You are on page 1of 16

opro(ramowanie s)#$y do je(o prowadzenia; 7akie opro(ramowanie 3azodanowe

wspiera je(o 5#nkcjonowanie; Wnosz2 o przes)anie stosownyc6 #mw <wraz z


za)cznikami i specy5ikacj=, 5akt#r i protoko)w zdawczo,od3iorczyc6.
ii. W przypadk# odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 9 ppkt A0 7akie s mo$"iwe
kryteria przesz#kiwania !ejestr# *mw;
iii. W przypadk# odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 9 ppkt.A 0 :zy
opro(ramowanie wykorzystywane do prowadzenia !ejestr# *mw #mo$"iwia wydr#k
zestawienia + eksport in5ormacji w zakresie #mw spe)niajcyc6 okre"one kryteria;
a= W przypadk# odpowiedzi twierdzcej na pytanie z pkt. 9 ppkt. A pppkt i 0 7akie s
mo$"iwe kryteria przesz#kiwania i jakie dane mo$e zawiera4 zestawienie + eksport,
o ktrym mowa w pkt. 1 ppkt. 1 pppkt .;
i>. W przypadk# odpowiedzi ne(atywnej na pytanie z pkt. 9 ppkt. i 0 ? jakim
wyprzedzeniem nie d)#$szym ni$ 14 dni na"e$y #przedzi4 #rzd o wo"i w("d# do
wymienione(o rejestr#;
'. W przypadk# odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p#nkt# 9 0 7akie in5ormacje odnonie
#mw (romadzi !ejestr *mw;
:. W przypadk# odpowiedzi twierdzcej na pytanie z p#nkt# 9 0 7akie przepisy <#stawy,
rozporzdzenia, zarzdzenia, re(#"aminy itp.= re(#"#j je(o 5#nkcjonowanie; Wnosz2 o
przes)anie ic6 kopii.
@. W przypadk# odpowiedzi ne(atywnej na pytanie z p#nkt# 9 0 :zy or(an rozwa$a)
wprowadzenie do 5#nkcjonowania takowe(o rejestr# #mw;
99. 7akie rejestry zawierajce in5ormacje dotyczce #mw cywi"noprawnyc6 zawieranyc6 przez
inisterstwo !o"nictwa i !ozwoj# Wsi 5#nkcjon#j w inisterstwie; 7akie s zasady
dost2p# do nic6;
Akre"i)em, $e in5ormacje w 5ormie e"ektronicznej na"e$y przes)a4 przy #$yci# poczty
e"ektronicznej.
Zacznik 1: mj wniosek z dnia 8 sierpnia 201. rok#
@nia 20 sierpnia 201. rok# #dzie"ono odpowiedzi wskaz#jc, $e m. in. ministerstwo prowadzi
ewidencje #mw cywi"no,prawnyc6 w 5ormie e"ektronicznej , p"ik# BCce", ktry jest podzie"ony na .
ark#sze na podstawie re(#"amin# wewn2trzne(o inisterstwa !o"nictwa i !ozwoj# Wsi, (dzie w
par. 2. pkt. 1D na)o$ony zosta) na 'i#ro Administracyjno,'#d$etowe o3owizek ewidencji oraz
roz"iczania #mw cywi"no,prawnyc6 zawieranyc6 przez inisterstwo.
Zacznik 2: pismo podmiot# z dnia 20 sierpnia 201. rok#
W postpowaniu bdcym przedmiotem skargi w dni# 21 sierpnia 201. rok# rok# skierowa)em
do inisterstwa !o"nictwa i !ozwoj# Wsi wniosek o #dost2pnienie in5ormacji p#3"icznej <da"ej
tak$e jako% dr#(i wniosek= w zakresie%
kopii ewidencji #mw cywi"no,prawnyc6 w 5ormie ark#sza ka"k#"acyjne(o zawierajce(o
trzy ark#sze,
kopii treci re(#"amin# wewn2trzne(o inisterstwa !o"nictwa i !ozwoj# Wsi, o ktrym
mowa w pimie.
Akre"i)em, $e in5ormacje w 5ormie e"ektronicznej na"e$y przes)a4 przy #$yci# e1*A1 "#3
2 z 4
op#3"ikowa4 w '91 zawiadamiajc w spos3 okre"ony
Zacznik 3: mj wniosek z dnia 21 sierpnia 201. rok#
@nia E wrzenia 2014 rok# podmiot #dzie"i) cz2ciowej odpowiedzi przesy)ajc dane w zakresie
tiret dr#(ie(o jednoczenie piszc F1onadto in5orm#je, $e trwaj #sta"enia w zakresie 5orma"no,
prawnym mo$"iwoci #dzie"enia odpowiedzi w odniesieni# do tiret pierwsze(o ww. wniosk#G.
Zacznik 4: pismo podmiot# z dnia E wrzenia 2014 rok#
AdpowiedH podmiot# 3y)a niepe)na.
@nia 1. "istopada 2014 rok# wezwa)em do #z#pe)nienia pisma z dnia E wrzenia 2014 rok# o
wskazanie termin# za)atwienia wniosk#, z(odnie z art. 1. #st. 2 #.d.i.p. jednoczenie przedstawiajc
szerok ar(#mentacje za 3rakiem podstaw dokonania jakic6ko"wiek wy)czeI wskaz#jc m. in.
F?wracamy #wa(2, i$ w wyrok# z D "istopada 2012 r. Sd Jajwy$szy, sy(n. akt 9 :S& 1E0+12
przesdzi), i$ w #mowac6 zawieranyc6 przez (min2 nie mo$na wy)czy4 imion i nazwiskG.
Zacznik : moje pismo z dnia 1. "istopada 2014 rok#
1o ponad . miesicac6 od z)o$enia wniosk# w dni# 26 "istopada 2014 rok# podmiot #dzie"i)
cz2ciowej odpowiedzi dokon#jc wy)czenia z przes)anyc6 dok#mentw Fdanyc6 dotyczcyc6 i
odnoszcyc6 si2 do os3 5izycznyc6G.
Zacznik !: pismo e1*A1 z dnia 26 "istopada 2014 rok#
Zacznik ": pismo podmiot# z dnia 26 "istopada 2014 rok#
Zacznik #: ewidencja #mw cywi"noprawnyc6 , Ark#sza F*mowy z"ecenia z os.
5izycznG , strony 1,. z 46
AdpowiedH podmiot# 3y)a niepe)na.
$rzedstawione zestawienie zostao pozbawione danyc% &imion i nazwisk' os(b )izycznyc%,
pomimo $dania #dost2pnienia ic6 wyra$one(o w pimie z dnia 21 sierpnia 2014 rok#, a nast2pnie
potwierdzone(o przywo)aniem w pimie z dnia 1. "istopada 2014 rok# wyrok# Sd# Jajwy$sze(o
wskaz#jce(o na jawno4 imion i nazwisk os3 zawierajcyc6 #mowy z podmiotami p#3"icznymi.
*ane sprawia+ wraenie ce,owo usunityc%-
$odmiot nie wyda decyz+i administracy+ne+ o odmowie dostpu do in)ormac+i pub,iczne+ w
)ormie przewidziane+ w ustawie- 1ismo podmiot# z dnia 26 "istopada 2014 rok# nie mo$e ono
zosta4 #znane za decyzje administracyjn, (dy$ nie zawiera)o danyc6 okre"onyc6 w art. 16 #st. 2
#.d.i.p.
1
oraz pomimo sporzdzenia w 5ormie dok#ment# e"ektroniczne(o nie zawiera)o wyma(ane(o
prawem podpis# e"ektroniczne(o
2
, a skar$cy nie wyrazi) z(ody na dor2czenie administracyjne w
5ormie e"ektronicznej
.
niez32dnej na stan prawny sporzdzenia pisma.
W przypadk#, (dy in5ormacja 32dc p#3"iczn nie mo$e 3y4 #dost2pniona z #wa(i na okre"one w
przepisac6 ran(i #stawy wartoci <art. 61 #st. . &onstyt#cji !1=, podmiot dyspon#jcy in5ormacj
p#3"iczn jest zo3owizany wyda4 decyzj2 o odmowie #dost2pnienia in5ormacj p#3"icznej
stosowanie do treci art. 18 w zwizk# z art. 16 #.d.i.p.
4
. 1od poj2ciem Kodmowy #dost2pnienia
1
zo3. postanowienie WSA w LdaIsk# z dnia 0E kwietnia 200D rok# , sy(n. akt. 99 SA+Ld 648+08
2
zo3. wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 czerwca 201. rok# , sy(n. akt. 99 SA+Wa D2.+1.
.
zo3. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 200D rok# , sy(n. akt. 99 SA+Wa 10.D+08
4
zo3. wyrok WSA w !zeszowie z dnia 1D "ipca 2011 rok# , sy(n. akt. 99 SA'+!z 2E+11
. z 4
1
Lp. Kwota brutto Temat Data wpr.
1 PB
02.01.2013-02.04.2013 06.12.2012/1
Pismo z dn. 27.12.2012 r wypowiedzenie umowy. 28.12.2012
2 PB 02.01.2013-03.06.2013 06.12.2012/2
3 PB 02.01.2013-02.05.2013 06.12.2012/3
Zlecenio
biorca
Dep.
zaw.
umow
Data
zawarcia umowy
Czas wykonyw.
Umowy
Umowa Nr 781/2012
04.12.2012
11 40000
1! Pomo" w #ie$%"e& o#s'udze (oresponden"&i (ierowane& przez ro)ni(*w oraz
ins+y+u"&e zwi%zane z rea)iza"&% m.in. p'a+no,"i w rama"- P./0 2007-20131
2! 2porz%dzanie pro&e(+*w odpowiedzi na zapy+ania in+erpe)a"&e i in+erwen"&e do+.
3un("&onowania dzia'ania wspieranie 4ospodarowania na o#szara"- 4*rs(i"- i
inny"- nie(orzys+ny"- warun(a"- 4ospodarowania w rama"- P./0 2007-20131
3! Udzia' w przy4o+owywaniu pro&e(+*w pos+anowie5 de"yz&i adminis+ra"y&ny"-
wydawany"- przez 6inis+ra .i.0 w dzia'ania"- P./0 2007-20131
4! 0spieranie wsp*'pra"y z or4anami adminis+ra"&i pu#)i"zne& ins+y+u"&ami (ra&owymi
oraz s'u$#ami 7omis&i 8urope&s(ie& w za(resie wyni(a&%"ym z nadzoru nad 9.i6.
w "e)u wypra"owania na&(orzys+nie&szy"- rozwi%za5 poprawia&%"y"- wdra$anie
P./0 2007-20131
5! Prowadzenie pra" zwi%zany"- z o(re,)aniem i zmianami za(resu ws(a:ni(*w w
rama"- dzia'a5 P./0 2007-20131
6! 6oni+orowanie #ie$%"y"- zmian oraz ana)izy s(onso)idowany"- +e(s+*w
rozporz%dze5 uni&ny"- w za(resie dzia'ania wspieranie 4ospodarowania na
o#szara"- 4*rs(i"- i inny"- nie(orzys+ny"- warun(a"- 4ospodarowania w rama"-
P./0 2007-20131
7! Udzia' w przy4o+owaniu sprawozda5 z rea)iza"&i P./0 2007-2013
Umowa Nr 780/2012
04.12.2012
15 00000
1! Pomo" w #ie$%"e& o#s'udze (oresponden"&i (ierowane& przez ro)ni(*w oraz
ins+y+u"&e zwi%zane z rea)iza"&% m.in. p'a+no,"i w rama"- P./0 2007-20131
2! 0sp*'pra"a w przy4o+owywaniu pro&e(+*w a(+*w prawny"- w za(resie P./0
2007-2013 w "e)u +erminowe4o wdro$enia odpowiedni"- re4u)a"&i prawny"-1
3! 0sp*'pra"a przy ana)izie przepis*w (ra&owy"- ma&%"y"- wp'yw na
3un("&onowanie P./0 na )a+a 2007-2013 i us+awy o wspieraniu rozwo&u o#szar*w
wie&s(i"- w "e)u poprawne4o 3un("&onowania w/w Pro4ramu1
4! Udzia' w przy4o+owywaniu pro&e(+*w pos+anowie5 de"yz&i adminis+ra"y&ny"-
wydawany"- przez 6inis+ra .i.0 w dzia'ania"- P./0 2007-2013.
Umowa Nr 77;/2012
04.12.2012
14 00000
1! Pomo" w #ie$%"e& o#s'udze (oresponden"&i (ierowane& przez ro)ni(*w oraz
ins+y+u"&e zwi%zane z rea)iza"&% m.in. p'a+no,"i w rama"- P./0 2007-20131
2! 2porz%dzanie pro&e(+*w pos+anowie5 de"yz&i adminis+ra"y&ny"- wydawany"-
przez 6inis+ra .i.0 w dzia'ania"- P./0 2007-20131
3! Udzia' w przy4o+owaniu sprawozda5 z rea)iza"&i P./0 2007-2013 w za(resie
moni+orowane4o dzia'ania za)esianie 4run+*w ro)ny"- oraz za)esianie 4run+*w inny"-
ni$ ro)ne w "e)u sprawne4o i poprawne4o wdra$ania +e4o dzia'ania1
4! 0spieranie wsp*'pra"y z or4anami adminis+ra"&i pu#)i"zne& ins+y+u"&ami (ra&owymi
oraz s'u$#ami 7omis&i 8urope&s(ie& w za(resie wyni(a&%"ym z nadzoru nad 9.i6.
w "e)u wypra"owania na&(orzys+nie&szy"- rozwi%za5 poprawia&%"y"- wdra$anie
P./0 2007-20131
5! 2porz%dzanie pro&e(+*w odpowiedzi na zapy+ania in+erpe)a"&e i in+erwen"&e do+.
3un("&onowania dzia'ania za)esianie 4run+*w ro)ny"- w rama"- P./0 2007-20131
6! 2porz%dzanie ana)iz opra"owa5 oraz udos+<pnianie dany"- z moni+orowania w
za(resie dzia'ania za)esianie 4run+*w ro)ny"- oraz za)esianie 4run+*w inny"- ni$
ro)ne w rama"- P./0 2007-20131
7! Prowadzenie pra" zwi%zany"- z o(re,)eniem i zmianami za(resu ws(a:ni(*w w
rama"- dzia'a5 P./0 2007-2013.
2
Lp. Kwota brutto Temat Data wpr.
Zlecenio
biorca
Dep.
zaw.
umow
Data
zawarcia umowy
Czas wykonyw.
Umowy
4 =/. 02.01.2013-2;.03.2013 11.12.2012/4
5 =/. 03.01.2013-30.04.2013 11.12.2012/5
6 PB 02.01.2013-30.04.2013 11.12.2012/6
7 PB 07.01.2013-30.04.2013 12.12.2012/7
Umowa Nr 806/2012
10.12.2012
13 66200
Pomo" w rea)iza"&i zada5 wyni(a&%"y"- z mery+ory"zne4o i +e"-ni"zne4o wspar"ia
rea)iza"&i o#e"ne4o pa(ie+u 6 >?a"-owanie za4rp$ony"- zaso#*w 4ene+y"zny"-
ro,)in w ro)ni"+wie> w rama"- dzia'ania >Pro4ram ro)no,rodowis(owy> o#&<+e4o
P./0 na )a+a 2007-2013 oraz pomo" w pra"a"- nad (sz+a'+em przysz'e4o
pro4ramu ro)no-,rodowis(owo-()ima+y"zne4o.
Umowa Nr 7;0/2012
10.12.2012
15 00000
/pra"owywanie pro&e(+*w s+anowis( do+. rea)iza"&i dzia'a5 P./0 na )a+a 2007-2013
w odniesieniu do zapewnienia w'a,"iwe4o s+osowania i prze"-owywania nawoz*w
rozpa+rywanie wnios(*w o wydanie pozwo)enia 6inis+ra .i.0 na wprowadzenie do
o#ro+u@ nawoz*w ,rod(*w poprawia&%"y"- w'a,"iwo,"i 4)e#y s+ymu)a+or*w wzros+u i
pod'o$y do upraw pod wz4)<dem z4odno,"i z wymo4ami przepis*w re4u)u&%"y"-
4ospodar(< nawozow% oraz prowadzenie e)e(+roni"zne4o re&es+ru wnios(*w i
wydany"- pozwo)e5 na ww. produ(+y.
Umowa Nr 772/2012
11.12.2012
14 00000
1! 0spar"ie w przy4o+owywaniu pro&e(+*w pism do+. dzia'a5 )e,ny"- P./0 2007-
20131
2! Pomo" w przy4o+owywaniu pro&e(+*w pism do+. opiniowania do(umen+*w i
pro&e(+*w a(+*w prawny"- zwi%zany"- z P./0 2007-2013 0P. po ro(u 2013 oraz
o"-ron% ,rodowis(a i )e,ni"+wem w (on+e(,"ie se(+ora ro)ne4o i dzia'a5 P./0
2007-20131
3! Przy4o+owywanie ana)izowanie prze+warzanie oraz porz%d(owanie dany"- i
do(umen+*w do+. o"-rony ,rodowis(a )e,ni"+wa i zmian ()ima+u w za(resie dzia'a5
)e,ny"- P./0 2007-2013 &a( r*wnie$ w za(resie 0P. po ro(u 2013 oraz se(+ora
ro)ne4o w Po)s"e i U81
4! 0spar"ie or4aniza"y&no-+e"-ni"zne zada5 0ydzia'u Arodowis(a Be,ni"+wa i
?mian 7)ima+u w CPB o#e&mu&%"e4o w sz"ze4*)no,"i rea)iza"&< o#ie4u
do(umen+*w w 4ma"-u 6.i.0.
Umowa Nr 80;/2012
11.12.2012
14 80000
Udzia' w przy4o+owywaniu ma+eria'*w zwi%zany"- z 3un("&onowaniem 0P.
p'a+no,"i o#&<+y"- P./0 na )a+a 2007-20131
0sp*'pra"a przy ana)izie s(onso)idowany"- pro&e(+*w i +e(s+*w rozporz%dze5
uni&ny"- w za(resie p'a+no,"i w rama"- P./0 2007-20131
0sp*'pra"a z (om*r(ami or4aniza"y&nymi Cep. w (wes+ia"- do+. rea)iza"&i P./0
2007-2013 w za(resie zada5 0ydzia'u 0ymo4*w 0za&emne& ?4odno,"i1
Pomo" przy or4aniza"&i spo+(a5 seminarium zwi%zany"- z 3un("&onowaniem 0P.
a w sz"ze4*)no,"i z zasad% wza&emne& z4odno,"i oraz p'a+no,"i o#&<+y"- P./0
2007-20131
Przy4o+owywanie do(umen+a"&i a(+owe& do ar"-iwum za('adowe4o przez
"-rono)o4i"zne uporz%d(owanie spraw wewn%+rz +e"ze( opisanie +e"ze( oraz
przy4o+owanie spis*w zdaw"zo-od#ior"zy"- w zwi%z(u z wy(onywaniem zada5 do+.
P./0 2007-20131
Pra"e pomo"ni"ze przy wy(onywaniu pra" adminis+ra"y&no - #iurowy"- zwi%zany"- z
rea)iza"&% #ie$%"y"- zada5 w za(resie P./0 2007-2013.
3
Lp. Kwota brutto Temat Data wpr.
Zlecenio
biorca
Dep.
zaw.
umow
Data
zawarcia umowy
Czas wykonyw.
Umowy
8 C/N 02.01.2013-02.05.2013 12.12.2012/8
; C/N 07.01.2013-07.05.2013 14.12.2012/;
10 =/. 02.01.2013-2;.03.2013 14.12.2012/10
Umowa ?)e"enie
Nr 820/2012
12.12.2012
14 00000
8dy+owanie i reda4owanie pods+rony in+erne+owe& >2z(o'y .o)ni"ze> zw'asz"za w
(on+e(,"ie in3orma"&i n+ dzia'a5 in3orma"y&no-promo"y&ny"- pode&mowany"- w
sz(o'a"- ro)ni"zy"- zwi%zany"- z P./0 2007-20131
Prowadzenie spraw zwi%zany"- ze s+s+ys+y(ami do+. a#so)wen+*w sz(*' ro)ni"zy"- -
#ene3i"&en+*w P./0 2007-20131
Przy4o+owywanie zes+awie5 o pode&mowany"- dzia'ania"- P./0 2007-2013 przez
a#so)wen+*w sz(*' ro)ni"zy"-1
Przy4o+owywanie zes+awie5 do+. s+ypendys+*w Prezesa .ady 6inis+r*w w
(on+e(,"ie pode&mowany"- dzia'a5 in3orma"y&no-promo"y&ny"- P./0 2007-2013 z
moni+orowaniem wsp*'pra"y sz(*' ro)ni"zy"- z &ednos+(ami pod)e4'ymi i
nadzorowanymi w za(resie dzia'a5 P./0 2007-20131
Dromadzenie in3orma"&i do+. dzia'a5 na rze"z do#ry"- pra(+y( oraz innowa"y&no,"i
rozwi%za5 w za(resie P./0 2007-2013 w edu(a"&i ro)ni"ze&1
0sp*)pra"a przy or4aniza"&i r*$ne4o rodza&u sz(o)e5 i (on3eren"&i d)a u"zni*w oraz
(adry (ierowni"ze& sz(*' resor+owy"- do+. dzia'a5 in3orma"y&no-promo"y&ny"- P./0
2007-2013.
Umowa ?)e"enie
Nr 81;/2012
12.12.2012
14 00000
Przy4o+owywanie rapor+*w zwi%zany"- z prowadzeniem dzia'a5 in3orma"y&no-
promo"y&ny"- P./0 2007-2013 w sz(o'a"- resor+owy"-1
Przy4o+owywanie zes+awie5 n+ wsp*'pra"y sz(*' ro)ni"zy"- z &ednos+(ami pod)e4'ymi
i nadzorowanymi w za(resie dzia'a5 P./0 2007-2013 w +ym wsp*'pra"a przy
do(onywaniu ana)iz -armono4ram*w wsp*'pra"y1
0sp*)pra"a przy or4aniza"&i r*$ne4o rodza&u sz(o)e5 i (on3eren"&i d)a u"zni*w oraz
(adry (ierowni"ze& sz(*' resor+owy"- do+. dzia'a5 in3orma"y&no-promo"y&ny"- P./0
2007-20131
0sp*'udzia' w or4aniza"&i r*$ne4o rodza&u 3orm do(sz+a'"ania os*# doros'y"-
nau"zy"ie)i sz(*' i p)a"*we( ro)ni"zy"- w +ym +a($e w za(resie dzia'a5 o#&<+y"-
P./0 2007-20131
0sp*'udzia' w or4anizowaniu dzia'a5 edu(a"y&ny"- zwi%zany"- z wymian% wiedzy i
do,wiad"ze5 z udzia'em par+ner*w (ra&owy"- i mi<dzynarodowy"- w za(resie zada5
o#&<+y"- P./0 2007-2013 w sz"ze4*)no,"i u(ierun(owany"- na promo"&<
)o(a)ne&+rady"&i i dziedzi"+wa (u)+urowe4o.
Umowa Nr 843/2012
14.12.2012
12 00000
0y(onywanie pra" adminis+ra"y&ny"- do+. in+e4rowane& o"-rony ro,)in w
sz"ze4*)no,"i dzia'a5 zwi%zany"- z opra"owywaniem do#rowo)ne4o sys+emu
&a(o,"i produ("&i ziemnia(*w. Czia'ania P./0 na )a+a 2007-2013