀnÁtÀäkÀ kÁM»ÀÄRkÀævÀÄdÀ kÀDÉgÀÆ lkÀë”åńDÀÄvÀÅąlè. AtÀäsÀÄÛ§, pÀrÀčMdÉ erÀDÀrÀłè
elèvÀÇ vÀÄÄŤM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘sÁŕtÀårÀMgÀdÀłèM»ÀÄÆ idÉV gÀ§M»ÉÄnÀÄßńrÁ?’
‘sÁŕtÀårÀMgÀdÀłèM»ÉÄV idÀrÀ tÁMDÀvÀ hÉcÀÄÑ. sÁŁÀnÀ, aŁÀåM»ÀÄnÀ, ŁÁånÀgÀLÉMdÀÆ nÀvÀÄävÀľgÉ ŃÉVŠlè. avÀľgÉ
ŃÉVkÁŤrÀÄvÀÅdÀÄ ‘EnÀkÉVnÀ pÀækÁrÉVN pÀæődÀÞ pÀÅrÀÄSÉśVBÀvÀH.’
‘čvÀÄä vÉÄVŇÉ brÀħÛrÀÄvÀ ŽVkÉgÀřgÉ anÀéĺÄő hÉVLÀÄńrÁ?’
‘nÀnÀß vÉÄVłnÀ ŽVkÉgÀřgÀÆ idÀÄ anÀéĺÄsÀÄtÉÛ-eŇÁè ŽVkÉgÀřgÀÆ hÉcÀÄÑ kÀIJvÉÄ anÀéĺÄsÀÄtÀÛdÉ.’
‘čvÀÄä vÉÄVŇÉ bMąrÀÄvÀ ŽVkÉgÀLÀ bgÉÎ vÀ»ÁtÁDÀÄvÀ eMtÀŇÉV bMdÉ.’
‘ęIJ. adÉVnÀÄ dÉśDÀØ ńSÀM»ÀÄ. ŃÉVrÉ ńSÀM»ÀÄ vÀ»ÁtÁDÉśVN.’
‘ilè, I bgÉÎ ovÉÄä kÀÆlMkÀÄSÀ cÀcÉRM»À»ÁdÀrÉ oLÉîM»ÀÄdÀÄ.’
‘čvÀÄä iSÀÖ.’
‘sÁŕtÀårÀtÀßdÀ vÉÄVŇÉ bMąrÀÄvÀ ńvÀÄŊÉRgÀLÀnÉßlè nÉśVIJrÀÄńrÁ?’
‘kÉlvÀnÀÄß nÉśVIJdÉÝVnÉ.’
‘idÀnÀÄß kÀnÀßIJgÀrÀ ńvÀÄŊÀRnÀ nÉYpÀÅNådÀ orÉgÀŇÁèŤ tÉgÉdÀÄkÉśLÀîbhÀÅdÀlèvÉV?’
‘hÁgÁdÀrÉ čVvÀÅ nÀnÀß ŕMąnÀ gÀæMĽÀgÀLÀ vÉÄVŇÉ bMąrÀÄvÀ ńvÀÄŊÉRgÀLÀnÀÄß nÉśVIJlè.’
‘M»À»ÁvÀ pÀÅsÀÛkÀdÀ vÉÄVŇÉ?’
‘nÀnÀß ŸVvÀnÀ M»À»ÁtÉæ-udÀM»ÀÄrÁgÀ-AhÀŧ-rÁČÁ rÀńvÀvÀÄR itÁåą gÀæMĽÀgÀLÀ vÉÄVŇÉ.’
‘sÀÆÜlvÁŤ nÉśVIJdÉÝVnÉ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 56 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘adÉV vÀÄnÉśVBÁvÀ iMągÀÆ idÉ. vÀÄIJ vÀÄnÉśVBÁvÀdÀ jnÀgÀřgÉ nÀnÀß pÀÅsÀÛkÀgÀLÀÄ ŕIJsÀÄvÀÅąlè. ŊÀÄSÀÌ
ődÁÞMtÀvÁągÀřgÀÆ ŕIJsÀÄvÀÅąlè. nÁnÀÄ brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ ńcÁrÀvÁągÀřgÉ avÀrÀ sÀMĄÉå inÀÆß ŃÉLÉM»ÀÄŃÉVkÀÄ.’
‘oMdÀÄ gÀÄMďnÀvÀrÀÄ brÉM»ÀÄÄvÀ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ pÀÅsÀÛkÀvÀÇ vÀÄhÁkÁvÀåvÉMdÀÄ DÀMgÀÄrÀ sÁľkÉśMDÉV brÀÄtÀÛdÀŇÁè?’
‘hÁgÉV nÀnÀß pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ pÀÅsÀÛkÀvÀÇ BÀtÀìRnÉM»ÀÄ sÀÄľvÀÄLÉM»ÀÄnÀÄß anÀÄBÀńőkÉśMDÉV brÀÄtÀÛdÉ.’
‘hÀtÀÄÛ vÀSÀRdÀłè DÀMgÀÄrÀ sÁľőkÉśMDÀÄ bMdÀ anÉVkÁnÉVkÀ pÀÅsÀÛkÀgÀLÀ hÉsÀrÀÆ uřąlèvÀŇÁè?’
‘gÀæMĽÀ uřM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ ńÄtÀærÀ anÀÄM»À»ÁĺÄgÀLÀÄ hÉšgÀřkÉM»ÀÄ vÉÄVŇÉMdÀÄ BÁńőąÝVrÉVnÀÄ? kÉlvÀÅ anÀMtÀ
vÀ»ÁnÀdÀMDÀgÀLÀÄ sÁŕtÀådÀłèM»ÀÄÆ ivÉ. avÀÅgÀLÀnÀÄß pÀÅsÀÛkÀ pÀÇrÉYsÀądÀÝrÉ adÀÄ akÁl vÀÄqtÀÄåńgÉ tÀÄtÁÛgÀŇÉV ŃÉVkÀÄ.’
‘čVvÀÅ brÉM»ÀÄÄvÀÅdÉŇÁè sÁvÀ»ÁnÀå OdÀÄgÀčgÉ aďæM»ÀÄvÁdÀvÀÅgÀLÉVnÀÄ?’
‘sÁvÀ»ÁnÀå OdÀÄgÀnÀnÀÄß nÀvÀÄä sÁŕtÀå sÁvÀ»ÁæTrÀÄ aČÁÕnÁMŁÀkÁrÀdÀłè iDÀlÄ pÀæM»ÀħßsÀÄtÁÛrÉ. avÀčgÉ
jnÁäMtÀrÀ ńSÀM»ÀÄgÀLÀnÉßV bNÚ kÀŽÖ vÀÄtÉÛ vÀÄtÉÛ hÉšsÀdÀÄ vÀ»ÁIJ hÉVLÀÄtÁÛrÉ. hÀLÀődÀ sÁľgÉ ogÀÎrÀĹÉ kÉśTÖ hÁgÉ.
ńcÁrÀvÀnÀÄß kÉrÀřsÀÄvÀ M»À»ÁvÀ ńSÀM»ÀÄ bMdÀrÀÆ sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜrÀÄ adÀrÀ vÉÄVŇÉ hÀľhÁM»ÀÄÄtÁÛrÉ. EkÉMdÀrÉ sÁvÀ»ÁnÀå
OdÀÄgÀ ovÉÄä ecÀÑrÀgÉśMDÀnÉMdÀrÉ sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜrÀÄ gÀMTÄ vÀÄÆĚÉ kÀTÖŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘čvÀÄä erÀDÀÄ dÀŊÀkÀgÀLÀ pÀæM»ÀÄtÀßąMdÀ EnÁdÀrÀÆ sÁPÀlåvÀÅMĚÁŤdÉM»ÉÄV?’
‘I erÀDÀÄ dÀŊÀkÀgÀLÀłè nÀnÀß OdÀÄgÀrÀ sÀMĄÉå bhÀLÀ ŃÉLÉądÉ. kÀnÀßDÀ OdÀÄgÀrÀ sÀMĄÉå hÉŰÑdÀMtÉ avÀrÀłè
ńcÁrÀŊÀŠÛM»ÀÄÆ hÉcÀÄÑtÁÛ bMądÉ. sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜrÀÆ kÀÆDÀ nÀnÀß gÀçMĽÀgÀLÀnÀÄß AtÀÄrÀąMdÀ OdÀÄtÁÛrÉ. alèdÉ nÁnÀÆ
hÀ§ÛpÀàtÀÄÛ vÀSÀRgÀLÀ kÉLÀgÉ hÉVřdÀ vÀ»ÁtÀÄgÀLÀnÀÄß iMdÀÄ tÀvÀÄädÀÄvÀ»ÁIJkÉśMDÀÄ ŕľM»ÀÄrÀÄ hÉVLÀħÛdÁÝrÉ. jnÀtÉM»ÀÄłè
ovÉÄä ę§ÛdÀ kÁæM§ęVj iMdÀÄ ŰgÀÄrÉśDÉM»ÀÄħÛrÀÄvÀÅdÀÄ sÀàSÀÖvÁŤ kÀMDÀÄbrÀħÛdÉ.’
‘čvÀÄgÀÆ sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜľgÀÆ irÀÄvÀ vÀÄÆl vÀåtÁåsÀvÉVnÀÄ?’
