Calculul, contabilizarea şi controlul drepturilor

băneşti ale salariaţilor
CUPRINS
CAPITOLUL 1. Definiţii, concepte, noţiuni şi reglementări privind operţiile de
evidenţă drepturilor !lrile.""""""""""""..."""...""."pg #
1.1. $ecompen!re.""""""""""""""""""pg #
1.1.1. $ecompen!ele mterile directe."""""""...pg %
1.1.&. $ecompen!ele mterile indirecte.""...""".....pg '
1.1.(. Alte forme de recompen!re....""""""""..pg '
1.& )ctori ce determină deci*iile privind !lri*re.""""...pg '
1.( O+iectivele !i!temului de !lri*re.."""""......".......pg 1,
1.(.1. -ficienţ !lri*ării.....................................................pg 11
1.(.&. -c.itte !lri*ării ....................................................pg 11
1./. 0ecni!mul !i!temului de !lri*re ....................................pg 11
1.1. 2copul evluării po!turilor ...................................................pg 1(
1.3. 0etode de evlure po!turilor ..................................... .....pg 1(
1.#. 4rdele !i intervlele de !lri*re ................................. .....pg 13
1.%. Politici !lrile ................................................................. ..pg 13
1.'. Un po!i+il model de !t+ilire
corectă unei !tructuri de !lri*re ................................pg 1#
1.1,.Contrctul individul de muncă ...........................................pg 1%
1.1,.1. Definiţie .....................................................................pg 1%
1.1,.&. Clu*ele contrctului individul de muncă ...............pg 1%
1.1,.(. Do!rul de per!onl """"""""""""...pg &1
1.1,./. $egi!trul generl de evidenţă !lriţilor """"pg &&
1.1,.1. -5ecutre contrctului individul de muncă ""...pg &(
1.1,.3. 2u!pendre contrctului individul de muncă "".pg &1
1.1,.#. 6ncetre contrctului individul de muncă """..pg &3
1.1,.%. Cl!ificre contrctelor individule de muncă "".pg (,
1.1,.'. Durt timpului de muncă """""""""".pg ((
1.1,.1,.Concediile """""""""""""""".pg (/
&
1.11. $eglementri legle interne """"""""""""pg (3
1.11.1. Codul muncii 7 ce mi importnt lege cre
reglemente* drepturile !lritului in $omni "pg (3
1.11.&. Lege 1'8&,,, !igur9ri !ocile """"""""pg (#
1.11.(. Lege !9n9t9ţii """"""""""""""...pg 1(
1.11./. Lege şom:ului """""""""""""".pg 1%
1.11.1. Ordonnţ #81'.,#.&,,1 privind impo*itul pe venit ..pg 3(
1.1&. $eglementări legle internţionle """""""""..pg #1
CAPITOLUL & Teori de!pre cont+ilitte drepturilor +ăneşti """""".pg #1
&.1. -videnţ cont+ilă """""""""""""""".pg #1
&.&. Documente nece!re """""""""""""""..pg %1
&.(. Operţiuni cont+ile """""""""""""""..pg %3
CAPITOLUL (. Unitte 2C Ing Development;Alto Tour! 2.$.L., +*ă de cercetre
privind evidenţ, cont+ili*re şi controlul drepturilor +ăneşti le !lriţilor pg %'
(.1. Pre*entre !ocietăţii """"""""""""""".pg %'
(.&. Orgni*re ctivităţii cont+ile """""""""""pg '&
(.(. Orgni*re ctivităţii !erviciului re!ur!e umne """".pg '1
(./. I!toric l !ituţiei finncire """"""""""""pg 1,,
(.1. Documentele nece!re clculului !lriilor """""".pg 1,#
(.3. Clculul drepturilor de per!onl """"""""""..pg 1,'
(.#. Cont+ili*re drepturilor !lrile """"""""".pg 11/
CAPITOLUL /. Controlul şi uditul operţiunilor privind drepturile +ăneşti le
!lriţilor """""""""""""""""""..pg 11#
/.1. Con!iderţii teoretice """"""""""""""...pg 11#
/.1.1. O+iectul şi funcţiile in!pecţiei fi!cle ş cum !unt
reglementte prin O4 '&8&,,( """"""""..pg 11%
/.1.&. )ormele şi <ntindere in!pecţiei fi!cle """""..pg 11'
/.1.(. Proceduri de control fi!cl """""""""".pg 11'
/.1./. Avi*ul de in!pecţie fi!clă """""""""".pg 1&,
/.1.1. $eguli privind in!pecţi fi!clă """""""".pg 1&,
/.1.3. $portul privind re*ulttul in!pecţiei fi!cle """pg 1&&
/.&. C* prctic de control l dtoriilor
!lrile fţ9 de +ugetul !ttului ...................................pg 1&&
(
CAPITOLUL 1 Conclu*ii şi propuneri """""""""""""""..pg 1&/
6n ultimii ni fo!t promovtă idee c un mnger +un e!te cel cre re un
cont+il +un. I!cu!inţ cont+ilului e!te precită prin pri!m eforturilor !le de
minimi* co!tul fi!cl l unei fceri. Con!ider c !intgm răm! vl+ilă, <n!ă cu
o :u!tificre. 6n condiţiile plicării !tndrdelor internţionle de cont+ilitte, un
cont+il i!cu!it e!te cel cre, prin rţionmentul profe!ionl, o+ţine !ituţii
finncire utile !i credi+ile t=t pentru inve!titori, c=t şi pentru celellte ctegorii de
utili*tori.
0odul <n cre !pecili!tul cont+il <nţelege relitte dintr;o intreprindere,
depinde <n mod fundmentl de pregătire ! profe!ionlă şi de e5perienţ cumultă
<n timp.
6ncep=nd cu teori cl!ică şi p=nă !tă*i, principl te*ă e!te cee că forţ de
munc9 ocup9 locul primordil <n de!fşurre oric9rei ctivit9ţi. Locul şi rolul forţei
de muncă <n!ă, cuno!c modificări de l o etpă l lt, <n rport cu rolul şi influenţele
e5ercitte de ceillţi fctori de producţie. Po!i+ilitte de munci e!te influenţtă de
numărul populţiei pte de muncă, de nivelul educţionl <nregi!trt l un moment
dt, <n generl, şi pe diferite domenii de !pecili*re, de numărul locurilor de muncă
şi de grdul de <n*e!trre l ce!tor, de con:unctur economică pe pln nţionl, c=t
şi l nivelul *onl !u glo+l.
4rdul de ocupre l forţei de muncă e!te influenţt <n!ă şi de mutţiile rpide
<n !tructurile economice> !tructurile gricole, indu!trile, de !ervicii. -!te cuno!cut
fptul că, <n ultimele decenii, vut loc, c mutţie principlă <n economi puternic
de*volttă, re!tr=ngere locurilor de muncă <n ctivităţile gricole, indu!trile şi
creştere forte <n!emntă celor din !fer !erviciilor. O !emene tendinţă !e !u!ţine
că v fi pre*entă şi <n per!pectiv imedită, cee ce pentru unele !tte, v <n!emn
e5i!tenţ unei devărte economii !erviciilor.
)ormre forţei de muncă <n per!pectiv imedită şi <n viitor, urmăreşte două
direcţii> formre profe!ionlă noilor generţii ce vor intr pe piţ forţei de muncă
<n concordnţă cu nevoile unei economii moderne, inclu!iv cu cerinţele impu!e de
/
integrre ţării no!tre <n economi *onlă şi mondilă, <n Uniune -uropenă, <n
unele orgni!me economice, !igurre cpcităţii de competiţie cu forţ de muncă
din ce!te !tte, cre <n finl !ă permită şi migrre li+eră ce!tei? reconver!i celor
cre <n mod temporr !u pe termen lung, nu pot gă!i un loc de muncă, dtorită
neconcordnţei dintre grdul de cunoştere, de pregătire şi cerinţele locurilor de
muncă e5i!tente.
Co!turile !lrile !unt grevnte pentru orice <ntreprindere, cu t=t mi mult,
dcă !e flă l <nceput de drum şi dcă !ituţi economică !ocietăţii pe n!m+lu
e!te pro+lemtică. C o prticulritte co!turilor !lrile, putem nli* şi lip! de
intere! conducerii unităţii pentru crere unui colectiv motivt, de profe!ionişti, cu
:utorul căror !e pot, !u nu, o+ţine veniturile dorite. 6n timp, !; dovedit că firmele
cre inve!te!c <n formre, motivre, şi <ntreţinere unui climt profe!ionl de lucru,
u vut şi continuă !ă i+ă un !ucce! mi mre.
0i mult dec=t <n lte domenii, tunci c=nd vor+im de!pre drepturi !lrile,
nu operăm numi cu indictori economici !u lucruri +!trcte, ci cu omeni, forţă de
muncă, pen!iile 7 deci, viitorul unor omeni 7 !u şom:ul 7 pre*entul unor indivi*i.
6n ce!t !en! e5i!tă multe păreri, că munc e!te un cpitl forte importnt şi +ine
folo!it, duce @profitA pe termen lung, c.ir <n !ituţii economice de moment mi
puţin prielnice.
Uneori, <n gon reducerii co!turilor, pentru deveni competitiv !u eficient, gentul
economic, pote ve mi mult de c=ştigt dcă inve!teşte mi mult <n formre
profe!ionlă, <n modul de !electre per!onlului, !u <n !u!ţinere propriilor
ng:ţi.
Am le! ce!tă temă pentru lucrre de licenţă, deorece domeniul ce!t e!te
forte comple5, intere!nt şi <n continuă trn!formre. Bu te poţi referi numi l cifre
!u cont+ili*re ce!tor, mecni!mul !lri*ării cuprin*=nd şi elemente de !trtegie
mngerilă, p!i.ologi muncii şi multe lte !pecte, pe cre le con!ider relevnte,
c.ir dcă nu eşti implict direct <n domeniul re!ur!elor umne. Pro++il că un dintre
pro+lemele m:ore le !ocietăţii rom=neşti, e!te lip! informării l tote nivelurile 7
de l ng:t l mnger. Dcă fiecre dintre noi ne;m inform de!pre drepturile şi
1
o+ligţiile no!tre legle şi le;m re!pect, multe dintre conflictele de muncă r fi
evitte, şi eficienţ, productivitte, motivre <n muncă r duce <n !ociette mi
mult c=ştig mteril, dr şi morl.
6n ce!t !en!, ce!tă lucrre e!te !tucturtă !tfel >
6n primul cpitol voi pre*ent drepturile !lrile din punct de vedere conceptul,
!tucturl şi reglementările interne şi internţionle. Orice gent economic, de oriunde
din lume, e5i!tă şi o+ţine profit, +*=ndu;!e, printre ltele, şi pe munc per!onelor
ng:te. Becunoştere legi!lţiei interne şi internţionle pote pune <n dificultte o
!ociette comercilă, tunci c=nd ce!t opere*ă şi pe lte pieţe.
Cpitolul &, denumit @Teori de!pre cont+ilitte drepturillor +ăneştiA, e!te cpitolul
<n cre voi pre*ent, din punct de vedere l cont+ilităţii rom=neşti, conturile,
documentele şi monogrfi cont+ilă nece!re pentru evidenţ drepturilor !lrile.
Cpitolul ( pre*intă un !tudiu de c* l unui gent economic, 2C IB4
D-C-LOP0-BT 2$L, ce <şi de!fşoră ctivitte <n $om=ni. Coi pre*ent o
de!criere unităţii, o+iectul de ctivitte, un i!toric l ctivităţii, pentru pute fce o
nli*ă economică +*tă pe indictorii importnţi> cifr de fceri, profit, lic.iditte,
!olv+ilitte, productivitte muncii. 2copul e!te de urmări mecni!mul de
!lri*re, documentele şi modul de clcul concret l !lriului.
Cpitolul / v pre*ent teoretic şi prctic, modul de control şi udit l operţiunilor
privind drepturile !lrile l gentul economic de!cri! <n cpitolul precedent.
O+iectivul e!te !ă rte nece!itte controlului <n ce!t domeniu, v=nd <n vedere
permnentele !c.im+ări legi!ltive ce fecte*ă direct modul de clcul, declrţiile
cre tre+uie <ntocmite şi c.ir documentele nece!re unei +une de!făşurări ctivităţii
gentului economic.
Ultimul cpitol, l 1;le, e!te re*ervt conclu*iilor şi propunerilor cre !e impun
pentru <m+unătăţi ctivitte şi de eficienti* co!turile <ntreprinderii.
3
CAPITOLUL
!e"iniţii, concepte, noţiuni şi re#le$entări
pri%ind operaţiile de e%idenţă a drepturilor salariale
2lri*re e!te !emnlul cel mi importnt pe cre mngerul <l dă
ng:ţilor, referitor l contri+uţi ce!tor, l performnţele firmei.
2lriul nu e!te dor o !ur!ă de venit, ci şi o recunoştere concretă vlorii
ng:tului <n orgni*ţie.
At=t pentru mnger, c=t şi pentru ng:t, tre+uie !ă e5i!te o +*ă relă,
o+iectivă pentru deci*iile cre fecte*ă recompen!re. -!te de şteptt !ă e5i!te o
politică de re!ur!e umne, norme şi proceduri clre, cuno!cute şi cceptte <n firmă.
Pe fundlul emncipării !ocile şi politice, omenii !unt trşi <n ctivităţi economice
<n idee de o+ţine un c=ştig, un plu!,produ! cre i formă de profit, ir cei ce <şi pun
l di!po*iţie munc , o+ţin şi ei o formă de venit, numită salariu .
ART. 154 –Codul Muncii “2lriul repre*intă contrpre!tţi muncii depu!e de
!lrit <n +* contrctului individul de muncă.”
0unc e!te un tri+ut e5clu!iv l fiinţei umne, e fiind , <n e!enţă, un con!um de
energie Dintelectulă şi fi*icăE, <ndreptt !pre un numit !cop, cre, de regulă, !e
concreti*e*ă <n +unuri şi !ervicii.
!repturile de personal repre*intă drepturile +ăneşti şi <n ntură cuvenite
per!onlului D!lriţilorE, pentru munc pre!ttă, !u cordte c urmre clităţii de
!lrit. Ce mi !implă şi ce mi cuprin*ătore definire !lriului e!te preci*re
că el repre*intă preţul l cre !e fce trn*cţi pentru e5ercitre fctorului de
producţie muncă, <n condiţiile economiei de piţă.
&& Reco$pensarea
$ecompen!re e!te un termen cre re o ltă <n!emnătte pentru fiecre
dintre noi, <n funcţie de per!pectiv le!ă .Pentru un ng:t, ce!t <n!emnă
ră!plt pentru efortul depu! !igurre +nilor nece!ri triului *ilnic, vlore pe
cre o re <ntr;o !ociette. $ecompen!ele u <n generl, un crcter retroctiv, dică !e
#
cordă dup ce munc fo!t depu!ă. Din punctul de vedere l ng:torului,
recompen!re repre*intă un co!t 7 unul dintre cele repre*enttive 7 dr şi un
in!trument ce pote influenţ comportmentul ng:ţilor. $ecompen!re mterilă
include tote formele finncire oferite ng:tului, <n urm <nc.eierii unui contrct de
muncă.
&&&Reco$pensele $ateriale directe
2unt cele recompen!e cre !e cordă <n funcţie de performnţele, cntitte şi
clitte muncii. $ecompen!ele mterile directe !unt>
a' Salariul de bază e!te plt orră, !ăptăm=nlă şi lunră pentru munc
depu!ă de un ng:t şi con!tituie ce mi !u+!tnţilă recompen!ă. 2um
e!te !tipultă <n contrctul individul de muncă. 2e pre*intă c o !umă
+rută, nefecttă de t5ele legle, !u c o !umă netă, ce prte cre
răm=ne de fpt, <n urm reclculării reţinerilor. 0odificre !lriului de
+*ă nu !e pote fce dec=t <n urm unei deci*ii dte de conducere, şi cre
fo!t du!ă l cunoştinţ !lritului cre fo!t de cord cu ce!t
.Deci*i de modificre Dct diţionl l contrctul de muncăE !e ne5e*ă
l do!rul de per!onl l ng:tului re!pectiv, şi con!tituie +*
modificărilor ce pr <n şttul de !lrii lunr. Dne5 1,E
b' Sporurile l !lriul de +*ă repre*intă un element cce!oriu l !lriului.
2unt de mi multe feluri >
;!porul pentru vec.ime <n muncă?
;!porul pentru condiţii deo!e+ite de muncă?
;!porul pentru orele !uplimentre?
;!porul pentru munc pe timp de nopte?
;!porul pentru fidelitte?
;!porul pentru lte !ituţii !pecifice diver!elor tipuri de locuri de muncă.
c' (onusuri )sti$ulente' !unt recompen!e directe oferite <n plu!, pe l=ngă
!lriu, şi cre !unt, de cele mi multe ori corelte cu performnţele
ng:ţilor. Ace!te !unt un in!trument eficient de motivre, recompen!re
<n politic de re!ur!e umne.
%
&&* Reco$pensele $ateriale indirecte
$ecompen!ele mterile pot fi şi indirecte, şi !e cordă !u+ form unor
+eneficii ce re*ultă din condiţi de ng:t l firmei D!igurări, concedii, pen!ii,
in!truire, progrme de protecţie şi lte !ervicii fţă de ng:ţiE.
Feneficiile ng:ţilor !unt ce formă de recompen!re cre contri+uie l pă!trre
cpcităţii de muncă ng:ţilor !u cre !e cordă pentru fce mi trctivă ofert
compniei <n cu*ă.
&&+ Alte "or$e de reco$pensare
6n funcţie de politic firmei, de condiţiile de piţă şi de mulţi lţi fctori,
conducere r pute .otăr< cordre şi ltor forme de recompen!e, cum r fi>
;promovre,
;<m+unătăţire !ttului <n firmă,
;recunoştere muncii,
;condiţii de muncă.
Tote ce!te forme de recompen!re tre+uie !ă funcţione*e corelt, mi +ine *i!,
tre+uie !ă e5i!te o politică de re!ur!e umne coerentă, fermă, <n permnent
trn!formre, <n funcţie de cerinţele momentului. Bumi !tfel !e pot o+ţine re*ultte
din ce <n ce mi +une, pentru că munc, produ!ele cre duc venituri firmei, !unt
făcute de omeni, ir un om mulţumit, cre !imte că evolue*ă, e!te o re!ur!ă m:oră
firmei.
&*& ,actori ce deter$ină deciziile pri%ind salarizarea
a' Condiţiile pieţei& Ang:ţii !e !upun şi ei forţelor pieţei muncii> cerere şi ofert
de per!onl. Ace!te !unt influenţte de mulţi fctori, printre cre cei mi
repre*enttivi !unt !tre economiei <n generl, dr şi pe fiecre rmură <n prte,
c.ir domeniu de ctivitte.
b' Le#islaţia& 2ttul, prin legi!lţi pe cre o fce, pote e5ercit un numit
control !upr nivelului !lriilor, t=t <n mod direct, prin impunere cordării
cel puţin unor !lrii minime, dr şi indirect, prin nivelul fi!clităţii.
'
c' Sindicatele& Putere !indictelor pote impune, !u nu, unele condiţii de
!lri*re !u lte +eneficii !tipulte <n contrctele colective de muncă, <n
rporturile pe cre le u cu ptrontele.
d' !i"erenţele dintre an#a-aţi& Clificre <n muncă, vec.ime şi e5perienţ,
diferenţi*ă ng:ţii, şi <n mod norml, ce!te duc şi l o diferenţiere !lrilă.
e' !i"erenţele dintre or#anizaţii& )iecre firmă re un tip de politică !lrilă. 6n
generl, deci*iile de !lri*re !unt influenţte de nece!itte trgerii <n
orgni*ţie per!onlului dorit, de titudine şi intere!ul conducerii fţă de
ng:ţi, şi de re!ur!ele finncire di!poni+ile.
"' Per"or$anţele an#a-aţilor& Orice !i!tem de !lri*re !;r folo!i, un lucru e!te
forte importnt> nu tre+uie recompen!tă neperformnţ. 4rdul <n cre
ng:tul <şi <ndeplineşte o+ligţiile din fiş po!tului şi din regulmentele de
ordine interioră, e!te forte importnt <n !t+ilire recompen!elor. -!te p=nă l
urmă un !i!tem cre, prin numero!ele !le p=rg.ii, tre+uie !ă !ti!fcă m+ele
părţi implicte <n proce!> ng:tul şi ng:torul.
#' Tipul şi natura posturilor& )iecre po!t e!te crcteri*t de numite
re!pon!+ilităţi, cerinţe de efort, condiţii de lucru şi clificări nece!re titulrilor
ce!tor, c tre po!turi diferite vor fi plătite diferit.
&+& Obiecti%ele siste$ului de salarizare
;!ă recompen!e*e performnţele ng:ţilor,
;!ă reflecte re!pon!+ilităţile fiecărui po!t,
;!ă ofere !lrii competitive cu cele de pe piţă, pentru trge, motive şi
reţine per!onlul,
;!ă !igure utili*re eficientă re!ur!elor finncire le firmei,
;!ă !igure eficienţ şi ec.it+ilitte cu cre !unt plătiţi ng:ţii.
1,
&+&& ."icienţa salarizării
Politicile de !lri*re !unt de fpt politici le co!turilor şi orice orgni*ţie
tre+uie !ă !igure o dmini!trre şi un control :udicio! l co!turilor cu per!onlul 7
o+iectivul de eficienţă .Ace!t <n!emnă <m+unătăţire permnentă productivităţii
muncii, trgere şi reţinere ng:ţilor competenţi.
&+&*& .c/itatea salarizării
Prin ce!t !e !igură un trtment corect tuturor, privind corelre muncii
depu!e şi comple5ităţii ce!tei cu !lriul reli*t. Ace!t o+iectiv nu e!te uşor de
reli*t şi <n multe c*uri !e <nt=lneşte !ituţi Dnedorită <n c*ul unei firme ce doreşte
re*ultte din ce <n ce mi +uneE <n cre ng:ţii cred că totă lume e!te <mpărţită <n
cei ce produc re*ultte şi cei ce c=ştigă de pe urm lor. Condiţiile de ec.itte
!lri*ării>
;ec.itte internă po!turilor 7 repre*intă modlitte de !lri*re
ng:ţilor ce ocupă po!turi diferite <n cdrul celeişi firme,
;ec.itte internă individulă 7 repre*intă modlitte de !lri*re
ng:ţilor ce ocupă po!turi !imilre <n firmă,
;ec.itte e5ternă 7 repre*intă modlitte de !lri*re ng:ţilor proprii <n
rport cu ng:ţii ltor orgni*ţii, pentru po!turi !imilre.
&0& 1ecanis$ul siste$ului de salarizare
Un !i!tem corect de !lri*re re l +*ă c=tev deci*ii m:ore cre prive!c
ptru domenii>
;com+inţi de recompen!e oferite>
;!tructur de !lri*re?
;nivelul de !lri*re?
;dmini!trre propriu *i!ă <ntregului !i!tem.
11
Pentru !t+ili un !i!tem de !lri*re, un mnger fce ptru tipuri de :udecăţi>
;:udect de utilitte 7 criteriul de evlure competenţei e!te performnţ
ng:tului?
;:udect de conformitte 7 criteriul de evlure competenţei e!te munc
pre!ttă din pri!m unor reguli profe!ionle clre?
;:udect de !ingulritte 7 criteriul de evlure competenţei e!te Grcre
per!onlă @? !e recunoşte dreptul de ve un !til propriu de muncă?
;:udect de frumu!eţe 7 criteriul de evlure competenţei e!te reli*re cu
măie!trie unor me!erii? !e preci*ă cretivitte, originlitte, !ingulritte unei
ctivităţi.
A!tfel !e !t+ile!c c=t vor repre*ent !lriile, c=t !timulentele !u concediile,
in!truire, etc., ş <nc=t ng:tul !ă !e !imtă motivt.
-5i!tă po!i+ilitte c un !i!tem de !lri*re !ă fie corect, şi totuşi !ă eşue*e din
cu* dmini!trării lui incorecte.
Admini!trre !lri*ării include>
;controlul co!turilor !lri*ării> o +ugetre corectă Dtri+ut l !erviciului de
re!ur!e umneE şi prudentă, nu v fect ctivitte orgni*ţiei?
;evidenţ corectă tuturor deci*iilor de per!onl Dcreşteri, criterii de creştere
!u penli*re, !ncţiuni, evlure periodică per!onluluiE? tote ce!te :ută l
lure unor deci*ii corecte <n timp util?
;confidenţilitte !lriilor 7 pentru evit po!i+ile nemulţumiri !u pentru
oferi unor ng:ţi forte merituoşi, confortul că pro+lem !lriului e!te !trict
per!onlă?
;e5i!tenţ unui !i!tem prin cre ng:ţii <şi pot e5prim li+er părere şi pot
formul pl=ngeri legte de !lri*re?
;e5i!tenţ 7 pentru firmele forte mri e!te o+ligtoriu 7 uni !erviciu
!pecili*t de re!ur!e umne.
1&
&2& Scopul e%aluării posturilor
Po!tul e!te un grup de !rcini şi re!pon!+ilităţi regă!ite <n fiş po!tului, cu
condiţiile !pecifice de muncă.
-vlure po!turilor <n!emnă preciere vlorii reltive po!turilor din cdrul unei
orgni*ţii, ir c o+!ervţie, comprăm po!turile şi nu titulrii ce!tor.
$e*ulttul unei !tfel de evluări e!te o ierr.ie tuturor po!turilor dintr;o firmă
concreti*tă !u+ form orgnigrmei.
2copul evluării po!turilor>
;!t+ilire ierr.iei orgnigrmei?
;reducere !u eliminre greşelilor de !lri*re?
;reducere numărului de conflicte de muncă !u pl=ngeri?
;!timulre !lriţilor ce dore!c ! :ungă l un nivel ierr.ic !uperior?
;!t+ilire relţiilor ce e5i!tă <ntre po!turi, cre :ută l di!ciplin şi divi*re
corectă
muncii?
;oferă criterii pentru mă!urre performnţelor individule?
;oferă o per!pectivă corectă <n negocierile !lrile?
;identificre po!turilor @c.eieA dintr;o firmă, ştiut fiind că titulrii lor, fiind <n
mă!ură !ă i deci*ii ce pot fect ctivitte viitore firmei, tre+uie cuno!cuţi şi
recompen!ţi.
&3& 1etode de e%aluare a posturilor
Ierar/izarea posturilor

Definiţie> ierr.i*re po!turilor con!tă <n comprre po!turilor <ntre ele şi ordonre
ce!tor <n funcţie de importnţ lor <n reli*re o+iectivelor orgni*ţiei.
Conducere unităţii fce o evlure generlă fiecărui po!t pe +* de!crierii
po!turilor cerută de l fiecre !lrit.
1(
Ierr.i*re devine mi uşoră, dcă !unt identificte po!turile e5treme> din frunte şi
de l +* ierr.iei. $e!tul po!turilor !e pl!e*ă <n funcţie de comprţi cu fiecre
dintre po!turile lute c reper. 2e con!tituie !tfel grupuri de po!turi, <ncep=nd cu
muncitorii neclificţi şi :ung=nd l funcţiile de conducere.
a' 1etoda punctelor
-!te ce mi folo!ită metodă, e evlu=nd po!turile folo!ind numite criterii pe
+* căror !unt tri+uite puncte.
Criteriile de evlure !unt cele crcteri!tici le po!tului con!iderte importnte
pentru firmă. 0ă!ur <n cre fiecre po!t !ti!fce ce!te criterii, determină vlore
lui reltivă. )ctorii relevnţi pentru fiecre po!t !unt cl!ificţi <n ctegorii>
Tipul de criterii de evaluare Subfactorii de evaluare
Experienţa şi calificările Studiile şi calificările cerute de post , vechimea în
cerute de post muncă , cerinţa de vârstă :
Tipul şi numărul de posturi supervizate, dificultatea
Responsailităţile postului sarcinilor, luarea deciziilor, planificare , u!etare ,
instruirea an!a"aţilor
#radul de supervizare cerut de post , activităţi de
Relaţiile umane protocol , relaţii cu pulicul , comunicarea cu clienţii
cerinţe de ţinută , înfăţişare
Solicitările fizice şi condiţiile
$ndemânarea, ailităţile fizice cerute de post,
si!uranţa ,
%e muncă protecţia şi monotonia postului
Efortul mental
&erinţele postului le!ate de raţionament , înţele!ere
şi exprimare verală , iniţiativă , creativitate ,
memorie concentrare vizuală , nivel de stres specific
Unui !u+fctor c liceu i !e pote tri+ui un punct, !tudiilor univer!itre trei puncte,
!pecili*ărilor 1 puncte şi ş mi deprte.
Deorece nu toţi fctorii !unt relevnţi, ceşti pot fi ponderţi.
1/
2e lcătuieşte un t+el>
Titlul po!tului """"""""".
'actor de
(umăr
puncte )onderea
(umăr
puncte
evaluare acumulate 'actorului )onderat
* + ,-*x+Totl puncte """"""""".
$e*ulttul v fi o cl!ificre mtemtică pe puncte, <n cre po!turile cele mi
importnte vor !tr=nge cel mi mre punct:. Cele cu un număr pro5imtiv egl de
puncte vor fi pl!te <n ceeşi grupă de !lri*re şi !e vor deprt: pe niveluri de
!lri*re.
Periodic, po!turile tre+uie reevlute, ctivitte <n cre !unt implicte şi
titulrii de po!t <mpreună cu şeful ce!tui. 6n urm reevluării !e cordă promovări,
retrogrdări, măriri !u micşorări de !lrii, eventul !e pote c.ir modific
orgnigrm <ntreprinderii.
6n +* evluării po!turilor !e lcătuieşte !tructur de !lri*re şi nivelul de
!lri*re.
2tructur de !lri*re e!te rportul dintre diferite niveluri de !lri*re le po!turilor
dintr;o unitte.
Bivelul de !lri*re e!te !um pe cre o primeşte fiecre dintre ng:ţi pentru po!tul
ocupt. -!te de dorit !ă fie corelt nivelul !lril l fiecărui po!t din firm cu cel l
po!turilor !imilre din lte unităţi. A!tfel !e evită fluctuţi de per!onl, relţiile de
muncă ten!ionte, performnţele mode!te !u +!entei!mul.
&4& 5radele şi inter%alele de salarizare
11
Pentru !implific dmini!trre !lriilor, po!turile cu vlori !imilre !unt
grupte <n grde de !lri*re.
)iecărui grd de !lri*re <i e!te !t+ilit un intervl de !lri*re, cuprin! <ntre
!lriul minim şi cel m5im. Ace!te intervle permit diferenţiere ng:ţilor ce ocupă
celeşi po!turi !u propite. -!te +ine !ă fie menţinută o diferenţă de !lri*re
!emnifictivă <ntre po!turi !itute <n grde de !lri*re diferite, pentru !timul
dorinţ ng:ţilor de promovre.
Informţii e5trem de utile pot fi cumulte prin !tudiul !lriilor de piţă , cre
<n!emnă colectre de dte de!pre> politicile, prcticile şi nivelurile !lrile, !lriul
de <nceput, progrmul de lucru, plt orelor !uplimentre, concediile, inde5ările,
+eneficiile ne+ăneşti, cur!urile de in!truire pe cre le cordă celellte firme, <n mod
!pecil, cele din celşi domeniu de !pecilitte.
&6& Politici salariale
-5i!tă trei opţiuni m:ore de !lri*re>
1. !ă;i copie*i pe competitori, oferind !lrii egle, dr tre+uie !ă;ţi !iguri
lte tuuri <n trgere celor mi +uni ng:ţi Dpre!tigiul firmei, cur!uri
de in!truire, +eneficii ne+ăneştiE?
&. !ă @conduci piţA, oferind cele mi mri !lrii, !tfel trgi cei mi
+uni cndidţi, pro+lem răm=n=nd !ă ştii !ă <i identifici?
(. !ă oferi !lrii mici, compen!ţi fiind un pc.et trctiv> plt orelor
!uplimentre, !igurnţ locului de muncă.

)olitica de .ilitatea .ilitatea &osturi Satisfacerea )erformanţele
13
salarizare de a atra!e de a reţine
salarial
e an!a"aţilor an!a"aţilor
an!a"aţii an!a"aţii
/eader al
pieţei 0are 0are 1 0are 1
&opierea E!ală cu E!ală E!ală E!ală 1
pieţei concurenţa
Salarii mai
mici decât Redusă 1 Redusă Redusă 1
piaţa
H I re*ulttul depinde şi de lţi fctori
Dcă pentru un po!t, cre nece!ită numite clităţi, ofert de muncă e!te mică,
vei fi o+ligt !ă oferi un !lriu mi mre dec=t reieşit din evlure po!tului, pentru
pute trge cndidtul potrivit. A!tfel, vlore po!tului răm=ne con!tntă, dr
preţul forţei de muncă creşte.
&7& Un posibil $odel de stabilire corectă a unei structuri de salarizare
;de!criere po!tului?
;!t+ilire criteriilor de ierr.i*re po!turilor cre !ă vi*e*e>
; dificultte muncii?
; volum de muncă?
; re!pon!+ilităţi?
; clificări nece!re po!tului?
;reli*re evluării po!turilor?
;!t+ilire ierr.i*ării?
;<ncdrre pe grupe de !lri*re şi lcătuire !tructurii de !lri*re.
&8& Contractul indi%idual de $uncă
1#
&8&& !e"iniţie
Contrctul individul de muncă Dne5 (E, conform Codului 0uncii din
$om=ni, e!te contrctul <n temeiul cărui o per!onă fi*ică, denumită !lrit, !e
o+ligă !ă pre!te*e muncă pentru şi !u+ utoritte unui ng:tor, per!onă fi*ică !u
:uridică, <n !c.im+ul unei remunerţii denumită !lriu.
Contrctul individul de muncă e!te ctul <n +* cărui o per!onă e!te con!idertă
ng:tă şi +enefici*ă de tote drepturile şi o+ligţiile legle ce decurg din ce!t fpt.
&8&*& Clauzele contractului indi%idual de $uncă
Clauzele #enerale
Clu*ele contrctului individul de muncă nu pot conţine prevederi contrre
!u drepturi !u+ nivelul minim !t+ilit prin cte normtive ori prin contrcte colective
de muncă.
Contrctul individul de muncă !e <nc.eie pe durtă nedetermintă, e5cepţie
făc=nd contrctul de muncă <nc.eit şi pe durtă determintă, <n condiţiile e5pre!
prevă*ute de lege.
Per!on fi*ică do+=ndeşte cpcitte de muncă l <mplinire v=r!tei de 13 ni,
dr pote <nc.ei un contrct de muncă <n clitte de !lrit şi l <mplinire v=r!tei de
11 ni, cu cordul părinţilor !u l repre*entnţilor legli, pentru ctivităţi potrivite cu
de*voltre fi*ică, ptitudinile şi cunoştinţele !le, dcă !tfel nu <i !unt periclitte
!ănătte, de*voltre şi pregătire profe!ionlă.
-!te inter*i!ă <ncdrre <n muncă per!onelor !u+ v=r!t de 11 ni şi
per!onelor pu!e !u+ interdicţie :udecătore!că.
O+ligţi de <nc.eiere contrctului individul de muncă <n formă !cri!ă
revine ng:torului. 0unc pre!ttă <n temeiul unui contrct individul de muncă <i
conferă !lritului vec.ime <n muncă.
Anterior <nc.eierii !u modificării contrctului individul de muncă,
ng:torul re o+ligţi de inform !lritul cu privire l clu*ele generle pe cre
intenţione*ă !ă le <n!crie <n contrct !u !ă le modifice. Informre v cuprinde, după
c*, cel puţin următorele elemente>
1%
1.identitte părţilor?
&.locul de muncă !u, <n lip! unui loc de muncă fi5, po!i+ilitte c !lritul
!ă munce!că <n diver!e locuri?
(.!ediul !u, după c*, domiciliul ng:torului?
/.tri+uţiile po!tului Dfiş po!tuluiE?
1.ri!curile !pecifice po!tului?
3.dt de l cre contrctul urme*ă !ă <şi producă efectele?
#.<n c*ul unui contrct de muncă pe periodă determintă !u l unui contrct
de muncă temporră, durt ce!tor?
%.durt concediului de odi.nă l cre !lritul re dreptul?
'.condiţiile de cordre previ*ului de către părţile contrctnte şi durt
ce!tui?
1,.!lriul de +*ă, lte elemente con!titutive le veniturilor !lrile, precum
şi periodicitte plăţii !lriului l cre !lritul re dreptul?
11.durt normlă muncii, e5primtă <n ore8*i şi ore8!ăptăm=nă?
1&.indicre contrctului colectiv de muncă ce reglemente*ă condiţiile de
muncă le !lritului?
1(.durt periodei de pro+ă.
-lementele din informre de mi !u! tre+uie !ă !e regă!e!că şi <n conţinutul
contrctului individul de muncă, ir orice modificre unui dintre elemente impune
<nc.eiere unui ct diţionl l contrct, <ntr;un termen de 11 *ile de l dt <nştiinţării
<n !cri! !lritului, cu e5cepţi !ituţiilor <n cre o !emene modificre re*ultă c
po!i+ilă din lege !u din contrctul colectiv de muncă plic+il.
Clauze particulare
6n fr clu*elor generle, <ntre părţi pot fi negocite l interviul de ng:re, şi
pot fi cuprin!e <n contrctul individul de muncă şi lte clu*e !pecifice>
E clu* cu privire l formre profe!ionlă?
+E clu* de neconcurenţă?
cE clu* de mo+ilitte?
dE clu* de confidenţilitte.
1'
Clauza de neconcurenţă <l o+ligă pe !lrit !ă nu pre!te*e, <n intere!ul propriu
!u l unui terţ, o ctivitte cre !e flă <n concurenţă cu ce pre!ttă l ng:torul
!ău, ori !ă nu pre!te*e o ctivitte <n fvore unui terţ cre !e flă <n relţii de
concurenţă cu ng:torul !ău şi <l o+ligă pe ng:tor !ă <i plăte!că !lritului o
indemni*ţie lunră.
Indemni*ţi dtortă !lritului !e negoci*ă şi e!te de cel puţin &1J din
!lriu.
Clu* de neconcurenţă nu <şi mi produce efectele l dt <ncetării contrctului
individul de muncă, dec=t pentru o periodă de m5imum 3 luni, <n c*ul funcţiilor
de e5ecuţie şi de m5imum & ni, pentru cei cre u ocupt funcţii de conducere, dcă
o !tfel de periodă fo!t convenită e5pre! prin contrctul individul de muncă. 6n
c* contrr, !lritul pote fi o+ligt l re!tituire indemni*ţiei şi, după c*, l
dune;intere!e core!pun*ătore pre:udiciului pe cre l; produ! ng:torului.
Prin clauza de mobilitate, părţile !t+ile!c că <n funcţie de !pecificul muncii,
e5ecutre o+ligţiilor de !erviciu de către !lrit, nu !e reli*e*ă <ntr;un loc !t+il
de muncă .6n ce!t c*, !lritul +enefici*ă de pre!tţii !uplimentre <n +ni !u <n
ntură.
Prin clauza de confidenţialitate, părţile convin c, pe tot durt contrctului
individul de muncă şi după <ncetre ce!tui, !ă nu trn!mită dte !u informţii de
cre u lut cunoştinţă <n timpul e5ecutării contrctului, <n condiţiile !t+ilite <n
regulmentele interne, <n contrctele colective de muncă !u <n contrctele individule
de muncă.
Bere!pectre ce!tei clu*e de către oricre dintre părţi, trge o+ligre celui <n
culpă, l plt de dune;intere!e.
Pentru verificre ptitudinilor !lritului, l <nc.eiere contrctului
individul de muncă Dinclu!iv pentru per!onele cu .ndicpE !e pote !t+ili o
perioadă de probă de cel mult (, de *ile clendri!tice pentru funcţiile de e5ecuţie şi
de cel mult ', de *ile clendri!tice, pentru funcţiile de conducere.
-5cepţiile !unt>
; <n c*ul muncitorilor neclificţi, period de pro+ă nu pote depşi 1 *ile
lucrătore?
&,
; +!olvenţii in!tituţiilor de <nvăţăm=nt !e <ncdre*ă, l de+utul lor <n
profe!ie, pe +* unei periode de pro+ă cuprin!ă <ntre ( şi 3 luni .
Pe durt periodei de pro+ă, !lritul !e +ucură de tote drepturile şi re
tote o+ligţiile prevă*ute <n legi!lţi muncii, <n contrctul colectiv de muncă
plic+il, <n regulmentul intern, precum şi <n contrctul individul de muncă.
Period de pro+ă con!tituie vec.ime <n muncă.
Contrctul individul de muncă !e <ntocmeşte <n ( e5emplre> unul l
ng:tor, unul l ng:t şi ultimul l In!pectortul Teritoril de 0uncă
!ectorului8:udeţului <n r* cărui !ociette <şi de!fşoră ctivitte.
Contrctul individul de muncă !e <ntocmeşte de ng:tor <n urm interviului
şi negocierii dintre părţi şi !e <nregi!tre*ă l In!pectortul Teritoril de 0uncă
!ectorului8:udeţului unde ctive*ă firm <n termen de m5im 11 *ile de l dt
!emnării.
&8&+& !osarul de personal
Orice gent economic e!te o+ligt !ă <ntocme!că l deprtmentul re!ur!e
umne, do!rul de per!onl l fiecărui ng:t .Ace!t tre+uie !ă conţină>
;ctele de identitte <n copie le ng:tului?
;contrctul individul de muncă?
;certifictul medicl cre te!tă fptul că per!on e!te ptă de muncă, <n
condiţiile negocite>
;certifictele medicle periodice, <n c*ul <n cre per!on ng:tă lucre*ă <n
condiţii grele de lucru, <n unităţi cu fctori de ri!c mre?
;te!te medicle !pecifice nece!re l ng:re <n domeniile> !ănătte,
limentţie pu+lică, educţie şi <n lte domenii !t+ilite prin cte normtive?
;cte diţionle ce modifică contrctul iniţil?
;referinţe cerute de l ng:torii nteriori?
;re*ulttele e5menelor <n c*ul ocupării po!tului <n ce!t mod?
&1
;orice notă deprtmentului re!ur!e umne !u lte deprtmente> evluări
periodice, tenţionări etc?
;declrţi !lritului cre cumule*ă mi multe funcţii, cre te!tă locul
unde !e e5ercită funcţi de +*ă?
;not de lic.idre, <n c*ul plecării?
;cereri le ng:tului?
;permi!ul de muncă, <n c*ul cetţenilor ptri*i !u !trăini?
;declrţiile ng:tului conform căror nunţă pe propri ră!pundere că
re8nu re <n <ntreţinere lte per!one, că e!te8nu e!te .ndicpt etc., <n!oţite
după c* de cte medicle, tote ce!te fiind nece!re l clculre corectă
impo*itelor şi t5elor ferente !lriului cordt.
&8&0& Re#istrul #eneral de e%idenţă a salariaţilor
)iecre ng:tor re o+ligţi de <nfiinţ un regi!tru generl de evidenţă
!lriţilor Dne5 3E. Ace!t e!te un formulr tipi*t, cre !e v <nregi!tr <n prel+il
l utoritte pu+lică competentă, dt de l cre devine document oficil.
$egi!trul de evidenţă !lriţilor !e complete*ă <n ordine ng:ării, şi
cuprinde elementele de identificre tuturor !lriţilor, elementele ce crcteri*e*ă
contrctele de muncă le ce!tor, precum şi tote !ituţiile cre intervin pe prcur!ul
de!făşurării relţiilor de muncă <n legtură cu e5ecutre, modificre, !u!pendre
!u <ncetre contrctului individul de muncă.
L !olicitre !lritului, ng:torul e!te o+ligt !ă eli+ere*e un document
cre !ă te!te ctivitte de!fşurtă de ce!t, vec.ime <n muncă, <n me!erie şi <n
!pecilitte.
6n c*ul <ncetării ctivităţii ng:torului , regi!trul generl de evidenţă !lriţilor
!e depune l utoritte pu+lică competentă.
&8&2& .9ecutarea contractului indi%idual de $uncă
&&
Conform contrctelor colective de muncă şi l contrctelor individule de
muncă, ng:ţii şi ng:torii u drepturi şi o+ligţii negocite pe cre tre+uie !ă le
re!pecte. $egulmentele de ordine interioră, !t+ilite <n orice unitte, !tipule*ă şi ele
o !erie de o+ligţii şi drepturi. 2unt reglementte prin Codul 0uncii o !erie de
drepturi şi o+ligţii minimle, cre tre+uie !ă fie cuprin!e <n orice negociere, după
cum urme*ă>
Drepturile !lritului>
E dreptul l !lri*re pentru munc depu!ă?
+E dreptul l repu! *ilnic şi !ăptăm=nl?
cE dreptul l concediu de odi.nă nul?
dE dreptul l eglitte de şn!e şi de trtment?
eE dreptul l demnitte <n muncă?
fE dreptul l !ecuritte şi !ănătte <n muncă?
gE dreptul l cce! l formre profe!ionlă?
.E dreptul l informre şi con!ultre?
iE dreptul de lu prte l determinre şi meliorre condiţiilor de muncă şi
mediului de muncă?
:E dreptul l protecţie , <n c* de concediere?
KE dreptul l negociere colectivă şi individulă?
lE dreptul de prticip l cţiuni colective?
mE dreptul de con!titui !u de der l un !indict.
O+ligţiile !lritului>
E o+ligţi de reli* norm de muncă !u, după c*, de <ndeplini tri+uţiile
ce <i revin conform fişei po!tului?
+E o+ligţi de re!pect di!ciplin muncii?
cE o+ligţi de re!pect prevederile cuprin!e <n regulmentul intern, <n
contrctul colectiv de muncă plic+il, precum şi <n contrctul individul de
muncă?
dE o+ligţi de fidelitte fţă de ng:tor <n e5ecutre tri+uţiilor de !erviciu?
eE o+ligţi de re!pect mă!urile de !ecuritte şi !ănătte muncii <n unitte?
&(
fE o+ligţi de re!pect !ecretul de !erviciu.
Drepturile ng:torului>
E !ă !t+ile!că orgni*re şi funcţionre unităţii?
+E !ă !t+ile!că tri+uţiile core!pun*ătore pentru fiecre !lrit,<n condiţiile
legii?
cE !ă de di!po*iţii cu crcter o+ligtoriu pentru !lrit, !u+ re*erv leglitţii
lor?
dE !ă e5ercite controlul !upr modului de <ndeplinire !rcinilor de !erviciu?
eE !ă con!tte !ăv=rşire +terilor di!ciplinre şi !ă plice !ncţiunile
core!pun*ătore, potrivit legii, contrctului colectiv de muncă plic+il şi
regulmentului intern.
O+ligţiile ng:torului>
E !ă informe*e !lriţii !upr condiţiilor de muncă şi !upr elementelor cre
prive!c de!fşurre relţiilor de muncă?
+E !ă !igure permnent condiţiile te.nice şi orgni*torice vute <n vedere l
el+orre normelor de muncă şi condiţiile core!pun*ătore de muncă?
cE !ă corde !lriţilor tote drepturile ce decurg din lege, din contrctul colectiv
de muncă plic+il şi din contrctele individule de muncă?
dE !ă comunice periodic !lriţilor !ituţi economică şi finnciră unităţii?
eE !ă !e con!ulte cu !indictul !u, după c*, cu repre*entnţii !lriţilor <n
privinţ deci*iilor !u!cepti+ile !ă fecte*e !u+!tnţil drepturile şi intere!ele
ce!tor?
fE !ă plte!că tote contri+uţiile şi impo*itele flte <n !rcin !, precum şi !ă
reţină şi !ă vire*e contri+uţiile şi impo*itele dtorte de !lriţi, <n condiţiile
legii?
gE !ă <nfiinţe*e regi!trul generl de evidenţă !lriţilor şi !ă opere*e
<nregi!trările prevă*ute de lege?
.E !ă eli+ere*e, l cerere, tote documentele cre te!tă clitte de !lrit
!olicitntului?
&/
iE !ă !igure confidenţilitte dtelor cu crcter per!onl le !lriţilor.
&8&3& Suspendarea contractului indi%idual de $uncă
2u!pendre contrctului individul de muncă pote interveni prin cordul
părţilor !u prin ctul unilterl l unei dintre părţi .Ace!t lucru re c efect
!u!pendre pre!tării muncii de către !lrit şi plăţii drepturilor de ntură !lrilă
de către ng:tor.
6n c*ul !u!pendării contrctului individul de muncă din cu* unei fpte imput+ile
!lritului, pe durt !u!pendării, ce!t nu v +enefici de nici un drept cre re*ultă
din clitte ! de !lrit.
Contrctul individul de muncă !e !u!pendă <n următorele !ituţii>
E concediu de mternitte?
+E concediu pentru incpcitte temporră de muncă?
cE crntină?
dE efecture !erviciului militr o+ligtoriu?
eE e5ercitre unei funcţii <n cdrul unei utorităţi e5ecutive, legi!ltive ori
:udecătoreşti, pe totă durt mndtului?
fE <ndeplinire unei funcţii de conducere !lri*te <n !indict?
gE forţă m:oră?
.E <n c*ul <n cre !lritul e!te re!tt preventiv, <n condiţiile Codului de
procedură penlă?
iE <n lte c*uri e5pre! prevă*ute de lege.
Contrctul individul de muncă pote fi !u!pendt din iniţitiv !lritului, <n
următorele !ituţii>
E concediu pentru creştere copilului <n v=r!tă de p=nă l & ni, !u, <n c*ul
copilului cu .ndicp, p=nă l <mplinire v=r!tei de ( ni?
+E concediu pentru <ngri:ire copilului +olnv <n v=r!tă de p=nă l # ni, !u, <n
c*ul copilului cu .ndicp, pentru fecţiuni intercurente, p=nă l <mplinire
v=r!tei de 1% ni?
cE concediu pternl?
&1
dE concediu pentru formre profe!ionlă?
eE e5ercitre unor funcţii elective <n cdrul orgni!melor profe!ionle con!tituite
l nivel centrl !u locl, pe totă durt mndtului?
fE prticipre l grevă?
gE +!enţe nemotivte.
Contrctul individul de muncă pote fi !u!pendt din iniţitiv ng:torului, <n
următorele !ituţii>
E pe durt cercetării di!ciplinre prel+ile, <n condiţiile legii?
+E c !ncţiune di!ciplinră?
cE <n c*ul <n cre ng:torul formult pl=ngere penlă <mpotriv !lritului,
!u ce!t fo!t trimi! <n :udectă pentru fpte penle incompti+ile cu funcţi
deţinută, p=nă l răm=nere definitivă .otăr=rii :udecătoreşti?
dE <n c*ul <ntreruperii temporre ctivităţii, fără <ncetre rportului de muncă,
<n !pecil pentru motive economice, te.nologice, !tructurle !u !imilre?
eE pe durt detşării.
Pe durt <ntreruperii temporre ctivităţii ng:torului, !lriţii +enefici*ă de
o indemni*ţie, plătită din fondul de !lrii, ce nu pote fi mi mică de #1J din
!lriul de +*ă core!pun*ător locului de muncă ocupt.
Contrctul individul de muncă pote fi !u!pendt, prin cordul părţilor, <n c*ul
concediilor fără pltă pentru !tudii !u pentru intere!e per!onle.
&8&4& :ncetarea contractului indi%idual de $uncă
Contrctul de muncă pote <ncet !tfel>
AE de drept?
FE c urmre cordului părţilor, l dt convenită de ce!te?
CE c urmre voinţei unilterle unei dintre părţi, <n c*urile şi <n
condiţiile limittive prevă*ute de lege?
AE 6ncetre de drept contrctului individul de muncă
Contrctul individul de muncă <ncete*ă de drept>
E l dt dece!ului !lritului !u ng:torului per!onă fi*ică?
&3
+E l dt răm=nerii irevoc+ile .otăr=rii :udecătoreşti de declrre morţii !u
punerii !u+ interdicţie !lritului ori ng:torului per!onă fi*ică, dcă
ce!t ntrene*ă lic.idre fcerii?
cE c urmre di*olvării ng:torului per!onă :uridică, de l dt l cre
per!on :uridică <şi <ncete*ă e5i!tenţ?
dE l dt <ndeplinirii cumultive condiţiilor de v=r!tă !tndrd şi !tgiului
minim de coti*re pentru pen!ionre !u, după c*, l dt comunicării
deci*iei de pen!ionre pentru limit de v=r!tă ori invliditte !lritului,
potrivit legii?
eE c urmre con!ttării nulităţii +!olute contrctului individul de muncă, de
l dt l cre nulitte fo!t con!tttă prin cordul părţilor !u prin .otăr=re
:udecătore!că definitivă?
fE c urmre dmiterii cererii de reintegrre <n funcţi ocuptă de !lrit unei
per!one concedite nelegl !u pentru motive ne<ntemeite, de l dt
răm=nerii definitive .otăr=rii :udecătoreşti de reintegrre?
gE c urmre condmnării penle cu e5ecutre pedep!ei l locul de muncă, de
l dt emiterii mndtului de e5ecutre?
.E de l dt retrgerii de către utorităţile !u orgni!mele competente
vi*elor, utori*ţiilor ori te!tărilor nece!re pentru e5ercitre profe!iei?
iE c urmre inter*icerii e5ercitării unei profe!ii !u unei funcţii, c mă!ură
de !igurnţă ori pedep!ă complementră, de l dt răm=nerii definitive
.otăr=rii :udecătoreşti prin cre !; di!pu! interdicţi?
:E l dt e5pirării termenului contrctului individul de muncă <nc.eit pe
durtă determintă?
KE retrgere cordului părinţilor !u l repre*entnţilor legli, <n c*ul
!lriţilor cu v=r!t cuprin!ă <ntre 11 şi 13 ni.
FE 6ncetre contrctului de muncă c urmre cordului părţilor, pote fi>
E l iniţitiv ng:torului 7 concediere?
+E l iniţitiv ng:tului 7 demi!ie.
E Concediere
&#
Concediere repre*intă <ncetre contrctului individul de muncă din
iniţitiv ng:torului. Concediere pote fi di!pu!ă pentru motive cre ţin de
per!on !lritului !u pentru motive cre nu ţin de per!on !lritului.
-!te inter*i!ă concediere !lriţilor>
;pe criterii de !e5, orientre !e5ulă, crcteri!tici genetice, v=r!tă, prtenenţă
nţionlă, r!ă, culore, etnie, religie, opţiune politică, origine !ocilă, .ndicp,
!ituţie !u re!pon!+ilitte fmililă, prtenenţă ori ctivitte !indiclă?
;pentru e5ercitre, <n condiţiile legii, dreptului l grevă şi drepturilor
!indicle ?
;concediere !lriţilor nu pote fi di!pu!ă>
L pe durt incpcităţii temporre de muncă, !t+ilită prin certifict
medicl, conform legii?
L pe durt concediului pentru crntină?
L pe durt <n cre femei !lrită e!te grvidă, <n m!ur <n cre
ng:torul lut cunoştinţă de ce!t fpt nterior emiterii deci*iei de
concediere?
L pe durt concediului de mternitte?
L pe durt concediului pentru creştere copilului <n v=r!tă de p=nă l &
ni, !u, <n c*ul copilului cu .ndicp, p=nă l <mplinire v=r!tei de (
ni?
L pe durt concediului pentru <ngri:ire copilului +olnv <n v=r!tă de
p=nă l # ni, !u, <n c*ul copilului cu .ndicp, pentru fecţiuni
intercurente, p=nă l <mplinire v=r!tei de 1% ni?
L pe durt <ndeplinirii !erviciului militr?
L pe durt e5ercitării unei funcţii eligi+ile <ntr;un orgni!m !indicl,
cu e5cepţi !ituţiei <n cre concediere e!te di!pu!ă pentru o +tere
di!ciplinră grvă !u pentru +teri di!ciplinre repette, !ăv=rşite de
către cel !lrit?
L pe durt efectuării concediului de odi.nă.
Ang:torul pote di!pune concediere pentru motive cre ţin de per!on
!lritului, <n următorele !ituţii>
&%
;<n c*ul <n cre !lritul !ăv=rşit o +tere grvă !u +teri repette de l
regulile de di!ciplină muncii, ori de l cele !t+ilite prin contrctul individul
de muncă, contrctul colectiv de muncă plic+il !u regulmentul intern, c
!ncţiune di!ciplinră?
; <n c*ul <n cre !lritul e!te re!tt preventiv pentru o periodă mi mre
de 3, de *ile, <n condiţiile Codului de procedură penlă?
; <n c*ul <n cre, prin deci*ie orgnelor competente de e5perti* mediclă,
!e con!tt inptitudine fi*ică şi8!u p!i.ică !lritului, fpt ce nu permite
ce!tui !ă <şi <ndepline!că tri+uţiile core!pun*ătore locului de muncă
ocupt?
; <n c*ul <n cre !lritul nu core!punde profe!ionl locului de muncă <n cre
e!te <ncdrt.
Ang:torul re o+ligţi de emite deci*i de concediere <n termen de (, de
*ile clendri!tice de l dt con!ttării cu*ei concedierii.
Concediere pentru motive cre nu ţin de per!on !lritului repre*intă
<ncetre contrctului individul de muncă, determinte de de!fiinţre locului de
muncă ocupt de !lrit, c urmre dificultăţilor economice, trn!formărilor
te.nologice !u reorgni*ării ctivităţii.
Concediere pentru motive cre nu ţin de per!on !lritului, pote fi>
; individulă !u
; colectivă.
2lriţii concediţi pentru motive cre nu ţin de per!on lor +enefici*ă de
mă!uri de com+tere şom:ului şi pot +enefici de compen!ţii <n condiţiile
prevă*ute de lege .
Prin concediere colectivă !e <nţelege concediere , <ntr;o periodă de (, de *ile
clendri!tice , unui număr de >
• cel puţin 1 !lriţi , dcă ng:torul cre di!poni+ili*e*ă re <ncdrţi
mi mult de &, de !lriţi şi mi puţin de 1,, de !lriţi ?
• cel puţin 1,J din !lriţi , dcă ng:torul cre di!poni+ili*e*ă re
<ncdrţi cel puţin 1,, de !lriţi , dr mi puţin de (,, de !lriţi ?
&'
• cel puţin (, de !lriţi , dcă ng:torul cre di!poni+ili*e*ă re
<ncdrţi cel puţin (,, de !lriţi .
Ang:torul flt <n ce!tă !ituţie nu pote fce noi ng:ări pe locurile de
muncă le !lriţilor concediţi pe o periodă de 1& luni de l dt concedierii
ce!tor .
Deci*i de concediere !e comunică !lritului <n !cri! şi tre+uie !ă conţină <n
mod o+ligtoriu >
; motivele cre determină concediere ?
; durt previ*ului .
+E Demi!i
Prin demi!ie !e <nţelege ctul unilterl de voinţă !lritului , cre , printr;o
notificre !cri!ă , comunică ng:torului <ncetre contrctului individul de muncă ,
după <mplinire unui termen de previ* . Contrctul individul de muncă <ncete*ă l
dt e5pirării termenului de previ* !u l dt renunţării totle ori prţile de către
ng:tor , l termenul re!pectiv .
&8&6& Clasi"icarea contractelor indi%iduale de $uncă
A. Contrctul individul de muncă pe durtă determintă
F. Contrctul individul de muncă pe durtă nedetermintă
C. 0unc prin gent de muncă temporră
D. Contrctul de muncă cu timp prţil
-. 0unc l domiciliu
A&Contractul indi%idual de $uncă pe durată deter$inată
(,
Ang:torii u po!i+ilitte de ng: , <n condiţiile legii , per!onl !lrit
cu contrct individul de muncă pe durtă determintă .2e pote <nc.ei numi <n
formă !cri!ă , cu preci*re e5pre!ă durtei pentru cre !e <nc.eie , nu mi mre de
1% luni . Ace!t pote fi prelungit şi după e5pirre termenului iniţil , cu cordul
!cri! l părţilor de cel mult două ori con!ecutiv .
Ace!t tip de contrct !e pote folo!i <n următorele c*uri >
• <nlocuire unui !lrit <n c*ul !u!pendării contrctului de muncă , cu
e5cepţi !ituţiei <n cre cel !lrit prticipă l grevă ?
• creştere temporră ctivităţii ng:torului ?
• de!făşurre unor ctivităţi cu crcter !e*onier ?
• <n !ituţi <n cre e!te <nc.eit <n temeiul unor di!po*iţii legle emi!e cu
!copul de fvori* temporr numite ctegorii de per!one fără loc de
muncă?
• <n lte c*uri prevă*ute e5pre! de legi !pecile .
(& Contractul indi%idual de $uncă pe durată nedeter$inată
Ang:torii pot ng: , <n condiţiile legii , per!onl !lrit cu contrct
individul de muncă pe durtă nedetermintă . 2e pote <nc.ei numi <n formă
!cri!ă , şi re!pect regulile legle !tipulte <n Codul 0uncii pentru contrctul
individul de muncă.
C& 1unca prin a#ent de $uncă te$porară
Denumită şi muncă temporră , e!te munc pre!ttă de un !lrit temporr
cre , din di!po*iţi gentului de muncă temporră , pre!te*ă numite !rcini preci!e
şi cu crcter temporr Dpe o periodă nu mi mre de 1& luni E , <n fvore unui
utili*tor .
Agentul de muncă temporră e!te o !ociette comercilă utori*tă de 0ini!terul
0uncii şi 2olidrităţii 2ocile , cre pune provi*oriu l di!po*iţie utili*torului ,
(1
per!onl clifict şi8!u neclifict , pe cre <l ng:e*ă şi <l !lri*e*ă <n ce!t
!cop . Condiţiile de <nfiinţre şi funcţionre , precum şi procedur de utori*re
gentului de muncă temporră !e !t+ile!c prin .otăr=re 4uvernului .
Contrctul de muncă temporră 7 de punere l di!po*iţie 7 tre+uie !ă cuprindă >
E motivul pentru cre e!te nece!ră utili*re unui !lrit temporr ?
+E termenul mi!iunii , şi , dcă e!te c*ul , po!i+ilitte modificării termenului
mi!iunii ?
cE crcteri!ticile !pecifice po!tului , <n !pecil clificre nece!ră, locul
e5ecutării mi!iunii şi progrmul de lucru ?
dE condiţiile concrete de muncă ?
eE ec.ipmentele individule de protecţie şi de muncă pe cre !lritul temporr
tre+uie !ă le utili*e*e ?
fE orice lt !erviciu şi fcilitte <n fvore !lritului temporr ?
gE vlore contrctului de cre +enefici*ă gentul de muncă temporră ,
precum şi remunerţi l cre re dreptul !lritul .
!&Contractul indi%idual de $uncă cu ti$p parţial
Ang:torul pote <ncdr !lriţi cu progrm de lucru core!pun*ător unei
frcţiuni de normă de cel puţin două ore pe *i , prin contrcte individule de muncă pe
durtă nedetermintă !u pe durtă determintă , denumite in continure contrcte
individule de muncă cu timp prţil .
Contrctul individul de muncă cu timp prţil cuprinde , <n fr elementelor
prevă*ute l contrctul individul de muncă pe periodă nedetermintă , urmtorele >
; durt muncii şi reprti*re progrmului de lucru ?
; condiţiile <n cre !e pote modific progrmul de lucru ?
; interdicţi de efectu ore !uplimentre , cu e5cepţi c*urilor de forţă
m:oră !u pentru lte lucrări urgente de!tinte prevenirii producerii unor
ccidente ori <nlăturării con!ecinţelor ce!tor .
(&
2lritul <ncdrt cu contrct de muncă cu timp prţil , !e +ucură de
drepturile !lriţilor cu o normă <ntregă , dr !lriul !e cordă proporţionl cu
timpul efectiv lucrt , <n condiţiile prevă*ute de lege şi de contrctele colective de
muncă plic+ile .
6n c*ul !lritului cre de!făşoră ctivitte <n temeiul unui contrct individul de
muncă cu timp prţil , !tgiul de coti*re l !i!temul pu+lic de !igurări !ocile , !e
!t+ileşte proporţionl cu timpul efectiv lucrt ,conform legii .
.&1unca la do$iciliu
2unt con!iderţi !lriţi cu muncă l domiciliu , cei !lriţi , cre
<ndepline!c , l domiciliul lor , tri+uţiile !pecifice funcţiei pe cre o deţin . -i <şi
!t+ile!c !inguri progrmul de lucru .
Contrctul individul de muncă l domiciliu !e <nc.eie numi <n formă !cri!ă şi
conţine , <n plu! , următorele >
; preci*re e5pre!ă că !lritul lucre*ă l domiciliu ?
; progrmul <n cdrul cărui ng:torul e!te <n drept !ă controle*e ctivitte
!lritului !u şi modlitte concretă de reli*re controlului ?
; o+ligţi ng:torului de !igur trn!portul l şi de l domiciliul
!lritului , după c* , l mteriilor prime !i mterilelor pe cre le utili*e*ă
<n ctivitte , precum şi l produ!elor finite pe cre le reli*e*ă .
2lritul cu muncă l domiciliu !e +ucură de tote drepturile recuno!cute prin lege şi
prin contrctele colective de muncă plic+ile !lriţilor l căror loc de muncă e!te l
!ediul ng:torului .
&8&7& !urata ti$pului de $uncă
Timpul de muncă repre*intă timpul pe cre !lritul <l folo!eşte pentru
<ndeplinire !rcinilor de muncă .Pentru !lriţii ng:ţi cu normă <ntregă , durt
normlă timpului de muncă e!te de opt ore pe *i şi ptru*eci ore pe !ăptm=nă , ir
<n c*ul tinerilor <n v=r!tă de p=nă l 1% ni , durt timpului de muncă e!te de ş!e
((
ore pe *i şi trei*eci ore pe !ptm=nă . Durt m5imă leglă timpului de muncă nu
pote depăşi /% de ore pe !ăptm=nă , inclu!iv orele !uplimentre .
0odul concret de !t+ilire progrmului de lucru v fi negocit prin
contrctul colectiv de muncă l nivelul ng:torului , !u <n +!enţ ce!tui , v fi
prevă*ut <n regulmentul intern .
Ang:torul re o+ligţi de ţine evidenţ orelor de muncă pre!tte de fiecre
!lrit şi de !upune controlului in!pecţiei muncii ce!tă evidenţă ori de c=te ori
e!te !olicitt . Documentul folo!it e!te foi de pont: .
0unc pre!ttă <n fr durtei normle timpului de muncă !ăptăm=nl e!te
con!idertă muncă !uplimentră şi nu pote fi efectută fără cordul !lritului
.0unc !uplimentră !e compen!e*ă prin ore li+ere plătite <n următorele (, de *ile
după efecture ce!tei , !u dcă ce!t lucru nu e!te po!i+il , cu un !por ce nu pote
fi mi mic de #1J din !lriul de +*ă .
Nor$a de $uncă
Borm de muncă e5primă cntitte de munc nece!ră pentru efecture
operţiunilor !u lucrărilor de către o per!onă cu clificre core!pun*ătore , cre
lucre*ă cu inten!itte normlă , <n condiţiile unor proce!e te.nologice şi de muncă
determinte . Borm de muncă cuprinde timpul productiv , timpul pentru <ntreruperi
impu!e de de!făşurre proce!ului te.nologic , timpul pentru pu*e legle <n cdrul
progrmului de muncă .
Bormele de muncă !e el+ore*ă de către ng:tor cu cordul !indictului !u , după
c*, l repre*entnţilor !lriţilor .
&8&8& Concediile
Clasi"icarea concediilor ;
1. Concediul de odi.nă nul ?
&. Concediul de mternitte ?
(. Concediu pentru incpcitte temporră de muncă ?
/. Concediu pentru creştere copilului <n v=r!tă de p=nă l doi ni !u , <n
c*ul copilului cu .ndicp , pentru fecţiuni intercurente , p=nă l
<mplinire v=r!tei de 1% ni ?
(/
1. Concediu pternl ?
3. Concediu pentru formre profe!ionlă .
CONC.!IU !. O!I<N=
Durt minimă concediului de odi.nă nul e!te de &, de *ile lucrătore ,
dr funcţie de contrctul colectiv !u negociere contrctului individul de muncă , !e
pot cord mi multe *ile , cordte proporţionl cu ctivitte pre!ttă <ntr;un n
clendri!tic .
Compen!re <n +ni concediului de odi.nă neefectut e!te permi!ă numi in c*ul
<ncetării contrctului individul de muncă .
Pentru period concediului de odi.nă , !lritul +enefici*ă de o indemni*ţie de
concediu cre nu pote fi mi mică dec=t vlore totlă drepturilor !lrile
cuvenite pentru period re!pectivă .
Indemni*ţi de concediu de odi.nă repre*intă medi *ilnică veniturilor din
lun8lunile <n cre e!te efectut concediul , multiplictă cu numărul de *ile de
concediu .
Indemni*ţi de concediu de odi.nă !e plăteşte de către ng:tor cu cel puţin cinci
*ile lucrătore <ninte de plecre <n concediu .
CONC.!IU !. 1AT.RNITAT.
A!igurtele u dreptul , pe o periodă de 1&3 de *ile clendri!tice , l
concediu pentru !rcină şi lău*ie , periodă <n cre +enefici*ă de indemni*ţie de
mternitte . De celeşi drepturi +enefici*ă şi femeile cre u <ncett plt
contri+uţiei de !igurări !ocile , <n condiţiile pre*entei legi , dr cre n!c <n termen
de nou luni de l dt pierderii clităţii de !igurt .
Concediul pentru !rcină !e cordă pe o periodă de 3( de *ile <ninte de nştere , ir
concediul pentru lău*ie , pe o periodă de 3( de *ile după nştere . Concediile pentru
!rcină şi lău*ie !e compen!e*ă <ntre ele , <n funcţie de recomndre medicului şi de
opţiune per!onei +eneficire .
Per!onele cu .ndicp !igurte +enefici*ă , l cerere , de concediu pentru !rcină ,
<ncep=nd cu lun ş!e de !rcină .
(1
CONC.!IIL. P.NTRU ,OR1AR. PRO,.SIONAL=
2lriţii u dreptul !ă +eneficie*e , l cerere , de concedii de formre
profe!ionlă , cre !e pot cord cu !u fără pltă .
&&Re#le$entări le#ale interne
&&&Codul 1uncii > cea $ai i$portantă le#e care re#le$entează drepturile
salariatului ?n Ro$@nia
Lege Codului 0uncii e!te lege numrul 1( din &/ inurie &,,( . Aş cum
!e !pune c.ir din rticolul unu @Pre*entul cod reglemente*ă totlitte rporturilor
individule şi colective de muncă , modul <n cre !e efectue*ă controlul plicării
reglementărilor din domeniul rporturilor de muncă , precum şi :uri!dicţi muncii .A
Di!po*iţiile cuprin!e <n codul muncii !e plică >
E cetăţenilor rom=ni <ncdrţi cu contrct individul de muncă , cre pre!te*ă
munc <n $om=ni ?
+E cetăţenilor rom=ni <ncdrţi cu contrct individul de muncă <n !trăinătte , <n
+* unor contrcte <nc.eite cu un ng:tor rom=n , cu e5cepţi c*ului <n
cre legi!lţi !ttului pe l cărui teritoriu !e e5ecută contrctul individul de
muncă e!te mi fvor+ilă ?
cE cetăţenilor !trăini !u ptri*i <ncdrţi cu contrct individul de muncă , cre
pre!te*ă muncă pentru un ng:tor rom=n pe teritoriul $om=niei ?
dE per!onelor cre u do+=ndit !ttutul de refugit şi !e <ncdre*ă cu contrct
individul de muncă pe teritoriul $om=niei , <n condiţiile legii ?
eE ucenicilor cre pre!te*ă muncă <n +* unui contrct de ucenicie l locul de
muncă ?
fE ng:torilor , per!one fi*ice şi :uridice ?
gE orgni*ţiilor !indicle şi ptronle .
Prin orice contrct de muncă <nc.eit , !e grnte*ă > li+ertte muncii 7 cre e!te
grnttă şi prin Con!tituţie . Orice per!onă e!te li+eră <n legere locului de muncă
şi profe!iei , me!eriei !u ctivităţii pe cre urme*ă !ă o pre!te*e . Bimeni nu pote
fi o+ligt !ă munce!că !u !ă nu munce!că, <ntr;un numit loc de muncă ori <ntr;o
numită profe!ie , oricre r fi ce!te . 6n cdrul relţiilor de muncă funcţione*ă
(3
principiul eglitţii de trtment fţă de toţi !lriţii şi ng:torii . Orice
di!criminre directă !u indirectă fţă de un !lrit , +*tă pe criterii de !e5 ,
orientre !e5ulă , crcteri!tici genetice , v=r!tă , prtenenţă nţionlă , r!ă ,
culore , etnie , religie , opţiune politică , origine !ocilă , .ndicp , !ituţie !u
re!pon!+ilitte fmililă , prtenenţă ori ctivitte !indiclă , e!te inter*i!ă .
Orice !lrit cre pre!te*ă o muncă , +enefici*ă de condiţii de muncă decvte
ctivităţii de!fşurte , de protecţie !ocilă , de !ecuritte şi !ănătte <n muncă ,
precum şi de re!pectre demnităţii şi conştiinţei !le , fără nici o di!criminre .
Tuturor !lriţilor cre pre!te*ă o muncă , le !unt recuno!cute dreptul l pltă eglă
pentru muncă eglă , dreptul l negocieri colective , dreptul l protecţi dtelor cu
crcter per!onl , precum şi dreptul l protecţie <mpotriv concedierilor nelegle .
&&*& Le#ea 7A*888 asi#urări sociale
Ace!tă lege grnte*ă dreptul l !igurări !ocile prin !i!temul pu+lic de
pen!ii şi lte drepturi de !igurări !ocile , denumit !i!temul pu+lic .
2i!temul pu+lic !e orgni*e*ă şi funcţione*ă v=nd c principii de +*ă >
• principiul unicităţii , potrivit cărui , !ttul orgni*e*ă şi grnte*ă
!i!temul pu+lic +*t pe celeşi norme de drept ?
• principiul eglităţii , cre !igură tuturor prticipnţilor l !i!temul pu+lic ,
contri+u+ili şi +eneficiri , un trtment nedi!crimintoriu <n cee ce
priveşte drepturile şi o+ligţiile prevă*ute de lege ?
• principiul !olidrităţii !ocile , conform cărui , prticipnţii l !i!temul
pu+lic <şi !umă reciproc o+ligţii şi +enefici*ă de drepturi pentru
prevenire , limitre !u <nlăturre ri!curilor !ocile prevă*ute de lege .
• principiul o+ligtivităţii , potrivit cărui , per!onele fi*ice şi :uridice u ,
conform legii , o+ligţi de prticip l !i!temul pu+lic , drepturile de
!igurări !ocile e5ercit=ndu;!e coreltiv cu <ndeplinire o+ligţiilor ?
• principiul contri+utivităţii , conform cărui fondurile de !igurări !ocile
!e con!tituie pe +* contri+uţiilor dtorte de per!onele fi*ice şi :uridice
(#
prticipnte l !i!temul pu+lic , drepturile de !igurări !ocile cuvenindu;
!e pe temeiul contri+uţiilor de !igurări !ocile plătite ?
• principiul reprtiţiei , pe +* cărui fondurile reli*te !e redi!tri+uie
pentru plt o+ligţiilor ce revin !i!temului pu+lic , conform legii ?
• principiul utonomiei , +*t pe dmini!trre de !ine !tătătore
!i!temului pu+lic , conform legii .
6n !i!temul pu+lic !unt !igurte o+ligtoriu , prin efectul legii >
• per!onele cre de!făşoră ctivitţi pe +*ă de contrct individul de
muncă ?
• per!onele cre <şi de!fşoră ctivitte <n funcţii elective !u cre !unt
numite <n cdrul utorităţii e5ecutive , legi!ltive ori :udecătoreşti , pe
durt mndtului , precum şi mem+rii coopertori dintr;o orgni*ţie
cooperţiei meşteşugăreşti , le căror drepturi şi o+ligţii !unt !imilte , <n
condiţiile pre*entei legi , cu le per!onelor prev*ute l primul prgrf ?
• per!onele cre +enefici*ă de :utor de şom: , :utor de integrre
profe!ionlă !u locţie de !pri:in , ce !e !uportă din +ugetul )ondului
pentru plt :utorului de şom: , <n condiţiile legii , dunumite <n
continure şomeri ?
• per!onele cre reli*e*ă un venit +rut pe n clendri!tic , ec.ivlent cu
cel puţin trei !lrii minime +rute pe economie , şi cre !e flă <n un
dintre !ituţiile următore >
o !ocit unic , !ociţi , comnditri !u cţionri ?
o dmini!trtori !u mngeri cre u <nc.eit contrct de
dmini!trre !u de mngement ?
o mem+rii i !ociţiei fmilile ?
o per!one utori*te !ă de!fşore ctivitţi independente ?
o per!one ng:te <n in!tituţii internţionle , dcă nu !unt
!igurţii ce!tor ?
o proprietri de +unuri şi8!u rendşi de !uprfeţe gricole şi
fore!tiere?
(%
o per!one cre de!fşoră ctivitţi gricole <n cdrul go!podăriilor
individule !u ctivităţi privte <n domeniu fore!tier ?
o mem+rii i !ocietăţilor gricole !u i ltor forme de !ociere din
gricultură ?
o per!one cre de!făşoră ctivităţi <n unităţile de cult recuno!cute
potrivit legii şi cre nu u <nc.eit contrct individul de muncă ?
o per!onele cre reli*e*ă prin cumul venituri +rute pe n
clendri!tic, ec.ivlente cu cel puţin trei !lrii medii +rute pe
economie , şi cre !e regă!e!c <n două !u mi multe !ituţii
prevă*ute nterior ?
o per!onele cre de!făşoră ctivităţi e5clu!ive pe +*ă de convenţii
civile de pre!tări !ervicii şi cre reli*e*ă un venit +rut pe n
clendri!tic ec.ivlent cu cel puţin trei !lrii medii +rute pe
economie .
A!igurţii u o+ligţi !ă plăte!că contri+uţii de !igurări !ocile şi u dreptul
!ă +eneficie*e de pre!tţii de !igurări !ocile , conform pre*entei legi .
6n !i!temul pu+lic , pre!tţiile de !igurări repre*intă venit de <nlocuire pentru
pierdere totlă !u prţilă veniturilor profe!ionle , c urmre +ătr=neţii ,
invlidităţii , ccidentelor , +olii, mternităţii !u dece!ului , denumite <n continure
ri!curi !igurte .
Pre!tţiile de !igurări !e cordă !u+ formă de >
• pen!ii ?
• indemni*ţii ?
• :utore ?
• lte tipuri de pre!tţii prevă*ute de lege , corelte cu o+ligţiile privind
plt contri+uţiei de !igurări !ocile .
6n !i!temul pu+lic , !igurţii nu pot +enefici concomitent de două !u mi multe
pre!tţii de !igurări !ocile pentru celşi ri!c !igurt , cu e5cepţi celor pentru
prevenire <m+olnăvirilor şi recuperre cpcităţii de muncă .
('
CONTRI(UBIA !. ASI5UR=RI SOCIAL.
6n !i!temul pu+lic !unt contri+u+ili , după c* >
• !igurţii cre dtore*ă contri+uţii individule de !igurări !ocile ?
• ng:torii ?
• per!onele :uridice l cre <şi de!fşoră ctivitte !igurţii prevă*uţi l
rt.1 lin.D1E pct.II şi CI , !imilte <n condiţiile pre*entei legi
ng:torului ?
• Agenţi Bţionlă de Ocupre şi )ormre Profe!ionlă cre dmini!tre*ă
+ugetul )ondului pentru plt :utorului de şom: ?
• per!onele prevă*ute l rt.1 lin.D&E , cre <nc.eie contrct de !igurre .
Cotele de contri+uţii de !igurări !ocile !unt diferenţite <n funcţie de
condiţiile de muncă >
• normle ?
• deo!e+ite ?
• !pecile .
Cotele de contri+uţii de !igurări !e pro+ă nul prin lege +ugetului
!igurărilor !ocile de !tt .
Clculul şi plt contri+uţiei de !igurări !ocile , dtortă de !igurţi şi de
ng:torii ce!tor , !e fc lunr de către ng:tori .
F* lunră de clcul contri+uţiei individule de !igurări !ocile <n c*ul
!igurţilor o con!tituie >
E !lriile individule +rute , reli*te lunr , inclu!iv !porurile şi do!urile
, reglementte prin lege !u prin contrctul colectiv de muncă , şi8!u
veniturile !igurţilor ?
/,
+E venitul lunr !igurt , prevă*ut <n declrţi !u contrctul de !igurre ,
cre nu pote fi mi mic de o pătrime din !lriul mediu +rut lunr pe
economie .
F* de clcul nu pote depăşi plfonul de trei ori !lriul mediu +rut lunr
pe economie .
F* lunră de clcul , l cre ng:torul dtore*ă contri+uţi de !igurări
!ocile , o con!tituie fondul totl de !lrii +rute lunre reli*te de !igurţi . F* de
clcul pentru ceşti nu pote fi mi mre dec=t produ!ul dintre numărul mediu l
!igurţilor din lun pentru cre !e clcule*ă contri+uţi şi vlore core!pun*ătore
trei !lrii medii +rute lunre pe economie .
Contri+uţi de !igurări !ocile nu !e dtore*ă !upr !umelor repre*ent=nd >
E pre!tţii de !igurări !ocile cre !e !uportă din fondurile !igurărilor
!ocile !u din fondurile ng:torului şi cre !e plăte!c direct de ce!t ,
potrivit pre*entei legi?
+E drepturile plătite potrivit di!po*iţiilor legle , <n c*ul de!fcerii
contrctelor individule de muncă !u l <ncetării clităţii de mem+ru
coopertor ?
cE diurnele de depl!re , detşre şi indemni*ţiile de trn!fer , drepturile de
utor ?
dE !umele o+ţinute <n +* unei convenţii civile de pre!tări de !ervicii !u
e5ecutări de lucrări de către per!one cre u <nc.eite contrcte
individule de muncă ?
eE !umele repre*ent=nd prticipre !lriţilor l profit ?
fE premii !u lte drepturi e5ceptte prin legi !pecile .
2umele e5ceptte de l plt contri+uţiei de !igurări !ocile nu !e iu <n
con!iderre l !t+ilire cuntumului pre!tţiilor de !igurări !ocile .
2umele repre*ent=nd pre!tţii de !igurări !ocile , cre !e plăte!c de ng:tor
!igurţilor , <n contul !igurărilor !ocile , !e reţin de ce!t din contri+uţi de
!igurări !ocile dtorte pentru lun re!pectivă . 2umele repre*ent=nd pre!tţii de
!igurări !ocile plătite de ng:tor !igurţilor , cre depăşe!c !um contri+uţiilor
/1
dtorte de ce!t <n lun re!pectivă , !e recupere*ă din contul !igurărilor !ocile de
l c! teritorilă de pen!ii <n r* cărei !e flă !ediul ce!tui .
Ang:torul clcule*ă şi vire*ă lunr contri+uţi de !igurări !ocile pe cre
o dtore*ă +ugetului !igurărilor !ocile de !tt , <mpreună cu contri+uţiile
individule reţinute de l !igurţi . 6n c*ul <n cre contri+uţi lunră de !igurări
c.ittă de contri+u+ili e!te mi mre dec=t contri+uţi dtortă , !um plătită <n plu!
!e regulri*e*ă ulterior . Termenele de pltă contri+uţiei de !igurări !ocile !unt >
E dt !t+ilită pentru plt drepturilor !lrile pe lun <n cur! , <n c*ul
ng:torilor cre efectue*ă plt drepturilor !lrile lunre , dr nu mi
t=r*iu de dt de &1 lunii următore celei pentru cre dtore*ă plt ?
+E dt !t+ilită pentru plt c.en*inei dou , <n c*ul ng:torilor ce
efectue*ă plt drepturilor !lrile c.en*inl , dr nu mi t=r*iu de dt
de &1 lunii următore celei pentru cre !e dtore*ă plt .
Beplt contri+uţiei de !igurări !ocile l termenele prevă*ute genere*ă
plt unor m:orări clculte pentru fiecre *i de <nt=r*iere , p=nă l dt c.itării
!umei dtorte , inclu!ive . Cot m:orărilor de <nt=r*iere !e !t+ile!c potrivit
reglementărilor privind e5ecutre crenţelor +ugetre . 2umele repre*ent=nd
m:orările de <nt=r*iere !e fc venit l +ugetul !igurărilor !ocile de !tt .
ALT. !R.PTURI !. ASI5UR=RI SOCIAL.
A!igurţii !i!temului pu+lic u dreptul , <n fră de pen!ie , l >
E indemni*ţie pentru incpcitte temporră de muncă , cu*tă de +oli
o+işnuite !u de ccidente <n fr muncii , +oli profe!ionle şi ccidente
de muncă ?
+E pre!tţii pentru prevenire <m+olnăvirilor şi recuperre cpcităţii de
muncă ?
cE indemni*ţie pentru mternitte ?
dE indemni*ţie pentru creştere copilului !u <ngri:ire copilului +olnv ?
eE :utor de dece! .
/&
1O!UL !. CALCUL
Fenefici*ă de ce!te drepturi !igurţii cre u un !tgiu de coti*re de cel
puţin ş!e luni , reli*t <n ultimile 1& luni nteriore producerii ri!cului .
A!igurţii cu contrct individul de muncă pe durtă determintă , +enefici*ă de
ce!te drepturi , dcă <ndepline!c condiţi de !tgiu de coti*re de cel puţin 1& luni
coti*te <n ultimile &/ de luni nteriore producerii ri!cului .
A!igurţii +enefici*ă de indemni*ţie pentru incpcitte temporră de
muncă , fără condiţii de !tgiu de coti*re , <n c*ul ccidentelor de muncă , +olilor
profe!ionle , urgenţelor medico;c.irurgicle , tu+erculo*ei şi +olilor infecto;
contgio!e din grup A .
F* de clcul indemni*ţiilor de !igurări !ocile !e determină c medie
veniturilor lunre din ultimile ş!e luni , pe +* căror !; !t+ilit contri+uţi
individulă de !igurări !ocile <n lunile re!pective .
6n !ituţi <n cre !tgiul de coti*re e!te mi mic de ş!e luni , +* de clcul
indemni*ţiilor de !igurări !ocile o con!tituie medi veniturilor lunre l cre !;
clculte contri+uţi de !igurări !ocile din lunile re!pective !u , după c* , venitul
lunr din prim lună de ctivitte pentru cre !; !t+ilit !ă !e plăte!că contri+uţi de
!igurări !ocile .
2tgiul de coti*re nece!r !e con!ideră reli*t dcă <n intervlul de 1& luni
nteriore producerii ri!cului e5i!tă un număr de 3 luni de !tgiu de coti*re potrivit
legii . 6n c* contrr , !tgiul de coti*re !e con!ideră reli*t dcă prin <n!umre
periodelor ce con!tituie !tgiul de coti*re din ultimele 1& luni nteriore producerii
ri!cului re*ultă un număr de *ile de !tgiu de coti*re cel puţin egl cu numărul totl
de *ile lucrătore din ultimele 3 luni nteriore producerii ri!cului . Pentru
determinre !tgiului de coti*re nece!r !e urme*ă procedur menţiontă nterior ,
utili*=nd c periode 1& luni coti*te din ultimele &/ luni nteriore producerii
ri!cului .
-5emplul nr. 1 7 !ituţie <n cre e5i!tă 3 luni integrle de !tgiu de coti*re 7

/(
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
lun 1& 11 1, ' % # 3 1 / ( & 1
*ile lucrătore 1' && &( &, &( && &1 && &, && &, &1
*ile de !tgiu 1' 1' 13 &, 1( 1 &1 && 1, && &, 13
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
;lun 1 repre*intă prim lună nterioră producerii ri!cului ?
;lun 1& repre*intă 1&; lună nterioră producerii ri!cului .
6n ce!t c* , condiţi de !tgiu de coti*re e!te reli*tă , <ntruc=t !e con!ttă că
e5i!tă 3 luni integrle de !tgiu de coti*re Dlunile &, (, 1, 3, ', 1&E .
-5emplul nr. & 7!ituţie <n cre nu e5i!tă 3 luni integrle de !tgiu de coti*re;
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
lun 1& 11 1, ' % # 3 1 / ( & 1
*ile lucrătore 1' && &( &, &( && &1 && &, && &, &1
*ile de !tgiu 1, 1' 13 1, 1( 1 &1 && 1, && &, 13
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6n ce!t c* !e i <n con!iderre period ultimelor 3 luni nteriore producerii
ri!cului Dlunile 1;3E. Bumărul totl de *ile lucrătore din ce!tă periodă e!te de 1&3
de *ile , ir numărul de *ile de !tgiu e!te de 111 *ile . Diferenţ e!te de 11 *ile . 6n
ce!t e5emplu , pentru complet !tgiul de coti*re nece!r de 1&3 de *ile !e iu <n
clcul 11 *ile de !tgiu de coti*re din lunile #;1& D1 *ile din lun # , re!pectiv 1, *ile
din lun % E . A!tfel !e con!tituie !tgiul de coti*re nece!r pentru de!c.idere
drepturilor .
Indemni*ţiile de !igurări !ocile , indiferent de fondurile din cre !e !uportă , !e
plăte!c pentru numărul de *ile lucrătore din durtele e5primte <n *ile clendri!tice
le concediilor medicle !u le concediilor pentru creştere copilului .
F* de clcul l indemni*ţiilor de !igurări !ocile !e determină c medie
veniturilor lunre din ultimile 3 luni pe +* căror !; c.itt contri+uţi individulă
de !igurări !ocile <n lunile re!pective . 0edi *ilnică +*ei de clcul l
indemni*ţiilor de !igurări !ocile !e determină c rport <ntre !um veniturilor
reli*te <n ultimele 3 luni pe +* căror !; c.itt contri+uţi individulă de
!igurări !ocile şi numărul totl de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi <n ce!tă
periodă , !tfel >

//
80*+ci I !um C > BTN 8 ,
<n cre >
0*+ci I medi *ilnică +*ei de clcul l indemni*ţiilor de !igurări !ocile ?
2um C I !um veniturilor din ultimele 3 luni pe +* căror !; c.itt contri+uţi
individulă de !igurări !ocile ?
BTN I numărul totl de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi <n ce!tă periodă .
Bumărul de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi <n ce!tă periodă , nu
pote fi mi mre dec=t numărul *ilelor lucrătore core!pun*ătore fiecărei luni din
period lută <n con!iderre pentru +* de clcul . -5cepţi o con!tituie !igurţii
prevă*uţi l rt.'% lin. D/E din lege , cre +enefici*ă de indemni*ţii pentru
incpcitte temporră de muncă fără condiţii de !tgiu de coti*re , <n !ituţi <n cre
!tgiul de coti*re e!te mi mic de ş!e luni . 6n ce!te c*uri , +* de clcul
indemni*ţiilor o con!tituie medi veniturilor lunre l cre !; c.itt contri+uţi de
!igurări !ocile din lunile re!pective !u , după c* , venitul lunr din prim lună de
ctivitte pentru cre !; !t+ilit !ă !e plăte!că contri+uţi de !igurări !ocile .
Cuntumul indemni*ţiilor de !igurări !ocile e!te egl cu produ!ul dintre medi
*ilnică şi procentele prevă*ute de lege , multiplict cu numărul de *ile lucrătore din
concediul medicl !u din concediul pentru creştere copilului , !tfel >
8Ci I 0*+ci 5 "J BNLC0 8 ,
<n cre >
Ci I cuntumul indemni*ţiilor de !igurări !ocile ?
0*+ci I medi *ilnică +*ei de clcul l indemni*ţiilor de !igurări !ocile ?
BNLC0 I numărul de *ile lucrătore din concediul medicl !u din concediul pentru
creştere copilului .
-5emplul nr . 1
;lei;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lun 1 & ( / 1 3
/1
C (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,,
BN &1 1' &1 &, &1 &,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<n cre >
BN I numărul de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi , pe fiecre lună din +* de
clcul .
2um C I 3 5 (.1,,.,,, I1%.3,,.,,, lei
BTN I &1 O 1' O &1 O &, O &1 O &, I 1&& de *ile
0*+ci I 1%.3,,.,,, lei > 1&& I 11&./1' , ,& lei ...J I #1 J D conform rt.1,% lin.D1E
din lege E
BNLC0 I && de *ile Dconcediu medicl pe <ntreg lună E ?
Ci I 0*+ci 5 "J 5 BNLC0 I 11&./1',,& lei 5 #1J 5 && I &.111.1#(, ' lei , <ntregit
l &.113.,,, lei conform rt.1'1 din lege .
-5emplul nr. &
;lei;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lun 1 & ( / 1 3
C (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,, (.1,,.,,,
BN &1 1' &1 1LE &1 &,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LE 6n lun /; per!on vut 11 *ile de concediu medicl !u concediu de !tudii ,
re!pective 1 *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi de !igurări !ocile .
<n cre >
BN I numărul de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi , pe fiecre lună din +* de
clcul .
2um C I 1 5 (.1,,.,,, lei O ##1.,,, lei I 13.&#1.,,, lei
BTN I &1 O 1' O &1 O 1 O &1 O &, I 1,# *ile
/3
0*+ci I 13.&#1.,,, lei > 1,# I 11&.1,&,% lei "J I #1J Dconform rt.1,% lin.D1E
din lege E
BNLC0 I && de *ile D concediu medicl pe <ntreg lună E
Ci I 0*+ci 5 "J 5 BNLC0 I 11&.1,&,% lei 5 #1 J 5 && I &.1,'.3'3,& lei , <ntregit
l &.11,.,,, lei conform rt.1'1 din lege .
-5emplul nr . (
;lei;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lun 1 & ( / 1 3
C &.(3&.,,, &.1#,.,,, &.(3&.,,, &.(&1.,,, &.(3&.,,, &.(&1.,,,
BN 13LE 1/LE 13LE 11LE 13LE 11LE
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

LE 6n fiecre din cele 3 luni per!on vut c=te 1 *ile de concediu medicl !u
concediu de !tudii .
<n cre >
BN I numărul de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi , pe fiecre lună din +* de
clcul .
2um C I ( 5 &.(3&.,,, lei O & 5 &.(&1.,,, lei O &.1#,.,,, lei I 1(.',3.,,, lei
BTN I 13 O 1/ O 13 O 11 O 13 O 11 I '& de *ile
0*+ci I 1(.',3.,,, lei > '& I 111.11&,1# lei"J I #1 J Dconform rt. 1,% lin. D1E
din lege E
BNLC0 I && de *ile Dconcediu medicl pe <ntreg lună E
Ci I 0*+ci 5 "J 5 BNLC0 I 111.11&,1# lei 5 #1J 5 && I &./'/.,1,,' <ntregit l
&./'1.,,, lei conform rt. 1'1 din lege .
-5emplul nr. / 7 pentru c*urile prevă*ute l rt. '% lin.D/E din lege
;lei;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
lun 1LE & ( / 1 3
/#
C (.1,,.,,, ; ; ; ; ;
BN &1 ; ; ; ; ;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LE Per!on re!pectivă re un !tgiu de coti*re de o lună .
<n cre >
BN I numărul de *ile pentru cre !; c.itt contri+uţi pe lun re!pectivă !u pentru
cre !; !t+ilit !ă !e plăte!că contri+uţi .
2um C I 1 5 (.1,,.,,, lei I (.1,,.,,, lei
BTN I &1 de *ile
0*+ci I (.1,,.,,, lei > &1 I 1/#.31',,1 lei "J I #1 J Dconform rt.1,% lin.D1E din
lege E
BNLC0 I && de *ile Dconcediu medicl pe <ntreg lună E
Ci I 0*+ci 5 " J 5 BNLC0 I 1/#.31'.,1 lei 5 #1 J 5 && I &./(1.#1/,/ lei ,
<ntregit l &./(3.,,, lei conform rt.1'1 din lege .
IN!.1NICABIA P.NTRU INCAPACITAT. T.1PORAR= !. 1UNC=
6n !i!temul pu+lic, !igurţii +enefici*ă de concediu medical şi de
indemni*ţie pentru incpcitte temporră de muncă , dcă dovede!c incpcitte
temporră de muncă printr;un certificte medicl , eli+ert conform reglementărilor <n
vigore .
Indemni*ţi pentru incpcitte temporră de muncă !e !uportă !tfel >
A.de către ng:tor , <n funcţie de numărul de ng:ţi vut l dt ivirii
incpcităţii de muncă , !tfel
E p=nă l &, de ng:ţi , din /; *i p=nă <n 1,; *i de incpcitte
temporră de muncă ?
+E <ntre &1;1,, de ng:ţi , din /; *i p=nă <n 11; *i de incpcitte
temporră de muncă ?
cE pe!te 1,, de ng:ţi , din /; *i p=nă <n &,; *i de incpcitte
temporră de muncă .
/%
F .de +ugetul !igurărilor !ocile de !tt , <ncep=nd cu >
E /; *i de incpcitte temporră de muncă ,
+E *iu următore celor !uportte de ng:tor , conform lit. A, şi p=nă l dt
<ncetării incpcităţii temporre de muncă !u pen!ionării .
Durt de cordre indemni*ţiei pentru incpcitte temporră de muncă
e!te de cel mult 1%, de *ile <n intervl de un n , !ocotit din prim *i de <m+olnăvire .
6ncep=nd cu ',; *i , concediul medicl !e pote prelungi p=nă l 1%, de *ile , cu
vi*ul medicului e5pert l !igurărilor !ocile .
Durt de cordre indemni*ţiei temporră de muncă e!te mi mre <n c*ul
unor +oli !pecile şi !e diferenţi*ă !tfel >
E un n , <n intervlul ultimilor doi ni , pentru tu+erculo*ă pulmonră şi
unele +oli crdiov!culre , !t+ilite de CBPA2 cu cordul 0ini!terului 0uncii şi
Protecţiei 2ocile ?
+E un n , cu drept de prelungire p=nă l un n şi :umătte de către medicl
e5pert l !igurărilor !ocile , <n intervlul ultimilor doi ni , pentru tu+erculo*
meningelă , peritonelă şi urogenitlă , inclu!ive glndelor !uprrenle , precum şi
2IDA şi cncer de orice tip, <n funcţie de !tdiul +olii ?
E un n şi :umt9te, <n intervlul ultimilor doi ni, pentru tu+erculo*9
pulmonr9 opert9 şi o!teorticult9 ?
+E şşe luni, cu po!i+ilitte de prelungire p9n9 l un n, <n intervlul ultimilor
doi ni, pentru lte forme de tu+erculo*ă e5trpulmonră , cu vi*ul medicului e5pert
l !igurărilor !ocile.
A!igurţii c9ror incpcitte temporr9 de munc9 !urvenit <n timpul
concediului de odi.nă !u l concediului fără pltă +enefici*ă de indemni*ţii
pentru incpcitte temporră de muncă , concediile fiind <ntrerupte , urm=nd c *ilele
neefectute ! fie reprogrmte.
Cuntumul indemni*ţiei pentru incpcitte temporră de muncă !e
determină prin plicre unui procent de #1 J l +* de clcul !t+ilită mi !u! .
Ace!te indemni*ţii Dlit. E , +E şi cE !e !uportă integrl din +ugetul !igurărilor
!ocil de !tt .
IN!.1NICABIA !. 1AT.RNITAT.
A!igurtele u dreptul , pe o periodă de 1&3 *ile clendri!tice , l concediu
pentru !rcină şi lău*ie , periodă <n cre +enefici*ă de indemni*ţie de mternitte .
/'
De celeşi drepturi +enefici*ă şi femeile cre u <ncett plt contri+uţiei de
!igurări !ocile , <n condiţiile pre*entei legi , dr cre n!c <n termen de ' luni de l
dt pierderii clităţii de !igurt .
Concediul pentru !rcină !e cordă pe o periodă de 3( de *ile <ninte de
nştere , ir concediul pentru lău*ie pe o periodă de 3( de *ile dup nştere .
Concediile pentru !rcină şi lău*ie !e compen!e*ă <ntre ele , <n funcţie de
recomndre medicului şi de opţiune per!onei +eneficire .
Per!onele cu .ndicp !igurte +enefici*ă , l cerere , de concediu de
!rcină şi lău*ie , <ncep=nd cu lun ş!e de !rcină .
6n c*ul <n cre copilul !e nşte mort !u more <n period concediului de
lău*ie , indemni*ţi de mternitte !e cordă pe totă durt ce!tui .
6ncep=nd cu ,1.,1.&,,/ , indemni*ţi pentru creştere copilului e!te de %1J
din !lriul mediu +rut pe economie .Ace!tă indemni*ţie e!te !cutită de impo*itul
pe venit , conform Codului )i!cl .
IN!.1NICABIA P.NTRU CR.DT.R.A COPILULUI SAU
:N5RIEIR.A COPILULUI (OLNAF
A!igurţii u dreptul l >
E indemni*ţie pentru creştere copilului p=nă l <mplinire v=r!tei de doi
ni , şi <n c*ul copilui cu .ndicp , p=nă l <mplinire v=r!tei de trei ni ?
+E indemni*tţie pentru <ngri:ire copilului +olnv <n v=r!tă de p=nă l şpte
ni , ir <n c*ul copilului cu .ndicp , pentru fecţiunile intercurente , p=nă l
<mplinire v=r!tei de 1% ni .
Ace!te indemni*ţii !e !uportă integrl din +ugetul !igurărilor !ocile de !tt .
Indemni*ţi pentru creştere copilului p=nă l <mplinire v=r!tei de doi ni !e
cordă , l cerere , pe +* livretului de fmilie .
Indemni*ţi pentru creştere copilului cu .ndicp p=nă l <mplinire v=r!tei
de ( ni !e cordă , l cerere , pe +* livretului de fmilie şi certifictului de
per!onă cu .ndicp, emi!e <n condiţiile legii .
Indemni*ţi pentru <ngri:ire copilului +olnv <n v=r!tă de p=nă l şpte ni!
u copilului cu .ndicp cu fecţiuni intercurente p=nă l <mplinire v=r!tei de 1%
ni !e cordă pe +* certifictului de concediu medicl eli+ert de medicul de fmilie
şi certifictului pentru per!onele cu .ndicp emi! , <n condiţiile legii , după c* .
1,
Durt de cordre indemni*ţiei e!te de 1/ *ile clendri!tice pe n pentru
un copil , cu e5cepţi !ituţiilor <n cre copilul contrcte*ă +oli contgio!e , e!te
imo+ili*t <n prt gip!t !u e!te !upu! unor intervenţii c.irurgicle ? durt
concediului medicl <n ce!te c*uri v fi !t+ilită de medicul de fmilie .
Cuntumul lunr l indemni*ţiei e!te de %1J din +* de clcul .
AEUTORUL !. !.C.S
6n c*ul dece!ului !igurtului !u l pen!ionrului , +enefici*ă de :utor de
dece! o !ingură per!onă cre pote fi , după c* , copilul , părintele , tutorele ,
curtorul , moştenitorul , <n conditiile dreptului comun , !u , <n lip! ce!tei ,
per!on cre dovedeşte că !uportt c.eltuielile oc*ionte de dece! .
Cuntumul :utorului de dece! !e !t+ileşte nnul prin lege +ugetului !igurărilor
!ocile de !tt şi nu pote fi mi mic dec=t vlore !lriului mediu +rut pe economie
progno*t şi făcut pu+lic de căte CBPA2 .
ALT. !ISPOCIBII PRIFIN! !R.PTURIL. !. ASI5UR=RI SOCIAL.
Clculul şi plt indemni*ţiilor de !igurări !ocile !e fc pe +*
certifictului medicl emi! <n condiţiile legii , cre con!tituie ordin de pltă .
Clculul şi plt indemni*ţiilor de !igurări !ocile !e fc lunr de către >
L ng:tor , cel mi t=r*iu o dtă cu lic.idre drepturilor !lrile pe lun
re!pectivă ?
L in!tituţi cre dmini!tre*ă +ugetul )ondului pentru plt :utorului de
şom: , <n termen de trei *ile de l dt depunerii cerifictului medicl , pentru
şomeri ?
L c! teritorilă de pen!ii , <n termen de trei *ile de l dt depunerii
certifictului medicl .
Indemni*ţiile şi :utorele !igurări !ocile pot fi !olicitte , pe +* ctelor
:u!tifictive , <n termenul de pre!cripţie de trei ni , clculte de l dt l cre
+eneficirul er <n drept !ă le !olicite .
11
R=SPUN!.R.A EURI!IC=
6ncălcre prevederilor legii , trge ră!pundere mterilă , civilă , contrvenţionlă
!u penlă , după c* .
IN,RACBIUNI
)pt per!onei cre di!pune utili*re <n lte !copuri şi nevirre l +ugetul
!igurărilor !ocile de !tt contri+uţiei de !igurări !ocile , reţinută de l !igurt ,
con!tituie infrcţiune şi !e pedep!eşte cu <nc.i!ore de l ş!e luni l doi ni! u cu
mendă .
Completre formulrelor tip privind contri+uţi de !igurări !ocile de către
funcţionr cu dte nerele , v=nd c effect denturre evidenţelor privind !igurţii ,
!tgiul de coti*re !u contri+uţi de !igurări !ocile ori efecture de c.eltuieli
ne:u!tifictive din +ugetul !igurărilor !ocile de !tt con!tituie infrcţiune de fl!
intellectul şi !e pedep!eşte potrivit prevederilor Codului penl .
CONTRAF.NBII
Con!tituie contrvenţii următorele fpte , dcă nu !unt !ăv=rşite <n !tfel de
condiţii <nc=t , potrivit legii penle , !ă con!tituie infrcţiuni >
Enedepunere l termen declrţiei ?
+E nere!pectre coteor de contri+uţie de !igurări !ocile !t+ilite ?
cE nere!pectre metodologiei de <ncdrre <n condiţii deo!e+ite de muncă ?
dE nere!pectre prevederilor privind +* de clcul contri+uţiei de !igurări
!ocile ?
eE nere!pectre prevederilor privind m:orările de <nt=r*iere l plt
contri+uţiei de !igurări !ocile ?
fE nere!pectre prevederilor privind o+ligţi nunţării modificărilor
!urvenite pentru cordre pen!iei ?
gE nec.itre de către ng:tor indemni*ţiilor de !igurări !ocile cre !e
!uportă din fonduri proprii ?
1&
.E clculul şi plt erontă le indemni*ţiilor şi :utorelor de !igurări
!ocile de
către in!tituţi cre efectue*ă plt ?
iE nevirre , <n condiţiile legii , l +igetul !igurărilor !ocile de !tt
contri+uţiei de !igurări !ocile ?
:E refu*ul de pune l di!po*iţie orgnelor de control le CBPA2 şi le
c!elor teritorile de pen!ii documentele :u!tifictive şi ctele de evidenţă nece!re <n
vedere !t+ilirii o+ligţiilor !ocile .
Con!ttre contrvenţiilor şi plicre men*ilor !e fc de orgnelle de control le
CBPA2 şi le c!elor teritorile de pen!ii .
&&+& Le#ea sănătăţii
Lege 1/1 8 &/ iulie 1''# modifictă şi OU4 11, din (, octom+rie &,,&
reglemente*ă !ituţi !i!temului de finnţre şi ocrotire !ănătăţii populţiei .
A!igurările !ocile de !ănătte !unt o+ligtorii c un !P!tem unitr , pe +*
următorelor principii >
E legere li+eră c!ei de !igurări de !ănătte ?
+E !olidritte şi !u+!idiritte <n colectre şi utili*re fondurilor ?
cE leger li+eră de către !igurţi medicului de fmilie , medicului
!pecili!t din m+ultoriu şi unităţii !nitre ?
dE prticipre o+ligtorie l plt contri+uţiei de !igurări de !ănătte pentru
formre fondului nţionl unic de !igurări !ocile de !ănătte ?
eE prticipre per!onelor !igurte , !ttului şi ng:torilor l
mngementul fondului nţionl unic de !igurări !ocile de !ănătte ?
fE cordre unui pc.et de !ervicii medicle de +*ă , <n mod ec.it+il şi
nedi!crimintoriu , oricărui !igurt ?
gE trn!prenţ ctivităţii !i!temului de !igurări !ocile de !ănătte .
)ondul nţionl unicde !igurări !ocile de !ănătte e!te un fond !pecil cre !e
con!tituie din contri+uţi de !igurări !ocile de !ănătte , !uporttă de !igurţi , de
per!onele fi*ice şi :uridice cre ng:e*ă per!onl !lrit , din !u+venţii de l
1(
+ugetul de !tt , precum şi din lte !ur!e 7 donţii , !pon!ori*ări , do+=n*i , potrivit
legii .
Con!tituire fondului şi dmini!trre fondului !e fce , <n condiţiile legii , de către
C! Bţionlă de A!igurări de 2ănătte DCBA2E , şi , re!pectiv , prin c!ele de
!igurări !ocile de !ănătte :udeţene şi municipiului Fucureşti , inclu!ive prin C!
A!igurărilor de 2ănătte 0ini!terului Lucrărilor Pu+lice , Trn!porturilor şi
Locuinţei şi C! A!igurărilor de 2ănătte Apărării , Ordinii Pu+lice , 2igurnţei
Bţionle şi Autorităţii Qudecătoreşti .
P.RSOAN.L. ASI5URAT.
2unt !igurţi toţi cetăţenii rom=ni cu domiciliul <n ţră , precum şi cetăţenii
!trăini şi ptri*ii cre u domiciliul !u reşedinţ <n $om=ni . 6n ce!tă clitte u
o+ligţi plăţii contri+uţiei de !igurre potrivit prevederilor pre*entei ordonnţe de
urgenţă .
Clitte de !igurt !e dovedeşte cu un document :u!tifictiv , deverinţă !u crnet
de !igurt , eli+ert prin gri: c!ei l cre !te <n!cri! !igurtul .
Următorele ctegorii de per!one +enefici*ă de !igurre , fără plt contri+uţiei >
E toţi copiii p=nă l v=r!t de 1% ni , tinerii de l 1% ni p=nă l v=r!t de &3
de ni , dcă !unt elevi , ucenici !u !tudenţi şi dcă nu reli*e*ă venituri din muncă ?
+E !oţul , !oţi şi părinţii fără venituri proprii , flţi <n <ntreţinere unei
per!one !igurte ?
cE per!onele le căror drepturi !unt !t+ilite prin Decretul;lege nr. 11%81'',
privind cordre unor drepturi per!onelor per!ecutte din motive politice de
dicttur in!turtă cu <ncepere de l 3 mrtie 1'/1 , precum şi celor deportte <n
!trăinătte ori con!tituite <n pri*onieri , repu+lict , cu modificările şi completările
ulteriore , prin Ordonnţ 4uvernului nr. 1,181''' privind cordre unor drepturi
per!onelor per!ecutte de către regimurile in!turte <n $om=ni cu <ncepere de l 3
!eptem+rie 1'/, p=nă l 3 mrtie 1'/1 din motive entice , pro+tă prin Lege nr.
1%'8&,,, , cu modificările şi completările ulteriore , prin Lege nr. //81''/ privind
veternii de ră*+oi , precum şi unele drepturi ele invli*ilor şi văduvelor de ră*+oi ,
repu+lictă , precum şi per!onelor prevă*ute l rt. & din Lege nr. /&81'', pentru
cin!tire eroilor;mrtiri şi cordre unor drepturi urmşilor ce!tor , răniţilor ,
1/
precum şi luptătorilor pentru victori $evoluţiei din decem+rie 1'%' , repu+lictă , cu
modificările şi completările ulteriore , dcă nu reli*e*ă lte venituri dec=t cele
provenite din drepturile +ăneşti cordte de ce!te legi , precum şi cele provenite din
pen!ii ?
dE per!onele cu .ndicp cre nu reli*e*ă venituri din muncă , pen!ie !u
lte !ur!e şi !e flă <n <ngri:ire fmiliei ?
eE pen!ionrii de !igurări !ocile , pen!ionrii militri , pen!ionrii I.O.C.$.
şi lte ctegorii de pen!ionri ?
fE +olnvii cu fecţiuni inclu!e <n progrmele nţionle de !ănătte !t+ilite de
0ini!terul 2ănătăţii şi )miliei , p=nă l vindecre re!pectivei fecţiuni , dcă nu
reli*e*ă venituri din muncă , pen!ie !u din lte re!ur!e ?
gE femeile <n!ărcinte !u lău*ele , dcă nu u nici un venit !u u venituri !u+
!lriul de +*ă minim +rut pe ţră ?
.E per!onele cre fc prte dintr;o fmilie cre re dreptul l :utor !ocil ,
potrivit Legii nr./138&,,1 privind venitul minim grntt , cu modificările şi
completările ulteriore ?
iE per!onele cre !e flă <n e5ecutre mă!urilor prevă*ute <n rt. 1,1, 11( şi
11/ din Codul penl , per!onele cre !e flă <n period de m=nre !u <ntrerupere
e5ecutării pedep!ei privtive de li+ertte , dcă nu u venituri .
2unt !igurte per!onele flte <n un din următorele !ituţii, pe durt
ce!tei , cu plt contri+uţiei din lte !ur!e >
E !ti!fc !erviciu militr <n termen ?
+E !e flă <n concediu medicl , <n concediul medicl pentru !rcină şi lău*ie
!u <n concediu medicl pentru <ngri:ire copilului +olnv <n v=r!tă de p=nă l # ni ?
cE e5ecută o pedep!ă privtivă !u !e flă <n rre!t preventive ?
dE per!onele cre +enefici*ă de indemni*tie de şom: !u , după c* , de
locţie de !pri:in .
O+ligţi virării contri+uţiei pentru !igurările !ocile de !ănătte revine
per!onei :uridice !u fi*ice cre ng:e*ă per!one cu contrct individul de muncă
!u convenţie civilă , precum şi per!onelor fi*ice , după c* .
11
Per!onele :uridice !u fi*ice l cre <şi de!fşoră ctivitte !igurţii !unt o+ligte
!ă depună l c!ele de !igurări , declaraţii privind obligaţiile ce le revin fţă de fond .
!R.PTURIL. DI O(LI5ABIIL. ASI5URABILOR
A!igurţii u următorele drepturi >
E !ă legă medicul de fmilie , medicul !pecili!t din m+ultoriu , unitte
!pitlice!că ce le v cord !ervicii medicl , precum şi c! de !ănătte l cre !e
!igură ?
+E !ă fie <n!crişi pe li!t unui medic de fmile pe cre <l !olicită , dcă
<ndepline!c tote condiţiile pre*entei ordonnţe , !uport=nd c.eltuielile de trn!port
dcă opţiune e!te pentru un medic din ltă loclitte ?
cE !ă <şi !c.im+e medicul de fmilie le! numi după e5pirre cel puţin trei
luni de l dt <n!crierii pe li!tele ce!tui ?
dE !ă +eneficie*e de !ervicii medicle , medicmente , mterile !nitre şi
di!po*itive medicle ţn mod nedi!crimintoriu , <n condiţiile legii ?
eE !ă li !e efectue*e cel puţin un control profilctic <n fiecre n , <n funcţie de
!e5 şi de grup de v=r!tă cărei <i prţin ?
fE !ă +eneficie*e de !ervicii de !i!tenţă mediclă preventivă şi de promovre
!ănătăţii , inclu!iv pentru depi!tre precoce +olilor ?
gE !ă +eneficie*e de !ervicii medicle <n m+ultorii şi !pitle creditte ?
.E E !ă +eneficie*e de !ervicii medicle de urgenţă ?
iE !ă +eneficie*e de unele !ervicii de !i!tenţă !tomtologică ?
:E !ă +eneficie*e de trtment fi*ioterpeutic şi de recuperre ?
KE !ă +eneficie*e de di!po*itive medicle şi lte mterile !pecifice ?
lE !ă +eneficie*e de !ervicii şi <ndri:iri medicle l domiciliu .
O+ligţiile !igurţilor pentru pute +enefici de drepturile prevă*ute mi
!u! !unt următorele >
E !ă !e <n!crie pe li!t unui medic de fmilie creditt potrivit legii ?
13
+E !ă nunţe medicul de fmilie ori de c=te ori pr modificări <n !tre lor de
!ănătte ?
cE !ă !e pre*inte l controlele profilctice şi periodice !t+ilite prin
contrctul;cdru ?
dE !ă nunţe <n termen de 11 *ile medicul de fmilie şi c! de !igurări
!upr modificărilor dtelor de identitte !u modificărilor referitore l <ncdrre lor
<ntr;o numită ctegorie de !igurţi ?
eE !ă re!pecte cu !tricteţe trtmentul şi indicţiile medicului ?
fE !ă i+ o conduită civili*tă fţă de per!onlul medico;!nitr ?
gE !ă c.ite contri+uţi dtortă fondului şi !um repre*ent=nd diferenţ dintre
trifele cceptte l pltă de !i!temul de !igurări !ocile de !ănătte şi cele prcticte
pe piţă , denumită <n continure copltă , <n condiţiile !t+ilite prin contrctul;cdru ?
.E !ă pre*inte furni*orilor de !ervicii medicle documentele :u!tifictive ce
te!tă clitte de !igurt .
2ervicii medicle !uportte din fondul nţionl unic de !igurări de !ănătte >
L 2ervicii medicle profilctice ?
L 2ervicii medicle curtive ?
L 0edicmente , mterile !nitre , di!po*itive medicle şi lte mi:loce terpeutice ?
L 2ervicii medicle şi de <ngri:iri l domiciliu ?
L Alte !ervicii !pecile .
,INANBAR.A S.RFICIILOR 1.!ICAL.
Con!tituire fondului nţionl unic de !igurări de !ănătte
)ondul !e forme*ă din >
E contri+uţii le per!onelor fi*ice şi :uridice ?
+E!u+venţii de l +ugetul de !tt ?
cE do+=n*i , donţii , !pon!ori*ări şi lte venituri , <n condiţiile legii .
Per!on !igurtă re o+ligţi plăţii unei contri+uţii +ăneşti lunre pentru
!igurările de !ănătte . Contri+uţi lunră per!onei !igurte !e !t+ileşte !u+
form unei cote de 3,1J , cre !e plică !upr >
E veniturilor din !lrii cre !e !upun impo*itului pe venit ?
1#
+E veniturilor din ctivităţi de!făşurte de per!one cre e5ercită profe!ii
li+erle !u utori*te potrivit legii , !ă de!făşore ctivităţi independente ?
cE veniturilor din gricultură şi !ilvicultură , !t+ilite potrivit normelor de venit
pentru per!onele fi*ice cre nu u clitte de ng:tor şi nu !e incdre*ă l lit.+E ?
dE indemni*ţiilor de şom: şi locţiilor de !pri:in ?
eE veniturilor din cedre folo!inţei +unurilor , veniturilor din dividende şi
do+=n*i şi ltor venituri cre !e !upun impo*itului pe venit numi <n c*ul <n cre nu
reli*e*ă venituri de ntur celor pre*entte l lit. E;dE .
6n c*ul per!onelor cre reli*e*ă venituri !u+ nivelul !lriului de +*ă minim +rut
pe ţră şi cre nu fc prte din fmiliile +eneficire de :utor !ocil , contri+uţi lunră
de 3,1J dtortă !e clcule*ă !upr !umei repre*ent=nd o treime din !lriul de
+*ă minim +rut pe ţră .
Contri+uţiile !e plăte!c !tfel >
E lunr , pentru cele prevă*ute l lit. E şi dE ?
+E trime!tril , pentru cele prevă*ute l lit. +E şi cE ?
cE nul , pentru cele prevă*ute l lit. eE .
Per!onele :uridice !u fi*ice l cre <şi de!fşoră ctivitte !igurţii u
o+ligţi !ă clcule*e şi !ă vire*e c!ei de !igurări o contri+uţie de #J dtortă
pentru !igurre !ănătăţii per!onlului din unitte re!pectivă .
Potrivit rt. 11 lin. D&E liter +E din Lege nr. 1/181''# , contri+uţi pentru !igurările
!ocile de !ănătte dtortă pentru per!onele prevă*ute l rt. 11 lin. D1E liter +E !e
!uportă de către +ugetul !igurărilor !ocile de !tt pentru <ntreg periodă <n cre
per!on !e flă <n concediu medicl !u <n concediu pentru <ngri:ire copilului
+olnv .
&&0& Le#ea şo$a-ului
L-4-A nr. #3 din 13 inurie &,,& privind !i!temul !igurărilor pentru şom:
şi !timulre ocupării forţei de muncă 7 reglemente*ă mă!urile pentru reli*re
!ttegiilor şi politicilor el+orte <n vedere protecţiei per!onelor pentru ri!cul de
şom: , !igurării unui nivel ridict l ocupării şi dptării forţei de muncă l cerinţele
pieţei muncii..
1%
0ă!urile prevă*ute de pre*ent lege u drept !cop reli*re următorelor
o+iective pe piţ muncii >
E prevenire şom:ului şi com+tere efectelor !ocile le ce!tui ?
+E <ncdrre !u re<ncdrre <n muncă per!onelor <n căutre uni loc de
muncă ?
cE !pri:inire ocupării per!onelor prţin=nd unor ctegorii defvori*te le
populţiei?
dE !igurre eglităţii şn!elor pe piţ muncii ?
eE !timulre şomerilor <n vedere ocupării unui loc de muncă ?
fE !timulre ng:torilor pentru <ncdrre per!onelor <n căutre unui loc
de muncă?
gE <m+unătăţire !tructurii ocupării pe rmuri economice şi *one geogrfice ?
.E creştere mo+ilităţii forţei de muncă <n condiţiile !tructurle cre !e produc
<n economi nţionlă ?
iE protecţi per!onelor <n cdrul !i!temului !igurărilor pentru şom: .
!.,INIBII
RO0-$ 7 per!on cre <ndeplineşte cumultiv următorele condiţii >
E e!te <n căutre unui loc de muncă de l v=r!t de minimum 13 ni şi p=nă
l <ndeplinire condiţiilor de pen!ionre ?
+E !tre de !ănătte şi cpcităţile fi*ice şi p!i.ice o fc ptă pentru pre!tre
unei munci ?
cE nu re loc de muncă , nu reli*e*ă venituri !u reli*e*ă din ctivităţi
utori*te potrivit legii venituri mi mici dec=t indemni*ţi de şom: ce i !;r
cuveni , potrivit pre*entei legi ?
dE e!te di!poni+ilă !ă <ncepă lucrul <n period următore , dcă !;r gă!i un
loc de muncă ?
eE e!te <nregi!trtă l Agenţi Bţionlă pentru Ocupre )orţei de 0uncă !u
l lt furni*or de !ervicii de ocupre , cre funcţione*ă <n condiţiile prevă*ute de lege
.
2TA4IU D- COTINA$- 7 period <n cre !; plătit contri+uţi de !igurări pentru
şom: , t=t de către !igurt , c=t şi de ng:tor !u , după c* , numi de către
!igurt .
1'
A2I4U$AT 7 per!on fi*ică cre reli*e*ă venituri , potrivit legii , şi e!te
!igurtă pentru ri!cul pierderii locului de muncă , prin plt contri+uţiei de !igurări
pentru şom:.
IBD-0BINASI- D- RO0AQ 7 o compen!ţie prţilă veniturilor !igurtului c
urmre pierderii locului de muncă !u veniturilor +!olvenţilor in!tituţiilor de
<nvăţăm=nt şi militrilor cre u efectut !tgiul militr şi cre nu !;u putut <ncdr <n
muncă .
6n !i!temul !igurărilor pentru şom: , !unt !igurte o+ligtoriu , prin efectul legii >
E per!onele cre de!făşoră ctivităţi pe +*ă de contrct individul de
muncă !u per!onele cre de!făşoră ctivităţi e5clu!iv pe +*ă de convenţie civilă şi
cre reli*e*ă un venit +rut pe n clendri!tic ec.ivlent cu nouă !lrii de +*ă
minime +rute pe ţră ?
+E funcţionrii pi+lici şi lte per!one cre de!făşoră ctivităţi pe +* ctului
de numire ?
cE per!onele cre <şi de!făşoră ctivitte <n funcţii elective !u cre !unt
numite <n cdrul utorităţii e5ecutive , legi!ltive ori :udecătoreşti , pe durt
mndtului?
dE militrii ng:ţi pe +*ă de contrct ?
eE per!onele cre u rport de muncă <n clitte de mem+ru coopertor ?
fE lte per!one cre reli*e*ă venituri din ctivităţi de!făşurte potrivit legii şi
cre nu !e regă!e!c <n un din !ituţiile prevă*ute l lit. E;eE .
2e pot !igur <n !i!temul !igurărilor pentru şom: , <n condiţiile pre*entei legi ,
următorele per!one >
E !ocit unic , !ociţi ?
+E dmini!trtori cre u <nc.eit contrcte potrivit legii ?
cE per!one utori*te !ă de!făşore ctivităţi independente ?
dE mem+rii i !ociţiei fmilile ?
eE cetăţeni rom=ni cre lucre*ă <n !trăinătte , conform legii ?
fE lte per!one cre reli*e*ă venituri din ctivităţi de!făşurte potrivit legii
şi cre nu !e regă!e!c <n un dintre !ituţiile prevă*ute l lit. E;eE .
3,
Ang:torii l cre <şi de!făşoră ctivitte per!onele !igurte !unt o+ligţi !ă
depună , <n termen de &1 de *ile clendri!tice de l e5pirre lunii pentru cre !e
dtore*ă contri+uţiile , l genţi pentru ocupre forţei de muncă <n cărei r*ă <şi
u !ediul !u domiciliul , declaraţia lunară privind evidenţa asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj.
STI1ULAR.A AN5AEATORILOR P.NTRU :NCA!RAR.A :N 1UNC= A
DO1.RILOR
2timulre ng:torilor pentru <ncdrre <n mucă şomerilor !e reli*e*ă prin >
E !u+venţionre locurilor de muncă ?
+E cordre de credite <n condiţii vnt:o!e <n vedere creării de noi locuri
de muncă?
cE cordre unor fcilităţi .
SU(F.NBIONAR.A LOCURILOR !. 1UNC=
Din +ugetul !igurărilor pentru şom: şi din lte !ur!e llocte conform
prevederilor legle !e pot !u+venţion c.eltuielile cu forţ de muncă effectute <n
cdrul reli*ării unor progrme cre u c !cop ocupre temporră forţei de muncă
din r=ndul şomerilor , pentru e5ecutre de lucrări şi ctivităţi de intere! pentru
comunităţile locle .
Cuntumul !u+venţiei cordte e!te de #,J din !lriul de +*ă minim +rut pe ţră
pentru fiecre per!onă <ncdrtă cu contrct individul de muncă , din r=ndul
şomerilor .
Ang:torii cre <ncdre*ă <n muncă pe durtă nedetermintă +!olvenţi i unor
in!tituţii de <nvăţăm=nt , prime!c , pe o periodă de 1& luni , pentru fiecre +!olvent ,
o !umă lunră repre*ent=nd un !lriu minim +rut pe ţră <n vigore .
Ang:torii cre <ncdre*ă <n muncă pe durtă nedetermintă +!olvenţi din
r=ndul per!onelor cu .ndicp prime!c , pe o periodă de 1% luni , pentru fiecre
+!olvent , o !umă lunră repre*ent=nd 1,1 !lrii minime +rute pe ţră <n vigore .
31
Ang:torii cre <ncdre*ă +!olvenţi !unt o+ligţi !ă menţină rporturile de
muncă !u de !erviciu le ce!tor cel puţin trei ni de l dt <nc.eierii , ltfel
ng:torii !unt o+ligţi !ă re!tituie <n totlitte , genţiilor pentru ocupre forţei de
muncă !umele <nc!te pentru fiecre +!olvent , plu! do+=d ferentă , clcultă l
nivelul celei cordte de tre*orerie !ttului pentru +ugetul !igurărilor pentru şom: .
Ang:torii cre <ncdre*ă <n muncă pe durtă nedetermintă şomeri <n
v=r!tă de pe!te /1 de ni !u şomeri <ntreţinători unici de fmilii , prime!c lunr , pe o
periodă de 1& luni , pentru fiecre per!onă ng:tă din ce!te ctegorii , o !umă
eglă cu un !lriu minim +rut pe ţră <n vigore , cu o+ligţi menţinerii rporturilor
de muncă !u de !erviciu cel puţin doi ni .
De celeşi fcilităţi +enefici*ă şi ng:torii cre u !u+ 1,, de ng:ţi şi
<ncdre*ă <n muncă pe durtă nedetermintă per!one cu .ndicp , cu o+ligţi
menţinerii rporturilor de muncă !u de !erviciu cel puţin doi ni .
ACOR!AR.A !. CR.!IT. :N CON!IBII AFANTAEOAS.
Pentru crere de noi locuri de muncă prin <nfiinţre de intreprinderi mici şi
mi:locii , unităţi cooperti!te , !ociţii fmilile , precum şi ctivităţi independente
de!făşurte de per!one fi*ice utori*te , !e pot cord , din +ugetul !igurărilor
pentru şom: , credite <n condiţii vnt:o!e .
Creditele !e vor cord <n +* unor proiecte de fe*+ilitte , proporţionl cu
numărul de locuri de muncă ce vor fi <nfiinţte , pentru o periodă de cel mult trei
ni , pentru inve!tiţii , inclu!ive period de grţie de m5imum ş!e luni , şi
re!pective , un n pentru !igurre producţiei , cu o do+=ndă de 1,J din t5 oficilă
!contului , !t+ilită de Fnc Bţionlă $om=niei .
Feneficirii de credite cordte <n condiţiile prevă*ute l lin. D&E tre+uie !ă
<ndepline!că următorele condiţii > E !ă i+ă cel mult &1, de ng:ţi şi8!u mm+rii
coopertori cu rporturi de muncă !u de !erviciu ? +E ctivitte de +*ă !ă !e
reli*e*e <n producţie , !ervicii !u turi!m ? cE pe cel puţin 1,J din locurile de muncă
nou crete !ă fie <ncdrt per!onl provenind din r=ndul şomerilor <nregi!trţi l
genţiile pentru ocupre forţei de muncă ? dE per!onlul <ncdrt <n condiţiile
3&
prevă*ute l lit. cE !ă fie menţinut <n ctivitte cel puţin trei ni ? eE locurile de muncă
vute <n vedere l cordre de credite !ă nu fie locurile de muncă vcnte , re*ultte
<n urm di!poni+ili*ărilor de per!onl <n ultimile 1& luni premergătore <nc.eierii
contrctului de creditre .
R=SPUN!.R.A EURI!IC=
6ncălcre prevederilor legii trge , după c* , ră!pundere di!ciplinră ,
mterilă , civilă , contrvenţionlă !u penlă .
6ncălcre de către ng:tor o+ligţiilor con!t=nd <n !u!trgere de l o+ligţi
privind plt contri+uţiilor l +ugetul !igurărilor pentru şom: , con!ituie infrcţiune
şi !e pedep!eşte cu <nc.i!ore de l ş!e luni l un n !u cu mendă .
$eţinere de către ng:tor de l !lriţi contri+uţiilor dtorte +ugetului
!igurărilor pentru şom: şi nevirre ce!tor <n termen de 11 *ile <n conturile
!t+ilite potrivit reglementărilor <n vigore con!tituie infrcţiune şi !e pedep!eşte cu
<nc.i!ore de l trei luni l ş!e luni !u cu mendă .
&&2& Ordonanţa 4A7&84&*88 pri%ind i$pozitul pe %enit
!.,INIBII
Impozitul pe venitual anual gloal repre*int= !um dtortă de o per!onă
fi*ică pentru veniturile reli*te <ntr;un n fi!cl , determintă prin plicre cotelor
de impunere !upr venitului nul glo+l impo*+il .
!enitual anual gloal impozail repre*intă !um veniturilor nete reli*te din
ctivităţi independente , din !lrii , din cedre folo!inţei +unurilor , precum şi
veniturilor de ceeşi ntură reli*te din !trăinătte , o+ţinute de per!onele fi*ice
rom=ne , din cre !e !cd pierderile fi!cle rportte şi deducerile per!onle .
!enitul rut ferent fiecărei ctegorii de venit cuprinde !umele <nc!te şi
ec.ivlentul <n lei l veniturilor <n ntură .
!enitul net"pierderea pentru fiecre ctegorie de venit repre*intă diferenţ dintre
venitul +rut şi c.eltuielile ferente deducti+ile .
3(
C#eltuielile ae$erente deductiile !unt cele c.eltuieli effectute <n cdrul
ctivităţilor de!făşurte <n !copul reli*ării venitului , <n condiţiile prevă*ute de
legi!lţi <n vigore .
%educerile personale repre*intă o !umă neimpo*+ilă cordtă
contri+u+ilului , cuprin*=nd deducere per!onlă de +*ă şi deduerile per!onle
!uplimentre , <n funcţie de !ituţi proprie !u per!onelor flte <n <ntreţinere .
Creditul $iscal e&tern repre*intă !um plătită <n !trăinătte cu titlu de impo*it
şi recuno!cută <n $om=ni , cre !e deduce din impo*itul pe venit dtort <n $om=ni.
Impozitul $inal e!te impo*itul !t+ilitP !upr ctegoriilor de venituri impu!e
!eprt şi cre nu !e inclu! <n venitul nul glo+l impo*+il .
Ctegorii de venituri cre !e !upun impo*itului pe venit !unt >
;venituri din ctivităţi independente ?
;venituri din !lrii ?
;venituri din cedre folo!inţei +unurilor ?
;venituri din dividende şi do+=*i ?
;venituri din pen!ii , pentru !um ce depăşeşte 1.,,,.,,, lei pe lună ?
;venituri din ctivităţi gricole , definite potrivit legii ?
;lte venituri .
Bu !unt venituri impo*+ile următorele >
;:utorele , indemni*ţiile şi lte forme de !pri:in cu de!tinţie !pecilă , cordte din
+ugetul de !tt , +ugetul !igurărilor !ocile de !tt , +ugetele fondurilor !pecile ,
+ugetele locle şi din lte fonduri pu+lice , precum şi cele de ceeşi ntură primite de
l terţe per!one , cu e5cepţi indemni*ţiilor pentru incpcitte temporră de muncă
, de mternitte şi pentru concediul plătit pentru <ngri:ire copilului <n v=r!tă de p=nă
l doi ni , cre !unt venituri de ntură !lrilă ?
;veniturile !u+ form drurilor cordte copiilor minori i ng:ţilor cu oc*i *ilei
de 1 iunie şi !ăr+ătorilor de !f=rşit de n , precum şi ng:telor cu oc*i *ilei de %
mrtie , <n limit !umei de 1.1,,.,,, pentru fiecre per!onă şi eveniment ?
;:utorele de <nmorm=ntre , :utorele pentru pierderi in!eminte <n go!podăriile
proprii c urmre clmităţilor nturle , precum şi <n c*ul unor +oli grve !u
incur+ile le ng:tului ?
3/
;!umele <nc!te din !igurări de orice fel repre*ent=nd de!păgu+iri , !ume !igurte ,
precum şi e5cedentul re*ultt din fructificre re*ervelor con!tituite din primele
plătite de !igurţi ?
;!umele primite drept de!păgu+iri pentru pgu+e !uportte c urmre clmităţilor
nturle , precum şi pentru c*urile de invliditte !u de dece! , produ!e c urmre
unor cţiuni militre , conform legii ?
;pen!iile I.O.C.$. , !umele fi5e de <ngri:ire pentru pen!ionrii cre u fo!t <ncdrti <n
grdul I de invliditte , precum şi pen!ile , ltele dec=t cele plătite din fonduri
con!tituite prin contri+uţii o+ligtorii l un !i!tem de !igură ri !ocile şi cele
finnţte de l +ugetul de !tt ?
;contrvlore cuponelor ce repre*intă +onuri de vlore ce !e cordă cu titlu
grtuitP per!onelor fi*ice conform di!po*iţiilor legle <n mterie ?
;contrvlore ec.ipmentelor te.nice , ec.ipmentul individul de protecţie şi de
lucru , limentţiei de protecţie , medicmentelor şi mterilelor igienico;!nitre ,
precum şi lte drepturi de protecţie muncii , ce !e cordă potrivit legi!lţiei <n
vigore ?
;!umele !u +unurile primite !u+ form !pon!ori*ării !u mecent ?
;locţi individulă de .rnă cordtă !u+ form tic.etelor de m!ă , !uporttă
integrl de ng:tor şi .rnă cordtă potrivit di!po*iţiilor legle ?
;veniturile o+ţinute c urmre trn!ferului dreptului de propriette !upr +unurilor
imo+ile şi mo+ile corporle din ptrimonil per!onl , e5clu!ive cele o+ţinute din
trn!ferl dreptului de propriette !upr vlorilor mo+ilire şi părţilor !ocile ?
;!umele primite , potrivit di!po*iţiilor legle , pentru coperire c.eltuielilor de
mutre <n intere!ul !erviciului ?
;!umele primite pentru coperire c.eltuielilor de ntur celor de trn!port , c*re ,
indemni*ţiei !u diurnei cordte pe period delegării şi detşării <n ltă loclitte ,
<n ţră şi <n !trăinătte , precum şi <n c*ul depl!ării <n cdrul loclităţii , <n intere!ul
!erviciului , cu e5cepţi celor cordte de per!onele fi*ice fără !cop lucrtive , pe!te
limitele !t+ilite pentru in!tituţiile pu+lice ?
;indemni*ţiile de in!tlre ce !e cordă o !ingură dtă , l <ncdrre <ntr;o unitte
!itută <ntr;o ltă loclitte dec=t ce de domiciliu , <n primul n de ctivitte după
+!olvire !tudiilor , <n limit unui !lriu de +*ă l ng:re , precum şi
indemni*ţiile de in!tlre şi mutre cordte , potrivit legilor !pecile , per!onlului
31
din in!tituţiile pu+lice şi celor cre <şi !t+ile!c domiciliul <n loclităţi din *one
defvori*te !t+ilite potrivit legii , <n cre <şi u locul de muncă ?
;drepturile <n +ni şi <n ntură primite de militrii <n termen , militrii cu termen redu!
, !tudenţii şi elevii militri i in!tituţiilor de <nvăţăm=nt militre şi civile ?
;+ur!ele primite de per!onele cre urme*ă orice formă de şcolri*re !u
perfecţionre profe!ionlă <n cdru in!tituţionli*t ?
;!umele !u +unurile primite cu titlu de moştenire şi donţie ?
;veniturile din gricultură şi !ilvicultură .
2unt venituri !cutite de impo*it pe venit , următorele >
;veniturile mem+rilor mi!iunilor diplomtice şi i po!turilor con!ulre , cu condiţi
reciprocitţii , <n virtute regulilor generle le dreptului internţionl şi prevederilor
unor corduri !pecile l cre $om=ni e!te prte , precum şi veniturile nete <n vlută
cordte per!onlului trimi! <n mi!iune permnentă <n !trăinătte , potrivit legii ?
;veniturile oficililor orgni!melor internţionle reli*te <n cdrul ce!tor orgni!me
c urmre ctivităţii de!făşurte <n $om=ni ? clitte de oficil e!te confirmtă de
0ini!terul Afcerilor -5terne ?
;veniturile per!onelor fi*ice !trăine cre de!făşoră <n $om=ni ctivităţi de
con!ultnţă <n cdrul unor corduri de finnţre <nc.eite de 4uvernul $om=niei cu
lte guverne !u orgni*ţii internţionle guvernmentle ori neguvernmentle ?
;veniturile o+ţinute de core!pondenţii de pre!ă !trăini , cu condiţi reciprocităţii ?
;premiile şi orice lte vnt:e <n +ni şi8!u <n ntură , o+ţinute de elevi şi !tudenţi l
concur!uri interne şi internţionle ?
;premiile o+ţinute de !portivii medliţi l cmpiontele mondile , europene şi l
:ocurile olimpice ?
;!umele repre*ent=nd plăţile compen!torii , clculte pe +* !lriilor medii nete pe
unitte , primite de per!onele le căror contrcte individule de muncă u fo!t
de!făcute c urmre concedierilor collective , cordte potrivit legii ?
;!umele repre*ent=nd plăţile compen!torii , clculte pe +* !oldelor lunre nete ,
cordte cdrelor militre trecute <n re*ervă , c urmre nevoilor de reducere şi de
re!tructurre , precum şi :utorele !t+ilite <n rport cu !old lunră netă , cordte
ce!tor l trecere <n re*ervă !u direct <n retrgere cu drept de pen!ie !u celor cre
nu <ndepline!c condiţiile de pen!ie ?
33
;!umele repre*ent=nd diferenţe de do+=ndă !u+venţiontă l creditele cordte ,
!u+venţiile primite pentru c.i*iţionre de +unuri , precum şi uniformele o+ligtorii
şi drepturile de ec.ipment , potrivit legi!lţiei <n vigore ?
;veniturile repre*ent=nd vnt:ele <n +ni şi8!u <n ntură cordte per!onelor cu
.ndicp , veternilor de ră*+oi , invli*ilor şi văduvelor de ră*+oi , ccidentţilor de
ră*+oi <n fr !erviciului ordont , per!onelor per!ecutte din motive politice de
dicttur in!turtă cu <ncepere de l 3 mrtie 1'/1 , precum şi celor deportte <n
!trăinătte ori con!tituite <n pri*onieri , urmşilor eroilor;mrtiri , răniţilor ,
luptătorilor pentru victori $evoluţiei din decem+rie 1'%' ?
;lte venituri ?
;veniturile din !lrii c urmre ctivităţii de crere de progrme de clcultor ?
<ncdrre <n ctivitte de creţie de progrme pentru clcultor !e fce prin ordin
comun l mini!trului muncii şi !olidrităţii !ocile , l mini!trului comunicţiilor şi
te.nologiei informţiei şi l mini!trului finnţelor pu+lice .
Period impo*+ilă e!te nul fi!cl cre core!punde nului clendri!tic , dr venitul
impo*+il reli*t pe o frcţiune de n !e con!ideră venit nnul impo*+il .
Cenitul din !lrii
2unt con!iderte venituri din !lrii tote veniturile <n +ni şi8!u <n ntură ,
o+ţinute de o per!onă fi*ică ce de!făşoră o ctivitte <n +* unui contrct
individul de muncă , indifferent de period l cre !e referă , de denumire
veniturilor !u de form !u+ cre ele !e cordă , inclu!ive indemni*ţiile pentru
incpcitte temporră de muncă , de mternitte şi pentru concediul de <ngri:ire
copilului <n v=r!tă de p=nă l doi ni .
2unt !imilte !lriilor <n veder impunerii >
;indemni*ţiile din ctivităţi de!făşurte c urmre unei funcţii de demnitte pu+lică
, !t+ilite potrivit legii ?
;drepturile de !oldă lunră , indemni*ţiile , primele , premiile , !porurile şi lte
drepturi le cdrelor militre , cordte potrivit legii ?
;indemni*ţi lunră +rută , precum şi !um din profitul net , cuvenite
dmini!trtorilor l compnii8!ocietăţi nţionle , !ocietăţi comercile l cre !ttul
3#
!u o utoritte dmini!trţiei pu+lice locle e!te cţionr m:oritr , precum şi l
regiile utonome ?
;!umele primite de mem+rii fondtori i !ocietăţilor comercile con!tituite prin
!u+!cipţie pu+lică ?
;veniturile reli*te din <ncdrre <n muncă , c urmre <nc.eierii unei convenţii
civile de pre!tări de !ervicii ?
;!umele primite de repre*entnţii <n dunre generlă cţionrilor , <n con!iliul de
dmini!trţie şi <n comi!i de cen*ori ?
;!umele primite de repre*entnţi <n orgni!me triprtite , conform legii ?
;lte drepturi şi indemni*ţii de ntură !lrilă .
Determinre venitului din !lrii
Venitul brut din !lrii repre*intă !um veniturilor reli*te de !lrit pe fiecre loc
de reli*re venitului .
Venitul net din !lrii !e determină prin deducere din venitul +rut următorelor
c.eltuieli , după c* >
;contri+uţiile o+ligtorii dtorte , potrivit legii , pentru protecţi !ocilă
şomerilor, D1JE?
;pentru !igurările !ocile de !ănătte , D3,1JE ?
;contri+uţi individulă de !igurări !ocile , D',1JE ?
;lte contri+uţii o+ligtorii !t+ilite prin lege , după c* .
Impo*itul lunr !e determină !tfel >
E ;l locul de muncă unde !e flă funcţi de +*ă , prin plicre cotei de 13J !upr
+*ei de clcul determinte c diferenţă <ntre venitul net din !lrii ferent unei luni şi
deducere per!onlă de +*ă cordtă pentru lun re!pectivă ?
+E 7pentru veniturile o+ţinute <n celellte c*uri , prin plicre cotei de 13J !upr
+*ei de clcul , dică !upr !lriului net .
Contri+u+ilii u dreptul l deducere din venitul nul glo+l unor !ume
!u+ formă de deducere personală de bază şi deduceri suplimentare , cordte pentru
fiecre lună periodei impo*+ile .
3%
Deducere per!onlă de +*ă e!te o !umă fi5ă !t+ilită prin cte normtive pro+te
de 0ini!terul de )innţe D <ncep=nd cu lun inurie &,,, fo!t fi5tă l !um de
%,,.,,, lei pe lună , pentru nul &,,( fo!t de 1.%,,.,,, lei , de l 1 inurie &,,/
fo!t de &.,,,.,,, lei , ir <n nul &,,1 , fo!t !t+ilită diferenţit , <n funcţie de venit
şi de per!onele vute <n <ntreţinere E .
Documentele nece!re şi re!pon!+ilităţi >
Plătitorii de !lrii şi de venituri !imilte !lriilor u o+ligţi de clcul şi
de reţine impo*itul ferent veniturilor fiecărei luni , l dt efectuării plăţii ce!tor
venituri , precum şi de ;l vir l +ugetul de !tt p=nă l dt de &1 inclu!iv lunii
următore .
Clculul impo*itului pe veniturile din !lrii !e fce pe +* informţiilor cuprin!e <n
fiş fi!clă .
)iş fi!clă Dne5 11E v fi complettă de plătitorul de venituri cu dtele per!onle
le contri+u+ilului , menţiunile referitore l deducerile per!onle , veniturile din
!lrii o+ţinute şi impo*itul reţinut şi virt <n cur!ul nului , precum şi re*ulttul
regulri*ării impo*itului plătit pe venitul nul !u+ formă de !lrii .
Plătitorul de venituri re o+ligţi !ă complete*e formulrele de )işe fi!cle pe
<ntreg durtă de efecture plăţii !lriilor , !ă reclcule*e şi !ă regulri*e*e nul
impo*itul pe !lrii .
Plătitorul e!te o+ligt !ă pă!tre*e fiş fi!clă pe <ntreg durtă ng:ării şi !ă
trn!mită orgnului fi!cl competent şi ng:tului , !u+ !emnătură , c=te o copie
pentru fiecre n p=nă <n ultim *i lunii fe+rurie nului current pentru nul fi!cl
e5pirt .
Plătitorii de venituri de ntură !lrilă u o+ligţi !ă determine venitul nul
impo*+il din !lrii şi !ă !t+ile!că diferenţ dintre impo*itul clculte l nivelul
nului şi cel clculte şi reţinut lunr nticipt <n cur!ul nului fi!cl , p=nă <n ultim
*i lucrătore lunii fe+rurie nului fi!cl următor , precum şi !ă efectue*e
regulri*re ce!tor diferenţe <n termen de ', de *ile de l ce!tă dtă , pentru
per!onele fi*ice cre <ndepline!c cumultiv următorele condiţii ?
3'
;u fo!t ng:ţi permnenţi i plătitorului <n cur!ul nului , cu funcţie de +*ă ?
;nu u lte !ur!e de venit cre !e cuprind <n venitul nul glo+l impo*+il .
Contri+u+ilii cre <şi de!făşoră ctivitte <n $om=ni şi o+ţin venituri !u+ formă de
!lrii din !trăinătte , precum şi per!onele fi*ice rom=ne ng:te le mi!iunilor
diplomtice şi le po!turilor con!ulre creditte <n $om=ni u o+ligţi c , per!onl
!u printr;un repre*entnt fi!cl , !ă clcule*e impo*itul , !ă <l declre şi !ă <l
plăte!că <n termen de 11 *ile de l e5pirre lunii pentru cre !; reli*t venitul .
Contri+u+ilii u o+ligţi !ă complete*e şi !ă depună l orgnul fi!cl
competent D <n cărui r*ă teritorilă contri+u+ilul <şi re domiciliul E o declrţie de
venit glo+l Dne5 1&E, precum şi declrţii !pecile p=nă l dt !t+ilită legl D 11
mi &,,1 pentru nul &,,/ E . Declrţiile !pecile !e complete*ă pentru fiecre
ctegorie de venit şi pe fiecre loc de reli*re ce!tui şi !e depun l orgnul fi!cl
unde !e flă !ur! de venit .
Impo*itul pe venitul nnl glo+l dtort e!te clculte de orgnul fi!cl <n r* cărui
<şi re domiciliul contri+u+ilul ori de lte orgne !t+ilite prin .otăr=re
4uvernului , după c* , pe +* declrţiei de venit glo+l , prin plicre cotelor de
impunere !upr venitului nul glo+l impo*+il . Orgnul fi!cl !t+ileşte impo*itul
nnl dtort pentru nul precedent şi emite o deci*ie de impunere <n intervlul
!t+ilit nul prin ordin l mini!trului finnţelor pu+lice . 6n ce!tă deci*ie , orgnul
fi!cl !t+ileşte diferenţele de impo*it nul răm!e de c.itt !u de re!tituit , cre !e
determină prin !cădere din impo*itul nul dtort o+ligţiilor repre*ent=nd plăţi
nticipte cu titlu de impo*it şi creditelor fi!cle e5terne pentru veniturile reli*te
din ctegoriile de venituri .
Trnşe de impo*itre
După ce !; !t+ilit venitul impo*+il , ce!tui i !e plică trnş de impo*it
core!pun*ătore , !tfel o+ţin=ndu;!e impo*itul dtort .
Pentru determinre impo*itului pe venitul nul glo+l impo*+il reli*t <n
nul fi!cl &,,/ , <n +* prevederilor rticolului '1 lin.D1E din Lege 1#18&,,(
privind Codul fi!cl , cu modificările şi completările ulteriore <n vigore pentru nul
&,,/ , !e !t+ileşte următorul +rem nul >
#,
Cenitul nul impo*+il Impo*itul nul
D lei E D lei E
p=nă l (,.&,,.,,, 1%J
<ntre (,.&,,.,,1; #(.,,,.,,, 1./(3.,,, O &(J pentru cee ce depăşeşte
!um de (,.&,,.,,,
<ntre #(.,,,.,,1;11#.,,,.,,, 11.&%,.,,, O &%J pentru cee ce
depăşeşte !um de #(.,,,.,,,
<ntre 11#.,,,.,,1;13(.1,,.,,, &#.3,,.,,, O (/J pentru cee ce
depăşeşte !um de 11#.,,,.,,,
pe!te 13(.1,,.,,, /(./1,.,,, O /,J pentru cee ce
depăşeşte !um de 13(.1,,.,,,
Deducere per!onlă de +*ă !t+iliă potrivid prevederilor rticolului /3 lin.D1E şi D/E
din Lege 1#18&,,( privind Codul fi!cl , cu modificările şi completările ulteriore <n
vigore pentru nul &,,/ , pentru clculre +*ei de clcul impo*itului pe venitul
nul glo+l reli*t <n nul &,,/ , fo!t de &.1,,.,,, lei pe lună .
F* de clcul venitului !upu! impo*itului nul !e clcule*ă prin rotun:ire l
1.,,, lei <n fvore contri+u+ilului .
&*&Re#le$entări le#ale internaţionale
Ordinul nr. '/ din &' inurie &,,1 l 0ini!trului )innţelor Pu+lice , pro+ă
reglemntările cont+ile rmoni*te cu directive IC; Comunităţilor -conomice
-uropene şi cu 2tndrdele Intenţionle de Cont+ilitte
$eglementările !e plică <mpreună cu Lege cont+ilităţii nr. %&81''1 , repu+lictă şi
cu 2tndrdele Internţionle de Cont+ilitte .
Pentru period &,,1;&,,1 , progrmul de implementre pre*entelor reglementări
e!te prevă*ut mi :o! .
#1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2f=rşitul Cifr de fceri Totl ctive Bumărul
mediu
e5erciţiului nului nterior pentru nul nterior de !lriţi
finncir DeuroE DeuroE i nului
nterior
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(1 decem+rie &,,1 pe!te ' milione pe!te /,1 milione &1,
(1 decem+rie &,,& pe!te % milione pe!te /,, milione &,,
(1decem+rie &,,( pe!te # milione pe!te (,1 milione 11,
(1 decem+rie &,,/ pe!te 3 milione pe!te (,, milione 1,,
(1 decem+rie &,,1 pe!te 1 milione pe!te&,1 milione 1,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Ace!te reglementări !t+ile!c principiile şi regulile cont+ile de +*ă , form şi
conţinutul !ituţiilor finncire nule , v=nd c !cop generl !imilre deplină
Directivei IC; Comunităţilor -conomice -uropene şi continure rmoni*ării cu
2tndrdele Internţionle de Cont+ilitte .
Conform 2tndrdelor Internţionle de Cont+ilitte , o+iectivul !ituţiilor
finncire e!te de furni* informţii de!pre po*iţi finnciră , performnţele şi
modificările po*iţiei finncire intreprinderii , cre !unt utile unei !fere lrgi de
utili*tori <n lure deci*iilor economice .
2ituţiile finncire el+orte <n ce!t !cop !ti!fc nece!ităţile commune le
m:orităţii utili*torilor . Totuşi , !ituţiile finncire nu oferă tote informţiile de
cre utili*torii u nevoie pentru lure deci*iilor economice , <ntruc=t ce!te , <n
mre mă!ură , relevă efectele finncire le unor evenimente din trecut şi nu oferă de
regulă informţii nefinncire .
2ituţiile finncire pre*intă , de !emene , re*ulttele dmini!trării
<ntreprinderii de către conducători , inclu!iv modul de ge!tionre de către ceşti
re!ur!elor <ncredinţte . Acei utili*tori cre dore!c !ă evlue*e modul de dmini!trre
!u re!pon!+ilitte conducerii fc ce!t lucru pentru pute lu deci*ii economice ?
#&
ce!te deci*ii pot vi* , de e5emplu , opţiune de pă!tr !u de vinde inve!tiţi <n
<ntreprindere re!pectivă !u <nlocuire ori reconfirmre conducerii .
Deciziile economice cre !unt lute de utili*torii !ituţiilor finncire nece!ită
evlure cpcitţii unei <ntreprinderi de gener numerr !u ec.ivlente le
numerrului şi periodei şi !igurnţei generării lor . 6n ultimă in!tnţă de ce!t
depinde , de e5emplu , cpcitte unei <ntreprinderi de ;şi plăti ng:ţii şi furni*orii
, de plăti do+=n*i , de rm+ur! credite şi de ;i remuner pe proprietrii ce!tei .
Pozitia financiară unei <ntreprinderi e!te influenţtă de re!ure!ele economice
pe cre le controle*ă , de !tructur ! finnciră , de lic.iditte şi !olv+ilitte ! ,
precum şi de cpcitte ! de !e dpt !c.im+ărilor mediului in cre <şi de!făşoră
ctivitte . Informţiile de!pre re!ur!ele economice controlte de <ntreprindere şi
cpcitte ! din trecut de modific ce!te re!ur!e !unt utile pentru nticip
cpcitte <ntreprinderii de gener numerr !u ec.ivlente le numerrului <n
viitor . Informţiile de!pre !tructur finnciră !unt utile pentru nticipre nevoilor
viitore de creditre şi modului <n cre profiturile şi flu5urile viitore de tre*orerie
vor fi reprti*te <ntre cei cre u un intere! fţă de <ntreprindere ? ce!te !unt utile şi
pentru nticipre şn!elor <ntreprinderii de primi finnţre <n viitor . Informţiile
de!pre lic.iditte şi !olv+ilitte !unt utile pentru nticip cpcitte <ntreprinderii
de ;şi onor ng:mentele finncire !cdente .
Liciditatea !e referă l di!poni+ilităţile de numerr <n viitorul propit , după
lure <n clcul o+ligţiilor finncire ferente ce!tei periode .
!olvabilitatea !e referă l di!poni+iltăţile de numerr pe o periodă mi mre
<n cre urme*ă !ă !e onore*e ng:mentele finncire !cdente . Informţiile privind
po*iţi finnciră !unt oferite <n primul r=nd de +ilnţ . Informţiile privind
performnţ !unt oferite <n primul r=nd de contul de profit şi pierdere . Informţiile
privind modificările po*iţiei finncire !unt furni*te <n !ituţiile finncire prin
intermediul unei !ituţii di!tincte . Părţile componente le !ituţiilor finncire !e
interrelţione*ă , deorece ele reflectă diferite !pecte le celorşi trn*cţii !u le
ltor evenimente .
#(
Deşi fiecre !ituţie oferă informţii diferite , e!te pro++il c nici un !ă nu
!erve!că unui !ingur !cop !u !ă ofere informţiile impu!e de nece!ităţile !pecifice
utili*torilor . De e5emplu , contul de profit şi pierdere oferă o imgine incompletă
performnţei dcă nu e!te folo!it <mpreună cu +ilnţul cont+il şi !ituţi
modificărilor po*iţiei finncire . 2ituţiile finncire cuprind , de !emene , note ,
mterile !uplimentre , precum şi lte informţii . De e5emplu , pot cuprinde
informţii !uplimentre relevnte pentru nece!ităţile utili*torilor , referitore l
elementele din +ilnţ şi contul de profit şi pierdere . Pot fi inclu!e , de !emen ,
informţii privind ri!curile şi incertitudinile ce fecte*ă <ntreprindere , precum şi
orice re!ur!e şi o+ligţii cre nu pr in +ilnţ . 6n ce!t !en! , !e <ntocmeşte şi o notă
privind informţii de!pre !lriţi , dmini!trtori şi directori .
#/
CAPITOLUL *
Teoria despre contabilitatea drepturilor băneşti
O definiţie !curtă 7 dr cuprin*ătore 7 cont+ilităţii r pute !un !tfel > @ţinerea
e%idenţei %eniturilor şi c/eltuielilor cu scopul e%aluării e"icienţei "inanciare a
a"acerii G&
6n fră de <nregi!trre ctelor 7 <n lim+ engle*ă denumită forte !uge!tiv @
booHHeepin#I; şi de completre declrţiilor de impo*ite şi t5e , un !erviciu de
cont+ilitte +un tre+uie !ă potă oferi şi plnificre pentru optimi*re t5elor ,
!tructurre informţiilor pentru nli* ctivităţii , monitori*re ctegoriilor de
venituri şi c.eltuieli şi relţiilor dintre ce!te , evlure fcerii , identificre
co!turilor finncire şi plnificre finnţării producţiei , !erviciilor , proiectelor etc.
*&& .%idenţa contabilă
Conform Plnului 4enerl de Conturi pro+t de 0ini!terul de )innţe ,
principlele conturi prin cre !e evidenţi*ă operţiunile legte de !lri*re pentru
genţii economici rom=ni , !unt >
4rup /& ; Per!onl şi conturi !!imilte >
L /&1 ; per!onl ; !lrii dtorte ?
L /&( 7 per!onl 7 :utore mterile dtorte ?
L /&/ 7 prticipre !lriţilor l profit ?
L /&1 7 vn!uri cordte per!onlului ?
L /&3 7 drepturi de per!onl neridicte ?
L /&# 7 reţineri din !lrii dtorte terţilor ?
L /&% 7 lte dtorii şi crenţe <n legătură cu per!onlul ?
L /&%1 7 lte dtorii <n legătură cu per!onlul ?
L /&%& 7 lte crenţe <n legătură cu per!onlul .
4rup /( 7 A!igurări !ocile , protecţi !ocilă şi conturi !imilte >
L !igurări !ocile
7 /(11 7 contri+uţi unităţii l !igurări !ocile D &&J E ?
#1
; /(1& 7 contri+uţi per!onlului l !igurările !ocile D ',1J E ?
; /(1( 7 contri+uţi unităţii l !igurările !ocile de !ănătte D #J E ?
; /(1/ 7 contri+uţi per!onlului l !igurări !ocile de !ănătte D 3,1JE.
L :utor de şom:
7 /(#1 7 contri+uţi unităţii l fondul de şom: D (J E ?
; /(#& 7 contri+uţi per!onlului l fondul de şom: D 1J E .
L lte dtorii şi crenţe
7 /(%1 7 lte dtorii !ocile ?
; /(%& lte crenţe !ocile .
L impo*itul pe venituri de ntur !lriilor .
0*Jpersonal > salarii datorate
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ decontărilor cu per!onlul pentru drepturile
!lrile cuvenite ce!tui <n +ni !u <n ntură , inclu!iv do!urilor şi premiilor
c.itte din fondul de !lrii . -!te un cont de p!iv .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
;!lriile şi lte drepturi cuvenite ; 3/1 .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
;reţineri din !lrii > vn!uri , !ume cuvenite terţilor , contri+uţi l !igurările
!ocile , contri+uţi l fondul de şom: , impo*itul pe !lrii , lte reţineri 7 /&1, /&#,
/&%, /(1, /(#, /// ?
;vlore l preţ de <nregi!trre produ!elor cordte !lriţilor c pltă <n ntură 7
(/1?
;drepturi de per!onl neridicte 7 /&3 ?
;!lrii nete c.itte per!onlului 7 11&, 1(1 .
2oldul contului repre*intă drepturile !lrile dtorte .
#3
0*+J personal > a-utoare $ateriale datorate
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ :utorelor de +olă pentru incpcitte
temporră de muncă , pentru <ngri:ire copilului , :utorelor de dece! şi ltor
:utore. -!te un cont de p!iv .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
;:utorele mterile !uportte din contri+uţi unităţii l !igurările !ocile şi lte
:utore ;/(1, 3/1.
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
;reţinerile repre*ent=nd vn!uri cordte , !ume cuvenite terţilor , contri+uţi l
!igurările !ocile de !ănătte , contri+uţi l fondul de şom: , impo*itul pe !lrii 7
/&1, /&#, /&%, /(1, /(#, /// ?
;:utorele neridicte 7 /&3 ?
; :utore c.itte per!onlului 7 11&, 1(1 .
2oldul contului repre*intă :utore mterile dtorte .
0*2Ja%ansuri acordate personalului
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ vn!urilor cordte per!onlului . -!te un
cont de ctiv .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; vn!urile cordte per!onlului 7 11&, 1(1 ?
; vn!urile neridicte 7 /&3 .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă > ; !umele reţinute pe !ttele de !lrii !u de
:utore mterile , repre*ent=nd vn!uri cordte 7 /&1, /&( .
2oldul contului repre*intă vn!urile cordte .
0*3J drepturi de personal neridicate
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ drepturilor de per!onl neridicte <n termenul
legl . -!te un cont de p!iv .
##
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
;!umele dtorte per!onlului > !lrii , !poruri , do!uri , !timulente , :utore de
+olă şi lte drepturi 7 /&1, /&(, /&/, /&1 .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele neridicte pre!cri!e 7 #1% ?
; !umele c.itte per!onlului 7 11&, 1(1 .
2oldul contului repre*intă drepturi de per!onl neridicte .
0*4J reţineri din salarii datorate terţilor
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ reţinerilor şi propririlor din !lrii dtorte
terţilor . -!te un cont de p!iv .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
;!umele reţinute repre*ent=nd > c.irii , cumpărări cu plt in rte şi lte o+ligţii 7
/&1, /&( .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele c.itte terţilor 7 11&, 1(1 .
2oldul contului repre*intă !umele reţinute dtorte terţilor .
0*6J alte datorii şi creanţe ?n le#atură cu personalul
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ ltor dtorii şi crenţe <n legătură cu
per!onlul . -!te un cont +ifuncţionl .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
;!umele dtorte per!onlului pentru cre nu !;u <ntocmit !tte de pltă , determinte
de ctivitte e5erciţiului cre urme*ă !ă !e <nc.idă, indemni*ţiile de concediu de
odi.nă neefectut 7 3/1 ?
; grnţiile ge!tionre reţinute 7 /&1 ?
; !umele dtorte per!onlului c :utore ;/(% ?
#%
; !umele <nc!te !u reţinute per!onlului 7 1(1, /&1, /&( .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele c.itte per!onlului evidenţite nterior <n ce!t cont 7 1(1 ?
; !umele dtorte de per!onl repre*ent=nd > c.irii , vn!uri ne:u!tificte , !lrii ,
:utore de +olă , !poruri necuvenite , imputţii 7 /(%, 1/&, #,3, #,%, #1%, //&# ?
; !umele re!tituite ge!tionrilor 7 grnţi şi do+=nd ferentă 7 1(1 ?
; cot;prte din vlore ec.ipmentului !uporttă de !lrit 7 #1%, //&# ?
; vlore +iletelor de trtment , tic.etelor de călătorie 7 1(& ?
; dtorii pre!cri!e !u nulte 7 #1% .
2oldul creditor l contului repre*intă !umele cuvenite per!onlului , ir !oldul de+itor
!umele dtorte de per!onl .
0+ > asi#urări sociale
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ decontărilor privind contri+uţi unităţii şi
per!onlului l !igurările !ocile şi l !igurările !ocile de !ănătte . -!te un cont de
p!iv .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
; contri+uţi unităţii l !igurările !ocile 7 3/1 ?
; contri+uţi per!onlului l !igurările !ocile 7 /&1, /&( ?
; contri+uţi unităţii l !igurările !ocile de !ănătte 7 3/1 ?
; contri+uţi per!onlului l !igurările !ocile de !ănătte 7 /&1, /&( .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele virte !igurărilor !ocile şi !igurărilor de !ănătte 7 11& ?
; !umele dtorte per!onlului ce !e !uportă din !igurări !ocile 7 /&( ?
; dtorii nulte 7 #1% .
2oldul contului repre*intă !umele dtorte !igurărilor !ocile şi !igurărilor !ocile
de !ănătte .
#'
0+4 > a-utor de şo$a-
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ decontărilor privind :utorul de şom: dtort
de per!onl şi ng:tor . -!te un cont de p!iv .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
; contri+uţi unităţii l fondul de şom: 7 3/1 ?
; contri+uţi per!onlului l fondul de şom: 7 /&1, /&( .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele virte l fondul de şom: 7 11& ?
; dtorii nulte 7 #1% .
2oldul contului repre*intă :utorul de şom: dtort .
0+6 > alte datorii şi creanţe
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ dtoriilor de c.itt şi crenţelor de <nc!t <n
contul !igurărilor !ocile ferente e5erciţiului <n cur! şi plt ce!tor . -!te un cont
+ifuncţionl .
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
; :utorele mterile c.itte <n plu! per!onlului 7 /&% .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele c.itte !igurărilor !ocile c lte dtorii 7 11& ?
; !umele dtorte per!onlului c :utore mterile 7 /&% ?
; dtorii pre!cri!e !u nulte 7 #1% .
2oldul creditor l contului repre*intă !umele dtorte +ugetului !igurărilor !ocile ,
ir !oldul de+itor !umele ce urme*ă !e <nc! de l +ugetul !igurărilor !ocile .
000 > i$pozitul pe %enituri de natura salariilor
Cu :utorul ce!tui cont !e ţine evidenţ impo*itelor pe venituri de ntur !lriilor
dtort de per!onl +ugetului !ttului . -!te un cont de p!iv .
%,
6n creditul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele repre*ent=nd impo*itul pe venituri de ntur !lriilor reţinut <n !tt 7 /&1,
/&(, /&/ .
6n de+itul contului !e <nregi!tre*ă >
; !umele virte l +ugetul de !tt repre*ent=nd impo*itul pe venituri de ntur
!lriilor 7 11& ?
; dtorii nulte 7 #1% .
2oldul contului repre*intă !umele dtorte +ugetului de !tt .
*&*& !ocu$ente necesare
A&Statul de salarii )ane9a '
Salariul e!te !um plătită pentru <nc.iriere cpcităţii de munci , <n
condiţiile <n cre !lriul !e comportă c un preţ , ir munc !e comportă c o mrfă .
2lriul repre*intă , pe de o prte , un co!t , o componentă co!tului totl l +unului
!u !erviciului o+ţinut şi pe de ltă prte un venit pentru cei ce u contri+uit l
reli*re celui +un !u !erviciu . 2lriul depinde deci de munc depu!ă şi de
re*ulttul o+ţinut , ir mărime ! concretă pentru fiecre !lrit !e pote !t+ili
numi l nivel de firmă .
'alariul nominal e!te !um de +ni pe cre ng:tul o primeşte in !c.im+ul
!erviciilor pre!tte ? include prime dtorte vec.imii , tipului de ctivitte , etc .
'alariul real repre*intă cntitte de +unuri şi !ervicii de con!um cre pote fi
cumprtă, l un moment dt , cu !lriul nominl . 2lriul rel e!te direct
proporţionl cu !lriul nominl , şi inver! proporţionl cu nivelul preţurilor . 2lriul
rel e!te de o importnţă deo!e+ită pentru comportmentul !lritului <n muncă . -l
e!te şi o +*ă <n determinre !lriului nominl , <n lupt dintre ptront şi !indicte .
2lriul mi pote fi diferenţit <n rut (i net . 2lriul +rut e!te !lriul
nominl , l cre de o+icei !e ng:e*ă cele două părţi . 2lriul net e!te !um primită
%1
<n m=nă de ng:t , după ce !;u !că*ut din !lriul +rut impo*itele pe !lrii şi
contri+uţiile .
Pe l=ngă !lriul individul , pentru !timulre !lriţilor !;u mi con!tituit
salariul colectiv şi salariul social . 2lriul colectiv !e cordă tuturor !lriţilor
firmei c prticipre l re*ulttele !le , l reli*re profitului . 2e cordă numi din
profit şi pote fi diferenţit <n funcţie de prticipre !lriţilor l reli*re
profitului . 2lriul !ocil e!te o !umă pe cre !ociette , <n n!m+lul !ău , o cordă
pentru !pori veniturile unor ctegorii de !lriţi !u ne!lriţi . 2lriul !ocil !e
cordă de l +uget tuturor celor cre u dreptul l el , <n mod egl . 6n timp ce !lriul
colectiv duce l creştere nivelului de tri l !lriţilor , !lriul !ocil !igură dor
nivelul minim de e5i!tenţă .
'alariul de az) minim rut pe *ar) e!te !um minimă pe cre tre+uie !ă o
grnte*e c !lriu +rut lunr , o per!onă fi*ică !u :uridică ce ng:e*ă per!onl
!lrit cu contrct de muncă . 6n c*ul !lritului ng:t cu o frcţiune de normă ,
!e grnte*ă plt unui !lriu egl cu nivelul !lriului de +*ă minim +rut pe ţră ,
core!pun*ător frcţiunii de normă .
2lriul de +*ă minim +rut pe ţră e!te !t+ilit prin Totăr=re de 4uvern . 6n pre*ent ,
!lriul minim +rut pe economie e!te de (.1,,.,,, lei8 lună .
Din punct de vedere cont+il , contrctul de muncă te!tă relitte relţiei de
muncă cu per!on cre <l !emne*ă şi nivelul dtoriei ng:torului <n legtură cu
!lritul . Contrctul de muncă !tă l +* <ntocmirii !ttului de !lrii lunr .
6n generl , un !tt de pltă conţine următorele colone , funcţie şi de nece!ităţile
!ocietăţii re!pective >
L Bume8prenume ng:t
L )uncţi deţinută Dconform contrctului de muncă <nc.eitE
L Cenitul +rut negocit
L Cenitul +rut reli*t
L Contri+uţi l :utor de şom: 1J
L Contri+uţi l !igurări de !ănătte 3,1J
L Contri+uţi l !igurări !ocile ',1J
L Deducere per!onlă
L Cenit +*ă de clcul
L Impo*it
%&
L Cenit net
L Avn!
L $e!t de pltă
2ttul de !lrii e!te principlul document pentru <nregi!trre c.eltuielilor cu
forţ de muncă <n cont+ilitte firmei . 2e <ntocmeşte lunr , şi !e depune, lunr
pentru plătitorii de comi!ion l cmer de muncă de ,,&1J !u trime!tril pentru
plătitorii de comi!ion de ,,#1J , <n copie <n!oţit şi de copii după documentele de pltă
impo*itelor l In!pectortul Teritoril de 0uncă . -!te recomnd+il c !ttul ! fie
<ntocmit grupt pe centre de co!t 7 deprtmente , !ecţii 7 pentru determin uşor
c.eltuielile ce tre+uie reprti*te fiecărui centru de co!t . Ace!t lucru e!te forte
importnt <n c*ul unităţilor de producţie c=nd tre+uie cuno!cut co!tul cu forţ de
muncă ce !e reprti*e*ă pe produ!ele e5ecutte pentru le !t+ili preţul . Pentru
fiecre !ecţiune , per!onele vor fi trecute <n ordine lf+etică .
Odtă <ntocmit !ttul de pltă , !e pote trece l <nregi!trre ce!tui <n cont+ilitte .
2ttul de !lrii !e pote <ntocmi cu :utorul te.nicii de clcul . )uncţie de
politic firmei, !ttul e!te in!oţit şi de @$lutura(iA. Aceşti !unt !ituţii <ntocmite
!eprt pentru fiecre per!onă <n prte , cre conţin celeşi dte c !ttul . 2e
<ntocme!c in două e5emplre > unul pentru ng:t , ltul pentru !ociette !emnt de
per!on <n cu*ă şi !e ne5e*ă l !ttul de pltă .
Tot c o ne5ă colo unde e!te c*ul !e <ntocmeşte statul de avans . Ace!t conţine
numele , funcţi , vlore vn!ului primit şi !emnătur de primire .
(&!ocu$ente de e%idenţă cantitati%ă a ti$pului sau %olu$ului de $uncă
6n funcţie de tipul de relţie contrctulă de muncă , ce!te documente vor fi
dptte !tfel >
L pentru contrcte de muncă <n regie Dcont+il , !ecretră , funcţionr E e!te relevntă
pentru plt !lriului numi pre*enţ l locul de muncă , deci !e v folo!i fiş *ilnică
de pre*enţă , cuprin*=nd > data , numele salariaţilor , semnăturile la venire şi la
plecare "
L pentru contrcte de muncă <n cord de timp D lucrători pentru cre plt !lriului
depinde de numărul de ore pre!tte 7 de e5emplu 7 şoferi E , pot foli!i o fişă *ilnică de
%(
pont: cre cuprinde > data , numele persoanei , semnăturile la venire şi la plecare ,
numărul de ore lucrate confirmate de semnătura celui responsabil "
L pentru contrctele de muncă <n cord D lucrători pentru cre plt !lriului depinde
de un numit nivel cntittiv reli*t l produ!ului muncii E , pot folo!i fiş *ilnică de
pont: cre v cuprinde > data , numele salariaţilor , semnăturile la venire şi la
plecare , cantitatea de producţie realizată sau valoarea facturată , confirmate de
coordonator .
2lriul +rut lunr dtort v fi re*ulttul <nmulţirii !lriului +rut unitr cu volumul
de muncă pre!tt , e5primt c timp !u cntitte de producţie . 2e pote <ntocmi
clculul <n colone le !ttului 7 cee ce r incărc forte mult formtul de !tt 7 dr
!e pote D şi c.ir e!te indict E <ntocmi o ne5ă l !ttul de pltă cre v conţine >
numele persoanelor, volumul lucrat , salariul brut unitar , salariul brut realizat
.-5emplific cu !lri*re genţilor comercili i unei firme di!tri+uitore de produ!e
co!metice cre !unt plătiţi cu un !lriu fi5 şi procent din v=n*re reli*tă .
C-BT$ALINATO$ D- CALCUL AL 2ALA$IILO$ F$UT- $-ALINAT-
AP$ILI- &,,1
(r2crt2 (ume 'uncţia Salariul rut 3ânzări )rocent Salariul
prenume fix realizate 45 realizat
* 6ran 7lie
lucrător
com2 ,24882888

4828882888 +24882888 928882888
+
&ristea
0ihai
şef
ma!azin *828882888 +8828882888 *828882888 +828882888
, )etre Emil
lucrător
com2 ,24882888 :428882888 ,2:482888 :2+482888
; 3lad 0aria
lucrător
com2 ,24882888 *+828882888 928882888 <24882888

T=T./ +824882888 ;;428882888 ++2+482888 ;+2:482888
%/
C& !ocu$ente -usti"icati%e pri%ind reţinerile din salariu
Ace!te pot fi >
L contrcte de c.i*iţii de +unuri <n rte ?
L fişe de rm+ur!re rte l <mprumuturi ?
L .otăr=ri :udecătoreşti privind propriri din !lrii ?
L deci*ii dmini!trtive emi!e de !ociette pentru imputre de pgu+e şi reţineri
penli*tore din !lriu .
!& !ocu$ente -usti"icati%e pentru salarii acordate ?n natură
2e pot concreti* <n >
L fcturi pentru m! !ervită l locul de muncă ?
L li!te de +unuri di!tri+uite ?
L proce!e ver+le de predre;primire .
.& !ocu$ente -usti"icati%e pentru concedii
Ace!te pot fi după ntur concediilor , următorele >
L cereri de concediu de odi.nă pro+te de conducere firmei ?
L cereri de concediu fără pltă pro+te ?
L certificte medicle pentru concedii medicle ?
L certificte medicle , crnetul de grvidă !u certifictul de nştere l copilului
pentru concediu de mternitte , de lău*ie !u de <ngri:ire copilului p=nă l doi ni
!u copilului +olnv p=nă l trei ni .
,& !ocu$ente -usti"icati%e pentru deducerile supli$entare
După ctegori de deducere l cre !e referă , pot fi >
L declrţii pe propri ră!pundere !oţului8!oţiei că nu primeşte ce!te deduceri
pentru <ntreţinere mem+rilor de fmilie l lt loc de muncă ?
L declrţii pe propri ră!pundere şi documente unde e!te c*ul , că per!on <n
<ntreţinere nu o+ţine venituri dec=t <n limit leglă 7 trei !lrii +rute pe economie
<ntr;un n ?
L declrţii pe propri ră!pundere că nu o+ţine lte venituri ?
L copii după certifictele de nştere <n c*ul copiilor flţi <n <ntreţinere ?
L copii după tlonele de pen!ii <n c*ul părinţilor ?
%1
L certificte de dece! <n c*ul :utorelor pentru dece! .
*&+& Operaţiuni contabile
6nregi!trre !ttului de !lrii şi plăţilor legte de ce!t <n cont+ilitte
firmei e!te ultimul p! <n ctivitte pe cre o di!cutăm .
6n cont+ilitte firmei !e efectue*ă următorele contări >
:nre#istrarea c/eltuielii cu "orţa de $uncă ?n baza statului de salarii
3/1Ac.eltuieli cu !lriileA I /&1 @per!onl !lrii dtorte@
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la "ondul de şo$a-
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I /(#&Acontri+uţi per!onlului l fondul de şom:A
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la asi#urările sociale de
sănătate
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I /(1/Acontri+uţi per!onlului pentru !igurările
!ocile de !ănătteA
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la asi#urările sociale de
stat
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I /(1&Acontri+uţi per!onlului pentru !igurările
!ocileA
:nre#istrarea reţinerii la sursă a i$pozitului pe %enit
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I ///Aimpo*it pe !lriiA
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la asi#urările sociale
3/11Acontri+uţi unităţii I /(11Acontri+uţi unităţii l !igurările !ocileA
l !igurări !ocileA
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la "ondul de şo$a-
3/1&Acontri+uţi unităţii I /(#1A contri+uţi l fondul de şom:A
l fondul de şom:A
%3
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la asi#urările sociale de sănătate
3/1(A contri+uţi unităţii l I /(1(A contri+uţi unităţii l !igurările pentru
!igurările !ocile de !ănătteA !ănătteA
:nre#istrarea co$isionului datorat Ca$erei de 1uncă
3(1.,&Ac.eltuieli cu lte t5e;nliticI //#.,& @Comi!ion C0A
di!tinct comi!ion C0A
Ac/itarea contribuţiilor datorate
J I 11&1Acont curentA
/(11Acontri+uţi unităţii l !igurări !ocileA
/(1&A contri+uţi ng:tului l !igurări !ocileA
/(1(A contri+uţi unităţii l !igurări de !ănătteA
/(1/A contri+uţi ng:tului l !igurări de !ănătteA
/(#1A contri+uţi unităţii l şom: @
/(#&A contri+uţi ng:tului l şom:A
///Aimpo*it !lriiA
//#.,&Acomi!ion C0A
Tendinţ ctulă e!te de !e plăti !lriile ng:ţilor prin trn!fer +ncr <n
conturile curente !u de crd de!c.i!e de fiecre <n prte . Ace!t lucru elimină
pro+lemele crete de m=nuire şi e5i!tenţ numerrului , !ecuritte operţiunilor ,
evitre !ituţiilor de neridicre !lriului şi !cde c.eltuielile cu proce!re ce!tei
operţiuni Dc!ieriE . Alte +eneficii > !e pă!tre*ă mi uşor confidenţilitte !lriilor ,
nu mi e!te nece!ră !emnătur pe !tt !u pe fluturşi şi nu <n ultimul r=nd !e pote
urmări de către in!tituţiile +ilitte !ituţi relă plăţilor şi !e elimină plt l
@negruA.
Procurarea şi acordarea tic/etelor de $asă
Dcă luăm următorul c* > !e procură 1&, de tic.ete de m!ă <n vlore nominlă de
3%.,,, lei8tic.et . Comi!ionul !ocietăţii emitente e!te de 1,J , l cre dtore*ă TCA.
%#
Clore tic.etelor I 3%.,,, 5 1&, I %.13,.,,,
Comi!ionul %.13,.,,, 5 1,J I %13.,,,
TCA %13.,,, 5 1'J I 111.,/,
Totl fctură %.13,.,,, O %13.,,, O 111.,/, I '.1(1.,/, lei
:nre#istrarea "acturii ;
J I /,1Afurni*oriA '.1(1.,/,
MMMMMMMMMMM
1(&%Alte vloriA %.13,.,,,
3&%Ac.eltuieli !ervicii terţiA %13.,,,
//&3ATCA deducti+ilA 111.,/,
Acordarea tic/etelor de $asă ) pe baza ponta-ului de prezenţă '
3/1%Alte c.eltuieli cu !igurările I 1(&%Alte vloriA %.13,.,,,
şi protecţi !ocilăA
2oldul contului 1(&% e5primă vlore tic.etelor neutili*te <n lună .
Propriri pentru pa#ube pro%ocate de salariaţi
Ace!tă !ituţie !e <nt=lneşte <n urm inventrierii !u controlului , c=nd !e
intocmeşte şi deci*i de imputre !emntă şi du!ă l cunoştinţă !lritului .
!escărcarea stocului de $ar"ă constatată lipsă;
3,#Ac.eltuieli cu mărfuriA I (#1AmărfuriA
Constituirea propririi ;
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I #1%1Avenituri din de!păgu+iriA
/&1Aper!onl !lrii dtorte I //&#ATCA colecttăA
Dcă operţiune !e <ntinde pe mi multe luni , contările r fi >
/31Ade+itori diverşiA I #1%1A venituri din de!păgu+iriA;pentru vlore totlă
/31Ade+itori diverşiA I //&#A TCA colecttăA
/&1A per!onl !lrii dtorteA I /31A de+itori diverşiA;pentru trnş lunră .
%%
CAPITOLUL +
Unitatea SC In# !e%elop$ent > AltoJTours S&R&L&J bază de cercetare
pri%ind e%idenţa, contabilizarea şi controlul drepturilor băneşti ale
salariaţilor
+&& PR.C.NTAR.A SOCI.T=BII
După 1'%' <ntreg !ociette rom=ne!că !; trn!formt . Au părut multe
!ocietăţi comercile <n tote domeniile de ctivitte . Ace!t lucru e!te norml şi
+enefic pentru !ociette no!tră cre doreşte !ă :ungă l o economie de piţă cre !ă
funcţione*e .
2ociette pe cre dore!c !ă o pre*int !e numeşte @Ing Development ;Alto
Tour!A. -!te <nregi!trtă l $egi!trul Comerţului l dt de 13.,'.1''/ !u+ numărul
Q/,813''&81''/. -!te plătitore de tv , v=nd codul fi!cl $3(,'11( .
2ociette re !ediul <n Fucure!ti , Fulevrdul Fnu 0nt , Br.1& , !ector 1 , dr <n
pre*ent <şi de!făşoră ctivitte l punctul de lucru !itut <n Cle Călărşilor
Br.(1'A.
Obiectul de acti%itate este turis$ şi ticHetin# &
Cpitlul !ocil l !ocietăţii e!te de &.1,,.,,,.,,, , cpitl !u+!cri! şi văr!t .
Agenţi de turi!m Ing Development 2.$.L. re ctegori de TOU$ OP-$ATO$ ,
fiind mem+ră IATA , A2TA !i ABAT .
6ncep=nd din octom+rie &,,& , genţi ln!t pe piţă +rndul ALTO
TOU$2 , propriette !ocietăţii .
2.C. Ing Development 7 Alto Tour! 2.$.L. e!te repre*entnt unic in $om=ni
l grupului $ADIU2 T$AC-L .
$diu! 7 compnie de turi!m glo+l , numărul trei <n lume re !ediul centrl <n
U!.ington D.C. , cu +irouri regionle <n Americ Ltin , -urop şi A!i Pcifică .
%'
)iecre genţie e!te prtener egl şi deţine o !ingură cţiune pentru pre<nt=mpin
monopolul .
Con!iliul Director e!te formt din *ece cţionri şi din pre!edintele $diu! 7 TonP
Tug.e! .
4rupul $diu! cuprinde >
L %3 de genţii mem+re ?
L pe!te #, de ţări ?
L pe!te 3.,,, de locţii de călătorie ?
L pe!te &,.,,, de ng:ţi , l nivel mondil .
ALTO TOU$2 !igură prin filiere l grupul $diu! , prin intermediul
deprtmentelor !le de ticKeting şi turi!m , următorele !ervicii >
L re*ervări şi emitere de +ilete de vion printr;un !i!tem glo+l 7 Ai$diu! 7 ce oferă
po!i+ilitte c.i*iţionrii celui mi +un trif l momentul re!pectiv ?
L c*ări pentru orice de!tinţie din lume ?
L !ervicii de trn!fer oriunde <n lume ?
L Tec.nologP 2olution! 7 !oluţii de e;+u!ine!! ?
L un !i!tem de monitori*re l !ituţiei depl!ărilor clienţilor ?
L $ADIU2 &/8# 7 pune l di!po*iţi clienţilor o linie telefonică de !i!tenţă turi!tică
di!poni+ilă &/ de ore din &/ , şpte *ile pe !ăptăm=nă .
Agenţi Ing Development 7Alto Tour! 2.$.L. e!te certifictă I2O ',,1 .
%epartamentul de tic+eting
6ncep=nd cu lun prilie 1''% , genţi e!te credittă IATA 7 A!ociţi
Internţionlă Trn!porttorilor Aerieni şi c urmre , e!te utori*tă !ă emită +ilete
de călătorie pentru tote compniile eriene DTrom, Friti!. AirVP!, Air )rnce,
Au!trin Airline!, Luft.n!, 2Vi!!ir, OlPmpic AirVP!, 0lev, WL0, Alitlli,
Delt Airline!, TurKi!. Airline!, FlKn, C2A, Air UKrin, Air 0oldov, -l Al,
Temu! Air, -mirte!,etc. ir prin ce!te !igură legături cu tote celellte compnii
cre opere*ă <n lumeE, precum şi pentru compniile eriene preferte le grupului
$diu! .
Trifele prcticte de genţie nu depăşe!c pe cele folo!ite de compniile eriene
re!pective, <n plu! oferind vnt:ul orgni*ării călătoriilor cu vionul pe cur!e interne
şi internţionle.
',
%epartamentul de turism
Are c principle ctivităţi >
L călătoriile de fceri t=t <n $om=ni c=t şi <n !trăinătte , !u+ formă de grupuri
orgni*te !u p!geri individuli , cre pot prticip l diver!e e5po*iţii ,
!impo*ione !u mi!iuni economice interne !u internţionle, genţi fiind credittă
de diferite cmere de comerţ şi m+!de ?
L <nţelegeri confidenţile pentru c*re pentru tote .otelurile din $om=ni ?
L trife confidenţile , mi mici cu p=nă l /,J dec=t cele prcticte direct de către
.otelurile din !trăinătte ?
L<nc.irieri de utoturi!me, micro+u*e, utocre <n $om=ni !u oriunde <n lume?
L eli+erări de !igurări de !ănătte, vl+ile pe!te tot <n lume şi recuno!cute de
m+!dele !trăine creditte l Fucureşti ?
L re*ervări de +ilete de tren <n trfic internţionl ?
L re*ervări +ilete utocre ?
L re*ervări +ilete de vpor pentru cur!ele de linie ?
L trn!fer eroport;.otel;eroport <n Fucureşti şi <n m:oritte cpitlelor lumii ?
L !i!tenţă l !o!ire !u plecre de pe eroportul Internţionl Fucureşti 7 Otopeni .
,olitica societ)*ii re$eritoare la calitate
2C Ing Development;Alto Tour! 2.$.L. !; !igurt că politic referitore l
clitte fo!t şi e!te <nţele!ă, implementtă şi menţinută l tote nivelurile
orgni*ţiei, prin comunicre şi fişre <n tote !tructurile, prin !igurre că
per!onlul ng:t cunoşte o+iectivele şi rolul lui <n tingere ce!tor o+iective .
Principlele o+iective !unt c ctivităţile orgni*ţiei !ă vină <n <nt=mpinre
şteptărilor cerinţelor clienţilor, prin >
L !ervicii de clitte conform legi!lţiei, !pecificţiilor !t+ilite şi cerinţelor <n cee
ce priveşte timpul de livrre şi competitivitte preţului ?
L <m+unătăţire condiţiilor nece!re pentru crere unui mediu de lucru propice,
ce!t fiind nece!r pentru c !ociette !ă <şi de!făşore cu !ucce! ctivitte pe piţ
internă şi e5ternă ?
'1
L fptul că !ociette con!ideră clitte o cerinţă nece!ră şi re <n vedere integrre
o+iectivelor ce!tei, !copul finl fiind !igurre !erviciilor oferite pe piţă şi pe
termen lung !ă tindă către TX0 DTotl XulitP 0ngementE .
O+iectivele generle le orgni*ţiei !e referă l >
L reducere co!turilor ?
L <m+unătăţire continuă ?
L !ti!fcere cerinţelor clienţilor .
6n vedere tingerii o+iectivelor propu!e, mngementul şi per!onlul
!ocietăţii e!te +ine in!truit şi !e ng:e*ă !ă funcţione*e după un 2i!tem de
0ngement cre <ndeplineşte tote cerinţele 2tndrdului Internţionl I2O
',,1>&,,,.
Accentul !e v pune pe >
L crere unui mediu de lucru +un şi <m+unătăţire continuă 2i!temului de
0ngement l Clităţii ?
L plicre !i!temtică procedurilor de funcţionre le 2i!temului de 0ngement l
clităţii <n vedere minimi*ării neconformităţilor .
+&*& OR5ANICAR.A ACTIFIT=BILOR CONTA(IL.
2ociette re un !erviciu de cont+ilitte, 1, ng:ţi , dintre cre >
L un director clitte,
L un director ticKeting,
L un director turi!m,
L un cont+il,
L doi genţi ticKeting,
Ldoi genţi turi!m,
L un şofer,
Lo men:eră .
Directorul generl l !ocietăţii nu e!te ng:t cu contrct de muncă , el fiind
!ocit unic l !ocietăţii .
Informţi economică e!te !tă*i pre*entă <n tote domeniile de ctivitte,
fiind un element indi!pen!+il l progre!ului. $elităţile !ocietăţilor moderne ne rtă
că odtăcu de*voltre economiei de piţă tre+uie !ă !e de*volte şi informţi
'&
economică, pentru c e !ă potă furni* elementele nece!re luării deci*iilor, !ă
potă reflect !ituţi ptrimonilă unităţilor şi re*ulttele nece!re ctivităţii
economico;finncire. Informţi economică ne :ută !ă o+!ervăm modul de utili*re
re!ur!elor mterile şi umne.
Principl !ur!ă de dte !i!temului informţionl economic şi, totodt, un
din componentele de +*ă le ce!tui e!te contabilitatea .
Acţiunile de moderni*re cont+ilităţii pe pln mondil <şi propune
următorele o+iective >
L <m+unătăţire orgni*ării şi conducerii cont+ilităţii diferitelor ţări ?
L mi +un <nţelegere informţiilor cont+ile şi controlul lor ?
L comprre informţiilor cont+ile <n timp şi !pţiu .
6n $om=ni, ţră fltă <n plină trn*iţie !pre o economie de piţă,
preocupările privind moderni*re cont+ilităţii genţilor economici nu !;u
concreti*t <n ele+orre unui pln cont+il generl, ci <n emitere unor cte
normtive cre forme*ă un tot unitr cuno!cut !u+ denumire de 2i!temul cont+il l
genţilor economici din $om=ni .
Ace!t cuprinde >
L Lege cont+ilităţii nr.%&81''1, repu+lictă ?
L $egulmentul de plicre Legii cont+ilităţii ?
L Plnul de conturi şi normele de utili*re le ce!tui ?
L 2tndrdele Internţionle de Cont+ilitte &,,1 ?
L Din inurie &,,/ !e plică Codul )i!cl <mpreună cu normele lui de utili*re .
$egiile utonome, !ocietăţile comercile, in!tituţiile pu+lice, unităţile
cooperti!te, !ociţiile şi celelte per!one :uridice, precum şi per!onele fi*ice cre
u clitte de comercint u o+ligţi !ă orgni*e*e şi !ă conducă cont+ilitte
proprie potrivit Legii %&81''1, repu+lictă .
Cont+ilitte, c in!trument principl de cunoştere, ge!tiune şi control l
ptrimoniului şi l re*ulttelor o+ţinute, tre+uie !ă !igure >
'(
L <nregi!trre cronologică şi !i!temtică ?
L prelucrre şi pă!trre informţiilor cu privire l !ituţi ptrimonilă şi re*ulttele
o+ţinute t=t pentru nece!ităţile proprii le !ocietăţii, c=t şi <n relţiile cetei cu
clienţii, furni*orii, +ăncile şi orgnele fi!cle ?
L controlul operţiunilor ptrimonile efectute şi e5ctitte dtelor cont+ile
furni*te .
Cont+ilitte !e ţine <n lim+ rom=n şi <n moned ntionlă . Cont+ilittte
operţiunilor <n vlută !e ţin t=t <n monedă nţionlă c=t şi <n vlută .
Cont+ilitte e!te o memorie !ci!ă con!tituită <ntr;un !i!tem de informţii <n
!erviciul <ntreprinderii .
Principiile contabilităţii sunt ;
L principiul ge!tionr ?
L l du+lei ?nregi!trări ?
L l du+lei repre*entări ?
L <nregi!trre cronologică şi !i!temtică ?
L <nregi!trre nlitică şi !intetică ?
L fundmentre prin documente <nregi!trărilor cont+ile .
Procedeele sunt ;
L documentţie ?
L evlure ?
L clculţie ?
L cont ?
L +lnţ de verificre ?
L inventriere ?
L +ilnţ cont+il ?
L nli* cont+ilă .
'/
Contabilitatea;
L culege dte, le !electe*ă, le trte*ă !i le trn!mite utili*torilor căror le !unt
de!tinte <n !copul fundmentării precierilor !upr !ituţiei economico;finncire
pre*ente şi de per!pectivă ?
L <nregi!tre*ă cronologic şi !i!temtic informţiile ? ; prelucre*ă şi pă!tre*ă
informţiile cu privire l !ituţi ptrimonilă ?
L controle*ă operţiunile ptrimonile efectute şi procedeele de prelucrre utili*te,
precum şi e5ctitte dtelor furni*te .
Prin ptrimoniu !e <nţelege totlitte +unurilor, vlorilor economice
prţin=nd unei per!one fi*ice !u :uridice Dpe cre le ge!tione*ă un gent
economicE, precum şi totlitte drepturilor şi o+ligţiilor pe cre gentul economic şi
le !umă <n legtură cu vere pe cre o po!edă .
O+iectul cont+il cuprinde pe lngă cunoştere e5i!tenţei ptrimoniului şi
mişcările ce!tui . 0işcările !e referă t=t l operţiuni !imple de intrări şi ieşiri de
elemente ptrimonile, c=t şi l modificări comple5e ce !e concreti*e*ă prin noţiunile
de c.eltuieli, venituri şi re*ultte. -fortul gentului economic depu! <n ctivitte !,
!e m!oră <n cont+ilitte prin c#eltuieli, ir efectul, prin venituri. -c.ili+rul !pecific
proce!ului economic e!te oglindit <n cont+ilitte c o relţie <ntre c.eltuieli şi
venituri, din comprre ce!tui o+ţin=ndu;!e rezultatul.
-videnţ cont+ilă tre+uie ţinută din momentul depunerii cpitlului !ocil.
+&+&OR5ANICAR.A ACTIFIT=BII S.RFICIULUI R.SURS. U1AN.
2ituţi ocupării forţei de muncă din $om=ni re determinări demogrfice,
economice, educţionl;formtive, !ocil;politice şi repre*intă o prioritte nţionlă .
Pornind de l !tre ocupării, de l potenţilul umn l $om=niei Dcntittiv şi
clittivE şi de l e5igenţele rcordării l politicile Uniunii -uropene <n ce!t domeniu,
el+orre pro#ra$ului $ultianul de ocupare a "orţei de $uncă devine un
impertiv m:or de e5tremă urgenţă.
'1
C prte in!epr+ilă proce!ului de plnificre unei <ntreprinderi,
plani"icarea resurselor u$ane e!te proce!ul de nli*ă şi identificre nece!rului
de per!onl pe profe!ii, clificări, v=r!tă, !e5.
L el+orre plnului re!ur!elor umne !e v ţine !em de principalii $actori de
in$luen*) >
L progre!ul te.nic ?
L nivelul re!ur!elor ?
L piţ muncii ?
L reglementările guvernmentle ?
L !ituţi economică generlă ?
L politic prtenerilor interni şi e5terni.
Punctul de plecre <n ge!tiune re!ur!elor umne <ntr;o <ntreprindere e!te
proiectarea şi descrierea posturilor.
Acti%itatea de personal e!te numi o prte mngementului re!ur!elor
umne şi implică !pecte legte de >
L 2i!temul de !lri*re?
L evidenţ per!onlului ?
Interviu nul şi
precieri !upr
performnţelor
-vlure po!tului -vlure per!onelor <n
rport cu cerinţele
po!turilor
Politici !lrile 4e!tiune
re!ur!elor umne
D e ! c r i e r e p o ! t u r i l o r
'3
L!c.emele de pen!ionre ?
L completre do!relor şi cărţilor de muncă ?
L de!criere tri+uţiunilor fiecărui po!t ?
L !i!temul de evlure permnentă l po!turilor ?
L mngement şi in!truire ?
L comunicre <ntre ng:ţi .
2C Ing Development;Alto Tour! 2.$.L. re un !erviciu de $e!ur!e Umne ,
coordont de un in!pector de per!onl , cu cre re <nc.eit contrct de pre!tări
!ervicii .
Atri+uţiile per!onlului din cdrul 2erviciului $e!ur!e Umne, <n domeniul recrutării
şi ng:ării per!onlului !unt >
L !t+ileşte şi !igură nece!rul de per!onl pe me!erii, funcţii şi !pecilităţi pentru
ctivitte curentă şi pentru noile o+iective de inve!tiţii ?
L urmăreşte modul de utili*re per!onlului de !pecilitte şi i mă!uri pentru
reprti*re şi utili*re mi :udicio!ă ce!tui pe ctivităţile unităţii ?
L !igură promovre profe!ionlă per!onlului ?
L !t+ileşte <mpreună cu comprtimentele mă!uri pentru <ntărire !tării di!ciplinre,
reducere fluctuţiei şi !igurre !t+ilităţii per!onlului ?
L efectue*ă lucrările privind evidenţ şi mişcre per!onlului ?
L complete*ă legitimţiile de !erviciu pentru per!onlul unităţii şi eli+ere*ă
deverinţe !olicitte de ce!t privind clitte de per!onă <ncdrtă <n muncă ?
L ră!punde de <ntocmire, completre şi evidenţ crnetelor de muncă <n
conformitte cu prevederile legle, <ntocmire do!relor de pen!ii pentru per!onlul
unităţii ?
L vi*e*ă foi colective de pre*enţă şi verifică concordnţ ce!tor cu cererile de
concedii de odi.nă, fră pltă, medicle ?
L ră!punde de <ncdrre per!onlului <n grupe de muncă ?
L ră!punde de evidenţ militră per!onlului, de evidenţ concediilor de mternitte
!u <ngri:ire copil p=nă l doi ni ?
L <ntocmeşte şi menţine l *i informţiile per!onle din do!rele de per!onl ?
L <ntocmeşte $egi!trul de -videnţă l 2lriţilor .
'#
Actele necesare la dosarul ?ntoc$it pentru an#a-are !unt >
L cerere cu tote dtele de !tre civilă ?
Lcte de !tudii Dcopie conform cu originlul E ?
L cte de clificre ?
L fiş mediclă D<ncdrre <n muncă unei per!one fără efecture prel+ilă
e5menului medicl e!te neleglă, contrctul de muncă fiind lovit de nulitte E ?
L c*ier :udicir ?
L reprtiţie de l oficiul pentru şom: ?
L crte de identitte pentru dovd identităţii domiciliului şi cetăţeniei ?
L curriculum vite cu dte +iogrfice şi profe!ionle ?
L crnetul de muncă !u declrţi pe propri ră!pundere că nu re <ntocmit crnet de
muncă ?
L pentru funcţi de ge!tionr e!te nece!ră o dovdă de l locul de munc nterior din
cre !ă re*ulte că nu produ! pgu+e ?
L livretul militr !u deverinţ de recrutre ?
L not de lic.idre D trn!fer E .
L <nc.eiere contrctului individul de muncă, părţile u o+ligţi !ă
!t+ile!că felul muncii şi !lriul, cre !unt con!iderte elemente e!enţile le
contrctului .
6n conţinutul contrctului individul de muncă tre+uie cuprin!e şi clu*e referitore l
durt contrctului, timpul de muncă, concediul de odi.nă, etc.
6n contrctul individul de muncă pot fi !t+ilite şi lte clu*e convenite de părţi, <n
limit di!po*iţiilor legle plic+ile.
!e"initi%area pe po!t !e fce pe +* re*ulttelor o+ţinute <n urm te!tării
cunoştinţelor cumulte !u <n urm re*ulttelor o+ţinute, cu negociere !lriului D l
dt definitivăriiE.
)iecărui !lrit i !e v efectu un in!truct: de protecţia $uncii şi P&S&I&
!pecific locului de muncă l cre urme*ă !ă lucre*e şi i !e vor !igur mterilele şi
ec.ipmentele !pecifice de protecţie prevă*ute <n cte normtive.
Pentru +un de!făşurre ctivităţii, !ocietăţile tre+uie !ă con!trui!c o
orgnigrmă. Ace!t e!te o !c.emă ierr.ică, o repre*entre grfică cre rtă modul
<n cre relţione*ă po!turile <ntr;o compnie. 6n !ocietăţile mici, orgnigrm nu e!te
o+ligtorie, dr e!te de :utor pentru cunoştere modului de funcţionre firmei. 6n
'%
!c.im+, <n compniile mri, orgnigrm e!te un mi:loc de lucru forte importnt şi
un mod de cre relţiile dintre diver!ele po!turi e5i!tente. Pentru că fiecre !ociette
re un lt nece!r de po!turi, funcţie de !pecificul ctivităţii, dr şi de politic internă
firmei, orgnigrmele pot diferi c.ir <ntre două !ocietăţi cre u celşi domeniu de
ctivitte.
Pregătire per!onlului <n vedere ridicării nivelului profe!ionl, c oricre
dintre celellte ctivităţi le 2C Ing Development;Alto Tour! 2.$.L., e!te orienttă
!pre contri+ui l reli*re o+iectivelor generle le <ntreprinderii . $idicre
nivelului profe!ionl nu re <n fpt nici o vlore dcă nu contri+uie l reli*re unor
re*ultte +une şi, prin urmre, l tingere o+iectivelor !ocietăţii. Ace!t lucru !e v
reflect direct <n reducere c.eltuielilor, <m+unătăţire cpcităţii şi ptitudinilor
!lriţilor, precum şi prin !porire +g:ului de cunoştinţe şi e5perienţei lor.
Utilre cu clcultore PC, fce po!i+ilă <ntocmire oricăror tipuri şi lucrări
repre*ent=nd >
DI$-CTO$ 4-B-$AL
DI$-CTO$ CALITAT-
DI$-CTO$ TICW-TIB4
COBTAFIL A4-BSI TICW-TIB4
FI$OU
AD0IBI2T$ASI-
DI$-CTO$ TU$I20 FI$OU COBTAFILITAT-
A4-BSI TU$I20
''
RO)-$ 0-BAQ-$Y
L flu5urile de per!onl ?
L nli* lunră plecărilor ?
L !ituţi per!onlului pe v=r!te şi !e5e ?
L !ituti per!onlului pe !tudii şi clificări, pe triectorii de crieră ?
L rportri le protecţiei muncii ?
L pln de c.eltuieli pentru protecţi muncii ?
L orice tip de formulr cre nece!ită timp <ndelungt de concepere şi completre .
+&0& ISTORIC AL SITUABI.I ,INANCIAR.
Pentru o nli*ă corectă şi eficientă oricărei compnii, nli* !ituţiei
finncire e!te o+ligtorie.
6n c*ul nli*ei Fugetului de Cenituri şi C.eltuieli pe nul &,,( şi &,,/, !e
pre*intă urmtorele re*ultte economico;finncire le 2C Ing Development;Alto
Tour! 2.$.L.
(u#et de %enituri şi c/eltuieli )ane9a 2'
.9ecuţia bu#etara
Dte compr+ile ; mii lei ;
7ndicatori +88, +88;
3enituri totale <>2;:92,+9 *,92:842>89
&heltuieli totale <92>+,2948 *,;24+:2:48
&ifa de afaceri <:2:4>2<:+ *,428*>2:>4
)rofit rut *2>4+29:4 +2*:>2849
)rofit net *2,:42>** *29+,2<<:
1,,
!ina$ica principalelor rezultate ale acti%ităţii a#enţiei K
7ndicatori +88;?+88,
3enituri totale * *2,>>
&heltuieli totale + *2,><
&ifa de afaceri , *2,>*
)rofit rut ; *2*:4
)rofit net 4 *2*>8
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
1 2 3 4 5
2003
2004
Din dtele de mi !u!, !e o+!ervă că, pe nul &,,/ re*ulttele fţă de nul
&,,( u o creştere !u+!tnţilă l tote cpitolele, după cum urme*ă>
L Cenituri totle 7 o creştere cu ('J ?
L C.eltuieli totle 7 o creştere cu ('J ?
L Cifr de fceri 7 o creştere cu (%J ?
L Profit +rut 7 o creştere cu 1#J ?
L Profit net 7 o creştere cu 1%J.
1,1
Analiza acti%ului bilanţier )ane9a 2'
Principalii indicatori ai acti%ului
7ndicatori +88, +88;
*2.ctive imoilizate total ,2+>82:49 92,8,2,<4
a27moilizări necorporale 9,2*,+ 9,2*,+
27moilizări corporale ,2*><2+*: 42<:*2>49
+2.ctive circulante total 9249,><< 929+,28:4
a2Stocuri
2&reanţe ;2+*82*:; +2>9,29;:
!ina$ica principalilor indicatori ai acti%ului K
7ndicatori +88;?+88,
*2.ctive imoilizate total *2<+*
a27moilizări necorporale *2888
27moilizări corporale *2>:+
+2.ctive circulante total *288<
a2Stocuri
2&reanţe 829>8
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
1 a b 2 b
2003
2004
1,&
Activele imo+ili*te c totl <nregi!tre*ă pe nul &,,/ fţă de nul &,,( o
creştere de '&J , imo+ili*ările necorporle răm=n ne!c.im+te, imo+ili*ările
corporle <nregi!tre*ă o creştere de '%J , ctivele circulnte dor 1J, ir crenţele
<nregi!tre* o !cădere cu (&J .
Analiza pasi%ului bilanţier )ane9a 2'
Principalii indicatori ai pasi%ului J $ii lei >

7ndicatori +88, +88;
*2&apitaluri proprii ,2,4>2*,4 ;2*>+2*,+
a2&apitat social +2*882888 +2*882888
2Rezerve *2+4>2*,4 +28>+2*,+
c2)rofit *2,:42>** *29+,2<<:
+2%atorii cu scadenţă @ un
an 42*<>29>< 924,+24:*
,2%atorii cu scadenţă A un
an *2+**2+:+ +2+,<
!ina$ica principalilor indicatori ai pasi%ului K
7ndicatori +88;?+88,
*2&apitaluri proprii *2+;4
a2&apital social *2888
2Rezerve *294;
c2)rofit *2*>
+2%atorii cu scadenţă @ un an *2+49
,2%atorii cu scadenţă A un an *2>;>
1,(
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
1 a b c 2 3
2003
2004
Dinmic principlilor indictori i p!ivului <nregi!tre*ă o creştere
!u+!tnţil, după cum urme*ă > cpitlurile proprii pe nul &,,/ fţă de nul &,,(
<nregi!tre*ă o creştere de &/J, cpitlul !ocil răm=ne celşi, re*ervele
<nregi!tre*ă o creştere de 31J, profitul o creştere de 1%J, ir dtoriile o creştere de
&1J .
Conform +ilnţurilor l (1.1&.&,,( şi l (1.1&.&,,/, 2C Ing Development;Alto Tour!
2.$.L., pre*intă următorele dte >
;mii lei;
(r2crt 7ndicatori +88, +88;
* &ifra de afaceri <:2:4>2<:+ *,428*>2:>4
+ &heltuieli cu salarii >;<2:8* *2*9*24>>
,
&heltuieli cu asi!urările şi
protecţia socială +<:2,<4 ,,>28:8
; &heltuieli totale <929+,294* *,;24+:2:48
4 3enituri totale <>2;:92,+9 *,92:842>89
9 )rofit *2>4+29:4 +2*:>2849
1,/
0
20000000
40000000
60000000
80000000
100000000
120000000
140000000
1 2 3 4 5 6
2003
2004
Dcă privim t+elul şi grficul indictorilor din +ilnţ, putem vede că cifr de
fceri cre!cut pe nul &,,/ fţă de nul &,,( cu (%J , cee ce r pute fi
interprett c un !pect +enefic, ce crcteri*e*ă o firmă puternică, fără pro+leme
m:ore . Prctic rtă că şi lţi indictori cre nli*ţi <mpreună du o imgine relă
!ituţiei finncire rele.
Aş cum mintem <n cur!ul lucrării, c.eltuielile cu !lriile !unt forte
importnte <ntr;o !ociette . 6n nul &,,/ , numărul mediu de !lriţi fo!t de nouă ,
c şi <n nul &,,(, dr !lriile u cre!cut cu (3,#J <n nul &,,/ fţă de nul
&,,(.Un lt !pri:in <n nli* !ocietăţii ni;l oferă !ituţi veniturilor şi c.eltuielilor
efectute . Ri veniturile, dr şi c.eltuielile cre!c con!tnt, cee ce ne !pune că
ctivitte !e de*voltă permnent, firm gă!ind <n nul &,,/, !oluţii noi l momentul
potrivit, !tfel <nc=t cerere pieţei !ă fie !ti!fcută .
PRO,IT
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
Profit brut Profit net
2003
2004
1,1
O+!ervăm că profitul +rut <nregi!tre*ă o creştere <n nul &,,/ cu 1#J fţă de
nul &,,(, ir profitul net <nregi!tre*ă o creştere cu 1%J <n nul &,,/ fţă de nul
&,,(.
-5i!tă lţi indictori cre ne;r vor+i cu mi multă preci*ie de!pre !ociette ?
!olv+ilitte, lic.iditte, rent+ilitte.
$ent+ilitte comercilă cre rtă putere firmei pe piţă e!te unul din
indictorii importnţi >
Rc L pro"itul netAci"ra de a"aceri
$c &,,( I1.(#1.%118 '#.#1%.'#& I ,,,1
$c &,,/ I1.3&(.''#81(1.,1%.#%1I ,.,1
Lic.iditte e!te un element importnt l ge!tiunii şi o condiţie de e5i!tenţă
c.ir pentru unele firme cre reli*e*ă profit. Artă cpcitte firmei de fce fţă
ng:mentelor <n momentul e5igi+ilităţii lor . O +ună e!timre lic.idităţii re
nevoie de un !tudiu detlit l ciclului de e5plotre .
Rata lic/idităţii #enerale L Acti%e circulanteAdatorii pe ter$en scurt
,ondul de rul$ent L Acti%e Circulante > !atorii pe ter$en scurt
$lg &,,( I 3.13(.%''81.1'%.3%' I 1.&3
$lg &,,/ I 3.3&(.,#183.1(&.1#1 I 1.,1
)r &,,( I 3.13(.%'';1.1'%.3%' I 1.(31.&1,
)r &,,/ I 3.3&(.,#1;3.1(&.1#1 I ',.1,/
2tructur finnciră e!te pu!ă <n evidenţă prin clculul rtelor ce compră
proporţi dtoriilor <n totlul p!ivului +ilnţier I rt de <ndtorre .
Rata de ?ndatorare L !atorii A pasi% total !u
Rata de ?ndatorare la ter$en L datorii pe ter$en $ediu şi lun#ACapitaluri
per$anente

1,3
$i &,,( I 3./,'.'31811.1/(.',# I ,.1#
$i &,,/ I %.##1.&&381/.1##.(11 I ,.3,
2ociette Ing DevelopmentMlto Tour! 2.$.L. e!te o firmă mi:locie, cre <n
nii cre urme*ă v <ncepe !ă folo!e!că nli* finnciră, mrKetingul, progno*
c pe nişte in!trumente utile şi nece!re <n conducere şi de*voltre fcerii .
+&2& !OCU1.NT.L. N.C.SAR. CALCULUI SALARIILOR
Documentele nece!re pentru clculul !lriilor , ltor drepturi cuvenite
!lriţilor şi reţinerilor din !lrii, !e vor <ntocmi l termenele !t+ilite prin lege !u
prin $egulmentul de Ordine Interioră şi vor conţine !emnăturile per!onelor <n
drept, !tfel>
1. -oaia colectiv) de prezen*) !e v <ntocmi de per!on re!pon!+ilă cu
pont:ul, urmărindu;!e concordnţ dintre progrmul de lucru, condic de pre*enţă şi
pont: ? !e <ntocmeşte <n două e5emplre > originlul, !emnt de şeful
comprtimentului re!pectiv, !e v pred l 2erviciul de $e!ur!e Umne .
&.Re$eratul pentru plata orelor suplimentare , in!otit de foi colectiv de
pre*ent continnd pont:ul orelor !uplimentre, !e v intocmi de per!on
re!pon!+il cu pont:ul. $efertul !e !emne*ă de şeful de centru, !e vi*e*ă de
repre*entntul !indicl şi !e pro+ă de directorul generl .
(.Cererea de plecare .n concediu de odi#n) , v fi complettă de !olicitnt,
pro+tă de şeful direct şi trimi!ă l 2erviciul $e!ur!e Umne, cu cel puţin şpte *ile
<ninte dtei de plecre <n concediu ? !e vor <n!crie pe cerere numărul de *ile de
concediu l cre re dreptul !lritul <n nul re!pectiv, poi cerere v fi <ninttă
2erviciului $e!ur!e )inncire, pentru prelucrre.
/.Comunicarea pentru aproarea concediului $)r) plat) !e emite de către
2erviciul $e!ur!e Umne, cu cel puţin şpte *ile <ninte de plecre <n concediu fără
pltă, <n +* cererii de concediu fără pltă, <ntocmită şi !emntă de !lritul cre
!olicită concediul.
1,#
1.Re$eratul privind aproarea premiilor individuale v fi <ntocmit de către
şefii de deprtmente cu vi*ul directorului generl şi pre*entt !pre pltă 2erviciului
$e!ur!e )inncire, cel t=r*iu cu şpte *ile <ninte de efecture plăţilor.
3.Re$eratul privind aproarea pl)*ii primelor de Cr)ciun/,a(ti0 <n!oţit de
li!t cu e5cepţiile; !lriţii cre nu u dreptul l primă. Documentele !e <ntocme!c de
către 2erviciul $e!ur!e Umne şi !e predu 2erviciului $e!ur!e )inncire <n originl,
cel t=r*iu cu şpte *ile <ninte efectuării plăţilor .
#.Certi$icat medical pentru concediu de incpcitte temporră de muncă,
mternitte, <ngri:ire copil, progrm redu!, ccident de muncă, etc., eli+ert de către
medicii unităţilor !nitre ? ce!te tre+uie vi*te de către şefii locurilor de muncă şi
de către medicul de <ntreprindere, poi !e depun <n originl l 2erviciul $e!ur!e
)inncire.
%.Cererea pentru a1utor de .nmorm2ntare3 pentru a1utor de na(tere (i pentru
a1utor de c)s)torie !e <ntocme!c de către !lriţi şi !e pre*intă <n originl l 2erviciul
$e!ur!e )inncire, după ce u fo!t vi*te <n prel+il de directorul !ocietăţii .
'.Cererea pentru concediu paternal e!te <ntocmită de !lriţii cre !olicită
ce!t drept, <n primele opt !ăptăm=ni de l nştere copilului? ctele vor fi vi*te de
către 2erviciul $e!ur!e Umne şi pro+te de directorul !ocietăţii .
1,.%ecizii pentru 4
;ng:re prin trn!fer <n intere!ul !erviciului ?
;ng:re pe period de pro+ă ?
;definitivre pe po!t după terminre periodei de pro+ă ?
;promovre D!c.im+re E <n funcţie?
;!c.im+re locului de muncă?
;!c.im+re !porurilor?
;modificre !lriilor.
1,%
2e <ntocme!c de către 2erviciul $e!ur!e Umne, !e !emne*ă de către conducătorul
unităţii şi !e trn!mit 2erviciului )inncir, pentru efectu modificările re!pective şi
plt corectă drepturilor !lrile ce decurg din ce!te .
11.%eclara*ia pe proprie r)spundere a salaria*ilor pentru deducerile !upr
impo*itului pe venitul glo+l, <n!oţită de cte :u!tifictive legle. 2e <ntocmeşte de
către !lrit, tunci c=nd e!te c*ul, şi !e pre*intă <n originl, pentru lure corectă <n
evidenţă şi clcului impo*itului pe venit.
1&.Contractul de garan*ii pentru gestionari !e <ntocmeşte <n două e5emplre
şi e!te !emnt de către ge!tionr şi directorul unităţii .
1(.5ot)r2ri3 adrese3 comunic)ri3 etc.3 pentru pensii alimentare3 propriri3
c#irii3 rate3 etc.? !e <ntocme!c de către genţii economici, :udecătorii, tri+unle, lte
unităţi !u de către 2erviciul Cont+ilitte şi !e pre*intă <n originl l 2erviciul
$e!ur!e )inncire, pentru efecture reţinerilor re!pective.
1/.6ota de lic#idare !e <ntocmeşte de către 2erviciul $e!ur!e Umne pentru
ng:ţii cre !e lic.ide*ă şi de către genţii economici, <n c*ul trn!ferului
!lriţilor.
Tote ce!te documente tre+uie <ntocmite l termenele şi <n condiţiile
!t+ilite ? 2erviciul )inncir re dreptul de refu* primire documentelor cre nu
re!pectă condiţiile de <ntocmire şi predre de mi !u!.
+&3&Calculul drepturilor de personal
Drepturile de per!onl repre*intă drepturile +ăneşti şi <n ntură cuvenite
per!onlului pentru munc pre!ttă !u cordte c urmre clităţii de !lrit .
6n cdrul 2C Ing Development;Alto Tour! 2.$.L., remunerţi !lrilă e!te dtortă
lunr, cee ce !igură o !t+ilitte veniturilor !lriţilor !ocietăţii. 2lriul cuprinde
!lriul de +*ă individul negocit .
1,'
2ttele de pltă !e <ntocme!c lunr şi !erve!c l efecture plăţii !lriilor,
clculării reţinerilor din !lrii şi pentru <nregi!trările din cont+ilitte .
Plt drepturilor !lrile le per!onlului 2C Ing Development; Alto Tour!
2.$.L. !e fce prin +ncă , !lriţii v=nd conturi de!c.i!e l Alp. FnK;Incului şi
!e fce pe dt de cinci lunii următore.
Drepturile !lrile !unt confidenţile şi nu pot fi comunicte dec=t cu
cceptul !lritului !u l cerere orgnului de urmărire penlă ori in!tnţei
:udecătoreşti .
6n +* foilor colective de pre*enţă !e clcule*ă drepturile !lrile pentru următorii
!lriţi >
1.)lore Ceronic 7 cont+il Dne5 1E>
ST.T 7B(7E +884
(B0E?)RE(B0E 'lorea 3eronica
'B(&C7. &ontail
S./.R7B/ (E#=&7.T *828882888
S./.R7B/ RE./7D.T *828882888
E=0.F *5 *882888
&.S <245 <482888
SG(GT.TE 9245 9482888
%E%B&ERE )ERS=(./G %E 6.DG +24882888
S./.R7B/ 70)=D.67/ 42>882888
70)=D7T <+>2888
REST %E )/.TG :2,:+2888
&.2ăvule!cu 0onic 7 Director TicKeting Dne5 1E>
11,
ST.T 7B(7E +884
(B0E?)RE(B0E Săvulescu 0onica
'B(&C7. &ontail
S./.R7B/ (E#=&7.T *+28882888
S./.R7B/ RE./7D.T *+28882888
E=0.F *5 *+82888
&.S <245 *2*;82888
SG(GT.TE 9245 :>82888
%E%B&ERE )ERS=(./G %E 6.DG +2;882888
S./.R7B/ 70)=D.67/ :24982888
70)=D7T *2+8<2988
REST %E )/.TG >2:482;88
Pre*int <n continure modlităţi de clcul, unele ipotetice, cre !ă e5emplifice diver!e
!ituţii ce pr <n prctică >
-5emplul 1.
6n c*ul concediului de odi.nă cre !e clcule*ă <n +* $portului de
concediu vem >
2lriul de +*ă lut <n clcul > 1.3/1.,,,
0edi !porurilor fi5e pe ultimile trei luni > &1J
Clculul !umei de CO> 1.3/1.,,, 5 &1J I 1./11.&1,
1.3/1.,,,O1./11.&1, I #.,13.&1,
D#.,13.&1, > &1E 5 11 I 1.,/,.1#'
Prim de CO 1.,/,.1#' 5 1,J I &.1&,.,%'
2umele cuvenite pentru timpul efectiv lucrt >
Lucrt efectiv > D1.3/1.,,, > &1E5 3 I 1.31&.%1#
Clculul !porului de vec.ime > 1.31&.%1# 5 &1J I /,(.&1/
Totl !ume cuvenite > 1.,/,.1#' O &.1&,.,%' O 1.31&.%1# O /,(.&1/ I '.1#3.(('
$eţinerile din !lriu !unt >
Contri+uţi !lritului l :utorul de şom: > 1.3/1.,,, 5 1J I 13./1,
Contri+uţi !lritului pentru !ănătte > '.1#3.((' 5 3.1J I 3&&./3&
111
Contri+uţi !lritului pentru !ig.!ocile > '.1#3.((' 5 '.1J I ','.#1&
2e !t+ileşte +* de clcul pentru impo*it >
Totl reli*t '.1#3.(('
Deducere de +*ă &.1,,.,,,
Cenit net din prim CO &.1&,.,%';D&.1&,.,%'5 3.1JE I &.(13.&%(
Cenit impo*+il >
'.1#3.((';D13./1, O 3&&./3& O ','.#1& O &.1,,.,,, O &.(13.&%(E I (.1(1.('&
Impo*itul dtort > (.1(1.('& 5 13J I 1,1.,&(
Impo*it prim CO > &.(13.&%( 5 13J I (##.,,1
-5emplul &
2umele cuvenite pentru timpul efectiv lucrt >
Lucrt efectiv > 1.(#,.,,,
Clculul !porului de vec.ime > 1.(#,.,,, 5 #J I (#1.',,
Clculul !porului pentru lucrul <n timpul nopţii >
1.(#,.,,, > 1/# I (3.1(,,31 5 &1 5 &1J I 1'1.#%3
Clculul !porului pentru lucrul <n *ilele de !=m+ătă şi duminică !u !ăr+ătorile legle >
1.(#,.,,, > 1/# I (3.1(,,31 5 /& 5 1,,J I 1.1(/.&%3
Totl !ume cuvenite >
1.(#,.,,, O (#1.',, O 1'1.#%3 O 1.1(/.&%3 I #./#1.'#&
Totl reli*t ? #./#1.'#&
$eţinerile din !lriu !unt >
)ond şom: 1J > 1.(#,.,,, 5 1J I 1(.#,,
)ond 2ănătte 3.1J > #./#1.'#& 5 3.1J I /%1.3#%
)ond !igurări !ocile '.1J > #./#1.'#& 5 '.1J I #,'.%(#
2e cordă deducere de +*ă şi !e !t+ileşte +* de clcul pentru impo*it >
Totl reli*t > #./#1.'#&
Deducere de +*ă > &.1,,.,,,
Cenit impo*+il > #./#1.'#& 7 D1(.#,, O /%1.3#% O #,'.%(# O &.1,,.,,,E I (.#&&.#1#
2e clcule*ă impo*itul dtort >
(.#&&.#1# 5 13J I 1'1.3/1
11&
-5emplul (.
Conform foii de pre*enţă şi certifictului medicl ne5t, re lucrte 1& *ile şi
incpcitte temporră de muncă ' *ile.
2lriul de <ncdrre > 1,.#/#.,,,
Lucrt efectiv > D1,.#/#.,,, > 13%E 5 '3 I 3.1/1.1/(
Clculul !porului de vec.ime > 3.1/1.1/( 5 &1J I 1.1(1.&%3
Clculul !porului pentru fidelitte> 3.1/1.1/( 5 %J I /'1.&'1
Totl !ume cuvenite >3.1/1.1/( O 1.1(1.&%3 O /'1.&'1 I %.13#.#&,
Totl reli*t > %.13#.#&,
2e determină +* de clcul pentru incpcitte temporră de muncă >
Totl +* de clcul CA2 pe ultimele ş!e luni > %#.'/&.&,,
Br. *ile lucrte <n ultimele ş!e luni > 1(,
2um cuvenită *ilnic > '#.'/&.&,, > 1(, I 3#3./#%,/3
2um cuvenită pentru *ilele de incpcitte temporră de muncă, conform
certifictului >
D3#3./#%,/3 5 'E 5 1,,J I 3.,%%.(,3
Totl venit +rut > %.13#.#&, O 3.,%%.(,3 I 1/.&13.,&3
$eţinerile din !lriu !unt >
)ond şom: 1J > 1,.#/#.,,, 5 1J I 1,#./#,
)ond !ănătte 3.1J > %.13#.#&, 5 3.1J I 1(,.',&
Contri+uţi CA2 '.1J > %.13#.#&, 5 '.1J I ##1.'((
2e cordă deducere de +*ă şi !e !t+ileşte +* de clcul pentru impo*it >
Totl reli*t > 1/.&13.,&3
Deducere de +*ă > 1.',,.,,,
Cenit impo*+il > 1/.&13.,&3 7 D1,#./#, O 1(,.',& O ##1.'(( O 1.',,.,,,E I
1,.'/1.#&1
Impo*it > 1,.'/1.#&1 5 13J I 1.#1,.3#1.
+&4& Contabilitatea drepturilor salariale
11(
Contabilizarea salariilor datorate personalului
Cont+ili*re drepturilor !lrile !e fce <n +* 2ttului de 2lrii şi
Centrli*torului de Control 2lrii .
Pentru e5emplificre, vom lu <n !tudiu următore !ituţie >
Pentru lic.idre lunii iunie &,,1, <n cdrul !ocietăţii Ing Development;Alto Tour!
2.$.L., u fo!t !lri*te 1, per!one ce u <nc.eite contrcte individule de muncă .
Conform Centrli*torului de 2lrii Dne5 1E, !e <nregi!tre*ă următorele dte >
T=T./ S./.R77 6RBTE *8828882888
T=T./ S./.R77 RE./7D.TE *8828882888
&.S .(#.F.T=R ++5 ++28882888
SG(GT.TE .(#.F.T=R :5 :28882888
E=0.F .(#.F.T=R ,5 ,28882888
&.S S./.R7.T <245 <24882888
SG(GT.TE S./.R7.T 9245 924882888
E=0.F S./.R7.T *5 *28882888
'=(% .&&7%E(TE *2<:;5 *2<:;2888
&=07S7=( &.0ER. 0B(&G 82+45 +482888
70)=D7T S./.R77 <2+>82888
T=T./ %E )/.TG .(#.F.T=R ,;2++;2888
Odtă <ntocmit !ttul de pltă, !e pote trece l <nregi!trre ce!tui <n cont+ilitte .
:nre#istrarea c/eltuielii cu "orţa de $uncă ?n baza statului de salarii ;
3/1Ac.eltuieli cu !lriileA I /&1Aper!onl !lrii dtorteA 1,,.,,,.,,,
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la "ondul de şo$a- ;
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I /(#&Acontri+.per!onlului l fd.şom:A 1.,,,.,,,
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la asi#urările sociale de
sănătate ;
11/
/&1Aper!onl !l.dtorteA I /(1/Acontri+..per!onlului pt.!ig.!ănătteA 3.1,,.,,,
:nre#istrarea reţinerii pentru contribuţia personalului la asi#urările sociale de
stat ;
/&1Aper!onl !l.dtorteA I /(1&Acontri+..per!onlului pt.!ig.!ocileA '.1,,.,,,
:nre#istrarea reţinerii la sursă a i$pozitului pe %enit
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I /// @impo*it pe !lriiA '.&%,.,,,
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la asi#urările sociale
3/11Acontri+.unit.l !ig.!ocileA I /(11A contri+.unit.l !ig.!ocileA &&.,,,.,,,
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la "ondul de şo$a-
3/1&Acontri+.unit.l fd.de şom:A I /(#1A contri+.unit.l fd.de şom:A (.,,,.,,,
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu contribuţia la asi#urările sociale de sănătate
3/1(Acontri+.unit.l fd.!ănătteA I /(1(Acontri+.unit.l fd.!ănătteA #.,,,.,,,
:nre#istrarea co$isionului datorat Ca$erei de 1uncă
3(1.,&Ac.elt.cu lte t5eA I //#.,&Acomi!ion C0A &1,.,,,
:nre#istrarea c/eltuielii societăţii cu "ondul de risc şi accidente
3/11.,1Anlitic;c.elt.cu fd.ccidA I /(11.,1Anlitic;c.elt.cu fd.ccidA 1.'#/.,,,
Ac/itarea salariilor nete
/&1Aper!onl !lrii dtorteA I 11&1Acont l +ncă <n leiA #(.#&,.,,,
Ac/itarea contribuţiilor datorate
J I 11&1Acont l +ncă <n leiA 3,.1,/.,,,
/(11A contri+.unit.l !ig.!ocileA &&.,,,.,,,
111
/(1&A contri+..per!onlului pt.!ig.!ocileA '.1,,.,,,
/(1(A contri+.unit.l fd.!ănătteA #.,,,.,,,
/(1/A contri+..per!onlului pt.!ig.!ănătteA 3.1,,.,,,
/(#1A contri+.unit.l fd.de şom:A (.,,,.,,,
/(#&A contri+.per!onlului l fd.şom:A 1.,,,.,,,
///A impo*it pe !lriiA '.&%,.,,,
//#.,&A comi!ion C0A &1,.,,,
/(11.,1A nlitic;c.elt.cu fd.ccidA 1.'#/.,,,
O ltă o+ligţie <ntreprinderii e!te <ntocmire şi depunere lunră
declrţiilor privind dtoriile legte de !lrii .Ace!te !unt >
;Declrţi privind evidenţ nominlă !igurţilor şi o+ligţiilor de pltă către
+ugetul !igurărilor !ocile de !tt Dp=nă pe dt de &1 lunii următoreE Dne5 %E?
;Declrţi privind evidenţ nominlă !igurţilor şi o+ligţiilor de pltă către
+ugetul
!igurărilor pentru şom: Dp=nă pe dt de &1 lunii următoreE Dne5 #E?
;Declrţi privind evidenţ nominlă !igurţilor şi o+ligţiilor de pltă către
+ugetul
!igurărilor pentru !ănătte D numi o dtă pe n E ?
;Declrţi privind o+ligţiile de pltă l +ugetul generl con!olidte 7 formulrul 1,,
Dp=nă pe dt de &1 lunii următoreE Dne5 'E.
CAPITOLUL 0
113
Controlul şi auditul operaţiunilor pri%ind drepturile băneşti ale
salariaţilor
0&&Consideraţii teoretice
Controlul e!te o funcţie conducerii cre !igură cunoştere şi perfecţionre
modului de ge!tionre ptrimoniului şi de orientre, orgni*re şi de!fşurre
ctivităţii de producţie, reprtiţie şi de!fcere.
Prin cunoştere oferită de ctivitte de control !e pot lu deci*ii economico;
finncire corecte, l timp şi cre pot duce !ocietăţii profiturile şi col+orările dorite .
Controlul, <n condiţiile economiei de piţă urmăreşte intere!ele genţilor
economici şi intere!ele !ttului. 6n mă!ur <n cre urmăreşte depi!tre greşelilor,
contri+uie şi l prevenire viitore ce!tor, uneori c.ir pre<nt=mpină priţi unor
erori, <nt=r*ieri, !u c.ir opriri le producţiei cu efecte m:ore <n de!făşurre
ctivităţilor.
L noi <n ţră, e5i!tă un control intern l genţilor economici;control
$inanciar propriu3 audit pulic intern (i controlul $inanciar preventiv – (i un
control e&tern cre e!te efectut de Curte de Conturi, 0ini!terul )innţelor Pu+lice
prin Direcţi generlă de <ndrumre şi control fi!cl şi 4rd )innciră.
Controlul e!te o ctivitte nece!ră determintă de cu*e o+iective >
;formele multiple de propriette?
;producţi de mărfuri?
;cţiune legilor economice !pecifice economiei de piţă?
;volumul şi comple5itte mre lucrărilor cont+ile creşte ri!cul de erori <n
prelucrre dtelor?
;morlitte profe!ionlă producătorilor de informţii cont+ile pote fi pu!ă l
<ndoilă?
;volumul mre de cte normtive şi !c.im+re lor permnentă pote duce l erori
m:ore?
;!igurre li+ertăţii pieţei cre <n!emnă cce!ul li+er l informţii corecte.
11#
Pentru !e !igur independenţ fţă de !u+iectul controlt şi pentru !e
limit intervenţi !ttului <n economie, <n tot lume i mplore auditul "inanciarJ
contabil, c un !i!tem de control independent, dr e5ecutt de !pecilişti . 6n tote
ţările e5i!tă in!tituţionli*tă o utoritte de control şi udit > l noi C-CCA$; Corpul
-5perţilor Cont+ili şi Cont+ililor Autori*ţi din $om=ni .
0&&&Obiectul şi "uncţiile inspecţiei "iscale aşa cu$ sunt re#le$entate prin O5
7*A*88+
In!pecţi fi!clă re c obiect>
;verificre +*elor de impunere?
;verificre leglităţii şi conformităţii declrţiilor fi!cle?
;verificre corectitudinii şi e5ctităţii <ndeplinirii o+ligţiilor de către contri+u+ili?
;verificre re!pectării prevederilor legi!lţiei fi!cle şi cont+ile?
;!t+ilire diferenţelor o+ligţiilor de pltă, precum şi cce!oriilor ferente ce!tor.
In!pecţi fi!clă re următorele atribuţii >
E con!ttre şi inve!tigre fi!clă tuturor ctelor şi fptelor re*ult=nd din
ctivitte contri+u+ilului !upu! in!pecţiei !u ltor per!one privind leglitte şi
conformitte declrţiilor fi!cle, corectitudine şi e5ctitte <ndeplinirii o+ligţiilor
fi!cle, <n vedere de!coperirii de elemente noi relevnte pentru plicre legii fi!cle
+E nli* şi evlure informţiilor fi!cle, <n vedere confruntării declrţiilor
fi!cle cu informţiile proprii !u din lte !ur!e ?
cE !ncţionre potivit legii fptelor con!ttte şi di!punere de mă!uri pentru
prevenire şi com+tere +terilor de l prevederile legi!lţiei fi!cle.
Pentru ducere l <ndeplinire tri+uţiilor, orgnul de in!pecţie fi!clă v proceda l >
E e5minre documentelor flte <n do!rul fi!cl l contri+u+ilului?
+E verificre concordnţei dintre dtele din declrţiile fi!cle cu cele din evidenţ
cont+ilă contri+u+ilului?
cE di!cutre con!ttărilor şi !olicitre de e5plicţii !cri!e de l repre*entnţii legli
i contri+u+ililor !u <mputerniciţii ce!tor, după c*?
dE !olicitre de informţii de l terţi?
eE !t+ilire de diferenţe de o+ligţii fi!cle de pltă ?
fE verificre locurilor unde !e reli*e*ă ctivităţi genertore de venituri impo*+ile?
gE di!punere mă!urilor !igurtorii <n condiţiile legii?
11%
.E efecture de inve!tigţii fi!cle?
iE plicre de !ncţiuni potrivit prevederilor legle.
In!pecţi fi!clă !e e5ercită !upr tuturor per!onelor, indiferent de form lor de
orgni*re, cre u o+ligţii de !t+ilire, reţinere şi pltă impo*itelor şi t5elor şi
ltor o+ligţii fi!cle prevă*ute de lege.
0&&*&,or$ele şi ?ntinderea inspecţiei "iscale
)ormele de in!pecţie fi!clă !unt >
E inspecţia "iscală #enerală, cre repre*intă ctivitte de verificre tuturor
o+ligţiilor fi!cle le unui contri+u+il, pentru o periodă de timp determintă ?
+E inspecţia "iscală partială, cre repre*intă ctivitte de verificre unei !u mi
multor o+ligţii fi!cle, pentru o periodăde timp determintă .
In!pecţi fi!clă !e pote e5tinde !upr tuturor rporturilor relevnte pentru
impo*itre, dcă ce!te pre*intă intere! pentru plicre legii fi!cle.
0&&+& Proceduri de control "iscal
6n reli*re tri+uţiilor, in!pecţi fi!clă pote plic următorele proceduri de
control > E controlul prin sonda-, cre con!tă <n ctivitte de verificre !electivă
documentelor şi operţiunilor !emnifictive <n cre !unt refelectte, modul de clcul,
de evidenţiere şi de pltă o+ligţiilor fi!cle dtorte +ugetului de !tt ?
+E controlul inopinat, cre con!tă <n ctivitte de verificre fptică şi documentră,
<n principl, c urmre unei !e!i*ări cu privire l e5i!tenţ unor fpte de <ncălcre
legi!lţiei fi!cle, fără nunţre <n prel+il contri+u+iluli?
cE controlul ?ncrucişat, cre con!tă <n verificre documentelor şi operţiunilor
impo*+ile le contri+u+ilului <n corelţie cu cele deţinute de lte per!one .
In!pecţi fi!clă !e efectue*ă <n cdrul termenului de pre!cripţie dreptului de
!t+ili o+ligţii fi!cle .
0&&0&A%izul de inspecţie "iscală
11'
6ninte de!făşurării in!pecţiei fi!cle, orgnul fi!cl re o+ligţi !ă
inştiinţe*e contri+u+ilul <n legtură cu cţiune cre urme*ă !ă !e de!făşore, prin
trn!mitere unui vi* de in!pecţie fi!clă.
A%izul de inspecţie "iscală cuprinde>
E temeiul :uridic l in!pecţiei fi!cle ?
+E dt de <ncepere in!pecţiei fi!cle ?
cE o+ligţiile fi!cle şi periodele ce urme*ă fi !upu!e in!pecţiei fi!cle ?
dE po!i+ilitte de !olicit m=nre dtei de <ncepere in!pecţiei fi!cle .
In!pecţi fi!clă !e de!făşoră, de regulă, <n !pţiile de lucru le
contri+u+ilului. Contri+u+ilul tre+uie !ă pună l di!po*iţie un !pţiu decvt,
precum şi logi!tic nece!ră de!făşurării in!pecţiei fi!cle. Dcă nu e5i!tă un !pţiu de
lucru decvt pentru derulre in!pecţiei fi!cle, tunci ctivitte de in!pecţie !e v
pute de!făşur l !ediul orgnului fi!cl !u <n orice lt loc !t+ilit de comun cord
cu contri+u+ilul.
In!pecţi fi!clă !e pote de!făşur şi <n fr progrmului de lucru l
contri+u+ilului, cu cordul !cri! l ce!tui şi cu pro+re conducătorului orgnului
fi!cl .
0&&2& Re#uli pri%ind inspecţia "iscală
In!pecţi fi!clă v ve <n vedere >
L e5minre tuturor !tărilor de fpt şi rporturilor :uridice cre !unt relevnte pentru
impunere ?
L v fi efectută <n ş fel <nc=t !ă fecte*e c=t mi puţin ctivitte curent
contri+u+ililor şi !ă utili*e*e eficient timpul de!tint in!pecţiei fi!cle ?
L !e efectue*ă o !ingură dtă pentru fiecre impo*it !u t5 şi pentru fiecre
periodă !upu!ă impo*itării . Prin e5cepţie, conducătorul in!pecţiei fi!cle
compenetent pote decide reverificre unei numite periode dcă, de l dt
<nc.eierii in!pecţiei fi!cle şi p=nă l dt <mplinirii termenului de pre!cripţie, pr
dte !uplimentre necuno!cute in!pectorilor fi!cli l dt efectuării verificărilor !u
erori de clcul cre influenţe*ă re*ulttele ce!tor ?
1&,
L !e e5ercită pe +* principiilor independenţei, unicităţii, utonomiei, ierr.i*ării,
teritorilităţii şi de!centrli*ării ?
L ctivitte de in!pecţie fi!clă !e orgni*e*ă şi !e de!făşoră <n +* unor progrme
nule, trime!trile şi lunre pro+te <n condiţiile !t+ilite prin ordin l preşedintelui
Agenţiei Bţionle de Admini!trre )i!clă ?
L l <ncepere in!pecţiei fi!cle, in!pectorul e!te o+ligt !ă pre*inte contri+u+ilului
legitimţi de in!pecţie şi ordinul de !erviciu !emnt de conducătorul orgnului de
control. 6ncepere in!pecţiei fi!cle tre+uie con!emntă <n re#istrul unic de control ?
L l finli*re in!pecţiei, contri+u+ilul e!te o+ligt !ă de o declaraţie scrisă pe
propria răspundere, din cre !ă re*ulte că u fo!t pu!e l di!po*iţie tote
documentele şi informţiile relevnte pentru in!pecţi fi!clă ?
L contri+u+ilul re o+ligţi !ă <ndepline!că mă!urile prevă*ute <n ctul <ntocmit cu
oc*i in!pecţiei fi!cle, <n termenele şi condiţiile !t+ilite de orgnele de in!pecţie
fi!clă .
Contri+u+ilul re o+ligţi !ă col+ore*e l con!ttre !tărilor de fpt
fi!cle . Ace!t e!te o+ligt !ă de informţii, !ă pre*inte l locul de!făşurării
in!pecţiei fi!cle tote documentele, precum şi orice lte dte nece!re clrificării
!ituţiilor de fpt relevnte din punct de vedere fi!cl .
L <ncepere in!pecţiei fi!cle, contri+u+ilul v fi informt că pote numi
per!one cre !ă de informţii . Contri+u+ilul v fi informt pe prcur!ul
de!făşurării in!pecţiei fi!cle !upr con!ttărilor re*ultte din in!pecţi fi!clă.
L <nc.eiere in!pecţiei fi!cle, orgnul fi!cl v purt o di!cuţie finlă cu
contri+u+ilul !upr con!ttărilor şi con!ecinţelor lor fi!cle .Contri+u+ilul re
dreptul !ă pre*inte, <n !cri!, punctul de vedere cu privire l con!ttările in!pecţiei
fi!cle .
Orgnele fi!cle vor !e!i* orgnele de urmărire penlă <n legătură cu
con!ttările efectute cu oc*i in!pecţiei fi!cle şi cre r pute <ntruni elemente
con!titutive le unei infrcţiuni, <n condiţiile prevă*ute de lege penlă.
0&&3& Raportul pri%ind rezultatul inspecţiei "iscale
1&1
Orgnele de in!pecţie u o+ligţi de <intocmi proce!;ver+l !emnt de
orgnul de in!pecţie şi de către contri+u+ilul !upu! in!pecţiei fi!cle, cu !u fără
e5plicţii ori o+iecţiuni din prte contri+u+ilului. 6n c*ul <n cre cel !upu!
controlului refu*ă !ă !emne*e proce!ul;ver+l, orgnul de in!pecţie fi!clă v
con!emn de!pre ce!t <n proce!ul;ver+l. 6n tote c*urile, proce!ul;ver+l v fi
comunict contri+u+ilului.
$e*ulttul in!pecţiei fi!cle v fi con!emnt <ntr;un raport scris, <n cre !e
vor pre*ent con!ttările in!pecţiei, din punct de vedere fptic şi legl .
Dcă, c urmre in!pecţiei, !e modifică +* de impunere, rportul <ntocmit v !t l
+* emiterii deci*iei de impunere. 6n c*ul <n cre +* de impunere nu !e modifică,
ce!t fpt v fi comunict <n !cri! contri+u+ilului.
Documentele :u!tifictive cre !tu l +* <nregi!trărilor <n cont+ilitte
ng:e*ă ră!pundere per!onelor cre le;u <ntocmit, vi*t şi pro+t ori <inregi!trt
<n cont+ilitte, după c*.
0&*& Caz practic de control al datoriilor salariale "aţM de bu#etul statului
6n dt de &1.,1.&,,1 , in!pectorul 2erviciului de -5ecutre 2ilită Per!one
Quridice; Coicn Cri!tin, prin dre! nr.1111&, nunţt !ociette Ing
Development;Alto Tour! 2.$.L. că e!te nece!ră clrificre !ituţiei finncire din
fiş pe plătitor firmei .
6n urm dre!ei, cont+ilul !ocietăţii !; depl!t l Admini!trţi )innciră
!ectorului 1 cu tote documentele !olicitte >
L declrţiile privind con!tituire şi virre impo*itului pe !lrii pentru period
inurie &,,1;prilie &,,1 ?
L declrţiile prinvind con!tituire şi virre fondului pentru invăţăm=nt pentru
period prilie &,,1; decem+rie &,,&?
L declrţiile privind t5ele !upr ctivităţilor dăunătore !ănătăţii ?
L ordinele de pltă <n copie cre !ă te!te plt efectivă o+ligţiilor de mi !u! ?
L +lnţele de verificre pentru period inurie &,,1;prilie &,,1?
L +ilnţuri pentru period &,,1;&,,1 .
1&&
6n urm controlului !; con!ttt că <n decem+rie &,,( , c=nd !; trecut l
+ugetul con!olidt , !ociette plătit dările !lrile şi !lriile <n lună l c!ele
teritorile şi nu l +ugetul de !tt .
Au fo!t nece!re certificte cre !ă te!te că ce!te plăţi u fo!t efectute şi
nere!tituite de l > C! de A!igurări de 2ănătte 0unicipiului Fucureşti,
Admini!trţi 0uniciplă De Ocupre )orţei de 0uncă , şi de l C! de A!igurări
2ocile de 2ttDC! Pen!iilorE .
După !cotere certifictelor , in!pectorul Coicn Cri!tin făcut , pe +*
certifictelor, corecţi nece!ră <n fiş de plătitor şi !; con!ttt că !ociette nu ve
nici o dtorie .
1&(
CAPITOLUL 2
CONCLUCII DI PROPUN.RI
Activ=nd <n mediul economiei de piţă, <ntreprindere <şi trăieşte viţ
economică dimen!ion=ndu;şi permnent reţeu de flu5uri, circuite, cicluri prin
intermediul etlonului monetr <n cdrul unor !tructuri finncire relevnte .
Un fpt tot mi evident <n period ctulă economiei rom=neşti e!te
firmre dimen!iunii finncire ctivităţilor unităţilor economice .
6ntreg de!făşurre proce!elor economice şi deci*iilor de mngement din
unităţile economice, cu cpitl de !tt !u privt, e!te pu!ă !u+ !emnul nece!ităţilor,
veniturilor şi eficienţei finncire .
Totodtă, unitte economică, <n vedere infăptuirii de!tinului !ău economic,
cţione*ă utonom, fiind po!e!ore de ptrimoniu şi genertore de deci*ii,
+eneficiră re*ulttelor şi con!umtore de ri!curi, unitte <şi con!tituie un
n!m+lu propriu de mngement .
6n ce!t conte5t, mngementul finncir l unităţii, c domeniu !pecific l
ctivităţii l nivelul unităţii, e!te domeniul <n cdrul cărui !e fundmente*ă,
el+ore*ă, doptă şi finli*e*ă deci*iile finncire.
Principlele o+iective le mngementului finncir !unt >
L 05imi*re profitului ?
L 05imi*re verii cţionrilor .
Activitte mngeril modernă pre!upune cunoştere detlită şi
permnentă !tructurii şi mărimii mi:locelor şi re!ur!elor flte <n cţiune .
Un mnger eficient tre+uie !ă opte*e cu prioritte <n lure deci*iilor pe
informţiile de cont+ilitte, cre furni*e*ă m:oritte informţiilor economice, de
clitte informţiei, pertinenţ şi oportunitte ei, modul de prelucrre şi vlorificre
informţiei depin*=nd <n mre mă!ură de !ucce!ul !u eşecul <ntregii fceri.
1&/
A!tfel, proce!ul de conducere tre+uie !ă !e de!făşore <n mod continuu şi <n limit
po!i+ilităţilor firmei şi <n folo!ire eficientă fondurilor +ăneşti e5i!tente c re!ur!e <n
cdrul !ocietăţii comercile .
$e!ur! umnă e!te şi v rm=ne unul din fctorii cre pote gener !ucce!e
!u in!ucce!e . Din ce!t punct de vedere, l continuităţii proce!ului de conducere şi
de !igurre fctorului muncă <n condiţii optime; co!turi, motivţii 7 e!te nece!r
!e cunoşte şi de*volt o !trtegie fără de cre !ocietăţile !uferă .
Co!turile !lrile !unt grevnte pentru orice <ntreprindere, cu t=t mi mult
dcă !e flă l <nceput de drum !u dcă !ituţi economică !ocietăţii pe n!m+lu
e!te pro+lemtică.
6n timp, !; dovedit că firmele cre inve!te!c <n formre, motivre şi
<ntreţinere unui climt profe!ioni!t de lucru, u vut şi continuă !ă i+ă un !ucce!
mi mre .
0i mult dec=t <n lte domenii, tunci c=nd vor+im de!pre drepturi !lrile nu
operăm numi cu indictori economici !u lucruri +!trcte, ci cu omeni, forţă de
muncă, pen!iile; deci viitorul unor omeni 7 !u şom:ul 7 pre*entul unor indivi*i. 6n
ce!t !en! e5i!tă multe păreri, că munc e!te un cpitl forte importnt şi +ine folo!it,
duce @profitA pe termen lung, c.ir <n !ituţii economice de moment mi puţin
prielnice .
Uneori, <n gon reducerii co!turilor pentru deveni competitive !u eficiente,
gentul economic pote ve mi mult de c=ştigt dcă inve!teşte mi mult <n
formre profe!ionlă, <n modul de !electre per!onlului, !u <n !u!ţinere
propriilor ng:ţi .
Co!turile cre intervin <n c*ul c=nd e5i!tă o fluctuţie de per!onl !unt mult mi mri
dec=t dcă omenii !unt mulţumiţi, loili, <şi cuno!c şi <şi <ndepline!c !rcinile.
Am le! ce!t !u+iect pentru lucrre de licenţă pentru că domeniul ce!t e!te
forte comple5, intere!nt şi <n continuă trn!formre. Bu te poţi referi numi l cifre
!u l cont+ili*re ce!tor, mecni!mul !lri*ării cuprin*=nd şi elemente de
!trtegie mngerilă, p!i.ologi muncii şi mi multe !pecte pe cre le con!ider
relevnte, c.ir dcă nu eşti implict direct <n domeniul re!ur!elor umne . Pro++il
1&1
că un dintre pro+lemele m:ore le !ocietăţii rom=neşti e!te lip! informării l tote
nivelurile 7 de l ng:t 7 l mnger . Dcă fiecre dintre noi ne;m inform de!pre
drepturile şi o+ligţiile no!tre legle şi le;m re!pect, multe dintre conflictele de
muncă r fi evitte !i eficienţ, productivitte, motivre <n muncă r duce <n
!ociette mi mult c=ştig mteril, dr şi morl .
Period de trn*iţie din ţr no!tră permi! e5i!tenţ unor !ituţii
prdo5le . Cu tote că !ocietăţile u nevoie de fctorul muncă, preferă !ă nu ofere
lucrurile cele mi importtnte c !igurnţ unui loc de muncă, !lriu decent, contrct
individul de muncă. A!tfel, multe !ocietăţi !e confruntă cu fluctuţii mri de per!onl
, cu @munc l negruA, cu <nregi!trre prţilă veniturilor !lrile <n cont+ilitte
firmei. Ace!tă ultimă !ituţie, c şi munc fără contrct individul de muncă, !unt
generte şi de politic generlă t5elor cre !unt e5tremi de mri, ir m:oritte
ng:torilor preferă !ă gă!e!că lte !oluţii de @!lri*reA.
Un clcul !implu pute !ă de următorul re*ultt ? @mă co!tă mi !cump !ă
ng:e* omenii de cre m nevoie dec=t !ă plăte!c mendă că nu m <nc.eit
contrcte de muncăA.
Cu !igurnţă legile nu ţin p!ul cu noile provocări din piţă, dr l fel de !igur e!te că
lucrurile evolue*ă şi pro++il de!tul de cur=nd şi pe piţ muncii !e v intr <ntr;o
normlitte.
Un lt lucru !igur e!te că numi cu creştere nivelului de educţie şi informre
l omenilor cre <şi oferă forţ de muncă !e pote :unge l un ec.ili+ru. Omenii
informţi <şi pot fce un mngement l crierei, <şi pot negoci drepturile. 6n ceeşi
mă!ură, mngerul informt pote lu deci*ii corecte, pote !ă ştie c=nd, unde şi de
c=ţi omeni, cu ce !pecili*ări re nevoie pentru <ndeplini condiţi de e5i!tenţă
firmei> !ă o+ţină profit. Dr şi profitul !e pote o+ţine <ntr;un mod @!ănăto!A cre !ă
ofere ec.ili+ru şi per!pectiv de*voltării fcerii pe termen lung, !u !e pote o+ţine
un profit pe termen !curt fără o +*ă !olidă, ir <ntr;un timp orecre firm !ă
flimente*e.
2lri*re e!te !emnul cel mi importnt pe cre mngerul <l dă ng:ţilor,
referitor l contri+uţi ce!tor l performnţele firmei.
1&3
2lriul, nu e!te dor o !ur!ă de venit, ci şi o recunoştere concretă vlorii
ng:tului <n orgni*ţie.
At=t pentru mnger c=t şi pentru ng:t tre+uie !ă e5i!te o +*ă relă,
o+iectivă pentru deci*iile cre fecte*ă recompen!re. -!te de şteptt !ă e5i!te o
politică de re!ur!e umne, norme şi proceduri clre, cuno!cute şi cceptte <n firmă .
Pe fundlul emncipării !ocile şi politice, omenii !unt trşi <n ctivităţi
economice <n idee de o+ţine un c=ştig, un plu! produ! cre i form de profit, ir
cei ce <şi pun l di!po*iţie munc, o+ţin şi ei o formă de venit. 0unc e!te un tri+ut
e5clu!iv l fiinţei umne, e fiind, <n e!enţă, un con!um de energie <ndreptt !pre un
numit !cop, cre, de regulă, !e concreti*e*ă <n +unuri şi !ervice.
$ecompen!re e!te un termen cre re o ltă <n!emnătte pentru fiecre dintre noi, <n
funcţie de per!pectiv le!ă . Pentru un ng:t ce!t <n!emnă ră!plt pentru
efortul depu!, !igurre +nilor nece!ri triului *ilnic, vlore pe cre o re <ntr;o
!ociette. Din punctul de vedere l ng:torului, recompen!re repre*intă un co!t;
unul dintre cele repre*enttive; dr şi un in!trument ce pote influenţ
comportmentul ng:ţilor.
6n ultimul timp, <n $om=ni !e mnife!tă o puternică tendinţă de !pecili*re
po!turilor. -!te forte pro++il, funcţie şi de evoluţi economică şi voinţ politică
viitore, c orice !ociette comercilă !ă orgni*e*e !ervicii !u !ă folo!e!că !ervicii
le unor firme !pecili*te <n domeniul re!ur!elor umne, l protecţiei muncii, l
!lri*ării.
1&#
AN.N.
1. 2TAT 2ALA$II
&. AD-C-$IBSY
(. COBT$ACT IBDICIDUAL D- 0UBCY
/. )IRA PO2TULUI
1. FILABS LA (1.1&.&,,/
3.$-4I2T$U D- -CID-BSY A 2ALA$IASILO$
#.D-CLA$ASIA P$ICIBD OFLI4ASIIL- LA )OBDUL D- RO0AQ
% .D-CLA$ASIA P$ICIBD OFLI4ASIIL- LA )OBDUL D- CA2
'.D-CLA$ASIA P$ICIBD OFLI4ASIIL- LA FU4-TUL COB2OLIDAT
1,.D-CINI- D- 0ODI)ICA$- A 2ALA$IULUI
11.)IRY )I2CALY
1&.D-CLA$ASIA D- C-BIT 4LOFAL
1&%
(iblio#ra"ie
A& Lucrari de specialitate
1. Duţe!cu A.
&. )eleg9 B.
(. )eleg9 B.
Ion!cu I.
/. 4eorge!cu T.
4.id pentru <nţelegere şi plicre 2tndrdelor
Internţionle de Cont+ilitte, -ditur C-CCA$,
Fucure!ti, &,,1
2i!teme cont+ile comprte, vol.II, Borme cont+ile
internţionle, -diti II;, -ditur -conomic9, Fucureşti,
&,,,
Trtt de cont+ilitte finncir9, vol. I şi II, -ditur
-conomic9, Fucureşti, 1''%
0ngementul Afcerilor, -ditur 2Plvi, Fucureşti, &,,1
1. 0ini!terul
)innţelor
3. 0untenu C.
Col+ortorii
#. 0untenu C.
%. P9truţ C.
Col+ortorii
'. 2t9ne!cu C.,
Işf9ne!cu A.,
F9icuşi A.
#eglement$ri contabile pentru agenţii economici, -ditur
-conomic9, Fucureşti, &,,&
Contabilitatea financiar$ a %ntreprinderilor, -ditur
Lumin Le5, &,,(
Control şi audit financiar, -ditur Lumin Le5, &,,(
0nulul 5pertului Cont+il şi l Cont+ilului Autori*t
-ditur Agor, Fcu, &,,&
Anli* economico 7 finncir9, -ditur -conomic9,
Fucureşti, 1'''
1,. Colecţia de reviste de specialitate > ,,Impo*ite şi t5eA, ,,$porturi de
munc9A, ,,$porturi de munc9A, ,,Adev9rul economicA, ,,)innţe credit,
cont+ilitteA, ,,4!tiune şi cont+ilitte firmeiA, 1''';&,,1
1&'
(& Le#i, Ordonanţe, <otar@ri de 5u%ern ;
ACT B$. ABUL D-2C$I-$-
APA$ISI-I
Lege %& 1''1 Lege cont+ilit9ţii
repu+lict9
Ordin 1%% &,,( 2tndrde internţionle de cont+ilitte
Lege 1( &,,( Codul muncii
Ordin 3/ &,,( Contrctul Individul de 0unc9
Lege #3 &,,& Lege Rom:ului
Tot9r=re de 4uvern 1#/ &,,& Borme de plicre şom:ului
Lege 1,# &,,/ 0odificre L #38&,,&
Ordin 11, &,,& Declrţi lunr9 pentru şom:
Ordin 1,% &,,& Borme de Protecţi 0uncii
Ordin 1113 &,,( Contrctul Colectiv de 0unc9
Lege 13% 1''' 2oluţionre Conflictelor de 0unc9
Lege 1' &,,, 2i!temul Pu+lic de pen!ii ş< lte drepturi
de !igur9ri !ocile
Lege ((% &,,& 0odificre L 1'8&,,&
Lege 1## &,,( Completre L 1'8&,,&
Lege 1&, 1''# $eglemente*9 concediul de <ngri:ire copil
p9n9 l & ni
Lege 1/1 1''# A!igur9ri !ocile de !9n9tte
Ordonnţ9 de # &,,1 Impo*itul pe venit
4uvern
Ordin 1#/1 &,,& $eglemente*9 +remurile de impo*itre
veniturilor
Ordonnţ de '& &,,( Codul de Prcedur9 )i!cl9
4uvern
Lege 11' &,,( Lege Fugetului A!igur9rilor 2ocile de 2tt
pe &,,/
Ordin 13&# &,,( )ormulre cont+ile
1(,
Ordonnţ9 de 11' 1''' Control )inncir Preventiv
4uvern
Lege ' &,,( 2tndrde Internţionle de cont+ilitte
Ordin 1%1, &,,( )ormulre )işe )i!cle
Ordin 1%/& &,,( )ormulre CA2
Lege 1#1 &,,( Cod )i!cl
Tot9r=re de 4uvern // &,,/ Borme metodologice de plicre Codului
)i!cl
Ordin 11,( &,,( Cectorul )i!cl
Tot9r=re de 4uvern &', &,,/ 6ntocmire $egi!trului de Per!onl
Tot9r=re de 4uvern 1(# &,,/ Borme de protecţie mternit9ţii
Lege /&, &,,/ 0odificre legii cont+ilit9ţii
C& Pa#ini de Internet
1(1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful