You are on page 1of 2

Azfa Hanani: Tema dan Persoalan

TEMA
Novel ini bertemakan pengorbanan dan kemuliaan hati seorang gadis dalam menghadapi
desakan hidup. Contohnya, Azfa Hanani sanggup menyamar sebagai Tengku Murni kerana
tidak mahu membebankan pak long yang terpaksa menanggung pembelajarannya. engan
menyamar sebagai Tengku Murni, dia juga dapat membantu mendapatkan kos ra!atan untuk
"uraini yang lumpuh. #elain itu, penyamaran Azfa Hanani sebagai Tengku Murni juga dapat
membuatkan atin Maziah kembali pulih daripada menghadapi tekanan perasaan kerana atin
Maziah tidak dapat menerima hakikat baha!a anak perempuan tunggalnya telah terbunuh
dalam satu kemalangan jalan raya.
PERSOALA
!" Pengorbanan dalam menempuh kehidupan
a. Azfa Hanani sanggup menerima ta!aran Abang Mazran dan $ak %inaz bagi
menggantikan tempat Tengku Murni. $esanggupannya itu juga membolehkan
sepupunya mendapat ra!atan penyakit lumpuhnya sebagai balasan.
b. Azfa Hanani berkorban dengan meninggalkan rakan&rakannya dan keluarga di
kampung.
'. Azfa Hanani sanggup mengorbankan perasaannya yang tidak selesa tinggal di rumah
atin Maziah. Hal yang demikian kerana Azfa Hanani dapat merasakan baha!a Tengku
Muzaffar dan Tengku atuk Makmur seakan&akan tidak menyukai kehadirannya di
rumah itu.
#" $erani mengambil risiko
a. Azfa Hanani seorang gadis yang baru berusia () tahun tetapi berani mengambil risiko
dengan menyamar sebagai Tengku Murni.
b. Azfa Hanani berani men'uba suasana yang baharu, iaitu di rumah baharu, sekolah
baharu dan ka!an&ka!an yang baharu.
%" &egigihan dan tidak berputus asa dalam men'alani kehidupan seharian
a. Azfa Hanani yang berasal daripada keluarga miskin tetap gigih belajar dengan tujuan
untuk membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.
b. #elepas dihalau oleh atin Maziah dan kembali tinggal di kampung, Azfa Hanani
masih
bersikap optimis dan tidak berputus asa.
(" Sikap manusia )ang mementingkan dar'at atau pangkat
a. atuk Tengku Makmur menganggap Azfa Hanani sanggup untuk menyamar kerana
tamakkan harta.
b. Tengku Muzaffar tidak membenarkan ar!ah adiknya berka!an dengan *kran kerana
*kran berasal dari keluarga yang susah.
'. #ikap +aili yang sombong dan angkuh kerana berasal daripada keluarga yang kaya.
*" $erpegang kepada 'an'i
a. atuk Tengku Makmur tetap menunaikan janjinya untuk membayar ,upah- kepada
Azfa Hanani kerana menyamar sebagai Murni.
b. Tengku Mazran menunaikan janjinya dengan membiayai kos ra!atan "uraini.
'. atuk Tengku Makmur dan atin Maziah berpegang kepada janji mereka (. tahun yang
lalu untuk menjaga Azfa Hanani dengan penuh kasih sayang sebagai menebus kesalahan
mereka.