‘avÀrÀdÀÄ oMdÀÄ gÀÄMpÀnÀÄß rÀńÄő, jnÀtÉM»ÀÄnÀÄß aČÁÕnÀ čdÁæsÀkÀÛrÀnÁߍ vÀ»ÁDÀÄvÀ sÁŕtÀå. nÁnÀÄ M»À»ÁvÀ
gÀÄMpÀnÀÆß udÉÝVňő vÀ»ÁtÀnÁDÀÄvÀÅąlè. ŕMdÀÄsÁÜnÀdÀ bhÀÅsÀMĄÁåtÀrÉMdÀrÉ sÀhÀsÁærÀÄ hÀřîgÀLÀłè vÁősÀÄvÀ
kÉśVĚÁåMtÀrÀ vÀÄMą anÀkÀërÀjÕrÁdÀ hÀřîgÀrÀÄ, pÀTÖNgÀLÀłè tÀvÀÄä dÉVhÀvÀnÀÄß tÉVM»ÀÄÄvÀ kÀÆłkÁrÀrÀÄ, ődÁÞMtÀgÀřgÉ
ŊÀrÀNÄ hÉšVgÀdÀ ńcÁrÀ pÉæVńÄgÀLÁdÀ ńdÁåăRgÀLÀÄ vÀÄtÀÄÛ ŃÉVrÉ ŃÉVrÉ kÁM»ÀÄkÀ vÀ»ÁDÀÄvÀ ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀÄ.
uřdÀvÀrÉMdÀrÉ vÀtÀRkÀrÀÄ, sÀkÁRľ aćkÁľgÀLÀÄ, M»À»ÁrÉśV kÀÆIJŽÖdÀÝnÀÄß kÀÆtÀÄ uNÄÚvÀ ňæVvÀÄMtÀrÀÄ. ivÀrÀÄgÀřgÉ
hÉVřdÀrÀÆ oMdÉV ęTÖrÀÆ oMdÉV. nÀnÀß lkÀë”å kÀÆłgÁrÀrÀÄ, hÀřîgÀrÀÄ, ŊÀævÀÄŸVńgÀLÀÄ, ńdÁåăRgÀLÀ kÀDÉgÉ;
sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜrÀ lkÀë”å sÀkÁRľ aćkÁľgÀLÀÄ, ňæVvÀÄMtÀrÀÄ, vÀtÀRkÀrÀ kÀDÉgÉ. sÀNÚpÀÅTÖ vÁåpÁrÀ vÀ»ÁDÀÄvÀvÀnÀÆ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 57 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŊÀævÀÄŸVńM»ÉÄMbÄdÀnÀÄß tÁvÀÅ vÀÄrÉM»ÀÄŃÉVIJ.’
‘erÀDÀÆ erÀDÀÄ ğnÀß sÀMpÀædÁM»ÀÄgÀLÁdÀ hÁgÉ AĺÄtÀÄ. oŃÉśâbârÀÄ oMdÉśMdÀÄ ľV§ ŊÀæńÄsÀł. idÀrÀłè
pÀrÀsÀàrÀ GÀSÀRĹÉgÉ vÀ»ÁgÀRvÉV ilèvÀlè?’
‘čvÀÄä vÁdÀdÀłè erÀDÀÄ tÀďàdÉ. vÉÆdÀlnÉM»ÀÄdÁŤ jnÀ ŃÁhÀÅLÀåvÀnÀÄß vÀÄÄTÖdÀ sÁŕtÀå sÁŕtÀåvÉV alè nÀnÀß
dÀqŋÖM»ÀÄłè. erÀDÀnÉM»ÀÄdÁŤ sÀMpÀædÁM»ÀÄďæM»ÀÄrÀ gÀÄMpÉšMdÀÄ IgÀ sÀÄvÀ»ÁrÀÄ erÀDÀÄ dÀŊÀkÀgÀLÀ kÁl kÀnÁRTkÀdÀłè
sÀvÁRćkÁrÀ nÀDÉőtÀlè adÀrÀ i§hÁsÀvÀnÀÄß oLÀhÉškÀÄÌ nÉśVDÀŃÉVkÀÄ. adÀÄ tÀtÀégÀLÀ vÉÄVŇÉ sÁÜďtÀvÁdÀ gÀÄMpÀlè,
vÀåŠÛgÀLÀ vÉÄVŇÉ sÁÜďtÀvÁdÀ gÀÄMpÀÅ. A vÀåŠÛgÀLÁdÀrÀÆ sÁŕtÀå oMdÀÄ ŠæVDÉM»ÉÄMdÀÆ, hÀtÀÄÛ kÀDÉ hÀÇvÀ»ÁŇÉ pÀDÉM»ÀÄÄvÀ
sÁŁÀnÀvÉMdÀÄ BÁńődÀrÀÄ. nÁnÀÄ vÀÄMIJsÀħÛrÀÄvÀ pÀægÀ§ ňVl sÁŕtÀå BÀdÀævÁdÀ tÀtÀédÀ bÄnÁąM»ÀÄ vÉÄVŇÉ čM§dÉ.
adÀkÉÌV nÀnÀß kÀq§gÀLÀ vÉÄVŇÉ ŽVkÉgÀLÀ KMDÀnÉgÀLÀ sÀÄľvÀÄLÉ.’
‘sÁŕtÀårÀtÀß oMdÀÄ sÀÄMdÀrÀvÁdÀ kÁdÀMbľ. M»À»ÁvÀ vÀÄtÀdÀvÀrÀnÀÆß adÀÄ vÉÆVhÀnÀgÉśřsÀdÉ ęDÀÄvÀÅąlè.
elèrÀ vÀÄnÀőìnÀłèM»ÀÄÆ oMdÀlè oMdÀÄ tÉrÀdÀłè ńcÁrÀ pÀæcÉśVdÀnÉM»ÀÄnÀÄß vÀ»ÁDÀÄtÀÛdÉ. pÀægÀ§ňVlrÀÄ tÀvÀÄä
ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß vÀÄMIJsÀÄvÀ gÀæMĽÀvÉMdÀÄ pÀÅrÀsÀÌľődÀrÉ sÀMpÀædÁM»ÀÄ ďæM»ÀÄrÀÄ adÀrÀ kÀŇÁvÀM§kÉM»ÀÄnÀÄß kÀMDÀÄ
vÉÄcÀÑbhÀÅdÀÄ.’
‘čVvÀÅ nÀvÀÄä jnÀgÀřMdÀ bhÀLÀ sÀdÀÄÎNgÀLÀnÀÄß čľVŠësÀħÛVľ. sÁŕtÀårÀtÀßdÀ bgÉÎ bMąrÀÄvÀ AkÉëVpÀĹÉgÀLÀnÀÄß
kÉśMcÀ pÀľňVłsÉśVN. ňæV kÉśV. ň. kÁrÀMtÀrÀÄ ‘pÀæbÄdÀÞ kÀnÁRTkÀ’dÀłè ńvÀÄŊÉRvÀ»ÁIJdÁÝrÉ. kÀĽÉM»ÀÄnÀÄß
čvÀÄRtÀìrÀąMdÀ hÉVLÀÄvÀSÀÄÖ sÀMM»ÀÄvÀÄvÀÇ ivÀrÀłèlè. vÉÆdÀłMdÀ kÉśnÉM»ÀÄvÀrÉgÀÆ §rÀsÁÌrÀ, avÀhÉVLÀnÀgÀLÀłè
tÉśDÀŤdÁÝrÉ. Cheap gibing dÀqSÁÖMtÀ ŃÉVkÉMdÀrÉ kÁrÀMtÀrÀ ńvÀÄŊÉRM»ÉÄV sÁkÀÄ.’
‘avÀrÀ AkÉëVpÀĹÉgÀLÀÄ M»À»ÁvÀÅvÀÅ?’
‘gÀæMĽÀ čV§M»ÀÄnÀÄß sÁrÀħÛlèvÀMtÉ. ‘sÀÆLÉM»ÀÄ sÀMsÁrÀ’ brÉdÀ kÁrÀMtÀrÀÄ iMdÀÄ sÀMpÀædÁM»ÀÄsÀÜrÀ pÀÅrÉśVŕtÀrÁŤdÁÝrÉ. ivÀrÀ kÀNÚłè M»À»ÁvÀdÀÄ ačV§ błèrÁ. nÀnÀß nÁM»ÀÄkÀ vÀÄƧR hÉMDÀ§M»ÀÄnÀÄß ęTÄÖ ŊÁŇÁ upÁŁÁåĺÄčM»À»ÁdÀ lłtÀvÀÄänÀłè anÀÄrÀkÀÛnÁgÀÄvÀÅdÀÄ. nÀnÀß kÀĽÁsÀrÀNđM»ÀÄłè hÉMDÀ§gÉ bhÀLÀ anÁåM»ÀÄvÁŤdÉM»ÀÄMtÉ.
oMdÀÄ kÀŇÁkÀq§M»ÀÄ vÉÄVŇÉ ńvÀÄŊÀRkÀ aćkÁrÀvÀnÀÄß avÀnÀÄ kÀLÉdÀÄkÉśLÀÄîtÁÛnÉ. inÀÄß hÉMDÀ§, lłtÀvÀÄärÀ pÀæsÀMgÀ.
idÀnÉßV atÀåMtÀ čV§M»ÀÄÄtÀ črÀÆpÀĹÉ eMdÀÄ kÉlvÀÅ ŕľM»ÀÄrÀÄ nÀnÀßłè hÉVřdÁÝrÉ. vÀÄnÀőìgÉ ńrÀÄdÀÞvÁŤ lgÀßvÁŤ,
sÁgÀdÀ ŃÁLÀnÀÄß dÀÆDÀÄvÀÅdÀŠÌMtÀlÆ adÀnÀÄß vÀÄÄľM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ ŇÉVsÀÄ. gÀMDÀ hÉMDÀ§ pÀrÀsÀàrÀ sÉrÉM»À»ÁLÀÄgÀLÁŤ
ŃÁLÀÄvÀÅdÀŠÌMtÀlÆ obârÀnÉśßbârÀÄ ęTÄÖ tÀvÀÄä sÀhÀjgÀÄNdÀ dÁľM»ÀÄłè hÉšVgÀÄvÀÅdÀÄ ŇÉVsÀÄ. vÀÄdÀÄvÉM»ÉÄMdÀrÉVnÀÄ?

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 58 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

adÀÄ pÀÅrÉśVŕtÀnÀ nÁlÄÌ aĽÀRńlèdÀ vÀÄMtÀægÀřMdÀ pÀľŊÀÄdÀÞgÉśLÀÄîtÀÛdÉM»ÉÄV? erÀDÀÄ AtÀägÀLÀÄ sÁhÀŸkÀvÁŤ
kÀÆDÀądÁÝgÀ adÀnÀÄß M»À»ÁvÀ ŁÀvÀÄR, sÀvÀ»Áj, pÀÅrÉśVŕtÀrÀÄ kÀÆIJsÀblèrÀÄ?
‘erÀDÀnÉM»ÀÄ AkÉëVpÀĹÉ. ‘I sÁŕ§M»ÀÄ M»À»ÁvÀ kÀMDÀÄMDÀ ŃÁLÀÆ iłè ۧætÀvÁŤlè. avÀnÀÄ sÁŕ§M»À»ÁŤ
brÉdÀ gÀæMĽÀgÀLÀ hÉsÀrÀÄ nÀvÀÄänÀÄß iąľsÀħÛvÉM»À»ÁdÀrÀÆ, avÉVnÉMdÀÄ hÉsÀrÀÄgÀřMdÀŇÉV §řM»ÀÄŃÉVkÁgÀÄvÀÅdÀÄ. M»À»ÁvÀ
gÀæMĽÀkÉÌ M»À»ÁvÀ anÀÄBÀvÀ ŕnÉßŇÉ, sÁŕ§M»ÀÄ vÀÄnÉśVŁÀvÀÄR adÀľMdÀ hÉVgÉ pÀľĹÁvÀÄgÉśMIJtÀÄ, kÉśnÉM»ÀÄ pÀkÀëkÉÌ
‘adÉMtÀhÀ brÀhÀ’ eMbÄdÁdÀrÀÆ §řődÀÝrÉ AgÀħÛtÀÄÛ eMdÀÄ hÉVLÀÄtÁÛrÉ. idÀÄ hÀLÀődÀ ŽVkÉ. nÁnÀÄ udÀM»ÀÄrÁgÀ
brÉdÁgÀ ŰtÀækÀŇÉM»ÀÄ tÀMtÀævÀnÀÄß vÀNđRsÀłlèvÉMdÀÄ kÉlvÀrÀÄ AkÉëVďődÀrÀÄ; sÀMŁÁårÁgÀ brÉdÁgÀ sÀMŤVtÀŊÁsÀÛç
ńvÀÄŊÉR vÀ»ÁDÀłlèvÉMdÀÄ vÀÄtÉÛ kÉlvÀrÀ AkÉëVpÀ. IgÀ kÁrÀMtÀrÀÄ nÀnÀß nÁM»ÀÄkÀ brÉdÀ gÀæMĽÀgÀLÀ vÀsÀÄÛ kÉśDÀłlèvÉMdÀÄ
AkÉëVďsÀÄtÁÛrÉ. oMdÀÄ kÁdÀMbľM»ÉÆLÀgÉ nÁnÀÄ vÀÄtÉÛ hÀtÀÄÛ kÁdÀMbľ, hÀąnÉYdÀÄ nÁTkÀ, hÀlvÁrÀÄ sÀNÚ
kÀĽÉgÀLÀnÀÄß aDÀkÀvÀ»ÁIJ oMdÀÄ bqhÀdÀÎçMĽÀ vÀ»ÁDÀŃÉVkÁŤtÀÄÛ eMdÀÄ tÀjÕrÁdÀ kÁrÀMtÀrÀ sÀlhÉ. sÀMdÀBÉśRVŰtÀvÁŤ
nÁnÀÄ kÉśŽÖrÀÄvÀ gÀæMĽÀgÀLÀ hÉsÀrÀÄgÀřMdÀlÆ sÀčßvÉVŊÀgÀřMdÀlÆ avÀÅ EnÀÄ eMdÀÄ vÁcÀkÀrÀÄ UŕőkÉśLÀîbhÀÅdÀÄ.
‘25nÉM»ÀÄ ŊÀtÀvÀ»ÁnÀ’-‘ŃÉŇÉM»ÉÄSÀÄÖ’ gÀæMĽÀgÀLÀ sÀÆkÀë”ä pÀľcÀM»ÀÄvÀnÀÄß kÉśŽÖdÉÝVnÉ. §VrÀ kÉśnÉM»ÀÄłè brÀÄvÀ, avÀnÀÄ
ŤrÀNđ kÁvÀÄgÁrÀrÀ ŃÁřnÀłè ŃÉrÉtÀ oMdÉrÀDÀÄ GÀTnÉgÀLÀnÀÄß ęTÖrÉ I sÁŕ§M»ÀÄ M»À»ÁvÀ ‘kÀMDÀÄMDÀ ŃÁLÀÆ’
ۧætÀvÁŤlè’ eMdÀÄ kÁrÀMtÀrÀ hÉVřkÉ. I ŤľNđ kÁvÀÄgÁrÀrÀ sÀMbMŁÀ pÀæsÀMgÀ gÀæMĽÀdÀ vÀÄÆrÀnÉM»ÀÄ oMdÀÄ BÁgÀńdÉ.
sÁŕtÀårÀtÀßvÀnÀÄß kÁrÀMtÀrÀÄ avÀsÀrÀdÀłè Oą vÀÄÄŤő ŽVkÉ vÀ»ÁDÀÄvÀ tÀvÀÄä cÁpÀlåvÀnÀÄß §VľőkÉśMIJdÁÝrÉ.’
‘jM»ÀÄM§M»ÀÄłè ‘ńhÁľ’gÀLÀÄ erÀDÀÄ AkÉëVpÀĹÉgÀLÀnÉߧÛdÁÝrÉ (1) kÀĽÉgÁdÀrÀÆ oMdÀÄ ‘aĽÀR’ irÀŃÉVkÀlèvÉV?
(2) vÀÄŁÀåvÀ§R pÁtÀævÁdÀ vÀÄƧRgÉ M»À»ÁvÀ vÀåŠÛtÀévÀÇ ilè. ‘AdÀŊÀRgÀLÀ’ čŸRVvÀ hÉšrÉM»À»ÁŤ čM§dÁÝnÉ.
idÀkÉÌVnÀÄ hÉVLÀÄńľ?’
‘kÁdÀMbľM»ÀÄ aĽÀRvÀnÀÄß vÀÄÄnÀÄßIJM»ÀÄłè nÁnÀÄ hÉVřM»ÉÄV idÉÝVnÉ. ‘gÀÄľbdÀÞvÁdÀ ŸVvÀnÀdÀ edÀÄrÀÄ brÀÄvÀ
sÀvÀÄsÉågÀLÀÄ, aIJØ AtÀMkÀgÀLÀnÀÄß obâ sÁৠhÉVgÉ edÀÄľődÀ enÀÄßvÀÅdÉV idÀrÀ kÀĽÁvÀsÀÄÛ.’ sÁŕtÀårÀtÀßdÀ nÁM»ÀÄkÀ
vÀÄƧR edÀÄľődÀ ľV§ čV§gÀLÀÄ kÉlvÀľgÉ oďàgÉM»À»ÁgÀbhÀÅdÀÄ, kÉlvÀľgÉ oďàgÉM»À»ÁgÀąrÀbhÀÅdÀÄ. adÀÄ gwN.
avÀnÀ ŸVvÀnÀdÀłè sÀtÀtÀvÁŤ kÀMDÀÄ bMąrÀÄvÀ sÁŁÀnÁkÁMkÉë, adÀkÉÌ dÀÄIJM»ÀÄÄvÀ avÀnÀ čSÉÖ vÀÄÄKå. lłtÀvÀÄänÀnÀÄß
kÀŽÖkÉśMIJdÀÝľMdÀ avÀnÀ AdÀŊÀR sÁćőtÉV eMdÀÄ ńhÁľgÀLÀÄ aNkÀvÁIJdÁÝrÉ. sÀÄhÀqdÀM»ÀÄtÉ elè kÀŇÉgÀLÀ
tÁĺÄ. adÀrÀ avÀÄqtÀŁÁrÉĺÄrÀądÀÝrÉ kÀŇÉgÀLÀÄ kÀŇÁńdÀrÀÄ vÀćRsÀÄvÀÅąlè. čsÀgÀR vÀÄƧRgÉ lłtÀvÀÄänÀłè A
sÀÄhÀqdÀM»ÀÄtÉM»ÀÄnÉśßdÀŤőtÀÄ. lłtÀvÀÄänÀnÀÄß kÀŽÖkÉśLÀÄîvÀÅdÉV avÀnÀ AdÀŊÀRvÀlè. avÀLÀÄ avÀnÀ ŃÁřnÀ tÉYlvÁŤ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 59 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

kÀĽÉM»ÀÄłè nÀDÉądÁÝLÉ. avÀLÀ aMtÀHkÀrÀN vÀÄƧRM»ÀÄnÀÄß obâ vÀÄnÀÄSÀånÀnÁߍ čłèőtÀÄ. lłtÉ vÀÄƧRM»ÀÄ
ŃÁřnÀłè sÀÄřM»ÀÄądÀÝrÉ adÉśMdÀÄ oDÉdÀ nwkÉM»À»ÁgÀħÛtÀÄÛ. avÀnÀÄ ‘ńhÁľ’gÀLÀÄ UŕsÀÄvÀMtÉ AdÀŊÀRgÀLÀ
čjvÁdÀ hÉšrÉM»ÀÄlè. avÀnÀÄ tÀnÀß AdÀŊÀRvÀnÀÄß sÁćődÀnÉś ęTÖnÉś nÁnÀÄ bNđÚsÀhÉšVŤlè. avÀnÀ dÀÄIJvÉÄM»ÀÄ
PÀlvÀnÀÄß e§Û hÉVLÀÄvÀÅdÀÄ kÀMdÁcÁrÀdÀ pÀdÀÞ§. nÀnÀgÉ ŃÉVkÁŤrÀÄvÀÅdÀÄ avÀnÀ sÁŁÀnÀ sÁhÀsÀ. tÀnÀß adÀŊÀRsÁŁÀnÉgÉ
avÀnÀÄ vÀÄnÉęDÀÄtÁÛnÉ. kÉY ŕIJdÀ hÉMDÀ§M»ÀÄnÀÄß ęDÀÄtÁÛnÉ. pÀrÀvÀÇľnÀłè kÁNdÉ tÉśLÀlÄtÁÛnÉ. ŇÉśVkÀdÀ
kÀNđÚnÀłè ačV§M»ÉÄčőkÉśLÀÄîvÀ lłtÀvÀÄänÀ sÉßVhÀ vÀåvÀhÁrÀvÀnÀÄß vÀ»ÁDÀÄtÁÛnÉ. AdÀŊÀRvÉV oMdÀÄ hÉšrÉ. adÀnÀÄß
čVŤsÀÄvÀ sÁvÀÄĽÀåRvÀnÀÄß vÀÄƧR cÉnÁߍ čvÀRŕődÁÝnÉ. tÀnÀß ŁÉåVM»ÀÄkÀÌnÀÄgÀÄNvÁdÀ ŃÁLÀÄvÉM»ÀÄnÀÄß nÀDÉsÀlÄ avÀnÀÄ
tÉśVľőrÀÄvÀ sÉÜ“YM»ÀÄR sÁvÀ»ÁnÀåvÁdÀÄdÀlè.’
‘ńhÁľgÀLÀ ńvÀÄŊÉR utÉÛVjkÀvÀlèądÀÝrÀÆ tÀkÀRŊÀÄdÀÞvÁŤdÉM»ÀÄlèvÉV?’
‘sÀMdÉVhÀvÉVnÀÄ, gÀæMĽÀ tÀvÀÄä vÀÄnÀőìnÀ vÉÄVŇÉ uMTÄ vÀ»ÁIJdÀ pÀľĹÁvÀÄvÀnÀÄß avÀrÀÄ brÉądÁÝrÉ, ńvÀÄŊÉR
eSÉÖV KMDÀnÁtÀäkÀvÁŤdÀÝrÀÆ nÀnÀgÉ dÀÄHKńlè. sÀtÀåvÁdÀ ğnÁßğpÁæM»ÀÄgÀLÀnÀÄß nÁvÀÅ gwrÀńsÀŇÉVŃÉVkÀÄ.
aMtÀrÀ ńcÁrÀvÁągÀLÉśMągÉ cÀcÉRvÀ»ÁIJ avÀrÀnÀÄß nÀvÀÄä dÀqŋÖM»ÀÄtÀÛ §rÀÄŤsÀÄvÀÅdÀÆ kÀSÀÖsÁŁÀåvÀlè. AdÀrÉ
‘vÀ»ÁtÀqBÀÆńÄ’M»ÀÄłè pÀækÀTvÁŤrÀÄvÀ pÁnÁéŇÁ avÀrÀ I vÀÄhÁvÁkÀåvÀnÀÄß nÉśVIJ.’
‘hÉsÀrÀÄ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’ oLÀgÉ rÉYŇÉé aMtÀőÛnÀ kÀcÁÑkÀtÉ. iąVgÀ kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå. I aBÁvÀ kÁldÀłè kÁgÀdÀdÀ
dÀÄrÀÄpÀM»ÉÆVgÀ člèŃÉVkÀÄ.’
‘idÀÄ kÉVvÀl ńSÀdÀ gÀÄřgÉ.’
‘vÀåŠÛ vÉYSÀvÀÄå idÀrÀłè tÁMDÀvÀvÁDÀħÛrÀÄvÀÅdÀnÀÄß nÁvÀÅ gÀÄrÀħsÀbhÀÅdÀÄ. sÁŕtÀå rÀtÀß rÉYŇÉé aMtÀőÛnÀ
kÀcÁÑkÀtÉM»À»ÁdÀrÉ pÁnÁéŇÁ avÀrÀÄ vÀ»ÁtÀqBÀÆńÄM»ÀÄłè brÉM»ÀÄħÛrÀÄvÀ ‘pÁnf sÀÄpÁľ’M»ÀÄnÀÄß ağČÁtÀ sÁŕtÀåvÉMdÀÄ
oďàkÉśLÉśîVNvÉ.’
‘I pÁnÁéŇÁ avÀrÀÄ §řM»ÀÄÄvÀSÀÄÖ OdÀÄgÀrÀÄ vÀÄÆĞÀrÀlè. avÀľgÉ M»ÀÄÄkÁÛM»ÀÄÄkÀÛ ČÁÕnÀńdÉ.’
‘adÉV nÀvÀÄä AŁÁrÀ. OdÀÄgÀrÉŇÁè pÁnÁéŇÁgÀLÉV AŤęTÖrÉ kÀnÀßDÀ sÁŕtÀåvÀnÉßŇÁè ŕMdÀÆsÁgÀrÀkÉÌ aTÖŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘ńŊÀéBÁrÀ§M»ÀÄ sÀÄąVGÀR ńvÀÄŊÉRM»ÀÄnÀÄß M»À»ÁvÀ dÀČÉRgÉ sÉVľsÀÄńľ?’
‘iMąnÀ kÀnÀßDÀ sÁŕtÀåvÉMdÀrÉ BÁrÀtÀdÀ pÁæŰVnÀ dÉVvÁlM»ÀÄńdÀÝMtÉ. M»À»ÁrÀÄ ŃÉVkÁdÀrÀÆ bMdÀÄ vÀÄƧRgÀLÀnÀÄß vÀÄÄkÀÄÌvÀ»ÁIJ, aMdÀgÉIJő tÀvÀÄgÉ ŃÉVkÁdÀÄdÀnÀÄß vÀÄnÉgÉ oM»ÀÄåbhÀÅdÀÄ. tÀkÀRbdÀÞvÁŤ, vÁkÀågÀLÀÄ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 60 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

ŊÀÄdÀÞvÁŤ nÁlÄÌ pÀMŠÛ brÉM»ÀÄÄvÀÅdÀkÉÌ brÀąrÀÄvÀ ňæV ňæVŁÀrÀrÀMtÀhÀvÀrÀÆ eMdÀÄ ńvÀÄŊÀRkÀ sÉśVgÀÄ hÁŠkÉśMDÀÄ
vÉÄrÉM»ÀÄŇÁrÀMğődÁÝrÉ. iłè nÉśVIJ ivÀrÀ ńvÀÄŊÉRM»ÀÄłènÀ vÀÄÄkÀÛkÀgÀLÀnÀÄß.
‘sÀMBÁSÀĹÉM»ÀÄłè rÀsÀńrÀŃÉVkÀÄ. ibârÀÄ vÀåŠÛgÀLÀÄ sÉVľ, hÀvÁvÀnÀÄß kÀÄľtÀÄ aĽÀvÁ kÁěM»ÀÄłè sÀkÀÌrÉ sÁkÉśV
sÁldÉV eMdÁgÀł, kÀÆtÀÄ őgÀrÉVTnÀÄß DÀęâM»ÉÆLÀŤMdÀ tÉgÉdÀÄ tÀÄŽM»ÀÄłè őŠÌő ŃÉMŠVkÀIJØ ŤVŰdÀnÉMdÁgÀłV,
I ľV§ ŊÀÄSÀÌvÁdÀ sÀMBÁSÀĹÉ sÀčßvÉVŊÀgÀřMdÀ kÀĽÉM»À»ÁgÀł kÁdÀMbľM»À»ÁgÀł ŸVvÀvÀtÁÛgÀÄvÀÅąlè. ŸVvÀnÀdÀłè
adÀrÀłèM»ÀÄÆ kÁdÀMbľM»ÀÄłènÀ vÀåŠÛgÀLÀ ŸVvÀnÀdÀłè vÉÆVGÀ vÁåpÁrÀvÁgÀł sÀMBÁSÀĹÉM»À»ÁgÀł irÀŃÁrÀdÀÄ.’
‘oMdÀÄ sÀl sÁvÀ»ÁnÀå vÀåvÀhÁrÀ irÀŃÁrÀdÀÄ enÀÄßtÁÛrÉ. inÉśßMdÀÄ sÀl vÉÆVGÀ (avÉÆVGÀ eMdÀÄ kÁNÄtÀÛdÉ)
vÁåpÁrÀ irÀŃÁrÀdÀÄ enÀÄßtÁÛrÉ. pÀÇvÁRpÀrÀńrÀÄdÀÞ.’
‘gÀæMĽÀkÀtÀRnÀÄ tÁnÀÄ OąrÀÄvÀ aĽÀvÁ jnÀsÁvÀ»ÁnÀådÀłè nÁgÀľkÀtÉM»ÀÄ kÀÄrÀÄhÉčőkÉśMb gÀæMĽÀgÀLÀ
ŰtÀækÁrÀrÀ nÁM»ÀÄkÀrÀ kÀŇÁğjÕrÀ hÉsÀrÀÄgÀLÀnÀÄß hÉVgÁdÀrÀÆ pÀÅsÀÛkÀdÀłè ČÉśVIJő adÀkÁÌŤM»ÉÄV anÀvÀsÀrÀ
sÀčßvÉVŊÀgÀLÀnÀÄßMTÄvÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ, rÀcÀnÁ vÉYdÀgÀÞdÀ sÀÆcÀnÉ alè. hÁgÉ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÄ kÉVvÀl ńdÁåăR avÀsÉÜM»ÀÄłè
aňŠëtÀ brÀhÀgÁrÀrÀ sÀéBÁvÀ.’
‘sÁŕtÀårÀtÀßdÀ ŕnÉßŇÉ kÀnÀßDÀnÁIJnÀ sÁMsÀÌ–§kÀ i§hÁsÀdÀ ŃÉLÀvÀNđgÉ. A sÀMdÀBÀRdÀłè kÉlvÀÅ sÀŸVvÀ vÀåŠÛ,
sÀMsÉÜ, sÀčßvÉVŊÀgÀLÀnÀÄß nÁnÀÄ tÀMdÀÄkÉśMIJdÉÝVnÉ. ivÀÅgÀLÀnÀÄß hÉVgÁdÀrÀÆ vÀ»ÁIJ nÁnÀÄ sÉVľőlè. kÀĽÉM»ÀÄłè ivÀÅ
hÁsÀÄhÉškÁÌŤ sÉVľkÉśMIJvÉ. ńdÁåăR avÀsÉÜM»ÀÄłènÀ M»À»ÁvÀ brÀhÀgÁrÀ kÀŇÉgÉ BÀMgÀtÀrÀdÉ I kÉlsÀvÀ»ÁDÀblè ňæV
ňæVŁÀrÀrÀÄ tÉśVľőkÉśDÀł.’
‘lłtÉ tÁĺÄgÉ ivÀľbârÀ (vÀÄƧR vÀÄtÀÄÛ lłtÉM»ÀÄrÀ) anÉśåVnÁånÀÄrÁgÀ utÁìhÀkÀrÀvÀÅ. avÀrÀ dÉśVhÀdÀkÉÌ
a§ sÀhÁM»ÀÄ BÀÆtÀLÀÄ kÀÆDÀ. oMdÉśMdÀÄ vÉVLÉ lłtÉM»ÀÄ tÁĺÄ OdÀÄgÀľgÉ vÉVŊÁå vÀ»ÁtÉM»ÀÄ pÁtÀævÀŕődÁÝLÉśV
eMdÀÄ tÉśVrÀÄvÀÅdÀÄ sÀhÀj. oŽÖnÀ vÉÄVŇÉ lłtÉM»ÀÄ vÀÄnÉśVŁÀvÀÄRvÀÅ kÀqpÁpÁtÀævÁdÀÄdÀÄ. adÀÄ oMdÀÄ
‘pÁåtÀŇÁŸkÀŇf kÀMIJSÀnf’ hwdÀÄ.’
‘tÁågÀ, kÀvÀÄR, pÀľŊÀÄdÀÞ ńcÁrÀgÀřMdÀ hÀĹÁÚdÀ ŸVvÀ lłtÉM»ÀÄ tÁĺÄM»ÀÄdÀÄ. AkÉM»ÀÄ pÁtÀævÀnÀÄß ŇÉVKkÀrÀÄ
vÉVŊÁå vÀ»ÁtÉgÉ hÉšVłsÀŃÉVkÁdÀrÉ avÀrÀ sÀMsÀÌ–§M»ÀÄ vÀÄTÖ vÀåkÀÛvÁgÀÄtÀÛdÉ. ŇÉVKkÀrÀ pÁåtÀŇÁŸkÀŇf kÀMIJSÀnfgÉ
nÁvÀÅ ńSÁdÀpÀDÀÄvÀMtÁgÀÄtÀÛdÉ.’
‘ŊÁM§čkÉVtÀnÀ, anÉVkÀ aMtÀČÁR§VM»ÀÄ pÀæĄÁåtÀ vÀåŠÛgÀLÀ gÀæMĽÀgÀLÀ hÉsÀrÀÄgÀLÀÄ, vÀÄƧRM»ÀÄ AMŁÀæ, gÀÄjrÁ§V
ńÄtÀærÀÄ itÁåą itÁåą, inÀÄß kÉlvÀÅ ńSÀM»ÀÄgÀLÀÄ asÀMbdÀÞ pÀæŇÁpÀvÉčsÀÄvÀÅdÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 61 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘ŇÉVKkÀrÀ ńvÀÄŊÉRŤMtÀlÆ hÉŰÑnÀ asÀMbdÀÞ pÀæŇÁpÀ hÀÅDÀÄŠdÀrÀÆ vÀÄtÉÛłèM»ÀÄÆ őgÀłŠÌlè. BÁrÀtÀ oMdÀÄ
kÀnÁRTkÀ, AMŁÀæ, gÀÄjrÁtÀ, ičßtÀrÀ pÁæMtÀågÀLÀ sÀKå, ńcÁrÀńčvÀÄM»ÀÄgÀřMdÀ A gÀÄľM»ÀÄnÀÄß sÁćsÀbhÀÅdÀÄ,
sÁćsÀŃÉVkÉMbÄdÀÄ nÀnÀß vÀÄtÀ. adÀnÀÄß sÁŕtÀårÀtÀßdÀłè ۧæődÉÝVnÉ. kÀnÀßDÀ sÁŕ§M»ÀÄ ŸVvÀnÀ kÀĽÁnÀkÀdÀłè
pÀæĄÁåtÀ vÀåŠÛgÀLÀ gÀæMĽÀgÀLÀ hÉsÀrÀÄgÀLÀÆ gÀÄjrÁtÁ, AMŁÀæ, bMgÁř sÁŕ§gÀLÀ sÀMbMŁÀ brÀÄvÀÅdÀÄ asÁŁÀåvÀÇ
alè, apÀækÀqtÀvÀÇ alè. ŇÉVKkÀrÀÄ bhÀLÀ kÀSÀÖpÀTÄÖ gÀæMĽÀdÀłèlèąrÀÄvÀ dÉśVSÀgÀLÀnÀÄß dÉśVSÀgÀLÉMdÀÄ
kÁNđsÀŇɧßsÀħÛdÁÝrÉ.’
‘kÉśnÉM»ÀÄdÁŤ I vÁkÀåvÀqMdÀvÀnÀÄß nÉśVIJ, ŇÉVKkÀrÀ ńvÀÄŊÀRnÁ nÉYpÀÅNå, pÁMIJtÀågÀřgÉ idÉśMdÉV
vÁkÀåvÀqMdÀ sÁkÀÄ.’
‘vÀ»ÁnÀvÀ ŸVvÀnÀvÀÅ eMągÀÆ čsÀgÀRdÀ vÀÄIJłnÀłè hÀÅŽÖ, ŃÉLÉdÀÄ sÀńÄäňætÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ. vÀ»ÁnÀvÀnÀ sÀÄK
dÀÄHKgÀLÀÄ, rÁgÀ dÉéVSÀgÀLÀÄ pÀækÀq§M»ÀÄ vÉYKľM»ÀÄnÀß sÀÄľsÀÄvÀvÀÅ. nÁvÀÅ dÀÄHKdÀłèdÀÝrÉ ŤDÀvÀÄrÀgÀLÀÄ dÀÄHKBÀrÀąMdÀ
ŃÁŤrÀÄvÀvÀÅ. pÀÅSÀàgÀLÀÄ vÀÄÄkÀÄřtÀvÁgÀÄvÀvÀÅ. nÀvÀÄä hÀqdÀM»ÀÄvÀÅ sÀÄK sÀàŊÀRvÁdÁgÀ pÀækÀq§ pÀæPÀÅlèvÀdÀnÉM»À»ÁgÀÄvÀLÀÄ.
hÀŠÌgÀLÀÄ hÁDÀŇÁrÀMğsÀÄvÀvÀÅ. sÀMŁÁårÁgÀdÀłè ńdÁåŁÀrÀrÀÄ ńŰtÀæ tÁMDÀvÀvÁDÀÄvÀrÀÄ. I ľV§ vÀÄnÀÄSÀånÀ ŃÁLÀÄ
eMdÉMągÀÆ pÀækÀq§M»ÀÄ tÉrÉM»ÀÄ vÀÄÄMdÉ ADÀÄvÀ nÁTkÀvÀlèvÉV? hÁŤrÀÄvÀłè obâ vÀåŠÛM»ÀÄ ŸVvÀnÀdÀ AdÀåMtÀvÀnÀÄß
