P. 1
Ion Pillat.

Ion Pillat.

|Views: 24|Likes:
Published by Joe Clemons
.
.

More info:

Published by: Joe Clemons on Jun 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

BIBLIOTECA ÇCOLARULUI

LITERA
CHIÇINÄU 1998
Ion
PILLA1
LIMPLZIMI
NOT{ ASUPRA EDI|IEI
Textele din aceast[ antologie au fost reproduse dup[ volumele:
I o n Pi l l a t . Poezii, colec\ia BPT, 2 vol., antologie de Dinu
Pillat, Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967;
I o n Pi l l a t . Opere, 3 vol., edi\ie ]ngrijit[ de Cornelia Pillat,
Editura Eminescu, Bucure=ti, 1985.
}n carte a fost p[strat[, par\ial, ortografia autorului.
Coperta: Isai C`rmu
ISBN 9975-904-93-9 © «LITERA», 1997
CZU 859.0-1
P 65
TABEL CRONOLOGIC
1891 La 31 martie, ]n casa ]nchiriat[ pe atunci de p[rin\ii s[i ]n
Bucure=ti, str. Doroban\i nr. 6, se na=te Ion Pillat. Pil[te=tii,
de veche ob`r=ie r[ze=easc[, cu vatra satului de ba=tin[ la Dr[ceni,
pe malul Prutului, ]n jude\ul F[lciu, num[r[ ]n decursul timpu-
lui mai multe genera\ii de boieri de \ar[, g[sindu-se pomeni\i ca
atare ]n Descriptio Moldaviae de Dimitrie Cantemir. Tat[l, Ion
N. Pillat, a dus o existen\[ de rentier, ca mo=ier =i parlamentar.
Mama, Maria, n[scut[ Br[tianu, a fost a doua fiic[, ]n ordinea
v`rstei, a lui Ion C. Br[tianu.
1901 Ia examenul de absolvire a claselor elementare, la =coala pri-
mar[ nr. l din Pite=ti, ca elev preg[tit ]n particular.
1905 Sf`r=e=te ultima clas[ a cursului inferior de liceu la colegiul
"Sf. Sava” din Bucure=ti, dup[ ce f[cuse primele trei clase ca
elev particular. Mama ]l ia ]mpreun[ cu ceilal\i doi copii mai
mici (sora: Pia =i fratele: Niculae) la Paris, pentru ca s[ ]=i
des[v`r=easc[ acolo studiile. B[iatul urmeaz[ ca elev extern la
liceul "Henry IV”. Cu prilejul unei excursii, vizit`nd catedrala
din Chartres, are revela\ia artei gotice, moment de emo\ie sem-
nificativ[, c[ruia i se datore=te compunerea primei poezii (}n
catedral[).
1909 Ia bacalaureatul. Profesorul de compozi\ie francez[, pl[cut im-
presionat de teza candidatului Ion Pillat, se intereseaz[ de pla-
nurile de viitor ale acestuia, r[m`n`nd surprins la auzul
r[spunsului: "Geologia”.
}ntrerupe un an =ederea la Paris, pentru a presta ]n \ar[ servi-
ciul militar, la Regimentul 2 artilerie grea.
191O Re]ntors la Paris, se ]nscrie ca student la Sorbona, unde are s[
urmeze ]n principal Istoria =i Geografia, f[c`nd paralel =i Dreptul.
4
1911 Revenind pentru vacan\[ ]n \ar[, ]ndr[zne=te a ar[ta c`teva din
poeziile sale lui Titu Maiorescu, care i le public[ apoi ]n Convor-
biri literare.
1912 }n vacan\[, din nou la Bucure=ti, cunoa=te prin Horia Furtun[
pe Alexandru Macedonski, al c[rui cenaclu ]l va frecventa mai
t`rziu cu asiduitate, devenind unul din discipolii favori\i ai
maestrului. }ntr-un elan de entuziasm pentru poetul nerecun-
oscut ]nc[ aproape de nimeni la epoca de atunci, editeaz[ volu-
mul acestuia Flori sacre.
1913 Ob\ine licen\a ]n Litere la Paris. Re]ntors pentru un scurt r[stimp
]n \ar[, ia parte ca sublocotenent la campania din Bulgaria.
1914 Ob\ine licen\a ]n Drept la Paris.
Revenind definitiv ]n Bucure=ti, ]=i public[ volumul de versuri
Eternit[\i de-o clip[.
1915 La 6 septembrie, ]n casa b[tr`neasc[ de la via de la Florica, are
loc c[s[toria cu Maria Procopie-Dumitrescu, care ]=i f[cuse
debutul de pictor, sub pseudonimul Brate=, cu ni=te “flori” tri-
mise la o expozi\ie a “Tinerimii artistice”, cu ]ncurajarea mae-
strului Steriade.
1916 Are revela\ia lui G.Bacovia, c[ruia ]i editeaz[ volumul Plumb.
Preia conducerea efectiv[ a revistei Flac[ra, ]mpreun[ cu Adri-
an Maniu =i Horia Furtun[.
1917 Public[ volumul de versuri Am[giri. Este repartizat, pe toat[
durata r[zboiului, ca ofi\er de leg[tur[ pe l`ng[ misiunea mili-
tar[ francez[.
1919 Particip[ la Conferin\a de pace de la Paris, ]n calitate de secre-
tar al lui Al.Vaida-Voievod, pre=edintele delega\iei ardelene. }n
chiar ziua isc[lirii tratatului de la Versailles ]=i public[ la Par-
is, ]ntr-o restr`ns[ edi\ie de lux, volumul de versuri Gr[dina
]ntre ziduri.
1921 Face s[ apar[ volumul Poezia toamnei, o antologie din versurile
poe\ilor rom`ni care au c`ntat toamna.
5
1922 Scoate ]mpreun[ cu T. Arghezi revista Cugetul rom`nesc.
1923 Public[ volumul de versuri Pe Arge= ]n sus.
1925 I se reprezint[ ]n premier[, la Teatrul Na\ional din Bucure=ti,
dramatizarea Dinu P[turic[ (dup[ romanul lui N. Filimon),
f[cut[ ]n colaborare cu Adrian Maniu.
Scoate, ]mpreun[ cu Perpessicius, Antologia poe\ilor de azi. Pub-
lic[ volumul de versuri Satul meu.
1926 I se reprezint[ ]n premier[, la Teatrul Na\ional din Bucure=ti,
dramatizarea basmului Tinere\e f[r[ b[tr`ne\e, f[cut[ tot ]n
colaborare cu Adrian Maniu.
Public[ volumul de versuri Biseric[ de alt[dat[.
1927 Face prima sa c[l[torie ]n Grecia.
D[ un volum de traduceri, Poezii alese din Francis Jammes, ]n
colaborare cu N. I. Herescu.
1928 Public[ volumul de versuri Limpezimi.
1929 C[l[tore=te ]n Spania.
1931 Face o c[l[torie ]n Italia.
1932 Scoate ]n volum traducerea poemului Anabasis de St. J. Perse.
C[l[tore=te pentru a doua oar[ ]n Grecia.
Public[ volumul de versuri Caietul verde.
1933 Public[ volumul de versuri Scutul Minervei.
1935 Descoper[ Balcicul, unde cump[r[ un teren, pe care ]=i construie=-
te o vil[.
Public[ volumul Poeme ]ntr-un vers.
1936 Este ales membru corespondent al Academiei Rom`ne.
Ia premiul na\ional pentru literatur[, o dat[ cu Gib I. Mih[escu,
laureat postum.
}=i str`nge ]n volumul Portrete lirice o parte din conferin\ele cu
privire la diferite momente semnificative din istoria liricei uni-
versale moderne.
6
1937 }ntreprinde o a treia c[l[torie ]n Grecia, care are s[ fie cea mai
extins[ =i totodat[ cea mai revelatoare pentru el. Public[ volu-
mul |[rm pierdut. D[ volumul de traduceri Poezii din Baude-
laire.
1939 Se reprezint[ la Teatrul Na\ional din Bucure=ti, ]n traducerea
sa, misterul dramatic al lui Paul Claudel: }ngerul a vestit pe
Maria.
194O Public[ volumul de versuri Umbra timpului.
1942 Public[ volumul de versuri }mplinire.
Scoate o antologie de traduceri personale Din poezia german[
(Klopstock, Claudius, H!lty, Goethe, Schiller, H!lderlin, Plat-
en, Lenau, Hebbel, Meyer, George, Hofmannsthal, Rilke, Bind-
ing, Carossa).
1943 Public[ volumul Tradi\ie =i literatur[, care reune=te un num[r
de articole =i conferin\e \inute de el, privind de ast[ dat[ numai
literatura rom`n[ =i ]ndeosebi fenomenul liric.
1944 }i apare, ]n edi\ie definitiv[, ]ntreaga oper[ liric[ original[,
cuprins[ ]ntre 19O6 =i 1941, ]n trei volume, sub titlul Poezii.
1945 }n dup[-masa zilei de 17 aprilie, are o congestie cerebral[ ]n
plin[ strad[. Transportat acas[ ]n stare de incon=tien\[, moare
la ora 10 seara.
Dinu Pillat
CASA AMINTIRII
1906 — 1910
8 Poezii
CASA AMINTIRII
E casa amintirii o cas[ cu pridvor,
Cu br`ne =i chilimuri pe ]nc[peri zidite,
}n drumul c[tre d`nsa \in straj[ dreapt[ plopii,
+i ]n pere\i icoane de mor\i b[tr`ni vegheaz[:
Str[mo=i din alt[ vreme de cari, uit`nd de jocuri,
Copii, ne-apropiar[m privind cu ce sfial[
La fe\ele lor =terse de sfin\i ]n m[n[stiri.
}n casa amintirii nu-i ast[zi =i nu-i ieri,
C[ci orologiul vremii a ]ncetat s[ bat[,
+i clipa netr[it[ a ]nghe\at pe el.
Dar prin iatac adesea te-apuc[ =i te fur[
Miresmele cosite cu florile de f`n
P[strate sub r[coarea p`nzetului de in.
+i, seara, pe divane ]n lini=tite-od[i
Tot mai pogoar[ c`ntec =i zumz[nit de strun[
Ca de pe al[uta pl[p`ndelor vis[ri,
C`nd, ]n apus de soare =i r[s[rit de lun[,
Sim\im z[d[rnicia ]nt`ilor uit[ri.
R[m`n acelea=i toate, =i somnul f[r[ zbucium
}l dorm sub coperi=ul aceluia=i trecut.
Stafie, trece g`ndul prin casa mea str[veche
Sub raza c[l[uz[ a visului t[cut...
+i ]nchiz`nd ]n urm[ od[ile str[ine,
M-am dus, m-am dus ]n lume, cu-at`\ia mor\i ]n mine.
9 Casa amintirii
}NTOARCERE
Prin cr[p[turi de-obloane lumina, pete-pete,
P[trunde pe podele, pe pat =i pe perete,
A=a cum alt[dat[ ]ncet s-a a=ternut
C`nd odihneam aicea sub albul a=ternut.
Iatacul e acela=i =i-n tihna lui adie,
}n b`z`it de mu=te, b[tr`na melodie,
+i ornicul roste=te clipita de demult —
Da, toate sunt acelea=i: le v[d =i le ascult.
+i zilele pierdute revin. Simt c[ m[ cheam[
Privirea mea uitat[ din poza prins[-n ram[,
Cu ochii mei, cu ochii dint`i — =i simt pe piept
Cum giulgiul amintirii se las[ — =i, de=tept,
Privesc cum ]l at`rn[ drept coviltir pe toate.
Pe zid mai e h`rtia cu flori ]ncondeiate,
+i pu=ca ruginit[ mi-o v[d pe un dulap.
I-e fric[ iar — o clip[ — copilului, de-un cap
De cerb cu ochi de sticl[ =i coarne r[murate...
Adorm ]n paza unor desc`ntece curate.
SF~R+IT DE TOAMN{
Nu mai vorbi, nu r`de, nu te g`ndi, nu pl`nge,
Nu mai visa zadarnic: e prea t`rziu acum.
Nu vezi ce toamn[ trist[? Cu pete mari de s`nge
Se irose=te frunza pornit[-n zbor pe drum.
Prin codrul de c[rbune plute=te-al iernii fum —
Nu mai vorbi, nu r`de, nu te g`ndi, nu pl`nge.
10 Poezii
Cu fa\a ei asemeni iubirii ce-a trecut,
Pe t`mpla din V[ratic, din vremuri legendare,
O sf`nt[-i zugr[vit[ de un necunoscut.
Icoana t[inuit[ ce farmec straniu are!
T[cut o =terge veacul, dar tot mai bl`nd[ pare
Cu fa\a ei asemeni iubirii ce-a trecut.
LANTERNA MAGIC{
Pe-om[tul nep[tat de pe cearceaf,
}n umbra ce se-ncheag[ ]n odaie,
A tres[rit lumina ca un praf
C`nd =i-a deschis pupila ei b[laie
Lanterna magic[, privind piezi=,
C-un singur ochi ]n frunte, ca-n poveste —
+i glasuri de copii ]n lumini=
De r`s curat, \`=nir[ f[r[ veste.
Acolo unde-a fost doar scrumul =ters,
R[sare-o lume veche =i ciudat[.
Scufi\ei Ro=ii-i ard obrajii-n mers,
O vezi zorind spre casa de-alt[dat[.
Spre casa alb[ =i cu nalb[-n prag
}n care o a=teapt[ bl`nd bunica —
Prin fumul vremii, prin trecutul drag,
Mai stau privind cum piere lin fetica.
Zadarnic cerc z[vorul ferecat
Pe care tot copilul ]l descuie...
Prin vremi Scufi\a Ro=ie a plecat
+i lupul sur mai st[ pe c[r[ruie.
VIS{RI PAG~NE
1910 — 1912
12 Poezii
VISAI DE O CETATE
Visai de o cetate pe margine de m[ri...
Trec peste ea cocorii zbur`nd spre alte \[ri.
Pe cer pier nori t`r`ndu-=i penumbra de p[m`nt...
Fug leg[n`nd cor[bii catargele ]n v`nt.
Intrai t[cut ]ntr-]nsa, umblai ]n lung =i-n lat...
Se ]n[l\a doar murmur de ape, dep[rtat.
Urcai pe sc[ri de piatr[ ]n turle p`n[-n nori...
Se auzea doar fream[t de aripi de cocori.
Dormea pe veci cetatea: un straniu mauzoleu...
+i, cum priveam, sim\it-am c[ mortul eram eu.
DIN RUBAIYATUL LUI YUSSUF
Din ori=ice iubire dorin\e vechi r[sar:
}n zori de zi amurgul revine parc[ iar.
Paharnice, ne toarn[ ]n prim[vara nou[
Str[vechiul vin al toamnei ce sc`nteie-n pahar.
*
Din paltinul ]n frunz[ curg pic[turi de lun[,
Departe clopo\eii c[milelor r[sun[,
Miros de iasomie ne vine prins ]n v`nt,
Iar eu visez povestea ce-n ochii t[i se-adun[.
13 Vis[ri p[g`ne
Leg`ndu-mi, doritoare, colan de bra\e moi,
M[-ntrebi: ”E luna nou[ alunec`nd prin foi?”
— Iubito, nu e luna, ci chipul t[u ]mi cre=te
Pe ceruri, ]n oglinda r[sfr`nt[ peste noi.
*
Miros de f`n cosit cur`nd ]n plete negre are,
Chiar trandafirii la +iraz ca buzele-i nu sunt.
Po\i c[l[ri un an ]ntreg din Ispahan la mare
+i parc[ tot ]n ochii ei luceaf[rul r[sare.
*
Cu caravana m`ine plec`nd din nou prin lume,
Nisipul =i pustiul pe drum or sa m[-ndrume,
Dar azi ce-mi pas[ mie, str`ng`ndu-te, de-aud
Cum muezinul Mor\ii m[ cheam[ lung pe nume.
DIN SAMISEN
Munte Fuji, munte Fuji,
Peste tine zboar[ norii —
Berze albe, berze negre,
Cu aripile ]ntinse.
Mi se cerne lin iubirea
Pe c[r[ri la Kumamoto.
La Kitzumo r`nduri-r`nduri,
V`ntu-mi ninge tot trecutul.
— Samisen cu dou[ coarde,
Tremur`nd te-ating =i tremuri:
Strun[ veche, suflet t`n[r,
Laolalt[ ni se fr`ng.
14 Poezii
CENTAURII
I
VIS +I CENTAURI
Am v[zut ]n vis ]ntinderi adumbrite de castani,
Ziduri vechi de piatr[-n pietre d[r`mate ani cu ani,
Ieder[ de ele prins[ =i de-a lungul lor de straj[
Brazi ]nal\i.
Pe iarba deas[ stam culcat atins de vraj[,
Ascult`nd povestea apei s[lt[re\e de pe prund.
Tu, t[cut[, de grumazu-mi aduceai un bra\ rotund.
”De-un trecut ce nu-i al nostru ]\i aduci aminte oare?”
Te-ntrebai — =i plete, plete ca un r`u stropit cu soare,
Am sim\it pe-obraz, pe frunte p[rul t[u adus de v`nt...
+i spre sear[ c`nd pe paji=ti e o pace de morm`nt,
Urm[rind poteca str`mt[ ce se pierde prin livad[,
Cerbi ]n c`rd veni\i din codri s-au oprit mira\i si vad[
Sub salc`mul nins de floare doi str[ini ]n \ara lor,
+i c`nd luna de pe dealuri, ca un arc de v`n[tor,
S-a-ndoit pe cer, =i cea\a se l[s[ prin cr`ng f`=ii —
Se ivi ie=ind din umbr[ =i din vremile pustii,
Alb, mai alb ca spuma m[rii, cu copitele de aur,
Izvor`nd din ]ntuneric, r`nd pe r`nd, c`te-un centaur!
II
CENTAURUL
Trei zile-n nemi=care privise stana. G`ndul
Nu cuprinsese forma ce pribegea prin haos.
A patra zi deodat[ sim\i c[ un centaur
15 Vis[ri p[g`ne
}nc[tu=at ]n piatr[ ]l a=tepta s[ vie.
Trei zile vis[torul ]=i f[uri visarea:
C`nd m`ng`ia cu m`na, c`nd, crud, lovea cu dalta,
+i tres[rea lung piatra atins[ cum tresare
Femeia ce ascunde ]n s`nu-i viitorul.
A =aptea zi prin dafini amurgu-ncet se stinse,
Gemea ]n umbr[ visul cu marmur[ robit,
+i, falnic, semizeul, mai alb ca spuma m[rii,
De noapte se desprinse c`nd lun[ fu-n v[zduhuri.
Cuteaz[ Creatorul s[-nfrunte-a lui f[ptur[
+i, muritor, m[soar[ o clip[ nemurirea.
Dar iat[ c[ se mi=c[ centaurul, gr[ie=te:
— ”De ce din somnul pietrei m-ai de=teptat, st[p`ne?
De ce mi-e str`mt[ haina-\i, de ce m[ str`nge lutul?
Sunt zeu =i sunt fiin\[ deodat[. O! durere
De-a =ti ce-i nemurirea de m[ p[trunde moartea,
De-a =ti c[ nu-i iubire c`nd ]mi tr[iesc dorin\a.
Ce nu putur[ zeii sa fac[, ai f[cut-o:
}ngem[narea stranie. Fii blestemat, p[rinte,
De cel dint`i centaur!” Dar glasul i se fr`nse,
+i, nechez`nd s[lbatic, porni ]n larg de lume.
III
BLESTEMUL
Scandat pe drumul vremii copita lui r[sun[,
Umplur[ tot p[m`ntul fugarii semizei...
Dar noaptea c`teodat[, ]n nop\ile cu lun[,
C`nd fiecare raz[ e ploaie de sc`ntei,
}ndr[gosti\i poe\ii, atunci c`nd ]i adun[
Iubirea sau norocul prin codri vechi de tei,
16 Poezii
Z[rir[, spun cu groaz[, ]n goana ei nebun[
N[vala de centauri str`ng`nd la piept femei.
+i blestemul de veacuri pe neamul lor apas[,
C[ci zeul, ce tresare ]n trup de arm[sar,
De-a pururea dori-va femeea ca mireas[.
De=i n-avem potcoava r[sun[toare de-aur,
Gonim, o, Zevs, prin lume frumosul ]n zadar:
}n pieptul meu se zbate n[prasnic un centaur!
IV
RENA+TERE
}n zgomot de potcoav[ =i fream[t de stejar,
Centaurii din noapte se nasc ]n herghelii.
M[ ]nfr[\esc cu ele c[r[rilor pustii:
Prin ramuri ]ndoite luceferii transpar,
Iar sunetul copitei pe frunze argintii
R[zbate cu putere, ]n[bu=it =i rar.
Nebuni de nemurire gonim prin codrul sf`nt,
Pribegi prin \[ri de umbr[ =i goluri de lumin[.
Pe valuri de verdea\[ se-nal\[ luna plin[;
V[paia ei urmeaz[ s[lbaticul av`nt.
Deodat[ m[ simt slobod. G`ndirea mea str[in[
O leap[d, m[ cutremur ca un copac ]n v`nt.
Pricep tot ce necheaz[ iubitul meu popor.
M[rire \ie, Zeus, al ve=niciei faur!
Azi unul sunt, de-un s`nge, cu aprigul centaur
Colind p[durea larg[ cu el r[t[citor —
17 Vis[ri p[g`ne
Iar noaptea, pe sub bolta de stele =i de laur,
Pornim f[r[ mi=care cu r`ul mi=c[tor.
V
FUG{ DE CENTAURI
Coboar[ pov`rni=ul, cu coamele ]n v`nt,
Centaurii. V[zduhul prin v[i prelung r[sun[
De zgomotul copitei lovite de p[m`nt.
Dar neamul, izgonitul, ]n herghelii s-adun[ —
}=i potole=te goana pe \[rmul nalt =i fr`nt,
Privind la valul m[rii rostogolit pe dun[.
Poseidon doar mai este pe m[ri nemuritor,
Din nai de mult nu c`nt[ satirul pe c`mpie
+i nimfa n-o mai afli ]n ape de izvor.
Se risipir[ zeii. Dar groaznic azi ]nvie
}n cele dou[ piepturi al mor\ii crud fior,
+i spaima-i biciuie=te prin lini=tea pustie.
Pe st`nca goal[ vine un tropot ne]nfr`nt,
Cu umbra se ]ntinde =i-l cre=te ]nserarea...
Nebuni ]=i ]ncordeaz[ puternicul av`nt
Centaurii. — Se-nal\[, ie=ind din lun[-n zarea
Apusului, vestindu-l =i ve=nicul morm`nt,
Un arm[sar, ]nt`iul, t[indu-le c[rarea.
18 Poezii
VI
CEL DIN URM{ CENTAUR
Visasem cel din urm[ centaur c[ eram...
Dormea sub lutul vremii pierdute hippogeea,
+i, seara, c`nd ]n treac[t umbream ]n mers aleea,
Potcoava mea de aur ]mi sc[p[ra sc`nteea
Pe care,-n drumul nop\ii, sonor o caden\am.
Cutreieram zadarnic p[durile de brad,
}n van c[tam poporul st[p`n ieri pe c`mpie:
Fugeau orbi\i de spaim[ c`rlanii-n herghelie
C`nd m[ iveam din umbr[ pe-ntinderea pustie
Sau c`nd, purtat de sete, m[ coboram la vad.
Sirena cea din urm[ visasem c[ erai...
}mi nechezam dorin\a pe \[rmul nalt al m[rii,
Nebun zdrobeam copita de pietrele c[r[rii
Privind prin valuri ro=ii ]n s`ngele-nser[rii
Lui Okeanos prad[ cum trupul tot \i-l dai.
VII
RUG{ P{G~N{
}ndur[-te, p[rinte, =i d[-ne alt idol!
Fr[m`nt[ iar[=i lutul =i f[-te iar[=i faur!
Din nou pe noi domneasc[ ]ncununat cu laur
Prin codri f[r[ margini s[lbaticul centaur
+i m`ndrul neam colinde planeta p`n’ la Pol.
Iar dac[ semizeul din \arin[ nu-nvie
+i herghelii fugare din moarte nu se rup,
19 Vis[ri p[g`ne
}mbrac[-ne dorin\a, st[p`ne, cu alt trup.
Mai bine pr[zi de vultur, v`nat gonit de lup —
Dar scap[-ne p[m`ntul de-a omului urgie.
Tiranul =chiop, copilul maimu\elor, s[ piar[.
Sa vie ur=ii hait[ prin rari=tea de brad,
}ncet s[-=i m`ne zimbrul cirezile la vad,
+i, stoluri, pe deasupra ghe\arilor ce scad,
Condorii s[ roteasc[, \in`nd ]n a lor ghear[
M`njit =i plin de s`nge pe cel din urm[ om.
T[cerea s[ sporeasc[ pe =esuri ca o mare,
Cet[\ile zidite s[ se cufunde-n zare,
+i singur c`te-un raget de fiar[-n ]nserare
S[ urce ca o rug[ spre-al cerurilor dom...
VIII
VEDENIE
Ca ieri izvorul curge ]n amfora de lut,
Dar azi, pe malul apei, altarele Dianii
Se pr[bu=e-n ciorchine de bozii, iar castanii
Podoaba =i-o dezbr[c[ pe templul dec[zut.
Ca ieri izvorul curge, dar unde mai sunt anii
C`nd satirul, glume\ul, =i faunul t[cut,
Veneau s[-=i c`nte-n trestii un dor necunoscut
+i urm[ de copit[ ]n cr`ng l[sau silvanii?
Poteca e pustie =i vremea dep[rtat[
A zeilor din timpul cu visuri legendare —
Dar noaptea cel din urm[ centaur, c`teodat[,
20 Poezii
Din codri plini de fream[t ie=ind nemuritor,
Cu dou[ piepturi albe sub luciul lunii, pare
Un bust uitat de veacuri pe-un soclu mi=c[tor.
IX
ARTEMIS
Un val de umbr[ cre=te pe =esuri cenu=ii.
Sub grindina de tropot se culc[ iarba moale.
Din negurile vremii vin negre herghelii
M`nate ca de viscol de-a patimii r[scoale.
Spre ceruri se ]nal\[ cu mugete de tauri
Chemarea milenar[ a marilor centauri.
}=i clatin[ tulpina p[durile de fag
+i-n v`nturi ]=i resfir[ pletoasa frunz[tur[.
Frontonul ]=i sf[r`m[ ]naltul sarcofag:
Artemis d[ ]n l[turi a veacurilor zgur[.
Vibr`nd, din arc de filde= porne=te o s[geat[
+i, ca o raz[-n umbr[, se-nfige-n neagra ceat[.
}nfr`ngerea ]=i url[ poporul legendar.
Se macin[ p[m`ntul sub grelele copite,
+i pe lunara fa\[ a c`mpului de var
Se-mpr[=tie o goan[ de umbre prelungite...
Pe c`nd ivit din ramuri ce v`ntul despreun[,
Fosforescent, ]n noapte, se-ndoaie-un arc de lun[.
BARBARUL
E-n mine-o herghelie de arm[sari. Sunt unii
Mai albi ca spuma-nvoalt[, zv`rlit[-n v`nt de mare,
21 Vis[ri p[g`ne
Mai albi dec`t e coama Licornei legendare;
Sunt al\ii, f[r[ pat[, mai negri ca t[ciunii.
To\i ]ncorda\i a=teapt[ =i r`nchez`nd, nebunii,
Bugeacurile vremii s[ le despic c[lare.
M-a=tern cu ei c`mpiei, dar pr[bu=it ]n zare
M[ ridic iar; mai aprig sub nep[sarea lunii
M-arunc st[p`n pe altul; m[-ntunec ]n pustie...
+i voi urla n[prasnic ]n lini=tea t`rzie,
C`nd calul cel din urm[ va necheza spre stele:
Tovar[=e, cu mine ]n moarte o s[ sari,
Tu, cel mai f[r[ margini al sufletelor mele!
— E-n mine-o herghelie de falnici arm[sari.
UNOR MORI DE V~NT
O, stra=ini cu-aripi negre pe discul alb al lumii,
Care-=i aduc aminte, a=a b[tr`ne sunt,
De Don Quihote-n lupt[ cu morile de v`nt
Z[rite pe-nnoptate pe drumul Pampelunii!
Sub =i\a ]nvechit[ ]=i ]ntocmesc l[stunii
}n prim[var[ cuiburi de paie =i p[m`nt,
+i fiecare toamn[ v[ sap[ un morm`nt
}n st`nc[, pe \[r`n[, sau prin nisipul dunii.
De=i v[ pa=te moartea cumplit[ an de an,
Tot mai p[stra\i trufie de nobil castilian;
Sub\ire, bra\ul vostru ]nal\[ parc[-o spad[...
22 Poezii
+i cum sta\i nemi=cate — pricep: p`ndi\i gr[mad[
Sa vie-n lic[rire de zale ce r[sun’
Hidalgo de la Mancha =i visul lui nebun.
ETERNIT{|I DE-O CLIP{
1912-1914
Culege ]n\eleptul pe drumu-i orice floare,
+i floarea-n v`ntul serii se scutur[-n risip[,
Dar el z`mbind le las[ ca fluturii s[ zboare...
C[ci, trec[tor, viseaz[ eternit[\i de-o clip[.
24 Poezii
OCEAN POLAR
Noapte alb[. Stalagmite nep[tate de ninsoare
Vin ghe\arii cete-ncete pribegind din Polul Nord.
Nu-i fior prin valuri clare =i ]n zare nu-i fiord,
Doar pe ape, limpezite cataracte selenare.
+i pe unde, unde stele de argint m[rite-apar,
Firmamentul ]n oglind[ ]=i restr`nge-n cerc ovalul.
Calea Robilor lactee ninge cu lumin[ valul,
Leg[nat[ de legende, promoroac[ pe cle=tar.
Noapte alb[. Ghea\[ nalt[ iconit[ ca o friz[
De z[pad[ ]mpietrit[ cu sclipire de o\el,
}=i arat[ am[girea unor aripi f[r[ \el.
Fulgerare boreal[, enigmatica banchiz[.
25 Eternit[\i de-o clip[
NICI UN CATARG
Nici un catarg.
Valuri se sparg
Pe dun[.
Pe-al m[rii larg
Nici un catarg.
Pe-al z[rii gol
Pescarii-n stol
R[sar[.
S[ dea ocol
Pe-al z[rii gol.
|ip`nd mereu,
Cu zborul greu
S[ piar[...
Prin somnul meu
|ip`nd mereu.
S[ v[d ]n vis
Pe cer deschis
Prin gene
— Tainic trimis —
S[ v[d ]n vis
Steaua Hesper
Urc`nd pe cer
Alene.
Pe-ad`ncul cer
Steaua Hesper.
26 Poezii
ECOURI MARINE
I
CORUL LOP{TARILOR
Luceferi ard pe mare =i nu mai sunt sirene!
Zadarnic noaptea toat[ veghea-vom pe carene,
Cu trupul lor de spum[ =i coad[ de delfin,
Prin valuri leg[nate s[ le vedem cum vin.
Nebuni, ]n van cerca-vom s[ deslu=im chemarea
Tritonilor ce sufl[ ]n scoici marine. — Marea
Mugind ne va r[spunde c[ zeii ei sunt mor\i...
Dar tu, ce-n al t[u suflet trecutul tot ]l por\i,
O, c[l[tor de-o clip[ pe apa c[l[toare,
Ridic[-\i fruntea trist[! Pe coarda sun[toare
A lirei, ce a=teapt[ vibr`nd, love=te rar.
Atunci sub nimbul lunii =i farmecul stelar,
Purt`nd ]n p[ru-i alge =i albe flori marine,
Sirena va rena=te din valuri pentru tine.
II
O VOCE PE PRORA TRIREMEI
Din lira pentacord[ cu strunele de-aram[
Eu voi c`nta la noapte sub cer fosforescent
}n murmur de talazuri =i ]n b[t[i de ram[,
Pe c`nd trirema spuma ]n urma ei destram[
+i sparge valul neted v`slind spre Occident.
27 Eternit[\i de-o clip[
Din lira pentacord[ chema-voi s[ revie
Poporul ce tr[ie=te ]n fund st`ncos de m[ri...
Tritonii s[-=i urmeze uitata pribegie
Sufl`nd prin scoici sonore prelung melancolie
}n suflete deprinse cu vechile vis[ri.
Apoi voi bate struna mai tare, tot mai tare,
Poseidon iar s[-=i m`ne fugarii lui marini,
Necheze sub copite de-acum ]ntreaga mare,
+i arm[sarii umezi ]n herghelii barbare
S[ treac[ albi de spume ca turme de delfini.
+i voi atinge dulce cu dreapta coarda lirii
C[ci poate din talazuri t`rziu se va ivi
Sirena, ]ntruparea etern[ a iubirii...
+i ca s[ nu mai piar[ ]n umbra amintirii
O, lop[tari — pe pror[ eu lira voi lovi!
III
GLASUL SIRENEI
C`nd sub luciul lunei apa e mai alb[ ca z[pada
Urm[rim cor[bii grele sau triremele sub\iri
Nop\i ]ntregi... =i marinarii ne cred poate n[luciri,
Lop[tarii f[r[ suflet din Sidon sau din Hellada.
Nu aud c`ntarea noastr[ dureroas[ cum ]nvie,
Nu v[d trupul nostru fraged m`ng`iat din val ]n val,
Pentru d`n=ii el e spum[ sau spinare de narval,
C[ci nu =tie azi v`sla=ul marea toat[ c[ e vie.
28 Poezii
Dar tu care stai pe pror[, pe trirema triumfal[,
Tu, ce c`n\i =i chemi trecutul peste vremuri domnitor
Glasul t[u prin z[ri se-afund[ ca un bucium sun[tor
Din ecouri ]n ecouri sub t[cerea sideral[.
+i sirena ce ascunde o femeie =i o zeie
}ntr-un trup cum nu e altul nici ]n cer, nici pe p[m`nt,
Goal[ va ie=i din valuri, din al m[rii larg vestm`nt
Ca femeia de frumoas[ =i etern[ ca o zeie.
29 Eternit[\i de-o clip[
IV
SCOICILE TRITONILOR }N DEP{RTARE
Prin care unde
}no\i, siren[?
R[spunde: unde,
Sub ce caren[?
Din scoica m[rii
Dorin\a vie,
Pustiul z[rii
}n van ]nvie!
Din st`nc[-n st`nc[
Lovindu-=i pl`nsul,
R[sun[ ]nc[
Pierind cu d`nsul...
}=i strig[ marea
Pierduta fat[;
N-auzi chemarea
}nfrico=at[?
R[spunde: unde,
Sub ce caren[,
Prin care unde
}no\i, siren[?
30 Poezii
V
GLASUL SIRENEI DIN NOU
M[ strig[ valul m[rii =i dorul t[u m[ leag[:
Am s`nul de femeie =i trupul de delfin.
Trirema-nainteaz[ =i ape noi dezleag[,
Iar cornul lunii palid se-apleac[ ]n declin.
M[ strig[ valul m[rii =i Echo trist r[spunde,
+i scoicile sonore din z[ri ]n z[ri se fr`ng...
Arunc[-\i iar, str[ine, c`ntarea ta pe unde,
Sa nu aud talazul =i apele ce pl`ng.
Mai c`nt[, ca sirena sa fie iar femeie!
C[ci iat[ se ]nal\[ cu murmur milenar
Lung marea s[-=i recheme puternic a ei zeie...
O, tu, ce stai pe pror[, ridic[ glasul iar!
VI
VOCEA DE PE PROR{
Am auzit c`ntarea sirenelor pe mare...
Trecut-au nop\i =i zile de-atunci, =i-acum dispare
Iar soarele... =i struna din urm[ mi s-a fr`nt.
Sirena nu mai c`nt[ =i singur stau pe pror[
+i m`ine ca =i ast[zi aceea=i auror[,
Dar marea va fi goal[, =i moart[, =i pustie.
Zadarnic a=tepta-voi sirenele s[ vie
— Mai trist de-a le cunoa=te, de-a le dori mai trist —
C`nd steaua dimine\ii pe valul de-ametist
Aprinde opalin[ lumina ce sc`nteie.
O, lop[tar, o, frate, prin visu-\i ce femeie,
31 Eternit[\i de-o clip[
Mireas[ sau nevast[ torc`nd fuior de l`n[,
A=teapt[ pe pribeagul plecat de la c[min?
Pe c`nd cu lira spart[ =i inima p[g`n[
Tot mai ascult chemarea ecoului marin.
VII
MURMUR CRESC~ND DE VALURI
Trirema se =terge prin asfin\it,
Cu d`nsa suspine de=arte...
Ecouri fugare au amu\it,
Departe se-aud... mai departe.
Trec pl`ngeri de oameni pe apele mari
Cu valul spumos =i cu v`ntul.
Nimic nu r[m`ne din patime mari
+i piere pe mare cuv`ntul.
E-al nostru acuma ]ntinsul stelar,
A noastr[ e noaptea pustie!
Din fr`nte talazuri un muget barbar
Se-nal\[, descre=te, ]nvie.
A noastr[-i sirena cu p[r de argint
Ce-noat[ ]n raz[ de lun[!
Uitate acuma sunt doruri ce mint!...
Ea simte iubirea str[bun[
A m[rii; iar valul o fur[, o ia,
O str`nge — sa-i fie st[p`n[!
Alunec[ alb[ pe cerul de nea
Spre ziu[ Diana p[g`n[.
32 Poezii
JARDIN DU LUXEMBOURG
Plutea aromitoare suflarea prim[verii
Prin frunz[tura-nalt[ din vechiul Luxemburg;
Era ]n clipa-n care nu =tii sub vraja serii
De vine aurora din nou, sau de-i amurg...
Zburar[ porumbieii din paltini. }n surdin[
+optea t`nguitoare F`nt`na Medicis. —
}n cea mai minunat[ =i clasic[ gr[din[
Ce-a ]nflorit vreodat[ sub cerul larg deschis,
C`nd zgomotul cet[\ii, vuind prelung, ca marea
Ce-=i urc[-n echinoxuri puternicul talaz,
Rostogolit departe pieri cu dep[rtarea,
Se strecur[ prin ramuri un lini=tit obraz...
Ne-nv[luia Selene cu farmecul z[pezii.
De ce, pe c`nd o lun[ de ghea\[ ne privea,
Te-am rev[zut ca-n clipa iernatic[ a str[zii
Mai aib[ ca o nalb[ prin fluturii de nea?
+i cum treceam al[turi de recile regine,
De ce sim\ii ]n suflet al patimei kobold,
}n ceasul ]ndoielnic c`nd nu =tii de revine
Iubirea ca o moarte, sau ca un viu imbold?...
AM{GIRI
1914-1916
34 Poezii
PE CLAIE
}ntin=i pe floarea f`nului, pe claie
Vis[m ]n miezul nop\ilor de var[...
Prin ramuri r[sturnate v`ntul trece
Cu glas de val rostogolit departe...
Sub noi e cerul limpede, ca marea
Z[rit[ pe-nnoptate printre ramuri,
Cu stelele, fanaluri de cor[bii,
Aprinse-n port de m`na ]nser[rii.
Spre alt liman plute=te fiecare:
Din mersul ei urzind etern[ lege,
+i dintr-un glob de lacrimi =i de tin[,
Cre`nd pe cer deplina frumuse\e.
Ce-mi pas[ dac[-n ele tragedia
P[m`ntului, t[cut se desf[=oar[.
De stele sus, ce-mi pas[ — c`nd e steaua
}n ochii t[i =i pe t[rii lumin[.
PESCARUL
Sub stele, ce str[bat cle=tarul nop\ii
+i-nvie luciul apei, iazul este
Un cer visat de s[lcii credincioase,
}ngenuncheate pentru rug[ciune.
O lotc[ se desprinde-ncet. Lopata
Ei cade caden\`nd singur[tatea.
— Pescare, ce ]ndrumi din v`sl[ luntrea
Pe-un iaz cu stele sau pe-un cer cu nuferi
35 Am[giri
+i stai ]ncovoiat ca sub o cruce,
Ridic[-te-n picioare! Fii profetul
Seme\, ce-azv`rle tuturor cuv`ntul
+i pescuie=te-n suflete vecia.
N[vodul t[u desface-l — ]l arunc[!
Ai prins luceaf[rul din cer! Sc`nteie
Cu solzi de-argint, tremur[tor ]n plas[.
+i stea cu stea ]n juru-i, ]nstelarea:
}n bur[ =i-n ninsoare de lumin[,
}n pic[turi de ploaie sclipitoare,
}n grindin[ t[cut[ de luceferi,
Prin plasa ta, pescare, se adun[.
Revine lotca-n \[rm. }n zori lopata
Ei cade ]ntrist`nd singur[tatea.
E zi. Pe iaz s-a resfirat cununa
De nuferi albi, b[tut[-n stele de-aur...
La mal un om ]=i trage plasa goal[,
+i st[ ]ncovoiat ca pentru rug[.
TREI C{L{RI
C`nd pe turlele cet[\ii medievale
Flori de umbr[, lini=tite, s-au l[sat,
Sun[ tropot =i r[sun[-n vale
Ca un c`ntec b[tr`nesc =i m[surat.
Trec sub por\ile boltite din cetate,
Pe-un cal negru, pe-un cal alb =i pe-un cal murg,
Trei c[l[ri cu suflete ciudate
+i cu umbrele lungite de amurg.
36 Poezii
Au pornit cu noaptea larg[ ]nainte:
C`nt[ unul ca =i soarele ]n zori,
Altul ca-nserarea pe morminte
P[r[site de iubire =i de flori.
Dar al treilea cuvinte de lumin[
+i de umbr[ nu roste=te, ci, t[cut,
}=i ascult[ inima lui plin[
De n[dejdea =i durerea din trecut.
CLOPOT
Ne va l[sa iubirea mea, iubirea ta...
O, clopot trist, profetiz`nd cu glas de Christ.
M[ doare-un g`nd: nu pe-al meu rug va fi pl[p`nd
Al t[u trup sf`nt, pecetluit =i ne]nfr`nt.
Iubita mea, cu anii noi ne vom uita...
Acuma vii, iluzii s-or mai ve=teji.
Domol, ce val sentimental te va juca,
C`nd prin uit[ri =i ]nnopt[ri voi ancora?...
THULE
Prin cle=tarul apei limpezi, c`nd amurgul o desfide,
Cresc din ad`ncimea umbrei turle nalte de m[rgean.
Un ora=-n[luc[ doarme ancorat ]n ocean
Pe limanul madreporic al apusei Atlantide.
37 Am[giri
Sub eflorescen\a algei cu mi=care de reptil,
Reapare am[girea unui Thule singuratic:
Thule, unde visul nordic adumbrise visul atic,
C`nd Tristan visa al[turi de Endimion copil.
Ce pescuitor de doruri scufundate =i de scule,
Ren[scut din spuma m[rii printre jocuri de delfin,
Suflete, ]\i va aduce din v`natul lui marin,
Irizat[ de talazuri, cupa regelui din Thule?...
NAUFRAGIATUL
Drumul lui trezind spirale ]n repaosul profund,
Cobora cu ochi de sticl[, alb ca varul, prin pere\ii
De calcare unde,-n umbr[, alipi\i de veci, bure\ii
}=i mi=cau p[durea vie pe abise f[r[ fund.
Se-afunda ]ncet, cu calmul putrezitelor carene,
Care-=i duc ]n voie marf[, c[pitani =i matelo\i,
Pribegind ]n oceane, f[r[ c`rme =i pilo\i...
Cobora lipsit de bra\ul a=teptatelor sirene.
+i pe c`nd treceau deasupra, sus, ]n goana unui port
— Ca un zbor u=or de umbre peste c`mpuri elizee —
Caravelele-mp`nzite ]n sufl[ri de alizee...
Se-afunda prin ]ntuneric nep[sarea unui mort.
CIOC~RLIA
Palpit[ l[mpi, spre ziu[ sting`ndu-se. La geam
Prive=ti nem[rginirea ora=ului, din care
38 Poezii
Ce ieri se na=te ast[zi ]n uruit de care...
Ora=ul unde-n vremuri al[turea pl`ngeam
}n gama monoton[ de fabrici =i de uli\i,
Ce zilnic r[sp`nde=te =i iar absoarbe-n ea
Aceea=i omeneasc[ silin\[ ce nu vrea
S[ fr`ng[ pentru vise biruitoare suli\i.
Afar[ str[duin\a noroadelor se-mbat[
Lovind pe nicoval[ metalul dur =i clar —
+i pulsul surd al muncii ]ncepe iar s[ bat[
}n piepturi =i-n motoare: nostalgic, ritmic, rar.
Dar sus, sus prin spirale de fum, spre r[s[rit
Se-nal\[-un zbor =i suie pe sc[ri de armonie.
Cetatea-n trepidare de fier n-a b[nuit
C[, slobod, sparge cerul un viers de cioc`rlie.
C`nd singur, pururi singur, te-ncerci ]n zori de zile
S[ prinzi sc`ntei de versuri cu griji de alchimist:
Presari cenu=[ numai, pe ]nnegrite file...
O, aripi spre lumin[! O, lut masiv =i trist!
39 Am[giri
RODUL M{RII
Mi-ai cerut, privind talazul nebr[zdat de nici o nav[,
Unde-=i moaie doar aripa zborul unui elcovan,
S[-\i aduc din fundul m[rii, ca pescarul n[zdr[van,
O minune s[ desfete nostalgia ta bolnav[.
+i prin valuri translucide cu vibra\ii de fosfor,
Unde tremur[ sargasul =i se-nal\[ goemonii,
L`ng[ stelele de mare cu-nflorirea anemonii,
Scufundat-am ]n ad`ncuri dorul meu lampadofor.
Cu lumina ]ntr-o m`n[ =i ]ntr-alta cu tridentul,
Gol, purt`nd ]n ochi iubirea =i n[vodul ]ntre din\i,
Dar purtat de am[girea unei ve=nice credin\i,
A l[sat s[-l n[p[deasc[ =i s[-l trag[-n fund curentul.
Pescui ursine rare, m[rg[rint cu luci de stea,
Pe nisipuri fabuloase ca gr[dinile Golcundei,
C`nd, cu soarele, din zare vine cavalcada undei
Cu pena=uri de lumin[ =i cu coamele de nea...
+i culese flori de nuf[r — ce pe \[rm erau meduze —
Scoici trandafirii ursite s-aib[ farmec feminin,
C`nd ]n adumbrirea zilei valul m[rii e senin
+i ]n limpeziri de vise formele devin confuze.
Lumin[ smaraldul arctic sub ghe\arul triumfal,
Duse plasa ]n azurul ]nsoritelor escale
+i din apa nemi=cat[ p`n[-n ape tropicale
Toate m[rile cuprinse le aprinse val cu val.
R[scolind prin oceane irizatele vitrine
40 Poezii
Cu crengi ro=ii de coraliu =i cu alb m[rg[ritar,
Dorul meu =i-a tras n[vodul din talaze pentru tine —
Dar ]n el g[sit-ai numai sarea lacrimei ca dar.
FEREASTRA PE MARE
Fereastra ta deschis[ e pe mare,
Visarea mea pe ape se deschide...
Pe mare trec trei p[s[ri mari =i \ip[...
}n pene albe poart[ frem[tarea
Furtunii prin catarge ]mp`nzite.
Cu v`nt se umfl[ larga lor arip[.
Te du cu noi! — N[dejdea mea ]mi \ip[.
+i Vis =i Dor ]mi strig[-n cor: ”Porne=te!
}ntinde-n v`nturi pene de z[pad[.
Te du prin \ara norilor de spume.
}nal\[-te spre ultima Pleiad[
+i cupa ta trupeasc[ o sf[r`m[
De \[rmul =ters al ultimului Thule.
Plute=te-n larguri singur tu cu zborul,
De dragul lui =i-al v`ntului din aripi!”
Pe ceruri pier trei umbre mari ]n noapte...
Iubito, l`ng[ mine stai =i marea
}\i c`nt[-ncet, =i tace trist, =i-n =oapte
Se pl`nge iar, =i tace iar, =i c`nt[...
Fereastra ta deschis[ e pe mare...
41 Am[giri
PORNIRE
Se-nal\[ soarele din mare
Nebiruit.
Ghe\arii se aprind ]n zare
+i ard ca fl[c[ri de serbare,
Spre r[s[rit.
}nalte valuri se destram[
Pe \[rm s[pat.
N[ieri, lua\i barda ce sfaram[!
V[ pune\i coiful de aram[,
}naripat.
Pe b[rci cu cai sculpta\i ]n pror[,
Cabr`nd ]n v`nt
Noi vom porni prin auror[,
C`nd marea r`de =i e sor[
Cu larg av`nt.
}n ritmul v`slei m`nuite
De lop[tari,
Visa-vom ape nesf`r=ite
Cu insule necucerite
De al\i barbari...
42 Poezii
P{R{SIRE
Lungi stoluri gr[bite \in calea spre Nord;
Trist ele \ip[.
Departe, amurgul azv`rle-n fiord
Aur, o clip[.
P[tate de umbr[ dorm apele verzi,
Moarte pe mare.
Cu ochii nostalgici de-a pururea pierzi
|[rmul din zare.
De zile l[sat-am valul nomad
Tot s[ ne duc[ —
Azi de z[pada umbrit[ de brad,
Dor ne apuc[,
+i buciumul nostru =i-arunc[ p[g`n
Glasul pe unde...
Doar \ip[t de p[s[ri, pe noapte st[p`n,
Jalnic r[spunde.
43 Am[giri
DIN BRETANIA
C[su\ele cet[\ilor bretone,
Cu spate-adus =i =oapte guturale,
Se-nclin[-n umbra naltei catedrale.
}n zori de zi se ]mp`nze=te marea.
Prin neguri z[brelite de lumin[,
Bat clopote, blajine, ]n surdin[.
Nevestele pescarilor ce pleac[
Nu se bocesc, nu flutur[ batiste,
Sim\ind prelung cum se gole=te zarea.
+i ]n amurg, purt`nd copilu-n bra\e,
Mai stau pe \[rmul m[rilor bretone,
Ca pe vitralii =tersele Madone.
DEPARTE
Departe, undeva, sunt porturi ce a=teapt[...
Pe m[ri, ca p[s[ri albe cor[bii se ]ndreapt[.
Pe \[rmuri, undeva, se-nal\[ palmierii...
Se-naripeaz[ p`nza ]n v`ntul prim[verii.
La poluri, undeva, ghe\ari sunt =i morene...
Ce vise cheam[ zborul corsarelor carene?
Ning aur, undeva, p[durile mimozii...
}n galbena-nnoptare mai stau vis`nd matrozii.
44 Poezii
Prin insuli, undeva, creole au ochi stranii...
Pe punte tot vegheaz[ sub lun[, c[pitanii.
O, \ara, undeva, a basmelor arabe!...
}mb[tr`nesc pilo\ii c[t`nd ]n astrolabe.
Golcunda, undeva, Formoza, dorm sub stele...
E greu ]n inimi dorul =i ancorele-s grele.
R[sare, undeva, Ofirul — ce departe...
Sunt mor\i conquistadorii, galerele sunt sparte.
GR{DINA }NTRE ZIDURI
1916-1918
+tiu bine, cei de-afar[ v[d ziduri cenu=ii,
Neb[nuind gr[dina ]n care m-am ]nchis —
Dar pentru tine singur, ce nu po\i s[ nu vii,
Copacii mei din suflet spre ceruri i-am trimis.
46 Poezii
SOLIA C{PRIOAREI
...Dar netezind alene al rochiei larg fald,
Domni\a-nl[n\uit[ de vr[ji medievale,
Sub desflorirea serii ce-n juru-i se pr[vale,
Ascult[ c[prioara sosit[ ca herald.
— ”Cuprinde-m[, domni\[, cu bra\ul mic =i cald,
+i s[ pornim... Nunta=ii au poposit ]n vale.
Via\a te a=teapt[ cu surle =i chimvale,
+i vreau ]n ea =i visul, =i ochii s[ \i-i scald.”
Domni\a ]i r[spunde: ”Le spune, dulce crainic:
“Domni\a mul\ume=te str[inilor ce-o vor,
Dar simte-n ast[ sear[ c[ visul e mai trainic,
Nedep[=ind sfielnic gr[dina intre ziduri
Cu paji=tea mai moale ca l`na din covor,
Mai verde dec`t fierea pe sm[l\uite bliduri.”
BALTA
Coclindu-=i putregaiul =i apele amare,
Z[rir[m ]n ar=i\a cumplit[, de amiaz
Pe B[r[gan, departe, lucirea unui iaz:
Opal[ moart[ prins[ ]ntr-un inel de sare.
Ti-am spus pe \[rmu-i; — ”Balta aceasta m[-nfioar[.
Nu tremur[ pe d`nsa nici cer, nici nor, nici zbor,
+i sub povara sur[ =i grea de cositor
Oglinda ei nu simte lumina din afar[.
47 Gr[dina ]ntre ziduri
Nici salcia pe maluri frunzi=ul nu =i-l pl`nge,
Nici nuf[rul pe ap[ nu r`de alb ]n stuf.
Pe maluri ning scaie\ii zadarnicul lor puf,
Pe ap[ ca un blestem pustiul se r[sfr`nge...”
Lumina serii ]ns[ se r[sp`ndi pe iaz,
+i se f[cu din apa murdar[ o gr[din[
}n care cresc din fire =i pete de lumin[
Zambile, =i lalele, =i roze de +iraz.
+i c`nd albastrul nop\ii ne-aduse mic=unele
Pe paji=tile apei =i lin le-a r[sfirat,
C`nd cerul, pentru clipa de tain[, =i-a l[sat
Pe-aleile lichide prundi=ul alb de stele,
Noi ]n genunchi c[zur[m... Petale cu petale,
Din balta cea mai trist[ gr[din[ ai f[cut.
O, Doamne, ]nflore=te =i bietul nostru lut
Cu raza pogor`t[ din darurile tale.
TREI }NGERI
Trei ]ngeri zboar[-n asfin\it.
Doi tac =i unul a gr[it:
— ”E lini=tea at`t de mare...
Aud cum se deschide-o floare.”
Trei ]ngeri zboar[-n asfin\it.
Doi tac =i unul a =optit:
— ”E lini=tea at`t de sf`nt[...
Aud cum stelele ]=i c`nt[.”
48 Poezii
Trei ]ngeri zboar[-n asfin\it.
To\i tac =i unul s-a g`ndit:
”Ce zgomote ]nfrico=ate...
Aud o inim[ cum bate.”
P{S{RI PE MARE
Privirea ta deschis[ e pe mare,
Visarea mea pe ape se deschide...
Pe mare trec trei p[s[ri mari =i \ip[.
}n pene albe poart[ frem[tarea
Furtunii prin catarge ]mp`nzite.
}n v`nt se umfl[ larga lor arip[.
Pe ceruri pier trei umbre mari ]n noapte.
Privirea ta deschis[ e pe mare...
FURNICA
}n lini=tea de aur a serii, omul ar[...
+i plugul greu, =i boii, =i el par juc[rii
De lemn pe =ahul negru =i verde din c`mpii:
Deasupra lor domne=te un cer de prim[var[.
}n brazda r[sturnat[, din care germinar[
At`tea azimi albe — dar pentru al\i copii,
Ad`nc ]nfige fierul, =i-n g`nduri cenu=ii
Se-opre=te, fr`nt ]n dou[ de truda secular[.
49 Gr[dina ]ntre ziduri
Dar n-a v[zut al[turi, tovar[=[ mai mic[,
Pe-o iarb[, cum ]=i duce necazul o furnic[,
Precum nici ea ]ntr-`nsul n-a b[nuit un zeu.
+i-acum c`nd noaptea =terge furnic[, om =i zare,
Nici unul nu presimte ]n cer pe Dumnezeu
Ce ar[, orb ca d`n=ii, ]ntinsa ]nstelare.
OBLONUL
C`nd pentru mine ceasul de somn b[tuse iar,
C`nd lampa din odaia copilului ie=ise,
L[s`ndu-m[ ]n umbra obloanelor ]nchise,
Duc`nd cu d`nsa ziua cu chip familiar,
C`nd, singur pe al nop\ii necunoscut hotar,
Sim\eam — cu ce durere! — c[ tot m[ p[r[sise
+i adormeam departe de ce avusem, mi se
Umpleau de lacrimi ochii =i pieptul de amar.
Dar m[ trezeam deodat[ z`mbind ]n diminea\[,
C[ci, deschiz`nd oblonul, p[rin\ii mei c-un semn
}mi d[ruiau o lume de-azur =i de verdea\[.
Azi m[ g`ndesc la noaptea co=ciugului de lemn,
La tat[l meu din ceruri, la m`na ce-o s[ vie
S[-mi dea, cr[p`nd morm`ntul, lumina pe vecie.
50 Poezii
PLOPUL
N[scut din \arin[ spre cer se-av`nt[
Ca un izvor de ramuri =i de foi...
+i doru-l m`n[, norilor, spre voi,
Dar lutul r[d[cina-i ]nmorm`nt[.
Vioar[ e — =i-n v`ntul serii c`nt[.
Ce suflet pl`nge ]n bu=tean greoi?
Ce g`nd de aur piere prin noroi,
C[z`ndu-i frunza, aripa lui fr`nt[?
C`nd va suna a mor\ii grea secure,
Atuncea doar, din lemnul de p[dure,
Din fl[c[ri fumul alb o s[ ]nvie
Plutind senin pe-al cerurilor larg...
Sunt, Doamne, plopul cel legat de glie
}ntins spre infinit ca un catarg.
SEAR{ LA MIORCANI
Ie=i din satul alb =i vino s[ vedem ca de pe plaj[
Cum, l[\indu-=i unduirea, urc[ unduind p[m`ntul,
Largul ocean pacific ce-=i ]ncremeni av`ntul.
Suflete, prive=te bine =i de-acuma \ine straj[,
C[ci coboar[ ]nserarea =i ne bate-n fa\[ v`ntul.
Ritmic, lanuri nesf`r=ite mi=c`nd valul lor de spice,
}l pornesc din capul z[rii ca s[-l fr`ng[-n cap de sat;
}l izbesc de-un dig de crid[, ]nd`rjit =i ]ndesat;
51 Gr[dina ]ntre ziduri
}l resfir[ printre case, ce se-ncearc[ s[-l despice,
+i-n ogr[zi ]mb[l[rite, str[b[t`nd, l-au rev[rsat.
Ca un far de piatr[, turnul, d`rz biserica-=i ridic[.
Clopotul de sear[-i paznic ve=nic trist =i ve=nic treaz...
O ciread[ r[zle\it[ la p[=une pe islaz,
Pare-un stol de p[s[ri albe ce se las[ f[r[ fric[
}n furtuni, pe pieptul verde al ]naltului talaz.
De praf alb umfl`ndu-=i p`nza pe albastrul dep[rt[rii
Navigheaz[ =arabane: repezi luntri de pescar,
+i ]n urm[ fuge drumul, ca o p`rtie de var
Peste valuri, spre co=are potmolite-n largul \[rii,
Ca vapoare p[r[site de demult de marinar.
+i p[rea\i ]n miezul serii, ce conturul v[-necase,
Voi, ]nalte ierbi cosite, voi, sulfine mici, =i voi,
Flori de c`mp neadunate =i culcate ]n trifoi:
Alge verzi =i anemone palide =i lungi sargase,
}n=irate pe nisipuri de-al refluxului =ivoi.
Dar \[rani, cu grebla-n m`n[, adunar[ goemonul,
L`ng-o mare de f`ne\e, pe un \[rm ]nchipuit.
+i un clopot, de departe, de vecernii a vuit,
+i din port ]n port plute=te =i se ]nmul\e=te zvonul,
+i treptat, din und[-n und[ c`ntecul s-a m`ntuit.
Se-nnopteaz[... =i c`mpia ]=i ascunde oceanul...
Suflete, ce-n scoica nop\ii e=ti bolnavul m[rg[rit,
Pentru p[m`ntene drumuri orice suflet e oprit,
Dar prive=te cu nesa\iu, de o dat[, la limanul
Oceanului ce-acuma transparen\a =i-a m[rit.
52 Poezii
F[r[ valuri, f[r[ maluri =i cu luciu de fosfor,
Peste tine ]=i bolte=te limpezimea ideal[
Marea cea adev[rat[, n[lucit[ =i real[,
Unde trupul nu mai este pentru visuri necrofor,
Unde inima nu minte, unde dorul nu ]n=eal[.
Lini=te des[v`r=it[... Cu lumina ei verzuie
P`lp`ie ]n farul umbrei, pe un \[rm divin, o stea
+i desf[=ur`ndu-=i p`nza, norul, nemaivr`nd s[ stea,
}n chip falnic de galer[ spre t[rii ]ncet se suie...
Dar galera se scufund[ =i r[m`ne numai ea.
Suflete, te preg[te=te, v`ntul serii bate ]nc[...
Ce cor[bii ne vor duce, vis =i trup, la Dumnezeu?
Clopotul de sear[ sun[ de plecare =i mereu
Faruri noi se-aprind ]n stele pe un \[rm de crez =i st`nc[,
Pe un \[rm la care poate n-o s-ajungi nici tu, nici eu.
53 Gr[dina ]ntre ziduri
C{L{TORUL
Ai fost, ne spui, prin insuli cu nume spaniole
+i ai iubit creola =i verzii papagai,
+i inima, din mare ]n mare, \i-o legai
C`nd ]nfloreau catarge cu p`nzele: corole.
Ce mi-e c[l[toria =i-al m[rilor amar
+i insula rodit[ cu palme =i banane —
M[ vezi pornit de-acuma pe alte oceane
Spre portul unde n-afli nici vas, nici marinar.
Mi-am ]mbarcat destinul pe calea cea mai lung[
Spre \[rmul ce nu poart[ un nume ]n atlas.
Cor[biilor tale, mereu gonind, le las
Zadarnica str[danie ]n nic[ieri s-ajung[.
Dar de te joci de-a mingea cu globul — pasu-mi =tie,
EI singur, sa l[rgeasc[ ogorul str[mo=esc,
+i cump[na veciei ]n suflet mi-o g[sesc
De-mi ancoreaz[-n zare Carpa\ii pe mo=ie.
54 Poezii
SOLDA|I DE PLUMB...
Solda\i de plumb... o, toat[ copil[ria, c`nd
Cu blonde plete, hatmani, desf[=uram gr[mad[
Eroii f[r[ moarte, uita\i ]n c`te-o lad[,
Vitejii f[r[ team[ ]n nemi=catul r`nd.
Iar noi, copii cu s[bii de lemn, porneam la sfad[
Purt`nd ca steag =tergare ]n soare flutur`nd.
Ce tr`nt[, ce b[taie sub duzii din livad[!
+i dup[ b[t[lie c`\i mor\i fugeau r`z`nd...
O, unde \i-e r[zboiul, nevinovat[ vreme!
Acuma lupta url[ =i rana rupt[ geme
+i mor\ii mor aievea iubirilor din \ar[.
Ce zeu-copil se-apleac[ pe oameni-juc[rii
+i seara, r[sturn`ndu-i ]n negrele cutii,
}ngroap[ ]n tran=ee p[pu=ile de cear[?
PE ARGE+ }N SUS
1918-1923
56 Poezii
CTITORII
Acolo unde-n Arge= se vars[ R`ul Doamnei
+i murmur[ pe ape copil[ria mea,
Ca Negru-vod[, care desc[lec`nd venea,
Mi-am ctitorit via\a pe dealurile toamnei.
Prin viile de aur ca banii dintr-o salb[
Pe al colinei mele ]mpodobit pieptar,
}nchis-am fericirea ]n str`mtul ei hotar
De nuci boga\i ]n umbr[, umbrind o cas[ alb[.
Acolo,-n pacea nop\ii, pe drumuri de podgorii,
Am mers t[cut al[turi de carele cu boi,
C`nd neaua lunii ninge pe s[lcii ]n z[voi,
C`nd =opote=te valea de c`ntecele morii.
Las altora tot globul terestru ca o minge,
Eu am r[mas ]n paza pridvorului str[bun,
Ca s[ culeg cu ochii livezile de prun
C`nd alb Negoiul, toamna, de ceruri se atinge.
+i tot vis`nd la vremea c`nd ]nflorir[ teii,
Pe c`nd ]mbrac[ \ara al iernii alb suman,
S[ deslu=esc cum piere trecutul, an cu an,
Pe drumuri dep[rtate sun`ndu-=i clopo\eii.
S[ stau, pe c`nd afar[ se stinge orice =oapt[,
Privind cenu=a cald[ din vatra mea, de-acum
+i s[ aud deodat[, cu-nfiorare, cum
Trosne=te amintirea ca o castan[ coapt[.
57 Pe Arge= ]n sus
}NCHINARE
Priveli=te menit[ s[-mi fie o psaltire,
}nt`ia mea credin\[ =i ultimul meu scut,
Mo=ie aurit[ de-amurg =i de-amintire,
Deal alb[strit de lun[, de dor =i de trecut.
Floric[, ]nflorit[ ]n mai ca o mireas[,
Tu, care legi ]n toamn[ un rod de orice ram,
}ntinde peste mine un v[l de frunz[ deas[,
Prime=te iar la s`nu-\i copilul ce eram.
Aleea mi-o deschide cu bra\ele de mam[
Ca s[ m[ culc ]n casa din deal, la pieptul t[u.
Fii pentru mine sf`nta icoan[ ce din ram[
Alin[ lin feciorul risipitor =i r[u.
Am r[t[cit pe piatra cet[\ilor haine
+i m-am jucat cu anii cum al\ii zv`rl[ mingi...
Tu, numai, p[str[toare a zilelor mezine,
Mai po\i cu-a lor lumin[ pierdut[ s[ m-atingi.
Fii pentru reg[situl o m`n[stire vie
}n care amintirea aprinde lum`n[ri
+i unde, pe o t`mpl[ de umbr[, re]nvie
Ochi cunoscu\i, luceferi ie=ind din ]nnopt[ri...
Nu vezi suind poteca pe dealul din Florica,
Cu ochi de tinere\e =i p[r frumos de nea,
Cum trece spre morm`ntul bunicului, bunica,
|in`nd ca ieri de m`n[ copil[ria mea?
58 Poezii
N-auzi, at`t de-aproape, dar parc[-n alt[ \ar[,
+i r`sul meu zburdalnic =i glasul ei blajin?
Nu sim\i sporind dorin\a =i dulce, =i amar[
De-a reveni mai iute la cel dint`i c[min?...
Cu ochi de alt[dat[ cu degetul pe buze
— A=a cum se cuvine ]n preajm[ de morm`nt —
V[ voi urma, curate =i albe c[l[uze,
Spre cel mai drag, mai trainic =i sufletesc p[m`nt.
FLORICA
Aici ]=i ]ngropar[ bunicii mei copila,
}n loc ferit de-ar=i\[, de viscol =i de v`nt.
Colinei ]nchinar[ iubitul ei morm`nt,
Leg`nd de dealul rodnic =i numele =i-argila.
+i vremea prea fugar[ =i fragedul destin
Al celei ce fusese — abia o zi — Florica...
Azi, de feti\a moart[ noi nu mai =tim nimica;
Dar c`nd acum Florica, ]n soare aprilin,
Etern re]nflore=te, ceva ]n piept m[ doare,
Privind cum prinde raza cu fermecatu-i fir
O fa=[ de bobocul pl[p`nd de trandafir
+i-un z`mbet de lumin[ de fiecare floare.
Un z`mbet ce odat[ tr[ia pe buza ei...
+i m[-nfior la g`ndul p[g`n =i la credin\a
C[ trebuie naturii s[-i altoie=ti fiin\a
P[m`ntul s[ palpite ca inima, de vrei.
59 Pe Arge= ]n sus
MORM~NTUL
De n-ar fi mu=chiul crucii, vedeam un pat de flori
G[tit sub bolta verde =i vie a p[durii.
Ai adormit ]n raiul din slovele scripturii,
Tu, ce-odihne=ti la umbr[ de codri =optitori.
Te-ai cununat cu moartea ca-n basmul Miori\ei,
P[storule de oameni, bunicule! Acum
E=ti zumzet de albine =i-mpr[=tiat parfum
}n via ]mb[tat[ de ]nflorirea vi\ei.
Te-a biruit p[m`ntul, dar l-ai ]nsufle\it
+i l-a p[truns iubirea-\i de \ar[, ca semin\a.
Stejarilor prieteni le-ai d[ruit fiin\a
+i s`ngele, ce curge cu seva ]nfr[\it.
Orice copac din juru-mi ]l simt c[ mi-e p[rinte,
Cu cea din urm[ iarb[ de mult am leg[m`nt.
De dincolo de oameni, de timp =i de morm`nt,
Un ram se-apleac[ tainic s[ m[ binecuvinte.
V~RFUL DEALULUI
Cu-o singur[ sfor\are-ncord`nd v`njosu-i um[r
— Un uria= urc`ndu-=i poverile ce-l str`ng —
Pletosul deal, din vale sui cu vii =i cr`ng
Ca s[-=i revad[ \ara cu sate f[r[ num[r,
Cu casele: mioare, =i turlele: p[stori,
Ce-au cobor`t pe verdea c`mpie arge=an[,
60 Poezii
Cu drumul ce-nso\e=te ]nceata caravan[
De s[lcii pl`ng[toare =i plopi pribegitori;
|inutul unde seara din lunci =i din z[voaie,
Ca =i argintul sprinten, viu apele sclipesc,
+i unde clarul c`ntec de clopot cre=tinesc
Apropie colina de-a cerului v[paie.
O, v`rf de deal! O, cap[t lini=titor de drum!
Opresc aicea pasul =i ]mi dezleg privirea,
C`nd prin amurg se-nal\[, vis`nd nem[rginirea,
Din fiecare cas[ un crin ]nalt de fum.
}N VIE
Tot mai miroase via a t[m`ios =i coarn[,
Mustos a piersici coapte =i crud a foi de nuc...
Vezi, din z[voi sitarii spre alte veri se duc;
Ce vrea cu mine toamna, pe dealuri de m[-ntoarn[?
Nu e amurgul ]nc[, dar ziua e pe rod,
+i soarele de aur d[-n p`rg ca o gutuie.
Acum — omid[ neagr[ — spre poama lui se suie
T`r`=, un tren de marf[ pe-al Arge=ului pod.
Cu galben =i cu ro=u ]=i coase codrul iia.
Prin foi lumina zboar[ ca viespi de chihlibar.
O ghionoaie toac[ ]ntr-un agud =i, rar,
Ca un ecou al toamnei r[spunde toc[lia...
S-a dus. +i iar[=i sun[... =i tace. Dar aud
— Ecou ce adormise =i-a tres[rit deodat[ —
61 Pe Arge= ]n sus
}n inim[ cum prinde o toac[-ncet s[ bat[
Lovind ]n amintire ca pas[rea-n agud.
CASTANUL CEL MARE
Se zbate Str`mb[-Lemne cumplit ]n pomul zdrav[n.
Cu bra\e noduroase =i cu atletic trunchi
}n\elenit ]n vie, de=i p`n’ la genunchi
I s-a urcat, cu-ncetul, p[m`ntul gras =i reav[n,
Dar toamna, sub rodire ]ncununat cu spini,
+i-n noapte plin de pace, de p[s[ri =i de stele,
Ca grindina sloboade castanele lui grele
+i,-nseninat, prime=te pe cre=tetu-i lumini.
Castanul ]ntre struguri =i-a ]n\eles menirea:
Ce-am c[utat pe drumuri, g[se=te st`nd pe loc,
+i, ad`ncind p[m`ntul aceluia=i noroc,
Cu zeci de ramuri \ine ]n bra\e fericirea.
M[ simt, Floric[, -n preajm[-i at`ta de s[rac!
De ce nu poate pasu-mi s[ prind[ r[d[cin[,
+i s[ r[m`n al viei ca pomul pe colin[,
+i s[ m[ str`ng de tine ca vi\a de arac...
R{D{CINI
Nod de n[p`rci, =erpi vajnici c`t bra\ul =i c`t cotul,
Trunchi negru de balaur ]ncol[cit =i rupt,
Ciorchine de =op`rle — p[m`ntul dedesupt
Surp`ndu-se, ]n tain[ se dezvelesc cu totul.
62 Poezii
Dar vraci vicleni cu barb[ de iasc[ =i de mu=ch,
}n nop\i cu lun[ nou[ plesnindu-i cu nuiele,
I-au ]nlemnit deodat[ umfla\i a=a ]n piele
De le-au r[mas sub coaj[ ]nt[r`ta\ii mu=chi.
Frunzarele deasupra, ]mbel=ug`nd colina,
}=i leag[n[ seninul cu v`ntul ]n v[zduh —
Cum s[ cunoasc[ iadul ]n care trup =i duh
Se zbate dezgropat[, sucit[, r[d[cina?
Stau =i privesc la =erpii ce scormone-n p[m`nt
+i la p[m`ntul care le fuge de sub p`ntec...
Copaci, mo=ie, vreme — ne]ndurat desc`ntec...
+i eu, cu tot frunzi=ul =i r[d[cina-n v`nt.
CIRE+UL
Voi ]nh[ma m[garul, ca-n vremi, la c[rioar[
El, ce prive=te toate cu ochi de ]n\elept —
+i voi urma poteca de mult, sui=ul drept
Prin via verde,-n tactul copitei ce-o m[soar[.
+i lu`nd pr[jina lung[ =i co=ul ]mpletit,
O fat[-n v`lnic ro=u va merge ]nainte,
Am s[ opresc m[garul din mersul lui cuminte
Sub un cire=, de roade =i de ani mul\i boltit.
Cire=ul va fi ro=u, ca =i-n copil[rie,
Cire=ele pe ramuri vor at`rna cercei,
Cu bra\e goale, fata va prinde-n =or\ul ei,
La fiece pr[jin[ o sut[ =i o mie.
63 Pe Arge= ]n sus
+i c`nd, t`rziu, lungi umbre se vor culca pe lunci,
C`nd gol va fi cire=ul iar cerul plin de stele,
Bunicei i-a= aduce acas[ co=uri grele...
De-a= mai avea bunic[ =i sufletul de-atunci!
SPRE IZVORANI
Las pov`rni=ul viei s[ cad[-n praf de soare,
+i-ntr-un tunel de frunze umbrite brusc p[trund.
At`t de dreapt[ fuge c[rarea p`n[-n fund
C[ v[d, ca prin ocheanul ]ntors de-o vr[jitoare,
C[su\ele r[zle\e din satul Izvorani
— Mici capre c[\[rate pe-o r`p[ de lumin[
Prin nuci propti\i ca-n b`t[ str`mba lor tulpin[,
Sub saric[ frunzoas[ de g`rbovi\i ciobani —
+i — ar[t[ri din \ar[, ]n stampe japoneze —
Ca o furnic[ neagr[ ce-mpinge albu-i ou,
O fat[ cum zore=te, greu de urnit, un bou,
Nemaiput`nd pe coast[ cireada s-o urmeze.
Pe c`nd din zarea serii ca namile, cu rost
R[sar, r[nind amurgul ceresc cu cornul frun\ii,
Pe r`nd: alba=tri, vine\i, de aur verde — mun\ii
P[zind de-acolo basmul copilului ce-am fost.
P{DUREA DIN VALEA MARE
O sim\i deodat[ toat[, cu o cutremurare,
Cum st[p`ne=te peste micimea ta de om,
64 Poezii
Cu mii de trunchiuri albe =i cu un singur dom
Frem[t[tor — p[durea de fagi din Valea Mare.
Aicea omenirea te las[ pic cu pic:
}ncepi de traiu-\i silnic =i str`mt s[ te desferici,
}nve\i, uimit, s[ intri ]n codri ca-n biserici
+i c[ mai sf`nt pe lume nu poate fi nimic
Dec`t aceast[ pace ]n razele-nser[rii,
C`nd se t`r[sc, al[turi de netede tulpini,
Din arborii aievea al\i arbori mai senini,
Sub frunzele cu glasul dumnezeiesc al m[rii,
+i c`nd, leg`ndu-\i pa=ii de cale, te-ai oprit
Sub fagii nal\i, ]n templul adev[rat al firii,
Ca un bolnav de suflet redat t[m[duirii,
La jgheabul care curge cu =ipot potolit.
CUCUL DIN VALEA POPII
}n zori, ca potera=ii, din v[i =irag ies plopii.
Ascult de la r[scruce cu suflet de haiduc
Cum cucu-n codru verde m[ cheam[ s[ m[ duc
S-opresc la drumul mare norocu-n Valea Popii.
Pe flori, ca pe-o velin\[, stau de la c`nt[tori,
P`ndind cu ochii lacomi din r[s[ritul rumen
Cum soarele sose=te rotund, ca un egumen,
+i num[r[ pe ceruri m[t[nii de cocori.
Pe c`nd ]n calea-i lung[ se roag[ la to\i sfin\ii,
Eu ]l dezbrac de raze sub frasin =i anin.
65 Pe Arge= ]n sus
}n luminosul c`ntec de cuc, m[ ]nsenin
Pe valea-ntineririi =i a f[g[duin\ii.
Dar cucul, pan[ sur[, nu s-a-ndurat s[ stea.
— Cu-cu! aci ]n vale... Cu-cu! sub dealuri zboar[...
— Cu-cu! =i iar ]mi scap[ ]n z[ri o prim[var[...
— Cu-cu! =i mai departe, copil[ria mea...
LA Z{VOI
M[-ntorc ta tine, Arge=, o, r`u de-odinioar[,
Pe drumul de f`ne\e ce fuge printre cl[i,
Dar unde mai sunt ast[zi, s[ \ie-acelea=i c[i,
Tustrei copiii veseli, de-atunci, din c[rioar[?
+i unde-i sc[ld[toarea ]n care ca un vrac
— Z[voi cu p[r de s[lcii =i ochi de ap[ vie —
Schimbai nisipu-n aur, cu varga de magie
A razei pogor`te pe cerul porumbac.
De dou[ ori acela=i nu m-oi sc[lda ]n ape,
C[ci zilele de-a valma cu valul t[u se scurg,
+i vacile b[l\ate de soare ]n amurg
Nu beau acela=i Arge= c`nd vin s[ se adape.
}n cipciit, ]n clopot =i-n =opot nencetat,
Alt r`u, din clip[-n clip[, te-a z[mislit izvorul;
Neb[nuit ca d`nsul m[ na=e viitorul —
Dar tu te chemi tot: Arge=, cu tot: Ion Pillat.
66 Poezii
}N LUNC{
Tu, care treci cu carul sub dealul din podgorii
Duc`nd la c`mp =indril[ sau sus la munte gr`u,
Te-abate-n lunca veche =i m`n[ pin’ la r`u.
Amurgu-n v[i se las[ cu c`rduri de prigorii,
Cu-apusul luna alb[ c[zu ]n hele=teu:
Pe floarea-i ca pe-un nuf[r se-a=az[ brot[ceii,
+i c`ntecul lor straniu, prin umbrele aleii,
Cu zile desc`ntate m-ar urm[ri mereu.
De n-ar ]ncepe-acuma ca-n amintiri s[ sune
Lung clopotele-ncete ce vin de la z[voi,
Dar vacile ]n noaptea albastrului trifoi
Treptat se dep[rteaz[ prin vis =i prin p[=une...
Opre=te-m[ la Arge=, pe plaja care-o =tiu,
S[-i \in ]n m`ini nisipul, ]n cupe efemere,
+i s[ visez — cum fuge prin degete =i piere —
Trecutul, =i talanga, =i soarele t`rziu.
PARCUL GOLE+TILOR
Am a=teptat amurgul ca z[rile s[ fie
Altare largi suflate ]n aur preacurat,
Iar s[lciile, care pe drum au tremurat,
}nspre Gole=ti s[-n=ire albastra lor stafie.
Am stat b[t`nd la poart[ prelung — =i s-a deschis;
+i iat[ casa-n iederi =i parcul ]n paragini,
+i iat[-m[ ca unul ce-ar r[sfoi imagini
Dintr-o c[l[torie pe jum[tate vis.
67 Pe Arge= ]n sus
Aleile — e toamn[ — duc toate c[tre moarte.
R[zoarele se-neac[ ]n bozii =i-n urzici...
+i, inim[-nc[rcat[ de amintiri, ]mi zici:
Va trebui odat[ Florica ta s[ poarte
}n ea pustietatea de care mai bole=ti...
Dar m-am oprit cu m`na sfios la p[l[rie,
C[ci m-ajungeau, lungite de-amurg pe b[l[rie,
Mari, umbrele-nfr[\ite a’ fra\ilor Gole=ti.
LUMINA, IARNA
A nins. }n soare codrul cu trunchiuri de c[rbune
}ntinde umbre-albastre pe proasp[tul om[t,
+i m[ visez la geamuri cu anii ]nd[r[t:
V[d dealul alb, t`rlia =i vremurile bune.
Ies, sc`r\`ie z[pada ca ieri sub pasul meu,
+i, at`rn`nd marame sub\iri de promoroac[
De ramurile joase, lumina goal[ joac[
Azi numai pentru mine =i pentru Dumnezeu.
Apoi ]=i d[ pe spate tot p[rul de beteal[
+i sare ]nv`rtindu-=i al razelor hanger,
+i unde talpa-i roz[ atinge albul ger
Fulger[tor sc`nteie pe nea c`te-o petal[.
Crra!... trece pe sub soare v`slind, ]nt`iul corb.
A stat din joc lumina, pe br`nci se face mic[...
Crra!... stolu-ntreg — =i-n umbr[ r[m`n privind cu fric[
Trei pic[turi de s`nge pe-o ramur[ de sorb.
68 Poezii
BISERICA LUI HORIA
Mai stai vis`nd la mun\ii ce =oimi =i aur poart[?
Pe vale, Arie=ul =optind ]l mai auzi?
Pribeag[ l`ng[ Arge=, v[dan[ printre duzi,
Biseric[ pustie =i f[r[ brazi la poart[.
Cioplit[ din puterea molidului =i din
Credin\a str[mo=easc[ legat-n b`rna dur[,
Ce me=ter vechi, de \ar[, cu greaua lui secur[
|i-a hot[r`t altarul lui Horia, destin?
}n jurul t[u cresc duzii cu fraged[ verdea\[
+i iarba crud[-ntinde la soare plase verzi
S[ prind[ r`ndunele de umbr[. Tu ]\i pierzi
Deasupra lor, ]n frunze, clopotni\a-ndr[znea\[.
Pe mor\ii t[i zadarnic ]i mai a=tep\i, =i nici
Un preot nu-\i mai c`nt[, b[tr`n, din psaltichie...
Dar azi, cu prim[vara, cereasc[ =i pustie,
Sluje=ti botez la granguri =i nunt[ la furnici.
C{SU|A DIN COPAC
Se leag[n[ =i ast[zi, c`nd v`ntul sufl[-n frunz[,
Sus pe stejar-n[l\at[, c[su\a din copac.
Cu gazda mea b[tr`n[ ce bine m[ ]mpac!
}i duc bolnavu-mi suflet, de oameni s[-l ascunz[,
Un suflet ce s[ uite trecutul nu putu
+i care jalnic bate mereu la alt[ poart[,
Un suflet ce iubirea nehot[r`t ]=i poart[
Din loc ]n loc, zadarnic... O, vindec[-mi-l tu!
69 Pe Arge= ]n sus
Tu, sora cea mai bun[ cu aripa =i ramul,
Prime=te-l la fereastra de cer cu cioc`rlii.
Tu, nelegat[ ]nc[ prin grele temelii
De \arina pr[foas[, d[-i s[-=i serbeze hramul
P[durea, =i v[zduhul, =i v`ntul, la un loc —
+i rupt[ din p`rjolul apusului de soare,
F[c`nd din creang[-n creang[, viu, flac[ra-i s[ zboare:
O veveri\[ ro=ie cu coada ei de foc.
CASA DIN DEAL
Prin ochelari de geamuri privea cu ochi de lamp[
Ca o bunic[ bun[ la nepo\elul mic.
Pe-atunci =tiam c[-i vie; azi nu mai =tiu nimic:
Ap[s cu nep[sare de om pe-a u=ii clamp[.
Sub coperi=ul, care ]i sta ca un bonet,
Glicina ei pe t`mple c[dea ca o =uvi\[.
+i, mirosind a floare de tei, a l[m`i\[,
A cantalup, a lis[ de chitr[, a =erbet,
}n fiece odaie dezv[luiam cu fric[
Alt g`nd din vechiul suflet curat =i rom`nesc...
Ce nu-mi cuprinde mintea, de=i ]mb[tr`nesc,
Pe-atunci tr[ia ]n voie ]n inima mea mic[.
Pendulele b[tr`ne mai bat acela=i ceas,
Prelung, ca o dojan[, ]n lini=tea sonor[,
Dar timpul intr[-n cas[ tr`ntindu-i alt[ or[,
+i inima i-o sparge, tic-tac, sub al meu pas.
70 Poezii
C{MARA DE FRUCTE
Deschid cu team[ u=a c[m[rii de-alt[dat[
Cu cheia ruginie a raiului oprit,
Trezind ]n taina mare a poamelor, smerit,
Mireasma, =i r[coarea, =i umbra lor uitat[.
M[ prinde amintirea ]n v`n[tul ei fum,
Prin care cresc pe poli\i =i rafturi, ca pe ruguri,
Arz`nd ]n umbr[, piersici de jar, =i-alba=tri struguri
+i pere de-aur ro=u cu fl[c[ri de parfum.
+ov[itor ca robul, ce calc[ o comoar[
Din basmul cu o mie =i una nop\i, m[-nchin:
V[d pepeni verzi — smaragde cu miezul de rubin —
+i t[m`io=ii galbeni ca soarele de var[.
Se-aprind fantasmagoric caise =i gutui:
Trandafirii lampioane =i l[mpi de aur verde...
Dar p[r[sind c[mara ce min\ile ]mi pierde,
Tot rodul vr[jitoarei cu lac[t ]l ]ncui.
ODAIA BUNICULUI
Nu s-a clintit nimica =i recunosc iatacul
Bunicului pe care, viu, nu l-am cunoscut.
R[mase patu-i simplu =i azi nedesf[cut,
+i ceasul lui pe mas[ =i-a mai p[strat tic-tacul.
V[d rochia bunicii cu =al =i malacov,
V[d uniforma veche de ”ofi\er” la mod[
Pe c`nd era el Junker — demult — sub Ghica-vod[,
C`nd mai mergeau boierii ]n butc[ la Bra=ov.
71 Pe Arge= ]n sus
+i l`ng[ b[\u-i rustic, t[iat ]n lemn de vie,
V[d putina lui unde lua b[i de foi de nuc.
A sc`r\`it o u=[... un pas... =i-a=tept n[uc
S[ intre-aci bunicul dus numai p`n[-n vie.
Un ron\[it de =oarec sau ceasul m[ trezi?
Ecou ]=i fac, ]n tain[, ca rimele poemii...
+i ceasul vechi tot bate, tic-tic, la poarta vremii,
+i =oricelul roade trecutul zi cu zi.
OCHELARII BUNICII
Pe scrin, p[str`nd privirea ei vie, au r[mas
Pe galbena gazet[ ce-ncremene=te anul.
Odaia de-alt[dat[ mi-arat[ talismanul:
Iau ochelarii moartei =i-i pun sfios pe nas.
Prin abureala vremii nu s-a schimbat nimica,
Doar pozele din rame vechi au ]ntinerit...
Dar din ad`nc de-oglind[ ]n fa\[, mi-a z`mbit
}n jil\ul ei — ca-n vremea c`nd eram mic — bunica.
La geam fo=ne=te plopul sau pa=ii au fo=nit?
Prin u=a z[vor`t[ ”ei” intr[ ]n odaie.
E o feti\[: Pia, cu bucle: Niculae...
Dar cine e b[iatul acela lini=tit?
Bunica-i d[ pe frunte, blond, p[rul la o parte...
De ce se uit[ astfel la mine? Nu-l mai =tiu...
Nu vreau s[-l =tiu... nu pot s[-l =tiu... E prea t`rziu!
De omul chel =i r[u, r[m`n legat pe moarte.
72 Poezii
CAPELA
De ce te-au dus, bunico, intr-o chilie rece
+i te-au l[sat cu to\ii sub lespezi de cavou?
C`nd lunca e un c`ntec =i dealul un ecou
Cresc`nd mereu pe vreme ce prim[vara trece,
C`nd g`za cea mai mic[ din soare ia un strop,
+i c`nd lumina c[lc[ prin aurite ganguri
}n cr`ngul plin de cintezi, de mierle =i de granguri...
Te-a=teapt[ iasomia =i-albastrul heliotrop,
Albi, trandafirii-n floare ]ntreab[ to\i de tine.
De ce nu vii ca-n vremuri cu secatou-n m`ni?
Gr[dina te dore=te de-at`tea s[pt[m`ni!
Dar nu mai vii... chiar ziua s-a stins... =i noaptea vine.
O pulbere de lun[ albe=te pe livezi —
+i iar se face iarn[ ca-n ziua ]ngrop[rii,
Florica ta se pierde ]n umbrele uit[rii,
Capela ta r[m`ne pe dealuri de z[pezi.
ODIHNA TATII
Bunicul meu aicea se odihnea odat[.
Pe banca de lemn rustic a=az[-te =i tu,
Feti\a mea, pe locul ]n care-n vremi st[tu
+i mama — o feti\[ ca tine — cu-al ei tat[.
Prive=te dealul unde tr[ir[m ]n trecut,
+i capul drag pe bra\u-mi proptit, a=a, \i-l las[.
73 Pe Arge= ]n sus
}ncape toat[ via =i vechea noastr[ cas[
}n sufletul t[u t`n[r din alte vremi f[cut.
Departe pe z[voaie un tren ]=i pierde fumul
Ca o n[fram[ care se schimb[-n porumbei...
Nu fumul, via\a piere — =i pa=ii mei mai grei,
Ecou de-acum, urmeaz[ pe-ai t[i u=ori pe drumul
Pe care =i bunicul cu mam[-mea venea.
N-auzi cum sun[ pa=ii lor de odinioar[?...
Pe sub castanul mare, ]n seara ce coboar[,
S[-i a=tept[m s[ vie cu noi, feti\a mea.
STR{INUL
Pe banc[, sub castanul din vie, te a=eaz[,
Str[ine, ce venit-ai priveli=tea s-o vezi —
Florica e acolo, cu cas[, parc, livezi,
+i peste drumul mare: z[voiul. }nsereaz[.
C`mpia e albastr[ =i-n zare norii ard.
Sclipe=te R`ul Doamnei ]nspre apus, o clip[...
Un taur muge; pu\ul cu lan\ =i roat[ \ip[;
+i vrr!... un zbor de vr[bii zbucne=te dintr-un gard...
Te-apleci mirat, str[ine, pe-amurg ca pe o ram[
Ce-ar str[luci din umbra muzeului pustiu,
+i crezi, pornind aiurea, r[nit de-un dor t`rziu,
C[ ai cuprins Florica... Dar n-ai z[rit, ia seam[,
Pe-albastra dep[rtare a luncii de demult,
Trecutul meu, ce arde sclipind ]n R`ul Doamnei —
74 Poezii
N-ai auzit, deodat[ rup`nd t[cerea toamnei,
Vrr!... timpu-n zbor, pe care cutremurat l-ascult.
COPIL DE-ODINIOAR{
Prin iarn[ din c[mara z[vorit[
Se furi=eaz[ cald miros de mere,
Readuc`nd ]n vremea viscolit[
Iar toamna cu trecut[ m`ng`iere,
C`nd sufletul ]mpov[rat venise,
Cu t`rna lui de poame =i de vise.
}n casa amintirilor ]nchise.
+i-n inimi amor\ite de-a lor straj[.
Str[bat ad`nc, ]mb[ls[m`nd g`ndirea,
Cu seva lor fierb`nd din nou sub coaj[,
Copil[rescul dor =i am[girea.
+i-n inimi, viu ca =i ]nt`ia oar[,
Te scoli din somn, tu, cel de-odinioar[,
Din somnul t[u, copil de-odinioar[.
SEPTEMVRIE
Din bulg[rii vin care cu vinete =i verze.
Se-afund[-n z[ri, departe, un unghi obtuz de berze.
Am ]nt`lnit o fat[ cu tuf[nele-n bra\e.
Un v`n[tor la iazuri a tras cu pu=ca-n ra\e.
Aud prin porumbi=te chel[l[ind ogarul.
Love=te rar =i ritmic butoiul gol, dogarul.
75 Pe Arge= ]n sus
Azi n-a l[sat posta=ul ziarele din t`rg;
Dar mere poleite ca-n basme dau ]n p`rg.
Pesemne-n co=ul nop\ii vrea soarele s[ cad[;
Au ]nceput de-o vreme =i zilele s[ scad[.
La lamp[, =i c`nd ziua cu totul s-o umbri,
Voi reciti Pasteluri de V. Alecsandri.
TOAMN{
Au vuit prelung ca v`ntul p[s[rile migratoare
Peste casa p[rinteasc[ unde ieri m-am reg[sit
Singur cu lumina, care galben[ venea din soare,
}n odaia de-alt[dat[ s[-mi ureze bun sosit.
Toamn[, iat[-ne-mpreun[, gospodin[ ce por\i cheia
Ruginit[, ca o frunz[, a trecutului meu mort.
Tomn[, iat[-ne al[turi, noi cu visul, pe aleia
Nucilor ce ancoreaz[ pentru iarn[-n al t[u port.
Precum seara, pe c`mpie c`nd f`=ii se prinde cea\a,
Tot auzi sun`nd vecernii =i nu =tii de unde vin,
Sub frunzarele r[rite amintirea cheam[ via\a,
Dar trecutul ]i r[spunde ca un clopot ]n declin.
Zile albe, zile negre... ce str[ine, ce departe,
Buclele ]n care dorul meu de cer l-am ]ngropat...
Toamn[, las[-m[ s[ m`ng`i p[rul t[u de frunze moarte,
P[rul t[u de aur ro=u =i de soare ]ntrupat.
76 Poezii
JUC{RII
Dar ce m-a pus ]n seara tihnit[ de Cr[ciun,
Sa iau ]n m`n[ lampa, s[ dau ]n l[turi u=a?
}n fa\a mea st[ calul de lemn =i st[ p[pu=a
Cu suflet de t[r`\e, nevinovat =i bun.
St[ micul tren mecanic ]n gara lui prea mic[,
St[, c`mp de lupt[, masa solda\ilor de plumb
+i, galbene ghiulele, stau boabe de porumb,
Stric`nd or`nduiala o=tirii f[r[ fric[,
+i tot ]nchis de-atuncea albumul de imagini,
Ce deschisese \ara de fantasmagorii.
Azi chipurile =terse sunt numai m[rturii,
C[ ochiul nu revede la fel acelea=i pagini.
C[ci unde-i trenul fulger pentru-nconjurul lumii?
Armatele pornite spre st[p`nirea ei?
P[pu=ile sfioase ]n rochii de femei,
Primindu-ne iubirea sau ]ndr[zneala glumii?
Cu primul dor de duc[ ce-n mine izvor`t-a,
Azi unde-i calul Vinte= s[ sufle foc pe n[ri?
Aceste biete lucruri, ce fur[ ]mb[t[ri,
Sa fie mai reale c`nd moarte-s intr-at`ta!...
}n fa\[ am doar calul de lemn, am doar p[pu=a
Cu suflet de t[r`\e, nevinovat =i bun...
+i m[ g`ndesc ]n seara pioas[ de Cr[ciun,
}n care-mb[tr`nirea =i-a strecurat cenu=a,
77 Pe Arge= ]n sus
C[ va sosi =i ziua c`nd f[r[ ochi =i m`n[
Voi reveni — de ce nu? — ]n vechiul meu iatac,
Spre a sim\i cu mil[ cum toate se prefac
}n juc[rii menite str[ine s[-mi r[m`n[.
Ca-ntotdeauna sta-vor =i tocul, =i caietul,
+i fila ]nc[rcat[ cu colb de poezii.
Intr-un pahar mixandre uitate-or putrezi,
+i cucul din ceasornic ]=i va urma tabietul.
+i versurile mele ]mi vor cer=i oprirea.
O, strofele pe care, ani lungi, ca un zaraf
Le-am str`ns cu s`rg ]n suflet, le-am c`nt[rit ]n vraf
G`ndind cu vorbe de-aur s[ cump[r nemurirea.
Dar sfintele silabe cu rim[ =i cezur[,
Ce-mi sunt acuma: c`ntec, icoan[ =i parfum,
Nu vor p[trunde p`n[ ]n visul meu postum
Desc[tu=at din steiul de p[m`nteasc[ zgur[.
Voi recunoa=te totu=i, pe poli\a unic[,
Doar c[r\ile ce-ncuie perfecte am[giri...
+i fata ml[dioas[ cu coapsele sub\iri,
Ce-n patu-mi doarme goal[, ]n ghem ca o pisic[.
Le-oi recunoa=te toate, nepricep`nd nimic
Din c`te ast[zi omul cel nou iube=te-n ele,
+i le-oi privi cu-aceea=i mirare ca pe-acele
Relicve mo=tenite de la copilul mic.
78 Poezii
DRUM DE NOAPTE
Calea=c[, drum de noapte, p[duri ad`nci de fag
+i prin frunzi=e lun[ cernut[-n cea\[ fin[,
Poiene necosite de mult =i miros vag
De flori de f`n ]n floare, de fragi =i de sulfin[...
}n pace sufleteasc[ topindu-se, te-alin[
Realitatea vremii pe al naturii prag,
Prin ce metempsicoz[ rev[d obrazul drag
Al fetei de-alt[dat[ ]n alb[ crinolin[?
Aceia=i ochi s[lbatici, acela=i z`mbet trist,
Din care f[urisem a dorului povar[,
+i eu acela=i t`n[r =i palid bonjurist...
C`nd ea ]nf[=urat[ ]n v[lul de percal
}mb[ls[mat de v`ntul p[durilor, ]n var[,
Visa la iarn[ baluri la consulul muscal.
79 Pe Arge= ]n sus
ACI SOSI PE VREMURI
La casa amintirii cu-obloane =i pridvor,
P[ienjeni z[brelir[ =i poart[, =i z[vor.
Iar hornul nu mai trage alene din ciubuc
De c`nd luptar[-n codru =i poteri, =i haiduc.
}n drumul lor spre zare ]mb[tr`nir[ plopii.
Aci sosi pe vremuri bunica-mi Calyopi.
Ner[bd[tor bunicul p`ndise de la scar[
Berlina leg[nat[ prin lanuri de secar[.
Pie-atunci nu erau trenuri ca azi, =i din berlin[
S[ri, sub\ire,-o fat[ ]n larg[ crinolin[.
Privind cu ea sub lun[ c`mpia ca un lac,
Bunicul meu desigur i-a recitat Le lac.
Iar c`nd deasupra casei ca umbre berze cad,
}i spuse Sbur[torul de-un t`n[r Eliad.
Ea-l asculta t[cut[, cu ochi de peruzea...
+i totul ce romantic, ca-n basme, se urzea.
+i cum =edeau... departe, un clopot a sunat,
De nunt[ sau de moarte, ]n turnul vechi din sat.
Dar ei, ]n clipa asta sim\eau c[-o s[ r[m`n[...
De mult e mort bunicul, bunica e b[tr`n[...
80 Poezii
Ce straniu lucru: vremea! Deodat[ pe perete
Te vezi aievea numai ]n =tersele portrete.
Te recuno=ti ]n ele, dar nu =i-n fa\a ta,
C[ci trupul t[u te uit[, dar tu nu-l po\i uita...
Ca ieri sosi bunica... =i vii acuma tu:
Pe urmele berlinei tr[sura ta st[tu.
Acela=i drum te-aduse prin lanul de secar[.
Ca d`nsa tragi, ]n dreptul pridvorului, la scar[.
Sub\ire, calci nisipul pe care ea s[ri.
Cu berzele ]ntr-`nsul amurgul se opri...
+i m-ai g[sit, z`mbindu-mi, c[ prea naiv eram
C`nd \i-am =optit poeme de bunul Francis Jammes.
Iar c`nd ]n noapte c`mpul fu lac ]ntins sub lun[
+i-am spus Balada lunei de Horia Furtun[,
M-ai ascultat pe g`nduri, cu ochi de ametist,
+i \i-am p[rut romantic =i poate simbolist.
+i cum =edeam... departe, un clopot a sunat
— Acela=i clopot poate — ]n turnul vechi din sat...
De nunt[ sau de moarte, ]n turnul vechi din sat.
81 Pe Arge= ]n sus
ACUAREL{
Nu cuvintele purtate ca argin\ii
V`ntura\i din m`n[-n m`n[ pe tejghele
Ar putea s[ mi te cheme-n ochii min\ii,
R`u muntean, cu limpezimi de acuarele.
Cum s[ dau eu slove negre =i tocite,
Jocul fraged: numai ap[, numai soare,
+i frunzi=ul: spum[ verde pe r[chite,
+i lumina: aur sprinten sub picioare;
Naltul cer prim[v[ratic care m`n[
Sus la munte, pe ulmet =i pe arini=ti,
Norii albi =i le adap[ turma p`n[
Vine seara cu-ale umbrelor nelini=ti;
Ridic`ndu-se ]n noapte: vajnic taur,
Dealul care pa=te cer de st`njenei;
+i zv`cnindu-=i bobul mic spre clo=ca de-aur,
Stelele zv`rlite-n zare — pumn de mei;
Casele cu prisp[ scund`, st`nd pe labe,
Suri z[vozi lega\i de drumurile-funii;
Toate morile-n genunchi, ca ni=te babe
Ce albesc pe prundul g`rlei p`nza luni...
C`t a= vrea s[ uit de tot abecedarul.
Din t[ceri s[ pot urzi p[ienjeni=uri,
S[ prind stele lic[rind pe-ntreg hotarul
Apelor ]ncremenite-n lumini=uri.
82 Poezii
+i, ]n zori, ]n vorba-mi nou[ s[ p[trunz[:
Ceru-n aripi care c`nt[ ar[turii,
Glasul apei, tactul morii, v`ntu-n frunz[,
Cucul, ritmic, ca =i inima p[durii.
SATUL MEU
1923
84 Poezii
HARTA
Sunt satul str`ns ]n punct pe o h`rtie:
Paing ]n drumuri negre, ca-ntr-o plas[.
Privindu-m[ =colarul o s[ =tie
Ce nume port, ]n ce jude\ =i plas[.
At`ta tot; c[ci oameni, vetre, locuri
+i c`mp, =i cr`ng, =i brazd[, =i livad[,
+i cerul minunat cu mii de jocuri
De raze =i de umbre — n-o s[ vad[.
LUMINA
Te ]nt`lnesc =i-aici. Ce drag mi-e ceasul!
M-am aurit acuma de chindii.
}\i m[resc umbra, sufletul =i pasul
Spre satul unde trebuiai s[ vii.
Te duc pe t[lpi de soare p`n[-n noapte
+i vei p[=i-n condurii lunei noi,
C`nd r[s[rind din lanurile coapte
B[tr`nii nuci vor ]ntreba de noi.
PROPRIETARUL
Am fost, c`ndva, st[p`nul de pe lanuri...
Azi st[p`nesc un parc — nu mi-e destul.
Am dat cu drag terestre oceanuri
De p[m`nt gras =i negru, prea s[tul.
85 Satul meu
|[ranii azi ]mi stau pe ar[tur[...
Eu ]i socot de buni, ei m[ cred r[u,
Ne ]n=el[m, m[-ntreb, ]n ce m[sur[?
Sa fii st[p`n pe inimi e mai greu.
VLAD PLUGARUL
Sunt un plugar, m[ cheam[ Vlad Nicoar[;
Am fa\a aspr[ =i t[iat[-n lemn,
De satul meu m[ leag[ str`ns o sfoar[
De \arin[ =i sapa mea de lemn.
Eu nu cunosc sub cer dec`t p[m`ntul
Mai negru ca o p`ine de secar[.
D[-mi, Doamne, s[-mi c[leasc[ leg[m`ntul
Un plug, doi boi =i bra\ul care ar[.
ILIE BACIU
Proptit ]n b`t[ st[ cu trei picioare
}n sarica l[\oas[ c`t un urs —
Aicea, de c`nd \ara e sub soare,
}n juru-i oi =i veacuri i s-au scurs.
+i l-a p[lit un g`nd ]n noaptea lung[:
E poate =i acolo un oier
Ce-=i mulge toate stelele ]n strung[,
De curge Calea Laptelui pe cer.
86 Poezii
BABA VI+A
Sunt manca mor\ilor din sat — m[ cheam[
Doar ei s[ le sp[l trupul, n-am copii.
De fa\a lor adev[rat[ nu mi-e team[ —
Cu m`na mea pe r`nd ]i primenii.
Le fac coliva =i-i veghez la noapte
C`nd primul somn le e a=a st`ngaci...
Vezi — s[ n-o spui — ei tot m[ strig[-n =oapte,
Cu sila ]i adorm ca pe sugaci.
COPACII DIN SAT
De ce-ai s[dit ]n satul nostru case
+i garduri vii, c[ru\e =i plugari,
C`nd singuri st[m — r[ze=i cu crengi pletoase —
+i-l str[juim de v`nturile tari?
+i omului de ce i-ai dat fiin\[?
Azi e aici =i m`ine ]n vecini,
C`nd noi suntem un loc =i o credin\[,
Ai satului — din frunz[-n r[d[cini.
CIMITIRUL
Sunt satul cel adev[rat, cel unde
N-au casele nici poart[, nici fere=ti,
M[ calci — =i pasu-\i d[ s[ se cufunde,
+i timpul sun[-a gol, c`nd m[ g[se=ti.
Salc`mii mei ]i v[d prin r[d[cine —
Nu-i mai cuno=ti de cer =i v`nturi goi?
87 Satul meu
Nici fra\ii t[i n-o s[-i cuno=ti ]n mine
C`nd trupul ca o hain[ ]l despoi.
HORA
M[ nasc la han o dat[-n s[pt[m`n[,
Mi-e p`ntec cobza, fluierul mi-e os.
Nu pot tr[i de nu m[ \in de m`n[
Fl[c[ii d`rz sau fetele sfios.
Ce chiot dau c`nd ies prin b[t[tur[!
Tot calc =i bat ]n tact =i-alerg pe loc...
Spre sear[ ame\esc de b[utur[,
Dar nu m[ las — c[ mor de nu mai joc.
ST~LPII DE TELEGRAF
Am pironit ]n cuie nalte drumul
S[ n-o porneasc[ razna-n porumbi=ti —
Catarge ancorate cu duiumul,
Ce toate fug c`nd numai tu te mi=ti.
}ntindem r[muri=uri de re\ele
+i ]n amurg rodim cu soare-aprins...
}n toamn[ ]nfrunzim cu r`ndunele:
Un fel de frunze negre cu piept nins.
BROTACUL
O frunz[ verde a s[rit din iarb[
}n ap[ — sperie stelele din lac
88 Poezii
Ce tot clipesc din ochi =i se ]ntreab[
De d[ iar toamna-n foi... E un brotac.
Un brot[cel cam beat de-at`ta var[,
De-at`t parfum de flori cam uluit,
Ce se tot salt[ pe a lunii scar[.
+i vrea s-ajung[-n ceruri negre=it.
T{CEREA
Cobor pe c`mp o dat[ cu-nnoptarea,
Sunt pretutindeni =i nu-s nic[ieri,
M[ prinde pitulat[ nemi=carea;
Dar pier, cu glasul tare de m[ ceri.
M[ sf`=ie cuco=ii, c`ini m[ latr[,
La iaz m[ joc cu luna plin[-n stuf,
}n jurul l[mpii a\ipesc pe vatr[,
+i satul doarme-n mine ca-ntr-un puf.
IARN{
|i-aduc om[tul lini=tit ce-apas[,
Cu fulg u=ure, ca o piatr[ grea
Pe \arin[, pe suflet =i pe cas[ —
+i-l las pe geamuri preschimbat ]n stea.
De-acum c`mpia va fi foaia nou[
Pe care s`nii-nseamn[ stranii dungi,
+i-n tine, c[l[torule, -o s[ plou[
Cu zurg[l[i, cu amintiri, cu doruri lungi...
BISERIC{ DE ALT{DAT{
1923-1926
90 Poezii
SPRE SCHIT
Mesteac[nii, ]n v`nt, pe dealuri bat m[t[nii
La troi\a cu nori de aur ]nvechit —
Poteca i-a l[sat pe marginea poenii
+i ]mpletind lumini d[ fuga p`n’ la schit.
Egumenul b[tr`n de pe pridvor prive=te
La apele din st`nci sc[p`nd argintul viu,
La turma, sus pe plai, ce iarba-n fl[c[ri pa=te,
La omul, ]n amurg, pornit la drum t`rziu.
Clopotni\a de lemn p`nde=te peste curpeni
+i clopotele vechi ]nal\[ glasuri mari
S[ cheme prin p[duri, cu sufletul ]n cumpeni,
Pe c[l[torul st`nd la crucea din hotar...
Dar drumul pov`rnit, la vale duce umbr[
C`nd, p`lcuri, mieii albi pe culmi mai duc z[pezi —
De-acum e fo=net lung ce-a fost sclipiri de und[,
De-acum tu sim\i ad`nc ce nu mai po\i s[ vezi.
M~N{STIRE
Pe z[ri str[vechi ca scoar\e oltene=ti,
|esute-n flori =i pas[ri de-amurgire,
Pe culmi te ]n[l\ai, s[ ]mpline=ti
Logodna cerului cu \ara — m`n[stire.
+i valea ca o carte s-a deschis,
+i-nt`ia stea citi ]n ea prea bine,
91 Biseric[ de alt[dat[
+i ce-a fost trup de om s-a f[cut vis,
+i ce-a fost dor s-a ]mp[cat cu sine.
+i-n mine, =i-n poian[, =i pe drum
Deodat[ s-a ]ntins at`ta pace
C[ Dumnezeu plutea ca un parfum
De f`n cosit, c`nd claia se desface...
+i-a= fi crezut c[ totu-i zugr[vit
+i c[ privesc, copil, o stamp[ veche,
De nu-mi venea — c`nd =ters, c`nd deslu=it —
Un zvon ad`nc de clopot la ureche.
TOACA
Pe curtea m`n[stirii ]mi deschid,
Ca peste visul sufletului, geamul.
T[cerea e de piatr[: un molid
+i-a-ncremenit ]n luna plin[ ramul.
Biserica de b`rne s-a-nchinat
La steaua cea dint`i, ca la icoan[.
Un ]nger ca un nor ]ndep[rtat,
Proptit de mun\i se roag[ alb ]n stran[.
Ce-i om s-a stins — ce-i sunet a murit...
Tr[ie=te numai schitul =i copacul.
T[cerea cerului a \intuit
Cu stele grele de o\el capacul...
Dar clar o pic[tur[ a c[zut,
Sp[rg`nd oglinda timpului ]n dou[ —
92 Poezii
+i-ascult ]n piept =i-aud ]n schitul mut
M[rg[ritarele cum plou[.
E toaca ta! A ]nceput s[ bat[
Sub cer, prelung, cu inima deodat[.
MONAHUL LA CAPRE
A fluierat un tren departe,-n vale —
De-aci la el ce multe veacuri sunt!
Sub munte, unde schitul se pr[vale,
O toac[ sun[ =i-a t[cut ]n v`nt.
At`ta tot — pe cerul nalt ere\ii
Cunun[ torc din zborul nemi=cat
Poienii ce at`rn[ pe pere\ii
De st`nci t[iate-n piscul detunat.
Monahul ro= la capre st[ de paz[,
S[lb[ticit, sl[bit de-a=a pustiu —
Singur[tatea singur[-l vegheaz[,
Dih[niile din codru de-l mai =tiu...
+i-acum c`nd umbre pe furi=, ]n tain[,
Lungesc pe jos copac l`ng[ copac,
Vin caprele, se freac[ de-a lui hain[
Ca de-un gorun cu coaj[ de =iac.
Prin sfe=nice domne=ti de flori de naib[
Z[re=te satul, casa cu livezi,
+i fata alb[ ca o iad[ alb[,
+i ochii-i verzi ca firul ierbii verzi...
93 Biseric[ de alt[dat[
+i m`na aspr[ m`ng`ie alene
Bl[ni\a iedei =i se pierde-n ea —
+i parc[ muiere=te ard sub gene
Priviri viclene ca ispita grea.
Dar \apul negru =i b[rbos, deoparte,
Chior`= aprinde galben ochi de drac —
Pe c`nd mesteac[ni albi, ca ]ntr-o carte
De basme, din penumbr[ se desfac,
R`sar — arhangheli mari — prin amurgire
Cu arip[ =i sabie de foc,
Pe c`nd monahul cel ie=it din fire
Ca la icoan[ b`jb`ie pe loc.
BISERIC{ DE ALT{DAT{
Biseric[ de alt[dat[, ce ctitor mi te-a scos ]n cale
Cu zarz[rii din curtea veche n[p[dit[ de urzici,
Sub coperi= l[sat pe-o r`n[, la margine de mahalale,
Sub turnul m`ng`iat ]n aripi de raze =i de r`ndunici...
Cu chipul =ters ]n zugr[veal[: Matei =i Marcu, Ion =i Luca,
Evangheli=tii de pe vremuri, tuspatru, predic[-n pustiu —
Amurgul doar =i toamna, singuri, dau s[ p[trund[ prin uluca
Gr[dinii Domnului, pe care azi credincio=ii n-o mai =tiu...
Biseric[ de alt[dat[, din nou prime=te s[-\i calc pragul
Ca-n noaptea prim[verii mele cu zarz[rii-nflori\i pe cer.
}n somnul ve=nic bunu-\i preot de mult =i-a lep[dat toiagul
+i ]ntru Domnul odihne=te b[tr`nul s[u paracliser.
94 Poezii
Stau singur ]n amurg de toamn[ azi, singur eu cu patimi
multe —
+i nimeni nu mai toac[ seara prin suflet =i prin mahala,
Nu-i nimeni sa se roage-n tind[, =i taina nimeni s-o asculte
+i la icoane s[ aprind[ sf`nt l`ng[ sf`nt, stea l`ng[ stea.
POVESTEA MAICII DOMNULUI
RUG{ CA S{ }NCEP
Vreau, Maic[ Preacurat[,
Povestea ta s[ fie
}n grai cinstit lucrat[,
Ca l`na dintr-o iie.
+i ca s[-\i \es chilimul
M[ \ine tu de m`ni.
M[-nve\e heruvimul
Colinda din b[tr`ni.
F[-mi graiul bun ca oul
}ncondeiat de Pa=te,
Blagoslovit ca boul
C`nd Domnul meu se na=te.
Str[lucitor cuv`ntul
Mi-l f[ cum e la noi
Lumina pe p[m`ntul
Cu plopi =i dealuri moi.
95 Biseric[ de alt[dat[
}nal\[-mi vorba bine:
Troi\[ la r[scruce —
Drume\ul s[ se-nchine
De vine ori se duce;
O limpeze=te-n r`ul
Ce r`de sub arini,
O-ncinge str`ns cu br`ul
Durerii de cre=tin.
D[-mi, mie, p[c[tosul,
Un suflet de b[teal[,
S[-\i dea =i el prinosul
Lui sf`nt ]n zugr[veal[ —
S[ fiu ca iconarul,
De nimeni, cunoscut.
Nu-mi trebuie slav[. Harul
|i-l cer: Am ]nceput.
NA+TEREA
N-au fost m[slini, nici dafini, nici smochini...
P[m`ntul sf`nt nu e al Galileii —
La noi e Nazaretul. Ioachim
De pe pridvor prive=te R`ul Doamnei,
St[ mo=ul alb ]n portul de la \ar[,
Dar sufletul ]ntr-`nsul e catran,
C[ci Domnul n-a voit copii sa aib[
+i oamenii cu r`s l-au judecat.
96 Poezii
St[ Ioachim =i-n sufletu-i se roag[
Ca-ntr-un pustiu de piatr[ =i nisip.
}nchin[ Domnului via\[ dreapt[,
Jertfe=te ce-a arat =i ce-a s[dit.
Cu furca-n br`u mergi, Ano, ]n livad[
S[-\i pasc[ pomi=orii albi din m`ni
Ca miei priori n[scu\i ]n prim[var[,
Pl`ng`nd c[ nu e=ti mam[, s[-i m`ng`i.
Sub un m[lin ]n floare te a=az[ —
Un cuib de granguri c`nt[ pe un ram.
Te roag[, Ano, Domnului, c[ci iat[
De-o floare pomu-n rai s-a scuturat.
Prin nori de-argint petala se pogoar[;
Cu umbra-n cruce cade un l[stun —
+i casa ta, Ioachime, e alb[
De binecuv`ntarea unui prunc.
COPIL{RIA
Cine sa ghiceasc[ taina? Cin’ sa cread[
C[-n feti\a cu opinci =i cu opreg,
Maica Domnului se va ivi odat[...
Nici p[rin\ii ei, privind-o, nu-n\eleg.
Mieii tat[lui ]i pa=te pe toloac[,
Duhul sf`nt ca un porumb ]i st[ pe m`ni,
+i pe c`nd copiii satului se joac[,
Clopote ]i sun[ seara ]n f`nt`ni.
97 Biseric[ de alt[dat[
}ngerii o \in cu basme l`ng[ vatr[,
Beau cu d`nsa spuma laptelui din blid.
Aripi zboar[ de se mi=c[-n prag o piatr[
Sau arga\ii poarta mare de-o deschid.
Spun vecinii: — ”Ioachime, fii de paz[,
C[-\i bole=te fata mic[ de-un deochi”...
Dar un orb ]n fa\a ei ]ngenuncheaz[
+i se roag[ =i pricepe f[r[ ochi.
JURUIREA
+i dac[-a fost Sf`nt[-M[ria cea mic[,
S[ mearg[ la hram cu to\i se ridic[.
+i dac[-a fost ziua de toamn[ senin[,
C`nd urc[ Negoiul pe z[ri de lumin[,
Pe la drumul cu plopii fo=nind frunza rar[,
P[rin\ii Mariei pornir[ ]n \ar[.
Feti\a-n c[ru\[ =edea ]ntre ei—
Ca apa de =ipot erau ochii ei.
Trecur[ o vale, =i dou[, =i =apte...
E noapte, =i cerul e calea de lapte
Pe care se duce car mare =i-oier —
Ioachime, schitul nu e nic[ieri.
Zadarnic ceri drumul pierdut, la o st`n[.
Feti\a adoarme cu capul pe m`n[,
98 Poezii
+i maic[-sa \olul ]l trage pe ea —
Maria acolo sf`nt vis c[ visa.
+i, iat[, prin frasini r[sare lin luna...
Argintul din vis se las[ ca bruma.
Un schit se veste=te, nou-nou\, din p[m`nt,
Ca S`nt[-M[ria s[-i fie hram sf`nt...
+i cum calc[ fata cu frica-n altar,
}n cer sun[ buciume peste hotar.
+i cum se ]nchin[ smerit la icoane,
To\i ]ngerii Domnului c`nt[ ]n strane.
BUNAVESTIRE
|esea cuminte ca ]ntotdeauna
Maria borangicul la r[zboi,
+i cum prin sear[ c[deau umbre moi,
I s-a p[rut ]nt`i ca intr[ luna,
At`t de alb venea. Dar nici o raz[
Nu calc[ mai u=or pe t[lpi de vis —
+i s-a mirat ea: cine a deschis
Larg poarta? — C`nd s-a ridicat s[ vaz[,
I-a n[lucit acum c[ porumbelul
Ei alb b[tea din aripi l`ng[ ea.
+i cum, sfioas[, fata-l m`ng`ia,
Arhanghelul dezv[luindu-=i felul,
99 Biseric[ de alt[dat[
Nu s-a temut, nu s-a ferit de d`nsul
— Cu ]ngerii se sf[tuia de mult -
S-a bucurat spun`ndu-i: — “Te ascult”.
Arhanghelul t[cu, ]nchis ]ntr-`nsul.
Atunci s-a speriat, c[ci nici un sunet
Nu-i pogora ]n suflet solul sf`nt.
Dar a picat ca moart[ la p[m`nt
C`nd ]ngerul cu tr[snet =i cu tunet
A fulgerat, nea=teptat, Bunavestire...
IOSIF TESLARUL
Ea ]l privea cum m`nuia rindeaua
Pe bl[ni de brad. Cioplit =i el ]n lemn,
Nu b[nuia teslarul c[ ]n greaua
Penumbr[-a candelii cu untdelemn,
Maria sta p[zind ]ntruchiparea
Lui Dumnezeu ]n trupul ei curat.
Dar cum, m[rit[, flac[ra ]n para
Luminii-i da obrazu-adev[rat,
Iosif, =terg`nd n[uc sudoarea frun\ii,
A ridicat ]n blestem pumni seme\i —
C`nd, iat[, cu un pas ce mi=c[ mun\ii,
L[s`nd icoana goal[ pe pere\i,
Un ]nger cobor]: acela=i — din Vestire,
Maria ]ns[ nu-l mai cunoscu.
100 Poezii
V[z`ndu-l, omul ]=i veni ]n fire
+i se sfii =i parc[ pricepu.
NA+TEREA DOMNULUI
— Dup[ legenda poporan[ —
Jos sub poarta raiului,
Pe sub Piatra Craiului,
Unde-ncep muscelele,
Apele =i stelele,
Vezi, albind ca pe chilim,
T`rg pre nume Vifleim.
T`rg str[vechi ]n bog[\ii,
Tot ]n minte s[ mi-l \ii.
Turle sc[p[r`nd argint
Cu br`u falnic ]l ]ncing
+i-l ]mbrac[-n poleial[
De-aur, raza de beteal[
Ce alunec[ de sus
Peste casa lui Isus.
Dar pe drumul cel cu plopi,
R[u de pietre =i de gropi,
Cine-mi vine-n car cu, boi,
Nu pl[vani ca pe la noi,
Ci munci\i =i oropsi\i,
De trei zile nehr[ni\i?
Cine-mi sunt drumarii doi
Nem`nca\i, b[tu\i de ploi?
Cine-mi pl`nge, sub maram[,
101 Biseric[ de alt[dat[
De dureri c[ va fi mam[?
Cine-mi umbl[ l`ng[ vite
Tot cu vorbe nec[jite?
Maica Domnului pl`ngea,
Iosif boii suduia,
Maica Domnului spunea:
— ”Omule, nu sudui.
Ce e scris s-o ]mplini.”
}n mijlocul drumului,
La tulpina plopului,
St[ Maria s-odihneasc[
+i pre fiul sf`nt s[ nasc[.
Dar, vezi, plopu-i copac r[u,
Copac r[u =i n[t[r[u,
}=i d[ frunza ]ntr-o dung[,
S[ fo=neasc[ vreme lung[,
Lini=te s[ n-o ajung[.
}=i d[ creanga ]ntr-o parte,
Nici de umbr[ s-aib[ parte.
Maica sf`nt[ a oftat,
A oftat, s-a sup[rat
+i din gur[-a blestemat:
— ”Plopule, lemn urgisit
Sa te zba\i neodihnit,
Nici ]n lin, nici ]n senin
Creanga ta s[ n-aib[ stare,
N-aib[ umbr[, nici r[coare.
Frunza-n tine s[ nu stea,
Nici ziua =i nici noaptea.
+i cu v`nt,
+i f[r[ v`nt
S[ te clatini pe p[m`nt!”
102 Poezii
Maria s-a ridicat,
Drumul lor =i l-au urmat.
+i au mers, m[re, au mers
Urmele de li s-au =ters,
Tot prin \arini aurite,
De oameni nepomenite,
Tot prin stele argintate,
De oameni nes[m[nate...
+i-au ajuns ]n drumul lor
La focul p[storilor.
Colo-n st`na oilor,
St[ Maria s-odihneasc[
+i pre fiul sf`nt sa nasc[.
+ezu jos =i nu =ezu,
S-odihneasc[ nu putu
De zbieratul oilor,
De s[ritul mieilor.
Maica sf`nt[ a oftat,
A oftat, s-a sup[rat,
Oile le-a blestemat:
—"Oi, de orice r`u ve\i da,
Voi s[ nu pute\i zbiera,
Pe voi l`na s[ nu steie,
}n tot anul s[ v-o ieie
Mielul de sub voi s[ pieie!”
Maria s-a ridicat,
Drumul lor =i l-a urmat.
+i au mers, m[re, au mers
Urmele de li s-au =ters,
+i prin cer =i prin poiene,
+i prin stele buruiene...
+i-au ajuns ]n drumul lor
103 Biseric[ de alt[dat[
La ocolul cailor.
+i Maria grajd afl`nd,
Intr[-ntr-]nsul tot pl`ng`nd.
Dureri mari o cuprindea.
S[ mai mearg[ nu putea,
St[tu jos, se odihni.
Caii prind a trop[i,
M`njii vesel a zburda,
Iepele a r`ncheza.
Maria ]i dojenea:
— "Sta\i pe loc, nu trop[i\i,
C[ci durerea mi-o m[ri\i”...
Caii r[i n-au ]ncetat,
Maica sf`nt[ a oftat,
A oftat, s-a sup[rat
+i din gur[-a cuv`ntat:
— "Fire-a\i, cai, voi, blestema\i
S[ goni\i f[r[ r[gaz,
Tot anul sa n-ave\i sa\
P`n[-n ziua de Ispas,
Dar =i-atuncea doar un ceas!”
Maria s-a ridicat,
Drumul lor =i l-au urmat.
Si au mers, m[re, au mers
Urmele de li s-au =ters
Peste iarba plaiului,
Prin pometul raiului.
Tot merg`nd =i obosind
+i cu Dumnezeu vorbind,
Floarea soarelui p[li,
Floarea lunii ve=teji,
104 Poezii
Numai steaua ]nflori...
+i au dat ]n drumul lor
De ocolul boilor,
Boilor, blajinilor.
}n cea iesle-a vitelor,
Vitelor, s[racelor,
Maica sf`nt[ cum intra
Pe f`n moale se culca.
Boii prind a rumega,
Maica sf`nt[-a suspina
+i din gur[-a cuv`nta:
— ”Sta\i pe loc, nu rumega\i,
Lini=tea nu-mi turbura\i”...
Boii bl`nzi o asculta,
Maica-i binecuv`nta:
— ”Bouleni, fi\i aldui\i
+i de mine ferici\i,
De mine, de Dumnezeu
+i de sf`nt fiu\ul meu.
Voi oric`nd s[ ave\i sa\,
Un ceas, dou[ s[ lucra\i,
+i pe urm[ s[-nceta\i.
Un ceas, dou[ s[ lucra\i,
+i unul s[ rumega\i.
Bouleni, s[ fi\i s[tui
Tot ]n brazda plugului!”
Dureri mari o apuca,
Boii bl`nzi o aburea.
+i c`nd fu la miez de noapte,
Muncile-i trecur[ toate.
Pe f`n verde =i uscat
A n[scut un ]mp[rat.
105 Biseric[ de alt[dat[
+i cum fiul s-a n[scut,
Ieslea-n rai s-a pref[cut,
+i s[ vezi
+i s[ nu crezi:
F`nu-n soare
Era floare,
Alb[strele
Erau stele,
+i-n senin
Luna — un crin.
Maria se veselea,
Pruncu-n bra\e-l cuprindea
+i pe frunte-l s[ruta,
C[ el lumea va sc[pa.
Ast[zi s-a n[scut Christos
S[ ne fie spre folos.
Sufl[ v`ntul lin =i lin,
Mi-l leag[n[ chitelin,
Leg[nu\
De p[ltinu\,
Ploaie cald[
Tot ]l scald[!
STEAUA
Jneap[n verde cum trosne=te din r[=in[
+i ]n foc se pr[bu=te-n v`lv[t[i,
Vezi, ]n para-i, to\i ciobanii de la st`n[
St`nd ]n b`t[, sus, pe golul dintre v[i.
106 Poezii
Spune baciul: — "M[i f`rta\ilor, s[ fie
Semn curat sau piaz[ rea — nu le-n\elegi.
A=a stea n-am pomenit eu pe t[rie,
H[t! de c`nd ]mi pa=te turma pe Bucegi”...
Tac f`rta\ii, tace baciul, latr[ c`inii.
Steaua cre=te a=a tare c[ e zi,
Ea coboar[ de-o po\i prinde-n palma m`inii...
M[ ciobane de la oi, nu te sfii,
C[ci pe ieslea unde Maica Preacurat[
A n[scut ]ntre un bou =i un asin,
Steaua alb[ se opre=te tremurat[,
C[l[uz[ pentru craii care vin.
}NCHINAREA MAGILOR
F`lf`ie steaua sus aripi de foc,
St[ peste ieslea cu sf`ntul noroc,
Intr[ ]n iesle craii gr[mad[,
Robii lor poart[ pe bra\e o lad[.
Cum craii-n aur erau ]mbr[ca\i,
Boul =i-asinul se uit[ mira\i.
+i Maicii Domnului, vezi, ]i fu fric[:
Fe\e-a=a mari ea de c`nd era mic[
Nu mai v[zuse =i s-a ru=inat.
Isus c[milei cu g`t leg[nat
107 Biseric[ de alt[dat[
Cald i-a z`mbit. Trei crai lui Isus
Smirn[, t[m`ie =i mirt i-au adus.
Alb era unul; ca o mom`ie
Altul, sfrijit, cu obraz de-al[m`ie;
Cel de pe urm[, buzat =i arap,
Beh[ia c`nd vorbea, d`nd din cap ca un \ap.
Micul Isus tot r`dea f[c`nd haz —
Iute ]i trase Maria marama pe-obraz,
Pruncul s[ nu i-l deoache cel crai Baltazar,
Pe c`nd cu ochi lacomi Iosif c`nt[rea orice dar.
MAICA +I PRUNCUL
}n odaia scund[ moare focu-n vatr[,
Colo pe firid[ p`lp`ie opai\.
Pe un drum de \ar[, c`ini zadarnic latr[...
Nici un sf`nt la noapte n-o s[ stea pe lavi\i.
Singur[ cu pruncul, singur[ cu focul,
Ce-=i desface-n umbr[ coada de p[un,
Maica se g`nde=te, cump[nind norocul
Pruncului ce-ntinde m`na la ceaun.
Ochii lui alba=tri cum e inu-n floare,
Maica ]i s[rut[, m`ng`ie, b[lai,
Parul ca m[tasea de porumb, =i-o doare
Sufletul deodat[ n[p[dit de scai...
108 Poezii
Lacrimi =terg ]n gene bra\ele c[me=ii:
A venit \iganca de i-a dat cu ghiocu —
+i pe drum de munte au plecat l[ie=ii...
Dar Isus z`mbe=te bl`nd, urm`ndu-=i jocul.
BEJENIA
N-auzi pe vale sc`r\`it de c`r[?
Nu vezi ]n zare peste sate fumul?
Intrar[, bade, turcii iar ]n \ar[,
La munte fug rum`nii cu duiumul.
P`rjol =i foc aduc cu ei p[g`nii,
Omoar[ mamele =i taie pruncii...
Dar la r[scruci, de la=i poteca luncii
+i-o iei piepti= drept la poiana st`nii,
Sub norul care piere ca o plut[,
Prin fagii ce-=i opresc aci hotarul,
La =ipotul cu ap[ nenceput[
Au poposit. — Despriponit, m[garul,
Blegind urechea bl`nd[, se apleac[
Spre maica al[pt`ndu-=i pruncul sf`nt —
Dar, nec[jit, cu g`ndul la p[m`nt,
Iosif ]ntinde m[m[liga seac[.
Ce greu, ce lung e drumul de bejenie!
Vrea Domnul sa le m`ntuie aleanul:
Le-a hot[r`t ca o blagoslovenie
Nu \ara din Eghipet, ci Ardealul.
109 Biseric[ de alt[dat[
DESP{R|IREA
Luase de pe mas[ =i oalele =i blidul,
Maria-ngrijorat[ c[ nu m`nca Isus,
+i la lumina serii se zugr[vea pe zidul
Cel alb, ]n negru, crucea ferestrei din apus.
}ncununat sta fiul de cea din urm[ raz[
A soarelui, =i fruntea ]i s`ngera ca-n spini,
T[cea... t[cea =i maica lui, care nu cuteaz[
— |[ranc[ — s[-l ]ntrebe =i-i vars[ numai vin.
Vin rubiniu cu s`nge curat umplu paharul...
+i pit[ aurit[ ]i scoate din cuptor —
Dar fiul, trist z`mbindu-i, =tiindu-le amarul,
Cu m`na le d[-n l[turi =i spune: — ”M`ine-n zori,
M[icu\[, s[ ceri popii asina cea mai slab[ —
La tat[l meu din ceruri m[ duc, tu s[ m[ la=i”.
+i maica — o \[ranc[ — oft`nd din greu,
se-ntreab[
De ce =i-a dat copilul cu domnii la ora=.
RUSALII
T`rg de munte risipit printre livezi,
Cu cerdacuri v[ruite de-unde vezi
Piatra Craiului albastr[ de departe:
Iat[ tot Ierusalimul t[u din carte...
+i, c[lare pe-o asin[ cu mers lin,
Isus vine =i apostolii lui vin
110 Poezii
Pe drumeagul care duce spre mu=cele
Pe sub bolta unui schit cu r`ndunele.
|[rani albi, sosi\i de ziu[ pentru hram,
Rup din s[lcii ]nverzite c`te-un r`m,
Domnul nostru s[-l sfin\easc[. — Pe asin[,
Pe c`nd el blagoslove=te ]n lumin[,
+i st[-n umbr[ un egumen r`u la g`nd —
O \[ranc[ ]i a=terne la p[m`nt,
Cu smerenie, marama-nz[pezit[,
Sufletul s[-i calce fiul, sub copit[
JALEA
St[ pe prisp[ maica sf`nt[,
Singur[ la casa ei,
Singur[ cu grija ei...
G`nduri sure o-nvestm`nt[.
Trece-n zbor o r`ndunic[,
Cruce neagr[ pe sub tei.
— ”R`ndunic[, sor[ mic[,
R[t[cit[ prin gr[din[,
Unde-i fiul meu iubit?”
— ”Maic[, neagr[ se ridic[,
Sub\iric[-n luna plin[,
Cruce grea de lemn cioplit,
+i pe cruce, prins ]n cuie,
F[r[ grai, f[r[ suflare,
St[ Isus cu doi t`lhari”...
111 Biseric[ de alt[dat[
Maicii Sfinte bine nu-i e,
Se-mpietre=te chinul mare
Pe obrazul ei de var.
— ”R`ndunic[, stai o clip[,
Las[ norii, sus, ca neaua,
Fruntea mea =i fruntea lui,
M`ng`ie-le din arip[“...
Dar se duce r`nduneaua
}n ad`ncul cerului.
Maica st[ cu jalea-n cas[.
Bate biata la m[t[nii
Sfin\ilor =i mari, =i mici,
C`nd o frunz[ i se las[,
Vie, peste floarea m`nii,
Dintr-o tuf[ de aglici.
— ”Sor[ mic[, broasc[ verde,
Ce-avui drag, azi mi se pierde.
Las[-m[ necazului,
Du-te iar ]n iarba verde,
Du-te, sor[, de ]\i vede
De brotacii iazului!”
— ”Biat[ maic[-ndurerat[,
Tot cu lacrime pe gene,
Fiul t[u nu-l mai jeli.
Nou[ fii avui odat[,
Huzureau to\i prin poiene,
Roat[ mare c`nd veni.
Roat[ grea, hodorogit[,
Ferecat[, forfecat[,
112 Poezii
Rupse trupul lor pe drum.
+i din nou[, numai unul
Mi-l l[s[ — =chiop`ndu-l — drumul,
Unul ]mi tr[ie=te-acum.
Vino, Tomo, Tominoace,
Via’ la mama, sa te-nfa=e,
Vin’ frumosul meu, ]ncoace!”...
+i din ierbi, din busuioace,
Iese un broscoi ur`t —
Dar z[rindu-i felul h`d,
Ochilor holbat de broasc[,
Maica le z`mbi, =i, iac[,
A-nflorit ]n r`s o crac[
De m[r alb cu promoroac[ —
Doar la umbra spinului
Pl`nge floarea inului.
BOCETUL
Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,
Haide, maic[, sa vorbim
La poart[ de \intirim,
C[ci de-acum nu mai vorbim!
Tu e=ti, ori e v`ntu-n spini? -
Bate v`nt de miaz[noapte,
Dragul mamei, zi-mi ]n =oapte.
Bate v`nt de miaz[zi,
Zi-i, m[icu\[, p`n-e zi.
Zi-i ca-n vremuri, zi-i mereu,
Fiul meu, copilul meu!
113 Biseric[ de alt[dat[
Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,
Ce drum negru \i-ai ales,
Nici pe deal, =i nici pe =es,
C[ci, vezi, maic[, te-au trimes,
F[r[ =ea =i f[r[ cal,
Pe sub =es =i pe sub deal!
Pe =uierul v`ntului,
}n fundul p[m`ntului,
+i sub paza Sf`ntului —
Somnul greu s[-l dormi mereu,
Fiul meu, copilul meu!
Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,
Moartea, moartea rea mai este,
Vine hoa\a iepure=te,
Pune m`na jos pe mas[
+i ne face larg prin cas[,
Pune m`na sus pe grind[
+i ne face larg prin tind[,
Pune m`na =i pe scar[
+i ne face larg pe-afar[ —
Goale sunt poienele,
}mp`nzite genele,.
Sub p[m`nt e somnul greu,
Fiul meu, copilul meu!
Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,
Nici o moarte nu-i amar[
Ca moartea de prim[var[,
Pe-nfrunzitul codrului,
114 Poezii
Pe c`ntatul cucului,
Pe ie=itul plugului
C`nd vin berze albe-n \ar[
Cu senin de prim[var[
+i c`nd r`ndunele zboar[!...
Scoal[-te din somnul greu.
Fiul meu, copilul meu!
Fiul meu, copilul meu,
Mlada sufletului meu,
Roag[-te la s[p[tori,
Groapa s[ \i-o fac[-n flori,
U=a groapei de m[tas[,
Ca s[ vii =i pe acas[,
C[ci te duci pe alt[ lume
Unde-i satul f[r[ nume,
Unde nu cuno=ti pe nime!
Dragul mamei s[ vezi bine,
C[ci \i-e drumul lung =i greu,
Ca =i somnul t[u de greu,
Fiul meu, copilul meu!
ADORMIREA
Cum c[dea ]n sat amurgul peste-ogr[zi =i peste =ure,
A ie=it cu luna plin[ heruvimul din p[dure.
S-au speriat copii cu vite =i-au \ipat de spaima lui
Lini=tit o lu[ pe coast[, pe sub plopii drumului.
Au fo=nit ca de furtun[, f[r[ v`nt ]n frunz[, plopii.
Luna tremur[, devale roate mari ]n iazul popii.
115 Biseric[ de alt[dat[
S-a oprit la casa veche unde drumu-=i face cruce,
Cre=tine=te la r[sp`ntie =i-nt`rzie p`n’ se duce.
A b[tut ]n lemnul por\ii de stejar, de-dou[ ori:
Singur[ se trase poarta =i primi pe c[l[tor.
C`inele url[ o dat[ lung, apoi doar m`r`i —
Heruvimul pentru-at`ta ]ns[ pasul nu-=i gr[bi.
Maica Domnului, ca-n vremuri, sta cu lucrul la fereastr[.
O trezi ]n raza lunii, lin, aripa lui albastr[.
Str`nse iia ]nceput[, toate grijile le str`nse,
Str`nse zilele tr[ite, cu =irag de lacrimi pl`nse.
La icoane ea aprinse cuvios o lum`nare.
P`n[-n temelii de suflet o cuprinse pace mare.
Se-nchin[ lui S`n Nicoar[, lui S`n Ion, ei cel mai drag,
Se g`ndi la fiu-n ceruri =i la c`inele din prag,
}=i ud[ ca totdeauna toate glastrele de nalb[,
Se g[ti ca pentru noapte cu c[ma=a cea mai alb[,
Netezi cearceaful bine, s[ nu fac[ nici o cut[
P`nza inului curat[ ca =i via\a ei trecut[,
Se culc[ sfioas[-n patu-i str`mt, ca pe o n[s[lie,
+i-adormi rug`nd pe Domnul l`ng[ fiul ei s[ fie.
}N{L|AREA
Pe miri=ti, cer de toamn[ a n[v[lit ]n var[.
Lumina las[ aur pe coarnele de plug,
116 Poezii
Pe boii suri ca praful, pe fierul de pe jug,
Pe brazdele de umbr[, din care, alb[, zboar[
O barz[ plutitoare, purt`nd amurg ]n cioc
C[tunelor pitite sub dealuri de sineal[...
Plugarul st[ cu talpa ]nfipt[-n ]ndoial[:
Comoar[ e? C[ci vede o limb[ ca de foc
Sporindu-=i j[r[gaiul pe \arini =i, albastr[,
Suind precum se suie din hornuri, iarna, fum.
C[delni\ar[ crinii c[\uie de parfum
+i s-a deschis ]n ceruri, prin nori de-argint, fereastr[
+i, zugr[vi\i ca-n lemnul din vechi troi\e, iat[,
Pe duhul sf`nt, pe tat[l, pe fiul — c`te trei,
+i iat[ pe Maria urc`ndu-se la ei
Pe scara unei raze ca d`nsa de curat[.
|[ranu-=i face cruce cu dreapta =i se-nchin[
Smerit cum se cuvine icoanelor. Apoi
Porne=te brazd[ dreapt[ c-un plug cu patru boi,
Pe c`nd u=or se pierde Maria ]n lumin[.
MREAJA
Vezi, raiul e o cas[ din Mu=cel,
Tot prin livezi de stele sui la el.
O cas[ alb[ cu ferestre mici,
}n care ]ngerii sunt r`ndunici
+i sufletele stau ]n cuibul lor,
Ca pui gola=i sub stra=in[ de nor.
117 Biseric[ de alt[dat[
Din c`nd ]n c`nd o r`ndunic[-i ia
S[-nve\e zborul cerului cu ea,
+i Maica Domnului st[ ]n pridvor,
Se bucur[ de cel mai simplu zbor.
St[ ]n pridvor, lucreaz[ un n[vod
Cu care o s[ m`ntuie norod,
Iar Dumnezeu, =i duhul sf`nt, =i fiul ei,
}n cas[ stau la mas[ c`te trei.
Vorbesc de muncile de pe p[m`nt,
Ca gospodari chivernisi\i ce sunt.
Vorbesc de rodul viei, de-anul bun
De prin podgorii cu livezi de prun.
Pe Maica Domnului o doare inima,
C[ci mreaja m`ntuirii se g[tea.
Se-apropie ]nfrico=at jude\:
Acolo doar pe suflet s[ pui pre\.
Lung tr`mbi\a din urm[ a sunat
Pe ceruri ca un tunet dep[rtat.
+i drep\ii vin acuma c`te doi,
}n straie albe ca ]n sat la noi
C`nd merg fl[c[ii-n t`rg s[ trag[ sor\i.
Mo= P[tru straj[ st[ la patru por\i —
Cu zgomot surd se-nchide poarta grea,
Afar[ gloata r[ilor gemea.
118 Poezii
La Scaraoschi arde ]n cuptor
Foc blestemat, p`rjol dogor`tor.
Le face necuratul doar un semn,
Ca p`ini ]i ia lopata lui de lemn.
Cu furca dracii mai m[run\i ]mpung —
Iar vaietele lor la rai ajung.
Aude maica pl`nsul tuturor;
Se-apleac[ bl`nd prin st`lpii din pridvor,
Desf[=ur[ n[vodul =i ]l las[
S[ cad[ printre stele ca o plas[.
Alunec[ pe Calea Robilor,
De zodii s-a ferit tremur[tor.
M[tasa lui e-argint curat la lun[,
E aur c`nd d[ soarele s-apun[.
+i ca scobari =i mrene de pe Olt,
A pescuit ]n mreaj[ iadul tot.
Cine-a r[mas ]n plas[, e sc[pat —
Cine-a sc[pat din ea, e blestemat...
Mario, care scapi p[g`ni =i ho\i,
Azv`rle iar n[vodul dac[ po\i!
Mario, mreaja \i-o a=tept de ani,
Eu, robul t[u Ion de la Miorcani.
LIMPEZIMI
1923 — 1927
120 Poezii
HANUL CU R~NDUNICI
Colo-n umbra nucului
St[ din vremea turcului,
Leag[nul urzicilor,
Hanul r`ndunicilor.
Han vestit la drum de \ar[, han cu stra=ina afar[,
Vechi de c`nd e lumea — spun
C[r[u=ii cu chervanul cari pe vremi ]=i l[sau banul
Pe-o b[rdac[ de vin bun.
Stai de-acum cu mu=chi pe =i\[, cu pridvorul prins de vi\[,
Cu p[ianjeni ]n g`rlici.
Intr[ slobod, ies pe u=[, ca o raz[ juc[u=[,
Miile de r`ndunici.
Te-a uitat de-o via\[ drumul, nu mai suie seara fumul
Hornului pe-ntins hotar,
Carele n-o s[ le cearn[, cum vin grele din povarn[,
Primitorul t[u umbrar.
Surugiii de-a c[lare n-o s[-\i bea ]n drumul mare
|uica de-aur =i nicic`nd
Pe haiducii la\i ]n spete, l[utari pe ]ndelete,
N-o s[-i mai auzi c`nt`nd.
Han uitat la drum de \ar[, han cu stra=ina afar[,
Han pustiu =l p[r[sit,
Dac[ nimeni nu coboar[, ]n cerdacul de-odinioar[ —
Eu la tine am venit
Ca s[-mi fii, han vechi, tovar[=, ca s-adorm la vatr[ iar[=i,
S[ m[ scol ]n zori aici...
121 Limpezimi
Soare, pretutindeni soare: nici un om, dar prind s[ zboare
P`n[-n suflet r`ndunici.
C{LU+ARII
Potop se revars[ pe lunc[ seninul.
S[ frigem iar mielul ho\e=te, pelinul
Sa-l bem sub umbrare de frunze prin care
Lumin[ de soare se cerne-n pahare.
Iubito, ]mi ad[ urciorul cu vin —
Din vremuri b[tr`ne ca basmul sabin,
S[-mi chemi ]n poian[ la umbr[ de-ar\ari,
Cu regele mut, cei cinci c[lu=ari.
Se-n=ir[ cu steagul; cu to\i de o dat[
Pornesc, st`nd pe loc, o fug[ ciudat[.
Piciorul lor, iute cum e c[prioara,
Nu-l prinde nici naiul, nici dibla, nici vioara.
}n alb, cinci mesteac[ni se leag[n[-n v`nt.
St[ mortul lor rege ]ntins pe p[m`nt,
+i-n juru-i se str`ng =i iar se desfac
Cinci aripe albe de lebezi pe lac.
Acuma, spre sear[, e jocul mai lesne.
Cu pene de soare din cre=tet la glezne,
Cinci fl[c[ri lumina o scad =i o suie,
}n umbr[ sting`nd-o pe vreo c[r[ruie.
E goal[ poiana, e gol =i paharul.
Azv`rle iar noaptea cu stelele zarul.
122 Poezii
M-oi duce, m-oi pierde, ca jocul latin —
Iubto, ]mi ad[ urciorul cu vin.
AMURG }N DELT{
C`t vezi cu ochiul, verde, p[puri=ul
Se-ndoaie-n v`ntul serii, fo=nitor.
Din c`nd ]n c`nd =i-arat[ lumini=ul
Un ochi de ap[ moart[. Un cocor
Cu aripa deschis[ se ridic[
Din stuf, sf`=ietor de trist sc`ncind,
Sau cai t[tari, d`nd roat[ f[r[ fric[,
S[lb[tici\i, necheaz[ pe un grind.
Amurgu-mbrac[ Delta toat[-n aur
Cu turla unui sat lipovenesc,
Dar umbrele ostroavelor de plaur
Albastrul cenu=iu ]l ]mp`nzesc.
Vaporul taie noaptea =optitoare,
+i valul ce se-ntunec[-ntr-una,
C`nd cele cinci coline cresc ]n zare,
De aur v`n[t cum e pruna.
F~NT~NA CU PLATANI
F`nt`na cu platani de l`ng[ \[rmul m[rii
La care ne-am oprit cu umbra ]n amurg
}n c`ntecul domol, ce nu-l pot da uit[rii,
De valuri ce se sparg, de ape care curg.
123 Limpezimi
F`nt`na unde vin cu vasele de-aram[
Cad`nele s[-=i ia un dar curat, din plin,
Vr[jit[ e — \i-o spun — =i dorul meu — ia seam[ —
}n juru-i zboar[ greu: un porumbel str[in.
Pe Marmara se duc cu aripe de lebezi
Cor[bii ]n amurg... +i piere zi =i an;
Dar aplecat u=or pe apele ei repezi
Obrazul t[u ]l v[d ]n umbr[ de platan.
Sunt zile sau sunt ani de c`nd pe \[rmul m[rii,
}n limpezimi ad`nci f`nt`na l-a ]nchis?
Platanii tot fo=nesc, =i nu pot da uit[rii
Murmurul de p`r`u rostogolit prin vis...
LUMINA LUNII
Lumina lunii pline alunec[ ]n cas[.
To\i ]neca\ii nop\ii =i-nal\[ ]n oglinzi
Ca-n ape fa\a alb[ =i iar la fund o las[
C`nd, luna ca s[ ias[, obloanele le prinzi.
+i iat-o =i mai alb[, tiptil ca o pisic[
Se suie pe burlane, p[trunde prin fere=ti,
S[rut[ lung =i ochii ]nchi=i =i gura mic[,
+i cea mai t[inuit[ iubire n-o fere=ti.
Dar, p[r[sind ora=ul, r[zbate pe c`mpie,
Se scutur[ deodat[ de praf s[ n-o mai v[z,
M[soar[ iepure=te p[duri, livezi, mo=ie,
Ciulind urechi de raze prin verdele ov[z.
124 Poezii
PRIM{VAR{
Din tren, ]n zori, v[d cerul ca o ap[
Prea limpede cu scoica lunii-n fund.
Plopi-nal\i la lumini=uri dau s[-ncap[:
Iscoade sunt =i z[rile p[trund.
Spre r[s[rit ard coifuri parc[-n par[,
Cu jar de aur suli\i se aprind;
De-acuma gloata umbrei o s[ piar[.
Arca=ii tainici arcurile-=i prind.
Dar meri, =i peri, =i pruni de pe coline
R[spund =i ei, tr[g`nd cu praf de flori,
+i-n b`z`it de gloan\e de albine,
Desf[=ur[ un lan\ de tr[g[tori.
Podgoria-i toat[ nouri de =rapnele
}ncremenite-n aer de Prier.
De raze fug[rite r`ndunele
}n escadrile r[zle\ite pier.
E soarele biruitor. Cire=ii
Au ridicat, ]nvin=i, steag alb ]n v`nt.
Livezile ]=i num[r[ pl[ie=ii.
Un cuc dicteaz[ pacea pe p[m`nt...
Lumin[ pretutindeni! Prim[var[
+i verde proasp[t ca un suflet nou,
+i mieii albi ca merii albi din \ar[,
+i pace-n g`nduri vechi =i-n gr`ul nou.
+i sus, pe zarea vremii, ca o dung[
De m[ri albastre cu sclipiri de nea,
125 Limpezimi
Bucegii neclinti\i, pe c`nd se-alung[
+i tren, =i prim[veri, =i via\a mea.
DRUM DE SEAR{
|i-aduci aminte seara de sub munte
}n \ara ce prive=te c[tre Jiu?
Catapeteasma culmilor c[runte
Purta chenar de aur stacojiu.
Mestecenii cei albi veneau ]n p`lcuri
De lum`n[ri cu sfe=nice de-argint;
Soborul stelelor citea cu t`lcuri
Ad`nci, ]n Stranele de m[rg[rint.
+i cum treceam pribegi cu toamna-n \ar[,
Ardeau mestecenii frunzi=ul rar
+i-l d[ruiau ]n lacrime de cear[
Topite-n pacea mare de altar;
Ple=uvii mun\i ]ngenuncheau ]n zare
Trudi\i de mers ca peregrini b[tr`ni.
M[t[niile de oi cobor`toare
Se de=irau ]n drumul de la st`ni.
Bisericile vechi, purt`nd potcapul
Monahilor pe turla lor de lemn,
Blagosloveau; troi\ele cu capul
At`tor sfin\i uita\i ne f[ceau semn.
Dar noi, nebuni, nu ne-am oprit tr[sura,
Ne-am dus — p[g`ni gr[bi\i — spre
126 Poezii
Polovraci:
De pretutindeni ne-ar[ta p[durea
Copaci schimonosi\i ca ni=te — draci.
IMAGINI, TOAMNA
Se clatin[ galbene p[s[ri
u=or pe p[rul din vie.
Nu, toamna ]=i preg[te=te
iar stolul de frunze pribegi.
E aerul limpede ast[zi,
ca apa-n p`r`ul de munte,
+i singur un nor mai sclipe=te
pe ceruri — un p[str[v de-argint.
CI+MIGIU DE TOAMN{
Verde nou al prim[verii, ro= al florilor de var[,
Toamn[, galbenul din frunza ta t`rzie mi-e mai drag,
Fie c[-n velin\i t[cute inimi de-aur le presar[,
Fie c[ fo=ne=te-n taina m[t[sosului t[u steag.
Zi senin[, zi rodit[ ca o poam[ de lumin[,
C`t[ floare prea devreme scuturat[ te-a dorit,
S[ te pot culege ast[zi — cer, =i suflet, =i gr[din[ —
Ci=migiule de toamn[, de-amintire biruit.
De pe podul ce oglind[ arcu-ntins al pietrei sale
Peste apa unde lebezi dorm pe teiul tremurat,
Cine m-a chemat pe nume, cine m-a oprit ]n cale?
Umbra ta de alt[dat[ =i un r`m ]ng`ndurat.
127 Limpezimi
Verde dor al prim[verii, foc al dragostei din var[,
Toamn[, p[rul de-aur moale al iubirii mi-e mai drag
C`nd strivesc =i ani, =i zile ce covorul t[u presar[
+i-mi fo=ne=ti a moarte-n suflet, m[t[sos =i galben steag.
INTERIOR
Pe scrinul scund, pe masa de mahon,
Cle=tarul cupei picur[ amurg.
Pe lini=tea l[utei f[r[ zvon,
Piezi= petale de lumin[ curg.
Atins[, struna tainic a sunat...
+i S`n-Nicoar[ din icoane vechi
R[m`ne mut cu deget ridicat
+i c`ntecul t[cerii ]n urechi.
Se cern garoafele de Luchian
+i s`ngerate cad din rama lor,
Prin florile unui chilim oltean
Sperioase p[s[ri se ]nal\[-n zbor.
Pe-o strachin[ un cerb a tres[rit...
+i, de pe raft, din fiece volum,
Poe\ii ies s-asculte lini=tit
Un c`ntec risipit ca un parfum.
C{PRIOARA DE POR|ELAN
Pe masa mea un pui de c[prioar[
Prietenos deschide ochii puri.
128 Poezii
+i dac[ ]n poian[ o s[ moar[
De glon\ r[nit un frate din p[duri,
+i dac[ la izvoare o s[ pl`ng[
Cu botul ud de s`ngele prelins,
+tiu bine: nici o moarte n-o s[ fr`ng[
C[pri\a lini=tit[ cu trup nins.
Ce clar prive=te! Parc[ ]n\elege
C[ umblu s[-i fur taina ]ntr-un vers.
Dar care vers veni-va s[ mi-o lege
Cum st[ oprit[-n suflet =i ]n mers?
Cu capul mic =l fin l[sat de-o parte,
Ciulind u=or urechile-i de ciut[,
P`nde=te cum p`ndesc dup[ o carte
F[ptura ei necunoscut[...
+i zile fug, =i trece an de an...
}mb[tr`nesc... =i-un pui de c[prioar[
Deschide mari doi ochi de por\elan
Din lumea unde moartea nu omoar[.
MINIATUR{ PERSAN{
Albastrul =ters al cerului de sear[.
Coboar[ ca s[-nal\e chiparizi
}ntuneca\i, din cari piezi= zburar[
Colunii albi. Lungi gene s[ deschizi,
S[ vezi ]ntr-o gr[din[ cercuit[
De piatra zidului ]n trandafiri,
129 Limpezimi
Cu ochi prea mari =i degete sub\iri,
Fecior de ]mp[rat cu-a lui iubit[,
}n rochi de fir =i de m[tase verde
+i cu =alvari de borangic prin cari,
Ca luna plin[ printre nori fugari,
}n joc molatic, trupul gol se pierde,
Pe c`nd o c[prioar[ f[r[ team[
De m`ng`ieri, le-ntinde botul sf`nt —
+i se privesc tustrei =i nu-=i dau seam[
C[ veacul lor s-a dus de pe p[m`nt.
PE+TII RO+II
Amurgul sufl[ aur verde-n geam —
Un pom cu foi de foc e un m[rgean,
Sub pav[za tomnaticului ram
Se-aprinde somnul apei din borcan.
}n cercul luminosului cle=tar,
Trei pe=ti de aur ro=u s-au l[sat
}nchipuind pe-al z[rilor hotar
Trei p[s[ri ]ntr-un zbor ]ndep[rtat.
La nesf`r=it de sticl[ se lovesc,
}n str[veziul aer ca-ntr-un zid,
+i raza evantaiului ceresc,
Stropind luciri, o-nchid =i o deschid.
+i-n geamul de penumbr[ fumuriu,
C`nd apa ]nnopteaz[ p`n[-n fund,
130 Poezii
Trei raze, logodind argintul viu,
}n colb muiat de lun[, se ascund.
LALELE
De pe podele urc[ valuri moi
De umbr[ =i pe mas[ se ]ntind.
Oglinda-=i limpeze=te iazul mort
}ntr-un izvor cu seara cristalin.
Lumina zboar[ vie peste geam.
Amurgul din afar[ le-a uitat
Lalelele ce galbene mai ard
}n sfe=nicul sub\irelui pahar.
Potirul nou al florilor e pumn
}nchis u=or pe c`te-un licurici,
Potirul lor de por\elan acum
}=i str`nge-n umbre focul lic[rit.
Lalele stinse din odaie fug,
Oglinda-n apa mor\ilor le ia,
N[luca lor, ]n vis, r[m`ne fum.
A=a doresc =i sufletu-mi s[ stea.
C~NTEC DE LEAG{N
Dormi, dormi, s[ te-adorm \i-am adus
Fluturii, frunzele, florile
+i norii tivi\i de apus
Ce zboar[ pe sus,
131 Limpezimi
Serile, stelele, zorile,
S[ dormi \i-am adus,
|i-am adus.
Dormi, dormi, s[ te-adorm \i-au =optit
Gr`ul, p`r`ul =i r`ul
+i moara cu glas adumbrit
De v`nt potolit,
Grangurii, graurii, greierii,
S[ dormi \i-au =optit,
|i-au =optit.
Dormi, dormi, s[ te-adorm \i-au atins
Um[rul umbrele, undele...
S[rutul lor ochii \i-a stins,
Pe pern[ au nins
Visele, vrerile, verile...
+i somnul te-a prins,
Mi te-a prins.
132 Poezii
ART{ POETIC{
Mi-am urzit din sunet =i coloare,
Din cuvinte dure, zi de zi,
Turnul versului ]nalt ]n care
}mi adorm durerea de-a tr[i.
Zi de zi =i lun[ dup[ lun[,
Izvor[sc din mine ca din m[ri
Insule de g`nduri, ce adun[
C`nturi frem[t`nd peste uit[ri.
Ani de ani =i clip[ dup[ clip[
Vierme de m[tase m-am f[cut,
Fluturul sim\indu-l, ce-n arip[
O s[-mi schimbe bra\ele de lut...
Dar cum stau cu lampa l`ng[ mine
+i cum scriu: un singur \ip[t greu
Din odaia-\i de bolnav[ vine —
+i ce mic, ce gol e visul meu!
133 Limpezimi
PRIM{VAR{
Sub umbrarul foilor
Duce drumul oilor
+i se duce, =i se pierde
Tot pe plai cu iarb[ verde,
+i se duce, =i se curm[
Tot la st`n[ l`ng[ turm[,
+i ]i =tie seama lui,
Seama lui, =i-a dorului.
Grijile mocanului,
Inima ciobanului...
Prim[var[! prim[var[! crap[ mugurii la balt[,
S[lciile verzi le-ndoaie v`ntul cu suflare cald[,
Pe poteci sfios se-ntinde umbra nou[-a foilor —
Prim[var[, mama noastr[, d[-ne drumul oilor,
Drumul cel pierdut pe care ]l mai =tiu, din sat, b[tr`nii!...
Doru-n mine ]nfrunze=te: dorul turmii, dorul st`nii.
}n zadar m[-nchid ]n cas[ =i m-ascund pe dup[ c[r\i,
Dor de duc[ m[ ajunge, dor hain din zece p[r\i:
Buchiile le z[p[ce=te, g`ndurile le ]ncurc[.
V[d un gol de munte-n soare =i v[d turmele cum urc[;
Tot aud cum latr[ c`inii, cum t[l[ngile r[spund,
C`nd ad`nc ca v`ntu-n frunz[, c`nd ca ape vii pe prund,
Dup[ cum cote=te drumul mai departe, mai aproape,
Spre lumina de poian[ ce prin fagi r[zle\i ]ncape...
Turme vechi ca mun\ii \[rii, cu c`rlan =i cu mioar[,
Suie plaiul =i-l coboar[, pentru-a c`tea miia oar[?
Duc cu ele de departe dorul nostru, tot aleanul
F[r’ de zare, ca Buceagul, nesf`r=it, ca B[r[ganul.
Duc cu ele dorul brazdei, dorul frunzelor de nuc,
Dorul satului =i-al \[rii, dorul dorului ]l duc...
Vin cu c`ntecele toate de la Nistru p`n’ la Jii,
134 Poezii
+i se urc[ din poveste sau aievea, nu mai =tii —
Ungureanul =i Vr`nceanul din balad[ iat[-i iar[=i.
Miori\[ buc[laie, unde e=ti s[-mi fii tovar[=,
S[ pa=ti iarb[ neumblat[, pe sub brazi, pe la izvoare?
+i cu sarica pe umeri tot a=teapt[ baciul mare
}n lumina prim[verii singur, ca un zeu p[g`n.
Prim[var[! prim[var[! stau cu dorul de m[-ng`n.
Crape mugurii la balt[, ias[ plugurile-n \ar[,
Codrii vechi s[ ]nfrunzeasc[, iarba nou[ s[ r[sar[ —
Dar d[-mi drumul care-l =tie =i ciobanul, =i cioporul,
Drumul oilor mi-l afl[, el, ce m`n[ drept, ca dorul,
Sus la mun\i, cu fulgerare de-aur viu ]n soare-apune...
Miori\[, miori\[, dorul turmei m[ r[pune!
TOAMN{ LA FLORICA
De aur vechi s-a f[cut frunzarul;
Z[rile-s stinse cum e cenu=a.
Deschide u=a.
Toamna ne cheam[.
Am ]mpu=cat ]n z[voi sitarul
Din urm[: zburase s[ plece.
V`ntul e rece.
Toamna ne cheam[.
Via pe deal de mult e-ngropat[;
Stolul pe cer s-a dus: o n[luc[.
Dor m[ apuc[
De alt[dat[.
135 Limpezimi
Unde e=ti, unde, cas[ uitat[?
Unde, azi, sunte\i, zilele mele —
Voi, r`ndunele
De alt[dat[!
VREMEA
Am oprit ]n lunc[ apa curg[toare
La un scoc de moar[ printre verzi arini;
Am oprit pe ape lin-tremur[toare
Zilele de var[, razele de soare,
Nop\ile senine, stelele =i luna
Pentru totdeauna —
Vremea care curge n-am putut s-o \in.
Am ]nchis ]n palm[ pui de r`ndunele,
Le-am sim\it b[taia inimii ]n chin;
Am oprit ]n bra\e dragostele mele...
Pas[re de-o toamn[, dragoste cu jele,
Le-am cules ca frunza moart[ c`nd d[ bruma
Pentru totdeauna —
Vremea care zboar[ n-am putut s-o \in.
Am p[strat ]n suflet g`nduri, vorbe, glume,
Z`mbetul ce iart[, pl`nsetul hain;
Am p[strat ]n minte fe\e f[r[ nume
}nt`lnite-n cale =i pierdute-n lume,
Le-am cuprins ]n mine una c`te una
Pentru totdeauna —
Vremea, vremea ]ns[, n-am putut s-o \in.
136 Poezii
MARINARUL
Pe pov`rni=e dealul alunec[ abrupt
Ca s[-=i opreasc[ botul de vie tocma-n vale —
Dar sub boltirea vi\ei oprindu-m[ ]n cale,
Privesc c`mpia care adoarme dedesupt.
}n abureala serii schimb`ndu-se ]n mare,
La nesf`r=it ]=i duce un tremurat hotar.
Am ancorat. Acuma sunt bunul marinar
Rentors din pribegie la vatra primitoare.
Se-nal\[ pa=nic fumul pe g`nd =i pe c[min,
Se coace t[m`ioasa sf`r=itului de var[ —
Dar frunza se apleac[ de-o tainic[ povar[
Atins[, c`nd o plou[ ]mbel=ugat senin.
Ci sufletul, ce-n vremuri gemu ]n larg de mare,
Deodat[ se treze=te, ca v`ntul ]n catarg,
C`nd p`nze de cor[bii albastrul mort ]l sparg
Cu aripile albe de berze c[l[toare.
TOAMN{ LA MIORCANI
Peste dealuri, peste ape, pretutindenea se las[
O lumin[ ]nvelit[ ]n marame de m[tas[.
Vin iar carele-nc[rcate =i cu spice, =i cu vis...
+i pe ceruri lini=tite =i ]n suflet =i-au deschis
Unghiul dorului de duc[ stolurile de cucoare.
Mori de v`nt nostalgic-nal\[ aripile c[l[toare
+i se las[ ]n durere s[ zdrobeasc[ gr`ul nou.
Pa=ii tinere\ii mele m[ urmeaz[ ]n ecou,
Umbra mea de alt[dat[ umbl[-n miezul umbrei mele.
Prima stea sau amintirea st[ pe iaz printre v`ntrele?
Simt ]n suflet de departe spinul ei tremur[tor.
137 Limpezimi
O b[tr`n[-mi toarce firul zilelor de pe fuior;
Prima lacrim[ se-noad[ trainic l`ng[ cea din urm[...
+i p[stori, ie=i\i din vreme, c[tre staul duc o turm[
De oi albe ca =i norii unui cer ]ng`ndurat.
Cine m-a legat de mine, de mo=ie =i de sat?
Toamn[-amar[, toamn[ dulce pentru cine te-n\elege,
Pentru cine =tie g`ndul ce-a sortit s[ se dezlege
Frunza galben[ =i coapt[ ca un rod cules de v`nt,
Toamn[, care legi prin moarte cerurile de p[m`nt,
+i sub foaia ve=tejit[ preg[te=ti o prim[var[,
Toamn[ dulce ca iubirea, ca iubirea de amar[,
Fie-\i mil[ de f[ptura mea de om, =i f[ s[ fiu
— Pe sub nuci, l`ng[ femeie, l`ng[ fat[, l`ng[ fiu,
}n gr[dina aurit[ de lumin[ =i de frunz[ —
Rodu-n care o dulcea\[ ]n\eleapt[ s[ se-ascunz[.
Poate-un om atunci s[ vin[ s[-mi culeag[ c`te-un vers
Cum din prun culegi o prun[ f[r[-a te opri din mers,
}nsetat mi-o soarbe poate din cuvinte alinarea,
O s[-i par[ — cine =tie — mai pu\in amar[ sarea
Lacrimelor sale-n drumul de dureri =i dor ascuns...
Binecuv`ntarea asta de mi-o dai, va fi de-ajuns.
S-AU PIERDUT
Unde-s frunzele-p[durii? S-au pierdut.
Unde-s norii, c[l[torii? S-au pierdut.
Unde-i r`ul ce ne-a dus copil[ria
Pe oglinda lui de ghea\[? S-a pierdut.
Unde-i r`sul, unde-i pl`nsul, unde-i dorul,
+i iubirea, =i durerea? S-au pierdut.
138 Poezii
Unde-s ochii dragi odat[ ca lumina?
Umbra genelor pl[p`nde? S-au pierdut.
Unde-i omul ce am fost =i eu odat[?
Viers =i suflet, ca un fo=net s-a pierdut.
DE VOI MURI
De voi muri — departe de cet[\i
}n brazda neagr[-a plugului, la noi,
S[ m[ l[sa\i culcat pe spate, gol,
}n m`n[ cu o ghind[ de stejar.
+i chipul meu de lut, ce n-a =tiut
S[ fie sufletului un loca=,
}=i va topi netrebnicul s[u rost
}n valul primitorului p[m`nt.
Dar ghinda va-ncol\i. An dup[ an
Vor cre=te r[d[cini ]n ad`ncime
+i va ie=i din mine un copac
Cu ramurile tinere, spre soare.
Ce n-am ajuns cu mii de versuri — iat[
O ]mpline=te din bel=ug o creang[
}ntins[, tremur`ndu-=i umbra peste
Odihna turmelor, ce vor s[ vie.
CAIETUL VERDE
1927-1936
140 Poezii
SCRISOARE
Se las[ iar amurgul pe parcul din Miorcani,
+i zgomotul pe care l-am auzit de ani,
Cu pulberea luminii ajunge p`n’ la mine:
E mugetul cirezii ce-ncet, cu seara, vine.
Sunt sc`r\`iri de care pe drumul greu de rod.
E tunetul c[ru\ei ce trece peste pod.
Sunt chiote de oameni... Ce stranie prelungire
Le face s[ se piard[ deodat[-n amintire.
O toac[ bate tainic. Un clopot sun[ lung.
S`nt[ M[ria Mic[ e m`ine. S[ te-ajung
Nu pot dec`t cu slova, cu g`ndul =i cu dorul.
Pe chipul t[u, pe timpul ce fuge, trag z[vorul
S[ mi te prind aicea, tu, cea de ieri, de azi,
Tu, pururea aceea=i la cuget, la obraz.
}n parcul vechi =i unde nimica nu se schimb[,
Ci numai anotimpul cu pas pustiu se plimb[,
Cum vrei s[ m[sur ziua cu bietul nostru ceas.
De ce apuc condeiul s[-\i scriu, c`nd mi-ai r[mas!
}nt`ia frunz[ cade, ]nt`ia barz[ pleac[.
Vor da al\i muguri m`ine =i p[s[ri noi pe crac[
S-or leg[na. Tu ]ns[ vei sta c`nd s-or fi dus.
In juru-mi ]nserarea pe \arini a apus,
Cenu=a ]nnopt[rii pe m`na mea se las[.
O lamp[ cu-o privire a luminat ]n cas[
Ca sufletul t[u darnic, deschis =i lini=tit.
}n drumul vie\ii mele Miorcanii m-au oprit.
A ]nnoptat: ora=ul =i-aprinde cafeneaua.
Aici la c`mp sting lampa s[ se apropie steaua
141 Caietul verde
Ce-a lic[rit stingher[ la margine de sat.
Pe-aleea nev[zut[ se-aude ap[sat
Unitul pas al tatii =i-al mamii mele, pasul
Ce-l auzeam pe vremuri, copil, c`nd suna ceasul
Culc[rii, a=tept`ndu-i s[ m[ s[rute-n pat.
O raz[ alb[ ramul din geam l-a dezgropat:
Din umbr[ mii de ramuri misterios se las[
Cu crengi catifelate pe paji=ti de m[tas[,
+i bol\i de ]ntunerec se farm[ =i se fr`ng.
Ce-a fost ad`nc ]n noapte se face mai ad`nc
Sub arcuri nesf`r=ite ce tremur[-n lumin[,
C`nd se revars[ luna ca o f`nt`n[ plin[.
Deschid fereastra: pace, p[rere =i pustiu.
Doar inima mi-o roade ceva ca un burghiu
+i o f[r`mi\eaz[ cu fiecare clip[.
Pe iarb[ cade-o poam[, prin frunz[ o arip[.
+i m[ g`ndesc departe, la tine, la copii,
La moartea tuturora ce vine c`nd nu =tii,
La via\a care curge cu murmure de ap[...
ADORMIND
Ti-ai dezbr[cat de haine ca de-o coaj[
Migdala trupului cu gust amar,
+i patul jos ca valul de pe plaj[
Prime=te alb nepre\uitul dar.
R[coarea inului ]\i d[ o tremurare
U=oar[, ca o boare peste iaz.
Pleoapele se las[. Cu mirare
}\i recunosc un alt al t[u obraz.
142 Poezii
O clip[ tai cu m`na moart[ valul
Imaginar la \[rmul r[t[cit,
}not[toare p[r[sindu-\i malul
Cu puf u=or de perini v[tuit.
Dar ape moi ]n juru-\i parc[ sun[
}n zvonul surd cu leg[n[ri de somn.
Alunec[... Ascult[... Te adun[
Pe alt t[r`m, supus[ altui Domn.
Tot trupul ml[dios te p[r[se=te
+i m`inile legate p`n[-n zori.
Ce singur[ ]mi stai, copil[re=te,
Din v`rf de frunte p`n[ la picior!
}nl[n\uito, ce prive=ti? +i unde
Liane, vise, o p[stra\i de-acum?
Zadarnic. M`ine n-o s[-mi po\i r[spunde,
Statuie, r[s[rind din \[ri de fum.
ODAIA EI
C`nd am intrat t`rziu ]n cas[, totul
P[strase clipa ultimei vederi.
Pe canapea rochi\a r[m[sese
Sculpt`nd molatec trupul t[u de ieri.
Deschis[ cartea. Nici o m`n[ nou[
Nu ]ntorsese pagina de-atunci.
Pe ornicul oprit aceea=i or[,
Prin storul tras acelea=i raze lungi.
143 Caietul verde
Pe mas[ ]nc[ st[ruiau al[turi
Tac`m de-argint =i cup[ de cle=tar.
Doar perele p[reau acum de piatr[,
Doar strugurii st[teau de chihlimbar.
De por\elan albastru pudriera
Tot mai ningea parfumul t[u pe-scrin.
Am tres[rit c[ n-a uitat m`nu=a
Nici bra\ul gol, nici degetul t[u fin.
Tu singur[ lipseai. Ascuns[ unde?
C`nd totul dup[ ani e neclintit.
Ori poate colo,-n umbrele oglinzii,
Obrazul t[u, pl[p`ndul, mi-a z`mbit.
RECUERDO
Gr[din[, unde t`n[r am ]nv[\at iubirea,
Copaci ]nal\i, pe care =i vara, =i-amintirea
}\i \es ]n tain[ mreaja de g`nduri =i de foi,
+i tu, f`nt`n[: und[ =i nimf[, umeri goi
De nori ]n dezvelire, oglinzi ]ntunecate...
Ce daraban[ seara spre por\i ]nchise bate?
Reginele de piatr[ r[m`n, dar noi, dar noi?
Colunul de-alt[dat[ oprit din zbor greoi,
+i r`sul t[u, copil[ iubind ]nt`ia oar[,
+i apa care pl`nge =i pas[rea ce zboar[.
Jardin du Luxembourg, Paris
144 Poezii
S~NGE STR{BUN
C`nd noaptea mi se las[ pe pleoap[,
Ursita zilei de-ast[zi de-a apus,
Vuind m[ fur[ vremea ca o ap[
+i-o iau pe firul s`ngelui ]n sus.
Mijesc din umbr[ stepe nesf`r=te...
Necheaz[-n v`ntul zorilor un m`nz.
Scad focuri. Corturi cad. Se zbat copite.
Deodat[ soarele pe suli\i, d`rz!
Deodat[-n mine tot v`rtejul stepii,
Tot dorul meu ]n v`ntul ei r[pit!
Vultanul, c`nd l-au de=teptat sirepii,
Din ierburi cu-aripi aprigi a zbucnit.
Strunindu-mi murgu-n loc, r[mas cu palma
Deasupra ochilor; ]i v[d urc`nd
}n soare aripa de foc, de-a valma
Cu sufletu-mi n[valnic =i nenfr`nt.
+i-n urma lor, c`nd i-am pierdut ]n zare,
Un chiot am zv`rlit a=a p[g`n,
C[ peste \[ri =i veacuri tot ]mi pare
C[ ]mi aud n[prasnicul st[p`n.
SCITUL
C`nd p`n[-n z[ri e c`mpul numai iarb[
}n jocuri de lumin[ =i de v`nt,
145 Caietul verde
C`nd herghelia se repede oarb[
+i-l v`ntur[ cu coama la p[m`nt,
De-mi sun[-n cer ]nt`iul tunet goarna
+i bubuie din dep[rt[ri ]n dep[rt[ri,
}n s`nge mi se dezmor\e=te iarna
+i ce-a fost mort ]nvie din uit[ri.
Pe roib c[lare o pornesc cu zorii.
Oprit cu ochii roat[ pe gorgan,
Adulmec v`ntul =i aud cocorii
Vestind din cer s[m`n\a altui an.
Atunci, ]nfrico=at, descalec iute
Lipind urechea de p[m`ntul viu.
+i din afund de lumi r[spund pierdute
Popoare r[scolite din pustiu.
Aud prin vreme sc`r\`it de care.
Galop ad`nc vuind spre r[s[rit.
+i inima ]mi bate tot mai tare
Chem`ndu-m[ cu s`ngele meu scit.
VR{JITORUL DE +ERPI
Herencheu,
Berendeu,
Groz[vior, stai pe loc!
Sub soarele-n amiaz[ e lacul de platin[
+i joardele luminii ]l bat cu vergi de foc.
St[ lop[tarul oache= t[iat ]ntr-o tulpin[
Str[veche, cum e lotca greu pironit[-n loc.
146 Poezii
Pe luciul apei, negru, un sf`rc de bici ]n pl[snet
Str[fulger[ topirea... Pescarul l-a sim\it.
Se-apleac[, morm[ie=te desc`ntecul: de tr[snet
Atins, un =arpe-=i las[ inelul despletit.
S-a r[sturnat, =i \eap[n plute=te, buturug[.
Dar omul mi=c[ buza, =i vorba veche iar
Se duce, ca jivina deplin s[-i fie slug[.
Din ape se ridic[ un cap triunghiular,
Alunec[ ]n luntre n[p`rca blestemat[,
Pe bra\e e br[\ar[ =i m[r rotund ]n s`n,
+i omul giugiulind-o ca pe-un copil, i-arat[
+erpoaicele b[tr`ne cu =uierul p[g`n,
Ce-=i cheam[ semin\ia ie=ind la gol de balt[.
Din mil[ iar =opte=te cuvinte de hrisov:
+i =arpele, deodat[ desmeticit, tresalt[
+i scap[ ca s[geata pe lacul din Snagov.
C{L{TORIRE
Un c[l[tor gr[bit cum se de=teapt[
Nedumerit, pe-a visurilor treapt[,
De care \ara ast[zi are parte;
+i st[ buimac, =i nu mai =tie unde
A mai z[rit odaie, j`l\ =i mas[;
+i, dureros, chiniutor l-apas[
Str[inul ce-n oglinda lui p[trunde.
Aude-n gar[ trenurile grele,
+i tot se-ntreab[ cine o s[ plece.
Se pip[ie, =i m`na lui e rece,
147 Caietul verde
+i calendaru-n zid ]=i uit[ anul...
+i tot mai dorm ]n miezul vie\ii mele.
COCORII
Pe =esul peste care seara cade
Cenu=a =i pustiul se ]ntind.
Tot mai luce=te-n zare ap[ alb[
De toamn[ fumurie, c`nd, fo=nind
Din aripi ridicate, se coboar[
Cocorii cerului. }ntregul stol
Se str`nge s[-=i ia masul pentru noapte
+i, umbre din trecut, pe c`mpul gol
Nostalgicul lor c`nt =i-opre=te goana.
Dar c[l[uza veche,-ntr-un picior
Vegheaz[, somnul mor\ii s[ nu-i prind[.
Spre stele \ip[ ea sf`=ietor,
+i c`rdul, speriat de glasul mare,
Cu fream[t lung de zbor se pierde-n neguri.
T[cerea urc[. Se deschide-n zare,
Mijind a zori de zi, o ap[ alb[.
|ARA
C`nd una dup[ alta iubirile de tin[
+i-or desfoia obrazul ]n somnul meu de veci,
C`nd trupurile calde de dor =i de lumin[
Din bra\e mi s-or smulge l[s`ndu-mi-le reci,
}n marea p[r[sire din mine =i din groap[,
Sub lac[tele mor\ii eu tot voi auzi
148 Poezii
Un fream[t lin de frunz[, un murmur lung de ap[,
T[l[ngi suind la munte ca =i ]n vechea zi.
R[zle\e m-or ajunge ca =i odinioar[
Un drum ]n pacea serii cu plopii lui sub\iri,
Sub s[lciile boltite o stra=in[ de moar[
+i mun\ii de z[pad[ ]n toamna cu rodiri.
O troi\[ uitat[, un piersic plin de floare,
Un schit t[cut, poiana cu turmele de miei
+i pe c`mpie taina apusului de soare,
Icoana \[rii mele din suflet nu mi-o iei.
DE-O FI S{ FIE RAIUL
De-o fi s[ fie raiul, s[ fie un z[voi
Cu s[lciile-n muguri =i ierburile moi,
Cu miei priori — tot ]ngeri albi, pl[p`nzi =i goi —
+i apa pe sub ramuri s[ c`nte ca un roi
De-albine nev[zute ce cat[ miere-n flori.
De-o =i s[ fie raiul, s[ fie-un lan de gr`u,
}n v`ntul dimine\ii s[ mi=te ca un r`u,
}n soarele de-amiaz[ s[ ard[ aur greu,
S[ intre-n el arhangheli cu secera ]n br`u
+i umbra lor albastr[ s[ d[inuie t`rziu.
De-o fi s[ fie ralul, s[ fie-un deal cu vii,
Cu prune cum e bruma =i mere ar[mii.
De-asupra lui s[ zboare cu frunza cea dint`i
Un stol de p[s[ri albe v`slind prin z[ri pustii,
|ip`nd a toamn[ lung[ ca dorul meu s[-l =tii.
149 Caietul verde
De-o fi s[ fie raiul, s[ fie-un c`mp de nea,
S[ sc`nteie z[pada aprins[ stea cu stea
+i zurg[l[i de s[nii s[ sune-cum suna
}n \ara mea pe vremuri copil[ria mea
C`nd toat[ tinere\ea, iubire, te-a=tepta.
OCTOMVRIE
Rodit se-ndoaie ramul =i m`na se ridic[
Deschis[ ca o cup[ sfin\it[ pentru har.
C[ci vine iar[=i vremea c`nd frunza cea mai mic[
Prime=te de la Domnul al aripelor dar.
Se leag[n[ prin aer ce-a fost sortit \[r`n[,
Ce-a fost pe sus lumin[ se las[ la p[m`nt.
De-acuma sun[ ceasul s[ mergem m`n[-n m`n[
+i ce privim s[ fie blagoslovit =i sf`nt.
+i aerul, =i-amurgul sunt numai amintire.
E vinul de-alt[dat[ al anilor din noi.
M[ leag[ raza toamnei de tine cu dulci fire
At`t de vechi c[-n umbra privirii le cred noi.
Dar pas[rea c[zut[ pe iarb[ ca o frunz[
Sub pa=ii t[i se-nal\[ ]n tremur lung de zbor,
+i frunza de pe v`nturi coboar[ s[ se-ascunz[
Cu fo=net surd sub pasu-mi ]ngreuiat de dor.
ICOAN{ PE STICL{
Pe-aceast[ sticl[ clar[ ca fa\a unui iaz,
Voi a=eza sus cerul cu stele pe grumaz.
150 Poezii
Voi str`nge jos: z[pad[, p`r`uri de cle=tar,
Copaci de promoroac[ =i p`rtii de hotar.
Voi zugr[vi ]n zare, albi, mun\ii. Pe un d`mb
P[storii plini de spaim[ =i steaua cu zbor str`mb.
}n col\ul dimpotriv[ voi ]nsemna — s[-i =tii —
Trei crai pe trei c[mile, ca umbre alb[strii.
}n inima icoanei un staul voi picta
+i-ntr-]nsul preacurata pe prunc s-o apleca:
O salcie prin ape cu frunzele pe-o stea.
De-o parte =i de alta un bou =i un asin
Vor a=tepta la iesle minunile ce vin,
+i voi l[sa s[ pice pe-acoperi= de stuh
Porumbul alb ce-aduce ]n aripi sf`ntul duh.
DANSATOAREA
Pe plaja unde valurile joac[,
Intr-un v`rtej de soare cum a stat,
Ca o coloan[ vie ]=i ]mbrac[
}n raze trupul ]ncordat.
Apoi c-un singur gest l[s`nd s[ cad[
Lumina ca un val uluitor
Din ]mpietrirea coapsei de z[pad[
La degetul de la picior,
Desf[=ur`ndu-=i =arpele, mi=carea
Deodat[ o cuprinse p`n’ la g`t.
Dar ochii ei, p[str`ndu-=i nep[sarea,
Str[ini de joc, n-au cobor`t.
151 Caietul verde
ELEGIE }N FA|A M{RII
}n fa\a m[rii iat[-m[, ]n fa\a
Des[v`r=irii cerului pe ape
F[r[ sf`r=it... Dezgr[ni\area iat-o,
+i sufletul cu arip[ de spum[
Pe valuri vii, vestind vuirea verde-a
Furtunilor, sub norul de cerneal[,
Venind din z[ri. }n fa\a m[rii stau ca
Un st`lp de lut. Pe t[lpi purt`nd \[r`na
Ogorului, pe frunte praful holdei,
}n s`nge neamul mor\ilor duc`ndu-l,
Aici, pe \[rmul vechi de unde-ncepe
S[m`n\a v`ntului pe brazda apei,
+i jocul norilor, =i zbor de stoluri
}n unghi deschis cu vremea =i cu visul.
Ce-mi poate-aicea secera, =i sapa,
+i plugul tras de opintirea vitei?
Aici ce-mi folosesc gr`u =i secar[?
Stau =i privesc, ajuns la c[p[t`iul
P[m`ntului din mine. Singur, f[r[
Mo=tenitor ca s[-mi adune sarea
Durerii de pe apele amare.
Stau =i socot, ]nfipt cu r[d[cina
Piciorului ]n hum[ grea, cu frunza
Mea slobod[ pe v`nturi. Pesc[ru=ii
Furtunilor se duc \ip`nd. Stau st`nc[
}n murmur lung de valuri pr[bu=ite
+i tot ascult, pe \[rmul cel din urm[,
La glasul mor\ii =i la glasul m[rii.
152 Poezii
A DOUA ELEGIE
}n fa\a mea, la mas[, b[iatul meu cite=te
Cu fruntea ]ncre\it[ pu\in de ]ncordarea
Ce-l face s[ urmeze povestea. Raza l[mpii
U=ure ]l atinge pe p[r b[lai =i geana
Lui lung[ d[ o umbr[. E fiul meu. Deasupra-i
M[ v[d copil, de-o v`rst[, ]n cadrul de-alt[dat[.
Citesc =i eu la lamp[. Mi-e fruntea ]ncre\it[
Pu\in de ]ncordarea povestei ]ncepute.
Am p[r b[lai. Am gene prea lungi, umbrind privirea.
}n ape limpezi ramul mai bine nu-=i r[spunde
De cum via\a nou[ oglind[ poza veche.
Sunt eu acel din fa\[? E el cel din perete?
Cum? Glasul meu de-atuncea ]mi spune ast[zi: tat[.
Dar vremea? Unde-i vremea? O caut, =i e lips[.
Sunt ca un om ce urc[ pe munte =i se-opre=te
Sub zid de st`nci s[ strige ecoului un nume,
+i-nfrico=at aude ecoul c[-i arunc[
Alt nume. Unde-i vremea? Unde s-a dus? S[ vie.
Cenu=a s[ i-o scurg[ clepsidra. Calendarul
S[-=i lase-n v`ntul toamnei iar foile fo=nite
}n drumul ei. Tictacul ceasornicului bat[
Cu inima-i de-a valma ]n pieptul meu. }n s`nge
Vuiasc[ valu-i vajnic. Dar unde e? S[ vie.
Cu p[r b[lai ]n fa\a-mi, copil, citesc sub lamp[.
}n poza din perete, cu p[r b[lai, cite=te
De-at`\ia ani b[iatul meu mic. S[ vie vremea!
S[ izvorasc[ tainic =i turbure s[ curg[
}ntre copilul de-ast[zi =i cel de ieri. Ce singur,
Ce nesf`r=it de singur, a=tept aici. +tiu: totul
M-a p[r[sit. Sunt singur ]n trupul meu, cum singur
Sta Robinson Crusoe ]ntr-un ostrov pe mare.
153 Caietul verde
Chiar fiul meu cu ochii-mi nu poate s[-mi z[reasc[
}n v`rful de pr[jin[ semnalul-nalt, de p`nz[,
Cum flutur[, cum cheam[. }n zare, nimeni. Vremea
Cu fumul ei de-o clip[ pe cerul ve=nic. Marea
+i marea, iar[=i marea, =i marea pretutindeni.
Zadarnic. Nici o punte. D[-mi m`na. Ce departe
Mai tremuri. |ine-mi m`na. E m`na mea. Sunt singur.
A TREIA ELEGIE
Deodat[, seara. Poarta, deschis[: c`mpul, cerul
+i-n umbr[, colo, steaua de-amurg. Deodat[, seara
Albastr[, cum e apa albastr[ din acvarium,
Umpl`nd odaia. Curge pe mobile, pe um[r,
Pe m`n[. Valu-i mi=c[ ]n unduiri prin g`nduri,
Se sparge-n zid, revine, se sparge iar, n[luc[,
Departe, pretutindeni. R[m`ne ]n oglind[
Prin ap[ fruntea alb[ alunec`nd. Se-nchide
Pleoapa, se deschide, recade iar. Pesemne
S-a ]necat acolo un om t[cut. Departe
Cu inima ]n mine mai bate surd. S[ intre.
E=ti tu? Sunt eu. Ia-mi trupul. E mut. E o p[pu=[
De p`sl[ p[r[sit[ pe un divan. Sunt rupte
Doar sforile. Prime=te-l de-acuma pentru noapte.
|i-l dau s[ faci cu d`nsul ce vrei. E=ti regizorul.
Pe vremea de-alt[dat[, copil, am z[rit visul.
Era la panorama dint`i, mi-aduc aminte,
Un m[sc[rici u=ure ca un balon ce suie
+i cade iar s[ sar[ mai sus =i-n ceruri scap[.
Purta pe fa\a-i alb[ de clovn o masc[ toat[
De aur. Era luna? Nu =tiu. Era de sticl[
154 Poezii
+i str[lucea ca luna de sf`nt =i era var[
Cu greieri mul\i. Comete ]nc[lecau pe noapte.
+i el juca pe-o raz[. De s`rm[? Nu. Pe-o raz[
De aur ]n lumin[ ]ncol[cit. +tiu bine:
}nt`iul vis,
Stai. Nu vreau astfel. Vreau altfel, altfel.
Aceasta nu-i m[sura de-atunci, nici jocul nu e,
Nici c`ntecul. E tactul cel trist de c`nd e lumea
Al inimii, al mor\ii. Ascult[-m[, nu-i visul.
}n haina ta de piele, ce vrei, burghez cuminte,
Cu gestul fr`nt din leag[n =i calcule tocite
De veacuri ca prundi=ul de ape repezi? Spune.
Nu mai z`mbi ]n valsul grotesc; cu mul\umire
Nu m[ privi ca dintr-o fotografie =tears[.
}n l[turi! Dar r`nje=te. }n l[turi Dar r[m`ne.
Se-nchin[ =i se-nclin[, se str`nge =i se pl`nge,
Salut[ =i s[rut[, iube=te =i bole=te,
+i d[ din cap ca mine, =i d[ din m`ni ca mine,
}n pantomima oarb[.
Destul, Destul! Opre=te!
C`ndva la panoram[, copil, am z[rit visul.
Purta pe fa\a-i alb[... lumina lunii... albe...
Deodat[, ziua. Poarta, deschis[: c`mpul, cerul,
+i-n umbr[, colo, g`ndul dint`i atins de-o raz[
Fulger[tor deodat[. Un zbor de cioc`rlie
Din pra=tia luminei ]n suflet s[get`nd.
155 Caietul verde
A PATRA ELEGIE
Pe drumul vechi pe care se las[ toamna: fumul
S[tucului din vale urc`nd la dreapta, fumul
La st`nga mea pe ceruri al unui stol, departe.
+i eu aici, ]n golul vie\ii. Singur ]ntre
P[m`ntul ce r[m`ne =i zilele ce zboar[
}n anotimpul tainic. Cu greul meu, cu pasul
Ce sun[ surd de parc[ m[ urm[re=te pulsul
Str[vechiului meu s`nge fo=nind a ve=nicie,
Gonindu-m[ din ast[zi spre nic[ieri. Cu g`ndul
Cules de mult, cum este cules tot c`mpu-n toamna
T`rzie unde st[rui. Aud prin cea\a serii,
Din sat, l[tratul jalnic al c`inelui ]n lan\uri,
Din cer, tot mai ]n zare, sf`=ietorul \ip[t
Al p[s[rii pornite spre pribegie. Unde
S[ merg de-acum? Pe cine s[ mai a=tept? }n iarn[
La staul se ]ntoarce asin =i bou s-a=tepte
Pre Domnu-n scutec. Singur pe pragul ]ndoielii,
Pe pragul ve=niciei =i-al vremilor mai singur,
M-opresc s[-mi aflu calea adev[rat[: fumul
S[tucului din vale pierind la dreapta, fumul
Topindu-se la st`nga cu stolul meu ]n zare.
+i eu aici. Dar umbra se-ntinde, ziua scade.
|{RM SUDIC
Nisipul cald oprise luntrea. Valul
Se trase ]napoi =i leg[natul
Adormitor pieri treptat pe plaj[.
Din \[rm la piscu-n nouri, sub frunzi=ul
P[durilor de palme, nesf`r=ite
T[ceri p`ndeau. +i, cobor`nd cu fric[,
156 Poezii
Str[inii au ]mbr[\i=at p[m`ntul.
+i, r[sturn`nd din luntre ]mpletitul
+irag de flori trandafirii =i fructe
De purpur[ cu miezul de migdal[,
Au ridicat un rug pe \[rmul m[rii
Cu lemnul bun mirositor din insuli.
+i, r`nduind ce au adus, pe frunze,
S-au a=ezat cu fa\a c[tre ap[,
Privind cum fumul jertfei ]=i ]nal\[
Palmierul ]nc[rcat de mirodenii,
S[-i =tie zeul. Seara se pogoar[:
+i, r`nduind ce au adus, pe frunze,
Un v[l de foc a=terne peste mare.
Tot aurul topit pe ape arde,
Se stinge ]n cenu=a ]nnopt[rii.
Dar ei ca umbre stau s[ vie zeul.
Au tres[rit. O nuc[ grea de cocos,
C[z`nd din foi, s-a descojit cu zgomot.
T[cerea cre=te iar. Stau iar ca idoli
Str[vechi, ad`nc ]nf[=ura\i ]n tain[,
Cu golul larg al lini=tei ]n suflet.
Plutirea unei aripi se aude
Abia. Luna se revars[ alb[,
+i f[r[ v`nt o adiere trece.
Se mi=c[ straniu umbra unei palme.
|{RM PIERDUT
1927-1941
158 Poezii
HELLAD{
St[ marea ca o treapt[ de senin
Pe care urc[ insula-n lumin[,
+i templul din p[durea de m[slin
Se-nal\[ gol =i viu ca o tulpin[.
Coloane, trupuri netede de zei
}n care s`ngele s-a f[cut soare,
Colunii l`ng[ ele ]mi sunt grei:
Nu pas[rea, ci piatra o s[ zboare.
L[sa\i-m[ s[ vin iar la p[rin\i.
Doar clipa mea se cerne cenu=ie,
Doar lutul meu se surp[-n suferin\i.
Aici lumina d[ruie vecie
Pe friza vie\ii unde ]n alai
Fecioare vin cu vas rotund pe um[r,
+i c[l[re\i seme\i struneaz[ cai,
+i dansatoare salt[-n tact =i num[r,
Pe stela mor\ii unde un b[tr`n
Senin ]ntinde dreapta ]mp[cat[
Fl[c[ului r[pus r`z`nd p[g`n —
Pe marea ca o lir[ ]ncordat[.
DAFNI
M`n[stire ancorat[ pe p[m`ntul lui Apollo,
Dafni, sfinte c[r[mizi,
Cine va reda vreodat[ sufletului meu de-acolo
Umbrele de chiparizi,
159 |[rm pierdut
Cerul dimine\ii clasic conturat cum e o cup[
De lumin[ cu argint,
+i ]n inimi c[l[toare dorul prim[verii dup[
Eleusis =i Corint!
Cine va suna talanga turmelor de pe coline
Ca-ntr-un viers de Theocrit,
+i ]n curte printre dafini va lega — o, Dafni! — cine
Maci de s`nge pe granit?
Mai tr[iesc ca alt[dat[ zeii ve=nici, m`n[stire,
+i zadarnic ai cuprins,
Ca s-o r[stigne=ti sub cruce, o coloan[. St[ sub\ire,
Pururi vie, cu trup nins,
Cu trup neted, cu trup t`n[r ]n divin[ nep[sare
Ca pe vremea c`nd purta
Peste frunte o metop[ =i o friz[ pe spinare —
D[-mi, coloan[, pacea ta!
+i-nflorit[ printre pietre, floarea mor\ii, asfodel[,
M[ ]nva\[ cum s[ fiu
Ca s[ seam[n dup[ moarte cu sculpta\ii pe o stel[
Din Cheramicul pustiu.
Iar tu zeu al poeziei, o, Apollo, m[ ]ndrum[
Ca s[ scap biruitor,
C[ci ]n naos, ce patetic, cu durerea-i m[ sugrum[
Tragicul Pantocrator.
160 Poezii
ACROCORINT
Clopo\eii caprelor sunau r[coare
De ape vii printre m[slini =i eucalip\i,
Pe c`nd pe golf ardeau ca portocale
}n leg[nare p`nzele fierbin\i...
Patriarhal platanul pentru oaspe
Chema ]n frunze umbra la osp[\.
Pe foi de brustur: br`nz[, ]n blid: lapte,
Ne-au dat p[stori str[vechi cu port seme\.
B[iatul oache= lua de coarne \apul negru —
Se arcuiau pe zarea altui veac.
Trosnea uscat din ace pin =i cedru
Sau zvon de greier sub frunzi= s[rac.
Din coaja inimii r[nite da r[=in[,
Prelins[ vreme, lacrim[ de chihlimbar...
O singur[ coloan[ ]n lumin[
Purta pe cap amiaza ca un dar.
EPIDAUR
— Teatrul antic —
Pe cer se perind[ lin nourii =i
Azurul ad`nc, sp[lat de lumin[.
Pe trepte se-a=eaz[ t[cute, pe r`nd,
C`nd umbra, c`nd raza senin[.
161 |[rm pierdut
P[durea ]n juru-mi =i-adun[ =i ea
Un fraged obraz de ramur[ verde.
+i trunchiul, =i mu=chiul, =i frunza privesc,
Doar veacul privirea ]=i pierde.
Eschile, Sofocle, aici nu s-au stins
+i glasul le tremur[-n aer —
+i mierlele fluier[ coruri de mult
+i v`ntul, str[vechiul lor vaier.
Teatrul pustiu e umplut azi de zei
Cu trup str[veziu de vecie.
}n piatr[, ]n plant[ =i-n pieptu-mi la fel
Fierbintele suflu adie.
OLIMPIA
Albe coloane, zei reci,
Trupuri f[r[ de pat[,
Frunz[ cu fream[t de veci,
Vreme nedezlegat[.
Ram de m[slin milenar,
Umbre pl[p`nde =i azi,
Ape =optind ]n cle=tar,
Nu v-a\i schimbat la obraz.
Stai ca o stan[ =i tu —
Lepezi om =i via\[,
Totul c`nd straniu st[tu
T`n[r, plin de verdea\[.
162 Poezii
Mieii priori i-au p[scut
Fluiere f[r[ de moarte.
Albe coloane sunt scut
Celor ce vin de departe.
DELFI
}n spate zid de st`nc[ arde-n cer
Pe care torc cununi vulturii.
}n fa\[, pr[v[lit[-n golful clar,
Umbrirea verde stins[ a p[durii.
Sfin\it[ de oracol =i altar,
Piezi= o raz[ taie ]nserarea.
+i cum coboar[ caprele =i pier,
Cresc clopo\ei din vreme, ca izvoare.
Lumina peste marmure d[ maci,
Dar grabnic ]nnoptarea le culege
+ trupuri de coloane stau ca magi
S[-nfrunte visul, veacul s[-l dezlege.
E umbra timpului, pe care =ed
Sub Fedriadele nemuritoare.
Teatru, stadiu, temple — nu-i mai v[d:
Apollo sun[-n mine viers de soare.
ASFODELA
Pe culme trei coloane de porfir,
+i printre ele cerul p`n[-n zarea
163 |[rm pierdut
}ntins[ de lumin[ ca un fir,
+i — ca o lespede — departe, marea.
}ncremeni\i, to\i mun\ii viole\i.
Nici un copac =i v[i pustii de ap[.
Iubit[ =i de mor\i, =i de poe\i,
O asfodel[ printre st`nci ce crap[.
O asfodel[ singur[ st[ scut
+i tainei, =i credin\elor surpate.
Cu r[d[cina prins[ ]n trecut,
Ea ]nflore=te ]n eternitate.
Barbar, venit aicea s[ m[-nchin,
Din tot ce-a fost am mai g[sit o floare.
O las sa ]nfloreasc[. +i senin
Reiau toiagul vremii c[l[toare.
INSULA
Amurgul l[sase pe ape lungi plete de aur =i umbr[
C`nd ]i z[rir[m m[slinii =i mun\ii alba=tri pe cer,
C`nd adieri cu mireasma r[=inei =i algei uscate,
Vestind egeica st`nc[, vr[jir[ n[scare de zei.
}n zborul ei luntrea cu p`nz[ legase ca pesc[ru=ul
O arip[ alb[ de pacea cle=tarului ne\[rmurit —
+i iat[ =i plaja, p`r`ul s[rind de pe prunduri la vale
Cu murmur umbrit de milenii pierind ]n imense t[ceri.
+i fete ]n alb sp[lau l`na ]n ap[ curat[ de munte,
+i una, b[laie ca luna, mai m`ndr[ ca toate, z`mbi,
+i glasul melodic ]mi spuse: — ”De e=ti preavicleanul
Ulise
164 Poezii
Sosit din Troada, la mine, str[ine, fii bine venit”.
+i glasul t[cu ca prin farmec, de parc[ nicic`nd nu
sunase.
Dar unde e nimfa Calipso? dar unde, fecioarele ei?...
Pasc lini=ti nemaivisate pe \[rmul z[rilor clare
Din care vinete piscuri brumate de visuri r[sar.
Un nor cu pene de fl[c[ri mai f`lf`ie foc p`n[ cade
Departe, ca pas[rea stins[ de dor, istovit[ de drum.
Pe c`nd izvor`nd din legende mai vechi dec`t vremea,
T[cutele stele se duc cu pa=i de lumin[ pe m[ri.
P{STOR IONIAN
Pe plaja-n arc de soare, unde marea
Cu val rotund de mii de ani a stat,
}i v[d, lungit pe-o r`n[, doar spinarea
+i trupul gol ]n bronz turnat.
Din naiul dus la gur[, apriline
Chem[ri se pierd cu sunet de izvor.
Pasc capre pe uscatele coline
De piatr[ sub azur dogoritor.
+i vremea a ]ncremenit sculptat[,
Dar trunchiul unui pin a tres[rit,
Sub coaj[ dezvelind un piept de fat[
+i un suspin cu pl`ns ]n[bu=it.
Pe c`nd ]n marea limpede, ]n care
Prin scoici =i alge pe=tii fug =i vin,
Misterios din umbre vii r[sare
Un zeu t[cut, ca un delfin.
165 |[rm pierdut
|{RM PIERDUT
Mai sufl[-n scoici prelung tritonii m[rii,
Sirena ]=i mai stoarce p[r de alge,
Zei goi =i mai frumo=i ca muritorii
Adast[ ]nc[ pe un \[rm cu soare.
Dionisos tot mai culege vi\a, tainic
Mai duce Pan o trestie la gur[
+i tot mai cade binecuv`ntarea
Lor grea de rod pe floare =i pe turm[.
Ce a legat o dat[ pururi leag[ —
+i c`ntecul ce l-au pornit pe aripi
De v`nturi nu-l opre=te nici o vraj[...
Stau mun\i cu chiparo=i pe cer, pe mare.
P[storii de milenii zic din fluier.
Fecioare la f`nt`n[ tot a=teapt[,
De mii de ani, urciorul s[ se umple.
De mii de ani pescarii mai ridic[
Pe luntre p`nza lor triunghiular[...
+i valul vechi nu cade niciodat[,
Dar alb de spume murmur[ ]ntr-una.
Necheaz[ caii soarelui pe mare:
}ntinere=te lumea =i lumina —
+i limpezit[ lini=te se las[,
C`nd ei t[cu\i se pierd sub cerul z[rii
}n umbre potcovite cu lumin[.
+i pretutindeni fumul se ridic[
Cresc`nd ]n tremur pa=nic de tulpine
Din ruguri pentru jertfa hot[r`t[.
Dar trei fl[c[i \in`ndu-se de m`n[,
Pe c`nd deoparte unul c`nt[-n frunz[,
}n armonia zilei =i a umbrei,
166 Poezii
Pios ritmeaz[ pasul fericirii,
+i altul dintr-un laur rup`nd ramuri,
St[ singur =i senin se ]ncunun[,
Privind cu ochi eterni la cer, la mare,
La jocul f[r[ seam[n al luminii
Pe diminea\a nenceput[-a lumii.
+i zei cumin\i p[zesc la st[vilare
Ca vremea potolit[ s[ r[m`n[,
Cu val curat purt`nd p[m`nt =i ceruri;
Vegheaz[ zei puternici s[ nu scape
Fugara =i nebun[ s[ nu-nfr`ng[
Eterne legi, surp`nd ]n haos totul.
OVIDIU
}nt`ia stea clipi ]n zare. V`ntul
Porni prin stuf cu arip[ de p[s[ri,
Apoi st[tu. Se auzi deodat[
Rostogolirea valului, departe,
Urc`nd mereu din partea dinspre mare —
C`nd l-am z[rit venind ]ncet =i singur,
Cu capul aplecat pu\in ca unul
Ce st[ de mult de vorb[ cu pustiul.
Prin b[l\i, ]n care triste p[puri=uri
Ofteaz[ lung cu =oapt[ omeneasc[,
V`nasem toat[ ziua =i cu pu=ca
Pe um[r m[-ntorceam ]n spre cetatea
Ce-a fost odat[ Tomis =i-azi e alta.
Pe c`mpul ars de toamn[ al Dobrogei,
+tiam c[ va veni multa=teptatul
Poet, ce-\i pl`nge peste mor\i durerea.
Dar ochii lui, b[tr`ni de zeci de veacuri,
167 |[rm pierdut
Nu m-au v[zut. Sub albele lor gene
Priveau ad`nc spre \[rmul unde-n noapte
Se deslu=ea neptunic glasul m[rii.
Atunci, din stuful ghiolului o alb[
Arip[ =i-a-n[l\at, str[in[, zborul,
+i leb[da s[lbatic[, ]n taina
Acestui cer, prin stelele de toamn[,
S-a leg[nat o clip[, ca \inut[
De tremurate fire de-ntuneric;
Apoi s-a dus \ip`nd at`t de jalnic
C[ v`ntul speriat s-a str`ns ]n balt[,
+i sufletul ]n mine, c`nd pe zare
A lunecat cu aripe ]ntinse
}n noapte, spre o \ar[ de lumin[
Cu soare cald sub care cresc coloane
Ce-=i ]nfloresc z[pada cu acant[.
Pierise zborul alb ]n umbr[. Pasul
Meu singur st`njenea singur[tatea.
Un far clipi departe. Dinspre mare
Sirena unui vas mugi s[ plece.
}n gara din Palas locomotive
Rar puf[iau. Un tren trecu ]n goan[.
Pe stepa ]nnoptat[ uruirea
Vagoanelor se stinse. Numai marea
R[mase s[-=i ridice glasul antic,
Sub zodiile toamnei, numai marea.
P{STORUL +I FAUNUL
P[storul t`n[r sta pe piatra alb[
Pe care d[ltuit se mai vedea
168 Poezii
Un chip de faun t`n[r; capre albe
P[=teau printre coloane iarba rea.
Pe nai, st`ngaci se tot trudea s[ spun[
+i dorul lui, =i marea dimprejur,
Dar trestiile sub buze nu mai sun[,
Zadarnic cearc[ vechile m[suri.
T[cut acuma st[ at`t de singur!
Lin soarele alung[ umbre lungi
Pe templul risipit prin st`nci =i cr`nguri,
Pe vremi la cari cu mintea nu ajungi.
Amurg sau somn ]i picur[ prin gene?
Pe-aproape o f[ptur[ s-a mi=cat.
Un faun calc[ t`n[r pe poiene,
La fel cu cel ]n marmur[ s[pat.
Al[turi de b[iat mi se a=eaz[;
De faun team[ n-a sim\it —
Privea uimit doar cum o raz[
S-a prins ]n cornul ascu\it.
Erau de-o seam[ — ]=i aflar[ graiul...
S-au ]n\eles deodat[ am`ndoi!
+i faunul i-a luat ]n m`n[ naiul,
+i cum la gur[ i l-a dus: un roi
De-albine zumz[ir[ surd, =i marea
Vuind pe-un \[rm pustiu se auzi.
}n fream[t de p[duri pierea chemarea
+i renvia ]n viers de cioc`rlii...
169 |[rm pierdut
C`t timp au stat s[ c`nte, cin’ s[ =tie?
Sub luna plin[ parc[ i-a v[zut —
C`nd s-a trezit fl[c[ul — fa\a vie,
Dar ]n penumbra lunii s-a pierdut...
Din nai spunea p[storul pe o piatr[
Pe care d[ltuit se mai vedea
Un chip de faun trist cu cap de capr[ —
Amurgul v`n[t peste ei c[dea.
SIRENA
Pescare, stai, nu-\i arunca n[vodul,
Mai las[-m[ talazului de-azur!
Nu-mi str`nge ]n re\ele bra\ul pur
+i s`nului meu nou nu-i strivi rodul.
De-mi sc`nteiaz[-n ape solzi solari,
Nu-s pe=te, =i ]n razele difuze
Nu-i leg[nare moale de meduze,
Ci adumbrit se-ncheag[ ]n cle=tar
Profilul frumuse\ii f[r[ moarte.
Ascult[-mi tinere\ea din str[vechi —
Deschide-\i asurzitele urechi
+i ochii plini de am[geli departe.
Pescare f[r[ suflet, ce f[cu=i!
M-ai prins. R[storni ]n barc[ prada rar[.
Scoici sidefii, sub\ire algi, amar[
+i irizat[ spum[ sunt acu=i...
170 Poezii
ALESUL
Mi-am dezlegat sandala ca o frunz[
Ce cade moart[ la piciorul meu,
Mi-am limpezit f[ptura s[ n-ascunz[
Nimic din ce nu duce p`n’ la zeu.
Pe \[rmul m[rii m[ ]nal\: o urn[
}n care doar lumin[ am turnat.
Nu pl`ng, nu chem tot ce-am l[sat ]n urm[.
Stau singur, pentru jertf[ ]mp[cat.
Din pietre albe i-am durat altarul,
Din lemne scumpe fl[c[ri i-am ivit —
+i cerul-nalt cum ]mi prime=te darul,
Urc rugul ]mplinirii, fericit.
SCUTUL MINERVEI
1933
172 Poezii
I
Ajuns acum pe culmea vie\ii, ]nainte
De a descre=te-n umbra \inutului t[cut,
Zei\[ ]narmat[ ca lancie =i scut,
St[p`n deplin pe cuget, ]nal\ o rug[minte.
De ani destui Diana cu raza ei m[ minte
+i, fals[ ca =i valul din care s-a n[scut,
Cithereenei prad[ destui ani am z[cut
Pl[tindu-i vam[ chinul =i lacrima fierbinte.
Cu mai p[zit[ grij[ ]mi voi p[stra odorul.
Spun crinului =i rozei un ve=nic bun-r[mas:
M[slinul =i un dafin s[-mi str[juie ogorul.
Nu-\i dau, de patimi ars[, o inim[ pustie,
Dar g`nditorul suflet ce singur mi-a r[mas,
Tu ]ncunun[-l, dreapto, cu verde poezie.
II
Deoarece, senino, mireas[ mi-e=ti =i sor[
+i c[l[uz[-nalt[ pe valul ce-am urcat,
Cuminte =i-ndr[znea\[, cu capul ridicat
S[-mi stai, spintec[toare de ve=nicii, la pror[.
Iar eu din ]ntuneric intr`nd ]n auror[,
+i limpezit cu totul de patimi =i p[cat,
Voi cerceta cu ochii p[rerea de uscat
Pe um[r de talazuri, albind ca o amfor[.
173 Scutul Minervei
Str[lucitoare-n suflet e \ara ta, zei\[!
Bachantele ]n fa\a-i prin noapte se ascund,
Fug speria\i Silenii ]ncununa\i cu vi\[.
Apollo ]ns[ tainic pe fruntea-\i cum r[sare,
}n razele r[sfr`nte de scutul t[u rotund,
}mi na=te nou[ muze m[re\e la picioare.
III
Acela=i zeu profetic cutremur[ stejarii
Dodonii, =i la Delos ]naltul palmier
R[m`ne m[rturie leg`nd p[m`nt =i cer,
Dar au t[cut de-atuncea Homerii =i Pindarii,
}n temple profanate au n[v[lit barbarii,
+i viersul lor r[sun[ strident =i adulter,
Dar n-au s[ se ridice pe piscul auster,
Nicic`nd, al poeziei cu strictele fruntarii.
De lauda, de ura lor oarb[ azi nu-mi pas[.
M-am dep[rtat de-un laur ce-n fiecare zi
Pe alt[ frunte-ngust[ mai ve=tejit se las[.
C[ci tu ]mi cre=ti ]n suflet — la fel cum alt[dat[
Din cre=tetul lui Joe destinul te trezi —
Senina fericire pu\in ]ng`ndurat[.
IV
Ad[postit sub scutul Minervei stau deoparte
La umbra unui dafin ce n-are ve=tejiri,
174 Poezii
De gloria lumeasc[, de secile vr[jiri
A’ vremii-n=el[toare totuna de departe,
Adun p[m`nt, =i plante, =i oameni ]ntr-o carte
}nalt[ ]n sim\ire, bogat[-n zugr[viri.
Din vechile otr[vuri facut-am izb[viri,
Din turbure via\[, armonioase arte.
Dar sarcofagul poart[ ]ngem[nate roade:
}n juru-i salt[-n soare al zeilor alai,
N[untru zace mortul ca viermele ce-l roade.
Nu-i nimeni dezn[dejdea din g`nd s[ mi-o ghiceasc[.
Doar tu, zei\[ clar[ ca flac[ra, ]mi dai
Puterea s[-mi torn chinul ea marmura cereasc[.
V
Precum prin cr`ng, ]n umbr[, o pas[re a\ip[
Din zborul ei r[nit[ de vechiul v`n[tor
+i te ajunge glasu-i sun`nd sf`=ietor
C`nd vrea =i nu mai poate s[-nal\e o arip[,
}n s`ngele-mi departe se t`nguie =i \ip[
Iubirea ]ncol\it[ de r[nile-i ce-o dor;
Sleit[ se mai zbate c`nd nu e ajutor
S[-i dea o vlag[ nou[ ]n neguroasa clip[.
De prin afund de mine aud cum se prelinge
}n lini=tea de ast[zi nelini=tea de ier’.
Zei\[ prins[-n zaua luminii ce ]nvinge,
175 Scutul Minervei
}n sufletu-mi noptatic ]n arme te coboar[.
Str[punge-o f[r[ mil[ cu suli\[ de fier,
D[-i moarte bietei inimi ce n-a putut s[ moar[.
VI
Neptun pe m[ri ]n spume =i-a a=ezat domnia;
Zefir, pe-o adiere; Boreu, pe-un aprig v`nt.
Cibela-mp[r[\e=te pe rodnicul p[m`nt,
+i Ceres leag[ spicul, =i Bacchus cre=te via.
+i-mpart nemuritorii: v[zduhul, apa, glia,
+i tot ce-a fost pe lume, =i toate c`te sunt.
Un zeu ne duce-n leag[n, =i altul ]n morm`nt;
Ei ne trimet p[catul =i nevinov[\ia.
Vegheaz[ zei, zei\e pe ori=ice f[ptur[ —
}n arbore: Driada; la vatr[: zeul Lar,
Suntem ca fire prinse ]n vasta \es[tur[.
Nu pot s[ lupt cu zeul: el d[ =i el culege;
De el nebunu-ncearc[ s[ fug[ ]n zadar.
Eu m[ supun, cuminte, la nendurata lege.
VII
Cu armonie simpl[ de linii =i lumin[
Trezindu-ne comoara g`ndurilor ad`nci,
}n tragic[ splendoare prin dezolate st`nci,
Se profileaz[ templul t[u vechi pe o colin[.
176 Poezii
Dar veac de veac frontonul ]l crap[; se ]nclin[
Coloana alb[-n vremea ce-o surp[ st`nd pe br`nci;
+i-n \ara pustiit[ de barbari: turci =i fr`nci,
Prin pietrele de-acant[ dau tufe de sulfin[.
C`nd vremile =i omul, Minerva mea, te las[,
C`nd slava ta n-o \ine granitul cel mai dur,
Din paisprezece versuri \i-oi f[uri o cas[.
Dar d[-mi, zei\[, harul =i legile-n\elepte,
Sonetul meu s[ suie ]n ve=nicul azur
O vraj[ de pila=tri =i de propor\ii drepte.
VIII
Sub rod se-ndoaie pomul c`nd seva ]l p[trunde,
El ce sfida Prierul cu verzile lui frun\i,
+i r`ul f[r[-ast`mp[r ce spumega prin mun\i,
La vale poart[ pa=nic cor[biile pe unde.
Departe jocul fraged al anilor se-ascunde
+i, iat[-i, rari pe t`mpl[, ]nt`ii peri c[run\i,
C`nd patimi ]mplinite s-au arcuit ]n pun\i
+i fecundate doruri s-au lini=tit profunde.
Ca =arpele de-acuma ]mi schimb noroc =i piele,
C[ci soarta nu-mi apleac[ via\a ]n zadar
Cu versuri care-at`rn[ din ce ]n ce mai grele.
}n toamna unde darul se p`rguie-n t[cere
A=tept s[ vii =i, rece, cu dreptul t[u c`ntar,
S[-mi hot[re=ti m[sura de-amaruri =i de miere.
177 Scutul Minervei
IX
La Roma, c`nd Hora\iu prindea nemuritoare
Caden\a ta ]n od[, c`nd verbul suveran
}l ml[dia-n eglog[ poetul mantuan,
La noi ziceau din frunz[ p[stori pe la izvoare.
Dar s[-\i ]nal\ prime=te sonetul la picioare,
Ca s[ ]nfrunte ritmic al vremilor noian —
C`nd simt sub m`n[ lira, pe fiecare an
Mai pur[, mai pioas[ =i mai ]nving[toare.
Din lutul \[rii mele mi-am ridicat spre tine
Un suflet ca un codru ad`nc =i nep[truns;
I-ai dat des[v`r=irea coloanelor eline.
Nici azi nu-l va pricepe ilotul, =i nici m`ne,
Dar versul meu ]n slujba-\i purificat, =i uns,
+i logodit ]n tain[ cu muzele, r[m`ne.
X
Pe m[ri nu poate vasul s[ zboare, dac[ v`ntul
}n p`nze chibzuite nu-=i fr`nge vlaga lui,
+i drumului s-a=terne ]n goana g`ndului
Fugarul, doar c`nd fr`ul i-a st[p`nit av`ntul.
Din lir[ ca s[-nvie, deplin =i proasp[t, c`ntul
Pe coarde num[rate e=ti nevoit s[-l sui,
+i nu se schimb[ piatra inform[ ]n statui
De n-o love=ti cu dalta. La fel e =i cuv`ntul.
N[uci, s[ cread[ sci\ii c[ b`lciul e-un spectacol,
C[-n lire nestrunite dorm melodii ad`nci,
C[ vorbe nen\elese adun[ un oracol.
178 Poezii
Adev[rata art[ de alte min\i se-alege:
Nu p`lp`ie ]n noaptea desi=ului, pe st`nci
}n soarele Minervei, sc`nteie alba-i lege.
XI
Abia sosi Prierul cu-nt`ia r`ndunic[
+i-l str`nse galben vara la pieptu-i ]nsorit,
+i iat[ peste dealuri lumina =i-a oprit
Din toamn[ raza lung[ prin fulgii care pic[.
Tot ce-am legat de suflet cu aripi se ridic[;
Ce mi-a fost drag pe lume, ]n ochi mi s-a umbrit
+i-n amintire suie cu fumu-i alb[strit
Iubirea cea mai mare, dorin\a cea mai mic[.
Cu trecerea rotund[ a lunilor rote=te,
Schimbat pe bolta nop\ii, str[vechiul zodier
+i steaua ca =i visul ]n zori se ve=teje=te.
Nimic nu se rentoarce la fel a doua oar[:
Nici anotimp, nici suflet, nici pas[re, nici cer...
Etern[ doar Minerva cu lira le m[soar[.
XII
Icar cum ]l sfidase cu aripe de cear[,
L-a pr[bu=it Apollo pe-al m[rilor podmol.
+i pe Acteon care-i p`ndise trupul gol,
Prin c`inii lui Diana l-a os`ndit sa piar[.
Chiar Prometeu, c`nd sl[vii a smuls un foc ]n par[,
El ce s-a vrut n[prasnic al omenirii sol,
179 Scutul Minervei
Pe st`nci legat de Joe cu vulturii ocol,
Hr[ni fl[m`nde ciocuri din fierea lui amar[.
+i totu=i nu mi-e team[, ]n-nalta mea trufie,
Comoara ta ]n versul sonetelor s-o fur,
}n suflet c`nd eroii Helladei ]mi ]nvie.
De-a pururi ]n lumina senin[ urc[ zborul,
Pe veci v[d ochii min\ii tiparele de-azur,
C`nd focul f[r[ moarte ]l \ine r[pitorul.
XIII
Din toate, numai roza ce-n moarte mai ]ncheag[
O inim[ de fl[c[ri pe palidul stufi=,
Prin seara prelungit[ de soarele piezi=
Cum tremur[ ]n purpur, ]mi este cea mai drag[.
+i numai t[m`ioasa ce s-a p[strat ]ntreag[
}n via pustiit[ de-al toamnei lumini=,
Acuma c`nd sc`nteie de brum[ prin frunzi=,
Mai tare m[ ]nchin[ =i locului m[ leag[.
Mi-e dor de ce-nflore=te sub semnul desp[r\irii
+i bra\ele ce albe de g`tul meu s-au prins
M[ \in c`nd =tiu c[ m`ne s-or =terge iar privirii.
Minerva-mi spune: — “Uit[ ce-n pulbere se cerne.
Ciorchini de stele setea \i-o sting =i am ]ntins
Iubirii tale cupa petalelor eterne.”
180 Poezii
XIV
Nespovedit[ mie ce grij[ ]\i apleac[
Profilul pur pe bra\ul ]n lance r[zimat?
Ce chin t[cut, zei\[, ]n marmur[ s[pat,
}\i adumbri pleoapa de lacrimi pururi seac[?
Credeam c[ numai omul cu mintea lui s[rac[,
Divino, se fr[m`nt[ de patimi turburat.
Ce s[getare-ascuns[ un zeu du=man \i-a dat?
Chiar r[nile lui Eros cu vremea au s[ treac[.
Mi-a spus nemuritoarea: — ”Gr[ie=ti ca muritorii.
Sub alte legi st[ neamul din care m-am ivit,
El n-are-amurg, nici noapte =i nu cunoa=te zorii.
Ce m-a durut odat[, m[ doare pe vecie...
Dar din senina pace =i chinul otr[vit,
Mi-a ]nv[\at cuv`ntul ]nalta-i simetrie.”
XV
Din Helicon coboar[ iar cele nou[ muze
}nconjur`nd altarul cu pasul lor pios.
}n num[r =i-n caden\[ suind armonios
Eterna poezie li s-a desprins din buze.
Vin c`te trele Gra\ii ]n c`ntec de cobuze:
Un singur v`nt le umfl[ vestm`ntul unduios
Din care, pentru tine cresc`nd misterios,
Curat r[sare ritmul din formele confuze.
Orfeu te p[r[se=te pe veci, Euridice!
El lira =i-o consacr[ Minervei ca un dar,
+i imnul prosl[virii d[ cerul s[-l despice.
181 Scutul Minervei
Chiar Egipanul tainic, duc`nd la col\ul gurii,
Un nai de trestii, las[ c`nd repede, c`nd rar,
Lung lauda s[ sune ]n lini=tea p[durii.
XVI
}n c[utarea pr[zii de aur a c`nt[rii,
Spre tainele Colhidei, nou Iason, am pornit.
De hiperboreene furtuni nebiruit,
Sc[pai din valuri teaf[r =i de urgia m[rii.
Iar ast[zi c`nd din neguri r[sar pe clina z[rii
+i dafinul, =i templul t[u alb, ce lini=tit
}mi trag la \[rm trirema cu rostrul ei proptit
De plaja aurie ]n raza inser[rii.
Acum veni\i, tovar[=i! Juncanul nou la coarne,
Juncana f[r[ pat[ s[-i ducem la altar —
Ca jertfa lor norocul spre noi s[ ni-l ]ntoarne.
+i tu, zei\[, las[ din falnicul tezaur
Ce l-a purtat berbecul divin, s[ smulg m[car
Pe lir[ o f[r`m[ din l`na lui de aur.
XVII
Nu-s vindecat cu totul, senino, de Himer[.
Pe buze tot ]mi arde s[rutul blestemat
+i-n ochiul r[u =i verde, pe care l-am urmat
At`t de mult pe vremuri, ivirea mea tot sper[.
De nimeni dezlegat[ =i ast[zi ]mi ofer[
Enigma-i dureroas[ un sfinx ne]ndurat
182 Poezii
+i sufletul ce-n gheare at`t i-a tremurat,
Mai tremur[ privindu-l =i-acum din alt[ sfer[.
Nu-s vindecat cu totul, Minerva mea. Simt ]nc[
Harpiile pe frunte ca zborul lor nefast.
Mai simt str[vechea spaim[ =i vraja ei ad`nc[.
Iar glasul de siren[ tot mai suav ]mi sun[
}n c`ntecele mor\ii, am[gitor =i vast,
Ca marea care-=i mi=c[ argintul viu sub lun[.
XVIII
Te-am reg[sit de mintea-mi cu-at`ta mai aproape
Cu c`t credeam, ascunso, mai mult c[ te-am pierdut.
Erai aici, ]n suflet. Profilul cunoscut
M[ lumina cu umbra l[satelor pleoape.
Cum am putut s[-\i caut pe cer, pe c`mp, pe ape,
Nepieritoarea urm[, c`nd trebuia t[cut
Doar s[ m-aplec ]n mine pu\in, s[ fi v[zut
}nalta str[lucire ce-n lume nu ]ncape.
Te-am reg[sit aceea=i de ieri, de totdeauna,
Cu chip de muritoare =i g`nd nemuritor.
Ce laud[ mai sf`nt[ s[ n[scoceasc[ struna?
+i-acum, c`nd =tiu c[ viersul din suflet nu-mi mai pleac[
+i-n albia lui c`nt[ curatul s[u izvor,
Pe veci de-acuma poate =i lira mea s[ tac[.
BALCIC
1929-1939
184 Poezii
}MPLINIRE
Copil[ria mea privea pe r`ul
Rodit cu cerul toamnei arge=ene,
Copil[ria mea privea pe gr`ul
De aur greu din lanuri moldovene.
Acum privesc la marea ce rode=te,
}n umbr[ =i lumin[, doar cu spume,
La pesc[ru=i, la p`nza ce albe=te
Pe \[rmul vr[jii reg[sit ]n lume.
Copil[ria mea era l[stunul
Din cuibul prins sub stre=ini de colin[,
Copil[ria mea era c[tunul
De pe c`mpii cu unduire lin[.
Acum sunt valul nesf`r=it ce tun[,
Purt`nd pe spate ceruri schimb[toare,
Sunt pas[rea ce \ip[ prin furtun[
Cu aripi arcuite peste mare.
BALCIC
Balcic, nostalgic cum e luna,
Albind pere\ii r`pelor pustii,
Podind pe valuri lic[rite bruma,
Veghind cu basme moarte vremuri vii.
Balcic, ]ncins cu ziduri de cenu=[.
Balcic, cuprins cu murmur de f`nt`ni,
185 Balcic
}ncununat cu ceruri de br`ndu=[,
}mpodobit cu semne din p[g`ni,
Cu dealurile surelor c[mile,
Cu case vechi: ]ncremenite oi,
Balcic, p[storule din alte zile,
Cobori pe \[rmul biblic p`n’ la noi.
Cetate mai b[tr`n[ dec`t mor\ii,
Loc sf`nt, ca tinere\ea de senin:
Migdalii s[-nfloreasc[ pragul por\ii
C`nd ]n lumina ta m[-nchin.
CIN{ CU PE+TI
}n sfe=nice lumini de cear[
Cum tremurau cu ro=ii dungi,
Pe mare luna-ntinse iar[
N[vod de-argint cu fire lungi.
Ne-aduse-n talgere pe mas[,
Cu ochi brum`nd talaz str[bun,
Veni\i din verdea lui m[tas[:
Lufar, guvidii =i barbun.
Priveam uimi\i cum odihne=te
Lumina sf`nt[ peste ei,
Cum lumii noastre ]i r[pe=te,
De taina m[rii tot mai grei.
186 Poezii
STELLA MARIS
La plaja lini=tit[ c`nd stelele ]nnumeri
Coboar[ pe poteca pustie sub smochin
Colina, cump[nindu-=i izvoarele pe umeri,
Ca o fecioar[ greac[ purt`nd urciorul plin.
P`raie ]n =optire ascund prin seara sur[
Str[vechile tulpine cu tinere mi=c[ri;
Treptat mai =ters amurgul ]n ritmic[-m[sur[
Sandala de lumin[ o joac[ peste m[ri.
Oglinzi se sparg cu zgomot =i se refac puzderii,
Colina se ridic[ pe cerul tot mai clar,
C`nd le a=tern pe piatr[ poverile durerii,
Privind cum cre=te steaua pe valul solitar.
LUN{ PE MARE
Taci — totul nu e dec`t
O slab[ cutremurare.
Taci — suie numaidec`t
P[unii lunii din mare.
}=i las[ cozile lungi
Pe ]nflorirea de valuri
+i tot mai ad`nci, mai prelungi
Se-ncheag[ albe portaluri.
+i stelele, boabe de-argint,
Cad lin din fluier de lun[,
+i sufletul t[u ]n argint
Departe pe ape mai sun[.
187 Balcic
Dar tot mai ad`nc lunec`nd,
Se surp[ albe portaluri,
+i floarea penelor bl`nd
Se ofile=te pe valuri.
Taci — du=i sunt numaidec`t
P[unii lunii ]n mare.
Taci — totul nu e dec`t
O slab[ cutremurare...
FLOAREA DIN FEREASTR{
Pe geamul ]nser[rii v[d o floare,
Tulpina ei e prins[ ]n pahar.
St[ leg[nat[ ]ntre cer =i mare,
P[str`nd minunii tainicul lor har.
Amurgul o atinge de departe:
Pl[p`ndul chip ad`nc a tremurat...
De ce s[-l pl`ng? S-a m`ntuit de moarte,
Cu dou[ ve=nicii ]ngem[nat.
SEAR{ LA |{RM
Ci=mele c`nt[, marea le r[spunde.
Amurgu-=i str`nge p`nzele ]n port.
De ce ecoul umbrelor pe unde,
}n mine c`nd lumina o mai port?
Un singur paltin st[ de straj[ m[rii,
Un singur dor =i singur[ o stea.
188 Poezii
M[-mbat[ vinul negru al uit[rii
C`nd toate pier ]n umbra tot mai grea.
De-acuma ochii stelelor p[g`ne
R[sar cu ]necate lic[riri,
De-acuma trec ]n valuri de cad`ne,
Prin pacea ]nnopt[rii, amintiri.
PLAJ{ PUSTIE
+i val, =i barc[ au atins nisipul
Deodat[ =i deodat[ mi l-au dat
Umbritul \[rm =i-n dep[rtare chipul
Balcicului de-amurguri ]n[l\at.
Izvorul, alerg`nd cu unde repezi,
Pe sub finapi m-a prins; pe pov`rni=
A smuls din soare horbote pe lespezi
S[rind, p[g`n =i gol, ]n v`nturi=.
Pe m[ri \esute-n firele luminii,
Nori vi=inii mi-au ]nflorit =i, du=i
De aur viu, s-au arcuit delfinii,
+i-n peruzeaua z[rii, pesc[ru=i.
Iar eu, t[cut, am a=teptat pe plaj[
Hot[r`toare zodii pe t[rii,
C[ci scrie-n cartea lor s[ stau de straj[:
Cor[bii cu minune vor veni!
189 Balcic
PE |{RM
Pe \[rmul M[rii Negre, c`nd ]n toamn[
+i ]n amurg se p`rguie=te rodul
Luminii pentru tine, suflet, aprig
Sp[lat de vreme =i rotund ca piatra
Rostogolit[ lung. Pe plaj[ singur,
Privind ]n larg, ce cau\i? Pentru care
Serb[ri sosit ]n ceasul cel din urm[?
Tu, p[str[tor de str[mo=e=ti priveli=ti,
Tu, paznic credincios al altor datini,
Tu, preot la altarele uitate.
Oprit aici, pe un nisip cu spum[
Amarelor milenii =i cu v`ntul
Din veacuri nencepute peste d`nsul.
Oprit aici: ]n spate purt`nd \ara
Cu vai pustii, =i stepe, =i gorgane,
Cu pietre-n slove =i mai vechi s[pate,
Cu vulturi mari, ghebo=i de-at`ta straj[,
Ple=uvi de-at`t surghiun pe \[rmul lumii.
Oprit aici: ]n fa\[ cu lumina
Amurgului =i-a toamnei peste ape
}nt[r`tate ]mbl`nzind s[lbatic
N[valnica lor hait[. Singur numai
Cu tine, suflet, urn[ de argil[.
}n golul t[u mai tremur[ cenu=a
De zei p[g`ni c`nd valul ce se sparge
Pe \[rm pierdut ]mi strig[ lung: Thalassa!
}NSERARE
Stau privind =i azi cum \[rmul
Bra\ rotund ]ncet aduce
190 Poezii
Ca pe el amurg =i mare
Frunte-n frunte s[ se culce.
Tot m[ uit de pe teras[
Cum r[sar ]n soare-apune
Pe r`pi sterpe maci de fl[c[ri,
Pe talazuri mic=unele.
Urm[resc, pe c`nd Balcicul
De pe cap dezleag[-alene
V`n[tul turban al serii,
P[s[ri negre peste mare.
Cu aripile ]ntinse
Cad pe ape ]nnoptate —
Greu coboar[ g`nduri negre,
G`nduri negre, umbra vie\ii.
PRINOS
|i-aduc migdale verzi ca ochii t[i,
Ca inima smochine p`rguite
De patimile verii: s[ le iei
Plocon ]n palma m`inilor lipite.
Ia strugurele galben de g`nd greu
Din fagurii amurgului de miere
+i rodii s`nger`nd ca dorul meu:
Le soarbe r[coroasa lor durere.
Le bea lumina vie ca un vin,
Le stoarce sucul anilor pe plaj[.
191 Balcic
+i-au ]ndulcit amarul lor deplin
S[ gu=ti, ]nvolburato, zi de vraj[.
Nu vreau ]n schimb =optiri, nici leg[m`nt.
Pu\in[ spum[ doar s[-mi dai simbrie:
Din cer o duse valul pe p[m`nt,
}mi las[-n m`ni comoara ei pustie.
PIATR{
Mai alb[ ca bra\ul ales,
Br[zdat[ de-o v`n[ viorie,
Pe plaj[ ]n zori am cules
O piatr[ rotund[ =i vie.
De unde adus[ nu =tiu
De val, din ce pe=teri str[ine,
De poart[ un smal\ str[veziu
De vis dezgolit pentru tine.
De unde venit[, de simt
}n juru-i ostroave cu palme
+i z[ri cu amurguri de-argint
Pe apele calde =i calme.
Din ea voi ciopli idol sf`nt,
Zeu t`n[r ce cre=te din mare,
Lovind-o cu dalt[ de v`nt,
Sp[l`nd-o cu spume amare.
Prive=te-mi copilul din flori,
N[scut din credin\[ =i s`nge:
192 Poezii
Ard ochii ca marea ]n zori
+i p[rul ]n valuri se fr`nge.
|i-l dau! Nu te-atinge de el
Cu m`n[ semea\[, c[ scap[
Topit ]ntr-o piatr[ la fel
Cu cele uitate de ap[.
CIMITIR T{T{RESC
Printre r`pi trandafirii ]n zori de zi,
De m[rgean =i de-argint v`n[t ]n apus,
De jar alb la focul zilei, pe deal sus,
Pietre sure pe mormintele pustii.
Printre ele, cenu=ii ca iarba rea,
Cu urechile pleo=tite, m[g[ru=i.
Peste ele, sinilie marea ca
O velin\[ cu chenar de pesc[ru=i.
Din colibe de lut ars =i dat cu var,
Tig[ncu=e cu basma =i ]n =alvari
Vi=inii, portocalii, de-un ro=u mat,
Joac[-n p`ntec pe un viers t[r[g[nat
+i alearg[ =i se bat pentr-o para.
Trec prin praf ]n harabale turci b[tr`ni,
Pe c`nd seara s-a f[cut de peruzea
Pentru somnul cimitirului p[g`n.
M[g[ru=i =i \ig[ncu=e nu mai sunt.
Cortul nop\ii urc[-n stepe p`n[-n cer.
193 Balcic
Un m`nz negru r[t[ce=te =i stingher
Lung necheaz[ la t[tarii din p[m`nt.
SEAR{ PE APE
Murmurul apei tot mai
Moale s-a stins ]mprejur.
Seara =i-a tras aur pur
Sub b[rci de pescar.
P[s[ri se duc ]n lumin[.
Turma de fluier legat[
Lene= cu-amurg se adap[.
Insul[, pace deplin[.
C`ntecul suie stingher
Pe bra\e fluide la cer.
Linia \[rmului ca un t[i=:
Sus, ostrov de hum[,
Jos, ostrov de vis.
Intre mine =i sufletul meu
Cump[na stelei pe ape mereu.
M-aplec pe oglinda f[r[ hotar,
Cu pa=ii luminii m-afund =i dispar.
194 Poezii
INSUL{, TOAMNA
Insul[, toamn[ =i iar
Apa cuprins[ de =oapte.
Marea, molatic cle=tar,
Mierla =i viile coapte.
Seara cu stelele mari,
Cerul plin de primejdii,
Alge cu miros amar,
Vinul str[vechi al n[dejdii.
Insul[, toamn[ =i iar
Marea ]=i joac[ delfinii.
Suflete, ve=nic hotar —
Fluierul mierlei c`nt[ luminii.
Valul cu umerii goi,
Pas[re, poam[ =i frunz[,
Totul se trage-napoi,
Pe alt t[r`m s[ se-ascunz[.
SCOICA
Trandafirii petale,
Cristal pl[p`nd =i dur,
Zori ]nc[ siderale
Prin zarea de azur.
Perfect[ simetrie,
Des[v`r=it contur,
P[zind, f[r[ s[ =tie,
Poemul cel mai pur.
195 Balcic
S-o smulg[ m[rii m`n[
De om n-a cutezat.
Din raza spumei, z`n[,
Ea singur[ s-a dat.
Nisipul ce o poart[
Privirii mi-a propus,
}n vasul f[r[ toart[,
Un vis f[r[ apus.
Misterioas[ doic[
A ve=nicului c`nt,
Urechea mea pe scoic[
}i cere val =i v`nt.
+i marea p[r[sit-a
Seninul, straniul sol,
S[-mi cheme iar ursita
Ad`ncului ei gol.
PESC{RU+UL
Zbucnit[ spum[ de val
Cu pene p`lp`itoare:
Zbor alb pe verde cristal,
Zbor negru ]n soare.
Pe m[ri de cazi ]ndr[zne\,
E=ti zarul nem[rginirii.
}n seara curat[ dai pre\
+i tain[ g`ndirii.
196 Poezii
Pl[p`nd ca floarea de prun
Pe z[ri =i totu=i ]n stare
S[-nfrun\i talazul nebun
Cu arip[ tare.
Poet al cerului pur,
Lumina ta suie =i sun[
Cu \ip[t profetic, prea dur
Ca omul s[-l spun[.
Hulubul iubirii nu e=ti,
Nici buba ]n\elepciunii,
Ci solul cumplitelor ve=ti
Prin \[rile spumii.
Cum treci pe furtuni voievod,
Dezlegi a destinului carte,
+i sufletul, pe=te n[rod,
}l furi sus ]n moarte.
POEME }NTR-UN VERS
1935-1936
198 Poezii
POEMUL }NTR-UN VERS
Un singur nai, dar c`te ecouri ]n p[duri.
P{STORUL M{RII
Copilul gol mai c`nt[ din fluier la delfini.
}MBR{|I+ARE
Suia o vi\[ de-aur pe negrul chiparos.
PAN
Prin frunza rar[ \apul prive=te, faun trist.
ZVON
E roiul de albine sau numai amintiri?
STEL{ FUNERAR{
O umbr[ joac[ ramul pe piatra unei umbre.
STEL{ DE MIM
Cu pl`ns =i r`s de masc[ ]n m`ini, nep[s[tor.
199 Poeme ]ntr-un vers
GROAP{ NOU{
P[=e=te lin, drume\e, pe moart[ s[ n-o scoli.
STEL{ DE DANSATOARE
Cu v[lul tras pe fa\[ se dep[rteaz[ st`nd.
TRUP DE FAT{
O salcie ml[die cum e tulpina ei.
DORIN|{
Iubire nu fii ve=nic al inimii t[un.
COLORI
Zambilele, nori vine\i, =i cerul flori purta.
}NT~LNIRI
O piersic[ pufoas[ =i fraged un obraz.
VEGHE
La gura sobei g`ndul, tovar[= c[l[tor.
200 Poezii
PAS{REA DIN BASM
Zburau fazani de aur ]n focul din c[min.
IARN{
}n zare zurg[l[ii de s[nii... Suflet nins.
ART{ POETIC{
Nu vorbele, t[cerea d[ c`ntecului glas.
AMURG
Iubirea ta m-ajunge cu umbre tot mai lungi.
MELANCOLIE
Fo=nir[ ]mpu=cate lungi aripi. Dor t`rziu.
LOGODNA
Pe mal un singur paltin, pe ape doar o stea.
PAS{REA M{RII
Un nor de tain[ zboar[ pe-o insul[-n amurg.
201 Poeme ]ntr-un vers
CALEA NOP|II
Prelungul drum al lunii pe mare p`n[-n zori.
MARE SUDIC{
Pe m[ri de mic=unele ning pesc[ru=ii fulgi.
INSULA DE MIRODENII
Mireasma ei pe valuri venea, ca niciodat[.
NAVIGATORII
Pe z[ri amurgul singur cu dorul lor pustiu.
MARINARUL
Din larg z[ream p[m`ntul, pe \[rm privesc ]n larg.
TRECUTUL
}n ochii verzi por\i marea sp[lat[ de furtuni.
PLAJA
Nisip, talazuri, spume =i scoici — tu, nic[ieri...
202 Poezii
TINERE|E
Pe frunza toamnei pasul sfios al c[prioarei.
AP{ NE}NCEPUT{
Mi-ai dat s[ beau din can[ iubire de izvor.
DEZAM{GIRE
Ai spart oglinda: chipul din \[nd[ri nu-l culegi.
SEARA LA VORONE|
La sfin\ii-n zugr[veal[, amurgu-ngenunchea.
VECERNIE
Ca stropi de ploaie toaca, =i clopotul furtun[.
HERACLIT
Priveam cum fuge ziua pe apele ce curg.
TIPAR
Nisipul poart[ ]nc[ pl[p`nd[ urma ta.
203 Poeme ]ntr-un vers
ART{ POETIC{
Iubiri, dureri, amurguri, un vers ]n scrum de ani.
PORTRET
Durere cu ochi negri sub parul azi mai alb.
FLOAREA VREMII
Pe paji=ti st`njeneii, ]n suflet toamna iar.
STOL COBOR~T
Cad frunzele, p[m`ntul e plin de r`ndunele.
MURMUR ETERN
}n golul scoicii marea; ]n suflet nemuriri.
DARUL
D[-mi pacea ]nser[rii pe care-o \ii ]n m`ini.
POETUL TR{DAT
Un vers cu pl`ns de ape, c`nd ]l credeai cle=tar.
204 Poezii
VASUL LOVIT
Urciorul crap[, suflet r[nit, de pl`nset gol.
BEL+UG
Am ]nt`lnit azi toamna venind ]n car cu boi.
CASTANA
Din ghimpii amintirii Trecutul l-am cules.
DRUM DE NOAPTE
Ne ]nvelise luna ]n colb de amintiri.
NOCTURN{
Mai =tii ]n noapte plopul cu luna, galben cuib?
CASA COPIL{RIEI
Sub lun[ casa alb[; o piatr[ de morm`nt.
MENIRE
Un clopot peste lanuri =i vremuri te chema.
205 Poeme ]ntr-un vers
RE}NTOARCERE
Am pribegit cu zeii, la oameni sa m[-ntorc.
ASEM{N{RI
Via\a-i fum — =i fumul c[minului \i-e drag.
P{RERI
Brotacul: frunz[ verde; sitarul: frunzi= mort.
AMURG IN CR~NG
Albinele luminii prin frunze se jucau.
CAS{ LA BALCIC
+i sufletul =i casa mi le-am deschis pe m[ri.
FAT{ LA F~NT~N{
Coboar[ leg[nat[ din frizele grece=ti.
TURC B{TR~N
}=i num[r[ m[t[nii de-o mie =i-una nop\i.
206 Poezii
M{G{RU+UL
St[ cu urechi pleo=tite, jupitul ]n\elept.
CIMITIR T{T{RESC
Prin pietre ceruri albe =i marea-n z[ri, argint.
GOLFUL
A str`ns albastru-n bra\e =i-l leag[n[ mereu.
CAMEE
Prin piatra str[vezie ca un talaz: sirena.
DRIADA
De trunchi lipe=ti urechea s-auzi cum pl`ng =i azi.
MARE P{M~NTEAN{
Desf[=urarea verde a gr`ului ]n z[ri.
CIOC~RLIA
Din pra=tia c`mpiei lumina c`nt[ sus.
207 Poeme ]ntr-un vers
NORII
Albastru cl[tinate, aeriane culmi.
POPOR NOMAD
Cu norii =i cu v`ntul porneam, p[m`ntul sta.
POPOR NOMAD
Foc stins, cort str`ns, pustiul =i pulberea plec[rii.
SCLAVE
Femei cu trup de noapte =i miez de soare-aprins.
POPAS
Propti\i ]n l[nci, cu h[\ul pe bra\, la focuri mari.
DESC{LEC{TORII
}nt`iul fum de sate =i-n vale glas de c`ini.
CR{CIUN
Se-oprise steaua, f`nul ]n staul str[lucea.
208 Poezii
ART{ POETIC{
Din teascurile vremii pl`ng lacrim[ de vers.
ZILE +I NOP|I
Trecur[ ciute albe =i-ntuneca\i ogari.
HANUL VECHI
Cu zeghea amintirii la foc de c[r[u=i.
PREVESTIRE
}n codrul numai muguri, un sunet de topor.
COPIL{RIE
O juc[rie spart[ g[sit[ ]ntr-un pod.
TOAMNA COPIL{RIEI
Mireasm[ de gutuie ]ntr-un iatac b[tr`n.
P{R{SIRE
Pe orice c[r[ruie dau iarb[ amintiri.
209 Poeme ]ntr-un vers
CONAC DE ALT{DAT{
La sc[ri p[r[ginite de suflet, surugii.
SINGUR
Prin pulberea de aur cu toamna ]n z[voaie.
VEVERI|{, TOAMNA
O frunz[ ro=ie suie pe ramuri, alte cad.
POETUL
St[ ]nc[rcat de versuri ca toamnele de rod.
V~N{TOARE
}n zori prin cea\a roz[ un sunet surd de moarte.
INIMA
O via\[-ntreag[ bate la poarta lini=tirii.
TEMPLUL ANTIC
}ncremenir[ patru coloane, cerul marea.
210 Poezii
MARMUR{ GREAC{
Sub cota cald[-a pietrii sim\i trupul unui zeu.
FRIZ{
Strunindu-=i calul, sare prin veacuri nemi=cat.
FRIZ{
De c`nd ]\i legi sandala, s-au dezlegat milenii.
FRIZ{
Pe piatr[ stau eroii, ]n ea dorm zei ascun=i.
P{STORUL
Cu fluierul la gur[ cum tace, codrul c`nt[.
SAN FRANCESCO DEL DESERTO
Din cerul apei moarte cresc seara chiparo=i.
AMINTIREA
La cuib, o r`ndunic[ prin suflet zboar[ lung.
211 Poeme ]ntr-un vers
GORGANE PE B{R{GAN
C[mile-ngenuncheate venite din Altai.
SF~R+IT DE IARN{
Cocorii \ip[. Ghea\a din suflet mi se sparge.
PRIM{VAR{ PASTORAL{
Din zare mun\i alba=tri trezesc pe v[i t[l[ngi.
PRIM{VAR{
Livezi ]n floare, cucul, mun\i nin=i, alt cuc, departe.
CETATEA DIN MARE
Prin valuri limpezi, toamna, vezi temple lic[rind.
ST{P~NUL M{RII
}n plasa lor pescarii au prins un zeu str[in.
C{|ELUL P{M~NTULUI
Auzi-l cum te latr[ de pe un alt t[r`m.
212 Poezii
|ARA
Balauri, mun\ii vine\i, p[zeau cet[\i de-argint.
LACRIMI
De pl`ngi, o prim[var[ s-o scutura de flori.
LUNTRA+UL
Spre moarte m[ tot duce, lin, inima v`slind.
FLOARE T~RZIE
A nins pe mun\i. O roz[ a tremurat ]n parc.
CER RASTURNAT
}n apele str[limpezi zv`rl undi\a, prind umbre.
NEMURIRI PL{P~NDE
Migdalul meu ]n floare =i tu z`mbind sub el.
CLOPOT DE TAIN{
La pasul t[u ]mi sun[ vecernii inima.
213 Poeme ]ntr-un vers
}NTOARCERE
}n toamna desfrunzit[ m-am ]nt`lnit, copil.
CIMITIR T{T{RESC
Pasc moartea capre straniu ]ncremenind pe r`p[.
CIMITIR TURCESC
Prin pietre p[r[site, cire=ul: ]nger alb.
}NT~ILE MIC+UNELE
Copilul prim[verii deschide ochi alba=tri.
BUJORI S{LBATICI
Pe ruguri verzi ard fl[c[ri ]n inima p[durii.
LALELE
O=tirea cu turbane st[ =iruri ]n gr[din[.
PRIER
Oprit ]n drum, migdalul ne-ntinde flori sfios.
214 Poezii
PESC{RU+I
Din valuri spume albe au ]nceput s[ zboare.
}NSERARE
Pe-oglinda leg[nat[ a sufletului: norii.
ZARZ{R LA MARE
Prin ramuri ]nflorite b[rci tremur[ petale.
DESP{DURIRI
Se duc pe r`ul vremii to\i anii mei, bu=teni.
S~NGELE VIE|II
Ca vremea nu se-opre=te, ca moartea nu-l aud.
VERSURI REG{SITE
1927-1941
216 Poezii
V~N{TORUL DE HIMERE
Sub lampa de faian\[ cu verde abat-jour
Visez tihnit ]n iarna ce viscole=te-n jur.
E-n zori: trag cu b[gare de seam[ de cuco=i —
}n brazi, de ziu[ c`nt[ s[lbaticii cuco=i.
A=tept cu pu=ca-n m`n[ s[ ias[ g[inu=a
Pe cerul care-n zare ]=i schimb[-n jar cenu=a.
Larg ]mi deschide poarta din cap de sat, jitarul:
Acum ochesc ]n zboru-i ]n=el[tor sitarul.
Pe b[r[gan, cu Geant[ =i Vlad cu p[r c[runt,
M-opre=te Odobescu de-amiazi la Dor-M[runt —
}n car cu rogojin[, c`nd c`mpu-=i str`nge snopii,
S[ dau, ]n dulce leag[n, cu carabina-n dropii.
+i v`n[tori nostalgici, cu Iermalai prin lunci,
Turgheniev ne tot m`n[ s[ dobor`m ierunci.
Pe creasta Ciornahorei, pe Stogul =i pe Sturul,
Cu Drago=-voievodul am urm[rit bourul,
+i-n plaiul Bucovinei, ]mb[ls[mat cu cimbru,
Cu suli\[ de moarte r[punem m`ndrul zimbru.
Cu Freiherr von Munchhausen, sosit din |ara Balt[,
Trag broasca-n v`rf de codru =i iepurele-n balt[.
217 Versuri reg[site
Cu Tartarin la-ntreceri ]n \ara lui Ovid,
V`nez pantera neagr[ =i crudul leu numid.
Gonind prin st`nci, n[luc[, din Cerna-n Vatra Dornii,
Mi-am repezit ogarii pe urmele Licornii.
L[s`nd s[-mpu=te al\ii prin mun\ii no=tri linxul.
Ucis-am, pe nisipul Egipetului, Sfinxul —
+i printr-un f[r[ seam[n =i minunat noroc,
Cu Simbad marinarul am prins vulturul Roc...
— Treze=te-te! Hai, scoal[! V`natul e pe mas[:
Pilaful t[u de vr[bii =i-un iepure de cas[.
POTECA }N P{DURE
Sub bol\i de ramuri goale, singur, peste
C[rarea desfundat[ unde care
Cu boi ]n toamn[ cobor`r[ lemne,
Urc greu priporul printre trunchiuri negre
Ce-a=teapt[ ]nc[ mugurii zadarnic.
Sub pa=ii mei uscat fo=ne=te frunza
Din alte veri =i tot aud departe
Cum bate ]n trunchi mort cioc surd de p[s[ri.
Sus printre crengi cer ]nnorat bolte=te
Tot plumb, =i-n mine plumb pustiu adun[.
Merg singur, ap[sat, pe drumul umed
}n care urma pasului r[m`ne.
+i trist mi se ]ntip[re=te-n minte
Obrazul t[u mereu, a=a cum dorul
Nealinat mi l-a p[strat ]n suflet.
O clip[-l v[d =i iar[=i mi se =terge
218 Poezii
Cu forma pasului l[sat[-n urm[.
De-acuma piere =i c[rarea, numai
Poteca din p[dure m[ ]mbie
Spre genele poienii. F[r[ vrere
M-opresc uimit. E=ti tu ]n alb, aievea?
Ba nu, un prun s[lbatic st[ ]n floare
+i peste groapa iernilor mai cheam[
Pl[p`ndul chip al tinere\ii tale.
UMBRA TIMPULUI
1934-1939
220 Poezii
ZODIER
Trec vulpile toamnei furi= prin p[duri,
Ro=cate, g[lbuie =i sure.
}nal\[ poclitul gr[bit pe tr[suri
+i pocnet de bici s[ ne fure.
Alearg[ la dreapta =i st`nga c`mpii,
Lungi lanuri arate =i miri=ti.
Mai iute alearg[ Brumarul, nu-l \ii,
Nici iarna cu albele lini=ti.
Copitele scap[r[-n noapte sc`ntei,
Gonesc telegarii n[luc[ —
+i soarele verii se-arat[ prin tei
+i vi\a ]n floare pe-uluc[.
+i iar vulpea toamnei prin codri =i iar
De ro\i repezite vuire,
Din an vechi ]n an nou, din hotar ]n hotar,
Prin zodii ]n lin[ rotire.
UMBRE PE IAZ
Toamna urcase pe cer
Fum lung de zboruri de=arte.
lazul sub s[lcii stingher,
Seara mai =tears[ pe z[ri =i tot mai departe.
221 Umbra timpului
Ce c[utam noi aici?
Anii pierdu\i sau obrazul
Nostru de-atunci? Licurici,
Stele sclipind pe oglinzi uitate cu iazul.
Fugi, nu privi ]n ad`nc
Vraj[ de vremuri cernute.
Timpul de-l prinzi de obl`nc,
Fa\a lui alb[ te vrea din apele mute.
Stai, nu c`ta ochii mor\i:
Ard amintiri pe sub gean[.
Trec prin tremur de por\i
Zilele tale mai stins ca umbre de mrean[.
C~NTEC DE VREMELNICIE
Suflet: cer ]ntins pe-o sear[
Trist[ ca un zvon de-argint,
Prin ce magic labirint
P[s[rile-n tine zboar[?
Zile cu obraz de moarte
+i cu z`mbetul fugar,
Vreme, fumuriu ogar!
Ce aproape, ce departe...
Dau s[ scap — de tine nu pot.
De-nflorire =i de spini
Stau legat cu r[d[cini
Trainic ca de cer, un clopot.
222 Poezii
Scriu — =i litera ]nghea\[.
C`nt — =i sunetele pier.
}n cenu=[ doruri cer
Ve=nicie =i via\[.
Cresc prin foile uscate
Viorele, flori ad`nci.
Prim[vara s[ n-o pl`ngi,
Nici iubirile brumate.
Suflete, prin tine zboar[
Toamne, frunze, amintiri...
Au fost vis =i ispitiri:
F[-le aripa, u=oar[.
C~NTEC
Timpul care piere n-o s[-l prind.
Dragostea ta mare cum s-o \iu?
Vremea ce ne poart[ n-are grind,
Drumul ce ne duce nu-l mai =tiu.
M`na ta ]ntins[ ca un dar,
Glasul t[u ]n sear[ ca un c`nt.
Fa\a ta ]ntoars[ e de var,
Ochii t[i, ]nchi=ii, nu mai sunt.
Raza se ]ntunec[ ]n cr`ng,
Vi\a-=i las[, umbrele ]n noi.
Dragostea ta mare cum s-o fr`ng?
Moartea ne p`nde=te pe-am`ndoi.
223 Umbra timpului
CRA-RO-RA-RA
P[=teau ciulinii turmele la =es,
Fierbea-n podgorii mustu-n z[c[tori,
}=i ]ntinsese codrul covor des
+i mun\ii albi se ar[tau prin nori.
De nu =tiu unde straniu o pas[re \ipa
Sub frunza moart[-a inimii: cra-ro-ra-ra.
Era de c`nd e lumea, de mult, de nu =tiu c`nd:
Se lumina de ziu[... cu \ara cot la cot,
Se dep[rta chervanul din clopote sun`nd,
Ne tot purta pe drumuri ce le-am uitat de tot,
Pierdute pe vecie... Dar pas[rea \ipa
Ca glasul ei de toamn[ t`rzie: cra-ro-ra-ra.
C[deau fulgi mari =i albi din cerul sur,
Priveam t[cut la jarul din c[min
+i ]nsera albastru ]n parcul dimprejur
|es`nd pe geamuri cea\[, pe g`nd z[branic fin,
Uitare peste toate... +i tot mai trist \ipa
Lung pas[rea din suflet: cra-ro-ra-ra.
DIN RAMELE IATACULUI VECHI
Ornicul alb de pe comoda b[tr`n[
Sun[ sub\ire =i straniu ceasul str[in...
Picur[ timpul ad`nc din plin[ f`nt`n[
Peste iatacul str[bun cu divan =i cu scrin.
+i cine u=a deschide cu team[, nu =tie
C[ fata ]n crinolin[ din ramele vechi
224 Poezii
+i-a=teapt[ sfioas[ =i ast[zi iubitul s[ vie:
Romantic, cu barb[ =i plete, joben pe urechi.
+i cine u=a o crap[, cum o s[ cread[
C[ jup`ni\a din ram[ cu ochiul viclean
Tot mai p`nde=te la scar[ s[ vad[
Calpacul bl[nit cu samur al marelui-ban.
AN MORT
Casa veche cu coloane albe,
Parcul =i mai vechi ca ea;
Cerul v`n[t peste care salbe
Pier cocorii-n seara grea.
Nucii negri, paji=tea de=art[
+i pustie, ca =i parc =i nuci,
Amintirea care-mi bate-n poart[
Lung, ]n sufletul de tuci.
Miros jilav de trecut =i ploaie —
+i mai putred =i mai stins
Calendarul ve=ted ce-n odaie
St`rvul timpului l-a str`ns.
225 Umbra timpului
ELEGIE
Pe aleea-nalt[ de castani
Taina, toamna, timpul mi se joac[.
Simt: m-ajung din urm[ vechii ani,
Zurg[l[ii lor o s[ m[-ntreac[,
Sun[ pe aleea de castani.
Vii de unde? din ce veac? din ce morm`nt?
}n berlina fo=nind surd pe frunza moart[.
Nim[nuia ori a mea? pe vecie ori nicic`nd?
Timpul, toamna, taina mi te poart[
Bl`nd ]n zori, greu ]n amiaz, lin ]n morm`nt.
Pe aleea veche nici un om,
Nici o frunz[ pe castanii de c[rbune,
Doar trecutul: cucuvaie ]ntr-un pom.
Und’ ti-e r`sul? unde pl`nsul? s[ mai sune
Pe ale ]n surdin[ ca prin somn.
Alb[ cas[, neagr[ frunz[, putred parc:
Roata timpului ]=i pierde uruirea.
Taina vremii m`n[ umbrele ]n \arc.
Numai toamna mi-a r[mas =i amintirea
Alb[-n zare, sur[-n cas[, neagr[-n parc.
226 Poezii
P~ND{
Cade umbra timpului pe lan.
Unde-s ar[turile de an?
Gr`ul cre=te des cu spic crestat
Unde floarea soarelui ne-a m`ng`iat.
Stolul de hulubi cu zborul lin,
El s[ fie cel de an, de la vecin?
Bra\ul morilor de v`nt ori m`na ta
Azi sau ieri semn de adio flutura?
}n amurgul adumbrit de lini=ti mari
Caut pas[rea c[zut[ ]n zadar.
Pe colina iazului ceresc
Fa=a mea de an n-o mai g[sesc.
PANTA RHEI
Spum[, fulg, v`nt, val, nisip =i ploaie,
Clipe uitate, ceasuri pierdute, zile =i ani —
Totul se scurge, totul m[ las[, fuge =i moare
}n necuprinsul, ]n nesf`r=itul t[u ocean.
Cum s-opresc fa=a mea ]n oglind[?
Seara brumat[, apa viorie, mi-o fur[ din ochi.
Vremea n[luc[ m[ prinde ]n tind[,
Doruri uscate fo=nesc prin vechile rochi.
227 Umbra timpului
Bra\ul iubitei, z`mbetu-i, p[ru-i,
M`na le-atinge =i trece prin fum.
Visul sub\ire ]n care mai st[rui,
Vraja de ast[zi, zorii, amurgul: fl[c[ri =i scrum.
Versul acesta ]l vrei pe piatra veciei —
+tears[, tocit[, nu \ine nici vorb[, nici pas;
Ard numai ochii sfin\i ai Mariei
Tainic pe-ai lumilor iconostas.
228 Poezii
SOART{
Dec`t s[ fiu cu g`ndul piatr[ grea,
Mai bine aripa fiin\ei pure.
+i-n loc de jocul sterp cu vorbe sure,
Logodna faptei vii a= vrea.
Din usc[ciunea pielei moarte lin
Un =arpe nou alunec[ spre soare
+i peste-a ghe\ii aspr[ renun\are
Fo=ne=te-al m[rilor destin.
AMURG PE PRUT
Cum coboram spre apa limpezit[
De soarele tot mai piezi= pe Prut,
Am reg[sit frunzarele mai rare
+i lini=tea poienii de demult.
Lumina verii se l[sa spre toamn[,
Lumina dup[-amiezii da-n amurg.
Sta cr`ngul verde =i p[tat de aur,
Poiana se-ncheia cu umbre lungi.
Pe \[rmul dimpotriv[ unde satul
Alb prin livezi se odihnea =i el,
Sta p`nza la ghilit pe prund ]ntins[.
C`nd nori sub\iri se-nv[p[iau pe cer.
Nu se clintea o frunz[ ]n p[dure,
}n sat nu se mi=ca un om.
Cu roata molcum str[lucind la soare,
B[tea o moar[ apele domol.
229 Umbra timpului
Pe firul apei se ducea o plut[,
Pe apa cerului aluneca un nor:
Era de-argint ca sunetul t[cerii
+i-i tremura lumina peste tot.
Stam jos la r[d[cina unei s[lcii,
}n jurul meu priveli=tile vechi.
Priveam ]nm[rmurit, cum ]ntr-o carte
Copil privisem \ara din pove=ti.
Amurgul ]mi intrase ]n poian[.
Priveli=tea, tot st`nd, mi s-a p[rut
C[-o fur[-n z[ri un stol de r`ndunele
Ce, tot mai mic, ]n ceruri se pierdu.
}NSERARE
}n v`rful carului cu snopi
Amurgul cum se-ntoarce,
}=i v`r[ cerul noru-n plopi
+i fir de stele toarce.
V[zduhul se-ad`nce=te clar
De parc[-i lun[ plin[;
Prive=ti zbur`nd spre porumbar
Hulubii de lumin[.
+i-n tine, suflet, schit de-argint,
Pe aripi de t[cere
Se-ntorc arhangheli, prelungind
Un ceas de mir =i miere.
230 Poezii
+i cum u=oare umbre-n dungi
De sunet surd le m[suri,
Lin evantaiul aripi lungi
+i-l str`ng, fo=nind m[t[suri.
SCAMATORUL
Doamnelor, domnilor, de-mi da\i voie,
Cu un femur v-ar[t pe Tata Noe.
C-un ochi de sticl[ prins[ de ochean,
V-aduc din ceruri pe Aldebaran.
Pe fir =i f[r[ fir, din sud =i nord,
Ce glas voi\i s[ sune, vi-l acord.
Caruso mort va mai c`nta pe disc,
Vorbe=te faraonul pe-obelisc.
C-un h`rb de vas rotund, c-un ciob cu
toart[,
V[-nal\ din alt[dat[ Theba moart[.
— Cu ele ce s[-ncep, b[tr`ne vrac?
Cu oase =i-oale sparte ce s[ fac!
Ia-mi trandafirul [sta ve=tejit
+i dac[ po\i red[-mi-l ]nflorit.
Ia-mi inima brumat[ f[r[ timp,
Red[-mi-o proasp[t[, de po\i s-o schimbi.
+i d[-mi din apa vremii doar un strop,
S[-mi vin[ tinere\ea ]n galop.
231 Umbra timpului
FRA|II
De fra\ii mei cre=tini m-am s[turat,
De r[utatea lor cea bun[,
De t`rg, de cas[ =i de sat,
De adev[rul lor minciun[.
De sora mea p[g`n[ m-am sc`rbit,
De s[rutarea ei ce mu=c[,
De patul ca morm`ntul ad`ncit,
De dragostea-i ]ngust[ cu=c[.
Vreau s[ m[ duc la fra\i adev[ra\i,
M-a=teapt[-n mun\i p[rin\i de totdeauna.
Din leag[n de copil ]mi stau visa\i
Ca soarele de dragi, frumo=i ca luna.
}n funduri de p[duri =i de coclauri
+i peste vremi, ca om s[ nu str[bat[,
P[zit[ de poveste =i balauri
St[ semin\ia lor curat[.
T{CERE
C`ntecul p[s[rii sus,
C`ntecul apelor jos
+i eu ca un trunchi de stejar
Prins ]ntre ele:
— ”Pas[re d[-mi
Trilul t[u, clar.
Murmurul t[u,
Ap[, mi-l d[!”
232 Poezii
— ” Arip[ n-ai
S[ desf[=ori
Aerian
R`sul solar.”
— ”Nu e=ti cristal
Pribegitor,
Neturburat
Pl`nsul s[-mi furi.”
— ”Aripi =i val
Dac[-mi lipsesc,
Tainic ]mi duc
Zeii senini.”
C`ntecul p[s[rii sus,
C`ntecul apelor jos
+i eu ca o grea
Stan[-ntre ele.
}MPLINIRE
1939-1940
234 Poezii
PASTORAL{
Pe sunet de fluier ]n sus
Prin veac izvor`t din vecie
Se intr[ ]n \ara pustie
A mitului ce ni l-a dus.
Cu luna, cu stelele sus
}nalta lui cununie
P[storul se leag[ s[ fie
De-o turm[ de zodii sedus.
+i jos pe-o gur[ de rai
Trei baci ]n Prier reiau drumul
Povestei spre verdele plai.
Mioara mai pl`nge =i azi
C`nd toamna f`=ii las[ fumul
S[ cad[ pe fagi =i pe brazi.
HOKUSAI
L[ptos =i roz un cer de diminea\[,
Sub care — inundate — abia vezi
P[tratele planta\ii de orez
Cu sate mici ]n p`lcuri de verdea\[,
+i-aprinde luminoasele dovezi
+i, s[getat piezi= de-un zbor de ra\[,
Rup`nd ]nchipuirile de cea\[,
}\i suie-n minte piscul ce-l visezi.
235 }mplinire
Furnici, pe cap cu mari ciuperci de paie.
}\i pare-n z[ri un =ir de peregrini —
Dar tu chem`nd priveli=tea-n odaie,
+i la m[sura ta l[rgindu-i rama,
Cu-o tr[s[tur[ de penel senin
Culegi din nori eternul Fuji-Yama.
NATUR{ MOART{
Lin trandafirul din pahar
L[s`nd petala lui s[ cad[
S[rut[ roza de z[pad[
Din apa cu albastru har.
La doi p[stori de por\elan
De Saxa: mic[ =i pudrat[,
Marchiza-n Sevres ]=i arat[
}n alb dispre\ul suveran.
+i pe un scrin din vremea-n care
Tr[ia =i Goethe =i Voltaire:
}n lungi b[t[i crepusculare
Str[vechiul ornic sun[ rar
Prin timpul cu brumat cle=tar
Vecia ceasului ce moare.
236 Poezii
HELLAS
M[slini str[vechi, mun\i numai st`nci =i
colo
Culcat[: marea ca un cer mai clar.
Orice atingi e rug[ ori e dar,
+i pini ]n v`nt sunt lira lui Apollo.
Sau, de preferi, coloanele acele
Dormind la umbra cr`ngului sfin\it,
Bucolica talang[-n asfin\it
+i mieii p[=un`nd prin asfodele.
Vrei sarcofagul alb ]n foc de maci
Sau stela-n drum a dansatoarei moarte
+ v`ntul viu ]n marmur[ ]ncins?
Dar mie d[-mi, deplin s[ m[ ]mpaci,
}n rama de-argint fluid, departe,
O insul[ de-azur pe valul stins.
ENDIMION
Pl`ngi, nimf[, ziua stins[ ]n izvoare...
Pier oile luminii pe prundi=.
P[storul gol \i-ascunde sub frunzi=,
}n somn destins, un trup rodit de soare.
Dar peste lini=ti pururi c[l[toare
Chem`nd talazuri noi la lumini=,
Imensul dor al lunii, drum piezi=
}ntinde sc`nteind ca o ninsoare.
237 }mplinire
P[trunde-n guri de pe=teri gol de munte,
Aprinde ape-n t[inuite chei
+i prin p[duri ad`nci dureaz[ punte.
Cu ochi de raz[ crengile desface
+i lacrimi prind ]n arz[tor polei
Tot visul celui adormit ]n pace.
FAUNUL
Ivit cu luna intr[ ]n livezi,
C`nd r[sufl`nd ]n magica t[cere,
Din crengi pe selenarele z[pezi
}n troieniri de vis cad grele mere.
St[ ]mpietrit de tain[, ca-n obezi,
P`ndit de nemuriri =i de mistere.
}n p`rguirea sevei parc[ vezi
Cum cre=te-n el p[m`ntul ]n putere.
Un nor. Iar luna. +i din umbr[ sare
R[pind la piept pl[p`nda ]nnodare
De nimfe — lebezi albe sau p[reri.
Se sparg pe c[i lactee rodii coapte
+i, ]mb[tat de trupul lor de lapte,
Un faun soarbe luminosul cer.
238 Poezii
CENTAURUL
Vuir[ st`nci c[z`nd ]n rostogol
+i pietre sc[p[rar[ sub copit[,
C`nd r[s[ri cu umbra lui, lungit[
De-amurg, centaurul pe v`rful gol.
Cu bust de zeu =i trup v`njos de vit[,
Se ]n[l\a trufa= =i trist: simbol
Credin\elor uitate, aspru sol
Gonind s[lbatic inima-i r[nit[.
I se-arcuise fruntea, grea de g`nd,
Ca bolta cerului purt`nd t[ria
+i cu t[ceri solemne mun\i umpl`nd.
Privirea lui de stea p[stra vecia —
Doar nechezat de iepe-n v[i vibr`nd
Cu surd ecou ]i turbura stihia.
NARCIS
}\i pleci pe lini=ti de iaz
Prin umbre profunde
Nostalgica sete =i azi,
Amurg de-o p[trunde.
Te chemi. Luminos ca-n pervaz
}n tain[ r[spunde
Misteriosul obraz
Ascuns pe sub unde.
239 }mplinire
Cu m`na ]ncerci s[-l atingi
Din vis cum r[sare,
Dar chipul pe ape ]l stingi.
Grumazul =i fa\a ]\i pier
+i raze, =i stele, =i cer,
Cu o tremurare...
PREVESTIRE
M-aplec pe tine ca pe ar[tur[
Plugarul ]nsetat de verde gr`u —
Va cre=te spicul galben p`n’ la br`u,
C`nd totul m-amage=te =i m[ fur[?
Ce n-am putut eu spune, prins ]n fr`u
De zile grele, oare alt[ gur[,
Dest[inuind un suflet de r[sur[,
Va limpezi-o-n glas curat de r`u?
Mi-e=ti, fiule, un clopot sf`nt ]n care
A=tept s[ sune ceasul meu deplin
C`nd voi porni spre umbr[ =i uitare.
Cum st[ legat de cer un peregrin,
M-a=ez =i eu cu sufletul ]n zare,
Chem`ndu-\i limba grea ca un destin.
240 Poezii
}NGER R{MAS
D[duse iarna-n prim[var[ iar
+i sub un piersic scuturat de floare
L[sase nea de scoici ca un brumar
+i mic un ]nger ]nghe\at la soare.
P[rea, o r`ndunic[ de cle=tar
Uitat[ jos de toamna migratoare —
Cu aripile-n cruce, tainic dar
C[zut din cer =i care-n suflet doare.
Avea doi ochi ca boabe de m[rgean,
Pe cap purta un cerc de alb[ lun[.
Ca o icoan[ dintr-un schit muntean.
Feti\a cea mai mic[ l-a v[zut,
Pl`ng`nd fugi ]n cas[ s[ le spun[ —
+i to\i au r`s =i nimeni n-a crezut.
SPECTRUL ROZEI
Roza pe mas[ sta
Rupt[ tulpinii —
Alb[ ca m`na ta
Piere gr[dinii.
Moartea o prinde ca
Zborul albinii.
V`ntul floarea ]i ia —
Umbrele, spinii.
241 }mplinire
Fe\ele ei de acum
Numai cenu=e,
Alb[ p[rere de fum —
Tremur prin tremur de zori,
F[r[ c[tu=e
Aripi, arhanghel de flori.
V~N{TOARE
Ogarii t[i, o, Doamne,-mi dau de urm[,
I-aud chefnind nenduplecat prin z[ri.
Zadarnic fug ]n mine =i-n uit[ri
Ad`nc m-ascund de apriga lor turm[.
B[taia lor cumplit[ nu se curm[.
}ngenuncheaz[ — ciut[-n tremur[ri —
Tu, inim[,-ncol\it[ de-ntreb[ri
La ape vii c`nd col\ii buni te scurm[.
Pe apele curate ]\i apleac[
+i setea p[tima=[, =i fiorul
Iubirii care-n veci de veci nu seac[.
Ogarii t[i, o, Doamne, mi-au rupt lutul —
Acuma po\i, p[rinte, s[-mi fii scutul
+i, prad[, ]mi prind singur v`n[torul.
242 Poezii
PRIVEGHI
La c[p[t`i i-au pus o lum`nare.
O via\[ ]mpietre=te, =i o cear[
C`nd umbra cade pa=nic[ ]n sear[,
}nvie steaua ei p`lp`itoare.
Din mugur flac[ra s-a f[cut floare;
Obrazul e de zgur[. De afar[
Prin geam deschis albine glon\ zburar[
+i r`set de copii juc`nd la soare.
G`ndesc la tine, cear[ de altar,
La florile de unde te-au ales
Albine-n stupi de lut =i de =ovar,
S[ te prefaci lumin[ de eres —
+i m[ g`ndesc la moartea ce-ai cules,
Tu, omule, cu masca ta de var.
CALENDAR
O foaie cade, zboar[-o zi
Pe albe aripi de h`rtie —
Nu ]ncerca s-o mai re\ii
Via\a ta ce se sub\ie.
Copil r`deai c`nd f`lf`i
}nt`iul v`nt ce-n gol adie,
Acum ]ncepi a te sfii
De-a calendarului stafie.
243 }mplinire
Pa apa timpului nu po\i
Urca-napoi cu nici o luntre.
+i inima — un ceas cu ro\i —
Cum d[ vecia s-o ]nfrunte,
L[s`ndu-\i t`mplele c[runte,
Ne culc[ ]n sicriu pe to\i.
TIMPUL
}n sticl[ nu-i, ]n ceasul cu nisip
Ce curge lin =i sec aceea=i or[.
Nu-i ]n apus =i nici ]n auror[
+i urma-i pe p[m`nt nu are chip.
Dar ]l aud t`rziu, la foc de sob[,
Cum pasu-i ap[sat ]=i face drum
Venind din \ara umbrelor =i cum
}n inim[ ]mi bate ca-ntr-o tob[.
Recheam[ tot ce-a fost =i o s[ fie;
To\i anii mei cu clipa lor ]nvie
Din totdeauna, f[r[ ieri =i azi.
Simt m`na-i cum m-atinge ca o moarte —
+i ]n oglind[ st[ un alt obraz
}ng[lbenind ca fila dintr-o carte.
244 Poezii
ETERNIT{|I, VREMELNICII
Eternit[\i, vremelnicii —
Le \ine moartea ]n balan\[.
Zadarnic te trude=ti s[ =tii
De e=ti de bronz sau de faian\[.
Sufla\i cu fulgi de p[p[dii,
P[rta=i cu mun\ii ]n constan\[,
Din fruntea noastr[ la t[rii
Sau la schelet nu-i vreo distan\[.
Tot ce sculpt[m, tot ce cl[dim,
Le-nghit veciile ce curg
Pe-ai veacurilor \intirim.
+i pe un cer proteic norii,
Topindu-=i zborul ]n amurg,
R[m`n — doar ei — nemuritorii.
STELE
Lumini pe limpezimi de ve=nicie
St`nd pironite-n loc ori c[l[toare,
}nchipui\i deplina geometrie
Sau zar sc[pat din m`ni nemuritoare?
De mii de veacuri pentru cine oare
Deschide\i cale vremii ce-o s[ vie?
Cristal pl[p`nd pe ceruri de ninsoare,
Fiin\e de foc alb =i armonie.
245 }mplinire
Perfecte ca un cerc ]nchis =i totu=i
Nostalgice ca florile de lotu=i
Pe-oglinzi ]n tremur, a\i r[mas fecioare —
Leg`nd de valuri v[luri argintate,
Pe m[ri urca\i, =i, reci sc`nteietoare,
V-aprinde\i taina ]n singur[tate.
HAR
Ce-\i veni de sus, nu-l l[sa s[ cad[,
|ine-\i-l ad`nc ]n p[m`ntul bun.
|i-a blagoslovit gr`ul un str[bun,
Crezul ]ngropat tainic sub z[pad[.
Las[-te ca-n somn zodiilor prad[,
Va veni Prier ]nverzind p[=uni,
Sufletul va fi zboruri de l[stuni,
Vei uita umbriri, nori cumpli\i =i sfad[.
Ce-i n[scut ]ntreg, moartea nu-l sf[r`m[,
Ve=nicia-i st[ s`mbure ]n dar
+i din nalte vr[ji duce o f[r`m[.
Las[-l aruncat p[m`ntescul zar —
Cerul, el ne d[ stele bune, rele,
C`ntecul deplin, g`ndurile grele.
SAADI
C[dea-n +iraz o sear[ de safir,
Urcau cipre=i, havuzuri, minarete...
246 Poezii
Columbe albe se l[sau ]ncete.
Saadi \inea ]n m`ni un trandafir.
Plutea rotind, poemul: un erete —
Petal[ de petal[, fir cu fir,
Al rozei har =i al luminii mir
}naripau un vers pe ]ndelete.
Sus, pe +iraz, ardea un cer de aur...
Dar la hotar, pe stepe da p`rjol:
T[tari veneau cu mugete de taur.
Pe c`nd ]ntr-o gr[din[, tainic sol,
P[zind pe lume singurul tezaur,
Saadi privea o floare =i un stol.
NAVIGATORUL
}n geam ]=i desf[=oar[ p`nza clar
Pe ape ]nnoptate bricul lumii,
L[s`nd s[-i joace stelele prin funii —
Pe punte sufletul vegheaz[ iar.
Deschide stranii h[r\i cu vechi chenar,
Pe care zugr[vir[ =ters str[bunii:
Sirenele, Tritonii =i Neptunii
Pe continentul ]nc[ legendar.
S[-=i suie al\ii turma-n transatlantic,
Debarce lini=tit sub zg`rie-nor
Pe \[rmuri f[r[ zei =i vis baccantic.
247 }mplinire
Prin globuri str[vezii ca por\elanuri,
La antipod te v[d, nou Christofor
Columb, ivindu-te din oceanuri.
DON QUICHOTTE
Fantastic de=ir`du-=i lung umbra din perete,
Se ]n[l\a din perne =i boal[ Don Quichotte.
Ardeau ca jarul ochii b[tr`nului netot,
Dur se-arcuia profilul s[u aprig de erete.
}n cu=ca ]mb`csit[ ]n care, cot la cot
Cu Sancho, cu mojicii, sf`r=ea pe ]ndelete,
El — ce sl[vita lupt[ cu morile o dete —
Spre-amurgul din fereastr[ se ]ntinsese tot.
C[ci dorul s[u din urm[ ]i ar[ta prin zare,
Str[lucitor de t`n[r ]n zale sun[toare
Alt Don Quichotte, mai m`ndru, de-acela=i vis atras,
Ce, p[r[sind p[m`ntul, =i r[ii to\i, =i bunii,
Schimb`ndu-=i Rosinanta pe-naripat Pegas,
Cu lancea poeziei lovea ]n scutul lunii.
REG{SIRE
Ating cu anii toamna =i, precum
P[durea mea din suflet ]=i a=terne
Frunzi= brumat pe ve=tedele perne,
Tot ce mi-a fost str[in s-a stins ]n drum.
248 Poezii
Pieri coloarea verii: foc =i fum —
R[sar arhitecturile eterne.
Din r[muri=ul alungat de ierne
R[m`n coloane trainice de-acum.
M-am despoiat de lume =i de mine,
Ca s[-mi g[sesc prin jertf[ bog[\ia
}n marmora cu-nfior[ri senine.
Deasupra turmei ce gr[be=te-n moarte
Primind cununi de-o zi, eu am t[ria
S[-mi hot[r[sc nemuritoarea parte.
PATINOR
Din suflet ]nghe\at ]n nemurire
Ca lacul sub sclipirile de ger,
Un patinor, despoleind t[ceri,
}nscrie-n zodii semnul s[u sub\ire.
}n sticla sideral[ taie spire
+i linii albe ninse de mister,
+i sub c[lc`i ]naripat ]i pier
N[luci — du=mane vremuri ]n ne=tire.
Nu-l v[d din \ara lor ]ncununa\ii
Acestui timp haotic =i barbar,
Cum suie-n simetrii de constela\ii —
Cum cre=te jar lucid pe alba cale,
Dezv[luind t[inuitor de clar
Deschisul cerc al patin[rii sale.
CUMP{NA DREAPT{
1941-1944
250 Poezii
MENIRE
Au spus c[-i rece, =i n-au b[nuit
Ce patim[ ]i clocotea ]n vine,
Au spus, c[ nu-i ad`nc, =i n-au sim\it
Genunile ce dorm sub limpezime.
Un r[sf[\at al soartei l-au \inut
C`nd ]ncordat =i dur =i-a dus destinul,
St[p`n pe fericire l-au crezut
C`nd pe furtuni =i-a a=ezat seninul.
E doar un om, =i-a suferit =i el,
Dar n-a vrut pl`ns =i bocet de muiere,
S[ fii sortit des[v`r=irii-i greu:
O cump[n[ ]n zile de durere.
TRANSHUMAN|{
Suie cu iarba pe plaiuri str[vechi
Turmele. Plou[ lumin[ pe ele.
Ape de munte le c`nt[-n urechi,
Sun[ amurgul fluier de stele.
De ziua de azi, de jalea de azi,
De zbuciumul lumii lor ce le pas[!
Suie ]n pacea poienii sub brazi,
Stau cu potopul ce cr`ncen m-apas[.
P[sul meu, p[sul vremii de lut,
Pasul lor, pasul zodiilor clare.
Ceasul meu, ceas ]n nisip desf[cut,
Veacul lor, veac cu vecii ]n izvoare.
251 Cump[na dreapt[
Turme coboar[ din plaiuri str[vechi.
Galbenii toamnei plou[ pe ele.
Fo=net de frunz[ le-adoarme-n urechi,
Sun[ sub fluier brum[ de stele.
CEAS TAINIC
Ceas tainic, b[t[ile tale egale
Ca v`sle lovite pe m[ri
M[ duc din uit[ri ]n uit[ri
Spre mine, agale.
Copilul revine ]n casele sale,
+i vremea cu vechi ]mb[t[ri
}mi cheam[ trecutul ]n \[ri
De-acuma natale.
Ceas tainic, mi-a=ez sub umbrarele tale
+i zile tr[ite, =i z[ri —
Red[-mi din schimb[ri ]n schimb[ri
Un suflet de zale.
TOAMN{
Sclipea pe zid =op`rla de smarald,
Se aplecau deasupra t[m`io=ii,
Aram[ tremura ]n aer cald
Pe nucii galbeni =i pe vi\e ro=ii.
Ca ]ntr-un port sub viile-n terase,
Cu soare-n p`nze anul ne uitase.
252 Poezii
Re]nflorea pe dealuri liliacul,
+i piersica prin foi se rumenea
+i vara iar ]=i deschisese sacul
Bel=ugului, =i rodul nu p[lea,
+i-n suflet zilele de jar ca-n sit[
Suflau o fericire aurit[
Mai st[ruiau pe ceruri r`ndunele,
Mai guruiau hulubii prin p[duri,
Privighetori sp[rgeau cle=tar de stele,
Dar cu z[branic de t[ceri ]n jur,
Cu melodii sun`nd a alt[dat[,
+i vorba ta =i-a mea sta desc`ntat[.
Ce-a dat de-a dezlegat ce se legase?
Cum s-a f[cut c[ vremea ne-a venit?
C[ p[s[ri, pomi ca p`nze de m[tase
Umflate-n v`ntul iernii au pornit,
C[ a brumat, =i nu cum ninge luna,
C[ toamna ni s-a dus pe totdeauna.
OGLINDIRI
Amiaza verii doarme ]n odaie
+i ceasul a t[cut.
Cu umbra lui fereastra iar o taie
Un ram, de ani nemaiv[zut.
M-am de=teptat, sau somnul tot m[ \ine?
Odaia n-o mai =tiu.
Din apele oglinzii ]mi revine,
Uitat, acest iatac pustiu.
253 Cump[na dreapt[
Invers =i clar trecutul ]n oglind[
Sfideaz[ omul de-azi,
+i ]n cle=tar vr`nd via\a lui s-o prind[
R[spunde mut cu alt obraz.
Tu, ce-n oglind[ ai r[mas aieve
C`nd dibuiesc prin vis,
Nu m[ privi sub ramul f[r[ seve,
}n limpezi nemuriri ]nchis.
Nu m[ privi nostalgic — f[r[ veste
M-oi =terge ca-n oglinzi
De ape, norul dac[ trece peste
Str[inul chip ce nu-l cuprinzi.
SOLIE
Pe ceardacul meu fo=ni sfios
Lung o arip[ ]n tremur —
R`ndunea din stol picat[ jos,
Ori un ]nger cu ]ndemnuri?
Bate-n lemnul por\ilor u=or,
Sau ]n inima din mine?
Stau cu m`na pe z[vor —
Azi din ceruri cine-mi vine?
E doar zborul unei frunze seci...
A suit cu seara-n tind[,
+i-n t[ceri de umbre tot mai reci
Se afund[ ]n oglind[,
Turbur`ndu-mi sufletul pe veci.
254 Poezii
ZEU MARIN
La lumina lunii vreau la noapte
S[-\i arunci n[vodul de pe \[rmul
Insulei, de unde marea poart[
Argint-viu pe tava peste care
Lic[resc ]n jocuri de sidefuri
Solzii apelor ca o m[tase
Unduindu-=i moale fo=nitura.
+i de tragi de plasa grea, s-aduc[
Pe nisipul ud de spuma lunii,
Str[veziu de vis, un straniu pe=te,
Zeu marin n[scut din ]ndr[girea
Valului cu raza ]ntr-o scoic[
Ce-=i deschide miezul roz pe prundul
De m[rgean al pe=terilor m[rii.
Cu ochi turburi ]nc[ de vedenii
+i smuls lor, la tine s[ se-uite
Ca prin cea\a altor lumi — cu ochii
}nclei\i de sarea nemuririi.
Tu s[-l ier\i de moarte, d`ndu-i drumul...
+i de-atunci ]n fiecare noapte,
De e lun[, s[ cobori pe plaj[,
+i sco\`nd din s`n nostalgic fluier,
S[-l rechemi la \[rm — =i El s[ vin[.
Desf[c`ndu-se de ape, s[ r[sar[
Chipu-i proasp[t rupt din ve=nicie,
Ochii turburi ]nc[ de vedenii,
+i s[ stea sub sc`nteierea lunii
}mpietrit de viersu-\i p`n[-n zori.
255 Cump[na dreapt[
NECUNOSCUTEI (}II)
C`nd zorii t[i se-aprind ]n diminea\[,
}mbrac, t[cut, o noapte tot mai grea.
+i v[l de stele dac[ tragi pe fa\[,
Un soare sec =i sterp e soarta mea.
La antipod ne-a r`nduit destinul:
De-mb[tr`nesc, ]ntinere=ti ]n schimb;
Pl[cerea \i-e p[rta=[, mie, — chinul,
Adormi z`mbind c`nd otr[vit m[ plimb.
Ce-mi pas[! C[tre tine, ca Apollo
Pe Dafne fug[rind-o pas cu pas,
M-azv`rl, ]mi scapi, te prind, c`nd, iat[,
colo,
}n verde dafin, ve=nic mi-ai r[mas.
Dar dac[ pieri, iubire neatins[,
La ce bun fruntea mea de lauri prins[!
PREZEN|{
}ntre oglinzi =i um[r l`ng[ um[r
Cu mine, m[ privesc la infinit:
Multiplicat ecou ce m-a orbit,
Sau adev[r, pe-acela=i c`nd ]l num[r.
}n transparen\e reci de teoreme
Oglinzile opuse ]mi deschid
Pe oceane leg[nate-n vid
O geometrie vie de poeme.
256 Poezii
O, timp invers! O, clar afund de ape
Lovite-n digul sufletului dur!
O, val l[untric, sare =i azur,
}n care numai lacrima ]ncape!
Cu gemenii din mine pribegi\i,
Oglinzi pustii, de ce s[ mai min\i\i?
SINGUR
Limpede suflet, turbure s`nge al meu
Cum pute\i oare tr[i ]mpreun[?
Gemeni din na=tere, du=mani mereu,
Duhul =i lutul piezi= vi se-adun[.
Cum pute\i vajnic pe moarte-ncle=ta\i
|ine aceast[ str`ngere stranie?
Taci =i te mir[ — poate sunt fra\i!
}nfrico=at[ tain[ =i danie.
Turbure s`nge, unde m[ duci?
Valuri de neguri, blestem, otrav[!
Limpede suflet: c`ntec de cuci,
R`s de copil, lumin[ suava!
Ve=nic[ nav[, vam[ de-o zi,
La \[rm peste vreme cine v-a=teapt[?
S`nge =i suflet, cine-o primi
Str`mba os`nd[, cump[na dreapt[?
257 Cump[na dreapt[
DESTIN
Timp ]nghe\at =i lac[t f[r[ cheie
La poarta universului,
Ovalul t[u, oglind[, vreau s[-mi steie
Simbolul pur al versului.
Cu stranii limpezimi de-nfiorare,
Ca apele v[zduhului
Ad`ncul \i-l spore=ti din zare-n zare
}n necuprinsul duhului.
R[sfr`ngi din foc de patimi numai raz[
Senin[ cum e soarele.
Se fr`ng de farul t[u, de mai cuteaz[,
+i v`ntul, =i v`ltoarele.
Orb veacul st[ sub negura ce-l leag[,
S[-\i suie-n sl[vi clipitele,
Dar tu pe veci te =lefuie=ti ]ntreag[,
Cum te-au menit ursitele.
TER|INE
Cu p[ru-n ochi =i soarele ]n p[r,
Era ca un p`r`u ]ntr-o p[dure
De mlad[ nou[: tain[ =i-adev[r.
+i aplecat pe trupu-i, s[ m[ fure
+uvoiul timpului, l[sam setos
Tot s`ngele ei t`n[r s[ murmure.
258
}n jocul nebunatic =i sfios
Cu doi f[lcoi v`nai s[rind c[lare,
Pe str`mte c[i, prin cr`ng de abanos,
O roz[ porumbi\[ ]n pierzare,
+i s`ngele-i cu focuri de rubin
P[t[ un pat de nori deschis ]n zare
C`nd steaua Venerii se-aprinse lin.
POST-MORTEM
M-a p[r[sit azi lumea, ca =i haina
Uitat[ colo,-n cui,
+i singur stau ]mp[rt[=it cu taina
Ce n-o pot spune nim[nui.
}mi las toiagul, praful =i sandala:
Nici umbr[ nu mai sunt.
Din alt t[r`m privesc ]n z[ri petala
Luminii ce mi-a fost p[m`nt.
REFERIN|E CRITICE
“Volumul care a consacrat pe Ion Pillat ca poet original =i tradi\io-
nalist este PE ARGE+ }N SUS (1923). Ion Pillat nu este aici mai artist
ca ]n celelalte, nici cu des[v`r=ire altul. Noutatea nu este substan\ial[
ci exterioar[, ]ns[ poeziile se \in minte. Poetul ]=i c`nt[ locuin\a rural[
ca Francis Jammes =i evoc[ trecutul elegant ca Samain, schimb`nd
doar elementele. Nu mai sunt p[durile, avuzurile franceze, ci Negoiul,
Florica, Gole=ti, Miorcani, priveli=tea arge=ean[. }n locul umbrelor sec-
olului al XVIII-lea francez, apar boierii autohtoni, Br[tienii, roman-
ticii no=tri, bunicul junker sub Ghica Vod[, bunica oferind dulcea\[ de
chitr[. Evoc`nd mai ales locurile natale, propria-i familie, poetul pune
vibra\ie sufleteasc[. Apoi are tactul de a ]ndep[rta orice impresie de
imita\ie, aleg`nd versul ]nvechit al lui Alecsandri c[ruia ]i p[streaz[
chiar st`ng[ciile. Cu marea tehnic[ a poetului =i cu culoarea lui, efectul
(estetism =i acesta dar subtil) e al unui interior luxos cu tavan din
grinzi de lemn =i c[r[mizi lustruite drept pardoseal[. Simplific`ndu-=i
senza\iile =i expurg`ndu-le de ]nr`uriri literare, Ion Pillat devine toto-
dat[ un c`nt[re\ al roadelor p[m`ntului pe care le expune cu voluptate.
Castanele coapte, persicile mature, strugurele t[m`ios, nucile, gutuile,
sunt nu metafore ci reprezent[ri directe. Originalitatea, savoarea aces-
tei poezii nu pot fi contestate =i PE ARGE+ }N SUS este unul din
momentele lirice fundamentale de dup[ r[zboi. E ]n acest volum o
exuberan\[ poetic[, o \`=nire nesilit[ a lirismului, de toat[ lauda.
Priveli=tea autohton[ este zugr[vit[ ]n imagini locale: pridvor, livezi
de pruni, suman alb de z[pad[ (Ctitorii). Bunicul este evocat cu ]napoier-
ile lui valahe, prin putina ]n care f[cea b[i de nuc, casa b[tr`neasc[ ]n
mirosuri de =erbet [...]. Trecutul, copil[ria se condenseaz[ ]n fructe.
Ajuns aici, poetul ]ncepe s[-=i sistematizeze descoperirea =i s-o trans-
forme ]n “tradi\ionalism”, l[rgind cadrul, colec\ion`nd c`t mai mult[
priveli=te local[, scobor`ndu-se ]n trecut =i adun`nd toate materialele
specific rom`ne=ti. }ns[ dac[ cele c`teva poezii citate sunt vii, asta
vine mai pu\in din elemente, c`t din ]mprejurarea c[ sensibilitatea
poetului, de obicei molcom[ ajunsese ]n punctul clocotitor al propriei
260
amintiri. Tradi\ia unei literaturi nu se confund[ cu geografia =i istoria
patriei =i Eminescu putea foarte bine s[ fie poet c`nt`nd Egiptul, Hi-
malaia. Tradi\ionalismul ]n felul acesta e un exotism apropiat, o arhe-
ologie nu mult deosebit[ de prima faz[ parnasian[. Fuji-Yama se trans-
form[ ]n Ceahl[u, Brahma ]n Iisus, |arii, Knejii, Kenjii ]n voievozii =i
boierii rom`ni. Numele sunt altele, realitatea r[m`ne aceea=i, decora-
tiv[, muzeal[ [...]
Cu mult mai interesant[ este culegerea BISERICA DE ALT{DAT{;
foarte ]nvinov[\it[ pentru falsul s[u misticism. Dar nu-i absolut dovedit
c[ poetul a urm[rit s[ apar[ mistic =i nici absolut trebuitoare ferven\a
religioas[ unui mare pictor de sfin\i =i Fecioare. }ntr-o m[sur[ (=i cu
oarecare sugestii de la Francis Jammes) Ion Pillat c`nt[ idilicul orto-
dox, biserica, m`n[stirea, cu simple elemente de peisagii a=a cum c`ntase
casa de la Florica. (Biserica de alt[dat[).
Noutatea pentru poezia rom`n[ (foarte reprobat[ ca falsitate) st[
]n str[mutarea tuturor sfin\ilor pe teritoriul rom`n. Raiul e pus ]n
Muscel, Sf`nta familie e dus[ la R`ul Doamnei =i ]mbr[cat[ ]n ve=minte
\[r[ne=ti rom`ne, Fecioara Maria boce=te pe Iisus ca pe un voinic mort
de pistol. (Citat din Bocet).
Avem de-a face cu un procedeu, care de obicei ]n astfel de cazuri a
avut o ]nr`urire considerabil[. E mai bine s[ zicem “ stil”. Acest stil nu
e din lumea simbolurilor ci a iconografiei. Pictura universal[ gotic[,
italic[ (except`nd bizantinismul canonic) a reprezentat ]ntotdeauna Fa-
milia sf`nt[ =i sfin\ii cu fizionomii ale rasei respective uneori grotesc
realiste, ]n ve=minte de epoc[ ]n mijlocul unui peisaj na\ional. Ce mirare
atunci c[ Iisus =i Fecioara Maria lui Pillat sunt \[rani ]n priveli=te
muscelean[?
Pictura bisericeasc[ rural[ =i mai ales icoanele pe glaj[ ardelene
sunt caracteristice prin astfel de naive localiz[ri. Sf`nta Maria e n[p[dit[
de maci =i ferige. [...]”.
George C{LINESCU (Istoria literaturii rom`ne...,
p. 775-776, 778. )
“ }ntr-o literatur[ ]n care realizarea artistic[ coincide de obicei =i
cu cea dint`i sfor\are, cazul d-lui Ion Pillat este rar: ca s[ ajung[ la Pe
Arge= ]n sus, poetul a trebuit s[ treac[ printr-o serie de laborioase
261
deveniri; ]n rodul copt de acum muste=te seva multor ani de infruc-
tuoase ]ncerc[ri. Numai dup[ =ov[iri =i lungi ocoluri, el a izbutit s[-=i
g[seasc[ originalitatea =i s[ se situeze literar. }nt`mplarea e cu at`t
mai rar[, cu c`t domeniul ]n care s-a situat nu e nici ]ndep[rtat, nici
exotic; dup[ vane ispite budiste, poetul a revenit =i s-a ]mpl`ntat ]n
c`mpul str[mo=esc, ]ntre dealul =i via Floric[i, ]ntre castanul cel mare
=i apa Arge=ului, ]n peisagiul familiar al copil[riei, ]ntre orizonturile
poetice =i poetizate de amintire.
Dintr-o des[v`r=it[ consonan\[ a sentimentului elegiac, at`t de sim-
plu =i de profund, cu mijloacele de realizare tot at`t de elementare, a
ie=it aceast[ oper[ de cristalin[ rezonan\[, cu sunetul ei propriu, de=i
se integreaz[ ]n ]ntreaga simfonie a literaturii noastre b[=tina=e.
Aceast[ literatur[ are un caracter tradi\ionalist; cum ]ns[ =i d.
Nichifor Crainic a ]ntrupat ferm aceea=i atitudine, trebuie s[ facem
diferen\ierile cuvenite. De=i a pornit de la +esurile natale, =i deci de la
un orizont determinat, viziunea poetic[ a d-lui Nichifor Crainic s-a
l[rgit apoi =i s-a abstractizat; slobozind contactul cu realit[\ile umile,
singurele ce pot sensibiliza, s-a conceptualizat; devenind con=tient[, a
luat un ton teoretic sau chiar didactic. Poetul e la intersec\ia naturii
cu rasa; sufletul lui exprim[ spectacolul neschimbat al unor orizonturi
limitate; e stropul din urm[ al unor lungi genera\ii de oameni ce se
scurg =i se ml[diaz[ ]n aceea=i matc[; tradi\ionalismul ]mbr[\i=eaz[ =i
rasa =i se ridic[ p`n[ la ideea larg[ de patrie, ]n care intr[ at`tea
elemente abstracte.
Tradi\ionalismul d-lui Ion Pillat e mult mai ]ngr[dit =i mai concret:
el purcede de la realit[\i: de la ”vie”, de la “castanul cel mare”, de la
”v`rful Dealului”, de la ”lunc[“, de la, "odaia bunicului”, de la ”capel[“
— de la tot ce ]ncheag[ nu numai orizontul Floric[i, dar =i patriarhala
cas[ a bunicului, de la ”putina unde ]=i lua b[i de foi de nuc”, p`n[ la
”ceasul lui de pe mas[ ce =i-a mai p[strat tictacul”. Acest tradi\ionalism
nu se ridic[ nici la neam, nici la patrie; ca peisagiu el se opre=te la
hotarele Floric[i; iar ca solidaritate, se m[rgine=te la o simpl[ leg[tur[
familial[: bunica =i mai ales bunicul domin[ aceast[ poezie domes-
tic[[...]
Figura lui Ion Br[tianu se desprinde, astfel, din toate lucrurile
m[runte ce l-au ]nconjurat =i se risipe=te, ]nmul\indu-se, ]n re]nnoirea
naturii de prim[var[: un nou panteism familial se irose=te, parfumat,
262
din aceste versuri de pietate... Emo\ia poetului e real[: ea are ]ns[ o =i
mai mare rezonan\[ ]n noi prin ]ns[=i pietatea pe care o sim\im cu to\ii
fa\[ de ”p[storul de oameni”; sentimentul se generalizeaz[ =i familia
mic[ se leag[ de familia mare. Tonul nu este totu=i ridicat; nu se ]nal\[
la epos; nu lunec[ nici la panegiric; patriotismul ]=i ]mpinge discre\ia
p`n[ a se =terge cu totul.Pietatea se ]ncheag[ din sentimente strict
personale =i se materializeaz[ prin lucruri m[runte =i zilnice: acest
intimism ]ntr-un subiect ce s-ar fi putut lesne amplifica =i trata solemn
e adev[ratul principiu de emo\iune al poeziei d-lui Ion Pillat.
Dragostea pentru mo=ie (]n sens m[rginit) =i instinctul de familie,
la care se reduce tradi\ionalismul poetului, sunt legate ]n arm[tura
unui sentiment elegiac, general, de altfel, dar pe care nu-l g[sim nici ]n
tradi\ionalismul d-lui Nichifor Crainic, nici ]n poezia descriptiv[ a lui
Vasile Alecsandri. Acest sentiment este profundul regret al copil[riei
pierdute; relicvele casei de la Florica, toate elementele peisagiului ex-
terior — castanul, via, cire=ul, p[durea din Valea Mare, lunca, z[voiul,
c[su\a din copac — nu devin material descriptiv, ca la Alecsandri, =i
nici puncte de plecare ale unei solidarit[\i teoretice cu solul modelator.
Ele nu-s v[zute prin realitatea lor de acum, ci-s ]nsufle\ite prin amintirea
copil[riei =i colorate prin p[rerea de r[u a trecutului; un f`=`it al
vremii, o nostalgie dup[ timpurile de odinioar[, un sentiment de
dezr[d[cinare =i o dorin\[ de re]ntoarcere la natura =i la locul de ba=tin[
str[bat versurile volumului [...]
O astfel de poezie se situeaz[ ]n realit[\ile noastre suflete=ti =i
cosmice: ea se integreaz[ deci ]n acea literatur[ autohton[, cu pro-
funde ]nsu=iri na\ionale, ce porne=te din filonul popular si se afirm[
printr-un lan\ ne]ntrerupt de scriitori, cu un fond comun, de=i cu vari-
ate mijloace de realizare, nu numai pe m[sura talentului, ci =i pe a
timpului. Poezia d-lui Pillat e transpunerea poeziei lui Alecsandri, prin
tot progresul de sensibilitate =i prin toate prefacerile limbii pe care le-
au putut ]nf[ptui cincizeci de ani de evolu\ie... Aceea=i viziune idilic[
a naturii, aceea=i senin[tate p[truns[ ]ns[ =i de un sentiment elegiac,
ce-i cre=te emotivitatea =i deci lirismul, =i aceea=i simplicitate de limb[
=i mijloace de materializare poetic[. Ar fi o interesant[ compara\ie de
f[cut ]ntre Pastelurile bardului de la Mirce=ti =i poeziile c`nt[re\ului
Floric[i, nu pentru diferen\ieri de fond, asupra c[rora ne-am oprit, ci
pentru evolu\ia formei; printr-o astfel de compara\ie s-ar putea preci-
za, prin pilde, progresul realizat nu numai de limb[, ci =i de expresia
poetic[, prin intelectualizarea =i rafinarea imaginii. Aceast[ cercetare
263
ar fi interesant[ =i pentru poe\ii de azi; ]ntr-o literatur[ de imagism
exagerat, s-ar vedea de c`t[ for\[ se poate bucura imaginea rar[, to-
pic[ =i armonioas[.”
Eugen LOVINESCU (Opere, V.9, p.396-400 )
[...]”d-l Pillat a urm[rit ]n SATUL MEU s[ ne dea schema unei
monografii poetice a Miorcanilor. Judecata noastr[ nu trebuie s[ pi-
ard[ din ochi acest semn de pe fruntea poetului. }n poeme de c`te dou[
catrene fiecare, d-l Ion Pillat ]ncheie un col\ de sat, o reflec\ie, un
personaj. }n spa\iul a dou[ strofe poezia sa de multe ori t`nje=te ca un
copil s[n[tos ]ntr-o curticic[ f[r[ zare — poezia sa care era ]nv[\at[ cu
\arina, cu valea despletit[, cu orizontul. Dar d-l Pillat le-a voit astfel
de data aceasta. Privite ca viniete lirice ale unui peisaj rural, aceste
poeme ]n miniatur[ au un farmec original. Ele se pot grupa ]n c`teva
serii, din care cea mai bogat[ cuprinde variante pe laitmotivul, am zice
inasimil[rii suflete=ti” (Ex.: Proprietarul, Secretarul prim[riei) [...]
”Ne afl[m mai cur`nd ]n fa\a unor epigrame indirecte — c[ci exe-
cutantul e pus s[ se flageleze singur — ]n care poanta final[ tr[deaz[
o inten\ie satiric[. Alteori inten\ia aceasta se realizeaz[ pe dou[ pla-
nuri, cum e ]n dipticul celor doi preo\i — unul de mod[ nou[... (popa
Breazu) "=i p[rintele Niculai preot de mod[ veche” [...]
”Dar peste aceast[ serie, c[reia i-am putea zice epigrame politice,
se ]nal\[ o alta mai aproape de sufletul nostru, pentru c[ las[ mai mult
loc imaginei, deci poeziei. E acea serie de personific[ri sumare, cu
str[lucirea fugitiv[ a licuricilor de-a lungul unei =osele luat[ ]n goana
tr[surii, dar al c[ror farmec nu place mai pu\in. A=a sunt de pild[:
Hora =i Prutul =i Cr`=ma =i Uli\a satului =i Iazul” [...]
"Iar o a treia serie graveaz[, cu o art[ ce \ine pasul interpretului ]n
lemn, ce ilustreaz[ volumul de fa\[, figuri dintr-un album romantic,
cu liniile pu\in =terse, cu umbrele ]ntinse, aproape de cea\a originar[
din care talentul d-lui Ion Pillat le-a scos la lumin[: =i Anisia si Joldea
Contrabandistu =i Iliu\, orbul satului =i Baba Vi=a" [...]
”+i iat[ cum un poet adev[rat ]=i poate permite orice capriciu. Min-
iatura nu exclude arta, mai ales c`nd a ie=it din aceea=i m`n[, obi=nuit[
s[ se aplice =i operelor mari”.
PERPESSICIUS (Ion Pillat. Satul meu (Cartea vremii), ]n Opere,
vol. II, p. 152-153.)
264
”Cu BISERICA DE ALT{DAT{, ap[rut[ ]n 1926, avem de-a face
cu o dezvoltare a atitudinii tradi\ionaliste, ]n forma unei poezii de
emo\ie =i de pitoresc ortodox. }nt`mpin[m desigur aci, una din cele
mai de seam[ realiz[ri ale tradi\ionalismului ortodox al G`ndirii =i
desigur al liricii noastre contemporane. Pentru a ne convinge dealtfel
cu c`t peisajul muntenesc a fost mai fecund pentru poet, considerarea
acestui nou volum al lui Ion Pillat este absolut necesar[ [...] Volumul se
deschide cu Drumul magilor, buc[\i de idil[ m`n[stireasc[, cu t[ceri,
clarit[\i =i purit[\i care nu-=i g[sesc asem[narea. Totul devine acolo
s[rb[toresc [...] revela\ii ale clopotului =i ale toacei ]n t[cere, consun`nd
cu inima pornit[ s[ bat[ deodat[ mai tare. Niciodat[ penelul lui Pillat
nu s-a ]nmuiat ]n culori mai delicate =i n-a trasat contururi mai pure.
Niciodat[ emo\ia n-a p[truns ]ntr-at`ta tabloul, cu un mai just senti-
ment al echilibrului [...] De cele mai multe ori reg[sim, ]n epoca aceas-
ta, acuarela cu tonurile ei mai delicate =i claritatea ei. Pillat e ]n adev[r
un pictor al atmosferei =i al luminii [...]. Darul vizual al lui Pillat este
cu at`t mai remarcabil cu c`t el nu se dezvolt[ niciodat[ ]n paguba
audi\iei. Puterea sa reprezentativ[ e at`t de bogat[ =i poate s[
]mbr[\i=eze universul sensibil prin mai multe laturi deodat[, ]nc`t un-
ele din poeziile sale cum sunt: M`n[stire, Arhondaricul, Toaca, tr[iesc
deopotriv[ pentru ochiul =i urechea cititorului [...].”
Povestirea Maicii Domnului [...] ]ntrune=te o seam[ de poezii ]n
care se desf[=oar[ via\a Mariei, de la na=terea =i copil[ria ei, prin
episodul juruirii =i al bunei-vestiri, p`n[ la minunata ei procrea\ie,
p`n[ la jalea nespus[ a mamei =i p`n[ la adormirea =i ]n[l\area ei [...].
Succesiunea acestor etape a ]ng[duit compara\ia cu Marien Leben a lui
Rainer Maria Rilke. }nr`urirea lui Rilke asupra lui Pillat pare a se fi
exercitat ]n primul r`nd ]n sugerarea motivului =i stabilirea momente-
lor ]n care el se dezvolt[. Sunt apoi unele episoade ale povestirii, cum
e acela cu Iosif care a ap[rut ]nt`i la Rilke. Sup[rarea b[nuitorului
Iosif, interven\ia }ngerului, raze de ]n\elegere care ]i pic[ atunci ]n
suflet vin direct din Argwohn Iosephus al lui Rilke. Dar peste aceste
apropieri c`te deosebiri! Rilke este un poet de inspira\ie catolic[ =i
tablourile pe care el ni le zugr[ve=te sunt deseori dependente de iconogra-
fia italian[[...]. Originalitatea lui Pillat este de a fi dat evoc[rilor sale
un cadru rom`nesc =i anume al acelui col\ de \ar[ munteneasc[ din
proximit[\ile Florichii, cu c[tunele pitite sub dealuri, cu livezi care
265
urc[ cu Negoiul =i Piatra Craiului ]n zare. Personajele sunt \[rani
munteni din acelea=i p[r\i, purt`nd haina lor alb[, opincile =i opreagul
[...] ras[ de ciobani t[lm[cind semnele cerului [...]. Aceast[ prelucrare a
legendei sfinte cu elemente rom`ne=ti, exprim[ fericit chipul de re-
ceptare a cre=tinismului de c[tre \[ranul nostru [...]. Poetul care alt[dat[
c[l[torea ]n versurile sale, c[tre \inuturi ]ndep[rtate, pentru a g[si
expresia tr[irilor lui de aci, ca atunci c`nd g[se=te at`tea echivalen\e
exotice =i istorice pentru peisajul de step[ al Miorcanilor, execut[ acum
mi=carea contrarie, aduc`nd c[tre noi vechea legend[ oriental[, d`ndu-i
o realitate cu at`t mai sim\it[ cu c`t simbolurile ei vecinice descoper[
posibilit[\i permanente ale sufletului local. A fost un punct de doctri-
n[ adeseori afirmat de tradi\ionalismul rom`nesc, c[ poezia noastr[ nu
poate ajunge la expresia universal[ dec`t prin dezvoltarea notei
na\ionale. Aceast[ idee ]=i g[se=te acum o ilustrare fericit[ ]n Povestea
Maicii Domnului [...].
Tudor VIANU (Studii =i portrete literare. Poezia lui Ion Pillat.,
p.74, p. 76, p. 77, p. 78, p. 79.)
”Pillat face parte din familia poe\ilor hora\ieni, dep[n`nd intui\ia
timpului ireparabil, cu regretul insistent dup[ copil[rie =i adolescen\[,
mai apoi cu presim\[m`ntul mor\ii, fatal[ finalitate a curgerii vremii,
cu ireversibila ei lege, provoc`nd totu=i o senin[ =i temperat[ melan-
colie: viziunea lui porne=te totu=i de la acela=i izvor clasic, ca =i al lui
Alecsandri, a c[rui v`n[ hora\ian[ este vizibil[ numai ]n =erpuirea
unui cochet epicureism cum ]l atest[ Pastelurile =i idila dramatizat[ ]n
F`nt`na Blanduziei. Pastelul lui Pillat se deosebe=te ]ns[ de gra\ioasa
carte ilustrat[ a Mirce=teanului, de tablourile dinamice, auditive =i
vizuale ale lui Co=buc ca =i de pictura pe sticl[ a lui Adrian Maniu.
Scrise ]ntre 1906-1910, poemele din Casa amintirii sunt deseori
eminesciene, ]n armonia strofii =i ]n limbaj, chiar dac[ nu eminescian-
izeaz[ prin atitudinea sentimental[; ceea ce este ]ns[ mai interesant
dec`t aceast[ fatal[ contaminare, la un debutant at`t de apropiat ]n
timp de prezen\a vie a Luceaf[rului — este apari\ia sensibilit[\ii pilla-
tiene, obsedat de peisajul familial de amintire =i de natura autohton[.
Poeme ca }ntoarcere, Casa amintirii, La culesul viei, T`rziu de toamn[
=i Lanterna magic[ — prefigureaz[ cu surprinz[toare siguran\[ for-
mal[, de=i nu cu aceea=i ]ncordare =i noutate a expresiei — afirmarea
266
maturit[\ii lirice din PE ARGE+ }N SUS. }ntr-at`t sunt de pre\ioase
aceste indici, ]nc`t nu este de mirare c[ din matca lor ]ngust[ a cres-
cut, mai t`rziu, debitul lor elegiac, r[sucit prin alte =i alte accente,
p`n[ la cele din urm[ poeme, ]ncadrate ]n peisajul clasic =i ]n spiritul
greco-latin, a c[ror patin[ livresc[ este totu=i animat[ de acela=i suflu
hora\ian, adiind din prelungire, din PE ARGE+ }N SUS; ea nu e sem-
nul unui pseudoclasicism, ci mai cur`nd, o realizare a ciclurilor prece-
dente, de peregrinare erotic[ =i mitologic[ =i de exerci\iu parnasian [...]
}n PE ARGE+ }N SUS, poemul, strofa =i versul se organizeaz[ de-
finitiv =i definit, iar magismul ]ncordat acord[ inteligen\[ artistic[ =i
rezonan\[ elegiac[ ]ntr-un univers, ]n care lucrurile, natura ]n aspectul
ei pitoresc, locul natal, familia =i amintirile fuzioneaz[ des[v`r=it; ]n
cadrul lor, contempla\ia cap[t[ o semnifica\ie mai larg[, dep[=ind at`t
autohtonia c`t =i pitorescul, prin sentimentul timpului care fuge, al
regretului dup[ copil[rie =i adolescen\[ — stare de suflet normal[,
clasic[, ]n care triste\ea nu devine niciodat[ disperare =i ]n care o
lumin[ mediteraneean[ d[ umbrelor ]nse=i o transparen\[ senin[[...]
De-aici ]nainte, putem spune c[ poetul experien\elor formale ]=i
pune ]n lumin[ polul pozitiv al acestei ]nsu=iri =i necurmate str[danii;
lirica pillatian[ ]=i va spori cadrul, ]=i va varia motivele, ]=i va reitera
mijloacele tehnice, ]=i va c[uta =i rafina o expresie c`t mai definit[ =i
definitiv[ a universului ei moral, ]=i va relua =i prelungi rezonan\ele
elegiace =i va izbuti s[ filtreze o lumin[ mediteraneean[, ]n transparen\a
melancoliei care, parc[ ]i cristalizeaz[ viziunea, de=i evoc[ tocmai
senza\ia fugitiv[ a timpului”.
Pompiliu CONSTANTINESCU. (}n loc de articolul referitor la
PE ARGE+ ]n SUS, cuprins ]n Scrieri vol. 4, am preferat, ca mai
complet, studiul Ion Pillat autohton =i universal, ]n Ion Pillat,
amintiri despre om =i poet... (p. 111-114)
”Ion Pillat a fost, ]n ad`ncul firii lui, un clasic. Limpezimi se nume=te
unul din volumele lui de poezii. E un titlu care se potrive=te ]ntregii
lui opere poetice. Dar limpezimea nu exclude ad`ncimile, ba chiar,
dimpotriv[, le ]nso\e=te de multe ori. Ad`ncimea limpede este ]nsu=irea
de c[petenie a clasicismului.
}n poezia lui Pillat ad`ncimea apare, de obicei, nu at`ta ]n ce prive=te
con\inutul, c`t mai ales ]n ce prive=te arta versului, me=te=ugul for-
267
mal. Exist[ o ad`ncime a formei poetice pe care nu to\i poe\ii o au. La
aceast[ ad`ncime ajungi printr-o voca\ie nutrit[ ]ndelung cu studiu =i
perfec\ionat[ prin munc[. [...]
Pillat a cunoscut ad`ncimea formei =i a lucrat necontenit ca s-o
realizeze. Cu fiecare nou volum, preocuparea ad`ncimii formale se arat[
la el tot mai puternic, cu rezultate tot mai sigure =i mai frumoase.
Citind multe din poemele lui, cineva ar putea crede c[ ele au \`=nit
dintr-o dat[ perfecte, din inspira\ia poetului, ca Venus din spuma marii.
Cercet[torul atent ]=i d[ seama ]ns[ c[ aceste poeme limpezi =i armo-
nioase au fost preg[tite cu un me=te=ug care este cu at`t mai pre\ios,
cu c`t urmele lui nu se mai v[d.
Tonul face, ]ntr-o mare m[sur[, poezia. Deasupra con\inutului se
ridic[ un sens subtil, pe care ]l sim\i direct =i ad`nc, ca apropierea
p[durii, ca boarea unei ape nev[zute, ca un fior intraductibil ]n vorbe
inteligibile.
Sunt ]n Pillat multe poeme din care acest fior de poezie ad`nc[ se
desprinde. [...]
Pillat ]ntrebuin\eaz[ ritmuri variate. Totu=i, preferin\a lui se
]ndreapt[ mai ales c[tre versul de patrusprezece silabe =i c[tre ende-
casilab. Versul liber (care apare numai ]n c`teva poeme, ca Timpul din
culegerea Pe Arge= ]n sus, sau Mit din |[rm pierdut) nu se potrive=te
cu firea lui clasic[ iubitoare de simetrie, de echilibru, de armonie, fire
care prefer[ de obicei:
O vraj[ de pila=tri =i de propor\ii drepte.
Fa\[ de rev[rs[rile lirice din poeme ca B[tr`nii =i altele din prima
jum[tate a operei lui, ultimele volume ale lui Pillat cuprind, ]n gene-
ral, poeme mai scurte. Se observ[ o tendin\[ spre concizie. Poetul pre-
fer[ tot mai mult poemul scurt de cinci sau =ase strofe =i, ]ndeosebi,
sonetul. Totu=i, ]n multe locuri, apar, o dat[ cu aceast[ stricte\e a
expresiei, o impreciziune voit[ a rimei, uneori chiar asonan\e, ceea ce
d[ un efect ciudat, interesant […]
Este ]n poezia lui Pillat o =tiin\[ a versului pe care pu\ini poe\i
rom`ni o cunosc. Pillat concepe poezia numai organizat[, cu ritm =i
rim[, cu o caden\[ sigur[, cu vers c`nt[tor, bine ]mplinit, f[r[ alte
lacune =i =chiop[t[ri dec`t acelea pe care el ]nsu=i le-a voit =i care
contribuie la un efect anumit. Concep\ia aceasta este singura just[ ]n
ce prive=te poezia. F[r[ ]ndoial[, poezia de con\inut exist[ =i indepen-
268
dent[ de vers. Pagini de mare valoare poetic[ se g[sesc ]n at`\ia arti=ti
ai prozei, de la Chateaubriand la Sadoveanu. Dar forma cea mai potriv-
it[ pentru poezie r[m`ne mereu versul, ]n ciuda tuturor atacurilor pe
care, ]n toate literaturile lumii, versul le-a suferit de vreo jum[tate de
secol ]ncoace. Pillat a sprijinit prin voca\ia lui ad`nc[, prin lirismul lui
fecund, prin me=te=ugul lui subtil, versul rom`nesc amenin\at s[ cad[
]n ruin[.
De=i firea lui ]nclina spre versul rimat, Pillat a scris =i mai multe
poeme ]n versuri albe, ]ndeosebi poeme de inspira\ie antic[, ]n care
versul alb este, ]ntr-adev[r, potrivit. Dar aceste poeme sunt excep\ii,
unele din ele foarte izbutite. }n arta poetic[ a lui Pillat, versul cu rim[
bogat[, versul armonios, versul colorat =i sonor este elementul de
c[petenie.”
Al. PHILIPPIDE. (Considera\ii confortabile, p.193-197)
“[...] Pillat este un tradi\ionalist, un melancolic =i un entuziast al
autohtoniei, ]ns[ nu un simplu apologet al virtu\iilor sau culorilor
indigene. Lirica lui, scrie Adrian Anghelescu, ]n studiul introductiv al
edi\iei Cornelia Pillat, nu se confund[ cu un tradi\ionalism ]ngust ori
un paseism de tip s[m[n[torist. }ntocmai ca la Proust — iar studiul lui
Adrian Anghelescu poart[ semnificativul titlu Farmecul evanescent al
melancoliei — elementele de baz[ ale operei pillatiene (Gopil[ria, Casa
p[rinteasc[, Amintirea) sunt alc[tuitoare de Mit-Arhetip, iar nu teme
comune pentru rev[rs[ri de sentimentalism. Adrian Anghelescu se re-
fer[ ]ndeosebi la Proust, nu la Mauriac. ”Ca =i pentru Proust, amintirea
trecutului, a acelui timp mitic al copil[riei este ]nso\it[ de sentimentul
fragilit[\ii vie\ii =i al mor\ii”. Remarca este just[, ]ns[ citarea lui
Mauriac se impune =i ea. Dealul, podgoria, c`mpia: iat[ ”motivele”
inspira\iei la Florica, la Miorcanii Dorohoiului, la Izvorani. Dar podgo-
ria de]ndat[ cheam[ Malagarul lui Mauriac, dup[ cum =i Casa p[rinteasc[
(privitor la autorul Destinelor s-a putut vorbi de casele fugitive) ori
Copil[ria reprezint[ modelele (simbolice, structurale) caracteristice ro-
manului maurician (Le mystere Frontenac e un exemplu hot[r`tor).
Florica este un Malagar rom`nesc (“Via grea de rodul ]n care se concen-
traser[, parc[, toat[ lumina verii ce amurgea =i miresmele toamnei ce-
=i f[cea tot mai sim\it[ prezen\a...” e iat[ un tablou ]ntru totul potriv-
it =i landelor din proximitatea Bordeauxului), dealul de la Florica este
269
un arhetip poetic a=ijderea arhetipului imagistic de la Poiana M[rului
pentru pictorul Horia Bernea, conacul de la Florica ]=i are echivalentul
]n solida locuin\[ a familiei hanseatice Buddenbrook (=i st[ ]n contrast
cu baladinul vers rilkean: Wer sich kein Haus gebaut hat...).
[...] Individualitatea poetic[ =i originalitatea reac\iilor psiho-sensi-
bile se afirm[, se v[desc ]n Pe Arge= ]n sus. Atunci, ]ntr-adev[r, nest-
ingherite, nesfioase, vor st[p`ni dealul, podgoria =i c`mpia, cele trei
elemente ale “p[m`ntului” devenit focar primordial pentru contempla\ie;
atunci peisajul rom`nesc ]=i va dob`ndi preeminen\a ]ns[ nu ]n sine, ci
]ntruc`t e sorginte =i “c`mp magnetic” al unor senza\ii proprii: melan-
colia vie\ii, scurgerea ireparabil[ a timpului, duio=ia m`hnit[ a ]nser[rii,
a serilor de toamn[, a privirii obiectelor pieritoare, inefabila obsesie a
trecutului. +i, desigur, ]ntruc`t genereaz[ o ]ndr[gire cresc`nd[ a
spa\iului natal, a obiectelor, cl[dirilor =i fiin\elor care-l configureaz[,
fiindc[ oglinde=te mersul prin timp al omului =i d[ acestei rapide
evanescen\e m[car pu\in[ stabilitate =i concrete\[.
Oare nu ]ntr-o aceea=i m[sur[ este peisajul proustian de francez =i
autohton? Ori al lui Mauriac? Ori de german =i de nativ al lui Thomas
Mann? [...]
Ion Pillat, a=adar, nu e un “simplu” tradi\ionalist ori peisagist; e —
ca =i Proust, Francois Mauriac ori Thomas Mann — un “normal” per-
fect ]ncadrat ]n societatea, vremea =i predaniile mediului, un “normal”
care, totu=i, a ]n\eles (a “=tiut”) prea bine, a p[truns =i el — ca =i
ceilal\i trei mari scriitori c[rora l-am al[turat — universul “anormal”
=i reflectant al poeziei, artei, crea\iei de-a doua. Peisajele copil[riei,
]mprejur[rile unei vie\i comode =i neaventuroase, ]ncadrarea ]n sistemul
conven\iilor societ[\ii din care a f[cut parte, simpatia =i considera\ia
purtate poe\ilor altor graiuri =i glii, intima leg[tur[ (fidel[, aproape
dureroas[) cu “materialit[\ile” ambiante, strunirea pornirilor temper-
amentale nu i-au fost stavile ori opreli=ti, ci incit[ri spre biruirea rit-
mului monoton al existen\ei, spre p[=irea ]n acel domeniu — diferit,
parabolic, straniu, anormal — generic =i vag denumit art[.”
N. STEINHARDT: Reeditarea lui Ion Pillat. (Transilvania, XIII (1984),
nr. 4, p. 38-39)
”Aceasta este una din cele mai frumoase c[r\i de poezie din toat[
literatura rom`n[. Dar s-a petrecut =i cu Pillat ceea ce se petrece mereu
270
cu Eminescu (p[str`nd, fire=te, propor\iile), adic[ o analizare prin
repetare =i imita\ie. C`nd, ]n fond valoarea lui Pillat e de a fi inimita-
bil — tradi\ionalismul lui e o descoperire cu totul personal[, fermec[toare
la orice nou[ lectur[ [...]
P[rerea cea mai r[sp`ndit[ este c[ Pillat, fire sentimental[, devine
vibrant c`nd ]=i evoc[ priveli=tile copil[riei, renun\`nd la inspira\ia
livresc[ din primele volume. Tudor Vianu semnala succesiunea “intui-
\iilor experien\ei =i a culturii” ]n opera poetului, combinarea =i ]nlo-
cuirea lor: de fapt la Pillat e vorba de o complicare a celei dint`i prin
cea de a doua. Dac[ evit[m banala explica\ie psihologic[ a poeziei (care
nu ne spune de ce tocmai sentimentalismul a devenit lirism), vom vedea
c[ poezia lui Pillat nu e mai pu\in “livresc[” ]n PE ARGE+ }N SUS
dec`t ]n VIS{RI P{G~NE. }ns[ livresc nu ]nseamn[ f[r[ contact cu
via\a, arid. Exist[ o “perversiune” intelectual[ care const[ ]n asimilar-
ea naturii unor elemente de cultur[. Nu ne place natura ca atare, ci
ceea ce spiritul nostru proiecteaz[ ]n ea. O bucurie natural[ se preface
astfel ]ntr-un sentiment estetic. Sensibilitatea noastr[ vibreaz[ la im-
ensitatea B[r[ganului odobescian, la poezia Moldovei lui Creang[, la
farmecul exotic al Dobrogei lui Barbu. Mirce=tii, Isarl`cul, Florica nu
sunt peisaje naturale, ele \in de o geografie spiritual[, sunt cet[\i imag-
inare. Pillat e ]nt`i un om de cultur[ =i pe urm[ un intuitiv =i lirica nu
poate fi priceput[ dac[ avem supersti\ia c[ poetul exprim[ neap[rat
emo\ii din r`ndul celor biografice [...] El anticipeaz[ o atitudine care va
deveni general[ ]n deceniul urm[tor, c`nd, prin Ion Barbu, poe\ii vor
descoperi c[ poezia ]=i e sie=i suficient[. Pillat nu este ]nc[ dec`t un
caz individual, care, de altfel, nici nu e cel dint`i: ]l preced Odobescu,
]n Pseudokineghetikos, Alecsandri, Duiliu Zamfirescu, D. Anghel. Pil-
lat are o mare con=tiin\[ a poeziei =i n-are spontaneitate: poe\ii de mai
t`rziu, barbienii, nu pornesc numaidec`t de la o astfel de ]mprejurare
personal[. […]
Putem spune acum c[ lirismul nu provine ]n PE ARGE+ }N SUS
din evocarea peisajelor copil[riei ci din emo\ia reconstituirii lor ]n
carte. [...] }n Ctitorii, ]n C[mara cu fructe, con\inutul ]n sine e indifer-
ent: valoarea const[ ]n pl[cerea spunerii, a m`nuirii, c[ci prin cuv`nt
poetul ]=i alc[tuie=te lumea dorit[. Arge=, R`ul Doamnei, Negru Vod[,
Florica sunt cheile magice ale crea\iei. E o poezie de rafinament =i de
artificiu construit[ ]n sensul superior: C[mara cu fructe e perfect ro-
271
tund[, Aci sosi pe vremuri (desigur capodopera lui Pillat) plin[ de
subtilit[\i muzicale, are mi=carea unei clepsidre: timpul bunicilor s-a
scurs ]n timpul nepo\ilor, care iau totul de la cap[t ]n forme impercep-
tibil modificate”.
Nicolae MANOLESCU (Metamorfozele poeziei...,
p. 93-96)
”S-a accentuat de at`tea ori ]n publicistica rom`neasc[: propriul,
esen\ialul poeziei lui Pillat ]l constituie armonia des[v`r=it[ ce se
statornice=te acum ]ntre tradi\ionalism =i modernism. PE ARGE+ }N
SUS, ca =i ]n celelalte volume: SATUL MEU, BISERICA DE ALT{DAT{,
LIMPEZIMI, ar da expresie acestui raport de for\e, ar st[p`ni ]ntr-un
echilibru perfect termenii vechii antinomii. Adev[rat, “Arta poetic[ a
lui Pillat suprapune rezultatul experien\ei poetice a curentelor noi pe o
temelie substan\ial autohton[ ”./Al.B[d[u\[, Note literare, Cartea Vremii
(v. cap. Pillat)/. Poetul “a asimilat modernismul, tradi\ia, creind din-
tr-o dezarmonie, dintr-un paradox aparent o unitate vie”. (M.Ralea,
Ion Pillat, Biserica de alt[dat[. Rec. ]n Via\a Rom`neasc[, 1927, vol.
LXIX, p. 289). “Ne-am trezit astfel ]n fa\a unei sinteze poetice care
europenizeaz[ autohtonia =i autohtonizeaz[ europeismul “ (Al. Dima,
Experien\a spiritual[ a lui Ion Pillat, Universul literar, 1941, martie,
29) [...]
S[ spunem c[ toate acestea se potrivesc de minune =i poetului nos-
tru. Ele nu constituie ]ns[ o diferen\[ specific[ exclusiv[ ]n favoarea
lui Ion Pillat, — ci sunt un bun comun — =i nu unul din cele m[rgi-
na=e — al unei largi ]ntregi mi=c[ri artistice rom`ne=ti ]n care trebuie
s[ se vad[ mai presus de toate un organism viu, realizarea stilistic[ ]n
toat[ complexitatea sa =i mai pu\in schema teoretic[ implacabil robit[
unei stricte consecven\e, mai pu\in linia directoare de la sine extirpat[
de orice compromis [...]
Pentru a trece acum la formula tradi\ionalist[ (]n\eleg`nd acele
titulaturi ca ortodoxism, g`ndirism, autohtonism, folclorism spiritual-
izat [...] ceea ce impresioneaz[ ]nainte de toate ]n operele de temelie ale
patrimoniului tradi\ionalist: PE ARGE+ }N SUS, POEME CU }NGERI
(V. Voiculescu), |ARA DE PESTE VEAC (Nichifor Crainic), CARTEA
|{RII (Adrian Maniu) e un anume caracter de monumentalitate, den-
sitatea =i impetuozitatea totdeodat[ de catedral[ des[v`r=indu-se pe
272
m[sur[ ce mari blocuri se suprapun ]n virtutea viziunii ini\iale; o
puternic[ unitate de stil ce se revars[ asupra ]ntregului aplic`ndu-se =i
celor mai infime componente.
[...] S-a v[zut ]n PE ARGE+ }N SUS opera unui bucolic ]n gen
hora\ian, pu\in dezr[d[cinat =i ahtiat dup[ via\a rustic[, un fel de
arcad al tihnei voluptoase. Dar clasicul s-a convertit pe dat[ — ]n ochii
altora — ]n tradi\ionalist iredent, datorit[ unor e=arfe violent afi=ate
ca ]nfr[\iarea cu p[m`ntul, comuniunea cu str[mo=ii, desprinse din
c`teva poeme ale volumului.
}n fond ]n articula\iile ei cele mai subtile, cartea r[m`ne mai de-
grab[ simbolist[. Aceasta ]n sensul c[, dinamizat de un mobil artistic,
]nfiorat de viziune, de un elan, aplec`ndu-se asupra unui material —
rom`ne=ti acestea, autohtone — poetul se exteriorizeaz[ prin gesturi
simboliste, adopt[ maniera, convenien\ele simboli=tilor, ”atac[” mate-
ria prin procedee de atelier simbolist.
Simbolist[ e acea turnur[ spre epoc[, simbolist e tot acel ceremoni-
al, oficiat parc[ ]n ritm de vechi menuet, pe care ]l m[rturisesc cele
mai expresive din poemele volumului. Farmecul acestei poezii trebuie
c[utat ]n acel ritual retrospectiv, recompus din gesturi memorate, pe o
singur[ dimensiune: a timpului, ritual cu at`t mai evocator, mai nos-
talgic, mai indefinisabil melancolic cu c`t r[m`ne o simpl[ form[ din
care ceea ce-i constituie substan\a s-a mistuit ineluctabil ]n timp.
Nu at`t, a=adar, un bucolism al deprinderilor rustice, nici senza\ia
volupt[\ii de gurmand din poemele cu fructe =i cu cram[, c`t mai cu
seam[ acel simulacru de punere ]n scen[ a unor scene ce \in de alte
vremuri, dar pe care poetul le retr[ie=te cu acut[ vivacitate [...] amintirea
incursiunilor ]n vie =i aiurea, tot gospod[rescul zgomotos de alt[dat[
sunt elemente, din care nu se mai p[streaz[ dec`t gestul, pa=ii, cere-
monialul” [...]
Cornel REGMAN (Ion Pillat poet al tradi\iei…,
p. 690-693;p. 695-697)
[...] ”planurile pe care se dezvolt[ poezia lui Pillat sunt trei: reali-
tatea concret[, planul general simbolic =i realitatea liric[. Aceast[ oper[,
cum s-a mai observat, ne propune un univers domestic foarte bine
structurat peste =i prin care se des[v`r=e=te rota\ia anotimpurilor,
]mplinirea destinelor umane pe treptele v`rstelor =i ale evenimentelor
273
capitale ale vie\ii (na=terea, nunta, moartea), trecerea suflului nev[zut
al timpului. [...] Coordonatele tematice ale acestui univers rotund sunt
]ns[ mai mult dec`t simple teme: timpul, copil[ria, moartea sau peisa-
jul reprezint[ axele lui arhitectonice, astfel c[ poetul nu e un simplu
evocator al trecutului, un c`nt[re\ al copil[riei, un ]nfiorat ]n fa\a
mor\ii sau un descriptiv. Pillat solicit[ aspectul de ad`nc[ generalitate
uman[ al acestor motive, are fa\[ de ele o pozi\ie filozofic[, trat`ndu-
le ontologic, ]n ipostazele ultim abstracte. Descoperim aici un rezultat
al etapei intelectuale a procesului genetic pillatian, d`ndu-ne seama c[
efortul lucid al inteligen\ei sale nu se consum[ numai ]n l[rgirea sau
detailarea tematic[, ci, mai ales, ]n acest proces de abstractizare. V[zute
din acest unghi, temele propuse devin entit[\i =i ]ntre ele se stabilesc
leg[turi fire=ti. Timpul e v[zut prin peisaj =i invers, astfel ]nc`t actul
reg[sirii Miorcanilor sau Floric[i nu \ine de sfera de experien\e speci-
fice literaturii tradi\ionaliste, nu e o simpl[ re]ntoarcere la vatr[, ci
debarcarea pe un t[r`m ]n care perspectiva oarb[ =i vecin[tatea zeilor
tutelari ai familiei ascute la maximum apeten\a pentru ultimele
abstrac\iuni =i prepar[ sufletul pentru confruntarea cu stihiile. [...]
Pillat reprezint[ ]n istoria lirismului rom`nesc, ]mpotriva numeroase-
lor accidente sau aluviuni nesemnificative, tipul cel mai pur al
c`nt[re\ului elegiac. El ilustreaz[ =i dezvolt[ elegia pe tot parcursul
manifest[rilor sale; elegia sa, ]nnegurat[ de accesul la ultimile prob-
leme ale destinului uman, e ]mb[rb[tat[, devine stenic[ prin ]ncre-
derea ]n frumuse\e =i ]n om. Lirismul s[u e specific, se sprijin[ pe o
arm[tur[ moral[ =i puternic[, ai c[rei piloni de sus\inere sunt solidar-
itatea cu genera\iile =i cu peisajul pe care omul e chemat s[-l
]nfrumuse\eze =i prin care e chemat s[ fie fericit. Zbaterea emo\ional[
a versului s[u plin de miresme, sonorit[\i, ecouri, provine din acel
carpe diem, percept clasic ]n\eles nu ]n sensul unui m[runt practicism
al pl[cerii, ci ca o demn[ recomandare adresat[ omului s[ ]nfrunte =i
s[-=i apropie toate urm[rile =i aspectele condi\iei umane; melancolia
amintirii, triste\ea sf`r=itului =i ireversibilit[\ii timpului, dar =i
fulguirea de culoare, sunet =i mireasm[ pe care fiecare clip[ o pogoar[
asupra noastr[. [...]
Versul pillatian din crea\iile sale de maturitate, ]n spe\[ din volu-
mul PE ARGE+ }N SUS, este un vers amplu cu bogate rezonan\e =i cu
limpidit[\i de cristal. Sistemul s[u metric este unul strict clasic, cu
274
prea pu\ine excep\ii, ]ntruc`t practica versului alb poetul pare a =i-o
]nsu=i din filiera clasic[, iar structura prozodic[ =i de concep\ie a fiec[rei
poezii se men\ine ]n aceea=i factur[: poezii articulate ]n toate compo-
nentele lor, rotund ]nchegate, sun`nd plin =i armonios; ]n toate poezi-
ile lui ideea e net[, precis[, ad`nc[. +i totu=i ceea ce comunic[ aceast[
oper[ este mai mult dec`t impresia exterioar[, culoare =i sunet.
}nsu=indu-=i unele canoane ale academismului poetic, prin rezultatele
emo\ionale ale artei sale, Pillat se manifest[ ca un profanator de canoane.
C[ci, departe de a fi distant academic[ sau didactic[, rezultanta liric[
a operei lui comunic[ fiorul, apropiat de mister al marilor =i m[runtelor
coresponden\e din univers. Facilitatea versului s[u, impresia c[ el se
las[ ]n\eles de la prima lectur[, este o curs[ pe care ne-o ]ntinde sin-
taxa sa ortodox[ =i imagistic[, aparent accesibil[. Ad`ncirea lecturii
ne duce ]n fa\a unor rafinamente de expresie ]n domeniul imagisticii =i
a unui zid aproape de netrecut al concep\iei. Chiar c`nd sensurile poez-
iei pillatiene se desfoliaz[ p`n[ la ultimul, r[m`ne aburul nel[murit al
emo\iei dat[ de apropierea unor ]n\elesuri profunde, grave =i vechi ca
ni=te mistere. }n fond, ca sensibilitate, subtilitate =i nuan\are, lirismul
pillatian se afl[ ]n vecin[tatea celui modern care n[zuie s[ comunice
misterul muzical, ne]n\eles al sufletului uman =i al raporturilor sale cu
universul. [...]
Ceea ce explic[ armonia =i poate chiar perfec\iunea acestei opere nu
e at`t echilibrul at`tor muchii opozante din domeniul expresiei sau al
orient[rii literare; sunetul ei inspir[ ca o melodie =i definitiv, ]nc[rc[tura
ideatic[ =i emo\ional[ provin mai ]nt`i de toate din armonioasa conflu-
en\[ a factorilor ei constitutivi: univers concret, realitate liric[ =i planul
general simbolic, fiecare ]n parte e conceput =i realizat pe principiul
unor raporturi armonice pe care am ]ncercat s[ le definim: confluen\a
lor ]ns[=i este armonic[, astfel c[ poezia lui Ion Pillat bazat[ pe un
sistem complex =i suprapus de armonii, ]n mod necesar nu putea s[
sune altfel dec`t sun[, ca o muzic[ a armoniei”.
Mircea TOMU+ (Prefa\[ la Ion Pillat. Poezii. Antologie de Dinu Pillat...,
p. XXII, XXIV, XXV, XXVII).
[...] ”Adept al poeticii moderne este Pillat prin calea aleas[ de el
pentru ”prelucrarea” amintirilor, a st[rilor ini\iale de comuniune cu
peisajul autohton. Pe acest traseu al memoriei afective, la ]nceputuri
275
se afl[ Str[mo=ul mitic, depozitarul de senza\ii ]n stare pur[, care —
antropologic vorbind — se confund[ cu infantilitatea avid[ de Natur[.
Din acest unghi de vedere, rela\ia cu spa\iul “copil[riei pierdute” cap[t[
semnifica\ie ontologic[, pr[pastia din ce ]n ce mai ad`nc[ ]ntre Str[mo=
(Fiin\a ini\ial[, Eroul Exemplar, Copilul Liber) =i Urma= (Fiin\a Ne-
putincioas[, Insul Obi=nuit, Adultul Claustrat) desp[r\ind la urma ur-
mei dou[ posibilit[\i de st[p`nire a realului. Urma=ul ]ncearc[ s[ re-
fac[ universul Str[mo=ului, iar posibilit[\ile sale se bizuie pe datele
sintezei mitico-poetice, datorate “]nt`rzierii” cu care sunt solicitate
amintirile ancestrale =i individuale. Am`narea are consecin\e contra-
dictorii. Pe de o parte, distan\eaz[ Urma=ul de Str[mo=, le anuleaz[
leg[turile directe, ceea ce duce la m[rginirea unuia =i la mitizarea
celuilalt, prin neinterven\ia unor acte care s[ ]ntreac[ sau s[ egaleze ]n
m[re\ie pe cele f[ptuite de ini\iator. Pe de alt[ parte, contrastul per-
mite Urma=ului s[ localizeze impresiile “vechi”, s[ dea o coeren\[ mi-
tic[ “epicii” ]ncredin\ate lui, o “epic[” simpl[, ]n fond, circular[,
urm[rind un ciclu vital exemplarizat prin chiar naturale\ea sa. Pov-
estindu-l, Urma=ul se implic[ direct ]n acest scenariu ]nchis, caut[ s[-l
imite, s[-l rescrie ]ntocmai. Intervine aici un a=a-numit “complex al
fiului risipitor”. Neputin\a de a renun\a la vatra p[rinteasc[, la locul
venerat ]n care fiec[ruia ]i este ]mpl`ntat[ semin\ia, este specific[
celor ce resimt necesitatea continuit[\ii de atitudine =i comportament,
din tat[ ]n fiu, =i care, oric`te meandre le-ar aduce via\a, se g`ndesc
mereu la ]ntoarcerea acas[, spre a re]nnoi =i t[lm[ci aici, numai aici,
exemplul de stabilitate al ]nainta=ilor. [...] Regretul ]nt`rzierii, al
]ndep[rt[rii f[r[ \el de domeniul de ac\iune al Str[mo=ului mitic este
una din dominantele liricii pillatiene, care se va prelungi p`n[ spre
volumul LIMPEZIMI. [...]
”S[ remarc[m c[ tot componentul intimit[\ii este cel ce permite
transmiterea obiceiurilor din b[tr`ni, r[mase ca simple rituale, unele
cu totul particulare =i tocmai prin asta nespus de scumpe. Ritualul, cu
mijloacele sale de a “re]nvia” o schem[ ini\iatic[, impune anumite rig-
ori bine =tiute, ce nu admit inova\ii de nici un fel. Or, tocmai atari
rigori, ]ndelung selectate, permit o rapid[ muta\ie spre “]napoi”, de
vreme ce — ]nv[luite ]n vraj[ — umbrele trecutului se amestec[, ”]n
seara ce coboar[“, cu fiin\ele care le evoc[ (”N-auzi cum sun[ pa=ii lor
de odinioar[?” ). [...]
276
Avem astfel circumscris[ geneza unui reactiv incon=tient care, la
Pillat, consum[ ]ns[=i credin\a =i dragostea fa\[ de p[m`ntul natal,
fa\[ de o tradi\ie care concepe via\a ]n concordan\[ cu ciclicitatea =i
ritmurile naturii, cu Crea\ia ]n stare pur[, pus[ ]n mi=care de o matri-
ce teluric[ activ[ cu cei ce cred ]n fecunditatea ei =i i se sacrific[.
Str[mo=ul este un arhetip, ]n poetica pillatian[, care ]nglobeaz[ puterea
comuniunii cu r[sunetul tainic al acestei Genitrix, ]ntr-o totalitate
sacr[, d[t[toare de har [...]
Perpetuarea schemelor ini\iatice f[urite ]ntr-o anterioritate glorio-
as[ prin faptele ei erotice confer[ vraj[ =i inefabil acestei poezii care ]=i
elaboreaz[ savant contururile, prin imitarea unei primitivit[\i ]n\elepte
=i \in`nd cu str[=nicie la legile ei nobile”.
Cristian LIVESCU (Introducere ]n opera lui Ion Pillat...,
p. 257, p.261, p. 282).
”Traditionalism” (nu =i “ortodoxism”), un tradi\ionalism de conven-
\ie, mimetic, contraf[cut, con\ine SATUL MEU, volum ap[rut la doi
ani dup[ PE ARGE+ }N SUS =i ]n care poetul ]=i devine propriul epigon.
Cartea e un soi de monografie a Miorcanilor [...] Buc[\ile, sunt constru-
ite cerebral, manierismul, pre\iozitatea, caren\a vibra\iei fiind mani-
feste.
[...] Perfec\ia execu\iei celor mai multe piese nu poate fi ]ns[ negat[.
Se g[sesc ]n SATUL MEU efigii de bun[ calitate, defini\ii pregnante,
notabile construc\ii imagistice, care, dac[ nu con\in, ]n ]n\elesul supe-
rior al cuv`ntului, poezie, r[m`n foarte izbutite produse de artizanat.
Vlad plugarul, P[rintele Niculai sunt chipuri de medalii. }n alte buc[\i
(+trul Leiba, Ilinca lui Ion, Anisia, Baba Vi=a, Iliu\, orbul satului), se
]ntocmesc m[=ti lugubre =i tragice. C`te o defini\ie e nu numai plas-
tic[, dar =i sugestiv[, aproape tulbur[toare. A cimitirului de exemplu.
[...] Frecvente sunt imaginile gra\ioase, miniaturile executate cu ging[=ie
=i umor. Unele par ni=te exerci\ii ]n vederea “poemelor ]ntr-un vers”
viitoare. St`lpii de telegraf ]nfloresc ]n toamn[ cu r`ndunele: “Un fel
de frunze negre cu piept nins”. Altundeva r`ndunicile a=ezate pe firele
acelora=i st`lpi sunt “scriitura sonor[” a unui “Dumnezeu — pesemne
caligraf”. “Suflate ]n aur ruginiu de soare, norii de var[ sunt “icoane
]mp[r[te=ti expuse pe ceru-n asfin\it”. 0 turm[ de oi p[sc`nd e omologat[
cu un joc de domino: “Pe c`mpul neted, ca pe o mas[ verde,/ Un joc de
277
domino s-a r[sturnat”. Un brotac: “O frunz[ verde a s[rit din iarb[”.
Prim[vara e o z`n[ a bel=ugului: ”Am s[getat ]n sat cu r`ndunele/ +i-
ncondeiez poienile cu flori.”
Dumitru MICU (Ion Pillat, ]n G`ndirea =i g`ndirismul..., p. 475-476)
"}n c[utarea unor repere pentru situarea istorico-literar[ a poeziei
lui Pillat, numele care revine cel mai frecvent este al lui V.Alecsandri:
un Alecsandri transpus “prin tot progresul de sensibilitate =i prin toate
prefacerile limbii pe care le-au putut ]nf[ptui cincizeci de ani de evolu\ie”
(E. Lovinescu). Sugestiv[, aceast[ caracterizare e valabil[ ]ndeosebi
pentru etapa “tradi\ionalist[“ a crea\iei, inaugurat[ cu Pe Arge= ]n
sus: ]ntre Mirce=ti =i Miorcani sau Florica, apropierile de univers poet-
ic sunt numeroase, ca =i ]ntre temperamentele clasic-echilibrate ale
celor doi pasteli=ti, evocatori nostalgici =i senini ai unei lumi patriarh-
ale. Poet prin excelen\[ livresc, Pillat este ]ns[ mai aproape de experien\a
liric[ macedonskian[: ]ntr-o perioad[ de tranzi\ie a liricii rom`ne=ti,
deschis[ spre ]nnoirile ]nceputului de secol, dar p[str`nd reminiscen\e
din alte vremuri, el are, ca =i Macedonski (al c[rui cenaclu l-a frecven-
tat), o curiozitate ie=it[ din comun pentru mi=carea formal[ a poeziei.
}nainte de a ]ntreprinde explorarea propriului subiect creator, Pillat
simte nevoia recapitul[rii unui itinerar anterior al poeziei, exers`ndu-
se =i verific`ndu-se ]n modele confirmate. }n M[rturisirile din 1942
(publicate ]n Revista funda\iilor regale), poetul recunoa=te el ]nsu=i c[
“de la 1910 p`n[ la 1918, poezia [lui] a fost deviat[ din matca ei natu-
ral[ printr-o transplantare livresc[ =i un aport str[in.”
“Transplantarea livresc[“ ]nsemnase parcurgerea mai multor for-
mule ]n circula\ie la ]nceputul secolului, ]ndeosebi din zona poeziei
parnasiene =i simboliste. Pillat pare a avea pentru moment voca\ia
unui “restaurator”, a unui conservator de muzeu poetic, reconstituind
vocea “obiectiv[”, impersonal[ a poeziei din imediata apropiere, cu o
tehnic[ impecabil[ a versifica\iei aplicat[ ]n registrele cele mai di-
verse. Nota dominant[ a acestei etape de ]nceput e dat[ de parnasian-
ism, de la care Pillat preia cultul formei perfecte, n[zuin\a de asimila-
re a poeziei cu pictura =i, ]n general, accentul pus pe evocarea plastic[
a obiectului, gustul pentru peisajele =i culturile exotice. Direc\ia clasi-
cizant[ a simbolismului francez ]i putea oferi si ea anumite sugestii, =i
de fapt nu pu\ine sunt temele simboliste dezvoltate de Pillat ]n mani-
278
er[ parnasian[. De la Vis[ri p[g`ne la Gr[dina ]ntre ziduri, pasiunea
“caligrafierii” unor asemenea poeme e evident[: poetul imit[ cu
]ndem`nare forme ale poeziei vechi persane (Din rubaiyatul lui Yus-
suf), reface fine stampe japoneze (Din samisen), ori fresce renascentiste
(Fresca din Urbio), transcrie reverii clasicizante (Centaurii, Sonete corin-
tiene), evoc[ vastele ]ntinderi ale stepelor asiatice (Krum cuceritorul,
C`ntecele stepei), — dar se exerseaz[ =i ]n transpunerea st[rilor suflete=ti
]ntr-o tehnic[ analog[ picturii impresioniste (mai ales ]n volumul
Am[giri) ori reia, ]n diferite variante, temele evaziunii simboliste.
}ntoarcerea la “matca natural[” are loc odat[ cu publicarea, ]n 1923, a
volumului Pe Arge= ]n sus. Ciclul Casa amintirii, datat 1906-1910,
schi\ase deja c`teva din motivele lirice ale acestei c[r\i, iar Gr[dina
]ntre ziduri marcase de asemenea o apropiere de universul ”mo=iei“ =i
al “ogorului str[mo=esc” (v. poezia C[l[torul). Tradi\ionalismul lui Pillat
coincide, ]n liniile sale mari, cu al altor poe\i din primele decenii ale
veacului — de la Goga =i Iosif, p`n[ la Voiculescu =i chiar Blaga. }n
fond, poetul reface =i el un itinerar str[b[tut =i impus ca valoare sim-
bolic[ ]naintea lui: drum al ]ntoarcerii ]ntr-un univers de care se
]nstr[inase o vreme =i pe care ]ncearc[ s[-l reg[seasc[. “Dezr[d[cinatul”
caut[ s[ prind[ iar r[d[cini ]n solul uitat, chemat de nostalgia
reintegr[rii ]n cosmosul dint`i =i ap[sat de un tipic sentiment de
“vinov[\ie”. Motivele lirice ale r[t[cirii =i ]ntoarcerii sunt esen\iale =i
definitorii ]n Pe Arge= ]n sus (“Am r[t[cit pe piatra cet[\ilor haine / +i
m-am jucat cu anii cum al\ii zv`rl[ mingi”), ]ns[ motiva\ia lor e alta
dec`t aceea a poeziei s[m[n[toriste. Poetul nu poate tr[i drama fiului
de \[ran ]nstr[inat de ai s[i ]n lumea ucig[toare de suflet a ora=ului =i
nici nu va suferi, ca Blaga, de r[ul veacului, proiectat ]n dimensiunile
de ampl[ rezonan\[ ale “triste\ii metafizice”. “Vina” sa m[rturisit[ st[
]ntr-un fel de ]nt`rziere de a lua cuno=tin\[ de adev[rata sa natur[ =i
de spiritualitatea unui popor cu care se voia solidar. Pillat are, socio-
logic vorbind, con=tiin\a vinovat[ a unui “absenteist” ce-=i descoper[
culpa =i ]ncearc[ o regenerare devot`ndu-se ]n ]mplinirea unor “datorii
uitate”, ca la poporani=ti. O asemenea situare nu poate fi totu=i dec`t
foarte relativ[, c[ci elementul istorico-social nu e direct prezent ]n
opera lui; el ]=i personalizeaz[ =i impersonalizeaz[ ]n egal[ m[sur[
atitudinea: impregnat[ de biografie, poezia din Pe Arge= ]n sus e ]n
acela=i timp expresia unei medita\ii mai generale, de factur[ clasic[, ]n
279
care particularul e ridicat la categorial. “ }nstr`inarea “ e la Pillat
esen\ialmente cultural[, mai precis literar[, poetic[, — o ]nstr[inare
]n poemele altora. Mobilul deliberat al poeziei va fi a=adar recuperarea
simbolic[ a “ vetrei “, prin abandonarea falselor drumuri =i “ctitoria”
unei vie\i ce se identific[ cu poezia. }n ansamblul lor, poemele acestei
c[r\i au putut fi situate ]n categoria “pastelului psihologic”: peisajul
devine un pretext de medita\ie asupra efemerit[\ii existen\ei umane =i
a statorniciei naturii, un agent al rememor[rii unui trecut, cu alte
cuvinte al re]nv[\[rii de sine. Poetul nu descrie at`t un col\ de natur[,
c`t se prive=te contempl`nd, citind peisajul. }n universul ]nchis ]n
cercuri concentrice, pornind de la “casa amintirii” spre “sat =i \ar[“
(M.Tomu=), motivele lirice ale toamnei =i amintirii sunt cele mai carac-
teristice pentru medita\ia pillatian[ senin-melancolic[, precum a tu-
turor clasicilor. Poezie muzical[, ordonat[ ]n ritmurile elegiace ale
“alexandrinului rom`nesc”, ea beneficiaz[ =i de rafinamentul nota\iei
plastice, evocatoare, ]n care condeiul poetului se exersase de timpuriu.
Pillat are pl[cerea cuv`ntului vechi =i a expresiei c[rtur[re=ti montate
cu efecte stilistice remarcabile ]n rama poemului (v. de ex. Aci sosi pe
vremuri, capodopera sa), iar utilizarea decorativ[ a unor elemente de
limbaj popular d[ =i ea, un plus de culoare discursului liric. Acestui
punct culminant al crea\iei ]i urmeaz[ ]ns[ o faz[ mai pu\in semnifica-
tiv[ valoric, ]n interiorul aceluia=i “tradi\ionalism”. Satul meu —
]ncercare de a contura “harta liric[” a satului rom`nesc v[zut pe coor-
donate arhaice, ]ntr-o suit[ de poeme-monolog alc[tuite invariabil din
c`te dou[ catrene, sufer[ de monotonia oric[rei sistematiz[ri excesive.
E o deficien\[ ce reapare ]n volumul Biseric[ de alt[dat[ (1926), ]n
programatica autohtonizare a evenimentelor biblice evocate ]n ciclul
Povestea Maicii Domnului. }n ipostaz[ de “iconar “, poetul ]nregis-
treaz[ totu=i c`teva reu=ite prin stilizarea imaginii ]n genul picturii
naive =i perfecta asimilare a limbajului liric popular. Dac[ volumul
Limpezimi (1932) mai prelunge=te oarecum atmosfera =i peisajele din
Pe Arge= ]n sus (v. ciclul Calendarul viei), c[r\ile urm[toare (Caietul
verde, Scutul Minervei, |[rm pierdut sau Umbra timpului) marcheaz[
o interiorizare reflexiv[ a poeziei lui Pillat. Eliberat[ de constr`ngerile
unei versifica\ii care a putut fi numit[ “metronomic[” (Vl. Streinu),
mai mobil[, a=adar, ]n planul expresiei, elegia pillatian[ atinge unul
dintre nivelele sale cele mai ]nalte (v. Elegiile din Caietul verde).
280
R[m`n`nd ]n esen\[ acelea=i, temele de medita\ie tipice pentru poezia
clasic[ (aci varia\ii la adagiul hora\ian cunoscut) se p[trund de culorile
biografiei poetului. Faptul se observ[ =i ]n evoc[rile “\[rmului pier-
dut” al Helladei ori ]n sonetele din Scutul Minervei, d`ndu-se astfel
m[sura distan\ei fa\[ de reconstituirile impersonale din faza parna-
sian[. O not[ aparte ]n ansamblul acestei crea\ii o dau controversatele
Poeme ]ntr-un vers, dintre care nu pu\ine constituie, prin nota\ia con-
centrat[ a c`te unei impresii, nuclee de iradiere a unei ]ntregi atmos-
fere lirice. Foarte ]ntins[ =i, prin for\a lucrurilor, inegal[, opera poet-
ic[ a lui Pillat traseaz[, ]n mic, diagrama principalelor momente din
evolu\ia poeziei rom`ne=ti pe direc\ia ei clasicizant[; f[r[ a ignora
unele din cuceririle cele mai noi ale lirismului european, ea le asimi-
leaz[ cu modera\ie, subordon`ndu-le unui ideal de armonie =i echilib-
ru. Acestea sunt, dealtfel, =i coordonatele pe care Pillat a=az[ defini\ia
a ceea ce el nume=te “tradi\ia vie”.
Ion POP (Scriitori rom`ni, mic dic\ionar, p. 376)
CUPRINS
NOT{ ASUPRA EDI|IEI ... 2
TABEL CRONOLOGIC ....... 3
CASA AMINTIRII ............... 7
CASA AMINTIRII ............. 8
}NTOARCERE .................. 9
SF~R+IT DE TOAMN{...... 9
LANTERNA MAGIC{ ....... 10
VIS{RI PAG~NE ............... 11
VISAI DE O CETATE......... 12
DIN RUBAIYATUL
LUI YUSSUF .................... 12
DIN SAMISEN.................. 13
CENTAURII ..................... 14
I
VIS +I CENTAURI ................. 14
II
CENTAURUL ........................ 14
III
BLESTEMUL ......................... 15
IV
RENA+TERE ........................ 16
V
FUG{ DE CENTAURI ............ 17
VI
CEL DIN URM{ CENTAUR .... 18
VII
RUG{ P{G~N{ .................... 18
VIII
VEDENIE ............................. 19
IX
ARTEMIS ............................. 20
BARBARUL ..................... 20
UNOR MORI DE V~NT ..... 21
ETERNIT{|I
DE-O CLIP{......................... 23
OCEAN POLAR ................ 24
NICI UN CATARG ............ 25
ECOURI MARINE ............. 26
I
CORUL LOP{TARILOR.......... 26
II
O VOCE PE PRORA TRIREMEI26
III
GLASUL SIRENEI ................. 27
IV
SCOICILE TRITONILOR
}N DEP{RTARE ................... 29
V
GLASUL SIRENEI DIN NOU ... 30
VI
VOCEA DE PE PROR{........... 30
VII
MURMUR CRESC~ND
DE VALURI .......................... 31
JARDIN
DU LUXEMBOURG ........... 32
AM{GIRI ............................. 33
PE CLAIE ........................ 34
PESCARUL ...................... 34
TREI C{L{RI .................. 35
CLOPOT .......................... 36
THULE ............................ 36
NAUFRAGIATUL ............. 37
CIOC~RLIA ..................... 37
RODUL M{RII ................. 39
FEREASTRA PE MARE..... 40
PORNIRE ........................ 41
282
P{R{SIRE ...................... 42
DIN BRETANIA ...............43
DEPARTE........................ 43
GR{DINA }NTRE ZIDURI 45
SOLIA C{PRIOAREI ......... 46
BALTA............................ 46
TREI }NGERI ................... 47
P{S{RI PE MARE ........... 48
FURNICA ........................ 48
OBLONUL........................ 49
PLOPUL .......................... 50
SEAR{ LA MIORCANI ...... 50
C{L{TORUL.................... 53
SOLDA|I DE PLUMB... .....54
PE ARGE+ }N SUS .............55
CTITORII .........................56
}NCHINARE .................... 57
FLORICA .........................58
MORM~NTUL .................. 59
V~RFUL DEALULUI ......... 59
}N VIE ............................ 60
CASTANUL CEL MARE.....61
R{D{CINI....................... 61
CIRE+UL .........................62
SPRE IZVORANI .............. 63
P{DUREA
DIN VALEA MARE ........... 63
CUCUL
DIN VALEA POPII ............ 64
LA Z{VOI........................ 65
}N LUNC{....................... 66
PARCUL GOLE+TILOR...... 66
LUMINA, IARNA ............. 67
BISERICA LUI HORIA ...... 68
C{SU|A DIN COPAC ........ 68
CASA DIN DEAL .............. 69
C{MARA DE FRUCTE ...... 70
ODAIA BUNICULUI .......... 70
OCHELARII BUNICII ........ 71
CAPELA .......................... 72
ODIHNA TATII ................ 72
STR{INUL ...................... 73
COPIL DE-ODINIOAR{ ..... 74
SEPTEMVRIE................... 74
TOAMN{......................... 75
JUC{RII ......................... 76
DRUM DE NOAPTE .......... 78
ACI SOSI PE VREMURI ..... 79
ACUAREL{ ..................... 81
SATUL MEU ........................ 83
HARTA ........................... 84
LUMINA.......................... 84
PROPRIETARUL .............. 84
VLAD PLUGARUL ............ 85
ILIE BACIU ..................... 85
BABA VI+A ..................... 86
COPACII DIN SAT ............ 86
CIMITIRUL ...................... 86
HORA ............................. 87
ST~LPII DE TELEGRAF .... 87
BROTACUL...................... 87
T{CEREA........................ 88
IARN{............................ 88
BISERIC{ DE ALT{DAT{ 89
SPRE SCHIT .................... 90
M~N{STIRE .................... 90
TOACA............................ 91
MONAHUL LA CAPRE ...... 92
BISERIC{
DE ALT{DAT{ ................ 93
283
POVESTEA
MAICII DOMNULUI .......... 94
RUG{ CA S{ }NCEP.............. 94
NA+TEREA .......................... 95
COPIL{RIA .......................... 96
JURUIREA ........................... 97
BUNAVESTIRE ..................... 98
IOSIF TESLARUL .................. 99
NA+TEREA DOMNULUI ........ 100
STEAUA.......................... 105
}NCHINAREA MAGILOR ... 106
MAICA +I PRUNCUL ........ 107
BEJENIA......................... 108
DESP{R|IREA ................ 109
RUSALII.......................... 109
JALEA ............................ 110
BOCETUL ........................ 112
ADORMIREA ................... 114
}N{L|AREA.................... 115
MREAJA ......................... 116
LIMPEZIMI .......................... 119
HANUL CU R~NDUNICI ... 120
C{LU+ARII ..................... 121
AMURG }N DELT{........... 122
F~NT~NA CU PLATANI ... 122
LUMINA LUNII ................ 123
PRIM{VAR{ ................... 124
DRUM DE SEAR{ ............ 125
IMAGINI, TOAMNA.......... 126
CI+MIGIU DE TOAMN{ .... 126
INTERIOR ....................... 127
C{PRIOARA
DE POR|ELAN ................ 127
MINIATUR{ — PERSAN{ 128
PE+TII RO+II ................... 129
LALELE .......................... 130
C~NTEC DE LEAG{N....... 130
ART{ POETIC{ ............... 132
PRIM{VAR{ ................... 133
TOAMN{ LA FLORICA ..... 134
VREMEA......................... 135
MARINARUL ................... 136
TOAMN{ LA MIORCANI ... 136
S-AU PIERDUT ................ 137
DE VOI MURI .................. 138
CAIETUL VERDE................ 139
SCRISOARE ..................... 140
ADORMIND ..................... 141
ODAIA EI ........................ 142
RECUERDO ..................... 143
S~NGE STR{BUN............ 144
SCITUL ........................... 144
C{L{TORIRE .................. 146
COCORII .......................... 147
|ARA ............................. 147
DE-O FI S{ FIE RAIUL ..... 148
OCTOMVRIE .................... 149
ICOAN{ PE STICL{ ......... 149
DANSATOAREA............... 150
ELEGIE }N FA|A M{RII ... 151
A DOUA ELEGIE .............. 152
A TREIA ELEGIE ............. 153
A PATRA ELEGIE ............ 155
|{RM SUDIC ................... 155
|{RM PIERDUT ................. 157
HELLAD{ ....................... 158
DAFNI ............................ 158
ACROCORINT .................. 160
EPIDAUR ........................ 160
OLIMPIA ......................... 161
DELFI ............................. 162
284
ASFODELA ...................... 162
INSULA........................... 163
P{STOR IONIAN.............. 164
|{RM PIERDUT .............. 165
OVIDIU ........................... 166
P{STORUL +I FAUNUL .... 167
SIRENA .......................... 169
ALESUL .......................... 170
SCUTUL MINERVEI........... 171
I ..................................... 172
II .................................... 172
III ...................................173
IV ...................................173
V .................................... 174
VI ...................................175
VII .................................. 175
VIII................................. 176
IX...................................177
X.................................... 177
XI ...................................178
XII.................................. 178
XIII ................................ 179
XIV................................. 180
XV.................................. 180
XVI................................. 181
XVII ............................... 181
XVIII .............................. 182
BALCIC ................................ 183
}MPLINIRE...................... 184
BALCIC ........................... 184
CIN{ CU PE+TI ................ 185
STELLA MARIS................ 186
LUN{ PE MARE .............. 186
FLOAREA
DIN FEREASTR{ ............. 187
SEAR{ LA |{RM ............ 187
PLAJ{ PUSTIE ................ 188
PE |{RM ........................ 189
}NSERARE ...................... 189
PRINOS........................... 190
PIATR{ .......................... 191
CIMITIR T{T{RESC ......... 192
SEAR{ PE APE................ 193
INSUL{, TOAMNA ........... 194
SCOICA ........................... 194
PESC{RU+UL .................. 195
POEME }NTR-UN VERS .... 197
POEMUL }NTR-UN VERS .. 198
P{STORUL M{RII ........... 198
}MBR{|I+ARE................. 198
PAN................................ 198
ZVON .............................. 198
STEL{ FUNERAR{ .......... 198
STEL{ DE MIM................ 198
GROAP{ NOU{ ............... 199
STEL{ DE DANSATOARE . 199
TRUP DE FAT{ ............... 199
DORIN|{ ........................ 199
COLORI ........................... 199
}NT~LNIRI ...................... 199
VEGHE............................ 199
PAS{REA DIN BASM ....... 200
IARN{............................ 200
ART{ POETIC{ ............... 200
AMURG........................... 200
MELANCOLIE .................. 200
LOGODNA ....................... 200
PAS{REA M{RII ............. 200
CALEA NOP|II ................ 201
MARE SUDIC{ ................ 201
INSULA DE MIRODENII ... 201
285
NAVIGATORII ................. 201
MARINARUL ................... 201
TRECUTUL ...................... 201
PLAJA ............................ 201
TINERE|E ....................... 202
AP{ NE}NCEPUT{ .......... 202
DEZAM{GIRE.................. 202
SEARA LA VORONE| ....... 202
VECERNIE....................... 202
HERACLIT ...................... 202
TIPAR............................. 202
ART{ POETIC{ ............... 203
PORTRET ........................ 203
FLOAREA VREMII ........... 203
STOL COBOR~T ............... 203
MURMUR ETERN ............ 203
DARUL ........................... 203
POETUL TR{DAT ............ 203
VASUL LOVIT .................. 204
BEL+UG .......................... 204
CASTANA ....................... 204
DRUM DE NOAPTE .......... 204
NOCTURN{..................... 204
CASA COPIL{RIEI ........... 204
MENIRE .......................... 204
RE}NTOARCERE .............. 205
ASEM{N{RI ................... 205
P{RERI .......................... 205
AMURG IN CR~NG .......... 205
CAS{ LA BALCIC ............. 205
FAT{ LA F~NT~N{ ........ 205
TURC B{TR~N................ 205
M{G{RU+UL .................. 206
CIMITIR T{T{RESC ......... 206
GOLFUL .......................... 206
CAMEE ........................... 206
DRIADA.......................... 206
MARE P{M~NTEAN{...... 206
CIOC~RLIA ..................... 206
NORII ............................. 207
POPOR NOMAD ............... 207
POPOR NOMAD ............... 207
SCLAVE .......................... 207
POPAS ............................ 207
DESC{LEC{TORII ............ 207
CR{CIUN ........................ 207
ART{ POETIC{ ............... 208
ZILE +I NOP|I ................. 208
HANUL VECHI ................ 208
PREVESTIRE ................... 208
COPIL{RIE...................... 208
TOAMNA COPIL{RIEI ...... 208
P{R{SIRE ...................... 208
CONAC DE ALT{DAT{ .... 209
SINGUR .......................... 209
VEVERI|{, TOAMNA....... 209
POETUL .......................... 209
V~N{TOARE................... 209
INIMA............................. 209
TEMPLUL ANTIC ............ 209
MARMUR{ GREAC{........ 210
FRIZ{............................. 210
FRIZ{............................. 210
FRIZ{............................. 210
P{STORUL ...................... 210
SAN FRANCESCO
DEL DESERTO ................. 210
AMINTIREA .................... 210
GORGANE
PE B{R{GAN.................. 211
SF~R+IT DE IARN{......... 211
PRIM{VAR{
286
PASTORAL{.................... 211
PRIM{VAR{ ................... 211
CETATEA DIN MARE ....... 211
ST{P~NUL M{RII ........... 211
C{|ELUL P{M~NTULUI .. 211
|ARA ............................. 212
LACRIMI .........................212
LUNTRA+UL ................... 212
FLOARE T~RZIE.............. 212
CER RASTURNAT ............ 212
NEMURIRI PL{P~NDE ... 212
CLOPOT DE TAIN{ .......... 212
}NTOARCERE .................. 213
CIMITIR T{T{RESC ......... 213
CIMITIR TURCESC ........... 213
}NT~ILE MIC+UNELE....... 213
BUJORI S{LBATICI ......... 213
LALELE .......................... 213
PRIER............................. 213
PESC{RU+I ..................... 214
}NSERARE ...................... 214
ZARZ{R LA MARE .......... 214
DESP{DURIRI ................. 214
S~NGELE VIE|II ............. 214
VERSURI REG{SITE ........ 215
V~N{TORUL DE HIMERE 216
POTECA }N P{DURE........ 217
UMBRA TIMPULUI ............ 219
ZODIER ........................... 220
UMBRE PE IAZ ................ 220
C~NTEC
DE VREMELNICIE............ 221
C~NTEC .......................... 222
CRA-RO-RA-RA ...............223
DIN RAMELE
IATACULUI VECHI ........... 223
AN MORT........................ 224
ELEGIE ........................... 225
P~ND{ ........................... 226
PANTA RHEI ................... 226
SOART{.......................... 228
AMURG PE PRUT ............ 228
}NSERARE ...................... 229
SCAMATORUL ................. 230
FRA|II ............................ 231
T{CERE .......................... 231
}MPLINIRE .......................... 233
PASTORAL{.................... 234
HOKUSAI ........................ 234
NATUR{ MOART{ .......... 235
HELLAS .......................... 236
ENDIMION ...................... 236
FAUNUL ......................... 237
CENTAURUL ................... 238
NARCIS........................... 238
PREVESTIRE ................... 239
}NGER R{MAS ................ 240
SPECTRUL ROZEI ............ 240
V~N{TOARE................... 241
PRIVEGHI ....................... 242
CALENDAR ..................... 242
TIMPUL .......................... 243
ETERNIT{|I,
VREMELNICII .................. 244
STELE ............................. 244
HAR ............................... 245
SAADI............................. 245
NAVIGATORUL................ 246
DON QUICHOTTE ............. 247
REG{SIRE....................... 247
PATINOR ........................ 248
287
CUMP{NA DREAPT{........ 249
MENIRE .......................... 250
TRANSHUMAN|{ ........... 250
CEAS TAINIC................... 251
TOAMN{......................... 251
OGLINDIRI ...................... 252
SOLIE ............................. 253
ZEU MARIN .................... 254
NECUNOSCUTEI (}II) ........ 255
PREZEN|{...................... 255
SINGUR .......................... 256
DESTIN........................... 257
TER|INE......................... 257
POST-MORTEM................ 258
REFERIN|E CRITICE ....... 259
Ion Pilat
POEZII
Ap[rut: 1997. Format: 70x108
1
/
32
Coli tipar: 12,60. Coli editoriale: 11,89. Tiraj: 5000 ex.
Casa de editur[ «LITERA»
str. B.P. Hasdeu nr. 2, Chi=in[u, MD 2005, Republica Moldova
Tehnoredactor: Vitalie E=anu
Corector: Lucia Suceveanu
Redactor: Arcadie Suceveanu
Editor: Anatol Vidra=cu
Tiparul executat sub comanda nr. .
Combinatul Poligrafic, str. Mitropolit Petru Movil[, nr. 35,
Chi=in[u, MD 2004, Republica Moldova
Departamentul Edituri, Poligrafie =i Comer\ul cu C[r\i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->