You are on page 1of 18

RAUNALNA MREA BRODSKOG

INTEGRIRANOG
NAVIGACIJSKOG SUSTAVA
Tomislav Pea, bacc. ing
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb

Prof. dr. sc. Danko Kezi
Pomorski fakultet u Splitu, Sveuilite u Splitu, Zrinsko Frankopanska 38, 21000 Split

Integrirani navigacijski sustav
ZADACI:
-grupirati sve navigacijske podatke na jednom mjestu
-integriati podatke u elektronika kartu (ECDIS)
- izraunati optimalnu rutu - upis waypointa
-pratiti okolne objekte tijekom plovidbe
-alarmirati u sluaju da objekt prie brodu (CPA u vremenu ispod TCPA)
-pradenje svih podataka bitnih za funkcioniranje broda (strojarnica,
teret)
- satelitska razmjena podataka
Integrirani navigacijski sustav
NMEA (National Marine Electronics Association)

NMEA 2000 standard za mreu srednje brzine koja povezuje pomorske
elektronike ureaje. NMEA 2000 je industrijska sabirnika mrea,
prema uzoru na CAN mreu, dvosmjerna, serijski prijenos, 250 kbit/sec

NMEA 0183 tvorac je dr. Robert Freeman, proizvoa brodskih
autopilota. Mrea omogudava serijski prijenos, 4,8 kbit/sec, asinkrona
komunikacija preko serijskog porta na PC-iju
Karakteristika NME 2000 mree

Arhitektura mree:
Sabirnika 4 ina mrea sa centralnim napajanjem za primopredajne
ureaje
Sabirnica je zakljuena terminirajudim otpornicima (refleksija).

Funkcioniranje mree:
Pristupni protokol: Carrier Sense/Multiple Access/Collision Arbitration
koji se koristi u CAN (Controller Area Network)
Bez centralnog vora
Samo konfigurirajuda

Veliina mree:
Fizikih vorova: do 50 konekcija
Funkcionalnih vorova: do 252 mrene adrese
Duina: do 200 m ( 250kbits/s )

Razine NMEA 2000 protokola


Aplikacijska razina definirana je NMEA 2000 standardom i zahtjevima
proizvoaa opreme
Upravljaka razina definirano ISO 11783-5 uz ostale specifine uvjete
koje odreuje NMEA 2000 standard.
Mrena razina definicija slijedi u bududim verzijama standarda.
Podatkovna razina definirana ISO 11783-3 standardom uz ostale
specifine zahtjeve koje odreuje NMEA 2000 standard.
Fizika razina definira napone signala, karakteristike kabela i
konektora.

Fizika razina definira elektrine i mehanike aspekte fizike veze izmeu
mrenih spojeva kao i znaajke ureaja i mrenih suelja koja se koriste u
mrei.
Fizika razina NMEA2000 protokola
Temeljna znaajka NMEA 2000 mree, za razliku od vedine ostalih mrea,
jest ta to ona omogudava spajanje razliitih ureaja male snage na
velike udaljenosti.

Ureaji se mogu spajati i otspajati bez zaustavljanja rada mree.
NMEA 2000 Fizika razina (napajanje)

Sabirnica se moe napajati:

Sa jednog izvora
napajanja,

Sa vie izvora napajanja
(redundancija)

Pojedini ureaji mogu
imati i svoj izvor napajanja
Mini najdeblji kabel glavna sabirnica (do 8A). Moe se koristiti i za
prikljune vodove. Impendancija kabela iznosi 1,6/100m.
Mid kabel srednje debljine (do 4A) koji se koristi kao glavna sabirnica
kod srednjih i manjih mrea te za prikljune vodove.
Micro kabel najmanje debljine (3A) koristi za prikljune vodove.
Impendancija kabela iznosi 5,7/100m.
NMEA 2000 Fizika razina (kabliranje)

NMEA 2000 Fizika razina

Koriste se primopredajnici koji generiraju diferencijalni signal,

Primopredajni krug je optoizolatorima odvojen od ostatka ureaja
(primopredajnici se napajaju iskljuivo sa sabirnice smetnji)
NMEA 2000 Podatkovna razina

Ureaji generiraju okvir data frame koji se alju na mreu,

Okvir sadri 29-bitno identifikacijsko polje, podatke 0 do 8 bajtova, poetne
i zavrne bitove, kontrolne bitove, 15-bitno polje za detekciju greke,
bitove potvrde prijema.

29-bitno identifikacijsko polje se odreuje prioritet poruke, izvor i
odredite

U sluaju da vie ureaja zahtjeva istovremeno slanje okvira preko sabirnice,
protokol izvrava arbitrau nema opasnosti od zastoja uslijed collisiona
CSMA ND-BWA

Vri se provjera pogrenih okvira pomou 15 bitne CRC metode i zahtjeva se
automatska retransmisija u sluaju greke.

Oitava se neispravnost mrenog vorita koje generira greku te ga
automatski iskljuuje kako bi se zatitila mrea.
Usporedba NMEA 2000 i Etherneta Podatkovna razina

NMA 2000 (po uzoru na CAN) ETHERNET
CSMA ND-BWA (Carrier Sense Multiple
Access-Non destructive-Bit wise
arbitration) koritenjem metode rivaliteta
ne dolazi do smanjenja propusnosti
mree uslijed istovremenog pristupa dva
ureaja.
CSMA-CD (Carrier Sense Multiple
Access-Collision detect) prioritetnost nije
predodreena pa dolazi do smanjenja
propusnosti mree uslijed istovremenog
pristupa dva ureaja.
Propusnost mree: 62,5 Kbit/s do 1Mbit/s Propusnost mree: 100 Mbit i vie
Viestruko provjeravanje poslanih poruka
na svakom mrenom voritu.
Automatska provjera ispravnosti mrenog
vorita i iskljuivanje vorita gdje
nastaje greka kako bi se zatitio ostatak
mree.
Zajamena dostava poruke u cijelosti.

.
NMEA 2000 Upravljaki i Mreni sloj
Mreni sloj je odgovoran :

Za rutiranje podatak izmeu vie segmenata mree


Sloj upravljanja mreom je odgovoran:

za utvrivanje i dodjelu adresa, (do 252 adrese)
za identifikaciju ureaja spojenih na mreu
(svaki ureaj ima korisniko ime)
za inicijalizaciju poetnih uvjeta


NMEA 2000 Aplikacijski sloj

Aplikacijski sloj definira podatkovne poruke PGN

Podaci koji se razmjenjuju izmeu ureaja su zapakirani u PGN (Eng.:
Parameter group number).

Svaki PGN je definiran brojem okvira, prioritetom, odreditem,
periodinom brzinom prijenosa, vrstom podataka.

PGN je definiran 8-bitnim ili 16-bitnim identifikacijskim poljem u
ovisnosti o tome da li je PGN adresirana pojedinom ureaju ili se
poruka emitira za sve.


Primjer NMEA 2000 mree na jahti
Primjer NMEA 2000 mree na jahti
Raunalne mree velikih
brodova
NMEA 2000 sabirnika industrijska mrea srednje brzine koja
je dizajnirana da omogudi dvosmjernu komunikaciju izmeu
brodskih ureaja, senzora i aktuatora razliitih proizvoaa.

Mrea je bazirana na izrazito robusnom CAN protokolu koji se
dokazao u eljeznikoj i autoindustriji siguran, pouzdan,
robustan. Poboljanje starog NMEA 0183 jer uvodi sabirniku
topologiju i vede brzine .

Protokol je otvoren za dalji razvoj mrenog sloja koji de
omoguiti routiranje paketa i izgradnju segmentiranih
kompleksnih raunalnih mrea.

Upotreba Ethernet mree samo u administrativnom dijelu
broda, a NMEA 2000 u sigurnosno kritinim sustavima.


Zakljuak