rÀŰsÀÄvÁgÀ, eŇÉèłèM»ÀÄÆ ŕMąnÀ tÉrÉM»ÀÄnÉßV ۧæsÀdÉV hÉšVdÀrÉ adÀÄ ečtÀÄ rÁŸsÀÄvÀÅdÀÄ. hÀŠÌM»ÀÄ hÁDÁgÀł,
oMdÀÄ vÀÄLÉM»À»ÁgÀł, ęőŇÁgÀł, sÁM»ÀÄM pÁætÀsÀìMŁÉågÀLÁgÀł, gÀgÀnÀdÀ nÉYlåvÁgÀł pÀæsÁÛpÀvÁgÀdÉ I sÁŕtÀårÀtÀßdÀ
gÀæMĽÀvÉYpÀÅlåvÀÅ eSÀÄÖ kÀqtÀkÀvÉšV OdÀÄgÀrÉV UŕsÀŃÉVkÀÄ. idÀÄ AdÀåMtÀvÀÅ kÀqtÀkÀvÁdÀ kÀÆT ŊÁŇÉM»ÀÄ (DÁæĺÄMgf
rÀÆvÀ»f) vÁtÁvÀrÀNąMdÀ tÀÄMędÉ. idÀrÀłè M»À»ÁrÉśbârÀÄ ŃÉLÀgÁgÀÄtÀÛŇÉ edÀÄÝ pÀÇvÀRąŊÁkÁMtÉM»ÀÄ sÀÄvÀNR
vÉYBÀvÀvÀnÀÄß nÉśVIJ cÀŠtÀrÁgÀÄvÀÅąlè. hÀgÀlÄ tÀŇÉM»ÉÄ§Û čVl gÀgÀnÀvÀnÀÄß nÉśVIJ AnÀMąsÀÄvÀÅąlè. rÁ§æ
tÁrÁvÀÄMDÀlvÀčßVŠëő cÀŠtÀrÁgÀÄvÀÅąlè. ŤDÀvÀÄrÀgÀLÀ ŰMtÉM»ÉÄV M»À»ÁľgÀÆ ilè. vÉÆdÀłMdÀ kÉśnÉM»ÀÄvÀrÉgÀÆ
ŸVvÀnÀvÉlè kÀq§ævÀÄvÀÄM»ÀÄ, kÀÄëdÀæ vÀåsÀnÀgÀLÀÄ, kÀÄëdÁænÀMdÀgÀLÀÄ. kÀŇÉM»ÉÄMdÀrÉ kÀqtÀkÀvÉ AdÀrÀÆ kÀqtÀkÀdÀłèM»ÀÄÆ sÀhÀjtÉ
idÉ.’
‘kÀqtÀkÀdÀłè kÀqtÀkÀ idÀÄ kÀŇÉM»ÀÄÄ ŃÉVkÀÄ. BÀÆvÀ»ÁnÀÄBÀvÀvÀnÀÄß kÉśDÀŃÉVkÀÄ. vÀÄhÀtÁÛdÀ sÀÄKdÀÄHKgÀLÉV
kÀŇÉgÉ ńSÀM»ÀÄ, i§vÀqtÀÛ. ŸVvÀnÀdÀłè alàvÁdÀ anÀÄBÀvÀgÀLÀÄ idÉÝV ivÉ. ivÀÅgÀLÀ pÀæ§rÀÆpÀvÀlè kÀŇÉ.
ŸVvÀnÀdÀłè lBÀåvÁgÀdÀ vÀÄhÀdÀnÀÄBÀvÀvÀÇ vÀÄhÀtÀévÀÇ kÀŇÉM»ÀÄłè rÀŰtÀvÁgÀŃÉVkÀÄ. AgÀlèvÉ adÀÄ ŸVvÀnÀkÉÌ
vÀ»ÁgÀRdÀŊÀRkÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 62 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘oŽÖnÀ vÉÄVŇÉ sÁŕtÀårÀtÀß kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå vÀÄMjÆSÀdÀłènÀ oMdÀÄ kÀqtÀkÀrÀtÀßvÉMdÉV hÉVLÀŃÉVkÁŤdÉ. idÀÄ
čjvÁŤM»ÀÄÆ rÀMgÀÆnf rÀtÀßgÀLÀ kÁl AdÀÝľMdÀ a§ ŊÀævÀÄąMdÀ kÁŇÁnÀÄgÀÄNvÁŤ rÀMgÀÆnf kÉńÄkÀŇf DÀM»ÀÄvÀÄMDÀnÀÄß
tÀM»À»ÁľsÀÄvÀÅdÀÆ I kÁldÀłè kÀŇÉ ečßsÀÄvÀÅdÀÄ.’
‘I ńvÀÄŊÉRM»ÀÄnÀÄß OądÀrÉ nÀnÀgÉ BÀgÀvÁnf rÁvÀÄkÀqSÀÚ pÀrÀvÀÄhÀMsÀrÀ kÀĽÉ ČÁÕpÀkÀkÉÌ brÀÄtÀÛdÉ.’
‘hÉVř.’
‘obâ ńÄVnÀÄgÁ§ oMdÀÄ ąnÀ sÀMtÉM»ÀÄłè tÀnÀß sÀrÀkÀnÀÄß vÀ»Áľ vÀÄnÉgÉ brÀħÛdÀÝLÀMtÉ. dÉśDÀØ vÀÄLÉ
bMtÀÄ. hÁąM»ÀÄ pÀkÀÌdÀłè obâ hÀÇgÁrÀnÀ pÀNRkÀÄŽ. ałè tÀMŤdÀLÀÄ, vÀÄLÉ člèłlè. rÁ§æ ałèM»ÉÄV
kÀLÉM»ÀÄŃÉVkÁŤ bMtÀÄ. eSÀÄÖ hÉštÁÛdÀrÀÆ čdÉæ brÀłlè. pÀNRkÀÄŽM»ÀÄłènÀ hÀÇgÀLÀ kÀMpÀÅ avÀLÀ čdÉæM»ÀÄnÀÄß
kÀąÝtÀÄÛ. hÉNÄÚvÀÄgÀLÀÄ M»ÉÆVŰő, tÀnÀß ńÄVnÀÄbÄŽÖM»ÀÄ vÉÄVŇÉ nÁlÄÌ hÀč čVrÀÄdÀÄľő vÀÄÆŤnÀ sÉŇÉM»ÀÄ hÀ§ÛrÀ
iTÄÖkÉśMDÀÄ vÀÄlŤdÀLÀÄ. hÀÇńnÀ vÁsÀnÉM»ÀÄ bdÀlÄ ńÄVčnÀ vÁsÀnÉ vÀÄÆŤgÉ bIJM»ÀÄlÄ AkÉgÉ sÀÄKvÁdÀ
čdÉæ bMtÀMtÉ. nÀvÀÄä I ńvÀÄŊÀRkÀ ńÄtÀæľgÉ ńÄVnÀÄ vÁsÀnÉ kÀÄIJdÀÄ pÀľpÁĘÀ. ovÉÄä avÀrÀ ŸVvÀvÀ»ÁnÀdÀłè
‘sÁŕtÀårÀtÀß’dÀMtÀhÀ sÀÄgÀMŁÀ pÀÅSÀà dÉśrÉtÀrÉ čdÉæ brÀÄvÀÅąlè. vÀÄnÀőìgÉ sÀvÀ»ÁŁÁnÀńrÀÄvÀÅąlè. ňæVŁÀrÀrÀÄ inÀÆß
vÉMkÀĚÁcÁM»ÀÄRrÀ kÁdÀMbľgÀLÀ vÁtÁvÀrÀNvÀnÀÄß ńÄVľlè. lŠë”äVŊÀnÀ ČÉYńÄnÀ BÁrÀtÀdÀłè őVtÁvÀnÀvÁsÀvÀnÀÄß
ivÀrÀÄ OądÁÝrÉMdÀÄ kÁNÄtÀÛdÉ. ałè vÀnÀå vÀÄqgÀgÀLÀÄ, pÀækÀq§ őVtÉM»ÀÄ sÉVvÉ vÀ»ÁIJdÀMtÉ. AkÉM»ÀÄ dÀÄHKdÀłè
vÉÄVLÀńődÀMtÉ pÀæ§M»ÉÆMdÀÄ kÀq§M»ÀÄłèM»ÀÄÆ brÀŃÉVkÉMdÀÄ bM»ÀÄsÀÄtÁÛrÉ. nÁnÀÄ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’dÀłè čńÄRőrÀÄvÀÅdÀÄ
lŠë”äVŊÀnÀ kÀqtÀkÀ sÁvÀ»ÁæjåvÀnÀßlè. vÉMkÀĚÁcÁM»ÀÄRrÀ tÀŇÉBÁrÀdÀ pÀækÀq§ vÉYBÀvÀvÀnÀßlè. vÀ»ÁnÀvÀnÀ čjvÁdÀsÀhÀjvÁdÀ-dÁrÀÄNvÁdÀ vÉVdÀnÉM»ÀÄnÀÄß, sÀMvÉVdÀnÉM»ÀÄnÀÄß. avÀrÀ AsÉ-črÁsÉgÀLÀnÀÄß-avÀnÀ sÉśVlÄ-gÉlÄvÀÅgÀLÀnÀÄßavÀnÀ rÁgÀ dÉéVSÀgÀLÀnÀÄß, nÁnÀÄ nÉśVDÀÄvÀÅdÀÄ sÀtÀÛ ŤDÀvÀÄrÀgÀLÀnÀßlè, uőrÉtÀÛdÀ kÀlÄèbMDÉgÀLÀnÀßlè-sÀŸVvÀ vÀ»ÁnÀvÀ
vÀqkÀëgÀLÀnÀÄß. ŸVvÀnÀdÀ aŇÉ bMdÀÄ apÀàřsÀÄvÀ avÀnÀ hÀqdÀM»ÀÄ bMDÉgÀLÀnÀÄß. kÉśVŤŇÉM»ÀÄ gÁnÀ, vÀsÀMtÀnÀ vÉYBÀvÀ,
vÀÄMdÀvÀ»ÁrÀÄtÀnÀ ńŇÁsÀ iMdÀÄ M»À»ÁrÀ ŸVvÀnÀdÀłè uřądÉ, kÉlvÀÅ ńŇÁőgÀLÁdÀ kÀńgÀLÀnÀÄß ęTÄÖ. kÀńM»ÀÄ kÀqtÀkÀ
sÀépÀߟVvÀnÀ vÀÄÄąætÀ ŃÁLÀnÀßŇÁè nÁnÀÄ anÀÄlŠësÀħÛrÀÄvÀÅdÀÄ. nÀvÀÄä čtÀå ŃÁLÀÄ adÀrÀ gÉśVLÀÄ, gÉlÄvÀÅgÀLÀnÀÄß.
idÀnÀÄß aĽÀRvÀ»ÁIJkÉśLÀîdÉ ňæVŁÀrÀrÀÄ ŇÉVKč ŕIJM»ÀÄÄvÀÅdÉMdÀrÉ ‘dÉVvÀtÉgÀLÀÄ kÁłDÀlÄ aMjÄvÉDÉM»ÀÄłè dÀDÀØrÀÄ
ŁÁńsÀÄtÁÛrÉ’ eMb iMŤèVSf gÁdÉM»ÀÄ anÀÄkÀrÀNvÀlèdÉ vÀÄtÉÛVnÀÄ?’
‘IgÉlè kÀTÄŽVkÉgÀřMdÀ čVvÀÅ vÀÄnÀHkÀSÁM»ÀÄ vÀ»ÁIJkÉśLÀîŃÁrÀdÀÄ. ivÀÅgÀLÀ pÀľĹÁvÀÄ čvÀÄä vÀÄÄMąnÀ kÉlsÀdÀ
vÉÄVŇÁgÀŃÁrÀdÀÄ.’

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 63 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

‘idÀnÀÄß nÁnÀÄ bŇÉè. nÁlÄÌ kÀTÄŽVkÉgÀřMdÀ nÉśMdÀÄ kÀÆDÀÄvÀnÀÄ sÁŕtÀårÀMgÀkÉÌ iřM»ÀÄŃÁrÀdÀÄ. nÁlÄÌ jnÀ
sÁkÀSÀÄÖ ńvÉVcÀnÉĺÄlèdÉ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’vÀnÀÄß tÉgÀřdÀrÉ nÁŇÁÌrÀÄ jnÀ adÀnÀÄß vÀ»ÁčőM»ÀÄÆ idÁÝrÉ. gÀæMĽÀvÀnÀÄß
OąrÀÄvÀvÀrÀÄ I nÁlérÉV alè. sÁńrÁrÀÄ jnÀ OądÁÝrÉ. avÀrÀłè hÀlvÀrÀÄ tÀvÀÄä ağpÁæM»ÀÄgÀLÀnÀÄß sÀÆŰő
pÀtÀæ brÉądÁÝrÉ. bhÀÅsÀMĄÁåtÀ OdÀÄgÀľgÉ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’ ďæM»ÀÄvÁŤdÉM»ÉÄMdÀÄ čsÀìMdÉVhÀvÁŤ hÉVLÀbŇÉè. nÁnÀÄ
hÉšsÀ ńcÁrÀvÀnÀÄß udÉæVŠsÀÄvÀ ŊÉæVSÀŒ kÁdÀMbľM»ÀÄnÀÄß brÉdÀÄ kÀnÀßDÀ jnÀtÉgÉ kÉśŽÖrÀÄvÉnÉMb AtÀäńŊÁésÀ nÀnÀŤdÉ.
ŃÉVkÁdÀvÀrÀÄ ŃÉVkÁdÀ ľV§M»ÀÄłè adÀnÀÄß aDÀØgÀTÖŇɧßődÀÝrÀÆ vÀÄhÁpÀævÁhÀdÀMtÉ adÀÄ sÁgÀÄtÀÛdÉM»ÉÄMbÄdÀnÀÄß bŇÉè.’
‘oLÉîM»ÀÄ ńvÀÄŊÉRgÀLÀÄ bMąvÉ eMąrÀlè. avÀÅ čvÀÄäłèvÉM»ÉÄV?’
‘iłè nÉśVIJ ‘kÀnÁRTkÀ vÉYBÀvÀ’dÀłè ňæV kÉ. kÉ. kÀÄlkÀNđRM»ÀÄvÀrÀÄ nÀnÀß pÀrÀvÁŤ eMtÀhÀ vÁdÀ vÀ»ÁIJdÁÝrÉ.’
kÉYgÉ kÀnÁRTkÀdÀ vÉYBÀvÀvÀnÀÄß tÉgÉdÀÄkÉśMDÀÄ OądÉ.
‘ňæVvÀ»Ánf a. nÀ. kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ brÉdÀ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’vÉMb sÁvÀ»ÁŸkÀ kÁdÀMbľM»ÀÄÄ ŁÁrÀvÁDÀdÀ ‘lłtÀ sÁŕtÀå
vÀ»ÁŇÉ’ĺÄMdÀ hÉšrÀęąÝdÉ. ŇÉVKkÀrÀÄ I vÉÆdÀŇÉV anÉVkÀ kÁdÀMbľgÀLÀnÀÄß brÉdÀÄ kÀnÀßDÀ sÁŕtÀådÀłè tÀvÀÄädÉV AdÀ
sÀétÀMtÀæ ŊÉYłM»ÀÄnÀÆß sÀétÀMtÀævÁdÀ ńcÁrÀ pÀæcÉśVdÀnÁkÁM»ÀÄRvÀnÀÆß čńÄRőkÉśMIJdÁÝrÉ; hÉsÀrÀÄ pÀDÉądÁÝrÉ.’
‘I ‘sÁŕtÀårÀtÀß’ kÁdÀMbľM»ÀÄłè obâ sÁŁÀkÀnÀ ŸVvÀnÀvÀnÀÄß Ű§æődÀÄdÁŤdÉ. kÉVŊÀvÀvÀÄƧR obâ sÁŕ§.
avÀčgÉ ŰkÀÌMąnÀłè ŊÁŇÉM»ÀÄ kÀDÉgÉ lkÀë”åńrÀłlè. tÁnÀÄ ďæV§sÀħÛdÀÝ SÉłèM»ÀÄ kÀvÀnÀgÀLÀnÀÄß vÀ»ÁńnÀ tÉśVpÉšMdÀrÀłè
pÀŻsÀÄtÀÛ kÀÄřtÀÄ ęDÀħÛdÀÝnÀÄ, ‘ŊÁŇÉM»ÉÄMdÀrÉ ńdÁåvÀÄMąrÀvÀlè, kÁrÁgÁrÀ. hÀŠÌM»ÀÄMtÉ hÁrÁDÀÄvÀ vÀÄnÀsÀìnÀÄß
kÀŽÖhÁkÀÄvÀ pÀMjrÀ’ eMdÀÄ avÀnÀ BÁvÀnÉ. ŊÁŇÉM»ÀÄ kÉśnÉM»ÀÄ pÀľVkÉëgÀÆ kÀÆDÀłlè. avÀnÀ gÉLÉM»ÀÄ gÀÄMDÀÆ obâ
BÁvÀŸVń. avÀnÀ sÀMgÀvÀÅ avÀčgÉ utÉÛVŸtÀvÁŤrÀÄtÀÛdÉ. avÀčMdÀŇÉV ńvÉVkÁnÀMdÀrÀ sÀMdÉVŊÀvÀÅ vÀÄƧRM»ÀÄłè
acÉśÑ§ÛdÀMtÁgÀÄvÀÅdÀÄ. vÀÄƧRM»ÀÄÄ vÀÄÄMdÉ ŊÁM§čkÉVtÀnÀkÉÌ hÉšVŤ ałè gÀÄrÀÄ rÀńVMdÀærÀłè tÀnÀß aBÁåsÀvÀnÀÄß
sÁŤsÀÄvÀnÀÄ, ałèM»ÉÄV avÀčgÉ tÀnÀß ŸVvÀnÀdÀ agÁŁÀtÉM»ÀÄÄ gÉśVcÀrÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ. ałè kÀnÀßDÀdÀ ŠV§RM»ÀÄnÀÄß
ŃÉLÀŤődÁgÀ tÀnÀß ŸVvÀnÀvÀnÉßV kÀnÀßDÀ sÁŕtÀåkÁÌŤ ńÄVsÀłDÀlÄ čŁÀRľsÀÄvÀnÀÄ. ałèMdÀ vÀÄrÀřdÀ břkÀ pÀÅnÀH
ŊÁM§čkÉVtÀnÀkÉÌ avÀnÀ tÀMdÉ vÉMkÀTrÁM»ÀÄrÀÄ avÀnÀnÀÄß kÀřsÀłŰÑsÀÄvÀÅąlè. avÀnÀÄ ŃÉLÀgÁńM»ÀÄłè jrÀÄŤdÀ
kÀnÀßDÀ sÁŕtÀå sÀvÉÄäVLÀnÀąMdÀ utÉÛVŸtÀnÁŤ kÀnÀßDÀ gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß brÉM»ÀÄtÉśDÀgÀÄvÀnÀÄ. aSÀÖrÀłè aősÉÖMĚf
kÀńÄVŊÀnÀrÀrÁŤdÀÝ nÁrÁM»ÀÄNrÁM»ÀÄrÀÄ tÀvÀÄä vÀÄgÀLÁdÀ ŤľČÁLÀnÀÄß vÀÄƧRgÉ kÉśTÄÖ vÀÄdÀÄvÉ vÀ»ÁDÀÄvÀrÀÄ. AdÀrÉ
ŤľČÉM»ÀÄÄ vÀÄƧRM»ÀÄ ŸVvÀnÀdÀ M»ÉÆVgÀåtÉM»ÀÄnÀÄß kÀMDÀÄ ŕIJM»ÀÄÄvÀSÀÄÖ cÀtÀÄrÉM»À»ÁŤrÀÄvÀÅąlè. A tÀrÀdÀ olvÀÇ
avÀLÀłèrÀÄvÀÅąlè. pÀæsÀÛdÀ ąnÀ vÀÄƧR ‘nÀnÀß vÀÄnÀsÀÄì nÀnÀß brÀvÀNđgÉ vÉÄVłdÉ. adÀÄ M»À»ÁľgÉ ďæM»ÀÄvÉšV

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 64 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

avÀrÀÄ nÀnÀgÉ ďæM»ÀÄrÀÄ’ eMdÁgÀ ŤľČÁ-‘čvÀÄä brÀvÀNđgÉgÉ ŃÉMŠ hÁŠ’ enÀÄßvÀLÀÄ. a kÀëNdÀłèM»ÉÄV vÀÄƧRM»ÀÄÄ
vÀÄnÉęTÄÖ hÉšrÀDÀÄvÀnÀÄ. aMąčMdÀ gÀMDÀhÉMIJrÀÄ sÀvÀÄrÀsÀrÁgÀlÄ sÁŁÀåvÁgÀÄvÀÅąlè. AdÀrÉ kÀnÁRTkÀ őÛçVsÀdÀnÀdÀ
aŁÁåďkÉM»ÀÄrÀłè obâLÁdÀ lłtÀvÀÄänÉMb ŃÁlńŁÀvÉM»ÀÄÄ vÀÄƧRM»ÀÄ M»ÉÆVgÀåtÉM»ÀÄnÀÄß kÀMDÀÄŕIJdÀvÀLÁŤrÀÄtÁÛLÉ.
avÀLÀÄ tÀnÀß ńdÁåăRčM»ÀÄľMdÀ vÀÄƧRM»ÀÄÄ ‘25nÉM»ÀÄ ŊÀtÀvÀ»ÁnÀ’vÉMb nÁTkÀvÀnÀÄß vÀ»ÁIJődÀ pÀæsÀMgÀdÀłè
avÀLÉV tÀnÀß ŃÁřnÀ nwkÉM»ÀÄÄ oDÉdÀÄ cÀÆrÀÄcÀÆrÁgÀdÀMtÉ rÀŠësÀlÄ bMąrÀÄvÀ dÉVvÀtÉM»ÉÄMdÀÄ avÀčgÉ BÁvÀnÉM»ÀÄÄ
čjvÁŤtÀÄÛ. EkÉMdÀrÉ lłtÀvÀÄäčgÉ vÀÄƧRM»ÀÄÄ atÀåMtÀ ďæM»ÀÄvÁdÀ vÀåŠÛM»À»ÁŤdÀÝnÀÄ. avÀLÀ ŃÁLÀnÀÄß §ąÝdÀ
ňłàM»À»ÁŤdÀÝnÀÄ. avÀLÀÄ avÀnÀ elè gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß Oą avÀnÀnÀÄß blèvÀLÁŤdÀÝLÀÄ. avÀLÉśDÀnÉ vÀÄƧRM»ÀÄ sÀhÀvÁsÀvÀÅ
ŃÉLÉdÀMtÉ adÀnÀßľtÀ avÀnÀ vÀÄnÉM»ÀÄvÀrÀÆ avÀnÀ hÉMDÀ§M»ÀÄÆ avÀnÀnÀÄß ŕVM»À»ÁřsÀhÀtÀÄÛvÀrÀÄ. avÀľMdÀ lłtÀvÀÄänÀÄ
vÀÄƧRM»ÀÄ sÀÆLÉM»ÉÄMdÀÄ eNđsÀlàDÀÄvÀLÀÄ. avÀčgÉ tÀnÀß vÀÄnÉM»ÀÄÄ sÁkÁŤ hÉšVgÀÄvÀÅdÀÄ. ŃÉVČÁrÀąMdÀ vÀÄÄMbĺÄgÉ
hÉšVŤ ałè sÀvÀ»Áj sÀtÁÛvÁągÀLÀ gÀÄMďgÉ sÉVľ nÀrÉVMdÀæ pÀæsÁdÀnÉMb hÉsÀľčMdÀ nÀÆå sÉMcÀÄľ eMb pÀ§ækÉM»ÀÄłè
kÉlsÀ vÀ»ÁDÀÄvÀnÀÄ. AgÀ kÀÆłkÁrÀrÀ sÀvÀÄsÉåM»ÉÄV avÀnÀ gÀÄľM»À»ÁgÀÄvÀÅdÀÄ. lłtÀvÀÄänÀÄ vÀÄƧRM»ÀÄ ńrÀhÀąMdÀ bLÀł
tÀnÀß ŰtÀÛsÁésÀÜ”åkÉÌ avÀnÀ kÀtÉgÀLÀnÀÄß iMŤèVŋnÀłè anÀÄvÁdÀ vÀ»ÁIJ vÀÄÄMbĺÄ kÁæčkÀŇf pÀ§ækÉM»ÀÄłè pÀækÀŽsÀÄtÀÛ
hÉšVgÀÄvÀLÀÄ, AgÀ vÀÄƧRgÉ nÀÆå sÉMcÀÄľM»ÀÄ sÀMpÁdÀkÀtÀévÀnÀÄß vÀŕődÀÄÝdÀrÀ vÀÄÆlkÀ ČÉYlÄ ňkÉëM»À»ÁgÀÄvÀÅdÀÄ. avÀnÀÄ
ČÉYłčMdÀ ęDÀÄgÀDÉM»À»ÁŤ bMdÀ břkÀ avÀnÀ vÀÄtÀÄÛ lłtÀvÀÄänÀ ńÄlnÀvÁgÀÄvÀÅdÀÄ. avÀrÀ ńvÁhÀvÀÇ jrÀÄgÀÄvÀÅdÀÄ.
ŤľČÁLÀÄ tÀvÉÆäDÀnÉ irÀŃÉVkÉMdÀÄ avÀLÀ AŊÉ. AdÀrÉ ŤľČÁLÀÄ tÀnÀß ňæVvÀÄMtÀ tÀMdÉM»ÀÄ vÀÄnÉM»ÀÄłè M»À»ÁvÀÅdÀkÀÆÌ
kÀIJvÉÄ ilèvÉMdÀÄ BÁńő avÀrÀ ČÉśtÉM»ÀÄłèrÀlÄ iŰÑsÀÄvÀÅąlè. EkÉMdÀrÉ avÀLÀ ağpÁæM»ÀÄdÀłè vÀÄƧR hÁgÀÄ
lłtÀvÀÄä ivÀľbârÀÆ tÀÄcÀÒvÁŤdÀÝrÀÄ. vÀÄƧR hÁgÀÄ lłtÀvÀÄä ivÀľbârÀÆ tÀvÀÄä ŸVvÀnÀdÀ sÁŁÀnÀdÀ sÀPÀltÉgÉ
oMdÁgÀÄtÁÛrÉ. I kÀĽÁvÀsÀÄÛvÀnÀÄß aLÀvÀIJőkÉśMDÀÄ ŇÉVKkÀrÀÄ sÀÄćVGÀRvÁdÀ sÁŕtÀårÀtÀßvÀnÀÄß tÀvÀÄä sÀhÀj vÀÄtÀÄÛ
črÀgÀRLÀvÁdÀ ŊÉYłM»ÀÄłè brÉdÀÄ OdÀÄgÀrÀnÀÄß gÀæMĽÀ vÀÄÄŤM»ÀÄÄvÀvÀrÉgÀÆ utÉÛVŸtÀrÀnÁߍ vÀ»ÁDÀblèvÀrÁŤdÁÝrÉ.
ńvÀÄŊÀRkÀrÀnÉVkÀrÀÄ tÀvÀÄä pÀrÀMpÀrÁgÀtÀvÁdÀ sÀnÁtÀnÀ dÀqŋÖM»ÀÄnÀÄß I gÀæMĽÀdÀ vÉÄVŇÉ cÉłè tÀvÀÄä ŸhÁé cÁpÀlåvÀnÀÄß
tÉśVľsÀbhÀÅdÀÄ. idÀrÀłèM»ÀÄ kÀĽÁnÁM»ÀÄkÀnÀÄ dÀÄbRlvÀåŠÛM»ÀÄM§dÁÝnÉ. avÀnÀÄ sÁŕtÀå kÀq§gÀLÉśDÀnÉ avÀnÀ
vÀåŠÛtÀévÀnÀÄß tÉśVpÀRIJsÀdÉ vÀÄtÀÄÛ apÀrÁŁÀńlèdÉ hÉMDÀ§ĺÄMdÀ agÀłő M»À»ÁvÀLÉśV obâ ŃÁl ńŁÀvÉM»ÀÄnÀÄß
avÀčgÉ gÀMTÄ hÁkÀÄvÀ uąÝvÉÄM»ÀÄnÀÄß ŇÉVKkÀrÀÄ EtÀkÁÌŤ vÀ»ÁIJdÁÝrÉśV eMdÀÄ hÀLÀhÀřsÀlÆbhÀÅdÀÄ. iMtÀhÀ
ńvÀÄŊÀRkÀľgÉ hÉVřkÉM»ÉÆMdÉV! adÉMdÀrÉ kÀĽÁ vÀsÀÄÛ iTÄÖkÉśLÀÄîvÀ kÉlsÀvÀÅ gÀæMĽÀkÁrÀnÉśbânÀdÉV AŤdÉ. vÀÄtÀÄÛ
adÀkÉÌ anÀÄgÀÄNvÁŤ sÀčßvÉVŊÀgÀLÀ ŃÉLÀvÀNđgÉM»ÀÄnÀÄß tÀnÀß udÉÝVŊÀ sÁŁÀnÉM»ÀÄ sÀPÀltÉM»ÀÄÄMĚÁgÀÄvÀMtÉ vÀ»ÁDÀÄvÀÅdÀÆ

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 65 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

avÀnÀ kÉlsÀ. vÀÄÄKåvÁŤ ‘sÁŕtÀårÀtÀß’vÉMdÀÄ gÀæMĽÀkÉÌ hÉsÀľTÖ vÀ»ÁtÀækÉÌ ŇÉVKkÀrÀÄ avÀnÀÄ brÉdÀ gÀæMĽÀgÀLÀ hÁgÀÄ
avÀnÀ ńcÁrÀgÀLÀ pÀÇNR ńvÀrÀvÀnÉßV kÉśDÀŃÉVkÉMdÀÄ nÀÄIJM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ M»À»ÁvÀ nÁåM»ÀÄ? avÀnÀ kÀq§M»ÀÄ ńvÀrÀgÀřŤMtÀlÆ
vÀÄƧRM»ÀÄ ŸVvÀnÀvÀÅ M»À»ÁvÀ ľV§M»ÀÄ hÉšVrÁTąMdÀ kÀÆIJtÉÛMbÄdÉV I gÀæMĽÀdÀ udÉÝVŊÀvÁŤdÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ

I gÀæMĽÀvÀnÀÄß OdÀÄvÁgÀ nÀvÀÄgÉ Andre MauroisnÀ Ariel gÀæMĽÀdÀ vÉÆdÀlnÉM»ÀÄ BÁgÀdÀ nÉnÀpÁgÀdÉ
irÀdÀÄ, adÀÄ SÉłè kÀńM»ÀÄ ŸVvÀnÀ kÀĽÁvÀsÀÄÛvÀÅLÀî gÀæMĽÀvÀÅ. adÀrÀłè nÀvÀÄgÀ SÉłèM»À»ÁdÀrÀÆ sÁŁÀkÀnÀMtÉ
kÀMDÀÄbrÀÄtÁÛnÉ. avÀnÁdÀrÀÆ tÀnÀß ńdÁåBÁåsÀvÀnÀÄß hÀřdÀÄ nÁőÛkÀvÁdÀvÀnÀÄß ŊÁèŢő AkfìPÀDfR M»ÀÄÆčvÀőRŽĺÄMdÀ tÀåŸsÀlàTÖvÀnÀÄ. kÉśnÉM»ÀÄvÀrÉgÉ avÀnÀÄ ŸVvÀnÀdÉśDÀnÉ hÉšVrÁT nÀDÉődÁÝnÉ. avÀnÀ tÀMdÉM»ÀÄÄ
avÀnÀnÀÄß §rÀsÀÌľsÀÄtÁÛnÉ. avÀnÀ vÉÆdÀłnÀ hÉMDÀ§ HarrietLÀÄ avÀnÀ M»ÉÆVgÀåtÉM»ÀÄnÀßľM»ÀÄdÀvÀLÀÄ. avÀnÀnÀÄß
§rÀsÀÌľő avÀnÀ ŸVvÀnÀvÀnÀÄß ńrÀsÀgÉśřsÀtÉśDÀgÀÄvÀLÀÄ. adÀrÉ sÀÄMdÀľM»ÀÄÆ cÀtÀÄrÉM»ÀÄÆ vÀÄtÀÄÛ kÀMDÀÄ ŕIJdÀvÀLÀÆ
AdÀ Mary GodwinLÀnÀÄß nÉśVIJdÁgÀ ‘Mary saw at once how much she interested him.
Although he had made no complaint of life he never did-she realised he was
unhappy.’ I ľV§M»À»ÁŤ avÀLÀÄ SÉłèM»ÀÄ hÀqdÀM»ÀÄdÀłèM»ÉÄV oMdÁŤ nÉśVDÀÄvÀvÀLÁŤrÀÄtÁÛLÉ. vÀÄtÀÄÛ avÀLÀÄ
SÉłègÉ “Second incarnation of the Goddess”LÀMtÉ kÀMDÀÄ brÀÄtÁÛLÉ. kÁrÀN HarrietLÀnÀÄß
avÀnÀÄ tÀåŸsÀŃÉVkÁgÀÄtÀÛdÉ. idÉV ľV§M»À»ÁŤ vÀÄƧR-ŤľČÁ-lłtÀvÀÄä ivÀrÀ sÀMbMŁÀvÀÅ sÁŕtÀå rÀtÀßdÀłè kÀMDÀÄ
bMdÀMtÁŤdÉ. vÀÄƧRgÉ gÉLÉM»ÀÄnÁŤ sÀhÁM»ÀÄkÀnÁŤ bMdÀ gÀÄMDÀÆnÀMtÉ SÉłègÉ Thomson Jefferson
HoggnÀÄ nÉrÀřnÀMtÉ irÀÄtÁÛnÉ. ArieldÀłè SÉłèM»ÀÄ ŸVvÀnÀńdÀÝrÀÆ avÀnÀ kÀq§ vÀÄtÀÄÛ avÀnÀ kÀq§M»ÀÄ dÉŊÉĺÄMdÀ
sÁŕtÀådÀłè avÀčŤdÀÝ sÁÜnÀ ivÀÅgÀLÀÄ ełèM»ÀÄÆ adÀrÀłè ńvÀrÀĹÉ vÀ»ÁDÀlàŽÖlè. A gÀæMĽÀkÀÆÌ sÁŕtÀårÀtÀßkÀÆÌ M»À»ÁvÀ
sÀMbMŁÀńrÀądÀÝrÀÆ SÉłèM»ÀÄÄ tÀnÀß ŸVvÀnÀdÉśDÀnÉ nÀDÉődÀ hÉšVrÁTdÀMtÉ vÀÄƧRM»À»ÁdÀrÀÆ tÀnÀß ŸVvÀnÀdÉśDÀnÉ
hÉšVrÁT nÀDÉődÀM§dÉ.

kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ

‘sÁŕtÀårÀtÀßvÀÅ nÀvÀÄä kÀnÀßDÀ kÁdÀMbľM»ÀÄ kÉëVtÀædÀłèM»ÉÄV kÁæM§kÁľ gÀæMĽÀvÁŤdÉ. pÀrÀBÁSÉgÀLÀłè eMtÀhÀ
ńcÁrÀ pÀæcÉśVdÀnÉM»ÀÄÄ kÁæM§kÁľ gÀæMĽÀgÀLÀÄ hÀÅŽÖdÀÝrÀÆ nÀvÀÄä kÀnÀßDÀ nÁIJnÀłè inÀÆß vÀÄIJ uTÄÖkÉśMDÀÄ ŁÁbř
hÀŰÑkÉśMDÀÄ aMĽÀ ńcÁrÀ pÀrÀMpÀrÁgÀtÀvÁdÀ kÁdÀMbľgÀLÀnÉßV ŊÁèŢsÀÄvÀ ńvÀÄŊÀRkÀrÀÄ anÉVkÀ jnÀľdÁÝrÉ. avÀrÀÄ
inÀÄß vÉÄVŇÁdÀrÀÆ tÀvÀÄä ağpÁæM»ÀÄgÀLÀnÀÄß bdÀŇÁĺÄsÀŃÉVkÀÄ. nÀvÀÄä sÁŕtÀåvÀÅ ąnÀąnÀvÀÇ nÀvÀnÀńVnÀvÁgÀÄvÀMtÉ
avÀrÀÄ ŇÉVKkÀľgÉ sÀhÁM»ÀÄkÁľgÀLÁgÀŃÉVkÀÄ. nÀvÀÄä ŇÉVKkÀrÁdÀrÀÆ tÀvÀÄädÉV AdÀ hÉšsÀ ŊÉYł hÁgÀÆ ńcÁrÀgÀLÀnÀÄß
nÀvÀÄä sÁŕtÀådÀłè tÀrÀlÄ pÀæM»ÀħßsÀŃÉVkÀÄ. ňæVvÀ»Ánf a. nÀ. kÀqSÀÚrÁM»ÀÄrÀÄ iMtÀhÀ sÁŕtÀårÀtÀßvÀnÉßV nÀvÀÄŤtÀÄÛdÀkÁÌŤ

ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ

pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 66 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

nÀnÀßnÀÄß nÁnÉV kÀMDÉ

nÁvÀÅ ńŊÉVSÀvÁŤ kÀnÀßDÀ tÀrÀÄNrÀÄ avÀrÀnÀÄß ŊÁèŢsÀÄtÉÛVvÉ. hÁgÀÄ avÀrÀ I kÀq§M»ÀÄnÀÄß sÁégÀ§sÀÄtÉÛVvÉ.’
‘kÀnÀßDÀ gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß čvÀÄRtÀìrÀtÉĺÄMdÀ ńvÀÄŊÉR vÀ»ÁDÀÄvÀ kÉlvÀrÁdÀrÀÆ idÁÝrÀŇÁè adÉV sÀMtÉśVSÀ.’
‘gÀæMĽÀgÀLÀnÀÄß avÀÅgÀLÀ ŃÉŇÉM»ÀÄľtÀÄ ńvÀÄŊÉR vÀ»ÁDÀąrÀÄvÀÅdÉV oMdÀÄ tÀpÀÅà. jtÉgÉ ełèM»ÀÄdÉśV dÉéVSÀvÀnÀÄß
tÀMdÀÄ ńvÀÄŊÀRnÀdÀłè hÀÇDÀÄvÀÅdÉMdÀrÉ vÀÄhÁpÀrÁŁÀ. pÁnÁéŇÁ avÀrÀ ŽVkÉ iMtÀhÀ oMdÀÄ pÀækÀrÀNvÁŤdÉ. aSÀÄÖ
čV§, ňVlńlèądÀÝrÉ nÀvÀÄä sÁŕtÀå sÀvÀRtÉśVvÀÄÄKvÁŤ ŃÉLÉM»ÀÄÄvÀÅdÀÄ hÉVgÉ? ivÀÅgÀřMdÀ kÀÄëbÞnÁŤ nÁLÉ
ňæV kÁrÀMtÀrÀÄ oMdÀÄ pÀÅsÀÛkÀ brÉdÀrÉ adÀrÀ vÉÄVŇÉ nÀnÀß sÉVDÀÄ §VľőkÉśLÀÄîtÉÛVnÉMdÀÄ BÁńsÀŃÉVIJ. vÀåŠÛ vÀåŠÛgÀLÀÄ
hÉšVrÁDÀbhÀÅdÀÄ. adÀrÀdÀÄ ałèM»ÉÄ čMtÀrÉ cÉnÀÄß. adÀrÀ pÀľĹÁvÀÄ avÀrÀ kÀq§gÀLÀ vÉÄVlÆ hÀęâdÀrÉ adÀÄ
aŁÀHpÀtÀnÀdÀ dÉśåVtÀkÀ.’
‘nÁnÀÄ bhÀLÀ hÉštÀÄÛ čvÀÄä avÀÄÆlå vÉVLÉM»ÀÄnÀÄß tÉgÉdÀÄkÉśMDÉ. inÀÄß apÀàĹÉM»À»ÁdÀrÉ brÀÄtÉÛVnÉ.’
‘sÀMtÉśVSÀ’ eMdÀÄ edÀÝrÀÄ. nÁnÀÄ hÉšrÀTÄ bMdÉ.

sÁŕtÀå sÉVvÉ
ŕMąV sÀvÀÄsÉå
pÁŠVsÁÛnÀ
kÉśVvÀÄÄvÁrÀÄ BÀÆtÀ
pÀægÀ§ňVl sÁŕtÀå
ńdÁåăRgÀLÀÄ
kÀnÀßDÀ vÀ»ÁŁÀåvÀÄ
sÁŕtÀå rÀtÀß

JJ

II

J

I

67 rÀłè 67 nÉV pÀÅT

ŕMąnÀ sÁÜnÀ

pÀÇNRpÀrÀdÉ

hÉšrÀgÉ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful