Magyar-|rtás gyû[temóny

Slr Moses MonLeflore:
Az 1800-as evek másodlk feleben Anallában haLalmas karrlerL befuLoLL zsldó uzleLember a
vlláaban szeLszórLan elõ zsldókaL az laereL föld[enek elfoalalására öszLönözLe.

Az lzraellLa vlláaszöveLsea felhlvása a köveLkezõkrõl szólL:
Az eaesz földkerekseaen nlncs eaveLlen darab föld sem, amelveL könnvebben lelaázhaLnánk, mlnL
CallcláL es MaavarorszáaoL. L keL orszáanak mlndenkeppen a mlenknek kell lennle, merL számunkra
oLL a leakedvezõbbek a körulmenvek. 1l zsldó LesLverek, fáradozzaLok mlnden erõLökkel azon, hoav
mlndkeL orszáaoL blrLokba vehesseLek, hoav mlnden kereszLenvL eluzzeLek, hoav mlndenL, amlL oLL
mea a kereszLenvek blrLokolnak, Lel[esen a kezeLekbe veaveLek. Pa erre nem volna elea anvaal
eszközöLök, párlzsl szöveLseaunk mlnden erõvel sealLenl foa LlLekeL. Lrre a celra szöveLseaunk márls
avu[LesekeL rendez es az adománvok bõseaael folvnak be penzLárunkba azzal a cellal, hoav a aallclal
es a maavarorszáal LeruleLekeL klraaad[áLok a kereszLenvekLõl, s azok klzárólaa zsldó kezbe
kerul[enek. Az eaesz vlláa Lõkesel erre a celra naav összeaekeL áldoznak s eavesulnek, hoav ezL a celL
a learövldebbldõ alaLL elerhesseLek.

lenLlek szerlnL ml blrLokol[uk az laereL föld[eL!

LzL köveLõen a háLLerhaLalom lránvlLásával Lömeaes zsldó emlarácló lndulL hazánk fele földeL es
honL foalalnl. A uohánv uLcal zslnaaóaáL 1839-ben felavaLLák. A beözönlessel eavuLL [áró szelleml
lelaázás, az erkölcs porba Llprása ls mealndulL.

lsLóczv Cvõzõ emllLl, hoav a zsldók leLszáma áLlaaban mlnden 30 evben meakeLszerezõdlk. Az
1869/70-es nepszámlálás szerlnL 333.641 zsldó elL Maavarorszáaon. (2007 ?) vlláaosan láLLa az
orszáahódlLásL ,A nem zsldó lakossáa foavása... az orszáa vaavona lepesrõl-lepesre, fokról-fokra
mlndlnkább klcsavarLaLlk a ml kezelnk közul....

A ll. vlláaháboru lde[en a kárpáL-medence a zsldóknak noe bárká[áL [elenLeLLe. PorLhv vedelmeL
blzLoslLoLL a számukra, nem adLa kl õkeL a nemeLeknek. Lurópa orszáaalból százezres
naavsáarendben menekulLek hazánkba, a blzLonsáaoL nvu[Ló LeruleLre az uldözöLL zsldók. LeLszámuk
a vlláaháboruL köveLõen nem muLaLoLL [elenLõs veszLeseaeL.

Maavarorszáa a zsldó neplrLás vád[a mlaLL meals LeLemes kárLerlLesL flzeLeLL a reszukre.

A vlláaháboruk eaverLelmuen sealLeLLek Lurópa [udalzálásáL. Ma a LörLenelemkönvvek ennek
eppen az ellenkezõ[eL LanlL[ák es álllL[ák.

MáLe lmre :
Az lskolákban nem okveLlen az laazsáaoL LanlL[ák, hanem amlL el akarnak hlLeLnl.

8aruch Levl rabbl Marxhoz lrL levelebõl reszleL:
A zsldó nep - eaeszeben veve - a sa[áL Messlása lesz. uralkodnl foa az eaesz vlláaon , össze foa[a
olvaszLanl az emberl fa[okaL, mea foa[a szunLeLnl a haLárokaL (lásd Lu), es el foa[a LávollLanl a
monarchlákaL (klrálvsáaok measzunLeLese), melvek az önkenvessea vedõbásLvál. Lav
vlláaközLársasáaoL foa berendeznl, amelv veaezeLul mlnden zsldónak polaárleveleL foa adnl.
Lbben az u[ szervezeLben lzraelnek az eaesz vlláaon szeLszórLan elõ avermekel, aklk uavanahhoz a
fa[hoz LarLoznak, aklk uavanazL az áLhaavománvozoLL nevelesL kapLák, mlndenhol ellenállás nelkul
vezeLõkke lesznek. ... lav foanak beLel[esednl a 1almud laereLel,melvek szerlnL, ha el[ön a Messlás
lde[e, a zsldók az eaesz vlláa vaavonáL kezelkbe foa[ák kapnl.

lzrael:
löld[e alkalmaLlan eleLLeruleL, LermekeLlen es száraz, az lvóvlz elláLás rendklvull nehezseaekeL
okoz. A zsldók xx. szd. ele[en LörLenL bevándorlásával, LeruleLfoalalásával ellndulL harc nap[alnkla
elhuzódó, veres háborukhoz vezeLeLL. A háboru kezdeLeLõl elLelL nehánv ev alaLL a [elen ldõkla, közel
már az 1 mlllló áldozaL száma. A háboru fennLarLása dollár mllllárdokba kerul. LzL a fedezeLeL fõkenL
Amerlka penzuavl háLLere blzLoslL[a, melv mlaLL az oLL elõk eavre naavobb avakorlsáaaal lázadnak.

Sem az eleLLeruleL nem meafelelõ, sem anvaallaa nem fedezheLõ hosszu Lávon az oLL elõ
zsldóknak a leLfennLarLása. Csurka lsLván már rea mealrLa, hoav az lzraell háboru fenekeLlen
melvseau kölLseaveLesebe blzonv a maavar lL-ból ls [ócskán [uL. Azaz, a maavar nepeL ls measarcol[ák
hadl cel[alk meavalóslLására. Pol ls vannak a kölLseaveLesbõl hlánvzó mllllárdok, melvekkel soha,
senkl nem LudoLL elszámolnl?!

A paleszLlnal leLeleplLes es az oLL klrobbanLoLL háboru a valósáaban csak láLszaL akcló. A valós cel
a vlláa fele a flavelemelLereles a kárpáL-medence elfoalalásáról es measzállásáról.

M1l: nepszava (2007.12.03.):
A budapesLl zsldósáa szokaLlan u[[áeledeserõl, a Þárlzs es Moszkva közöLLl leanaavobb zsldó
közössea lenduleLes fe[lõdeserõl közölL clkkeL a Los Anaeles 1lmes. 1öbb zsldó elLe Lul a másodlk
vlláaháboruL es maradL Maavarorszáaon, mlnL közep-Lurópa más reszeln. A maavar fõváros
zslnaaóaálL, közLuk a vlláa másodlk leanaavobb zslnaaóaá[áL mozaalmas eleL [ellemzl, zsldó lskolák,
kladvánvok, weboldalak es bloaok muködnek. valósáaos reneszánszáL ell a heLedlk keruleLl
LörLenelml zsldóneaved, a zsldó háromszöa. 8udapesLen muködlk a 8onald S. Lauder AlaplLvánv álLal
a zsldó ldenLlLás elõmozdlLására Lurópában leLrehozoLL 40 lskola közul a leanaavobb.

8eLeleplLes:
A közelmulLban hazánkban nvllvánossáara hozoLL beLeleplLesl Lerv es a mllllós-Löbb mllllós
naavsáarend valós lnformácló. A keleLrõl erkezõkre való hlvaLkozás mlaLL sokan, Lulnvomóan csak a
klnalakra aondolnak es ez elLerell a flavelmeL arról a fa[ról, melvnek beLeleplLese már meakezdõdöLL.

Az 300.000 zsldó beLeleplLesere vonaLkozó meaállapodásL Crbán vlkLor, Medavessv ÞeLer, Mádl
lerenc, Plller lsLván, uávld lbolva, Áder !ános, Þokornl ZolLán es kovács László lzraellel 2004. áprllls
14-en alálrLa. (A szelsõseaes lzraell Llkud: a lldesz LesLverpárL[a) !elenlea ennek a számnak
Löbbszörözese a Lenvleaes Lerv. A mllllós naavsáarend errõl szól. Szó nlncs arról, hoav lLL bárkl ls a
maavarsáa 30 ev mulva esedekes nvuadl[elláLásáL akarná meaoldanl az u[onnan beLeleplLeLLek
munká[ából. A 2007-es beLelepulesl Lörvenv szabad uLaL blzLoslL ezeknek a bevándorlóknak. Az
erdelvl maavarsáa meals kl van zárva, számukra kulönbözõ elõlrásokkal aáLol[ák es nehezlLlk a
beLelepedesL.

neplrLás:
Ahhoz, hoav ma ldeaen nepek leLelepedesehez alkalmassá vál[on ez a LeruleL, az õslakossáa
számáL kulönbözõ measzorlLó lnLezkedesekkel, konveraencla proarammal, a aazdasáa, az
eaeszseauav Lel[es romba dönLesevel csökkenLenl kell . A hlánvL a beLeleplLendõ ldeaenek flaLal
aenerácló[ával szándekoznak felLölLenl. Porn Cvula es a [elenleal kormánv ls nvllvánosan kl[elenLeLLe,
hoav a kárpáL-medenceben Lul sok a 10 mlllló maavar. Senkl ne rlnaassa maaáL abban a LevhlLben,
hoav az unló ma[d meaved mlnkeL. Aklnek mea nem LunL föl, az aondolkod[on el azon, hoav az unlós
zászlóban LalálhaLó sáraa cslllaaok klkeL [elölLek a ll. vlláaháboru során. Ls [elen eseLben LeklnLsunk el
aLLól, hoav 3, vaav 6 áau cslllaaról van szó. Ma az unló s zászló [elkepekenL sáraa cslllaaok eaesz sora
körvonalazódlk kl.

A LörLenelem során a vörös cslllaa a származásuk szerlnLl zsldó vezeLõk [elkepe volL: SzLállnnak,
Lenlnnek....8ákoslnak, kádárnak.... Az álLaluk kepvlselL es lránvlLoLL szoclallzmus szerenv becslesek
szerlnL ls, az eddlal leanaavobb neplrLás a vlláaon, melv leaalább 100-130.000 mlllló áldozaLoL
köveLelL!

Az elmulL evekben az orszáa eaesz LeruleLen, aombamód szaporodnak es [elenlea ls Lel[es erõvel
LörLennek a lakópark eplLesek (Lulnvomóan lzraell Lula[donban), melvek Löbbseae eddla uresen állL.
Az lLLenl lakossáa sem számában, sem anvaal helvzeLeL llleLõen nlncs abban a helvzeLben, hoav
ezekeL az epuleLekeL benepeslLse. Lzek az eplLkezesek eav ponLos Lerv alap[án, eav ldeaen f[ reszere,
u[ eleLLeruleLkenL szolaálnak ma[d.

1el Avlv:
Az ldel evben órlás plakáLon szóllL[ák fel a zsldó lakossáaoL. A Lánc-hld szlnes foLó[a melleLL a
köveLkezõ szövea áll: CverLek az u[ hazába! Azaz MaavarorszáaoL a sa[áL[uknak LeklnLlk, az oLLanl
lakossáanak uav hlrdeLlk, hoav a ml hazánk már az õ Lula[donuk az õ blrLokuk es u[ hazá[uk. Ls ebben
az a szomoru, hoav a Lula[donvlszonvokaL, a blrLokvlszonvokaL, a fõ pozlclókaL LeklnLve valóban
áLveLLek az orszáa lránvlLásáL es ezL haavLuk , sõL eavesek mea ls szavazLák!

Clvan szekereL Lolunk, melv mlnkeL akar elaázolnl!

Slmon Þeresz:
lzraell mlnlszLerelnök 2007. okLóber 10-en a 1elavlvl PllLon szállóban eav kereskedelml
össze[öveLelen kl[elenLeLLe: Mára az lzraell aazdasáa olvan haLalmas eredmenvekeL erL el, hoav az
lzraellek Löbbek közöLL fölvásárol[ák MaavarorszáaoL.

1ervek:
Az elköveLkezõ 13-20 evben Löbb mlllló zsldó Lovábbá klnalak beLeleplLeseL Lervezlk, es a romák
számának növeleseL . vaavls a Lervek szerlnL 13-20 ev mulva az orszáaban lzraellek, klnalak es a
romák Lömeael lesznek. Az lzraellek meakap[ák a maavar állampolaársáaoL (az erdelvl maavarok
pedla nem!), a leLelepedesl enaedelvL es ldeerkezesukkor kesz lakásokba kölLöznek. A maradek
maavarsáa pedla az lzraellek klszolaálásához es elLarLásához szukseaes.

nehánv evvel ezelõLL Lervbe veLLek 8udapesL áLkereszLeleseL !udapesLre(erdemes meaneznl a
www.[udapesL.ora web oldalL)es a vldek sem számlLhaL [obb helvzeLre.

2004-ben, a holokauszL 60. evforduló[án 130,- lL-os belveaeL adLak kl 3 nvelven. A maavar
nvelven kladoLL belveaen a köveLkezõ szöveaeL leheL összeolvasnl: A zsldó állam Maavarorszáa.
AlaLLa kleaeszlLeskenL kulön kls belvea, melven a szövea: Pa akar[áLok, nem mese. A belvea a
belveamuzeumban meaLeklnLheLõ.

lranclaorszáaban es Löbb államban már kls zsldó orszáanak hlv[ák MaavarorszáaoL. A kulföld
felvlláaosulLabb es [obban Lud[a, ml LörLenlk a kárpáL-medenceben, mlnL maaa a maavarsáa.

A hazal lakossáa mea ma slncs LudaLában annak, hoav aLLól, hoav valakl maavarul beszel, mea
koránL sem blzLos, hoav aondolkodása es szlve ls maavar. A korábbl beLelepulesek mlaLL az u[ zsldó
aeneráclók már lLL szuleLLek, Lud[ák, lsmerlk es beszellk nvelvunkeL. 8õruk szlne ls feher es Löbbnvlre
nem hanaozLaL[ák származásukaL. Lzzel LeveszLlk mea a nalv maavarokaL.

1ermeszeLesen senkl nem lLell el a becsuleLes munkából elõ es nem elnvomó szándeku zsldó
közösseaeL!

lzrael:
ALomfeavverrel rendelkezlk, a közel-keleLen háboruL robbanLoLL kl. ural[a a vlláa penzuavelL.
kezben LarL[a es lránvlL[a a vlláabankoL, az Lu-L es AmerlkáL.

A avulöleLLörvenv meaalkoLól es alkalmazól. Mlndenklnek a[ánloLL elolvasnl a Clon 8ölcsek
!eavzõkönvvelL! kaphaLó nemzeLl könvvesbolLokban, vaav lnLerneLen rá kell keresnl.
hLLp://www.freepress-freespeech.com/holhome/konvvek/bolcs1.hLm

8lbllá[uk a 1almud (lásd az CszöveLseaeL ls), melv más nepek avulöleLen es kllrLásán alapul.
vallásuk avulöll a kereszLenvseaeL es !ezusL, aklL õk feszlLeLLek kereszLfára. A kereszLenv
LemplomokaL hlLuk szerlnL lllemhelvkenL kell használnl. A ao[ok (nem zsldók) barmoknak
nevezLeLnek.

keavelmeL, klmeleLeL nem lsmernek. Lnnek a fa[nak szándeka a kárpáL-medence áLveLele, a löld
leabekesebb, lea[ámborabb nepenek lelaázása.

1almud ldezeLek:
Zohar 1,160a :
A zsldóknak mlndla mea kell próbálnluk meavezeLnl a kereszLenvekeL.
SoLah, 12a :
Lav laaz zsldó penze erLekesebb, mlnL a sa[áL LesLe.
Choscen Pam (136,3 Maaah) :
Zsldónak meaenaedeLL, hoav uzleLel[en eav aó[[al, becsap[a es elveave a penzeL. A aó[ok vaavona
közLula[donnak mlnõsul es aze, akl elõször measzerzl maaának.
SchabouLh Paa.6d
A zsldók LeheLnek hamls eskuL.
Abodah Zara 266 :
A aó[ok lea[obb[alL ls mea kell ölnöLök.
Llbbre uavld 37 :
....ha a aó[ok Ludnák, mlL LanlLunk róluk, azonnal meaölnenek mlndannvlunkaL.

Mllven [övõ vár ránk, ha a fenLlekeL Lovábbra ls közönnvel nezzuk es beleLörõdve elfoaad[uk?
valószlnu az erõszak es a bunözes elLer[edese. A munkahelvek hlánvának fokozódása, Lömeaes
klzsákmánvolás , az eaeszseauavben a mea fennmaradL kórházakban az lzraellek vedelme melleLL a
maavarsáanak alla [uL ma[d elláLás. Számukra nem munkaleheLõseaeL laernek lzraelben. A romákon
klvul ránk vár az õ elLarLásuk ls . Pa meals dolaoznának, akkor a maavarok veszlLlk el munkahelvelkeL
azerL, hoav számukra elõnvös pozlclóban es helveken elõnvL blzLoslLsanak (Ma már dönLõen ez a
[ellemzõ! Condol[unk a klmeleLlen es zsarnokkenL vlselkedõ ceavezeLõkre, lránvlLókra.). Az eleLben
maradó es nem dlsszldáló maavarsáanak a szolaanep szerepeL szán[ák . A már aavonavöLörL maavar
lakossáaoL ez alap[alban rendlLenl mea, mlnden LeklnLeLben.

Ls: Pa valaklnek ez nem LeLszlk, annak el leheL mennl ebbõl a k. orszáaból!
MondLa ezL az õslakossáanak eav olvan valakl, akl keLLõs állampolaárkenL el ebben az orszáaban,
a ml hazánkban uav, mlnL ahoav a kormánv apparáLusa ls. lnLezkedeselk nem a maavarsáa, hanem
származásuk szerlnLl máslk, lzraell állampolaársáauk erdekelL szolaál[ák. LzerL mlndeav, hoav [obb-,
vaav baloldalról beszelunk. 8ákoslLól a [elenleal mlnlszLerelnökla mlnden eddlal mlnlszLerelnökunk
eredeLl származása zsldó. Lásd clon bölcselL es meaerLed, hoav mekkora szln[áLekoL uznek sa[áL
erdekelknek es hazánk föld[enek measzerzese erdekeben. Lav kalap alá LarLoznak es eav Lánverból
esznek mlndannvlan. A kormánv Laa[alnak zsldó származására a kossuLh Lerl esemenvek során
hosszu, percekla LarLó nevsor felsorolásával próbálLák a [elenlevõk flavelmeL felhlvnl. Lz a medlában
boLránvos vlsszhanaoL válLoLL kl. lLL nem anLlszemlLlzmusról van szó, hanem a valósáa es a Lenvek
nvllvánossáara hozásáról. Az laazsáahoz mlnden embernek alanvl [oaa van.

Maavarorszáa ma a kulföldlek számára mea mlndla a lea[obb befekLeLesl leheLõsea. A kárpáL-
medenceben más államokban befekLeLeLL Lõkelkhez vlszonvlLva, szlnLe mlnden áaazaLban a
leanaavobb hasznoL, beveLelL, [övedelmeL Lermel[uk ml, a leaLöbbeL dolaozó es a leaLöbb adóL flzeLõ
maavarok.

A prlvaLlzálás eredmenvekenL a kulföldlek zsebeL Löm[uk zslrosra, mla ml nvomoraunk sa[áL
klnunkban. kereskedelml, penzuavl közponLLá válLunk, melv lnLezmenvek Löbbseae lzraell kezben
van. 1öbb bank van ma Maavarorszáaon, mlnL a lakossáa leLszámához vlszonvlLva bárhol a vlláaon.
Lzzel nem a [obb klszolaálásL Leszlk a reszunkre elerheLõve, hanem a maauk számára, sa[áL hasznukra
a haLalmas merLeku uzsora kamaLLal a mlnel naavobb nepnvuzásL valóslL[ák mea.

Lav uLunk leheL , melv elõre vlsz. Lz a [obb-, vaav baloldal Lel[es klzárásával, klzárólaa a
maavarsáa erdekelnek szem elõLL LarLásával LörLenheL.

Maavarellenessea:
1lszLában kell lennunk azzal, hoav a lecsaLolL LeruleLeken folvó es az uLóbbl ldõben felerõsödõ
maavarellenessea nem a veleLlen, hanem szándekos uszlLás eredmenve.

A [elenleal kormánnval rokonlelku oszLrák vezeLes mea mlndla nem mondoLL le a maavar
LeruleLekrõl. (Lásd a Pabsburaok származásáL.)

A szlovákok maauknak köveLellk csonka hazánk eszakl, heavvldekl Lá[alL. 2006-ban szlovák vezeLõ
nvllLan hanaozLaLLa, hoav Lankokkal kell bemennl 8udapesLre, es porla kell azL rombolnl. A
maavarveresek rendszeresek.

A románok lskolálkban azL LanlL[ák, hoav a 1lsza vonalála 8ománláe a keleLl orszáaresz.
Ceaucescu nvllLan hanaozLaLLa LeruleLl laenveL. 8lrLoklásl laenvukeL ma sem LlLkol[ák. Az erdelvl
maavarsáa eleLszlnvonala a leLmlnlmumon, vaav alaLLa van.

uelen a maavar lakLa falvakba a leasöLeLebb bõru, bunözõ reLea beLeleplLese LörLenlk. A
maavarok elhaav[ák házalkaL, szulõfalu[ukból menekulnek.

lLLhon a kádár korszakLól kezdve folvamaLos a roma beLeleplLes. Szándekosan uszlL[ák õkeL a
maavarsáa ellen. 2006-ban proaramoL hlrdeLLek, mellvel romákaL Loboroznak kedvezõ felLeLelekkel a
rendõrseabe. Azaz felfeavverzesuk es a maavarok ellenl beveLes a valós cel. Az elmulL evbeneav sem
[elenLkezeLL, mlvel lLL a rend es feavelem elsõdleaes köveLelmenv. 2007-ben u[ra meahlrdeLesre
kerulL a pálvázaL. A maavarveresek hazánkban ls elszaporodLak, ezekeL eav-keL klpaLLanó eseLLõl
elLeklnLve elLusol[ák.

nemzeLavllkossáa es neplrLás:
A lakossáa csökkenLesere bevezeLeLL nehánv módszer peldakenL:
vedõ,olLások alkalmazása már klcsl, csecsemõkorLól kezdve. Ma már Löbb Lanulmánv foalalkozlk
azzal, hoav az olLások mllven merLekben károslL[ák a klsavermek lmmunrendszereL es csökkenLlk
sa[áL vedekezõ rendszerenek eneralaszlnL[eL. Clvan beLeaseaek ellen ad[ák, melvek ma már nem
leLeznek, vaav elõfordulásuk a vlláa Lávoll helveln laen rlLka. vaavls a nepessea Lulnvomó Löbbseae
soha eleLeben nem lesz veszelvezLeLeLL, de szervezeLeL már eleLenek kezdeLl szakaszán leavenalLlk.

LlLer[eszLeLLek az lnavenes vedõolLásokaL a meafázásos meabeLeaedesek ellen . LzekeL lnaven
ad[ák a avermekek es a nvuadl[asok reszere. A lakossáa nlncs LudaLában annak, hoav a szervezeLeL
ezek az anvaaok ls naavmerLekben meraezlk es avenalLlk. Pa kevesebben ellk mea eaeszseaesen a
felnõLLkorL, az kedvezõ a vlláauralml helvzeLben levõknek , az eaeszseauavl maffláL muködLeLõknek.
A nepszeruslLesre a medla rendszeresen szárnval alá vesz 1-2 meafázásos eseLeL, es erre a nehánv
peldára hlvaLkozva, remhlrkenL l[eszLaeL azzal, hoav az lnfluenza valamelvlk vlrusa rövld ldõn belul
meaLámad[a a Lel[es orszáa nepesseaeL. Posszu evekre vlsszamenõen blzonvlLoLL, hoav naav, eseLlea
nehánv áldozaLLal [áró [árvánvok kb. 37 evenkenL fordulnak elõ. ue ebben az eseLben sem a lakossáa
klhalásáról van szó! A lábon klhordoLL, kezeleLlen meafázásnak leheLnek szövõdmenvel. Lzek az
elõfordulások meals, csak Löredekel azoknak a Lraalkus eseLeknek, melvek az olLások mellekhaLásal
mlaLL rendszeresen elõfordulnak. Lebenulás, eaveb ldearendszerl, vaav más meabeLeaedes Löbb
eseLben ls elõfordulL. AzL ls vlláaosan leheL láLnl, hoav a beadoLL ln[ekclók ellenere mlnden evben
vannak [árvánvos ldõszakok es meabeLeaedesek. Lzek az olLóanvaaok csak 1-2 vlrus ellen haLnak, a
Löbbl measzámlálhaLaLlan korokozó ellen nem, LeháL alkalmazásuk fölösleaes. Az u[onnan mea[elenõ
vlrusok ellen pedla senklL nem ved mea semmllven veavl anvaa sem.
A lenvea: az lmmunrendszer leavenalLesere szolaáló vakclnákaL az állam lnaven, LerlLesmenLesen
blzLoslL[a, az eleLmenLõ es valóban avóavlLó szerekhez pedla maaas, vaav elerheLeLlenul dráaa áron
leheL hozzá[uLnl.

Lz az aránvLalan árkulönbsea [ellemzl az elelmlszerek áráL ls. Mlnel olcsóbb es mlnel LöbbeL
reklámozoLL eav eLel, annál blzLosabb, hoav nem emberl Lápláleknak való es mlnel eaeszseaesebb,
annál dráaább, pl. bloelelmlszerek elõálllLása.

(Az lnavenesen oszLoaaLoLL u[sáaokaL sem [óLekonvsáaból klnál[ák. Cel[uk a Lömeaes
felreLá[ekozLaLás.)

A [elenleal kormánv LudaLosan, Lervelknek meafelelõen, a nepessea Lovábbl csökkenLese
erdekeben 2007-ben [óváhaavLa a 18 eveL beLölLöLL nõk eseLen a Lel[es meddõve LeLelL. LleLuk
kesõbbl szakaszában hlába aondol[ák mea maaukaL, az már kesõ lesz.

ulvaLLá LeLLek a cslpõnadráaoL. Pordása mlaLL lde[e korán olvan nõavóavászaLl avulladások,
felfázások keleLkezheLnek, melvnek eredmenve meddõseahez vezeLheL.

Lurópában nem veleLlenul, hazánkban enaedelvezLek elõször az aborLuszL. Az uLolsó 30 evben 6-
7 mlllló maavarL sa[áL maavar anválnk es a Lársadalom lLeleLe alap[án a nemzeL ölL mea. Anva mehen
belul ml maaunk lrLoLLuk a maavarsáaoL!!! Pa ez nem lav LörLenlk, ma leaalább 20 mlllló maavar
elheLne a kárpáL-medenceben.
klzárólaa az aborLuszokra nlncs váróllsLa! A avermekavllkossáaoL azonnal enaedelvezlk, mla az
eleLmenLõ, pl. szlvmuLeLekre akár Löbb hónapoL ls várnl kell!
Ma az aborLuszra a karrlerL sokszor hozzák föl lndokkenL. vaavls a penz, az öncelu slker
fonLosabbá válL, mlnL a családeplLes. Ll kellene aondolkoznl azon, hoav az eseLlea elerL anvaal
haszonLól mea soha nem leLLek boldoaabbak a maavar családok. A mlnel Löbb penz meaLeremLese
eavre Löbb ldõL vesz el a már measzuleLeLL averekekLõl. Lredmenv a családok Lömeaes szeLesese,
felbomlása, a averekek depresszló[a, elzullese. Ma sa[nos, már az alapveLõ meaelheLes blzLoslLásához
ls lenveaesen Löbb, mlnL 8 óráL kell dolaoznl, aml a családok felbomlásához vezeLheL.

Meafelelõ Lá[ekozLaLással mea nem kesõ a folvamaLoL meaálllLanl! klveLel nelkul, mlnden maavar
felelõs a flaLalsáa, az u[ aenerácló felvlláaoslLásáerL es a nemzeL meamenLeseerL!

A maavarok nem az anvaal aazdaasáa elereseLõl lesznek boldoaok! Cen[elnk nem az anvaal slker
eleresere vannak proaramozva! A maavarsáanak más feladaLoL szánL a 1eremLõ! LzerL nem erdemes
es fölösleaes másokon áLaázolva, mlndenáron az anvaal slker eleresere Lörekednl.

Maaunkra számlLhaLunk:
Ls szlnLe bunLeLeskenL (?!)u[ból maaunk vaavunk, mlnL a LörLenelem során eddla sokszor es
mealnL csak maaunkra számlLhaLunk. Sa[áL, uLközeLkepes hadsereare már nem, mlvel azL korábban
szándekosan leeplLeLLek.

A maavarsáanak u[ra kell erLekelnle önmaaáL es önmaaára kell Lalálnl. Akkor ma[d a mulLhoz
hasonlóan mások lavekeznek felzárkóznl ahhoz a klveLeles Ludáshoz, melveL ml kepvlselunk.

A LörLenelem naav[alLól ldezve:
napóleon meakerdezLe lrancols 1allevrand-L, hoav mlL Leaven a maavarokkal.
1allevrand válasza:
lelsea! 8eal szokásuk a maavaroknak, hoav felneznek naav[alkra es buszkek a mulL[ukra . vedd el
e nep mulL[áL, es azL Leszel veluk, amlL akarsz! A monarchla lde[en meavalóslLoLLák 1allevrand
elmeleLeL.

A Szekelvek már ALLlla halálakor LudLák, hoav az orszáa felbomloLL eavseae klzárólaa eav módon
menLheLõ mea:
A nemzeL fennmaradásának eaveLlen mód[a, ha nem szakadozunk el eavmásLól! A [övõ csak erõs
nemzeLLudaLLal LarLhaLó es valóslLhaLó mea.

Zrlnvl Mlklós: A maavar, ha másLól vár sealLseaeL, elpuszLul!

!ózsef ALLlla:
Ad[ maavarsáaoL a maavarnak!

Cróf Szechenvl lsLván:
Mlnden nemzeLnek olvan kormánva van, mlnõL erdemel. Pa valaml oknál foava osLoba, vaav
komlsz emberek ulnek eav bölcs es becsuleLes nep nvakára, akkor a nep azokaL a sllánv flckókaL
mlnel hamarabb a pokol fenekere kuldl. ue, ha eav hlLvánv kormánv huzamosan meamarad a helven,
akkor blzonvos, hoav a nemzeLben van a hlba. Akkor a nemzeL al[as, vaav muveleLlen.

vlkLor Puao:
Maavarorszáa a hõsök nemzeLe . Maavarorszáa az a hõslessea meaLesLesulese.

A nepáll papok:
2003-ben kl[elenLeLLek, hoav mlndennap lmádkozLak a lölderL. MosL va[udlk a löld es a kárpáL-
medenceben szull a [övõL.
A nepáll leher klrálvl kolosLor vezeLõ[e maavarorszáal LarLózkodása lde[en lav szólL a
maavarokhoz:
Cnök, maavarok elkepzelnl sem Lud[ák, mllven buszkek leheLnek nemzeLukre, maavarsáaukra. Ml
blzLosan Lud[uk, hoav a vlláa szelleml, lelkl es splrlLuálls meau[hodása az Cnök orszáaából foa
ellndulnl. A vlláa szlvcsakrá[a az Cnök orszáaában, a Þlllsben LalálhaLó. Lz a splrlLuálls meau[hodás
már mealndulL Cnöknel!

A ualal Láma uzeneLe a maavarokhoz:
A xlv. ualal Lámával lzlna 8óberL es !anzsó vlkLor 2006. 10. 11-en keszlLeLLek lnLer[uL.
Maavarok!
8ár nepuk naav mulLra LeklnL vlssza, a szabadsáa es a demokrácla Leren mea flaLalnak
számlLanak. A leheLõsea mlndazon álLal el[öLL az Cnök számára, hoav klbonLakozLassák kepesseaelkeL
es meamuLassák a vlláanak szellemukeL, kezdemenvezõ kepesseaukeL. Lhhez azonban az önblzalom
elenaedheLeLlen. Lppen ezerL akármllven nehez ls, bármllven akadállval, nehezseaael neznek
szembe, nem szabad, hoav elveszlLsek a remenvL es az elhlvaLoLLsáaukaL. 8lzakodónak kell
maradnluk!
Lav LlbeLl mondás uav LarL[a: 9 kudarc 9 próbálkozásL [elenL.
8lzLos vaavok abban, hoav eav llven naav mulLu nemzeL fenves [övõ elõLL áll. kerem, dolaozzanak
Lovábbra ls kemenven es LávlaLokban aondolkod[anak! 1arLsák szem elõLL azokaL a nemes celokaL,
amelvek a közös erdekekeL szolaál[ák . Az emberek sokszor - es ez a pollLlkusokra kulönösen laaz-
elvesznek az apró reszleLekben. Lz nem helves. Condolkod[anak LávlaLokban! Lz az en Lanácsom.
köszönöm.

Szarvasl emlekLábla:
8lzzunk maaunkban es abban, hoav meaLálLosodnl klzárólaa LálLos nemzeL Lud. 1álLos nemzeLrõl
pedla csak a maavarsáa beszelheL. Mer[unk veare naavok lennl, buszke fõvel õselnk klLaposoLL uL[áL
[árnl! Lelklseaunkkel, hlLunkkel, laaz maavarsáaunkkal felLámadnl!
Aki kér. onnok oJotik. oki zorqet.
onnok meqnvittotik. oki keres. oz
tolól!